HP | EliteDisplay E273m 27-inch Monitor | HP EliteDisplay E273m 27-inch Monitor מדריך למשתמש

HP EliteDisplay E273m 27-inch Monitor מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫‪© Copyright 2017 HP Development Company,‬‬
‫‪L.P.‬‬
‫‪ ,HDMI‬הסמליל של ‪ HDMI‬ו‪High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬הם סימנים מסחריים או‬
‫סימנים מסחריים רשומים של ‪.HDMI Licensing LLC‬‬
‫‪ Microsoft‬ו‪ Windows-‬הם סימנים מסחריים או‬
‫סימנים מסחריים רשומים של ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫המידע המובא כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של‬
‫‪ HP‬מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים‬
‫למוצרים ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב לעיל‬
‫כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪HP‬‬
‫מסירה מעליה כל חבות שהיא בגין שגיאות טכניות‪,‬‬
‫שגיאות עריכה או השמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫הודעה על אודות המוצר‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שיכולות מסוימות לא תהיינה זמינות‬
‫במוצר שברשותך‪ .‬כדי לגשת לגרסה העדכנית ביותר‬
‫של המדריך למשתמש‪ ,‬היכנס לאתר‬
‫‪ ,http://www.hp.com/support‬ובחר מדינה‪ .‬בחר‬
‫‪( Find your product‬חפש את המוצר )ובצע את‬
‫ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬יולי ‪2017‬‬
‫מק"ט מסמך‪926258-BB1 :‬‬
‫אודות מדריך זה‬
‫מדריך זה מספק מידע על מאפייני המסך‪ ,‬התקנת המסך‪ ,‬השימוש בתכנה והמפרטים הטכניים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫זהירות‪:‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות מוות או פציעה חמורה‪.‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות פציעות קלות עד בינוניות‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬הערה שמציינת שהמידע חשוב אך אינו מתייחס לסיכונים אפשריים (לדוגמה‪ ,‬הודעות המתייחסות לנזקי רכוש‪).‬‬
‫הודעה שמתרה במשתמש כי כשל בביצוע התהליך בדיוק כפי שמתואר עלול לגרום לאובדן נתונים או לנזק לחומרה או‬
‫לתוכנה‪ .‬וכן‪ ,‬הערה שמכילה מידע חיוני שמסביר מושג או את הדרך להשלמת משימה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכיל מידע נוסף שנועד להדגיש או להשלים נקודות חשובות בטקסט הראשי‪.‬‬
‫עצה‪:‬‬
‫עצות מועילות להשלמת משימה‪.‬‬
‫מוצר זה כולל טכנולוגיית ‪.HDMI‬‬
‫אודות מדריך זה‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬צעדים ראשונים ‪1 ...............................................................................................................................................‬‬
‫מידע בטיחותי חשוב ‪1 ..................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו ‪2 ................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות ‪2 ...................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי צד ורכיבי חלק אחורי ‪3 .......................................................................................................................‬‬
‫פקדים על המסגרת הקדמית ‪5 .....................................................................................................................‬‬
‫התקנת הצג ‪6 ..............................................................................................................................................................‬‬
‫חיבור המעמד של הצג ‪6 ..............................................................................................................................‬‬
‫חיבור הכבלים ‪7 .........................................................................................................................................‬‬
‫כוונון הצג ‪12 ............................................................................................................................................‬‬
‫הפעלת הצג ‪14 ..........................................................................................................................................‬‬
‫התקנת כבל אבטחה ‪15 ..............................................................................................................................‬‬
‫הרכבת הצג ‪15 ...........................................................................................................................................‬‬
‫פירוק המעמד של הצג ‪15 .........................................................................................................‬‬
‫חיבור תושבת ההתקנה ‪16 .............................................................................................. VESA‬‬
‫‪ 2‬שימוש בצג ‪18 ...................................................................................................................................................‬‬
‫תוכנה ותוכניות שירות ‪18 .............................................................................................................................................‬‬
‫קובץ המידע ‪18 ..........................................................................................................................................‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה ‪18 .....................................................................................................................‬‬
‫התקנת קובצי ‪ INF‬ו‪18 .......................................................................................................................................... ICM-‬‬
‫התקנה מתקליטור (זמין באזורים נבחרים) ‪18 ...............................................................................................‬‬
‫הורדה מהאינטרנט ‪18 ................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪19 .................................................................................................................... )OSD‬‬
‫הקצאת לחצני הפונקציות ‪20 ........................................................................................................................................‬‬
‫מצלמה ‪21 ...................................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי) ‪22 ........................................................................................‬‬
‫כוונון מצב אור כחול נמוך ‪22 ........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות ‪23 .......................................................................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות נפוצות ‪23 ................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בכוונון אוטומטי (קלט אנלוגי) ‪24 .......................................................................................................................‬‬
‫מיטוב איכות התמונה (קלט אנלוגי) ‪25 ...........................................................................................................................‬‬
‫נעילות לחצן ‪26 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫פנייה לתמיכה ‪26 .........................................................................................................................................................‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית ‪26 ...................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫איתור המספר הסידורי ומספר המוצר ‪27 ........................................................................................................................‬‬
‫‪ 4‬תחזוקת הצג ‪28 .................................................................................................................................................‬‬
‫הנחיות תחזוקה ‪28 ......................................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי הצג ‪28 ...............................................................................................................................................................‬‬
‫משלוח הצג ‪28 .............................................................................................................................................................‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים ‪29 ......................................................................................................................................‬‬
‫דגם ‪ 60.5‬ס"מ ‪ 23.8 -‬אינץ' ‪29 ......................................................................................................................................‬‬
‫דגם ‪ 68.5‬ס"מ ‪ 27 -‬אינץ' ‪29 .........................................................................................................................................‬‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש ‪30 ...............................................................................................................................‬‬
‫בדגמים ‪ 60.5‬ס"מ‪ 23.8/‬אינץ' ו‪ 68.5-‬ס"מ‪ 27/‬אינץ' ‪30 ................................................................................‬‬
‫בדגמים ‪ 60.5‬ס"מ‪ 23.8/‬אינץ' ו‪ 68.5-‬ס"מ‪ 27/‬אינץ' ‪31 ................................................................................‬‬
‫כניסה למצב משתמש ‪31 ..............................................................................................................................................‬‬
‫חיסכון בצריכת חשמל ‪31 ..............................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב נגישות ‪32 ................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות ‪32 ...........................................................................................................................................‬‬
‫פנייה לתמיכה ‪32 .........................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫צעדים ראשונים‬
‫מידע בטיחותי חשוב‬
‫ייתכן ששנאי מתח וכבל חשמל יסופקו עם הצג‪ .‬אם משתמשים בכבל אחר‪ ,‬השתמש אך ורק במקור מתח ובתקע המתאימים‬
‫לצג זה‪ .‬למידע על ערכת כבל המתח שיש להשתמש בה יחד עם הצג‪ ,‬עיין בהודעות המוצר המפורטות בתקליטור או בערכת‬
‫התיעוד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫• חבר את כבל המתח לשקע חשמלי שתמיד יש אליו גישה קלה‪.‬‬
‫• נתק את המחשב ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫• אם כבל המתח סופק עם תקע של שלושה פינים‪ ,‬חבר אותו לשקע חשמל מוארק בעל ‪ 3‬פינים‪ .‬אל תשבית את פין ההארקה‬
‫של כבל המתח‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬על‪-‬ידי חיבור מתאם בעל ‪ 2‬פינים‪ .‬הפין המשמש להארקה הוא אמצעי חשוב לשמירה על הבטיחות‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם או ימעד‬
‫בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬לצורך ניתוק הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את מדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬הוא מסביר כיצד יש להתקין את תחנת העבודה‬
‫ומה הם תנוחת העבודה הנכונה והרגלי העבודה הבריאים ביותר למשתמשי מחשבים‪ .‬המדריך הבטיחות והנוחות אף מספק‬
‫מידע חשוב בנושא בטיחות בחשמלי ובטיחות מכנית‪ .‬ניתן למצוא את המדריך לבטיחות ונוחות גם באינטרנט‪ ,‬באתר‬
‫‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫חשוב‪ :‬כדי להגן על הצג‪ ,‬כמו גם על המחשב‪ ,‬חבר את כל כבלי המתח המחוברים למחשב ולהתקנים ההיקפיים (כמו צג‪,‬‬
‫מדפסת‪ ,‬סורק )למכשיר כלשהו המספק הגנה מנחשולי מתח‪ ,‬כמו למשל מפצל שקעים או אל‪-‬פסק (‪). UPS‬לא כל התקני‬
‫רב‪-‬שקע מספקים הגנה מפני קפיצות מתח; כדי שבלוח השקעים תהיה יכולת זו להגנה מפני קפיצות מתח‪ ,‬חייבת להיות עליו‬
‫תווית מפורשת המציינת כך‪ .‬השתמש בלוח שקעים שהיצרן שלו מציע מדיניות של החלפה במקרה של נזק‪ ,‬שבמסגרתה יוחלף‬
‫הציוד שלך אם ההגנה מפני קפיצות מתח לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫השתמש בפריט ריהוט מתאים ובעל גודל נאות עבור צג ה‪ LCD-‬מבית ‪ HP‬שלך‪.‬‬
‫אזהרה! צגי ‪ LCD‬המוצבים באופן לקוי על פריטים כגון שידות‪ ,‬כונניות‪ ,‬מדפים‪ ,‬שולחנות‪ ,‬רמקולים‪ ,‬ארגזים או עגלות‬
‫עלולים ליפול ולגרום לפגיעות גופניות‪.‬‬
‫סדר בקפידה את החוטים והכבלים המחוברים לצג ה‪ LCD-‬וודא שאי אפשר למשוך אותם‪ ,‬לאחוז בהם או למעוד בגללם‪.‬‬
‫ודא שהזרם הנקוב (אמפר )הכולל של המכשירים המחוברים לשקע אינו עולה על הזרם הנקוב של השקע‪ ,‬וכי הזרם הנקוב‬
‫(אמפר )הכולל של המכשירים המחוברים לכבל אינו עולה על הזרם הנקוב הכולל של הכבל‪ .‬עיין בתווית המתח כדי לקבוע מהו‬
‫הזרם הנקוב (באמפרים ‪ AMPS -‬או ‪) A‬של כל התקן‪.‬‬
‫מקם את הצג קרוב לשקע חשמל נגיש‪ .‬כדי לנתק את הצג מהמתח‪ ,‬תפיסת בחוזקה את התקע ומשוך אותו מהשקע‪ .‬לעולם אין‬
‫לנתק את הצג על‪-‬ידי משיכת הכבל‪.‬‬
‫אין להפיל את הצג או להניח אותו על משטח לא יציב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מוצר זה מתאים למטרות בידור‪ .‬שקול למקם את הצג בסביבה בעלת תאורה מבוקרת‪ ,‬כדי למנוע הפרעות מתאורת‬
‫הסביבה וממשטחים בהירים‪ ,‬שעלולים לגרום להשתקפויות מטרידות על המרקע‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪1‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫תכונות‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים של הצגים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫צג בעל שטח צפייה אלכסוני בגודל ‪ 60.5‬ס"מ (‪ 23.8‬אינץ )'ברזולוציה של ‪ ,1920 x 1080‬ותמיכה בתצוגה במרקע מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר; כולל אפשרות שינוי יחס תצוגה מותאם לגודל תמונה מרבי תוך שמירה על יחס הממדים‬
‫המקורי‬
‫●‬
‫צג בעל שטח צפייה אלכסוני בגודל ‪ 68.5‬ס"מ (‪ 27‬אינץ )'ברזולוציה של ‪ ,1920 x 1080‬ותמיכה בתצוגה במרקע מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר; כולל אפשרות שינוי יחס תצוגה מותאם לגודל תמונה מרבי תוך שמירה על יחס הממדים‬
‫המקורי‬
‫●‬
‫מרקע צג מונע סינוור עם תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫תכונות הצג‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ - Skype for Business‬מצלמה ומיקרופון נשלפים מאושרים לשיתוף פעולה מקוון (בדגמים נבחרים)‬
‫זווית צפייה רחבה המאפשרת צפייה ממצב עמידה ובתנועה מצד לצד‬
‫יכולת הטיה‬
‫יכולת סיבוב על ציר המאפשרת לסובב את לוח הצג ממצב אופקי למצב אנכי‬
‫יכולות צידוד וכוונון גובה‬
‫מעמד ניתן להסרה‪ ,‬לפתרונות התקנת לוח צג גמישים‬
‫כניסות וידיאו ‪ DisplayPort‬ו‪( VGA-‬הכבלים מסופקים)‬
‫כניסת וידיאו ‪) High-Definition Multimedia Interface( HDMI‬אחת (הכבל לא מסופק)‬
‫רכזת ‪ USB 3.0‬בעלת יציאה אחת להעלאה (מתחברת למחשב )ושתי יציאות להורדה (חיבור להתקני ‪)USB‬‬
‫כבל ‪ USB‬מסוג ‪ BM‬ל‪ AM-‬המסופק כדי לחבר את רכזת ‪ USB‬של הצג למחבר ‪ USB‬במחשב (בדגם ‪ 23.8‬אינץ' בלבד)‬
‫כבל ‪ USB‬מסוג ‪ CM‬ל‪ AM-‬המסופק כדי לחבר את רכזת ‪ USB‬של הצג למחבר ‪ USB‬במחשב (בדגם ‪ 27‬אינץ' בלבד)‬
‫יכולת הכנס‪-‬הפעל‪ ,‬אם נתמכת על‪-‬ידי מערכת ההפעלה‬
‫חריץ כבל אבטחה בגב הצג‪ ,‬המיועד לנעילת הצג באמצעות כבל אבטחה‬
‫התאמות של תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬במספר שפות‪ ,‬לקלות התקנה ומיטוב התצוגה‬
‫התוכנה ‪( HP Display Assistant‬מסייע התצוגה של ‪) HP‬מיועדת לכוונון הגדרות הצג ולאפשור האמצעים למניעת‬
‫גניבה‬
‫תוכנת ‪Cyberlink YouCam‬‬
‫הגנה מפני העתקה באמצעות תפקודי ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב (‪) HDCP‬בכל הכניסות הדיגיטליות‬
‫תקליטור התיעוד והתוכנה המסופק עם הצג באזורים נבחרים כולל מנהלי התקן של הצג ותיעוד של המוצר‬
‫מנגנון חיסכון באנרגיה העונה לדרישות ההפחתה בצריכת חשמל‬
‫הערה‪ :‬למידע בנושא תקינה ובטיחות‪ ,‬עיין ב הודעות המוצר הכלולות בתקליטור האופטי‪ ,‬במידה וסופק‪ ,‬או בערכת התיעוד‪.‬‬
‫כדי לאתר עדכונים במדריך למשתמש של המוצר‪ ,‬היכנס לאתר ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר ‪Find your product‬‬
‫(חפש את המוצר )ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫רכיבי צד ורכיבי חלק אחורי‬
‫דגם ‪ 23.8‬אינץ'‬
‫תפקוד‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫יציאות ‪)2( USB‬‬
‫לחיבור התקני ‪.USB‬‬
‫‪2‬‬
‫שקע יציאת שמע (אוזניות)‬
‫לחיבור אביזרים אופציונליים‪ ,‬כגון רמקולים סטריאופוניים‪ ,‬אוזניות מסוגים שונים‬
‫או כבל שמע לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מחבר מתח‬
‫חיבור כבל מתח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫יציאת ‪DisplayPort‬‬
‫מחבר כבל ‪ DisplayPort‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫מחבר כבל ‪ HDMI‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫יציאת ‪VGA‬‬
‫מחבר כבל ‪ VGA‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שקע כניסת שמע‬
‫חיבור כבל השמע אל הצג‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫יציאת ‪ USB 3.0‬להעלאה‬
‫לחיבור כבל ‪ USB Type-B‬בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬הנמך את עוצמת הקול לפני‬
‫שתשתמש באוזניות מסוגים שונים‪ .‬לקבלת מידע נוסף בנושא בטיחות‪ ,‬עיין‬
‫בהודעות המוצר המופיעות בתקליטור האופטי‪ ,‬אם מצורף למוצר שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כאשר התקן מחובר לשקע האוזניות‪ ,‬רמקולי הצג מושבתים‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪3‬‬
‫דגם ‪ 27‬אינץ'‬
‫תפקוד‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫יציאות ‪)2( USB‬‬
‫לחיבור התקני ‪.USB‬‬
‫‪2‬‬
‫שקע יציאת שמע (אוזניות)‬
‫לחיבור אביזרים אופציונליים‪ ,‬כגון רמקולים סטריאופוניים‪ ,‬אוזניות מסוגים שונים‬
‫או כבל שמע לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מתג הפעלה ראשי‬
‫‪4‬‬
‫מחבר מתח‬
‫חיבור כבל מתח‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫יציאת ‪USB Type-C‬‬
‫חיבור כבל ‪ USB‬מסוג ‪ CM-CM‬או ‪ CM-AM‬מהתקן המקור אל הצג‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫יציאת ‪DisplayPort‬‬
‫מחבר כבל ‪ DisplayPort‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫מחבר כבל ‪ HDMI‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫יציאת ‪VGA‬‬
‫מחבר כבל ‪ VGA‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫שקע כניסת שמע‬
‫חיבור כבל השמע אל הצג‪.‬‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬הנמך את עוצמת הקול לפני‬
‫שתשתמש באוזניות מסוגים שונים‪ .‬לקבלת מידע נוסף בנושא בטיחות‪ ,‬עיין‬
‫בהודעות המוצר המופיעות בתקליטור האופטי‪ ,‬אם מצורף למוצר שלך‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר התקן מחובר לשקע האוזניות‪ ,‬רמקולי הצג מושבתים‪.‬‬
‫ניתוק הספקת החשמל לצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬העברת מתג ההפעלה למצב כבוי‪ ,‬גוררת העברה של הצג למצב צריכת‬
‫החשמל הנמוכה ביותר של הצג כאשר אינו בשימוש‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫פקדים על המסגרת הקדמית‬
‫דגמי ‪ 23.8‬אינץ' ו‪ 27-‬אינץ'‬
‫תפקוד‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫מיקרופונים של מצלמה‬
‫מאפשרים להשתתף בשיחת ועידה בווידאו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫נורית מצלמה‬
‫דולקת‪ :‬נעשה שימוש במצלמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫עדשת מצלמה‬
‫מעבירה את התמונה שלך בשיחת ועידה בווידאו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫רמקולים‬
‫מעבירים צלילים מקלט שמע‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצן ‪( -/+‬פלוס‪/‬מינוס)‬
‫לחץ כדי להגביר (‪) +‬או להחליש (‪) -‬את עוצמת הקול של הרמקולים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לחצן ענה‪/‬התקשר‬
‫לחץ כדי לענות לשיחה או לבצע שיחה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לחצן השתקת מיקרופון‬
‫‪8‬‬
‫לחצן השתקת רמקול‬
‫‪9‬‬
‫לחצן דחיית‪/‬ניתוק שיחה‬
‫‪10‬‬
‫לחצן תפריט‬
‫לחץ כדי לפתוח את תפריט ‪ ,OSD‬לבחור פריט מתפריט ‪ ,OSD‬או לסגור את תפריט ‪ .OSD‬כאשר‬
‫התפריט במסך (‪) OSD‬פתוח מופעל מחוון מעל הלחצן תפריט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫לחצני תפקוד‬
‫השתמש בלחצנים אלה כדי לנווט בתפריט המסך‪ ,‬על סמך החיווי שמופיע מעל הלחצנים הפעילים‬
‫כאשר התפריט במסך פתוח‪.‬‬
‫מאיר בירוק כאשר מתבצעת שיחה‪.‬‬
‫האור הירוק והאור האדום מהבהבים כאשר יש שיחה נכנסת‪.‬‬
‫לחץ כדי להשתיק או להפעיל את המיקרופון של המצלמה‪.‬‬
‫מאיר בצבע ענבר כאשר המיקרופון מושתק‪.‬‬
‫לחץ כדי להשתיק או להפעיל את הרמקולים‪.‬‬
‫מאיר בצבע ענבר כאשר הרמקולים מושתקים‪.‬‬
‫לחץ כדי לדחות או לסיים שיחה‪.‬‬
‫האור הירוק והאור האדום מהבהבים כאשר יש שיחה נכנסת‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪5‬‬
‫דגמי ‪ 23.8‬אינץ' ו‪ 27-‬אינץ'‬
‫תפקוד‬
‫רכיב‬
‫הערה‪ :‬ניתן להגדיר מחדש את תצורת לחצני הפקדים בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬כדי לאפשר‬
‫בחירה מהירה של פעולות שגרתיות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא הקצאת לחצני הפונקציות‬
‫בעמוד ‪.20‬‬
‫לחצן ‪( Power‬הפעלה)‬
‫‪12‬‬
‫לחץ על הלחצן כדי להפעיל או לכבות את הצג‪ .‬כאשר הצג מופעל‪ ,‬נורית ההפעלה מעל לחצן‬
‫ההפעלה דולקת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי לצפות בסימולטור תפריט ‪ ,OSD‬בקר ב‪( HP Customer Self-Repair Services Media Library-‬ספריית המדיה‬
‫של שירותי התיקון העצמי ללקוחות ‪) HP‬בכתובת ‪.http://www.hp.com/go/sml‬‬
‫התקנת הצג‬
‫חיבור המעמד של הצג‬
‫חשוב‪ :‬כדי למנוע נזק לצג‪ ,‬אל תיגע במשטח צג ‪ .LCD‬לחץ על פני הצג עלול לגרום לאי‪-‬אחידות של הצבע או לשינוי‬
‫בכיווניות של הגבישים הנוזליים‪ .‬אם דברים אלה מתרחשים‪ ,‬המרקע לא יחזור למצבו התקין‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪6‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי‪.‬‬
‫החלק את החלק העליון של לוחית ההרכבה על המעמד אל מתחת לשפה העליונה של המגרעת בגב הלוח (‪.)1‬‬
‫הורד את החלק התחתון של לוחית ההרכבה לתוך המגרעת עד שתינעל במקומה בנקישה (‪.)2‬‬
‫התפס קופץ החוצה כאשר המעמד נעול במקומו‪.‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫הערה‪:‬‬
‫הצג מסופק עם מבחר כבלים‪ .‬אריזת הצג אינה כוללת את כל הכבלים שמוצגים בסעיף זה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנח את הצג במקום נוח ומאוורר היטב בקרבת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את כבל הווידאו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפני חיבור הכבלים‪ ,‬העבר אותם דרך חור ניתוב הכבלים שבמרכז המעמד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הצג יקבע באופן אוטומטי באיזו כניסת קלט קיימים אותות וידאו תקפים‪ .‬ניתן לבחור במקור הקלט על ידי‬
‫לחיצה על לחצן ‪( Menu‬תפריט )כדי לפתוח את התפריט במסך (‪) OSD‬ולבחור באפשרות ‪( Input Control‬בקרת קלט‪).‬‬
‫●‬
‫חבר קצה אחד של כבל ‪ VGA‬למחבר ‪ VGA‬בגב הצג ואת הצד האחר למחבר ‪ VGA‬של התקן המקור‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫התקנת הצג‬
‫●‬
‫חבר קצה אחד של כבל ‪ DisplayPort‬ליציאת ‪ DisplayPort IN‬בגב הצג ואת הצד האחר ליציאת ‪ DisplayPort‬של‬
‫התקן המקור‪.‬‬
‫●‬
‫חבר קצה אחד של כבל ‪( HDMI‬לא מסופק )ליציאת ‪ HDMI‬בחלק האחורי של הצג ואת הקצה האחר ליציאת ‪HDMI‬‬
‫בהתקן המקור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חבר כבל ‪ USB‬מסוג ‪ CM‬ל‪( CM-‬לא מסופק )אל יציאת ‪ .USB Type-C‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את התקע של מחבר ‪Type-M‬‬
‫ליציאת ‪ USB‬להורדת נתונים בהתקן המקור‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כבל ‪ USB‬מסוג ‪ CM‬ל‪ CM-‬מעביר אספקת מתח של עד ‪ 15‬ואט (‪ 5‬וולט‪ 3 ,‬אמפר‪).‬‬
‫‪.5‬‬
‫חבר כבל ליציאת ‪ USB‬להעלאת נתונים בחלק האחורי של הצג (מספק העברת נתונים ליציאות תצוגה ‪ USB‬מסוג ‪).A‬‬
‫●‬
‫חבר את המחבר של כבל ‪ USB Type-C‬להעלאת נתונים ליציאת ‪ USB‬להעלאה בחלק האחורי של הצג‪ .‬לאחר מכן‪,‬‬
‫חבר את המחבר של כבל ‪ USB‬מסוג ‪ A‬ליציאת ‪ USB‬להורדת נתונים בהתקן המקור (בדגם ‪ 27‬אינץ' בלבד‪).‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר את התקע של כבל ‪ USB Type-B‬להעלאת נתונים לשקע ‪ USB‬להעלאה בגב הצג‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את המחבר של‬
‫כבל מסוג ‪ A‬ליציאת ‪ USB‬להורדת נתונים בהתקן המקור( ‪.‬בדגם ‪ 23.8‬אינץ בלבד)‬
‫‪.7‬‬
‫כדי לאפשר שמע מהרמקולים של הצג‪ ,‬חבר קצה אחד של כבל שמע (לא מצורף לצג )לשקע כניסת השמע בצג ואת הצד‬
‫האחר לשקע יציאת שמע בהתקן המקור‪.‬‬
‫התקנת הצג‬
‫‪.8‬‬
‫חבר צד אחד של כבל החשמל לשקע החשמל בגב הצג ואת הצד האחר לשקע החשמל בקיר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫אל תשבית את פין ההארקה של כבל החשמל‪ .‬שקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק (מחובר לאדמה )נגיש בכל עת‪.‬‬
‫נתק את הציוד ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם‬
‫או ימעד בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬כדי לנתק את הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע ומשוך אותו החוצה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪11‬‬
‫כוונון הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪12‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הטה את לוח הצג קדימה או אחורה כדי להגיע לזווית צפייה נוחה לעין‪.‬‬
‫סובב את לוח הצג שמאלה או ימינה על מנת להגיע לזווית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כוונן את גובה הצג על מנת להגיע למיקום נוח בעמדת העבודה האישית שלך‪ .‬הקצה העליון של מסגרת הצג צריך להיות‬
‫בגובה העיניים או נמוך יותר‪ .‬צג המוצב בעמדה שכיבה נמוכה עשוי להיות נוח יותר למשתמשים המרכיבים משקפיים‬
‫או עדשות מגע‪ .‬ניתן להציב מחדש את הצג במשך יום העבודה בתנוחה מתאימה לצרכי העבודה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ניתן לסובב את לוח הצג על צירו ממצב תצוגה אופקית למצב תצוגה אנכית כדי להתאים אותו ליישום‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הבא את הצג לעמדת גובה מלא והטה את לוח הצג לאחור למצב הטיה מלאה (‪.)1‬‬
‫סובב את לוח הצג ‪ 90°‬עם כיוון השעון או נגד הכיוון ממצב תצוגה אופקית למצב תצוגה אנכית (‪.)2‬‬
‫זהירות‪ :‬אם הצג אינו בגובה מלא ובהטיה מלאה כאשר מסובבים אותו על צירו‪ ,‬הפינה הימנית התחתונה של‬
‫לוח התצוגה של הצג עלולה לפגוע בבסיס באופן שעלול לגרום נזק לצג עצמו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להציג מידע בתצוגה אנכית‪ ,‬יש להתקין את התוכנה ‪ HP Display Assistant‬שכלולה בתקליטור התוכנה‬
‫והתיעוד או להוריד אותה מהכתובת ‪ .www.hp.com/support‬ניתן גם לסובב את המיקום של תפריט תצוגה על תצוגה‬
‫(‪) OSD‬לתצוגה אנכית‪ .‬כדי לסובב את תפריט המסך (‪) OSD‬לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית כדי להציג‬
‫את תפריט המסך‪ ,‬בחר ‪( OSD Control‬בקרת תפריט מסך )ולאחר מכן בחר ‪( OSD Rotation‬סיבוב תפריט המסך‪).‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪13‬‬
‫הפעלת הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בתחתית הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬הצגת תמונה סטטית במשך ‪ 12‬שעות רצופות או יותר‪ ,‬ללא שינוי עלולה לגרום נזק לצג על ידי צריבת התמונה‪ .‬כדי‬
‫למנוע תופעה זו במסך הצג‪ ,‬יש להפעיל תמיד יישום שומר מסך או לכבות את הצג כשאינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫"תמונה שיורית" הוא מצב שעלול להתרחש בכל הצגים המצוידים במרקע ‪ .LCD‬נזק של צריבת תמונה בצג אינו מכוסה‬
‫במסגרת האחריות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על כפתור ההפעלה אין השפעה‪ ,‬ייתכן שהמאפיין 'נעילת לחצן הפעלה' הופעל‪ .‬כדי להפסיק את פעולת‬
‫המנגנון‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה של הצג במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשבית את נורית ההפעלה דרך התפריט במסך‪ .‬לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )בחזית הצג ובחר ‪Power‬‬
‫‪( Control‬בקרת צריכת חשמל > )‪( Power LED‬נורית הפעלה > )‪( Off‬מופסק‪).‬‬
‫כאשר הצג מופעל‪ ,‬ההודעה ‪( Monitor Status‬מצב צג )תופיע למשך ‪ 5‬שניות‪ .‬הודעה זו מציינת את כניסת הקלט הפעילה‬
‫כעת‪ ,‬את מצב הגדרת המיתוג האוטומטי של המקור (מופעל או מופסק; ברירת המחדל היא "מופעל ‪"),‬את הרזולוצייה הנוכחית‬
‫המוגדרת ואת הרזולוצייה המומלצת המוגדרת מראש‪.‬‬
‫הצג סורק אוטומטית את הכניסות של האותות‪ ,‬מאתר אות פעיל ומשתמש בו להצגה על המרקע‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת הצג‬
‫התקנת כבל אבטחה‬
‫ניתן לאבטח את הצג על ידי רתימתו לעצם קבוע באמצעות כבל אבטחה אופציונלי הזמין לרכישה בחברת ‪.HP‬‬
‫הרכבת הצג‬
‫ניתן להתקין את מעמד הצג על קיר‪ ,‬זרוע או אביזר התקנה אחר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ציוד זה מיועד להרכבה על זרוע להרכבה על קיר המאושרת על ידי ‪ UL‬או ‪.CSA‬‬
‫זהירות‪ :‬צג זה תומך בחורי התקנה ‪ 100‬מ"מ סטנדרטיים של ‪ .VESA‬כדי להרכיב את לוח הצג על ציוד של יצרן אחר‪ ,‬יש‬
‫להשתמש בארבעה ברגים בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ 0.7‬ואורך של ‪ 10‬מ"מ‪ .‬ברגים ארוכים יותר עלולים לגרום נזק ללוח הצג‪ .‬חשוב‬
‫לוודא עם יצרן התקן ההרכבה שההתקן תואם לתקן ‪ VESA‬וכי הכושר הנקוב שלו לנשיאת משקל מתאים למשקל הצג‪ .‬לקבלת‬
‫הביצועים הטובים ביותר‪ ,‬חשוב להשתמש בכבלי החשמל וההפעלה המצורפים לצג‪.‬‬
‫פירוק המעמד של הצג‬
‫ניתן להסיר את לוח הצג מן המעמד ולהתקין אותו על קיר‪ ,‬זרוע צידוד או מתקן הרכבה אחר‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫לפני תחילת הפירוק של הצג‪ ,‬ודא שהוא כבוי ושכל הכבלים מנותקים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫נתק והסר את כל הכבלים מהצג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫דחוף כלפי מעלה את התפס הסמוך לחלק המרכזי התחתון של הצג (‪.)1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי‪.‬‬
‫סובב את תחתית המעמד כלפי מעלה עד שלוחית הרכבה תשתחרר מהמגרעת בלוח (‪.)2‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪15‬‬
‫‪.5‬‬
‫החלק את המעמד אל מחוץ למגרעת‪.‬‬
‫חיבור תושבת ההתקנה ‪VESA‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪16‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הוצא את ארבעת הברגים מהחורים בתקן ‪ VESA‬הנמצאים בחלק האחורי של לוח הצג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫התקן את משטח ההרכבה על קיר או על זרוע צידוד על פי בחירתך‪ ,‬באמצעות ארבעת הברגים שהוצאת מארבעת הקדחים‬
‫בתקן ‪ VESA‬על גב הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫שימוש בצג‬
‫תוכנה ותוכניות שירות‬
‫התקליטור האופטי המצורף לצג (אם יש כזה )כולל קבצים שניתן להתקין במחשב‪ .‬אם אין ברשותך כונן תקליטורים‪ ,‬תוכל‬
‫להוריד את הקבצים מאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫קובץ ‪( INF‬מידע)‬
‫קובצי ‪( ICM‬התאמת צבע תמונה( )אחד עבור כל מרחב צבעים מכויל)‬
‫התוכנה ‪( HP Display Assistant‬מסייע התצוגה של ‪)HP‬‬
‫קובץ המידע‬
‫קובץ ‪ INF‬מגדיר את משאבי הצג בהם משתמשות מערכות ההפעלה ®‪ Windows‬כדי להבטיח את תאימות הצג לכרטיס הגרפי‬
‫של המחשב‪.‬‬
‫הצג תואם לנוהל הכנס‪-‬הפעל של ‪ Microsoft Windows‬והוא יפעל כהלכה גם ללא התקנת קובץ ‪ .INF‬תאימות הכנס‪-‬הפעל‬
‫של הצג דורשת כי כרטיס המסך יהיה תואם לתקן ‪ VESA DDC2‬וכי הצג יתחבר ישירות לכרטיס הגרפי‪ .‬שיטת "הכנס‪-‬הפעל" לא‬
‫פועלת דרך מחברי ‪ BNC‬נפרדים או דרך תיבות‪/‬מאגרי פיצול‪.‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה‬
‫קובצי ‪ ICM‬הם קובצי נתונים המשמשים במקביל גם בתוכניות גרפיקה‪ ,‬כדי לספק התאמת צבעים עקבית בין הצג לבין‬
‫המדפסת‪ ,‬או בין סורק לצג‪ .‬הקובץ מופעל מתוך תוכניות גרפיקה התומכות במאפיין זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫פרופיל צבע ‪ ICM‬נכתב לפי מפרט מבנה הפרופילים של ‪).ICC( International Color Consortium‬‬
‫התקנת קובצי ‪ INF‬ו‪ICM-‬‬
‫לאחר שקבעת שדרוש עדכון‪ ,‬השתמש באחת מהשיטות שלהלן כדי להתקין את הקבצים‪.‬‬
‫התקנה מתקליטור (זמין באזורים נבחרים)‬
‫כדי להתקין במחשב קובץ ‪ INF‬וקובץ ‪ ICM‬מתקליטור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב‪ .‬יוצג תפריט התקליטור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצג את הקובץ ‪( HP Monitor Software Information‬מידע תוכנת צג של ‪).HP‬‬
‫‪.4‬‬
‫בצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את ‪( Install Monitor Driver Software‬התקנת התוכנה של מנהל ההתקן של הצג‪).‬‬
‫ודא שבהגדרות התצוגה בלוח הבקרה של ‪ Windows‬מופיעים הרזולוציה וקצבי הריענון הנכונים‪.‬‬
‫הורדה מהאינטרנט‬
‫אם במחשב או בהתקן המקור שברשותך אין כונן אופטי‪ ,‬תוכל להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של קובץ ‪ INF‬ושל קובץ ‪ICM‬‬
‫מאתר האינטרנט של ‪ HP‬לתמיכה בצגים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תוכנה ותוכניות שירות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫עבור לאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫בחר קבל תוכנה ומנהלי התקן‪.‬‬
‫בצע את ההוראות המוקרנות על המרקע כדי לבחור צג ולהוריד את התוכנה‪.‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪)OSD‬‬
‫השתמש בתפריט ‪ OSD‬לכוונון התמונה המוצגת על המסך של הצג על פי העדפות הצפייה שלך‪ .‬ניתן לפתוח את תפריט תצוגה‬
‫על תצוגה (‪) OSD‬ולהשתמש בלחצנים שעל המסגרת הצג לביצוע שינויים‪.‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ולהשתמש בן לביצוע שינויים‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אם הצג אינו מופעל עדיין‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה ‪ Power‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי לגשת לתפריט ‪ ,OSD‬לחץ על אחד מארבעת הלחצנים על המסגרת כדי להפעיל אותם‪ .‬לאחר מכן לחץ על לחצן ‪Menu‬‬
‫(תפריט )כדי לפתוח את תפריט ‪.OSD‬‬
‫השתמש בשלושת לחצני הפונקציות לניווט‪ ,‬בחירה וכוונון של האפשרויות בתפריט‪ .‬תוויות הלחצנים שמופיעות על‬
‫המסך משתנות בהתאמה לתפריט או לתפריט המשנה הפעילים‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מפרטת את אפשרויות הבחירה בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ראשי‪.‬‬
‫תפריט ראשי‬
‫תיאור‬
‫‪( Brightness‬בהירות)‬
‫כוונון רמת הבהירות של המרקע‪ .‬ברירת המחדל של היצרן היא ‪.90‬‬
‫ניגודיות‬
‫כוונון רמת הניגודיות של המסך‪ .‬ברירת המחדל של היצרן היא ‪.80‬‬
‫‪( Color Control‬בקרת צבע)‬
‫בחירה וכוונון הצבע של המרקע‪.‬‬
‫‪( Input Control‬בקרת קלט)‬
‫בחירת אות כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫בקרת תמונה‬
‫מכוונן את התמונה שעל המרקע‪.‬‬
‫‪( Audio Control‬בקרת שמע)‬
‫מכוונות את הגדרות השמע‪.‬‬
‫‪( Power Control‬בקרת צריכת‬
‫חשמל)‬
‫כוונון הגדרות צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪( Menu Control‬בקרת תפריט)‬
‫מכוונן את תפריט המסך (‪) OSD‬ואת לחצני הפונקציות‪.‬‬
‫ניהול‬
‫כוונון הגדרות ‪ ,DDC/CI‬בחירת שפה והחזרת כל ההגדרות של תפריט ‪ OSD‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫מידע‬
‫מאפשר לבחור ולהציג מידע חשוב על הצג‪.‬‬
‫‪( Exit‬יציאה)‬
‫יציאה מתפריט ‪.OSD‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪19‬‬
‫הקצאת לחצני הפונקציות‬
‫לחיצה על אחד מארבעת לחצני הפונקציות במסגרת הקדמית מפעילה את הלחצנים ומציגה את הסמלים מעל הלחצנים‪ .‬להלן‬
‫ברירת המחדל של סמלי הלחצנים ותפקודיהם‪.‬‬
‫תפקוד‬
‫לחצן‬
‫‪1‬‬
‫תפריט‬
‫פותח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫‪2‬‬
‫מידע‬
‫עבור פלט דיגיטלי‪ ,‬פותח את תפריט המידע‪.‬‬
‫(לחצן פונקציות ‪ - 3‬ניתן להקצאה)‬
‫עבור קלט ‪ ,VGA‬מפעיל את מאפיין ההתאמה האוטומטית כדי למטב את תמונת המסך‪.‬‬
‫מצב תצוגה‬
‫כוונון הצג לתאורה נוחה לצפייה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫(לחצן פונקציות ‪ - 2‬ניתן להקצאה)‬
‫‪4‬‬
‫קלט פעיל הבא‬
‫מחליף את מקור הקלט של הצג למקור הקלט הפעיל הבא‪.‬‬
‫(לחצן פונקציות ‪ - 1‬ניתן להקצאה)‬
‫ניתן לשנות את תצורת ברירת המחדל של לחצני הפונקציות כך שכאשר הלחצנים פעילים‪ ,‬ניתן להפעיל בקלות ובמהירות‬
‫פריטי תפריט שגרתיים‪.‬‬
‫כדי להקצות את לחצני הפונקציות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על אחד מארבעת הלחצנים שעל המסגרת הקדמית כדי להפעיל את הלחצנים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪Menu‬‬
‫(תפריט )כדי לפתוח את תפריט המסך (‪).OSD‬‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה (‪), OSD‬בחר ‪( Menu Control‬בקרת תפריט > )‪( Assign Buttons‬הקצאת לחצנים )ולאחר מכן‬
‫בחר אחת מתוך האפשרויות הזמינות ללחצן המבוקש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להקצות רק את שלושת לחצני הפונקציות‪ .‬אי אפשר לשנות את ההגדרות של לחצן ‪( Menu‬תפריט )או של לחצן‬
‫‪( Power‬הפעלה‪).‬‬
‫‪20‬‬
‫הקצאת לחצני הפונקציות‬
‫מצלמה‬
‫כאשר תוכנת ‪ Skype for Business‬מותקנת בהתקן המקור החיצוני שלך‪ ,‬באפשרותך להשתמש במצלמה של הצג בדרכים‬
‫הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫להזרים שיחות ועידה בווידאו באופן מקוון‬
‫לשלוח ולקבל הודעות מיידיות‬
‫לתזמן פגישות‬
‫לשמור על אבטחה במהלך שיחות‬
‫כדי לשלוף את המצלמה‪ ,‬לחץ עליה כלפי מטה כדי לשחרר את הנעילה‪.‬‬
‫כדי לסגור את המצלמה‪ ,‬לחץ עליה כלפי מטה עד שתינעל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪21‬‬
‫שימוש באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי)‬
‫הצג תומך באפשרות תפריט ‪ OSD‬בשם ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )שנועדה להפעיל או להשבית מצב הפעלה‬
‫חסכוני באנרגיה של הצג‪ .‬כאשר האפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )מופעלת (ברירת המחדל ‪),‬הצג ייכנס‬
‫למצב חסכון בצריכת חשמל כאשר המחשב המארח מאותת לעבור לצריכת חשמל נמוכה (היעדר אות סנכרון אופקי או אנכי‪).‬‬
‫לאחר הכניסה למצב שינה וצריכת חשמל מופחתת‪ ,‬תצוגת הצג מוחשכת‪ ,‬התאורה האחורית נכבית ונורית חיווי ההפעלה‬
‫מאירה בצבע ענבר‪ .‬במצב צריכת חשמל מופחתת‪ ,‬הצג צורך פחות מ‪ 0.5-‬ואט חשמל‪ .‬הצג מתעורר ממצב השינה כאשר‬
‫המחשב המארח שולח לצג אות פעיל (לדוגמה‪ ,‬אם מפעילים את העכבר או את המקלדת‪).‬‬
‫ניתן להשבית את האפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )בתפריט תצוגה על תצוגה (‪). OSD‬לחץ על אחד‬
‫מארבעת לחצני הפונקציות על המסגרת הקדמית כדי להפעיל את הלחצנים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )כדי‬
‫לפתוח את תפריט המסך (‪).OSD‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בתפריט המסך (‪), OSD‬בחר ‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל‪).‬‬
‫בחר ‪( Power Mode‬מצב הפעלה‪).‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר ‪( Performance‬ביצועים )ולאחר מכן בחר ‪( Save and Return‬שמור וחזור )חזרה לתפריט בקרת צריכת חשמל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר ‪( Auto Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי‪).‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫בחר ‪( Power Control‬בקרת מתח‪).‬‬
‫בחר ‪( Off‬כבוי‪).‬‬
‫כוונון מצב אור כחול נמוך‬
‫הפחתת הפליטה של אור כחול מהמרקע מפחיתה את החשיפה של עינייך לאור כחול‪ .‬צגי ‪ HP‬מאפשרים הגדרה שמפחיתה את‬
‫הפלט של אור כחול ויוצרת תמונה רגועה יותר עם גירוי מופחת לקריאת תוכן מהמרקע‪ .‬כדי לכוונן את הצג כך שישתמש‬
‫בתאורת צפייה נוחה‪ ,‬בצע את הפעולות שלהלן‪.‬‬
‫כדי לכוונן את פלט האור הכחול מהצג‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בתפריט המסך (‪), OSD‬בחר ‪( Color Control‬בקרת צבעים‪).‬‬
‫בחר ‪( Viewing Modes‬מצבי תצוגה‪).‬‬
‫בחר את ההגדרות הרצויות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪( Low Blue Light‬אור כחול נמוך‪ ):‬מאושר בתקן ‪ .TUV‬מנמיך את האור הכחול להקלה על העיניים בעת הצפייה‬
‫‪( Night‬לילה‪ ):‬מכוונן את הצג לפליטה נמוכה ביותר של אור כחול ומפחית את השפעתו על שינה‬
‫‪( Reading‬קריאה‪ ):‬ממטב את פליטת האור הכחול ואת הבהירות לצפייה נוחה תחת קורת גג‬
‫בחר ‪( Save and Return‬שמור וחזור )כדי לשמור את ההגדרה ולסגור את תפריט ‪( Viewing Mode‬מצב צפייה ‪).‬בחר‬
‫באפשרות ‪( Cancel‬ביטול )אם אינך רוצה לשמור את השינויים‪.‬‬
‫בחר ‪( Exit‬יציאה )בתפריט הראשי‪.‬‬
‫אזהרה! כדי להקטין את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את מדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬הוא מסביר כיצד יש להתקין את‬
‫תחנת העבודה ומה הם תנוחת העבודה הנכונה והרגלי העבודה הבריאים ביותר למשתמשי מחשבים‪ .‬המדריך הבטיחות‬
‫והנוחות אף מספק מידע חשוב בנושא בטיחות בחשמלי ובטיחות מכנית‪ .‬המדריך לבטיחות ונוחות נמצא באינטרנט‪ ,‬באתר‬
‫‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫‪22‬‬
‫שימוש באפשרות ‪) Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי(‬
‫‪3‬‬
‫תמיכה ופתרון בעיות‬
‫פתרון בעיות נפוצות‬
‫הטבלה שלהלן מפרטת בעיות אפשריות‪ ,‬את הגורם האפשרי לכל בעיה ואת הפתרונות המומלצים‪.‬‬
‫בעיה‬
‫גורם אפשרי‬
‫פתרון‬
‫המרקע חשוך או הווידיאו‬
‫מהבהב‪.‬‬
‫כבל החשמל מנותק‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל‪.‬‬
‫הצג כבוי‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה על המסגרת הקדמית של הצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על לחצן ההפעלה אין כל השפעה‪ ,‬לחץ ממושכות‬
‫על לחצן ההפעלה במשך ‪ 10‬שניות כדי לשחרר את המאפיין 'נעילת‬
‫לחצן ההפעלה'‪.‬‬
‫כבל הווידיאו אינו מחובר היטב‪.‬‬
‫חבר את כבל הווידיאו בצורה הנכונה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא חיבור‬
‫הכבלים בעמוד ‪.7‬‬
‫המערכת נמצאת במצב שינה‪.‬‬
‫כדי לצאת ממצב שינה‪ ,‬הקש על מקש כלשהו במקלדת או הזז את‬
‫העכבר‪.‬‬
‫כרטיס וידאו לא תואם‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ OSD‬ובחר בתפריט ‪( Input Control‬בקרת קלט ‪).‬הגדר‬
‫את ‪( Auto-Switch Input‬חילוף קלט אוטומטי )לאפשרות ‪( Off‬כבוי)‬
‫ובחר ידנית את הקלט‪.‬‬
‫התמונה נראית מעומעמת‪,‬‬
‫מעורפלת או כהה מדי‪.‬‬
‫הגדרת בהירות נמוכה‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ OSD‬ובחר ‪( Brightness‬בהירות )כדי לכוונן את מידת‬
‫הבהירות כנדרש‪.‬‬
‫עוצמת הקול של הרמקולים חלשה‬
‫או חסרה‪.‬‬
‫בקרת עוצמת הקול כבויה‪.‬‬
‫כוונן את בקרת עוצמת הקול בחלקו השמאלי התחתון של הלוח הקדמי‪.‬‬
‫עוצמת הקול מושתקת‪.‬‬
‫לחץ כלפי מעלה על פקד עוצמת הקול כדי לבטל את השתקת עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול בתפריט המסך נמוכה‪.‬‬
‫פתח את תפריט המסך (‪), OSD‬בחר ‪( Audio Control‬בקרת שמע > )‬
‫‪( Volume‬עוצמת קול )וכוונן את סרגל עוצמת הקול‪.‬‬
‫מחוברות אוזניות‪.‬‬
‫נתק את האוזניות‪ .‬הרמקולים מושתקים כאשר מחברים אוזניות‪.‬‬
‫על המרקע מופיעה ההודעה‬
‫‪( Check Video Cable‬בדוק את‬
‫כבל הווידאו‪).‬‬
‫כבל הווידיאו של הצג מנותק‪.‬‬
‫חבר כבל אות וידיאו מתאים בין המחשב לצג‪ .‬ודא שהמחשב כבוי בעת‬
‫החיבור של כבל הווידיאו‪.‬‬
‫על המסך מופיעה ההודעה ‪Input‬‬
‫‪( Signal Out of Range‬אות‬
‫הקלט מחוץ לטווח‪).‬‬
‫רזולוציית הווידיאו או קצב הריענון‬
‫מוגדרים בערכים גבוהים יותר מאלה שבהם‬
‫תומך הצג‪.‬‬
‫שנה את ההגדרות להגדרות נתמכות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש בעמוד ‪.30‬‬
‫הצג כבוי אך נראה שלא נכנס‬
‫למצב שינה‪.‬‬
‫בקרת החיסכון בחשמל של הצג הושבתה‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ ,OSD‬בחר ‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל > )‬
‫‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )והגדר את מצב השינה‬
‫האוטומטי לאפשרות ‪( On‬מופעל‪).‬‬
‫‪( OSD Lockout‬נעילת ‪)OSD‬‬
‫מוצגת‪.‬‬
‫פונקציית נעילת ‪ OSD‬של הצג הופעלה‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג‬
‫במשך ‪ 10‬שניות כדי להשבית את פונקציית ‪( OSD Lockout‬נעילת‬
‫‪).OSD‬‬
‫‪( Power Button Lockout‬נעילת‬
‫לחצן הפעלה )מוצגת‪.‬‬
‫פונקציית 'נעילת לחצן ההפעלה' הופעלה‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה במשך ‪ 10‬שניות כדי להשבית את‬
‫פונקציית 'נעילת לחצן ההפעלה'‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות‬
‫‪23‬‬
‫שימוש בכוונון אוטומטי (קלט אנלוגי)‬
‫כאשר אתה מגדיר בפעם הראשונה את הצג‪ ,‬בעת שתבצע איפוס להגדרות היצרן או בכל פעם שתשנה את הרזולוציה של הצג‪,‬‬
‫מנגנון הכוונון האוטומטי יופעל אוטומטית וינסה להביא את המרקע למצב מיטבי‪.‬‬
‫ניתן גם למטב בכול עת‪ ,‬את ביצועי המסך עבור קלט ‪( VGA‬אנלוגי )מהתפריט ‪( Auto-Adjustment‬כוונון אוטומטי )בתפריט‬
‫המסך (‪) OSD‬ועל ידי שימוש בתוכנית העזר 'תבנית כוונון אוטומטי' הנמצאת בתקליטור האופטי המצורף (בדגמים נבחרים‬
‫בלבד‪).‬‬
‫אין להשתמש בנוהל זה בצג בו משתמשים בכניסה שאינה ‪ .VGA‬אם הצג שברשותך משתמש בכניסת ‪( VGA‬אנלוגי ‪),‬ביצוע‬
‫נוהל זה עשוי לתקן את הבעיות הבאות באיכות התמונה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מיקוד מטושטש או לא ברור‬
‫תופעת תמונה כפולה (‪), Ghosting‬מרוחה או מוצללת‬
‫פסים אנכיים חלשים‬
‫קווים אופקיים דקים הנגררים על המרקע‬
‫●‬
‫תמונה לא ממורכזת‬
‫‪.1‬‬
‫אפשר לצג להתחמם במשך ‪ 20‬דקות לפני ההתאמה‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונת ההתאמה האוטומטית‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )ולאחר מכן בחר ‪( Auto Adjustment> Image Control‬בקרת תמונה >כוונון אוטומטי)‬
‫מתפריט המסך (‪). OSD‬אם התוצאה אינה משביעת רצון‪ ,‬המשך בביצוע הנוהל‪.‬‬
‫בחר ‪( Open Auto-Adjustment Utility‬פתח את כלי העזר לכוונון אוטומטי )הכלול בתקליטור האופטי‪ ,‬במידה וסופק‬
‫עם הצג‪ .‬כעת מוצגת תבנית הבדיקה של התצורה‪.‬‬
‫לחץ על המקש ‪ ESC‬או על כל מקש אחר במקלדת כדי לצאת מתבנית הבדיקה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪24‬‬
‫ניתן להוריד את הכלי של תבנית בדיקה להתאמה אוטומטית מהכתובת ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫שימוש בכוונון אוטומטי )קלט אנלוגי(‬
‫מיטוב איכות התמונה (קלט אנלוגי)‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה ניתן לכוונן שני פקדים כדי לשפר את איכות התמונה‪ :‬הפקדים ‪( Clock‬שעון )ו‪( Phase-‬מופע)‬
‫זמינים בתפריט תצוגה על תצוגה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הפקדים ‪( Clock‬שעון )ו‪( Phase-‬פאזה )ניתנים להתאמה רק כאשר משתמשים בקלט אנלוגי (‪). VGA‬בקלט דיגיטלי‬
‫לא ניתן להתאים פקדים אלה‪.‬‬
‫יש לכוון תחילה את ‪( Clock‬שעון )מכיוון שהגדרות ‪( Phase‬פאזה )תלויות בהגדרה ‪( Clock‬שעון )הראשית‪ .‬השתמש בפקדים‬
‫אלה רק כאשר פונקציית הכוונון האוטומטי אינה מספקת תמונת צג משביעת רצון‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪( Clock‬שעון‪ ):‬העלה או הורד את הערך כדי למזער פסים ורצועות כלשהם הנראים ברקע התצוגה‪.‬‬
‫‪( Phase‬מופע‪ ):‬העלה או הורד את הערך כדי להפחית הבהוב או טשטוש של הווידאו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת השימוש בפקדים אלה‪ ,‬תקבל את התוצאות הטובות ביותר באמצעות תוכנית הכיוונון האוטומטי הנמצאת‬
‫בתקליטור‪.‬‬
‫בעת הכוונון של ערכי ‪ Clock‬ושל ערכי ‪ ,Phase‬אם התמונות בצג מתעוותות‪ ,‬המשך להתאים את הערכים עד שהעיוות ייעלם‪.‬‬
‫כדי לשחזר את הגדרות היצרן‪ ,‬בחר את ‪( Yes‬כן )מהתפריט ‪( Factory Reset‬איפוס להגדרות יצרן )בתפריט ‪.OSD‬‬
‫לביטול פסים אנכיים (שעון‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג כדי לפתוח את תפריט המסך (‪) OSD‬ולאחר מכן בחר ‪Image‬‬
‫‪( Control‬בקרת תמונה‪).‬‬
‫בחר ‪( Clock and Phase‬שעון ומופע‪).‬‬
‫‪.3‬‬
‫השתמש בלחצני הפונקציות על המסגרת הקדמית של הצג שעליהם מופיעים סמלי חיצים כלפי מעלה וכלפי מטה כדי‬
‫להעלים פסים אנכיים‪ .‬לחץ על הלחצנים לאט כדי שלא תפספס את נקודת ההתאמה המיטבית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לאחר כוונון השעון‪ ,‬אם מופיעים על המרקע טשטוש‪ ,‬הבהוב או פסים‪ ,‬המשך לכוונן את המופע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג כדי לפתוח את תפריט המסך (‪) OSD‬ולאחר מכן בחר ‪Image‬‬
‫‪( Control‬בקרת תמונה‪).‬‬
‫להסרת הבהוב או טשטוש (מופע‪):‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר ‪( Clock and Phase‬שעון ומופע‪).‬‬
‫השתמש בלחצני הפונקציות על המסגרת הקדמית של הצג שעליהם מופיעים סמלי חיצים כלפי מעלה וכלפי מטה כדי‬
‫להעלים הבהוב או טשטוש‪ .‬ייתכן שלא ניתן יהיה להעלים הבהוב או טשטוש מסיבות הנובעות מהמחשב עצמו או‬
‫מהכרטיס הגרפי המותקן בו‪.‬‬
‫כדי לתקן את המיקום על המרקע (אופקי או אנכי‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג כדי לפתוח את תפריט המסך (‪) OSD‬ולאחר מכן בחר ‪Image‬‬
‫‪( Position‬מיקום תמונה‪).‬‬
‫פרק ‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות‬
‫‪25‬‬
‫‪.2‬‬
‫השתמש בלחצני הפונקציות על המסגרת הקדמית של הצג שעליהם מופיעים סמלי חיצים כלפי מעלה וכלפי מטה כדי‬
‫לכוונן בצורה נאותה את מיקום התמונה על תצוגת הצג‪( Horizontal Position .‬מיקום אופקי )מזיז את התמונה‬
‫שמאלה או ימינה; ‪( Vertical Position‬מיקום אנכי )מזיז את התמונה למעלה או למטה‪.‬‬
‫נעילות לחצן‬
‫לחיצה ממושכת במשך עשר שניות על לחצן ‪( Menu‬תפריט )נועלת את תפקודי הלחצנים‪ .‬ניתן לשחזר את הפונקציונליות של‬
‫הלחצנים על‪-‬ידי לחיצה נוספת על הלחצנים והחזקתם למשך ‪ 10‬שניות נוספות‪ .‬אפשרות פעולה זו זו זמינה רק כאשר הצג‬
‫פועל‪ ,‬מציג אות פעיל‪ ,‬ותפריט ‪ OSD‬אינו פתוח‪.‬‬
‫פנייה לתמיכה‬
‫למידע נוסף על אופן השימוש בצג‪ ,‬גש אל ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר ‪( Find your product‬חפש את המוצר)‬
‫ופעל לפי ההוראות שעל גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לפתור בעיות חומרה או תוכנה‪ ,‬היכנס לאתר ‪ .http://www.hp.com/support‬השתמש באתר כדי לקבל מידע על המוצר‬
‫שלך‪ ,‬כולל קישורים לפורומים של דיונים והוראות לפתרון בעיות‪ .‬ניתן גם למצוא מידע על אופן הפנייה ל‪ HP-‬ולפתיחת בקשת‬
‫תמיכה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המדריך למשתמש‪ ,‬חומרי העזר ומנהלי ההתקן של הצג זמינים בכתובת ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית‬
‫אם אינך מצליח לפתור בעיה באמצעות העצות בסעיף לפתרון בעיות‪ ,‬ייתכן שתצטרך לפנות לתמיכה הטכנית‪ .‬הכן את המידע‬
‫הבא לפני הפניה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪26‬‬
‫נעילות לחצן‬
‫מספר הדגם של הצג‬
‫המספר הסידורי של הצג‬
‫תאריך הרכישה המופיע בחשבונית‬
‫התנאים שבהם התעוררה הבעיה‬
‫הודעות שגיאה שהתקבלו‬
‫תצורת החומרה‬
‫שם וגרסה של החומרה והתוכנה שבהן אתה משתמש‬
‫איתור המספר הסידורי ומספר המוצר‬
‫המספר הסידורי ומספר המוצר מודפסים על תווית הממוקמת בחלק האחורי של לוח הצג‪ .‬מספרים אלה עשויים להיות נחוצים‬
‫בעת הפנייה לחברת ‪ HP‬בעניין דגם הצג שברשותך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שיהיה עליך לסובב מעט את לוח הצג כדי לקרוא את התווית‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות‬
‫‪27‬‬
‫‪4‬‬
‫תחזוקת הצג‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫כדי לשפר את הביצועים ולהאריך את משך חיי הצג‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אין לפתוח את בית הצג או לנסות לתקן את המוצר בעצמך‪ .‬כוונן רק את הפקדים המתוארים בהוראות ההפעלה‪ .‬אם הצג‬
‫אינו פועל כהלכה או נפל או ניזוק‪ ,‬יש לפנות למפיץ‪ ,‬לחנות או לספק שירות מורשה מטעם חברת ‪.HP‬‬
‫יש להשתמש במקור ובחיבור למתח התואמים לצג‪ ,‬כפי שמצוין בתווית או בלוחית בגב הצג‪.‬‬
‫ודא שהזרם הנקוב הכולל של המכשירים המחוברים לשקע אינו עולה על הזרם הנקוב של השקע‪ ,‬וכי הזרם הנקוב הכולל‬
‫של המכשירים המחוברים לכבל אינו עולה על הזרם הנקוב הכולל של הכבל‪ .‬עיין בתווית המתח כדי לקבוע מהו הזרם‬
‫הנקוב (באמפרים ‪ AMPS -‬או ‪) A‬של כל התקן‪.‬‬
‫מקם את הצג קרוב לשקע נגיש‪ .‬יש לנתק את הצג מהמתח על‪-‬ידי תפיסת התקע בחוזקה ומשיכתו מהשקע‪ .‬לעולם אין‬
‫לנתק את הצג על‪-‬ידי משיכת הכבל‪.‬‬
‫כבה את הצג כאשר אינך משתמש בו‪ .‬ניתן להאריך באופן משמעותי את חיי הצג בעזרת תוכנית של שומר מסך ועל‪-‬ידי‬
‫כיבויו כשאינו בשימוש‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫ניקוי הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צגים עם "תמונה צרובה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫בצג יש חריצים ופתחי אוורור‪ .‬אין לחסום או לכסות פתחים אלה‪ .‬לעולם אין לדחוף חפצים לחריצים בבית הצג או‬
‫לפתחים האחרים‪.‬‬
‫אין להפיל את הצג או להניח אותו על משטח לא יציב‪.‬‬
‫אין להניח דבר על כבל החשמל‪ .‬אין לדרוך על הכבל‪.‬‬
‫החזק את הצג באזור מאוורר היטב‪ ,‬הרחק מאור‪ ,‬מחום או מלחות מופרזים‪.‬‬
‫כדי לפרק את המעמד של הצג‪ ,‬יש להניח את הצג כשפניו כלפי מטה‪ ,‬על משטח רך‪ ,‬כדי למנוע שריטות‪ ,‬פגיעות או‬
‫שברים במרקע‪.‬‬
‫כבה את הצג ונתק את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫נקה את הצג מאבק על‪-‬ידי ניגוב הצג והמארז במטלית רכה‪ ,‬נקייה ואנטי‪-‬סטטית‪.‬‬
‫במקרים בהם נדרש ניקוי יסודי יותר‪ ,‬השתמש בתערובת מים ואלכוהול איסופרופילי ביחס של ‪.50/50‬‬
‫חשוב‪ :‬רסס את חומר הניקוי על המטלית ונגב בעדינות את משטח הצג במטלית הלחה‪ .‬אסור בהחלט לרסס את חומר הניקוי‬
‫ישירות על משטח הצג‪ .‬הנוזל עלול לחדור לחריצים ולפגוע ברכיבים האלקטרוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אין לנקות את המרקע של הצג או את המארז שלו בחומרי ניקוי המכילים חומרים מבוססי נפט כגון בנזן‪ ,‬מדלל או כל‬
‫חומר דליק אחר‪ .‬כימיקלים אלה עלולים לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫משלוח הצג‬
‫יש לשמור את אריזת המחשב במקום המיועד לאחסון‪ .‬ייתכן שיהיה בה צורך במועד כלשהו‪ ,‬כדי להעביר את הצג או לשלוח‬
‫אותו‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫א‬
‫מפרטים טכניים‬
‫הערה‪ :‬כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים בפועל עשויים‬
‫להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫לקבלת המפרטים העדכניים או מפרטים נוספים של המוצר‪ ,‬היכנס לאתר ‪ /http://www.hp.com/go/quickspecs‬וחפש את‬
‫דגם הצג המסוים כדי לאתר מפרטים מהירים ספציפיים לדגם‪.‬‬
‫דגם ‪ 60.5‬ס"מ ‪ 23.8 -‬אינץ'‬
‫צג‪ ,‬מרקע רחב‬
‫‪ 60.5‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫‪IPS‬‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון ‪ 60.5‬ס"מ‬
‫‪ 23.8‬אינץ' באלכסון‬
‫משקל מרבי (ללא אריזה)‬
‫‪ 6.6‬ק"ג‬
‫‪ 14.55‬ליברות‬
‫‪ 51.37‬ס"מ‬
‫‪ 20.22‬אינץ'‬
‫‪ 36.37‬ס"מ‬
‫‪ 14.32‬אינץ'‬
‫‪ 21.40‬ס"מ‬
‫‪ 8.43‬אינץ'‬
‫‪ 53.88‬ס"מ‬
‫‪ 21.21‬אינץ'‬
‫ממדים (כולל בסיס)‬
‫גובה (המצב הגבוה ביותר)‬
‫גובה (המצב הנמוך ביותר)‬
‫עומק‬
‫רוחב‬
‫הטיה‬
‫‪ -5°‬עד ‪+22°‬‬
‫סיבוב אופקי‬
‫‪45° ± 2°‬‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪ 23.8‬אינץ‬
‫דרישות סביבה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫לחות באחסון‬
‫‪ 5°‬צלסיוס עד ‪ 35°‬צלסיוס‬
‫‪ 41°‬פרנהייט עד ‪ 95°‬פרנהייט‬
‫‪ -20°‬צלסיוס עד ‪ 60°‬צלסיוס‬
‫‪ -4°‬פרנהייט עד ‪ 140°‬פרנהייט‬
‫‪ 5%‬עד ‪( 95%‬ללא התעבות)‬
‫לחות תפעול‬
‫‪ 20%‬עד ‪( 80%‬ללא התעבות)‬
‫מקור מתח‬
‫‪ 50/60 ,100 – 240 VAC‬הרץ‬
‫מחבר כניסה‬
‫מחבר ‪ USB Type-B‬אחד‪ ,‬מחבר ‪ HDMI‬אחד‪ ,‬מחבר‬
‫‪ DisplayPort‬אחד‪ ,‬מחבר ‪ VGA‬אחד‬
‫דגם ‪ 68.5‬ס"מ ‪ 27 -‬אינץ'‬
‫צג‪ ,‬מרקע רחב‬
‫‪ 68.5‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫‪IPS‬‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון ‪ 68.5‬ס"מ‬
‫‪ 27‬אינץ‬
‫‪ 27‬אינץ' באלכסון‬
‫נספח א מפרטים טכניים‬
‫‪29‬‬
‫משקל מרבי (ללא אריזה)‬
‫ממדים (כולל בסיס)‬
‫גובה (המצב הגבוה ביותר)‬
‫גובה (המצב הנמוך ביותר)‬
‫עומק‬
‫רוחב‬
‫‪ 7.9‬ק"ג‬
‫‪ 17.4‬ליברות‬
‫‪ 53.39‬ס"מ‬
‫‪ 21.02‬אינץ'‬
‫‪ 38.39‬ס"מ‬
‫‪ 15.11‬אינץ'‬
‫‪ 21.4‬ס"מ‬
‫‪ 8.43‬אינץ'‬
‫‪ 61.094‬ס"מ‬
‫‪ 24.1‬אינץ'‬
‫הטיה‬
‫‪ -5°‬עד ‪+22°‬‬
‫סיבוב אופקי‬
‫‪45° ± 2°‬‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫דרישות טמפרטורת סביבה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫‪ 5°‬צלסיוס עד ‪ 35°‬צלסיוס‬
‫‪ 41°‬פרנהייט עד ‪ 95°‬פרנהייט‬
‫‪ -20°‬צלסיוס עד ‪ 60°‬צלסיוס‬
‫‪ -4°‬פרנהייט עד ‪ 140°‬פרנהייט‬
‫‪ 5%‬עד ‪( 95%‬ללא התעבות)‬
‫לחות באחסון‬
‫‪ 20%‬עד ‪( 80%‬ללא התעבות)‬
‫לחות תפעול‬
‫מקור מתח‬
‫‪ 50/60 ,100 – 240 VAC‬הרץ‬
‫מחבר כניסה‬
‫מחבר אחד מסוג ‪ ,C‬מחבר ‪ HDMI‬אחד‪ ,‬מחבר‬
‫‪ DisplayPort‬אחד‪ ,‬מחבר ‪ VGA‬אחד‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫רזולוציות התצוגה המפורטות להלן הן מצבי השימוש הנפוצים ביותר והן מוגדרות כברירות מחדל של היצרן‪ .‬הצג מזהה‬
‫אוטומטית את המצבים האלה הקבועים מראש ומוודא שהם מוצגים במרכז המרקע בגודל מתאים‪.‬‬
‫בדגמים ‪ 60.5‬ס"מ‪ 23.8/‬אינץ' ו‪ 68.5-‬ס"מ‪ 27/‬אינץ'‬
‫‪30‬‬
‫הגדרה מראש‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית (קילו‪-‬הרץ)‬
‫תדירות אנכית (הרץ)‬
‫‪1‬‬
‫‪640 × 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 × 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪3‬‬
‫‪800 × 600‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 × 768‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 × 720‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 × 800‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1280 × 1024‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1440 × 900‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1600 × 900‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1680 × 1050‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫בדגמים ‪ 60.5‬ס"מ‪ 23.8/‬אינץ' ו‪ 68.5-‬ס"מ‪ 27/‬אינץ'‬
‫הגדרה‬
‫מראש‬
‫שם תזמון‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית (קילו‪-‬הרץ)‬
‫תדירות אנכית (הרץ)‬
‫‪1‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪720 × 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2‬‬
‫‪576p‬‬
‫‪720 × 576‬‬
‫‪31.25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪3‬‬
‫‪720p50‬‬
‫‪1280 × 720‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪720p60‬‬
‫‪1280 × 720‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1080p60‬‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1080p50‬‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫‪56.25‬‬
‫‪50‬‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫אות בקר הווידאו עשוי בנסיבות הבאות לדרוש לעתים מצב שאינו מוגדר מראש‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫אינך משתמש בכרטיס גרפי סטנדרטי‪.‬‬
‫אינך משתמש במצב מוגדר מראש‪.‬‬
‫במקרים כאלה‪ ,‬ייתכן שתצטרך לכוונן מחדש את הפרמטרים של המרקע של הצג באמצעות תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫ניתן לבצע את השינויים באחד המצבים או בכולם ולשמור את השינויים בזיכרון‪ .‬הצג ישמור באופן אוטומטי את ההגדרה‬
‫החדשה‪ ,‬ויזהה את המצב החדש בדיוק כפי שיזהה מצב מוגדר מראש‪ .‬בנוסף למצבים המוגדרים מראש של היצרן‪ ,‬קיימים‬
‫לפחות ‪ 10‬מצבים שמוגדרים על ידי המשתמש שניתן לקבוע ולשמור‪.‬‬
‫חיסכון בצריכת חשמל‬
‫הצגים תומכים במצב הספק נמוך‪ .‬הצג יעבור למצב צריכת חשמל נמוכה כאשר יגלה העדר אות סנכרון אופקי או אות סנכרון‬
‫אנכי‪ .‬עם הגילוי של העדר האותות‪ ,‬המרקע של הצג יוחשך‪ ,‬התאורה האחורית תכבה ונורית ההפעלה תאיר בצבע ענבר‪ .‬כאשר‬
‫הצג נמצא במצב הספק נמוך‪ ,‬הוא ישתמש בפחות מ‪ 0.5-‬ואט‪ .‬לפני חזרה למצב פעולה רגיל‪ ,‬הצג יעבור תהליך התחממות‬
‫קצר‪.‬‬
‫עיין במדריך למשתמש המצורף למחשב כדי לקבל הוראות בעניין מאפייני החיסכון בחשמל (המכונים לעתים מאפיינים‬
‫לניהול הספק‪).‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫נמוכה‪.‬‬
‫האפשרות לעבור למצב של צריכת חשמל נמוכה פועלת רק כאשר הצג מחובר למחשב התומך במעבר לצריכת חשמל‬
‫בחירת הגדרות בכלי החיסכון בחשמל של הצג מאפשרת לך גם לתכנת את הצג כך שיעבור למצב הספק נמוך בשעה‬
‫מוגדרת‪-‬מראש‪ .‬כאשר תוכנית השירות לחיסכון בצריכת החשמל של הצג גורמת לצג לעבור למצב צריכת חשמל נמוכה‪ ,‬נורית‬
‫ההפעלה של הצג מהבהבת בכתום‪.‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים‬
‫‪31‬‬
‫ב‬
‫נגישות‬
‫‪ HP‬מעצבת‪ ,‬מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שכל אדם יכול להשתמש בהם‪ ,‬לרבות אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬בין אם באופן‬
‫עצמאי או עם התקני עזר מתאימים‪.‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות עזר במערכת ההפעלה וניתן גם להגדיר את תצורתם כך שיתפעלו בטכנולוגיות‬
‫עזר נוספות‪ .‬השתמש בכלי החיפוש שבהתקן המקור המחובר לצג‪ ,‬כדי למצוא פרטים נוספים על אפשרויות הסיוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬למידע נוסף על אודות מוצר מסוים של טכנולוגיית עזר‪ ,‬פנה לשירות הלקוחות של המוצר‪.‬‬
‫פנייה לתמיכה‬
‫אנו מתמידים בפיתוח שיפורים בנגישות של מוצרינו ושירותינו ומקבלים בברכה משוב של משתמשים‪ .‬אם יש בעיה במוצר‪,‬‬
‫או אם ברצונך לספר לנו כיצד נעזרת ביכולות הנגישות‪ ,‬אנא פנה אלינו בטלפון ‪), 888( 259-5707‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות‬
‫‪ 06:00‬עד ‪( 21:00‬שעון ההרים ‪).‬אם אתה חרש או מתקשה בשמיעה‪ ,‬השתמש בציוד ‪ ,TRS/VRS/WebCapTel‬פנה אלינו‬
‫לקבלת תמיכה טכנית או בשאלות בנושאי נגישות בטלפון ‪), 877( 656-7058‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות ‪ 06:00‬עד ‪21:00‬‬
‫(שעון ההרים‪).‬‬
‫‪32‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising