HP | Pavilion 25bw 25-inch Diagonal IPS LED Backlit Monitor | HP Pavilion 25bw 25-inch Diagonal IPS LED Backlit Monitor Bruksanvisning

HP Pavilion 25bw 25-inch Diagonal IPS LED Backlit Monitor Bruksanvisning
Pavilion bakgrundsbelysta IPSbildskärmar med LED
Användarhandbok
© 2012 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Microsoft, Windows och Windows Vista är
antingen varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller i andra länder.
De enda garantierna för HPs produkter och
tjänster är de som finns i de uttryckliga
garantierna som medföljer produkter och
tjänster. Ingenting i detta dokument skall
anses utgöra en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella
fel eller utelämnanden i detta dokument.
Detta dokument innehåller information som
omfattas av upphovsrättslagstiftningen.
Ingen del av detta dokument får kopieras
eller reproduceras i någon form utan
skriftligt medgivande från Hewlett-Packard
Company.
Första upplagan (oktober 2012)
Dokumentartikelnummer: 701319–101
Om den här handboken
Den här guiden ger information om bildskärmsfunktioner, installation av bildskärmen, användning av
programvaran och tekniska specifikationer.
VARNING: Den här texten ger information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå
om instruktionerna inte följs.
VIKTIGT: Den här typen av text visar att utrustningen kan skadas eller information kan förloras om
inte föreskrifterna följs.
OBS! Den här typen av text ger viktig kompletterande information.
iii
iv
Om den här handboken
Innehåll
1 Produktens funktioner ...................................................................................................... 1
HP Pavilion IPS-bildskärmar ....................................................................................................... 1
2 Installera bildskärmen ...................................................................................................... 3
Montera bildskärmsstativet ........................................................................................................ 3
Komponenter på baksidan ........................................................................................................ 5
Ansluta kablarna ...................................................................................................................... 6
Frontpanelens kontroller ............................................................................................................ 9
Justera bildskärmen ................................................................................................................ 10
Slå på bildskärmen ................................................................................................................ 10
HP-riktlinje för vattenstämpel och bildinbränning ........................................................................ 11
Hitta etiketten ........................................................................................................................ 12
Montera ett kabellås ............................................................................................................... 12
3 Använda programmet My Display .................................................................................. 13
Installera programvaran .......................................................................................................... 13
Använda programmet ............................................................................................................. 13
4 Hitta mer information ..................................................................................................... 14
Referenshandböcker ............................................................................................................... 14
Produktsupport ....................................................................................................................... 14
Bilaga A Tekniska data ..................................................................................................... 15
Modellerna 20xi/20bw/20fi .................................................................................................. 15
Modellerna 22xi/22bw/22fi .................................................................................................. 16
Modellerna 23xi/23bw/23fi .................................................................................................. 17
Modellerna 25xi/25bw .......................................................................................................... 18
Modellerna 27xi/27bw .......................................................................................................... 20
Avkänning av förinställda skärmupplösningar ............................................................................ 21
20-tumsmodellerna .................................................................................................. 21
22-, 23-, 25-, 27-tumsmodellerna .............................................................................. 21
Nätaggregat .......................................................................................................... 22
Ange användarlägen .............................................................................................................. 22
Strömsparfunktion .................................................................................................................. 23
v
vi
1
Produktens funktioner
HP Pavilion IPS-bildskärmar
Bildskärmarna har en LCD-skärm (liquid crystal display – skärm med flytande kristaller) med aktiv matris
och IPS-teknik (In-Plane Switching). Bildskärmsmodellerna och funktionerna inkluderar:
●
Modellerna 20xi/20bw/20fi, skärm med 50,8 cm (20 tum) visningsyta diagonalt och 1600 x
900 punkters upplösning, samt stöd för lägre upplösningar över hela skärmen; med
anpassningsbar skalning för maximal bildstorlek samtidigt som den ursprungliga bildkvoten
bibehålls
●
Modellerna 22xi/22bw/20fi, skärm med 54,6 cm (21,5 tum) visningsyta diagonalt och 1920 x
1080 punkters upplösning, samt stöd för lägre upplösningar över hela skärmen; med
anpassningsbar skalning för maximal bildstorlek samtidigt som den ursprungliga bildkvoten
bibehålls
●
Modellerna 23xi/23bw/23fi, skärm med 58,4 cm (23 tum) visningsyta diagonalt och 1920 x
1080 punkters upplösning, samt stöd för lägre upplösningar över hela skärmen; med
anpassningsbar skalning för maximal bildstorlek samtidigt som den ursprungliga bildkvoten
bibehålls
●
Modellen 25xi/25bw, skärm med 63,5 cm (25 tum) visningsyta diagonalt och 1920 x 1080
punkters upplösning, samt stöd för lägre upplösningar över hela skärmen; med anpassningsbar
skalning för maximal bildstorlek samtidigt som den ursprungliga bildkvoten bibehålls
●
Modellen 27xi/27bw, skärm med 68,6 cm (27 tum) visningsyta diagonalt och 1920 x 1080
punkters upplösning, samt stöd för lägre upplösningar över hela skärmen; med anpassningsbar
skalning för maximal bildstorlek samtidigt som den ursprungliga bildkvoten bibehålls
●
LED-bakgrundsbelysning som förbrukar mindre energi än traditionell CCFL-bakgrundsbelysning
●
Möjlighet att luta bildskärmen och bred visningsvinkel som gör att man kan se skärmens innehåll
från sittande eller stående läge eller vid förflyttning från sida till sida
●
Videosignalingång som stöder analog VGA
●
Videosignalingång som stöder digital DVI
●
Videosignalingång som stöder High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
●
Plug-and-play-funktion om operativsystemet stöder detta
●
Uttag på bildskärmens baksida för kabellås (köps som tillval)
●
Skärminställningar på flera språk för enkel konfigurering och skärmoptimering
●
My Display för justering av bildskärmens inställningar
●
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) på DVI- och HDMI-ingångar (gäller för vissa
modeller med HDMI)
●
Program- och dokumentations-CD som innehåller bildskärmsdrivrutiner och produktdokumentation
HP Pavilion IPS-bildskärmar
1
2
●
Strömsparfunktion för att uppfylla kraven på minskad energiförbrukning
●
Säkerhetsföreskrifter, certifikat och bestämmelser för dessa produkter finns i Referensguide för HP
LCD-bildskärmar (medföljer på CD-skivan som medföljer skärmen).
Kapitel 1 Produktens funktioner
2
Installera bildskärmen
Inför installationen av bildskärmen ska du kontrollera att strömmen till bildskärm, datorsystem och
eventuell kringutrustning är avstängd. Gå därefter igenom följande anvisningar.
Montera bildskärmsstativet
VIKTIGT:
Skärmen är ömtålig. Undvik att vidröra eller att trycka på skärmen; det kan orsaka skador.
TIPS: För bildskärmar med glansig panel bör du tänka på skärmens placering eftersom speglingar
från omgivningsljus och ljusa ytor kan störa.
1.
Lyft upp bildskärmen ur lådan och placera den med framsidan nedåt på en plan yta.
2.
Tryck in stativet i hålet på bildskärmens baksida tills den klickar fast.
Bild 2-1 Sätta i stativet
Montera bildskärmsstativet
3
3.
Fäst foten på stativet.
OBS! På 25- och 27-tumsmodellerna måste du dra åt skruven på foten för hand. På alla andra
modeller fäster du bara stativet i foten så låses den automatiskt på plats av en plastspärr.
Bild 2-2 Montera foten
4
Kapitel 2 Installera bildskärmen
Komponenter på baksidan
Bild 2-3 Komponenter på baksidan
Komponent
Funktion
1
HDMI*
Ansluter HDMI-kabeln från datorn till bildskärmen.
2
DVI-D
Ansluter DVI-D-kabeln från datorn till bildskärmen.
3
VGA
Ansluter VGA-kabeln från datorn till bildskärmen.
4
LED-strömlampa
Lyser när strömadaptern är ansluten till bildskärmen.
5
Strömkontakt (DC)
Ansluter strömadaptern till bildskärmen.
* gäller vissa modeller
Komponenter på baksidan
5
Ansluta kablarna
1.
Placera bildskärmen på en lämplig, välventilerad plats i närheten av datorn.
2.
Anslut en signalkabel.
OBS! Bildskärmen har stöd för analog, digital och HDMI-inmatning. Videoläget avgörs av vilken
videokabel som används. Bildskärmen avgör automatiskt vilka ingångar som har godkända
videosignaler. Du kan välja ingång genom att trycka på knappen +/source (+/källa) på
frontpanelen eller använda skärmmenyn genom att trycka på knappen Menu (Meny).
●
Använd en VGA-signalkabel för analog visning. Anslut VGA-signalkabeln till VGA-kontakten
på bildskärmens baksida och den andra änden till datorns VGA-kontakt.
Bild 2-4 Anslutning av VGA-signalkabeln (medföljer utvalda modeller)
6
Kapitel 2 Installera bildskärmen
●
Använd en DVI-D-signalkabel för digital DVI-visning. Anslut DVI-D-signalkabeln till DVIkontakten på bildskärmens baksida och den andra änden till datorns DVI-kontakt.
Bild 2-5 Anslutning av DVI-D-signalkabeln (medföljer utvalda modeller)
ELLER
●
Anslut HDMI-kabeln till HDMI-kontakten på bildskärmens baksida (gäller visa modeller) och
den andra änden till inmatningsenhetens HDMI-kontakt. HDMI-kabel medföljer ej. Anslut
HDMI-signalkabeln till HDMI-kontakten på bildskärmens baksida och den andra änden till
datorns HDMI-kontakt.
Bild 2-6 Anslutning av HDMI-signalkabeln (kabel medföljer ej)
Ansluta kablarna
7
3.
Anslut den runda änden av nätsladden till bildskärmen och anslut sedan ena änden av nätsladden
till skärmens strömuttag och den andra änden till ett jordat eluttag.
Bild 2-7 Anslutning av nätsladden
VARNING: Så här minskar du risken för elektriska stötar eller skada på utrustningen:
Ta aldrig bort strömsladdens jordkontakt. Jordningen fyller en viktig säkerhetsfunktion.
Sätt i strömsladden i ett jordat eluttag som alltid är lätt att komma åt.
Bryt strömmen till utrustningen genom att ta ut strömsladden ur eluttaget.
Av säkerhetsskäl får du aldrig placera föremål på strömsladdar och kablar. Se till att ingen av
misstag trampar eller snavar på dem. Dra aldrig i en kabel eller sladd. När du ska koppla ur dem
ur vägguttaget, fatta då tag i själva kontakten.
8
Kapitel 2 Installera bildskärmen
Frontpanelens kontroller
Bild 2-8 Kontroller på bildskärmens frontpanel
OBS! Kontrollerna på frontpanelen av modellerna HP 25xi/25bw och HP 27xi/27bw är inaktiva när
de är släckta och aktiva när de lyser. För att aktivera kontrollerna trycker du på platsen där ikonerna
sitter. Alla ikoner tänds och blir aktiva. Ikonernas bakgrundsbelysning släcks när du går ur skärmmenyn
eller när den försvinner från skärmen.
Tabell 2-1 Kontroller på bildskärmens frontpanel
Kontroll
Funktion
1
Meny
Öppnar, väljer och avslutar skärmmenyn.
2
Auto adjustment
(Automatisk justering)
Tryck och håll nedtryckt för att automatiskt justera
skärmbilden.
OBS! Detta objekt kan endast användas med en VGAinsignal.
3
Quick View/Minus
(Snabbvisning/minus)
Om skärmmenyn visas trycker du på den här knappen för
att gå bakåt i menyn och för att minska justeringsnivåerna.
Om skärmmenyn är inaktiv, trycker du här för att aktivera
knappen Quick View (Snabbvisning) och välja bland
inställningarna (HP Enhance+ (Förbättrad), Movie (Film),
Photo (Foto), Gaming (Spel), Text, Custom (Anpassad))
4
Plus/source (Plus/
källa)
Om skärmmenyn visas trycker du på den här knappen för
att gå framåt i menyn och för att öka justeringsnivåerna.
Om skärmmenyn är inaktiv, trycker du här för att aktivera
den källknapp som väljer videosignalingång (VGA, DVI eller
HDMI)
Frontpanelens kontroller
9
Tabell 2-1 Kontroller på bildskärmens frontpanel (fortsättning)
Kontroll
Funktion
5
OK
Om skärmmenyn är aktiv, trycker du här för att välja den
markerade funktionen.
6
Strömbrytare
Slår på eller stänger av bildskärmen.
OBS! Om du vill se en skärmmenysimulator besöker du HP Customer Self Repair Services Media
Library, på http://www.hp.com/go/sml.
Justera bildskärmen
Luta bildskärmens panel framåt eller bakåt för att ställa den i bekväm ögonhöjd.
Bild 2-9 Luta bildskärmen
Slå på bildskärmen
1.
Slå på bildskärmen genom att trycka på strömbrytaren på dess framsida.
2.
Starta datorn genom att trycka på dess strömbrytare.
VIKTIGT: Om en bildskärm visar samma statiska bild under en längre period kan bilden brännas fast
på skärmen.* För att undvika sådana skador på bildskärmen bör du alltid använda en skärmsläckare
eller stänga av bildskärmen när du inte ska använda den på en längre tid. Inbränningsfenomenet kan
uppstå på alla LCD-skärmar. Bildskärmar med "inbränd bild" omfattas inte av HPs garanti.
* Som en längre tidsperiod räknas 12 timmar i följd.
OBS! Om det inte händer något när du trycker på bildskärmens strömbrytare kan funktionen för
låsning av strömbrytaren vara aktiverad. Du inaktiverar denna funktion genom att hålla strömbrytaren
intryckt i 10 sekunder.
10
Kapitel 2 Installera bildskärmen
OBS! Du kan inaktivera strömlampan på skärmmenyn. Tryck på knappern Menu (Meny) på
bildskärmens framsida och välj sedan Management (Hantering) > Bezel Power LED (Strömlampa
på frontpanelen) > Off (Av).
När den slås på visas bildskärmens statusmeddelande i fem sekunder. Meddelandet visar i vilken
ingång (VGA, DVI eller HDMI) den aktiva signalen finns för tillfället, status för automatisk källaktivering
(på eller av; fabriksinställning är på), signalens standardkälla (fabriksinställning är automatisk
källaktivering), den aktuella förinställda bildskärmsupplösningen och den rekommenderade förinställda
bildskärmsupplösningen.
Bildskärmen söker automatiskt bland ingångssignalerna efter en aktiv ingång och använder denna för
skärmen. Om det finns två eller fler aktiva insignaler, visar bildskärmen insignalens standardkälla. Om
standardkällan inte ger någon av de aktiva insignalerna, visar bildskärmen den som har högst prioritet
i följande ordning: DVI, HDMI och sedan VGA. Du kan byta standardkälla på skärmmenyn genom att
trycka på knappen Menu (Meny) på frontpanelen välj Source Control (Källkontroll) > Default
Source (Standardkälla).
HP-riktlinje för vattenstämpel och bildinbränning
IPS-bildskärmsmodellerna har utvecklats med IPS-skärmteknik (In-Plane Switching) som ger extremt breda
betraktningsvinklar och avancerad bildkvalitet. IPS-bildskärmar är lämpliga för en mängd olika
avancerade bildkvalitetstillämpningar. Den här paneltekniken är emellertid inte lämplig för
tillämpningar som uppvisar statiska, stillastående eller stillbilder under långa perioder utan användning
av skärmsläckare. Dessa tillämpningstyper kan omfatta kameraövervakning, videospel,
marknadsföringslogotyper och mallar som visas på bildskärmen under en längre tid. Statiska bilder kan
orsaka bildinbränningsskador som skulle kunna se ut som fläckar eller vattenstämplar på bildskärmen.
Bildskärmar som används dygnet runt som resulterar i bildinbränningsskada omfattas inte av HPgarantin. För att undvika en bildinbränningsskada ska du alltid stänga av bildskärmen när den inte
används eller använda energisparfunktionen, om den är kompatibel med ditt system, för att stänga av
bildskärmen när systemet är overksamt.
HP-riktlinje för vattenstämpel och bildinbränning
11
Hitta etiketten
Produktnumret och serienumret finns på en etikett. Dessa nummer kan behövas när du kontaktar HP
angående bildskärmsmodellen. Etiketten med spännings- och strömstyrka sitter på undersidan av
bildskärmen.
Bild 2-10 Hitta etiketten
Montera ett kabellås
Du kan låsa fast bildskärmen vid ett inbyggt föremål med ett kabellås som kan köpas som tillval från
HP.
Bild 2-11 Montera ett kabellås
12
Kapitel 2 Installera bildskärmen
3
Använda programmet My Display
Den medföljande CD-skivan innehåller en programvara som heter My Display. Använd My Display för
att välja inställningar för optimal visning. Du kan välja inställningar för spel, filmer, fotoredigering eller
bara för arbete på dokument och kalkylblad. My Display ger dig också ett enkelt sätt att justera
inställningar såsom ljusstyrka, färg och kontrast.
Installera programvaran
Så här installerar du programmet:
1.
Sätt in CD-skivan i datorns CD-enhet. CD-menyn öppnas.
2.
Välj språk.
3.
Klicka på Install My Display Software (Installera programmet My Display).
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
5.
Starta om datorn.
Använda programmet
Så här öppnar du programmet My Display:
1.
Klicka på ikonen HP My Display i aktivitetsfältet.
Eller:
Klicka på Windows™ Startknapp i aktivitetsfältet.
2.
Klicka på Alla program.
3.
Klicka på HP My Display.
4.
Välj HP My Display.
Mer information finns i hjälpen på skärmen i programvaran.
Installera programvaran
13
4
Hitta mer information
Referenshandböcker
I referenshandboken för HP LCD-skärmar som finns på CD-skivan som medföljde bildskärmen hittar du
ytterligare information om:
●
Optimera bildskärmens prestanda
●
Riktlinjer för Säkerhet och underhåll
●
Installera programvara från CD-skivan
●
Använda skärmmenyn
●
Hämta program från webben
●
Information om bestämmelser
●
Felsökning och rekommenderade lösningar på vanliga problem
Produktsupport
Det finns ytterligare information om hur du använder och justerar bildskärmen på http://www.hp.com/
support. Välj ditt land eller region, välj Product Support & Troubleshooting (Produktstöd och
felsökning) och ange din bildskärmsmodell i fönstret SEARCH.
OBS! Användarhandbok för bildskärmen, referensguide och drivrutiner finns på
http://www.hp.com/support.
Om du inte hittar svaren på dina frågor i handboken eller i HP LCD Monitors Reference Guide
(referensguide för HP LCD-skärmar) kan du kontakta support. För support i USA, gå till
http://www.hp.com/go/contactHP. För support i övriga världen, gå till http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Här kan du:
●
Chatta online med en HP-tekniker
OBS! Om supportchatt inte är tillgänglig på ett visst språk är det tillgängligt på engelska.
14
●
E-postsupport
●
Hitta telefonnummer till support
●
Hitta ett HP-servicecenter
Kapitel 4 Hitta mer information
A
Tekniska data
OBS! Alla uppgifter gäller de normala specifikationer som levereras av HPs komponenttillverkare;
den faktiska prestandan variera högre eller lägre.
Modellerna 20xi/20bw/20fi
Tabell A-1 Specifikationer för modellerna 20xi/20bw/20fi
Bildskärm
50,8 cm bredbildsskärm
20-tums bredbildsskärm
Typ
IPS
Den synliga bildens storlek
50,8 cm diagonal
Lutning
-5 till 25 °C
Maximal vikt (ouppackad)
2,8 kg
6,2 pund
Höjd
36,6 cm
14,5 tum
Djup
17,1 cm
6,73 tum
Bredd
46,6 cm
18,4 tum
Maximal grafikupplösning
1600 x 900 (60 Hz) analoga indata
20-tums diagonal
Mått (inklusive fot)
1600 × 900 (60 Hz) digital insignal
Optimal grafikupplösning
1600 x 900 (60 Hz) analoga indata
1600 × 900 (60 Hz) digital insignal
Textläge
720 × 400
Punktstorlek
0,277 mm (H) x 0,277 mm (V)
Pixlar per tum
92 PPI
Horisontell frekvens
24 till 83 kHz
Vertikal svepfrekvens
50 till 76 Hz
Krav på omgivande miljö och temperatur
Drifttemperatur
Temperatur vid förvaring
5 till 35 °C
41 till 95 °F
-20 till 60 °C
-4 till 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 till 70 %
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Modellerna 20xi/20bw/20fi
15
Tabell A-1 Specifikationer för modellerna 20xi/20bw/20fi (fortsättning)
Höjd över havet:
Vid drift
0 till 5 000 m
0 till 16 400 fot
Vid förvaring
0 till 12 192 m
0 till 40 000 fot
Uppmätt energiförbrukning:
Normalläge
22 watt
Typiska inställningar
20 watt
Testmetoder för Energy Star®
16,7 watt (115 VAC), 16,6 (230 VAC), 16,8 (100 VAC) watt
Viloläge
<0,5 watt
Stäng av
<0,5 watt
Inmatningsterminal
En VGA-kontakt, en DVI-kontakt
Modellerna 22xi/22bw/22fi
Tabell A-2 Specifikationer för modellerna 22xi/22bw/22fi
Bildskärm
54,6 cm bredbildsskärm
21,5-tums bredbildsskärm
Typ
IPS
Visningsyta
54,6 cm diagonal
Lutning
-5 till 25 °C
Maximal vikt (ouppackad)
3,0 kg
6,61 pund
38,5 cm
15,2 tum
17,1 cm
6,73 tum
49,9 cm
19,7 tum
21,5-tums diagonal
Mått (inklusive fot)
Höjd
Djup
Bredd
Maximal upplösning
1920 x 1080 (60 Hz) analoga indata
1920 × 1080 (60 Hz) digital insignal
Optimal grafikupplösning
1920 x 1080 (60 Hz) analoga indata
1600 × 900 (60 Hz) digital insignal
16
Textläge
720 × 400
Punkttäthet
0,2480 mm (H) x 0,2480 mm (V)
Pixlar per tum
102 PPI
Horisontell frekvens
24 till 94 kHz
Vertikal uppdateringsfrekvens
50 till 76 Hz
Bilaga A Tekniska data
Tabell A-2 Specifikationer för modellerna 22xi/22bw/22fi (fortsättning)
Krav på omgivande miljö och temperatur
Drifttemperatur
5 till 35 °C
41 till 95 °F
Temperatur vid förvaring
-20 till 60 °C
-4 till 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 till 70 %
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Höjd ö.h.:
Under drift
Förvarings-
0 till 5 000 m
0 till 16 400 fot
0 till 12 192 m
0 till 40 000 fot
Uppmätt energiförbrukning:
Full styrka
Normala inställningar
Testmetoder för Energy Star®
Viloläge
Stäng av
Ingång
28 watt
26 watt
19,2 watt (115 VAC), 19,2 (230 VAC), 19,4 (100 VAC) watt
<0,5 watt
<0,5 watt
En VGA-kontakt, en DVI-kontakt, en
HDMI-kontakt
Modellerna 23xi/23bw/23fi
Tabell A-3 Specifikationer för modellerna 23xi/23bw/23fi
Bildskärm
58,4 cm bredbildsskärm
23-tums bredbildsskärm
Typ
IPS
Den synliga bildens storlek
58,4 cm diagonal
Lutning
-5 till 25 °C
Maximal vikt (ouppackad)
3,5 kg
7,72 pund
40,4 cm
15,95 tum
17,1 cm
6,73 tum
53,23 cm
20,96 tum
23-tums diagonal
Mått (inklusive fot)
Höjd
Djup
Bredd
Maximal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Optimal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Modellerna 23xi/23bw/23fi
17
Tabell A-3 Specifikationer för modellerna 23xi/23bw/23fi (fortsättning)
Textläge
720 x 400
Punktstorlek
0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
Pixlar per tum
96 PPI
Horisontell frekvens
24 till 94 kHz
Vertikal svepfrekvens
50 till 76 Hz
Krav på omgivande miljö och temperatur
Drifttemperatur
5 till 35 °C
41 till 95 °F
Temperatur vid förvaring
-20 till 60 °C
-4 till 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 till 70 %
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Höjd över havet:
Vid drift
Vid förvaring
0 till 5 000 m
0 till 16 400 fot
0 till 12 192 m
0 till 40 000 fot
Uppmätt energiförbrukning:
Normalläge
Typiska inställningar
Testmetoder för Energy Star®
Viloläge
Stäng av
Inmatningsterminal
30 watt
28 watt
21,0 watt (115 VAC), 20,8 (230 VAC), 21,1 (100 VAC) watt
<0,5 watt
<0,5 watt
En VGA-kontakt, en DVI-kontakt, en
HDMI-kontakt
Modellerna 25xi/25bw
Tabell A-4 Specifikationer för modellerna 25xi/25bw
18
Bildskärm
63,5 cm bredbildsskärm
Typ
IPS
Den synliga bildens storlek
63,5 cm diagonal
Lutning
-5 till 25 °C
Maximal vikt (ouppackad)
4,41 kg
Bilaga A Tekniska data
25-tums bredbildsskärm
25-tums diagonal
9,71 pund
Tabell A-4 Specifikationer för modellerna 25xi/25bw (fortsättning)
Mått (inklusive fot)
Höjd
42,94 cm
16,91 tum
Djup
19,23 cm
7,57 tum
Bredd
57,77 cm
22,74 tum
Maximal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Optimal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Textläge
720 × 400
Punktstorlek
0,288 mm (H) x 0,288 mm (V)
Pixlar per tum
88 PPI
Horisontell frekvens
24 till 94 kHz
Vertikal svepfrekvens
50 till 76 Hz
Krav på omgivande miljö och temperatur
Drifttemperatur
Temperatur vid förvaring
5 till 35 °C
41 till 95 °F
-20 till 60 °C
-4 till 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 till 70 %
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Höjd över havet:
Vid drift
Vid förvaring
0 till 5 000 m
0 till 16 400 fot
0 till 12 192 m
0 till 40 000 fot
Uppmätt energiförbrukning:
Normalläge
Typiska inställningar
Testmetoder för Energy Star®
Viloläge
Stäng av
Inmatningsterminal
30 watt
28 watt
26,1 watt (115 VAC), 26 (230 VAC), 26,1 (100 VAC) watt
<0,5 watt
<0,5 watt
En VGA-kontakt, en DVI-kontakt, en
HDMI-kontakt
Modellerna 25xi/25bw
19
Modellerna 27xi/27bw
Tabell A-5 Specifikationer för modellerna 27xi/27bw
Bildskärm
68,6 cm bredbildsskärm
27-tums bredbildsskärm
Typ
IPS
Den synliga bildens storlek
68,6 cm diagonal
Lutning
-5 till 25 °C
Maximal vikt (ouppackad)
5,3 kg
11,68 pund
45,46 cm
17,9 tum
19,24 cm
7,58 tum
62,26 cm
24,51 tum
27-tums diagonal
Mått (inklusive fot)
Höjd
Djup
Bredd
Maximal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Optimal grafikupplösning
1920 × 1080 (60 Hz) analog inmatning
1920 × 1080 (60 Hz) digital inmatning
Textläge
720 × 400
Punktstorlek
0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)
Pixlar per tum
82 PPI
Horisontell frekvens
24 till 94 kHz
Vertikal svepfrekvens
50 till 76 Hz
Krav på omgivande miljö och temperatur
Drifttemperatur
Temperatur vid förvaring
5 till 35 °C
41 till 95 °F
-20 till 60 °C
-4 till 140 °F
Relativ luftfuktighet
20 till 70 %
Strömkälla
100 – 240 V~ 50/60 Hz
Höjd över havet:
20
Vid drift
0 till 5 000 m
0 till 16 400 fot
Vid förvaring
0 till 12 192 m
0 till 40 000 fot
Bilaga A Tekniska data
Tabell A-5 Specifikationer för modellerna 27xi/27bw (fortsättning)
Uppmätt energiförbrukning:
Normalläge
35 watt
Typiska inställningar
32 watt
Testmetoder för Energy Star®
24,4 watt (115 VAC), 24,2 (230 VAC), 24,5 (100 VAC) watt
Viloläge
<0,5 watt
Stäng av
<0,5 watt
Inmatningsterminal
En VGA-kontakt, en DVI-kontakt, en
HDMI-kontakt
Avkänning av förinställda skärmupplösningar
Skärmupplösningarna nedan är de vanligaste och ställs in på fabriken som standardvärden. Den här
skärmen känner automatiskt av de förinställda lägena, som visas med korrekt storlek och är placerade
mitt på skärmen.
20-tumsmodellerna
Tabell A-6 Fabriksinställda lägen
Förinställt
Pixelformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 x 1024
63,981
60,02
7
1440 x 900
55,935
59,887
8
1600 x 900
60
60
22-, 23-, 25-, 27-tumsmodellerna
Tabell A-7 Fabriksinställda lägen
Förinst
älld
Bildpunktsformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
640 x 480
31,469
59,94
2
720 x 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
Avkänning av förinställda skärmupplösningar
21
Tabell A-7 Fabriksinställda lägen (fortsättning)
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60
60
9
1680 × 1050
65,29
59,954
10
1920 × 1080
67,5
60
Tabell A-8 Högdefinitionsvideoformat
Förinst
älld
Timingnamn
Bildpunktsformat
Horis. frekv. (kHz)
Vert. frekv. (Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
2
576p
720 × 576
0.31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
4
720p60
1280 × 720
45
60
5
1920p60
1920 x 1080
67,5
60
6
1920p50
1920 x 1080
56,25
50
Nätaggregat
Tabell A-9 Nätaggregat/modeller
Tillverkare
Modellnummer
Strömförsörjningsaggre
gatets uteffekt
Bildskärmsmodeller
LiteOn
PA-1041–71TA-LF
40 W / 12 V
20xi/20bw/20fi, 22xi/
22bw/22fi och 23xi/23bw/
23fi
APD
DA-50F19–AAAF
50 W / 19 V
HP 25xi/bw och HP 27xi/bw
Ange användarlägen
Ibland krävs ett läge för videokontrollerns signal som inte är förinställt, om:
●
Du inte använder en grafikadapter av standardtyp.
●
Du inte använder ett förinställt läge.
Om detta inträffar kan du behöva justera om parametrarna för bildskärmen från skärmmenyn. Dina
ändringar kan göras i ett eller alla av dessa lägen och sparas i minnet. Bildskärmen lagrar automatiskt
22
Bilaga A Tekniska data
den nya inställningen. Precis som för det förinställda läget känner bildskärmen därefter av det nya
läget. Förutom de lägen som förinställts på fabriken, finns det minst 10 användarlägen som du kan
ange och lagra.
Strömsparfunktion
Bildskärmarna stöder läge med lägre effektförbrukning. Energisparläget aktiveras om skärmen inte
känner av den horisontella och/eller den vertikala synkroniseringssignalen. När dessa signaler inte kan
kännas av, släcks skärmen och bakgrundsbelysningen. På/av-lampan lyser dessutom gult. När
bildskärmen står på energisparlägen förbrukar skärmen 0,5 watt. Efter en kort uppvärmningsperiod
återgår bildskärmen till normalläge.
Instruktioner om hur strömsparfunktionerna (kallas ibland energihanteringsfunktioner) ställs in finns i
handboken till din dator.
OBS! Strömsparfunktionen ovan fungerar bara om bildskärmen är ansluten till en dator med
strömsparfunktioner.
Genom att välja inställningar för bildskärmens strömsparfunktion kan du också programmera den så att
strömsparläget startar vid en viss tidpunkt. När strömsparfunktionen aktiveras börjar strömlampan
blinka gult.
Strömsparfunktion
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising