HP | EliteDisplay S270n 27-inch 4k Micro Edge Monitor | HP EliteDisplay S270n 27-inch 4k Micro Edge Monitor Användarhandbok

HP EliteDisplay S270n 27-inch 4k Micro Edge Monitor Användarhandbok
Användarhandbok
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC. Windows är antingen ett
registrerat varumärke eller ett varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Den här informationen kan ändras utan
föregående meddelande. Garantiansvar för
HP:s produkter och tjänster definieras i de
garantibegränsningar som medföljer sådana
produkter och tjänster. Ingenting i denna text
ska anses utgöra ytterligare garantiåtaganden.
HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel
eller för avsaknad av information i denna text.
Produktmeddelande
I den här handboken beskrivs funktioner som
är gemensamma för de flesta modeller. Vissa
funktioner är kanske inte tillgängliga på din
produkt. Om du vill få tillgång till den senaste
användarhandboken går du till
http://www.hp.com/support och följer
anvisningarna för att hitta din produkt. Välj
sedan Användarhandböcker.
Första utgåvan: december 2017
Dokumentartikelnummer: L05364-101
Om den här handboken
Den här guiden ger information om bildskärmsfunktioner, installation av bildskärmen och tekniska
specifikationer.
VARNING:
skada.
VIKTIGT:
Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig
Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada.
VIKTIGT: Visar information som anses viktig, men inte farorelaterad (exempelvis meddelanden relaterade
till skada på egendom). Ett meddelande informerar användaren att om inte en procedur följs exakt enligt
beskrivning kan det leda till dataförlust eller skada på maskin- eller programvara. Innehåller även
grundläggande information för att beskriva ett koncept eller utföra en uppgift.
OBS!
Innehåller ytterligare information för att framhäva eller komplettera viktiga punkter i texten.
TIPS:
Innehåller praktiska tips för att slutföra en uppgift.
Denna produkt innehåller HDMI-teknik.
iii
iv
Om den här handboken
Innehåll
1 Komma igång ................................................................................................................................................ 1
Viktig säkerhetsinformation .................................................................................................................................. 1
Produktens funktioner och komponenter ............................................................................................................. 2
Funktioner ........................................................................................................................................... 2
Komponenter på baksidan .................................................................................................................. 3
Installera bildskärmen ........................................................................................................................................... 4
Var försiktig när du ställer upp bildskärmen ...................................................................................... 4
Ta bort skyddet för gångjärnet på stativet ......................................................................................... 4
Ansluta kablarna ................................................................................................................................. 5
Justera bildskärmen ............................................................................................................................ 8
Slå på bildskärmen .............................................................................................................................. 9
HP-policy för vattenstämpel och bildinbränning ............................................................................... 9
Montera bildskärmen ........................................................................................................................ 10
Ta av bildskärmsstativet ................................................................................................. 10
Montera VESA-fästet ...................................................................................................... 11
Installera ett säkerhetslås ................................................................................................................ 12
2 Använda bildskärmen .................................................................................................................................. 13
Programvara och programverktyg ...................................................................................................................... 13
Informationsfilen .............................................................................................................................. 13
Bildfärgsmatchningsfilen .................................................................................................................. 13
Använda skärmmenyn (OSD) ............................................................................................................................... 13
Använda automatiskt viloläge ............................................................................................................................ 14
Justera svagt blåljusläge ..................................................................................................................................... 14
3 Support och felsökning ................................................................................................................................ 16
Lösa vanliga problem .......................................................................................................................................... 16
Knapplåsning ....................................................................................................................................................... 16
Kontakta support ................................................................................................................................................. 17
Förberedelser innan du ringer teknisk support .................................................................................................. 17
Hitta serienumret och produktnumret ................................................................................................................ 17
4 Underhåll av bildskärmen ............................................................................................................................ 18
Underhållsriktlinjer .............................................................................................................................................. 18
Rengöra bildskärmen ........................................................................................................................ 19
Transport av bildskärmen ................................................................................................................. 19
v
Bilaga A Tekniska specifikationer .................................................................................................................... 20
Förinställda bildskärmsupplösningar ................................................................................................................. 21
Ange användarlägen ......................................................................................................................... 22
Strömadapter ....................................................................................................................................................... 22
Energisparfunktion .............................................................................................................................................. 22
Bilaga B Hjälpmedel ....................................................................................................................................... 23
Hjälpmedel som stöds ......................................................................................................................................... 23
Kontakta support ................................................................................................................................................. 23
vi
1
Komma igång
Viktig säkerhetsinformation
En nätadapter och strömkabel medföljer bildskärmen. Om du använder en annan sladd ska du endast
använda en strömkälla och en kontakt som är lämplig för den här bildskärmen. För information om vilken
strömkabel du bör använda med bildskärmen, se Produktmeddelanden som finns i dokumentationspaketet.
VARNING:
Så här minskar du risken för personskada och skada på utrustningen:
• Anslut strömkabeln till ett eluttag som är lätt att komma åt.
• Bryt strömmen till datorn genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget.
• Om strömkabeln har en jordad kontakt med 3 stift, koppla kabeln till ett jordat uttag för 3 stift. Inaktivera
inte strömkabelns jordningsstift (t.ex. genom att ansluta en tvåstiftsadapter). Jordningen är en viktig
säkerhetsfunktion.
För din egen säkerhet, placera inga föremål på nätsladdar eller kablar. Ordna dem så att ingen råkar snubbla
över dem eller trampa på dem.
Du kan minska risken för allvarlig skada genom att följa råden i Säkerhet och arbetsmiljö. I den beskrivs hur
du kan ordna din arbetsplats, sittställningar, hälsofrågor och arbetsvanor för datoranvändare. I handboken
Säkerhet och arbetsmiljö finns även viktig information om hantering av utrustningens elektriska och
mekaniska delar. Säkerhet och arbetsmiljö finns på webben på http://www.hp.com/ergo.
VIKTIGT: Skydda bildskärmen och datorn genom att ansluta alla nätsladdar för datorn och
kringutrustningen (till exempel bildskärm, skrivare och skanner) till ett överspänningsskydd, till exempel en
förgreningsdosa med överspänningsskydd eller UPS (Uninterruptible Power Supply). Det är inte alla
grenuttag som har överspänningsskydd; grenuttaget måste vara märkt med denna funktion. Använd ett
grenuttag vars tillverkare erbjuder ersättning vid skada så att du kan få ny utrustning om
överspänningsskyddet inte fungerar.
Använd en ändamålsenlig möbel av adekvat storlek som är gjord för att hålla för din HP LCD-bildskärm.
VARNING: LCD-skärmar som placeras på olämpligt sätt på byråer, bokhyllor, skrivbord, högtalare eller
vagnar kan falla av och orsaka personskada.
Var noga med att dra LCD-bildskärmens alla sladdar och kablar så att ingen kan dra och rycka i dom eller
snubbla på dom.
Se till att den utrustning som ansluts inte drar mer ström än uttaget (säkringen) klarar och att ingen enskild
kabel belastas med mer ström än den är godkänd för. Amperemärkningen (AMPS eller A) finns på en etikett
på respektive enhet.
Installera bildskärmen nära ett lättåtkomligt eluttag. Koppla bort bildskärmen genom att ta ett säkert tag om
kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden när du kopplar bort bildskärmen.
Tappa inte bildskärmen och placera den inte på instabila ytor.
OBS! Den här produkten passar utmärkt för underhållningssyften. Överväg att placera bildskärmen i en
kontrollerad och väl upplyst miljö för att undvika störande reflexer från omgivningsljus och blanka ytor.
Viktig säkerhetsinformation
1
Produktens funktioner och komponenter
Funktioner
Skärmegenskaperna omfattar följande:
●
68,47 cm (27 tum) diagonal visningsyta och 3840 × 2160 punkters UHD-upplösning, samt stöd för lägre
upplösningar över hela skärmen
●
–5° till 23° lutningsfunktion och behaglig att titta på både sittande och stående, eller när du flyttar dig
från ena sidan av skärmen till den andra
●
100 mm höjdjustering
●
USB Type-C strömförsörjning upp till 60 watt
●
HDMI-videoingångar (High-Definition Multimedia Interface)
●
DisplayPort-videoingång
●
Plug-and-play-funktion om operativsystemet stöder detta
●
Skärminställningar på flera språk för enkel konfigurering och skärmoptimering
●
Programmet HP Display Assistant för justering av bildskärmsinställningar och aktivering av
stöldskyddsfunktionerna
●
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) används på alla digitala ingångar
●
VESA-monteringsfäste för att montera bildskärmen på ett väggfäste eller svängarm
OBS! Säkerhetsinformation och föreskrifter finns i Produktmeddelanden som medföljde i dokumentationen.
Du hittar de senaste användarhandböckerna eller manualerna för produkten på http://www.hp.com/support.
Välj Hitta din produkt och följ sedan anvisningarna på skärmen.
2
Kapitel 1 Komma igång
Komponenter på baksidan
Komponent
Funktion
(1)
Menu (Meny)-knapp
Tryck på den här knappen för att öppna skärmmenyn, välja ett alternativ på
skärmmenyn eller stänga skärmmenyn.
(2)
Plus-knapp
Om skärmmenyn är aktiv ska du trycka för att gå framåt i skärmmenyn och
för att öka justeringsnivåerna.
Funktionsknapp 2 – kan
tilldelas*
(3)
Minus-knapp
Funktionsknapp 3 – kan
tilldelas*
(4)
Om OSD-menyn är stängd trycker du här för att gå till nästa aktiva
ingångsport (USB-C Video, HDMI, DisplayPort).
Om skärmmenyn är aktiv ska du trycka för att gå bakåt i skärmmenyn och
för att minska justeringsnivåerna.
Om skärmmenyn är stängd trycker du här för att öppna menyn
Visningslägen.
Knappen OK
Om skärmmenyn är öppen trycker du för att bekräfta valet.
Funktionsknapp 4 – kan
tilldelas*
Om skärmmenyn är stängd trycker du här för att öppna informationsmenyn.
(5)
Strömknapp
Slår på eller stänger av bildskärmen.
(6)
DisplayPort-port
Ansluter DisplayPort-kabeln från källenheten till bildskärmen.
Rekommenderad upplösning: 3840 × 2160 (60 Hz)
(7)
HDMI 1 (2.0) port
Ansluter HDMI-kabeln från källenheten till bildskärmen.
Rekommenderad upplösning: 3840 × 2160 (60 Hz)
(8)
HDMI 2 (1.4) port
Ansluter HDMI-kabeln från källenheten till bildskärmen.
Rekommenderad upplösning: 3840 × 2160 (30 Hz)
(9)
USB Type C-port
Ansluter USB Type C-kabeln från källenheten till bildskärmen.
(10)
Strömuttag
Ansluter en nätadapter.
(11)
Plats för säkerhetskabel
Anslut en säkerhetskabel (tillval).
* Funktionsknapparna 2 till 4 kan användas för att navigera i skärmmenyn utifrån de indikatorer som aktiveras
ovanför knapparna när skärmmenyn är öppen.
OBS! Du kan konfigurera om funktionsknapparna i skärmmenyn med funktionen Tilldela knapp för att
snabbt välja de åtgärder som oftast används.
Produktens funktioner och komponenter
3
Installera bildskärmen
Var försiktig när du ställer upp bildskärmen
Förhindra skada på bildskärmen genom att inte röra vid LCD-panelens yta. Om du trycker på panelen kan
detta orsaka färgavvikelser eller att de flytande kristallerna hamnar i oordning. Om detta sker återgår inte
bildskärmen till normalt skick.
Om du installerar eller tar bort ett stativ eller ett VESA-fästa lägger du bildskärmen med framsidan nedåt mot
ett jämnt underlag täckt med ett skyddande skumgummiark eller mjukt tyg. Detta förhindrar att skärmen blir
repig, skadas eller att fel uppstår.
Ta bort skyddet för gångjärnet på stativet
Bildskärmen levereras med ett skydd för gångjärnet som låser skärmen på plats i det lägsta höjdläget på
stativet. Du måste ta bort skyddet för gångjärnet om du vill justera höjden på skärmen.
Om du vill ta bort skyddet på gångjärnet trycker du försiktigt ned skärmen (1) och drar bort skyddet från
stativet (2).
4
Kapitel 1 Komma igång
Ansluta kablarna
OBS! Bildskärmen levereras med ett urval av kablar. Alla kablar som visas i det här avsnittet följer inte med
bildskärmen.
1.
Placera bildskärmen på en lämplig, välventilerad plats i närheten av datorn.
2.
Anslut en videokabel.
OBS! Bildskärmen fastställer automatiskt vilka ingångar som har giltiga videosignaler. Du kan välja
ingång genom att trycka på knappen Minus eller via skärmmenyn genom att trycka på knappen Meny
och välja Ingångskontroll.
●
Anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI 1-porten på bildskärmens baksida och den andra
änden till källenhetens HDMI-port.
OBS!
●
HDMI 1-porten stöder en maximal upplösning på 3840 × 2160 (60 Hz).
Anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI 2-porten på bildskärmens baksida och den andra
änden till källenhetens HDMI-port.
OBS!
HDMI 2-porten stöder en maximal upplösning på 3840 × 2160 (30 Hz).
Installera bildskärmen
5
●
Anslut ena änden av en DisplayPort-kabel till DisplayPort-porten på bildskärmens baksida och den
andra änden till källenhetens DisplayPort-port.
Den automatiska växelingången växlar mellan HDMI-ingången och DisplayPort-ingången.
OBS! Bildskärmens USB typ C-port kan också används som en DisplayPort ljud-/videoingång när
den är ansluten till en USB typ C källenhet. Om du vill växla till USB typ C-ingången, trycker du på
någon av knapparna på skärmen för att öppna skärmmenyn. Välj sedan Ingångskontroll > USB-C
Video.
3.
6
Anslut ena änden av USB Type-C-kabeln till USB Type-C-porten på bildskärmens baksida och den andra
änden till en USB Type-C-port på källenheten. Använd endast den HP-godkända typ C-kabeln som följde
med bildskärmen.
Kapitel 1 Komma igång
4.
Anslut ena änden av strömkabeln till nätadaptern (1) och anslut andra änden till ett jordat eluttag (2),
anslut sedan den runda änden av nätadaptern till bildskärmen (3).
VARNING:
Så här minskar du risken för elektriska stötar eller skada på utrustningen:
Ta aldrig bort strömsladdens jordkontakt. Jordningen fyller en viktig säkerhetsfunktion.
Anslut strömkabeln till ett jordat eluttag som är lätt att komma åt.
Bryt strömmen till utrustningen genom att dra ur strömsladden ur eluttaget.
För din egen säkerhet, placera inga föremål på nätsladdar eller kablar. Ordna dem så att ingen råkar
snubbla över dem eller trampa på dem. Dra inte i sladdar eller kablar. Ta tag i kontakten när du drar ut
den ur vägguttaget.
Installera bildskärmen
7
Justera bildskärmen
Luta bildskärmen framåt eller bakåt för att placera den i bekväm ögonhöjd.
Ställ in bildskärmen i bekväm ögonhöjd genom att luta den uppåt eller nedåt.
8
Kapitel 1 Komma igång
Slå på bildskärmen
1.
Starta datorn genom att trycka på strömbrytaren på källenheten.
2.
Starta bildskärmen genom att trycka på strömbrytaren på baksidan.
VIKTIGT: Bilden kan brännas in i bildskärmen om den inte används och visar samma statiska bild under 12
timmar eller fler. Du kan undvika detta genom att aktivera en skärmsläckare, eller genom att stänga
bildskärmen när den inte ska användas under en längre tid. Bilder som bränns in på skärmen är något som
kan hända på alla LCD-skärmar. Bildskärmar med ”inbränd bild” omfattas inte av HP:s garanti.
OBS! Om det inte händer något när du trycker på bildskärmens strömbrytare kan funktionen för låsning av
strömbrytaren vara aktiverad. Du inaktiverar denna funktion genom att hålla strömbrytaren intryckt i 10
sekunder.
OBS! Du kan inaktivera strömlampan på skärmmenyn. Tryck på Meny-knappen för att öppna skärmmenyn
och välj sedan Power Control (Strömkontroll). Välj Power LED (Strömlampa) och sedan Off (Av).
När bildskärmen slås på visas ett statusmeddelande i fem sekunder. Meddelandet visar på vilken ingång den
aktiva signalen finns för tillfället, inställningen för automatisk källaktivering (På eller Av, fabriksinställningen
är På), aktuell förinställd upplösning och den rekommenderade förinställda upplösningen.
Bildskärmen läser automatiskt av signalingångarna för att hitta den aktiva insignalen och använder den
ingången för visning på skärmen.
HP-policy för vattenstämpel och bildinbränning
IPS-bildskärmsmodellerna har utvecklats med IPS-skärmteknik (In-Plane Switching) som ger extremt breda
betraktningsvinklar och avancerad bildkvalitet. IPS-bildskärmar är lämpliga för en mängd olika avancerade
bildkvalitetstillämpningar. Den här paneltekniken är emellertid inte lämplig för tillämpningar som uppvisar
statiska, stillastående eller stillbilder under långa perioder utan användning av skärmsläckare. Dessa
tillämpningstyper kan omfatta kameraövervakning, videospel, marknadsföringslogotyper och mallar som
visas på bildskärmen under en längre tid. Statiska bilder kan orsaka bildinbränningsskador som skulle kunna
se ut som fläckar eller vattenstämplar på bildskärmen.
Bildskärmar som används dygnet runt som resulterar i bildinbränningsskada omfattas inte av HP-garantin.
För att undvika en bildinbränningsskada ska du alltid stänga av bildskärmen när den inte används eller
använda energisparfunktionen, om den är kompatibel med ditt system, för att stänga av bildskärmen när
systemet är overksamt.
Installera bildskärmen
9
Montera bildskärmen
Bildskärmen kan monteras på en vägg, svängarm eller annan monteringsanordning.
OBS!
Apparaten är avsedd att monteras med UL- eller CSA-listade fästen för väggmontering.
VIKTIGT: Den här bildskärmen uppfyller VESA-standarden med 100 mm monteringshål. Om du vill använda
en monteringslösning från en annan tillverkare än HP på bildskärmens panel behöver du fyra stycken 4 mm
skruvar, 10 mm långa med 0,7-gänga. Använd aldrig längre skruvar eftersom de kan skada bildskärmen. Det
är viktigt att kontrollera att tillverkarens monteringslösning överensstämmer med VESA-standarden och är
godkänd för att klara bildskärmens vikt. För att få bästa möjliga prestanda är det viktigt att använda den
ström- och videokabel som medföljer bildskärmen.
Ta av bildskärmsstativet
VIKTIGT:
10
Stäng av strömmen och dra ur alla kablar ur bildskärmen innan den demonteras.
1.
Koppla ur och ta bort alla kablar från bildskärmen.
2.
Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på en plan yta täckt av en mjuk ren duk.
3.
Vik upp stativet (1), skruva loss monteringsskruven som fäster stativet vid bildskärmen (2) och lyft
sedan bort stativet från skärmen (3).
Kapitel 1 Komma igång
Montera VESA-fästet
VESA-monteringsfästet medföljer bildskärmen och används för att montera bildskärmen på en vägg,
svängarm eller annan monteringsanordning.
1.
Ta av bildskärmsstativet. Se Ta av bildskärmsstativet på sidan 10.
2.
Spara monteringsskruven när du tar bort bildskärmen från stativet.
3.
Skjut in VESA-fästet på bildskärmens monteringskoppling (1) och skruva sedan fast fästet med
monteringsskruven (2).
4.
Om du vill montera bildskärmen på en svängarm eller annan monteringsanordning sätter du i fyra
skruvar genom hålen på monteringsanordningen och genom skruvhålen på VESA-fästet.
Installera bildskärmen
11
Installera ett säkerhetslås
Lås fast bildskärmen vid ett fast föremål med en säkerhetskabel som kan köpas som tillval från HP.
12
Kapitel 1 Komma igång
2
Använda bildskärmen
Programvara och programverktyg
På http://www.hp.com/support kan du hämta och installera följande filer i datorn.
●
INF (information)-fil
●
ICM-filer (Image Color Matching), en fil för varje kalibrerad färgrymd
●
HP Display Assistant-programvara
Informationsfilen
INF-filen visar vilka bildskärmsresurser som används av operativsystem i Windows® för att säkerställa
kompatibilitet med datorns grafikkort.
Bildskärmen är Windows Plug and Play-kompatibel och fungerar korrekt utan att INF-filen installeras.
Bildskärmens plug-and-play-kompatibilitet kräver att datorns grafikkort överensstämmer med VESA DDC2
och att bildskärmen är direktansluten till grafikkortet. Plug-and-play-funktionen fungerar inte via separata
kontakter av BNC-typ eller via distributionsbuffertar/-boxar.
Bildfärgsmatchningsfilen
ICM-filer är datafiler som används tillsammans med grafikprogram för att ge en konsekvent färgmatchning
från bildskärm till skrivare, eller från en skanner till bildskärmen. Den här filen aktiveras från grafikprogram
som stöder den här funktionen.
OBS! ICM-färgprofilen har skrivits i enlighet med profilformatsspecifikationen från International Color
Consortium (ICC).
Använda skärmmenyn (OSD)
Använd skärmmenyn för att justera skärmbilden enligt dina önskemål. Du kan komma åt och göra ändringar i
skärmmenyn med knapparna på bildskärmens baksida.
Om du vill få tillgång till skärmmenyn och justera gör du följande:
1.
Om inte bildskärmen är påslagen trycker du på strömbrytaren.
2.
Öppna skärmmenyn genom att trycka på knappen Menu (Meny) på bildskärmen.
3.
Navigera på skärmmenyn genom att trycka på knappen Plus på bildskärmen för att rulla uppåt eller på
knappen Minus för att rulla nedåt.
4.
För att välja en funktion på skärmmenyn använder du knapparna Plus eller Minus för att rulla till och
markera ditt val. Tryck därefter på OK för att välja funktionen i fråga.
5.
Justera funktionen med hjälp av knapparna Plus och Minus.
6.
Välj OK för att spara inställningen när du har justerat funktionen och välj sedan Exit (Avsluta) i
huvudmenyn.
Programvara och programverktyg
13
Huvudmeny
Beskrivning
Brightness (Ljusstyrka)
Justerar skärmens ljusstyrkenivå. Standardinställningen är 90.
Contrast (Kontrast)
Justerar skärmens kontrastnivå. Standardinställningen är 80.
Color Control
(Färgkontroll)
Väljer och justerar skärmens färg.
Input Control
(Ingångskontroll)
Väljer ingångssignal för video.
Image Control
(Bildkontroll)
Justerar skärmbilden.
Power Control
(Strömkontroll)
Justerar energiinställningarna.
Menu Control
(Menykontroll)
Justerar skärmmenyns inställningar.
Management (Hantering)
Ändrar DDC/CI-inställningarna och återställer alla skärmmenyinställningar till fabriksinställningarna.
Language (Språk)
Väljer skärmmenyns språk. Fabriksinställningen är English (Engelska).
Information
Väljer och visar viktig information om bildskärmen.
Exit (Avsluta)
Stänger skärmmenyn.
Använda automatiskt viloläge
Bildskärmen har stöd för ett alternativ på skärmmenyn som kallas Auto-Sleep Mode (Automatiskt
strömsparläge) som gör det möjligt att aktivera eller inaktivera ett läge som drar mindre ström. Om AutoSleep Mode (Automatiskt viloläge) är aktiverat (vilket det är som standard) övergår bildskärmen till ett
strömsparläge när datorn sänder en signal om att den går in i ett strömsparläge (avsaknad av antingen
vågrätt eller lodrätt synkroniseringssignal).
När bildskärmen försätts i detta strömsparläge (viloläge) blir skärmen tom, bakgrundsbelysningen släcks och
strömindikatorn lyser gulbrunt. Bildskärmen drar mindre än 0,5 W när den befinner sig i strömsparläge.
Bildskärmen väcks från strömsparläget när värdenheten skickar en aktiveringssignal till bildskärmen (till
exempel om du aktiverar musen eller tangentbordet).
Du kan inaktivera automatiskt strömsparläge i skärmmenyn. Tryck på knappen Menu (Meny) för att öppna
skärmmenyn och välj Power Control (Strömkontroll), Auto-Sleep Mode (Auto strömsparläge) och Off (Av).
Justera svagt blåljusläge
Minskar det blåljus från bildskärmen som dina ögon exponeras för. HP-bildskärmar har en inställning för att
minska blåljus och skapa en lugnare och mindre stimulerande bild vid läsning av innehåll på skärmen. Följ
stegen nedan för att ställa in behagligt ljus på bildskärmen.
14
1.
Tryck på menyn Minus på bildskärmen för att öppna menyn Viewing Modes (Visningslägen).
2.
Välj en av följande inställningar för ljus:
Kapitel 2 Använda bildskärmen
3.
●
Low Blue Light (Låg blå lampa) (TUV-certifierad): Minskar mängden blått ljus för bättre
ögonkomfort
●
Night (Natt): Justerar bildskärmen till den lägsta ljusstyrkan för blåljus
●
Reading (Läsning): Optimerar både blått ljus och ljusstyrka för inomhusvisning
Tryck på OK för att spara inställningen.
Justera svagt blåljusläge
15
3
Support och felsökning
Lösa vanliga problem
I tabellen nedan listas möjliga problem, troliga orsaker och rekommenderade åtgärder.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Skärmen är tom eller så
blinkar bilden.
Strömkabeln är inte ansluten.
Anslut bildskärmens strömkabel.
Bildskärmen är avstängd.
Tryck på bildskärmens strömknapp.
OBS! Om det inte händer något när du trycker på
strömbrytaren kan du inaktivera låsningen av strömbrytaren
genom att hålla knappen intryckt i 10 sekunder.
Videokabeln är inte ansluten.
Anslut videokabeln mellan källenheten och bildskärmen. Se
till att strömmen till datorn är av när du ansluter videokabeln.
Mer information finns i Ansluta kablarna på sidan 5.
Systemet är i viloläge.
Tryck på någon tangent på tangentbordet eller flytta musen
för att avsluta viloläget.
Videokortet är inkompatibelt.
Sätt tillbaka videokortet i, eller anslut videokabeln till datorns
inbyggda videokällor.
Bilden är för mörk.
Den inställda ljusstyrkan är för låg.
Öppna skärmmenyn och välj Brightness (Ljusstyrka) för att
justera ljusstyrkan efter behov.
Meddelandet Input Signal
Not Found (Ingen
ingångssignal hittades) visas
på skärmen.
Bildskärmskabeln är inte ansluten.
Anslut rätt videosignalkabel mellan datorn och bildskärmen.
Förvissa dig om att datorn är avstängd när du ansluter
bildskärmskabeln.
Input Signal Out of Range
(Ingångssignal utanför
området) visas på skärmen.
Upplösning och/eller
omritningsfrekvens är inställd på ett
högre värde än vad som stöds av
bildskärmen.
Ändra till inställningar som stöds (se Förinställda
bildskärmsupplösningar på sidan 21).
Bildskärmen är avstängd
men den verkar inte ha
försatts i ett strömbesparnde
viloläge.
Bildskärmens viloläge inaktiveras.
Öppna skärmmenyn, välj Power Control (Strömkontroll), välj
Auto-Sleep Mode (Automatiskt viloläge) och ställ sedan in
automatiskt viloläge på On (På).
OSD Lockout (Skärmmeny
låst) visas.
Bildskärmens funktion för låsning av
skärmmenyn är aktiverad.
Inaktivera menylåsningsfunktionen genom att hålla knappen
Meny intryckt i 10 sekunder.
Power Button Lockout
(Strömbrytaren låst) visas.
Bildskärmens funktion för låsning av
strömbrytaren är aktiverad.
Inaktivera strömbrytarlåsningen genom att hålla
strömknappen intryckt i 10 sekunder.
Knapplåsning
Funktionerna i den knappen låses om du håller strömbrytaren eller knappen Menu (Meny) nedtryckt i tio
sekunder. Du kan återställa funktionaliteten genom att hålla ner knappen igen i tio sekunder. Den här
funktionen är bara tillgänglig när bildskärmen är på och visar en aktiv signal. Skärmmenyn får dock inte vara
öppen.
16
Kapitel 3 Support och felsökning
Kontakta support
För att lösa ett hårdvaru- eller programvaruproblem går du till http://www.hp.com/support. På denna
webbplats kan du få mer information om din produkt, inklusive länkar till diskussionsforum och instruktioner
om felsökning. Du kan även hitta information om hur du kontaktar HP och öppnar ett supportärende.
Förberedelser innan du ringer teknisk support
Om du inte kan avhjälpa ett problem med hjälp av felsökningstipsen i detta avsnitt kan du ringa teknisk
support. Ha följande till hands innan du ringer:
●
Bildskärmens modellnummer
●
Bildskärmens serienummer
●
Inköpsdatum enligt kvittot
●
Vad du gjorde när problemet uppstod
●
Eventuella felmeddelanden
●
Maskinvarans konfiguration
●
Namn och version på den maskinvara och programvara du använder
Hitta serienumret och produktnumret
Serienumret och produktnumret finns på en etikett på bildskärmens nedre kant. Du kan behöva dessa
nummer när du kontaktar HP om just din bildskärmsmodell.
Kontakta support
17
4
Underhåll av bildskärmen
Underhållsriktlinjer
Så här gör du för att förbättra prestandan och förlänga bildskärmens livslängd:
●
Öppna inte bildskärmens hölje och försök inte att reparera produkten själv. Ändra bara de inställningar
som beskrivs i användarinstruktionerna. Om din bildskärm inte fungerar som den ska eller om du har
tappat den eller den har skadats, ska du kontakta närmaste auktoriserade HP-återförsäljare, -handlare
eller serviceställe.
●
Använd bara en strömkälla som bildskärmen är godkänd för, se etiketten/märkplåten på bildskärmens
baksida.
●
Se till att utrustningen som ansluts inte drar mer ström än eluttaget är klassat för och att ingen enskild
kabel belastas med mer ström än den är godkänd för. Amperemärkningen (AMPS eller A) finns på en
etikett på respektive enhet.
●
Installera bildskärmen nära ett lättåtkomligt vägguttag. Koppla ur strömsladden genom att ta ett
ordentlig tag i kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden när du kopplar ur bildskärmen.
●
Stäng av bildskärmen när du inte använder den. Du kan förlänga bildskärmens livslängd påtagligt
genom att använda ett skärmsläckarprogram och genom att stänga av bildskärmen när den inte
används.
OBS!
18
Bildskärmar med ”inbränd bild” omfattas inte av HP:s garanti.
●
Uttag och öppningar i bildskärmens hölje är till för att ge fullgod ventilation. Dessa öppningar får inte
blockeras eller täckas över. För aldrig in några föremål i bildskärmens uttag eller öppningar.
●
Tappa inte bildskärmen och placera den inte på instabila underlag.
●
Placera ingenting ovanpå strömsladden. Kliv inte på sladden.
●
Ställ bildskärmen i ett väl ventilerat område, skyddad från starkt ljus, värme och fukt.
●
När du tar bort bildskärmsstativet ska du lägga bildskärmen med glaset nedåt på ett mjukt underlag så
att den inte repas eller skadas på annat sätt.
Kapitel 4 Underhåll av bildskärmen
Rengöra bildskärmen
1.
Stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln ur eluttaget.
2.
Damma bildskärmen genom att torka av glaset och höljet med en mjuk, ren, antistatisk trasa.
3.
Till kraftigare rengöring används en blandning av lika delar vatten och isopropylalkohol.
VIKTIGT: Spraya rengöringsmedlet på en trasa och torka försiktigt skärmen med den fuktiga trasan. Spraya
aldrig rengöringsmedel direkt på skärmens yta. Det kan rinna bakom panelen och förstöra elektroniken.
VIKTIGT: Använd inte rengöringsmedel som innehåller petroleumbaserade ämnen som t.ex. bensen,
thinner eller flyktiga ämnen till att rengöra skärmen eller höljet. Skärmen kan skadas av sådana ämnen.
Transport av bildskärmen
Förvara originalförpackningen i ett förråd. Du kanske behöver den vid ett senare tillfälle, om du flyttar eller
transporterar bildskärmen.
Underhållsriktlinjer
19
A
Tekniska specifikationer
OBS! Alla uppgifter gäller de normala specifikationer som levereras av HPs komponenttillverkare; den
faktiska prestandan variera högre eller lägre.
Om du vill läsa de senaste specifikationerna eller ytterligare specifikationer för den här produkten går du till
http://www.hp.com/go/quickspecs/ och söker efter bildskärmsmodellens QuickSpecs.
Specifikation
Mått
Bildskärm
68,47 cm bredbildskärm
Typ
IPS
Visningsyta
68,47 cm diagonalt
Intervall för justering av lutning
–5° till 23°
Höjdjusteringsintervall
0 mm till 100 mm
27-tums bredbildsskärm
27 tum diagonalt
Vikt
Utan stativ
4,85 kg
10,68 lb
Med stativ
5,96 kg
13,13 lb
Höjd
49,8 cm
19,6 tum
Djup
18,9 cm
7,4 tum
Bredd
61,35 cm
24,15 tum
Maximal grafisk upplösning
3840 × 2160 (60 Hz)
Optimal grafikupplösning
3840 × 2160 (60 Hz)
Punkttäthet
0,27675 mm
Pixlar per tum
91,8 PPI
Horisontell frekvens
27 till 135 kHz
Vertikal uppdateringsfrekvens
24 till 60 Hz
Mått (inklusive stativ)
Krav på omgivande miljö och temperatur
Drifttemperatur
5 °C till 35 °C
41 °F till 95 °F
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
-4 °F till 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 % till 70 %
Strömkälla
100 VAC till 240 VAC 50/60 Hz
Höjd över havet:
20
Vid drift
0 m till 5 000 m
0 till 16 400 ft
Vid förvaring
0 m till 12 192 m
0 till 40 000 ft
Bilaga A Tekniska specifikationer
Specifikation
Mått
Uppmätt energiförbrukning:
126 W
Full effekt
55 W
Normala inställningar
<0,5 W
Viloläge
<0,3 W
Av
Ingångar
Två HDMI-portar, en DisplayPort-port och en USB Type C-port
Förinställda bildskärmsupplösningar
Skärmupplösningarna nedan är de vanligaste och ställs in på fabrik som standardvärden. Bildskärmen känner
automatiskt av dessa förinställda lägen, som visas med korrekt storlek och är placerade mitt på skärmen.
Förinstäl
lning
Bildpunktsformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
(1)
640 × 480
31,469
59,94
(2)
720 × 400
31,469
70,087
(3)
800 × 600
37,879
60,317
(4)
1024 × 768
48,363
60,004
(5)
1280 × 720
45
60
(6)
1280 × 800
49,702
59,81
(7)
1280 × 1024
63,981
60,02
(8)
1440 × 900
55,935
59,887
(9)
1600 × 900
60
60
(10)
1680 × 1050
65,29
59,954
(11)
1920 × 1080
67,5
60
(12)
1920 × 1200
74,038
59,95
(13)
1600 × 1200
75
60
(14)
1920 × 1200
74,556
59,885
(15)
2560 × 1440
88,787
59,951
(16)
3840 × 2160
67,5
30
(17)
3840 × 2160
133,3
60
Förinställ
ning
Timingnamn
Bildpunktsformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
(1)
480p
720 × 480
31,469
60
(2)
576p
720 × 576
31,25
50
Förinställda bildskärmsupplösningar
21
Förinställ
ning
Timingnamn
Bildpunktsformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
(3)
720p50
1280 × 720
37,5
50
(4)
720p60
1280 × 720
45
60
(5)
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
(6)
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Ange användarlägen
Vid följande förutsättningar kan videokontrollsignalen ibland anropa ett läge som inte är förinställt om:
●
Du inte använder en grafikadapter av standardtyp.
●
Du inte använder ett förinställt läge.
Om detta inträffar behöver du justera skärmparametrarna direkt på skärmen. Dina ändringar kan göras på en
eller alla dessa lägen och sparas i minnet. Bildskärmen sparar automatiskt den nya inställningen och känner
av det nya läget som om det vore ett förinställt läge. Utöver de fabriksinställda lägena finns det åtminstone
10 användarlägen som kan anges och sparas.
Strömadapter
Tillverkare
Modellnummer
Strömförsörjningsaggregatets uteffekt
AcBel
TPC-AA501
19,5 V DC vid 9,23 A – 180 W (med USB Type-C-port)
Energisparfunktion
Bildskärmen stöder ett läge med lägre effektförbrukning. Strömsparläget aktiveras om horisontell och/eller
vertikal synksignal inte kan kännas av. När dessa signaler inte kan kännas av släcks skärmen och
bakgrundsbelysningen. Strömlampan lyser dessutom gulbrunt. När bildskärmen befinner sig i strömsparläge
förbrukar skärmen <0,5 watt. En kort uppvärmningsperiod behövs innan bildskärmen återgår till normalt
driftläge.
Instruktioner om hur strömsparfunktionerna (kallas ibland energihanteringsfunktioner) ställs in finns i
handboken till din dator.
OBS! Strömsparfunktionen fungerar bara om bildskärmen är ansluten till en dator med
energisparfunktioner.
Genom att välja inställningar för bildskärmens strömsparfunktion kan du också programmera den så att
strömsparläget initieras vid en viss tidpunkt. När bildskärmens strömsparfunktion gör att bildskärmen
initierar strömsparläget börjar strömlampan blinka gult.
22
Bilaga A Tekniska specifikationer
B
Hjälpmedel
HP konstruerar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive
människor med handikapp, antingen med en fristående enhet eller med lämpliga tekniska hjälpmedel.
Hjälpmedel som stöds
HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel för operativsystem och kan konfigureras för att fungera
med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på källenheten som är ansluten till bildskärmen för att
hitta mer information om hjälpfunktioner.
OBS! Om du vill ha mer information om en viss hjälpmedelsprodukt, kontaktar du kundsupport för den
produkten.
Kontakta support
Vi förbättrar ständigt tillgängligheten för våra produkter och tjänster och välkomnar feedback från
användarna. Om du har ett problem med en produkt eller vill berätta om hjälpmedelsfunktioner som har
hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag (lördag morgon), kl. 14 till 05, svensk
tid. Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakta oss om du behöver
teknisk support eller har frågor om hjälpmedel genom att ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag (lördag
morgon), kl. 14 till 05, svensk tid.
Hjälpmedel som stöds
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising