HP | ENVY 34 34-inch Display | HP ENVY 34 34-inch Display Brugervejledning

HP ENVY 34 34-inch Display Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
FreeSync og Radeon er varemærker tilhørende
Advanced Micro Devices, Inc. HDMI, HDMIlogoet og High-Definition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC. Windows er et
varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter
og serviceydelser er anført i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet i dette
dokument skal forstås som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlige for
tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser indeholdt heri.
Første udgave: Januar 2017
Dokumentets bestillingsnummer: 913726-081
Om denne vejledning
Denne vejledning indeholder oplysninger om skærmens egenskaber, opsætning af skærmen, brig af software
og tekniske specifikationer.
ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det
medføre personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det
medføre materiel beskadigelse eller tab af data.
BEMÆRK: Tekst, der er fremhævet på denne måde, indeholder vigtige yderligere oplysninger.
TIP:
Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at teksten indeholder nyttige tips.
Dette produkt omfatter HDMI-teknologi.
iii
iv
Om denne vejledning
Indholdsfortegnelse
1 Kom godt i gang ............................................................................................................................................ 1
Vigtige sikkerhedsoplysninger .............................................................................................................................. 1
Produktets funktioner og komponenter ............................................................................................................... 2
Funktioner ........................................................................................................................................... 2
Komponenter på forsiden ................................................................................................................... 3
Komponenter bagpå og på siden ........................................................................................................ 4
Opstilling af skærmen ............................................................................................................................................ 5
Vær forsigtig ved opstilling af skærmen ............................................................................................ 5
Tilslutning af kablerne ........................................................................................................................ 5
Justering af skærmen .......................................................................................................................... 8
Sådan tændes skærmen ...................................................................................................................... 9
Montering af skærmen ...................................................................................................................... 10
Afmontering af skærmens stativ .................................................................................... 10
Montering af VESA-monteringsbeslaget ........................................................................ 11
Genmontering af skærmfoden .......................................................................................................... 12
2 Vipning af skærmen ..................................................................................................................................... 13
Software og hjælpeprogrammer ......................................................................................................................... 13
Informationsfilen .............................................................................................................................. 13
Farvetilpasningsfilen ........................................................................................................................ 13
Installation af INF- og ICM-filerne ....................................................................................................................... 13
Installation fra den optiske disk (tilgængelig i udvalgte områder) .................................................. 13
Download fra internettet .................................................................................................................. 14
Brug af My Display-software ............................................................................................................................... 14
Download af softwaren ..................................................................................................................... 14
Brug af softwaren .............................................................................................................................. 14
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen ............................................................................................... 15
Tildeling af funktionsknapper ............................................................................................................................. 16
Webkamera .......................................................................................................................................................... 17
Opsætning af Windows Hello .............................................................................................................................. 17
Justering til tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys) ....................................................................................... 17
Brug af Automatisk dvaletilstand ....................................................................................................................... 18
Brug af Picture-in-Picture (PIP) ........................................................................................................................... 18
3 Support og fejlfinding .................................................................................................................................. 19
Løsning af almindelige problemer ...................................................................................................................... 19
v
Spærring af knapper ............................................................................................................................................ 20
Produktsupport ................................................................................................................................................... 20
Forberedelse af opkald til teknisk support ......................................................................................................... 20
Placering af klassificeringsetiketten ................................................................................................................... 21
4 Vedligeholdelse af skærmen ......................................................................................................................... 22
Retningslinjer for vedligeholdelse ...................................................................................................................... 22
Rensning af skærmen ....................................................................................................................... 23
Forsendelse af skærmen ................................................................................................................... 23
Tillæg A Tekniske specifikationer .................................................................................................................... 24
Forudindstillede skærmopløsninger ................................................................................................................... 25
Aktivering af brugerdefinerede tilstande ......................................................................................... 26
Netadapter ........................................................................................................................................................... 26
Funktionen Energy Saver (Strømsparefunktion) ................................................................................................ 26
Tillæg B Hjælp til handicappede ...................................................................................................................... 27
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 27
Sådan kontaktes support .................................................................................................................................... 27
vi
1
Kom godt i gang
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Der følger en netledning med skærmen. Hvis du vil bruge anden ledning, må du kun bruge en strømkilde og en
tilslutning, der egner sig til denne skærm. For at finde oplysninger om det korrekte netledningssæt til brug
med skærmen, skal man se de Produktbemærkninger der findes på den optiske disk, hvis en sådan medfølger,
eller i dokumentationskittet.
ADVARSEL!
Følg forholdsreglerne nedenfor for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:
• Slut netledningen til en vekselstrømsstikkontakt, der altid er let tilgængelig.
• Sluk for strømmen til computeren ved at trække netledningen ud af stikkontakten.
• Hvis din netledning har et 3-bens stik, skal du stikke ledningen ind i en jordet (jordforbundet) 3-bens
stikkontakt. Deaktiver ikke netledningens jordben ved for eksempel at sætte stikket en 2-bens adapter.
Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.
Som en sikkerhedsforanstaltning må du ikke anbringe noget ovenpå netledninger eller kabler. Placer dem, så
ingen kommer til at træde på dem eller snuble over dem. Træk ikke i en netledning eller et kabel. Når du tager
netstikket ud af stikkontakten, skal du tage fat i ledningen omkring selve stikket.
Læs Vejledning i sikkerhed og komfort for at mindske risikoen for alvorlige kvæstelser. Her beskrives korrekt
opsætning af arbejdsstationen, kropsholdning og sunde arbejdsvaner for computerbrugere, og du får vigtige
sikkerhedsoplysninger om elektriske og mekaniske komponenter. Vejledningen kan du finde på internettet på
adressen http://www.hp.com/ergo.
FORSIGTIG: Af hensyn til beskyttelsen af skærmen og computeren, bør alle netledninger til computeren og
dens ydre enheder, f.eks. skærm, printer eller scanner, være beskyttet mod strømstød, f.eks. i form af en
strømskinne eller en UPS (Uninterruptible Power Supply). Det er ikke alle strømskinner, som beskytter mod
strømstød. Det skal tydeligt fremgå af en strømskinne, at den beskytter mod strømstød. Brug en
strømskinne fra en producent, der udskifter udstyret, hvis beskyttelsen mod strømstød ikke fungerer.
Placer HP LCD-skærmen på et passende møbel, der er solidt og stort nok til at bære den.
ADVARSEL! Hvis LCD-skærmen placeres på små eller smalle borde, reoler, hylder, højttalere, kommoder
eller rullevogne, kan den falde ned og medføre kvæstelser.
Alle ledninger og kabler, som er forbundet med LCD-skærmen, bør trækkes omhyggeligt, således at man ikke
kan trække i dem, gribe fat i dem eller falde over dem.
BEMÆRK: Dette produkt er egnet til underholdningsbrug. Overvej at placere skærmen i omgivelser med
kontrolleret belysning, så omgivende lys og belyste overflader ikke skaber forstyrrende refleksioner på
skærmen.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
1
Produktets funktioner og komponenter
Funktioner
Dette produkt er en AMD FreeSync™-kvalificeret skærm, som kan vise PC-spil med en jævn, hurtigt og ren
billedkvalitet, når der er ændringer i det der vises på skærmen. FreeSync-driveren skal være installeret på den
eksterne signalkilde, der er tilsluttet din skærm.
AMD FreeSync-teknologien er designet til at eliminere hakken og udrivninger i visningen af spil og videoer ved
at fastlåse skærmens genopfriskningshastighed, så den hele tiden svarer til grafikkortets billedhastighed.
Spørg komponentens eller systemets producent for at få oplysninger vedrørende specifikke funktioner.
VIGTIGT: AMD Radeon™ grafikkort og/eller APU-kompatible skærme fra AMD A-serien med DisplayPort/
HDMI Adaptive-sync er påkrævet. AMD 15.11 Crimson driver (eller nyere) er påkrævet for at understøtte
FreeSync over HDMI.
BEMÆRK: Tilpassede opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen. Find flere oplysninger på
www.amd.com/freesync.
For at aktivere FreeSync på skærmen, skal du trykke på knappen Menu på skærmen for at åbne OSD-menuen.
Vælg Color Control (Farvestyring), vælg Viewing Modes (Visningstilstande), vælg Gaming (Spil) og vælg
derefter FreeSync.
Skærmen har følgende egenskaber:
2
●
86,36 cm (34 tommer) buet 1800r med 3440 x 1440 opløsning, Ultra-Wide Quad High Definition
(UWQHD) baggrundsbelyst skærm plus fuldskærmsunderstøttelse for lavere opløsninger
●
Skype for Business-certificeret pop op-webkamera og mikrofon til online-samarbejde
●
Windows® Hello ansigtsgenkendelse, som gør det muligt at logge ind med øget sikkerhed
●
Justering af skærmens vinkel, så den er nem at se fra en siddende eller stående position, eller ved
bevægelse fra den ene side af skærmen til den anden
●
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) videoindgang
●
DisplayPort videoindgang
●
USB type-C-port med strømforsyning op til 65 W
●
Førsteklasses integrerede højttalere
●
Plug and Play-funktion hvis den understøttes af dit operativsystem
●
On-Screen Display (OSD)-indstillinger på flere sprog for let opsætning og skærmoptimering
●
My Display software til justering af skærmindstillinger via Windows
●
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) benyttes på digitale indgange
●
Optisk disk med software og dokumentation, som i udvalgte områder medfølger skærmen, og
indeholder skærmdrivere samt produktdokumentation
●
VESA-monteringsbeslag, så man kan montere skærmen på et vægmonteringsbeslag eller en svingarm
●
Indstillinger for tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys) som kan bruges til at skabe et mere afslappet
og mindre stimulerende billede
Kapitel 1 Kom godt i gang
BEMÆRK: For sikkerheds- og lovgivningsmæssige oplysninger, se Produktbemærkninger, som findes på den
optiske disk, hvis en sådan medfølger, eller i din dokumentationspakke. Hvis du vil se, om der er opdateringer
til dit produkts brugervejledning, skal du gå til http://www.hp.com/support. Vælg Find dit produkt, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
Komponenter på forsiden
Komponent
Funktion
1
Webkameramikrofoner
Gør det muligt at deltage i en videokonference.
2
Webcam-linse
Sender dit billede i en videokonference.
3
Webcam LED
On (til): Webkameraet er i brug.
4
Højttalere
Sende lyd fra lydinput.
5
Knappen +/- (Plus/Minus)
Tryk for at øge (+) eller reducere (-) højttalerlydstyrken.
6
Knappen Besvar/opkald
Tryk her for at besvare eller foretage et opkald.
7
Knappen Sluk mikrofon
Tryk her for at slå webkameraets mikrofon fra eller til.
8
Knappen Sluk højttaler
Tryk her for at slå højttalerne fra eller til.
9
Knappen Afvis/læg på
Tryk her for at afvise eller afslutte et opkald.
10
Menu-knappen
Tryk på knappen for at åbne OSD-menuen, vælge et menupunkt fra OSDmenuen eller lukke OSD-menuen. En indikator aktiveres over Menuknappen, når OSD-menuen er åben.
11
Funktionsknapper
Benyt disse knapper til at navigere gennem OSD-menuen, på grundlag af
markørerne over de knapper, der aktiveres når OSD-menuen er åben.
BEMÆRK: Du kan rekonfigurere funktionsknapperne på fronten for hurtigt
valg af de mest brugte funktioner i OSD-menuen. Se Tildeling af
funktionsknapper på side 16 for at få yderligere oplysninger.
12
Tænd/sluk-knappen og
lysdiode for strøm
Tryk på afbryderen for at tænde eller slukke for skærmen. Når skærmen er
tændt, lyser lysdioden for strøm over Tænd/sluk-knappen.
Produktets funktioner og komponenter
3
Komponenter bagpå og på siden
Komponent
Funktion
1
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle,
headset eller et tv-lydkabel.
Lydudgangsstik
(hovedtelefon)
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du
tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se
Produktbemærkninger, som findes på den optiske disk, hvis en sådan følger
med dit produkt, for yderligere oplysninger om sikkerhed.
BEMÆRK: Når en enhed er forbundet til hovedtelefonstikket, er skærmens
højttalere deaktiverede.
4
2
Strømstik
Tilslutter en vekselstrømsadapter til skærmen.
3
HDMI port
Bruges til at tilslutte HDMI-kablet fra kilde-enheden til skærmen.
4
DisplayPort
Bruges til at tilslutte DisplayPort-kablet fra kilde-enheden til skærmen.
5
Lydindgangsstik
Forbinder en analog lydkilde til skærmen.
6
USB-porte (2)
Tilslutter en USB-enhed til skærmen.
7
USB-port Type-B
Bruges til at tilslutte USB type-B-kablet fra kilde-enheden til skærmen.
8
USB-port Type-C
Bruges til at tilslutte USB type-C-kablet fra kilde-enheden til skærmen.
Kapitel 1 Kom godt i gang
Opstilling af skærmen
Vær forsigtig ved opstilling af skærmen
For at undgå skader på skærmen bør du undgå at røre ved LCD-panelets overflade. Hvis du trykker på
panelet, kan det medføre uregelmæssige farver eller at de flydende krystaller forrykker sig. Hvis dette sker,
vil skærmen ikke kommer til at fungere normalt igen.
Tilslutning af kablerne
BEMÆRK: Skærmen leveres med udvalgte kabler. Ikke alle kabler der er vist i dette afsnit, leveres sammen
med skærmen.
1.
Placér skærmen på et praktisk og velventileret sted i nærheden af computeren.
2.
Tilslut et videokabel.
BEMÆRK: Skærmen bestemmer automatisk, hvilke indgange der har gyldige videosignaler.
Indgangene kan vælges via OSD-menuen ved at trykke på knappen Menu og vælge Input Control
(Inputstyring).
●
Slut den ene ende af et HDMI-kabel til HDMI-porten bag på skærmen, og slut den anden ende til
kildeenheden.
Opstilling af skærmen
5
●
3.
6
Slut den ene ende af et DisplayPort-signalkabel til DisplayPorten bag på skærmen, og slut den
anden ende til DisplayPorten på kilde-enheden.
Slut den ene ende af det medfølgende USB type-C kabel til USB type-C porten bag på skærmen (brug
kun det HP-godkendte USB type-C-kabel, der medfølger skærmen), og slut den anden ende til en USB
Type-C-port på kilde-enheden.
Kapitel 1 Kom godt i gang
4.
Slut den ene ende af et USB type-A til type-C kabel til USB type-B porten bag på skærmen, og slut den
anden ende til en USB-port på kilde-enheden.
5.
For at aktivere lyd fra skærmens højttalere skal man tilslutte den ene ende af et lydkabel (medfølger
ikke skærmen) til lydindgangsstikket på skærmen og den anden ende til lydudgangsstikket på
kildeenheden.
Opstilling af skærmen
7
6.
Forbind den ene ende af strømforsyningskablet til vekselstrømsadapteren (1) og den anden ende til en
stikkontakt med vekselstrøm, som har jordforbindelse (2), og slut derefter vekselstrømsadapteren til
skærmen (3).
ADVARSEL!
Følg forholdsreglerne nedenfor for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:
Benyt altid jordforbindelsesstikket. Jordforbindelsesstikket har en vigtig sikkerhedsmæssig funktion.
Sæt netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse, hvortil der altid er nem adgang.
Sluk for strømmen til udstyret ved at trække netledningen ud af stikkontakten.
Som en sikkerhedsforanstaltning må du ikke anbringe noget ovenpå netledninger eller kabler. Placer
dem, så ingen kommer til at træde på dem eller snuble over dem. Træk ikke i en netledning eller et
kabel. Når du tager netledningen ud af stikkontakten, skal du tage fat i ledningen omkring selve stikket.
Justering af skærmen
Vip skærmpanelet fremad eller bagud for opnå et behageligt synsniveau.
8
Kapitel 1 Kom godt i gang
Sådan tændes skærmen
1.
Tryk på kilde-enhedens strømknap for at tænde den.
2.
Tryk på Tænd/sluk-knappen på skærmen for at tænde den.
FORSIGTIG: Skader som følge af fastbrændte billeder kan forekomme på skærme, der viser det samme
statiske billede på skærmen i 12 sammenhængende timer, uden at blive brugt. For at undgå
fastbrændingsskader på skærmen, bør du altid aktivere en pauseskærm eller slukke for skærmen, når den
ikke bruges over et længere tidsrum. Fastbrænding af billeder kan forekomme på alle LCD-skærme. Skærme
med et "fastbrændt billede" dækkes ikke af HP's garanti.
BEMÆRK: Hvis der ikke sker noget, når du trykker på Tænd/sluk-knappen, skyldes det muligvis, at
funktionen til låsning af tænd/sluk-knappen er aktiveret. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du trykke
på Tænd/sluk-knappen og holde den inde i 10 sekunder.
BEMÆRK: Du kan deaktivere lysdioden for strøm i OSD-menuen. Tryk på knappen Menu på skærmen, vælg
Power Control (Strømstyring), vælg Power LED (LED for strøm) og vælg derefter Off (Fra).
Når skærmen er tændt, vises en meddelelse om skærmstatus i 5 sekunder. Meddelelsen viser, hvilket input,
der er det aktuelle aktive signal, status for indstillingen til automatisk kildeskift (Til eller Fra;
fabriksindstillingen er Til), den aktuelle forudindstillede skærmopløsning og den anbefalede forudindstillede
skærmopløsning.
Skærmen søger automatisk i signalinputtene efter et aktivt input og bruger det pågældende input til
visningen.
Opstilling af skærmen
9
Montering af skærmen
Skærmpanelet kan fastgøres til en væg, en svingarm eller et andet monteringsbeslag.
BEMÆRK: Dette apparat er beregnet til at blive understøttet af UL- eller CSA-godkendte
vægmonteringsbeslag.
Hvis skærmen er TCO-certificeret, skal den netledning, der er sluttet til skærmen, være et afskærmet
strømkabel. Brug af en skærmet netledning opfylder TCO-certificeringskriterierne for skærmprodukter. Find
flere oplysninger om TCO-kravene på www.tcodevelopment.com.
FORSIGTIG: Denne skærm understøtter 100 mm monteringshuller iht. VESA-industristandarden. Hvis du vil
anvende en monteringsløsning fra tredjeparter til skærmen, kræves der fire skruer, som er 4 mm i diameter,
10 mm lange og har en gevindafstand på 0,7 mm. Der må ikke anvendes længere skruer, da de kan beskadige
skærmen. Det er vigtigt at kontrollere, at producentens monteringsløsning overholder VESA-standarden og
er angivet til at kunne bære skærmens vægt. Du opnår det bedste resultat ved at anvende de netledninger og
skærmkabler, som fulgte med skærmen.
Afmontering af skærmens stativ
FORSIGTIG: Før du begynder at afmontere skærmen, skal du kontrollere, at skærmen er slukket og at alle
kabler er frakoblet.
Undgå at lægge skærmen med forsiden nedad, når du fjerner stativet. Belastning af krumningen på skærmen
kan beskadige skærmen, hvis skærmen anbringes med forsiden nedad.
1.
Fjern både skærmen og den nedre emballagepolstring fra kassen.
2.
Anbring emballagepolstringen på en jævn overflade og isæt skærmen med hovedet nedad i polstringen.
FORSIGTIG: Skærmen er skrøbelig. Undgå at berøre eller trykke på skærmen; dette kan beskadige den.
10
3.
Brug den L-formede skruetrækker til at fjerne de fire skruer (1), der fastgør stativet til skærmen.
4.
Træk stativet lige ud fra forbindelsesstikket (2).
Kapitel 1 Kom godt i gang
Montering af VESA-monteringsbeslaget
Et VESA-monteringsbeslag lveres sammen med skærmen, til brug når skærmpanelet skal monteres på en
væg, en svingarm eller et andet monteringsbeslag.
1.
Afmonter skærmens stativ. Se Afmontering af skærmens stativ på side 10.
2.
Fjern de gummiproppen fra skruehullet i midten af skærmens bagside.
3.
Placer VESA-beslaget, så forbindelsesfanen på beslaget flugter med forbindelsesåbningen på skærmen.
4.
Tryk VESA-beslaget (1) ind i tilslutningsstikket, indtil det klikker på plads.
5.
Sæt den skrue, der fulgte med beslaget, gennem beslaget og ind i skruehullet i skærmens midte (2) og
stram skruen.
6.
Brug en L-formet skruetrækker, til at skrue de fire skruer (3) i skærmen.
7.
Hvis du vil montere skærmen på en svingarm eller anden monteringsenhed, skal du sætte fire
monteringsskruer i hullerne på monteringsenheden og skrue dem ind i skruehullerne på det VESAbeslaget.
Opstilling af skærmen
11
Genmontering af skærmfoden
FORSIGTIG: Skærmen er skrøbelig. Undgå at berøre eller trykke på skærmen. dette kan beskadige den.
TIP: Overvej placeringen af skærmen, eftersom kanten kan skabe forstyrrende refleksioner fra omgivende
lys og klare overflader.
1.
Placer skærmen på en jævn overflade med undersiden opad.
FORSIGTIG: Undgå at lægge skærmen med forsiden nedad, når du genmonterer stativet. Belastning af
krumningen på skærmen kan beskadige skærmen, hvis skærmen anbringes med forsiden nedad.
12
2.
Placer stativet over skærmens underside, så forbindelsesfanen på stativet flugter med
forbindelsesåbningen på skærmen.
3.
Tryk på stativet (1) ind i tilslutningsstikket, indtil det klikker på plads.
4.
Brug en L-formet skruetrækker, til at skrue de fire skruer (2) i skærmen for at fastgøre stativet.
5.
Placer den samlede skærm opretstående på en plan overflade.
Kapitel 1 Kom godt i gang
2
Vipning af skærmen
Software og hjælpeprogrammer
Den optiske disk, hvis en sådan medfølger skærmen, indeholder filer, du kan installere på din computer. Hvis
du ikke har et optisk drev, kan du downloade filerne fra http://www.hp.com/support.
●
INF-fil (informationsfil)
●
ICM-filer (farvetilpasningsfiler) (én for hvert kalibreret farverum)
●
My Display-software
Informationsfilen
INF-filen definerer de skærmressourcer, der anvendes af Windows-operativsystemet til at sikre skærmens
kompatibilitet med computerens grafikadapter.
Denne skærm er Windows Plug and Play-kompatibel, og skærmen fungerer korrekt uden installation af .INFfilen. Skærmens Plug and Play-kompatibilitet kræver, at computerens skærmkort er VESA DDC2-kompatibelt,
og at skærmen sluttes direkte til grafikkortet. Plug and Play virker ikke gennem separate BNC-stik eller
gennem forgreningsdåser.
Farvetilpasningsfilen
ICM-filer er datafiler, der anvendes i forbindelse med grafikprogrammer for at sikre en ensartet
farvetilpasning fra skærm til printer eller fra scanner til skærm. Filen aktiveres fra de grafikprogrammer, der
understøtter denne funktion.
BEMÆRK: ICM-farveprofilen er skrevet i overensstemmelse med specifikationerne for ICC-profilformatet
(ICC – International Color Consortium).
Installation af INF- og ICM-filerne
Hvis du fastslår, at du har brug at foretage opdatering, skal du bruge en af følgende metoder til at installere
filerne.
Installation fra den optiske disk (tilgængelig i udvalgte områder)
Sådan installeres INF- og ICM-filerne på computeren fra den optiske disk:
1.
Indsæt den optiske disk i computerens optiske drev. Menuen for den optiske disk vises.
2.
Få vist filen HP Monitor Software Information (HP skærm-softwareoplysninger).
3.
Vælg Install Monitor Driver Software (Installér skærmdriversoftware).
4.
Følg vejledningen på skærmen.
5.
Kontrollér, at den rette opløsning og opdateringshastighed vises for skærmindstillingerne i Kontrolpanel
i Windows.
Software og hjælpeprogrammer
13
Download fra internettet
Hvis du ikke har en computer eller en kilde-enhed med et optisk drev, kan du downloade den seneste version
af INF- og ICM-filener fra HPS supportwebsted for skærme.
1.
Gå til adressen http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Hent software og drivere.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at vælge din skærm og downloade softwaren.
Brug af My Display-software
Anvend My Display-software til at vælge præferencer for optimal visning. Du kan vælge indstillinger til spil,
film, fotoredigering eller til arbejde med dokumenter og regneark. Du kan også nemt justere indstillinger
såsom lysstyrke, farve og kontrast ved brug af My Display-softwaren.
Download af softwaren
For at hente My Display-softwaren:
1.
Gå til adressen http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Hent software og drivere og følg derefter anvisningerne på skærmen for at vælge din skærm og
downloade softwaren.
Brug af softwaren
Åbning af My Display-softwaren:
▲
Klik på ikonet HP My Display på proceslinjen.
- eller 1.
Klik på Windows Start på proceslinjen.
2.
Klik på Alle programmer.
3.
Klik på HP My Display.
4.
Vælg HP My Display.
Yderligere oplysninger finder du i softwarehjælpen til HP My Display.
14
Kapitel 2 Vipning af skærmen
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen
Følg instruktionerne i OSD-menuen for at justere skærmen alt efter, hvad du foretrækker. Du kan få adgang til
og foretage justeringer i OSD-menuen ved hjælp af knapperne på skærmens kant.
Gør som følger for at få adgang til og foretage justeringer i OSD-menuen:
1.
Hvis skærmen ikke allerede er tændt, så tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde den.
2.
For at åbne OSD-menuen, skal du trykke på en af de tre funktionsknapper for at aktivere knapperne.
Tryk derefter på Menu-knappen for at åbne OSD-menuen.
3.
Brug de tre funktionsknapper til at navigere, vælge og justere valgmulighederne i menuerne. OSDknappernes etiketter varierer, alt afhængigt af hvilken menu eller undermenu der er aktiveret.
Tabellen nedenfor viser en oversigt over valgmuligheder i OSD-hovedmenuen.
Hovedmenu
Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke)
Justerer lysstyrkeniveauet på skærmen. Fabriksindstillingen er 90.
Color Control
(Farvestyring)
Vælger og justerer skærmfarven.
Input Control
(Inputstyring)
Vælger videoinputsignalet.
Image Control
(Billedstyring)
Justerer skærmbilledet.
Audio Control (Styring af
lyd)
Justerer indstillingerne for lyd.
PIP Control (PIP-styring)
Vælger og justerer Picture-in-Picture (PIP)-billedet.
Power Control
(Strømstyring)
Justerer strømindstillingerne.
Menu Control (Menustyring)
Justerer OSD-menuens funktioner.
Management
(Administration)
Justerer indstillingerne for DDC/CI og indstiller alle OSD-menuindstillinger til fabriksindstillingerne.
USB Host Selection (Valg
af USB-vært)
Vælger USB-inputsignalet.
Exit (Afslut)
Afslutter OSD-menu-skærmen.
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen
15
Tildeling af funktionsknapper
Tryk på en af de tre funktionsknapper på fronten for at aktivere knapperne og få vist ikonerne over
knapperne. De fabriksindstillede ikoner for knapperne og deres funktioner er vist nedenfor.
Knap
Funktion
Menu
Åbner OSD-menuen (On-Screen Display).
Information
Åbner informationsmenuen.
(Funktionsknap 1 - kan
tildeles)
Visningstilstand
Skifter skærmen til forudindstillede visningstilstande.
(Funktionsknap 2 - kan
tildeles)
Næste aktive indgang
Skifter til den næste videoinputkilde.
(Funktionsknap 3 - kan
tildeles)
Du kan ændre funktionsknappernes standardværdierne, så du hurtigt kan få adgang til almindeligt anvendte
menupunkter når knapperne aktiveres.
Sådan rekonfigureres funktionsknapperne:
1.
Tryk på en af de tre funktionsknapper for at aktivere knapperne, og tryk derefter på Menu-knappen
forneden for at åbne OSD.
2.
I OSD-menuen vælges Menu Control (Menu-styring) > Assign Buttons (Tildel knapper) hvorefter man
vælger en af de tilgængelige indstillinger for den knap du vil tildele en funktion.
BEMÆRK: Du kan kun gentildele de tre funktionsknapper. Du kan ikke tildele funktioner til Menu-knappen
eller Tænd/sluk-knappen.
16
Kapitel 2 Vipning af skærmen
Webkamera
Hvis Skype for virksomheder er installeret på din eksterne kilde-enhed, kan du bruge webkameraet på
skærmen på følgende måder:
●
Streame online-videokonferencer
●
Sende og modtage onlinemeddelelser
●
Planlæg møder
●
Sende samtalen på en sikker måde
Hvis Windows 10-operativsystemet installeret, kan Windows Hello-ansigtsgenkendelse aktiveres, hvilket gør
det muligt at logge på med øget sikkerhed.
For at frigøre webkameraet, skal du trykke det ned for at låse det op.
For at lukke webkameraet, skal du trykke det ned indtil det låses fast.
Opsætning af Windows Hello
Hvis Windows 10-operativsystemet er installeret på din eksterne kilde-enhed, skal du følge nedenstående
trin for at konfigurere Windows Hello-ansigtsgenkendelse:
1.
Vælg knappen Start, vælg Settings (Indstillinger), vælg Accounts (Konti), og vælg derefter Sign-in
options (Indstillinger for logon).
2.
Under Windows Hello skal du følge anvisningerne på skærmen for at tilføje både en adgangskode og en
4-cifret PIN-kode. Derefter skal du registrere dine fingeraftryk eller ansigt-ID.
Justering til tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys)
Reduktion af det blå lys, som udsendes af skærmen, reducerer mængden af blåt lys, som dine øjne udsættes
for. Skærmen har en indstilling, som kan bruges til at reducere udsendelsen af blåt lys og skabe et mere
afslappet og mindre stimulerende billede, mens man læser indhold på skærmen.
For at justere udsendelsen af blåt lys fra skærmen:
1.
Tryk på knappen Next Active Input (Næste aktive indgang), og tryk derefter på knappen Viewing Mode
(Visningstilstand).
2.
Vælg den ønskede indstilling:
●
Low Blue Light (Svagt blåt lys): reducerer andelen af blåt lys, hvilket er mere komfortabelt for
øjnene
●
Reading (Læsning): optimerer både blåt lys og lysstyrke for indendørs visning
●
Night (Nat): justerer skærmen, så den udsender mindst muligt blåt lys, og reducerer indvirkning på
brugerens søvn
3.
Vælg Save and Return (Gem og tilbage) for at gemme indstillingerne og lukke menuen Viewing Mode
(Visningstilstand). Vælg Cancel (Annuller), hvis du ikke ønsker at gemme indstillingen.
4.
Vælg Exit (Afslut) fra hovedmenuen.
Webkamera
17
Brug af Automatisk dvaletilstand
Denne skærm understøtter OSD-indstillingen Auto-Sleep Mode (Automatisk dvaletilstand), som giver dig
mulighed for at aktivere eller deaktivere en reduceret strømtilstand for skærmen. Når Automatisk
dvaletilstand er aktiveret (som standard aktiveret), går skærmen i en reduceret strømtilstand, når værtspc'en signaler lav strømtilstand (manglende enten vandret eller lodret synkroniseringssignal).
Når skærmen går i denne tilstand med reduceret strømforbrug (slumretilstand), er skærmen blank,
baggrundsbelysningen er slukket, og lysdioden for strøm bliver gul. Skærmen bruger mindre end 0,5 W strøm
i denne reducerede strømstilstand. Skærmen vil vågne fra dvaletilstand, når værts-pc'en sender et aktivt
signal til skærmen (hvis du f.eks. aktiverer mus eller tastatur).
Du kan deaktivere Automatisk dvaletilstand i OSD. Tryk på knappen Menu for at åbne OSD-menuen. I OSDmenuen skal man vælge Power Control (Strømstyring), derefter Auto-Sleep Mode (Automatisk dvaletilstand)
og derefter Off (Fra).
Brug af Picture-in-Picture (PIP)
Skærmen understøtter PIP, hvor én kilde overlejres med en anden.
Følg fremgangsmåden nedenfor for at benytte PIP:
1.
Slut en sekundær inputkilde til skærmen.
2.
Tryk på en af knapperne på fronten for at aktivere knapperne, og tryk derefter på knappen Menu
forneden for at åbne OSD.
3.
Vælg PIP Control (PIP-styring) i OSD-menuen, vælg PIP-On/Off (PIP til/fra) og vælg derefter Picture-inPicture (Billede-i-billede).
Skærmen scanner de sekundære indgange for et gyldigt signal-input og bruger dette input til PIPbilledet.
18
4.
For at ændre PIP-inputtet, skal du vælge PIP-Input i OSD og vælge det ønskede input.
5.
For at ændre størrelsen af PIP, skal du vælge PIP Size (PIP-størrelse) i OSD, og derefter vælge den
ønskede størrelse.
6.
For at justere placeringen af PIP, skal du vælge PIP Position (PIP-placering) i OSD-menuen, og derefter
vælge den ønskede position.
Kapitel 2 Vipning af skærmen
3
Support og fejlfinding
Løsning af almindelige problemer
Tabellen nedenfor viser en oversigt over problemer, du kan komme ud for, de mulige årsager til de enkelte
problemer samt anbefalede løsninge.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Skærmen er blank eller
videoen blinker.
Netledningen er ikke tilsluttet.
Tilslut netledningen.
Der er slukket på Power (Tænd/sluk)knappen.
Tryk på Power (Tænd/sluk)-knappen.
Skærmkablet er tilsluttet forkert.
Tilslut videokablet korrekt. Se Tilslutning af kablerne
på side 5 for yderligere oplysninger.
Systemet er i slumretilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at
deaktivere funktionen til sort skærm.
Grafikkortet er ikke kompatibelt.
Åbn OSD-menuen og vælg menuen Input control
(Inputstyring). Indstil Auto-Switch Input (Automatisk skift
mellem input) til Off (Fra) og vælg inputtet manuelt.
Billedet er sløret, uklart eller
for mørkt.
Lysstyrken er for lav.
Åbn OSD-menuen og vælg Brightness (Lysstyrke) for at
justere lysstyrken efter behov.
Check Video Cable
(Kontroller skærmkabel)
vises på skærmen.
Skærmkablet er ikke tilsluttet.
Tilslut det korrekte skærmkabel mellem computeren og
skærmen. Kontroller, at strømmen er slået fra computeren,
mens du tilslutter skærmkablet.
Input Signal Out of Range
(Indgangssignalet er uden for
området) vises på skærmen.
Skærmopløsningen og/eller
opdateringshastigheden har en
højere værdi, end skærmen
understøtter.
Skift indstillingerne til en understøttet indstilling (se
Forudindstillede skærmopløsninger på side 25).
Skærmen er slukket, men den
lader ikke til at skifte til
strømbesparelsestilstand.
Skærmens strømbesparelsesfunktion
er deaktiveret.
Åbn OSD-menuen og vælg Power Control (Strømstyring),
vælg Auto-Sleep Mode (Automatisk dvaletilstand) og indstil
automatisk dvaletilstand til On (Til).
Advarselsmeddelelsen OSD
Lockout (OSD er låst) vises.
Skærmens OSD-låsefunktion er
aktiveret.
Tryk og hold knappen Menu på sidepanelet nede i 10
sekunder for at deaktivere OSD-låsefunktionen.
Advarselsmeddelelsen Power
Button Lockout (Strømknap
er låst) vises.
Skærmens funktion til låsning af
tænd/sluk-knappen er aktiveret.
Tryk på Power (Tænd/sluk)-knappen, og hold den inde i 10
sekunder for at låse op for Power (Tænd/sluk)knapfunktionen.
Højttalerlydstyrken er lav
eller slukket.
Lydstyrken er skruet ned i OSDmenuen.
Åbn OSD-menuen og vælg Audio Control (Styring af lyd).
Vælg Volume (Lydstyrke) og juster derefter lydstyrkeskalaen.
Lyden er slået fra.
Hvis dioden Mute speaker (Højttaler lydløs) er orange, er
lyden slået fra. Tryk på knappen Mute speaker (Højttaler
lydløs) eller knappen +/- (Plus/Minus).
Hovedtelefoner er tilsluttet.
Tag hovedtelefonerne fra. Når hovedtelefonerne er tilsluttet,
deaktiveres højttalerne.
BEMÆRK: Hvis der ikke sker noget, når der trykkes på
Power (Tænd/sluk)-knappen, skal du holde den nede i 10
sekunder for at deaktivere Power (Tænd/sluk)-knappens lås.
Løsning af almindelige problemer
19
Problem
Mulig årsag
Løsning
Ingen lydkilde er valgt.
Åbn OSD-menuen, vælg Audio Control (Styring af lyd), og vælg
en lydkilde.
Ingen PC-enhed er valgt som
standardafspiller.
Åbn PC setting (PC-indstilling) vælg Sound (Lyd), vælg
Playback (Afspilning) og angiv derefter Envy34 som Default
Device (Standard-enhed).
Spærring af knapper
Hvis man holder Power (Tænd/sluk)-knappen eller Menu-knappen inde i ti sekunder, spærres knappernes
funktionalitet. Du kan genoprette funktionaliteten ved igen at trykke på knappen i ti sekunder. Denne
funktion er kun tilgængelig, når skærmen er tændt og viser et aktivt signal og OSD ikke er åbent.
Produktsupport
Yderligere oplysninger om brug af skærmen finder du på http://www.hp.com/support. Vælg Find dit produkt,
og følg derefter anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
support.
Brugervejledning til skærmen, referencemateriale og drivere kan findes på http://www.hp.com/
Her kan du gøre følgende:
●
Chatte online med en HP-tekniker
BEMÆRK:
●
Når support ikke er tilgængeligt på et bestemt sprog, er det tilgængeligt på engelsk.
Find et HP servicecenter
Forberedelse af opkald til teknisk support
Hvis du ikke kan løse et problem vha. fejlfindingstippene i dette afsnit, kan du evt. ringe til teknisk support.
Hav følgende klar, når du ringer:
20
●
Skærmens modelnummer (se Placering af klassificeringsetiketten på side 21)
●
Skærmens serienummer (se Placering af klassificeringsetiketten på side 21)
●
Købsdatoen på fakturaen
●
Situationen, hvor problemet opstod
●
Den eller de fejlmeddelelser, der blev vist
●
Hardwarekonfigurationen
●
Navn og version på den hardware og software, du bruger
Kapitel 3 Support og fejlfinding
Placering af klassificeringsetiketten
Typemærkaten på skærmen angiver produktnummer og serienummer. Du har brug for disse numre, hvis du
vil kontakte HP vedrørende din skærmmodel. Mærkepladen sidder i bunden af skærmen.
Placering af klassificeringsetiketten
21
4
Vedligeholdelse af skærmen
Retningslinjer for vedligeholdelse
Sådan øges skærmens ydeevne og levetid:
●
Åbn ikke skærmens kabinet, og forsøg ikke selv at reparere produktet. Indstil kun de kontrolfunktioner,
der er omtalt i betjeningsvejledningen. Hvis skærmen ikke fungerer korrekt eller du har tabt eller
beskadiget den, skal du kontakte HPs autoriserede forhandler eller serviceyder.
●
Brug kun en strømkilde og en forbindelse, der passer til skærmen ifølge etiketten/pladen bag på
skærmen.
●
Sørg for, at den samlede nominelle spænding for de apparater, der tilsluttes det pågældende
strømudtag, ikke overskrider stikkontaktens normerede kapacitet, og at den samlede nominelle
spænding for de apparater, der er tilsluttet ledningen, ikke overstiger ledningens nominelle kapacitet.
Kig på effektmærkaten for at fastslå strømforbruget (AMPS eller A) for hver enhed.
●
Installér skærmen i nærheden af en stikkontakt, du har nem adgang til. Afbryd strømmen ved at tage fat
om stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at afbryde tilslutningen.
●
Sluk skærmen, når den ikke er i brug. Du kan forlænge skærmens levetid betydeligt, hvis du benytter et
strømstyringsprogram eller slukker skærmen, når den ikke er i brug.
BEMÆRK: Skærme med et "fastbrændt billede" dækkes ikke af HP's garanti.
22
●
Stik og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Skub aldrig
genstande af nogen art ind i kabinettets stik eller åbninger.
●
Tab ikke skærmen, og anbring den aldrig på en ustabil overflade.
●
Undgå at anbringe noget oven på netledningen. Træd ikke på netledningen.
●
Opbevar skærmen i et godt ventileret rum på afstand af kraftigt lys, varme og fugt.
●
Læg aldrig skærmen med forsiden nedad. Belastning af krumningen på skærmen kan beskadige
skærmen, hvis skærmen anbringes med forsiden nedad.
Kapitel 4 Vedligeholdelse af skærmen
Rensning af skærmen
1.
Sluk for skærmen, og tag derefter netledningen ud af stikket bag på enheden.
2.
Tør støvet af skærmen og kabinettet med en blød og ren, antistatisk klud.
3.
I situationer hvor rengøringen er mere vanskelig, kan du bruge en blanding af halvt vand og halvt
isopropylalkohol.
FORSIGTIG: Sprøjt rengøringsmidlet på en klud, og brug den fugtige klud til forsigtigt at tørre skærmen af.
Sprøjt aldrig rengøringsmidlet direkte på skærmen. Det kan løbe om bag kanten og beskadige elektronikken.
FORSIGTIG: Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder oliebaserede stoffer, som f.eks. benzen, fortynder
eller flygtige stoffer, til at rengøre skærmen eller kabinettet. Disse kemikalier kan beskadige skærmen.
Forsendelse af skærmen
Gem den oprindelige emballage. Du kan få brug for den på et senere tidspunkt, hvis du skal flytte eller fragte
skærmen.
Retningslinjer for vedligeholdelse
23
A
Tekniske specifikationer
BEMÆRK: Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's
komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
For at få de nyeste specifikationer eller yderligere specifikationer vedrørende dette produkt, skal du gå til
http://www.hp.com/go/quickspecs/ og søg efter din skærm for at finde QuickSpecs, som er specifikke for din
model.
Skærm
86,36 cm bredskærm
Indtast
VA
Synlig billedstørrelse
86,36 cm diagonalt
Hældning
– 5º til 21º
34 tommer bredskærm
34 tommer diagonalt
Vægt
Uden fod
7,66 kg
16,89 pund
Med fod
11,14 kg
24,56 pund
Højde
47,65 cm
18,76 tommer
Dybde
19,82 cm
7,80 tommer
Bredde
80,98 cm
31,88 tommer
Maksimal grafikopløsning
3440 x 1440 (100 Hz)
Optimal grafikopløsning
3440 x 1440 (60 Hz)
Punktafstand
0,23175 mm
Pixel pr. tomme (PPI)
109,69 PPI
Vandret frekvens
30 kHz til 90 kHz
Lodret opdateringshastighed
40 Hz til 100 Hz
Størrelse (inkl. stativ)
Miljøkrav, temperatur
Driftstemperatur
5°C til 35°C
41°F til 95°F
Opbevaringstemperatur
-20°C til 60°C
-4°F til 140°F
Relativ luftfugtighed
20% til 70%
Strømkilde
100 V vekselstrøm til 240 V vekselstrøm
50/60 Hz
Højde:
Drift
0 m til 5.000 m
0 til 16.400 fod
Opbevaring
0 m til 12.192 m
0 til 40.000 fod
Målt strømforbrug:
Aktiv tilstand
24
Tillæg A Tekniske specifikationer
185 W
Typiske indstillinger
70 W
Slumre
<0,5 W
Fra
<0,3 W
Indgangsterminal
Én DisplayPort, én HDMI-port, et analogt
lydindgangsstik, én type-B USB-port og én
USB type-C port
Forudindstillede skærmopløsninger
De skærmopløsninger, der er anført nedenfor, er de mest almindeligt anvendte og er indstillet som
fabriksstandardindstillinger. Denne skærm genkender automatisk disse forudindstillede tilstande, og de
bliver vist med den korrekte størrelse og centreret på skærmen.
Forudin
dstillin
g
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
5
1024 × 768
48,363
60,004
6
1280 × 720
45,000
59,940
8
1280 × 1024
63,981
60,020
9
1600 × 1200
75,000
60,000
10
1680 × 1050
65,290
59,954
11
1920 × 1080
67,500
60,000
13
1920 × 1200
74,556
59,885
14
2560 × 1440
88,787
59,951
16
3440 × 1440
35,000
23,989
17
3440 × 1440
36,458
24,989
18
3440 × 1440
43,819
29,993
19
3440 × 1440
88,819
59,973
20
3440 × 1440
150,972
99,982
Forudin
dstillin
g
Timing Name
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
2
576p
720 × 576
31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
Forudindstillede skærmopløsninger
25
Forudin
dstillin
g
Timing Name
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
4
720p60
1280 × 720
45
60
5
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Aktivering af brugerdefinerede tilstande
Signalet fra grafikkortet kan under følgende omstændigheder af og til kræve en tilstand, som ikke er
forudindstillet:
●
Du ikke bruger en standard grafikadapter.
●
Du ikke har aktiveret en forudindstillet tilstand.
Hvis det sker, skal du muligvis justere indstillingerne for skærmen ved hjælp af visningen på skærmen. Der
kan foretages ændringer på enhver eller alle tilstande, og disse lagres i hukommelsen. Skærmen lagrer
automatisk den nye indstilling og genkender derefter den nye tilstand, ligesom med en forudindstillet
tilstand. Udover de fabriksindstillede tilstande er der mindst 10 brugertilstande, som kan angives og lagres.
Netadapter
Producent
Modelnummer
Strømforsyningens normerede effekt
Delta
HSTNN-DA24
19,5 V jævnstrøm / 10,3 A
Funktionen Energy Saver (Strømsparefunktion)
Skærmen understøtter en strømsparetilstand. Skærmen skifter til strømsparetilstand, hvis det vandrette
eller lodrette synkroniseringssignal ikke registreres i en periode. Når skærmen registrerer, at disse signaler
ikke er til stede, bliver skærmen sort, baggrundsbelysningen slukkes, og lysdioden for strøm lyser gult. Når
skærmen er i strømbesparelsestilstand, forbruger skærmen <0,5 watt strøm. Der er en kort
opvarmningsperiode, før skærmen vender tilbage til dens normale driftstilstand.
Se i manualen til computeren, hvordan du indstiller strømsparetilstanden (funktionen kaldes til tider
strømstyring).
BEMÆRK: Ovenstående strømsparefunktionen virker kun, når skærmen er tilsluttet en computer der har
strømsparefunktioner.
Når du angiver indstillingerne i skærmens slumretilstands-timer, kan du også programmere skærmen til at
skifte til strømbesparelsestilstand efter et bestemt tidsrum. Lysdioden for strøm blinker gult, når
strømbesparelsestilstanden aktiveres via skærmens slumretilstands-timer.
26
Tillæg A Tekniske specifikationer
B
Hjælp til handicappede
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer
med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer,
og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din
kilde-enhed, der er sluttet til skærmen for at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler, skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Sådan kontaktes support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os mere om teknologiske
hjælpemidler, der har hjulpet dig, bedes du kontakte os på (888) 259-5707, mandag til fredag fra kl. 6:00 til
21:00 UTC−07. Hvis du er døv eller hørehæmmet og bruger TRS/VRS/WebCapTel, og behøver teknisk support
eller har spørgsmål vedrørende teknologiske hjælpemidler, kan du kontakte os ved at ringe til (877)
656-7058, mandag til fredag fra kl. 6:00 til 21:00 UTC−07.
Understøttede hjælpe-teknologier
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising