HP | OMEN 25 Display | HP OMEN 25 Display Brugervejledning

HP OMEN 25 Display Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC. Windows er et varemærke eller
et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter
og serviceydelser er anført i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet i dette
dokument skal forstås som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlige for
tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser indeholdt heri.
Produktunderretning
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner
er muligvis ikke tilgængelige på dit produkt. Gå
til http://www.hp.com/support for at få
adgang til de nyeste brugervejledninger. Vælg
Find dit produkt, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Første udgave: April 2017
Dokumentets bestillingsnummer: 925121-081
Om denne vejledning
Denne vejledning indeholder oplysninger om skærmens egenskaber, opsætning af skærmen, brig af software
og tekniske specifikationer.
ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det
medføre personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det
medføre materiel beskadigelse eller tab af data.
BEMÆRK: Tekst, der er fremhævet på denne måde, indeholder vigtige yderligere oplysninger.
TIP:
Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at teksten indeholder nyttige tips.
Dette produkt omfatter HDMI-teknologi.
iii
iv
Om denne vejledning
Indholdsfortegnelse
1 Kom godt i gang ............................................................................................................................................ 1
Vigtige sikkerhedsoplysninger .............................................................................................................................. 1
Produktets funktioner og komponenter ............................................................................................................... 2
Funktioner ........................................................................................................................................... 2
Komponenter på side og bund på bagpanelet .................................................................................... 3
Komponenter på stativ ........................................................................................................................ 4
Opstilling af skærmen ............................................................................................................................................ 4
Vær forsigtig ved opstilling af skærmen ............................................................................................ 4
Montering af stativet ........................................................................................................................... 5
Montering af skærmen ........................................................................................................................ 6
Afmontering af skærmens stativ ...................................................................................... 6
Montering af VESA-monteringsbeslaget .......................................................................... 7
Tilslutning af kablerne ........................................................................................................................ 8
Tilslutning af USB-enheder ............................................................................................................... 10
Justering af skærmen ........................................................................................................................ 10
Installation af et sikkerhedskabel .................................................................................................... 11
Sådan tændes skærmen ................................................................................................................... 12
2 Vipning af skærmen ..................................................................................................................................... 13
Software og hjælpeprogrammer ......................................................................................................................... 13
Opsætningsinformationsfilen ........................................................................................................... 13
Farvetilpasningsfilen ........................................................................................................................ 13
Installation af INF- og ICM-filerne ....................................................................................................................... 13
Installation fra den optiske disk (tilgængelig i udvalgte områder) .................................................. 13
Download fra internettet .................................................................................................................. 14
Brug af My Display-software ............................................................................................................................... 14
Download af softwaren ..................................................................................................................... 14
Brug af softwaren .............................................................................................................................. 14
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen ............................................................................................... 14
Valg af en hurtigere svartid i forbindelse med spil ........................................................................... 15
Tildeling af funktionsknapper ............................................................................................................................. 16
Justering til tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys) ....................................................................................... 17
Brug af Automatisk dvaletilstand ....................................................................................................................... 17
3 Support og fejlfinding .................................................................................................................................. 18
Løsning af almindelige problemer ...................................................................................................................... 18
v
Spærring af knapper ............................................................................................................................................ 18
Produktsupport ................................................................................................................................................... 19
Forberedelse af opkald til teknisk support ......................................................................................................... 19
Placering af klassificeringsetiketten ................................................................................................................... 19
4 Vedligeholdelse af skærmen ......................................................................................................................... 20
Retningslinjer for vedligeholdelse ...................................................................................................................... 20
Rensning af skærmen ....................................................................................................................... 20
Forsendelse af skærmen ................................................................................................................... 20
Tillæg A Tekniske specifikationer .................................................................................................................... 21
Forudindstillede skærmopløsninger ................................................................................................................... 22
Aktivering af brugerdefinerede tilstande ......................................................................................... 23
Netadapter ........................................................................................................................................................... 23
Funktionen Energy Saver (Strømsparefunktion) ................................................................................................ 23
Tillæg B Hjælp til handicappede ...................................................................................................................... 24
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 24
Sådan kontaktes support .................................................................................................................................... 24
vi
1
Kom godt i gang
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Der følger en netledning med skærmen. Hvis du vil bruge anden ledning, må du kun bruge en strømkilde og en
tilslutning, der egner sig til denne skærm. For at finde oplysninger om det korrekte netledningssæt til brug
med skærmen, skal man se de Produktbemærkninger der findes i dokumentationskittet.
ADVARSEL!
Følg forholdsreglerne nedenfor for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:
• Slut netledningen til en vekselstrømsstikkontakt, der altid er let tilgængelig.
• Sluk for strømmen til computeren ved at trække netledningen ud af stikkontakten.
• Hvis din netledning har et 3-bens stik, skal du stikke ledningen ind i en jordet (jordforbundet) 3-bens
stikkontakt. Deaktiver ikke netledningens jordben ved for eksempel at sætte stikket en 2-bens adapter.
Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.
Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå at placere noget oven på strømledninger eller -kabler. Placér dem,
så ingen risikerer at træde på eller falde over dem. Træk aldrig i selve ledningen eller kablet. Tag fat om
stikproppen, når du vil afbryde tilslutningen til stikkontakten.
Læs vejledningen Sikkerhed og komfort for at mindske risikoen for alvorlig skade. Her beskrives korrekt
opsætning af arbejdsplads, arbejdsstilling og arbejdsvaner for computerbrugere, og du får vigtige elektriske
og mekaniske oplysninger. Vejledningen kan du finde på internettet på adressen http://www.hp.com/ergo.
FORSIGTIG: For at beskytte skærmen og computeren bør alle netledninger til computeren og dens ydre
enheder som f.eks. skærm, printer eller scanner være beskyttet mod overspænding, f.eks. i form af en
strømskinne eller en UPS (Uninterruptible Power Supply). Det er ikke alle strømskinner, der beskytter mod
overspænding. Det skal tydeligt fremgå af en strømskinne, at den beskytter mod overspænding. Brug en
strømskinne fra en producent, der tilbyder udskiftningsgaranti, så du kan udskifte dit udstyr, hvis
beskyttelsen mod overspænding svigter.
Placer HP LCD-skærmen på et passende møbel, der er solidt og stort nok til at bære den.
ADVARSEL! Hvis LCD-skærmen placeres på små eller smalle borde, reoler, hylder, højttalere, kommoder
eller rullevogne, kan den falde ned og medføre kvæstelser.
Alle ledninger og kabler, som er forbundet med LCD-skærmen, bør trækkes omhyggeligt, således at man ikke
kan trække i dem, gribe fat i dem eller falde over dem.
BEMÆRK: Dette produkt er egnet til underholdningsbrug. Overvej at placere skærmen i omgivelser med
kontrolleret belysning, så omgivende lys og belyste overflader ikke skaber forstyrrende refleksioner på
skærmen.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
1
Produktets funktioner og komponenter
Funktioner
Produktet er en skærm på 62,23 cm (24,5 tommer) med snoet nematisk krystalteknologi (TN) og en
opdateringshastighed på 144 Hz.
Dette produkt er en AMD FreeSync-kvalificeret skærm, som kan vise PC-spil med en jævn, hurtigt og ren
billedkvalitet, når der er ændringer i det der vises på skærmen. FreeSync-driveren skal være installeret på den
eksterne signalkilde, der er tilsluttet din skærm.
AMD FreeSync-teknologien er designet til at eliminere hakken og udrivninger i visningen af spil og videoer ved
at fastlåse skærmens genopfriskningshastighed, så den hele tiden svarer til grafikkortets billedhastighed.
Spørg komponentens eller systemets producent for at få oplysninger vedrørende specifikke funktioner.
VIGTIGT: AMD Radeon grafikkort og/eller APU-kompatible skærme fra AMD A-serien med DisplayPort/HDMI
Adaptive-sync er påkrævet. AMD 15.11 Crimson driver (eller nyere) er påkrævet for at understøtte FreeSync
over HDMI.
BEMÆRK: Tilpassede opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen. Find flere oplysninger på
www.amd.com/freesync.
For at aktivere FreeSync på skærmen skal du trykke på knappen Menu på skærmen for at åbne OSD-menuen.
Klik på Color Control (Farvestyring), klik på Viewing Modes (Visningstilstande), klik på Gaming (Spil), og klik
derefter på FreeSync.
Skærmen har følgende egenskaber:
2
●
Diagonalt synligt område på 62,23 cm (24,5 tommer) med en opløsning på 1920 × 1080 plus
fuldskærmsunderstøttelse for lavere opløsninger
●
Justering af skærmens vinkel, så den er nem at se fra en siddende eller stående position, eller ved
bevægelse fra den ene side af skærmen til den anden
●
TN-teknologien giver brede betragtningsvinkel med uændrede farver
●
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) videoindgang
●
DisplayPort videoindgang
●
Stik til sikkerhedskabel
●
Hovedtelefon/variabelt lydudgangsstik
●
Bekvem krog til hovedtelefoner på skærmarmen
●
Plug and Play-funktion hvis den understøttes af dit operativsystem
●
On-Screen Display (OSD)-indstillinger på 10 forskellige sprog for let opsætning og skærmoptimering
●
My Display software til justering af skærmindstillinger via Windows
●
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) benyttes på digitale indgange
●
Optisk disk med software og dokumentation som i udvalgte områder følger med skærmen og
indeholder skærmdrivere samt produktdokumentation
●
VESA-monteringsmulighed så skærmen kan monteres på et vægmonteringsbeslag eller en svingarm
●
USB 3.0-hub med én upstream-port og to downstream-porte
Kapitel 1 Kom godt i gang
BEMÆRK: For oplysninger om sikkerhed og lovgivning se Produktunderretninger i dokumentationskittet.
Hvis du vil se, om der er opdateringer til dit produkts brugervejledning, skal du gå til http://www.hp.com/
support. Vælg Find dit produkt, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Komponenter på side og bund på bagpanelet
Kompo
nent
Komponent
Funktion
1
Tænd/sluk-knap
Når skærmen er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde skærmen.
2
Knappen OK
Tryk på knappen for at åbne OSD-menuen, vælg et menupunkt fra OSD-menuen, eller luk OSDmenuen. En indikator tændes over knappen OK, når OSD-menuen er åben.
3
Funktionsknapper
Benyt disse knapper til at navigere gennem OSD-menuen, på grundlag af markørerne over de
knapper, der aktiveres når OSD-menuen er åben.
BEMÆRK: Du kan rekonfigurere knapperne i OSD-menuen for hurtigt valg af de mest brugte
funktioner. Se Tildeling af funktionsknapper på side 16 for at få yderligere oplysninger.
4
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et sikkerhedskabel fra skærmen til en faststående genstand.
5
USB 3.x-porte (2)
(downstream)
Til tilslutning af USB-enheder (valgfri) til skærmen.
6
USB 3.x-port (upstream)
Bruges til at tilslutte USB hub-kablet fra kilde-enheden til skærmen.
7
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
8
HDMI-porte (2)
Bruges til at tilslutte HDMI-kablerne fra kilde-enhederne til skærmen.
9
DisplayPort
Bruges til at tilslutte DisplayPort-kablet fra kilde-enheden til skærmen.
10
Hovedtelefon/variabelt
lydudgangsstik
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tvlydkabel.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager
hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se Produktbemærkninger, som findes på den
optiske disk, hvis en sådan følger med dit produkt, for yderligere oplysninger om sikkerhed.
Produktets funktioner og komponenter
3
Komponenter på stativ
Komponent
Komponent
1
Udløserknap til stativ
2
Krog til opbevaring af hovedtelefoner
3
Kabelstyring
Opstilling af skærmen
Vær forsigtig ved opstilling af skærmen
For at undgå skader på skærmen bør du undgå at røre ved LCD-panelets overflade. Hvis du trykker på
panelet, kan det medføre uregelmæssige farver eller at de flydende krystaller forrykker sig. Hvis dette sker,
vil skærmen ikke kommer til at fungere normalt igen.
Hvis du installerer et stativ, skal du lægge skærmen med forsiden nedad på et fladt underlag, som er dækket
med beskyttende skumplader eller en klud, der ikke ridser eller skurer. Dette forhindrer, at skærmen bliver
ridset eller beskadiget og forhindrer, at knapperne på panelets forside beskadiges.
4
Kapitel 1 Kom godt i gang
Montering af stativet
FORSIGTIG: Skærmen er skrøbelig. Undgå at berøre eller trykke på skærmen. dette kan beskadige den.
TIP: Overvej placeringen af skærmen, eftersom kanten kan skabe forstyrrende refleksioner fra omgivende
lys og klare overflader.
1.
Tag skærmen ud af kassen, og læg den med skærmsiden nedad på en plan overflade, som er dækket
med et rent og tørt stykke stof.
2.
Tag foden og halsen til foden ud af kassen.
3.
Tryk kabelstyringsfunktionen (1) på plads på halsen.
4.
Foden og halsen samles ved at flugte foden med halsen (2), sætte vingeskruen på foden ind i halsen og
stramme fingerskruen (3) forsvarligt.
5.
Fastgør stativet til skærmen ved at trykke beslaget (4) foroven på stativet ind i stikket på bagsiden af
skærmen, indtil beslaget klikker sikkert på plads.
Opstilling af skærmen
5
Montering af skærmen
Du kan fjerne skærmen fra stativet, hvis du vil montere skærmen på en væg, en svingarm eller et andet
beslag.
BEMÆRK: Apparatet er beregnet til at blive understøttet af et UL- eller CSA-godkendt
vægmonteringsbeslag.
FORSIGTIG: Denne skærm understøtter 100 mm monteringshuller iht. VESA-industristandarden. Hvis du vil
anvende en monteringsløsning fra tredjepart til skærmen, kræves der fire skruer, som er 4 mm i diameter, 10
mm lange og har en gevindafstand på 0,7 mm. Der må ikke anvendes længere skruer, da de kan beskadige
skærmen. Det er vigtigt at kontrollere, at producentens monteringsløsning overholder VESA-standarden og
er angivet til at kunne bære skærmens vægt. Du opnår det bedste resultat ved at anvende de netledninger og
skærmkabler, som fulgte med skærmen.
Afmontering af skærmens stativ
FORSIGTIG: Før du begynder at afmontere skærmen, skal du kontrollere, at skærmen er slukket og at alle
kabler er frakoblet.
6
1.
Du skal frakoble og fjerne alle kabler fra skærmen.
2.
Læg skærmen med forsiden nedad på en plan overflade, der er dækket med et rent og tørt klæde.
3.
Tryk ned på udløserknappen (1) og skyd stativet ud af stikket på skærmen (2).
4.
Løsn vingeskruen (3), og fjern foden fra halsen (4).
Kapitel 1 Kom godt i gang
Montering af VESA-monteringsbeslaget
Et VESA-monteringsbeslag leveres sammen med skærmen, til brug når skærmen skal monteres på en væg,
en svingarm eller et andet monteringsbeslag.
1.
Afmonter skærmens stativ. Se afsnittet Afmontering af skærmens stativ på side 6.
2.
Tryk stikket på VESA-beslaget ind i stikket bag på skærmen, indtil beslaget klikker på plads.
3.
Hvis du vil montere skærmen på en svingarm eller anden monteringsenhed, skal du sætte fire
monteringsskruer i hullerne på monteringsenheden og skrue dem ind i skruehullerne på det VESAbeslag, som blev installeret på bagsiden af skærmen.
VIGTIGT:
Følg producentens anvisninger, når du monterer skærmen på en væg eller svingarm.
VIGTIGT: For at opnå optimal ydeevne og klarhed, skal du undgå at rotere skærmen 90 grader til
opretstående position.
Opstilling af skærmen
7
Tilslutning af kablerne
BEMÆRK: Skærmen leveres med udvalgte kabler. Ikke alle kabler der er vist i dette afsnit, leveres sammen
med skærmen.
1.
Placér skærmen på et praktisk og velventileret sted i nærheden af computeren.
2.
Tilslut et videokabel.
BEMÆRK: Skærmen finder automatisk ud af, hvilke indgange, der har tilgængelige videosignaler.
Inputtene kan vælges på OSD-menuen ved at trykke på knappen Menu og vælge Input Control (Styring
af input).
8
●
Slut den ene ende af et DisplayPort-kabel til DisplayPort-porten på bagsiden af skærmen og den
anden ende til DisplayPort-porten på kildeenheden.
●
Slut den ene ende af et HDMI-kabel til HDMI-porten på bagsiden af skærmen og den anden ende til
en HDMI-port på kildeenheden.
Kapitel 1 Kom godt i gang
3.
Tilslut type B-stikket på USB-upstreamkablet til upstream-USB-porten på bagsiden af skærmen. Slut
derefter kablets type A-stik til USB-downstream-porten på kildeenheden.
4.
Forbind den ene ende af strømforsyningskablet til vekselstrømsadapter en (1) og den anden ende til en
stikkontakt som har jordforbindelse (2), og slut derefter vekselstrømsadapteren til skærmen (3).
ADVARSEL!
Følg forholdsreglerne nedenfor for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:
Benyt altid jordforbindelsesstikket. Jordforbindelsesstikket har en vigtig sikkerhedsmæssig funktion.
Sæt netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse, hvortil der altid er nem adgang.
Afbryd udstyrets strømforsyning ved at tage netledningen ud at stikkontakten.
Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå at placere noget oven på strømledninger eller -kabler. Placér
dem, så ingen risikerer at træde på eller falde over dem. Træk aldrig i selve ledningen eller kablet. Tag
fat om stikproppen, når du vil afbryde tilslutningen til stikkontakten.
Opstilling af skærmen
9
Tilslutning af USB-enheder
Der er to downstream-USB-porte og én USB-upstream-port på bagsiden af skærmen.
BEMÆRK: Du skal slutte USB-upstream-kablet fra kilde-computeren til skærmen for at aktivere USBportene på skærmen. Læs trin 3 i Tilslutning af kablerne på side 8.
Justering af skærmen
Vip skærmpanelet fremad eller bagud for opnå et behageligt synsniveau.
10
Kapitel 1 Kom godt i gang
Installation af et sikkerhedskabel
Et sikkerhedskabel er en låseenhed, der er forbundet med et metalkabel. Den ene ende af kablet fastgøres til
skrivebordet (eller en anden stationær genstand), og den anden ende af kablet fastgøres til sikkerhedskabelstikket på computeren. Sikkerhedskablets lås låses med nøglen.
FORSIGTIG: Vær forsigtig ved justering af computerens hældning, drejning eller højde, hvis et
sikkerhedskabel er installeret. Kablet eller låsen kan komme i vejen for justeringen.
Opstilling af skærmen
11
Sådan tændes skærmen
1.
Tryk på kilde-enhedens strømknap for at tænde den.
2.
Tryk på afbryderen på bagsiden af skærmen for at tænde den.
FORSIGTIG: Skærme, der viser det samme, statiske billede over længere tid kan få fastbrændingsskader. *
For at undgå fastbrændingsskader på din skærm, bør du altid aktivere en pauseskærm eller slukke for
skærmen, når den ikke bruges over et længere tidsrum. Fastbrænding af billeder kan forekomme på alle LCDskærme. Skærme med et "fastbrændt billede" dækkes ikke af HP's garanti.
* Længere tid betyder 12 timer i træk eller flere.
BEMÆRK: Hvis der ikke sker noget, når du trykker på afbryderknappen, skyldes det muligvis, at funktionen
Power Button Lockout (Strømknap er låst) er aktiveret. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på og
holde skærmens afbryderknap nede i 10 sekunder.
BEMÆRK: Du kan deaktivere LED-lysdioden for strøm i OSD-menuen. Tryk på knappen Menu bag på
skærmen, vælg Power Control (Strømstyring), vælg Power LED (LED for strøm) og vælg derefter Off (Fra).
Når skærmen er tændt, vises en meddelelse om skærmstatus i 5 sekunder. Meddelelsen viser, hvilket input,
der er det aktuelle aktive signal, status for indstillingen til automatisk kildeskift (Til eller Fra,
fabriksindstillingen er Til), den aktuelle forudindstillede skærmopløsning og den anbefalede forudindstillede
skærmopløsning.
Skærmen scanner automatisk signalinput for et aktivt input og bruger dette input til skærmen.
12
Kapitel 1 Kom godt i gang
2
Vipning af skærmen
Software og hjælpeprogrammer
Den optiske disk, hvis en sådan medfølger skærmen, indeholder filer, du kan installere på din computer. Hvis
du ikke har et optisk drev, kan du downloade filerne fra http://www.hp.com/support.
●
INF-fil (informationsfil)
●
ICM (Image Color Matching) filer (én for hvert kalibreret farverum)
●
My Display-software
Opsætningsinformationsfilen
INF-filen definerer de skærmressourcer, der anvendes af Windows®-operativsystemet til at sikre skærmens
kompatibilitet med computerens grafikadapter.
Skærmen er Windows Plug and Play-kompatibel, og skærmen fungerer korrekt uden installation af INF-filen.
Skærmens Plug and Play-kompatibilitet kræver, at computerens skærmkort er VESA DDC2-kompatibelt, og at
skærmen sluttes direkte til grafikkortet. Plug and Play virker ikke via separate BNC-stik eller
forgreningsdåser.
Farvetilpasningsfilen
ICM-filer er datafiler, der anvendes i forbindelse med grafikprogrammer for at sikre en ensartet
farvetilpasning fra skærm til printer eller fra scanner til skærm. Filen aktiveres fra de grafikprogrammer, der
understøtter denne funktion.
BEMÆRK: ICM-farveprofilen er skrevet i overensstemmelse med specifikationerne for ICC-profilformatet
(ICC – International Color Consortium).
Installation af INF- og ICM-filerne
Hvis du fastslår, at du har brug at foretage opdatering, skal du bruge en af følgende metoder til at installere
filerne.
Installation fra den optiske disk (tilgængelig i udvalgte områder)
Sådan installeres INF- og ICM-filerne på computeren fra den optiske disk, hvis en sådan følger med:
1.
Indsæt den optiske disk i computerens optiske drev. Menuen for den optiske disk vises.
2.
Få vist filen HP Monitor Software Information (HP skærm-softwareoplysninger).
3.
Vælg Install Monitor Driver Software (Installér skærmdriversoftware).
4.
Følg vejledningen på skærmen.
5.
Kontrollér, at den rette opløsning og opdateringshastighed vises for skærmindstillingerne i Kontrolpanel
i Windows.
Software og hjælpeprogrammer
13
Download fra internettet
Hvis du ikke har en computer eller en kildeenhed med et optisk drev, kan du downloade den seneste version
af INF- og ICM-filerne fra webstedet HP support for skærme.
1.
Gå til adressen http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Hent software og drivere.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at vælge din skærm og downloade softwaren.
Brug af My Display-software
Anvend My Display-software til at vælge præferencer for optimal visning. Du kan vælge indstillinger til spil,
film, fotoredigering eller til arbejde med dokumenter og regneark. Du kan også nemt justere indstillinger
såsom lysstyrke, farve og kontrast ved brug af My Display-softwaren.
Download af softwaren
For at hente My Display-softwaren:
1.
Gå til adressen http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Hent software og drivere og følg derefter anvisningerne på skærmen for at vælge din skærm og
downloade softwaren.
Brug af softwaren
Hvis du vil bruge My Display-softwaren, skal du vælge ikonet HP My Display på proceslinjen og se hjælp i
programmet.
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen
Brug OSD (On-Screen Display) til at justere skærmbilledet baseret på dine foretrukne visningsmåder. Du kan
få adgang til og foretage justeringer i OSD-menuen ved hjælp af knapperne på højre side af skærmen eller
knapperne på fjernbetjeningen.
Gør som følger for at få adgang til og foretage justeringer i OSD-menuen:
1.
Hvis skærmen ikke allerede er tændt, så tryk på afbryderknappen for at tænde den.
2.
For at åbne OSD-menuen, skal du trykke på en af de tre funktionsknapper for at aktivere knapperne.
Tryk derefter på Menu-knappen for at åbne OSD-menuen.
3.
Brug de tre funktionsknapper til at navigere, vælge og justere valgmulighederne i menuerne. OSDknappernes etiketter varierer, alt afhængigt af hvilken menu eller undermenu der er aktiveret.
Tabellen nedenfor viser en oversigt over valgmuligheder i OSD-hovedmenuen.
14
Hovedmenu
Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke)
Justerer lysstyrkeniveauet på skærmen. Standardindstillingen fra fabrikken er 90.
Contrast (Kontrast)
Justerer kontrastniveauet på skærmen. Standardindstillingen fra fabrikken er 80.
Color Control (Farvestyring)
Vælger og justerer skærmfarven.
Input Control (Inputstyring)
Vælger videoinputsignalet.
Image Control (Billedstyring)
Justerer skærmbilledet.
Kapitel 2 Vipning af skærmen
Hovedmenu
Beskrivelse
Power Control (Strømstyring)
Justerer strømindstillingerne.
Menu Control (Menu-styring)
Justerer OSD-indstillingerne.
Management (Administration)
Justerer indstillingerne for DDC/CI og nulstiller alle OSD-menuindstillinger til standardindstillingerne
fra fabrikken.
Information
Vælger og viser vigtig information om skærmen.
Exit (Afslut)
Afslutter OSD-menu-skærmen.
Valg af en hurtigere svartid i forbindelse med spil
Du kan vælge at indstille en hurtigere svartid.
1.
Tryk på knappen Menu for at åbne OSD-menuen.
2.
Vælg Image Control (Billedstyring), og vælg derefter Response time (Svartid).
3.
Vælg et af de følgende niveauer fra menuen Response time (Svartid):
Niveau 1 (Standard)
Niveau 2 (Hurtig)
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5 (Hurtigst)
BEMÆRK: Standardsvartiden for skærmen er 7 ms. I skærmmenuen kan svartiden justeres helt ned til
1 ms. Alle ydelsesspecifikationer svarer til de specifikationer, som leveres af HPs
komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen
15
Tildeling af funktionsknapper
Tryk på en af de tre funktionsknapper på fronten for at aktivere knapperne og få vist ikonerne over
knapperne. De fabriksindstillede ikoner for knapperne og deres funktioner er vist nedenfor.
Knap
Funktion
OK
Åbner OSD-menuen (On-Screen Display).
Information
Åbner informationsmenuen.
(Funktionsknap 1 - kan
tildeles)
Visningstilstand
Skifter skærmen til forudindstillede visningstilstande.
(Funktionsknap 2 - kan
tildeles)
Næste aktive indgang
Skifter til den næste videoinputkilde.
(Funktionsknap 3 - kan
tildeles)
Du kan ændre funktionsknappernes standardværdierne, så du hurtigt kan få adgang til almindeligt anvendte
menupunkter når knapperne aktiveres.
Sådan rekonfigureres funktionsknapperne:
1.
Tryk på en af de tre funktionsknapper for at aktivere knapperne, og tryk derefter på Menu-knappen
forneden for at åbne OSD.
2.
I OSD-menuen vælges Menu Control (Menu-styring) > Assign Buttons (Tildel knapper), hvorefter du
vælger en af de tilgængelige indstillinger for den knap, som du vil tildele en funktion.
BEMÆRK: Du kan kun gentildele de tre funktionsknapper. Du kan ikke tildele funktioner til knappen Menu
eller tænd/sluk-knappen.
16
Kapitel 2 Vipning af skærmen
Justering til tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys)
Reduktion af det blå lys, som udsendes af skærmen, reducerer mængden af blåt lys, som dine øjne udsættes
for. Skærmen har en indstilling, som kan bruges til at reducere udsendelsen af blåt lys og skabe et mere
afslappet og mindre stimulerende billede, mens man læser indhold på skærmen.
For at justere udsendelsen af blåt lys fra skærmen:
1.
Tryk på knappen Menu, vælg Color Control (Farvestyring), og vælg derefter Viewing Modes
(Visningstilstande).
2.
Vælg den ønskede indstilling:
●
Low Blue Light (Svagt blåt lys): reducerer andelen af blåt lys, hvilket er mere komfortabelt for
øjnene
●
Reading (Læsning): optimerer både blåt lys og lysstyrke for indendørs visning
●
Night (Nat): justerer skærmen, så den udsender mindst muligt blåt lys, og reducerer indvirkning på
brugerens søvn
3.
Vælg Save and Return (Gem og tilbage) for at gemme indstillingerne og lukke menuen Viewing Modes
(Visningstilstande). Vælg Cancel (Annuller), hvis du ikke ønsker at gemme indstillingen.
4.
Vælg Exit (Afslut) fra hovedmenuen.
BEMÆRK: Læs vejledningen Sikkerhed og komfort, der blev leveret sammen med dine
brugervejledninger, for at mindske risikoen for alvorlig skade. Vejledningen beskriver korrekt opsætning
af arbejdsplads, arbejdsstilling samt arbejdsvaner for computerbrugere. I Sikkerhedsvejledningen findes
også vigtige oplysninger om elektriske og mekaniske sikkerhedsforanstaltninger. Vejledningen
Sikkerhed og komfort findes også på internettet på adressen http://www.hp.com/ergo.
Brug af Automatisk dvaletilstand
Denne skærm understøtter OSD-indstillingen Auto-Sleep Mode (Automatisk dvaletilstand), som giver dig
mulighed for at aktivere eller deaktivere en reduceret strømtilstand for skærmen. Når Automatisk
dvaletilstand er aktiveret (som standard aktiveret), går skærmen i en reduceret strømtilstand, når værtspc'en signaler lav strømtilstand (manglende enten vandret eller lodret synkroniseringssignal).
Når skærmen går i denne reducerede strømtilstand, er skærmen sort, baggrundslyset er slukket, og
lysdioden for strøm bliver gul. Skærmen bruger mindre end 0,5 W strøm i denne reducerede strømstilstand.
Skærmen vil vågne fra dvaletilstand, når værts-pc'en sender et aktivt signal til skærmen (hvis du f.eks.
aktiverer mus eller tastatur).
Du kan deaktivere Automatisk dvaletilstand i OSD. Tryk på knappen Menu på bagsiden for at åbne OSDmenuen. I OSD-menuen skal du vælge Power Control (Strømstyring), Auto-Sleep Mode (Automatisk
dvaletilstand) og derefter vælge Off (Fra).
Justering til tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys)
17
3
Support og fejlfinding
Løsning af almindelige problemer
Tabellen nedenfor viser en oversigt over problemer, du kan komme ud for, de mulige årsager til de enkelte
problemer samt anbefalede løsninge.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Skærmen er blank eller
videoen blinker.
Netledningen er ikke tilsluttet.
Tilslut netledningen.
Strømmen er slukket.
Tryk på bagpanelets strømafbryder.
BEMÆRK: Hvis der ikke sker noget, når der trykkes på tænd/
sluk-knappen, skal du holde den nede i 10 sekunder for at
deaktivere tænd/sluk-knappens lås.
Skærmkablet er tilsluttet forkert.
Tilslut videokablet korrekt. Se Tilslutning af kablerne
på side 8 for yderligere oplysninger.
Systemet er i slumretilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at
deaktivere funktionen til sort skærm.
Grafikkortet er ikke kompatibelt.
Åbn OSD-menuen og vælg menuen Input control
(Inputstyring). Indstil Auto-Switch Input (Automatisk skift
mellem input) til Off (Fra) og vælg inputtet manuelt.
Billedet er sløret, uklart eller
for mørkt.
Lysstyrken er for lav.
Åbn OSD-menuen og vælg Brightness (Lysstyrke) for at
justere lysstyrken efter behov.
Check Video Cable
(Kontroller skærmkabel)
vises på skærmen.
Skærmkablet er ikke tilsluttet.
Tilslut det korrekte skærmkabel mellem computeren og
skærmen. Kontroller, at strømmen er slået fra computeren,
mens du tilslutter skærmkablet.
Input Signal Out of Range
(Indgangssignalet er uden for
området) vises på skærmen.
Skærmopløsningen og/eller
opdateringshastigheden har en
højere værdi, end skærmen
understøtter.
Skift indstillingerne til en understøttet indstilling (se
Forudindstillede skærmopløsninger på side 22).
Skærmen er slukket, men den
lader ikke til at skifte til
strømbesparelsestilstand.
Skærmens strømbesparelsesfunktion
er deaktiveret.
Åbn OSD-menuen og vælg Power Control (Strømstyring),
vælg Auto-Sleep Mode (Automatisk dvaletilstand) og indstil
automatisk dvaletilstand til On (Til).
Advarselsmeddelelsen OSD
Lockout (OSD er låst) vises.
Skærmens OSD-låsefunktion er
aktiveret.
Tryk og hold knappen Menu på bagpanelet nede i 10 sekunder
for at deaktivere OSD-låsefunktionen.
Advarselsmeddelelsen Power
Button Lockout (Strømknap
er låst) vises.
Skærmens strømknap-låsefunktion
er aktiveret.
Hold strømknappen nede i 10 sekunder for at låse
strømknapfunktionen op.
Spærring af knapper
Hvis du holder tænd/sluk-knappen eller knappen Menu nede i ti sekunder, spærres knappernes funktionalitet.
Du kan genoprette funktionaliteten ved igen at trykke på knappen i ti sekunder. Denne funktion er kun
tilgængelig, når skærmen er tændt og viser et aktivt signal og OSD ikke er aktivt.
18
Kapitel 3 Support og fejlfinding
Produktsupport
Yderligere oplysninger om brug af skærmen finder du på http://www.hp.com/support. Vælg den relevante
supportkategori, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Brugervejledning til skærmen, referencemateriale og drivere kan alle findes på denne placering.
Her kan du:
●
Chatte online med en HP-tekniker
BEMÆRK: Når support ikke er tilgængeligt på et bestemt sprog, er det tilgængeligt på engelsk.
●
Find et HP servicecenter
Forberedelse af opkald til teknisk support
Hvis du ikke kan løse et problem vha. fejlfindingstippene i dette afsnit, kan du evt. ringe til teknisk support.
Hav følgende klar, når du ringer:
●
Skærmens modelnummer
●
Skærmens serienummer
●
Købsdatoen på fakturaen
●
Situationen, hvor problemet opstod
●
Den eller de fejlmeddelelser, der blev vist
●
Hardwarekonfigurationen
●
Navn og version på den hardware og software, du bruger
Placering af klassificeringsetiketten
Typemærkaten på skærmen angiver produktnummer og serienummer. Du kan få bruge for disse numre, hvis
du kontakter HP vedrørende skærmmodellen. Mærkepladen sidder i bunden af skærmen.
Produktsupport
19
4
Vedligeholdelse af skærmen
Retningslinjer for vedligeholdelse
Sådan øges skærmens ydeevne og levetid:
●
Åbn ikke skærmens kabinet, og forsøg ikke selv at reparere produktet. Indstil kun de kontrolfunktioner,
der er omtalt i betjeningsvejledningen. Hvis skærmen ikke fungerer korrekt eller du har tabt eller
beskadiget den, skal du kontakte HPs autoriserede forhandler eller serviceyder.
●
Brug kun en strømkilde og en forbindelse, der passer til skærmen ifølge etiketten/pladen bag på
skærmen.
●
Sørg for at den nomielle spænding for produkterne, der tilsluttes stikket, ikke overskrider den grænse,
som gælder for det elektriske stik, og den samlede nominelle spænding. Den nominelle spænding er
angivet (i AMPS eller A) på enhedens strømetiket.
●
Installér skærmen i nærheden af en stikkontakt, du har nem adgang til. Afbryd strømmen ved at tage fat
om stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at afbryde tilslutningen.
●
Sluk skærmen, når den ikke er i brug. Du kan forlænge skærmens levetid betydeligt, hvis du benytter et
strømstyringsprogram eller slukker skærmen, når den ikke er i brug.
BEMÆRK: Skærme med et "fastbrændt billede" dækkes ikke af HP's garanti.
●
Stik og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Skub aldrig
genstande af nogen art ind i kabinettets stik eller åbninger.
●
Tab ikke skærmen, og anbring den aldrig på en ustabil overflade.
●
Undgå at anbringe noget oven på netledningen. Træd ikke på netledningen.
●
Anbring skærmen på et sted med god udluftning og væk fra kraftige lys-, varme- eller fugtkilde.
●
Når du fjerner skærmstativet, skal du lægge skærmen med forsiden nedad på et blødt underlag for at
undgå, at skærmen bliver ridset, får skader eller går i stykker.
Rensning af skærmen
1.
Sluk for skærmen, og tag derefter netledningen ud af stikket bag på enheden.
2.
Tør støvet af skærmen og kabinettet med en blød og ren, antistatisk klud.
3.
I situationer hvor rengøringen er mere vanskelig, kan du bruge en blanding af halvt vand og halvt
isopropylalkohol.
FORSIGTIG: Sprøjt rengøringsmidlet på en klud, og brug den fugtige klud til forsigtigt at tørre skærmen af.
Sprøjt aldrig rengøringsmidlet direkte på skærmen. Det kan løbe om bag kanten og beskadige elektronikken.
FORSIGTIG: Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder oliebaserede stoffer, som f.eks. benzen, fortynder
eller flygtige stoffer, til at rengøre skærmen eller kabinettet. Disse kemikalier kan beskadige skærmen.
Forsendelse af skærmen
Gem den oprindelige emballage. Du kan få brug for den på et senere tidspunkt, hvis du skal flytte eller fragte
skærmen.
20
Kapitel 4 Vedligeholdelse af skærmen
A
Tekniske specifikationer
BEMÆRK: Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's
komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
For at få oplysninger om de seneste specifikationer eller yderligere specifikationer, gå ind på
http://www.hp.com/go/quickspecs/ og søg efter din specifikke skærm-model for at finde de QuickSpecs der
gælder for din specifikke model.
Specifikation
Måling
Skærm, bredskærm
62,23 cm
Type
TN FHD
Synlig billedstørrelse
62,23 cm diagonalt
Hældning
-5° til 23°
24,5 tommer
24,5'' diagonalt
Vægt
Uden fod
3,63 kg
8 pund
Med fod
4,6 kg
10,14 pund
Højde
40,79 cm
16,07 tommer
Dybde
22,75 cm
8,96 tommer
Bredde
56,90 cm
22,42 tommer
Maksimal grafikopløsning
1920 × 1080
Optimal grafikopløsning
1920 × 1080
Pixelhøjde
0,2832 x 0,2802 mm
Pixel pr. tomme (PPI)
89,915 PPI
Vandret frekvens
30 kHz ~ 144 kHz
Lodret frekvens
42 Hz ~ 144 Hz
Svartid
Standardresponstiden for skærmen er på 7 ms. I
skærmmenuen kan responstiden justeres helt ned til 1 ms.
Alle ydelsesspecifikationer svarer til de specifikationer,
som leveres af HPs komponentleverandører; den faktiske
ydelse kan være højere eller lavere.
Størrelse (inkl. stativ)
Miljøkrav
Temperatur
Driftstemperatur
5°C til 35°C
41°F til 95°F
Opbevaringstemperatur
-20°C til 60°C
-4°F til 140°F
Relativ luftfugtighed
20% til 70%
Højde
Drift
0 m til 5.000 m
0 til 16.400 ft
21
Specifikation
Måling
Opbevaring
0 m til 12.192 m
Strømkilde
0 til 40.000 ft
100 V vekselstrøm til 240 V vekselstrøm 50/60 Hz
Målt strømforbrug
Aktiv tilstand
40 W
Typiske indstillinger
30 W
Slumre
<0,5 W
Fra
<0,3 W
Indgangsterminal
To HDMI-stik, ét DisplayPort-stik
Forudindstillede skærmopløsninger
De skærmopløsninger, der er anført nedenfor, er de mest almindeligt anvendte og er indstillet som
fabriksstandardindstillinger. Denne skærm genkender automatisk disse forudindstillede tilstande, og de
bliver vist med den korrekte størrelse og centreret på skærmen.
22
Forudindstill
ing
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
1
640 × 480
31,47
60
2
720 × 400
31,47
70
3
800 × 600
37,88
60
4
1024 × 768
48,36
60
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,70
60
7
1280 × 1024
63,98
60
1366 × 768
48
60
8
1440 × 900
55,94
60
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
60
11
1920 × 1080
67,50
60
13
1920 × 1080
325,10
144
Forudin
dstillin
g
Timing Name
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
2
576p
720 × 576
31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
Tillæg A Tekniske specifikationer
Forudin
dstillin
g
Timing Name
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
4
720p60
1280 × 720
45
60
5
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Aktivering af brugerdefinerede tilstande
Videokontrolenhedens signal kan af og til kræve en tilstand, som ikke er forudindstillet, hvis:
●
Du ikke bruger en standard grafikadapter.
●
Du ikke har aktiveret en forudindstillet tilstand.
Hvis det sker, skal du muligvis justere indstillingerne for skærmen ved hjælp af visningen på skærmen. Der
kan foretages ændringer på enhver eller alle tilstande, og disse lagres i hukommelsen. Skærmen lagrer
automatisk den nye indstilling og genkender derefter den nye tilstand, ligesom med en forudindstillet
tilstand. Udover de fabriksindstillede tilstande er der mindst 10 brugertilstande, som kan angives og lagres.
Netadapter
Producent
Modelnummer
Strømforsyningens normerede effekt
Delta
TPC-DA58
19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65 W
Funktionen Energy Saver (Strømsparefunktion)
Skærmen understøtter en strømbesparelsestilstand. Skærmen skifter til strømsparetilstand, hvis den
registrerer, at der ikke er noget vandret og/eller lodret synkroniseringssignal. Når skærmen registrerer, at
disse signaler ikke er til stede, bliver skærmen sort, baggrundsbelysningen slukkes, og lysdioden for strøm
lyser gult. Når skærmen er i strømbesparelsestilstand, forbruger skærmen <0,5 watt strøm. Der er en kort
opvarmningsperiode, før skærmen vender tilbage til dens normale driftstilstand.
Se i manualen til computeren, hvordan du indstiller strømsparetilstanden (funktionen kaldes til tider
strømstyring).
BEMÆRK: Ovennævnte strømsparefunktion virker kun, når skærmen er tilsluttet en computer der har
strømsparetilstande.
Når du angiver indstillingerne i skærmens slumretilstands-timer, kan du også programmere skærmen til at
skifte til strømbesparelsestilstand efter et bestemt tidsrum. Lysdioden for strøm blinker gult, når
strømbesparelsestilstanden aktiveres via skærmens slumretilstands-timer.
Netadapter
23
B
Hjælp til handicappede
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer
med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer,
og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din
kilde-enhed, der er sluttet til skærmen for at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler, skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Sådan kontaktes support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os mere om teknologiske
hjælpemidler, der har hjulpet dig, bedes du kontakte os på (888) 259-5707, mandag til fredag fra kl. 6:00 til
21:00 UTC−07. Hvis du er døv eller hørehæmmet og bruger TRS/VRS/WebCapTel, og behøver teknisk support
eller har spørgsmål vedrørende teknologiske hjælpemidler, kan du kontakte os ved at ringe til (877)
656-7058, mandag til fredag fra kl. 6:00 til 21:00 UTC−07.
24
Tillæg B Hjælp til handicappede
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising