HP | Pavilion 27 27-inch Display | HP Pavilion 27 27-inch Display Quick Setup Guide

HP Pavilion 27 27-inch Display Quick Setup Guide
Quick Setup
1
2
Optimum Resolution
68.6 cm/27-inch: 1920 × 1080 @ 60 Hz or 75 Hz
USB Type-C
HDMI
Display Port
2
OR
1
USB Downstream
Audio
OR
3
4
2
3
1
www.hp.com/support
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and
services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing
herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial
errors or omissions contained herein.
Second Edition: July 2018
First Edition: June 2018
L26795-B22
English
Dansk
Français
Magyar
Português (Brasil)
Slovenščina
WARNING: To reduce the risk of electric shock or damage to
the equipment:
•Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at
all times.
•Disconnect power from the monitor by unplugging the power cord
from the AC outlet.
•If provided with a 3-pin attachment plug on the power cord, plug the
cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet. Do not disable the power
cord grounding pin, for example, by attaching a 2-pin adapter. The
grounding pin is an important safety feature.
ADVARSEL: Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske
risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret:
•Slut netledningen til en stikkontakt med vekselstrøm, der altid er
let tilgængelig.
•Sluk for strømmen til skærmen ved at trække netledningen ud af
stikkontakten med vekselstrøm.
•Hvis netledningen er forsynet med et 3-bens stik, skal du sætte
ledningen i en 3-bens stikkontakt med jordforbindelse. Undgå at gøre
netledningens jordstikben ikke-brugbart ved f.eks. at sætte en 2-bens
adapter i. Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsfunktion.
OPOZORILO: Možnost električnega udara ali poškodbe opreme
zmanjšate tako:
•Napajalni kabel priključite v električno vtičnico, ki je vedno dostopna.
•Napajanje monitorja prekinite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice.
•Če je izdelku priložen napajalni kabel s tripolnim priključkom, ga
priključite v ozemljeno tripolno vtičnico (z zaščitnim vodnikom). Ne
onemogočite ozemljitvenega priključka na napajalnem kablu tako, da
na primer uporabite dvopolni prilagojevalnik. Ozemljitveni priključek je
pomemben za varnost.
Gå til www.hp.com/support for at finde din brugervejledning,
drivere og software. For oplysninger om sikkerhed og
lovgivnings- og miljømæssige oplysninger se Produktunderretninger,
som fulgte med dit produkt.
FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés és a készülék károsodásának
elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
•A tápkábelt olyan váltóáramú hálózati aljzatba dugja, amely mindig
könnyen hozzáférhető.
•A monitor feszültségmentesítésekor a váltóáramú hálózati aljzatból
húzza ki a tápkábelt.
•Ha háromérintkezős csatlakozóval (földelt dugóval) ellátott
tápkábelt kapott a készülékhez, földelt háromérintkezős
dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa. Ne iktassa ki a tápkábel
földelését (például kétérintkezős adapter csatlakoztatásával).
A földelés fontos biztonsági elem.
ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos
ao equipamento:
•Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de CA cujo acesso seja
sempre fácil.
•Desconecte a alimentação do monitor retirando o cabo da tomada de CA.
•Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o
a uma tomada de 3 pinos com aterramento. Não desative o pino
de aterramento do cabo de alimentação conectando, por exemplo,
um adaptador de 2 pinos. O pino de aterramento é um recurso de
segurança importante.
Go to www.hp.com/support to locate your user guide, drivers,
and software. For safety, regulatory, and environmental
information, refer to the Product Notices provided with your product.
AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de choc électrique ou
de détérioration du matériel :
•Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur
facilement accessible.
•Coupez l'alimentation du moniteur en débranchant le cordon
d'alimentation de la prise secteur.
•Si l'ordinateur est fourni avec une fiche de branchement tripolaire,
branchez le cordon sur une prise électrique tripolaire mise à la
terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon
d'alimentation en utilisant, par exemple, un adaptateur bipolaire. La
broche de mise à la terre constitue un élément de sécurité essentiel.
Rendez-vous sur www.hp.com/support pour accéder au manuel
de l'utilisateur, aux pilotes et aux logiciels. Pour obtenir des
informations sur la sécurité, les réglementations et les conditions
d'utilisation, reportez-vous au document Informations sur le produit
fourni avec votre produit.
A felhasználói útmutatók, illesztőprogramok és szoftverek
megkereséséhez lépjen a www.hp.com/support oldalra.
A biztonsági, jogi és környezetvédelmi tudnivalókért tekintse
át a termékhez mellékelt Termékkel kapcsolatos tájékoztatás
című dokumentumot.
Dans certains pays ou certaines régions, HP peut fournir la garantie
limitée HP pour le produit. Dans les pays ou régions où la garantie
n'est pas fournie pour le produit, vous pouvez la consulter sur le site Web.
Pour consulter une copie en ligne ou demander une version imprimée de
votre garantie, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Pour les produits achetés en Asie-Pacifique, vous pouvez écrire à HP à
l'adresse suivante : POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Veuillez inclure le nom de votre produit, votre nom,
votre numéro de téléphone et votre adresse postale.
Egyes országokban/térségekben a HP a korlátozott jótállást
a dobozba helyezi. Azokban az országokban, illetve
térségekben, ahol a jótállás nincs mellékelve a dobozban,
a jótállást az interneten találja meg. Az online verzió megtekintéséhez
vagy egy nyomtatott példány megrendeléséhez látogasson el a
http://www.hp.com/go/orderdocuments webhelyre. Az Ázsiában és a
csendes-óceáni térségben vásárolt termékek esetén a HP részére a
következő címre írhat: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Tüntesse fel a termék nevét, valamint saját nevét,
telefonszámát és postacímét.
In some countries or regions, HP may provide the HP Limited
Warranty in the box. For countries or regions where the
warranty is not provided in the box, you can find it on the Web. To
access an online copy or order a printed copy of your warranty, go to
http://www.hp.com/go/orderdocuments. For products purchased in
Asia Pacific, you can write to HP at POD, PO Box 161, Kitchener Road
Post Office, Singapore 912006. Include your product name, and your
name, phone number, and postal address.
‫العربية‬
‫ للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث تلف‬:‫تحذير‬
:‫بالجهاز‬
.‫• ِصل سلك الطاقة بمأخذ تيار متناوب يسهل الوصول إليه طوال الوقت‬
.‫ بفصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار المتناوب‬،‫• افصل الطاقة عن الشاشة‬
‫فصل‬
ِ ،‫• إذا تم تزويدك بمقبس توصيل بثالثة سنون متصل بسلك الطاقة‬
‫ ال تقم‬.‫‏ سنون‬3 ‫السلك في المأخذ المؤرض (األرضي) الذي يتضمن‬
‫ بتوصيل محول‬،‫ على سبيل المثال‬،‫المؤرض لسلك الطاقة‬
‫بتعطيل السن‬
ّ
.‫المؤرض ُيعد من الميزات المهمة لضمان السالمة‬
‫سنين؛ فالسن‬
ّ ‫ذي‬
ّ
‫ للعثور على دليل المستخدم‬www.hp.com/support ‫انتقل إلى‬
‫ لمطالعة المعلومات البيئية والتنظيمية‬.‫والبرامج وبرامج التشغيل‬
‫ يرجى الرجوع إلى إشعارات المنتج المرفقة مع‬،‫والمتعلقة بالسالمة‬
.‫المنتج الخاص بك‬
‫ ضمانها المحدود في بعض البلدان أو المناطق في‬HP ‫قد تقدم‬
‫ أما بالنسبة للبلدان أو المناطق التي ال ُيقدم فيها الضمان‬.‫العبوة‬
‫ للوصول إلى نسخة من‬.‫ يمكنك العثور عليه على الويب‬،‫في العبوة‬
‫ انتقل إلى‬،‫الضمان على اإلنترنت أو طلب نسخة مطبوعة‬
‫ بالنسبة للمنتجات التي‬.http://www.hp.com/go/orderdocuments
‫ يمكنك مراسلة‬،‫تم شراؤها في مناطق آسيا والمحيط الهادي‬
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, ‫ على العنوان‬HP ‫شركة‬
‫ واذكر في الرسالة اسم المنتج الخاص بك واسمك‬.‫‏‬Singapore 912006‎
.‫ورقم هاتفك وعنوان مراسلتك‬
Bahasa Indonesia
PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko sengatan listrik atau
kerusakan perangkat:
•Tancapkan kabel daya ke stopkontak AC yang mudah diakses setiap saat.
•Putuskan daya listrik dari monitor dengan mencabut kabel daya dari
stopkontak AC.
•Jika kabel daya dilengkapi konektor tambahan 3 pin, hubungkan
kabel tersebut ke stopkontak 3 pin yang diarde (dibumikan). Jangan
menonfungsikan pin arde kabel daya, misalnya dengan memasang
adaptor 2 pin. Pin arde merupakan alat pengaman yang penting.
Kunjungi www.hp.com/support untuk menemukan panduan
pengguna, driver, dan perangkat lunak Anda. Untuk informasi
keselamatan, peraturan dan lingkungan, lihat Informasi Produk yang
disediakan bersama produk Anda.
Di beberapa negara atau wilayah, HP mungkin menyediakan
Jaminan Terbatas HP di dalam kotak kemasan. Untuk negara
atau wilayah yang tidak menyediakan jaminan di dalam kotak
kemasan, Anda dapat memperolehnya di Web. Untuk mengakses
salinan online atau memesan salinan cetak jaminan Anda, kunjungi
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Untuk produk-produk yang
dibeli di Asia Pasifik, Anda dapat menulis ke HP di POD, PO Box 161,
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Sertakan nama produk,
dan nama, nomor, serta alamat Anda.
Български
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от електрически
удар или повреда на оборудването:
•Включвайте захранващия кабел към електрически контакт, който
е лесно достъпен по всяко време.
•Изключвайте монитора от електрозахранването чрез изваждане
на захранващия кабел от електрическия контакт.
•Ако към захранващия кабел е предоставен преходник
с 3 щифта, включвайте кабела към заземен контакт с 3 извода.
Не деактивирайте щифта за заземяване на захранващия кабел,
например чрез използване на адаптер с 2 щифта. Щифтът за
заземяване е важен фактор за гарантиране на безопасността.
Отидете на www.hp.com/support, за да изтеглите
ръководството за потребителя, драйвери и софтуер.
За информация, свързана с безопасността, нормативните
разпоредби и околната среда, вижте Декларациите за продукта,
предоставени с вашия продукт.
Възможно е в някои държави или региони HP да предоставя
ограничена гаранция на HP в кутията. В държави или
региони, където в кутията не е предоставена гаранция, можете
да я намерите в интернет. За достъп до онлайн копие или
заявка на отпечатано копие на вашата гаранция отидете на
http://www.hp.com/go/orderdocuments. За продукти, закупени в
Азиатско-тихоокеанския регион, можете да пишете на HP на адрес
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Посочете името на продукта, своето име, телефонен номер и
адрес за кореспонденция.
Česky
VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo
poškození zařízení:
•Napájecí kabel zapojte do zásuvky střídavého proudu, která je za
každé situace snadno dostupná.
•Monitor odpojujte od zdroje napájení tak, že vytáhnete napájecí kabel
ze zásuvky střídavého proudu.
•Pokud je na napájecím kabelu tříkolíková zástrčka, připojte ji
k uzemněné tříkolíkové zásuvce. Funkci zemnicího kolíku napájecího
kabelu nevyřazujte – například připojením dvoukolíkového adaptéru.
Zemnicí kolík plní důležitou bezpečnostní funkci.
Přejděte na stránku www.hp.com/support, na které vyhledejte
uživatelskou příručku, ovladače a software. Informace o
bezpečnosti, směrnicích a životním prostředí naleznete v dokumentu
Důležité informace o produktu dodaném s produktem.
V některých zemích nebo oblastech může společnost HP spolu
s balením poskytovat omezenou záruku HP. V zemích nebo
oblastech, kde není záruka dodávána spolu s balením, ji najdete na
webu. Pokud chcete online kopii nebo objednat tištěnou verzi, přejděte
na stránku http://www.hp.com/go/orderdocuments. U produktů
zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat společnosti HP na adresu
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Uveďte název produktu, jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.
For nogle landes eller områders vedkommende kan der være
vedlagt en trykt begrænset HP-garanti fra HP i kassen.
I de lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format
i kassen, kan du finde en kopi på nettet. For at få vist en onlinekopi
eller bestille et trykt eksemplar af din garanti kan du gå til
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Hvis produktet er købt i
Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, PO Box 161,
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktnavnet
samt dit navn, telefonnummer og postadresse.
Deutsch
VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von Stromschlägen
und Geräteschäden:
•Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht
zugänglich ist.
•Trennen Sie die Stromzufuhr zum Monitor, indem Sie das Netzkabel
aus der Netzsteckdose ziehen.
•Falls ein Netzkabel mit einem Stecker mit Erdungskontakt geliefert
wurde, stecken Sie das Kabel in eine geerdete Netzsteckdose.
Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit intaktem Erdungskontakt
(und beispielsweise keinen 2-poligen Adapter). Der Erdungskontakt
erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.
Gehen Sie zu www.hp.com/support, um Ihr Benutzerhandbuch,
Treiber und Software zu finden. Hinweise zu Zulassung, Sicherheit
und Umweltverträglichkeit finden Sie in der Produktmitteilung, die mit
Ihrem Produkt mitgeliefert wird.
In einigen Ländern oder Regionen ist möglicherweise die
HP Herstellergarantie im Versandkarton enthalten. In Ländern oder
Regionen, in denen dies nicht der Fall ist, finden Sie die Garantie online.
Um online Zugriff auf die Garantie zu erhalten oder eine gedruckte Version
anzufordern, gehen Sie auf http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Wenn Sie Produkte im Asien-Pazifikraum erworben haben, wenden Sie
sich bitte schriftlich an HP unter POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
Office, Singapore 912006. Geben Sie bitte den Produktnamen, Ihren
Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre Postanschrift an.
Español
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se produzcan
descargas eléctricas o daños en el equipo:
•Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica de CA a la que
pueda acceder fácilmente en todo momento.
•Desconecte la alimentación del monitor desenchufando el cable de
alimentación de la toma eléctrica de CA.
•Si el cable de alimentación del equipo que se le suministra dispone de
un enchufe de tres patas, conéctelo a una fuente de alimentación de
tres patas con conexión a tierra (toma de tierra). No inutilice la pata de
conexión a tierra del cable de alimentación, por ejemplo, usando un
adaptador de dos patas. La pata de conexión a tierra es una medida
de seguridad muy importante.
Vaya a www.hp.com/support para localizar su guía de usuario,
controladores y software. Para ver los avisos normativos y de
seguridad, consulte los Avisos sobre el producto suministrados con
su producto.
En algunos países/regiones, HP puede ofrecer una copia de la
garantía limitada de HP en la caja. En algunos de los países o
regiones donde no se proporciona la garantía en la caja, podrá encontrarla
en Internet. Para acceder a una copia en línea o pedir una copia impresa de
su garantía, vaya a http://www.hp.com/go/orderdocuments. En el caso
de productos adquiridos en la región de Asia-Pacífico, puede escribir a HP
a la siguiente dirección: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. No olvide incluir el nombre del producto, su nombre,
número de teléfono y dirección.
Este producto es una pantalla de ordenador con una fuente de
alimentación interna o un adaptador de CA externo. El póster de
configuración impreso identifica los componentes de hardware de
su pantalla. Dependiendo de su modelo de pantalla, los productos
tienen una capacidad de potencia de 100-240 V CA, 200-240 V CA o
100-127/200-240 V CA, 50-60 Hz o 50/60 Hz, 1,5 A, 3 A, 4 A, 5,5 A,
6 A o 8 A. El adaptador de CA tiene una capacidad de 100-240 V CA,
50-60 Hz o 50/60 Hz, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A,
1,7 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A o 4 A.
Para acceder a las guías de usuario o los manuales más recientes de su
producto, vaya a http://www.hp.com/support. Seleccione Encuentre su
producto y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή
πρόκλησης βλάβης στον εξοπλισμό:
•Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα AC στην οποία έχετε
εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.
•Διακόψτε την παροχή ρεύματος στην οθόνη αποσυνδέοντας το
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC.
•Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει βύσμα σύνδεσης 3 ακίδων,
συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα 3 ακίδων με γείωση. Μην καταργήσετε
την ακίδα γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας συνδέοντας,
για παράδειγμα, προσαρμογέα 2 ακίδων. Η ακίδα γείωσης είναι
σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support για να βρείτε
τον οδηγό χρήσης, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.
Για πληροφορίες γύρω από την ασφάλεια, τους κανονισμούς και
το περιβάλλον, ανατρέξτε στις Επισημάνσεις για το προϊόν που
παρέχονται με το προϊόν.
Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η HP μπορεί να παρέχει
την Περιορισμένη εγγύηση HP μέσα στη συσκευασία.
Στις χώρες ή περιοχές όπου η εγγύηση δεν παρέχεται μέσα στη
συσκευασία, μπορείτε να την αναζητήσετε στο web. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε ένα online αντίγραφο ή να ζητήσετε ένα έντυπο
αντίγραφο της εγγύησής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Για τα προϊόντα που
αγοράστηκαν σε Ασία-Ειρηνικό, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην
HP, στη διεύθυνση POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα του
προϊόντος σας και το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και την
ταχυδρομική σας διεύθυνση.
Italiano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni
al prodotto:
•Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente
accessibile in ogni momento.
•Scollegare l'alimentazione dal monitor staccando il cavo di
alimentazione dalla presa CA.
•Se la spina del cavo di alimentazione è tripolare, inserire il cavo in
una presa dello stesso tipo, provvista del terminale di messa a terra.
Non escludere il contatto di messa a terra del cavo di alimentazione,
ad esempio collegando un adattatore bipolare, in quanto svolge
un'importante funzione di sicurezza.
Nederlands
WAARSCHUWING: Ga als volgt te werk om het risico op
elektrische schokken en schade aan de apparatuur te beperken:
•Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te
bereiken is.
•Koppel de monitor los van de netvoeding door de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact te halen.
•Als het netsnoer voorzien is van een geaarde stekker, moet u het
aansluiten op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te
omzeilen, door bijvoorbeeld adapters of stekkerdozen zonder aarding
te gebruiken. De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
Visitare la pagina www.hp.com/support per individuare la guida
per l'utente, i driver e il software in uso. Per informazioni su
normative e avvisi di sicurezza e ambientali, fare riferimento agli
Avvisi relativi al prodotto forniti con il prodotto.
Ga naar www.hp.com/support om de gebruikershandleiding,
stuurprogramma's en software te vinden. Raadpleeg de
Kennisgevingen voor product die bij het product is meegeleverd voor
informatie over voorschriften, veiligheid en milieu.
In alcuni Paesi o regioni, HP può fornire la Garanzia limitata HP
all'interno della confezione. Nei Paesi o nelle regioni in cui la
garanzia non è fornita all'interno della confezione, è possibile
reperirla in rete. Per accedere a una copia online o ordinare
una copia in formato cartaceo della garanzia, visitare la pagina
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Per i prodotti acquistati
nell'area Asia Pacifico, è possibile scrivere al seguente recapito HP:
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Indicare nome del prodotto, e nome e cognome, numero di telefono e
indirizzo postale dell'acquirente.
In sommige landen of regio's wordt door HP een HP beperkte
garantie meegeleverd in de doos. Voor landen/regio's waar de
garantie niet wordt meegeleverd in de doos, kunt u deze op internet
vinden. Om een online kopie te openen of een gedrukt exemplaar van uw
garantie te bestellen, gaat u naar http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Voor producten gekocht in Azië en het Pacifisch gebied kunt u HP
aanschrijven op het volgende adres: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam,
telefoonnummer en postadres.
Қазақша
АБАЙЛАҢЫЗ! Электр тогының соғу немесе жабдықты
зақымдау қаупін азайту үшін:
•Қуат сымын барлық кезде оңай қол жететін айнымалы ток
розеткасына қосыңыз.
•Қуат сымын айнымалы ток розеткасынан суыру арқылы
мониторды қуат көзінен ажыратыңыз.
•Қуат сымы 3 істікшелі ажыратқышпен берілсе, оны (жерге
қосылған) 3 істікшелі розеткаға қосыңыз. Қуат сымының жерге
қосу істікшесін (мысалы, 2 істікшелі адаптер қосу арқылы)
ажыратпаңыз. Жерге қосу істікшесі қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз етуде маңызды болып табылады.
Norsk
ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt og skade
på utstyret:
•Koble strømledningen til en stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig.
•Koble skjermen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut
av stikkontakten.
•Hvis strømledningen leveres med et trepolet støpsel, setter du
støpselet i en jordet, trepolet stikkontakt. Koble ikke strømledningen
fra jordingspinnen ved for eksempel å bruke en topolet adapter.
Jordingspinnen har en viktig sikkerhetsfunksjon.
Gå til www.hp.com/support for å finne din bruksveiledning,
drivere og programvare. For sikkerhets- og miljøformasjon, kan
du lese Produktmerknadene som følger med produktet ditt.
Өндіруші жəне өндіру мерзімі
HP Inc.
Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.
Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету
жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз.
4-ші, 5-ші жəне 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын
көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013»
дегенді білдіреді. 5-ші жəне 6-шы сандар берілген жылдың қай
аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта
дегенді білдіреді.
I enkelte land eller regioner kan HP legge ved
HPs begrensede garanti i esken. I land eller regioner
hvor garantien ikke ligger ved i esken, kan du finne den på nett.
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments for å finne den
nettbaserte versjonen eller bestille en trykt versjon av garantien.
For produkter som er kjøpt i stillehavsdelen av Asia, kan du skrive
til HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Legg ved produktnavn samt ditt navn, ditt
telefonnummer og din postadresse.
Жергілікті өкілдіктері:
Ресей: ООО «ЭйчПи Инк», Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу,
Ленинград шоссесі, 16A блок 3, Телефон/факс: +7 495 797 35 00 /
+7 499 92132 50
Қазақстан: «ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.» компаниясының
Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040,
Алматы к., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7,
Телефон/факс: +7 727 355 35 52
Polski
Пайдаланушы нұсқаулығын, драйверлерді және бағдарламалық
құралды алу үшін, www.hp.com/support мекенжайына өтіңіз.
Қауіпсіздік, құқықтық және қоршаған орта туралы ақпарат алу үшін,
өніммен бірге берілген Өнім ескертулері бөлімін қараңыз.
Кейбір елдерде немесе аймақтарда HP компаниясы HP шектеулі
кепілдігін қорапқа салып береді. Кепілдік қорапқа салынып
берілмейтін елдер немесе аймақтар үшін оны интернеттен табуға
болады. Онлайн нұсқаны ашу немесе кепілдіктің басылған нұсқасына
тапсырыс беру үшін, http://www.hp.com/go/orderdocuments
сілтемесіне өтіңіз. Азиялық Тынық мұхит аймағында сатып
алынған өнімдер үшін HP компаниясының мына мекенжайына
хат жазуға болады: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Өнім атауын, аты-жөніңізді, телефон нөмірін және
пошталық мекенжайды көрсетіңіз.
Lietuviškai
ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte elektros šoko ir
nesugadintumėte įrangos:
•Elektros laidą junkite į visada lengvai pasiekiamą kintamosios srovės lizdą.
•Monitorių nuo elektros tinklo atjunkite ištraukdami elektros laidą iš
kintamosios srovės lizdo.
•Jei elektros laido tvirtinimo kištukas yra 3 kontaktų, jį reikia jungti į
įžemintą 3 kontaktų lizdą. Nesugadinkite elektros laido įžeminimo
kontakto, pvz., prijungdami 2 kontaktų adapterį. Įžeminimo kontaktas
yra svarbus saugos elementas.
Eikite adresu www.hp.com/support ir susiraskite savo naudotojo
vadovą, tvarkykles bei programinę įrangą. Informacijos apie
gaminio saugą, reglamentų reikalavimus ir aplinkosaugą ieškokite su
gaminiu pateiktame dokumente Įspėjimai dėl gaminio.
Kai kuriose šalyse arba regionuose HP ribotosios garantijos sutartį
bendrovė HP gali pateikti dėžėje. Šalyse arba regionuose, kuriuose
garantijos sutartis dėžėje nepateikiama, galite ją rasti tinklalapyje. Jei
norite atsisiųsti internetinę garantijos kopiją arba užsisakyti spausdintinę
kopiją, eikite adresu http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Jei gaminį esate įsigiję Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, rašykite HP
adresu: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Nurodykite gaminio pavadinimą, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir
pašto adresą.
OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem
elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:
•Kabel zasilający należy podłączać do gniazdka sieci elektrycznej
znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu.
•Monitor należy odłączać od zasilania, wyjmując kabel zasilający z
gniazdka sieci elektrycznej.
•Jeżeli dostarczono kabel zasilający wyposażony we wtyczkę
3-bolcową, należy go podłączyć do uziemionego, 3-stykowego
gniazdka sieci elektrycznej. Nie wolno w żaden sposób blokować bolca
uziemienia we wtyczce kabla zasilającego (np. przez podłączenie
przejściówki 2-bolcowej). Bolec uziemienia pełni bardzo ważną
funkcję zabezpieczającą.
Instrukcję obsługi, sterowniki i oprogramowanie można
znaleźć pod adresem www.hp.com/support. Informacje o
bezpieczeństwie i zgodności z przepisami – patrz Informacje o
produkcie dostarczone wraz z niniejszym produktem.
W niektórych krajach lub regionach ograniczona gwarancja firmy
HP może być dostarczana przez firmę HP w pudełku. W krajach
lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona w pudełku, jest
ona dostępna za pośrednictwem witryny internetowej. Aby uzyskać
dostęp do kopii online lub zamówić wydruk gwarancji, przejdź do strony
http://www.hp.com/go/orderdocuments. W sprawie produktów
zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na
adres POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer
telefonu i adres korespondencyjny.
Português
AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos
no equipamento:
•Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica facilmente
acessível em todas as situações.
•Desligue o fornecimento de energia ao monitor removendo o cabo de
alimentação da tomada elétrica.
•Se o equipamento incluir um cabo de alimentação com uma ficha
de ligação de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada elétrica de 3 pinos
com ligação à terra. Não desative o pino de ligação à terra do cabo de
alimentação utilizando, por exemplo, um adaptador de 2 pinos. O pino
de ligação à terra é um recurso de segurança importante.
Aceda a www.hp.com/support para localizar o seu manual do
utilizador, controladores e software. Para obter informações de
segurança, de regulamentação e ambientais, consulte os Avisos do
Produto incluídos com o produto.
Em alguns países ou regiões, a HP poderá fornecer uma Garantia
Limitada HP impressa na caixa. Em países ou regiões onde a
garantia não é fornecida impressa na caixa, pode encontrar uma cópia
online. Para aceder a uma cópia online ou encomendar uma cópia
impressa da garantia, aceda a http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, pode contactar a HP
através da morada POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Deve incluir o nome do produto e o seu nome,
número de telefone e morada.
Acesse www.hp.com/support para encontrar o guia do usuário,
drivers e software. Para obter informações ambientais,
regulamentares e de segurança, consulte os Avisos sobre o Produto
fornecidos com seu produto.
Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer a Garantia
Limitada HP dentro da caixa. Para os países ou regiões onde a
garantia não é fornecida dentro da caixa, você pode encontrá-la na
web. Para acessar uma cópia online ou solicitar uma cópia impressa da
sua garantia, visite http://www.hp.com/go/orderdocuments. Para
produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a
HP no endereço POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Inclua o nome do produto, seu nome, telefone e
endereço para correspondência.
Română
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare sau de
deteriorare a echipamentului:
•Conectaţi cablul de alimentare la o priză de c.a. uşor accesibilă în
orice moment.
•Întrerupeţi alimentarea de la monitor deconectând cablul de
alimentare de la priza de c.a.
•În cazul în care cablul de alimentare are un ştecăr cu 3 pini, introduceţi
cablul într-o priză împământată (cu 3 pini). Nu dezactivaţi pinul de
împământare al cablului de alimentare, de exemplu, nu ataşaţi un
adaptor cu 2 pini. Pinul de împământare reprezintă o caracteristică
importantă de securitate.
Accesaţi www.hp.com/support pentru a localiza ghidurile pentru
utilizatori, driverele şi software-ul. Pentru informaţii despre
siguranţă, reglementări şi despre mediu, consultaţi documentul
Notificare despre produs, care este inclus cu produsul.
În unele ţări sau regiuni, în cutie poate fi furnizată o Garanţie
limitată HP. Pentru ţările sau regiunile în care garanţia nu este
furnizată în cutie, puteţi să solicitaţi o copie de pe site-ul web. Pentru a
accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a
garanţiei, accesaţi http://www.hp.com/go/orderdocuments. Pentru
produsele cumpărate în Asia Pacific, puteţi scrie companiei HP la adresa
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vă
rugăm să includeţi denumirea produsului şi numele dvs., numărul de
telefon şi adresa poştală.
Pyccкий
ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск поражения электрическим
током или повреждения оборудования, соблюдайте
указанные ниже правила.
•Подключайте кабель питания к электрической розетке,
расположенной в легкодоступном месте.
•Отключайте питание монитора, отсоединяя кабель питания от
электрической розетки.
•Если кабель питания имеет трехконтактную вилку, подключайте
его к заземленной трехконтактной розетке. Не отключайте
заземляющий контакт вилки кабеля питания (например,
подключая двухконтактный адаптер). Наличие заземляющего
контакта является важным условием безопасной эксплуатации.
Производитель и дата производства
HP Inc.
Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.
Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере,
расположенном на наклейке со служебной информацией изделия.
4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я
цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие
произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры обозначают номер недели
в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.
Местные представители:
Россия: ООО «ЭйчПи Инк», Российская Федерация, 125171,
г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3, телефон/факс:
+7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50
Казахстан: Филиал компании «ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.»,
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район,
проспект Аль-Фараби, 77/7, телефон/факс: +7 727 355 35 52
Перейдите на адресу www.hp.com/support, чтобы найти
руководство пользователя, загрузить драйверы и программное
обеспечение. Информацию о соответствии нормам, требованиям
к безопасности и охране окружающей среды см. в документе
Примечания к продукту, который прилагается к изделию.
Для некоторых стран и регионов компания HP может включать
в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах и
регионах, для которых этот экземпляр не входит в комплект
поставки, его можно найти в Интернете. Чтобы открыть экземпляр
гарантии на веб-странице или заказать печатный экземпляр,
перейдите на адресу http://www.hp.com/go/orderdocuments. Если
продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно
отправить запрос в компанию HP по адресу: POD, PO Box 161,
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование
продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.
Slovenčina
VÝSTRAHA: Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo poškodenia zariadenia, dodržiavajte tieto pokyny:
•Zapájajte napájací kábel do sieťovej napájacej zásuvky, ktorá je vždy
ľahko prístupná.
•Monitor odpájajte od zdroja napájania tak, že vytiahnete napájací
kábel zo sieťovej napájacej zásuvky.
•Ak je napájací kábel počítača ukončený 3-kolíkovou zástrčkou, kábel
zapojte do uzemnenej 3-kolíkovej zásuvky. Neodpájajte uzemňovací
kolík napájacieho kábla, napríklad pripojením 2-kolíkového adaptéra.
Uzemňovací kolík plní veľmi dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti.
Prejdite na lokalitu www.hp.com/support, kde nájdete
používateľskú príručku, ovládače a softvér. Ďalšie bezpečnostné,
regulačné a environmentálne informácie nájdete v dokumente
Oznámenia o výrobku, ktorý je priložený k produktu.
Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách alebo regiónoch
poskytovať obmedzenú záruku spoločnosti HP, ktorá je
priložená v balení. V krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa záruka
nedodáva v balení, môžete záruku nájsť na internete. Ak si chcete
pozrieť kópiu záruky online alebo si objednať jej tlačenú kópiu, prejdite
na lokalitu http://www.hp.com/go/orderdocuments. Pri produktoch
kúpených v Ázii a Tichomorí môžete spoločnosti HP napísať na adresu
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Uveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovú adresu.
Na naslovu www.hp.com/support najdete uporabniški priročnik,
gonilnike in programsko opremo. Za varnostne informacije,
upravna in okoljska obvestila glejte Opombe o izdelku, priložene izdelku.
V nekaterih državah ali regijah lje v škatli priložena HP-jeva
omejena garancija. V državah ali regijah, v katerih garancija ni
priložena v škatli, jo lahko prenesete s spleta. Za dostop do spletne
različice ali naročilo natisnjene različice svoje garancije pojdite na
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za izdelke, kupljene v
Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov POD, PO Box 161,
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Navedite ime izdelka,
svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.
Suomi
VAROITUS: Voit pienentää sähköiskun tai laitteen
vahingoittumisen riskiä toimimalla seuraavasti:
•Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on aina vaivaton pääsy.
•Irrota näyttö virtalähteestä irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
•Jos tietokoneen mukana toimitettiin virtajohto, jossa on kolminastainen
pistoke, kytke se maadoitettuun kolminastaiseen pistorasiaan. Älä
poista virtajohdon maadoitusnastaa käytöstä esimerkiksi käyttämällä
kaksinastaista sovitinta. Maadoitusnasta on tärkeä suojavaruste.
Siirry osoitteeseen www.hp.com/support, josta voit ladata
käyttöoppaan, ohjaimia ja ohjelmistoja. Tuotteen mukana
toimitettu Tuotetta koskeva ilmoitus sisältää turvallisuus-, säädösja ympäristötietoja.
Joissakin maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa HP:n
rajoitetun takuun tuotteen mukana pakkauslaatikossa. Jos
takuuta ei omassa maassasi tai alueellasi toimiteta painettuna tuotteen
mukana pakkauslaatikossa, se löytyy Internetistä. Jos haluat lukea
takuutietojesi verkkoversion tai tilata painetun kopion, siirry
osoitteeseen http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jos tuote on
ostettu Tyynenmeren Aasian alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä
mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.
Svenska
VARNING: Så här minskar du risken för elstötar eller skada
på utrustningen:
•Anslut strömkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt.
•Koppla bort strömmen från bildskärmen genom att dra ut
strömkabeln ur eluttaget.
•Om du har en strömkabel med tre stift i stickkontakten ansluter
du den till ett jordat trestiftsuttag. Koppla inte ur strömkabelns
jordningsstift genom att till exempel ansluta en tvåstiftsadapter.
Jordningsstiftet fyller en viktig säkerhetsfunktion.
Gå till www.hp.com/support för att hitta din användarhandbok,
dina drivrutiner och din programvara. Säkerhetsinformation och
föreskrifter finns i Produktmeddelande som medföljde din produkt.
한국어
경고: 감전이나 장비 손상의 위험을 줄이려면 다음과 같이
하십시오.
•전원 코드를 언제든지 쉽게 사용할 수 있는 AC 콘센트에
꽂으십시오.
•AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑아서 모니터의 전원을 차단하십시오.
•전원 코드에 3핀 장착 플러그가 있으면 코드를 접지된 3핀
콘센트에 연결하십시오. 2핀 어댑터 등을 연결하여 전원 코드 접지
핀이 작동하지 않도록 해서는 안 됩니다. 접지 핀은 중요한 안전
장치입니다.
사용 설명서, 드라이버 및 소프트웨어를 찾으려면
www.hp.com/support로 이동하십시오. 안전, 규정 및 환경
정보는 제품과 함께 제공된 제품 고지 사항을 참조하십시오.
일부 국가 또는 지역의 경우 HP의 보증서 인쇄본이 상자에 함께
제공될 수 있습니다. 보증서가 제품 상자 안에 들어 있지 않은
국가 또는 지역에서는 웹에서 보증서를 찾을 수 있습니다. 온라인
사본에 액세스하거나 보증서의 인쇄된 사본을 주문하시려면
http://www.hp.com/go/orderdocuments로 이동하십시오. 아시아
태평양 지역에서 구매한 제품의 경우 다음 HP 주소로 서신을
보내주십시오. POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. 제품명, 성명, 전화번호, 우편 주소를 포함해
주십시오.
简体中文
警告:为降低电击或设备损坏的风险,请注意以下事项:
•将电源线插头插入随时方便拔出的交流电源插座中。
•断开显示器电源时,应从交流电源插座上拔下电源线插头。
•如果电源线上配备的是三脚插头,请将电源线插入接地的三孔
插座中。切勿禁用电源线上的接地针(例如,连接双脚适配
器)。接地针可以起到重要的安全保护作用。
若需用户指南、驱动程序和软件,请前往
www.hp.com/support。有关安全、管制和环境信息,请参
阅产品随附的《产品通告》。
I vissa länder eller regioner medföljer av HPs begränsade garanti i
förpackningen. I länder eller regioner där garantiinformationen
inte medföljer i förpackningen kan du hitta den på webben. Om du vill
få tillgång till en kopia online eller beställa ett tryckt exemplar av
garantiinformationen, gå till http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Om produkten är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till
HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn,
telefonnummer och postadress.
在某些国家或地区,包装盒中可能随附印刷版 HP 有限保修
声明。在不提供印刷版保修声明的国家/地区,您可以在
Web 上找到保修声明。若要访问在线保修声明或索取印刷版保修
声明,请前往 http://www.hp.com/go/orderdocuments。
对于在亚太地区购买的产品,您可以写信给 HP,地址为:
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006。
来信请提供产品名称、您的姓名、电话号码和邮寄地址。
Türkçe
繁體中文
UYARI: Elektrik çarpması veya donatının hasar görmesi riskini
azaltmak için:
•Güç kablosunu her zaman kolayca erişebileceğiniz bir elektrik
prizine takın.
•Monitörün elektrik bağlantısını, güç kablosunu elektrik prizinden
çıkararak kesin.
•Güç kablosunda 3 uçlu bir bağlantı fişi varsa kabloyu 3 uçlu (topraklı)
bir prize takın. Güç kablosunun topraklama ucunu iptal etmeyin
(örneğin 2 uçlu bir adaptör takarak). Topraklama ucu önemli bir
güvenlik unsurudur.
Kullanıcı kılavuzunuzu, sürücülerinizi ve yazılımınızı
konumlandırmak için www.hp.com/support adresine gidin.
Güvenlikle, yasal düzenlemelerle ve çevreyle ilgili bilgiler için
ürününüzle birlikte verilen Ürün Bildirimleri'ne bakın.
HP, bazı ülkelerde veya bölgelerde, kutu içinde HP Sınırlı Garantisini
eklemiş olabilir. Garantinin kutu içinde verilmediği ülkelerde
veya bölgelerde, internetten bir kopyasına erişebilirsiniz. Garantinizin
çevrimiçi bir kopyasına erişmek ya da basılı bir kopyasını istemek için,
http://www.hp.com/go/orderdocuments adresine gidin. Asya Pasifik
bölgesinde satın alınan ürünler için POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
Office, Singapore 912006 adresinden HP'ye mektup gönderebilirsiniz.
Ürününüzün adını, adınızı, telefon numaranızı ve posta adresinizi belirtin.
Українськa
УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом
або пошкодження обладнання, дотримуйтеся наведених
нижче правил.
•Під’єднуйте кабель живлення до розетки змінного струму,
розташованої в доступному місці.
•Відключайте живлення монітора, від’єднуючи кабель живлення
від розетки змінного струму.
•Якщо вилка кабелю живлення має 3 контакти, під’єднуйте цей
кабель до заземленої 3-контактної розетки. Не деактивуйте
контакт заземлення кабелю живлення (наприклад, підключаючи
його до 2-контактного адаптера). Наявність контакту
заземлення — важлива умова безпечної експлуатації.
Перейдіть на веб-сайт www.hp.com/support, щоб знайти
посібник користувача, драйвери та програмне забезпечення.
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки
безпеки й охорони довкілля див. у документі «Зауваження щодо
використання виробу», який додається до цього виробу.
Для деяких країн і регіонів до комплекту постачання може
входити обмеженої гарантії HP. У країнах і регіонах, де
друкована версія гарантії не надається, текст гарантії доступний на
веб-сайті. Щоб отримати доступ до електронної версії або
замовити друковану копію гарантії, перейдіть на веб-сайт
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Якщо виріб було
придбано в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, до компанії HP
можна написати за адресою: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
Office, Singapore 912006. Вкажіть назву продукту, своє ім’я, номер
телефону та поштову адресу.
Цей продукт – це дисплей комп’ютера із внутрішнім джерелом
живлення чи зовнішнім адаптером змінного струму. У друкованих
посібнику з налаштування наведено апаратні компоненти дисплея.
Залежно від моделі дисплеї живляться від електромережі напругою
100–240 В змінного струму, 200–240 В змінного струму або
100–127/200–240 В змінного струму частотою 50–60 Гц або 50/60 Гц
та споживають струм 1,5 А, 3 А, 4 А, 5,5 А, 6 А або 8 А. Адаптер змінного
струму видає напругу 100–240 В змінного струму частотою 50–60 Гц
або 50/60 Гц та видає струм 0,5 А, 0,6 А, 0,8 А, 1 А, 1,2 А, 1,4 А, 1,5 А,
1,6 А, 1,7 А, 2 А, 2,2 А, 2,25 А, 2,4 А, 2,5 А, 2,7 А, 2,9 А або 4 А.
Актуальні посібники користувача або посібники до ваших продуктів
можна знайти на веб-сайті http://www.hp.com/support. Виберіть
Найдите свое устройство (Знайдіть свій пристрій) і дотримуйтеся
вказівок на екрані.
注意事項:為降低電擊或設備受損的風險:
•將電源線插入隨時隨手可及的 AC 插座。
•若要中斷顯示器的電源,請從 AC 插座拔除電源線。
•如果電源線隨附的是 3 接腳電源插頭,請將電源線插入接地的 3
插孔插座。請勿停用電源線的接地接腳(例如,連接 2 接腳電源
插頭)。此接地接腳為重要的安全功能。
•使用方法:請見上面步驟
•緊急處理方法:無
前往 www.hp.com/support 以尋找您的使用指南、驅動程式
和軟體。如需安全、法規與環境資訊,請參閱產品隨附的
《產品通知》。
在某些國家或地區,HP 會在包裝盒中提供 HP 有限保固。
在未提供書面格式保固的國家或地區,您可以在網站上找
到該保固。若要存取保固的線上複本或索取書面複本,請前往
http://www.hp.com/go/orderdocuments。對於在亞太地區購買的
產品,您可以寫信給 HP,地址為:POD, PO Box 161, Kitchener
Road Post Office, Singapore 912006。來函請附上您的產品名稱、
姓名、電話號碼和郵寄地址。
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising