HP | OMEN 25 Display | HP OMEN 25 Display מדריך למשתמש

HP OMEN 25 Display מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫‪© Copyright 2017 HP Development Company,‬‬
‫‪L.P.‬‬
‫‪ ,HDMI‬הסמליל של ‪ HDMI‬ו‪High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬הם סימנים מסחריים או‬
‫סימנים מסחריים רשומים של ‪.HDMI Licensing LLC‬‬
‫‪ Microsoft‬ו‪ Windows-‬הם סימנים מסחריים או‬
‫סימנים מסחריים רשומים של ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫המידע המובא כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של‬
‫‪ HP‬מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים‬
‫למוצרים ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב לעיל‬
‫כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪HP‬‬
‫מסירה מעליה כל חבות שהיא בגין שגיאות טכניות‪,‬‬
‫שגיאות עריכה או השמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫הודעה על אודות המוצר‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שיכולות מסוימות לא תהיינה זמינות‬
‫במוצר שברשותך‪ .‬כדי לגשת למדריכים העדכניים‬
‫ביותר למשתמש‪ ,‬היכנס לאתר ‪http://www.hp.com/‬‬
‫‪ .support‬בחר ‪( Find your product‬חפש את המוצר)‬
‫ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬אפריל ‪2017‬‬
‫מק"ט מסמך‪925121-BB1 :‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫מדריך זה מספק מידע על מאפייני המסך‪ ,‬התקנת המסך‪ ,‬השימוש בתכנה והמפרטים הטכניים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המתחיל בצורה זו מציין כי אי‪-‬ציות להוראות עלול להסתיים בחבלות גופניות או באבדן חיים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין כי אי‪-‬ציות להוראות עלול להסתיים בנזק לציוד או באבדן מידע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין מידע חשוב נוסף‪.‬‬
‫עצה‪ :‬טקסט המתחיל בצורה זו מציין עצות מועילות‪.‬‬
‫מוצר זה כולל טכנולוגיית ‪.HDMI‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬צעדים ראשונים ‪1 ...............................................................................................................................................‬‬
‫מידע בטיחותי חשוב ‪1 ..................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו ‪2 ................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות ‪2 ...................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי צד וחלק תחתון בלוח האחורי ‪3 ...........................................................................................................‬‬
‫רכיבי המעמד ‪4 ..........................................................................................................................................‬‬
‫התקנת הצג ‪4 ..............................................................................................................................................................‬‬
‫היזהר בעת התקנת הצג ‪4 ...........................................................................................................................‬‬
‫חיבור מעמד הצג ‪5 .....................................................................................................................................‬‬
‫הרכבת ראש הצג ‪6 .....................................................................................................................................‬‬
‫הסרת מעמד הצג ‪6 ..................................................................................................................‬‬
‫חיבור תושבת ההתקנה ‪7 ................................................................................................ VESA‬‬
‫חיבור הכבלים ‪8 .........................................................................................................................................‬‬
‫חיבור התקני ‪10 ................................................................................................................................. USB‬‬
‫כוונון הצג ‪10 ............................................................................................................................................‬‬
‫התקנת כבל אבטחה ‪11 ..............................................................................................................................‬‬
‫הפעלת הצג ‪12 ..........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שימוש בצג ‪13 ...................................................................................................................................................‬‬
‫תוכנה ותוכניות שירות ‪13 .............................................................................................................................................‬‬
‫קובץ מידע להתקנה ‪13 ...............................................................................................................................‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה ‪13 .....................................................................................................................‬‬
‫התקנת קובצי ‪ INF‬ו‪13 .......................................................................................................................................... ICM-‬‬
‫התקנה מתקליטור (זמין באזורים נבחרים) ‪13 ...............................................................................................‬‬
‫הורדה מהאינטרנט ‪14 ................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתוכנה ‪14 ..................................................................................................................................... My Display‬‬
‫הורדת התוכנה ‪14 .....................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתוכנה ‪14 .....................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪14 .................................................................................................................... )OSD‬‬
‫בחירת זמן תגובה מהיר יותר עבור משחקים ‪15 .............................................................................................‬‬
‫הקצאת לחצני פקדים ‪16 ...............................................................................................................................................‬‬
‫כוונון למצב אור כחול נמוך ‪17 .......................................................................................................................................‬‬
‫שימוש באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי) ‪17 ........................................................................................‬‬
‫‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות ‪18 .......................................................................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות נפוצות ‪18 ................................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫נעילות לחצן ‪18 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫תמיכת מוצרים ‪19 ........................................................................................................................................................‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית ‪19 ...................................................................................................................................‬‬
‫איתור תווית הדירוג ‪19 ..................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4‬תחזוקת הצג ‪20 .................................................................................................................................................‬‬
‫הנחיות תחזוקה ‪20 ......................................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי הצג ‪20 .............................................................................................................................................‬‬
‫משלוח הצג ‪20 ..........................................................................................................................................‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים ‪21 ......................................................................................................................................‬‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש ‪22 ...............................................................................................................................‬‬
‫כניסה למצב משתמש ‪23 ............................................................................................................................‬‬
‫מתאם מתח ‪23 ............................................................................................................................................................‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל ‪23 ............................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב נגישות ‪24 ................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות ‪24 ...........................................................................................................................................‬‬
‫פנייה לתמיכה ‪24 .........................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫צעדים ראשונים‬
‫מידע בטיחותי חשוב‬
‫כבל החשמל מסופק עם הצג‪ .‬אם משתמשים בכבל אחר‪ ,‬השתמש אך ורק במקור מתח ובתקע המתאימים לצג זה‪ .‬למידע על‬
‫ערכת כבל המתח שיש להשתמש בה יחד עם הצג‪ ,‬עיין בהודעות המוצר המפורטות בערכת התיעוד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫• חבר את כבל המתח לשקע חשמלי שהגישה אליו קלה בכל עת‪.‬‬
‫• נתק את המחשב ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫• אם כבל המתח סופק עם תקע של שלושה פינים‪ ,‬חבר אותו לשקע חשמל מוארק בעל ‪ 3‬פינים‪ .‬אל תשבית את פין ההארקה‬
‫של כבל המתח‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬על‪-‬ידי חיבור מתאם בעל ‪ 2‬פינים‪ .‬הפין המשמש להארקה הוא מאפיין בטיחות חשוב‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם או ימעד‬
‫בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬לצורך ניתוק הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את מדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬הוא מתאר התקנה תקינה של תחנת עבודה‪,‬‬
‫יציבה תקינה וכן הרגלי בריאות ועבודה למשתמשי המחשב‪ ,‬ומספק בנוסף מידע בטיחותי חשוב בנושאי חשמל ומכניקה‪.‬‬
‫תוכל לעיין במדריך זה באתר ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להגן על הצג‪ ,‬כמו גם על המחשב‪ ,‬חבר את כל כבלי המתח המחוברים למחשב ולהתקנים ההיקפיים (כמו צג‪,‬‬
‫מדפסת‪ ,‬סורק )למכשיר כלשהו המספק הגנה מנחשולי מתח‪ ,‬כמו למשל מפצל שקעים או אל‪-‬פסק (‪). UPS‬לא כל התקני‬
‫רב‪-‬שקע מספקים הגנה מפני קפיצות מתח; התקני רב‪-‬שקע מתאימים צריכים לשאת תווית המאשרת במפורש שיש להם‬
‫יכולת הגנה מנחשולי מתח‪ .‬השתמש בלוח שקעים שהיצרן שלו מציע מדיניות של החלפה במקרה של נזק‪ ,‬שבמסגרתה יוחלף‬
‫הציוד שלך אם ההגנה מפני נחשולי מתח לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫השתמש בפריט ריהוט מתאים ובעל גודל נאות עבור צג ה‪ LCD-‬מבית ‪ HP‬שלך‪.‬‬
‫אזהרה! צגי ‪ LCD‬המוצבים באופן לקוי על פריטים כגון שידות‪ ,‬כונניות‪ ,‬מדפים‪ ,‬שולחנות‪ ,‬רמקולים‪ ,‬ארגזים או עגלות‬
‫עלולים ליפול ולגרום לפגיעות גופניות‪.‬‬
‫סדר בקפידה את החוטים והכבלים המחוברים לצג ה‪ LCD-‬וודא שאי אפשר למשוך אותם‪ ,‬לאחוז בהם או למעוד בגללם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מוצר זה מתאים למטרות בידור‪ .‬שקול למקם את הצג בסביבה בעלת תאורה מבוקרת‪ ,‬כדי למנוע הפרעות מתאורת‬
‫הסביבה וממשטחים בהירים‪ ,‬שעלולים לגרום להשתקפויות מטרידות על המרקע‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪1‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫תכונות‬
‫מוצר זה הוא צג בגודל ‪ 62.23‬ס"מ (‪ 24.5‬אינץ )'בטכנולוגיית ‪) TN( Twisted Nematic‬בעל קצב רענון של ‪ 144‬הרץ‪.‬‬
‫מוצר זה הוא צג מאושר לפי מפרט ‪ ,AMD FreeSync‬המאפשר ליהנות ממשחקים במחשב האישי שמציג כל שינוי בתמונה‬
‫המוקרנת על המרקע בצורה חלקה‪ ,‬בתגובה מהירה וללא קרעים‪ .‬במקור החיצוני המחובר לצג חייב להיות מותקן מנהל התקן‬
‫‪.FreeSync‬‬
‫טכנולוגיית ‪ AMD FreeSync‬מתוכננת לניקוי תצוגה מגומגמת וקרועה במהלך הקרנת משחקים וקטעי וידאו על‪-‬ידי נעילת‬
‫קצב הרענון של צג בהתאמה לקצב העברת המסגרות של הכרטיס הגרפי‪ .‬בדוק את היכולות הספציפיות של של הרכיב או‬
‫המערכת עם היצרן שלהם‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬נדרשים צגים מצוידים במעבד גרפי ‪ AMD Radeon‬ו‪/‬או צגי ‪ AMD APU‬מסדרה ‪ A‬שעומדים בדרישות מפרט‬
‫‪ .DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync‬לתמיכה בטכנולוגיית ‪ FreeSync‬לתמסורת בתקן ‪ ,HDMI‬נדרש מנהל התקן ‪AMD‬‬
‫‪( 15.11 Crimson‬או חדש יותר‪).‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫קצבי רענון מסתגלים משתנים בהתאם לצג‪ .‬מידע נוסף זמין באתר ‪.www.amd.com/freesync‬‬
‫כדי לאפשר את תפקודי ‪ FreeSync‬של הצג‪ ,‬לחץ על לחצן התפריט של הצג כדי לפתוח את תפריט הצג על המרקע‪ .‬לחץ על‬
‫‪( Color Control‬בקרת צבע ‪),‬לחץ על ‪( Viewing Modes‬מצבי תצוגה ‪),‬לחץ על ‪( Gaming‬משחקים )ולאחר מכן לחץ על‬
‫‪.FreeSync‬‬
‫תכונות הצג‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫שטח צפייה אלכסוני בגודל ‪ 62.23‬ס"מ (‪ 24.5‬אינץ )'ברזולוציה של ‪ ,1920 x 1080‬ותמיכה בתצוגה במרקע מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר‬
‫יכולת הטיה וצפייה קלה מעמדת ישיבה או עמידה‪ ,‬או בעת תנועה מצידו האחד של הצג לצידו השני‬
‫טכנולוגיית ‪ TN‬המספקת זוויות צפייה רחבות עם צבעים השומרים על אמינותם‬
‫כניסת וידיאו ‪)High-Definition Multimedia Interface( HDMI‬‬
‫אות וידיאו ‪DisplayPort‬‬
‫חריץ כבל אבטחה‬
‫שקע פלט לאוזניות קשת או אמצעי שמע אחרים‬
‫מתלה לאחסון אוזניות קשת על המעמד של הצג‬
‫יכולת הכנס‪-‬הפעל‪ ,‬אם נתמכת על‪-‬ידי מערכת ההפעלה‬
‫התאמות תפריט ‪ OSD‬על המרקע ב‪ 10-‬שפות להקלה בהתקנה ובמיטוב של הצג‬
‫התוכנה ‪ My Display‬לכוונון הגדרות צג דרך ‪Windows‬‬
‫תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב (‪) HDCP‬מופעלת על כניסות דיגיטליות‬
‫תקליטור התיעוד והתוכנה האופטי המסופק עם הצג באזורים נבחרים כולל מנהלי התקן של הצג ותיעוד של המוצר‬
‫אפשרות להתקנה מסוג ‪ VESA‬לחיבור הצג לתושבת התקנה על‪-‬קיר או לזרוע צידוד‬
‫רכזת ‪ USB 3.0‬עם יציאה אחת להעלאת נתונים ושתי יציאות לכניסת נתונים‬
‫הערה‪ :‬למידע בנושא תקינה ובטיחות‪ ,‬עיין במסמך ‪( Product Notices‬הודעת מוצר )שסופק בערכת התיעוד‪ .‬כדי לאתר‬
‫עדכונים במדריך למשתמש של המוצר‪ ,‬היכנס לאתר ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר ‪( Find your product‬חפש את‬
‫המוצר )ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫רכיבי צד וחלק תחתון בלוח האחורי‬
‫פריט‬
‫רכיב‬
‫תפקוד‬
‫‪1‬‬
‫לחצן ‪( Power‬הפעלה)‬
‫כאשר הצג כבוי‪ ,‬לחץ על הלחצן כדי להפעיל את הצג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצן ‪OK‬‬
‫לחץ כדי לפתוח את תפריט ‪ ,OSD‬לבחור פריט מתפריט ‪ ,OSD‬או לסגור את תפריט ‪ .OSD‬כאשר התפריט במסך‬
‫(‪) OSD‬פתוח מופעל מחוון מעל הלחצן ‪.OK‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצני תפקוד‬
‫השתמש בלחצנים אלה כדי לנווט בתפריט המסך‪ ,‬על סמך החיווי שמופיע מעל הלחצנים הפעילים כאשר‬
‫התפריט במסך פתוח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חריץ כבל אבטחה‬
‫חיבור כבל אבטחה מהצג לחפץ יציב‬
‫‪5‬‬
‫‪) (2( USB 3.x‬לכניסת נתונים)‬
‫חיבור התקני ‪ USB‬אופציונליים לצג‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪( USB 3.x‬להעלאת נתונים)‬
‫חיבור כבל רכזת ‪ USB‬בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מחבר מתח‬
‫לחיבור שנאי מתח‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫יציאות ‪)2( HDMI‬‬
‫חיבור כבל ‪ HDMI‬בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫חיבור כבל ‪ DisplayPort‬בין התקן המקור לבין הצג‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫שקע פלט לאוזניות קשת או‬
‫אמצעי שמע אחרים‬
‫לחיבור אביזרים אופציונליים‪ ,‬כגון רמקולים סטריאופוניים‪ ,‬אוזניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להגדיר מחדש את תצורת הלחצנים בתפריט התצוגה במסך (‪) OSD‬כדי לאפשר בחירה מהירה‬
‫של פעולות שגרתיות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא הקצאת לחצני פקדים בעמוד ‪.16‬‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬כוונן את עוצמת הקול לפני שתשתמש באוזניות מסוגים‬
‫שונים‪ .‬לקבלת מידע נוסף בנושא בטיחות‪ ,‬עיין בהודעות המוצר המופיעות בתקליטור האופטי‪ ,‬אם מצורף‬
‫למוצר שלך‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪3‬‬
‫רכיבי המעמד‬
‫פריט‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫לחצן שחרור מעמד‬
‫‪2‬‬
‫וו אחסון לאוזניות‬
‫‪3‬‬
‫ארגון הכבלים‬
‫התקנת הצג‬
‫היזהר בעת התקנת הצג‬
‫כדי למנוע נזק לצג‪ ,‬אל תיגע במשטח צג ‪ .LCD‬לחץ על פני הצג עלול לגרום לאי‪-‬אחידות של הצבע או לשינוי בכיווניות‬
‫הגבישים הנוזליים‪ .‬במקרה זה‪ ,‬המסך לא יחזור למצב הרגיל שלו‪.‬‬
‫בעת התקנת מעמד‪ ,‬הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על משטח המכוסה ביריעת גומי או בבד שאינו שורט‪ .‬כך מונעים שריטות‬
‫או שברים במרקע או נזק ללוח הקדמי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫התקנת הצג‬
‫חיבור מעמד הצג‬
‫זהירות‪:‬‬
‫המסך שביר‪ .‬הימנע ממגע במסך או הפעלת לחץ עליו; פעולה זו עלולה לגרום נזק‪.‬‬
‫עצה‪ :‬התחשב במיקום הצג‪ ,‬כי המסגרת עשויה לגרום להשתקפויות מפריעות מהאור בחדר או ממשטחים מבהיקים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הרם והוצא את הצג מאריזתו והנח אותו כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ את רכיב ניהול הכבלים (‪) 1‬למקומו על הצוואר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את הבסיס ואת הצוואר של המעמד מהתיבה‪.‬‬
‫כדי להרכיב את הבסיס ואת הצוואר‪ ,‬יישר את הבסיס עם הצוואר (‪), 2‬הכנס את בורג הפרפר שעל הבסיס אל הצוואר‪,‬‬
‫והדק את בורג הפרפר (‪) 3‬היטב‪.‬‬
‫חבר את המעמד לצג על‪-‬ידי לחיצת התושבת (‪) 4‬שבראש המעמד לתוך המחבר שבצדו האחורי של ראש הצג‪ ,‬עד‬
‫שהתושבת ננעלת במקומה בנקישה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪5‬‬
‫הרכבת ראש הצג‬
‫ניתן לפרק את הצג מהמעמד ולהתקין אותו על קיר‪ ,‬על זרוע להרכבת צג או על מתקן הרכבה אחר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ציוד זה מיועד להרכבה על זרוע להרכבה על קיר המאושרת על ידי ‪ -UL‬או ‪.CSA-Listed‬‬
‫זהירות‪ :‬צג זה תומך בחורי התקנה ‪ 100‬מ"מ סטנדרטיים של ‪ .VESA‬כדי להרכיב את ראש הצג על התקן הרכבה של יצרן אחר‪,‬‬
‫יש להשתמש בארבעה ברגים בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ 0.7‬ואורך ‪ 10‬מ"מ‪ .‬אין להשתמש בברגים ארוכים יותר שעלולים לפגוע‬
‫בראש הצג‪ .‬חשוב לוודא עם יצרן התקן ההרכבה שההתקן תואם לתקן ‪ VESA‬וכי כושר הנקוב שלו לנשיאת משקל תואם‬
‫למשקל של ראש הצג‪ .‬לקבלת הביצועים הטובים ביותר‪ ,‬חשוב להשתמש בכבלי החשמל וההפעלה המצורפים לצג‪.‬‬
‫הסרת מעמד הצג‬
‫זהירות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫נתק והסר את כל הכבלים מהצג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על תפס השחרור (‪) 1‬כלפי מטה והחלק את המעמד החוצה מהמחבר שבראש הצג (‪).2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪6‬‬
‫לפני תחילת פירוק הצג‪ ,‬ודא שהוא כבוי ושכל הכבלים מנותקים‪.‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי‪.‬‬
‫שחרר את בורג הפרפר (‪) 3‬והסר את הבסיס מהצוואר (‪).4‬‬
‫חיבור תושבת ההתקנה ‪VESA‬‬
‫תושבת התקנה ‪ VESA‬מסופקת עם הצג ומשמשת לחיבור הצג לקיר‪ ,‬לזרוע צידוד או לתושבת אחרת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר את מעמד הצג‪ .‬עיין בנושא הסרת מעמד הצג בעמוד ‪.6‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ את המחבר על תושבת ‪ VESA‬לתוך המחבר בחלקו האחורי של ראש הצג‪ ,‬עד שהתושבת תינעל במקומה בנקישה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי לחבר את הצג לזרוע צידוד או להתקן קיבוע אחר‪ ,‬הכנס ארבעה בורגי קיבוע דרך החורים שבהתקן הקיבוע אל חורי‬
‫הברגים בתושבת ‪ VESA‬שהותקנה בגב הצג‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫להרכבת הצג על קיר או על זרוע צידוד‪ ,‬פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן ההרכבה‪.‬‬
‫כדי לשמור על ביצועים וניקיון מיטביים של הצג‪ ,‬אין לסובב אותו ‪ 90‬מעלות לתצוגה אנכית‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪7‬‬
‫חיבור הכבלים‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצג מסופק עם מבחר כבלים‪ .‬אריזת הצג אינה כוללת את כל הכבלים שמוצגים בסעיף זה‪.‬‬
‫הנח את הצג במקום נוח ומאוורר היטב בקרבת המחשב‪.‬‬
‫חבר את כבל הווידאו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הצג יקבע באופן אוטומטי באיזו כניסת קלט קיימים אותות וידאו תקפים‪ .‬ניתן לבחור מקור קלט דרך התפריט‬
‫המוצג במסך (‪) OSD‬בלחיצה על הלחצן תפריט ובחירה באפשרות ‪( Input Control‬בקרת קלט‪).‬‬
‫‪8‬‬
‫התקנת הצג‬
‫●‬
‫חבר כבל ‪ DisplayPort‬למחבר ‪ DisplayPort‬בחלק האחורי של הצג ואת הצד האחר למחבר ‪ DisplayPort‬של‬
‫התקן המקור‪.‬‬
‫●‬
‫חבר כבל ‪ HDMI‬ליציאת ‪ HDMI‬בחלק האחורי של הצג ואת הצד האחר ליציאת ‪ HDMI‬של התקן המקור‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את המחבר ‪ Type-B‬של כבל ‪ USB‬להעלאת נתונים ליציאת ‪ USB‬להעלאה בחלק האחורי של הצג‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חבר‬
‫את המחבר ‪ Type-A‬של הכבל ליציאת ‪ USB‬להורדת נתונים בהתקן המקור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חבר קצה אחד של כבל המתח לשנאי המתח (‪) 1‬ואת הקצה האחר לשקע חשמל מוארק (‪), 2‬ולאחר מכן חבר את שנאי‬
‫המתח לצג (‪).3‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫אל תשבית את פין ההארקה של כבל החשמל‪ .‬שקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק (מחובר לאדמה )שקל לגשת אליו בכל עת‪.‬‬
‫נתק את הציוד ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם‬
‫או ימעד בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬לצורך ניתוק הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪9‬‬
‫חיבור התקני ‪USB‬‬
‫ניתן למצוא בחלק האחורי של הצג שתי יציאות ‪ USB‬לכניסת נתונים ויציאת ‪ USB‬אחת להעלאת נתונים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עליך לחבר כבל ‪ USB‬להעלאת נתונים ממחשב המקור לצג כדי להפעיל את יציאות ‪ USB‬שבצג‪ .‬עיין בשלב ‪ ,3‬בחלק‬
‫חיבור הכבלים בעמוד ‪.8‬‬
‫כוונון הצג‬
‫הטה את לוח הצג קדימה או אחורה כדי להגיע לזווית צפייה נוחה לעין‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫התקנת הצג‬
‫התקנת כבל אבטחה‬
‫כבל האבטחה הוא התקן נעילה במפתח הכולל כבל מתכתי‪ .‬ניתן לחבר צד אחד של הכבל אל שולחן העבודה (או לחפץ נייח‬
‫אחר )ואת הצד השני של הכבל אל חריץ כבל האבטחה שבמחשב‪ .‬נעל את כבל האבטחה במפתח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬נקוט משנה זהירות בעת הכוונון של ההטיה‪ ,‬הסיבוב או הגובה של המחשב כאשר מותקן עליו כבל אבטחה‪ .‬הכבל‬
‫או המנעול עלולים להפריע לכוונון‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬צעדים ראשונים‬
‫‪11‬‬
‫הפעלת הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בהתקן הקלט כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בגב הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬בצגים המציגים במשך זמן רב את אותה תמונה סטטית עלולה להופיע תופעה של "זכירת התמונה"‪ *.‬כדי למנוע‬
‫תופעה זו יש להפעיל תמיד יישום שומר מסך או לכבות את הצג כשאינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪" .‬תמונה שיורית" הוא‬
‫מצב שעלול להתרחש בכל הצגים המצוידים במרקע ‪ .LCD‬צגים עם "תמונה צרובה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫* פרק זמן ארוך הוא ‪ 12‬שעות רצופות או יותר של היעדר שימוש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על כפתור ההפעלה אין השפעה‪ ,‬ייתכן שמאפיין ‪( Power Button Lockout‬נעילת לחצן הפעלה )הופעל‪.‬‬
‫כדי להפסיק את פעולת המאפיין‪ ,‬לחץ והחזק את כפתור הפעלת הצג במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להפסיק את פעולת נורית ההפעלה דרך תפריט תצוגה על תצוגה‪ .‬לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )בגב הצג ובחר‬
‫‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל ‪),‬בחר ‪( Power LED‬נורית הפעלה )ולאחר מכן בחר ‪( Off‬כבויה‪).‬‬
‫כאשר הצג מופעל‪ ,‬ההודעה ‪( Monitor Status‬מצב צג )תופיע למשך ‪ 5‬שניות‪ .‬הודעה זו מציינת את כניסת הקלט הפעילה‬
‫כעת‪ ,‬את מצב הגדרת המיתוג האוטומטי של המקור (מופעל או מופסק; ברירת המחדל היא 'מופעל ‪'),‬רזולוציית התצוגה‬
‫המוגדרת מראש הנוכחית ואת רזולוציית התצוגה המוגדרת מראש המומלצת‪.‬‬
‫הצג סורק באופן אוטומטי את כניסות האותות‪ ,‬מאתר את האות הפעיל ומשתמש בו לתצוגה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫התקנת הצג‬
‫‪2‬‬
‫שימוש בצג‬
‫תוכנה ותוכניות שירות‬
‫התקליטור המצורף לצג (אם ישי כזה )כולל קבצים המיועדים להתקנה במחשב‪ .‬אם אין ברשותך כונן תקליטורים‪ ,‬תוכל להוריד‬
‫את הקבצים מאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫קובץ ‪( INF‬מידע)‬
‫קובצי ‪( ICM‬התאמת צבע תמונה( )אחד עבור כל מרחב צבעים מכויל)‬
‫תוכנת ‪My Display‬‬
‫קובץ מידע להתקנה‬
‫קובץ ‪ INF‬מגדיר את משאבי הצג בהם משתמשות מערכות ההפעלה ®‪ Windows‬כדי להבטיח את תאימות הצג לכרטיס הגרפי‬
‫של המחשב‪.‬‬
‫הצג תואם לשיטת ההפעלה "הכנס‪-‬הפעל" של ‪ Windows‬ויתפקד כראוי ללא צורך בהתקנת קובץ ‪ .INF‬תאימות "תקע והפעל"‬
‫של הצג דורשת כי כרטיס המסך יהיה תואם ‪ VESA DDC2‬וכי הצג יתחבר ישירות לכרטיס המסך‪ .‬שיטת "הכנס‪-‬הפעל" לא‬
‫פועלת דרך מחברי ‪ BNC‬נפרדים או דרך תיבות‪/‬מאגרי פיצול‪.‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה‬
‫קובצי ‪ ICM‬הם קובצי נתונים המשמשים במקביל גם בתוכניות גרפיקה‪ ,‬כדי לספק התאמת צבעים עקבית בין הצג לבין‬
‫המדפסת‪ ,‬או בין סורק לצג‪ .‬הקובץ מופעל מתוך תוכניות גרפיקה התומכות במאפיין זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫פרופיל צבע ‪ ICM‬נכתב לפי מפרט מבנה הפרופילים של )‪.International Color Consortium (ICC‬‬
‫התקנת קובצי ‪ INF‬ו‪ICM-‬‬
‫לאחר שקבעת שדרוש עדכון‪ ,‬השתמש באחת מהשיטות שלהלן כדי להתקין את הקבצים‪.‬‬
‫התקנה מתקליטור (זמין באזורים נבחרים)‬
‫כדי להתקין במחשב קובץ ‪ INF‬וקובץ ‪ ICM‬מהתקליטור האופטי (אם יש כזה‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫הכנס את התקליטור האופטי לכונן האופטי במחשב‪ .‬יוצג תפריט התקליטור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצג את הקובץ ‪( HP Monitor Software Information‬מידע תוכנת צג של ‪).HP‬‬
‫‪.4‬‬
‫בצע את ההוראות המופיעות במסך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את ‪( Install Monitor Driver Software‬התקנת התוכנה של מנהל ההתקן של הצג‪).‬‬
‫ודא שבהגדרות לוח הבקרה של התצוגה מופיעים הרזולוציה וקצבי הרענון הנכונים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪13‬‬
‫הורדה מהאינטרנט‬
‫אם במחשב או בהתקן המקור שברשותך אין כונן אופטי‪ ,‬תוכל להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של קובץ ‪ INF‬ושל קובץ ‪ICM‬‬
‫מאתר האינטרנט של ‪ HP‬לתמיכה בצגים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫עבור לאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫בחר קבל תוכנה ומנהלי התקן‪.‬‬
‫בצע את ההוראות המוקרנות על המרקע כדי לבחור צג ולהוריד את התוכנה‪.‬‬
‫שימוש בתוכנה ‪My Display‬‬
‫התוכנה ‪ My Display‬מאפשרת לבחור העדפות לתצוגה אופטימלית‪ .‬ניתן לבחור בין הגדרות למשחקים‪ ,‬סרטים‪ ,‬עריכת תמונות‬
‫או עבודה במסמכים ובגיליונות עבודה‪ .‬בנוסף‪ ,‬התוכנה ‪ My Display‬מאפשרת לכוונן בקלות הגדרות כגון בהירות‪ ,‬צבע‬
‫וניגודיות‪.‬‬
‫הורדת התוכנה‬
‫כדי להוריד את התוכנה ‪:My Display‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫עבור לאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫בחר קבל תוכנה ומנהלי התקן‪ ,‬ולאחר מכן פעל בהתאם שעל‪-‬גבי המסך ההוראות כדי לבחור את הצג ולהוריד את‬
‫התוכנה‪.‬‬
‫שימוש בתוכנה‬
‫כדי להשתמש בתוכנה ‪ ,My Display‬בחר את סמל ‪ HP My Display‬בשורת המשימות ועיין בעזרה של תוכנת‪.‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪)OSD‬‬
‫השתמש בתפריט ‪ OSD‬לכוונון התמונה המוקרנת על המרקע על פי העדפות הצפייה שלך‪ .‬ניתן לפתוח את תפריט ‪ OSD‬ולבצע‬
‫בו שינויים באמצעות הלחצנים שבצד ימין של הצג או הלחצנים שבשלט הרחוק‪.‬‬
‫כדי לגשת לתפריט ‪ OSD‬ולבצע בו שינויים‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אם הצג אינו מופעל עדיין‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה ‪ Power‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי לגשת לתפריט במסך‪ ,‬לחץ על אחד משלושת לחצני הפקדים כדי להפעיל אותם‪ .‬לאחר מכן לחץ על לחצן ‪Menu‬‬
‫(תפריט )כדי לפתוח את תפריט ‪.OSD‬‬
‫השתמש בשלושת לחצני הפקדים לניווט‪ ,‬בחירה וכוונון של האפשרויות בתפריט‪ .‬תוויות הלחצנים שמופיעות על המסך‬
‫משתנות בהתאמה לתפריט או לתפריט המשנה הפעילים‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מפרטת את אפשרויות הבחירה בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ראשי‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תפריט ראשי‬
‫תיאור‬
‫‪( Brightness‬בהירות)‬
‫כוונון רמת הבהירות של המסך‪ .‬תחום ברירת המחדל של היצרן הוא ‪.90‬‬
‫‪( Contrast‬ניגודיות)‬
‫כוונון רמת הניגודיות של המסך‪ .‬תחום ברירת המחדל של היצרן הוא ‪.80‬‬
‫‪( Color Control‬בקרת צבע)‬
‫בחירה וכוונון של צבע מסך‪.‬‬
‫‪( Input Control‬בקרת קלט)‬
‫בחירת אות כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫‪( Image Control‬בקרת תמונה)‬
‫מכוונן את תמונת המסך‪.‬‬
‫שימוש בתוכנה ‪My Display‬‬
‫תפריט ראשי‬
‫תיאור‬
‫‪( Power Control‬בקרת צריכת‬
‫חשמל)‬
‫כוונון הגדרות צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪( Menu Control‬בקרת תפריט)‬
‫כוונון בקרות ‪.OSD‬‬
‫‪( Management‬ניהול)‬
‫כוונון הגדרות ‪ DDC/CI‬והחזרת כל ההגדרות של תפריט ‪ OSD‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן ובחירת שפה‪.‬‬
‫‪( Information‬מידע)‬
‫מאפשר לבחור ולהציג מידע חשוב על הצג‪.‬‬
‫‪( Exit‬יציאה)‬
‫יציאה ממסך תפריט ‪.OSD‬‬
‫בחירת זמן תגובה מהיר יותר עבור משחקים‬
‫באפשרותך לבחור להגדיר זמן תגובה מהיר יותר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫בחר ‪( Image Control‬בקרת תמונה ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Response Time‬זמן תגובה‪).‬‬
‫בחר רמה מתפריט ‪( Response Time‬זמן תגובה‪):‬‬
‫רמת ‪( 1‬ברירת מחדל)‬
‫רמה ‪( 2‬מהר)‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪4‬‬
‫רמה ‪( 5‬המהיר ביותר)‬
‫הערה‪ :‬ברירת המחדל של זמן התגובה של הצג היא ‪ 7‬מילי‪-‬שניות‪ .‬בתפריט של הצג‪ ,‬ניתן לכוונן את זמן תגובה לרמה‬
‫נמוכה עד כדי ‪ 1‬מילי‪-‬שניות‪ .‬כל מפרטי הביצועים מייצגים מפרטים טיפוסיים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪;HP‬‬
‫הביצועים בפועל עשויים להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪15‬‬
‫הקצאת לחצני פקדים‬
‫לחיצה על אחד משלושת לחצני הפקדים בחזית מפעילה את הלחצנים ומציגה את הסמלים מעל הלחצנים‪ .‬להלן ברירת‬
‫המחדל של סמלי הלחצנים ותפקודיהם‪.‬‬
‫לחצן‬
‫תפקוד‬
‫אישור‬
‫פותח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫מידע‬
‫פותח את תפריט מידע‪.‬‬
‫(לחצן פקד ‪ - 1‬ניתן להקצאה)‬
‫מצב תצוגה‬
‫מעבר בין מצבי תצוגה קבועים מראש של הצג‪.‬‬
‫(לחצן פקד ‪ - 2‬ניתן להקצאה)‬
‫קלט פעיל הבא‬
‫מעבר למקור קלט הווידאו הבא‪.‬‬
‫(לחצן פקד ‪ - 3‬ניתן להקצאה)‬
‫ניתן לשנות את את תצורת ברירת המחדל של לחצני הפקדים כך שכאשר הלחצנים פעילים‪ ,‬ניתן להפעיל בקלות ובמהירות‬
‫פריטי תפריט שגרתיים‪.‬‬
‫כדי להקות לחצני פקדים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על אחד משלושת לחצני הפקדים כדי להפעיל את הלחצנים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן תפריט כדי לפתוח את‬
‫התפריט במסך‪.‬‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה (‪), OSD‬בחר ‪( Menu Control‬בקרת תפריט ‪),‬בחר ‪( Assign Buttons‬הקצאת לחצנים )ולאחר‬
‫מכן בחר אחת מתוך האפשרויות הזמינות ללחצן המבוקש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להגדיר מחדש רק את שלושת לחצני הפקדים‪ .‬אי אפשר לשנות את ההגדרות של לחצן ‪( Menu‬תפריט )או של‬
‫לחצן ‪( Power‬הפעלה‪).‬‬
‫‪16‬‬
‫הקצאת לחצני פקדים‬
‫כוונון למצב אור כחול נמוך‬
‫הפחתת הפליטה של אור כחול מהמרקע מפחיתה את החשיפה של עינייך לאור כחול‪ .‬הצג מאפשר בחירה בהגדרה שמפחיתה‬
‫את הפלט של אור כחול ויוצרת תמונה מרגיעה יותר ובעלת גירוי מופחת בעת קריאת תוכן במסך‪.‬‬
‫כדי לכוונן את פלט האור הכחול מהצג‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט ‪),‬בחר ‪( Color Control‬בקרת צבע )ולאחר מכן בחר ‪( Viewing Modes‬מצבי צפייה‪).‬‬
‫בחר את ההגדרות הרצויות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪( Low Blue Light‬אור כחול נמוך ‪):‬מנמיך את האור הכחול להקלה על העיניים בעת הצפייה‬
‫‪( Reading‬קריאה ‪):‬מיטוב פליטת האור הכחול והבהירות לצפייה נוחה תחת קורת גג‬
‫‪( Night‬לילה ‪):‬כוונון הצג לפליטה נמוכה ביותר של אור כחול וצמצום השפעתו על שינה‬
‫בחר ‪( Save and Return‬שמור וחזור )כדי לשמור את ההגדרה ולסגור את תפריט ‪( Viewing Modes‬מצבי צפייה ‪).‬בחר‬
‫באפשרות ‪( Cancel‬ביטול )אם אינך רוצה לשמור את השינויים‪.‬‬
‫בחר ‪( Exit‬יציאה )בתפריט הראשי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את המדריך לבטיחות ונוחות שסופק עם המדריכים למשתמש‪.‬‬
‫הוא מסביר כיצד יש להתקין את תחנת העבודה ומה הם תנוחת העבודה הנכונה והרגלי העבודה הבריאים ביותר‬
‫למשתמשי מחשבים‪ .‬המדריך לבטיחות ונוחות אף מספק מידע חשוב בנושא בטיחות בחשמלי ובטיחות מכנית‪ .‬המדריך‬
‫לבטיחות ונוחות זמין גם באינטרנט בכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫שימוש באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי)‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬של הצג ניתן להשתמש באפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )שנועדה לאפשר‬
‫את המעבר האוטומטי של הצג למצב חסכון בצריכת חשמל או להשבית את המעבר‪ .‬כאשר האפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב‬
‫שינה אוטומטי )מופעלת (ברירת המחדל ‪),‬הצג ייכנס למצב חסכון בצריכת חשמל כאשר המחשב המארח מאותת לעבור‬
‫לצריכת חשמל נמוכה (היעדר אות סנכרון אופקי או אנכי‪).‬‬
‫לאחר הכניסה למצב צריכת חשמל מופחתת‪ ,‬המרקע של הצג מוחשך‪ ,‬התאורה האחורית נכבית ונורית ההפעלה ‪ LED‬דולקת‬
‫בצבע ענבר‪ .‬במצב צריכת חשמל מופחתת זה‪ ,‬הצג צורך פחות מ‪ 0.5-‬ואט חשמל‪ .‬הצג מתעורר ממצב השינה כאשר המחשב‬
‫המארח שולח לצג אות פעיל (לדוגמה‪ ,‬אם מפעילים את העכבר או את המקלדת‪).‬‬
‫ניתן להשבית את האפשרות ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )באמצעות תפריט תצוגה על תצוגה (‪). OSD‬לחץ על‬
‫הלחצן ‪( Menu‬תפריט )בחלק האחורי כדי להציג את תפריט ‪ .OSD‬בתפריט ‪ OSD‬בחר באפשרות ‪( Power Control‬בקרת צריכת‬
‫חשמל )בחר ‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )ולאחר מכן בחר ‪( Off‬כבוי‪).‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫תמיכה ופתרון בעיות‬
‫פתרון בעיות נפוצות‬
‫הטבלה שלהלן מונה את הבעיות האפשריות‪ ,‬הגורם האפשרי לכל בעיה ואת הפתרונות המומלצים‪.‬‬
‫בעיה‬
‫גורם אפשרי‬
‫פתרון‬
‫המסך חשוך או הווידיאו מהבהב‪.‬‬
‫כבל החשמל מנותק‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל‪.‬‬
‫המחשב כבוי‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בגב הצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ללחיצה על לחצן ההפעלה אין כל השפעה‪ ,‬לחץ ממושכות‬
‫על לחצן ההפעלה במשך ‪ 10‬שניות כדי לשחרר את נעילת לחצן‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫כבל הווידיאו אינו מחובר היטב‪.‬‬
‫חבר את כבל הווידיאו בצורה הנכונה‪ .‬עיין בנושא חיבור הכבלים‬
‫בעמוד ‪ ,8‬לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫המערכת נמצאת במצב שינה‪.‬‬
‫הקש על מקש כלשהו במקלדת או הזז את העכבר כדי להפסיק את‬
‫תוכנית השירות המכבה את המסך‪.‬‬
‫כרטיס וידאו לא תואם‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ OSD‬ובחר בתפריט ‪( Input Control‬בקרת קלט ‪).‬הגדר‬
‫את ‪( Auto-Switch Input‬חילוף קלט אוטומטי )לאפשרות ‪( Off‬כבוי)‬
‫ובחר ידנית את הקלט‪.‬‬
‫התמונה נראית מעומעמת‪,‬‬
‫מעורפלת או כהה מדי‪.‬‬
‫הגדרת רמת הבהירות גבוהה מדי‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ OSD‬ובחר ‪( Brightness‬בהירות )כדי לכוונן את מידת‬
‫הבהירות כנדרש‪.‬‬
‫במסך מופיעה ההודעה ‪Check‬‬
‫‪( Video Cable‬בדוק את כבל‬
‫הווידיאו‪).‬‬
‫כבל הווידיאו של הצג מנותק‪.‬‬
‫חבר כבל אות וידיאו מתאים בין המחשב לצג‪ .‬ודא שהמחשב כבוי בעת‬
‫חיבור כבל הווידיאו‪.‬‬
‫במסך מופיעה ההודעה ‪Input‬‬
‫‪( Signal Out of Range‬אות‬
‫הכניסה מחוץ לטווח‪).‬‬
‫רזולוציית הווידאו או קצב הרענון נקבעו‬
‫להגדרה גבוהה מזו בה תומך הצג‪.‬‬
‫שנה את ההגדרות להגדרה שעבורה יש תמיכה (עיין ברזולוציות תצוגה‬
‫מוגדרות מראש בעמוד ‪).22‬‬
‫הצג כבוי אך נראה שלא נכנס‬
‫למצב שינה בהספק נמוך‪.‬‬
‫בקרת החיסכון בחשמל של הצג הושבתה‪.‬‬
‫פתח את תפריט ‪ ,OSD‬בחר ‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל )בחר‬
‫‪( Auto-Sleep Mode‬מצב שינה אוטומטי )והגדר את מצב השינה‬
‫האוטומטי לאפשרות ‪( On‬מופעל‪).‬‬
‫‪( OSD Lockout‬נעילת ‪)OSD‬‬
‫מוצגת‪.‬‬
‫פונקציית ‪( OSD Lockout‬נעילת ‪) OSD‬של‬
‫הצג הופעלה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )בגב הצג במשך ‪ 10‬שניות כדי לבטל את‬
‫נעילת תפריט ‪.OSD‬‬
‫‪( Power Button Lockout‬נעילת‬
‫לחצן הפעלה )מוצגת‪.‬‬
‫פונקציית ‪( Power Button Lockout‬נעילת‬
‫לחצן הפעלה )הופעלה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו במשך ‪ 10‬שניות כדי לבטל את‬
‫נעילת לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫נעילות לחצן‬
‫לחיצה ממושכת במשך עשר שניות על הלחצן ‪( Power‬הפעלה )או על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )נועלת את תפקודי הלחצנים‪.‬‬
‫ניתן לשחזר את הפונקציונליות של הלחצנים על‪-‬ידי לחיצה נוספת על הלחצנים והחזקתם למשך ‪ 10‬שניות נוספות‪.‬‬
‫הפונקציונליות זו זמינה רק כאשר הצג פועל ומציג אות פעיל ותפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬אינו פעיל‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫פתרון בעיות נפוצות‬
‫תמיכת מוצרים‬
‫למידע נוסף על אופן השימוש בצג‪ ,‬גש אל ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר קטגורית תמיכה מתאימה ובצע את ההוראות‬
‫המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המדריך למשתמש‪ ,‬חומרי העזר ומנהלי ההתקן של הצג זמינים כולם בכתובת זו‪.‬‬
‫כאן תוכל‪:‬‬
‫●‬
‫לשוחח בשיחת צ'ט עם טכנאי ‪HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫●‬
‫כאשר תמיכה בצ'אט אינה זמינה בשפה מסוימת‪ ,‬היא תהיה זמינה באנגלית‪.‬‬
‫אתר מרכז שירות של ‪HP‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית‬
‫אם אינך מצליח לפתור בעיה באמצעות העצות בסעיף לפתרון בעיות‪ ,‬ייתכן שתצטרך לפנות לתמיכה הטכנית‪ .‬לפני הפנייה‪,‬‬
‫הכן את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מספר הדגם של הצג‬
‫המספר הסידורי של הצג‬
‫תאריך הרכישה בחשבונית‬
‫התנאים שבהם התעוררה הבעיה‬
‫הודעות השגיאה שהופיעו‬
‫תצורת החומרה‬
‫שם וגרסה של החומרה והתוכנה שבהן אתה משתמש‬
‫איתור תווית הדירוג‬
‫תווית הדירוג שעל הצג מציינת את מספר המוצר ואת המספר הסידורי שלו‪ .‬מספרים אלה עשויים להיות נחוצים בעת הפנייה‬
‫לחברת ‪ HP‬בעניין דגם הצג שברשותך‪ .‬תווית הדירוג ממוקמת בתחתית ראש הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫תחזוקת הצג‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫כדי לשפר את הביצועים ולהאריך את משך חיי הצג‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אין לפתוח את בית הצג או לנסות לתקן את המוצר בעצמך‪ .‬כוונן רק את הבקרות המתוארות בהוראות ההפעלה‪ .‬אם הצג‬
‫אינו פועל כהלכה או נפל או ניזוק‪ ,‬יש לפנות למפיץ‪ ,‬לחנות או לספק שירות מורשה מטעם חברת ‪.HP‬‬
‫יש להשתמש במקור ובחיבור למתח התואמים לצג‪ ,‬כפי שמצוין בתווית או בלוחית בגב הצג‪.‬‬
‫ודא שהזרם הנקוב הכולל של המכשירים המחוברים לשקע אינו עולה על הזרם הנקוב של השקע‪ ,‬וכי הזרם הנקוב הכולל‬
‫של המכשירים המחוברים לכבל אינו עולה על הזרם הנקוב הכולל של הכבל‪ .‬עיין בתווית המתח כדי לקבוע מהו הזרם‬
‫הנקוב (באמפרים ‪ AMPS -‬או ‪) A‬של כל התקן‪.‬‬
‫מקם את הצג קרוב לשקע נגיש‪ .‬יש לנתק את הצג מהמתח על‪-‬ידי תפיסת התקע בחוזקה ומשיכתו מהשקע‪ .‬לעולם אין‬
‫לנתק את הצג על‪-‬ידי משיכת הכבל‪.‬‬
‫כבה את הצג כאשר אינך משתמש בו‪ .‬ניתן להאריך באופן משמעותי את חיי הצג בעזרת תוכנית של שומר מסך ועל‪-‬ידי‬
‫כיבויו כשאינו בשימוש‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫ניקוי הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צגים עם "תמונה צרובה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫בצג יש חריצים ופתחי אוורור‪ .‬אין לחסום או לכסות פתחים אלה‪ .‬לעולם אין לדחוף חפצים לחריצים בבית הצג או‬
‫לפתחים האחרים‪.‬‬
‫אין להפיל את הצג או להניח אותו על משטח לא יציב‪.‬‬
‫אין להניח דבר על כבל החשמל‪ .‬אין ללכת על הכבל‪.‬‬
‫יש להציב את הצג במקום מאוורר היטב‪ ,‬הרחק מתנאים חריגים של תאורה‪ ,‬חום או לחות‪.‬‬
‫כדי לפרק את המעמד של הצג‪ ,‬יש להניח את הצג כשפניו כלפי מטה‪ ,‬על משטח רך‪ ,‬כדי למנוע שריטות‪ ,‬פגיעות או‬
‫שברים במרקע‪.‬‬
‫כבה את הצג ונתק את כבל החשמל מגב הצג‪.‬‬
‫נקה את הצג מאבק על‪-‬ידי ניגוב הצג והמארז במטלית רכה‪ ,‬נקייה ואנטי‪-‬סטטית‪.‬‬
‫במקרים בהם נדרש ניקוי יסודי יותר‪ ,‬השתמש בתערובת מים ואלכוהול איסופרופילי ביחס של ‪.50/50‬‬
‫זהירות‪ :‬רסס את חומר הניקוי על המטלית ונגב בעדינות את משטח הצג במטלית הלחה‪ .‬אסור בהחלט לרסס את חומר‬
‫הניקוי ישירות על משטח הצג‪ .‬הנוזל עלול לחדור לחריצים ולפגוע ברכיבים האלקטרוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אין לנקות את מסך הצג או המארז בחומרי ניקוי המכילים חומרים מבוססי‪-‬נפט כגון בנזן‪ ,‬מדלל "(טינר )"או כל‬
‫חומר דליק אחר‪ .‬כימיקלים אלה עלולים לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫משלוח הצג‬
‫יש לשמור את אריזת המחשב במקום המיועד לאחסון‪ .‬ייתכן שיהיה בה צורך במועד כלשהו‪ ,‬כדי להעביר את הצג או לשלוח‬
‫אותו‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫א‬
‫מפרטים טכניים‬
‫הערה‪ :‬כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים בפועל עשויים‬
‫להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫לקבלת המפרטים העדכניים או מפרטים נוספים של המוצר‪ ,‬עבור אל ‪ http://www.hp.com/go/quickspecs/‬וחפש את דגם‬
‫הצג המסוים שלך כדי לאתר ‪ QuickSpecs‬ספציפי לדגם‪.‬‬
‫מידות‬
‫מפרט‬
‫צג‪ ,‬מרקע רחב‬
‫‪ 62.23‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫‪TN FHD‬‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון‪ 62.23 ,‬ס"מ‬
‫הטיה‬
‫‪ -5°‬צלסיוס עד ‪ 23°‬צלסיוס‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫כולל מעמד‬
‫ממדים (כולל מעמד)‬
‫גובה‬
‫עומק‬
‫רוחב‬
‫‪ 24.5‬אינץ'‬
‫אלכסון‪ 24.5 ,‬אינץ'‬
‫‪ 3.63‬ק"ג‬
‫‪ 8‬ליברות‬
‫‪ 4.6‬ק"ג‬
‫‪ 10.14‬ליברות‬
‫‪ 40.79‬ס"מ‬
‫‪ 16.07‬אינץ'‬
‫‪ 22.75‬ס"מ‬
‫‪ 8.96‬אינץ'‬
‫‪ 56.90‬ס"מ‬
‫‪ 22.42‬אינץ'‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫גודל פיקסל‬
‫‪ 0.2832‬מ"מ ‪ 0.2802 x‬מ"מ‬
‫פיקסלים באינץ'‬
‫‪89.915 PPI‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪ 30‬עד ‪ 144‬קילוהרץ‬
‫תדר אנכי‬
‫‪ 42‬הרץ עד ‪ 144‬הרץ‬
‫זמן תגובה‬
‫ברירת המחדל של זמן התגובה של הצג היא ‪ 7‬מילי‪-‬שניות‪ .‬בתפריט‬
‫של הצג‪ ,‬ניתן לכוונן את זמן תגובה לרמה נמוכה עד כדי ‪1‬‬
‫מילי‪-‬שניות‪ .‬כל מפרטי הביצועים מייצגים מפרטים טיפוסיים‬
‫המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים בפועל עשויים‬
‫להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫דרישות סביבה‬
‫טמפרטורה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪ 5°‬צלסיוס עד ‪ 35°‬צלסיוס‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫‪ -20°‬צלסיוס עד ‪ 60°‬צלסיוס‬
‫לחות יחסית‬
‫גובה מעל פני הים‬
‫בפעולה‬
‫‪ 20%‬עד ‪70%‬‬
‫‪ 41°‬פרנהייט עד‬
‫‪ 95°‬פרנהייט‬
‫‪ -4°‬פרנהייט עד‬
‫‪ 140°‬פרנהייט‬
‫‪ 0‬מ' עד ‪ 5,000‬מ'‬
‫‪ 0‬מ' עד ‪ 12,192‬מ'‬
‫נספח א מפרטים טכניים‬
‫‪21‬‬
‫מידות‬
‫מפרט‬
‫‪ 0‬רגל עד ‪16,400‬‬
‫רגל‬
‫באחסון‬
‫‪ 0‬רגל עד ‪40,000‬‬
‫רגל‬
‫זרם חילופים ‪ 100‬וולט עד ‪240‬וולט ‪ 50/60‬הרץ‬
‫מקור מתח‬
‫צריכת חשמל נמדדת‬
‫‪ 40‬וואט‬
‫מצב פעולה מלא‬
‫‪ 30‬ואט‬
‫הגדרות טיפוסיות‬
‫‪ <0.5‬וואט‬
‫שינה‬
‫מופסק‬
‫‪ <0.3‬וואט‬
‫מחבר כניסה‬
‫שני מחברי ‪ ,HDMI‬מחבר ‪ DisplayPort‬אחד‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫רזולוציות התצוגה המפורטות להלן הן מצבי השימוש הנפוצים ביותר והן מוגדרות כברירות מחדל של היצרן‪ .‬צג זה מזהה‬
‫באופן אוטומטי מצבים קבועים מראש אלה‪ ,‬והם יופיעו ממורכזים ובגודל המתאים במסך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הגדרה מראש‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית (קילו‪-‬הרץ)‬
‫תדירות אנכית (הרץ)‬
‫‪1‬‬
‫‪640 × 480‬‬
‫‪31.47‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 × 400‬‬
‫‪31.47‬‬
‫‪70‬‬
‫‪3‬‬
‫‪800 × 600‬‬
‫‪37.88‬‬
‫‪60‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 × 768‬‬
‫‪48.36‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 × 720‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 × 800‬‬
‫‪49.70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1280 × 1024‬‬
‫‪63.98‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1366 × 768‬‬
‫‪48‬‬
‫‪60‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1440 × 900‬‬
‫‪55.94‬‬
‫‪60‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1600 × 900‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1680 × 1050‬‬
‫‪65.29‬‬
‫‪60‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫‪67.50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫‪325.10‬‬
‫‪144‬‬
‫הגדרה‬
‫מראש‬
‫שם תזמון‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית (קילו‪-‬הרץ)‬
‫תדירות אנכית (הרץ)‬
‫‪1‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪720 × 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2‬‬
‫‪576p‬‬
‫‪720 × 576‬‬
‫‪31.25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪3‬‬
‫‪720p50‬‬
‫‪1280 × 720‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪50‬‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫הגדרה‬
‫מראש‬
‫שם תזמון‬
‫תבנית פיקסלים‬
‫תדירות אופקית )קילו‪-‬הרץ(‬
‫תדירות אנכית )הרץ(‬
‫‪4‬‬
‫‪720p60‬‬
‫‪1280 × 720‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1080p60‬‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1080p50‬‬
‫‪1920 × 1080‬‬
‫‪56.25‬‬
‫‪50‬‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫אות בקר הווידיאו עשוי לקרוא לעתים למצב שאינו מוגדר מראש אם‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫אינך משתמש במתאם מסך סטנדרטי‪.‬‬
‫אינך משתמש במצב מוגדר מראש‪.‬‬
‫במקרים כאלה‪ ,‬ייתכן שתצטרך לכוון מחדש את הפרמטרים של מסך הצג באמצעות תפריט ‪ .OSD‬ניתן לבצע את השינויים‬
‫באחד המצבים או בכולם ולשמור את השינויים בזיכרון‪ .‬הצג ישמור באופן אוטומטי את ההגדרה החדשה‪ ,‬ויזהה את המצב‬
‫החדש בדיוק כפי שיזהה מצב מוגדר מראש‪ .‬בנוסף למצבים המוגדרים מראש של היצרן‪ ,‬קיימים לפחות ‪ 10‬מצבים‬
‫מוגדרי‪-‬משתמש שניתן לקבוע ולשמור‪.‬‬
‫מתאם מתח‬
‫יצרן‬
‫מספר דגם‬
‫דירוג ספק מתח‬
‫‪Delta‬‬
‫‪TPC-DA58‬‬
‫‪ 19.5‬וולט ‪ DC‬ב‪ 3.33-‬אמפר – ‪ 65‬וואט‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל‬
‫הצג תומך במצב הספק נמוך‪ .‬הצג יעבור למצב הספק נמוך אם הוא יזהה העדר אות סנכרון אופקי ו‪/‬או אות סנכרון אנכי‪.‬‬
‫לאחר זיהוי היעדר של אחד האותות האלה‪ ,‬מסך הצג יוחשך‪ ,‬התאורה האחורית תכבה ונורית ההפעלה תאיר בצבע כתום‪.‬‬
‫במצב צריכה מופחתת‪ ,‬הצג צורך פחות מ‪ 0.5-‬ואט חשמל‪ .‬לפני חזרה למצב פעולה רגיל‪ ,‬הצג יעבור תהליך התחממות קצר‪.‬‬
‫להוראות הגדרת מצב החיסכון החיסכון באנרגיה (המכונה לעתים מאפיין ניהול צריכת חשמל ‪),‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫המחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מאפיין החיסכון בחשמל שצוין לעיל פועל רק כשהצג מחובר למחשבים הכוללים מצבי חיסכון באנרגיה‪.‬‬
‫בחירת הגדרות בכלי ‪( Sleep Timer‬שעון מצב שינה )של הצג מאפשרת לך גם לתכנת את הצג כך שיעבור למצב הספק נמוך‬
‫בשעה מוגדרת‪-‬מראש‪ .‬כאשר תוכנית שירות ‪( Sleep Timer‬שעון מצב שינה )של הצג יגרום לצג לעבור למצב הספק נמוך‪,‬‬
‫נורית הצג תהבהב בכתום‪.‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים‬
‫‪23‬‬
‫ב‬
‫נגישות‬
‫‪ HP‬מעצבת‪ ,‬מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שכל אדם יכול להשתמש בהם‪ ,‬לרבות אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬בין אם באופן‬
‫עצמאי או עם התקני עזר מתאימים‪.‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות עזר במערכת ההפעלה וניתן גם להגדיר את תצורתם כך שיתפקדו בטכנולוגיות‬
‫עזר נוספות‪ .‬השתמש בכלי החיפוש שבהתקן המקור המחובר לצג‪ ,‬כדי למצוא פרטים נוספים על אפשרויות הסיוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬למידע נוסף על אודות מוצר מסוים של טכנולוגיית עזר‪ ,‬פנה לשירות הלקוחות של המוצר‪.‬‬
‫פנייה לתמיכה‬
‫אנו מתמידים בפיתוח שיפורים בנגישות של מוצרינו ושירותינו ומקבלים בברכה משוב של משתמשים‪ .‬אם יש בעיה במוצר‪,‬‬
‫או אם ברצונך לספר לנו כיצד נעזרת ביכולות הנגישות‪ ,‬אנא פנה אלינו בטלפון ‪), 888( 259-5707‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות‬
‫‪ 06:00‬עד ‪( 21:00‬שעון ההרים ‪).‬אם אתה חרש או מתקשה בשמיעה‪ ,‬השתמש בציוד ‪ ,TRS/VRS/WebCapTel‬פנה אלינו‬
‫לקבלת תמיכה טכנית או בשאלות בנושאי נגישות בטלפון ‪), 877( 656-7058‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות ‪ 06:00‬עד ‪21:00‬‬
‫(שעון ההרים‪).‬‬
‫‪24‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising