HP | ProDisplay P203 20-inch Monitor | HP ProDisplay P203 20-inch Monitor מדריך למשתמש

HP ProDisplay P203 20-inch Monitor מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪Copyright 2016 HP Development Company,‬‬
‫‪.L.P‬‬
‫‪ Microsoft‬ו‪ Windows-‬הם סימנים מסחריים או‬
‫סימנים מסחריים רשומים של ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫המידע המובא כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של‬
‫‪ HP‬מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים‬
‫למוצרים ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב לעיל‬
‫כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪HP‬‬
‫מסירה מעליה כל חבות שהיא בגין שגיאות טכניות‪,‬‬
‫שגיאות עריכה או השמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫הודעה על אודות המוצר‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שיכולות מסוימות לא תהיינה זמינות‬
‫במוצר שברשותך‪ .‬כדי לעיין במדריך למשתמש‬
‫המעודכן‪ ,‬עבור לאתר ‪http://www.hp.com/‬‬
‫‪ support‬ובחר את ארצך‪ .‬בחר ‪Find your product‬‬
‫(חפש את המוצר שלך )ובצע את ההוראות המוקרנות‬
‫על המרקע‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬נובמבר ‪2016‬‬
‫מק"ט מסמך‪907603-BB1 :‬‬
‫אודות מדריך זה‬
‫מדריך זה מספק מידע על המאפיינים של הצג‪ ,‬על אופן התקנתו ועל המפרטים הטכניים שלו‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫זהירות‪:‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות מוות או פציעה חמורה‪.‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות פציעות קלות עד בינוניות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכיל מידע נוסף שנועד להדגיש או להשלים נקודות חשובות בטקסט הראשי‪.‬‬
‫עצה‪:‬‬
‫עצות מועילות להשלמת משימה‪.‬‬
‫אודות מדריך זה‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬תחילת העבודה ‪1 ................................................................................................................................................‬‬
‫מידע בטיחותי חשוב ‪1 ..................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו ‪1 ................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות ‪1 ...................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי צד אחורי ‪2 ........................................................................................................................................‬‬
‫פקדים על המסגרת הקדמית ‪3 .....................................................................................................................‬‬
‫התקנת הצג ‪3 ..............................................................................................................................................................‬‬
‫חיבור המעמד של הצג ‪3 ..............................................................................................................................‬‬
‫חיבור הכבלים ‪4 .........................................................................................................................................‬‬
‫כוונון הצג ‪6 ..............................................................................................................................................‬‬
‫הפעלת הצג ‪7 ............................................................................................................................................‬‬
‫פירוק המעמד של הצג ‪8 ..............................................................................................................................‬‬
‫הרכבת ראש הצג ‪8 .....................................................................................................................................‬‬
‫התקנת כבל אבטחה ‪10 ..............................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שימוש בצג ‪11 ...................................................................................................................................................‬‬
‫תוכנה ותוכניות שירות ‪11 .............................................................................................................................................‬‬
‫קובץ המידע ‪11 ..........................................................................................................................................‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה ‪11 .....................................................................................................................‬‬
‫התקנת קובצי ‪ INF‬ו‪11 .......................................................................................................................................... ICM-‬‬
‫התקנה מתקליטור(זמין באזורים נבחרים) ‪11 ................................................................................................‬‬
‫הורדה מהאינטרנט ‪11 ................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪12 .................................................................................................................... )OSD‬‬
‫הקצאת לחצני פקדים ‪12 ...............................................................................................................................................‬‬
‫שימוש באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי) ‪13 ........................................................................................‬‬
‫כוונון מצב אור כחול נמוך ‪13 ........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות ‪14 .......................................................................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות נפוצות ‪14 ................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בכוונון אוטומטי (קלט אנלוגי) ‪14 .......................................................................................................................‬‬
‫מיטוב איכות התמונה (קלט אנלוגי) ‪15 ...........................................................................................................................‬‬
‫נעילות לחצן ‪17 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫תמיכת מוצרים ‪17 ........................................................................................................................................................‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית ‪17 ...................................................................................................................................‬‬
‫איתור המספר הסידורי ומספר המוצר ‪17 ........................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫‪ 4‬תחזוקת הצג ‪19 .................................................................................................................................................‬‬
‫הנחיות תחזוקה ‪19 ......................................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי הצג ‪19 ...............................................................................................................................................................‬‬
‫משלוח הצג ‪19 .............................................................................................................................................................‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים ‪20 ......................................................................................................................................‬‬
‫דגם ‪ 50.8‬ס"מ ‪ 20 -‬אינץ' ‪20 .........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 55‬ס"מ ‪ 21.5 -‬אינץ' ‪20 ...............................................................................................................................................‬‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש ‪21 ...............................................................................................................................‬‬
‫דגם ‪ 50.8‬ס"מ ‪ 20 -‬אינץ' ‪21 .......................................................................................................................‬‬
‫‪ 55‬ס"מ ‪ 21.5 -‬אינץ' ‪21 .............................................................................................................................‬‬
‫כניסה למצב משתמש ‪22 ..............................................................................................................................................‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל ‪22 ............................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב נגישות ‪23 ................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות ‪23 ...........................................................................................................................................‬‬
‫פנייה לתמיכה ‪23 .........................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫מידע בטיחותי חשוב‬
‫כבל החשמל מסופק עם הצג‪ .‬אם משתמשים בכבל אחר‪ ,‬השתמש אך ורק במקור מתח ובתקע המתאימים לצג זה‪ .‬למידע על‬
‫ערכת כבל המתח שיש להשתמש בה יחד עם הצג‪ ,‬עיין בהודעות המוצר המפורטות בתקליטור או בערכת התיעוד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫• חבר את כבל המתח לשקע חשמלי שהגישה אליו קלה בכל עת‪.‬‬
‫• נתק את המחשב ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫• אם כבל המתח סופק עם תקע של שלושה פינים‪ ,‬חבר אותו לשקע חשמל מוארק בעל ‪ 3‬פינים‪ .‬אל תשבית את פין ההארקה‬
‫של כבל המתח‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬על‪-‬ידי חיבור מתאם בעל ‪ 2‬פינים‪ .‬הפין המשמש להארקה הוא מאפיין בטיחות חשוב‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם או ימעד‬
‫בגללם‪.‬‬
‫כדי לצמצם את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את המדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬הוא מתאר התקנה תקינה של תחנת עבודה‪,‬‬
‫יציבה תקינה וכן הרגלי בריאות ועבודה למשתמשי המחשב‪ ,‬ומספק בנוסף מידע בטיחותי חשוב בנושאי חשמל ומכניקה‪.‬‬
‫מדריך זה נמצא באינטרנט‪ ,‬בכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להגן על הצג ועל המחשב‪ ,‬יש לחבר את כל כבלי המתח של המחשב וההתקנים ההיקפיים (כגון צג‪ ,‬מדפסת או‬
‫סורק )להתקן הגנה כלשהו מפני קפיצות מתח‪ ,‬כגון רב‪-‬שקע עם הגנת מתח או מערכת אל‪-‬פסק (‪). UPS‬לא כל רבי‪-‬השקע‬
‫מספקים הגנה מפני קפיצות מתח; מפצלי השקעים צריכים לשאת תווית המאשרת במפורש שיש להם יכולת הגנה מנחשולי‬
‫מתח‪ .‬השתמש ברב‪-‬שקע שהיצרן שלו מציע מדיניות של החלפה במקרה של נזק‪ ,‬שבמסגרתה יוחלף הציוד שלך אם ההגנה‬
‫מפני נחשולי מתח לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫השתמש בפריט ריהוט מתאים ובעל גודל נאות עבור צג ה‪ LCD-‬מבית ‪ HP‬שלך‪.‬‬
‫אזהרה! צגי ‪ LCD‬המוצבים באופן לקוי על פריטים כגון שידות‪ ,‬כונניות‪ ,‬מדפים‪ ,‬שולחנות‪ ,‬רמקולים‪ ,‬ארגזים או עגלות‬
‫עלולים ליפול ולגרום לפגיעות גופניות‪.‬‬
‫סדר בקפידה את החוטים והכבלים המחוברים לצג ה‪ LCD-‬וודא שאי אפשר למשוך אותם‪ ,‬לאחוז בהם או למעוד בגללם‪.‬‬
‫ודא שהזרם הנקוב (אמפר )הכולל של המכשירים המחוברים לשקע אינו עולה על הזרם הנקוב של השקע‪ ,‬וכי הזרם הנקוב‬
‫(אמפר )הכולל של המכשירים המחוברים לכבל אינו עולה על הזרם הנקוב הכולל של הכבל‪ .‬עיין בתווית המתח כדי לקבוע מהו‬
‫הזרם הנקוב (באמפרים ‪ AMPS -‬או ‪) A‬של כל התקן‪.‬‬
‫מקם את הצג קרוב לשקע חשמל נגיש‪ .‬כדי לנתק את הצג מהמתח‪ ,‬תפיסת בחוזקה את התקע ומשוך אותו מהשקע‪ .‬לעולם אין‬
‫לנתק את הצג על‪-‬ידי משיכת הכבל‪.‬‬
‫אין להפיל את הצג או להניח אותו על משטח לא יציב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מוצר זה מתאים למטרות בידור‪ .‬שקול למקם את הצג בסביבה בעלת תאורה מבוקרת‪ ,‬כדי למנוע הפרעות מתאורת‬
‫הסביבה וממשטחים בהירים‪ ,‬שעלולים לגרום להשתקפויות מטרידות במסך‪.‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫תכונות‬
‫תכונות הצג‪:‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫צג בעל שטח צפייה אלכסוני בגודל ‪ 50.8‬ס"מ (‪ 20‬אינץ )'ברזולוציה של ‪ ,1600 x 900‬ותמיכה בתצוגה במרקע מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר; כולל אפשרות שינוי יחס תצוגה מותאם לגודל תמונה מרבי תוך שמירה על יחס הממדים‬
‫המקורי‬
‫צג בעל שטח צפייה אלכסוני בגודל ‪ 55‬ס"מ (‪ 21.5‬אינץ )'ברזולוציה של ‪ ,1920 x 1080‬ותמיכה בתצוגה במרקע מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר; כולל אפשרות שינוי יחס תצוגה מותאם לגודל תמונה מרבי תוך שמירה על יחס הממדים‬
‫המקורי‬
‫מרקע צג מונע סינוור עם תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫זווית צפייה רחבה המאפשרת צפייה ממצב עמידה ובתנועה מצד לצד‬
‫יכולת הטיה‬
‫מעמד ניתן להסרה‪ ,‬המאפשר פתרונות התקנה גמישים של הצג‬
‫כניסת וידיאו ‪( VGA‬כולל כבל)‬
‫קלט ווידיאו ‪( DisplayPort‬כבל מסופק)‬
‫כניסת שמע (במוצרים נבחרים מסופק כבל)‬
‫יכולת הכנס‪-‬הפעל‪ ,‬אם נתמכת במערכת ההפעלה‬
‫חריץ כבל אבטחה בגב הצג‪ ,‬המיועד לנעילת הצג באמצעות כבל אבטחה‬
‫התאמות תפריט ‪ OSD‬במספר שפות‪ ,‬לקלות התקנה ואופטימיזציית מסך‬
‫התוכנה ‪( HP Display Assistant‬מסייע התצוגה של ‪) HP‬מיועדת לכוונון הגדרות הצג ולאפשור האמצעים למניעת‬
‫גניבה‬
‫תקליטור התיעוד והתוכנה המסופק עם הצג באזורים נבחרים הכולל מנהלי התקן של הצג ותיעוד של המוצר‬
‫מאפיין חיסכון באנרגיה עונה לדרישות צריכת הספק מופחתת‬
‫תומך בתושבת ‪ HP‬להרכבת מחשב אישי ‪ HP‬על צגים המאפשרת הרכבת מחשב אישי ‪ HP‬שולחני קטן‪ ,‬מחשב‬
‫‪ Chromebox‬או מחשב לקוח דל על גב המעמד של הצג‬
‫הערה‪ :‬למידע בנושא תקינה ובטיחות‪ ,‬עיין בהודעות המוצר הכלולות בתקליטור או בערכת התיעוד‪ .‬כדי לאתר עדכונים‬
‫במדריך למשתמש של המוצר‪ ,‬היכנס לאתר ‪ ,http://www.hp.com/support‬ובחר את מדינתך‪ .‬בחר ‪Find your product‬‬
‫(חפש את המוצר )ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫רכיבי צד אחורי‬
‫‪2‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫תפקוד‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫לוח ‪VESA‬‬
‫מכסה את קדחי ההרכבה של ‪.VESA‬‬
‫‪2‬‬
‫מחבר מתח‬
‫מחבר כבל חשמל לצג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫מחבר את מחבר ‪ DisplayPort‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫יציאת ‪VGA‬‬
‫מחבר כבל ‪ VGA‬להתקן מקור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שקע כניסת שמע (מוצרים נבחרים בלבד)‬
‫מחבר כבל שמע מהתקן המקור לצג‪.‬‬
‫פקדים על המסגרת הקדמית‬
‫תפקוד‬
‫פקד‬
‫‪1‬‬
‫לחצן תפריטים‬
‫‪2-4‬‬
‫לחצני תפקוד‬
‫‪5‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫פתיחה וסגירה של תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להפעיל את התפריט ואת לחצני הפקדים‪ ,‬לחץ על אחד מלחצני התפריט על מסגרת הצג‪ .‬סמלי‬
‫הלחצנים יוצגו על המרקע‪.‬‬
‫השתמש בלחצנים אלה כדי לנווט בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬על סמך החיווי שמופיע מעל הלחצנים‬
‫הפעילים כאשר תפריט ‪ OSD‬פתוח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להגדיר מחדש תצורת לחצני הפקדים בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬כדי לאפשר בחירה מהירה‬
‫של פעולות שגרתיות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא הקצאת לחצני פקדים בעמוד ‪.12‬‬
‫הפעלה או כיבוי של הצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי לצפות בסימולטור תפריט ‪ ,OSD‬בקר ב‪( HP Customer Self-Repair Services Media Library-‬ספריית המדיה‬
‫של שירותי התיקון העצמי ללקוחות ‪) HP‬בכתובת ‪.http://www.hp.com/go/sml‬‬
‫התקנת הצג‬
‫חיבור המעמד של הצג‬
‫זהירות‪ :‬אל תיגע במשטח של מרקע ה‪ LCD-‬של הצג‪ .‬לחץ על פני הצג עלול לגרום לאי‪-‬אחידות של הצבע או לשינוי‬
‫בכיווניות הגבישים הנוזליים‪ .‬אם דברים אלה מתרחשים‪ ,‬המרקע לא יחזור למצבו התקין‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצא מהאריזה את מכלול בסיס הצג והמעמד‪ ,‬הרם את הצג‪ ,‬הוצא אותו מהאריזה והנח אותו על משטח ישר כשפניו‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫הצב את המעמד מעל לבסיס ולחץ אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו למקומו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הכנס את שתי הלשוניות של המעמד לתוך המגרעת בגב הצג ולחץ עליו עד שינעלו למקומן בנקישה‪.‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצג מסופק עם מבחר כבלים‪ .‬אריזת הצג אינה כוללת את כל הכבלים שמוצגים בסעיף זה‪.‬‬
‫הנח את הצג במקום נוח ומאוורר היטב בקרבת המחשב‪.‬‬
‫חבר את כבל הווידאו למחבר כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הצג יקבע אוטומטית באיזו כניסת קלט קיימים אותות ווידיאו תקפים‪ .‬ניתן לבחור במקור הקלט בלחיצה על‬
‫לחצן ‪ Menu‬כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ובחירה באפשרות ‪( Input Control‬בקרת קלט‪).‬‬
‫●‬
‫‪4‬‬
‫התקנת הצג‬
‫חבר קצה אחד של כבל ‪ VGA‬למחבר ‪ VGA‬בגב הצג ואת הצד האחר למחבר ‪ VGA‬של התקן המקור‪.‬‬
‫●‬
‫חבר קצה אחד של כבל ‪ DisplayPort‬למחבר ‪ DisplayPort‬בגב הצג ואת הצד האחר למחבר ‪ DisplayPort‬של‬
‫התקן המקור‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪5‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי לאפשר שמע מהרמקולים של הצג‪ ,‬חבר קצה אחד של כבל שמע (מוצרים נבחרים בלבד )לשקע כניסת שמע בצג ואת‬
‫הצד האחר לשקע יציאת שמע בהתקן המקור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חבר צד אחד של כבל החשמל לשקע החשמל בגב הצג ואת הצד האחר לשקע החשמל בקיר‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫אל תשבית את פין ההארקה של כבל החשמל‪ .‬שקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק (מחובר לאדמה )נגיש בכל עת‪.‬‬
‫נתק את הציוד ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם‬
‫או ימעד בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬כדי לנתק את הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע ומשוך אותו החוצה‪.‬‬
‫כוונון הצג‬
‫הטה את לוח הצג קדימה או אחורה כדי להגיע לזווית צפייה נוחה בגובה העיניים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הפעלת הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בחזית הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬הצגת תמונה סטטית במשך ‪ 12‬שעות רצופות או יותר‪ ,‬ללא שינוי עלולה לגרום נזק לצג על ידי צריבת התמונה‪ .‬כדי‬
‫למנוע תופעה זו במסך הצג‪ ,‬יש להפעיל תמיד יישום שומר מסך או לכבות את הצג כשאינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫"תמונה שיורית" הוא מצב שעלול להתרחש במסכי ‪ .LCD‬צגים עם "תמונה צרובה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על כפתור ההפעלה אין השפעה‪ ,‬ייתכן שמאפיין ‪( Power Button Lockout‬נעילת לחצן הפעלה )הופעל‪.‬‬
‫כדי להפסיק את פעולת המנגנון‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על כפתור הפעלת הצג במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להפסיק את פעולת נורית ההפעלה דרך תפריט תצוגה על תצוגה‪ .‬לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )בחזית הצג ובחר‬
‫‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל > )‪( Power LED‬נורית הפעלה > )‪( Off‬מופסק‪).‬‬
‫כאשר הצג מופעל‪ ,‬ההודעה ‪( Monitor Status‬מצב צג )תופיע למשך ‪ 5‬שניות‪ .‬הודעה זו מציינת את כניסת הקלט הפעילה‬
‫כעת‪ ,‬את מצב הגדרת המיתוג האוטומטי של המקור (מופעל או מופסק; ברירת המחדל היא "מופעל ‪"),‬את הרזולוצייה הנוכחית‬
‫המוגדרת ואת הרזולוצייה המומלצת המוגדרת מראש‪.‬‬
‫הצג סורק אוטומטית את הכניסות של האותות‪ ,‬מאתר אות פעיל ומשתמש בו להצגה על המרקע‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪7‬‬
‫פירוק המעמד של הצג‬
‫ניתן לפרק את הצג מהמעמד ולהתקין אותו על קיר‪ ,‬על זרוע להרכבת צג או על מתקן הרכבה אחר‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫לפני תחילת הפירוק של הצג‪ ,‬ודא שהוא כבוי ושכל הכבלים מנותקים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫נתק והסר את כל הכבלים מהצג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ במברג על תפס השחרור כלפי מטה (‪.)1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי‪.‬‬
‫החלק את המעמד החוצה מהחריץ בראש הצג (‪.)2‬‬
‫הרכבת ראש הצג‬
‫ניתן להתקין את ראש הצג על קיר‪ ,‬על זרוע סובבת או על אביזר הרכבה אחר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ציוד זה מיועד להרכבה על זרוע להרכבה על קיר המאושרת על ידי ‪ UL‬או ‪.CSA‬‬
‫זהירות‪ :‬הצג תומך בחורי התקנה ‪ 100‬מ"מ בהתאם לתקן ‪ .VESA‬כדי להרכיב את ראש הצג על התקן הרכבה של יצרן אחר‪,‬‬
‫יש להשתמש בארבעה ברגים בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ 0.7‬ואורך ‪ 10‬מ"מ‪ .‬אין להשתמש בברגים ארוכים יותר שעלולים לפגוע‬
‫בראש הצג‪ .‬חשוב לוודא עם יצרן התקן ההרכבה שההתקן תואם לתקן ‪ VESA‬וכי כושר הנקוב שלו לנשיאת משקל תואם‬
‫למשקל של ראש הצג‪ .‬לקבלת הביצועים הטובים ביותר‪ ,‬חשוב להשתמש בכבלי החשמל וההפעלה המצורפים לצג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪8‬‬
‫התקנת הצג‬
‫פרק את ראש הצג מהמעמד‪ .‬פירוק המעמד של הצג בעמוד ‪.8‬‬
‫פרק את מכסה ‪ VESA‬מגב הצג‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הכנס כלי או שתי אצבעות לשתי המגרעות בחלק התחתון של לוחית ‪.)VESA (1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫משוך את החלק התחתון של הלוחית כלפי מעלה והוצא אותה מראש הצג (‪.)2‬‬
‫הוצא את ארבעת הברגים מהחורים בתקן ‪ VESA‬הנמצאים בחלק האחורי של ראש הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪9‬‬
‫‪.4‬‬
‫הרכב והדק את לוחית ההרכבה לקיר או לזרוע צידוד לפי בחירתך‪ ,‬באמצעות ארבעת הברגים שסופקו עם לוחית ההרכבה‪.‬‬
‫התקנת כבל אבטחה‬
‫ניתן לאבטח את הצג על ידי רתימתו לעצם קבוע באמצעות כבל אבטחה אופציונלי הזמין לרכישה בחברת ‪.HP‬‬
‫‪10‬‬
‫התקנת הצג‬
‫‪2‬‬
‫שימוש בצג‬
‫תוכנה ותוכניות שירות‬
‫התקליטור המצורף לצג כולל את הקבצים שלהלן‪ ,‬המיועדים להתקנה במחשב‪ .‬אם אין ברשותך כונן תקליטורים‪ ,‬תוכל להוריד‬
‫את הקבצים מאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫●‬
‫●‬
‫קובץ ‪( INF‬מידע)‬
‫קובצי ‪( ICM‬התאמת צבע תמונה( )אחד עבור כל מרחב צבעים מכויל)‬
‫קובץ המידע‬
‫קובץ ‪ .INF‬מגדיר את משאבי הצג שבהם משתמשות מערכות ההפעלה ®‪ Windows‬כדי להבטיח את תאימות הצג לכרטיס‬
‫הגרפי של המחשב‪.‬‬
‫הצג תואם לשיטת ההפעלה "הכנס‪-‬הפעל" של ‪ Windows‬ויתפקד כראוי ללא צורך בהתקנת קובץ ‪ .INF‬תאימות "הכנס‪-‬הפעל"‬
‫של הצג מחייבת שהכרטיס הגרפי יהיה תואם ‪ VESA DDC2‬ושהצג יתחבר ישירות לכרטיס הגרפי‪" .‬הכנס‪-‬הפעל" לא יפעל דרך‬
‫מחברי ‪ BNC‬נפרדים או דרך תיבות‪/‬מאגרי הפצה‪.‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה‬
‫קובצי ‪ .ICM‬הם קובצי נתונים המשמשים במקביל גם בתוכניות גרפיקה‪ ,‬כדי לספק התאמת צבעים עקבית בין הצג לבין‬
‫המדפסת‪ ,‬או בין סורק לצג‪ .‬הקובץ מופעל מתוך תוכניות גרפיקה התומכות במאפיין זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫פרופיל צבע ‪ ICM‬נכתב לפי מפרט מבנה הפרופילים של ‪).ICM( International Color Consortium‬‬
‫התקנת קובצי ‪ INF‬ו‪ICM-‬‬
‫לאחר שקבעת שדרוש עדכון‪ ,‬השתמש באחת מהשיטות שלהלן כדי להתקין את הקבצים‪.‬‬
‫התקנה מתקליטור(זמין באזורים נבחרים)‬
‫‪.1‬‬
‫הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב‪ .‬יוצג תפריט התקליטור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצג את הקובץ ‪( HP Monitor Software Information‬מידע תוכנת צג של ‪).HP‬‬
‫‪.4‬‬
‫בצע את ההוראות המופיעות במסך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את ‪( Install Monitor Driver Software‬התקנת התוכנה של מנהל ההתקן של הצג‪).‬‬
‫ודא שבהגדרות התצוגה בלוח הבקרה של ‪ Windows‬מופיעים הרזולוציה וקצבי הרענון הנכונים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במקרה שאירעה שגיאה בהתקנה‪ ,‬נסה להתקין את הקבצים ידנית‪ .‬עיין בקובץ המידע ‪HP Monitor Software‬‬
‫‪ Information‬שבתקליטור‪.‬‬
‫הורדה מהאינטרנט‬
‫כדי להוריד את הגרסה העדכנית של קובצי ‪ INF‬ו‪ ICM-‬מאתר התמיכה בצגים של ‪:HP‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪11‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫בחר ‪( Find your product‬חפש את המוצר‪).‬‬
‫בצע את ההוראות המוקרנות על המרקע כדי לבחור צג ולהוריד את התוכנה‪.‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪)OSD‬‬
‫השתמש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬לכוונון התמונה המוצגת על המרקע של הצג על פי העדפות הצפייה שלך‪ .‬ניתן‬
‫לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ולהשתמש בלחצנים שעל המסגרת הקדמית של הצג לביצוע שינויים‪.‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ולהשתמש בן לביצוע שינויים‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אם הצג אינו מופעל עדיין‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה ‪ Power‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫השתמש באפשרויות התפריט לניווט‪ ,‬בחירה וכוונון של החלופות בתפריט‪ .‬האפשרויות משתנות בהתאמה לתפריט או‬
‫לתפריט המשנה הפעילים‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מפרטת את אפשרויות הבחירה בתפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫תפריט ראשי‬
‫תיאור‬
‫‪( Brightness‬בהירות)‬
‫כוונון רמת הבהירות של המסך‪.‬‬
‫ניגודיות‬
‫מכוונן את תמונת המסך‪.‬‬
‫בקרת צבע‬
‫בחירה וכוונון הצבע של המרקע‪.‬‬
‫בקרת קלט‬
‫בחירת אות כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫בקרת תמונה‬
‫מכוונן את תמונת המסך‪.‬‬
‫בקרת צריכת חשמל‬
‫כוונון הגדרות צריכת החשמל‪.‬‬
‫בקרת תמונה בתמונה (‪)OSD‬‬
‫מכוונן את הגודל‪ ,‬המיקום והמראה של תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫ניהול‬
‫מפעיל‪/‬משבית את התמיכה ב‪ ,DDC/CI-‬ומחזיר את כל ההגדרות של תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬להגדרות ברירת‬
‫המחדל של המפעל‪.‬‬
‫שפה‬
‫בוחר את השפה שבה יוצג תפריט התצוגה על המסך (‪). OSD‬ברירת המחדל של היצרן היא ‪( English‬אנגלית‪).‬‬
‫מידע‬
‫הצגת מידע חשוב על אודות הצג‪.‬‬
‫יציאה‬
‫יציאה מתפריט ‪.OSD‬‬
‫הקצאת לחצני פקדים‬
‫לחיצה על אחד מארבעת הלחצנים במסגרת הקדמית מפעילה את הלחצנים ומציגה את הסמלים מעל הלחצנים‪ .‬להלן ברירת‬
‫המחדל של סמלי הלחצנים ותפקודיהם‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה )‪(OSD‬‬
‫תפקוד‬
‫לחצן‬
‫‪1‬‬
‫תפריט‬
‫פותח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫‪2‬‬
‫הצגת מידע‬
‫פותח את תפריט מידע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בקרת צבע‬
‫פותח את תפריט צבע כדי לכוונן את צבעי המסך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫קלט פעיל הבא‬
‫מחליף את מקור הקלט של הצג למקור הקלט הפעיל הבא‪.‬‬
‫ניתן לשנות את את תצורת ברירת המחדל של לחצני הפקדים כך שכאשר הלחצנים פעילים‪ ,‬ניתן להפעיל בקלות ובמהירות‬
‫פריטי תפריט שגרתיים‪.‬‬
‫כדי להקות לחצני פקדים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על אחד מארבעת לחצני הפקדים על המסגרת הקדמית כדי להפעיל את הלחצנים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪Menu‬‬
‫(תפריט )כדי לפתוח את תפריט ‪.OSD‬‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה (‪), OSD‬בחר ‪( Menu Control‬בקרת תפריט > )‪( Assign Buttons‬הקצאת לחצנים )ולאחר מכן‬
‫בחר אחת מתוך האפשרויות הזמינות ללחצן המבוקש‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫ניתן להקצות רק את שלושת לחצני הפקדים‪ .‬לא ניתן לשנות את ההגדרות של לחצן ‪( Menu‬תפריט )או של לחצן‬
‫שימוש באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי)‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה (‪), OSD‬הצג תומך באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )המאפשרת לך להפעיל או‬
‫להשבית את מצב חסכון בצריכת החשמל של הצג‪ .‬כאשר האפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )מופעלת‬
‫(מופעלת כברירת מחדל ‪),‬הצג נכנס למצב הפעלה חסכוני כאשר המחשב המארח מאותת עבור מצב צריכת חשמל נמוכה‬
‫(היעדר אות סנכרון אופקי או אנכי‪).‬‬
‫לאחר הכניסה למצב שינה וצריכת חשמל מופחתת‪ ,‬המרקע של הצג מוחשך‪ ,‬התאורה האחורית נכבית ונורית ההפעלה ‪LED‬‬
‫דולקת בצבע ענבר‪ .‬במצב צריכת חשמל מופחתת‪ ,‬הצג צורך פחות מ‪ 0.5-‬ואט חשמל‪ .‬הצג מתעורר ממצב השינה כאשר‬
‫המחשב המארח שולח לצג אות פעיל (לדוגמה‪ ,‬אם מפעילים את העכבר או את המקלדת‪).‬‬
‫ניתן להשבית את האפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )בתפריט תצוגה על תצוגה (‪). OSD‬לחץ על אחד‬
‫מארבעת לחצני הפקדים על המסגרת הקדמית כדי להפעיל את הלחצנים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )כדי לפתוח‬
‫את תפריט ‪ .OSD‬בתפריט תצוגה על תצוגה‪ ,‬בחר ‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל > )‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה‬
‫אוטומטי > )‪( Off‬כבוי‪).‬‬
‫כוונון מצב אור כחול נמוך‬
‫הפחתת הפליטה של אור כחול מהמרקע מפחיתה את החשיפה של עינייך לאור כחול‪ .‬צגי ‪ HP‬מאפשרים הגדרה שמפחיתה את‬
‫הפלט של אור כחול ויוצרת תמונה רגועה יותר עם גירוי מופחת לקריאת תוכן מהמרקע‪ .‬כדי לכוונן את הצג כך שישתמש‬
‫בתאורת צפייה נוחה‪ ,‬בצע את הפעולות שלהלן‪.‬‬
‫לחץ על אחד מארבעת לחצני תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬על המסגרת כדי להפעיל את הלחצנים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪Menu‬‬
‫(תפריט )כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫או‬
‫לחץ על אחד מארבעת לחצני הפקדים על המסגרת כדי להפעיל את הלחצנים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )כדי‬
‫לפתוח את תפריט ‪ .OSD‬בתפריט תצוגה על תצוגה‪ ,‬בחר ‪( Color Control‬בקרת צבע > )‪( Low Blue Light‬אור כחול נמוך‪).‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫תמיכה ופתרון בעיות‬
‫פתרון בעיות נפוצות‬
‫הטבלה שלהלן מפרטת בעיות אפשריות‪ ,‬את הגורם האפשרי לכל בעיה ואת הפתרונות המומלצים‪.‬‬
‫בעיה‬
‫גורם אפשרי‬
‫פתרון‬
‫המסך חשוך או הווידיאו‬
‫מהבהב‪.‬‬
‫כבל החשמל מנותק‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל‪.‬‬
‫הצג כבוי‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה על המסגרת הקדמית של הצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על לחצן ההפעלה אין כל השפעה‪ ,‬לחץ ממושכות‬
‫על לחצן ההפעלה במשך ‪ 10‬שניות כדי לשחרר את נעילת לחצן‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫כבל הווידיאו אינו מחובר היטב‪.‬‬
‫חבר את כבל הווידיאו בצורה הנכונה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא חיבור‬
‫הכבלים בעמוד ‪.4‬‬
‫המערכת נמצאת במצב שינה‪.‬‬
‫כדי לצאת ממצב שינה‪ ,‬הקש על מקש כלשהו במקלדת או הזז את‬
‫העכבר‪.‬‬
‫כרטיס ווידיאו לא תואם‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ OSD‬ובחר בתפריט ‪( Input Control‬בקרת קלט ‪).‬הגדר‬
‫את ‪( Auto-Switch Input‬חילוף קלט אוטומטי )לאפשרות ‪( Off‬כבוי)‬
‫ובחר ידנית את הקלט‪.‬‬
‫התמונה נראית מעומעמת‪,‬‬
‫מעורפלת או כהה מדי‪.‬‬
‫רמת הבהירות גבוהה מדי‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ OSD‬ובחר ‪( Brightness‬בהירות )כדי לכוונן את מידת‬
‫הבהירות כנדרש‪.‬‬
‫במסך מופיעה ההודעה ‪Check‬‬
‫‪( Video Cable‬בדוק את כבל‬
‫הווידיאו‪).‬‬
‫כבל הווידיאו של הצג מנותק‪.‬‬
‫חבר כבל ווידיאו מתאים בין המחשב לצג‪ .‬ודא שהמחשב כבוי בעת‬
‫החיבור של כבל הווידיאו‪.‬‬
‫במסך מופיעה ההודעה ‪Input‬‬
‫‪( Signal Out of Range‬אות‬
‫הכניסה מחוץ לטווח‪).‬‬
‫רזולוציית הווידיאו או קצב הרענון נקבעו‬
‫להגדרה גבוהה מזו בה תומך הצג‪.‬‬
‫שנה את ההגדרות להגדרות נתמכות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש בעמוד ‪.21‬‬
‫הצג כבוי אך נראה שלא נכנס‬
‫למצב שינה‪.‬‬
‫בקרת החיסכון בחשמל של הצג הושבתה‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ ,OSD‬בחר ‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל > )‬
‫‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )והגדר את מצב השינה‬
‫האוטומטי לאפשרות ‪( On‬מופעל‪).‬‬
‫‪( OSD Lockout‬נעילת ‪)OSD‬‬
‫מוצגת‪.‬‬
‫פונקציית ‪( OSD Lockout‬נעילת ‪) OSD‬של‬
‫הצג הופעלה‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג‬
‫במשך ‪ 10‬שניות כדי לשחרר את ‪( OSD Lockout‬נעילת ‪).OSD‬‬
‫‪Power Button Lockout‬‬
‫(נעילת לחצן הפעלה )מוצגת‪.‬‬
‫תפקודי ‪( Power Button Lockout‬נעילת‬
‫לחצן הפעלה )הופעלו‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה במשך ‪ 10‬שניות כדי לשחרר את‬
‫‪( Power Button Lockout‬נעילת לחצן הפעלה‪).‬‬
‫עוצמת הקול של הרמקולים‬
‫חלשה או חסרה( ‪.‬במוצרים‬
‫נבחרים בלבד)‬
‫עוצמת הקול הופחתה בתפריט תצוגה על‬
‫תצוגה (‪)OSD‬‬
‫פתח את תפריט ‪ ,OSD‬בחר ‪( Management‬ניהול > )‪( Audio‬שמע)‬
‫וכוונן את הרמה של עוצמת הקול‪.‬‬
‫מחוברות אוזניות‪.‬‬
‫נתק את האוזניות‪ .‬הרמקולים מושתקים כאשר מחברים אוזניות‪.‬‬
‫שימוש בכוונון אוטומטי (קלט אנלוגי)‬
‫כאשר אתה מגדיר בפעם הראשונה את הצג‪ ,‬בעת שתבצע איפוס להגדרות היצרן או בכל פעם שתשנה את הרזולוציה של הצג‪,‬‬
‫מנגנון הכוונון האוטומטי יופעל אוטומטית וינסה להביא את המרקע למצב מיטבי‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫פתרון בעיות נפוצות‬
‫ניתן למטב את ביצועי המסך עבור קלט ‪( VGA‬אנלוגי )בזמן כלשהו באמצעות הלחצן ‪ OK/auto‬שעל הצג ותוכנית השירות‬
‫לכוונון אוטומטי הנמצאת בתקליטור המצורף (מוצרים נבחרים בלבד‪).‬‬
‫אין להשתמש בנוהל זה בצג בו משתמשים בכניסה שאינה ‪ .VGA‬אם הצג שברשותך משתמש בכניסת ‪( VGA‬אנלוגי ‪),‬ביצוע‬
‫נוהל זה עשוי לתקן את הבעיות הבאות באיכות התמונה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מיקוד מטושטש או לא ברור‬
‫תופעת תמונה כפולה (‪), Ghosting‬מרוחה או מוצללת‬
‫פסים אנכיים חלשים‬
‫קווים אופקיים דקים הנגררים על המסך‬
‫●‬
‫תמונה לא ממורכזת‬
‫‪.1‬‬
‫אפשר לצג להתחמם במשך ‪ 20‬דקות לפני ההתאמה‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונת ההתאמה האוטומטית‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ OK/auto‬שעל המסגרת הקדמית של הצג‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪.3‬‬
‫ניתן גם ללחוץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )ולבחור ‪( Image Control > Auto-Adjustment‬בקרת תמונה>‬
‫התאמה אוטומטית )מתפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫אם התוצאה אינה משביעת רצון‪ ,‬המשך בביצוע הנוהל‪.‬‬
‫הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב‪ .‬יוצג תפריט התקליטור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר באפשרות ‪( Open Auto-Adjustment Utility‬פתח תוכנית שירות להתאמה אוטומטית ‪).‬כעת מוצגת תבנית‬
‫הבדיקה של התצורה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ OK/auto‬על המסגרת הקדמית של הצג כדי לקבל תמונה ממורכזת ויציבה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על המקש ‪ ESC‬או על כל מקש אחר במקלדת כדי לצאת מתבנית הבדיקה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להוריד את הכלי של תבנית בדיקה להתאמה אוטומטית מהכתובת ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫מיטוב איכות התמונה (קלט אנלוגי)‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה ניתן לכוונן שני פקדים כדי לשפר את איכות התמונה‪ :‬הפקדים ‪( Clock‬שעון )ו‪( Phase-‬מופע)‬
‫זמינים בתפריט תצוגה על תצוגה‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות‬
‫‪15‬‬
‫הערה‪ :‬הפקדים ‪( Clock‬שעון )ו‪( Phase-‬פאזה )ניתנים להתאמה רק כאשר משתמשים בקלט אנלוגי (‪). VGA‬בקלט דיגיטלי‬
‫לא ניתן להתאים פקדים אלה‪.‬‬
‫יש לכוון תחילה את ‪( Clock‬שעון )מכיוון שהגדרות ‪( Phase‬פאזה )תלויות בהגדרה ‪( Clock‬שעון )הראשית‪ .‬השתמש בפקדים‬
‫אלה רק כאשר פונקציית הכוונון האוטומטי אינה מספקת תמונת צג משביעת רצון‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪( Clock‬שעון )— העלה או הורד את הערך כדי להפחית למינימום מקרים בהם פסים ורצועות כלשהם נראים ברקע‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪( Phase‬מופע)—העלה או הורד את הערך כדי להפחית הבהוב או טשטוש של הווידיאו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת השימוש בפקדים אלה‪ ,‬תקבל את התוצאות הטובות ביותר באמצעות תוכנית הכיוונון האוטומטי הנמצאת‬
‫בתקליטור‪.‬‬
‫בעת הכוונון של ערכי ‪ Clock‬ושל ערכי ‪ ,Phase‬אם התמונות בצג מתעוותות‪ ,‬המשך להתאים את הערכים עד שהעיוות ייעלם‪.‬‬
‫כדי לשחזר את הגדרות היצרן‪ ,‬בחר את ‪( Yes‬כן )מהתפריט ‪( Factory Reset‬איפוס להגדרות יצרן )בתפריט ‪.OSD‬‬
‫לביטול פסים אנכיים (שעון‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ובחר‬
‫‪( Image Control‬בקרת תמונה > )‪( Clock and Phase‬שעון ומופע‪).‬‬
‫‪.2‬‬
‫השתמש בלחצנים על המסגרת הקדמית של הצג כדי לבטל פסים אנכיים‪ .‬לחץ על הלחצנים לאט כדי שלא תפספס את‬
‫נקודת ההתאמה המיטבית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לאחר כוונון השעון‪ ,‬אם מופיעים על המסך טשטוש‪ ,‬הבהוב או פסים‪ ,‬המשך לכוונן את המופע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ובחר‬
‫‪( Image Control‬בקרת תמונה > )‪( Clock and Phase‬שעון ומופע‪).‬‬
‫להסרת הבהוב או טשטוש (מופע‪):‬‬
‫‪.2‬‬
‫השתמש בלחצנים על המסגרת הקדמית של הצג לביטול הבהוב או טשטוש‪ .‬ייתכן שלא ניתן יהיה להעלים הבהוב או‬
‫טשטוש מסיבות הנובעות מהמחשב עצמו או מהכרטיס הגרפי המותקן בו‪.‬‬
‫כדי לתקן את המיקום על המסך (אופקי או אנכי‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪16‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )על המסגרת הקדמית של הצג כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ובחר‬
‫‪( Image Position‬מיקום תמונה‪).‬‬
‫לחץ על הלחצנים ( ‪+‬פלוס )או – (מינוס )על המסגרת הקדמית של הצג כדי להתאים כראוי את מיקום התמונה לאזור‬
‫התצוגה של הצג‪( Horizontal Position .‬מיקום אופקי )מזיז את התמונה שמאלה או ימינה; ‪( Vertical Position‬מיקום‬
‫אנכי )מזיז את התמונה למעלה או למטה‪.‬‬
‫מיטוב איכות התמונה )קלט אנלוגי(‬
‫נעילות לחצן‬
‫לחיצה ממושכת במשך ‪ 10‬שניות על לחצן ‪( Power‬הפעלה )או על לחצן ‪( Menu‬תפריט )נועלת את התפקודים של הלחצן‪.‬‬
‫ניתן לשחזר את תפקודי הלחצנים בלחיצה ממושכת נוספת על הלחצנים במשך ‪ 10‬שניות‪ .‬תפקודיות זו זמינה רק כאשר הצג‬
‫פועל ומציג אות פעיל ותפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬אינו פעיל‪.‬‬
‫תמיכת מוצרים‬
‫למידע נוסף על אופן השימוש בצג‪ ,‬גש אל ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר ‪( Find your product‬חפש את המוצר)‬
‫ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫כאן תוכל‪:‬‬
‫●‬
‫לשוחח בשיחת צ'ט עם טכנאי ‪HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫●‬
‫כאשר תמיכה בצ'אט אינה זמינה בשפה מסוימת‪ ,‬היא תהיה זמינה באנגלית‪.‬‬
‫אתר מרכז שירות של ‪HP‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית‬
‫אם אינך מצליח לפתור בעיה באמצעות העצות בסעיף לפתרון בעיות‪ ,‬ייתכן שתצטרך לפנות לתמיכה הטכנית‪ .‬הכן את המידע‬
‫הבא לפני הפניה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מספר הדגם של הצג‬
‫המספר הסידורי של הצג‬
‫תאריך הרכישה המופיע בחשבונית‬
‫התנאים שבהם התעוררה הבעיה‬
‫הודעות שגיאה שהתקבלו‬
‫תצורת החומרה‬
‫שם וגרסה של החומרה והתוכנה שבהן אתה משתמש‬
‫איתור המספר הסידורי ומספר המוצר‬
‫המספר הסידורי ומספר המוצר מודפסים על תווית הממוקמת על הגב של ראש הצג‪ .‬מספרים אלה עשויים להיות נחוצים בעת‬
‫הפנייה לחברת ‪ HP‬בעניין דגם הצג שברשותך‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫איתור המספר הסידורי ומספר המוצר‬
‫‪4‬‬
‫תחזוקת הצג‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אין לפתוח את בית הצג או לנסות לתקן את המוצר בעצמך‪ .‬כוונן רק את הפקדים המתוארים בהוראות ההפעלה‪ .‬אם הצג‬
‫אינו פועל כהלכה או נפל או ניזוק‪ ,‬יש לפנות למפיץ‪ ,‬לחנות או לספק שירות מורשה מטעם חברת ‪.HP‬‬
‫יש להשתמש במקור ובחיבור למתח התואמים לצג‪ ,‬כפי שמצוין בתווית או בלוחית בגב הצג‪.‬‬
‫כבה את הצג כאשר אינך משתמש בו‪ .‬ניתן להאריך באופן משמעותי את חיי הצג בעזרת תוכנית של שומר מסך ועל‪-‬ידי‬
‫כיבויו כשאינו בשימוש‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫ניקוי הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צגים עם "תמונה צרובה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫בצג יש חריצים ופתחי אוורור‪ .‬אין לחסום או לכסות פתחים אלה‪ .‬לעולם אין לדחוף חפצים לחריצים בבית הצג או‬
‫לפתחים האחרים‪.‬‬
‫החזק את הצג באזור מאוורר היטב‪ ,‬הרחק מאור‪ ,‬מחום או מלחות מופרזים‪.‬‬
‫כדי לפרק את המעמד של הצג‪ ,‬יש להניח את הצג כשפניו כלפי מטה‪ ,‬על משטח רך‪ ,‬כדי למנוע שריטות‪ ,‬פגיעות או‬
‫שברים במרקע‪.‬‬
‫כבה את הצג ונתק את מתח החשמל מהמחשב על‪-‬ידי שליפת התקע של כבל המתח משקע החשמל‪.‬‬
‫נקה את הצג מאבק על‪-‬ידי ניגוב הצג והמארז במטלית רכה‪ ,‬נקייה ואנטי‪-‬סטטית‪.‬‬
‫במקרים בהם נדרש ניקוי יסודי יותר‪ ,‬השתמש בתערובת מים ואלכוהול איסופרופילי ביחס של ‪.50/50‬‬
‫זהירות‪ :‬רסס את חומר הניקוי על המטלית ונגב בעדינות את משטח הצג במטלית הלחה‪ .‬אסור בהחלט לרסס את חומר‬
‫הניקוי ישירות על משטח הצג‪ .‬הנוזל עלול לחדור לחריצים ולפגוע ברכיבים האלקטרוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לנקות את המרקע של הצג או את המארז שלו בחומרי ניקוי המכילים חומרים מבוססי נפט כגון בנזן‪ ,‬מדלל או‬
‫כל חומר דליק אחר‪ .‬כימיקלים אלה עלולים לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫משלוח הצג‬
‫יש לשמור את אריזת המחשב במקום המיועד לאחסון‪ .‬ייתכן שיהיה בה צורך במועד כלשהו‪ ,‬כדי להעביר את הצג או לשלוח‬
‫אותו‪.‬‬
‫פרק ‪ 4‬תחזוקת הצג‬
‫‪19‬‬
‫א‬
‫מפרטים טכניים‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שמפרטי המוצר המפורטים במדריך למשתמש השתנו בתקופה שחלפה בין הייצור של המוצר לבין מועד‬
‫המסירה שלו‪.‬‬
‫לקבלת המפרטים העדכניים או מפרטים נוספים של המוצר‪ ,‬היכנס לאתר ‪ /http://www.hp.com/go/quickspecs‬וחפש את‬
‫דגם הצג המסוים כדי לאתר מפרטים מהירים ספציפיים לדגם‪.‬‬
‫דגם ‪ 50.8‬ס"מ ‪ 20 -‬אינץ'‬
‫צג‬
‫מרקע רחב ‪ 50.8‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫‪TFT-LCD‬‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון ‪ 50.8‬ס"מ‬
‫‪ 20‬אינץ' באלכסון‬
‫משקל מרבי (ללא אריזה)‬
‫‪ 3.3‬ק"ג‬
‫‪ 7.28‬ליברות‬
‫‪ 37.07‬ס"מ‬
‫‪ 14.59‬אינץ'‬
‫‪ 19.09‬ס"מ‬
‫‪ 7.52‬אינץ'‬
‫‪ 48.16‬ס"מ‬
‫‪ 18.96‬אינץ'‬
‫ממדים (כולל בסיס)‬
‫גובה‬
‫עומק‬
‫רוחב‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫‪1600 × 900‬‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪1600 × 900‬‬
‫מרקע רחב ‪ 20‬אינץ'‬
‫דרישות טמפרטורת סביבה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫‪ 5‬עד ‪35°C‬‬
‫‪ 41‬עד ‪95° F‬‬
‫‪ 20-‬עד ‪60°C‬‬
‫‪ -4‬עד ‪140°F‬‬
‫מקור מתח‬
‫‪ 50/60 ,100 – 240 VAC‬הרץ‬
‫מחבר כניסה‬
‫מחבר ‪ VGA‬אחד כולל כבל; מחבר ‪DisplayPort‬‬
‫אחד כולל כבל‬
‫‪ 55‬ס"מ ‪ 21.5 -‬אינץ'‬
‫צג‬
‫מרקע רחב ‪ 55‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫‪TFT-LCD‬‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון ‪ 55‬ס"מ‬
‫‪ 21.5‬אינץ' באלכסון‬
‫משקל מרבי (ללא אריזה)‬
‫‪ 3.76‬ק"ג‬
‫‪ 8.29‬ליברות‬
‫‪ 38.90‬ס"מ‬
‫‪ 11.38‬אינץ'‬
‫‪ 19.12‬ס"מ‬
‫‪ 7.53‬אינץ'‬
‫‪ 51.50‬ס"מ‬
‫‪ 20.28‬אינץ'‬
‫ממדים (כולל בסיס)‬
‫גובה‬
‫עומק‬
‫רוחב‬
‫‪20‬‬
‫דגם ‪ 50.8‬ס"מ ‪ 20 -‬אינץ'‬
‫מרקע רחב ‪ 21.5‬אינץ'‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫דרישות טמפרטורת סביבה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫‪ 5‬עד ‪35°C‬‬
‫‪ 41‬עד ‪95° F‬‬
‫‪ -20‬עד ‪60°C‬‬
‫‪ -4‬עד ‪140°F‬‬
‫מקור מתח‬
‫‪ 50/60 ,100 – 240 VAC‬הרץ‬
‫מחבר כניסה‬
‫מחבר ‪ VGA‬אחד כולל כבל; מחבר ‪DisplayPort‬‬
‫אחד כולל כבל; מחבר שמע אחד כולל כבל (מוצרים‬
‫נבחרים בלבד)‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫רזולוציות התצוגה המפורטות להלן הן מצבי השימוש הנפוצים ביותר והן מוגדרות כברירות מחדל של היצרן‪ .‬הצג מזהה‬
‫אוטומטית את המצבים האלה הקבועים מראש ומוודא שהם מוצגים במרכז המרקע בגודל מתאים‪.‬‬
‫דגם ‪ 50.8‬ס"מ ‪ 20 -‬אינץ'‬
‫הגדרה מראש‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית (קילו‪-‬הרץ)‬
‫תדירות אנכית (הרץ)‬
‫‪1‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪3‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 x 800‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1600 x 900‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪ 55‬ס"מ ‪ 21.5 -‬אינץ'‬
‫הגדרה מראש‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית (קילו‪-‬הרץ)‬
‫תדירות אנכית (הרץ)‬
‫‪1‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪3‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 x 800‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים‬
‫‪21‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1600 x 900‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1680 x 1050‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫בתנאים המפורטים להלן‪ ,‬אות בקר הווידיאו עשוי לקרוא לעתים למצב שאינו מוגדר מראש‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫אינך משתמש בכרטיס גרפי סטנדרטי‪.‬‬
‫אינך משתמש במצב מוגדר מראש‪.‬‬
‫במקרים כאלה‪ ,‬ייתכן שתצטרך לכוונן מחדש את הפרמטרים של המרקע של הצג באמצעות תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫ניתן לבצע את השינויים באחד המצבים או בכולם ולשמור את השינויים בזיכרון‪ .‬הצג ישמור באופן אוטומטי את ההגדרה‬
‫החדשה‪ ,‬ויזהה את המצב החדש בדיוק כפי שיזהה מצב מוגדר מראש‪ .‬בנוסף למצבים המוגדרים מראש של היצרן‪ ,‬קיימים‬
‫לפחות ‪ 10‬מצבים שמוגדרים על ידי המשתמש שניתן לקבוע ולשמור‪.‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל‬
‫הצגים תומכים במצב הספק נמוך‪ .‬הצג יעבור למצב חסכון בצריכת חשמל כאשר יגלה העדר אות סנכרון אופקי או אות סנכרון‬
‫אנכי‪ .‬לאחר זיהוי היעדר של אחד האותות האלה‪ ,‬מסך הצג יוחשך‪ ,‬התאורה האחורית תכבה ונורית ההפעלה תאיר בצבע‬
‫כתום‪ .‬כאשר הצג נמצא במצב הספק נמוך‪ ,‬הוא ישתמש בפחות מ‪ 0.5-‬ואט‪ .‬לפני חזרה למצב פעולה רגיל‪ ,‬הצג יעבור תהליך‬
‫התחממות קצר‪.‬‬
‫עיין במדריך למשתמש המצורף למחשב כדי לקבל הוראות בעניין מאפייני החיסכון בחשמל (המכונים לעתים מאפיינים‬
‫לניהול הספק‪).‬‬
‫הערה‪ :‬האפשרות לעבור למצב של צריכת חשמל נמוכה מתפקדת רק כאשר הצג מחובר למחשב התומך במעבר לצריכת‬
‫חשמל נמוכה‪.‬‬
‫על ידי בחירת הגדרות בתוכנית השירות לחיסכון בחשמל של הצג המאפשרת לתכנת את הצג כך שיעבור למצב הספק נמוך‬
‫בשעה מוגדרת‪-‬מראש‪ .‬כאשר תוכנית השירות לחיסכון בצריכת החשמל של הצג גורמת לצג לעבור למצב צריכת חשמל נמוכה‪,‬‬
‫נורית ההפעלה של הצג מהבהבת בכתום‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫ב‬
‫נגישות‬
‫‪ HP‬מעצבת‪ ,‬מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שכל אדם יכול להשתמש בהם‪ ,‬לרבות אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬בין אם באופן‬
‫עצמאי או עם התקני עזר מתאימים‪.‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות עזר במערכת ההפעלה וניתן גם להגדיר את תצורתם כך שיתפקדו בטכנולוגיות‬
‫עזר נוספות‪ .‬השתמש בכלי החיפוש שבהתקן המקור המחובר לצג‪ ,‬כדי למצוא פרטים נוספים על אפשרויות הסיוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬למידע נוסף על אודות מוצר מסוים של טכנולוגיית עזר‪ ,‬פנה לשירות הלקוחות של המוצר‪.‬‬
‫פנייה לתמיכה‬
‫אנו מתמידים בפיתוח שיפורים בנגישות של מוצרינו ושירותינו ומקבלים בברכה משוב של משתמשים‪ .‬אם יש בעיה במוצר‪,‬‬
‫או אם ברצונך לספר לנו כיצד נעזרת ביכולות הנגישות‪ ,‬אנא פנה אלינו בטלפון ‪), 888( 259-5707‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות‬
‫‪ 06:00‬עד ‪( 21:00‬שעון ההרים ‪).‬אם אתה חרש או מתקשה בשמיעה‪ ,‬השתמש בציוד ‪ ,TRS/VRS/WebCapTel‬פנה אלינו‬
‫לקבלת תמיכה טכנית או בשאלות בנושאי נגישות בטלפון ‪), 877( 656-7058‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות ‪ 06:00‬עד ‪21:00‬‬
‫(שעון ההרים‪).‬‬
‫נספח ב נגישות‬
‫‪23‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising