HP | OMEN X 35 Curved Display | HP OMEN X 35 Curved Display מדריך למשתמש

HP OMEN X 35 Curved Display מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫‪© Copyright 2017 HP Development Company,‬‬
‫‪L.P.‬‬
‫‪ ,HDMI‬הסמליל של ‪ HDMI‬ו‪High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬הם סימנים מסחריים או‬
‫סימנים מסחריים רשומים של ‪.HDMI Licensing LLC.‬‬
‫‪ NVIDIA‬ו‪ G-SYNC-‬הם סימנים מסחריים ו‪/‬או סימנים‬
‫מסחריים רשומים של ‪ NVIDIA Corporation‬בארצות‬
‫הברית ובמדינות אחרות‪ Microsoft .‬ו‪Windowsf-‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או‬
‫במדינות אחרות‪.‬‬
‫המידע המובא כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של‬
‫‪ HP‬מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים‬
‫למוצרים ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב לעיל‬
‫כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪HP‬‬
‫מסירה מעליה כל חבות שהיא בגין שגיאות טכניות‪,‬‬
‫שגיאות עריכה או השמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫הודעה על אודות המוצר‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שיכולות מסוימות לא תהיינה זמינות‬
‫במוצר שברשותך‪ .‬כדי לגשת למדריכים העדכניים‬
‫ביותר למשתמש‪ ,‬היכנס לאתר ‪http://www.hp.com/‬‬
‫‪ .support‬בחר ‪( Find your product‬חפש את המוצר)‬
‫ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫מהדורה שניה‪ :‬מארס ‪2017‬‬
‫מק"ט מסמך‪912362-BB2 :‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫מדריך זה מספק מידע על מאפייני המסך‪ ,‬התקנת המסך‪ ,‬השימוש בתכנה והמפרטים הטכניים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫זהירות‪:‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות מוות או פציעה חמורה‪.‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות פציעות קלות עד בינוניות‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬הערה שמציינת שהמידע חשוב אך אינו מתייחס לסיכונים אפשריים (לדוגמה‪ ,‬הודעות המתייחסות לנזקי רכוש‪).‬‬
‫הודעה שמתרה במשתמש כי כשל בביצוע התהליך בדיוק כפי שמתואר עלול לגרום לאובדן נתונים או לנזק לחומרה או‬
‫לתוכנה‪ .‬וכן‪ ,‬הערה שמכילה מידע חיוני שמסביר מושג או את הדרך להשלמת משימה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכיל מידע נוסף שנועד להדגיש או להשלים נקודות חשובות בטקסט הראשי‪.‬‬
‫עצה‪:‬‬
‫עצות מועילות להשלמת משימה‪.‬‬
‫מוצר זה כולל טכנולוגיית ‪.HDMI‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬תחילת העבודה ‪1 ................................................................................................................................................‬‬
‫מידע בטיחותי חשוב ‪1 ..................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו ‪2 ................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות ‪2 ...................................................................................................................................................‬‬
‫זיהוי רכיבים בגב הצג ובצידו ‪3 ....................................................................................................................‬‬
‫התקנת הצג ‪4 ..............................................................................................................................................................‬‬
‫הסרת חסם הציר של המעמד ‪4 ....................................................................................................................‬‬
‫חיבור הכבלים ‪5 .........................................................................................................................................‬‬
‫חיבור התקני ‪8 ................................................................................................................................... USB‬‬
‫כוונון הצג לרמת הנוחות המרבית ‪9 .............................................................................................................‬‬
‫הפעלת הצג ‪10 ..........................................................................................................................................‬‬
‫התקנת כבל אבטחה ‪11 ..............................................................................................................................‬‬
‫אחסון אוזניות קשת ‪11 ..............................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתאורה אופפת ‪12 ..........................................................................................................................‬‬
‫הרכבת ראש הצג ‪13 ...................................................................................................................................‬‬
‫הסרת מעמד הצג ‪13 ................................................................................................................‬‬
‫חיבור תושבת ההתקנה ‪14 .............................................................................................. VESA‬‬
‫‪ 2‬שימוש בצג ‪15 ...................................................................................................................................................‬‬
‫תוכנה ותוכניות שירות ‪15 .............................................................................................................................................‬‬
‫אפשור ‪15 .................................................................................................................................... G-SYNC‬‬
‫קובץ מידע להתקנה ‪15 ...............................................................................................................................‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה ‪15 .....................................................................................................................‬‬
‫התקנת קובצי ‪ .inf‬וקובצי ‪16 ................................................................................................................................. .icm‬‬
‫התקנה מתקליטור (זמין באזורים נבחרים) ‪16 ...............................................................................................‬‬
‫הורדה מהאינטרנט ‪16 ................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪16 .................................................................................................................... )OSD‬‬
‫בחירת זמן תגובה מהיר יותר עבור משחקים ‪17 .............................................................................................‬‬
‫שימוש במצב שינה עמוקה ‪17 .......................................................................................................................................‬‬
‫בחירת מצב אור כחול נמוך ‪18 ........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות ‪19 .......................................................................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות נפוצות ‪19 ................................................................................................................................................‬‬
‫נעילת לחצן תפריט ‪19 ..................................................................................................................................................‬‬
‫פנייה לתמיכה ‪19 .........................................................................................................................................................‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית ‪20 ...................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫איתור המספר הסידורי ומספר המוצר ‪20 ........................................................................................................................‬‬
‫‪ 4‬תחזוקת הצג ‪21 .................................................................................................................................................‬‬
‫הנחיות תחזוקה ‪21 ......................................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי הצג ‪21 .............................................................................................................................................‬‬
‫משלוח הצג ‪21 ..........................................................................................................................................‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים ‪22 ......................................................................................................................................‬‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש ‪23 ...............................................................................................................................‬‬
‫כניסה למצב משתמש ‪23 ............................................................................................................................‬‬
‫מתאם מתח ‪24 ............................................................................................................................................................‬‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל ‪24 ............................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב נגישות ‪25 ................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות ‪25 ...........................................................................................................................................‬‬
‫פנייה לתמיכה ‪25 .........................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫מידע בטיחותי חשוב‬
‫ייתכן ששנאי מתח וכבל חשמל יסופקו עם הצג‪ .‬אם משתמשים בכבל אחר‪ ,‬יש להשתמש אך ורק במקור מתח ובתקע‬
‫המתאימים לצג זה‪ .‬למידע על ערכת כבל המתח שיש להשתמש בה יחד עם הצג‪ ,‬עיין בהודעות המוצר המפורטות בתקליטור או‬
‫בערכת התיעוד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫• חבר את כבל המתח לשקע חשמלי שהגישה אליו קלה בכל עת‪.‬‬
‫• נתק את המחשב ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫• אם כבל המתח סופק עם תקע של שלושה פינים‪ ,‬חבר אותו לשקע חשמל מוארק בעל ‪ 3‬פינים‪ .‬אל תשבית את פין ההארקה‬
‫של כבל המתח‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬על‪-‬ידי חיבור מתאם בעל ‪ 2‬פינים‪ .‬הפין המשמש להארקה הוא מאפיין בטיחות חשוב‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם או ימעד‬
‫בגללם‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את מדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬הוא מסביר כיצד יש להתקין את תחנת העבודה‬
‫ומה הם תנוחת העבודה הנכונה והרגלי העבודה הבריאים ביותר למשתמשי מחשבים‪ .‬המדריך הבטיחות והנוחות אף מספק‬
‫מידע חשוב בנושא בטיחות בחשמלי ובטיחות מכנית‪ .‬ניתן למצוא את המדריך לבטיחות ונוחות גם באינטרנט‪ ,‬באתר‬
‫‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫חשוב‪ :‬כדי להגן על הצג ועל המחשב‪ ,‬יש לחבר את כל כבלי המתח של המחשב וההתקנים ההיקפיים (כגון צג‪ ,‬מדפסת או‬
‫סורק )להתקן הגנה כלשהו מפני קפיצות מתח‪ ,‬כגון רב‪-‬שקע עם הגנת מתח או מערכת אל‪-‬פסק (‪). UPS‬לא כל רבי‪-‬השקע‬
‫מספקים הגנה מפני קפיצות מתח; מפצלי השקעים צריכים לשאת תווית המאשרת במפורש שיש להם יכולת הגנה מנחשולי‬
‫מתח‪ .‬השתמש ברב‪-‬שקע שהיצרן שלו מציע מדיניות של החלפה במקרה של נזק‪ ,‬שבמסגרתה יוחלף הציוד שלך אם ההגנה‬
‫מפני נחשולי מתח לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫השתמש בפריט ריהוט מתאים ובעל גודל נאות עבור צג ה‪ LCD-‬מבית ‪ HP‬שלך‪.‬‬
‫אזהרה! צגי ‪ LCD‬המוצבים באופן לקוי על פריטים כגון שידות‪ ,‬כונניות‪ ,‬מדפים‪ ,‬שולחנות‪ ,‬רמקולים‪ ,‬ארגזים או עגלות‬
‫עלולים ליפול ולגרום לפגיעות גופניות‪.‬‬
‫סדר בקפידה את החוטים והכבלים המחוברים לצג ה‪ LCD-‬וודא שאי אפשר למשוך אותם‪ ,‬לאחוז בהם או למעוד בגללם‪.‬‬
‫ודא שהזרם הנקוב (אמפר )הכולל של המכשירים המחוברים לשקע אינו עולה על הזרם הנקוב של השקע‪ ,‬וכי הזרם הנקוב‬
‫(אמפר )הכולל של המכשירים המחוברים לכבל אינו עולה על הזרם הנקוב הכולל של הכבל‪ .‬עיין בתווית המתח כדי לקבוע מהו‬
‫הזרם הנקוב (באמפרים ‪ AMPS -‬או ‪) A‬של כל התקן‪.‬‬
‫מקם את הצג קרוב לשקע חשמל נגיש‪ .‬כדי לנתק את הצג מהמתח‪ ,‬תפיסת בחוזקה את התקע ומשוך אותו מהשקע‪ .‬לעולם אין‬
‫לנתק את הצג על‪-‬ידי משיכת הכבל‪.‬‬
‫אין להפיל את הצג או להניח אותו על משטח לא יציב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מוצר זה מתאים למטרות בידור‪ .‬שקול למקם את הצג בסביבה בעלת תאורה מבוקרת‪ ,‬כדי למנוע הפרעות מתאורת‬
‫הסביבה וממשטחים בהירים‪ ,‬שעלולים לגרום להשתקפויות מטרידות במסך‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫תכונות‬
‫תכונות הצג‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫צג עם אלכסון צפייה אלכסוני באורך ‪ 88.9‬ס"מ (‪ 35‬אינץ )'ברזולוציה של ‪ ,3440 × 1440 UWQHD‬ותמיכה במסך מלא‬
‫ברזולוציות נמוכות יותר‬
‫יכולת הטיה וכוונון גובה‬
‫טכנולוגיית זוויות צפייה רחבות בקשת קעורה של היוצרת חוויית צפייה אופפת מוגברת בשדה ראיה מוגדל‪ ,‬קריאות‬
‫משופרת של הציוד ההיקפי‪ ,‬ותפישה חזותית מתקדמת‬
‫כניסת וידיאו ‪)High-Definition Multimedia Interface( HDMI‬‬
‫אות וידיאו ‪DisplayPort‬‬
‫תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב (‪) HDCP‬מופעלת על כניסות דיגיטליות‬
‫רכזת ‪ USB 3.0‬עם יציאה אחת להעלאת נתונים ושלוש יציאות טוענות ליציאת נתונים‬
‫שקע פלט לאוזניות קשת או אמצעי שמע אחרים‬
‫כולל כבלים לחיבור של ‪ HDMI ,DisplayPort‬ו‪USB Type-B-‬לחיבורי ‪USB Type-A‬‬
‫יכולת הכנס‪-‬הפעל‪ ,‬אם נתמכת על‪-‬ידי מערכת ההפעלה‬
‫התאמות של תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬במספר שפות‪ ,‬לקלות התקנה ומיטוב התצוגה‬
‫תקליטור תוכנה ותיעוד הכולל את מנהלי ההתקן של הצג ותיעוד המוצר‬
‫תושבת התקנה ‪ VESA‬לחיבור הצג לתושבת התקנה על‪-‬קיר או לזרוע צידוד‬
‫חריץ כבל אבטחה בגב הצג‪ ,‬המיועד לנעילת הצג באמצעות כבל אבטחה‬
‫תאורה אופפת ניתנת להגדרה על ידי משתמש עם טווח מלא של נוריות ‪LED‬‬
‫מתלה לאחסון אוזניות קשת על המעמד של הצג‬
‫טכנולוגיית ™‪ NVIDIA G-SYNC‬עם קצב רענון גבוה‪ ,‬מספק יתרונות להרצת משחקים במחשב האישי בזמני תגובה‬
‫ובהנאה מחוויית דימוי מציאות ממשית‬
‫–‬
‫–‬
‫תמונה חלקה מושגת על ידי סינכרון קצב הרענון של הצג עם המעבד הגרפי (‪) GPU‬מסוג ‪ GeForce GTX‬המתפקד‬
‫במחשב האישי או במחשב הנייד‪ ,‬ומונע וממזער תופעות של קרעים בתצוגה‪ ,‬תצוגה מגומגמת ופיגור קלט‬
‫סצנות מופיעות באופן מיידי‪ ,‬חפצים נראים חד יותר‪ ,‬והפעלת משחקים חלקה במיוחד‪ ,‬מעניקים למשתמש‬
‫חוויות חזותיות מהממות חזותיים ותחרותיות מובילה‬
‫הערה‪ :‬למידע בנושא תקינה ובטיחות‪ ,‬עיין במסמך ‪( Product Notices‬הודעת מוצר )שסופק בערכת התיעוד‪ .‬כדי לאתר‬
‫עדכונים במדריך למשתמש של המוצר‪ ,‬היכנס לאתר ‪ .http://www.hp.com/support‬בחר ‪( Find your product‬חפש את‬
‫המוצר )ובצע את ההוראות המוקרנות על המרקע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תכונות המוצר ורכיביו‬
‫זיהוי רכיבים בגב הצג ובצידו‬
‫רכיב‬
‫תיאור‬
‫(‪)1‬‬
‫לחצן תפריט‬
‫לחץ כדי לפתוח את תפריט ‪ ,OSD‬לבחור פריט מתפריט ‪ ,OSD‬או לסגור את תפריט ‪.OSD‬‬
‫(‪)2‬‬
‫לחצן פלוס‬
‫אם תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬פתוח‪ ,‬הקש כדי לנווט קדימה בתפריט וכדי להגדיל את רמות ההתאמה‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫לחצן מינוס‬
‫(‪)4‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫הפעלה או כיבוי של הצג‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫מתלה אוזניות קשת‬
‫מקום נוח לאחסון אוזניות קשת‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫מחבר כבל ‪ DisplayPort‬להתקן מקור‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫שקע שירות‬
‫מיועד לשימושם של טכנאי שירות ‪ HP‬מוסמכים בלבד‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫מחבר מתח‬
‫לחיבור שנאי מתח‪.‬‬
‫(‪)9‬‬
‫חריץ כבל אבטחה‬
‫מחבר כבל אבטחה אופציונלי לצג‪.‬‬
‫(‪)10‬‬
‫יציאה ‪USB 3.0 Type-B‬‬
‫מחבר כבל רכזת ‪ USB‬להתקן מקור‪.‬‬
‫(‪)11‬‬
‫יציאת ‪USB 3.0 Type-A‬‬
‫תומכת בטעינה במצב שינה‬
‫של ‪)3( HP‬‬
‫מחברת התקני ‪ ,USB‬מאפשרת העברת נתונים במהירות גבוהה וטוענת מכשירים כגון טלפון סלולרי‪ ,‬מצלמה‪,‬‬
‫מד פעילות או שעון חכם גם כאשר המחשב כבוי‪.‬‬
‫(‪)12‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫מחבר כבל ‪ HDMI‬להתקן מקור‪.‬‬
‫(‪)13‬‬
‫שקע יציאת שמע (אוזניות)‬
‫חיבור אוזניות לצג‪.‬‬
‫אם תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬סגור‪ ,‬לחץ כדי לפתוח את תפריט ‪( Viewing Modes‬מצבי צפייה‪).‬‬
‫אם תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬פתוח‪ ,‬הקש כדי לנווט לאחור בתפריט וכדי להפחית את רמות ההתאמה‪.‬‬
‫אם תפריט תצוגה על תצוגה סגור‪ ,‬לחץ כדי לעבור ללמקור הבא לקלט ווידיאו‪.‬‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬כוונן את עוצמת הקול לפני שתשתמש באוזניות מסוגים‬
‫שונים‪ .‬לקבלת מידע נוסף בנושא בטיחות‪ ,‬עיין בהודעות המוצר המופיעות בתקליטור האופטי‪ ,‬אם מצורף‬
‫למוצר שלך‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪3‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הסרת חסם הציר של המעמד‬
‫הצג נשלח עם חסם ציר שנועל את ראש הצג לעמדת הגובה הנמוך ביותר על המעמד‪ .‬כדי לכוונן את הגובה של ראש הצג‪ ,‬עליך‬
‫להוציא את חסם הציר‪.‬‬
‫כדי להוציא את חסם הציר‪ ,‬לחץ בעדינות את ראש הצג כלפי מטה (‪) 1‬ומשוך החוצה את חסם הציר (‪) 2‬מהמעמד‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫התקנת הצג‬
‫חיבור הכבלים‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצג מסופק עם מבחר כבלים‪.‬‬
‫הנח את הצג במקום נוח ומאוורר היטב בקרבת המחשב‪.‬‬
‫חבר את כבל הווידאו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הצג יקבע באופן אוטומטי באיזו כניסת קלט קיימים אותות וידאו תקפים‪ .‬ניתן גם לבחור במקור הקלט בלחיצה‬
‫על לחצן ‪( Menu‬תפריט )בצד הצג ובחירה באפשרות ‪( Input Control‬בקרת קלט‪).‬‬
‫●‬
‫חבר כבל ‪ HDMI‬למחבר ‪ HDMI‬בגב הצג ואת הצד האחר למחבר ‪ HDMI‬של התקן המקור‪.‬‬
‫●‬
‫חבר כבל ‪ DisplayPort‬למחבר ‪ DisplayPort‬בגב הצג ואת הצד האחר למחבר ‪ DisplayPort‬של התקן המקור‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר קצה אחד של כבל ‪ Mini DisplayPort‬למחבר ‪ DisplayPort‬בגב הצג ואת הצד האחר למחבר ‪ Mini DisplayPort‬של‬
‫התקן המקור (הכבל לא מסופק‪).‬‬
‫‪.4‬‬
‫חבר את התקע של כבל ‪ USB Type-B‬להעלאת נתונים לשקע ‪ USB‬להעלאה בגב הצג‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את התקע של כבל‬
‫‪ USB Type-A‬להורדת נתונים לשקע ‪ USB‬בהתקן המקור‪.‬‬
‫התקנת הצג‬
‫‪.5‬‬
‫חבר קצה אחד של כבל המתח לשנאי המתח (‪) 1‬ואת הקצה האחר לשקע חשמל מוארק (‪), 2‬ולאחר מכן חבר את שנאי‬
‫המתח לצג (‪).3‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫אל תשבית את פין ההארקה של כבל החשמל‪ .‬שקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק (מחובר לאדמה )נגיש בכל עת‪.‬‬
‫נתק את הציוד ממקור המתח על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להניח חפצים כלשהם על כבלי חשמל או כבלים אחרים‪ .‬יש לסדר אותם כך שאיש לא ידרוך עליהם‬
‫או ימעד בגללם‪ .‬אין למשוך כבל חשמל‪ .‬לצורך ניתוק הכבל משקע החשמל‪ ,‬אחוז היטב בתקע‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫העבר את הכבלים דרך מהדק ארגון הכבלים בגב הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪7‬‬
‫חיבור התקני ‪USB‬‬
‫בגב הצג מותקנות יציאת ‪ USB Type-B‬אחת להעלאת נתונים ושלוש יציאות ‪ USB Type-A‬להורדת נתונים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עליך לחבר את כבל ה‪ USB-‬להעלאת נתונים המחובר להתקן המקור לצג כדי לאפשר את יציאות ה‪ USB-‬להורדת‬
‫נתונים של הצג‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫התקנת הצג‬
‫כוונון הצג לרמת הנוחות המרבית‬
‫הטה את לוח הצג קדימה או אחורה כדי להגיע לזווית צפייה נוחה בגובה העיניים‪.‬‬
‫כוונן את ראש הצג למעלה או למטה כדי להגיע לצפייה נוחה בגובה העיניים‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪9‬‬
‫הפעלת הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בהתקן הקלט כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בצד הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬הצגת תמונה סטטית במשך ‪ 12‬שעות רצופות או יותר‪ ,‬ללא שינוי עלולה לגרום נזק לצג על ידי צריבת התמונה‪ .‬כדי‬
‫למנוע תופעה זו במסך הצג‪ ,‬יש להפעיל תמיד יישום שומר מסך או לכבות את הצג כשאינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫"תמונה שיורית" הוא מצב שעלול להתרחש במסכי ‪ .LCD‬צגים עם "תמונה צרובה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשבית את נורית ההפעלה דרך התפריט במסך‪ .‬לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )בצד הצג ובחר ‪Power Control‬‬
‫(בקרת צריכת חשמל )ובחר ‪( Power LED‬נורית הפעלה > )‪( Off‬מופסק‪).‬‬
‫הצג סורק באופן אוטומטי את כניסות האותות‪ ,‬מאתר את האות הפעיל ומשתמש בו לתצוגה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫התקנת הצג‬
‫התקנת כבל אבטחה‬
‫ניתן לאבטח את הצג על ידי רתימתו לעצם קבוע באמצעות כבל אבטחה אופציונלי הזמין לרכישה בחברת ‪.HP‬‬
‫אחסון אוזניות קשת‬
‫הצג כולל מתלה אוזניות קשת בחלקו העליון של המעמד לאחסון נוח של אוזניות קשת‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪11‬‬
‫שימוש בתאורה אופפת‬
‫הצג כולל אפשרות להפיק תאורה אופפת להארת שולחן העבודה או הקיר וכך לשפר את חוויית המשחק‪ .‬באפשרותך לכוונן את‬
‫התאורה או להשבית אותו בתפריט תצוגה על תצוגה (‪). OSD‬לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )בצד הצג ובחר ‪Power Control‬‬
‫(בקרת צריכת חשמל )ובחר ‪( Ambient Lighting‬תאורה אופפת‪).‬‬
‫ניתן לשנות את הצבע של התאורה האופפת כך שיתאים לתאורה של המחשב‪ ,‬המקלדת והעכבר‪ .‬ניתן גם לשנות את זוהר של‬
‫המרקע כך שבתצוגה יוצג צבע ממוצע ולהרחיב את הפעילות שעל המרקע אל מעבר לצג‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הרכבת ראש הצג‬
‫ניתן להתקין את ראש הצג על קיר‪ ,‬על זרוע סובבת או על אביזר הרכבה אחר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ציוד זה נועד להרכבה על תושבת הרכבה על‪-‬קיר בעלת אישור ‪ UL‬או ‪.CSA‬‬
‫חשוב‪ :‬ערכת ההרכבה בתקן ‪ VESA‬תומכת בחורי הרכבה תקניים במרווח של ‪ 100‬מ"מ‪ .‬כדי לחבר התקן המסופק על ידי צד‬
‫שלישי לערכת ההרכבה בתקן ‪ ,VESA‬יש להשתמש בארבעה ברגים בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬בפסיעה ‪ 0.7‬ואורך ‪ 10‬מ"מ‪ .‬אין להשתמש‬
‫בברגים ארוכים יותר מכיוון שהם עלולים לפגוע בצג‪ .‬חשוב לוודא עם יצרן פתרון ההתקנה כי הוא תואם לתקן ‪ VESA‬וכי כושר‬
‫נשיאת המשקל הנקוב שלו תואם למשקל לוח הצג‪ .‬לקבלת הביצועים הטובים ביותר‪ ,‬חשוב להשתמש בכבלי החשמל‬
‫וההפעלה המצורפים לצג‪.‬‬
‫הסרת מעמד הצג‬
‫ניתן לפרק את הצג מהמעמד ולהתקין אותו על קיר‪ ,‬על זרוע להרכבת צג או על מתקן הרכבה אחר‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬לפני תחילת פירוק הצג‪ ,‬ודא שהוא כבוי ושכל הכבלים מנותקים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נתק והסר את כל הכבלים מהצג‪.‬‬
‫שחרר את הברגים הכלואים בתחתית הציר של המעמד (‪), 1‬ולאחר מכן החלק את ראש הצג החוצה מהמעמד (‪).2‬‬
‫חשוב‪ :‬בעת פירוק המעמד אל תניח את הצג כשפניו כלפי מטה‪ .‬לחץ על הקשת של לוח הצג כאשר הצג מונח ופניו‬
‫כלפי מטה עלולה לגרום לו נזק‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנח את ראש הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד רך ונקי‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬תחילת העבודה‬
‫‪13‬‬
‫חיבור תושבת ההתקנה ‪VESA‬‬
‫תושבת התקנה ‪ VESA‬מסופקת עם הצג ומשמשת לחיבור הצג לקיר‪ ,‬לזרוע צידוד או לתושבת אחרת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר את מעמד הצג‪ .‬עיין בנושא הסרת מעמד הצג בעמוד ‪.13‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס תושבת הרכבה בתקן ‪ VESA‬לחריץ של הציר בגב הצג (‪) 1‬והדק את הברגים כדי לאבטח את התושבת (‪).2‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי לחבר את ראש הצג לזרוע צידוד או להתקן הרכבה אחר‪ ,‬הכנס ארבעה ברגים דרך החורים שבהתקן ההרכבה והברג‬
‫אותם בחורי הברגים בתושבת ‪ VESA‬שהורכבה על גב הצג‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת הצג‬
‫להרכבת הצג על קיר או על זרוע צידוד‪ ,‬פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן ההרכבה‪.‬‬
‫כדי לשמור על ביצועים וניקיון מיטביים של הצג‪ ,‬אין לסובב אותו ‪ 90‬מעלות לתצוגה אנכית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫שימוש בצג‬
‫תוכנה ותוכניות שירות‬
‫יש להוריד את תוכנת לוח הבקרה של ‪ NVIDIA‬מאתר ‪ http://www.geforce.com/drivers‬ולהתקין אותה‪ .‬כדי להשתמש‬
‫‪ NVIDIA G-SYNC‬חייב להיות לך כררטיס גרפיקה תואם ‪ .G-SYNC‬רשימה של כרטיסים תואמים זמינה באתר‬
‫‪.http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync/supported-gpus‬‬
‫התקליטור המצורף לצג (אם ישי כזה )כולל קבצים המיועדים להתקנה במחשב‪ .‬אם אין ברשותך כונן תקליטורים‪ ,‬תוכל להוריד‬
‫את הקבצים מאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫●‬
‫●‬
‫קובץ ‪( .inf‬מידע)‬
‫קובצי ‪( .icm‬התאמת צבע תמונה( )אחד עבור כל מרחב צבעים מכויל)‬
‫אפשור ‪G-SYNC‬‬
‫כדי לאפשר את הצג לתפעול ‪:G-SYNC‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלק הקלקה ימנית על שולחן העבודה של ®‪ Windows‬ובחר ‪.NVIDIA Control Panel‬‬
‫‪.3‬‬
‫סמן את התיבה ‪( Enable G-SYNC‬אפשר ‪).G-SYNC‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר ‪( Display‬תצוגה )מבין הקישורים שמשמאל ובחר ‪( Set up G-SYNC‬הגדר ‪).G-SYNC‬‬
‫קובץ מידע להתקנה‬
‫קובץ ‪ .inf‬מגדיר את משאבי הצג שבהם משתמשת מערכת ההפעלה ‪ Windows‬כדי להבטיח את תואמות הצג לכרטיס הגרפי‬
‫של המחשב‪.‬‬
‫הצג תואם לשיטת ההפעלה "הכנס‪-‬הפעל" של ‪ Windows‬ויתפקד כראוי ללא צורך בהתקנת קובץ ‪ .inf‬תאימות "תקע והפעל"‬
‫של הצג דורשת כי כרטיס המסך יהיה תואם ‪ VESA DDC2‬וכי הצג יתחבר ישירות לכרטיס המסך‪ .‬שיטת "הכנס‪-‬הפעל" לא‬
‫פועלת דרך מחברי ‪ BNC‬נפרדים או דרך תיבות‪/‬מאגרי פיצול‪.‬‬
‫קובץ התאמת צבעי תמונה‬
‫קובצי ‪ .icm‬הם קובצי נתונים המשמשים יחד עם תוכניות הגרפיקה‪ ,‬כדי לספק התאמת צבעים עקבית בין הצג לבין המדפסת‪,‬‬
‫או בין סורק לצג‪ .‬הקובץ מופעל מתוך תוכניות גרפיקה התומכות במאפיין זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫פרופיל צבע ‪ ICM‬נכתב לפי מפרט מבנה הפרופילים של )‪.International Color Consortium (ICC‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪15‬‬
‫התקנת קובצי ‪ .inf‬וקובצי ‪.icm‬‬
‫לאחר שקבעת שדרוש עדכון‪ ,‬תוכל להתקין את קובץ ‪ .INF‬ואת קובץ ‪ .ICM‬מהתקליטור‪ ,‬אם יש כזה‪ ,‬או להוריד אותם‪.‬‬
‫התקנה מתקליטור (זמין באזורים נבחרים)‬
‫כדי להתקין במחשב קובץ ‪ .INF‬וקובץ ‪ .ICM‬מהתקליטור (אם יש כזה‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב‪ .‬יוצג תפריט התקליטור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצג את הקובץ ‪( HP Monitor Software Information‬מידע תוכנת צג של ‪).HP‬‬
‫‪.4‬‬
‫בצע את ההוראות המופיעות במסך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את ‪( Install Monitor Driver Software‬התקנת התוכנה של מנהל ההתקן של הצג‪).‬‬
‫ודא שבהגדרות לוח הבקרה של התצוגה מופיעים הרזולוציה וקצבי הרענון הנכונים‪.‬‬
‫הורדה מהאינטרנט‬
‫אם במחשב או בהתקן המקור שברשותך אין כונן תקליטורים‪ ,‬תוכל להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של קובץ ‪ .inf‬ושל קובץ‬
‫‪ .icm‬מאתר האינטרנט של ‪ HP‬לתמיכה בצגים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫עבור לאתר ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫בחר קבל תוכנה ומנהלי התקן‪.‬‬
‫בצע את ההוראות המוקרנות על המרקע כדי לבחור צג ולהוריד את התוכנה‪.‬‬
‫שימוש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪)OSD‬‬
‫השתמש בתפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬לכוונון תמונת המרקע על פי העדפות הצפייה שלך‪ .‬ניתן לפתוח את תפריט תצוגה‬
‫על תצוגה (‪) OSD‬ולהשתמש בו לביצוע שינויים באמצעות הלחצנים בצד ימין של הצג‪.‬‬
‫כדי לגשת לתפריט ‪ OSD‬ולבצע בו שינויים‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪16‬‬
‫אם הצג אינו מופעל עדיין‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה ‪ Power‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )בצד ימין של הצג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי לנווט בתפריט תצוגה על תצוגה (‪), OSD‬לחץ על הלחצן ( ‪+‬פלוס )שבצד הצג כדי לגלול מעלה‪ ,‬או על הלחצן –‬
‫(מינוס )כדי לגלול מטה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כוונן את הפריט באמצעות הלחצנים ( ‪+‬פלוס )או – (מינוס‪).‬‬
‫‪.4‬‬
‫כדי לבחור פריט בתפריט תצוגה על תצוגה‪ ,‬השתמש בלחצנים ( ‪+‬פלוס )או – (מינוס )כדי לגלול לאפשרות הרצויה ולסמן‬
‫אותה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )כדי לבחור בה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לאחר הכוונון בחר ‪( OK‬אישור )כדי לשמור את ההגדרה‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( Exit‬יציאה )בתפריט הראשי‪.‬‬
‫תפריט ראשי‬
‫תיאור‬
‫‪( Luminance‬בהיקות)‬
‫כוונון רמת הבהירות של המרקע‪ .‬ברירת המחדל של היצרן היא ‪.100‬‬
‫‪( Color Control‬בקרת צבע)‬
‫בחירה וכוונון של צבע מסך ושל מצבי הצפייה‪.‬‬
‫‪( Input Control‬בקרת קלט)‬
‫בחירת קלט אות ווידיאו (‪ DisplayPort‬או ‪).HDMI‬‬
‫‪( Image Control‬בקרת תמונה)‬
‫כוונון התמונה על המרקע וזמן התגובה‪.‬‬
‫‪( Power Control‬בקרת צריכת‬
‫חשמל)‬
‫כוונון הגדרות צריכת החשמל ותאורה אופפת‪.‬‬
‫התקנת קובצי ‪ .inf‬וקובצי ‪.icm‬‬
‫תפריט ראשי‬
‫תיאור‬
‫‪( Menu Control‬בקרת תפריט)‬
‫כוונון בקרות ‪.OSD‬‬
‫‪( Management‬ניהול)‬
‫החזרת כל ההגדרות של תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪( Language‬שפה)‬
‫בוחר את השפה שבה יוצג תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫‪( Information‬מידע)‬
‫מאפשר לבחור ולהציג מידע חשוב על הצג‪.‬‬
‫‪( Exit‬יציאה)‬
‫יציאה ממסך תפריט ‪.OSD‬‬
‫בחירת זמן תגובה מהיר יותר עבור משחקים‬
‫כדי לקבוע זמן תגובה מהיר יותר‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫פתח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪).OSD‬‬
‫בחר ‪( Image Control‬בקרת תמונה ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Response Time‬זמן תגובה‪).‬‬
‫בחר רמה מתפריט ‪( Response Time‬זמן תגובה‪):‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫רמה ‪( 2‬מהיר)‬
‫רמת ‪( 3‬ברירת מחדל)‬
‫רמה ‪4‬‬
‫רמה ‪5‬‬
‫רמה ‪( 6‬המהיר ביותר)‬
‫הערה‪ :‬הגדרת ברירת המחדל של זמן תגובה ממוטבת לטובת משחקי ‪ .G-SYNC‬בתפריט תצוגה‪ ,‬ניתן לכוונן את זמן‬
‫תגובה כך שיהיה נמוך עד כדי ‪ 3‬מילי‪-‬שניות‪ .‬כל מפרטי הביצועים מייצגים מפרטים טיפוסיים המסופקים בידי יצרני‬
‫הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים בפועל עשויים להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫שימוש במצב שינה עמוקה‬
‫הצג תומך באפשרות תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬בשם ‪( Deep-Sleep Mode‬מצב שינה עמוקה )המיועדת לאפשר או‬
‫להשבית מצב תפעול חסכוני בחשמל של הצג‪ .‬כאשר האפשרות ‪( Deep-Sleep Mode‬מצב שינה עמוקה )מאופשרת (ברירת‬
‫המחדל ‪),‬הצג ייכנס למצב חסכון בצריכת חשמל כאשר המחשב המארח מאותת לעבור לצריכת חשמל נמוכה (היעדר אות‬
‫סנכרון אופקי או אנכי‪).‬‬
‫לאחר הכניסה למצב שינה וצריכת חשמל מופחתת‪ ,‬לאחר ‪ 15‬דקות‪ ,‬המרקע של הצג מוחשך‪ ,‬התאורה האחורית כבויה ונורית‬
‫ההפעלה דולקת בצבע ענבר‪ .‬במצב חסכון בצריכת חשמל‪ ,‬לאחר ‪ 15‬דקות‪ ,‬הצג צורך פחות מ‪ 0.5-‬ואט חשמל‪ .‬הצג מתעורר‬
‫ממצב השינה כאשר המחשב המארח שולח לצג אות פעיל (לדוגמה‪ ,‬אם מפעילים את העכבר או את המקלדת‪).‬‬
‫ניתן להשבית את מצב שינה עמוקה בתפריט תצוגה על תצוגה (‪). OSD‬לחץ על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )בצד ימין של הצג כדי‬
‫לפתוח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪). OSD‬בתפריט תצוגה על תצוגה (‪), OSD‬בחר ‪( Power Control‬בקרת צריכת חשמל > )‬
‫‪( DP Deep Sleep‬שינה עמוקה של הצג )או ‪( HDMI Deep Sleep‬שינה עמוקה של ‪( Off> )HDMI‬כבוי‪).‬‬
‫פרק ‪ 2‬שימוש בצג‬
‫‪17‬‬
‫בחירת מצב אור כחול נמוך‬
‫הפחתת הפליטה של אור כחול מהמרקע מפחיתה את החשיפה של עינייך לאור כחול‪ .‬צגי ‪ HP‬מאפשרים הגדרות להפחתת‬
‫הפלט של אור כחול וליצירת תמונה רגועה יותר עם גירוי מופחת מותאמת לקריאת תוכן מהמרקע‪ .‬כדי לכוונן את הצג כך‬
‫שישתמש בתאורת צפייה נוחה‪ ,‬בצע את הפעולות שלהלן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על אחד מלחצנים תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬על הצג כדי להציג את הסמלים של תפריט ‪ OSD‬על המרקע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר בסמל מצבי צפייה‬
‫‪.3‬‬
‫בחר אחת מבין ההגדרות הבאות‪:‬‬
‫בקרת צבע >מצבי צפייה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪18‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט מצבי תצוגה‪ ,‬או בחר את הסמל התפריט‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫‪( Low Blue Light‬אור כחול נמוך )— מצמצם את פליטת האורר הכחול ומשפר את נוחות הצפייה‬
‫‪( Night‬לילה )— מכוונן את הצג לרמה הנמוכה ביותר של פלט צבע כחול‬
‫בחירת מצב אור כחול נמוך‬
‫‪3‬‬
‫תמיכה ופתרון בעיות‬
‫פתרון בעיות נפוצות‬
‫הטבלה שלהלן מונה את הבעיות האפשריות‪ ,‬הגורם האפשרי לכל בעיה ואת הפתרונות המומלצים‪.‬‬
‫בעיה‬
‫גורם אפשרי‬
‫פתרון‬
‫המסך חשוך או הווידיאו מהבהב‪.‬‬
‫כבל החשמל מנותק‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לצג‪.‬‬
‫הצג כבוי‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בצד הצג‪.‬‬
‫כבל הווידיאו אינו מחובר‪.‬‬
‫חבר כבל ווידיאו בין התקן המקור לבין הצג‪ .‬ודא שהמחשב כבוי בעת‬
‫החיבור של כבל הווידיאו‪ .‬עיין בנושא חיבור הכבלים בעמוד ‪ ,5‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪.‬‬
‫המערכת נמצאת במצב שינה‪.‬‬
‫כדי לצאת ממצב שינה‪ ,‬הקש על מקש כלשהו במקלדת או הזז את‬
‫העכבר‪.‬‬
‫כרטיס וידאו לא תואם‪.‬‬
‫החלף את כרטיס הווידאו‪ ,‬או חבר את כבל הווידיאו לאחד ממקורות‬
‫הווידיאו שבלוח המערכת של המחשב‪.‬‬
‫רשימה של כרטיסים תואמי ‪ NVIDIA G-SYNC‬זמינה באתר‬
‫‪http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync/‬‬
‫‪.supported-gpus‬‬
‫התמונה נראית כהה מדי‪.‬‬
‫רמת הבהירות גבוהה מדי‪.‬‬
‫פתח את תפריט תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬ובחר ‪( Luminance‬בהיקות)‬
‫כדי לכוונן את מידת הבהירות כנדרש‪.‬‬
‫ההודעה ‪Input Signal Out of‬‬
‫‪( Range‬אות הכניסה מחוץ‬
‫לטווח )מופיעה על המרקע‪.‬‬
‫כבל הווידיאו של הצג מנותק‪.‬‬
‫חבר כבל אות וידיאו מתאים בין המחשב לצג‪ .‬ודא שהמחשב כבוי בעת‬
‫חיבור כבל הווידיאו‪.‬‬
‫במסך מופיעה ההודעה ‪Input‬‬
‫‪( Signal Out of Range‬אות‬
‫הכניסה מחוץ לטווח‪).‬‬
‫רזולוציית הווידיאו או קצב הרענון נקבעו‬
‫להגדרה גבוהה מזו בה תומך הצג‪.‬‬
‫שנה את ההגדרות להגדרה שעבורה יש תמיכה (עיין ברזולוציות תצוגה‬
‫מוגדרות מראש בעמוד ‪).23‬‬
‫הצג כבוי אך נראה שלא נכנס‬
‫למצב שינה בהספק נמוך‪.‬‬
‫מצב השינה של הצג מושבת‪.‬‬
‫בתפריט תצוגה על תצוגה (‪), OSD‬בחר ‪( Power Control‬בקרת צריכת‬
‫חשמל > )‪( DP Deep Sleep‬שינה עמוקה של הצג )או ‪HDMI Deep‬‬
‫‪( Sleep‬שינה עמוקה של ‪) HDMI‬והגדר ‪( On‬פעיל‪).‬‬
‫‪( OSD Lockout‬נעילת ‪)OSD‬‬
‫מוצגת‪.‬‬
‫פונקציית ‪( OSD Lockout‬נעילת ‪) OSD‬של‬
‫הצג הופעלה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( Menu‬תפריט )שבלוח הצד במשך ‪ 10‬שניות כדי לבטל‬
‫את נעילת תפריט ‪.OSD‬‬
‫נעילת לחצן תפריט‬
‫לחיצה ממושכת במשך עשר שניות על הלחצן ‪( Menu‬תפריט )נועלת את תפקודי הלחצן‪ .‬ניתן לשחזר את תפקודי הלחצנים‬
‫בלחיצה ממושכת נוספת על הלחצנים במשך ‪ 10‬שניות‪ .‬התפקודיות הזו זמינה רק כאשר הצג פועל ומציג אות פעיל ותפריט‬
‫תצוגה על תצוגה (‪) OSD‬אינו פעיל‪.‬‬
‫פנייה לתמיכה‬
‫כדי לפתור בעיות חומרה או תוכנה‪ ,‬היכנס לאתר ‪ .http://www.hp.com/support‬השתמש באתר כדי לקבל מידע על המוצר‬
‫שלך‪ ,‬כולל קישורים לפורומים של דיונים והוראות לפתרון בעיות‪ .‬ניתן גם למצוא מידע על אופן הפנייה ל‪ HP-‬ולפתיחת בקשת‬
‫תמיכה‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬תמיכה ופתרון בעיות‬
‫‪19‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית‬
‫אם אין באפשרותך לפתור בעיה באמצעות העצות לפתרון בעיות בחלק זה‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לפנות לתמיכה טכנית‪ .‬הכן את‬
‫המידע הבא לפני הפניה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מספר המוצר של הצג‬
‫המספר הסידורי של הצג‬
‫תאריך הרכישה בחשבונית‬
‫התנאים שבהם התעוררה הבעיה‬
‫הודעות השגיאה שהופיעו‬
‫תצורת החומרה‬
‫שם וגרסה של החומרה והתוכנה שבהן אתה משתמש‬
‫איתור המספר הסידורי ומספר המוצר‬
‫המספר הסידורי ומספר המוצר מודפסים על תווית הממוקמת בקצה התחתית של ראש הצג‪ .‬מספרים אלה עשויים להיות‬
‫נחוצים בעת הפנייה לחברת ‪ HP‬בעניין דגם הצג שברשותך‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית‬
‫‪4‬‬
‫תחזוקת הצג‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫כדי לשפר את הביצועים ולהאריך את משך חיי הצג‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אין לפתוח את בית הצג או לנסות לתקן את המוצר בעצמך‪ .‬כוונן רק את הבקרות המתוארות בהוראות ההפעלה‪ .‬אם הצג‬
‫אינו פועל כהלכה או נפל או ניזוק‪ ,‬יש לפנות למפיץ‪ ,‬לחנות או לספק שירות מורשה מטעם חברת ‪.HP‬‬
‫יש להשתמש במקור ובחיבור למתח התואמים לצג‪ ,‬כפי שמצוין בתווית או בלוחית בגב הצג‪.‬‬
‫ודא שהזרם הנקוב הכולל של המכשירים המחוברים לשקע אינו עולה על הזרם הנקוב של השקע‪ ,‬וכי הזרם הנקוב הכולל‬
‫של המכשירים המחוברים לכבל אינו עולה על הזרם הנקוב הכולל של הכבל‪ .‬עיין בתווית המתח כדי לקבוע מהו הזרם‬
‫הנקוב (באמפרים ‪ AMPS -‬או ‪) A‬של כל התקן‪.‬‬
‫מקם את הצג קרוב לשקע נגיש‪ .‬יש לנתק את הצג מהמתח על‪-‬ידי תפיסת התקע בחוזקה ומשיכתו מהשקע‪ .‬לעולם אין‬
‫לנתק את הצג על‪-‬ידי משיכת הכבל‪.‬‬
‫כבה את הצג כאשר אינך משתמש בו‪ .‬ניתן להאריך באופן משמעותי את חיי הצג בעזרת תוכנית של שומר מסך ועל‪-‬ידי‬
‫כיבויו כשאינו בשימוש‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫ניקוי הצג‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צגים עם "תמונה צרובה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫בצג יש חריצים ופתחי אוורור‪ .‬אין לחסום או לכסות פתחים אלה‪ .‬לעולם אין לדחוף חפצים לחריצים בבית הצג או‬
‫לפתחים האחרים‪.‬‬
‫אין להפיל את הצג או להניח אותו על משטח לא יציב‪.‬‬
‫אין להניח דבר על כבל החשמל‪ .‬אין ללכת על הכבל‪.‬‬
‫יש להציב את הצג במקום מאוורר היטב‪ ,‬הרחק מתנאים חריגים של תאורה‪ ,‬חום או לחות‪.‬‬
‫כבה את הצג ונתק את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫נקה את הצג מאבק על‪-‬ידי ניגוב הצג והמארז במטלית רכה‪ ,‬נקייה ואנטי‪-‬סטטית‪.‬‬
‫במקרים בהם נדרש ניקוי יסודי יותר‪ ,‬השתמש בתערובת מים ואלכוהול איסופרופילי ביחס של ‪.50/50‬‬
‫חשוב‪ :‬רסס את חומר הניקוי על המטלית ונגב בעדינות את משטח הצג במטלית הלחה‪ .‬אסור בהחלט לרסס את חומר הניקוי‬
‫ישירות על משטח הצג‪ .‬הנוזל עלול לחדור לחריצים ולפגוע ברכיבים האלקטרוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬אין לנקות את המרקע של הצג או את המארז שלו בחומרי ניקוי המכילים חומרים מבוססי נפט כגון בנזן‪ ,‬מדלל או כל‬
‫חומר דליק אחר‪ .‬כימיקלים אלה עלולים לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫משלוח הצג‬
‫יש לשמור את אריזת המחשב במקום המיועד לאחסון‪ .‬ייתכן שיהיה בה צורך במועד כלשהו‪ ,‬כדי להעביר את הצג או לשלוח‬
‫אותו‪.‬‬
‫פרק ‪ 4‬תחזוקת הצג‬
‫‪21‬‬
‫א‬
‫מפרטים טכניים‬
‫הערה‪ :‬כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים בפועל עשויים‬
‫להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫לקבלת המפרטים העדכניים או מפרטים נוספים של המוצר‪ ,‬עבור אל ‪ http://www.hp.com/go/quickspecs/‬וחפש את דגם‬
‫הצג המסוים שלך כדי לאתר ‪ QuickSpecs‬ספציפי לדגם‪.‬‬
‫מידות‬
‫מפרט‬
‫צג‪ ,‬מרקע רחב‬
‫‪ 88.9‬ס"מ‬
‫סוג‬
‫‪AMVA+‬‬
‫גודל תמונה ניתנת לצפייה‬
‫אלכסון‪ 88.9 ,‬ס"מ‬
‫הטיה‬
‫‪ -5°‬צלסיוס עד ‪ 23°‬צלסיוס‬
‫כוונון גובה‬
‫‪ 130‬מ"מ‬
‫משקל‬
‫ללא מעמד‬
‫כולל מעמד‬
‫ממדים (כולל מעמד)‬
‫גובה‬
‫עומק‬
‫רוחב‬
‫‪ 35‬אינץ'‬
‫אלכסון‪ 35 ,‬אינץ'‬
‫‪ 5.12‬אינץ'‬
‫‪ 9.47‬ק"ג‬
‫‪ 20.88‬ליברות‬
‫‪ 12.04‬ק"ג‬
‫‪ 26.55‬ליברות‬
‫‪ 41.0‬ס"מ‬
‫‪ 16.14‬אינץ'‬
‫‪ 32.9‬ס"מ‬
‫‪ 12.95‬אינץ'‬
‫‪ 83.3‬ס"מ‬
‫‪ 32.80‬אינץ'‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫‪ 100( DP Max. 3440 × 1440‬הרץ )‪ 50( HDMI Max. 3440 × 1440‬הרץ)‬
‫רזולוציה גרפית אופטימלית‬
‫‪ 60( DP Opt. 3440 × 1440‬הרץ )‪ 50( HDMI Opt. 3440 × 1440‬הרץ)‬
‫מצב טקסט‬
‫‪720 × 400‬‬
‫יחס ניגודיות סטטי‬
‫‪ 2,500:1‬טיפוסי‬
‫גודל נקודה‬
‫‪ 0.2382‬מ"מ ‪ 0.242 x‬מ"מ‬
‫פיקסלים באינץ'‬
‫‪106 PPI‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫גודל נקודה ‪ 73-151‬קילוהרץ‪ HDMI: 30-140 ,‬קילוהרץ‬
‫קצב רענון אנכי‬
‫פיקסלים לאינץ' ‪ 30-100‬הרץ‪ HDMI: 24-60 ,‬הרץ‬
‫זמן תגובה‬
‫הגדרת ברירת המחדל של זמן תגובה ממוטבת לטובת משחקי ‪ .G-SYNC‬בתפריט‬
‫תצוגה‪ ,‬ניתן לכוונן את זמן תגובה כך שיהיה נמוך עד כדי ‪ 3‬מילי‪-‬שניות‪ .‬כל מפרטי‬
‫הביצועים מייצגים מפרטים טיפוסיים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪;HP‬‬
‫הביצועים בפועל עשויים להשתנות‪ ,‬ולהיות גבוהים יותר או נמוכים יותר‪.‬‬
‫דרישות סביבה‬
‫טמפרטורה‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪ 5°‬צלסיוס עד ‪ 35°‬צלסיוס‬
‫טמפרטורת אחסון‬
‫‪ -20°‬צלסיוס עד ‪ 60°‬צלסיוס‬
‫לחות יחסית‬
‫‪22‬‬
‫‪ 20%‬עד ‪70%‬‬
‫‪ 41°‬פרנהייט עד‬
‫‪ 95°‬פרנהייט‬
‫‪ -4°‬פרנהייט עד‬
‫‪ 140°‬פרנהייט‬
‫מידות‬
‫מפרט‬
‫גובה מעל פני הים‬
‫בפעולה‬
‫באחסון‬
‫‪ 0‬מ' עד ‪ 5,000‬מ'‬
‫‪ 0‬מ' עד ‪ 12,192‬מ'‬
‫‪ 0‬רגל עד ‪16,400‬‬
‫רגל‬
‫‪ 0‬רגל עד ‪40,000‬‬
‫רגל‬
‫מקור מתח‬
‫צריכת חשמל נמדדת‬
‫מצב פעולה מלא‬
‫הגדרות טיפוסיות‬
‫שינה‬
‫זרם חילופים ‪ 100‬וולט עד ‪ 240‬וולט ‪ 50/60‬הרץ‬
‫‪ 120‬ואט‬
‫‪ 75‬ואט‬
‫<‪ 0.5‬וואט (לאחר ‪ 15‬דקות)‬
‫מופסק‬
‫<‪ 0.5‬וואט‬
‫מחברי כניסה‬
‫יציאת ‪ HDMI‬אחת ויציאת ‪ DisplayPort‬אחת‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫רזולוציות התצוגה המפורטות להלן הן מצבי השימוש הנפוצים ביותר והן מוגדרות כברירות המחדל‪ .‬הצג מזהה אוטומטית את‬
‫המצבים האלה הקבועים מראש ומוודא שהם מוצגים במרכז המרקע בגודל מתאים‪.‬‬
‫רזולוציות תצוגה מוגדרות מראש‬
‫‪ 640 x 480‬ב‪ 60-‬הרץ (‪)DP + HDMI‬‬
‫‪ 800 x 600‬ב‪ 60-‬הרץ (‪)DP + HDMI‬‬
‫‪ 1024 x 768‬ב‪ 60-‬הרץ (‪)DP + HDMI‬‬
‫‪ 3440 x 1440‬ב‪ 50-‬הרץ (‪)DP + HDMI‬‬
‫‪ 3440 x 1440‬ב‪ 60-‬הרץ ‪ 85 /‬הרץ ‪ 100 /‬הרץ (‪)DP‬‬
‫‪ 50/60( 1080P‬הרץ )‪ 50/60( 720P‬הרץ )‪)DP + HDMI( 480P 576P‬‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫אות בקר הווידיאו עשוי לקרוא לעתים למצב שאינו מוגדר מראש אם‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫אינך משתמש במתאם מסך סטנדרטי‪.‬‬
‫אינך משתמש במצב מוגדר מראש‪.‬‬
‫במקרים כאלה‪ ,‬ייתכן שתצטרך לכוון מחדש את הפרמטרים של מסך הצג באמצעות תפריט ‪ .OSD‬ניתן לבצע את השינויים‬
‫באחד המצבים או בכולם ולשמור את השינויים בזיכרון‪ .‬הצג ישמור באופן אוטומטי את ההגדרה החדשה‪ ,‬ויזהה את המצב‬
‫החדש בדיוק כפי שיזהה מצב מוגדר מראש‪ .‬בנוסף למצבים המוגדרים מראש של היצרן‪ ,‬קיימים לפחות ‪ 10‬מצבים‬
‫מוגדרי‪-‬משתמש שניתן לקבוע ולשמור‪.‬‬
‫נספח א מפרטים טכניים‬
‫‪23‬‬
‫מתאם מתח‬
‫יצרן‬
‫מספר דגם‬
‫דירוג ספק מתח‬
‫‪AcBel‬‬
‫‪TPC-AA501‬‬
‫‪ 19.5‬וולט ‪ DC‬ב‪ 9.23-‬אמפר – ‪ 180‬וואט‬
‫מאפיין חיסכון בחשמל‬
‫הצג תומך במצב הספק נמוך‪ .‬הצג יעבור למצב הספק נמוך אם הוא יזהה העדר אות סנכרון אופקי ו‪/‬או אות סנכרון אנכי‪.‬‬
‫לאחר זיהוי היעדר של אחד האותות האלה‪ ,‬מסך הצג יוחשך‪ ,‬התאורה האחורית תכבה ונורית ההפעלה תאיר בצבע כתום‪.‬‬
‫במצב צריכה מופחתת‪ ,‬הצג צורך פחות מ‪ 0.5-‬ואט חשמל‪ .‬לפני חזרה למצב פעולה רגיל‪ ,‬הצג יעבור תהליך התחממות קצר‪.‬‬
‫להוראות הגדרת מצב החיסכון החיסכון באנרגיה (המכונה לעתים מאפיין ניהול צריכת חשמל ‪),‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫המחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫נמוכה‪.‬‬
‫האפשרות לעבור למצב של צריכת חשמל נמוכה פועלת רק כאשר הצג מחובר למחשב התומך במעבר לצריכת חשמל‬
‫בחירת הגדרות בכלי ‪( Sleep Timer‬שעון מצב שינה )של הצג מאפשרת לך גם לתכנת את הצג כך שיעבור למצב הספק נמוך‬
‫בשעה מוגדרת‪-‬מראש‪ .‬כאשר תוכנית שירות ‪( Sleep Timer‬שעון מצב שינה )של הצג יגרום לצג לעבור למצב הספק נמוך‪,‬‬
‫נורית הצג תהבהב בכתום‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫מתאם מתח‬
‫ב‬
‫נגישות‬
‫‪ HP‬מעצבת‪ ,‬מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שכל אדם יכול להשתמש בהם‪ ,‬לרבות אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬בין אם באופן‬
‫עצמאי או עם התקני עזר מתאימים‪.‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות עזר במערכת ההפעלה וניתן גם להגדיר את תצורתם כך שיתפקדו בטכנולוגיות‬
‫עזר נוספות‪ .‬השתמש בכלי החיפוש שבהתקן המקור המחובר לצג‪ ,‬כדי למצוא פרטים נוספים על אפשרויות הסיוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬למידע נוסף על אודות מוצר מסוים של טכנולוגיית עזר‪ ,‬פנה לשירות הלקוחות של המוצר‪.‬‬
‫פנייה לתמיכה‬
‫אנו מתמידים בפיתוח שיפורים בנגישות של מוצרינו ושירותינו ומקבלים בברכה משוב של משתמשים‪ .‬אם יש בעיה במוצר‪,‬‬
‫או אם ברצונך לספר לנו כיצד נעזרת ביכולות הנגישות‪ ,‬אנא פנה אלינו בטלפון ‪), 888( 259-5707‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות‬
‫‪ 06:00‬עד ‪( 21:00‬שעון ההרים ‪).‬אם אתה חרש או מתקשה בשמיעה‪ ,‬השתמש בציוד ‪ ,TRS/VRS/WebCapTel‬פנה אלינו‬
‫לקבלת תמיכה טכנית או בשאלות בנושאי נגישות בטלפון ‪), 877( 656-7058‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות ‪ 06:00‬עד ‪21:00‬‬
‫(שעון ההרים‪).‬‬
‫נספח ב נגישות‬
‫‪25‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising