HP | Pavilion 27q Display | HP Pavilion 27q Display Brugervejledning

HP Pavilion 27q Display Brugervejledning
Brugervejledning
© 2017 HP Development Company, L.P.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC. Windows er et varemærke eller
et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter
og serviceydelser er anført i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet i dette
dokument skal forstås som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlige for
tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser indeholdt heri.
Produktunderretning
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner
er muligvis ikke tilgængelige på dit produkt.
For at få adgang til den nyeste
brugervejledning skal du gå til
http://www.hp.com/support og vælge dit land/
område. Vælg Find dit produkt, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
Første udgave: Juli 2017
Dokumentets delnummer: 931228-081
Om denne vejledning
Denne vejledning indeholder oplysninger om skærmens egenskaber, opsætning af skærmen, brig af software
og tekniske specifikationer.
ADVARSEL! Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, kan resultere i dødsfald eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
VIGTIGT: Angiver oplysninger, der betragtes som vigtige, men ikke er relateret for farer (f.eks. meddelelser,
der er relateret til skade på ejendom). En meddelelse gør brugeren opmærksom på, at hvis man ikke
overholder en procedure nøjagtigt, som den er beskrevet, kan det resultere i tab af data eller beskadigelse af
hardware eller software. Indeholder også vigtige oplysninger til forklaring af et begreb eller udførelse af en
opgave.
BEMÆRK: Indeholder yderligere oplysninger, som understreger eller supplerer vigtige punkter i
hovedteksten.
TIP:
Angiver tips, som hjælper dig til at fuldføre en bestemt opgave.
Dette produkt omfatter HDMI-teknologi.
iii
iv
Om denne vejledning
Indholdsfortegnelse
1 Kom godt i gang ............................................................................................................................................ 1
Vigtige sikkerhedsoplysninger .............................................................................................................................. 1
Produktets funktioner og komponenter ............................................................................................................... 2
Funktioner ........................................................................................................................................... 2
Komponenter på bagsiden .................................................................................................................. 3
Opstilling af skærmen ............................................................................................................................................ 4
Vær forsigtig ved opstilling af skærmen ............................................................................................ 4
Montering af stativet ........................................................................................................................... 5
Tilslutning af kablerne ........................................................................................................................ 6
Justering af skærmen .......................................................................................................................... 7
Sådan tændes skærmen ...................................................................................................................... 8
HPs politik for vandmærker og billedfastfrysning ............................................................................. 8
Montering af skærmen ........................................................................................................................ 9
Afmontering af skærmens stativ ...................................................................................... 9
Montering af VESA-monteringsbeslaget ........................................................................ 10
Installation af et sikkerhedskabel .................................................................................................... 11
2 Vipning af skærmen ..................................................................................................................................... 12
Software og hjælpeprogrammer ......................................................................................................................... 12
Informationsfilen .............................................................................................................................. 12
Farvetilpasningsfilen ........................................................................................................................ 12
Brug af My Display-software ............................................................................................................................... 12
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen ............................................................................................... 13
Justering til tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys) ....................................................................................... 13
Brug af Automatisk dvaletilstand ....................................................................................................................... 14
3 Support og fejlfinding .................................................................................................................................. 15
Løsning af almindelige problemer ...................................................................................................................... 15
Spærring af knapper ............................................................................................................................................ 16
Sådan kontaktes support .................................................................................................................................... 16
Forberedelse af opkald til teknisk support ......................................................................................................... 16
Placering af klassificeringsetiketten ................................................................................................................... 16
4 Vedligeholdelse af skærmen ........................................................................................................................ 17
Retningslinjer for vedligeholdelse ...................................................................................................................... 17
Rensning af skærmen ....................................................................................................................... 18
v
Forsendelse af skærmen ................................................................................................................... 18
Tillæg A Tekniske specifikationer .................................................................................................................... 19
Forudindstillede skærmopløsninger ................................................................................................................... 20
Aktivering af brugerdefinerede tilstande ......................................................................................... 21
Vekselstrømsadapter .......................................................................................................................................... 21
Funktionen Energy Saver (Strømsparefunktion) ................................................................................................ 21
Tillæg B Hjælp til handicappede ...................................................................................................................... 22
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 22
Sådan kontaktes support .................................................................................................................................... 22
vi
1
Kom godt i gang
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Der følger en netledning med skærmen. Hvis du vil bruge anden ledning, må du kun bruge en strømkilde og
en tilslutning, der egner sig til denne skærm. For at finde oplysninger om det korrekte netledningssæt til brug
med skærmen, skal man se de Produktbemærkninger der findes i dokumentationskittet.
ADVARSEL! Følg forholdsreglerne nedenfor for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:
• Slut netledningen til en vekselstrømsstikkontakt, der altid er let tilgængelig.
• Sluk for strømmen til computeren ved at trække netledningen ud af stikkontakten.
• Hvis din netledning har et 3-bens stik, skal du stikke ledningen ind i en jordet (jordforbundet) 3-bens
stikkontakt. Deaktiver ikke netledningens jordben ved for eksempel at sætte stikket en 2-bens adapter.
Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning.
Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå at placere noget oven på strømledninger eller -kabler. Placér dem,
så ingen risikerer at træde på eller falde over dem. Træk aldrig i selve ledningen eller kablet. Tag fat om
stikproppen, når du vil afbryde tilslutningen til stikkontakten.
Læs Vejledningen Sikkerhed og komfort for at mindske risikoen for alvorlig skade. Vejledningen beskriver
korrekt opsætning af en arbejdsstation, arbejdsstilling, samt arbejdsvaner for computerbrugere.
Vejledningen Sikkerhed og komfort findes på internettet på adressen http://www.hp.com/ergo.
VIGTIGT: For at beskytte skærmen og computeren bør alle netledninger til computeren og dens ydre
enheder som f.eks. skærm, printer eller scanner være beskyttet mod overspænding, f.eks. i form af en
strømskinne eller en UPS (Uninterruptible Power Supply). Det er ikke alle strømskinner, der beskytter mod
overspænding. Det skal tydeligt fremgå af strømskinnen, at den har denne funktionalitet. Brug en
strømskinne, som har en producent, der tilbyder erstatningsgaranti, så du kan udskifte dit udstyr, hvis
overspændingsbeskyttelsen svigter.
Placer HP LCD-skærmen på et passende møbel, der er solidt og stort nok til at bære den.
ADVARSEL! Hvis LCD-skærmen placeres på små eller smalle borde, reoler, hylder, højttalere, kommoder
eller rullevogne, kan den falde ned og medføre kvæstelser.
Alle ledninger og kabler, som er forbundet med LCD-skærmen, bør trækkes omhyggeligt, således at man ikke
kan trække i dem, gribe fat i dem eller falde over dem.
BEMÆRK: Dette produkt er egnet til underholdningsbrug. Overvej at placere skærmen i omgivelser med
kontrolleret belysning, så omgivende lys og belyste overflader ikke skaber forstyrrende refleksioner på
skærmen.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
1
Produktets funktioner og komponenter
Funktioner
Dette produkt er en AMD FreeSync-kvalificeret skærm, som kan vise PC-spil med en jævn, hurtigt og ren
billedkvalitet, når der er ændringer i det der vises på skærmen. FreeSync-driveren skal være installeret på den
eksterne signalkilde, der er tilsluttet din skærm.
AMD FreeSync-teknologien er designet til at eliminere hakken og udrivninger i visningen af spil og videoer ved
at fastlåse skærmens genopfriskningshastighed, så den hele tiden svarer til grafikkortets billedhastighed.
Spørg komponentens eller systemets producent for at få oplysninger vedrørende specifikke funktioner.
VIGTIGT: AMD Radeon grafikkort og/eller APU-kompatible skærme fra AMD A-serien med DisplayPort/HDMI
Adaptive-sync er påkrævet. AMD 15.11 Crimson driver (eller nyere) er påkrævet for at understøtte FreeSync
over HDMI.
BEMÆRK: Tilpassede opdateringshastigheder varierer afhængigt af skærmen. Find flere oplysninger på
www.amd.com/freesync.
For at aktivere FreeSync på skærmen skal du trykke på knappen Menu på skærmen for at åbne OSD-menuen.
Vælg Color Control (Farvestyring), vælg Viewing Modes (Visningstilstande) og vælg derefter GamingFreeSync (Spil-FreeSync).
Denne skærm er bagbelyst med lysdioder (LED) og har et aktiv matriks AMVA+ panel. Skærmen har følgende
egenskaber:
●
68,47 cm (27 tommer) diagonalt, synligt område med 2560 x 1440 QHD opløsning plus
fuldskærmsunderstøttelse til lavere opløsninger
●
Justering af skærmens vinkel, så den er nem at se fra en siddende eller stående position, eller ved
bevægelse fra den ene side af skærmen til den anden
●
PLS teknologi giver bred betragtningsvinkel med farver, der bevarer der forbliver uændrede
●
HDMI-videoindgang (High-Definition Multimedia Interface) (2)
●
DisplayPort videoindgang
●
Plug and Play-funktion hvis den understøttes af dit operativsystem
●
On-Screen Display (OSD)-indstillinger på 10 forskellige sprog for let opsætning og skærmoptimering
●
My Display software til justering af skærmindstillinger via Windows
●
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) benyttes på digitale indgange
●
VESA-monteringsbeslag, så man kan montere skærmen på et vægmonteringsbeslag eller en svingarm
●
AMD FreeSync-kvalificeret, viser PC-spil med en jævn, hurtigt og ren billedkvalitet, når der er ændringer i
det der vises på skærmen
BEMÆRK: For oplysninger om sikkerhed og lovgivning se Produktunderretninger i dokumentationskittet. Gå
til http://www.hp.com/support for at tilgå de seneste brugervejledninger eller manualer knyttet til dit
produkt. Vælg Find dit produkt, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
2
Kapitel 1 Kom godt i gang
Komponenter på bagsiden
Komponent
Funktion
1
Menu-knappen
Tryk på knappen for at åbne OSD-menuen, vælge et menupunkt fra OSDmenuen eller lukke OSD-menuen.
2
Plus-knappen
Hvis OSD-menuen er åben, så tryk for at navigere fremad gennem OSDmenuen og forøge justeringsniveauerne.
Hvis OSD-menuen er lukket, skal du trykke på knappen for at åbne
lydmenuen.
3
Minus-knappen
Hvis OSD-menuen er åben, så tryk for at navigere tilbage gennem OSDmenuen og formindske justeringsniveauerne.
Hvis OSD-menuen er lukket, skal du trykke på knappen for at gå videre til
næste aktive input-port (HDMI, DisplayPort).
4
OK
Annuller og afslut handling.
5
Tænd/sluk-knap
Tryk på afbryderen for at tænde eller slukke for skærmen.
6
Stik til sikkerhedskabel
Anvendes til at fastgøre et sikkerhedskabel (ekstraudstyr) til skærmen.
BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men det
forhindrer muligvis ikke, at skærmen bliver udsat for fejlhåndtering eller
tyveri.
7
Lydudgangsstik
(hovedtelefon)
Forbinder strømforsynede højttalere eller høretelefoner (ekstraudstyr) til
skærmen.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du
tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Hvis du ønsker
yderligere sikkerhedsoplysninger, skal du se de Produktunderretninger, som
fulgte med dit produkt.
8
DisplayPort
Bruges til at tilslutte DisplayPort-kablet fra kilde-enheden til skærmen.
9
HDMI-porte (2)
Bruges til at tilslutte HDMI-kablerne fra kilde-enhederne til skærmen.
10
Lysdiode for afbryder
Lyser, når skærmen er tændt.
11
Strømstik
Tilslutter netledningen.
Produktets funktioner og komponenter
3
Opstilling af skærmen
Vær forsigtig ved opstilling af skærmen
For at undgå skader på skærmen bør du undgå at røre ved LCD-panelets overflade. Hvis du trykker på
panelet, kan det medføre uregelmæssige farver eller at de flydende krystaller forrykker sig. Hvis dette sker,
vil skærmen ikke komme til at fungere normalt igen.
Hvis du installerer et stativ, skal du placere skærmen med forsiden nedad på et fladt underlag, som er dækket
med beskyttende skumplader eller en klud, der ikke ridser eller skurer. Dette forhindrer, at skærmen bliver
ridset, ødelagt eller beskadiget.
4
Kapitel 1 Kom godt i gang
Montering af stativet
FORSIGTIG: Skærmen er skrøbelig. Undgå at berøre eller trykke på skærmen. dette kan beskadige den.
TIP: Overvej placeringen af skærmen, eftersom kanten kan skabe forstyrrende refleksioner fra omgivende
lys og klare overflader.
1.
Tag skærmen ud af kassen, og læg den med skærmsiden nedad på en plan overflade, som er dækket
med en beskyttende skumplade eller en klud, der ikke ridser eller skurer.
2.
Fastgør stativet på skærmen ved at trykke stativet fast på skærmens stik.
Opstilling af skærmen
5
Tilslutning af kablerne
BEMÆRK: Skærmen leveres med udvalgte kabler. Ikke alle kabler der er vist i dette afsnit, leveres sammen
med skærmen.
1.
Placér skærmen på et praktisk og velventileret sted i nærheden af computeren.
2.
Tilslut et videokabel.
BEMÆRK: Skærmen finder automatisk ud af, hvilke indgange, der har tilgængelige videosignaler.
Inputtene kan vælges ved at trykke på knappen Minus på bagpanelet eller via On-Screen Display (vises
på skærmen) ved at trykke på knappen Menu og vælge Input Control (styring af input).
6
●
Slut den ene ende af et HDMI-kabel til HDMI-porten bag på skærmen, og slut den anden ende til
kildeenheden.
●
Slut den ene ende af et DisplayPort-kabel til DisplayPort-porten bag på skærmen, og slut den
anden ende til DisplayPort-porten på kilde-enheden.
Kapitel 1 Kom godt i gang
3.
Forbind den ene ende af strømforsyningskablet til vekselstrømsadapter en (1) og den anden ende til en
stikkontakt som har jordforbindelse (2). Slut derefter vekselstrømsadapteren til skærmen (3).
ADVARSEL! Følg forholdsreglerne nedenfor for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:
Benyt altid jordforbindelsesstikket. Jordforbindelsesstikket har en vigtig sikkerhedsmæssig funktion.
Sæt netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse, hvortil der altid er nem adgang.
Afbryd udstyrets strømforsyning ved at tage netledningen ud at stikkontakten.
Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå at placere noget oven på strømledninger eller -kabler. Placér
dem, så ingen risikerer at træde på eller falde over dem. Træk aldrig i selve ledningen eller kablet. Tag
fat om stikproppen, når du vil afbryde tilslutningen til stikkontakten.
Justering af skærmen
Vip skærmen fremad eller bagud for opnå et behageligt synsniveau.
Opstilling af skærmen
7
Sådan tændes skærmen
1.
Tryk på kilde-enhedens strømknap for at tænde den.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af skærmen for at tænde den.
FORSIGTIG: Skader som følge af fastbrændte billeder kan forekomme på skærme, der viser det samme
statiske billede på skærmen i 12 sammenhængende timer eller mere, uden at blive brugt. For at undgå
fastbrændingsskader på skærmen, bør du altid aktivere en pauseskærm eller slukke for skærmen, når den
ikke bruges over et længere tidsrum. Fastbrænding af billeder kan forekomme på alle LCD-skærme. Skærme
med et "fastbrændt billede" dækkes ikke af HP's garanti.
BEMÆRK: Hvis der ikke sker noget, når du trykker på Tænd/sluk-knappen, skyldes det muligvis, at
funktionen til låsning af tænd/sluk-knappen er aktiveret. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du trykke
på skærmens tænd/sluk-knap og holde den inde i 10 sekunder.
BEMÆRK: Du kan deaktivere lysdioden for strøm i OSD-menuen. Tryk på knappen Menu bag på skærmen,
og vælg derefter Power Control (Strømstyring). Vælg Power LED (Lysdiode for strøm), og vælg derefter Off
(Fra).
Når skærmen er tændt, vises en meddelelse om skærmstatus i 5 sekunder. Meddelelsen viser, hvilket input,
der er det aktuelle aktive signal, status for indstillingen til automatisk kildeskift (Til eller Fra,
fabriksindstillingen er Til), den aktuelle forudindstillede skærmopløsning og den anbefalede forudindstillede
skærmopløsning.
Skærmen scanner automatisk signalinput for et aktivt input og bruger dette input til skærmen.
HPs politik for vandmærker og billedfastfrysning
PLS-skærmen er designet med PLS-skærmteknologi (Plane to Line Switching), som muliggør ultrabrede
synsvinkler og avanceret billedkvalitet. PLS-skærme er velegnede til et bredt udvalg af anvendelser, hvor der
kræves avanceret billedkvalitet. Denne skærmteknologi egner sig imidlertid ikke til anvendelser, hvor der
forekommer statiske, uforanderlige eller fikserede billeder i lange perioder uden anvendelse af
pauseskærme. Denne type anvendelser kan omfatte kameraovervågning, videospil, marketinglogoer og
skabeloner, der vises på skærmen i længere tid ad gangen. Statiske billeder kan forårsage
billedfastfrysningsskader, hvor det ser ud, som om der er pletter eller vandmærker på skærmen.
Skærme, der bruges 24 timer i døgnet og udvikler billedfastfrysningsskader, er ikke omfattet af HPs garanti.
For at undgå billedfastfrysningsskader bør du altid slukke skærmen, når den ikke er i brug i længere tid, eller
bruge strømstyringsindstillingerne til at slukke skærmen, når systemet er inaktivt, hvis dit system
understøtter dette.
8
Kapitel 1 Kom godt i gang
Montering af skærmen
Skærmen kan fastgøres til en væg, en svingarm eller et andet monteringsbeslag.
BEMÆRK: Dette apparat er beregnet til at blive understøttet af et UL- eller CSA-godkendt
vægmonteringsbeslag.
FORSIGTIG: Denne skærm understøtter 100 mm monteringshuller iht. VESA-industristandarden. Hvis du vil
anvende en monteringsløsning fra tredjeparter til skærmen, kræves der fire skruer, som er 4 mm i diameter,
10 mm lange og har en gevindafstand på 0,7 mm. Længere skruer kan beskadige skærmen. Det er vigtigt at
kontrollere, at producentens monteringsløsning overholder VESA-standarden og er angivet til at kunne bære
skærmens vægt. Du opnår det bedste resultat ved at anvende de netledninger og skærmkabler, som fulgte
med skærmen.
Afmontering af skærmens stativ
Du kan fjerne skærmen fra stativet, hvis du vil montere den på en væg, en svingarm eller en anden
monteringsenhed.
FORSIGTIG: Før du begynder at afmontere skærmen, skal du kontrollere, at skærmen er slukket og at alle
kabler er frakoblet.
1.
Du skal frakoble og fjerne alle kabler fra skærmen.
2.
Placer skærmen med forsiden nedad på et fladt underlag, som er dækket med beskyttende skumplader
eller en klud, der ikke ridser eller skurer.
3.
Tryk på udløserknappen (1) og løft stativet op og bort fra skærmen (2).
Opstilling af skærmen
9
Montering af VESA-monteringsbeslaget
Et VESA-monteringsbeslag leveres sammen med skærmen til brug ved montering af skærmen på en væg, en
svingarm eller en anden monteringsenhed.
10
1.
Afmonter skærmens stativ. Se afsnittet Afmontering af skærmens stativ på side 9.
2.
Sæt tappen i bunden af VESA-beslaget ind i åbningen på bagsiden af skærmen, indtil beslaget klikker på
plads.
3.
Hvis du vil montere skærmen på en svingarm eller anden monteringsenhed, skal du sætte fire
monteringsskruer i hullerne på monteringsenheden og skrue dem ind i skruehullerne på det VESAbeslaget.
Kapitel 1 Kom godt i gang
Installation af et sikkerhedskabel
Du kan fastgøre skærmen til en fast genstand med et sikkerhedskabel, der kan købes som ekstraudstyr hos
HP.
Opstilling af skærmen
11
2
Vipning af skærmen
Software og hjælpeprogrammer
Du kan downloade og installere følgende filer på din computer fra www.hp.com/support.
●
INF-fil (Informationsfil)
●
ICM (Image Color Matching) filer (én for hvert kalibreret farverum)
●
My Display-software
Informationsfilen
INF-filen definerer de skærmressourcer, der anvendes af Windows®-operativsystemet til at sikre skærmens
kompatibilitet med computerens grafikadapter.
Skærmen er Windows Plug and Play-kompatibel, og skærmen fungerer korrekt uden installation af INF-filen.
Skærmens Plug and Play-kompatibilitet kræver, at computerens skærmkort er VESA DDC2-kompatibelt, og at
skærmen sluttes direkte til grafikkortet. Plug and Play virker ikke via separate BNC-stik eller
forgreningsdåser.
Farvetilpasningsfilen
ICM-filer er datafiler, der anvendes i forbindelse med grafikprogrammer for at sikre en ensartet
farvetilpasning fra skærm til printer eller fra scanner til skærm. Filen aktiveres fra de grafikprogrammer, der
understøtter denne funktion.
BEMÆRK: ICM-farveprofilen er skrevet i overensstemmelse med specifikationerne for ICC-profilformatet
(ICC – International Color Consortium).
Brug af My Display-software
Du kan bruge My Display-software til at vælge præferencer for optimal visning. Du kan vælge indstillinger til
spil, film, fotoredigering eller til arbejde med dokumenter og regneark. Du kan også nemt justere indstillinger
såsom lysstyrke, farve og kontrast.
For at åbne My Display-softwaren efter du har downloadet:
1.
Klik på ikonet HP My Display på proceslinjen.
– Eller –
Klik på Windows Start på proceslinjen.
2.
Klik på Alle programmer.
3.
Klik på HP My Display.
4.
Vælg HP My Display.
For yderligere information henvises til skærmen Hjælp i softwaren.
12
Kapitel 2 Vipning af skærmen
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen
Følg instruktionerne i OSD-menuen for at justere skærmen alt efter, hvad du foretrækker. Du kan få adgang til
og foretage justeringer i OSD-menuen ved hjælp af knapperne på bagsiden af skærmen.
Gør som følger for at få adgang til og foretage justeringer i OSD-menuen:
1.
Hvis skærmen ikke allerede er tændt, så tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde den.
2.
Tryk på knappen Menu (Menu) bag på skærmen for at åbne OSD-menuen.
3.
For at navigere gennem OSD-menuen skal du trykke på knappen Plus på skærmens bagpanel for at rulle
opad eller på knappen Minus for at rulle nedad.
4.
For at vælge et punkt i OSD-menuen skal du bruge knapperne Plus eller Minus for at rulle til og
fremhæve dit valg og derefter trykke på OK-knappen for at vælge funktionen.
5.
Justér skaleringen af punktet med knapperne Plus eller Minus.
6.
Når du har justeret det valgte, Vælg OK for at gemme indstillingen, og vælg derefter Afslut fra
hovedmenuen.
Hovedmenu
Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke)
Justerer lysstyrkeniveauet på skærmen. Standardindstillingen fra fabrikken er 90.
Contrast (Kontrast)
Justerer kontrastniveauet på skærmen. Standardindstillingen fra fabrikken er 80.
Color Control
(Farvestyring)
Vælger og justerer skærmfarven og visningstilstande.
Input Control
(Inputstyring)
Vælger videoinputsignalet.
Image Control
(Billedstyring)
Justerer skærmbilledet.
Power Control
(Strømstyring)
Justerer strømindstillingerne.
Menu Control (Menustyring)
Justerer OSD-indstillingerne.
Management
(Administration)
Justerer indstillingerne for DDC/CI og indstiller alle OSD-menuindstillinger til fabriksindstillingerne.
Language (Sprog)
Vælger det sprog, hvorpå OSD-menuen skal vises. Fabriksindstillingen er engelsk.
Information
Vælger og viser vigtig information om skærmen.
Exit (Afslut)
Afslutter OSD-menu-skærmen.
Justering til tilstanden Low Blue Light (svagt blåt lys)
Reduktion af det blå lys, som udsendes af skærmen, reducerer mængden af blåt lys, som dine øjne udsættes
for. HP-skærme har en indstilling, som kan bruges til at reducere udsendelsen af blåt lys og skabe et mere
afslappet og mindre stimulerende billede, mens man læser indhold på skærmen.
For at justere udsendelsen af blåt lys fra skærmen:
1.
Tryk på knappen Viewing Mode (Visningstilstand).
2.
Vælg den ønskede indstilling:
Anvendelse af OSD (On-Screen Display) menuen
13
●
Low Blue Light (Svagt blåt lys): TUV-certificeret. Reducerer andelen af blåt lys, hvilket er mere
komfortabelt for øjnene
●
Reading (Læsning): Optimerer både blåt lys og lysstyrke for indendørs visning
●
Night (Nat): Justerer skærmen, så den udsender mindst muligt blåt lys, og reducerer indvirkning på
brugerens søvn
3.
Vælg Save and Return (Gem og tilbage) for at gemme indstillingerne og lukke menuen Viewing Mode
(Visningstilstand). Vælg Cancel (Annuller), hvis du ikke ønsker at gemme indstillingen.
4.
Vælg Exit (Afslut) fra hovedmenuen.
ADVARSEL! Læs Vejledningen Sikkerhed og komfort for at mindske risikoen for alvorlig skade. Den beskriver
korrekt opsætning af arbejdsstationen, arbejdsstilling og sunde vaner i forbindelse med arbejdet for
computerbrugere og indeholder vigtige oplysninger om elektrisk og mekanisk sikkerhed. Vejledningen kan du
finde på internettet på adressen http://www.hp.com/ergo.
Brug af Automatisk dvaletilstand
Denne skærm understøtter OSD-indstillingen Auto-Sleep Mode (Automatisk dvaletilstand), som giver dig
mulighed for at aktivere eller deaktivere en reduceret strømtilstand for skærmen. Når Automatisk
dvaletilstand er aktiveret (som standard aktiveret), går skærmen i en reduceret strømtilstand, når værtspc'en signaler lav strømtilstand (manglende enten vandret eller lodret synkroniseringssignal).
Når skærmen går i denne dvaletilstand med reduceret strøm, er skærmen blank, baggrundsbelysningen er
slukket, og lysdioden for strøm bliver gul. Skærmen bruger mindre end 0,5 W strøm i denne reducerede
strømstilstand. Skærmen vil vågne fra dvaletilstand, når værts-pc'en sender et aktivt signal til skærmen (hvis
du f.eks. aktiverer mus eller tastatur).
Du kan deaktivere Automatisk dvaletilstand i OSD. Tryk på knappen Menu på bagpanelet for at åbne OSDmenuen. I OSD-menuen skal du vælge Power Control (Strømstyring). Vælg Auto-Sleep Mode (Automatisk
dvaletilstand), og vælg derefter Off (Fra).
14
Kapitel 2 Vipning af skærmen
3
Support og fejlfinding
Løsning af almindelige problemer
Tabellen nedenfor viser en oversigt over problemer, du kan komme ud for, de mulige årsager til de enkelte
problemer samt anbefalede løsninge.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Skærmen er blank eller
videoen blinker.
Netledningen er ikke tilsluttet.
Tilslut netledningen.
Skærmen er slukket.
Tryk på Power (Tænd/sluk)-knappen.
BEMÆRK: Hvis der ikke sker noget, når der trykkes på
Power (Tænd/sluk)-knappen, skal du holde den nede i 10
sekunder for at deaktivere Power (Tænd/sluk)-knappens lås.
Skærmkablet er tilsluttet forkert.
Tilslut videokablet korrekt. Se Tilslutning af kablerne
på side 6 for yderligere oplysninger.
Systemet er i slumretilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at
deaktivere funktionen til sort skærm.
Grafikkortet er ikke kompatibelt.
Åbn OSD-menuen og vælg menuen Input Control
(Inputstyring). Indstil Auto-Switch Input (Automatisk skift
mellem input) til Off (Fra) og vælg inputtet manuelt.
Billedet er sløret, uklart eller
for mørkt.
Lysstyrken er for lav.
Åbn OSD-menuen og vælg Brightness (Lysstyrke) for at
justere lysstyrken efter behov.
Ingen lyd fra højttalerne eller
lav lydstyrke.
Lydstyrkereguleringen er skruet ned.
Åbn OSD-menuen og vælge Management (Administration) >
Audio (Lyd) for at justere lydstyrken.
Lydstyrken er skruet ned i OSDmenuen.
Åbn OSD-menuen og vælge Management (Administration) >
Audio (Lyd) for at justere lydstyrken.
Hovedtelefoner er tilsluttet.
Tag hovedtelefonerne fra. Når hovedtelefonerne er tilsluttet,
deaktiveres højttalerne.
Check Video Cable
(Kontroller skærmkabel)
vises på skærmen.
Skærmkablet er ikke tilsluttet.
Tilslut det korrekte skærmkabel mellem computeren og
skærmen. Kontroller, at strømmen er slået fra computeren,
mens du tilslutter skærmkablet.
Input Signal Out of Range
(Indgangssignalet er uden for
området) vises på skærmen.
Skærmopløsningen og/eller
opdateringshastigheden har en
højere værdi, end skærmen
understøtter.
Skift indstillingerne til en understøttet indstilling (se
Forudindstillede skærmopløsninger på side 20).
Skærmen er slukket, men den
lader ikke til at skifte til
strømbesparelsestilstand.
Skærmens strømbesparelsesfunktion
er deaktiveret.
Åbn OSD-menuen og vælg Power Control (Strømstyring) >
Auto-Sleep Mode (Automatisk dvaletilstand) og indstil
automatisk dvaletilstand til On (Til).
Advarselsmeddelelsen OSD
Lockout (OSD er låst) vises.
Skærmens OSD-låsefunktion er
aktiveret.
Tryk og hold knappen Menu på bagpanelet inde i 10 sekunder
for at deaktivere OSD-låsefunktionen.
Advarselsmeddelelsen Power
Button Lockout (Strømknap
er låst) vises.
Skærmens strømknap-låsefunktion
er aktiveret.
Tryk på Power (Tænd/sluk)-knappen, og hold den inde i 10
sekunder for at låse op for Power (Tænd/sluk)knapfunktionen.
Løsning af almindelige problemer
15
Spærring af knapper
Hvis du holder knappen Power (Tænd/sluk-knappen) eller knappen Menu inde i ti sekunder, spærres
knappernes funktionalitet. Du kan genoprette funktionaliteten ved igen at trykke på knappen i ti sekunder.
Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmen er tændt og viser et aktivt signal og OSD-menuen ikke er
åben.
Sådan kontaktes support
Yderligere oplysninger om brug af skærmen finder du på http://www.hp.com/support. Vælg Find dit produkt,
og følg derefter anvisningerne på skærmen.
For at løse et hardware eller software problem kan du gå til http://www.hp.com/support. Brug dette websted
til at få yderligere oplysninger om dit produkt, herunder links til diskussionsfora og fejlfindingsanvisninger.
Du kan også finde oplysninger om, hvordan du kontakter HP og åbner en supportsag.
BEMÆRK: Brugervejledning til skærmen, referencemateriale og drivere kan findes på http://www.hp.com/
support.
Forberedelse af opkald til teknisk support
Hvis du ikke kan løse et problem vha. fejlfindingstippene i dette afsnit, kan du evt. ringe til teknisk support.
Hav følgende klar, når du ringer:
●
Skærmens modelnummer
●
Skærmens serienummer
●
Købsdatoen på fakturaen
●
Situationen, hvor problemet opstod
●
Den eller de fejlmeddelelser, der blev vist
●
Hardwarekonfigurationen
●
Navn og version på den hardware og software, du bruger
Placering af klassificeringsetiketten
Serie- og produktnummeret findes på en mærkat på skærmens underkant. Du har brug for disse numre, hvis
du vil kontakte HP vedrørende din skærmmodel.
16
Kapitel 3 Support og fejlfinding
4
Vedligeholdelse af skærmen
Retningslinjer for vedligeholdelse
Sådan øges skærmens ydeevne og levetid:
●
Åbn ikke skærmens kabinet, og forsøg ikke selv at reparere produktet. Indstil kun de kontrolfunktioner,
der er omtalt i betjeningsvejledningen. Hvis skærmen ikke fungerer korrekt eller du har tabt eller
beskadiget den, skal du kontakte HPs autoriserede forhandler eller serviceyder.
●
Brug kun en strømkilde og en forbindelse, der passer til skærmen ifølge etiketten/pladen bag på
skærmen.
●
Sørg for at den nomielle spænding for produkterne, der tilsluttes stikket, ikke overskrider den grænse,
som gælder for det elektriske stik, og den samlede nominelle spænding. Den nominelle spænding er
angivet (i AMPS eller A) på enhedens strømetiket.
●
Installér skærmen i nærheden af en stikkontakt, du har nem adgang til. Afbryd strømmen ved at tage fat
om stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at afbryde tilslutningen.
●
Sluk skærmen, når den ikke er i brug. Du kan forlænge skærmens levetid betydeligt, hvis du benytter et
strømstyringsprogram eller slukker skærmen, når den ikke er i brug.
BEMÆRK: Skader som følge af "fastbrændte billeder" på skærmen er ikke dækket af HP-garantien.
●
Stik og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Skub aldrig
genstande af nogen art ind i kabinettets stik eller åbninger.
●
Tab ikke skærmen, og anbring den aldrig på en ustabil overflade.
●
Undgå at anbringe noget oven på netledningen. Træd ikke på netledningen.
●
Anbring skærmen på et sted med god udluftning og væk fra kraftige lys-, varme- eller fugtkilde.
●
Når du fjerner skærmstativet, skal du placere skærmen med forsiden nedad på et blødt underlag for at
undgå, at skærmen bliver ridset, får skader eller går i stykker.
Retningslinjer for vedligeholdelse
17
Rensning af skærmen
1.
Sluk for skærmen, og tag derefter netledningen ud af stikket bag på enheden.
2.
Tør støvet af skærmen og kabinettet med en blød og ren, antistatisk klud.
3.
I situationer hvor rengøringen er mere vanskelig, kan du bruge en blanding af halvt vand og halvt
isopropylalkohol.
FORSIGTIG: Sprøjt rengøringsmidlet på en klud, og brug den fugtige klud til forsigtigt at tørre skærmen af.
Sprøjt aldrig rengøringsmidlet direkte på skærmen. Det kan løbe om bag kanten og beskadige elektronikken.
FORSIGTIG: Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder oliebaserede stoffer, som f.eks. benzen, fortynder
eller flygtige stoffer, til at rengøre skærmen eller kabinettet. Disse kemikalier kan beskadige skærmen.
Forsendelse af skærmen
Gem den oprindelige emballage. Du kan få brug for den på et senere tidspunkt, hvis du skal flytte eller fragte
skærmen.
18
Kapitel 4 Vedligeholdelse af skærmen
A
Tekniske specifikationer
BEMÆRK: Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's
komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
For at få oplysninger om de seneste specifikationer eller yderligere specifikationer, gå ind på
http://www.hp.com/go/quickspecs/ og søg efter din specifikke skærm-model for at finde de QuickSpecs der
gælder for din specifikke model.
Skærm
71,22 cm
Type
PLS
Synlig billedstørrelse
68,47 cm diagonalt
Hældning
-5 til 25°
27 tommer
27" diagonal
Vægt
Uden fod
4,25 kg
9,37 lbs
Med fod
4,85 kg
10,69 lbs
Højde
45,577 cm
17,944 tommer
Dybde
15,492 cm
6,099 tommer
Bredde
61,33 cm
24,147 tommer
Maksimal grafikopløsning
2560 x 1440 (75 Hz)
Optimal grafikopløsning
2560 x 1440 (60 Hz)
Teksttilstand
720 x 400
Punktafstand
0,32951 mm
Pixel pr. tomme (PPI)
108,8 PPI
Vandret frekvens
30 kHz til 120 kHz
Lodret opdateringshastighed
48 Hz til 75 Hz
Størrelse (inkl. stativ)
Miljøkrav
Temperatur
5°C til 35°C
41°F til 95°F
Driftstemperatur
-20°C til 60°C
-4°F til 140°F
Opbevaringstemperatur
Relativ luftfugtighed
20% til 80%
Højde
Drift
0 m til 5.000 m
0 til 16.400 fod
Opbevaring
0 m til 12.192 m
0 til 40.000 fod
Strømkilde
90-265 V vekselstrøm 47/63 Hz
19
Målt strømforbrug
Aktiv tilstand
39,8 W
Typiske indstillinger
37,4 W
Slumre
<0,3 W
Fra
<0,3 W
Indgangsterminal
To HDMI-porte og én DisplayPort-port
Forudindstillede skærmopløsninger
De skærmopløsninger, der er anført nedenfor, er de mest almindeligt anvendte og er indstillet som
fabriksstandardindstillinger. Denne skærm genkender automatisk disse forudindstillede tilstande, og de
bliver vist med den korrekte størrelse og centreret på skærmen.
20
Forind.
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60
60
9
1600 × 1200
75
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
12
1920 × 1200
74,556
59,885
13
2560 × 1440
88,787
59,951
14
2560 × 1440
111,03
74,968
Forind.
Timing Name
Pixelformat
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret frekvens (Hz)
1
480i
720 × 480
15,734
59,940
2
480p
720 × 480
31,469
59,940
3
720p60
1280 × 720
45
60
4
1080i60
1920 × 1080
33,750
60
5
576i
720 × 576
15,625
50
Tillæg A Tekniske specifikationer
6
576p
720 × 576
31,25
50
7
720p50
1280 × 720
37,5
50
8
1080i50
1920 × 1080
28,125
50
9
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
10
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
11
480p
640 × 480
31,469
60
Aktivering af brugerdefinerede tilstande
Signalet fra grafikkortet kan under følgende omstændigheder af og til kræve en tilstand, som ikke er
forudindstillet:
●
Du ikke bruger en standard grafikadapter.
●
Du ikke har aktiveret en forudindstillet tilstand.
Hvis det sker, skal du muligvis justere indstillingerne for skærmen ved hjælp af visningen på skærmen.
Ændringerne kan foretages for en hvilken som helst af eller alle disse tilstande og gemmes i hukommelsen.
Skærmen lagrer automatisk den nye indstilling og genkender derefter den nye tilstand, ligesom med en
forudindstillet tilstand. Ud over de tilstande, der er indstillet fra fabrikken, kan du definere og gemme mindst
10 brugerdefinerede tilstande.
Vekselstrømsadapter
Producent
Modelnummer
Strømforsyningens normerede effekt
Delta
ADP-65PD TH
19,5 V ls med 3,33 A – 65 W
Funktionen Energy Saver (Strømsparefunktion)
Skærmen understøtter en strømbesparelsestilstand. Skærmen skifter til strømsparetilstand, hvis den
registrerer, at der ikke er noget vandret og/eller lodret synkroniseringssignal. Når skærmen registrerer, at
disse signaler ikke er til stede, bliver skærmen sort, baggrundsbelysningen slukkes, og lysdioden for strøm
lyser gult. Når skærmen er i strømbesparelsestilstand, forbruger skærmen <0,5 watt strøm. Der er en kort
opvarmningsperiode, før skærmen vender tilbage til dens normale driftstilstand.
Se i manualen til computeren, hvordan du indstiller strømsparetilstanden (funktionen kaldes til tider
strømstyring).
BEMÆRK: Ovenstående strømsparefunktionen virker kun, når skærmen er tilsluttet en computer der har
strømsparetilstand.
Når du angiver indstillingerne i skærmens slumretilstands-timer, kan du også programmere skærmen til at
skifte til strømbesparelsestilstand efter et bestemt tidsrum. Lysdioden for strøm blinker gult, når
strømbesparelsestilstanden aktiveres via skærmens slumretilstands-timer.
Vekselstrømsadapter
21
B
Hjælp til handicappede
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer
med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer,
og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din
kilde-enhed, der er sluttet til skærmen for at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler, skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Sådan kontaktes support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os mere om teknologiske
hjælpemidler, der har hjulpet dig, bedes du kontakte os på (888) 259-5707, mandag til fredag fra kl. 6:00 til
21:00 UTC−07. Hvis du er døv eller hørehæmmet og bruger TRS/VRS/WebCapTel, og behøver teknisk support
eller har spørgsmål vedrørende teknologiske hjælpemidler, kan du kontakte os ved at ringe til (877)
656-7058, mandag til fredag fra kl. 6:00 til 21:00 UTC−07.
22
Tillæg B Hjælp til handicappede
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising