HP | Pavilion Gaming 32 HDR Display | HP Pavilion Gaming 32 HDR Display Gebruikershandleiding

HP Pavilion Gaming 32 HDR Display Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC. Windows is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
De bijgevoegde informatie kan zonder
aankondiging worden veranderd. De enige
garanties voor producten en diensten van HP
staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze publicatie kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP is niet
aansprakelijk voor technische fouten,
drukfouten of weglatingen in deze publicatie.
Kennisgeving van product
In deze handleiding worden de voorzieningen
beschreven die op de meeste modellen
beschikbaar zijn. Sommige functies zijn
mogelijk niet beschikbaar op uw product. Voor
toegang tot de meest recente
gebruikershandleiding gaat u naar
http://www.hp.com/support en volgt u de
instructies om uw product te zoeken. Selecteer
vervolgens Gebruikershandleidingen.
Tweede editie: juni 2018
Eerste editie: mei 2018
Artikelnummer van document: L23155-332
Over deze handleiding
Deze gids geeft informatie over opties van de monitor, het instellen van de monitor, het gebruik van de
software, en technische specificaties.
WAARSCHUWING! Duidt een gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in overlijden of ernstig letsel
wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
VOORZICHTIG: Duidt een gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in licht of matig letsel wanneer dit
gevaar niet vermeden wordt.
BELANGRIJK: Geeft informatie aan die belangrijk is, maar mogelijk geen gevaar inhoudt (bijvoorbeeld
berichten over schade aan bezittingen). Een belangrijke waarschuwing brengt de gebruiker ervan op de
hoogte dat het niet precies zoals beschreven opvolgen van een procedure kan leiden tot verlies van gegevens
of schade aan hardware of software. Bevat ook belangrijke informatie voor de uitleg van een concept of voor
het voltooien van een taak.
OPMERKING:
vullen.
TIP:
Bevat extra informatie om belangrijke punten uit de hoofdtekst te benadrukken of aan te
Biedt handige tips voor het voltooien van een taak.
Dit product bevat technologie voor HDMI.
iii
iv
Over deze handleiding
Inhoudsopgave
1 Aan de slag ................................................................................................................................................... 1
Belangrijke veiligheidsinformatie ......................................................................................................................... 1
Eigenschappen en onderdelen van het product .................................................................................................... 2
Eigenschappen .................................................................................................................................... 2
Componenten aan de achterkant en zijkant ....................................................................................... 3
De monitor installeren ........................................................................................................................................... 4
Wees voorzichtig bij het instellen van de monitor .............................................................................. 4
De monitorstandaard bevestigen ....................................................................................................... 4
De kabels aansluiten ........................................................................................................................... 5
USB-apparaten aansluiten .................................................................................................................. 7
De instellingen van de monitor aanpassen ......................................................................................... 7
Het aanzetten van de monitor ............................................................................................................ 8
De monitor bevestigen ........................................................................................................................ 9
De monitorstandaard verwijderen .................................................................................... 9
De VESA-bevestigingsbeugel aanbrengen ..................................................................... 10
2 De monitor gebruiken .................................................................................................................................. 11
Software en hulpprogramma's ............................................................................................................................ 11
Het informatiebestand ...................................................................................................................... 11
Het Image Color Matching (kleurenegalisatie)-bestand ................................................................... 11
De HP software downloaden ............................................................................................................................... 11
My Display-software gebruiken .......................................................................................................................... 11
De software downloaden .................................................................................................................. 12
De software gebruiken ...................................................................................................................... 12
Het schermmenu gebruiken ................................................................................................................................ 12
Automatische slaapstand gebruiken .................................................................................................................. 13
3 Ondersteuning en problemen oplossen .......................................................................................................... 14
Eenvoudige problemen oplossen ........................................................................................................................ 14
Knopvergrendelingen .......................................................................................................................................... 15
Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 15
Voorbereidingen om de technische ondersteuning te bellen ............................................................................. 15
Locatie van identificatielabels ............................................................................................................................. 15
4 De monitor onderhouden .............................................................................................................................. 16
Richtlijnen voor onderhoud ................................................................................................................................. 16
v
Het schoonmaken van de monitor .................................................................................................... 17
De monitor verzenden ....................................................................................................................... 17
Bijlage A Technische specificaties .................................................................................................................... 18
Vooraf ingestelde beeldschermresoluties .......................................................................................................... 19
Gebruikersmodi invoeren .................................................................................................................. 20
Stroomadapter ..................................................................................................................................................... 20
Energiebesparingsvoorziening ............................................................................................................................ 20
Bijlage B Toegankelijkheid .............................................................................................................................. 21
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund ............................................................................................ 21
Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 21
vi
1
Aan de slag
Belangrijke veiligheidsinformatie
De monitor wordt geleverd met een netsnoer. Als u een ander netsnoer wilt gebruiken, controleert u of de
voedingsbron en de aansluiting geschikt zijn voor deze monitor. Raadpleeg de Kennisgevingen voor product
als deze is meegeleverd, of in de documentatiekit voor informatie over de juiste netvoedingskabel voor
gebruik met de monitor.
WAARSCHUWING! U beperkt het risico op elektrische schokken of schade aan de apparatuur als volgt:
• Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is.
• Koppel de computer los van de netvoeding door de stekker uit het stopcontact te halen.
• Als het netsnoer voorzien is van een geaarde stekker, moet u het aansluiten op een geaard stopcontact.
Probeer niet de aarding te omzeilen, door bijvoorbeeld adapters of stekkerdozen zonder aarding te gebruiken.
De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
Plaats niets op de netsnoeren of kabels. Plaats deze zo dat niemand per ongeluk erover kan struikelen of
erop kan trappen. Trek niet aan het snoer of de kabel. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u het
snoer bij de stekker vastnemen.
Lees de Handleiding voor veiligheid en comfort om het risico op ernstig letsel te beperken. Deze handleiding
bevat aanwijzingen voor de optimale inrichting van de werkplek, een goede houding en gezonde
werkgewoonten voor computergebruikers. De Handleiding voor veiligheid en comfort bevat ook belangrijke
informatie over elektrische en mechanische veiligheid. De Handleiding voor veiligheid en comfort is
beschikbaar op het web op http://www.hp.com/ergo.
BELANGRIJK: Sluit ter bescherming van uw apparatuur alle netsnoeren van de computer en van
randapparatuur zoals monitor, printer of scanner aan op een voorziening ter beveiliging tegen stroompieken,
zoals een speciale stekkerdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply). Niet alle stekkerdozen bieden
beveiliging tegen netstroompieken; de stekkerdozen die dit wel doen, zijn voorzien van een label waarop deze
mogelijkheid staat aangegeven. Gebruik een stekkerdoos met stroompiekbeveiliging waarvan de fabrikant
een regeling kent voor vervanging bij schade, zodat u de apparatuur kunt laten vervangen als de bescherming
faalt.
Gebruik geschikt meubilair van een correct formaat voor een goede ondersteuning van uw HP LCD-monitor.
WAARSCHUWING! LCD-monitors die niet goed op dressoirs, boekenkasten, boekenplanken, bureaus,
luidsprekers, koffers of karren staan, kunnen vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Zorg ervoor dat u alle snoeren en kabels die worden aangesloten op de lcd-monitor correct leidt, zodat
niemand deze kan vastpakken, eraan kan trekken of erover kan struikelen.
OPMERKING: Dit product is geschikt voor ontspanningsdoeleinden. Overweeg het plaatsen van de monitor
in een gecontroleerde lichtomgeving om interferentie van omringend licht en heldere oppervlakken te
voorkomen dat storende reflecties op het scherm kan veroorzaken.
Belangrijke veiligheidsinformatie
1
Eigenschappen en onderdelen van het product
Eigenschappen
Dit product is een AMD FreeSync-gekwalificeerde monitor, waarmee u van pc-spellen met vloeiende, snelreagerende en onderbrekingsvrije prestaties kunt genieten wanneer een afbeelding op het scherm verandert.
De externe bron die met uw monitor is verbonden, moet beschikken over het FreeSync-stuurprogramma.
AMD FreeSync-technologie is ontwikkeld om haperingen en onderbrekingen in spellen en video's te
voorkomen door de vernieuwingsfrequentie van de monitor te vergrendelen naar de framesnelheid van de
videokaart. Neem contact op met de fabrikant van het component of systeem voor specifieke capaciteiten.
BELANGRIJK: AMD Radeon Graphics en/of AMD A-serie APU-compatibele monitoren met DisplayPort/HDMI
Adaptive-Sync zijn vereist. Het stuurpogramma AMD 15.11 Crimson (of nieuwer) is vereist om FreeSync over
HDMI te ondersteunen.
OPMERKING: Aanpasbare vernieuwingsfrequenties variëren afhankelijk van de monitor. Meer informatie is
beschikbaar op www.amd.com/freesync.
Om FreeSync op het beeldscherm in te schakelen, drukt u op de knop Menu op de monitor om het schemmenu
te openen. Klik op Kleurbeheer > Weergavemodi > HDR Gaming-Free Sync (HDR-gamingvrije
synchronisatie).
De monitor met led-achtergrondverlichting heeft een AMVA+-paneel met een actieve matrix. De monitor
heeft onder meer de volgende eigenschappen:
2
●
81,28 cm (32 inch) diagonaal weergavegebied met een WQHD-resolutie van 2560 × 1440, plus volledige
ondersteuning voor lagere resoluties
●
Kantelbaar en goed te bekijken vanuit een zittende of staande positie, of bij verplaatsing van de ene
kant van de monitor naar de andere
●
AMVA+-technologie biedt brede kijkhoeken met kleuren die niet aan kwaliteit verliezen
●
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-video-invoer
●
DisplayPort-video-invoer
●
Verwijderbare standaard voor flexibele installatiemogelijkheden
●
Plug-and-play-capaciteit, indien het besturingssysteem dit ondersteunt
●
Schermmenu in 10 talen waarmee het scherm gemakkelijk kan worden geconfigureerd en
geoptimaliseerd
●
My Display-software voor aanpassing van de monitorinstellingen via Windows
●
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) gebruikt op digitale invoer
●
VESA-bevestigingsbeugel voor het bevestigen van de monitorkop aan een muurbevestigingsvoorziening
of zwenkarm
●
USB 3.0-hub met een upstream-poort en twee downstream-poorten
●
AMD FreeSync gekwalificeerd, waarbij er pc-spelplezier met vloeiende, snel-reagerende en
onderbrekingsvrije prestaties wordt geboden wanneer een afbeelding op het scherm verandert
●
VESA (Video Electronics Standards Association) – gecertificeerd DisplayHDR (High Dynamic Range)
Hoofdstuk 1 Aan de slag
OPMERKING: Raadpleeg de Kennisgevingen voor product die in de documentatiekit is meegeleverd voor
veiligheidsinformatie en kennisgevingen. Voor toegang tot de meest recente gebruikershandleiding gaat u
naar http://www.hp.com/support en volgt u de instructies om uw product te zoeken. Selecteer vervolgens
Gebruikershandleidingen.
Componenten aan de achterkant en zijkant
Onderdeel
Doel
1
Menu-knop
Druk op deze knop om het schermmenu te openen, selecteer een menuitem in het schermmenu of sluit het schermmenu.
2
Plus-knop
Als het schermmenu actief is, drukt u op deze knop om vooruit te bladeren
in het schermmenu en instelwaarden te verhogen.
Als het schermmenu niet actief is, drukt u op deze knop om door te gaan
naar de volgende invoerpoort (DisplayPort, HDMI 1, HDMI 2).
3
Minknop
Als het schermmenu actief is, drukt u op deze knop om terug te bladeren in
het schermmenu en instelwaarden te verlagen.
Als het schermmenu niet actief is, drukt u op deze knop om het menu
Weergavemodi te openen.
4
Aan/uit-knop
Monitor in- of uitschakelen.
5
Netvoedingsconnector
Hierop sluit u een netvoedingsadapter aan.
6
USB 3.0 (upstream)
Hiermee verbindt u de kabel van de USB-hub met het bronapparaat.
7
USB 3.0-oplaadpoort
(downstream)
Voor aansluiting van optionele USB-apparaten op de monitor.
8
USB 3.0-oplaadpoort
(downstream)
Voor aansluiting van optionele USB-apparaten op de monitor.
9
Audio-uitgang
(hoofdtelefoonuitgang)
Hiermee verbindt u de optionele stereoluidsprekers of hoofdtelefoon met
eigen voeding met de monitor.
WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u de hoofdtelefoon,
oortelefoon of headset gebruikt. Zo beperkt u het risico van
gehoorbeschadiging. Zie voor aanvullende informatie over veiligheid de
Kennisgeving voor producten.
Eigenschappen en onderdelen van het product
3
Onderdeel
Doel
OPMERKING: Wanneer u een apparaat aansluit op een
hoofdtelefoonuitgang, worden de luidsprekers uitgeschakeld.
10
HDMI poort
Hiermee verbindt u een HDMI-kabel met het bronapparaat.
11
HDMI poort
Hiermee verbindt u een HDMI-kabel met het bronapparaat.
12
DisplayPort-aansluiting
Hiermee verbindt u de DisplayPort-kabel met het bronapparaat.
OPMERKING: De USB 3.0-downstream met oplaadpoort met voeding levert ook stroom om een apparaat, zoals een
smartphone of tablet, op te laden. U kunt de oplaadstroom, zelfs wanneer de monitor uitstaat, beschikbaar maken
door de instellingen in het schermmenu te wijzigen. Open het schermmenu en selecteer Voedingsbeheer > Voeding >
Prestaties.
De monitor installeren
Wees voorzichtig bij het instellen van de monitor
Zorg er voor dat u het oppervlak van het LCD-scherm niet aanraakt om schade aan de monitor te vermijden.
Wanneer u druk op het scherm uitoefent, kunnen de oriëntatie en de kleurverdeling van de vloeibare
kristallen nadelig worden beïnvloed. Als dit probleem zich voordoet zal het scherm zich niet meer herstellen.
Leg voor installatie van de standaard de monitor met de voorkant omlaag op een plat oppervlak dat is
beschermd met een doek die niet schuurt. Dit voorkomt dat het scherm krast, vervuilt of breekt en het
voorkomt schade aan de bedieningsknoppen.
De monitorstandaard bevestigen
VOORZICHTIG: Het scherm is kwetsbaar. Raak het scherm niet aan en druk er niet op; dit kan tot
beschadigingen leiden.
TIP: Houd rekening met de plaatsing van de monitor, aangezien het paneel storende reflecties van
omringend licht en heldere oppervlakken kunnen veroorzaken.
4
1.
Til de monitor uit de verpakking en plaats deze met de voorzijde omlaag op een vlakke ondergrond met
daarop een schoon vel schuimplastic of een niet-schurende doek.
2.
Bevestig de standaard aan de monitor door de beugel aan de bovenkant van de standaard in de sleuf op
de achterkant van de monitorkop te plaatsen tot de beugel stevig op zijn plaats klikt.
Hoofdstuk 1 Aan de slag
De kabels aansluiten
OPMERKING: De monitor wordt geleverd met bepaalde kabels. Niet alle kabels die in dit hoofdstuk zijn
weergeven, worden met de monitor meegeleverd.
1.
Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie in de buurt van de computer.
2.
Sluit een videokabel aan.
OPMERKING: De monitor detecteert automatisch op welke ingang een geschikt videosignaal wordt
ontvangen. U kunt de ingang selecteren met behulp van de knop Plus op de zijkant van de monitor of via
het schermmenu, dat u weergeeft door op de knop Menu te drukken en Ingang instellen te selecteren.
●
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort aan de achterzijde van de monitor
en het andere uiteinde op het bronapparaat.
●
Sluit één uiteinde van een DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort-aansluiting op de achterkant
van de monitor en het andere uiteinde op de DisplayPort-aansluiting van het bronapparaat.
De monitor installeren
5
3.
Sluit een uiteinde van de USB-upstream-kabel aan op de USB-upstream-poort op de achterkant van de
monitor en het andere uiteinde op de USB-downstream-poort van het bronapparaat.
4.
Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de voedingsbron (1) en het andere uiteinde op een geaard
stopcontact (2). Sluit vervolgens het ronde uiteinde van het netsnoer van de voedingsbron aan op de
monitor (3).
WAARSCHUWING! Ga als volgt te werk om het risico op elektrische schokken en schade aan de
apparatuur te beperken:
Gebruik altijd een geaarde netsnoerstekker. De geaarde stekker is een belangrijke
veiligheidsvoorziening.
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd goed bereikbaar is.
Sluit de voeding naar het product af door het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Plaats niets op de netsnoeren of kabels. Plaats deze zo dat niemand per ongeluk erover kan struikelen
of erop kan trappen. Trek niet aan het snoer of de kabel. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet
u het snoer bij de stekker vastnemen.
6
Hoofdstuk 1 Aan de slag
USB-apparaten aansluiten
Er bevindt zich een USB-upstream-poort en twee USB-downstream-poorten op de achterkant van de monitor.
OPMERKING: U moet de USB-upstreamkabel van de monitoren op de computer aansluiten voordat u
gebruik kunt maken van de USB-downstream-poorten op de monitor. Zie De kabels aansluiten op pagina 5
voor gedetailleerde instructies.
De instellingen van de monitor aanpassen
Kantel de monitorkop naar voren of naar achteren tot het op een comfortabele ooghoogte staat.
De monitor installeren
7
Het aanzetten van de monitor
1.
Druk op de aan/uit-knop op het bronapparaat om het in te schakelen.
2.
Druk op de aan/uit-knop aan de voorzijde van de monitor om deze aan te zetten.
BELANGRIJK: Schade door inbranden kan voorkomen op monitors die gedurende een lange tijd hetzelfde
statische beeld op scherm weergeven.* Ter voorkoming van schade door inbranden op uw monitorscherm is
het raadzaam altijd een schermbeveiliger te activeren of de monitor uit te schakelen als deze gedurende
lange tijd niet wordt gebruikt. Inbranden van het beeld kan op alle LCD-schermen voorkomen. Monitoren met
"inbranding" vallen niet onder de HP garantie.
* De monitor wordt gedurende een ononderbroken periode van 12 uur niet gebruikt.
OPMERKING: Als de aan/uit-knop niet werkt, is de vergrendelingsfunctie van de aan/uit-knop mogelijk
ingeschakeld. U schakelt deze functie uit door de aan/uit-knop van de monitor ongeveer 10 seconden
ingedrukt te houden.
OPMERKING: U kunt het aan/uit-lampje via het menu met scherminstellingen uitschakelen. Druk op de knop
Menu op de voorkant van de monitor en selecteer Voedingsbeheer > Aan/uit-lampje > Uit.
Wanneer u de monitor inschakelt, verschijnt gedurende vijf seconden een bericht over de monitorstatus. Dit
bericht vermeldt welk ingangssignaal momenteel het actieve signaal is, de status van de automatische
broninstelling (aan of uit; fabrieksinstelling is aan), de huidige ingestelde schermresolutie en de aanbevolen
ingestelde schermresolutie.
De monitor scant automatisch de invoersignalen om een actief invoersignaal te zoeken en dat te gebruiken
voor de monitor.
8
Hoofdstuk 1 Aan de slag
De monitor bevestigen
De monitorkop kan aan een muur, op een zwenkarm of een andere armatuur worden bevestigd.
OPMERKING: Dit apparaat moet worden ondersteund door een wandmontagebeugel die is goedgekeurd
door UL of CSA.
VOORZICHTIG: Deze monitor is voorzien van VESA-compatibele schroefgaten met een onderlinge afstand
van 100 mm. Voor bevestiging aan een montagevoorziening van een andere leverancier zijn vier schroeven
met een lengte van 10 mm, een doorsnee van 4 mm en een spoed van 0,7 vereist. Langere schroeven kunnen
de monitor beschadigen. Het is belangrijk dat u controleert of de montageoplossing van de fabrikant voldoet
aan de VESA-norm en geschikt is om het gewicht van de monitorkop te ondersteunen. Voor optimale
prestaties is het belangrijk het netsnoer en de videokabels te gebruiken die met de monitor zijn meegeleverd.
De monitorstandaard verwijderen
VOORZICHTIG: Voordat u de monitor demonteert, moet u nakijken of de monitor uitgeschakeld is en of alle
kabels zijn losgekoppeld.
1.
Koppel alle snoeren en kabels los van de monitor.
2.
Leg de monitor met de voorkant omlaag op een plat oppervlak dat is beschermd met een schuimplastic
vel of een doek die niet schuurt.
3.
Druk de ontgrendeling naar beneden (1) en schuif de standaard uit de sleuf op de monitorkop (2).
De monitor installeren
9
De VESA-bevestigingsbeugel aanbrengen
Een VESA-montagebeugel is meegeleverd met de monitor voor gebruik bij het bevestigen van de monitorkop
aan een muur, zwenkarm of een andere montagevoorziening.
10
1.
De monitorstandaard verwijderen. Zie De monitorstandaard verwijderen op pagina 9 voor meer
informatie.
2.
Verwijder de schroef uit het midden van de achterkant van de monitorkop.
3.
Plaats het lipje aan de onderkant van de VESA-beugel in de sleuf aan de achterkant van de monitorkop
tot de beugel op zijn plaats vastklikt (1) en beveilig de bovenkant van de beugel met de schroef die in
het midden van de monitorkop geplaatst was (2).
4.
Als u de monitor aan een zwenkarm of een andere montagevoorziening bevestigt, plaatst u de vier
bevestigingsschroeven door de gaten in de montagevoorziening en in de schroefgaten op de VESAbeugel die is geïnstalleerd op de achterkant van de monitor.
Hoofdstuk 1 Aan de slag
2
De monitor gebruiken
Software en hulpprogramma's
U kunt de volgende bestanden downloaden en installeren via http://www.hp.com/support.
●
INF (Informatie)-bestand
●
.ICM-bestanden (Image Color Matching) (één voor elke gekalibreerde kleurruimte)
●
My Display-software
Het informatiebestand
Het .INF-bestand definieert de monitorbronnen die door Windows®-besturingssystemen worden gebruikt, om
te zorgen dat de monitor compatibel is met de grafische kaart in de computer.
Deze monitor is Windows Plug-en-Play compatibel en zal correct werken zonder het .INF-bestand te
installeren. Voor Plug-and-Play-gebruik van de monitor is het vereist dat de grafische kaart van de computer
compatibel is met VESA DDC2 en dat de monitor rechtstreeks op de videokaart wordt aangesloten. Plug-enPlay werkt niet via BNC-type connectors of via distributiebuffers/dozen.
Het Image Color Matching (kleurenegalisatie)-bestand
Een ICM-bestand is een gegevensbestand dat door grafische programma's wordt gebruikt om een consistent
kleurgebruik te waarborgen tussen monitor en printer en tussen scanner en monitor. Dit bestand wordt
geraadpleegd door grafische programma's die deze functie ondersteunen.
OPMERKING:
Het ICM-kleurprofiel voldoet aan de specificaties van het International Color Consortium (ICC).
De HP software downloaden
Om de meest recente versie van het INF-bestand en het ICM-bestand te downloaden van de HP website voor
monitorondersteuning:
1.
Ga naar http://www.hp.com/support.
2.
Selecteer Mijn product zoeken en volg de instructies op het scherm.
3.
Klik op Software en drivers en klik vervolgens op Driver - Beeldscherm/monitor om de lijst met drivers
te openen.
4.
Klik op het stuurprogramma.
5.
Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden.
My Display-software gebruiken
Gebruik My Display om voorkeuren voor optimale weergave te selecteren. U kunt instellingen selecteren voor
gaming, films, fotobewerking of het werken met documenten en spreadsheets. Met My Display kunt u ook
gemakkelijk instellingen, zoals helderheid, kleur en contrast aanpassen.
Software en hulpprogramma's
11
De software downloaden
Om de My Display-software te downloaden, volgt u de onderstaande instructies.
1.
Ga naar http://www.hp.com/support.
2.
Selecteer Software en drivers en zoek naar uw monitormodel.
3.
Selecteer zo nodig de monitor uit de lijst.
4.
Selecteer uw besturingssysteem als dit niet automatisch wordt gedetecteerd.
5.
Klik op Hulpprogramma - Tools voor het openen van de lijst met hulpprogramma's en tools.
6.
Klik op HP My Display.
7.
Klik op Downloaden en volg de instructies op het scherm om My Display te downloaden.
De software gebruiken
Om de My Display-software openen, gaat u als volgt te werk:
1.
Klik op het pictogram HP My Display op de Taakbalk.
Of
Klik op de Windows Start op de taakbalk.
2.
Klik op Alle programma's.
3.
Klik op HP My Display.
4.
Selecteer HP My Display.
Raadpleeg voor meer informatie de op het scherm weergegeven Help-functie van de software.
Het schermmenu gebruiken
Gebruik het schermmenu om het beeld op het scherm aan te passen aan uw voorkeuren. U kunt toegang
krijgen en aanpassingen maken in het schermmenu met de functieknoppen aan de rechterkant van de
monitor of de knoppen op de afstandsbediening.
Om toegang tot het schermmenu te krijgen en aanpassingen te maken, doet u het volgende:
12
1.
Als de monitor nog niet aan staat, drukt u op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen.
2.
Om toegang te krijgen tot het schermmenu, drukt u op de knop Menu aan de rechterkant van de
monitor.
3.
Om door het schermmenu te navigeren, gebruikt u de knop + (Plus) aan de rechterkant van de monitor
om omhoog te bladeren of de knop – (Min) om omlaag te bladeren.
4.
Als u een item in het schermmenu wilt selecteren, gebruikt u de knoppen + en – om de gewenste functie
te markeren. Druk vervolgens op de knop Menu om deze functie te selecteren.
5.
Stel de functie in door de aanpassingsschalen met behulp van de knoppen + en – te wijzigen.
6.
Nadat u de functie heeft ingesteld, selecteert u Opslaan en teruggaan, of Annuleren als u de nieuwe
instelling niet wilt opslaan. Selecteer vervolgens Afsluiten uit het hoofdmenu.
Hoofdmenu
Beschrijving
Helderheid
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. De fabrieksinstelling is 90.
Hoofdstuk 2 De monitor gebruiken
Hoofdmenu
Beschrijving
OPMERKING: De handmatige aanpassing van de helderheid wordt uitgeschakeld als de modus voor
dynamisch contrast/hoog dynamisch bereik (HDR) is ingeschakeld.
Contrast
Hiermee kunt u het contrast van het scherm aanpassen. De fabrieksinstelling is 80.
Ingang instellen
Hiermee wordt het video-ingangssignaal geselecteerd.
Kleurbeheer
Hiermee selecteert u de schermkleur of past u deze aan of selecteert u een weergavemodus (Laag blauw
licht, HDR, FreeSync, enz.)
Beeldbeheer
Hiermee kunt u het schermbeeld aanpassen.
Voedingsbeheer
Hiermee kunt u de energie-instellingen wijzigen.
Schermmenubeheer
Past de bedieningselementen aan.
Beheer
Hiermee kunt u de DDC/CI-instellingen en alle instellingen van het schermmenu naar de
standaardinstellingen terugzetten.
Taal
Hiermee kunt u de taal voor het OSD-menu selecteren. De fabrieksstandaard is Engels.
Informatie
Hiermee kunt u belangrijke informatie over de monitor selecteren en weergeven.
Afsluiten
Hiermee verlaat u het schermmenu.
Automatische slaapstand gebruiken
De monitor biedt ondersteuning voor de functie Automatische slaapstandmodus in het schermmenu.
Hiermee kunt u een lager stroomverbruik voor de monitor in- of uitschakelen. Wanneer de automatische
slaapstand is ingeschakeld (standaard ingeschakeld), gaat de monitor over op een lager stroomverbruik als
de computer ook een lager stroomverbruik aangeeft (bij het ontbreken van signalen voor horizontale of
verticale synchronisatie).
Wanneer de monitor overgaat in de automatische slaapstand, verschijnt er niets meer op de monitor, wordt
het achtergrondlicht uitgeschakeld en wordt het aan/uit-lampje oranje. In deze stand verbruikt de monitor
minder dan 0,5 W. De monitor komt weer uit de slaapstand wanneer de computer een actief signaal naar de
monitor stuurt (bijvoorbeeld als u de muis of het toetsenbord activeert).
U kunt de automatische slaapstand uitschakelen in het schermmenu. Druk op de knop Menu aan de
rechterkant van de monitor om het schermmenu te openen. Selecteer in het schermmenu Voedingsbeheer >
Energiemodus > Prestaties. Selecteer Opslaan en teruggaan om terug te keren naar het menu
Voedingsbeheer. Selecteer Automatische slaapstandmodus > Uit.
Automatische slaapstand gebruiken
13
3
Ondersteuning en problemen oplossen
Eenvoudige problemen oplossen
In de volgende lijst ziet u een overzicht van problemen die zich met de monitor kunnen voordoen, met bij elk
probleem de mogelijke oorzaken en de aanbevolen oplossingen.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het scherm is leeg of de
video flikkert.
Het netsnoer is niet aangesloten.
Sluit het netsnoer aan.
Aan/uit-knop is uitgeschakeld.
Druk op de aan/uit-knop aan de voorkant van de monitor.
OPMERKING: Als de aan/uit-knop niet werkt, houdt u deze
knop 10 seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie
voor de aan/uit-knop uit te schakelen.
14
De videokabel is niet goed
aangesloten.
Sluit de videokabel goed aan. Voor meer informatie, zie De
kabels aansluiten op pagina 5.
Het systeem staat in de slaapstand.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om
het schermbeveiligingsprogramma te deactiveren.
Videokaart is niet compatibel.
Open het schermmenu en selecteer het menu Ingang
instellen. Stel Autom. omschakeling ingang in op Uit en
selecteer handmatig de invoer.
Het beeld is onscherp,
onduidelijk of te donker.
Helderheidsinstelling is te laag.
Open het schermmenu en selecteer Helderheid om de
helderheidsschaal indien nodig aan te passen.
De melding Check Video
Cable (Controleer videokabel)
wordt weergegeven.
De videokabel van de monitor is niet
aangesloten.
Sluit de correcte videosignaalkabel aan op de computer en de
monitor. Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u een
videokabel aansluit.
Invoersignaal buiten bereik
wordt op het scherm
weergegeven.
De videoresolutie en/of
vernieuwingsfrequentie zijn hoger
ingesteld dan wat de monitor
ondersteunt.
Stel de monitor in op een ondersteunde waarde. Zie Vooraf
ingestelde beeldschermresoluties op pagina 19 voor meer
informatie.
De monitor is uitgeschakeld,
maar er lijkt geen
energiebesparings- of
slaapmodus actief te zijn.
De energiebeheerfunctie van de
monitor is uitgeschakeld.
Open het schermmenu en selecteer Voedingsbeheer,
selecteer Automatische slaapstand en stel de automatische
slaapstand in op Aan.
OSD Lockout
(Scherminstellingen
vergrendeld) wordt
weergegeven.
De vergrendelingsfunctie voor het
schermmenu van de monitor is
ingeschakeld.
Houd de knop Menu op de de monitor 10 seconden ingedrukt
om de menuvergrendelingsfunctie uit te schakelen.
Power Button Lockout (Aan/
uit-knop vergrendeld) wordt
weergegeven.
De vergrendelingsfunctie voor de
aan/uit-knop op de monitor is
ingeschakeld.
Houd de aan/uit-knop aan de voorkant van de monitor 10
seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie uit te
schakelen.
Hoofdstuk 3 Ondersteuning en problemen oplossen
Knopvergrendelingen
Als u de aan/uit-knop of de knop Menu gedurende 10 seconden ingedrukt houdt, wordt de functionaliteit van
de knoppen vergrendeld. U kunt de functionaliteit herstellen door de knoppen opnieuw gedurende tien
seconden ingedrukt te houden. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de monitor is ingeschakeld, een
actief signaal wordt weergegeven en het schermmenu gesloten is.
Contact opnemen met ondersteuning
Ga naar http://www.hp.com/support om een hardware- of softwareprobleem op te lossen. Gebruik deze site
om meer informatie over uw product te verkrijgen, waaronder koppelingen naar discussieforums en
instructies voor het oplossen van problemen. U kunt ook informatie vinden over hoe u contact opneemt met
HP en een ondersteuningsaanvraag opent.
Voorbereidingen om de technische ondersteuning te bellen
Als er een probleem met de monitor is dat u niet kunt oplossen aan de hand van de tips in dit hoofdstuk, is het
misschien nodig de technische ondersteuning te bellen. Zorg ervoor dat u tijdens het telefoongesprek het
volgende bij de hand heeft:
●
Het modelnummer van de monitor
●
Serienummer van de monitor
●
De aankoopdatum (zie de factuur)
●
Informatie over de omstandigheden waaronder het probleem zich heeft voorgedaan
●
Eventuele foutberichten
●
De configuratie van de hardware
●
Naam en versie van de hardware en software die u gebruikt
Locatie van identificatielabels
Het serienummer en productnummer bevinden zich op een label op de onderkant van het monitorpaneel. U
hebt deze nummers nodig wanneer u contact opneemt met HP met vragen over uw monitor.
Knopvergrendelingen
15
4
De monitor onderhouden
Richtlijnen voor onderhoud
Neem de volgende richtlijnen in acht voor optimale prestaties en een langere levensduur van de monitor:
●
Open de behuizing van de monitor niet en probeer zelf geen intern onderhoud te verrichten aan de
monitor. Gebruik alleen de knoppen die in de bedieningsinstructies worden beschreven. Wanneer de
monitor niet naar behoren functioneert of is gevallen en/of beschadigd, neemt u contact op met een
geautoriseerde HP dealer.
●
Gebruik alleen een voedingsbron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor, zoals aangegeven
op het label of op de achterplaat van de monitor.
●
Zorg dat het totaal aantal ampères van de op hetzelfde stopcontact aangesloten apparaten de
stroomcapaciteit van het stopcontact niet overschrijdt en dat het totaal aantal ampères van de
apparaten op het verlengsnoer de stroomcapaciteit van het snoer niet overschrijdt. Controleer het
stroomlabel om de ampèrewaarde (AMPS of A) van elk apparaat te bepalen.
●
Plaats de monitor in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is. Ontkoppel de monitor
van de netvoeding door de stekker stevig vast te pakken en deze uit het stopcontact te nemen. Neem de
stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
●
Zet de monitor uit als u deze niet gebruikt. U kunt de levensduur van de monitor aanzienlijk verlengen
door een schermbeveiligingsprogramma te gebruiken en de monitor uit te zetten wanneer u deze niet
gebruikt.
OPMERKING:
16
Monitoren met "inbranding" vallen niet onder de HP garantie.
●
De sleuven en openingen in de behuizing zijn nodig voor de ventilatie. Deze openingen mogen niet
worden geblokkeerd of afgedekt. Steek geen voorwerpen in de sleuven en andere openingen van de
behuizing.
●
Laat de monitor niet vallen en plaats de monitor niet op een wankel oppervlak.
●
Leg niets op het netsnoer. Stap niet op het netsnoer.
●
Plaats de monitor in een goed geventileerde ruimte en vermijd overmatige hitte, licht en vocht.
●
Wanneer u de standaard van de monitor verwijdert, plaatst u de monitor met de voorzijde naar beneden
op een zacht oppervlak zodat het niet kan worden bekrast, beschadigd of gebroken.
Hoofdstuk 4 De monitor onderhouden
Het schoonmaken van de monitor
1.
Schakel de monitor uit en haal het netsnoer uit de achterkant van het apparaat.
2.
Neem het scherm en de behuizing af met een zachte, schone en antistatische doek.
3.
Gebruik voor moeilijkere schoonmaaksituaties een 50/50-oplossing van water en isopropylalcohol.
BELANGRIJK: Bevochtig een doek met het reinigingsmiddel en veeg het scherm voorzichtig schoon. Spuit
het reinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het scherm. omdat het dan achter het voorpaneel terecht kan
komen en de elektronica kan beschadigen.
BELANGRIJK: Gebruik voor het reinigen van het scherm of de behuizing van de monitor geen
reinigingsmiddelen op petroleumbasis, zoals benzeen, thinner of andere vluchtige stoffen. Deze chemicaliën
kunnen de monitor beschadigen.
De monitor verzenden
Bewaar de oorspronkelijke doos van de monitor. U heeft deze later mogelijk nodig om de monitor te
vervoeren.
Richtlijnen voor onderhoud
17
A
Technische specificaties
OPMERKING: Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's
onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Ga voor de nieuwste specificaties of aanvullende specificaties voor dit apparaat naar http://www.hp.com/go/
quickspecs/ en zoek naar uw monitormodel om de modelspecifieke QuickSpecs te vinden.
Monitor
81,28 cm breedbeeldscherm
Type
AMVA+
Zichtbaar schermbeeld
81,28 cm diagonaal
Kantelen
-5° tot 23°
32 inch breedbeeldscherm
32 inch diagonaal
Gewicht
Zonder standaard
8,1 kg
17,9 lbs
Met standaard
9,9 kg
21,8 lbs
Hoogte
52,2 cm
20,551 inch
Diepte
17,894 cm
7,049 inch
Breedte
73,99 cm
29,13 inch
Maximum grafische resolutie
2560 × 1440 (75 Hz)
Optimale grafische resolutie
2560 x 1440 (60 Hz)
Tekstmodus
720 x 400
Helderheid
400 nits (gem)
Afmetingen (inclusief standaard)
OPMERKING: De maximale luminantie
tijdens de HDR-modus is 600 nits (piek).
Beeldpuntafstand
0,27675 mm
Pixels Per Inch
91,8 PPI
Horizontale frequentie
24 tot 112 kHz
Verticale venieuwingsfrequentie
48 tot 75 Hz
Vereisten omgevingstemperatuur
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 35°C
41°F tot 95°F
Bewaartemperatuur
-20°C tot 60°C
-4°F tot 140°F
Relatieve vochtigheid
20% tot 70%
Energiebron
100 – 240 V wisselspanning, 1,4 A, 50/60
Hz
Hoogte:
18
Bijlage A Technische specificaties
In bedrijf
0 tot 5.000 m
0 tot 16.400 ft
Opslag
0 tot 12.192 m
0 tot 40.000 ft
Gemeten stroomverbruik:
Maximale stroomvoorziening
88 W
Standaardinstellingen
54 W
Sluimerstand
<0,5 W
Uit
<0,3 W
Ingangsterminal
Twee HDMI-poorten, één DisplayPort-poort,
één USB 3.0 upstream-poort en twee USB
3.0 downstream-poorten
Vooraf ingestelde beeldschermresoluties
De schermresoluties in de volgende tabel worden het meest gebruikt en zijn in de fabriek als standaard
ingesteld. Deze voorgeprogrammeerde schermstanden worden automatisch herkend en zullen in de juiste
grootte en op de juiste positie worden weergegeven.
Vooraf
ingest.
Pixelgrootte
Horiz. freq (kHz)
Vert. freq (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
12
1920 × 1200
74,038
59,95
13
1600 × 1200
75
60
14
1920 × 1200
74,556
59,885
15
2560 × 1440
88,787
59,951
Vooraf
ingest.
Timing-naam
Pixelgrootte
Horiz. freq (kHz)
Vert. freq (Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
Vooraf ingestelde beeldschermresoluties
19
2
576p
720 × 576
31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
4
720p60
1280 × 720
45
60
5
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Gebruikersmodi invoeren
Het signaal van de grafische controller kan onder de volgende omstandigheden vragen om een schermstand
die niet is voorgeprogrammeerd:
●
Wanneer u geen standaard grafische kaart gebruikt.
●
Wanneer u geen voorgeprogrammeerde schermstand gebruikt.
Als dit het geval is, moet u de parameters van het monitorscherm opnieuw instellen via het On Screen display.
U kunt wijzigingen aanbrengen in sommige of in alle schermstanden. De monitor slaat automatisch de nieuwe
instelling op en herkent de nieuwe modus net zoals een vooraf ingestelde modus. Naast de fabrieksstanden
zijn er nog 20 gebruikersstanden die kunnen worden ingesteld en opgeslagen.
Stroomadapter
Fabrikant
Modelnummer
Nominale waarde voedingseenheid
Chicony
TPC-CA57
19,5 V gelijkstroom bij 4,62 A - 90 W
Energiebesparingsvoorziening
De monitor ondersteunt tevens een energiespaarstand met verminderd stroomverbruik. De
stroombesparingsstand wordt geactiveerd als de monitor de afwezigheid opmerkt van een signaal voor
horizontale synchronisatie en/of een signaal voor verticale synchronisatie. Zodra de monitor de afwezigheid
van een of meer synchronisatiesignalen detecteert, wordt het scherm gewist en de achtergrondverlichting
uitgeschakeld. Het aan/uit-lampje licht nu oranje op. In de energiespaarstand verbruikt de monitor minder
dan 0,5 Watt vermogen. Er is een korte opwarmingsperiode alvorens de monitor opnieuw in de normale
werkingsmodus terugkeert.
Raadpleeg de handleiding bij de computer voor informatie over het instellen van de energiebesparingsmodus
(ook wel voorziening voor energiebeheer genoemd).
OPMERKING: De bovengenoemde energiebesparingsvoorziening werkt alleen wanneer de monitor is
aangesloten op een computer die over een energiebesparingsfunctie beschikt.
Met behulp van de slaapstandtimerfunctie van de monitor kunt u instellen dat de monitor na een bepaalde
tijd automatisch overschakelt op de energiespaarstand. Wanneer de slaapstandtimerfunctie van de monitor
de energiebesparende stand activeert, knippert het aan/uit-lampje in de kleur oranje.
20
Bijlage A Technische specificaties
B
Toegankelijkheid
HP ontwerpt, produceert en distribueert producten en diensten die door iedereen kunnen worden gebruikt,
inclusief personen met een handicap, zowel op zelfstandige basis of met de juiste hulpapparaten.
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund
HP-producten ondersteunen een breed scala aan besturingssystemen van ondersteunde technologieën en
kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met aanvullende ondersteunende technologieën. Gebruik de
zoekfunctie op het bronapparaat dat is aangesloten op de monitor om meer informatie over ondersteunende
functies te vinden.
OPMERKING: Voor meer informatie over een bepaald product voor ondersteunende technologie, neemt u
contact op met de klantenondersteuning van dat product.
Contact opnemen met ondersteuning
Wij verbeteren voortdurend de toegankelijkheid van onze producten en services en wij zijn verheugd met
feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over
toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen naar (888)
259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 Mountain Time. Als u doof of slechthorend bent en
TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische ondersteuning nodig hebt of
vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar (877) 656-7058, van maandag tot vrijdag tussen 06:00
en 21:00 Mountain Time.
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising