HP | OMEN 25 Display | HP OMEN 25 Display Brukerhåndbok

HP OMEN 25 Display Brukerhåndbok
Brukerhåndbok
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker tilhørende HDMI
Licensing LLC. Windows er enten et registrert
varemerke eller varemerke for Microsoft
Corporation i USA og andre land.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten forhåndsvarsel. De eneste garantiene for
HP-produkter og -tjenester er angitt i de
uttrykte garantierklæringene som følger med
slike produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.
Produktmelding
Denne håndboken beskriver funksjoner som er
felles for de fleste modeller. Enkelte funksjoner
er kanskje ikke tilgjengelig på ditt produkt. For
tilgang til nyeste brukerveiledning, gå til
http://www.hp.com/support. Velg Finn
produktet ditt og følg veiledningen på
skjermen.
Første utgave: April 2017
Dokumentets delenummer: 925121-091
Om denne brukerhåndboken
Denne veiledningen gir informasjon om skjermfunksjoner, skjermoppsett, bruk av programvaren og tekniske
spesifikasjoner.
ADVARSEL: Tekst som er merket på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til
personskade eller livsfare.
FORSIKTIG: Tekst som er merket på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til
skade på utstyr eller tap av data.
MERK:
TIPS:
Tekst som er merket på denne måten, gir viktig tilleggsinformasjon.
Tekst som er uthevet på denne måten inneholder nyttige tips.
Dette produktet bruker HDMI-teknologi.
iii
iv
Om denne brukerhåndboken
Innhold
1 Komme i gang ............................................................................................................................................... 1
Viktig sikkerhetsinformasjon ................................................................................................................................ 1
Produktets funksjoner og komponenter ............................................................................................................... 2
Funksjoner ........................................................................................................................................... 2
Side og undersidekomponenter på bakpanelet .................................................................................. 3
Stående komponenter ......................................................................................................................... 4
Klargjøre skjermen ................................................................................................................................................. 4
Vær forsiktig når du klargjør skjermen ............................................................................................... 4
Feste skjermstativet ............................................................................................................................ 5
Montere skjermen ............................................................................................................................... 6
Fjerne skjermstativet ........................................................................................................ 6
Feste VESA-monteringsbraketten .................................................................................... 7
Koble til kablene .................................................................................................................................. 8
Koble til USB-enheter ........................................................................................................................ 10
Justere skjermen ............................................................................................................................... 10
Montere en tyverisikringskabel ........................................................................................................ 11
Slik slår du av skjermen .................................................................................................................... 12
2 Bruke skjermen ........................................................................................................................................... 13
Programvare og verktøy ...................................................................................................................................... 13
Informasjonsfilen .............................................................................................................................. 13
Image Color Matching-filen ............................................................................................................... 13
Installere INF- og ICM-filene ................................................................................................................................ 13
Installasjon fra den optiske disken (tilgjengelig i utvalgte regioner) ............................................... 13
Laste ned fra Internett ...................................................................................................................... 14
Bruke My Display-programvaren ......................................................................................................................... 14
Laste ned programvaren ................................................................................................................... 14
Bruke programvaren ......................................................................................................................... 14
Bruke skjermmenyen ........................................................................................................................................... 14
Velge en raskere responstid for spill ................................................................................................. 15
Tilordne funksjonsknappene ............................................................................................................................... 16
Justering til dempet blått-lys modus .................................................................................................................. 17
Bruke automatisk dvalemodus ........................................................................................................................... 17
3 Støtte og feilsøking ..................................................................................................................................... 18
Løse vanlige problemer ....................................................................................................................................... 18
v
Knappelåsing ....................................................................................................................................................... 18
Kundestøtte ......................................................................................................................................................... 19
Forberedelse for å ringe teknisk støtte ............................................................................................................... 19
Slik finner du typeskiltene ................................................................................................................................... 19
4 Slik vedlikeholder du skjermen ..................................................................................................................... 20
Retningslinjer for vedlikehold ............................................................................................................................. 20
Rengjøre skjermen ............................................................................................................................ 20
Sende skjermen ................................................................................................................................. 21
Tillegg A Tekniske spesifikasjoner ................................................................................................................... 22
Forhåndsinnstilte skjermoppløsninger ............................................................................................................... 23
Angi brukermoduser .......................................................................................................................... 24
Strømadapter ....................................................................................................................................................... 24
Strømsparingsfunksjon ....................................................................................................................................... 24
Tillegg B Tilgjengelighet ................................................................................................................................. 25
Støttede assisterende teknologier ...................................................................................................................... 25
Kontakte kundestøtten ....................................................................................................................................... 25
vi
1
Komme i gang
Viktig sikkerhetsinformasjon
Det følger en strømkabel med skjermen. Hvis en annen kabel brukes, må du bare bruke strømkilder og
kontakter som er egnet for denne skjermen. For mer informasjon om riktig strømkabel for bruk med
skjermen, se Produktnotisene vedlagt ditt dokumentasjonssett.
ADVARSEL:
Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret:
• Sett strømledningen i en stikkontakt som er lett tilgjengelig til enhver tid.
• Koble strømmen fra datamaskinen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Hvis strømledningen har et støpsel med jording, setter du ledningen inn i en jordet stikkontakt. Ikke
deaktiver strømledningens jording ved å f.eks. bruke en adapter uten jording. Jordingen er en viktig
sikkerhetsfunksjon.
Av sikkerhetshensyn må du ikke sette gjenstander på strømledninger eller -kabler. Ordne kablene slik at
ingen kan komme til å tråkke på eller snuble i dem. Trekk aldri i en ledning eller kabel. Trekk i pluggen når du
kobler strømmen fra det elektriske utstyret.
Les håndboken Sikkerhet og komfort for å redusere faren for alvorlig skade. Den beskriver korrekt bruk av
arbeidsstasjonen, installering, sittestilling og databrukernes helse og arbeidsvaner, og gir viktig informasjon
om elektrisk og mekanisk sikkerhet. Denne veiledningen finner du på Internett, http://www.hp.com/ergo.
FORSIKTIG: Av hensyn til skjermens og datamaskinens beskyttelse, bør du koble alle strømledninger fra
datamaskinen og eksterne enheter (for eksempel skjerm, skriver og skanner) til en enhet med noen form for
overspenningsvern, for eksempel et grenuttak eller en avbruddsfri strømforsyning (UPS). Ikke alle grenuttak
har overspenningsvern; Grenuttaket må være spesielt merket med at den har denne funksjonen. Bruk et
grenuttak fra en produsent som tilbyr skadeerstatning hvis overspenningsvernet ikke fungerer.
Bruk passende underlag i riktig størrelse som er solid nok til å tåle vekten av HP LCD-skjermen.
ADVARSEL: LCD-skjermer som er plassert på kommoder, bokhyller eller andre hyller, bord, høyttalere, kister
eller vogner, kan tippe over og forårsake personskade.
Vær omhyggelig med å legge alle ledninger og kabler som er koblet til LCD-skjermen slik at de ikke kan
strekkes, hektes bort i noe eller snubles over.
MERK: Dette produktet er egnet for underholdningsformål. Vurder å sette skjermen i et miljø med
kontrollert lys for å unngå interferens fra lyskilder og blanke overflater i nærheten, som kan skape
forstyrrende reflekterende lys i skjermen.
Viktig sikkerhetsinformasjon
1
Produktets funksjoner og komponenter
Funksjoner
Dette produktet er en 62,23 cm (24,5 tommer) tvunnet nematisk (TN) skjerm med en 144 Hz
oppdateringsfrekvens.
Dette produktet er en AMD FreeSync-kvalifisert skjerm, så du kan nyte dataspill med jevn, godt, ytelse uten
hakking når bildene på skjermen endres. Den eksterne kilden som er koblet til skjermen må ha FreeSyncdriveren installert.
AMD FreeSync-teknologi er utviklet for å unngå at spill og videoer skal hakke og hoppe på skjermen. Dette
gjøres ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Kontakt produsenten
av komponenten eller systemet for informasjon om spesifikke funksjoner.
VIKTIG: Krever AMD Radeon Graphics- eller AMD A-Series APU-kompatible skjermer med DisplayPort/HDMI
Adaptive-synkronisering. AMD 15.11 Crimson-driver (eller nyere) kreves for å støtte FreeSync over HDMI.
MERK: Adaptive oppdateringsfrekvenser varierer fra skjerm til skjerm. Du finner mer informasjon på
www.amd.com/freesync.
For å aktivere FreeSync på skjermen trykker dy på Meny-knappen på skjermen for å åpne skjermmenyen.
Klikk på Fargekontroll, klikk Visningsmoduser, velg Spill, og klikk på FreeSync.
Skjermfunksjonene omfatter følgende:
●
62,23 cm (24,5 tommer) diagonalt aktivt område, med oppløsning på 1920 × 1080 pluss støtte for
fullskjerm med lavere oppløsninger
●
Mulighet for å vippe skjermen, noe som gjør den behagelig å se på enten du sitter eller står, eller om du
beveger deg fra den ene til den andre siden av skjermen
●
TN-teknologien gir bredere innsynsvinkler med farger som beholder integriteten sin
●
Videoinngang for HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
●
Videoinngang for DisplayPort
●
Feste for tyverisikringskabel
●
Audio-hodetelefoner/variabelen linje ut-kontakt
●
Praktiske hodetelefoner med lagringskrok på skjermfoten
●
Plug and play-mulighet når dette støttes av operativsystemet
●
Skjermmeny (OSD - On-Screen Display) på 10 språk for enkel konfigurering og optimalisering av
skjermen
●
My Display-programvare for å justere skjerminnstillingene via Windows
●
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) brukt på digitale innganger
●
Optisk plate med programvare og dokumentasjon som fulgte med skjermen i utvalgte regioner som
inkluderer skjermdrivere og produktdokumentasjon
●
VESA-monteringsmulighet for å feste skjermen på veggen eller til en svingarm
●
USB 3.0-hub med én oppstrømsport og to nedstrømsporter
MERK: For sikkerhets- og forskriftsinformasjon, kan du se på Produktmerknadene i
dokumentasjonspakken. Gå til http://www.hp.com/support og velg landet ditt for å finne oppdateringer av
brukerhåndboken for ditt produkt. Velg Finn produktet ditt og følg veiledningen på skjermen.
2
Kapittel 1 Komme i gang
Side og undersidekomponenter på bakpanelet
Eleme
nt
Komponent
Funksjon
1
Av/på-knapp
Når skjermen er av, trykker du på knappen for å slå den på.
2
OK-knappen
Trykk for å åpne skjermmenyen, velge et menyelement fra skjermmenyen eller lukke
skjermmenyen. En indikator er aktivert over OK-knappen når OSD-menyen er åpen.
3
Funksjonsknapper
Bruk disse knappene til å navigere gjennom skjermmenyen, basert på indikatorer over
knappene som aktiveres når skjermmenyen er åpen.
MERK: Du kan konfigurere knappene på nytt i skjermmenyen for å hurtig kunne velge de
mest brukte operasjonene. Du finner mer informasjon under Tilordne funksjonsknappene
på side 16.
4
Feste for
tyverisikringskabel
Kobler en tyverisikringskabel fra skjermen til et stasjonært objekt.
5
USB 3.x (2) (nedstrøm)
Kobler valgfritt USB-utstyr til skjermen.
6
USB 3.x (oppstrøms)
Kobler USB-hub-kabelen fra kildeenheten til skjermen.
7
Strømkontakt
Kobler til en strømadapter.
8
HDMI-porter (2)
Koble til HDMI-kabelen mellom kildeenheten og skjermen.
9
DisplayPort
Kobler DisplayPort-kabelen fra kildeenheten til skjermen.
10
Audio-hodetelefoner/
variabelen linje ut-kontakt
Brukes til å koble til eventuelle stereohøyttalere, hodetelefoner, øreplugger eller en
fjernsynslydkabel.
ADVARSEL: Demp lydvolumet før du bruker hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. For mer informasjon om sikkerhet, se Produktmerknader
som finnes i den optiske platen, hvis det følger med produktet.
Produktets funksjoner og komponenter
3
Stående komponenter
Element
Komponent
1
Knapp som frigjør foten
2
Lagringskrok for hodetelefon
3
Kabelhåndtering
Klargjøre skjermen
Vær forsiktig når du klargjør skjermen
Forhindre skade på skjermen ved å ikke berøre overflaten på LCD-panelet. Trykk på panelet kan føre til
uensartede farger eller feilinnretting av de flytende krystallene. Hvis dette skjer, vil ikke skjermen kunne gå
tilbake til sin opprinnelige tilstand.
Hvis du skal montere et fotstykke, legger du skjermen med skjermflaten ned på en flat overflate dekket av
beskyttende skumgummi eller et mykt tøystykke. Dette forhindrer at skjermen får riper eller andre skader og
forhindrer at forsiden skades.
4
Kapittel 1 Komme i gang
Feste skjermstativet
FORSIKTIG: Skjermen må behandles forsiktig. Unngå å berøre eller legge press på skjermen; dette kan
forårsake skader.
TIPS: Vurder plasseringen av skjermen ettersom innfatningen kan skape forstyrrende reflekser fra lyskilder
og blanke overflater i nærheten.
1.
Løft skjermen fra esken og plasser skjermen vendt nedover på et flatt underlag som er dekket til av en
ren og tørr klut.
2.
Fjern sokkelen og nakken til stativet fra esken.
3.
Trykk kabelstyringen (1) på plass på nakken.
4.
Monter sokkelen og nakken, plasser basen med nakken (2), sett inn fingerskruen på basen i nakken, og
stram fingerskruen (3) på en sikker måte.
5.
Fest stativet til skjermen ved å trykke braketten (4) på toppen av foten i kontakten på baksiden av
skjermhodet, til braketten klikker ordentlig på plass.
Klargjøre skjermen
5
Montere skjermen
Du kan ta skjermen av stativet, for å montere skjermen på veggen, en svingarm eller annen festeanordning.
MERK:
Dette apparatet skal monteres med UL- eller CSA-oppført veggfeste.
FORSIKTIG: Denne skjermen støtter monteringshull på 100 mm i henhold til VESA-industristandarden. For å
feste en tredjeparts monteringsløsning til skjermen trenger du fire 4 mm skruer med gjengestigning 0,7 og
lengde 10 mm. Lengre skruer må ikke brukes da de kan skade skjermen. Det er viktig å bekrefte at
produsentens monteringsløsning følger VESA-standarden og er vurdert til å kunne bære vekten av skjermen.
Den beste ytelsen oppnår du ved å bruke strøm- og videokablene som fulgte med skjermen.
Fjerne skjermstativet
FORSIKTIG:
koblet fra.
6
Før du demonterer skjermen må du forsikre deg om at skjermen er slått av og at alle kabler er
1.
Koble fra og fjern alle kabler fra skjermen.
2.
Ligg skjermen vendt nedover på et flatt underlag som er dekket til av en ren og tørr klut.
3.
Trykk ned på utløseren (1) og skyv stativet ut av kontakten på skjermhodet (2).
4.
Løsne fingerskruen (3), og fjern deretter foten fra nakken (4).
Kapittel 1 Komme i gang
Feste VESA-monteringsbraketten
En VESA-monteringsbrakett følger med skjermen, og brukes når du skal feste skjermen til en vegg, svingarm
eller annen monteringsfikstur.
1.
Fjerne skjermstativet. Se under Fjerne skjermstativet på side 6.
2.
Trykk kontakten på VESA-braketten inn i kontakten på baksiden av skjermhodet til braketten klikker på
plass.
3.
Hvis du vil feste skjermen til en svingarm eller annen monteringsfikstur, setter du inn fire
monteringsskruer i hullene på det du vil feste skjermen til og inn i skruehullene på VESA-braketten som
ble festet til baksiden av skjermen.
VIKTIG:
Følg produsentens veiledning når du monterer skjermen på en vegg eller svingarm.
VIKTIG: For optimal skjermytelse og skjermklarhet, må du ikke dreie skjermen 90 grader til stående
posisjon.
Klargjøre skjermen
7
Koble til kablene
MERK:
Skjermen leveres med enkelte kabler. Ikke alle kabler som vist i dette avsnittet følger med skjermen.
1.
Sett skjermen på et praktisk, godt ventilert sted i nærheten av datamaskinen.
2.
Koble til en videokabel.
MERK: Skjermen oppdager automatisk hvilke innganger som har gyldige videosignaler. Du kan velge
innganger ved å trykke Minus -knappen eller via skjermbildet ved å trykke knappen Menu (Meny) og
velge Input Control (Inngangskontroll).
8
●
Koble en DisplayPort-kabel til DisplayPort-kontakten bak på skjermen, og den andre enden til en
DisplayPort-port på kildeenheten.
●
Koble en ende av en HDMI-kabel til HDMI-kontakten bak på skjermen, og den andre enden til en
HDMI-utgang på kildeenheten.
Kapittel 1 Komme i gang
3.
Koble kontakten Type B av en oppstrøms USB-kabel til USB-oppstrømsporten på baksiden av skjermen.
Koble deretter kabelens Type A-kontakt til en nedstrøms USB-port på kildeenheten.
4.
Koble strømkabelen til AC-adapteren (1) og den andre enden til en jordet elektrisk stikkontakt (2), og
koble AC-adapteren til skjermen (3).
ADVARSEL:
Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret:
Ikke deaktiver jordingen i strømledningen. Jordingspluggen er en sikkerhetsmessig viktig egenskap.
Plugg strømledningen inn i et jordet strømuttak som alltid er lett tilgjengelig.
Koble utstyret fra strømkilden ved å ta strømkabelen ut av strømuttaket.
Av sikkerhetshensyn må du ikke sette gjenstander på strømledninger eller -kabler. Ordne kablene slik at
ingen kan komme til å tråkke på eller snuble i dem. Trekk aldri i en ledning eller kabel. Trekk i pluggen
når du kobler strømmen fra det elektriske utstyret.
Klargjøre skjermen
9
Koble til USB-enheter
Det er to USB-nedstrømsporter og en USB-oppstrømsporter på baksiden av skjermen.
MERK: Du må koble USB-kabelen (oppstrøm) fra datamaskinen som er kilden og til skjermen for å aktivere
USB-portene på skjermen. Se trinn 3 i Koble til kablene på side 8.
Justere skjermen
Vipp skjermen fremover eller bakover slik at du får en behagelig synshøyde.
10
Kapittel 1 Komme i gang
Montere en tyverisikringskabel
En sikkerhetskabel er en nøkkellåsenhet som er koblet til en wirekabel. Du fester én ende av kabelen til
skrivebordet (eller et annet stasjonært objekt), og den andre enden av kabelen til kabellåssporet på
datamaskinen. Sikre sikkerhetskabellåsen med nøkkelen.
FORSIKTIG: Vær forsiktig når du justerer vinkelen, vippingen, eller høyden på datamaskinen hvis en
tyverisikringskabel er installert. Kabelen eller låsen kan forstyrre justeringen.
Klargjøre skjermen
11
Slik slår du av skjermen
1.
Trykk på Av/På-knappen på kildeenheten for å slå den på.
2.
Trykk på strømknappen bak på skjermen for å slå den på.
FORSIKTIG: Innbrente bilder kan forekomme på skjermer som viser det samme statiske bilde på skjermen
over en lengre tidsperiode.* For å unngå innbrente bilder på din skjerm bør du alltid aktivere en skjermsparer
eller slå av skjermen når den ikke skal brukes over en lengre tidsperiode. Bilde som henger igjen, er en
tilstand som kan forekomme på alle LCD-skjermer. Skjermer med innbrent bilde dekkes ikke av HP-garantien.
* Lengre tid vil si 12 timer i strekk eller mer.
MERK: Hvis ingenting skjer når du trykker på strømknappen, kan låsefunksjonen for strømknappen være
aktivert. Du deaktiverer denne funksjonen ved å holde nede strømknappen på skjermen i 10 sekunder.
MERK: Du kan deaktivere strømlampen på skjermmenyen. Trykk på knappen Menu (Meny) på baksiden av
skjermen, og velg deretter Power Control (Strømkontroll), velg Power LED (Strøm-LED), og deretter Off (Av).
Når skjermen er slått på, vises en statusbeskjed for skjermen i fem sekunder. Meldingen viser hvilket
innsignal som er gjeldende aktive signal, statusen til innstillingen for autobryterkilde (på eller av, fabrikkens
standardinnstilling er på), gjeldende forhåndsinnstilte skjermoppløsning og anbefalt forhåndsinnstilt
skjermoppløsning.
Skjermen søker automatisk gjennom innkommende signaler for et aktivt signal og benytter det aktive
signalet.
12
Kapittel 1 Komme i gang
2
Bruke skjermen
Programvare og verktøy
Den optiske platen som kan følge med skjermen inneholder filer som du kan installere på datamaskinen. Hvis
du ikke har en optisk stasjon, kan du laste ned filer fra http://www.hp.com/support.
●
INF-fil (informasjonsfil)
●
ICM (Image Color Matching)-filer (én for hvert kalibrerte fargeområde)
●
My Display-programvare
Informasjonsfilen
INF-filen definerer skjermressurser som brukes av Windows®-operativsystemene for å sikre at skjermen er
kompatibel med datamaskinens grafikkort.
Denne skjermen er kompatibel med Windows Plug and Play, og fungerer selv om INF-filen ikke er installert.
Skjermens Plug-and-Play-kompatibilitet forutsetter at datamaskinens grafikkort følger VESA DDC2standarden, og at skjermen kobles direkte til grafikkortet. Plug and Play fungerer ikke via separate BNCkontakter eller via fordelingsbokser.
Image Color Matching-filen
ICM-filer er datafiler som brukes sammen med grafikkprogrammer, slik at en farge som skrives ut tilsvarer
fargen som vises på skjermen, eller at en farge som vises på skjermen tilsvarer en farge som er skannet inn.
Denne filen aktiveres i grafikkprogrammer som håndterer denne funksjonen.
MERK: ICM-fargeprofilen er utarbeidet i samsvar med spesifikasjonene for profilformat til International
Color Consortium (ICC).
Installere INF- og ICM-filene
Når du har bestemt at du må oppdatere, kan du bruke en av følgende metoder for å installere filene.
Installasjon fra den optiske disken (tilgjengelig i utvalgte regioner)
Slik installerer du INF- og ICM-filene på datamaskinen fra den optiske disken dersom den følger med:
1.
Sett inn den optiske platen i den optiske stasjonen på datamaskinen. Den optiske platens meny vises.
2.
Vis HP Monitor Software Information-filen (Informasjon om programvare for HP-skjerm).
3.
Velg Install Monitor Driver Software (Installer skjermdriverprogramvare).
4.
Følg anvisningene på skjermen.
5.
Kontroller at riktig oppløsning og oppdateringsfrekvens vises i Windows-kontrollpanelet.
Programvare og verktøy
13
Laste ned fra Internett
Dersom du ikke har en datamaskin eller kildeenhet med en optisk stasjon, kan du laste ned de nyeste INF- og
ICM-filversjonene fra HPs supportnettsted for deres skjermer.
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Velg Få programvare og drivere.
3.
Følg den skjermen instruksjonene for å velge skjermen og laste ned programvaren.
Bruke My Display-programvaren
Bruk programvaren My Display til å velge innstillinger for optimal visning. Du kan velge innstillinger for spill,
film, fotoredigering, eller bare jobbe med dokumenter og regneark. Du kan også enkelt justere innstillinger
som lysstyrke, farge og kontrast med programvaren My Display.
Laste ned programvaren
For nedlasting av programvaren My Display:
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Velg Få programvare og drivere, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å velge din skjerm og
laste ned programvaren.
Bruke programvaren
For å bruke My Display-programvaren, velger du HP My Display -ikonet på oppgavelinjen, og se i hjelpen til
programvaren.
Bruke skjermmenyen
Bruk skjermmenyen for å justere skjermbildet basert på hvordan du vil innstille skjermvisningen. Du får
tilgang til og foretar justeringer i skjermmenyen ved å bruke knappene på høyre side av skjermen eller
knappene på fjernkontrollen.
For å få tilgang til skjermmenyen og foreta justeringer, gjør du følgende:
1.
Hvis skjermen ikke allerede er slått på, trykker du på Av/På-knappen for å slå på skjermen.
2.
For å åpne skjermmenyen trykker du på én av de tre funksjonsknappene for å aktivere knappene. Så
trykker du på knappen Menu (Meny) for å åpne skjermmenyen.
3.
Bruk de tre funksjonsknappene til å navigere, velge og endre menyvalgene. Knappesymbolene varierer,
avhengig av menyen eller undermenyen som er aktiv.
Følgende tabell viser menyvalgene i skjermhovedmenyen.
14
Hovedmeny
Beskrivelse
Lysstyrke
Justerer lysstyrken til skjermen. Standardinnstillingen for område er 90.
Kontrast
Justerer kontrastnivået til skjermen. Standardinnstillingen for område er 80.
Fargekontroll
Velger og justerer skjermfarge.
Inngangskontroll
Velger inngangssignalet for video.
Bildekontroll
Justerer skjermbildet.
Kapittel 2 Bruke skjermen
Hovedmeny
Beskrivelse
Strøminnstillinger
Justerer strøminnstillinger.
Menykontroll
Justerer innstillingene for skjermmenyen.
Behandling
Justerer innstillingene for DDC/CI-støtte og returnerer alle innstillingene for skjermmenyen tilbake
til fabrikkens standardinnstillinger, velger språket.
Informasjon
Velger og viser viktig informasjon om skjermen.
Avslutt
Lukker skjermmenyen.
Velge en raskere responstid for spill
Du kan velge å angi en raskere responstid.
1.
Trykk Menu (Meny)-knappen for å åpne skjermmenyen (OSD).
2.
Velg Image Control og deretter Responstid.
3.
Velg ett av de følgende nivåene fra menyen for Responstid:
Nivå 1 (Standard)
Nivå 2 (Rask)
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5 (Raskest)
MERK: Standard reaksjonstid for skjermen er 7 ms. Responstiden kan justeres så lite som 1 ms i
skjermmenyen. Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner gitt av HPs
komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Bruke skjermmenyen
15
Tilordne funksjonsknappene
Trykk på én av de tre knappene for å aktivere knappene og vise ikonene over knappene. Knappikoner og funksjoner standard fra fabrikk vises nedenfor.
Knapp
Funksjon
OK
Åpner skjermmenyen.
Informasjon
Åpner menuen Informasjon.
(Funksjonsknapp 1 – kan
tilordnes)
Visningsmodus
Bytter skjerm for å vise modusene.
(Funksjonsknapp 2 – kan
tilordnes)
Neste aktive inngang
Bytter til den neste inngangen for videosignal.
(Funksjonsknapp 3 – kan
tilordnes)
Du kan endre funksjonsknappene fra standardverdiene, så du raskt kan få tilgang til ofte brukte elementer i
menyen når knappene aktiveres.
Slik tilordner du funksjonsknappene:
1.
Trykk på én av de tre funksjonsknappene for å aktivere knappene, og trykk deretter på Meny-knappen
for å åpne skjermmenyen.
2.
I skjermmenyen velger du Menykontroll, velg Tilordne knapper og deretter ett av de tilgjengelige
alternativene for knappen du vil tilordne.
MERK: Du kan bare tilordne på nytt de tre funksjonsknappene. Du kan ikke tilordne Meny eller av/påknappen på nytt.
16
Kapittel 2 Bruke skjermen
Justering til dempet blått-lys modus
Å dempe blålyset som slipper ut fra skjermen reduserer mengden blålys som øynene dine utsettes for. Denne
skjermen følger med en funksjon hvor du kan redusere blålys og skape et mer avslappende og mindre
stimulerende bilde mens du leser innholdet på skjermen.
Slik justerer du det blå lyset fra skjermen:
1.
Trykk på Meny -knappen, velg Fargekontroll, og velg deretter Visningsmoduser.
2.
Velg ønsket innstilling:
●
Lavt blått lys: reduserer blått lys for bedre øyekomfort
●
Leser: optimaliserer både blålys og lysstyrke for innendørs skjermbildevisning
●
Natt: justerer skjermen til lavest blålysinnstilling og reduserer søvninnvirkning
3.
Velg Lagre og gå tilbake for å lagre innstillingene og lukke menyen Visningsmoduser. Velg Avbryt hvis
du ikke vil lagre innstillingene.
4.
Velg Lukk fra hovedmenyen.
MERK: Les håndboken Sikkerhet og komfort som følger med brukerhåndbøkene, for å redusere faren
for alvorlig skade. Her finner du informasjon om hvordan du setter opp arbeidsstasjonen, riktig
arbeidsstilling, helse, og arbeidsvaner for datamaskinbrukere. I håndboken Sikkerhet og komfort finner
du også viktige opplysninger om sikkerhet. Håndboken Sikkerhet og komfort finner du også på nettet på
http://www.hp.com/ergo.
Bruke automatisk dvalemodus
Skjermen støtter et alternativ i skjermmenyen kalt Automatisk dvale. Dette gir deg muligheten til å aktivere
eller deaktivere en tilstand med redusert strømforbruk for skjermen. Når funksjonen automatisk dvalemodus
aktiveres (aktivert som standard), vil skjermen gå inn i en tilstand med redusert strømforbruk når
vertsmaskinen gir beskjed om å gå i strømsparingsmodus (fravær av enten horisontalt eller vertikalt
synkroniseringssignal).
Når skjermen går inn i denne dvalemodusen med redusert strømforbruk, blir skjermen blank, baklyset slås av
og indikatoren til strømlampen blir gul. Skjermen trekker mindre enn 0,5 W når den er i denne
strømsparingsmodusen. Skjermen vil våkne fra dvalemodus når vertsmaskinen sender et aktivt signal til
skjermen (for eksempel hvis du aktiverer musen eller tastaturet).
Du kan deaktivere automatisk dvalemodus i skjermmenyen. Trykk på Menu (Meny)-knappen på baksiden for å
aktivere skjermmenyen. I skjermmenyen velger du Power Control (Strømkontroll), så velger du Auto-Sleep
Mode (Automatisk hvilemodus) og deretter Off (Av).
Justering til dempet blått-lys modus
17
3
Støtte og feilsøking
Løse vanlige problemer
Følgende tabell viser mulige problemer, den mulige årsaken til hvert problem og de anbefalte løsningene.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Skjermen er blank eller
blinker.
Strømledningen er trukket ut.
Tilkoble strømledningen.
Strømmen er av.
Trykk på strømknappen på bakpanelet.
MERK: Hvis det ikke skjer noe når du trykker på
strømknappen, holder du den nede i 10 sekunder for å
deaktivere låsefunksjonen.
Skjermkabelen er ikke ordentlig
tilkoblet.
Koble til videokabelen ordentlig. Se Koble til kablene på side 8
for mer informasjon.
Systemet er i hvilemodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller flytt på musen for å
deaktivere skjermtømming.
Skjermkortet er ikke kompatibelt.
Åpne skjermmenyen og velg Input Control (Videoinngang)menyen. Still inn Auto-Switch Input (Bytt kilde automatisk) til
Off (Av) og velg inngang manuelt.
Bildet vises uskarpt, utydelig
eller for mørkt.
Lysstyrken er for lav.
Åpne skjermmenyen og velg Brightness (Lysstyrke) for å
justerer lysstyrken etter behov.
Check Video Cable vises på
skjermen.
Skjermens videokabel er frakoblet.
Koble riktig videosignalkabel mellom datamaskinen og
skjermen. Pass på at datamaskinen er slått av når du kobler
til skjermkabelen.
Inngangssignal utenfor
verdiområde vises på
skjermen.
Skjermoppløsningen og/eller
oppdateringsfrekvensen er satt
høyere enn skjermen støtter.
Endre innstillingen til en innstilling som støttes (se
Forhåndsinnstilte skjermoppløsninger på side 23).
Skjermen er avslått, men det
virket ikke som den gikk i
strømsparende hvilemodus.
Skjermens strømsparekontroll er
deaktivert.
Åpne skjermmenyen og velg Power Control (Strømkontroll),
velg deretter Auto-Sleep Mode (Automatisk hvilemodus) og
sett automatisk hvilemodus til On (På).
OSD Lockout (Skjermmeny
låst) vises.
Skjermens funksjon for å låse
skjermmenyen er aktivert.
Trykk og hold inne knappen Menu (Meny) på bakpanelet i 10
sekunder for å deaktivere skjermmenyens låsefunksjon.
Power Button Lockout
(Strømknapp låst) vises.
Skjermens funksjon for å låse
strømknappen er aktivert.
Hold nede strømknappen i 10 sekunder for å deaktivere
låsingen av strømknappen.
Knappelåsing
Hold nede av/på-knappen eller Meny-knappen i 10 sekunder for å låse funksjonaliteten til knappene. Du kan
gjenopprette funksjonaliteten ved å holde knappene nede på nytt i 10 sekunder. Denne funksjonaliteten er
bare tilgjengelig når skjermen er slått på, viser et aktivt signal og skjermmenyen ikke er aktiv.
18
Kapittel 3 Støtte og feilsøking
Kundestøtte
Gå til http://www.hp.com/support for mer informasjon om bruk av skjermen. Velg den passende
støttekategorien og følge instruksjonene som vises på skjermen.
MERK:
Skjermens brukerhåndbok, referansemateriale og drivere er tilgjengelig her.
Her kan du:
●
Chatte online med en HP-tekniker
MERK:
●
Når chat ikke er tilgjengelig på et gitt språk, er den tilgjengelig på engelsk.
Finn et HP-verksted
Forberedelse for å ringe teknisk støtte
Hvis du har et problem du ikke kan løse ved hjelp av feilsøkingstipsene i dette avsnittet, kan det bli nødvendig
å ringe avdelingen for teknisk brukerstøtte. Ha følgende informasjon tilgjengelig når du ringer:
●
Skjermens modellnummer
●
Skjermens serienummer
●
Innkjøpsdato på kvittering
●
Hvilke forhold problemet oppstod under
●
Mottatte feilmeldinger
●
Maskinvarekonfigurasjon
●
Navn på og versjon av maskinvaren og programvaren du bruker
Slik finner du typeskiltene
På merkeetiketten på skjermen finner du produktnummeret og serienummeret. Du kan trenge disse numrene
når du tar kontakt med HP angående skjermmodellen. Klassifikasjonsetikettene er festet på bunnen av
skjermhodet.
Kundestøtte
19
4
Slik vedlikeholder du skjermen
Retningslinjer for vedlikehold
Følg disse retningslinjene for å forbedre skjermens ytelse og forlenge levetiden:
●
Du må ikke åpne skjermkabinettet eller prøve å reparere dette produktet selv. Juster bare de kontrollene
som er omtalt i brukerveiledningen. Hvis skjermen ikke fungerer ordentlig, eller hvis den har falt på
gulvet eller er blitt skadet, tar du kontakt med en autorisert HP-forhandler, distributør eller
serviceleverandør.
●
Du må bare bruke en strømkilde og en tilkobling som passer denne skjermen, slik det er angitt på
merket eller bakplaten på skjermen.
●
Forsikre deg om at den samlede amperebelastningen for alle apparater som er koblet til uttaket, ikke
overskrider uttakets kapasitet, og at den samlede amperebelastningen for alle apparater som er koblet
til ledningen, ikke overskrider ledningens kapasitet. Se på strømetiketten for å finne ut amperebehovet
(AMPS eller A) for hver enhet.
●
Installer skjermen ved et uttak som er lett tilgjengelig. Frakoble skjermen ved å trekke strømkabelen ut
av strømuttaket med et fast tak i kontakten. Du må ikke frakoble skjermen ved å trekke i ledningen.
●
Slå av skjermen når den ikke er i bruk. Du kan forlenge skjermens forventede levetid vesentlig ved å
bruke en skjermbeskytter og slå av skjermen når den ikke er i bruk.
MERK:
Skjermer med innbrent bilde dekkes ikke av HP-garantien.
●
Spaltene og åpningene i kabinettet skal sørge for ventilasjon. Disse åpningene må ikke blokkeres eller
tildekkes. Ikke stikk gjenstander av noe slag inn i spalter og åpninger i kabinettet.
●
Du må ikke miste skjermen i gulvet eller sette den på et ustøtt underlag.
●
Ikke la noe stå på strømledningen. Ikke tråkk på strømledningen.
●
Plasser skjermen på et godt ventilert sted, vekk fra sterkt lys, varme eller fuktighet.
●
Når du tar av skjermstativet, må du legge skjermen med forsiden ned på et mykt underlag for å unngå at
den blir oppskrapt, bøyd eller ødelagt.
Rengjøre skjermen
1.
Slå av skjermen og koble fra strømledningen på baksiden av enheten.
2.
Tørk av skjermen og kabinettet med en myk og ren antistatisk klut for å fjerne støv.
3.
Bruk en 50/50-blanding av vann og isopropylalkohol til å fjerne vanskelige flekker.
FORSIKTIG: Spray rengjøringsmiddelet på en klut, og tørk forsiktig av skjermen med den fuktige kluten.
Spray aldri rengjøringsmidlet direkte på skjermflaten. Det kan renne inn bak skjermrammen og skade
elektronikken.
FORSIKTIG: Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder petroleumsbaserte materialer som benzen, tynner
eller noen flyktige stoffer, til å rengjøre skjermen eller kabinettet. Slike kjemikalier kan skade skjermen.
20
Kapittel 4 Slik vedlikeholder du skjermen
Sende skjermen
Ta vare på originalemballasjen. Du kan få bruk for den hvis du skal flytte eller sende skjermen.
Retningslinjer for vedlikehold
21
A
Tekniske spesifikasjoner
MERK: Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter. Den
faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
For oppdaterte spesifikasjoner eller ekstra spesifikasjoner om dette produktet, gå til http://www.hp.com/go/
quickspecs/ og søk på din spesifikke skjermmodell for å finne den modellens hurtigspesifikasjoner.
Spesifikasjoner
Måling
Skjerm, wide-screen
62,23 cm
Type
TN FHD
Visningsområde
62,23 cm diagonalt
Vipp
-5° til 23°
24,5 tommer
24,5 tommer
diagonalt
Vekt
Uten stativ
3,63 kg
8 lb
Med stativ
4,6 kg
10,14 lb
Høyde
40,79 cm
16,07 tommer
Dybde
22,75 cm
8,96 tommer
Bredde
56,90 cm
22,42 tommer
Maksimal grafikkoppløsning
1920 × 1080
Optimal grafikkoppløsning
1920 × 1080
Pikselavstand
0,2832 mm x 0,2802 mm
Piksler per tomme
89,915 PPI
Horisontal frekvens
30 kHz til 144 kHz
Vertikal frekvens
42 Hz til 144 Hz
Responstid
Standard reaksjonstiden for skjermen er 7 ms.
Responstiden kan justeres så lavt som 1 ms i
skjermmenyen. Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske
spesifikasjoner gitt av HPs komponentprodusenter; Den
faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Mål (med stativ)
Miljøkrav
Temperatur
Temperatur under bruk
5 °C til 35 °C
41 til 95 °F
Lagringstemperatur
-20 °C til 60 °C
-4 til 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 til 70 %
Høyde over havet
Drift
22
Tillegg A Tekniske spesifikasjoner
0 m til 5 000 m
0 fot til 16 400
fot
Spesifikasjoner
Måling
Oppbevaring
0 m til 12 192 m
Strømkilde
0 fot til 40 000
fot
100 V AC til 240 V AC 50/60 Hz
Målt strømforbruk
Full effekt
40 W
Typiske innstillinger
30 W
Hviletilstand
<0,5 W
Av
<0,3 W
Inndataterminaler
To HDMI-kontakter, én DisplayPort-kontakt
Forhåndsinnstilte skjermoppløsninger
Skjermoppløsningene nedenfor er de mest brukte modusene, og er innstilt som fabrikkinnstillinger. Skjermen
oppdager disse forhåndsinnstilte modusene automatisk, og de vil vises sentrert på skjermen med riktig
størrelse.
Forhåndsinn
stilling
Pikselformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 × 480
31,47
60
2
720 × 400
31,47
70
3
800 × 600
37,88
60
4
1024 × 768
48,36
60
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,70
60
7
1280 × 1024
63,98
60
1366 × 768
48
60
8
1440 × 900
55,94
60
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
60
11
1920 × 1080
67,50
60
13
1920 × 1080
325,10
144
Forhån
dsinnsti
lling
Tidsinnstillingens
navn
Pikselformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
2
576p
720 × 576
31,25
50
Forhåndsinnstilte skjermoppløsninger
23
Forhån
dsinnsti
lling
Tidsinnstillingens
navn
Pikselformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
4
720p60
1280 × 720
45
60
5
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Angi brukermoduser
Skjermkontrollersignalet kan iblant be om en modus som ikke er forhåndsinnstilt, hvis:
●
Du ikke bruker et standard grafikkort.
●
Du ikke bruker en forhåndsinnstilt modus.
Hvis dette skjer, må du kanskje justere parameterne for skjermen på nytt, ved hjelp av skjermmenyen. Dine
endringer kan foretas på ett enkelt eller alle disse modiene og lagres i minnet. Skjermen lagrer automatisk
den nye innstillingen, for så å gjenkjenne den nye modusen akkurat som i forhåndsinnstilt modus. I tillegg til
de fabrikkinnstilte modiene, er det minst ti andre modi som kan skrives inn og lagres.
Strømadapter
Produsent
Modellnummer
Strømforsyningens rating
Delta
TPC-DA58
19,5 V ls med 3,33 A – 65 W
Strømsparingsfunksjon
Skjermen støtter også en tilstand med redusert strømforbruk. Redusert strømforbruk velges hvis skjermen
oppdager at det horisontale og/eller det vertikale synkroniseringssignalet mangler. Når skjermen oppdager
fravær av disse signalene, blir den tømt, bakgrunnslyset blir slått av og av/på-lampen lyser gult. Når
funksjonen med redusert strømforbruk er aktivert, bruker skjermen mindre enn 0,5 watt. Det trengs en kort
oppvarmingsperiode før skjermen går tilbake til vanlig driftstilstand.
Se datamaskinens brukerhåndbok for anvisninger om innstilling av strømsparemodusen (som også kalles
strømsparefunksjonen).
MERK: Denne strømsparermodusen virker bare når skjermen er koblet til datamaskiner som har modi for
strømsparing.
Ved hjelp av innstillingene i skjermens verktøy for hvilemodus, kan skjermen programmeres til å gå i
hvilemodus på bestemte tidspunkter. Når skjermens verktøy for hvilemodus setter skjermen i tilstanden som
reduserer strømbruken, blinker av/på-lampen gult.
24
Tillegg A Tekniske spesifikasjoner
B
Tilgjengelighet
HP designer, produserer og markedsfører produkter og tjenester som kan brukes av alle, inkludert personer
med funksjonshemninger, enten på en frittstående basis eller med tilpassede enheter.
Støttede assisterende teknologier
HP-produkter støtter et bredt utvalg av operativsystemets assisterende teknologier, og kan konfigureres til å
fungere sammen med flere assisterende teknologier. Bruk søkefunksjonen på kildeenheten som er koblet til
skjermen for å finne mer informasjon om hjelpefunksjoner.
MERK: For mer informasjon om et bestemt assisterende produkt, ta kontakt med kundestøtten til de som
lager dette produktet.
Kontakte kundestøtten
Vi finjusterer hele tiden tilgjengelighet til våre produkter og tjenester, og ønsker gjerne tilbakemelding fra
brukere. Hvis du har et problem med et produkt eller vil fortell oss om tilgjengelige assisterende funksjoner
som har hjulpet deg, kan du kontakte oss på (888) 259-5707 fra mandag til fredag kl. 06.00 til 21.00 MST.
Hvis du er døv eller har hørselsskader og bruke TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakte oss hvis du trenger
teknisk støtte eller har spørsmål om tilgjengelighet ved å ringe (877) 656-7058 fra mandag til fredag kl.
06.00 til 21.00 MST.
Støttede assisterende teknologier
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising