HP | 2311x 23-inch Diagonal LED Monitor | HP 2311x 23-inch Diagonal LED Monitor

HP 2311x 23-inch Diagonal LED Monitor
2011x/2011s/2011xi
2211f/2211x
2311cm/2311f/2311x/2311xi
2511x
2711x
LCD ‫צגים של‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪© 2010–2012 Hewlett-Packard‬‬
‫‪Development Company, L.P.‬‬
‫®‪ Microsoft‬ו‪ Windows®-‬הינם סימנים מסחריים‬
‫רשומים בארה"ב של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫‪ ENERGY STAR‬והסימן של ‪ENERGY STAR‬‬
‫הם סמלים רשומים בארה"ב‪.‬‬
‫‪ Bluetooth‬הוא סימן מסחרי השייך לבעליו וחברת‬
‫‪ Hewlett-Packard‬עושה בו שימוש ברישיון‪.‬‬
‫האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של ‪HP‬‬
‫מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים‬
‫ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי‬
‫תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪HP‬‬
‫לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות‬
‫עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות‬
‫יוצרים‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לתרגם לשפה‬
‫אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור‬
‫מראש ובכתב מחברת ‪.Hewlett Packard‬‬
‫מהדורה רביעית )אפריל ‪(2012‬‬
‫מק"ט המסמך‪619141-BB4 :‬‬
‫אודות מדריך זה‬
‫מדריך זה מספק מידע על הבטיחות‪ ,‬על האבטחה‪ ,‬על הגדרת צג ה‪ ,LCD-‬על התקנת מנהלי ההתקן‪ ,‬על השימוש‬
‫בתפריטי התצוגה שעל המסך ועל פתרון בעיות וכן‪ ,‬הוא כולל מפרט טכני‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור‪ ,‬ואף לגרום למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד‪ ,‬וכן לאובדן נתונים או מידע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מספק מידע משלים חשוב‪.‬‬
‫עצה‪ :‬עצות מספקות רמזים או קיצורי דרך מועילים‪.‬‬
‫אודות מדריך זה‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬תכונות המוצר ‪1 ......................................................................................................................................................‬‬
‫צגים של ‪1 .......................................................................................................................................... LCD‬‬
‫‪ 2‬הנחיות תחזוקה ובטיחות ‪3 ......................................................................................................................................‬‬
‫מידע בטיחותי חשוב ‪3 ..................................................................................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות ‪3 ..........................................................................................................................................‬‬
‫הנחיות תחזוקה ‪4 ........................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי הצג ‪4 .................................................................................................................................‬‬
‫משלוח הצג ‪4 .............................................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬התקנת הצג ‪6 .........................................................................................................................................................‬‬
‫הוצאת הצג מהאריזה ‪6 ................................................................................................................................‬‬
‫הרכבת הצג ‪6 .............................................................................................................................................‬‬
‫חיבור כבלי הצג ‪7 ........................................................................................................................................‬‬
‫חיבור כבל וידיאו ‪8 .............................................................................................................. VGA‬‬
‫חיבור כבל ‪ DVI-D‬וידאו )דגמים נבחרים( ‪8 .....................................................................................‬‬
‫חיבור כבל ‪) HDMI‬דגמים נבחרים( ‪8 ..............................................................................................‬‬
‫קבלת קול ‪9 ..................................................................................................... HDMI‬‬
‫חיבור כבל החשמל ‪9 ...................................................................................................................‬‬
‫התקנת מהדק ארגון הכבלים ‪11 ....................................................................................................‬‬
‫דגמים נבחרים עם תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב )‪11 ............................................................. (HDCP‬‬
‫הפעלת הצג ‪11 ...........................................................................................................................................‬‬
‫מדיניות סימני מים ושימור תמונה של ‪12 .................................................................................................... HP‬‬
‫בחירת מחברי כניסות הווידיאו ‪12 ...................................................................................................................‬‬
‫כוונון ההטיה ‪12 ..........................................................................................................................................‬‬
‫חיבור רמקולים חיצוניים וכבל שמע )דגמים נבחרים( ‪13 .....................................................................................‬‬
‫‪ 4‬תפעול הצג ‪14 ........................................................................................................................................................‬‬
‫תוכנות ותוכניות שירות בתקליטור ‪14 ..............................................................................................................‬‬
‫התקנת מנהלי התקן ‪14 ...............................................................................................................‬‬
‫הבקרות בלוח הקדמי ‪14 ...............................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתפריט המוצג במסך )‪15 ......................................................................................................... (OSD‬‬
‫זיהוי מצבי הפעולה של הצג ‪19 ......................................................................................................................‬‬
‫מאפייני חיסכון בחשמל ‪20 ............................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫נספח א פתרון בעיות ‪21 .............................................................................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות נפוצות ‪21 ................................................................................................................................‬‬
‫קבלת תמיכה מ‪22 ......................................................................................................................... hp.com-‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית ‪22 ....................................................................................................................‬‬
‫איתור תווית הדירוג ‪22 .................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב מפרט טכני ‪23 ...............................................................................................................................................‬‬
‫צגי ‪ LCD‬מבית ‪23 ................................................................................................................................. HP‬‬
‫מצבי וידיאו קבועים מראש ‪24 ........................................................................................................................‬‬
‫כניסה למצב משתמש ‪25 ..............................................................................................................................‬‬
‫מתאמי מתח ‪26 ..........................................................................................................................................‬‬
‫מדיניות האיכות והפיקסלים של צגי ‪26 .................................................................................................... LCD‬‬
‫נספח ג הודעות מטעם סוכנויות רגולציה ‪27 ..................................................................................................................‬‬
‫הודעת ‪) Federal Communications Commission‬נציבות התקשורת הפדרלית של ארה"ב( ‪27 ............................‬‬
‫שינויים ‪27 .................................................................................................................................‬‬
‫כבלים ‪27 ..................................................................................................................................‬‬
‫הצהרת תאימות עבור מוצרים המשווקים עם סמל ‪) FCC‬בארה"ב בלבד( ‪27 .........................................................‬‬
‫הודעה של ממשלת קנדה ‪28 .........................................................................................................................‬‬
‫‪28 .................................................................................................................................... Avis Canadien‬‬
‫הודעת רגולציה מטעם האיחוד האירופי ‪28 .......................................................................................................‬‬
‫הודעה גרמנית בנושאי הנדסת אנוש ‪28 ...........................................................................................................‬‬
‫הודעת ממשלת יפן ‪29 ..................................................................................................................................‬‬
‫הודעת ממשלת קוריאה ‪29 ............................................................................................................................‬‬
‫דרישות ערכת הכבל החשמלי ‪29 ...................................................................................................................‬‬
‫הודעה למשתמשים ביפן בדבר כבלים חשמליים ‪29 ...........................................................................‬‬
‫הודעות בנושא איכות הסביבה הישימות למוצר ‪29 .............................................................................................‬‬
‫עמידה בדרישות ®‪29 ....................................................................................... ENERGY STAR‬‬
‫סילוק הציוד על‪-‬ידי משתמשים בבתים פרטיים באיחוד האירופי ‪30 ......................................................‬‬
‫חומרים כימיים ‪30 .......................................................................................................................‬‬
‫תוכנית המיחזור של חברת ‪30 ................................................................................................. HP‬‬
‫הגבלות חומרים מסוכנים )‪31 ............................................................................................ (RoHS‬‬
‫תקנות ‪ EEE‬בטורקיה ‪31 .............................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫תכונות המוצר‬
‫צגים של ‪LCD‬‬
‫איור ‪ 1-1‬צגים של ‪LCD‬‬
‫לצגי ה‪ - liquid crystal display) LCD-‬תצוגת גביש נוזלי( של ‪ HP‬יש מסכי טרנזיסטור דק סרט )‪thin-film transistor‬‬
‫‪ (- TFT‬עם מטריצה פעילה ותאורת ‪ LED‬אחורית עם המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫צג בעל שטח צפייה גדול‬
‫●‬
‫רזולוציה גרפית מקסימלית‬
‫◦‬
‫‪ 1600 x 900 :2011x/ 2011xi/ 2011s‬ב‪60Hz-‬‬
‫◦‬
‫‪ 1920 x 1080 :2211f / 2211x‬ב‪60Hz-‬‬
‫◦‬
‫‪ 1920 x 1080 :2311cm / 2311f / 2311x/ 2311xi‬ב‪60Hz-‬‬
‫◦‬
‫‪ 2511x : 1920 x 1080‬ב‪60Hz-‬‬
‫◦‬
‫‪ 2711x: 1920 x 1080‬ב‪60Hz-‬‬
‫◦‬
‫וכן תמיכה במסך מלא לרזולוציות נמוכות )בכל הדגמים(‬
‫●‬
‫אות כניסה ‪(VGA) Video graphics array‬‬
‫●‬
‫אות כניסה דיגיטלי ‪) (DVI) Digital visual interface‬בדגמים נבחרים(‬
‫●‬
‫אות כניסה ‪) (HDMI) High-definition multimedia interface‬בדגמים נבחרים(‬
‫●‬
‫התאמות הטה‪-‬הזז )‪ Tilt‬ו‪ (Slide-‬לצפייה בישיבה ובעמידה או בעת תנועה מצד אחד של הצג לצידו השני‬
‫●‬
‫‪ (DCR) Dynamic contrast ratio‬המספק גווני שחור עמוקים יותר וגווני לבן בהירים יותר לאפקטי הצללה‬
‫מבריקים במשחקי מחשב או בסרטים‬
‫●‬
‫רמקולים חיצוניים המוזנים דרך כניסת ‪ USB‬עם כבל אודיו מסופקים עם הצג )בדגמים נבחרים(‬
‫●‬
‫יכולת הכנס‪-‬הפעל‪ ,‬אם נתמכת על‪-‬ידי מערכת המחשב‬
‫פרק ‪ 1‬תכונות המוצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫●‬
‫כוונונים באמצעות תפריט המוצג במסך )תפריט ‪ (OSD‬להגדרות פשוטות ולאופטימיזציה של המסך )שפת‬
‫התצוגה לבחירה בין השפות אנגלית‪ ,‬סינית פשוטה‪ ,‬סינית מסורתית‪ ,‬צרפתית‪ ,‬גרמנית‪ ,‬איטלקית‪ ,‬ספרדית‪,‬‬
‫הולנדית‪ ,‬יפנית או פורטוגזית‪-‬ברזיל(‬
‫●‬
‫התקן לחיסכון בחשמל‪ ,‬להפחתת צריכת החשמל‬
‫●‬
‫הגדרות צפייה מהירה )‪ (Quick View‬למיטוב את התמונה בהתאם לסוגים השונים של התוכן‪.‬‬
‫◦‬
‫מצב ‪) Text‬טקסט( )אופטימלי לטיפול בדואר אלקטרוני ולגלישה באינטרנט(‬
‫◦‬
‫מצב ‪) Movie‬סרט( ומצב ‪) Game‬משחק( )מדגישים את התמונה בווידיאו עם תנועה(‬
‫◦‬
‫מצב ‪) Photo‬תמונה( )משפר את התמונות(‬
‫◦‬
‫מצב ‪) Custom‬התאמה אישית( )מאפשר לך ליצור פרופיל אופטימלי משלך(‬
‫●‬
‫‪ (HDCP) High-bandwidth digital content protection‬בכניסת ‪ DVI‬ובכניסת ‪) HDMI‬בדגמים נבחרים עם‬
‫‪(HDMI‬‬
‫●‬
‫תקליטור תוכנות ותוכניות שירות‪ ,‬ובו המפורט להלן‪:‬‬
‫◦‬
‫מנהלי התקן‬
‫◦‬
‫מסמכים‬
‫צגים של ‪LCD‬‬
‫‪2‬‬
‫הנחיות תחזוקה ובטיחות‬
‫מידע בטיחותי חשוב‬
‫לצג מצורף כבל מתח‪ .‬אם נעשה שימוש בכבל אחר‪ ,‬ודא שמקור המתח והחיבור מתאימים לצג זה‪ .‬לקבלת מידע על כבל‬
‫המתח המתאים לשימוש עם הצג‪ ,‬ראה דרישות ערכת הכבל החשמלי בעמוד ‪.29‬‬
‫אזהרה!‬
‫כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל או לנזק לציוד‪:‬‬
‫אין להשבית את תקע ההארקה של כבל המתח‪ .‬פין ההארקה הוא מאפיין בטיחות חשוב‪ .‬חבר את כבל המתח לשקע‬
‫חשמל עם הארקה‪.‬‬
‫• חבר את תקע החשמל לשקע חשמל מוארק הנגיש בקלות בכל זמן‪.‬‬
‫• נתק את הזנת המתח למוצר על‪-‬ידי ניתוק כבל החשמל מן השקע בקיר‪.‬‬
‫למען ביטחונך‪ ,‬אל תשים דבר על חוטי או כבלי המתח‪ .‬סדר אותם כך שאף אחד לא ייתקל בהם או ימעד בגללם‪ .‬אל‬
‫תמשוך את הכבל‪ .‬כשתרצה לנתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬אחוז בתקע של הכבל‪.‬‬
‫כדי לצמצם את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את המדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬המדריך מתאר הקמה נכונה של‬
‫תחנת עבודה‪ ,‬יציבה נכונה ובריאות תקינה‪ ,‬וכן הרגלי עבודה נכונים עבור משתמשי מחשבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬המדריך מספק‬
‫מידע בטיחותי חשוב בנושאי חשמל ומכניקה‪ .‬מדריך זה נמצא באינטרנט בכתובת ‪ www.hp.com/ergo‬או בתקליטור‬
‫התיעוד )אם הוא מצורף לצג( או בשניהם‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להגן על הצג‪ ,‬כמו גם על המחשב‪ ,‬חבר את כל כבלי המתח המחוברים למחשב ולהתקנים ההיקפיים )כמו‬
‫צג‪ ,‬מדפסת‪ ,‬סורק( למכשיר כלשהו המספק הגנה מנחשולי מתח‪ ,‬כמו למשל מפצל שקעים או אל‪-‬פסק )‪ .(UPS‬לא כל‬
‫מפצלי השקעים מספקים הגנה מפני נחשולי מתח; מפצלי השקעים צריכים לשאת תווית המאשרת במפורש שיש להם‬
‫יכולת הגנה מנחשולי מתח‪ .‬השתמש במפצל שקעים שהיצרן שלו מציע מדיניות החלפה בעת נזק‪ ,‬כך שתוכל להחליף‬
‫את הציוד‪ ,‬אם ההגנה מפני נחשולי מתח לא תפעל‪.‬‬
‫השתמש ברהיט בגודל מתאים המיועד לשאת צג ‪ LCD‬של ‪.HP‬‬
‫אזהרה! צגי ‪ LCD‬המוצבים באופן לא מתאים על שולחנות איפור‪ ,‬כונניות ספרים‪ ,‬מדפים‪ ,‬שולחנות עבודה‪ ,‬רמקולים‪,‬‬
‫שידות או עגלות יכולים ליפול ולגרום לפציעה של אנשים‪.‬‬
‫סדר בקפידה את החוטים והכבלים המחוברים לצג ה‪ LCD-‬וודא שאי אפשר למשוך אותם‪ ,‬לאחוז בהם או למעוד בגללם‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫●‬
‫השתמש אך ורק במקור מתח ובחיבור התואמים לצג‪ ,‬כמצוין בתווית על שנאי המתח‪.‬‬
‫●‬
‫ודא שדירוג האמפר הכולל של המוצרים המחוברים לשקע החשמל אינו עולה על הדירוג הנוכחי של שקע החשמל‬
‫ושדירוג האמפר הכולל של המוצרים המחוברים לכבל המתח אינו עולה על הדירוג של כבל המתח‪ .‬כדי לקבוע את‬
‫דירוג האמפר )‪ Amps‬או ‪ (A‬של כל התקן‪ ,‬בדוק את תווית המתח של ההתקן‪.‬‬
‫●‬
‫הנח את הצג בקרבת שקע חשמל שאליו תוכל להגיע בקלות‪ .‬כדי לנתק את הצג ממקור המתח‪ ,‬אחוז היטב בתקע‬
‫ושלוף אותו מהשקע‪ .‬לעולם אל תנתק את הצג כשאתה מושך בכבל‪.‬‬
‫●‬
‫אין להניח דבר על כבל החשמל‪ .‬אין ללכת על הכבל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬הנחיות תחזוקה ובטיחות‬
‫‪3‬‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫כדי לשפר את הביצועים ולהאריך את משך חיי הצג‪:‬‬
‫●‬
‫אין לפתוח את בית הצג או לנסות לתקן את המוצר בעצמך‪ .‬כוונן רק את הבקרות המתוארות בהוראות ההפעלה‪.‬‬
‫אם הצג אינו פועל כהלכה או נפל או ניזוק‪ ,‬יש לפנות למפיץ‪ ,‬לחנות או לספק שירות מורשה מטעם חברת ‪.HP‬‬
‫●‬
‫השתמש אך ורק במקור מתח ובחיבור התואמים לצג‪ ,‬כמצוין בתווית על שנאי המתח‪.‬‬
‫●‬
‫ודא שדירוג האמפר הכולל של המוצרים המחוברים לשקע החשמל אינו עולה על הדירוג הנוכחי של שקע החשמל‬
‫ושדירוג האמפר הכולל של המוצרים המחוברים לכבל המתח אינו עולה על הדירוג של כבל המתח‪ .‬כדי לקבוע את‬
‫דירוג האמפר )‪ AMP‬או ‪ (A‬של כל התקן‪ ,‬בדוק את תווית המתח של ההתקן‪.‬‬
‫●‬
‫הנח את הצג בקרבת שקע חשמל שאליו תוכל להגיע בקלות‪ .‬כדי לנתק את הצג ממקור המתח‪ ,‬אחוז היטב בתקע‬
‫ושלוף אותו מהשקע‪ .‬לעולם אל תנתק את הצג כשאתה מושך בכבל‪.‬‬
‫●‬
‫כבה את הצג כאשר אינך משתמש בו‪ .‬ניתן להאריך באופן משמעותי את חיי הצג בעזרת תוכנית של שומר מסך‬
‫ועל‪-‬ידי כיבויו כשאינו בשימוש‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬צגים בהם קיימת תופעה של "זכירת תמונה" אינם מכוסים באחריות ‪.HP‬‬
‫●‬
‫בצג יש חריצים ופתחי אוורור‪ .‬אין לחסום או לכסות פתחים אלה‪ .‬לעולם אין לדחוף חפצים לחריצים בבית הצג או‬
‫לפתחים האחרים‪.‬‬
‫●‬
‫אין להפיל את הצג או להניח אותו על משטח לא יציב‪.‬‬
‫●‬
‫אין להניח דבר על כבל החשמל‪ .‬אין ללכת על הכבל‪.‬‬
‫●‬
‫החזק את הצג באזור מאוורר היטב‪ ,‬הרחק מאור‪ ,‬מחום או מלחות מופרזים‪.‬‬
‫●‬
‫בעת הסרת כן הצג‪ ,‬חובה להניח את הצג כשפני המסך כלפי מטה‪ ,‬על אזור רך‪ ,‬כדי למנוע שריטות‪ ,‬פגיעות או‬
‫שברים במסך‪.‬‬
‫ניקוי הצג‬
‫זהירות‪ :‬רסס את חומר הניקוי על מטלית והשתמש במטלית לחה כדי לנגב בעדינות את פני השטח של המסך‪ .‬לעולם‬
‫אל תרסס ישירות על פני השטח של המסך‪ .‬חומר הניקוי עשוי לחדור את המסגרת ולפגוע ברכיבים האלקטרוניים‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים המבוססים על נפט ‪ -‬כמו בנזן‪ ,‬חומר מדלל וכל חומר נדיף אחר ‪ -‬כדי לנקות‬
‫את המסך או המארז של הצג‪ .‬כימיקלים אלו עשויים להזיק לצג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כבה את הצג ונתק את כבל החשמל מגב הצג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי להסיר אבק‪ ,‬נגב את המסך ואת המארז של הצג באמצעות מטלית אנטי‪-‬סטטית רכה ונקייה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫במקרים בהם נדרש ניקוי יסודי יותר‪ ,‬השתמש בתערובת מים ואלכוהול איסופרופילי ביחס של ‪.50/50‬‬
‫משלוח הצג‬
‫שמור את האריזה המקורית במקום אחסון‪ .‬ייתכן שתזדקק לה מאוחר יותר אם תרצה להעביר או לשלוח את הצג‪.‬‬
‫לצורך הכנת הצג למשלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪4‬‬
‫נתק מהצג את כבלי החשמל והווידיאו‪.‬‬
‫הנחיות תחזוקה‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על הלחצן שבחזית הכן )‪ (1‬והרם את מסך הצג מהבסיס )‪.(2‬‬
‫איור ‪ 2-1‬הסרת מסך הצג‬
‫‪.3‬‬
‫הנח את הצג על משטח רך ומוגן‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫משוך את המעמד מהבסיס כדי לשחרר את המעמד ולהפרידו מהצג‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫בדגמי ‪ 2511x‬ו‪ 2711x-‬בלבד‪ :‬הסר בורג אחד מתחתית הבסיס כדי לשחרר את המעמד מהבסיס‪.‬‬
‫הנח את הצג‪ ,‬הכן והבסיס באריזה המקורית‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬הנחיות תחזוקה ובטיחות‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫התקנת הצג‬
‫הוצאת הצג מהאריזה‬
‫‪.1‬‬
‫הוצא את הצג מהאריזה‪ .‬ודא שכל התכולה נמצאת‪ .‬שמור את קופסת האריזה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב ואת המכשירים האחרים המחוברים אליו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הכן מקום שטוח להרכבת הצג‪ .‬ייתכן שיהיה צורך במשטח מפולס‪ ,‬רך ומוגן להנחת הצג עם המסך כלפי מטה‬
‫בשעת הכנתו להתקנה‪.‬‬
‫הרכבת הצג‬
‫הנח את הצג במקום נוח ומאוורר היטב בקרבת המחשב‪ .‬לאחר התקנת הצג‪ ,‬חבר אליו את הכבלים‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫המסך שביר‪ .‬הימנע ממגע במסך ה‪ LCD-‬או הפעלת לחץ עליו; פעולה זו עלולה לגרום נזק‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם לתצוגה של הצג יש מסגרת מבריקה‪ ,‬הצב את הצג כך שהאור בחדר או משטחים מבהיקים קרובים לא‬
‫ישתקפו במסגרת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנח את מסך הצג על משטח שולחן רך ומוגן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החלק את המעמד לחריץ בבסיס )‪ (1‬עד שהמעמד ייתפס בבסיס‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫החלק התחתון של בסיס הצג עשוי להראות אחרת בדגם שלך‪.‬‬
‫בדגמי ‪ 2511x‬ו‪ 2711x-‬בלבד‪ :‬הברג בורג אחד )‪ (2‬בבסיס כדי לחבר את המעמד לבסיס‪.‬‬
‫איור ‪ 3-1‬הרכבת הבסיס והכן‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫הוצאת הצג מהאריזה‬
‫‪.3‬‬
‫החלק את זווית הציר של הצג לפתח בראש המעמד‪ .‬הלוח ישמיע קול נקישה כאשר יוכנס כיאות למקומו‪.‬‬
‫איור ‪ 3-2‬הכנסת מסך הצג‬
‫חיבור כבלי הצג‬
‫זהירות‪ :‬לפני חיבור הכבלים לצג‪ ,‬ודא שהמחשב והצג כבויים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר נעשה שימוש באות ‪ ,DVI‬באות ‪ VGA‬או באות ‪ ,HDMI‬יש לחבר את יציאת השמע לרמקולים חיצוניים‪.‬‬
‫מקור הווידיאו נקבע לפי כבל הווידיאו בו השתמשת‪ .‬הצג יקבע באופן אוטומטי באיזו כניסת קלט קיימים אותות וידיאו‬
‫תקפים‪ .‬ניתן לבחור את כניסות הקלט על‪-‬ידי לחיצה על לחצן המקור שבלוח הקדמי‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬התקנת הצג‬
‫‪7‬‬
‫חיבור כבל וידיאו ‪VGA‬‬
‫חבר קצה אחד של כבל הווידיאו ‪ VGA‬לגב הצג ואת האחר לחיבור הווידיאו ‪ VGA‬שבמחשב‪ .‬כבל ‪ VGA‬מצורף לדגמים‬
‫נבחרים‪.‬‬
‫איור ‪ 3-3‬חיבור כבל ‪) VGA‬הכבל מסופק עם דגמים נבחרים בלבד(‬
‫חיבור כבל ‪ DVI-D‬וידאו )דגמים נבחרים(‬
‫חבר קצה אחד של כבל הווידיאו ‪ DVI-D‬לגב הצג ואת האחר לחיבור הווידיאו ‪ DVI-D‬שבמחשב‪ .‬תוכל להשתמש בכבל‬
‫זה רק אם למחשב שלך יש מתאם גרפי תואם ‪ DVI‬משולב או מותקן‪ .‬מחבר וכבל ‪ DVI-D‬כלולים בדגמים נבחרים‪.‬‬
‫איור ‪ 3-4‬חיבור כבל ‪) DVI-D‬הכבל מסופק עם דגמים נבחרים בלבד(‬
‫חיבור כבל ‪) HDMI‬דגמים נבחרים(‬
‫חבר קצה אחד של כבל ה‪ HDMI-‬לגב הצג ואת החיבור האחר להתקן הכניסה‪ .‬כבל ‪ HDMI‬מצורף לדגמים נבחרים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫חיבור כבלי הצג‬
‫הערה‪:‬‬
‫זרם השמע צריך להיות מחובר ישירות לרמקולים חיצוניים או לרסיבר‪.‬‬
‫איור ‪ 3-5‬חיבור כבל ‪) HDMI‬הכבל מסופק עם דגמים נבחרים בלבד(‬
‫קבלת קול ‪HDMI‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪ HDMI-‬כדי להתחבר למודל צג ללא רמקולים‪ ,‬יש להפעיל את קול ה‪ HDMI-‬על‪-‬ידי התאמת‬
‫ההגדרה ב‪ .Microsoft Windows-‬אם ‪ HDMI‬אינו מופעל‪ ,‬לא תוכל לשמוע קול‪ .‬כדי להפעיל קול ‪ HDMI‬במחשב‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל עצמת הקול במגש המערכת של ‪.Windows‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על ‪) Playback Devices‬התקני השמעה(‪ .‬נפתח החלון ‪) Sound‬קול(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בכרטיסייה ‪) Playback‬השמעה(‪ ,‬לחץ על התקן פלט השמע של ‪ HDMI‬המופיע‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על ‪) Set Default‬קבע ברירת מחדל(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על ‪) Apply‬החל(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על ‪) OK‬אישור( לסגירת החלון‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל‬
‫‪.1‬‬
‫הקפד לפעול בהתאם לכל האזהרות בנושאי חשמל והזנת מתח‬
‫אזהרה!‬
‫להפחתת סיכון ההתחשמלות או נזק לציוד‪:‬‬
‫אין להשבית את תקע ההארקה של כבל המתח‪ .‬פין ההארקה הוא מאפיין בטיחות חשוב‪ .‬חבר את כבל המתח‬
‫לשקע חשמל עם הארקה‪.‬‬
‫ודא ששקע החשמל עם ההארקה שאליו אתה מחבר את כבל המתח נגיש למפעיל וממוקם בקרבת הציוד‪ .‬יש‬
‫להניח את כבל המתח כך שלא ידרכו עליו ולוודא שהוא לא נמעך על ידי פריטים שהונחו עליו או לידו‪.‬‬
‫אין להניח שום חפץ על כבלי וחוטי המתח‪ .‬סדר אותם כך שאף אחד לא ייתקל בהם או ימעד בגללם‪ .‬אל תמשוך‬
‫את הכבל‪.‬‬
‫למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא מפרט טכני בעמוד ‪.23‬‬
‫פרק ‪ 3‬התקנת הצג‬
‫‪9‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את הקצה העגול של כבל ספק הכוח לצג ולאחר מכן חבר קצה אחד של כבל המתח לספק הכוח ואת הקצה‬
‫האחר לשקע חשמל עם הארקה‪.‬‬
‫אזהרה! במידה ואין שקע חשמלי מוארק מתאים‪ ,‬כדי למנוע פגיעה גופנית עקב מכת חשמל יש לפעול באחת‬
‫משתי הדרכים שלהלן‪ (1) :‬השתמש במתאם לשקע החשמל אשר מספק הארקה נאותה‪ (2) .‬דאג להתקנת שקע‬
‫חשמל בעל הארקה נאותה‪.‬‬
‫איור ‪ 3-6‬חיבור כבל החשמל‬
‫‪10‬‬
‫חיבור כבלי הצג‬
‫התקנת מהדק ארגון הכבלים‬
‫חבר את כבל הכניסה ואת כבל המתח למהדק ארגון הכבלים כדי שיונחו זה בצד זה מאחורי הצג‪.‬‬
‫איור ‪ 3-7‬חיבור מהדק ארגון הכבלים‬
‫דגמים נבחרים עם תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב )‪(HDCP‬‬
‫הצג תומך ב‪ HDCP-‬ויכול לקבל תוכן בחדות גבוהה‪ .‬תוכן בחדות גבוהה זמין ממקורות רבים כמו התקני תקליטורי‬
‫‪ Blue-ray‬או שידורי ‪ HDTV‬באוויר או בכבלים‪ .‬אם הצג שלך אינו מאופשר‪ ,HDCP-‬תראה מסך ריק או תמונה‬
‫ברזולוציה נמוכה כאשר תציג תוכן מוגן בחדות גבוהה‪ .‬כדי להציג תוכן מוגן‪ ,‬המתאם הגרפי של המחשב והצג חייבים‬
‫שניהם לתמוך ב‪.HDCP-‬‬
‫הפעלת הצג‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה בחזית הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬נזק בדמות תמונה "צרובה" יכול להיגרם בצגים המציגים אותו דימוי סטטי על המסך במשך פרק זמן ארוך‪*.‬‬
‫כדי למנוע נזק זה למסך הצג‪ ,‬יש להפעיל תמיד יישום שומר מסך או לכבות את הצג באשר לא נעשה בו שימוש במשך‬
‫פרק זמן ארוך‪ .‬שימור התמונה הוא מצב שיכול לקרות בכל מסכי ה‪ .LCD-‬האחריות של ‪ HP‬אינה מכסה צגים עם‬
‫"תמונה צרובה"‪.‬‬
‫*פרק זמן ארוך הוא ‪ 12‬שעות רצופות של היעדר שימוש‪.‬‬
‫כאשר מדליקים את הצג‪ ,‬מוצגת הודעת ‪) Monitor Status‬מצב צג( למשך ‪ 5‬שניות ונורית ה‪ LED-‬של מקור החשמל‬
‫בגב הצג הופכת ירוקה‪ .‬ההודעה מציגה את הכניסה שבה יש כעת אות פעיל‪ ,‬את המצב של הגדרת ההחלפה‬
‫האוטומטית של המקור )‪/On‬פועל או ‪/Off‬כבוי(‪ ,‬את ברירת המחדל של אות המקור‪ ,‬את רזולוציית התצוגה הנוכחית‬
‫שהוגדרה מראש ואת רזולוציית התצוגה המומלצת להגדרה מראש‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬התקנת הצג‬
‫‪11‬‬
‫מדיניות סימני מים ושימור תמונה של ‪HP‬‬
‫דגמי הצגים ‪ HP 2011xi IPS‬ו‪ HP 2311xi IPS-‬מתוכננים בטכנולוגיית תצוגה ‪) IPS‬מיתוג במישור ‪In-Plane -‬‬
‫‪ (Switching‬המספקת זוויות צפייה רחבות מאוד ואיכות תמונה מתקדמת‪ .‬צגי ‪ IPS‬מתאימים למגוון רחב של יישומים‬
‫באיכות תמונה מתקדמת‪ .‬עם זאת‪ ,‬טכנולוגיית צגים זו אינה מתאימה ליישומים המציגים תמונות סטטיות‪ ,‬נייחות או‬
‫קבועות למשכי זמן ארוכים ללא שימוש בשומרי מסך‪ .‬סוגי יישימים אלה כוללים מצלמות מעקב‪ ,‬משחקי וידיאו‪ ,‬סמלי לוגו‬
‫שיווקיים‪ ,‬ותבניות המוצגות במסך למשך פרקי זמן ארוכים‪ .‬תמונות סטטיות עלולות לגרום לנזק כתוצאה משימור תמונה‪,‬‬
‫שייראה על מסך הצג ככתמים או כסימני מים‪.‬‬
‫נזק שימור תמונה בצגים המופעלים ‪ 24‬שעות ביממה אינו מכוסה באחריות ‪ .HP‬כדי למנוע נזק שימור תמונה‪ ,‬הקפד‬
‫לכבות את הצג כאשר הוא אינו בשימוש או השתמש בהגדרת ניהול חשמל‪ ,‬אם היא נתמכת במערכת שלך‪ ,‬כדי לכבות‬
‫את הצג כאשר המערכת אינה בשימוש‪.‬‬
‫בחירת מחברי כניסות הווידיאו‬
‫מחברי הכניסה הם‪:‬‬
‫●‬
‫‪) VGA‬אנלוגי(‬
‫●‬
‫חיבור ‪) DVI-D‬דיגיטלי( ‪ -‬דגמים נבחרים‬
‫●‬
‫חיבור ‪) HDMI‬דיגיטלי( ‪ -‬דגמים נבחרים‬
‫הצג סורק באופן אוטומטי את כניסות האותות‪ ,‬מאתר את האות הפעיל ומשתמש בו לתצוגה‪ .‬אם שתי כניסות פעילות‪,‬‬
‫הצג יציג את ברירת המחדל של מקור הכניסה‪ .‬אם ברירת המחדל של המקור אינה כניסה פעילה‪ ,‬הצג יציג את הכניסה‬
‫האחרת‪ ,‬אם היא פעילה‪ .‬תוכל לשנות את ברירת המחדל של המקור בתצוגה על המסך )‪ (OSD‬באמצעות לחיצה על‬
‫הלחצן ‪) Menu‬תפריט( בפנל הקדמי ובחירה ב‪) Source Control > Default Source-‬בקרת מקור < ברירת מחדל‬
‫של מקור(‪.‬‬
‫כוונון ההטיה‬
‫לקבלת תצוגה אופטימלית‪ ,‬יש לכוונן את הטיית המסך לפי הצורך‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪12‬‬
‫כדי למנוע שבר או נזק אחר‪ ,‬המנע מלהפעיל לחץ על מסך ה‪ LCD-‬בעת שינוי ההטיה‪.‬‬
‫עמוד מול הצג ואחוז בבסיסו כדי לא להפיל את הצג בעת שינוי ההטיה‪.‬‬
‫מדיניות סימני מים ושימור תמונה של ‪HP‬‬
‫‪.2‬‬
‫כוונן את ההטיה על‪-‬ידי הזזת הקצה העליון של הצג לפנים או לאחור מבלי לגעת במסך‪.‬‬
‫איור ‪ 3-8‬כוונון הטיה‬
‫חיבור רמקולים חיצוניים וכבל שמע )דגמים נבחרים(‬
‫חבר את הרמקולים החיצוניים למחשב לפי הנוהל הבא‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את כבל השמע למחבר השמע‪-‬רמקול במחשב ולאחר מכן חבר את כבל המתח ‪ USB‬לחיבור ‪ USB‬במחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השתמש בבקרות בעוצמה של המחשב כדי לכוון את עוצמת הרמקולים‪.‬‬
‫איור ‪ 3-9‬חיבור כבל השמע וכבל ה‪ USB-‬של הרמקולים החיצוניים‬
‫הערה‪ :‬אם אתה משתמש ב‪ HDMI-‬כדי להתחבר לצג‪ ,‬יש להפעיל את קול ה‪ HDMI-‬על‪-‬ידי התאמת ההגדרה ב‪-‬‬
‫‪ .Microsoft Windows‬עיין בהוראות שבחלק הקודם‪ ,‬חיבור כבל ‪) HDMI‬דגמים נבחרים( בעמוד ‪ 8‬בפרק זה‪.‬‬
‫פרק ‪ 3‬התקנת הצג‬
‫‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫תפעול הצג‬
‫תוכנות ותוכניות שירות בתקליטור‬
‫התקליטור הנלווה לצג כולל את מנהלי ההתקן ואת התוכנה הניתנים להתקנה במחשב‪.‬‬
‫התקנת מנהלי התקן‬
‫כאשר נקבע שיש צורך בעדכון מנהלי ההתקן‪ ,‬ניתן להתקין מהתקליטור את קובצי מנהלי ההתקן מסוג ‪ INF‬וכן ‪ ICM‬או‬
‫להוריד אותם מהאינטרנט‪.‬‬
‫התקנת תוכנת מנהל ההתקן של הצג מהתקליטור‬
‫כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן של הצג מהתקליטור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב‪ .‬תפריט ‪ CD‬מופיע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר שפה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על ‪) Install Monitor Driver Software‬התקנת התוכנה של מנהל ההתקן של הצג(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ודא שבהגדרות לוח הבקרה של התצוגה מופיעים הרזולוציות וקצבי הרענון הנכונים‪ .‬עיין בתיעוד של מערכת‬
‫ההפעלה ®‪ Windows‬כדי לקבל פרטים נוספים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתצטרך להתקין באופן ידני מתקליטור את מנהלי ההתקנים החתומים באופן דיגיטלי של הצג‬
‫)קובצי ‪ INF‬או ‪ ,(ICM‬במקרה של שגיאת התקנה‪ .‬לקבלת הוראות‪ ,‬עיין בקובץ "‪"Driver Software Readme‬‬
‫)קובץ קרא אותי של תוכנת מנהלי ההתקן( שבתקליטור )באנגלית בלבד(‪.‬‬
‫הורדת מנהלי התקן עדכניים מהאינטרנט‬
‫להורדת הקבצים העדכניים של מנהלי ההתקן ותוכנות מאתר התמיכה ‪:HP Support‬‬
‫‪.1‬‬
‫גלוש לכתובת האינטרנט‪.www.hp.com/support :‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את המדינה‪/‬אזור שלך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר ב‪) Download Drivers and Software‬הורדת מנהלי התקן ותוכנות(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הזן את מספר הדגם של הצג‪ .‬כעת מוצגים דפי הורדת תוכנות עבור צג זה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הורד והתקן את הקבצים של מנהלי ההתקן והתוכנות בהתאם להוראות בדפי ההורדה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ודא שהמערכת שברשותך עונה לדרישות‪.‬‬
‫הבקרות בלוח הקדמי‬
‫לחצני הבקרה )המיוצגים להלן על ידי סמלים( ממוקמים בפינה הימנית התחתונה של הצג‪.‬‬
‫לחצן‬
‫סמל‬
‫‪) Quick View‬תצוגה‬
‫מהירה(‬
‫‪14‬‬
‫תוכנות ותוכניות שירות בתקליטור‬
‫תיאור‬
‫פותח את התפריט ‪) Quick View‬תצוגה מהירה( של התצוגה על המסך )‪ (OSD‬שבו אפשר‬
‫לבחור במצב התצוגה התואם לתוכן הנצפה או הממטב את הצגתו‪.‬‬
‫‪) Minus‬מינוס(‬
‫מנווט למטה בתפריט ‪ OSD‬ומקטין רמות התאמה‪.‬‬
‫‪) Source‬מקור(‬
‫בוחר את מקור כניסת הוידיאו מהמחשב‪ .‬לא נתמך בדגם מ‪.2011-‬‬
‫‪) Plus‬פלוס(‬
‫מנווט למעלה בתפריט ‪ OSD‬ומגדיל רמות התאמה‪.‬‬
‫‪Auto Adjustment‬‬
‫)התאמה אוטומטית(‬
‫לחץ על לחצן זה כדי להתאים באופן אוטומטי את התמונה שעל המסך‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אפשר להשתמש בפריט זה רק עם אות כניסה ‪.VGA‬‬
‫‪) OK‬אישור(‬
‫מזין את האפשרות שנבחרה ב‪.OSD-‬‬
‫‪) Menu‬תפריט(‬
‫פותח תפריט‪ ,‬בוחר תפריט או יוצא מתפריט ב‪.OSD-‬‬
‫הערה‪ :‬לחיצה על הלחצן ‪ Menu‬במשך ‪ 10‬שניות תשבית את הפעולה של יתר לחצני ה‪-‬‬
‫‪ .OSD‬לחיצה נוספת של ‪ 10‬שניות תפעיל מחדש את הפונקציונליות‪.‬‬
‫‪) Power‬צריכת חשמל(‬
‫הפעלה או כיבוי של הצג‪ .‬הלחצן ‪) Power‬צריכת חשמל( ממוקם בפינה הימנית התחתונה‬
‫של הצג‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לחיצה על הלחצן ‪) Power‬צריכת חשמל( במשך ‪ 10‬שניות תשבית את הפעולה של‬
‫הלחצן ‪ .Power‬לחיצה נוספת של ‪ 10‬שניות תפעיל מחדש את הפונקציונליות‪.‬‬
‫שימוש בתפריט המוצג במסך )‪(OSD‬‬
‫השתמש בתפריט ‪ OSD‬להתאמת התמונה במסך בהתבסס על העדפות הצפייה שלך‪ .‬כדי לגשת לתפריט ‪ ,OSD‬בצע‬
‫את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫הערה‪ :‬התצוגה על המסך זמינה רק אם כניסת וידיאו פעילה אחת לפחות נבחרה לתצוגה על המסך‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אם הצג אינו מופעל עדיין‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה ‪ Power‬כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי לגשת לתפריט בתצוגה על המסך לחץ על הלחצן ‪) Menu‬תפריט(‪ .‬על המסך מוצג התפריט הראשי של‬
‫התצוגה על המסך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי לנווט בתפריט או בתפריט משנה‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ - Plus) +‬פלוס( שבקדמת הצג כדי לגלול למעלה‪ ,‬או על‬
‫הלחצן – )‪ - Minus‬מינוס( כדי לגלול בכיוון הנגדי‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪) OK‬אישור( כדי לבחור בפונקציה‬
‫שהודגשה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כדי לשנות את המידה של הפריט שנבחר‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ - Plus) +‬פלוס( או על הלחצן – )‪ - Minus‬מינוס(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר ב‪) Save and Return-‬שמור וחזור(‪ .‬אם אינך רוצה לשמור את ההגדרה‪ ,‬בחר ב‪) Cancel-‬ביטול( מתפריט‬
‫המשנה או ב‪) Exit-‬יציאה( מהתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על ‪) Menu‬תפריט( כדי לצאת מתפריט ‪.OSD‬‬
‫הערה‪ :‬בעת הצגת תפריט‪ ,‬אם לא תלחץ על הלחצנים בתוך ‪ 30‬שניות )ברירת המחדל של היצרן(‪ ,‬ההגדרות‬
‫והכוונונים יישמרו והתפריט נסגר‪.‬‬
‫אפשרויות תפריט ‪OSD‬‬
‫בטבלה הבאה מוצגים בחירות התפריטים של התצוגה שעל המסך )‪ (OSD‬ותיאורי הפונקציונליות שלהם‪ .‬לאחר שינוי‬
‫של פריט תפריט של ‪ ,OSD‬אם במסך התפריט מופיעות האפשרויות שלהלן‪ ,‬תוכל‪:‬‬
‫●‬
‫‪) Cancel‬ביטול( — כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Save and Return‬שמירה וחזרה( — כדי לשמור את כל השינויים ולחזור למסך הראשי של תפריט ‪.OSD‬‬
‫האפשרות ‪) Save and Return‬שמירה וחזרה( פעילה רק לאחר שינוי בפריט תפריט‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Reset‬איפוס( — כדי לחזור להגדרות הקודמות‪.‬‬
‫פרק ‪ 4‬תפעול הצג‬
‫‪15‬‬
‫סמל‬
‫אפשרויות התפריט הראשי‬
‫אפשרויות תפריט משנה‬
‫‪) Brightness‬בהירות(‬
‫כוונון רמת הבהירות של המסך‪.‬‬
‫‪) Contrast‬ניגודיות(‬
‫כוונון רמת הניגודיות של המסך‪.‬‬
‫‪) Color‬צבע(‬
‫לבחור את צבע המסך‪ .‬ברירת המחדל של‬
‫היצרן היא ‪.K 6,500‬‬
‫)‪ - Warm (5000 K‬חם )‪(K 5000‬‬
‫משתנה ללבן אדמדם‪.‬‬
‫)‪ - Standard (6500 K‬סטנדרטי‬
‫)‪(K 6500‬‬
‫הגדרת צבעי המסך כדי להתאימם לתקני הצבע‬
‫הנהוגים בתעשייה של טכנולוגיות הדימות‪.‬‬
‫)‪ - Cool (9300 K‬קר )‪(K 9300‬‬
‫משתנה ללבן כחלחל‪.‬‬
‫‪ RGB) Custom RGB‬מותאם‬
‫אישית(‬
‫בוחר ומתאים את סקלות הצבעים שלך‪:‬‬
‫‪) Quick View‬תצוגה מהירה(‬
‫‪) Image Control‬בקרת תמונה(‬
‫שימוש בתפריט המוצג במסך )‪(OSD‬‬
‫●‬
‫‪ - Red Color‬מגדיר את רמת הצבע‬
‫האדום‬
‫●‬
‫‪ - Green Color‬מגדיר את רמות הצבע‬
‫הירוק‪.‬‬
‫●‬
‫‪ - Blue Color‬מגדיר את רמות הצבע‬
‫הכחול‪.‬‬
‫בחר אחד מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫‪) Movie‬סרט(‬
‫●‬
‫‪) Photo‬תצלומים(‬
‫●‬
‫‪) Gaming‬משחקים(‬
‫●‬
‫‪) Text‬טקסט(‬
‫●‬
‫‪) Custom‬מותאם אישית( )ההגדרות‬
‫נשמרות כאשר המשתמש מכוונן את‬
‫הבהירות‪ ,‬הניגודיות או הצבע באחת‬
‫מאפשרויות התצוגה ‪.(Quick View‬‬
‫מתאים את תמונת המסך‪.‬‬
‫‪) Auto-Adjustment‬התאמה‬
‫אוטומטית(‬
‫‪16‬‬
‫תיאור‬
‫מתאים באופן אוטומטי את תמונת המסך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אפשר להשתמש בפריט זה רק עם‬
‫אות כניסה ‪.VGA‬‬
‫‪) Clock‬שעון(‬
‫מקטין למינימום את הקווים או את הפסים‬
‫האנכיים הנראים ברקע של המסך‪ .‬התאמת ה‪-‬‬
‫‪) Clock‬שעון( משנה גם את תמונת המסך‬
‫האופקית )כניסת ‪ VGA‬בלבד(‪.‬‬
‫‪) Clock Phase‬פאזת שעון(‬
‫מתאים את הפוקוס של התצוגה‪ .‬התאמה זו‬
‫מאפשרת להסיר רעש אופקי ולנקות או לחדד‬
‫את תמונה של אותיות )כניסת ‪ VGA‬בלבד(‪.‬‬
‫‪) Horizontal Position‬מיקום אופקי(‬
‫מכוונן את תמונת המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪) Vertical Position‬כוונון אנכי(‬
‫מכוונן את תמונת המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫סמל‬
‫אפשרויות התפריט הראשי‬
‫אפשרויות תפריט משנה‬
‫תיאור‬
‫‪) Custom Scaling‬קנה מידה‬
‫מותאם אישית(‬
‫בוחר בשיטת העיצוב של הנתונים המוצגים על‬
‫המסך‪ .‬בחר‪:‬‬
‫●‬
‫‪) Fill to Screen‬מלא את המסך( ‪-‬‬
‫התמונה ממלאת את כל המסך ועשויה‬
‫להיראות מעוותת או מוארכת בגלל קנה‬
‫מידה לא‪-‬פרופורציונלי של הגובה והרוחב‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Fill to Aspect Ratio‬מלא תוך שמירה‬
‫על יחס גובה‪-‬רוחב( ‪ -‬גודלה של התמונה‬
‫משתנה כך שהיא תמלא את המסך‪ ,‬תוך‬
‫שמירה על פרופורציות התמונה‪.‬‬
‫‪) Sharpness‬חדות(‬
‫מתאים את תמונת המסך כך שתראה חדה יותר‬
‫או רכה יותר‪.‬‬
‫‪) OverDrive‬בדגמים נבחרים(‬
‫מפעיל או מכבה את ה‪ .OverDrive-‬ברירת‬
‫המחדל של היצרן היא ‪) Off‬כבוי(‪.‬‬
‫‪) Dynamic Contrast Ratio‬יחס‬
‫ניגודיות דינמי(‬
‫מגדיר את הגדרת ה‪) DCR-‬יחס ניגודיות דינמי(‬
‫כ‪) on-‬פועל( או כ‪) off-‬כבוי(‪ .‬הגדרת ברירת‬
‫המחדל של היצרן היא ‪) Off‬כבוי(‪ DCR .‬מתאים‬
‫באופן אוטומטי את האיזון בין רמות השחור‬
‫ורמות הלבן כדי לספק תמונה אופטימלית‪.‬‬
‫מכוונן את המיקום של תפריט ‪ OSD‬במסך‪.‬‬
‫‪) OSD Control‬בקרת ‪(OSD‬‬
‫‪) Horizontal OSD Position‬כוונון‬
‫אופקי של ה‪(OSD-‬‬
‫משנה את מיקום התצוגה של תפריט ‪OSD‬‬
‫לאזור השמאלי או לאזור הימני של המסך‪.‬‬
‫‪) Vertical OSD Position‬כוונון אנכי‬
‫של ה‪(OSD-‬‬
‫משנה את מיקום התצוגה של תפריט ‪OSD‬‬
‫לאזור העליון או לאזור התחתון של המסך‪.‬‬
‫‪) OSD Transparency‬שקיפות‬
‫‪(OSD‬‬
‫משמש להצגת פרטי הרקע דרך התצוגה על‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪) OSD Timeout‬גמר‪-‬זמן של ‪(OSD‬‬
‫קובע את הזמן בשניות שבו נראית התצוגה על‬
‫המסך לאחר הלחיצה האחרונה על לחצן‬
‫כלשהו‪ .‬ברירת המחדל של היצרן היא ‪30‬‬
‫שניות‪.‬‬
‫בוחר את תכונות ניהול החשמל של הצג‪.‬‬
‫‪) Management‬ניהול(‬
‫‪) Power Saver‬חיסכון בחשמל(‬
‫מפעיל את תכונת החיסכון באנרגיה )עיין‬
‫במאפייני חיסכון בחשמל בעמוד ‪ .(20‬בחר‪:‬‬
‫●‬
‫‪) On‬מופעל(‬
‫●‬
‫‪) Off‬מופסק(‬
‫ברירת המחדל של היצרן היא ‪) On‬פועל(‪.‬‬
‫‪) Power-On Recall‬חזרה‬
‫אוטומטית למצב מופעל(‬
‫הזנת המתח לצג מוחזרת לאחר ניתוק בלתי‬
‫צפוי של מתח ההזנה‪ .‬בחר‪:‬‬
‫●‬
‫‪) On‬מופעל(‬
‫●‬
‫‪) Off‬מופסק(‬
‫ברירת המחדל של היצרן היא ‪) On‬פועל(‪.‬‬
‫פרק ‪ 4‬תפעול הצג‬
‫‪17‬‬
‫סמל‬
‫אפשרויות התפריט הראשי‬
‫אפשרויות תפריט משנה‬
‫תיאור‬
‫‪) Mode Display‬תצוגת מצב(‬
‫מציג על המסך את הרזולוציה‪ ,‬קצב הרענון‬
‫ופרטי התדר בכל כניסה לתפריט הראשי של‬
‫‪ .OSD‬בחר‪:‬‬
‫●‬
‫‪) On‬מופעל(‬
‫●‬
‫‪) Off‬מופסק(‬
‫ברירת המחדל של היצרן היא ‪) On‬פועל(‪.‬‬
‫‪) Monitor Status‬מצב הצג(‬
‫מציג את מצב הפעולה של הצג בכל הפעלה‬
‫שלו‪ .‬בחר את המיקום שבו יש להציג את המצב‪:‬‬
‫●‬
‫‪) Top‬למעלה(‬
‫●‬
‫‪) Middle‬במרכז(‬
‫●‬
‫‪) Bottom‬למטה(‬
‫●‬
‫‪) Off‬מופסק(‬
‫ברירת המחדל של היצרן היא ‪) Top‬למעלה(‪.‬‬
‫‪) DDC/CI Support‬תמיכה ב‪DDC/-‬‬
‫‪(CI‬‬
‫מאפשר למחשב לשלוט על כמה תכונות של‬
‫תפריט ‪ ,OSD‬כגון ‪) Brightness‬בהירות(‪,‬‬
‫‪) Contrast‬ניגודיות( ו‪Color Temperature-‬‬
‫)טמפרטורת הצבע(‪ .‬בחר‪:‬‬
‫●‬
‫‪) On‬מופעל(‬
‫●‬
‫‪) Off‬מופסק(‬
‫ברירת המחדל של היצרן היא ‪) On‬פועל(‪.‬‬
‫‪) Bezel Power LED‬נורית מתח‬
‫‪(Bezel‬‬
‫מדליק או מכבה את נורית ה‪ LED-‬בלחצן‬
‫ההפעלה‪ .‬כאשר מוגדר בתור ‪ ,Off‬הנורית תהיה‬
‫תמיד כבויה‪.‬‬
‫‪) Sleep Timer‬טיימר מצב שינה(‬
‫הצגה של אפשרויות התפריט לכוונון הטיימר‪:‬‬
‫●‬
‫‪) Set Sleep Time‬קבע שעת שינה( ‪-‬‬
‫קובע את השעה שבה ברצונך להעביר את‬
‫הצג למצב שינה‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Set on Time‬קבע זמן הפעלה( ‪ -‬קובע‬
‫את השעה שבה ברצונך שהצג יצא ממצב‬
‫שינה‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Timer‬טיימר( — מפעיל ומפסיק את‬
‫מאפיין ‪) Sleep Timer‬טיימר שינה(‪.‬‬
‫ברירת המחדל היא ‪) Off‬מופסק(‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Sleep Now‬עבור למצב שינה כעת( —‬
‫מעביר את הצג למצב שינה באופן מיידי‪.‬‬
‫שפה‬
‫בוחר את השפה שבה יוצג תפריט התצוגה על‬
‫המסך )‪ .(OSD‬ברירת המחדל של היצרן היא‬
‫‪) English‬אנגלית(‪.‬‬
‫עדכוני המידע‬
‫מאפשר לבחור ולהציג מידע חשוב על הצג‪.‬‬
‫‪) Current Settings‬הגדרות‬
‫נוכחיות(‬
‫‪18‬‬
‫●‬
‫‪) Set Current Time‬קבע שעה נוכחית( ‪-‬‬
‫קובע את השעה הנוכחית בשעות ודקות‪.‬‬
‫שימוש בתפריט המוצג במסך )‪(OSD‬‬
‫הצגת המצב הנוכחי של כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫סמל‬
‫אפשרויות התפריט הראשי‬
‫אפשרויות תפריט משנה‬
‫תיאור‬
‫‪Recommended Settings‬‬
‫)הגדרות מומלצות(‬
‫הצגת מצב הרזולוציה וקצב הרענון המומלצים‬
‫עבור הצג‪.‬‬
‫‪) Serial Number‬מספר סידורי(‬
‫מדווח את המספר הסידורי של הצג‪ .‬המספר‬
‫הסידורי נחוץ בעת פנייה לתמיכה הטכנית של‬
‫חברת ‪.HP‬‬
‫‪) FW Version‬גרסת קושחה(‬
‫הצגת גרסת הקושחה של הצג‪.‬‬
‫‪) Backlight Hours‬שעות תאורה‬
‫אחורית(‬
‫מדווח את סך כל השעות שהתאורה האחורית‬
‫פעלה‪.‬‬
‫‪) Service Support‬תמיכת שירות(‬
‫לקבלת תמיכה בשירותים‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫האינטרנט‪.www.hp.com/support :‬‬
‫‪) Factory Reset‬שחזור‬
‫הגדרות היצרן(‬
‫מחזיר את התצורה להגדרת ברירות המחדל של‬
‫היצרן‪.‬‬
‫‪) Source Control‬בקרת‬
‫המקור(‬
‫בוחר באות כניסת הווידיאו‪ .‬ברירת המחדל של‬
‫היצרן לפי קדימות היא ‪ VGA ,DVI‬ולאחר מכן‬
‫‪.HDMI‬‬
‫‪) DVI‬בדגמים נבחרים(‬
‫בוחר ב‪ DVI-‬כאות כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫‪) HDMI‬בדגמים נבחרים(‬
‫בוחר ב‪ HDMI-‬כאות כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫‪VGA‬‬
‫בוחר ב‪ VGA-‬כאות כניסת הווידיאו‪.‬‬
‫‪) Default Source‬ברירת המחדל‬
‫של המקור(‬
‫בוחר את אות ברירת המחדל או האות הראשוני‬
‫של כניסת הווידיאו כאשר הצג מחובר לשני‬
‫מקורות וידיאו פעילים ותקינים‪ .‬צג זה מזהה‬
‫באופן אוטומטי את תבנית הווידיאו‪.‬‬
‫‪) Auto-Switch Source‬שינוי‬
‫אוטומטי של המקור(‬
‫מדליק )‪ (On‬או מכבה )‪ (Off‬את כניסת אות‬
‫הווידיאו האוטומטית במערכת‪ .‬ברירת המחדל‬
‫של היצרן היא ‪) On‬פועל(‪.‬‬
‫יציאה‬
‫יציאה ממסך תפריט ‪.OSD‬‬
‫זיהוי מצבי הפעולה של הצג‬
‫במסך הצג מופיעות הודעות מיוחדות עבור מצבי הפעולה הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫‪) Monitor Status‬מצב צג( — כאשר הצג נדלק או כאשר אות מקור הכניסה משתנה‪ ,‬מופיעה הודעת ‪Monitor‬‬
‫‪ Status‬למשך חמש שניות‪ .‬ההודעה מציגה את הכניסה שבה יש כעת אות פעיל‪ ,‬את המצב של הגדרת ההחלפה‬
‫האוטומטית של המקור )‪/On‬פועל או ‪/Off‬כבוי(‪ ,‬את ברירת המחדל של אות המקור‪ ,‬את רזולוציית התצוגה‬
‫הנוכחית שהוגדרה מראש ואת רזולוציית התצוגה המומלצת להגדרה מראש‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Input Signal Out of Range‬אות הכניסה מחוץ לטווח( — מציין שהצג אינו תומך באות הכניסה שבמתאם‬
‫הגרפי‪ ,‬מכיוון שהגדרת הרזולוצייה שלו או הגדרת קצב הרענון שלו גבוהות מאלו שבהן תומך הצג‪.‬‬
‫שנה את הגדרות כרטיס המסך לרזולוציה או קצב רענון נמוכים יותר‪ .‬הפעל מחדש את המחשב כדי שהשינויים‬
‫ייכנסו לתוקף‪.‬‬
‫פרק ‪ 4‬תפעול הצג‬
‫‪19‬‬
‫●‬
‫‪) Power Button Lockout‬נעילת לחצן צריכת החשמל( — מציין שלחצן ‪) Power‬צריכת החשמל( נעול‪ .‬אם‬
‫לחצן ‪) Power‬צריכת החשמל( נעול‪ ,‬הודעת האזהרה ‪ Power Button Lockout‬מופיעה‪.‬‬
‫◦‬
‫כאשר לחצן ההפעלה נעול‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו במשך ‪ 10‬שניות כדי לבטל את הנעילה‪.‬‬
‫◦‬
‫כאשר לחצן ההפעלה משוחרר‪ ,‬לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו במשך ‪ 10‬שניות כדי להפעיל את‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Monitor Going to Sleep‬הצג עומד לעבור למצב שינה( — מציין שתצוגת המסך עומדת לעבור למצב שינה‪.‬‬
‫●‬
‫‪) Check Video Cable‬בדוק את כבל הווידיאו( — מציין שכבל כניסת וידיאו אינו מחובר כהלכה למחשב או‬
‫לצג‪.‬‬
‫●‬
‫‪) OSD Lockout‬נעילת ‪ — (OSD‬ניתן להפעיל או להפסיק את פעולת תפריט ‪ OSD‬על‪-‬ידי לחיצה והחזקה של‬
‫הלחצן ‪) Menu‬תפריט( בלוח הקדמי במשך ‪ 10‬שניות‪ .‬כאשר התצוגה על המסך נעולה‪ ,‬הודעת האזהרה ‪OSD‬‬
‫‪ Lockout‬מופיעה על המסך במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫◦‬
‫כאשר תפריט ‪ OSD‬נעול‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪) Menu‬תפריט( והחזק אותו במשך ‪ 10‬שניות כדי לבטל את‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫◦‬
‫כאשר תפריט ‪ OSD‬אינו נעול‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪) Menu‬תפריט( והחזק אותו במשך ‪ 10‬שניות כדי להפעיל את‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫●‬
‫‪ DCR) Dynamic Contrast Ratio ON‬מופעל( – מציין ש‪ DCR-‬נמצא במצב מופעל‪.‬‬
‫●‬
‫‪ DCR) Dynamic Contrast Ratio OFF‬מופסק( – מציין ש‪ DCR-‬נמצא במצב מופסק בתפריט ‪ ,OSD‬או‬
‫הועבר באופן אוטומטי למצב מופסק לאחר שינויים בתפריטי המשנה ‪) Brightness‬בהירות( או ‪Quick View‬‬
‫)תצוגה מהירה( בתפריט ‪.OSD‬‬
‫●‬
‫‪) No Input Signal‬אין אות כניסה( – מציין שהצג אינו מקבל אות וידיאו מהמחשב במחברי כניסות הווידיאו‪.‬‬
‫בדוק אם המחשב או מקור אות הכניסה כבויים או אם אחד מהם במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫מאפייני חיסכון בחשמל‬
‫כאשר הצג במצב פעולה רגיל‪ ,‬נורית ההפעלה היא בצבע לבן והצג משתמש בהספק החשמלי הרגיל‪ .‬לקבלת פרטים על‬
‫צריכת ההספק‪ ,‬עיין בנושא מפרט טכני בעמוד ‪.23‬‬
‫הצג תומך גם במצב חיסכון בחשמל הנשלט על‪-‬ידי המחשב‪ .‬כאשר הצג במצב חיסכון בחשמל‪ ,‬המסך ריק‪ ,‬תאורת‬
‫הרקע כבויה‪ ,‬נורית ההפעלה דולקת בצבע כתום והצג נמצא במצב צריכת הספק נמוכה‪ .‬כאשר הצג "מתעורר"‪ ,‬עובר‬
‫פרק זמן קצר של התחממות לפני שהצג חוזר למצב פעולה רגיל‪ .‬מצב החיסכון בחשמל נכנס לפעולה כאשר הצג אינו‬
‫מזהה את אות הסנכרון האופקי או את אות הסנכרון האנכי‪ .‬יש להפעיל את מאפיין החיסכון בחשמל במחשב כדי שהוא‬
‫יפעל בצג‪.‬‬
‫עיין בתיעוד שנלווה למחשב כדי לקבל הוראות בעניין מאפייני החיסכון בחשמל )המכונים לעתים מאפיינים לניהול‬
‫הספק(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪20‬‬
‫מאפיין החיסכון בחשמל פועל רק כאשר הצג מחובר למחשבים שבהם קיימת תכונה זו‪.‬‬
‫מאפייני חיסכון בחשמל‬
‫א‬
‫פתרון בעיות‬
‫פתרון בעיות נפוצות‬
‫בטבלה שלהלן ניתן פירוט של הבעיות האפשריות‪ ,‬הגורם האפשרי לכל בעיה והפתרונות המומלצים‪:‬‬
‫בעיה‬
‫פתרון‬
‫הנורית של הלחצן ‪) Power‬צריכת‬
‫החשמל( אינה דולקת‪.‬‬
‫ודא שלחצן ‪ Power‬מופעל ושכבל המתח מחובר לשקע חשמל עם הארקה ולצג‪.‬‬
‫בחר מתפריט ‪ OSD‬באפשרות ‪) Management‬ניהול( ובחר ב‪) Bezel Power LED-‬נורית הפעלה‬
‫‪ .(Bezel‬בדוק אם האפשרות ‪) Bezel Power LED‬נורית הפעלה ‪ (Bezel‬הוגדרה למצב ‪) Off‬מופסק( ואם כן‬
‫שנה אותה למצב ‪) On‬מופעל(‪.‬‬
‫הנורית ‪) Power Source‬מקור‬
‫המתח( אינה דולקת‪ .‬הנורית‬
‫‪ Power Source‬נמצאת בחלק‬
‫האחורי של הצג לצד חיבור כבל‬
‫המתח‪.‬‬
‫המסך אינו מקבל חשמל‪ .‬התקשר לספק שירות מורשה של ‪ HP‬להחלפת שנאי המתח‪.‬‬
‫המסך ריק‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל‪ .‬הפעל את המתח‪.‬‬
‫חבר את כבל הווידיאו בצורה הנכונה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא התקנת הצג בעמוד ‪.6‬‬
‫הקש על מקש כלשהו במקלדת או הזז את העכבר כדי להפסיק את תוכנית השירות המכבה את המסך‪.‬‬
‫התמונה נראית מעומעמת‪,‬‬
‫מעורפלת או כהה מדי‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪) Menu‬תפריט( כדי לפתוח את תפריט ‪ OSD‬וכוונן את הבהירות והניגודיות‪.‬‬
‫במסך מופיעה ההודעה ‪"Check‬‬
‫"‪) Video Cable‬בדוק את כבל‬
‫הווידיאו(‪.‬‬
‫חבר את המחשב לצג באמצעות כבל הווידיאו המתאים )‪ DVI ,VGA‬או ‪ .(HDMI‬כאשר אתה מחבר את כבל‬
‫הווידאו‪ ,‬ודא שהמחשב כבוי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כניסת ‪ HDMI‬זמינה בדגמים נבחרים בלבד‪.‬‬
‫במסך מופיעה ההודעה "‪Input‬‬
‫‪) "Signal Out of Range‬אות‬
‫הכניסה מחוץ לטווח(‪.‬‬
‫הפעל מחדש את המחשב והיכנס למצב בטוח‪ .‬שנה את ההגדרות להגדרה שעבורה יש תמיכה )עיין בטבלה‬
‫במצבי וידיאו קבועים מראש בעמוד ‪ .(24‬הפעל מחדש את המחשב כדי שההגדרות החדשות יקבלו תוקף‪.‬‬
‫התמונה מטושטשת‪ ,‬קיימת תמונה‬
‫כפולה ויש בעיית צלליות‪.‬‬
‫התאם את בקרות הבהירות והניגודיות‪.‬‬
‫אין אפשרות להגדיר את הצג‬
‫לרזולוציה האופטימלית‪.‬‬
‫ודא שאינך משתמש בכבל מאריך או בתיבת מיתוג‪ HP .‬ממליצה לחבר את הצג ישירות למחבר היציאה של‬
‫הכרטיס הגרפי בחלק האחורי של המחשב‪.‬‬
‫ודא שהמתאם הגרפי תומך ברזולוצייה האופטימלית‪.‬‬
‫ודא שמנהל ההתקן האחרון הנתמך מותקן למתאם הגרפי‪ .‬אם יש לך מחשב של ‪ HP‬או של ‪ ,Compaq‬תוכל‬
‫להוריד את מנהל ההתקן האחרון של המתאם הגרפי למחשב שלך בכתובת האינטרנט‪www.hp.com/ :‬‬
‫‪ .support‬אם יש לך מחשב של יצרן אחר‪ ,‬בדוק באתר האינטרנט של המתאם הגרפי שלך‪.‬‬
‫המסך ריק או מציג ברזולוציה‬
‫נמוכה יותר בעת הצגת תוכן‬
‫ברזולוציה גבוהה )‪.(HD‬‬
‫בדוק אם הצג והמחשב שלך תומכים ב‪ .HDCP-‬עיין בסעיף דגמים נבחרים עם תכונת ההגנה על תוכן דיגיטלי‬
‫בפס רחב )‪ (HDCP‬בעמוד ‪ 11‬או בקר בכתובת האינטרנט ‪.www.hp.com/support‬‬
‫אין שמע‪.‬‬
‫ודא שכבל השמע של הרמקול וכבל המתח ‪ USB‬מחוברים ישירות למחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫רמקולים חיצוניים זמינים לדגמים נבחרים בלבד‪.‬‬
‫נספח א פתרון בעיות‬
‫‪21‬‬
‫בעיה‬
‫פתרון‬
‫התכונה הכנס‪-‬הפעל אינה פועלת‪.‬‬
‫כדי שהתכונה הכנס‪-‬הפעל בצג תפעל‪ ,‬המחשב והכרטיס הגרפי חייבים לתמוך בתכונה זו‪ .‬בדוק זאת עם יצרן‬
‫המחשב שברשותך‪.‬‬
‫בדוק את כבל הווידיאו בצג וודא שאין פינים עקומים‪.‬‬
‫ודא שמנהלי ההתקן של הצג מותקנים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף התקנת מנהלי התקן בעמוד ‪ .14‬מנהלי‬
‫ההתקן של הצג זמינים גם בכתובת האינטרנט‪.www.hp.com/support :‬‬
‫התמונה קופצת‪ ,‬מהבהבת או שיש‬
‫בה גלים‪.‬‬
‫הנח התקנים אלקטרוניים שעשויים לגרום להפרעה אלקטרונית הרחק ככל האפשר מהצג‪.‬‬
‫השתמש בקצב הרענון המרבי של הצג ברזולוציה שבה אתה משתמש‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בחיבור ‪,HDMI‬‬
‫אין שמע‪.‬‬
‫זרם השמע צריך להיות מחובר ישירות לרמקולים חיצוניים או לרסיבר‪.‬‬
‫הצג תמיד במצב שינה )נורית‬
‫‪ LED‬בצבע כתום(‪.‬‬
‫מתח המחשב צריך להיות מופעל‪.‬‬
‫כרטיס המסך במחשב חייב להיכנס לחריץ באופן מלא‪.‬‬
‫ודא שכבל הווידיאו של הצג מחובר למחשב כהלכה‪.‬‬
‫בדוק את כבל הווידיאו של הצג וודא שאף פין לא התעקם‪.‬‬
‫בדוק שהמחשב במצב פעולה‪ :‬הקש על המקש ‪ Caps Lock‬ובדוק את מצב הנורית ‪ Caps Lock‬הנמצאת‬
‫במרבית המקלדות‪ .‬הנורית אמורה להידלק או לכבות עם כל הקשה על המקש ‪.Caps Lock‬‬
‫קבלת תמיכה מ‪hp.com-‬‬
‫לפני שתפנה לשירות הלקוחות‪ ,‬עיין בתמיכה הטכנית של ‪ HP‬בכתובת האינטרנט‪ www.hp.com/support :‬בחר בארץ‪/‬‬
‫אזור שלך ולחץ על הקישורים לדף התמיכה בצג שלך‪.‬‬
‫לפני הפנייה לתמיכה הטכנית‬
‫אם אין באפשרותך לפתור בעיה באמצעות העצות בחלק הדן בפתרון בעיות‪ ,‬ייתכן שיש צורך לפנות לתמיכה הטכנית‪.‬‬
‫לקבלת פרטים לפנייה לתמיכה הטכנית‪ ,‬עיין בתיעוד המודפס הנלווה לצג‪.‬‬
‫לפני הפנייה‪ ,‬הכן את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫מספר הדגם של הצג )נמצא על התווית בצד האחורי של הצג(‬
‫●‬
‫המספר הסידורי של הצג )נמצא על התווית בצד האחורי של הצג או בתפריט המידע של תפריט ‪(OSD‬‬
‫●‬
‫תאריך הרכישה בחשבונית‬
‫●‬
‫התנאים שבהם התעוררה הבעיה‬
‫●‬
‫הודעות השגיאה שהופיעו‬
‫●‬
‫תצורת החומרה‬
‫●‬
‫השם והגירסה של החומרה והתוכנה שבהן אתה משתמש‬
‫איתור תווית הדירוג‬
‫תווית הדירוג שעל הצג מציינת את מספר המוצר ואת המספר הסידורי שלו‪ .‬ייתכן שתזדקק למספרים אלו בעת פנייה ל‪-‬‬
‫‪ HP‬בנוגע לדגם הצג שברשותך‪.‬‬
‫תווית הדירוג נמצאת על גב הצג‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫קבלת תמיכה מ‪hp.com-‬‬
‫ב‬
‫מפרט טכני‬
‫כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים בידי יצרני הרכיבים של ‪ ;HP‬הביצועים עשויים להשתנות לחיוב‬
‫או לשלילה‪.‬‬
‫צגי ‪ LCD‬מבית ‪HP‬‬
‫טבלה ב‪ 1-‬מפרטי ‪2011x/2011s/2011xi‬‬
‫תכונות‬
‫נקודות חיבור לכניסות וידיאו‪:‬‬
‫‪ VGA‬ו‪/‬או ‪DVI‬‬
‫משקל מקסימלי )ללא אריזה(‪:‬‬
‫‪ 3.4‬ק"ג )‪ 7.5‬ליברה(‬
‫ממדים )ר ‪ x‬ע ‪ x‬ג(‪:‬‬
‫‪ 486.8 x 158.9 x 378.7‬מ"מ )‪ 19.16 x 6.26 x 14.91‬אינץ'(‬
‫רזולוצייה גרפית מקסימלית‪:‬‬
‫‪ 1600 x 900‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫רזולוצייה גרפית אופטימלית‪:‬‬
‫‪ 1600 x 900‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫מקור מתח )שנאי(‪:‬‬
‫)‪100-240 VAC (ca‬‬
‫מקור מתח )צג(‪:‬‬
‫‪12V dc‬‬
‫טבלה ב‪ 2-‬מפרט של ‪2211f/2211x‬‬
‫תכונות‬
‫נקודות חיבור לכניסות וידיאו‪:‬‬
‫‪ VGA, DVI‬ו‪HDMI-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫נקודת חיבור ‪ HDMI‬לדגם ‪ 2211f‬בלבד‬
‫משקל מקסימלי )ללא אריזה(‪:‬‬
‫‪ 3.5‬ק"ג )‪ 7.7‬ליבראות(‬
‫ממדים )ר ‪ x‬ע ‪ x‬ג(‪:‬‬
‫‪ 519.53 x 159 x 396.3‬מ"מ )‪ 20.45 x 6.26 x 15.60‬אינץ'(‬
‫רזולוצייה גרפית מקסימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫רזולוצייה גרפית אופטימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫מקור מתח )שנאי(‪:‬‬
‫‪ 240-100‬וולט ‪ AC (ca), 60/50‬הרץ‬
‫מקור מתח )צג(‪:‬‬
‫‪12V dc, 50/60 Hz‬‬
‫טבלה ב‪ 3-‬מפרטי ‪2311cm/2311f/2311x/2311xi‬‬
‫תכונות‬
‫נקודות חיבור לכניסות וידיאו‪:‬‬
‫‪ DVI ,VGA‬ו‪HDMI-‬‬
‫משקל מקסימלי )ללא אריזה(‪:‬‬
‫‪ 4.3‬ק"ג )‪ 9.5‬ליבראות(‬
‫ממדים )ר ‪ x‬ע ‪ x‬ג(‪:‬‬
‫‪ 557.95 x 159.0 x 416.48‬מ"מ )‪ 21.97 x 6.26 x 16.40‬אינץ'(‬
‫רזולוצייה גרפית מקסימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫נספח ב מפרט טכני‬
‫‪23‬‬
‫טבלה ב‪ 3-‬מפרטי ‪) 2311cm/2311f/2311x/2311xi‬המשך(‬
‫תכונות‬
‫רזולוצייה גרפית אופטימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫מקור מתח )שנאי(‪:‬‬
‫‪ 240-100‬וולט ‪ AC (ca), 60/50‬הרץ‬
‫מקור מתח )צג(‪:‬‬
‫‪12V dc, 50/60 Hz‬‬
‫טבלה ב‪ 4-‬מפרט של ‪2511x‬‬
‫תכונות‬
‫נקודות חיבור לכניסות וידיאו‪:‬‬
‫‪ DVI ,VGA‬ו‪HDMI-‬‬
‫משקל מקסימלי )ללא אריזה(‪:‬‬
‫‪ 5.13‬ק"ג )‪ 11.3‬ליבראות(‬
‫ממדים )ר ‪ x‬ע ‪ x‬ג(‪:‬‬
‫‪ 604.95 x 184.44 x 442.2‬מ"מ )‪ 23.82 x 7.26 x 175.41‬אינץ'(‬
‫רזולוצייה גרפית מקסימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫רזולוצייה גרפית אופטימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫מקור מתח )שנאי(‪:‬‬
‫‪ 240-100‬וולט ‪ AC (ca), 60/50‬הרץ‬
‫מקור מתח )צג(‪:‬‬
‫‪12V dc, 50/60 Hz‬‬
‫טבלה ב‪ 5-‬מפרט של ‪2711x‬‬
‫תכונות‬
‫נקודות חיבור לכניסות וידיאו‪:‬‬
‫‪ DVI ,VGA‬ו‪HDMI-‬‬
‫משקל מקסימלי )ללא אריזה(‪:‬‬
‫‪ 5.85‬ק"ג )‪ 12.9‬ליבראות(‬
‫ממדים )ר ‪ x‬ע ‪ x‬ג(‪:‬‬
‫‪ 470.93 x 184.44 x 653.95‬מ"מ )‪ 18.54 x 7.26 x 25.75‬אינץ'(‬
‫רזולוצייה גרפית מקסימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫רזולוצייה גרפית אופטימלית‪:‬‬
‫‪ 1920 x 1080‬בתדר ‪ 60‬הרץ‬
‫מקור מתח )שנאי(‪:‬‬
‫‪ 240-100‬וולט ‪ AC (ca), 60/50‬הרץ‬
‫מקור מתח )צג(‪:‬‬
‫‪12V dc, 50/60 Hz‬‬
‫מצבי וידיאו קבועים מראש‬
‫צג זה מזהה באופן אוטומטי מצבי כניסת וידיאו קבועים מראש בהם התמונה תופיע ממורכזת בגודל המתאים במסך‪.‬‬
‫טבלה ב‪ 6-‬מצבי כניסות וידיאו שהוגדרו מראש על‪-‬ידי היצרן בדגמי ‪2011x/2011s/2011xi‬‬
‫‪24‬‬
‫הגדרה מראש‬
‫רזולוציה‬
‫תדר אופקי )קילוהרץ(‬
‫תדר אנכי )הרץ(‬
‫‪1‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.94‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪3‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫מצבי וידיאו קבועים מראש‬
‫טבלה ב‪ 6-‬מצבי כניסות וידיאו שהוגדרו מראש על‪-‬ידי היצרן בדגמי ‪) 2011x/2011s/2011xi‬המשך(‬
‫הגדרה מראש‬
‫רזולוציה‬
‫תדר אופקי )קילוהרץ(‬
‫תדר אנכי )הרץ(‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪63.98‬‬
‫‪60.02‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪55.94‬‬
‫‪59.89‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1600 x 900‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫טבלה ב‪ 7-‬מצבי כניסות וידיאו שהוגדרו מראש על‪-‬ידי היצרן בדגמים ‪2211f/2211x/2311cm/2311f/2311x/2311xi/2511x‬‬
‫ו‪2711x-‬‬
‫הגדרה מראש‬
‫רזולוציה‬
‫תדר אופקי )קילוהרץ(‬
‫תדר אנכי )הרץ(‬
‫‪1‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.94‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪3‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪63.98‬‬
‫‪60.02‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪55.94‬‬
‫‪59.89‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1680 x 1050‬‬
‫‪65.29‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪67.50‬‬
‫‪60.00‬‬
‫טבלה ב‪ 8-‬מצבי כניסות וידיאו ‪ HDMI High Definition‬שהוגדרו מראש על ידי היצרן )דגמים נבחרים(‬
‫הגדרה מראש‬
‫רזולוציית תצוגת וידיאו ‪HD‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדר אופקי )קילוהרץ(‬
‫תדר אנכי )הרץ(‬
‫‪1‬‬
‫‪480p‬‬
‫‪720 x 480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2‬‬
‫‪720p60‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪3‬‬
‫‪576p‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪31.25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪720p50‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1080p60‬‬
‫‪1280 x 1080‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1080p50‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪56.25‬‬
‫‪50‬‬
‫כניסה למצב משתמש‬
‫אות בקר הווידיאו עשוי לקרוא לעתים למצב שלא הוגדר מראש אם‪:‬‬
‫●‬
‫אינך משתמש במתאם מסך סטנדרטי‪.‬‬
‫●‬
‫לא נעשה שימוש במצב שהוגדר מראש על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫במצבים אלו‪ ,‬ייתכן שתידרש להתאים מחדש את הפרמטרים של מסך הצג באמצעות התצוגה שעל המסך‪ .‬אפשר לבצע‬
‫שינויים בחלק מהמצבים שהוגדרו מראש על ידי היצרן או בכולם‪ .‬השינויים נשמרים בזיכרון‪ .‬הצג מאחסן את ההגדרה‬
‫נספח ב מפרט טכני‬
‫‪25‬‬
‫החדשה באופן אוטומטי ולאחר מכן מזהה את המצב החדש‪ ,‬בדיוק כפי שהוא מזהה מצב שהוגדר מראש על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אפשר להזין ולשמור עשרה מצבי משתמש לפחות‪.‬‬
‫מתאמי מתח‬
‫טבלה ב‪ 9-‬מתאמי מתח‬
‫יצרן‬
‫‪) Model Number‬מספר דגם(‬
‫טכנולוגיית ‪TPV‬‬
‫‪ADCP1236‬‬
‫‪LiteOn‬‬
‫‪PA-1041–0 ,PA-1041-03TA-LF‬‬
‫‪APD, Asian Power Devices, Inc.‬‬
‫‪DA-50F19 ,DA-36N12‬‬
‫‪Delta‬‬
‫מוצרי ‪ ADP-40DD‬סדרה ‪B‬‬
‫מדיניות האיכות והפיקסלים של צגי ‪LCD‬‬
‫צג ה‪ LCD-‬שלך משתמש בטכנולוגיית דיוק‪-‬גבוה )‪ (high-precision technology‬והוא מיוצר בהתאם לתקנים מחמירים‬
‫על מנת להבטיח ביצועים נטולי בעיות‪ .‬עם זאת‪ ,‬בתצוגה יכולים להיות פגמים קוסמטיים קלים כמו כתמים קטנים בהירים‬
‫או כהים‪ .‬זוהי תופעה נפוצה בתצוגות של כל צגי ה‪ LCD-‬במוצרים המסופקים על‪-‬ידי כל הסוחרים והיא אינה מיוחדת‬
‫לצג ה‪ LCD-‬שלך‪ .‬פגמים אלו נגרמים על‪-‬ידי פיקסלים או תת‪-‬פיקסלים פגומים‪.‬‬
‫פיקסל מורכב מתת‪-‬פיקסל אחד בצבע אדום‪ ,‬אחד בצבע ירוק ואחד בצבע כחול‪ .‬פיקסל פגום שלם יהיה תמיד במצב‬
‫מופעל )נקודה בהירה על רקע כהה( או במצב מופסק )נקודה כהה על רקע בהיר(‪ .‬משניהם‪ ,‬הפיקסל הראשון נראה יותר‬
‫לעין‪ .‬תת‪-‬פיקסל פגום )פגם בנקודה( בולט פחות מפיקסל מלא פגום‪ ,‬הוא קטן יותר והוא יבלוט רק ברקע מסוים מאוד‪.‬‬
‫כדי לאתר פיקסלים פגומים‪ ,‬יש לצפות בצג בתנאי הפעלה רגילים‪ ,‬במצב הפעלה רגיל‪ ,‬ברזולוצייה ובקצב רענון נתמכים‪,‬‬
‫ממרחק של ‪ 50‬ס"מ )‪ 16‬אינץ'( בערך‪ .‬אנו צופים‪ ,‬כי במהלך הזמן‪ ,‬תשופר היכולת לייצר תצוגות עם פגמים קוסמטיים‬
‫מעטים יותר ואנו נתקן את הקווים המנחים שלנו לכשיוכנסו שיפורים בענף‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על הצג ה‪ LCD-‬שלך ועל מדיניות הפיקסלים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪ HP‬בכתובת‪:‬‬
‫‪ .www.hp.com/support‬כדי לאתר מידע על מדיניות הפיקסלים באתר האינטרנט של ‪ ,HP‬הקלד "‪"HP Pixel Policy‬‬
‫בתיבת החיפוש ולחץ על ‪.Enter‬‬
‫‪26‬‬
‫מתאמי מתח‬
‫ג‬
‫הודעות מטעם סוכנויות רגולציה‬
‫הודעת ‪) Federal Communications Commission‬נציבות‬
‫התקשורת הפדרלית של ארה"ב(‬
‫בדיקת מכשיר זה העלתה כי הוא עומד בהגבלות ‪ Class B‬לגבי התקן דיגיטלי‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 15‬של תקנות ה‪.FCC-‬‬
‫הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני השפעה מזיקה בהתקנה ביתית‪ .‬מכשיר זה מפיק אנרגיית תדר רדיו‪,‬‬
‫משתמש בה ועשוי להקרין אותה‪ .‬אם התקנת המכשיר והשימוש בו ייעשו בניגוד להנחיות‪ ,‬הוא עלול לגרום להפרעות‬
‫מזיקות בתקשורת רדיו‪ .‬יחד‪-‬עם‪-‬זאת‪ ,‬אין כל ערובה לכך כי הפרעה כזו לא תתרחש בהתקנה מסוימת‪ .‬אם מכשיר זה‬
‫יגרום להפרעה בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה‪ ,‬דבר שאפשר לקבוע על‪-‬ידי כיבוי המכשיר והפעלתו‪ ,‬רצוי לנסות ולתקן‬
‫את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫כיוון או מיקום מחדש של האנטנה הקולטת‪.‬‬
‫●‬
‫הגדלת המרחק בין הציוד לבין המכשיר הקולט‪.‬‬
‫●‬
‫חבר את המכשיר לשקע חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫●‬
‫התייעצות עם הספק או עם טכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסים‪.‬‬
‫שינויים‬
‫ה‪ FCC-‬מחייב להודיע למשתמש שכל שינוי או התאמה הנעשים במכשיר זה‪ ,‬שאינם מאושרים באופן מפורש על‪-‬ידי‬
‫חברת ‪ ,Hewlett-Packard‬עלולים לשלול מהמשתמש את הרשות להפעיל את הציוד‪.‬‬
‫כבלים‬
‫חובה לבצע את החיבורים להתקן זה באמצעות כבלים מסוככים בעלי חיפויי מחבר ‪ ,RFI/EMI‬כדי להבטיח התאמה‬
‫לכללים ולתקנות של ה‪.FCC-‬‬
‫הצהרת תאימות עבור מוצרים המשווקים עם סמל ‪) FCC‬בארה"ב‬
‫בלבד(‬
‫התקן זה תואם לסעיף ‪ 15‬של כללי ‪ .FCC‬הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט‪ ,‬כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה‪.‬‬
‫בשאלות הנוגעות למוצר‪ ,‬יש לפנות אל‪:‬‬
‫‪Hewlett Packard Company‬‬
‫‪P. O. Box 692000, Mail Stop 530113‬‬
‫‪Houston, Texas 77269-2000‬‬
‫או התקשר אל ‪.(1-800-474-6836) HP-INVENT-1-800‬‬
‫בשאלות הנוגעות להצהרת ‪ ,FCC‬יש לפנות אל‪:‬‬
‫‪Hewlett Packard Company‬‬
‫‪P. O. Box 692000, Mail Stop 510101‬‬
‫נספח ג הודעות מטעם סוכנויות רגולציה‬
‫‪27‬‬
‫‪Houston, Texas 77269-2000‬‬
‫או התקשר אל ‪.(281) 514-3333‬‬
‫לזיהוי מוצר זה‪ ,‬עיין בסימון הקטלוגי‪ ,‬זיהוי הסדרה או מספר הדגם המופיעים על המוצר‪.‬‬
‫הודעה של ממשלת קנדה‬
‫מכשיר דיגיטלי בסיווג ‪ Class B‬זה עונה לכל דרישות התקנות של מדינת קנדה הנוגעות לגרימת הפרעות‪.‬‬
‫‪Avis Canadien‬‬
‫‪Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel‬‬
‫‪.brouilleur du Canada‬‬
‫הודעת רגולציה מטעם האיחוד האירופי‬
‫מוצרים הנושאים סימון ‪ CE‬עונים להנחיות האיחוד האירופי הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫הנחיה בנושא מתח נמוך ‪EC/2006/95‬‬
‫●‬
‫הנחיית ‪EMC 2004/108/EC‬‬
‫●‬
‫הנחיית ‪ ,2009/125/EC Ecodesign‬כאשר ישים‬
‫תאימות ‪ CE‬של המוצר תקפה אם המוצר מופעל באמצעות שנאי ‪ AC‬מתאים המסומן ב‪ CE-‬והמסופק על‪-‬ידי ‪.HP‬‬
‫התאמה לדירקטיבות אלו משמעו עמידה בתקנים האירופאים הרשמיים הישימים )נורמות אירופאיות( המפורטים ב‪EU-‬‬
‫‪) Declaration of Conformity‬הצהרת עמידה בתקנים של האיחוד האירופי( שהוצאה על ידי ‪ HP‬למוצר זה או‬
‫למשפחת מוצרים זו והיא זמינה )באנגלית בלבד( בתיעוד של המוצר או באתר האינטרנט הבא‪http://www.hp.eu/ :‬‬
‫‪)certificates‬הקלד את מספר המוצר בשדה החיפוש(‪.‬‬
‫תאימות זו מצוינת בסימון התאימות הבא המופיע על המוצר‪:‬‬
‫עבור מוצרים שאינם מוצרי תקשורת ועבור מוצרי תקשורת הרמוניים באיחוד האירופי‪ ,‬כגון‬
‫®‪ Bluetooth‬בסיווג הספק הנמוך מ‪ 10-‬מילי‪-‬ואט‪.‬‬
‫עבור מוצרי תקשורת שאינם הרמוניים )אם ישים‪ ,‬מספר גוף מוצהר בן ‪ 4‬ספרות מופיע בין ה‪-‬‬
‫‪ CE‬לסימן הקריאה(‪.‬‬
‫עיין בתווית התקנות המסופקת על המוצר‪.‬‬
‫נקודת הקשר לנושאי רגולציה היא‪Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse :‬‬
‫‪.140, 71034 Boeblingen, GERMANY‬‬
‫הודעה גרמנית בנושאי הנדסת אנוש‬
‫מוצרי ‪ HP‬הנושאים את סימון האישור ‪ ,GS‬כאשר הם מהווים חלק ממערכת הכוללת מחשבים‪ ,‬מקלדות וצגים של מותג‬
‫‪ HP‬הנושאים את סימון האישור ‪ ,GS‬עומדים בדרישות הנדסת האנוש הישימות‪ .‬מידע תצורה מפורט במדריכי ההתקנה‬
‫המסופקים עם המוצרים‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫הודעה של ממשלת קנדה‬
‫הודעת ממשלת יפן‬
‫הודעת ממשלת קוריאה‬
‫דרישות ערכת הכבל החשמלי‬
‫שנאי המתח של הצג מסופק עם ‪ (ALS) Automatic Line Switching‬תכונה זו מאפשרת לצג לפעול בתחומי מתח‬
‫הכניסה הבאים‪ 100-120V :‬או ‪.200-240V‬‬
‫כבל החשמל המסופק עם הצג )כבל גמיש או תקע לשקע קיר( עונה לדרישות השימוש במדינה בה נרכש הציוד‪.‬‬
‫אם מתעורר הצורך בערכת כבל חשמלי עבור מדינה אחרת‪ ,‬יש לרכוש כבל חשמלי מאושר לשימוש באותה מדינה‪.‬‬
‫המתח הנקוב של כבל החשמל חייב להתאים למוצר על פי המתח והזרם המופיעים בתווית הערכים החשמליים הנקובים‬
‫של המוצר‪ .‬דירוג המתח והזרם של הכבל יהיה גדול מדירוג המתח והזרם המצוין על המוצר‪ .‬בנוסף‪ ,‬שטח החתך של‬
‫התיל יהיה לפחות ‪ 0.75‬ממ"ר או ‪ 18AWG‬ואורך הכבל יהיה בין ‪ 1.8‬מטר לבין ‪ 3.6‬מטר‪ .‬בשאלות על סוג הכבל‬
‫החשמלי שבו יש להשתמש‪ ,‬פנה לספק השירות המורשה מטעם חברת ‪.HP‬‬
‫יש לנתב את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו‪ ,‬לא יונחו עליו חפצים וגם לא יושענו עליו חפצים‪ .‬תשומת לב מיוחדת יש‬
‫להקדיש לתקע‪ ,‬לשקע החשמל ולנקודה ממנה יוצא הכבל מהמוצר‪.‬‬
‫הודעה למשתמשים ביפן בדבר כבלים חשמליים‬
‫לשימוש ביפן‪ ,‬השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המוצר‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫אסור להשתמש בכבל החשמל שסופק עם המוצר לחיבור מוצרים אחרים כלשהם‪.‬‬
‫הודעות בנושא איכות הסביבה הישימות למוצר‬
‫עמידה בדרישות ®‪ENERGY STAR‬‬
‫צגי ‪ HP‬המסומנים בסימן התאימות ®‪ ENERGY STAR‬עומדים בהנחיות תוכנית ®‪ ENERGY STAR‬של הסוכנות‬
‫האמריקנית להגנת הסביבה‪ .‬סימן התאימות ®‪ EPA ENERGY STAR‬אינו מהווה אישור של ה‪ .EPA-‬כשותפה‬
‫בתוכנית ‪ ,ENERGY STAR‬חברת ‪ Hewlett Packard‬קבעה כי מוצר זה עומד בדרישות תוכנית ‪ENERGY STAR‬‬
‫בנושא יעילות האנרגיה של צגים‪.‬‬
‫סימן התאימות ®‪ ENERGY STAR‬הבא מופיע על כל צג שמאושר כעומד בדרישות ‪:ENERGY STAR‬‬
‫נספח ג הודעות מטעם סוכנויות רגולציה‬
‫‪29‬‬
‫מפרטי תוכנית ®‪ ENERGY STAR‬לצגים ולמחשבים נוצרו על‪-‬ידי ‪ EPA‬כדי לקדם חיסכון באנרגיה ולצמצם את זיהום‬
‫האוויר באמצעות ציוד חסכוני יותר באנרגיה בבית‪ ,‬במשרדים ובמפעלים‪ .‬אחת הדרכים להשגת מטרה זו היא באמצעות‬
‫שימוש של מוצרים בתכונת ניהול החשמל של ‪ Microsoft® Windows‬המאפשרת להקטין את צריכת החשמל כאשר‬
‫המוצר אינו בשימוש‪.‬‬
‫מאפיין ניהול צריכת החשמל מאפשר למחשב לעבור למצב צריכת מתח נמוכה או מצב "שינה" לאחר פרק זמן של העדר‬
‫פעילות משתמש‪ .‬כאשר משתמשים במחשב עם צג חיצוני תואם ®‪ ,ENERGY STAR‬מאפיין זה תומך גם במאפייני‬
‫ניהול צריכת חשמל גם עבור הצג‪ .‬כדי לנצל חסכונות פוטנציאליים באנרגיה אלה‪ ,‬המשתמשים צריכים להשתמש‬
‫בהגדרות ברירת המחדל של ניהול החשמל שמסופקות עם מחשבים וצגים תואמי ‪ .ENERGY STAR‬הגדרות ברירת‬
‫המחדל של ניהול החשמל שמסופקות עם מחשבים וצגים תואמי ‪ ENERGY STAR‬נקבעו מראש כך שיפעלו כלהלן‬
‫כאשר המערכת פועלת במתח חלופין‪:‬‬
‫●‬
‫הפסקת הפעולה של הצג החיצוני לאחר ‪ 15‬דקות של העדר פעילות משתמש‬
‫●‬
‫הפעלת מצב שינה במתח נמוך במחשב לאחר ‪ 30‬דקות של העדר פעילות משתמש‬
‫מחשבים תואמי ®‪ ENERGY STAR‬יוצאים ממצב שינה וצגים תואמי ‪ ENERGY STAR‬מחדשים את פעולתם כאשר‬
‫המשתמש מפעיל שוב את המחשב‪ .‬דוגמאות להפעלה חוזרת של המחשב הן לחיצה על לחצן הפעלה‪/‬שינה‪ ,‬קבלת אות‬
‫קלט מהתקן קלט‪ ,‬קבלת אות קלט מחיבור רשת כאשר המאפיין התעוררות דרך רשת תקשורת מקומית )‪Wake On‬‬
‫‪ (LAN - WOL‬מופעל‪ ,‬וכולי‪.‬‬
‫מידע נוסף על תוכנית ®‪ ,ENERGY STAR‬על היתרונות הסביבתיים שלה ועל החיסכון הפוטנציאלי באנרגיה ובכסף‬
‫של תכונת ניהול צריכת החשמל נמצא באתר האינטרנט של ‪ EPA ENERGY STAR Power Management‬בכתובת‬
‫‪.www.energystar.gov/powermanagement‬‬
‫סילוק הציוד על‪-‬ידי משתמשים בבתים פרטיים באיחוד האירופי‬
‫הסמל המופיע על המוצר או על האריזה שלו מציין שאין לסלק את המוצר יחד עם הפסולת הביתית‪ .‬במקום זאת‪,‬‬
‫אחריותך היא לסלק את ציוד הפסולת על ידי מסירת הציוד לנקודות איסוף המיועדות לכך‪ ,‬לשם מיחזור פסולת הציוד‬
‫החשמלי והאלקטרוני‪ .‬האיסוף והמיחזור הנפרדים של הציוד המשומש בזמן הסילוק יסייעו בשימור של משאבים טבעיים‬
‫ויבטיחו שהציוד ימוחזר באופן שאינו פוגע בבריאות או באיכות הסביבה‪ .‬למידע נוסף על נקודות איסוף של ציוד פסולת‬
‫למיחזור‪ ,‬יש להתקשר למשרדי השלטון המקומי‪ ,‬שירות סילוק הפסולת הביתית‪ ,‬או החנות בה רכשת את הציוד‪.‬‬
‫חומרים כימיים‬
‫אנו ב‪ HP-‬נטלנו על עצמנו את המחויבות לספק ללקוחותינו מידע על אודות חומרים כימיים הכלולים במוצרינו‪ ,‬לצורך‬
‫עמידה בדרישות החוק הישימות‪ ,‬כגון ‪) REACH‬תקנת ‪ EC‬מספר ‪ 1907/2006‬של הפרלמנט והמועצה האירופית(‪ .‬דוח‬
‫הכולל מידע כימי עבור מוצר זה מופיע בכתובת ‪.http://www.hp.com/go/reach‬‬
‫תוכנית המיחזור של חברת ‪HP‬‬
‫‪ HP‬מעודדת את לקוחותיה למחזר רכיבי חומרה אלקטרונית‪ ,‬מחסניות הדפסה מקוריות של ‪ HP‬וסוללות נטענות‪,‬‬
‫שנעשה בהם שימוש‪ .‬לקבלת מידע נוסף על תוכניות המחזור‪ ,‬בקר בכתובת האינטרנט ‪.www.hp.com/recycle‬‬
‫‪30‬‬
‫הודעות בנושא איכות הסביבה הישימות למוצר‬
‫הגבלות חומרים מסוכנים )‪(RoHS‬‬
‫דרישת תקינה יפנית‪ ,‬המוגדרת על‪-‬ידי המפרט ‪ ,JIS C 0950, 2005‬מחייבת את היצרנים לספק הצהרות על תוכן חיוני‬
‫לקטגוריות מסוימות של מוצרי אלקטרוניקה שמוצעים למכירה לאחר ‪ 1‬ביולי‪ .2006 ,‬להצגת הצהרת התוכן החיוני של‬
‫‪ JIS C 0950‬למוצר זה‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.hp.com/go/jisc0950‬‬
‫תקנות ‪ EEE‬בטורקיה‬
‫תואם לתקנת ‪EEE‬‬
‫‪EEE Yönetmeliğine Uygundur‬‬
‫נספח ג הודעות מטעם סוכנויות רגולציה‬
‫‪31‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising