HP | ProDisplay P202va 19.53-inch Monitor | HP ProDisplay P202va 19.53-inch Monitor Användarhandbok

HP ProDisplay P202va 19.53-inch Monitor Användarhandbok
Användarhandbok
© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Den här informationen kan ändras utan
föregående meddelande. Garantiansvar för
HP:s produkter och tjänster definieras i de
garantibegränsningar som medföljer sådana
produkter och tjänster. Ingenting i denna text
ska anses utgöra ytterligare garantiåtaganden.
HP ansvarar inte för tekniska fel,
redigeringsfel eller för avsaknad av
information i denna text.
Första utgåvan: december 2014
Dokumentartikelnummer: 799838-101
Om den här handboken
Den här guiden ger information om bildskärmsfunktioner, installation av bildskärmen och tekniska
specifikationer.
VARNING: Den här texten ger information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om
instruktionerna inte följs.
VIKTIGT: Den här typen av text visar att utrustningen kan skadas eller information kan förloras om inte
föreskrifterna följs.
OBS! Den här typen av text ger viktig kompletterande information.
iii
iv
Om den här handboken
Innehåll
1 Produktfunktioner ........................................................................................................................................ 1
HP ProDisplay bildskärmar .................................................................................................................................... 1
2 Riktlinjer för säkerhet och underhåll .............................................................................................................. 3
Viktig säkerhetsinformation ................................................................................................................................. 3
Underhållsriktlinjer ................................................................................................................................................ 4
Rengöra bildskärmen .......................................................................................................................... 4
Transport av bildskärmen ................................................................................................................... 4
3 Installera bildskärmen .................................................................................................................................. 5
Var försiktig när du ställer upp bildskärmen ........................................................................................................ 5
Montera stativfoten ............................................................................................................................................... 6
Identifiera komponenter på baksidan ................................................................................................................... 7
Ansluta kablarna .................................................................................................................................................... 8
Identifiera frontpanelens kontroller ................................................................................................................... 10
Justera bildskärmen ............................................................................................................................................ 10
Slå på bildskärmen .............................................................................................................................................. 11
Ta av bildskärmsstativet ..................................................................................................................................... 13
Montera bildskärmen ........................................................................................................................ 13
Placering av etiketter med spänning och strömstyrka ...................................................................................... 15
Installera ett kabellås .......................................................................................................................................... 15
4 Använda bildskärmen .................................................................................................................................. 16
Programvara och programverktyg ..................................................................................................................... 16
Informationsfilen .............................................................................................................................. 16
Bildfärgsmatchningsfilen ................................................................................................................. 16
Installera .INF- och .ICM-filerna .......................................................................................................................... 17
Installera från skivan ........................................................................................................................ 17
Ladda ned från internet .................................................................................................................... 17
Använda skärmmenyn (OSD) ............................................................................................................................... 18
Använda automatiskt viloläge ............................................................................................................................ 19
v
Bilaga A Tekniska specifikationer .................................................................................................................... 20
Specifikationer för modeller på 49,6 cm (19,53 tum) ........................................................................................ 20
Specifikationer för modell på 58,4 cm (23 tum) ................................................................................................. 21
Specifikationer för modell på 61 cm (24 tum) .................................................................................................... 22
Förinställda bildskärmsupplösningar ................................................................................................................. 23
Fabriksinställda lägen för modeller på 49,6 cm (19,53 tum) .......................................................... 23
Fabriksinställda lägen för modell på 58,4 cm (23 tum) ................................................................... 23
Fabriksinställda lägen för modell på 61 cm (24 tum) ...................................................................... 23
Ange användarlägen ............................................................................................................................................ 25
Energisparfunktion .............................................................................................................................................. 25
Bilaga B Support och felsökning ...................................................................................................................... 26
Lösa vanliga problem .......................................................................................................................................... 26
Använda autojusteringsfunktionen (analog ingång) .......................................................................................... 27
Optimerar bildprestanda (analog ingång) .......................................................................................................... 28
Knapplåsning ....................................................................................................................................................... 29
Produktsupport ................................................................................................................................................... 29
Förberedelser innan du ringer teknisk support .................................................................................................. 29
Bilaga C Hjälpmedel ........................................................................................................................................ 31
Hjälpmedel som stöds ......................................................................................................................................... 31
Kontakta support ................................................................................................................................................. 31
vi
1
Produktfunktioner
HP ProDisplay bildskärmar
Bildskärmarna har en LCD-skärm (liquid crystal display – skärm med flytande kristaller) med aktiv matris och
tunnfilmstransistor (TFT). Bildskärmsmodellerna har bl.a. följande funktioner:
●
49,6 cm (19,53 tum) diagonal visningsyta med upplösning på 1920 x 1080, plus fullskärmsstöd för
lägre upplösningar, med anpassad skalning för maximal bildstorlek och bevaring av ursprungligt
bildförhållande
●
58,42 cm (23 tum) diagonal visningsyta med upplösning på 1920 x 1080, plus fullskärmsstöd för lägre
upplösningar, med anpassad skalning för maximal bildstorlek och bevaring av ursprungligt
bildförhållande
●
61 cm (24 tum) diagonal visningsyta med upplösning på 1920 x 1080, plus fullskärmsstöd för lägre
upplösningar, med anpassad skalning för maximal bildstorlek och bevaring av ursprungligt
bildförhållande
●
Bländskyddad panel med LED-bakljus som förbrukar mindre energi
●
Bred visningsvinkel, som gör att man kan se skärmens innehåll från sittande eller stående läge eller vid
förflyttning från sida till sida
●
Lutningsfunktion
●
Avtagbart ställ för flexibel montering av bildskärmspanelen
●
Videosignalingång för analog VGA – VGA-signalkabel medföljer
●
Videoingång för digital DisplayPort med DisplayPort-signalkabel (vissa modeller) medföljer
●
Videosignalingång med stöd för digital HDMI (vissa modeller)
●
Plug-and-play-funktion om operativsystemet stöder detta
●
Uttag på bildskärmens baksida för kabellås (köps som tillval)
●
Skärminställningar på flera språk för enkel konfigurering och skärmoptimering
●
Programvara HP Display Assistant för att justera bildskärmsinställningar och aktivera
stöldskyddsfunktionen (mer information finns i användarhandboken till HP Display Assistant på skivan
som medföljer bildskärmen)
●
HDCP-kopieringsskydd på DisplayPort-ingången
●
Program- och dokumentationsskiva som innehåller bildskärmsdrivrutiner och produktdokumentation
HP ProDisplay bildskärmar
1
●
Strömsparfunktion för att uppfylla kraven på minskad energiförbrukning
●
Stöder HP Integrated Work Center Stand (tillval)
●
Stöder ett HP ProDisplay Companion-stativ (tillval)
●
Stöder HP Snabbkoppling (tillval) som möjliggör montering på en HP monitorarm (tillval) eller
fastsättning av en HP Chromebox, HP Tunn klient (vissa modeller) eller HP Desktop Mini Business PC
OBS! Säkerhetsföreskrifter och regulatorisk information finns i Produktmeddelanden på skivan (om en
sådan medföljer) eller i dokumentationspaketet. Om du vill se vilka uppdateringar som gjorts i
användarhandboken för din produkt, gå till http://www.hp.com/support och välj ditt land. Välj Drivrutiner
och nedladdningsbara filer och följ sedan anvisningarna på skärmen.
2
Kapitel 1 Produktfunktioner
2
Riktlinjer för säkerhet och underhåll
Viktig säkerhetsinformation
En strömkabel medföljer bildskärmen. Om en annan sladd används måste en strömkälla och anslutning som
är lämplig för bildskärmen användas. För information om vilken nätsladd du bör använda med bildskärmen,
se Produktmeddelanden som finns på skivan, om en sådan medföljer, eller i dokumentationspaketet.
VARNING: Så här minskar du risken för personskada och skada på utrustningen:
• Anslut strömkabeln till ett eluttag som är lätt att komma åt.
• Bryt strömmen till datorn genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget.
• Om strömkabeln har en jordad kontakt med 3 stift, koppla kabeln till ett jordat uttag för 3 stift. Inaktivera
inte strömkabelns jordningsstift (t.ex. genom att ansluta en tvåstiftsadapter). Jordningen är en viktig
säkerhetsfunktion.
Av säkerhetsskäl får du aldrig placera något föremål på strömsladdar/kablar. Se till att ingen av misstag
trampar eller snavar på dem. Dra aldrig i en kabel eller sladd. När du ska koppla ur dem ur vägguttaget, fatta
då tag i själva kontakten.
I handboken Säkerhet och arbetsmiljö beskrivs hur du kan minska risken för allvarliga skador. Den beskriver
hur arbetsstationen lämpligast ska se ut, kroppsställning och hälso- och arbetsvanor för datoranvändare,
samt ger också viktig information om elektrisk och mekanisk säkerhet. Handboken finns på webben på
http://www.hp.com/ergo.
VIKTIGT: För att skydda både bildskärm och dator bör du ansluta alla strömsladdar för dator och
kringutrustning (t.ex. bildskärm, skrivare, skanner) till ett överspänningsskydd såsom ett grenuttag eller en
UPS (Uninterruptible Power Supply). Alla grenuttag har inte överspänningsskydd; grenuttaget måste vara
märkt med denna funktion. Använd ett grenuttag med garanti från tillverkaren så att du kan få ett nytt om
inte överspänningsskyddet fungerar.
Använd en ändamålsenlig möbel av adekvat storlek som är gjord för att hålla för din HP LCD-bildskärm.
VARNING: LCD-skärmar som placeras på olämpligt sätt på byråer, bokhyllor, skrivbord, högtalare eller
vagnar kan falla av och orsaka personskada.
Var noga med att dra LCD-bildskärmens alla sladdar och kablar så att ingen kan dra och rycka i dom eller
snubbla på dom.
OBS! Den här produkten passar utmärkt för underhållningssyften. Överväg att placera bildskärmen i en
kontrollerad och väl upplyst miljö för att undvika störande reflexer från omgivningsljus och blanka ytor.
Viktig säkerhetsinformation
3
Underhållsriktlinjer
Så här gör du för att förbättra prestandan och förlänga bildskärmens livslängd:
●
Öppna inte bildskärmens hölje och försök inte att reparera produkten själv. Ändra bara de inställningar
som beskrivs i användarinstruktionerna. Om din bildskärm inte fungerar som den ska eller om du har
tappat den eller den har skadats, ska du kontakta närmaste auktoriserade HP-återförsäljare, -handlare
eller serviceställe.
●
Använd bara en strömkälla som bildskärmen är godkänd för, se etiketten/märkplåten på bildskärmens
baksida.
●
Se till att den utrustning som ansluts inte drar mer ström än uttaget (säkringen) klarar och att ingen
enskild sladd belastas med mer ström än den är godkänd för. Varje enhet är försedd med en märkning
om effekt- och/eller strömförbrukning.
●
Installera bildskärmen nära ett lättåtkomligt vägguttag. Koppla ur strömsladden genom att ta ett
ordentlig tag i kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden när du kopplar ur bildskärmen.
●
Stäng av bildskärmen när du inte använder den. Du kan förlänga bildskärmens livslängd påtagligt
genom att använda ett skärmsläckarprogram och genom att stänga av bildskärmen när den inte
används.
OBS! Bildskärmar med "inbränd bild" omfattas inte av HPs garanti.
●
Uttag och öppningar i bildskärmens hölje är till för att ge fullgod ventilation. Dessa öppningar får inte
blockeras eller täckas över. För aldrig in några föremål i bildskärmens uttag eller öppningar.
●
Tappa inte bildskärmen och placera den inte på instabila underlag.
●
Placera ingenting ovanpå strömsladden. Kliv inte på sladden.
●
Ställ bildskärmen på en väl ventilerad plats där den inte utsätts för starkt ljus, värme eller fukt.
●
När du tar bort bildskärmsstället, måste du lägga bildskärmen med glaset nedåt på ett mjukt underlag
så att den inte repas eller skadas på annat sätt.
Rengöra bildskärmen
1.
Stäng av bildskärmen och koppla bort strömsladden från enhetens baksida.
2.
Damma bildskärmen genom att torka av glaset och höljet med en mjuk, ren, antistatisk trasa.
3.
Till kraftigare rengöring används en blandning av lika delar vatten och isopropylalkohol.
VIKTIGT: Spreja rengöringsmedlet på en trasa och torka försiktigt av skärmens yta med den fuktiga trasan.
Spreja aldrig rengöringsmedlet direkt på skärmens yta. Det kan tränga in bakom panelen och skada
elektroniken.
VIKTIGT: Rengör aldrig bildskärmen eller höljet med rengöringsmedel som innehåller petroleumbaserade
material som bensen, tinner eller flyktiga ämnen. Dessa kemikalier kan skada bildskärmen.
Transport av bildskärmen
Förvara originalförpackningen i ett förråd. Du kanske behöver den vid ett senare tillfälle, om du flyttar eller
transporterar bildskärmen.
4
Kapitel 2 Riktlinjer för säkerhet och underhåll
3
Installera bildskärmen
Inför installationen av bildskärmen ska du kontrollera att strömmen till bildskärm, datorsystem och
eventuell kringutrustning är avstängd. Gå därefter igenom följande anvisningar.
Var försiktig när du ställer upp bildskärmen
Förhindra skada på bildskärmen genom att inte röra vid LCD-panelens yta. Om du trycker på panelen kan
detta orsaka färgavvikelser eller att de flytande kristallerna hamnar i oordning. Om detta sker återgår inte
bildskärmen till normalt skick.
Om du installerar ett stativ, lägg ned bildskärmen med framsidan mot ett jämnt underlag täckt med
skyddade skumgummi eller mjukt tyg. Detta förhindrar att skärmen repas, skadas eller förstörs eller att
frontpanelens knappar skadas.
OBS! Din bildskärm kan skilja sig från bildskärmen på denna bild.
Var försiktig när du ställer upp bildskärmen
5
Montera stativfoten
1.
Ta bort stativet/nederdelen och lyft ut bildskärmen ur kartongen och placera den med framsidan nedåt
på en plan yta.
2.
Placera stativet över foten och tryck ner det ordentligt så att det låses fast.
3.
Tryck in det två flikarna på stativet i fästet på bildskärmens baksida tills de klickar fast.
VIKTIGT: Rör inte vid LCD-panelens yta. Om du trycker på panelen kan detta orsaka färgavvikelser eller att
de flytande kristallerna hamnar i oordning. Om så sker kommer inte bildskärmen att återgå till normalt skick.
6
Kapitel 3 Installera bildskärmen
Identifiera komponenter på baksidan
Komponent
Funktion
1
VESA-panel
Täcker VESA-monteringshålen.
2
Strömkontakt (AC)
Ansluter strömsladden till bildskärmen.
3
DisplayPort
Ansluter DisplayPort-kabeln till bildskärmen.
4
HDMI (vissa modeller)
Ansluter HDMI-kabeln till bildskärmen.
5
VGA
Ansluter VGA-kabeln till bildskärmen.
Identifiera komponenter på baksidan
7
Ansluta kablarna
1.
Placera bildskärmen på en lämplig, välventilerad plats i närheten av datorn eller källenheten.
2.
Anslut en DisplayPort-kabel eller en HDMI-kabel (vissa modeller) eller en VGA-kabel.
OBS! Bildskärmen kan ha antingen analog eller digital inmatning. Videoläget avgörs av vilken
videokabel som används. Bildskärmen avgör automatiskt vilka ingångar som har godkända
videosignaler. Du kan välja ingång genom att trycka på knappen +/source (+/källa) på frontpanelen
eller använda skärmmenyn genom att trycka på knappen Menu (Meny).
8
●
Använd den medföljande DisplayPort-kabeln vid digital DisplayPort-drift (vissa modeller). Anslut
DisplayPort-kabeln till DisplayPort-uttaget på bildskärmens baksida och den andra änden till
datorns DisplayPort-uttag.
●
Använd en HDMI-kabel (medföljer inte) vid digital HDMI-drift (vissa modeller). Anslut HDMI-kabeln
till HDMI-uttaget på bildskärmens baksida och den andra änden till datorns HDMI-uttag.
Kapitel 3 Installera bildskärmen
●
3.
Använd den medföljande VGA-signalkabeln vid analog drift. Anslut VGA-signalkabeln till VGAkontakten på bildskärmens baksida och den andra änden till datorns VGA-kontakt.
Anslut ena änden av strömsladden i AC-strömkontakten baktill på bildskärmen, och den andra änden i
ett vägguttag.
VARNING: Så här minskar du risken för elektriska stötar eller skada på utrustningen:
Ta aldrig bort strömsladdens jordkontakt. Jordningen fyller en viktig säkerhetsfunktion.
Sätt i strömsladden i ett jordat eluttag som alltid är lätt att komma åt.
Bryt strömmen till utrustningen genom att ta ut strömsladden ur eluttaget.
Av säkerhetsskäl får du aldrig placera föremål på strömsladdar och kablar. Se till att ingen av misstag
trampar eller snavar på dem. Dra aldrig i en kabel eller sladd. När du ska koppla ur dem ur vägguttaget,
fatta då tag i själva kontakten.
Ansluta kablarna
9
Identifiera frontpanelens kontroller
Kontroll
Funktion
1
Meny
Öppnar, väljer och avslutar skärmmenyn.
2
Minus
Om skärmmenyn visas trycker du på den här knappen för att gå
bakåt i menyn och för att minska justeringsnivåerna.
3
Plus/Source
Om skärmmenyn visas trycker du på den här knappen för att gå
framåt i menyn och för att öka justeringsnivåerna.
Om skärmmenyn är inaktiv, trycker du här för att aktivera den
källknapp som väljer videoingång (VGA eller DisplayPort).
4
OK/Auto
Om skärmmenyn är aktiv, trycker du här för att välja den
markerade funktionen.
Om skärmmenyn inte har aktiverats, kan du trycka på den här
knappen för att aktivera autojusteringsfunktionen för
optimering av skärmbilden.
5
Strömbrytare
Slår på eller stänger av bildskärmen.
OBS! Om du vill se en skärmmenysimulator besöker du HP Customer Self Repair Services Media Library, på
http://www.hp.com/go/sml.
Justera bildskärmen
Luta bildskärmens panel framåt eller bakåt för att placera den i bekväm ögonhöjd. Bildskärmen kan lutas
från -5° till +22°.
10
Kapitel 3 Installera bildskärmen
Slå på bildskärmen
1.
Tryck på strömknappen på datorn för att starta datorn.
2.
Tryck på strömknappen på framsidan av bildskärmen för att starta bildskärmen.
VIKTIGT: Om en bildskärm visar samma statiska bild under en längre period kan bilden brännas fast på
skärmen.* För att undvika sådana skador på bildskärmen bör du alltid använda en skärmsläckare eller stänga
av bildskärmen när du inte ska använda den på en längre tid. Inbränningsfenomenet kan uppstå på alla LCDskärmar. Bildskärmar med "inbränd bild" omfattas inte av HPs garanti.
* Som en längre tidsperiod räknas 12 timmar i följd.
OBS! Händer det inget när du trycker på bildskärmens strömknapp kan strömknappens låsningsfunktion
vara aktiverad. Inaktivera funktionen genom att hålla strömknappen intryckt i 10 sekunder.
OBS! Du kan inaktivera strömlampan på skärmmenyn. Tryck på Meny-knappen på bildskärmens framsida
och välj sedan Power Control (Strömkontroll) > Power LED > (Strömlampa) Off (Av).
Slå på bildskärmen
11
När bildskärmen slås på visas ett statusmeddelande i fem sekunder. Meddelandet visar på vilken ingång
(DisplayPort eller VGA) den aktiva signalen finns för tillfället, inställningen av automatisk källaktivering (på
eller av, fabriksinställningen är på), aktuell förinställd bildskärmsupplösning och den rekommenderade
förinställda bildskärmsupplösningen.
12
Kapitel 3 Installera bildskärmen
Ta av bildskärmsstativet
Du kan ta av bildskärmspanelen från stativet för att montera den på en vägg, en svängarm eller någon annan
fästanordning.
VIKTIGT: Se till att bildskärmen är avstängd och att strömkabel och signalkablar är bortkopplade innan du
börjar montera ned bildskärmen.
1.
Koppla bort och ta ut nätkabeln och bildskärmskabeln från bildskärmen.
2.
Lägg ned bildskärmen med framsidan nedåt på en plan yta täckt av en ren, torr duk.
3.
Tryck ner spärren (1) med en skruvmejsel och dra ut stativet ur urtaget på bildskärmen (2).
Montera bildskärmen
Bildskärmspanelen kan monteras på en vägg, en svängarm eller någon annan monteringsanordning.
OBS! Den här apparaten är avsedd att monteras med UL- eller CSA-listade fästen för väggmontering.
1.
Ta bort stativet från bildskärmen. Se Ta av bildskärmsstativet på sidan 13.
VIKTIGT: Den här bildskärmen uppfyller VESA-standarden för 100 mm skruvhål för montering. Om du
vill använda en monteringslösning från en annan tillverkare än HP behöver du fyra stycken 4 mmskruvar, 10 mm långa med 0,7-gänga. Använd aldrig längre skruvar eftersom de kan skada
bildskärmen. Det är viktigt att man kontrollerar att tillverkarens monteringslösning överensstämmer
med VESA-standarden och är godkänd för att klara bildskärmens vikt. För att få bästa möjliga
prestanda är det viktigt att du använder den ström- och videokabel som medföljer bildskärmen.
2.
Ta bort VESA-skyddet från bildskärmens baksida.
a.
Sätt in verktyg eller fingrar i de två spåren på VESA-panelens underkant.
b.
Dra VESA-panelens underkant uppåt och bort från bildskärmen.
Ta av bildskärmsstativet
13
3.
Du fäster bildskärmen vid en svängarm (säljs separat) genom att sätta i fyra 10 mm-skruvar genom
hålen på svängarmens platta och in i monteringshålen på bildskärmen.
Om du vill fästa bildskärmen vid någon annan monteringsanordning, ska du följa de instruktioner som
medföljer monteringsanordningen för att vara säker på att bildskärmen är ordentligt fäst.
4.
14
Återanslut kablarna på bildskärmspanelen.
Kapitel 3 Installera bildskärmen
Placering av etiketter med spänning och strömstyrka
Produktnumret och serienumret finns på en etikett. Dessa nummer kan behövas när du kontaktar HP
angående bildskärmsmodellen. Etiketten med spännings- och strömstyrka sitter på undersidan av
bildskärmen.
Installera ett kabellås
Lås fast bildskärmen vid ett fast föremål med ett kabellås som kan köpas som tillval från HP (säljs separat).
Placering av etiketter med spänning och strömstyrka
15
4
Använda bildskärmen
Programvara och programverktyg
Skivan som medföljer bildskärmen innehåller filer som du kan installera på datorn:
●
en .INF (Information)-fil
●
ICM-filer (Image Color Matching), en fil för varje kalibrerad färgrymd
Informationsfilen
.INF-filen visar vilka bildskärmsresurser som används av operativsystem i Microsoft Windows för att
säkerställa kompatibiliteten med datorns grafikkort.
Den här bildskärmen är kompatibel med plug-and-play-funktionen i Microsoft Windows och fungerar som
den ska utan att .INF-filen behöver installeras. Bildskärmens plug-and-play-kompatibilitet kräver att datorns
grafikkort överensstämmer med VESA DDC2 och att bildskärmen är direktansluten till grafikkortet. Plugand-play-funktionen fungerar inte via separata kontakter av BNC-typ eller via distributionsbuffertar/boxar.
Bildfärgsmatchningsfilen
ICM-filerna är datafiler som används tillsammans med grafikprogram för att ge en konsekvent
färgmatchning från bildskärm till skrivare, eller från en skanner till bildskärmen. Den här filen aktiveras från
grafikprogram som stöder den här funktionen.
OBS! ICM-färgprofilen har skrivits i enlighet med profilformatsspecifikationen från International Color
Consortium (ICC).
16
Kapitel 4 Använda bildskärmen
Installera .INF- och .ICM-filerna
Om du märker att du måste uppdatera drivrutinerna kan du installera .INF- och .ICM-filer från skivan eller
ladda ned dem.
Installera från skivan
Gör så här för att installera .INF- och .ICM-filerna från skivan på datorn:
1.
Sätt in skivan i datorns optiska enhet. Diskmenyn visas.
2.
Visa filen HP Monitor Software Information (Information om programvara för HP:s bildskärmar).
3.
Välj Install Monitor Driver Software (Installera bildskärmens drivrutin).
4.
Följ sedan instruktionerna på skärmen.
5.
Kontrollera att korrekt upplösning och uppdateringsfrekvens visas i bildskärmsegenskaperna i
Windows kontrollpanel.
OBS! Om ett installationsfel inträffar, måste du kanske installera de digitalt signerade .INF- och .ICMfilerna för bildskärmar manuellt från skivan. Se filen HP Monitor Software Information (Information om
programvara för HP:s bildskärmar) på skivan.
Ladda ned från internet
Om du inte har en dator med en optisk enhet, kan du hämta den senaste versionen av .INF- och .ICM-filer från
supportwebbplatsen för HP-bildskärmar:
1.
Gå till http://www.hp.com/support och välj lämplig land och språk.
2.
Välj Drivers & Downloads (Drivrutiner och nedladdningsbara filer), ange din bildskärmsmodell i
sökfältet Find my product (Hitta min produkt) och klicka på Go (OK).
3.
Välj vid behov bildskärmen från listan.
4.
Välj operativsystem och klicka på Nästa.
5.
Klicka på Driver - Display/Monitor (Drivrutin - Bildskärm) för att öppna listan med drivrutiner.
6.
Klicka på drivrutinen.
7.
Klicka på fliken Systemkrav och kontrollera sedan att datorn uppfyller programmets minimikrav.
8.
Klicka på Download (Hämta) och följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner programmet.
Installera .INF- och .ICM-filerna
17
Använda skärmmenyn (OSD)
Använd skärmmenyn för att justera skärmbildsinställningarna enligt önskemål. Du kan komma åt och göra
ändringar i skärmmenyn med knapparna på bildskärmens frontpanel.
Om du vill få tillgång till skärmmenyn och justera gör du följande:
1.
Om inte bildskärmen är påslagen trycker du på strömbrytaren.
2.
Öppna skärmmenyn genom att trycka på Meny-knappen.
3.
Använd menyalternativen för att navigera, välja och justera menyval. Alternativen varierar beroende på
menyn eller undermenyn som är aktiv.
I följande tabell visas menyalternativ i huvudmenyn.
18
Huvudmeny
Beskrivning
Brightness (Ljusstyrka)
Justerar skärmens ljusstyrkenivå.
Contrast (Kontrast)
Justerar skärmens kontrastnivå.
Input Control
(Ingångskontroll)
Väljer ingångssignal för video.
Color Control
(Färgkontroll)
Väljer och justerar skärmens färg.
Image Control
(Bildkontroll)
Justerar skärmbilden.
Power Control
(Strömkontroll)
Justerar energiinställningarna.
OSD Control (PIP-kontroll)
Justerar skärmmenyn och funktionsknappkontroller.
Management (Hantering)
Aktiverar/inaktiverar DDC/CI-stöd och återställer skärmmenyinställningar till fabriksinställningarna.
Language (Språk)
Väljer skärmmenyns språk. Fabriksinställningen är English (Engelska).
Information
Visar viktig information om bildskärmen.
Exit (Avsluta)
Stänger skärmmenyn.
Kapitel 4 Använda bildskärmen
Använda automatiskt viloläge
Bildskärmen har stöd för ett alternativ på skärmmenyn som kallas Auto-Sleep Mode (Automatiskt viloläge),
som gör det möjligt att aktivera eller inaktivera ett läge som drar mindre ström. Om Auto-Sleep Mode
(Automatiskt viloläge) är aktiverat (vilket det är som standard) övergår bildskärmen till ett strömsparläge
när datorn sänder en signal om att den går in i ett strömsparläge (avsaknad av antingen vågrätt eller lodrätt
synkroniseringssignal).
När bildskärmen försätts i viloläge blir skärmen blank, bakgrundsbelysningen släcks och strömindikatorn
lyser gult. Bildskärmen drar mindre än 0,5 W när den befinner sig i reducerat strömförbrukningsläge.
Bildskärmen väcks från viloläget när värddatorn skickar en aktiveringssignal till bildskärmen (t.ex. om du
aktiverar musen eller tangentbordet).
Du kan inaktivera automatiskt viloläge i skärmmenyn. Tryck på någon av de fem knapparna på frontpanelen
för att aktivera knapparna. Öppna sedan skärmmenyn genom att trycka på Meny-knappen. På skärmmenyn,
tryck på Power Control (Strömkontroll) > Auto-Sleep Mode (Automatiskt viloläge) > Off (Av).
Använda automatiskt viloläge
19
A
Tekniska specifikationer
OBS! Alla uppgifter gäller de normala specifikationer som levereras av HPs komponenttillverkare. Den
faktiska prestandan kan variera.
Specifikationer för modeller på 49,6 cm (19,53 tum)
Maximal vikt (ouppackad)
Mått (inklusive stativ)
Höjd
Djup
Bredd
Maximal grafikupplösning
3,5 kg
7,7 pund
35,76 cm
14,08 tum
17,58 cm
6,92 tum
47,40 cm
18,66 tum
1920 x 1080 (60 Hz) analog insignal
1920 × 1080 (60 Hz) digital insignal
Optimal grafikupplösning
1920 x 1080 (60 Hz) analog insignal
1920 × 1080 (60 Hz) digital insignal
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Ingång
Ett VGA-uttag med kabel medföljer, ett
DisplayPort-uttag
Lutning
-5° till 22°
Drifttemperatur
5° till 35° C
41° till 95° F
Driftshöjd
Upp till 5 000 m över havet
Upp till 16 404 fot över havet
OBS! För mer information, gå till http://www.hp.com/go/productbulletin och sök efter din bildskärmsmodell för att hitta
specifikationer för din modell.
20
Bilaga A Tekniska specifikationer
Specifikationer för modell på 58,4 cm (23 tum)
Maximal vikt (ouppackad)
Mått (inklusive stativ)
Höjd
Djup
Bredd
Maximal grafikupplösning
4,0 kg
8,8 lbs
40,82 cm
16,07 tum
18,58 cm
7,31 tum
54,86 cm
21,6 tum
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Optimal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Ingång
En VGA-kontakt inklusive kabel; en
DisplayPort-kontakt inklusive kabel
Lutning
-5° till 22°
Drifttemperatur
0° till 35° C
32° till 95° F
Driftshöjd
Upp till 5 000 m över havet
Upp till 16 404 fot över havet
OBS! För mer information, gå till http://www.hp.com/go/productbulletin och sök efter din bildskärmsmodell för att hitta
specifikationer för din modell.
Specifikationer för modell på 58,4 cm (23 tum)
21
Specifikationer för modell på 61 cm (24 tum)
Maximal vikt (ouppackad)
Mått (inklusive stativ)
Höjd
Djup
Bredd
Maximal grafikupplösning
3,6 kg
7,94 lbs
41,64 cm
16,40 tum
19,12 cm
7,53 tum
57,12 cm
22,49 tum
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Optimal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Ingång
Ett VGA-uttag med kabel medföljer, ett
DisplayPort-uttag med kabel medföljer, ett
HDMI-uttag
Lutning
-5° till 22°
Drifttemperatur
0° till 35° C
32° till 95° F
Driftshöjd
Upp till 5 000 m över havet
Upp till 16 404 fot över havet
OBS! För mer information, gå till http://www.hp.com/go/productbulletin och sök efter din bildskärmsmodell för att hitta
specifikationer för din modell.
22
Bilaga A Tekniska specifikationer
Förinställda bildskärmsupplösningar
Skärmupplösningarna nedan är de vanligaste och ställs in på fabriken som standardvärden. Den här skärmen
känner automatiskt av de förinställda lägena, som visas med korrekt storlek och är placerade mitt på
skärmen.
Fabriksinställda lägen för modeller på 49,6 cm (19,53 tum)
Förinställt
Pixelformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
800 × 600
37,879
60,317
3
1024 × 768
48,363
60,004
4
1280 × 720
45,00
59,94
5
1280 x 800
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,98
60,02
7
1440 × 900
55,93
59,88
8
1600 × 900
60,00
60,00
9
1920 × 1080
60
60
Fabriksinställda lägen för modell på 58,4 cm (23 tum)
Förinställt
Pixelformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,940
2
800 × 600
37,879
60,317
3
1024 × 768
48,363
60,004
4
1280 × 720
45,00
60,00
5
1280 x 800
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
59,954
10
1920 x 1080
67,50
60,00
Fabriksinställda lägen för modell på 61 cm (24 tum)
Förinställt
Pixelformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
Förinställda bildskärmsupplösningar
23
24
1
640 × 480
31,469
59,940
2
800 × 600
37,879
60,317
3
1024 × 768
48,363
60,004
4
1280 × 720
45,00
60,00
5
1280 x 800
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
59,954
10
1920 x 1080
67,50
60,00
Bilaga A Tekniska specifikationer
Ange användarlägen
Ibland krävs ett läge för videokontrollerns signal som inte är förinställt, om:
●
Du inte använder en grafikadapter av standardtyp.
●
Du inte använder ett förinställt läge.
Om detta inträffar kan du behöva justera om parametrarna för bildskärmen från skärmmenyn. Dina
ändringar kan göras i ett eller alla av dessa lägen och sparas i minnet. Bildskärmen lagrar automatiskt den
nya inställningen. Precis som för det förinställda läget känner bildskärmen därefter av det nya läget.
Förutom de lägen som förinställts på fabriken, finns det minst 10 användarlägen som du kan ange och lagra.
Energisparfunktion
Bildskärmarna stöder ett läge med lägre effektförbrukning. Läget med lägre effektförbrukning aktiveras
automatiskt om horisontell och/eller vertikal synksignal inte kan kännas av. När dessa signaler inte kan
kännas av, släcks skärmen och bakgrundsbelysningen. På/av-lampan lyser dessutom gult. I detta läge
förbrukar skärmen 0,5 W energi. Efter en kort uppvärmningsperiod återgår bildskärmen till normalläge.
Instruktioner om hur strömsparfunktionerna (kallas ibland energihanteringsfunktioner) ställs in finns i
handboken till din dator.
OBS! Strömsparfunktionen ovan fungerar bara om bildskärmen är ansluten till en dator med
strömsparfunktioner.
Genom att välja inställningar för bildskärmens strömsparfunktion kan du också programmera den så att
strömsparläget startar vid en viss tidpunkt. När strömsparfunktionen aktiveras börjar strömlampan blinka
gult.
Ange användarlägen
25
B
Support och felsökning
Lösa vanliga problem
I tabellen nedan listas möjliga problem, troliga orsaker och rekommenderade åtgärder.
Fel
Trolig orsak
Lösning
Skärmen är tom eller så
blinkar bilden.
Strömkabeln är inte ansluten.
Anslut strömkabeln.
Datorn är avstängd.
Tryck på frontpanelens strömbrytare.
OBS! Om det inte händer något när du trycker på
strömbrytaren kan du inaktivera låsningen av strömbrytaren
genom att hålla knappen intryckt i 10 sekunder.
26
Bildskärmskabeln är inte rätt
ansluten.
Anslut videokabeln på rätt sätt. Mer information finns i
Ansluta kablarna på sidan 8.
Systemet är i viloläge.
Tryck på valfri tangent på tangentbordet eller flytta musen
för att inaktivera skärmsläckaren.
Kompatibilitetsproblem med
bildskärmskortet.
Öppna skärmmenyn och välj sedan menyn Input Control
(Ingångskontroll). Ställ in Auto-Switch Input (Automatiskt
byte av källa) på Off (Av) och välj källa manuellt.
Bilden ser suddig, oskarp
eller för mörk ut.
Ljusstyrkan är för låg.
Öppna skärmmenyn och välj Brightness (Ljusstyrka) för att
justera ljusstyrkan efter behov.
Check Video Cable
(Kontrollera
bildskärmskabeln) visas på
bildskärmen.
Bildskärmskabeln är inte ansluten.
Anslut rätt videosignalkabel mellan datorn och bildskärmen.
Förvissa dig om att datorn är avstängd när du ansluter
bildskärmskabeln.
Input Signal Out of Range
(Ingångssignal utanför
området) visas på skärmen.
Upplösning och/eller
omritningsfrekvens är inställd på ett
högre värde än vad som stöds av
bildskärmen.
Ändra till inställningar som stöds (se Förinställda
bildskärmsupplösningar på sidan 23).
Bildskärmen är avstängd
men den verkar inte ha
försatts i ett strömbesparnde
viloläge.
Bildskärmens strömsparkontroll är
inaktiverad.
Öppna skärmmenyn, välj Power Control (Strömkontroll) >
Auto-Sleep Mode (Automatiskt viloläge) och välj On (På).
OSD Lockout (Skärmmeny
låst) visas.
Bildskärmens funktion för låsning av
skärmmenyn är aktiverad.
Inaktivera menylåsningsfunktionen genom att hålla knappen
Menu (Meny) på frontpanelen intryckt i 10 sekunder.
Power Button Lockout
(Strömbrytaren låst) visas.
Bildskärmens funktion för låsning av
strömbrytaren är aktiverad.
Inaktivera funktionen för strömbrytarlåsning genom att hålla
strömbrytaren intryckt i 10 sekunder.
Bilaga B Support och felsökning
Använda autojusteringsfunktionen (analog ingång)
När du först installerar bildskärmen, utför en återställning till fabriksinställningarna eller ändrar upplösning
startas autojusteringsfunktionen automatiskt och försöker optimera skärmen åt dig.
Du kan optimera bildskärmens prestanda för (analog) VGA-insignal med Auto-knappen på bildskärmen (se
modellens användarhandbok för knappens namn) och programmet för autojusteringsmönster som finns på
den medföljande skivan (endast vissa modeller).
Använd inte den här proceduren om bildskärmen använder en annan ingång än VGA. Om bildskärmen
använder VGA-insignal (analog) går det att rätta till följande bildkvalitetsproblem med den här metoden:
●
Suddig eller oklar skärpa
●
Spökbild, rand- eller skuggeffekter
●
Svaga lodräta streck
●
Tunna vågrätt rullande linjer
●
Bilden är inte centrerad
Så här använder du autojusteringsfunktionen:
1.
Låt bildskärmen värmas upp i 20 minuter innan du påbörjar justeringen.
2.
Tryck på Auto-knappen på bildskärmens framsida.
●
Du kan även trycka på knappen Menu och därefter på Image Control (Bildkontroll) > Auto
Adjustment (Automatisk justering) i skärmmenyn.
●
Om du inte blir nöjd med resultatet, fortsätter du proceduren.
3.
Sätt i skivan i diskenheten. Diskmenyn visas.
4.
Välj programmet Open Auto-Adjustment Software (Öppna programmet för autojustering).
Inställningstestmönstret visas.
5.
Tryck på Auto-knappen på bildskärmens framsida för att få en stabil, centrerad bild.
6.
Tryck på ESC eller någon annan tangent på tangentbordet för att avsluta testmönstret.
OBS! Verktyget autojusteringsmönster går att hämta från http://www.hp.com/support.
Använda autojusteringsfunktionen (analog ingång)
27
Optimerar bildprestanda (analog ingång)
Två kontroller på skärmen kan justeras för att förbättra bildens prestanda: Clock (Klocka) och Phase (Fas)
(tillgängligt i huvudmenyn).
OBS! Kontrollerna för Clock (Klocka) och Phase (Fas) går endast att justera med analog insignal (VGA).
Dessa går inte att justera för digital insignal.
Först måste du ställa in Clock (Klocka) eftersom Phase-inställningarna (Fas) är beroende av Clockinställningen (Klocka). Använd dessa kontroller när inte autojusteringsfunktionen ger en tillfredsställande
bild.
●
Clock (Klocka) – Ökar/minskar värdet för att minska eventuella vertikala ränder eller streck som syns
på skärmens bakgrund.
●
Phase (Fas) – Ökar/minskar värdet för att minimera suddiga bilder eller flimmer.
OBS! När du använder kontrollerna, får du bäst resultat genom att använda autojusteringsmönsterprogrammet som finns på skivan.
Om bilden blir förvrängd när du justerar klockan och fasvärdet fortsätter du justera tills förvrängningen
försvinner. För att återställa fabriksinställningarna väljer du Yes (Ja) på menyn Factory Reset (Återställ
fabriksinställningar) på skärmmenyn.
Så här eliminerar du vertikala linjer (klocka):
1.
Tryck på Menu-knappen på bildskärmens framsida för att öppna skärmmenyn och välj sedan Image
Control (Bildkontroll) > Clock (Klocka).
2.
Tryck på knapparna + (Plus) eller – (Minus) på bildskärmens frontpanel för att eliminera vertikala linjer.
Tryck långsamt på knapparna så att du inte missar det optimala läget.
3.
Om du justerat klockan och bilden ändå är suddig eller om du ser flimmer eller linjer på skärmen kan du
gå vidare och justera fasen.
Så här eliminerar du suddig bild elelr flimmer (Phase):
1.
Tryck på Menu-knappen på bildskärmens framsida för att öppna skärmmenyn och välj sedan Image
Control (Bildkontroll) > Phase (Fas).
2.
Tryck på knapparna + (Plus) eller – (Minus) på bildskärmens frontpanel för att eliminera suddig eller
darrande bild. Det går kanske inte att få bort den suddiga eller darrande bilden helt på grund av datorn
eller det installerade grafikkortet.
Så här korrigerar du bildens position på skärmen (horisontell position eller vertikal position):
28
Bilaga B Support och felsökning
1.
Tryck på Menu-knappen på bildskärmens framsida för att öppna skärmmenyn och välj sedan Image
Control (Bildkontroll) > Horizontal Position (Horisontell placering) och/eller Vertical Position (Vertikal
placering).
2.
Tryck på knapparna + (Plus) eller – (Minus) på bildskärmens frontpanel för att justera bildens position i
bildskärmens visningsområde. Horisontell position justerar bilden åt vänster eller höger, medan
vertikal position justerar bilden uppåt eller nedåt.
Knapplåsning
Funktionerna i den knappen låses om du håller strömbrytaren eller knappen Menu (Meny) nedtryckt i tio
sekunder. Du kan återställa funktionaliteten genom att hålla ner knappen igen i tio sekunder. Den här
funktionen är bara tillgänglig när bildskärmen är på och visar en aktiv signal. Skärmmenyn får dock inte vara
aktiv.
Produktsupport
Det finns ytterligare information om hur du använder bildskärmen på http://www.hp.com/support. Välj land
eller region, välj Felsökning, skriv in din modell i sökrutan och klicka på knappen OK.
OBS! Användarhandbok, referensmaterial och drivrutiner för bildskärmen finns på http://www.hp.com/
support.
Om du inte hittar den information du letar efter i användarhandboken kan du kontakta support. För support i
USA, gå till http://www.hp.com/go/contactHP. För support i övriga världen, gå till http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Här kan du:
●
Chatta online med en HP-tekniker
OBS! Om supportchatt inte är tillgänglig på ett visst språk är det tillgängligt på engelska.
●
Hitta telefonnummer till support
●
Hitta ett HP-servicecenter
Förberedelser innan du ringer teknisk support
Om du inte kan avhjälpa ett problem med felsökningstipsen i detta avsnitt kan du ringa teknisk support. Ha
följande information tillgänglig innan du ringer:
●
Bildskärmens modellnummer
●
Bildskärmens serienummer
●
Inköpsdatum enligt kvittot
●
Vad du gjorde när problemet uppstod
Knapplåsning
29
30
●
Eventuella felmeddelanden
●
Maskinvarans konfiguration
●
Namn och version på den maskinvara och programvara du använder
Bilaga B Support och felsökning
C
Hjälpmedel
HP konstruerar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive
människor med handikapp, antingen med en fristående enhet eller med lämpliga tekniska hjälpmedel.
Hjälpmedel som stöds
HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel för operativsystem och kan konfigureras för att fungera
med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på din enhet för att hitta mer information om
hjälpfunktioner.
OBS! Om du vill ha mer information om en viss hjälpmedelsprodukt, kontaktar du kundsupport för den
produkten.
Kontakta support
Vi förbättrar ständigt tillgängligheten för våra produkter och tjänster och välkomnar feedback från
användarna. Om du har ett problem med en produkt eller vill berätta om hjälpmedelsfunktioner som har
hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag (lördag morgon), kl. 14 till 05, svensk
tid. Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakta oss om du behöver
teknisk support eller har frågor om hjälpmedel genom att ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag (lördag
morgon), kl. 14 till 05, svensk tid.
Hjälpmedel som stöds
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising