HP | ZBook 14u G4 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 15u G4 Mobile Workstation Vodič za korisnike

HP ZBook 15u G4 Mobile Workstation Vodič za korisnike
Vodič za korisnike
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
AMD je zaštitni znak kompanije Advanced Micro
Devices. Bluetooth je zaštitni znak svog
vlasnika, a kompanija HP Inc. ga koristi pod
licencom. Intel, Celeron i Pentium su zaštitni
znakovi korporacije Intel Corporation u SAD i/ili
drugim zemljama. Microsoft i Windows su
registrovani žigovi ili zaštitni znakovi
korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama.
Ovde sadržane informacije podložne su
promenama bez prethodne najave. Jedine
garancije za proizvode i usluge kompanije HP
istaknute su u izričitim garancijama koje se
dobijaju uz takve proizvode i usluge. Ništa što
je ovde navedeno ne bi trebalo protumačiti kao
dodatnu garanciju. Kompanija HP neće
odgovarati za ovde sadržane tehničke ili
izdavačke greške.
Prvo izdanje: decembar 2016.
Broj dela dokumenta: 913342-E31
Obaveštenje o proizvodu
Softverski uslovi
Ovaj vodič za korisnike opisuje funkcije koje su
zajedničke većini modela. Neke funkcije možda
nisu dostupne na vašem računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korišćenjem bilo kog softverskog
proizvoda unapred instaliranog na ovom
računaru saglasni ste da prihvatite odredbe HP
ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom
(EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uslove
licenciranja, vaš jedini pravni lek je da se vrati
čitav, nekorišćen proizvod (hardver i softver) u
roku od 14 dana radi punog refundiranja u
skladu sa smernicama refundiranja prodavca.
Nisu sve funkcije dostupne u svim izdanjima ili
verzijama operativnog sistema Windows.
Sistemima su možda potrebni nadograđen i/ili
posebno kupljen hardver, upravljački programi,
softver ili BIOS da biste u potpunosti iskoristili
funkcionalnost operativnog sistema Windows.
Windows 10 se automatski ažurira i to je uvek
omogućeno. ISP može naplatiti naknadu, a
moguće je i da će s vremenom važiti i dodatni
zahtevi za ispravke. Pogledajte odeljak
http://www.microsoft.com.
Da biste pristupili najnovijim vodičima za
korisnike ili priručnicima za svoj proizvod,
posetite lokaciju http://www.hp.com/support.
Izaberite opciju Find your product (Pronađite
svoj proizvod) i pratite uputstva na ekranu.
Za dodatne informacije ili zahtev za punom
refundacijom cene računara, obratite se
prodavcu.
Bezbednosno upozorenje
UPOZORENJE! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrevanja računara, nemojte ga držati
direktno u krilu ili zaklanjati otvore za vazduh na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini.
Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki meki
predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odeća, blokiraju protok vazduha. Nemojte dozvoliti ni da adapter
naizmenične struje tokom rada računara dođe u dodir sa kožom ili nekim mekim predmetom, kao što su
jastuci, tepih ili odeća. Računar i adapter naizmenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature
površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su određena međunarodnim standardom za bezbednost
opreme informacione tehnologije (IEC 60950-1).
iii
iv
Bezbednosno upozorenje
Postavka konfiguracije procesora (samo na pojedinim proizvodima)
VAŽNO: Pojedini računarski proizvodi su konfigurisani sa serijom procesora Intel® Pentium® N35xx/N37xx ili
Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx i operativnim sistemom Windows®. Ako je vaš računar podešen kao
što je opisano, nemojte menjati postavku konfiguracije procesora u datoteci msconfig.exe iz 4 ili 2
procesora u 1. Ako to uradite, računar se neće ponovo pokrenuti. Moraćete da izvršite uspostavljanje
fabričkih vrednosti da biste vratili originalne postavke.
v
vi
Postavka konfiguracije procesora (samo na pojedinim proizvodima)
Sadržaj
1 Dobro došli ................................................................................................................................................... 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 2
2 Komponente ................................................................................................................................................. 4
Pronalaženje hardvera ........................................................................................................................................... 4
Pronalaženje softvera ........................................................................................................................................... 4
Desno ..................................................................................................................................................................... 5
Leva strana ............................................................................................................................................................. 6
Ekran ...................................................................................................................................................................... 7
Gornja strana ......................................................................................................................................................... 8
Dodirna tabla ....................................................................................................................................... 8
Lampice ................................................................................................................................................ 8
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta ................................................................................................ 12
Tasteri ................................................................................................................................................ 14
Korišćenje interventnih tastera ........................................................................................................ 15
Donja strana ......................................................................................................................................................... 17
Prednja strana ...................................................................................................................................................... 17
Nalepnice ............................................................................................................................................................. 18
Umetanje SIM kartice (samo na pojedinim proizvodima) ................................................................................... 19
3 Mrežne veze ................................................................................................................................................ 21
Povezivanje sa bežičnom mrežom ...................................................................................................................... 21
Korišćenje bežičnih kontrola ............................................................................................................. 21
Dugme za bežično povezivanje ...................................................................................... 21
Kontrole operativnog sistema ........................................................................................ 21
Povezivanje sa WLAN mrežom .......................................................................................................... 22
Korišćenje usluge HP Mobile Broadband (samo na pojedinim proizvodima) ................................... 22
Korišćenje funkcije HP Mobile Connect Pro (samo na pojedinim proizvodima) ............................... 23
Korišćenje GPS-a (samo na pojedinim proizvodima) ........................................................................ 23
Korišćenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na pojedinim proizvodima) ...................................... 23
Povezivanje Bluetooth uređaja ....................................................................................... 23
Povezivanje sa žičnom mrežom .......................................................................................................................... 24
Povezivanje sa lokalnom mrežom (LAN) (samo na pojedinim proizvodima) ................................... 24
4 Navigacija na ekranu .................................................................................................................................... 25
Korišćenje dodirne table i pokreta po dodirnom ekranu .................................................................................... 25
vii
Dodir .................................................................................................................................................. 25
Zumiranje primicanjem dva prsta ..................................................................................................... 25
Pomeranje sa dva prsta (samo dodirna tabla) ................................................................................. 26
Klik sa dva prsta (samo na dodirnoj tabli) ........................................................................................ 26
Dodir sa četiri prsta (samo na dodirnoj tabli) ................................................................................... 26
Prevlačenje sa tri prsta (samo na dodirnoj tabli) .............................................................................. 27
Prevlačenje jednim prstom (samo dodirni ekran) ............................................................................ 27
Korišćenje tastature i opcionalnog miša ............................................................................................................. 28
Korišćenje tastature na ekranu (samo na pojedinim proizvodima) ................................................. 28
Korišćenje integrisane numeričke tastature (samo na pojedinim proizvodima) ............................. 28
5 Funkcije za zabavu ....................................................................................................................................... 29
Upotreba dodira radi deljenja (samo na pojedinim proizvodima) ...................................................................... 29
Da biste podelili informacije .............................................................................................................. 29
Upotreba veb kamere (samo na pojedinim proizvodima) ................................................................................... 30
Korišćenje audio zapisa ....................................................................................................................................... 30
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 30
Povezivanje slušalica ........................................................................................................................ 30
Povezivanje mikrofona ...................................................................................................................... 30
Povezivanje slušalica sa mikrofonom ............................................................................................... 31
Korišćenje postavki za zvuk .............................................................................................................. 31
Korišćenje video zapisa ....................................................................................................................................... 31
Povezivanje video-uređaja pomoću VGA kabla (samo na pojedinim proizvodima) ......................... 32
Povezivanje žičnih ekrana pomoću MultiStream prenosa ................................................................ 32
Povezivanje ekrana sa računarima sa AMD grafikom (sa opcionalnim čvorištem) ....... 33
Povežite prikaze računara sa Intel grafikom (pomoću izbornog čvorišta) .................... 33
Povežite prikaz računara sa Intel grafikom (pomoću ugrađenog čvorišta) ................... 33
Otkrivanje bežičnih ekrana kompatibilnih sa Miracast tehnologijom i povezivanje sa njima
(samo na pojedinim proizvodima) .................................................................................................... 34
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 35
Isključivanje računara .......................................................................................................................................... 35
Korišćenje softvera HP Fast Charge (samo na pojedinim proizvodima) ............................................................. 35
Podešavanje opcija napajanja ............................................................................................................................. 36
Korišćenje stanja uštede energije ..................................................................................................... 36
Pokretanje i izlazak iz režima spavanja .......................................................................... 36
Omogućavanje stanja hibernacije koje pokreće korisnik i izlazak iz njega (samo na
pojedinim proizvodima) .................................................................................................. 36
Korišćenje merača potrošnje električne energije i postavki napajanja ......................... 37
Postavljanje zaštite lozinkom pri buđenju ..................................................................... 37
Korišćenje napajanja iz baterije ........................................................................................................ 37
viii
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji ................................................................. 38
Korišćenje alatke „Provera HP baterije“ ......................................................................... 38
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije ..................................................... 39
Maksimalno produžavanje vremena pražnjenja baterije ............................................... 39
Upravljanje slabim nivoima baterije ............................................................................... 39
Prepoznavanje niskih nivoa baterije ............................................................ 39
Otklanjanje niskog nivoa baterije ................................................................. 39
Ušteda napajanja iz baterije ........................................................................................... 40
Odlaganje baterije ........................................................................................................... 40
Zamena baterije .............................................................................................................. 40
Korišćenje spoljašnjeg izvora napajanja naizmeničnom strujom .................................................... 41
7 Bezbednost ................................................................................................................................................. 42
Zaštita računara ................................................................................................................................................... 42
Korišćenje lozinki ................................................................................................................................................. 43
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ..................................................................... 43
Podešavanje lozinki u softveru Computer Setup (Podešavanje računara) ...................................... 43
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 44
Unos administratorske lozinke za BIOS .......................................................................... 46
Korišćenje DriveLock bezbednosnih opcija ....................................................................................... 46
Izbor funkcije Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice)
(samo na pojedinim proizvodima) .................................................................................. 46
Omogućavanje funkcije Automatic DriveLock (Automatsko
zaključavanje disk jedinice) .......................................................................... 46
Onemogućavanje funkcije Automatic DriveLock (Automatsko
zaključavanje disk jedinice) .......................................................................... 47
Unošenje Automatic DriveLock lozinke ........................................................ 48
Izbor ručne funkcije DriveLock ........................................................................................ 48
Podešavanje glavne lozinke za DriveLock ................................................... 49
Omogućavanje funkcije DriveLock i podešavanje DriveLock korisničke lozinke ........... 49
Onemogućavanje usluge DriveLock ............................................................................... 50
Unošenje DriveLock lozinke ............................................................................................ 51
Menjanje DriveLock lozinke ............................................................................................ 52
Korišćenje usluge Windows Hello (samo na pojedinim proizvodima) ................................................................ 52
Korišćenje antivirusnog softvera ........................................................................................................................ 52
Korišćenje softvera zaštitnog zida ...................................................................................................................... 53
Ažuriranje softvera .............................................................................................................................................. 53
Upotreba programa HP Client Security (samo na pojedinim proizvodima) ........................................................ 53
Korišćenje programa HP Touchpoint Manager (samo na pojedinim proizvodima) ............................................ 54
Korišćenje opcionalnog bezbednosnog kabla (samo na pojedinim proizvodima) ............................................. 54
Korišćenje čitača otiska prsta (samo na pojedinim proizvodima) ...................................................................... 54
ix
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 54
8 Održavanje .................................................................................................................................................. 55
Poboljšavanje performansi ................................................................................................................................. 55
Korišćenje softvera „Defragmentator diska“ ................................................................................... 55
Korišćenje programa „Čišćenje diska“ .............................................................................................. 55
Korišćenje tehnologije HP 3D DriveGuard (samo na pojedinim proizvodima) ................................. 55
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard .................................................... 56
Ažuriranje programa i upravljačkih programa .................................................................................................... 56
Čišćenje računara ................................................................................................................................................. 56
Procedure za čišćenje ........................................................................................................................ 56
Čišćenje ekrana ............................................................................................................... 57
Čišćenje bočnih strana ili poklopca ................................................................................. 57
Čišćenje dodirne table, tastature ili miša (samo na pojedinim proizvodima) ................ 57
Putovanje sa računarom ili transport računara .................................................................................................. 57
9 Pravljenje rezervnih kopija i oporavak ........................................................................................................... 59
Kreiranje medijuma za oporavak i rezervnih kopija ............................................................................................ 59
Kreiranje HP medijuma za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) ......................................... 59
Korišćenje Windows alatki ................................................................................................................................... 60
Obnavljanje i oporavak sistema .......................................................................................................................... 61
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager ........................................................................ 61
Šta je potrebno da znate pre početka rada .................................................................... 61
Korišćenje HP particije za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) ........................ 62
Korišćenje HP medijuma za oporavak ............................................................................ 63
Promena redosleda pokretanja sistema računara ......................................................... 63
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) ....................... 64
10 Computer Setup (Podešavanje računara) (BIOS), TPM i HP Sure Start .............................................................. 65
Korišćenje programa Computer Setup (Podešavanje računara) ......................................................................... 65
Pokretanje programa Computer Setup (Podešavanje računara) ..................................................... 65
Kretanje i odabir u softveru Computer Setup (Podešavanje računara) ........................................... 65
Vraćanje fabričkih podešavanja u softveru Computer Setup (Podešavanje računara) ................... 66
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 66
Utvrđivanje verzije BIOS-a .............................................................................................. 66
Preuzimanje ažurne verzije BIOS-a ................................................................................ 67
Promena redosleda pokretanja sistema pomoću f9 odziva ............................................................. 68
Postavke za TPM BIOS (samo na pojedinim proizvodima) .................................................................................. 68
Korišćenje tehnologije HP Sure Start (samo na pojedinim proizvodima) ........................................................... 68
x
11 Korišćenje alatke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................................................... 69
Preuzimanje alatke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj ............................................................. 69
12 Specifikacije .............................................................................................................................................. 71
Ulazno napajanje ................................................................................................................................................. 71
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 71
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 72
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 73
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 73
Obraćanje podršci ................................................................................................................................................ 73
Indeks ............................................................................................................................................................ 74
xi
xii
1
Dobro došli
Kada podesite i registrujete računar, preporučujemo vam sledeće korake da biste iskoristili svoju pametnu
investiciju:
●
SAVET:
Da biste se brzo vratili na početni ekran računara iz otvorene aplikacije ili sa Windows radne
površine, pritisnite Windows taster
na tastaturi. Kad ponovo pritisnete Windows taster, vratićete
se na prethodni ekran.
●
Povežite se sa internetom – podesite žičnu ili bežičnu mrežu kako biste se povezali na internet. Više
informacija potražite u odeljku Mrežne veze na stranici 21.
●
Ažurirajte antivirusni softver – zaštitite svoj računar od štete koju izazivaju virusi. Softver je unapred
instaliran na računaru. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje antivirusnog softvera
na stranici 52.
●
Upoznajte se sa svojim računarom – saznajte više o funkcijama računara. Dodatne informacije potražite
u odeljcima Komponente na stranici 4 i Navigacija na ekranu na stranici 25.
●
Pronađite instalirani softver – pristupite listi softvera unapred instaliranog na računaru:
Izaberite dugme Start, a zatim izaberite stavku Sve aplikacije (obavezno na nekim proizvodima).
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, a zatim izaberite stavku Programi i funkcije.
●
Napravite rezervnu kopiju čvrstog diska tako što ćete kreirati diskove ili fleš disk za oporavak. Pogledajte
odeljak Pravljenje rezervnih kopija i oporavak na stranici 59.
1
Pronalaženje informacija
Da biste pronašli resurse koji sadrže detalje o proizvodu, informacije o tome kako da izvršite neke radnje i još
toga, koristite ovu tabelu.
Resurs
Sadržaj
Uputstva za podešavanje
●
Pregled podešavanja i funkcija računara
HP podrška
●
Ćaskanje na mreži sa HP tehničkim osobljem
Za HP podršku idite na http://www.hp.com/support.
●
Brojevi telefona podrške
●
Lokacije HP servisnih centara
Vodič za bezbednost i udobnost
●
Odgovarajuće podešavanje radne stanice
Da biste pristupili ovom vodiču:
●
Saveti za pravilno držanje i radne navike koji će povećati udobnost i
smanjiti rizik od povrede
●
Bezbednosne informacije o elektronskim i mehaničkim
komponentama
●
Važna obaveštenja o propisima, uključujući po potrebi informacije o
pravilnom odlaganju baterije
●
Specifične informacije o garanciji koje se odnose na ovaj računar
▲
Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Sve
aplikacije (obavezno na nekim proizvodima),
izaberite stavku HP pomoć i podrška, a zatim stavku
HP dokumentacija.
– ili –
▲
Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Sve
aplikacije (obavezno na nekim proizvodima),
izaberite stavku HP, a zatim stavku HP
dokumentacija.
– ili –
▲
Posetite lokaciju http://www.hp.com/ergo.
VAŽNO: Morate biti povezani sa internetom da biste
pristupili najnovijoj verziji vodiča za korisnike.
Obaveštenja o propisima, bezbednosti i zaštiti životne
sredine
Da biste pristupili ovom dokumentu:
▲
Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Sve
aplikacije (obavezno na nekim proizvodima),
izaberite stavku HP pomoć i podrška, a zatim stavku
HP dokumentacija.
– ili –
▲
Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Sve
aplikacije (obavezno na nekim proizvodima),
izaberite stavku HP, a zatim stavku HP
dokumentacija.
Ograničena garancija*
Da biste pristupili ovom dokumentu:
▲
Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Sve
aplikacije (obavezno na nekim proizvodima),
izaberite stavku HP pomoć i podrška, a zatim stavku
HP dokumentacija.
– ili –
▲
2
Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Sve
aplikacije (obavezno na nekim proizvodima),
Poglavlje 1 Dobro došli
Resurs
Sadržaj
izaberite stavku HP, a zatim stavku HP
dokumentacija.
– ili –
▲
Posetite lokaciju http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
VAŽNO: Morate biti povezani sa internetom da biste
pristupili najnovijoj verziji vodiča za korisnike.
*HP ograničena garancija se nalazi među vodičima za korisnike na proizvodu i/ili na CD-u ili DVD-u isporučenom u kutiji. U nekim
zemljama ili regionima HP će možda obezbediti odštampanu kopiju garancije u kutiji. Za zemlje ili regione u kojima se garancija ne
obezbeđuje u štampanom formatu možete zatražiti primerak sa adrese http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za proizvode
kupljene u oblasti Pacifičke Azije, možete pisati kompaniji HP na adresu POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore
912006. Priložite naziv proizvoda, svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.
Pronalaženje informacija
3
2
Komponente
Pronalaženje hardvera
Da biste saznali koji je hardver instaliran na računaru:
▲
Upišite upravljač uređajima u polje za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju
Upravljač uređajima.
Prikazuje se lista svih uređaja instaliranih na računaru.
Da biste pronašli informacije o hardverskim komponentama sistema i broj verzije BIOS-a sistema, pritisnite
kombinaciju tastera fn+esc (samo na pojedinim proizvodima).
Pronalaženje softvera
Da biste saznali koji je softver instaliran na računaru:
▲
Izaberite dugme Start i izaberite aplikaciju Sve aplikacije.
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, a zatim izaberite Programi i funkcije.
4
Poglavlje 2 Komponente
Desno
Komponenta
Opis
(1)
USB Type-C port za punjenje
Kada je računar uključen, povezuje i puni USB uređaj koji ima
konektor tipa C, kao što su mobilni telefon, kamera, narukvica
za praćenje aktivnosti ili pametan sat i obezbeđuje prenos
podataka.
(2)
Dvorežimski DisplayPort
Povezuje opcionalni uređaj za digitalni prikaz, poput monitora ili
projektora visokih performansi.
(3)
Čitač memorijskih kartica
Čita opcionalne memorijske kartice koje vam omogućavaju da
skladištite i delite informacije, kao i da njima upravljate ili im
pristupate.
Da biste umetnuli karticu:
1.
Okrenite karticu nalepnicom nagore, tako da konektori
budu okrenuti ka računaru.
2.
Ubacite karticu u čitač memorijskih kartica, a zatim je
pritisnite tako da bude čvrsto postavljena.
Da biste uklonili karticu:
▲
(4)
Kombinovani utikač za audio-izlaz (slušalice)/
audio-ulaz (mikrofon)
Pritisnite karticu i izvadite je iz čitača memorijskih kartica.
Povezuje opcionalne stereo-zvučnike, slušalice, slušalice
„bubice“, slušalice sa mikrofonom ili televizijski audio-kabl.
Takođe povezuje opcionalne slušalice sa mikrofonom. Ovaj
utikač ne podržava opcionalne uređaje samo sa mikrofonom.
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite
jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice, slušalice bubice ili
slušalice sa mikrofonom. Dodatne informacije o bezbednosti
potražite u dokumentu Obaveštenja o propisima, bezbednosti i
zaštiti životne sredine.
Da biste pristupili ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u polju za pretragu na traci
zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
– ili –
Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
2.
Izaberite Moj računar, izaberite karticu Specifikacije i
izaberite Vodiči za korisnike.
NAPOMENA: Kada se neki uređaj poveže sa utikačem, zvučnici
na računaru su onemogućeni.
Desno
5
Komponenta
Opis
(5)
USB 3.x port
Povezuje USB uređaj, kao što je mobilni telefon, kamera,
narukvica za praćenje aktivnosti, ili pametan sat i obezbeđuje
prenos podataka.
(6)
Statusne lampice/utičnica za RJ-45 (mrežna)
Povezuje mrežni kabl.
●
Zelena (levo): mreža je povezana.
●
Žuta (desno): postoji aktivnost na mreži.
(7)
Konektor za priključivanje
Povezuje opcionalni uređaj za priključivanje.
(8)
Slot za SIM karticu
Podržava SIM karticu (modul identifikacije bežičnog
pretplatnika).
(9)
Konektor za napajanje
Povezuje adapter naizmenične struje.
Leva strana
Komponenta
(1)
Opis
Slot za bezbednosni kabl
Povezuje opcionalni bezbednosni kabl sa računarom.
NAPOMENA: Bezbednosni kabl namenjen je da odvrati nekog
od zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to da spreči.
(2)
Otvori za vazduh (2)
Omogućavaju protok vazduha radi hlađenja unutrašnjih
komponenti.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski kako
bi hladio unutrašnje komponente i sprečio pregrevanje.
Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje
tokom uobičajenog rada.
6
(3)
Port za spoljašnji monitor
Povezuje spoljašnji VGA monitor ili projektor.
(4)
USB 3.x port za punjenje
Kad je računar uključen, povezuje i puni USB uređaj, na primer
mobilni telefon, foto-aparat, narukvicu za praćenje aktivnosti ili
pametni sat i obezbeđuje prenos podataka velike brzine.
(5)
Čitač pametne kartice
Podržava opcionalne pametne kartice.
Poglavlje 2 Komponente
Ekran
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene* (2) (samo na pojedinim
proizvodima)
Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja sa bežičnim
lokalnim mrežama (WLAN-ovi).
(2)
WWAN antene* (2) (samo na pojedinim
proizvodima)
Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja sa bežičnim
regionalnim mrežama (WWAN-ovima).
(3)
Interni mikrofoni (2)
Snimaju zvuk.
(4)
Lampica veb kamere (samo na pojedinim
proizvodima)
Uključena: Veb kamera se koristi.
(5)
Veb kamera (samo na pojedinim proizvodima)
Beleži video zapise i fotografije. Neki modeli vam dozvoljavaju da
održavate video konferenciju i ćaskate na mreži pomoću protoka
video zapisa.
Da biste koristili veb kameru:
▲
Upišite kamera u polje za pretragu na traci zadataka i izaberite
stavku Kamera.
*Ove antene nisu vidljive sa spoljne strane računara. Radi optimalnog prenosa uklonite sve prepreke iz oblasti neposredno oko antena.
Obaveštenja o propisima koje se tiču bežične veze potražite u odeljku koji se odnosi na vašu zemlju ili region u vodiču Obaveštenja o
propisima, bezbednosti i zaštiti životne sredine.
Da biste pristupili ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
2.
Izaberite Moj računar, izaberite karticu Specifikacije i izaberite Vodiči za korisnike.
Ekran
7
Gornja strana
Dodirna tabla
Komponenta
Opis
(1)
Palica pokazivača
Pomera pokazivač na ekranu.
(2)
Levo dugme pokazivačke palice
Funkcioniše kao levo dugme na spoljašnjem mišu.
(3)
Taster za uključivanje/isključivanje dodirne
table/lampica dodirne table
Uključuje i isključuje dodirnu tablu.
●
Uključena: Dodirna tabla je isključena.
●
Isključena: Dodirna tabla je uključena.
(4)
Zona dodirne table
Čita pokrete prstom da bi se pomerio pokazivač ili aktivirale
stavke na ekranu.
(5)
Levo dugme dodirne table
Funkcioniše kao levo dugme na spoljašnjem mišu.
(6)
Desno dugme pokazivačke palice
Funkcioniše kao desno dugme na spoljašnjem mišu.
(7)
Polje za dodir za Near Field Communications
(NFC) (samo odabrani proizvodi)
Omogućava vam da dodirnete NFC kompatibilan uređaj i bežično
se povežete i komunicirate sa računarom prenoseći podatke sa
jednog na drugi.
(8)
Desno dugme dodirne table
Funkcioniše kao desno dugme na spoljašnjem mišu.
Lampice
NAPOMENA:
8
Pogledajte ilustraciju koja najbliže odgovara vašem računaru.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
(1)
(2)
(3)
Opis
Lampica napajanja
Lampica privatnosti (samo na pojedinim
proizvodima)
Lampica privremenog isključivanja mikrofona
●
Uključena: Računar je uključen.
●
Treperi: računar je u stanju spavanja, to jest u stanju uštede
energije. Računar isključuje napajanje ekrana i drugih
nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija predstavlja stanje uštede energije koje koristi
najmanju količinu energije.
Uključena: Ekran privatnosti je uključen.
Isključena: Ekran privatnosti je isključen.
●
Žuta: mikrofon je isključen.
●
Isključena: mikrofon je uključen.
(4)
Num lk lampica
Uključena: Num Lock je uključen.
(5)
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrisani bežični uređaj, kao što su
uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je žuta
kada su svi bežični uređaji isključeni.
(6)
Lampica za isključen zvuk
●
Žuta: zvuk računara je isključen.
●
Isključena: zvuk računara je uključen.
(7)
Caps Lock lampica
Uključena: Uključena je funkcija caps lock, što znači da se pri
kucanju koriste samo velika slova.
(8)
Lampica dodirne table
●
Uključena: dodirna tabla je isključena.
Gornja strana
9
Komponenta
Opis
●
Komponenta
(1)
(2)
(3)
Isključena: dodirna tabla je uključena.
Opis
Lampica napajanja
Lampica privatnosti (samo na pojedinim
proizvodima)
Lampica za privremeno isključivanje mikrofona
●
Uključena: Računar je uključen.
●
Treperi: Računar je u stanju spavanja, to jest u stanju
uštede energije. Računar isključuje napajanje ekrana i
drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: Računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija predstavlja stanje uštede energije koje koristi
najmanju količinu energije.
Uključena: Ekran privatnosti je uključen.
Isključena: Ekran privatnosti je isključen.
●
Žuta: Mikrofon je isključen.
●
Isključena: Mikrofon je uključen.
(4)
Num lk lampica
Uključena: Taster Num Lock je uključen.
(5)
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrisani bežični uređaj, kao što su
uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je žuta
kada su svi bežični uređaji isključeni.
10
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
(6)
Opis
Lampica za isključen zvuk
●
Žuta: zvuk računara je isključen.
●
Isključena: zvuk računara je uključen.
(7)
lampica caps lock
Uključena: Uključena je funkcija caps lock, što znači da se pri
kucanju koriste samo velika slova.
(8)
Lampica dodirne table
●
Uključena: Dodirna tabla je isključena.
●
Isključena: Dodirna tabla je uključena.
Gornja strana
11
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta
Komponenta
(1)
Opis
Dugme za napajanje
●
Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga
uključili.
●
Kada je računar uključen, nakratko pritisnite ovo dugme da
biste pokrenuli stanje spavanja.
●
Kada je računar u stanju spavanja, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi napustio to stanje.
●
Kada je računar u stanju hibernacije, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi napustio to stanje.
OPREZ: Ako pritisnete i zadržite dugme za napajanje, izgubićete
sve nesačuvane informacije.
Ako je računar prestao da se odaziva i procedure za isključivanje
ne mogu da se koriste, pritisnite i držite taster za napajanje
najmanje 5 sekundi da biste isključili računar.
Da biste saznali više o postavkama napajanja, pogledajte opcije
napajanja.
▲
Otkucajte opcije napajanja u polju za pretragu na
traci zadataka, a zatim izaberite stavku Opcije napajanja.
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Merač potrošnje
električne energije
napajanja.
(2)
12
Zvučnici (2)
Poglavlje 2 Komponente
Proizvode zvuk.
, a zatim izaberite stavku Opcije
Komponenta
(3)
Opis
Dugme za bežično povezivanje
Uključuje ili isključuje funkciju bežičnog povezivanja, ali ne
uspostavlja bežičnu vezu.
Bežična mreža mora da bude podešena da biste mogli da
uspostavite bežičnu vezu.
(4)
Dugme za isključivanje zvuka
Isključuje i ponovo uključuje zvuk zvučnika.
(5)
Čitač otiska prsta (samo na pojedinim
proizvodima)
Omogućava prijavljivanje u Windows pomoću otiska prsta,
umesto pomoću lozinke.
Gornja strana
13
Tasteri
NAPOMENA: Pogledajte ilustraciju koja najbliže odgovara vašem računaru.
Komponenta
Opis
(1)
Taster esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne u kombinaciji sa
tasterom fn.
(2)
Taster fn
Izvršava često korišćene sistemske funkcije kad se pritisne u
kombinaciji sa funkcijskim tasterom, tasterom num lk, tasterom
esc ili nekim drugim tasterom.
Pogledajte odeljak Korišćenje interventnih tastera
na stranici 15
(3)
Taster s Windows logotipom
Prikažite meni Start.
NAPOMENA: Ako ponovo pritisnete taster sa Windows
logotipom, zatvorićete meni Start.
(4)
Funkcijski tasteri
Izvršava često korišćene sistemske funkcije kada se pritisne u
kombinaciji sa tasterom fn.
Pogledajte odeljak Korišćenje interventnih tastera
na stranici 15
(5)
Ugrađena numerička tastatura
Numerička tastatura postavljena preko slovnih tastera koja vam
omogućava da sabirate, oduzimate i izvršavate druge numeričke
zadatke. Kad je opcija num lk uključena, numerička tastatura
može da se koristi kao spoljašnja numerička tastatura.
NAPOMENA: Ako je funkcija tastature aktivna pri isključivanju
računara, ta funkcija se ponovo aktivira kad uključite računar.
14
(6)
Taster Windows aplikacije
Prikazuje opcije za izabrani objekat.
(7)
Taster num lk
Uključuje i isključuje ugrađenu numeričku tastaturu kada se
pritisne u kombinaciji sa tasterom fn.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
(1)
Taster esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne u kombinaciji sa
tasterom fn.
(2)
Taster fn
Izvršava često korišćene sistemske funkcije kad se pritisne u
kombinaciji sa funkcijskim tasterom, tasterom num lk, tasterom
esc ili nekim drugim tasterom.
Pogledajte odeljak Korišćenje interventnih tastera
na stranici 15
(3)
Taster sa Windows logotipom
Prikažite meni Start.
NAPOMENA: Ako ponovo pritisnete taster sa Windows
logotipom, zatvorićete meni Start.
(4)
Funkcijski tasteri
Izvršava često korišćene sistemske funkcije kada se pritisne u
kombinaciji sa tasterom fn.
Pogledajte odeljak Korišćenje interventnih tastera
na stranici 15
(5)
Taster num lk
Prelazi između navigacijskih i numeričkih funkcija na integrisanoj
numeričkoj tastaturi.
(6)
Integrisana numerička tastatura
Posebna tastatura sa desne strane abecedne tastature koja vam
omogućava sabiranje, oduzimanje i druge numeričke zadatke.
Kad je opcija num lk uključena, integrisana tastatura može da se
koristi kao spoljašnja numerička tastatura.
Korišćenje interventnih tastera
Da biste koristili interventni taster:
▲
Pritisnite taster fn , a zatim pritisnite neki od tastera navedenih u sledećoj tabeli.
Gornja strana
15
Pritisnite fn
+funkcijski taster
Opis
Sprečava posmatrače da vide ekran sa strane. Po potrebi, povećajte ili smanjite svetlinu za dobro osvetljena
ili tamnija okruženja. Ponovo pritisnite fn+f2 da biste isključili paravan za monitor.
NAPOMENA:
Da biste brzo uključili najvišu postavku privatnosti, pritisnite fn+p.
Pokreće stanje spavanja koje čuva informacije u sistemskoj memoriji. Isključuju se ekran i druge komponente
sistema i štedi se energija.
Da biste izašli iz stanja spavanja, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
OPREZ: Da biste smanjili rizik od gubitka informacija, sačuvajte svoj rad pre nego što pokrenete stanje
spavanja.
Isključuje i uključuje pozadinsko svetlo na tastaturi.
NAPOMENA:
Da biste produžili trajanje baterije, isključite ovu funkciju.
Prebacuje sliku na ekranu između uređaja za prikaz koji su povezani sa sistemom. Na primer, ako je monitor
povezan sa računarom, ponovljenim pritiskanjem fn+f4 slika sa ekrana računara prelazi na ekran monitora
radi simultanog prikaza na računaru i na monitoru.
Većina spoljnih monitora prima video informacije sa računara pomoću spoljnog VGA video standarda.
Interventni taster fn+f4 takođe može da menja slike između drugih uređaja koji primaju video informacije na
računaru.
Postepeno smanjuje osvetljenost ekrana sve dok držite pritisnut taster.
Postepeno povećava osvetljenost ekrana sve dok držite pritisnut taster.
Postepeno smanjuje jačinu zvučnika dok držite ovaj taster.
Postepeno povećava jačinu zvučnika dok držite ovaj taster.
Isključuje mikrofon.
16
R
Pauzira ili zaustavlja rad. Time se zamenjuje taster break.
C
Zaključava ćeliju. Time se zamenjuje taster scroll lock.
S
Šalje upit za programiranje. Time se zamenjuje taster sys rq.
Poglavlje 2 Komponente
Donja strana
Komponenta
Opis
(1)
Konektori za priključivanje (2)
Povezuju opcionalni uređaj za priključivanje.
(2)
Otvori za vazduh (2)
Omogućavaju protok vazduha radi hlađenja unutrašnjih
komponenti.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski
kako bi hladio unutrašnje komponente i sprečio
pregrevanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tokom uobičajenog rada.
Prednja strana
Komponenta
(1)
Opis
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrisani bežični uređaj, kao što su
uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth®
uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je
žuta kada su svi bežični uređaji isključeni.
(2)
Lampica napajanja
●
Uključena: računar je uključen.
Donja strana
17
Komponenta
(3)
Opis
Lampica baterije
●
Treperi: računar je u stanju spavanja, to jest u stanju
uštede energije. Računar isključuje napajanje ekrana i
drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija predstavlja stanje uštede energije koje
koristi najmanju količinu energije.
Kad je napajanje naizmeničnom strujom povezano:
●
Bela: Nivo napunjenosti baterije je veći od 90
procenata.
●
Žuta: Nivo napunjenosti baterije je između 0 i 90
procenata.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
Kad napajanje naizmeničnom strujom nije povezano
(baterija se ne puni):
(4)
Lampica disk jedinice
●
Žuta koja treperi: Baterija je dostigla nizak nivo
napunjenosti. Lampica baterije počinje brzo da trepće
kad napunjenost baterije padne na kritičan nivo.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
●
Bela koja treperi: Trenutno se pristupa čvrstom disku.
●
Žuta: HP 3D DriveGuard je privremeno blokirao čvrsti
disk.
NAPOMENA: Dodatne informacije o tehnologiji HP 3D
DriveGuard potražite u odeljku Korišćenje tehnologije HP
3D DriveGuard (samo na pojedinim proizvodima)
na stranici 55.
Nalepnice
Nalepnice zalepljene na računar pružaju informacije koje vam mogu zatrebati kada rešavate probleme sa
sistemom ili kada nosite računar na put u inostranstvo.
VAŽNO: Proverite da li se na sledećim lokacijama nalaze nalepnice opisane u ovom odeljku: sa donje strane
računara, unutar odeljka za bateriju, ispod zaštitnog poklopca, sa zadnje strane ekrana ili u BIOS-u.
●
Servisna nalepnica – pruža važne informacije za identifikovanje računara. Kad se obraćate podršci,
verovatno će vam biti zatražen serijski broj, a možda i broj proizvoda ili broj modela. Pronađite te
brojeve pre nego što se obratite podršci.
Vaša servisna nalepnica će ličiti na neki od primera prikazanih u nastavku. Pogledajte ilustraciju koja
najbliže odgovara servisnoj nalepnici na vašem računaru.
18
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Garantni period
(4)
Broj modela (samo na odabranim proizvodima)
Komponenta
(1)
Naziv modela (samo na odabranim proizvodima)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Garantni period
●
Nalepnice sa propisima – sadrže informacije o propisima koji se odnose na računar.
●
Nalepnice certifikata bežične veze – pružaju informacije o opcionalnim bežičnim uređajima i oznakama
saglasnosti nekih zemalja ili regiona u kojima je korišćenje tih uređaja odobreno.
Umetanje SIM kartice (samo na pojedinim proizvodima)
OPREZ:
Da ne biste oštetili konektore, koristite minimalnu silu kada ubacujete SIM karticu.
Da biste ubacili SIM karticu, pratite ove korake:
1.
Isključite računar pomoću komande „Isključi“.
Umetanje SIM kartice (samo na pojedinim proizvodima)
19
2.
Ubacite SIM karticu u slot za SIM karticu, a zatim je pritisnite tako da čvrsto nalegne.
NAPOMENA: SIM kartica na računaru može se donekle razlikovati od ilustracije u ovom odeljku.
NAPOMENA: Pogledajte ikonu na jedinici da biste se uverili da je u pravilnom položaju.
Da biste izvadili SIM karticu, pritisnite je, a zatim je izvadite iz slota.
20
Poglavlje 2 Komponente
3
Mrežne veze
Računar možete da nosite svuda sa sobom. Međutim, čak i od kuće možete da istražite svet i pristupite
informacijama koje nude milioni veb lokacija pomoću svog računara i žične ili bežične mrežne veze. Ovo
poglavlje će vam pomoći da se povežete sa tim svetom.
Povezivanje sa bežičnom mrežom
Računar može biti opremljen nekim od sledećih bežičnih uređaja:
●
WLAN uređaj – povezuje računar sa bežičnim lokalnim mrežama (često se nazivaju Wi-Fi mreže, bežične
LAN ili WLAN mreže) u poslovnim prostorima, vašem domu i na javnim mestima poput aerodroma,
restorana, kafića, hotela i univerziteta. U okviru WLAN mreže, mobilni bežični uređaj u računaru
komunicira sa bežičnom mrežnom skretnicom ili pristupnom tačkom za bežično povezivanje.
●
HP Mobile Broadband modul (samo na pojedinim proizvodima) – uređaj za bežičnu regionalnu mrežu
(WWAN) koji vam obezbeđuje povezivanje na mnogo većem prostoru. Operateri mobilne mreže
instaliraju bazne stanice (nalik tornjevima za mobilne telefone) na velikim geografskim područjima, što
efikasno obezbeđuje pokrivenost u državama, regionima ili čak u celim zemljama.
●
Bluetooth® uređaj – kreira ličnu mrežu (PAN) za povezivanje sa drugim uređajima omogućenim za
Bluetooth poput računara, telefona, štampača, slušalica, zvučnika i kamera. U PAN mreži svaki uređaj
komunicira direktno sa drugim uređajima i uređaji moraju biti relativno blizu – obično do 10 metara
(približno 33 stope) jedni od drugih.
Korišćenje bežičnih kontrola
Pomoću sledećih funkcija možete kontrolisati bežične uređaje na računaru:
●
Dugme za bežično povezivanje (naziva se i taster za avionski režim ili taster za bežičnu vezu) (u ovom
poglavlju naziva se dugme za bežično povezivanje)
●
Kontrole operativnog sistema
Dugme za bežično povezivanje
Računar može da ima dugme za bežično povezivanje, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dve lampice
bežične veze. Svi bežični uređaji na računaru fabrički su omogućeni.
Lampica bežične veze označava ukupno stanje napajanja bežičnih uređaja, ne status pojedinačnih uređaja.
Kontrole operativnog sistema
Centar za mrežu i deljenje omogućava podešavanje veze ili mreže, povezivanje sa mrežom i dijagnostiku i
rešavanje problema sa mrežom.
Da biste koristili kontrole operativnog sistema:
1.
U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku
Kontrolna tabla.
2.
Izaberite stavku Mreža i internet, a zatim stavku Centar za mrežu i deljenje.
Povezivanje sa bežičnom mrežom
21
Povezivanje sa WLAN mrežom
NAPOMENA: Kada podešavate pristup internetu kod kuće, morate napraviti nalog kod dobavljača internet
usluga (ISP). Da biste kupili internet uslugu i modem, obratite se lokalnom dobavljaču internet usluga.
Dobavljač internet usluga će vam pomoći da postavite modem, instalirate mrežni kabl kako biste povezali
bežičnu mrežnu skretnicu i modem i testirate internet uslugu.
Da biste se povezali na WLAN, pratite sledeće korake:
1.
Postarajte se da je WLAN uređaj uključen.
2.
Izaberite ikonu statusa mreže na traci zadataka i povežite se sa jednom od dostupnih mreža.
Ako je WLAN mreža sa omogućenim bezbednosnim opcijama, od vas se zahteva da unesete bezbednosni
kôd. Unesite kôd i izaberite Dalje da biste dovršili uspostavljanje veze.
NAPOMENA: Ako na spisku nema WLAN mreža, možda se nalazite van dometa bežične skretnice ili
pristupne tačke.
NAPOMENA: Ako ne vidite WLAN mrežu sa kojom želite da se povežete, kliknite desnim tasterom miša
na ikonu statusa mreže na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Otvori Centar za mrežu i deljenje.
Izaberite stavku Podešavanje nove veze ili mreže. Prikazuje se lista sa opcijama koja vam omogućava
da ručno potražite mrežu i povežete se sa njom ili da kreirate novu mrežnu vezu.
3.
Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.
Nakon uspostavljanja veze izaberite ikonu statusa mreže na desnom kraju trake zadataka da biste videli ime i
status veze.
NAPOMENA: Funkcionalni domet (koliko daleko bežični signali putuju) zavisi od primene WLAN-a,
proizvođača mrežne skretnice i smetnji drugih elektronskih uređaja ili strukturalnih prepreka poput zidova i
podova.
Korišćenje usluge HP Mobile Broadband (samo na pojedinim proizvodima)
HP Mobile Broadband računar ima ugrađenu podršku za mobilne veze širokog propusnog opsega. Kad se
koristi na mreži mobilnog operatera, novi računar vam daje slobodu da se povežete sa internetom, šaljete
elektronsku poštu ili da se povežete sa poslovnom mrežom bez potrebe za traženjem WiFi pristupnih tačaka.
NAPOMENA: Ako vaš računar ima HP Mobile Connect, uputstva u ovom odeljku nisu primenjiva na vas.
Pogledajte odeljak Korišćenje funkcije HP Mobile Connect Pro (samo na pojedinim proizvodima)
na stranici 23.
Možda će vam biti potreban IMEI i/ili MEID broj HP Mobile Broadband modula za aktiviranje usluge mobilne
veze širokog propusnog opsega. Broj može da bude odštampan na nalepnici koja se nalazi na donjoj strani
računara, unutar odeljka za bateriju, ispod zaštitnog poklopca ili na poleđini ekrana.
– ili –
Broj možete da pronađete tako što ćete pratiti ove korake:
1.
Na traci zadataka izaberite ikonu statusa mreže.
2.
Izaberite stavku Prikaži postavke veze.
3.
U odeljku Mobilna veza širokog propusnog opsega izaberite ikonu statusa mreže.
Neki operateri mobilnih mreža zahtevaju korišćenje SIM kartice. SIM kartica sadrži osnovne podatke o vama,
poput ličnog identifikacionog broja (PIN), kao i podatke o mreži. U nekim računarima je SIM kartica unapred
22
Poglavlje 3 Mrežne veze
instalirana. Ako SIM kartica nije unapred instalirana, možda ste je dobili uz informacije o modulu HP Mobile
Broadband koje ste dobili uz računar ili je obezbeđuje operator mobilne mreže odvojeno od računara.
Informacije o modulu HP Mobile Broadband i načinu aktiviranja usluge preko željenog operatera mobilne
mreže potražite u informacijama o modulu HP Mobile Broadband koje ste dobili uz računar.
Korišćenje funkcije HP Mobile Connect Pro (samo na pojedinim proizvodima)
HP Mobile Connect Pro je mobilna veza širokog propusnog opsega koja se unapred plaća i koja pruža povoljnu,
bezbednu, jednostavnu i fleksibilnu vezu širokog propusnog opsega za računar. Da biste koristili HP Mobile
Connect Pro, računar mora da ima SIM karticu i aplikaciju HP Mobile Connect. Dodatne informacije o aplikaciji
HP Mobile Connect Pro i o tome gde je dostupna potražite na adresi http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korišćenje GPS-a (samo na pojedinim proizvodima)
Računar može imati Global Positioning System (GPS) uređaj. GPS sateliti pružaju informacije o lokaciji, brzini i
smeru na sisteme koji imaju GPS.
Da biste omogućili GPS, uverite se da je lokacija omogućena u okviru postavke Windows privatnosti.
1.
Otkucajte lokacija u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Postavke
privatnosti lokacije.
2.
Pratite uputstva na ekranu za korišćenje postavki lokacije.
Korišćenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na pojedinim proizvodima)
Bluetooth uređaj pruža bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamenjuje veze putem fizičkih kablova koji
tradicionalno povezuju elektronske uređaje poput sledećih:
●
Računari (stoni, prenosni)
●
Telefoni (mobilni, bežični, pametni)
●
Uređaji za slike (štampač, kamera)
●
Audio uređaji (slušalice, zvučnici)
●
Miš
●
Spoljašnja tastatura
Povezivanje Bluetooth uređaja
Da biste mogli da koristite Bluetooth uređaj, morate da uspostavite Bluetooth vezu.
1.
Otkucajte bluetooth u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Bluetooth
postavke.
2.
Uključite Bluetooth ako već nije uključen.
3.
Izaberite uređaj sa liste, a zatim pratite uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Ako uređaj zahteva verifikaciju, prikazuje se kôd za uparivanje. Na uređaju koji dodajete pratite
uputstva na ekranu da biste proverili da li kôd odgovara kodu za uparivanje. Za više informacija pogledajte
dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.
NAPOMENA: Ako se uređaj ne pojavi na listi, uverite se da je Bluetooth na tom uređaju uključen. Neki uređaji
možda imaju dodatne zahteve; pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.
Povezivanje sa bežičnom mrežom
23
Povezivanje sa žičnom mrežom
Pojedini proizvodi dozvoljavaju kablovske veze: vezu sa lokalnom mrežom (LAN) i modemsku vezu. LAN veza
koristi mrežni kabl i mnogo je brža od modemske koja koristi telefonski kabl. I jedan i drugi kabl kupuju se
posebno.
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od strujnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne uključujte modemski
kabl ili telefonski kabl u RJ-45 (mrežni) konektor.
Povezivanje sa lokalnom mrežom (LAN) (samo na pojedinim proizvodima)
Koristite LAN vezu ako želite da povežete računar direktno sa mrežnom skretnicom u svom domu (umesto
bežične veze) ili ako želite da se povežete sa postojećom mrežom na poslu.
Povezivanje sa LAN-om zahteva 8-pinski, RJ-45 mrežni kabl ili opcionalni priključni uređaj ili port za
proširenje ako na računaru nema RJ-45 porta.
Da biste povezali mrežni kabl, pratite ove korake:
1.
Uključite mrežni kabl u mrežni konektor (1) na računaru.
2.
Drugi kraj kabla priključite u mrežni konektor na zidu (2) ili mrežnu skretnicu.
NAPOMENA: Ako mrežni kabl ima strujno kolo za smanjivanje šumova (3), koje sprečava smetnje od TV
i radio prijemnika, usmerite kraj kabla sa strujnim kolom ka računaru.
24
Poglavlje 3 Mrežne veze
4
Navigacija na ekranu
Na ekranu računara možete da se krećete na sledeće načine:
●
Koristite poteze prstima direktno na ekranu računara (samo na pojedinim proizvodima)
●
Koristite poteze prstima na dodirnoj tabli
●
Koristite tastaturu i opcionalni miš (miš se kupuje zasebno)
●
Koristite tastaturu na ekranu (samo na pojedinim proizvodima)
●
Upotreba pokazivačke palice (samo na pojedinim proizvodima)
Korišćenje dodirne table i pokreta po dodirnom ekranu
Dodirna tabla vam omogućava da se krećete po ekranu računara i kontrolišete pokazivač pomoću
jednostavnih poteza prstima. Možete da koristite i levi i desni taster dodirne table kao odgovarajuće tastere
na spoljnom mišu. Za kretanje po dodirnom ekranu (samo na pojedinim proizvodima) dodirujte direktno ekran
koristeći poteze opisane u ovom poglavlju.
Možete i da prilagodite pokrete i pogledate demonstracije o tome kako funkcionišu. U polju za pretragu na
traci zadataka upišite kontrolna tabla, izaberite stavku Kontrolna tabla i zatim izaberite Hardver i
zvuk. U odeljku Uređaji i štampači izaberite stavku Miš.
NAPOMENA: Ako nije drugačije naznačeno, poteze prstima možete koristiti na dodirnoj tabli ili na dodirnom
ekranu (samo na pojedinim proizvodima).
Dodir
Koristite pokret dodira/dvostrukog dodira da biste izabrali ili otvorili stavku na ekranu.
●
Postavite pokazivač na stavku na ekranu i jednim prstom dodirnite zonu dodirne table ili dodirnite ekran
da biste izabrali stavku. Dvaput dodirnite stavku da biste je otvorili.
Zumiranje primicanjem dva prsta
Koristite zumiranje primicanjem dva prsta da biste umanjili prikaz slika ili teksta.
●
Umanjite tako što ćete postaviti dva razdvojena prsta na zonu dodirne table ili dodirni ekran, a zatim ih
spojiti.
●
Uvećajte tako što ćete postaviti dva spojena prsta na zonu dodirne table ili dodirni ekran, a zatim ih
razdvojiti.
Korišćenje dodirne table i pokreta po dodirnom ekranu
25
Pomeranje sa dva prsta (samo dodirna tabla)
Pomerajte dva prsta da biste se kretali nagore, nadole ili bočno na stranici ili slici.
●
Stavite dva neznatno razmaknuta prsta na zonu dodirne table, a zatim ih prevlačite nagore, nadole,
ulevo ili udesno.
Klik sa dva prsta (samo na dodirnoj tabli)
Dodirnite pomoću dva prsta da biste otvorili meni za objekat na ekranu.
NAPOMENA: Klik pomoću dva prsta ima istu funkciju kao i klik desnim tasterom miša.
●
Dodirnite pomoću dva prsta zonu dodirne table da biste otvorili meni sa opcijama za izabrani objekat.
Dodir sa četiri prsta (samo na dodirnoj tabli)
Koristite dodir sa četiri prsta da biste otvorili centar aktivnosti.
●
26
Dodirnite dodirnu tablu sa četiri prsta da biste otvorili centar aktivnosti i videli trenutne postavke i
obaveštenja.
Poglavlje 4 Navigacija na ekranu
Prevlačenje sa tri prsta (samo na dodirnoj tabli)
Koristite prevlačenje sa tri prsta da biste pregledali otvorene prozore i prebacivali se između otvorenih
prozora i radne površine.
●
Prevucite 3 prsta od sebe da biste videli sve otvorene prozore.
●
Prevucite 3 prsta ka sebi da biste prikazali radnu površinu.
●
Prevucite 3 prsta nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između otvorenih prozora.
Prevlačenje jednim prstom (samo dodirni ekran)
Prevlačite jednim prstom da biste se pomerali kroz liste i stranice ili da biste premestili neki objekat.
●
Da biste pomerili pokazivač na ekranu, lagano prevucite prstom preko ekrana u smeru u kojem želite da
se pomerite.
●
Da biste pomerili objekat, pritisnite i zadržite prst na objektu, a zatim prevucite prstom da biste pomerili
objekat.
Korišćenje dodirne table i pokreta po dodirnom ekranu
27
Korišćenje tastature i opcionalnog miša
Pomoću tastature i miša možete da kucate, birate stavke, pomerate prikaz i vršite iste funkcije kao i pomoću
dodirnih poteza. Tastatura vam omogućava i korišćenje akcijskih tastera i kombinacija tastera za izvršavanje
posebnih funkcija.
NAPOMENA: U zavisnosti od zemlje ili regiona, vaša tastatura može da ima drugačije tastere i funkcije
tastature od onih opisanih u ovom odeljku.
Korišćenje tastature na ekranu (samo na pojedinim proizvodima)
Računar ima tastaturu na ekranu koja se prikazuje na modelima dodirnog ekrana.
1.
Za prikaz tastature na ekranu, dodirnite na ikonu tastature u polju za obaveštavanje, sasvim desno na
traci zadataka.
2.
Počnite da kucate.
Za pristup postavkama tastature na ekranu, otkucajte kontrolna tabla u polju za pretragu na traci
zadataka, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite Uređaji i štampači, a zatim stavku Kucanje.
NAPOMENA: Interventni tasteri se ne prikazuju niti funkcionišu na tastaturi na ekranu.
NAPOMENA: Moguće je da se u vrhu tastature na ekranu prikažu predložene reči. Dodirnite reč da biste
je izabrali.
Korišćenje integrisane numeričke tastature (samo na pojedinim proizvodima)
Računar sadrži integrisanu numeričku tastaturu, a podržava i izbornu spoljašnju numeričku tastaturu,
odnosno izbornu spoljašnju tastaturu koja sadrži numeričku tastaturu. Više informacija o integrisanoj
numeričkoj tastaturi potražite u odeljku Tasteri na stranici 14.
Komponenta
Taster num lk
Opis
Kontroliše funkcije integrisane numeričke tastature. Pritisnite taster
da biste se prebacili sa standardne numeričke funkcije spoljašnje
tastature (fabrički uključeno) na funkciju navigacije (označena
strelicama na tasterima) i obrnuto.
NAPOMENA: Funkcija tastature koja je bila aktivna pri isključivanju
računara ponovo se aktivira kada uključite računar.
Integrisana numerička tastatura
28
Poglavlje 4 Navigacija na ekranu
Fabrički je podešena da funkcioniše kao tasteri na spoljašnjoj
numeričkoj tastaturi. Da biste se prebacili sa numeričke funkcije na
funkciju navigacije (označena strelicama na tasterima) i obrnuto,
pritisnite taster num lk.
5
Funkcije za zabavu
Koristite HP računar za posao ili zabavu, za sastanke s drugima preko veb kamere, pravljenje mešovitih audio
i video zapisa ili povezivanje spoljašnjih uređaja kao što su projektor, monitor, televizor ili zvučnici. Pogledajte
Komponente na stranici 4 da biste pronašli funkcije za zvuk, video i kameru na računaru.
Upotreba dodira radi deljenja (samo na pojedinim proizvodima)
Vaš računar opremljen je naprednim Near Field Communication (NFC) hardverom koji omogućava bežično
deljenje informacija jednim dodirom između dva uređaja koji podržavaju funkciju NFC. Pomoću NFC
tehnologije možete deliti veb lokacije, prenositi informacije o kontaktima, i štampati jednim dodirom uređaja
na štampačima koji podržavaju NFC.
SAVET:
Možete preuzeti NFC aplikacije koje obezbeđuju dodatne funkcije u vezi sa tehnologijom NFC.
VAŽNO: Da biste mogli da delite informacije, potrebno je da funkcija NFC bude uključena na oba uređaja. Da
bi funkcija NFC funkcionisala na uređajima sa operativnim sistemom Windows 10, možda će biti potrebno da
isključite neke usluge, kao što je sBeam. Kod proizvođača NFC uređaja proverite da li je uređaj kompatibilan sa
operativnim sistemom Windows 10.
Da biste podelili informacije
NFC uređajem dodirnite računar da biste započeli deljenje informacija između uređaja i računara.
1.
Otvorite stavku koju želite da podelite.
2.
Dodirnite NFC uređajem računar tako da se dve NFC antene dodirnu. Kada antene prepoznaju jedna
drugu, možda će se čuti zvučni signal.
NAPOMENA: NFC antena računara nalazi se u okviru dodirne Table. Da biste pronašli gde se nalazi NFC
antena drugog uređaja, pogledajte uputstva uređaja.
3.
Na uređaju se može prikazati poruka koja traži od vas da pokrenete prenos, a na računaru poruka koja
vas pita da li želite da primite poslati sadržaj. Pratite uputstva na ekranu da biste prihvatili prijem.
Upotreba dodira radi deljenja (samo na pojedinim proizvodima)
29
Upotreba veb kamere (samo na pojedinim proizvodima)
Računar ima veb kameru (ugrađenu kameru) koja snima video-zapise i fotografije. Neki modeli vam
dozvoljavaju da održavate video konferenciju i ćaskate na mreži pomoću protoka video zapisa.
▲
Da biste pristupili kameri, otkucajte kamera u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite
stavku Kamera sa liste aplikacija.
Korišćenje audio zapisa
Možete da preuzimate muziku i slušate je, koristite protok audio sadržaja (uključujući radio) sa veba, snimate
zvuk ili kombinujete zvuk i video da biste kreirali multimedijalni sadržaj. Možete i da reprodukujete muzičke
CD-ove na računaru (na pojedinim modelima) ili povežete spoljašnju optičku disk jedinicu za reprodukovanje
CD-ova. Da biste više uživali u muzici, povežite slušalice ili zvučnike.
Povezivanje zvučnika
Na računar možete priključiti žičane zvučnike tako što ćete ih povezati sa USB protom ili sa kombinovanim
utikačem za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon) na računaru ili na priključnoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike sa računarom, pratite uputstva proizvođača uređaja. Pre povezivanja
zvučnika, smanjite postavku za jačinu zvuka.
Povezivanje slušalica
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice,
„bubice“ ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne bezbednosne informacije potražite u odeljku Obaveštenja o
propisima, bezbednosti i zaštiti životne sredine.
Da biste pristupili ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
2.
Izaberite Moj računar, izaberite karticu Specifikacije i izaberite Vodiči za korisnike.
Možete da povežete žične slušalice preko utikača za slušalice ili preko kombinovanog priključka za audio-izlaz
(slušalice)/audio-ulaz (mikrofon) na računaru.
Da biste povezali bežične slušalice sa računarom, pratite uputstva proizvođača uređaja.
Povezivanje mikrofona
Da biste snimali zvuk, priključite mikrofon na utikač za audio-izlaz (slušalice)/utikač za audio-ulaz (mikrofon)
na računaru. Za najbolje rezultate pri snimanju govorite direktno u mikrofon i snimajte zvuk u okruženjima
bez buke u pozadini.
30
Poglavlje 5 Funkcije za zabavu
Povezivanje slušalica sa mikrofonom
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice,
„bubice“ ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne bezbednosne informacije potražite u odeljku Obaveštenja o
propisima, bezbednosti i zaštiti životne sredine.
Da biste pristupili ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
2.
Izaberite Moj računar, izaberite karticu Specifikacije i izaberite Vodiči za korisnike.
Kombinacija slušalica i mikrofona se naziva slušalice sa mikrofonom. Možete da povežete slušalice s
mikrofonom sa kablom putem kombinovanog utikača za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon) na
računaru.
Da biste sa računarom povezali bežične slušalice sa mikrofonom, pratite uputstva proizvođača uređaja.
Korišćenje postavki za zvuk
Koristite postavke zvuka da biste podesili jačinu sistemskog zvuka, promenili sistemske zvukove ili upravljali
audio uređajima.
Da biste prikazali ili promenili postavke zvuka:
▲
U polju za pretragu zadataka unesite kontrolna tabla, izaberite stavku Kontrolna Tabla, izaberite
Hardver i zvuk i zatim izaberite Zvuk.
– ili –
Desnim tasterom miša kliknite na dugme Start, izaberite Kontrolna tabla, izaberite Hardver i zvuk i
zatim izaberite Zvuk.
Računar može da ima poboljšani zvučni sistem kompanija Bang & Olufsen, DTS, Beats audio ili nekog drugog
pružaoca usluga. Kao rezultat toga, vaš računar može imati napredne audio-funkcije kojima može da se
upravlja preko kontrolne table za zvuk specifične za vaš audio-sistem.
Koristite kontrolnu tablu za zvuk da biste prikazali i kontrolisali postavke za zvuk.
▲
U polju za pretragu zadataka unesite kontrolna tabla, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite
Hardver i zvuk i zatim izaberite kontrolnu tablu za zvuk specifičnu za vaš sistem.
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite Hardver i
zvuk i zatim izaberite kontrolnu tablu za zvuk specifičnu za vaš sistem.
Korišćenje video zapisa
Vaš računar je moćan video uređaj koji vam omogućava da gledate strimovanje video snimka sa vaših
omiljenih veb lokacija i preuzimate video zapise i filmove da biste ih gledali na računaru kad niste povezani sa
mrežom.
Da biste još više uživali u gledanju, upotrebite jedan od video-portova na računaru za povezivanje sa spoljnim
monitorom, projektorom ili TV-om.
Korišćenje video zapisa
31
VAŽNO: Postarajte se da spoljni uređaj bude povezan na odgovarajući port na računaru pomoću
odgovarajućeg kabla. Sledite uputstva proizvođača uređaja.
Za informacije o korišćenju funkcija za video-zapise, pogledajte HP Support Assistant.
Povezivanje video-uređaja pomoću VGA kabla (samo na pojedinim proizvodima)
NAPOMENA: Da biste povezali VGA video uređaj sa računarom, potreban je VGA kabl, koji se kupuje zasebno.
Da biste sliku sa računara prikazali na spoljnom VGA monitoru ili projektovali kao prezentaciju, priključite
monitor ili projektor na VGA port računara.
1.
Priključite VGA kabl monitora ili projektora na VGA port računara kao što je prikazano.
2.
Pritisnite tastere fn+f4 da biste promenili sliku na ekranu i izabrali jedno od 4 stanja prikaza:
●
Samo na ekranu računara: Slika na ekranu se prikazuje samo na računaru.
●
Duplirano: Slika na ekranu se istovremeno prikazuje na oba uređaja, na računaru i na spoljašnjem
uređaju.
●
Prošireno: Slika na ekranu se rasteže preko oba uređaja – računara i spoljašnjeg uređaja.
●
Samo na drugom ekranu: Slika sa ekrana se prikazuje samo na spoljnom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tastere fn+f4, stanje prikaza se menja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako odaberete opciju „Proširi“, povećajte rezoluciju ekrana
spoljašnjeg uređaja na sledeći način. U polju za pretragu na traci zadataka upišite kontrolna tabla,
izaberite stavku Kontrolna tabla i zatim izaberite Izgled i personalizacija. U okviru Prikaz izaberite
stavku Prilagodi rezoluciju.
Povezivanje žičnih ekrana pomoću MultiStream prenosa
MultiStream prenos (MST) vam omogućava da povežete sa računarom više ožičenih uređaja za prikaz
povezivanjem sa VGA ili DisplayPort portovima na računaru i takođe sa VGA ili DisplayPort portovima na
čvorištu ili spoljnoj priključnoj stanici. Možete se povezati na nekoliko načina, u zavisnosti od tipa grafičkog
kontrolera instaliranog na računaru i toga da li vaš računar sadrži ugrađeno čvorište. Idite na upravljački
uređaj da biste saznali koji je hardver instaliran na vašem računaru.
▲
32
Upišite upravljač uređajima u polje za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju
Upravljač uređajima. Prikazuje se lista svih uređaja instaliranih na računaru.
Poglavlje 5 Funkcije za zabavu
Povezivanje ekrana sa računarima sa AMD grafikom (sa opcionalnim čvorištem)
NAPOMENA: Sa AMD grafičkim kontrolerom i opcionalnim čvorištem možete da povežete do 3 spoljašnja
uređaja za prikaz.
Da biste podesili više uređaja za prikaz, pratite ove korake:
1.
Povežite spoljašnje čvorište (kupuje se zasebno) na DisplayPort na računaru pomoću DP-DP kabla
(kupuje se zasebno). Proverite da li je adapter napajanja čvorišta priključen na napajanje naizmeničnom
strujom.
2.
Povežite spoljašnje uređaje za prikaz sa VGA priključcima ili DisplayPort-ovima na čvorištu.
3.
Da biste videli sve svoje povezane uređaje za prikaz, upišite upravljač uređajima u polju za
pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju Upravljač uređajima. Ako ne vidite sve
priključene ekrane, proverite da li je svaki priključen u odgovarajući port na čvorištu.
NAPOMENA: U opcije za više ekrana spadaju opcija Dupliraj, koja preslikava vaš ekran računara na sve
omogućene uređaje za prikaz ili opcija Proširi, koja širi vaš ekran računara preko svih omogućenih
uređaja za prikaz.
Povežite prikaze računara sa Intel grafikom (pomoću izbornog čvorišta)
NAPOMENA: Sa Intel grafičkom upravljačem i opcionalnim čvorištem možete da povežete do 3 uređaja za
prikaz.
Da biste podesili više uređaja za prikaz, pratite ove korake:
1.
Povežite spoljašnje čvorište (kupuje se zasebno) na DisplayPort na računaru pomoću DP-DP kabla
(kupuje se zasebno). Proverite da li je adapter napajanja čvorišta priključen na napajanje naizmeničnom
strujom.
2.
Povežite spoljašnje uređaje za prikaz sa VGA priključcima ili DisplayPort-ovima na čvorištu.
3.
Kada Windows otkrije da je monitor povezan sa DP čvorištem, prikazuje se obaveštenje o topologiji
DisplayPort dijaloga. Kliknite na odgovarajuću opciju da biste podesili svoj monitor. U opcije za više
ekrana spadaju opcija Dupliraj, koja preslikava ekran računara na sve aktivirane ekrane ili opcija Proširi,
koja širi vaš ekran računara preko svih aktiviranih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne prikaže, proverite da li su svi spoljašnji uređaji za prikaz
priključeni u odgovarajući port na čvorištu. Za više informacija, u polju za pretragu na traci zadataka
upišite kontrolna tabla, izaberite stavku Kontrolna tabla i zatim izaberite Izgled i
personalizacija. U okviru Prikaz izaberite stavku Prilagodi rezoluciju.
Povežite prikaz računara sa Intel grafikom (pomoću ugrađenog čvorišta)
Sa unutrašnjim čvorištem i kontrolerom Intel grafike možete povezati do 3 uređaja za prikaz u sledećim
konfiguracijama:
●
Dva 1920 x 1200 monitora DP povezana sa računarom + jedan 1920 x 1200 VGA monitor priključen na
opcionalnu priključnu stanicu
●
Jedan 2560 x 1600 monitor DP povezan sa računarom + jedan 1920 x 1200 VGA monitor priključen na
opcionalnu priključnu stanicu
Korišćenje video zapisa
33
Da biste podesili više uređaja za prikaz, pratite ove korake:
1.
Povežite spoljašnje ekrane sa VGA priključcima ili Displayport (DP) na postolju računara ili na baznoj
stanici.
2.
Kada Windows otkrije da je monitor povezan sa DP čvorištem, prikazuje se obaveštenje o topologiji
DisplayPort dijaloga. Kliknite na odgovarajuću opciju da biste podesili svoj monitor. U opcije za više
ekrana spadaju opcija Dupliraj, koja preslikava ekran računara na sve aktivirane ekrane ili opcija Proširi,
koja širi vaš ekran računara preko svih aktiviranih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne prikaže, proverite da li su svi spoljašnji uređaji za prikaz
priključeni u odgovarajući port na čvorištu. Za više informacija, u polju za pretragu na traci zadataka
upišite kontrolna tabla, izaberite stavku Kontrolna tabla i zatim izaberite Izgled i
personalizacija. U okviru Prikaz izaberite stavku Prilagodi rezoluciju.
Otkrivanje bežičnih ekrana kompatibilnih sa Miracast tehnologijom i povezivanje
sa njima (samo na pojedinim proizvodima)
NAPOMENA: Da biste saznali koji tip ekrana imate (Miracast kompatibilni ili Intel WiDi), pogledajte
dokumentaciju koju ste dobili sa TV-om ili sekundarnim uređajem za prikaz.
Da biste otkrili i povezali se sa Miracast kompatibilnim bežičnim ekranima bez napuštanja trenutnih aplikacija,
pratite dolenavedene korake.
Da biste otvorili Miracast:
▲
34
Otkucajte projekcija u polju za pretragu na traci zadataka i kliknite na Projekcija na drugom
ekranu. Kliknite na Poveži se sa bežičnim ekranom i pratite uputstva na ekranu.
Poglavlje 5 Funkcije za zabavu
6
Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: Računar možda ima dugme ili prekidač za napajanje. Termin dugme za napajanje koristi se u
celom ovom vodiču kada je reč o svim tipovima kontrola napajanja.
Isključivanje računara
OPREZ:
Kada isključite računar, nesačuvane informacije se gube.
Kada zadate komandu za isključivanje računara, svi otvoreni programi će se zatvoriti, uključujući i operativni
sistem, a zatim će se isključiti ekran i računar.
Računar isključite u sledećim slučajevima:
●
Kada treba da zamenite bateriju ili pristupite komponentama unutar računara
●
Kada povezujete uređaj spoljašnjeg hardvera koji se ne povezuje preko Universal Serial Bus (USB) porta
●
Kada se računar u dužem periodu neće koristiti ili priključivati na spoljašnje napajanje
Iako računar možete isključiti pomoću dugmeta za napajanje, preporučena procedura je korišćenje Windows
komande za isključivanje:
NAPOMENA: Ako je računar u stanju spavanja ili hibernacije (samo na pojedinim proizvodima), najpre
morate izaći iz trenutnog stanja da biste mogli da isključite računar kratkim pritiskom tastera za napajanje.
1.
Sačuvajte ono što ste radili i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Izaberite dugme Start, izaberite ikonu Napajanje, a zatim stavku Isključi.
Ako računar ne reaguje na komandu i ne možete da ga isključite na navedeni način, pokušajte sa sledećim
procedurama isključivanja u hitnim slučajevima, i to ovim redosledom:
●
Pritisnite kombinaciju tastera ctrl+alt+delete. Izaberite ikonu Napajanje i izaberite stavku Isključi.
●
Pritisnite i držite dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Iskopčajte računar iz spoljnog napajanja.
●
Pritisnite i držite dugme za napajanje najmanje 15 sekundi.
Korišćenje softvera HP Fast Charge (samo na pojedinim
proizvodima)
Funkcija HP Fast Charge vam omogućava da brzo napunite bateriju računara. U zavisnosti od modela računara
i adaptera naizmenične struje, Fast Charge radi na neki od sledećih načina:
●
Kada je preostalo punjenje baterije između nula i 50%, baterija će se napuniti do 50% punog kapaciteta
za najviše 30 minuta.
●
Kada je preostalo punjenje baterije između nula i 90%, baterija će se napuniti do 90% punog kapaciteta
za najviše 90 minuta.
Da biste koristili HP Fast Charge, isključite računar, a zatim povežite adapter naizmenične struje sa računarom
i spoljašnjim napajanjem.
Isključivanje računara
35
Podešavanje opcija napajanja
OPREZ: Postoji nekoliko dobro poznatih nedostataka programa kada je računar u stanju spavanja. Da biste
sprečili da neovlašćeni korisnik pristupi podacima na vašem računaru, čak i šifrovanim podacima, HP
preporučuje da pokrenete stanje hibernacije umesto stanja spavanja svaki put kada računar ne bude u vašem
fizičkom posedu. Ovaj postupak je naročito važan kada putujete i nosite računar sa sobom.
Korišćenje stanja uštede energije
Stanje spavanja je fabrički omogućeno. Kad aktivirate stanje spavanje, lampice napajanja će početi da trepere,
a ekran će se isključiti. Vaš rad se čuva u memoriji.
OPREZ: Da biste smanjili rizik od mogućeg narušavanja kvaliteta audio i video snimaka, gubitka mogućnosti
reprodukcije zvuka ili video zapisa ili gubitka informacija, ne uključujte režim spavanja dok snimate na disk ili
spoljašnju memorijsku karticu ili čitate sa njih.
NAPOMENA: Dok je računar u stanju spavanja, ne možete se povezivati na mrežu niti izvršavati bilo kakve
funkcije na računaru.
Pokretanje i izlazak iz režima spavanja
Kad je računar uključen, možete pokrenuti stanje spavanja na neki od sledećih načina:
●
Nakratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Izaberite dugme Start, izaberite ikonu Napajanje, a zatim stavku Stanje spavanja.
Da biste izašli iz režima spavanja, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
Kad računar izađe iz stanja spavanja, uključiće se lampice za napajanje, a računar se vraća na ono što ste
radili, tamo gde ste stali.
NAPOMENA: Ukoliko ste zadali lozinku pri buđenju računara, morate uneti svoju lozinku za Windows pre
nego što se na računaru ponovo prikaže ekran.
Omogućavanje stanja hibernacije koje pokreće korisnik i izlazak iz njega (samo na pojedinim
proizvodima)
Stanje hibernacije koje pokreće korisnik možete omogućiti i promeniti druge postavke napajanja i vremenska
ograničenja pomoću opcija napajanja:
1.
Otkucajte opcije napajanja u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Opcije
napajanja.
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Merač potrošnje električne energije
, a zatim izaberite
stavku Opcije napajanja.
2.
U levom oknu izaberite stavku Odaberite funkciju dugmadi za napajanje.
3.
Izaberite stavku Promenite postavke koje trenutno nisu dostupne, a zatim u oblastima Kada
pritisnem dugme za napajanje ili Kada pritisnem dugme za režim spavanja izaberite stavku Stanje
hibernacije.
– ili –
36
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
U odeljku Postavke isključivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Hibernacija da biste prikazali opciju
„Hibernacija“ u meniju „Napajanje“.
4.
Izaberite Sačuvaj promene.
Da biste izašli iz hibernacije, nakratko pritisnite taster za napajanje. Uključuju se lampice za napajanje, a na
ekran se vraća ono što ste radili, tamo gde ste stali.
NAPOMENA: Ako ste zadali lozinku koju treba uneti pri buđenju, morate uneti Windows lozinku da biste se
vratili na ekran gde ste prestali sa radom.
Korišćenje merača potrošnje električne energije i postavki napajanja
Merač potrošnje električne energije se nalazi na Windows radnoj površini. Pomoću merača potrošnje
električne energije možete da brzo pristupite postavkama napajanja i pogledate nivo napunjenosti baterije.
●
Da biste videli procenat preostale napunjenosti baterije i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač
miša na ikonu merača potrošnje električne energije
●
.
Da biste koristili opcije napajanja, kliknite desnim tasterom miša na ikonu merača potrošnje električne
energije
, a zatim izaberite stavku sa liste. Možete i otkucati opcije napajanja u polju za
pretragu na traci zadataka, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.
Različite ikone merača potrošnje električne energije pokazuju da li se računar napaja iz baterija ili spoljašnjeg
izvora. Ikona prikazuje i poruku ako nivo napunjenosti baterije postane nizak ili kritičan.
Postavljanje zaštite lozinkom pri buđenju
Da biste podesili računar da zahteva unos lozinke po izlasku iz stanja spavanja ili hibernacije, pratite sledeće
korake:
1.
Otkucajte opcije napajanja u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Opcije
napajanja.
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Merač potrošnje električne energije
, a zatim izaberite
stavku Opcije napajanja.
2.
U levom oknu izaberite stavku Zahtevaj lozinku po buđenju računara.
3.
Izaberite stavku Promenite postavke koje trenutno nisu dostupne.
4.
Izaberite stavku Zahtevaj lozinku (preporučuje se).
NAPOMENA: Da biste kreirali lozinku korisničkog naloga ili promenili trenutnu lozinku korisničkog
naloga, izaberite stavku Kreirajte ili promenite lozinku korisničkog naloga. Ako nije potrebno da
kreirate ili promenite lozinku korisničkog naloga, pređite na 5. korak.
5.
Izaberite Sačuvaj promene.
Korišćenje napajanja iz baterije
UPOZORENJE! Da biste smanjili mogućnost pojavljivanja bezbednosnih problema, koristite samo baterije
obezbeđene uz računar, rezervne baterije koje je obezbedio HP ili kompatibilne baterije koje ste kupili od
preduzeća HP.
Podešavanje opcija napajanja
37
Računar se napaja sa baterije uvek kad nije priključen na spoljni izvor naizmenične struje. Vek trajanja baterije
računara zavisi od postavki za upravljanje napajanjem, pokrenutih programa, svetline ekrana, spoljnih
uređaja povezanih sa računarom i drugih faktora. Ako se baterija nalazi u računaru dok je računar priključen
na napajanje naizmeničnom strujom, baterija će se puniti, a vaši podaci će biti sačuvani u slučaju prekida
napajanja. Ako se u računaru nalazi napunjena baterija i ako se računar napaja sa spoljnog izvora naizmenične
struje, automatski se prebacuje na napajanje sa baterije kad se adapter naizmenične struje iskopča iz
računara ili dođe do nestanka struje.
NAPOMENA: Kada prekinete napajanje iz izvora naizmenične struje, svetlina ekrana se automatski smanjuje
kako bi se uštedela baterija. Na pojedinim računarima moguće je prebacivanje između režima rada sa
grafikom kako bi se produžio životni vek baterije.
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji
Da biste pristupili obaveštenjima o bateriji:
1.
Otkucajte support u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
– ili –
Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
2.
Izaberite stavku Moj računar, izaberite karticu Dijagnostika i alatke i izaberite stavku Provera HP
baterije. Ako alatka „Provera HP baterije“ pokazuje da je potrebno zameniti bateriju, obratite se podršci.
HP Support Assistant obezbeđuje sledeće alatke i informacije o bateriji.
●
Alatka „Provera HP baterije“ za testiranje performansi baterije
●
Informacije o kalibrisanju, upravljanju napajanjem i pravilnom održavanju i skladištenju radi
produžavanja radnog veka baterije
●
Informacije o tipu baterije, specifikacijama, radnim ciklusima i kapacitetu
Korišćenje alatke „Provera HP baterije“
Da biste nadgledali status baterije ili u slučaju da baterija ne zadržava punjenje, pokrenite alatku „Provera HP
baterije“ u aplikaciji HP Support Assistant. Ako alatka „Provera HP baterije“ pokazuje da je potrebno zameniti
bateriju, obratite se podršci.
Da biste pokrenuli alatku „Provera HP baterije“:
1.
Povežite adapter naizmenične struje sa računarom.
NAPOMENA: Da bi alatka za proveru baterije ispravno radila, računar mora biti priključen na spoljno
napajanje.
2.
Otkucajte support u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
– ili –
Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
3.
Izaberite stavku Moj računar, izaberite karticu Dijagnostika i alatke i izaberite stavku Provera HP
baterije. Ako alatka „Provera HP baterije“ pokazuje da je potrebno zameniti bateriju, obratite se podršci.
Alatka za proveru baterije pregleda bateriju i njene ćelije i proverava da li rade ispravno, a zatim šalje rezultate
pregleda.
38
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije
▲
Pomerite pokazivač iznad ikone Merač potrošnje električne energije
.
Maksimalno produžavanje vremena pražnjenja baterije
Vreme pražnjenja baterije zavisi od funkcija koje koristite dok se računar napaja sa baterije. Maksimalno
vreme pražnjenja se postepeno smanjuje kako se kapacitet baterije vremenom smanjuje.
Saveti za maksimalno produžavanje vremena pražnjenja baterije:
●
Smanjite osvetljenost ekrana.
●
U okviru stavke „Opcije napajanja“ izaberite postavku Ušteda energije.
Upravljanje slabim nivoima baterije
Informacije u ovom poglavlju opisuju upozorenja i sistemske odzive podešene u fabrici. Neka upozorenja o
niskom nivou napunjenosti baterije i odzive sistema možete promeniti pomoću stavke „Opcije napajanja“.
Svetlost ne utiče na postavke podešene pomoću opcija napajanja.
Otkucajte opcije napajanja u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Opcije
napajanja.
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Merač potrošnje električne energije
, a zatim izaberite stavku
Opcije napajanja.
Prepoznavanje niskih nivoa baterije
Kada je baterija jedini izvor napajanja računara i ako je nivo napunjenosti nizak ili kritičan, dešava se sledeće:
●
Lampica baterije (samo na pojedinim proizvodima) pokazuje nizak ili kritičan nivo baterije.
– ili –
●
Ikona Merač potrošnje električne energije
pokazuje obaveštenje o niskom ili kritičnom nivou
baterije.
Ako je računar uključen ili u stanju spavanja, on nakratko ostaje u stanju spavanja, a zatim se isključuje pri
čemu se gube sve nesačuvane informacije.
Otklanjanje niskog nivoa baterije
Otklanjanje niskog nivoa baterije kada ima spoljnjeg napajanja
▲
Povežite jedan od sledećih uređaja:
●
Adapter naizmenične struje
●
Opcionalnu baznu stanicu ili uređaj za proširenje
●
Opcionalni adapter struje kupljen od kompanije HP kao dodatni pribor
Podešavanje opcija napajanja
39
Rešavanje problema sa niskim nivoom baterije kada nema izvora napajanja
Da biste rešili problem niskog nivoa napunjenosti baterije kad nije dostupan izvor napajanja, sačuvajte rad i
isključite računar.
Ušteda napajanja iz baterije
●
Otkucajte opcije napajanja u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Opcije
napajanja.
– ili –
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Merač potrošnje električne energije
, a zatim izaberite
stavku Opcije napajanja.
●
U okviru „Opcije napajanja“ izaberite postavku za malu potrošnju energije:
●
Isključite veze sa bežičnom i lokalnom mrežom (LAN) i zatvorite modemske aplikacije kada ih ne
koristite.
●
Isključite spoljašnje uređaje koji nisu priključeni na spoljašnji izvor napajanja kada ih ne koristite.
●
Zaustavite, onemogućite ili uklonite spoljne memorijske kartice koje ne koristite.
●
Smanjite osvetljenost ekrana.
●
Pre nego što završite sa radom, prebacite računar u stanje spavanja ili isključite računar.
Odlaganje baterije
Kad baterija dođe do kraja životnog veka, nemojte je odlagati u opšti kućni otpad. Pridržavajte se lokalnih
zakona i propisa za odlaganje baterija.
Zamena baterije
Korisnici ne mogu lako sami da promene baterije u ovom proizvodu. Vađenje ili zamena baterije mogli bi da
utiču na važenje garancije Ako baterija više ne zadržava punjenje, obratite se podršci.
40
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Korišćenje spoljašnjeg izvora napajanja naizmeničnom strujom
UPOZORENJE! Da biste izbegli potencijalne bezbednosne probleme, koristite samo adapter naizmenične
struje koji ste dobili uz računar, rezervni adapter naizmenične struje koji obezbeđuje HP ili kompatibilni
adapter naizmenične struje koji ste kupili od preduzeća HP.
NAPOMENA: Informacije o povezivanju izvora napajanja naizmeničnom strujom potražite na posteru
Uputstva za podešavanje koji se isporučuje u kutiji sa računarom.
Spoljašnje napajanje naizmeničnom strujom izvršava se preko odobrenog adaptera naizmenične struje ili
opcionalne bazne stanice odnosno uređaja za proširenje.
Priključite računar na spoljni izvor napajanja naizmeničnom strujom u slučaju bilo kog od sledećih uslova:
●
Kada punite ili kalibrišete bateriju
●
Kada instalirate ili menjate sistemski softver
●
Kad upisujete informacije na CD, DVD ili BD (samo na pojedinim proizvodima)
●
Kada pokrećete alatku „Defragmentator diska“
●
Kada pravite rezervne kopije ili vršite oporavak.
Kad računar priključite na spoljni izvor napajanja naizmeničnom strujom, dešava se sledeće:
●
Baterija počinje da se puni.
●
Ako je računar uključen, promeniće se izgled ikone merača potrošnje električne energije na traci
zadataka.
Kada isključite spoljno napajanje naizmeničnom strujom, dešavaju se sledeći događaji:
●
Računar prelazi na napajanje iz baterije.
●
Svetlina ekrana automatski se smanjuje kako bi se produžio vek trajanja baterije.
Podešavanje opcija napajanja
41
7
Bezbednost
Zaštita računara
Standardne bezbednosne funkcije koje pružaju operativni sistem Windows i uslužni program Windows
Computer Setup (BIOS, koji se pokreće pod bilo kojim operativnim sistemom) mogu zaštititi lične postavke i
podatke od različitih rizika.
NAPOMENA: Bezbednosna rešenja su projektovana da deluju kao mere odvraćanja. Ove mere odvraćanja ne
mogu da spreče nepravilno rukovanje proizvodom ili krađu.
NAPOMENA: Pre nego što pošaljete računar na servisiranje, napravite rezervnu kopiju poverljivih podataka i
izbrišite ih i uklonite sve postavke lozinke.
NAPOMENA: Neke funkcije navedene u ovom odeljku možda nisu dostupne na vašem računaru.
NAPOMENA: Vaš računar podržava Computrace, bezbednosnu uslugu praćenja i oporavka na mreži,
dostupnu u određenim regionima. Ako je računar ukraden, Computrace može da prati računar ukoliko
neovlašćeni korisnik pristupa internetu. Morate da kupite softver i da se pretplatite na uslugu kako biste
koristili Computrace. Informacije o naručivanju softvera Computrace potražite na lokaciji http://www.hp.com.
Rizik računara
Bezbednosna funkcija
Neovlašćena upotreba računara
●
Softver HP Client Security, u kombinaciji sa lozinkom,
pametnom karticom, karticom bez kontakta, registrovanim
otiscima prstiju ili drugim akreditivima za potvrdu identiteta
●
BIOS lozinka za pokretanje sistema
Neovlašćen pristup programu Computer Setup (Podešavanje
računara) (BIOS)
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup
(Podešavanje računara)*
Neovlašćen pristup sadržajima čvrstog diska
Lozinka za DriveLock (samo na pojedinim proizvodima) u okviru
programa Computer Setup (Podešavanje računara)*
Neovlašćeno pokretanje sa opcionalne spoljašnje optičke disk
jedinice (samo na pojedinim proizvodima), opcionalnog
spoljašnjeg čvrstog diska (samo na pojedinim proizvodima) ili
internog mrežnog adaptera
Funkcija za opcije pokretanja u softveru Computer Setup
(Podešavanje računara)*
Neovlašćeni pristup Windows korisničkom nalogu
Windows korisnička lozinka
Neovlašćeni pristup podacima
Windows BitLocker
Neovlašćeno uklanjanje računara
Slot za bezbednosni kabl (koristi se sa opcionalnim bezbednosnim
kablom samo na pojedinim proizvodima)
*Computer Setup je ugrađeni uslužni program zasnovan na ROM-u koji može da se koristi čak i kad operativni sistem ne funkcioniše ili
ne može da se učita. Da biste se kretali i vršili izbor u programu Computer Setup, možete da koristite pokazivački uređaj (dodirnu tablu,
palicu pokazivača ili USB miš) odnosno tastaturu.
NAPOMENA:
42
Na tablet računarima bez tastature možete da koristite dodirni ekran.
Poglavlje 7 Bezbednost
Korišćenje lozinki
Lozinka je grupa znakova koje birate da biste obezbedili informacije na računaru. Može biti podešeno nekoliko
tipova lozinki, u zavisnosti od toga kako želite da kontrolišete pristup informacijama. Lozinke mogu da se
podese u operativnom sistemu Windows ili u programu Computer Setup (Podešavanje računara) koji je
unapred instaliran na računaru.
●
Administratorska lozinka za BIOS, lozinka za pokretanje sistema i DriveLock lozinka podešavaju se u
uslužnom programu Computer Setup i njima upravlja BIOS sistema.
●
Windows lozinke se podešavaju samo u operativnom sistemu Windows.
●
Ako zaboravite i korisničku DriveLock lozinku i glavnu DriveLock lozinku podešenu u softveru Computer
Setup (Podešavanje računara), čvrsti disk koji je zaštićen lozinkama trajno je zaključan i ne može se više
koristiti.
Možete koristiti istu lozinku za program Computer Setup i za Windows bezbednosnu opciju.
Koristite sledeće savete za kreiranje i čuvanje lozinki:
●
Kada kreirate lozinku, pratite zahteve koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za više aplikacija ili veb lokacija, a svoju lozinku za Windows nemojte
koristiti ni za jednu drugu aplikaciju ili veb lokaciju.
●
Koristite funkciju Password Manager u programu HP Client Security za skladištenje korisničkih imena i
lozinki za veb lokacije i aplikacije. Ubuduće ćete moći bezbedno da ih pročitate ako ne možete da ih
zapamtite.
●
Nemojte čuvati svoje lozinke u datoteci na računaru.
Sledeća tabela navodi često korišćene Windows lozinke i opisuje njihove funkcije.
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup Windows nalogu na nivou administratora.
NAPOMENA: Podešavanje administratorske lozinke za Windows
ne podešava administratorsku lozinku za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup Windows korisničkom nalogu.
*Da biste pronašli informacije o podešavanju administratorske lozinke za Windows ili korisničke lozinke za Windows, otkucajte
support u polju za pretragu na traci zadataka i izaberite aplikaciju HP Support Assistant.
Podešavanje lozinki u softveru Computer Setup (Podešavanje računara)
Lozinka
Funkcijski
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup softveru Computer Setup (Podešavanje računara).
NAPOMENA: Ako su omogućene funkcije za sprečavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda nećete moći
da je uklonite dok se te funkcije ne onemoguće.
Lozinka za pokretanje sistema
●
Mora da se unese svaki put kad uključite ili ponovo
pokrenete računar.
Korišćenje lozinki
43
Lozinka
Funkcijski
●
Ako zaboravite lozinku za pokretanje sistema, nećete moći
da uključite računar niti da ga ponovo pokrenete.
DriveLock glavna lozinka*
Obezbeđuje pristup internom čvrstom disku koji štiti DriveLock i
podešena je pod DriveLock lozinkama tokom procesa
omogućavanja. Ova lozinka se koristi i za uklanjanje DriveLock
zaštite.
DriveLock korisnička lozinka*
Obezbeđuje pristup internom čvrstom disku koji štiti DriveLock i
zadata je pod DriveLock lozinkama tokom procesa omogućavanja.
*Detalje o svakoj od ovih lozinki potražite u sledećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Pratite ove korake da biste podesili, promenili ili obrisali ovu lozinku:
Podešavanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Podešavanje računara).
●
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup (Podešavanje računara).
Tablet računari bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje
jačine zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
2.
Izaberite stavku Security (Bezbednost), izaberite stavku Create BIOS Administrator password (Kreiraj
administratorsku lozinku za BIOS) ili Set Up BIOS Administrator Password (Podesi administratorsku
lozinku za BIOS) (samo na pojedinim proizvodima), a zatim pritisnite taster enter.
3.
Kada vam bude zatraženo, unesite lozinku.
4.
Kada vam bude zatraženo, ponovo unesite novu lozinku da biste je potvrdili.
5.
Da biste sačuvali promene i napustili Computer Setup (Podešavanje računara), kliknite na ikonu Save
(Sačuvaj) i pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi) i pritisnite enter.
Promene se primenjuju od ponovnog pokretanja računara.
Promena administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Podešavanje računara).
●
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
▲
●
44
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup (Podešavanje računara).
Tablet računari bez tastature:
Poglavlje 7 Bezbednost
▲
Isključite tablet. Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje
jačine zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
2.
Unesite trenutnu administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Izaberite stavku Security (Bezbednost), izaberite stavku Change BIOS Administrator Password
(Promeni administratorsku lozinku za BIOS) ili Change Password (Promeni lozinku) (samo na pojedinim
proizvodima), a zatim pritisnite taster enter.
4.
Kada vam bude zatraženo, unesite svoju važeću lozinku.
5.
Kada dobijete upit, otkucajte svoju novu lozinku.
6.
Kada vam bude zatraženo, ponovo unesite svoju novu lozinku da biste potvrdili.
7.
Da biste sačuvali promene i napustili Computer Setup (Podešavanje računara), izaberite ikonu Save
(Sačuvaj) i pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi) i pritisnite enter.
Promene se primenjuju od ponovnog pokretanja računara.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Podešavanje računara).
●
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup (Podešavanje računara).
Tablet računari bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje
jačine zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
2.
Unesite trenutnu administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Izaberite stavku Security (Bezbednost), izaberite stavku Change BIOS Administrator Password
(Promeni administratorsku lozinku za BIOS) ili Change Password (Promeni lozinku) (samo na pojedinim
proizvodima), a zatim pritisnite taster enter.
4.
Kada vam bude zatraženo, unesite svoju važeću lozinku.
5.
Kada vam bude zatražena nova lozinka, ostavite prazno polje i pritisnite taster enter.
6.
Kada vam bude zatražena da ponovo unesete novu lozinku, ostavite prazno polje, a zatim pritisnite
taster enter.
7.
Da biste sačuvali promene i napustili Computer Setup (Podešavanje računara), izaberite ikonu Save
(Sačuvaj) i pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi) i pritisnite enter.
Promene se primenjuju od ponovnog pokretanja računara.
Korišćenje lozinki
45
Unos administratorske lozinke za BIOS
Kad vidite odziv BIOS administrator password (Administratorska lozinka za BIOS), otkucajte lozinku (pomoću
istih tastera koje ste koristili prilikom podešavanja lozinke) i pritisnite taster enter. Nakon dva neuspešna
pokušaja da unesete administratorsku lozinku za BIOS, morate ponovo pokrenuti računar i pokušati ponovo.
Korišćenje DriveLock bezbednosnih opcija
DriveLock zaštita sprečava neovlašćen pristup sadržaju čvrstog diska. DriveLock se može primeniti samo na
interne čvrste diskove računara. Posle primene DriveLock zaštite na disk jedinici, mora se uneti odgovarajuća
lozinka da bi joj se pristupilo. Disk jedinica mora da bude ubačena u računar ili u napredni replikator portova
da bi mogla da se otključa.
DriveLock bezbednosne opcije nude sledeće funkcije:
●
Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice) – pogledajte Izbor funkcije Automatic
DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice) (samo na pojedinim proizvodima) na stranici 46.
●
Podešavanje glavne lozinke za DriveLock – pogledajte Izbor ručne funkcije DriveLock na stranici 48.
●
Omogućavanje funkcije DriveLock – pogledajte Omogućavanje funkcije DriveLock i podešavanje
DriveLock korisničke lozinke na stranici 49.
Izbor funkcije Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice) (samo na pojedinim
proizvodima)
Morate podesiti administratorsku lozinku za BIOS da biste mogli da omogućite Automatic DriveLock
(Automatsko zaključavanje disk jedinice). Kad je funkcija Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk
jedinice) omogućena, kreiraju se proizvoljna DriveLock korisnička lozinka i glavna lozinka za DriveLock
izvedena od administratorske lozinke za BIOS. Kad je računar uključen, proizvoljna korisnička lozinka
automatski otključava disk jedinicu. Ako se disk jedinica premesti u neki drugi računar, morate uneti
administratorsku lozinku za BIOS za originalni računar u DriveLock odzivnik za lozinku da biste otključali disk
jedinicu.
Omogućavanje funkcije Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice)
Da biste omogućili Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice), pratite ove korake:
1.
Pokrenite Computer Setup.
●
●
46
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite taster za napajanje i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
Tablet računari bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili Computer Setup.
2.
U odzivniku za administratorsku lozinku za BIOS unesite administratorsku lozinku za BIOS i pritisnite
taster enter.
3.
Izaberite stavke Security (Bezbednost), Hard Drive Utilities (Uslužni programi za čvrsti disk),
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatsko zaključavanje disk jedinice), a zatim pritisnite
taster enter.
Poglavlje 7 Bezbednost
4.
Koristite taster enter, levi klik miša ili dodirni ekran da biste izabrali polje za potvrdu Automatic
DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice).
5.
Da biste sačuvali promene i napustili Computer Setup, izaberite ikonu Save (Sačuvaj) i pratite uputstva
na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi) i pritisnite enter.
Onemogućavanje funkcije Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice)
Da biste onemogućili Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice), pratite ove korake:
1.
Pokrenite Computer Setup.
●
●
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite taster za napajanje i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
Tablet računari bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili Computer Setup.
2.
U odzivniku za administratorsku lozinku za BIOS unesite administratorsku lozinku za BIOS i pritisnite
taster enter.
3.
Izaberite stavke Security (Bezbednost), Hard Drive Utilities (Uslužni programi za čvrsti disk),
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatsko zaključavanje disk jedinice), a zatim pritisnite
taster enter.
4.
Izaberite interni čvrsti disk, a zatim pritisnite taster enter.
5.
Koristite taster enter, levi klik miša ili dodirni ekran da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Automatic
DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice).
6.
Da biste sačuvali promene i napustili Computer Setup, izaberite ikonu Save (Sačuvaj) i pratite uputstva
na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi) i pritisnite enter.
Korišćenje lozinki
47
Unošenje Automatic DriveLock lozinke
Dok je funkcija Automatic DriveLock (Automatsko zaključavanje disk jedinice) omogućena i disk jedinica
ostane ubačena u originalni računar, od vas se neće tražiti da unesete lozinku za DriveLock da biste otključali
disk jedinicu. Međutim, ako se disk jedinica premesti u drugi računar ili se na originalnom računaru zameni
sistemska ploča, biće vam zatraženo da unesete lozinku za DriveLock.
Ako se to desi, u odzivniku DriveLock Password (Lozinka za DriveLock) otkucajte administratorsku lozinku za
BIOS za originalni računar (koristeći istu vrstu tastera kojima ste i podesili lozinku), a zatim pritisnite taster
enter da biste otključali disk jedinicu.
Nakon tri neuspešna pokušaja unosa lozinke, morate da isključite računar i pokušate ponovo.
Izbor ručne funkcije DriveLock
OPREZ: Da biste sprečili da čvrsti disk zaštićen funkcijom DriveLock postane trajno neupotrebljiv, zabeležite
DriveLock korisničku lozinku i glavnu lozinku za DriveLock na bezbednom mestu udaljenom od računara.
Ukoliko zaboravite obe DriveLock lozinke, čvrsti disk će biti trajno zaključan i neće više moći da se koristi.
Da bi se DriveLock zaštita ručno primenila na interni čvrsti disk, neophodno je da se podesi glavna lozinka i da
se DriveLock omogući u programu Computer Setup. Imajte na umu sledeće u vezi sa upotrebom DriveLock
zaštite:
48
●
Nakon primenjivanja DriveLock zaštite na čvrsti disk, njemu se može pristupiti samo unošenjem
DriveLock korisničke lozinke ili glavne lozinke.
●
Vlasnik DriveLock korisničke lozinke treba da bude svakodnevni korisnik zaštićenog čvrstog diska.
Vlasnik glavne lozinke za DriveLock može da bude administrator sistema ili svakodnevni korisnik.
●
DriveLock korisnička lozinka i glavna lozinka za DriveLock mogu da budu identične.
Poglavlje 7 Bezbednost
Podešavanje glavne lozinke za DriveLock
Da biste podesili glavnu lozinku za DriveLock, pratite ove korake:
1.
Pokrenite Computer Setup.
●
●
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite taster za napajanje i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
Tablet računari bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili Computer Setup.
2.
Izaberite stavku Security (Bezbednost), odaberite opciju za Hard Drive Utilities (Uslužni programi za
čvrsti disk), izaberite DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatsko zaključavanje disk
jedinice), a zatim pritisnite taster enter.
3.
Izaberite čvrsti disk koji želite da zaštitite i pritisnite enter.
4.
Izaberite Set DriveLock Master Password (Podesi glavnu lozinku za DriveLock) i pritisnite enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Pratite uputstva na ekranu da biste podesili glavnu lozinku za DriveLock.
NAPOMENA: Možete da omogućite DriveLock i podesite DriveLock korisničku lozinku pre nego što
izađete iz programa Computer Setup. Više informacija potražite u odeljku Omogućavanje funkcije
DriveLock i podešavanje DriveLock korisničke lozinke na stranici 49.
7.
Da biste napustili Computer Setup, izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj
promene i izađi) i izaberite opciju Yes (Da).
Omogućavanje funkcije DriveLock i podešavanje DriveLock korisničke lozinke
Da biste omogućili DriveLock i podesili DriveLock korisničku lozinku, pratite ove korake:
1.
Pokrenite Computer Setup.
●
●
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite taster za napajanje i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
Tablet računari bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili Computer Setup.
2.
Izaberite stavke Security (Bezbednost), Hard Drive Utilities (Uslužni programi za čvrsti disk),
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatsko zaključavanje disk jedinice), a zatim pritisnite
taster enter.
3.
Izaberite čvrsti disk koji želite da zaštitite i pritisnite enter.
Korišćenje lozinki
49
4.
Izaberite Enable DriveLock (Omogući DriveLock) i pritisnite enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Pratite uputstva na ekranu da biste podesili DriveLock korisničku lozinku i omogućili DriveLock.
7.
Da biste napustili Computer Setup, izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj
promene i izađi) i izaberite opciju Yes (Da).
Onemogućavanje usluge DriveLock
1.
Pokrenite Computer Setup.
●
●
50
Računari ili tablet računari sa tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite taster za napajanje i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
Tablet računari bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritiskajte taster za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim dodirnite f10 da biste otvorili Computer Setup.
2.
Izaberite stavke Security (Bezbednost), Hard Drive Utilities (Uslužni programi za čvrsti disk),
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatsko zaključavanje disk jedinice), a zatim pritisnite
taster enter.
3.
Izaberite čvrsti disk kojim želite da upravljate i pritisnite enter.
4.
Izaberite Disable DriveLock (Onemogući DriveLock) i pritisnite enter.
5.
Pratite uputstva sa ekrana da biste onemogućili DriveLock.
6.
Da biste napustili Computer Setup, izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj
promene i izađi) i izaberite opciju Yes (Da).
Poglavlje 7 Bezbednost
Unošenje DriveLock lozinke
Uverite se da je čvrsti disk ubačen u računar (a ne u opcionalni uređaj za priključivanje ili spoljašnji MultiBay
uređaj).
U odzivniku DriveLock Password (Lozinka za DriveLock) otkucajte DriveLock korisničku ili glavnu lozinku
(koristeći istu vrstu tastera kao i kad ste podesili lozinku) i pritisnite taster enter.
Nakon tri neuspešna pokušaja unosa lozinke, morate da isključite računar i pokušate ponovo.
Korišćenje lozinki
51
Menjanje DriveLock lozinke
Pratite ove korake da biste promenili DriveLock lozinku u programu Computer Setup:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite taster za napajanje.
3.
Kad vidite odzivnik DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), otkucajte trenutnu DriveLock korisničku
lozinku ili glavnu lozinku koju menjate, pritisnite enter i pritisnite ili dodirnite f10 da biste otvorili
Computer Setup.
4.
Izaberite stavke Security (Bezbednost), Hard Drive Utilities (Uslužni programi za čvrsti disk),
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatsko zaključavanje disk jedinice), a zatim pritisnite
taster enter.
5.
Izaberite čvrsti disk kojim želite da upravljate i pritisnite enter.
6.
Napravite izbor za DriveLock lozinku koju želite da promenite i pratite uputstva na ekranu da biste uneli
lozinke.
NAPOMENA: Opcija Change DriveLock Master Password (Promeni glavnu lozinku za DriveLock)
vidljiva je samo ako je glavna lozinka za DriveLock obezbeđena u odzivniku za lozinku za DriveLock u 3.
koraku.
7.
Da biste napustili Computer Setup, izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj
promene i izađi) i pratite uputstva na ekranu.
Korišćenje usluge Windows Hello (samo na pojedinim
proizvodima)
Na proizvodima koji imaju čitač otiska prsta ili infracrvenu kameru možete da koristite Windows Hello za
prijavljivanje tako što ćete prevući prstom ili pogledati u kameru.
Da biste podesili Windows Hello, pratite ove korake:
1.
Izaberite dugme Start, izaberite Postavke, izaberite Nalozi, a zatim izaberite stavku Opcije
prijavljivanja.
2.
U okviru Windows Hello pratite uputstva na ekranu da biste dodali lozinku i numerički PIN, a zatim
upišite svoj otisak prsta ili ID lica.
NAPOMENA: PIN nema ograničenu dužinu, ali mora da se sastoji isključivo od brojeva. Abecedni ili
specijalni znakovi nisu dozvoljeni.
Korišćenje antivirusnog softvera
Računar je potencijalno izložen virusima kada ga koristite za pristup e-pošti, mreži ili internetu. Računarski
virusi mogu da onemoguće operativni sistem, programe ili uslužne programe ili da izazovu njihovo
neuobičajeno funkcionisanje.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih i, u većini slučajeva, popraviti štetu koju su oni
izazvali. Antivirusni softver mora biti stalno ažuriran da biste imali stalnu zaštitu od najnovijih virusa.
Program Windows Defender unapred je instaliran na vašem računaru. Preporučujemo da obavezno nastavite
sa korišćenjem nekog antivirusnog programa, kako biste u potpunosti zaštitili svoj računar.
Više informacija o računarskim virusima potražite u aplikaciji HP Support Assistant.
52
Poglavlje 7 Bezbednost
Korišćenje softvera zaštitnog zida
Zaštitni zidovi su napravljeni tako da sprečavaju neovlašćeni pristup sistemu ili mreži. Zaštitni zid može da
bude program koji se instalira na računaru i/ili mreži, a može da bude i rešenje napravljeno od hardvera i
softvera.
Postoje dve vrste zaštitnih zidova koje bi trebalo da uzmete u obzir:
●
Zaštitni zidovi zasnovani na hostu – softver koji štiti samo računar na kome je instaliran.
●
Zaštitni zidovi zasnovani na mreži – instaliraju se između DSL ili kablovskog modema i kućne mreže kako
bi zaštitili sve računare na mreži.
Kada se zaštitni zid instalira na sistem, svi podaci koji se šalju tom sistemu ili iz njega se nadgledaju i
upoređuju sa nizom bezbednosnih kriterijuma koje određuje korisnik. Svi podaci koji ne ispunjavaju zadate
kriterijume se blokiraju.
Vaš računar ili mrežna oprema možda već imaju instaliran zaštitni zid. Ako nemaju, rešenja zaštitnog zida su
dostupna.
NAPOMENA: Pod nekim okolnostima zaštitni zid može blokirati pristup internet igrama, ometati rad
štampača ili deljenje datoteka na mreži ili blokirati ovlašćene priloge e-pošte. Da biste privremeno rešili
problem, onemogućite zaštitni zid, obavite željeni zadatak, a zatim ponovo omogućite zaštitni zid. Iznova
konfigurišite zaštitni zid za trajno rešenje problema.
Ažuriranje softvera
HP softver, Windows softver i softver nezavisnih proizvođača instaliran na računaru treba redovno ažurirati
da bi se otklonili problemi sa bezbednošću i poboljšale performanse softvera.
VAŽNO: Microsoft šalje upozorenja u vezi sa Windows ispravkama koje mogu da obuhvataju i bezbednosne
ispravke. Da biste zaštitili računar od bezbednosnih upada i virusa, instalirajte sve ispravke korporacije
Microsoft odmah nakon prijema upozorenja.
Te ispravke možete da instalirate automatski.
Da biste prikazali ili promenili postavke:
1.
Izaberite dugme Start, izaberite Postavke, a zatim izaberite Ažuriranje i bezbednost.
2.
Izaberite stavku Windows Update i sledite uputstva na ekranu.
3.
Da biste zakazali vreme za instaliranje ispravki, izaberite Više opcija i pratite uputstva na ekranu.
Upotreba programa HP Client Security (samo na pojedinim
proizvodima)
Softver HP Client Security unapred je instaliran na računaru. Ovom softveru se može pristupiti putem ikone
HP Client Security na desnom kraju trake zadataka ili putem Windows kontrolne table. Njegove bezbednosne
funkcije pomažu u zaštiti od neovlašćenog pristupa računaru, mrežama i važnim podacima. Više informacija
potražite u pomoći softvera HP Client Security.
Korišćenje softvera zaštitnog zida
53
Korišćenje programa HP Touchpoint Manager (samo na
pojedinim proizvodima)
HP Touchpoint Manager je IT rešenje zasnovano na tehnologiji oblaka koje omogućuje preduzećima efikasno
upravljanje i obezbeđivanje imovine. HP Touchpoint Manager vam pomaže da zaštitite uređaje od malvera i
drugih napada, prati ispravnost uređaja i omogućava korisnicima da smanje vreme koje troše na rešavanje
problema koje imaju krajnji korisnici i bezbednosnih problema. Korisnici mogu brzo da preuzmu i instaliraju
softver koji je izuzetno ekonomski isplativ u odnosu na tradicionalna interna rešenja. Više informacija
potražite u odeljku http://www.hptouchpointmanager.com.
Korišćenje opcionalnog bezbednosnog kabla (samo na pojedinim
proizvodima)
Bezbednosni kabl (kupuje se posebno) predviđen je da služi za odvraćanje od zloupotrebe ili krađe računara,
ali ne može da ih spreči. Da biste povezali bezbednosni kabl sa računarom, pratite uputstva proizvođača
uređaja.
Korišćenje čitača otiska prsta (samo na pojedinim proizvodima)
Integrisani čitači otiska prsta dostupni su na pojedinim proizvodima. Da biste koristili čitač otiska prsta,
morate upisati svoje otiske prstiju u alatki Credential Manager za HP Client Security. Pogledajte pomoć za
softver HP Client Security.
Kada upišete otiske prstiju u alatki Credential Manager, možete koristiti HP Client Security Password Manager
da biste uskladištili i popunili korisnička imena i lozinke na podržanim veb lokacijama i aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta je mali metalni senzor koji se nalazi na jednom od sledećih mesta na računaru:
●
Blizu donje ivice dodirne table
●
Na desnoj strani tastature
●
Na gornjoj strani ekrana, desno
●
Na levoj strani ekrana
U zavisnosti od proizvoda, čitač može da bude okrenut horizontalno ili vertikalno. Za oba položaja potrebno je
prevlačenje prstom pod pravim uglom u odnosu na metalni senzor.
54
Poglavlje 7 Bezbednost
8
Održavanje
Veoma je važno da redovno održavate računar kako bi bio u optimalnom stanju. U ovom poglavlju je
objašnjeno kako da koristite alatke kao što su Defragmentator diska i Čišćenje diska. Ono takođe sadrži
uputstva za ažuriranje programa i upravljačkih programa, korake za čišćenje računara i savete za nošenje
računara na put (ili transport računara).
Poboljšavanje performansi
Performanse računara možete da poboljšate redovnim održavanjem računara pomoću alatki kao što su
Defragmentator diska i Čišćenje diska.
Korišćenje softvera „Defragmentator diska“
HP preporučuje da bar jednom mesečno defragmentišete čvrsti disk pomoću Defragmentatora diska.
NAPOMENA: Nije neophodno pokretati Disk Defragmentator diska na solid-state disk jedinicama.
Da biste pokrenuli „Defragmentator diska“:
1.
Priključite računar na napajanje naizmeničnom strujom.
2.
Otkucajte defragmentiranje u polju za pretragu na traci zadataka i izaberite Defragmentiranje i
optimizovanje disk jedinica.
3.
Pratite uputstva na ekranu.
Dodatne informacije potražite u pomoći za alatku Defragmentator diska.
Korišćenje programa „Čišćenje diska“
Koristite Čišćenje diska da biste na čvrstom disku pronašli nepotrebne datoteke koje slobodno možete
izbrisati kako biste oslobodili prostor na disku i doprineli efikasnijem radu računara.
Da biste pokrenuli „Čišćenje diska“:
1.
Otkucajte disk u polju za pretragu na traci zadataka i izaberite Oslobađanje prostora na disku
brisanjem nepotrebnih datoteka ili Deinstalirajte aplikacije da biste oslobodili prostor na disku.
2.
Pratite uputstva na ekranu.
Korišćenje tehnologije HP 3D DriveGuard (samo na pojedinim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti čvrsti disk parkiranjem disk jedinice i zaustavljanjem zahteva za podatke pod bilo kojim
od sledećih uslova:
●
Ispao vam je računar.
●
Premeštate računar sa zatvorenim ekranom dok se napaja iz baterije.
Ubrzo po završetku nekog od ovih događaja, HP 3D DriveGuard ponovo omogućava normalan rad čvrstog
diska.
NAPOMENA: Samo interni čvrsti diskovi su zaštićeni tehnologijom HP 3D DriveGuard. HP 3D DriveGuard ne
štiti čvrsti disk koji se nalazi u opcionalnim uređajima za priključivanje ili je povezan sa USB portom.
Poboljšavanje performansi
55
NAPOMENA: Pošto solid-state disk jedinice (SSD-ovi) nemaju rotirajuće delove, zaštita HP 3D DriveGuard
nije neophodna za ove disk jedinice.
Dodatne informacije potražite u odeljku Pomoć za HP 3D DriveGuard softver.
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard
Lampica čvrstog diska na računaru menja boju kako bi pokazala da je disk jedinica u primarnom ležištu za
čvrsti disk i/ili u sekundarnom ležištu za čvrsti disk (samo na pojedinim proizvodima) parkirana. Da biste
utvrdili da li je disk jedinica trenutno zaštićena ili je parkirana, koristite ikonu na radnoj površini operativnog
sistema Windows, u polju za obaveštavanje, na desnom kraju trake zadataka.
Ažuriranje programa i upravljačkih programa
HP preporučuje da redovno ažurirate programe i upravljačke programe. Ažuriranje može da reši određene
probleme i obezbedi nove funkcije i opcije računara. Na primer, starije grafičke komponente možda neće
dobro raditi sa najnovijim softverom za igre. Ako nemate najnoviji upravljački program, nećete moći na
najbolji način da iskoristite opremu.
Posetite http://www.hp.com/support da biste preuzeli najnovije verzije HP programa i upravljačkih programa.
Pored toga, registrujte se da biste primali automatska obaveštenja o raspoloživim ispravkama.
Ako želite da ažurirate programe i upravljačke programe, pratite ova uputstva:
1.
Otkucajte support u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
- ili Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
2.
Izaberite Moj računar, izaberite karticu Ažuriranja i izaberite Proveri da li postoje ažuriranja i poruke.
3.
Pratite uputstva na ekranu.
Čišćenje računara
Koristite sledeće proizvode za bezbedno čišćenje računara:
●
Dimetil-benzil-amonijum-hlorid maksimalne koncentracije od 0,3 procenta (na primer, maramice za
jednokratnu upotrebu raznih proizvođača)
●
Tečnost za čišćenje stakla bez alkohola
●
Rastvor vode i blagog sapuna
●
Suvu krpicu od mikrofibera ili antilopa (krpicu bez statičkog elektriciteta i bez ulja)
●
Pamučne krpice bez statičkog elektriciteta
OPREZ: Izbegavajte jaka sredstva za čišćenje koja mogu trajno da oštete računar. Ako niste sigurni da li je
neki proizvod za čišćenje bezbedan za računar, proverite sadržaj proizvoda da biste se uverili da on ne sadrži
sastojke kao što su alkohol, aceton, amonijum-hlorid, metilen-hlorid i ugljovodonici.
Vlaknasti materijali kao što su papirni ubrusi mogu izgrebati računar. Čestice prašine i sredstva za čišćenje s
vremenom mogu da se sakupe u pukotinama.
Procedure za čišćenje
Sledite procedure u ovom odeljku da biste bezbedno očistili računar.
56
Poglavlje 8 Održavanje
UPOZORENJE! Da biste sprečili električni udar ili oštećenje komponenti, ne pokušavajte da očistite računar
dok je uključen.
1.
Isključite računar.
2.
Isključite napajanje naizmeničnom strujom.
3.
Isključite sve uključene spoljne uređaje.
OPREZ: Da ne bi došlo do oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte nanositi sredstva ili tečnosti za
čišćenje direktno na površinu računara. Tečnost isprskana po površini može trajno oštetiti unutrašnje
komponente.
Čišćenje ekrana
Nežno obrišite ekran pomoću mekane tkanine bez vlakana navlažene sredstvom za čišćenje stakla bez
alkohola. Uverite se da je ekran suv pre nego što zatvorite računar.
Čišćenje bočnih strana ili poklopca
Da biste očistili bočne strane ili poklopac, koristite mekanu krpu od mikrofibera ili krpu od jelenske kože
navlaženu nekim od gorenavedenih rastvora za čišćenje ili odgovarajuću maramicu za jednokratnu upotrebu.
NAPOMENA: Kada čistite poklopac računara, koristite kružne pokrete da biste lakše uklonili prljavštinu i
prašinu.
Čišćenje dodirne table, tastature ili miša (samo na pojedinim proizvodima)
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte
koristiti produžetak usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može da ostavi kućne otpatke na površini
tastature.
OPREZ:
Pazite da tečnost ne kaplje između tastera da ne bi došlo do oštećenja unutrašnjih komponenti.
●
Da biste očistili dodirnu tablu, tastaturu ili miš, koristite mekanu mikrofiber krpu ili krpu od jelenske kože
navlaženu nekim od prethodno navedenih rastvora za čišćenje ili koristite odgovarajuću maramicu za
jednokratnu upotrebu.
●
Da biste sprečili da tasteri budu lepljivi i da biste uklonili prašinu, dlačice i čestice u tastaturi, koristite
bočicu komprimovanog vazduha sa cevčicom.
Putovanje sa računarom ili transport računara
Ako morate da nosite računar na put ili da ga transportujete, postupite u skladu sa sledećim savetima kako
biste zaštitili opremu.
●
Pripremite računar za putovanje ili transport:
—
Napravite rezervnu kopiju podataka na spoljašnjem disku.
—
Izvadite sve diskove i sve spoljašnje medijske kartice kao što su memorijske kartice.
—
Isključite i iskopčajte sve spoljašnje uređaje.
—
Isključite računar.
●
Ponesite sa sobom rezervnu kopiju svojih podataka. Držite rezervnu kopiju odvojeno od računara.
●
Kada putujete avionom, nosite računar kao ručni prtljag; nemojte ga čekirati sa ostatkom prtljaga.
Putovanje sa računarom ili transport računara
57
OPREZ: Izbegavajte izlaganje disk jedinice magnetnim poljima. Bezbednosni uređaji sa magnetnim
poljima obuhvataju stajaće i ručne uređaje za otkrivanje metala. Pokretne trake na aerodromima i slični
bezbednosni uređaji koji proveravaju ručni prtljag koriste rendgenske zrake umesto magnetnih i ne
oštećuju disk jedinice.
●
Ako nameravate da koristite računar tokom leta, slušajte uputstva posade leta o tome kada možete da
koristite računar. Mogućnost korišćenja računara tokom leta zavisi od odluke avio-kompanije.
●
Ako transportujete računar ili jedinicu diska, stavite ih u odgovarajuće zaštitno pakovanje i označite kao
„LOMLJIVO“.
●
Upotreba bežičnih uređaja može biti ograničena u nekim okruženjima. Takva ograničenja mogu da se
odnose na unošenje u avione, bolnice, korišćenje u blizini eksplozivnih materija i na opasnim mestima.
Ako niste sigurni koja pravila važe za korišćenje određenog bežičnog uređaja povezanog sa računarom,
pre nego što ga uključite, pitajte da li je to dozvoljeno.
●
Ako putujete u inostranstvo, poštujte sledeće smernice:
—
Raspitajte se o carinskoj regulativi u pogledu računara za svaku zemlju ili region kroz koje
prolazite.
—
Proverite koji kabl za napajanje i adapter su potrebni za svako mesto gde planirate da koristite
računar. Napon, frekvencija i konfiguracije priključaka se razlikuju.
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od strujnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte da
pokušavate da uključujete računar pomoću konvertera za napon koji se prodaju za razne kućne
uređaje.
58
Poglavlje 8 Održavanje
9
Pravljenje rezervnih kopija i oporavak
Ovo poglavlje sadrži informacije o sledećim procesima. Informacije iz poglavlja opisuju standardnu proceduru
za većinu proizvoda.
●
Kreiranje medijuma za spasavanje i rezervnih kopija
●
Vraćanje sistema u prethodno stanje i oporavak
Dodatne informacije potražite u aplikaciji HP Support Assistant.
▲
Otkucajte support u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
– ili –
Kliknite na ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
VAŽNO: Ako ćete procedure oporavka izvršavati na tablet računaru, baterija tableta mora biti bar 70%
napunjena pre pokretanja procesa oporavka.
VAŽNO: Kod tableta sa odvojivom tastaturom povežite tastaturu sa priključkom za tastaturu pre nego što
započnete proces oporavka.
Kreiranje medijuma za oporavak i rezervnih kopija
Sledeći metodi za kreiranje medijuma za oporavak i rezervnih kopija dostupni su na samo na pojedinim
proizvodima. Odaberite dostupni metod u zavisnosti od modela vašeg računara.
●
Kada podesite računar, koristite HP Recovery Manager da biste kreirali HP medijume za oporavak. U
ovom koraku kreiraćete rezervnu kopiju HP particije za oporavak na računaru. Rezervna kopija može da
se upotrebi za ponovnu instalaciju originalnog operativnog sistema ukoliko se čvrsti disk ošteti ili
zameni. Informacije o kreiranju medijuma za oporavak potražite u odeljku Kreiranje HP medijuma za
oporavak (samo na pojedinim proizvodima) na stranici 59. Informacije o opcijama oporavka koje su
raspoložive pomoću medijuma za oporavak potražite u odeljku Korišćenje Windows alatki
na stranici 60.
●
Koristite Windows alatke za kreiranje referentnih tačaka za obnavljanje sistema i pravljenje rezervnih
kopija ličnih informacija.
Više informacija potražite u odeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na stranici 61.
NAPOMENA: Ako skladište ima 32 GB ili manje, Microsoft oporavak sistema je podrazumevano
onemogućen.
Kreiranje HP medijuma za oporavak (samo na pojedinim proizvodima)
Ako je moguće, proverite da li postoje particija za oporavak i particija operativnog sistema Windows. U Start
meniju izaberite Istraživač datoteka i izaberite Ovaj računar.
●
Ako vaš računar ne navodi particiju operativnog sistema Windows i particiju za oporavak, medijume za
oporavak za svoj sistem možete da nabavite od podrške. Pogledajte brošuru Telefonski brojevi širom
sveta koju ste dobili uz računar. Kontakt informacije možete naći i na veb lokaciji kompanije HP. Idite na
http://www.hp.com/support, izaberite svoju zemlju ili region i pratite uputstva na ekranu.
Kreiranje medijuma za oporavak i rezervnih kopija
59
Da biste koristili Windows alatke za kreiranje referentnih tačaka za obnavljanje sistema i pravljenje
rezervnih kopija ličnih informacija, pogledajte Korišćenje Windows alatki na stranici 60.
●
Ako računar navodi particiju za oporavak i particiju operativnog sistema Windows, možete da koristite
HP Recovery Manager da biste kreirali medijum za oporavak nakon uspešnog podešavanja računara. HP
medijumi za oporavak vrše oporavak sistema u slučaju da dođe do oštećenja čvrstog diska. Oporavak
sistema ponovo instalira prvobitni operativni sistem i fabrički instalirane softverske programe, a zatim
konfiguriše postavke za programe. HP medijum za oporavak može da se koristi i za prilagođavanje
sistema, vraćanje fabričke slike ili kao pomoć prilikom zamene čvrstog diska.
—
Može da se kreira samo jedan komplet medijuma za oporavak. Pažljivo rukujte ovim diskovima i
čuvajte ih na sigurnom mestu.
—
HP Recovery Manager ispituje računar i utvrđuje potreban kapacitet za skladištenje za medijume
koji će biti potrebni.
—
Da bi se kreirali diskovi za oporavak, računar mora da ima mogućnost upisivanja na DVD i morate
da koristite isključivo kvalitetne prazne DVD-R, DVD+R, DVD-R DL ili DVD+R DL diskove. Nemojte
koristiti ponovo upisive diskove kao što su CD±RW, DVD±RW, dvoslojni DVD±RW ili BD-RE (ponovo
upisivi Blu-ray) diskovi; oni nisu kompatibilni sa softverom HP Recovery Manager. Možete da
upotrebite i kvalitetan prazan USB fleš disk.
—
Ako računar ne sadrži integrisanu optičku disk jedinicu sa mogućnostima DVD pisača, a želeli biste
da kreirate DVD medijum za oporavak, za kreiranje diskova za oporavak možete da upotrebite
opcionalnu spoljašnju disk jedinicu (kupuje se posebno) ili možete zatražiti diskove za oporavak od
podrške kompanije HP. Ako koristite spoljnu optičku disk jedinicu, ona mora biti direktno povezana
sa USB portom na računaru; disk jedinica ne sme biti povezana sa USB portom preko spoljnog
uređaja kao što je USB čvorište. Ako ne možete da kreirate DVD medijum sami, možete da zatražite
diskove za oporavak za računar od kompanije HP. Pogledajte brošuru Telefonski brojevi širom sveta
koju ste dobili uz računar. Kontakt informacije možete naći i na veb lokaciji kompanije HP. Idite na
http://www.hp.com/support, izaberite svoju zemlju ili region i pratite uputstva na ekranu.
—
Postarajte se da računar bude priključen na izvor napajanja naizmeničnom strujom pre nego što
počnete da kreirate medijume za oporavak.
—
Proces kreiranja može da potraje sat vremena ili više. Nemojte prekidati proces kreiranja.
—
Po potrebi, možete napustiti program pre završetka kreiranja medijuma za oporavak. HP Recovery
Manager će završiti sa rezanjem trenutnog DVD-a. Sledeći put kada pokrenete program HP
Recovery Manager, od vas će biti zatraženo da nastavite proces.
Da biste kreirali HP medijum za oporavak:
VAŽNO: Kod tableta sa odvojivom tastaturom, povežite tastaturu sa priključkom za tastaturu pre nego što
počnete sa ovim koracima.
1.
Otkucajte recovery u polju za pretragu trake zadataka i izaberite HP Recovery Manager.
2.
Izaberite opciju Kreiraj medijum za oporavak i pratite uputstva na ekranu.
Ukoliko nekada bude potrebno da oporavite sistem, pogledajte odeljak Oporavak pomoću programa HP
Recovery Manager na stranici 61.
Korišćenje Windows alatki
Pomoću Windows alatki možete da kreirate medijume za oporavak, referentne tačke za obnavljanje sistema i
rezervne kopije ličnih informacija.
60
Poglavlje 9 Pravljenje rezervnih kopija i oporavak
NAPOMENA: Ako skladište ima 32 GB ili manje, Microsoft oporavak sistema je podrazumevano
onemogućen.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji „Prvi koraci“.
▲
Izaberite dugme Start i izaberite aplikaciju Prvi koraci.
Obnavljanje i oporavak sistema
Postoji nekoliko opcija za oporavak sistema. Odaberite metod koji najviše odgovara vašoj situaciji i stepenu
stručnosti:
VAŽNO:
●
Windows nudi nekoliko opcija za vraćanje u prethodno stanje iz rezervne kopije, osvežavanje računara i
uspostavljanje originalnog stanja računara. Dodatne informacije potražite u aplikaciji „Prvi koraci“.
▲
●
Nisu svi metodi dostupni na svim proizvodima.
Izaberite dugme Start i izaberite aplikaciju Prvi koraci.
Ako imate problem sa unapred instaliranom aplikacijom ili upravljačkim programom, koristite opciju za
ponovno instaliranje upravljačkih programa i/ili aplikacija (samo na pojedinim proizvodima) u programu
HP Recovery Manager za ponovno instaliranje pojedinačnih aplikacija ili programa.
▲
Otkucajte recovery u polju za pretragu na traci zadataka, izaberite HP Recovery Manager,
izaberite Ponovo instalirajte upravljačke programe i aplikacije i pratite uputstva na ekranu.
●
Ako želite da oporavite Windows particiju i vratite originalni fabrički sadržaj, možete odabrati opciju
„Oporavak sistema“ sa HP particije za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) ili upotrebiti HP
medijum za oporavak. Više informacija potražite u odeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery
Manager na stranici 61. Ako još niste kreirali medijum za oporavak, pogledajte odeljak Kreiranje HP
medijuma za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) na stranici 59.
●
Na pojedinim proizvodima, ako želite da oporavite originalnu fabričku particiju i sadržaj računara ili ako
ste zamenili čvrsti disk, možete da upotrebite opciju za fabričko resetovanje HP medijuma za oporavak.
Više informacija potražite u odeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na stranici 61.
●
Na pojedinim proizvodima, ako želite da uklonite particiju za oporavak da biste povratili prostor na
čvrstom disku, HP Recovery Manager nudi opciju „Uklanjanje particije za oporavak“.
Više informacija potražite u odeljku Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na pojedinim
proizvodima) na stranici 64.
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
Softver HP Recovery Manager omogućava vam da oporavite računar i vratite ga u originalno fabričko stanje
pomoću HP medijuma za oporavak koji ste kreirali ili dobili od kompanije HP odnosno pomoću HP particije za
oporavak (samo na pojedinim proizvodima). Ako još niste kreirali medijum za oporavak, pogledajte odeljak
Kreiranje HP medijuma za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) na stranici 59.
Šta je potrebno da znate pre početka rada
●
HP Recovery Manager oporavlja samo onaj softver koji je fabrički instaliran. Softver koji nije isporučen uz
računar mora da se preuzme sa veb lokacije proizvođača softvera ili da se ponovo instalira sa medijuma
koji je obezbedio proizvođač.
Obnavljanje i oporavak sistema
61
VAŽNO: Oporavak sistema putem programa HP Recovery Manager bi trebalo koristiti samo kao krajnju
meru za rešavanje problema na računaru.
●
Ako čvrsti disk otkaže, morate upotrebiti HP medijum za oporavak. Ako još niste kreirali medijum za
oporavak, pogledajte odeljak Kreiranje HP medijuma za oporavak (samo na pojedinim proizvodima)
na stranici 59.
●
Da biste koristili opciju fabričkog resetovanja (samo na pojedinim proizvodima), morate da koristite HP
medijume za oporavak. Ako još niste kreirali medijum za oporavak, pogledajte odeljak Kreiranje HP
medijuma za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) na stranici 59.
●
Ako računar ne dozvoljava kreiranje HP medijuma za oporavak ili ako HP medijum za oporavak ne
funkcioniše, možete da nabavite medijume za oporavak za svoj sistem od podrške. Pogledajte brošuru
Telefonski brojevi širom sveta koju ste dobili uz računar. Kontakt informacije možete naći i na veb lokaciji
kompanije HP. Idite na http://www.hp.com/support, izaberite svoju zemlju ili region i pratite uputstva na
ekranu.
VAŽNO: Program HP Recovery Manager ne obezbeđuje automatski rezervnu kopiju vaših ličnih podataka.
Pre nego što započnete oporavak, napravite rezervnu kopiju ličnih podataka koje želite da zadržite.
Pomoću HP medijuma za oporavak možete da odaberete neku od sledećih opcija oporavka:
NAPOMENA: Kada pokrenete proces oporavka, prikazuju se samo opcije dostupne za vaš računar.
●
Oporavak sistema – ponovo se instalira operativni sistem, a zatim se konfigurišu postavke za programe
koji su bili fabrički instalirani.
●
Fabričko resetovanje – računar se vraća u prvobitno fabričko stanje tako što se sa čvrstog diska brišu sve
informacije, a particije se ponovo kreiraju. Zatim se ponovo instalira operativni sistem i softver koji je
fabrički instaliran.
HP particija za oporavak (samo na pojedinim proizvodima) omogućava samo oporavak sistema.
Korišćenje HP particije za oporavak (samo na pojedinim proizvodima)
HP particija za oporavak vam omogućava da oporavite sistem, a pritom vam nisu potrebni diskovi za oporavak
niti USB fleš disk za oporavak. Ovaj tip oporavka može da se koristi samo ako čvrsti disk još uvek funkcioniše.
Da biste pokrenuli program HP Recovery Manager sa HP particije za oporavak:
VAŽNO: Kod tableta sa odvojivom tastaturom, povežite tastaturu sa baznom stanicom za tastaturu pre
nego što počnete sa ovim koracima (samo na pojedinim proizvodima).
1.
Otkucajte recovery u polju za pretragu na traci zadataka, izaberite Recovery Manager i izaberite
Okruženje za HP Recovery.
– ili –
Za računare ili tablete sa pričvršćenom tastaturom pritisnite f11 dok se računar pokreće ili pritisnite i
zadržite f11 dok pritiskate dugme za napajanje.
Za tablete bez tastatura:
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo zadržite dugme za povećavanje jačine zvuka; zatim
izaberite f11.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo držite dugme za smanjenje jačine zvuka; zatim
izaberite f11.
62
Poglavlje 9 Pravljenje rezervnih kopija i oporavak
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo držite dugme Windows; zatim izaberite f11.
2.
Izaberite stavku Reši problem u meniju sa opcijama za pokretanje računara.
3.
Izaberite HP Recovery Manager i pratite uputstva na ekranu.
Korišćenje HP medijuma za oporavak
Možete se poslužiti HP medijumom za oporavak prvobitnog sistema. Ovaj metod možete primeniti ukoliko vaš
sistem nema HP particiju za oporavak ili ako čvrsti disk ne radi kako treba.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih datoteka.
2.
Umetnite HP medijum za oporavak i ponovo pokrenite računar.
NAPOMENA: Ako se pri ponovnom pokretanju računara ne otvori automatski program HP Recovery
Manager, mora da se promeni redosled pokretanja sistema. Pogledajte odeljak Promena redosleda
pokretanja sistema računara na stranici 63.
3.
Pratite uputstva na ekranu.
Promena redosleda pokretanja sistema računara
Ako se računar ne pokrene ponovo u programu HP Recovery Manager, možete promeniti redosled pri
pokretanju, što podrazumeva listu uređaja koje BIOS prikazuje kada računar zatraži informacije o pokretanju.
Možete odabrati optičku disk jedinicu ili USB fleš disk.
Da biste promenili redosled pri pokretanju računara:
VAŽNO: Kod tableta sa odvojivom tastaturom, povežite tastaturu sa priključkom za tastaturu pre nego što
počnete sa ovim koracima.
1.
Umetnite HP medijum za oporavak.
2.
Pristupite sistemskom meniju Pokretanje.
Za računare ili tablete sa pričvršćenom tastaturom:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite računar ili tablet, brzo pritisnite taster esc, a zatim pritisnite taster f9
za opcije pokretanja sistema.
Za tablete bez tastatura:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo zadržite dugme za povećavanje jačine zvuka;
zatim izaberite f9.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo držite dugme za smanjenje jačine zvuka; zatim
izaberite f9.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo držite dugme Windows; zatim izaberite f9.
3.
Izaberite optičku disk jedinicu ili USB fleš disk sa koga želite da pokrenete sistem.
4.
Pratite uputstva na ekranu.
Obnavljanje i oporavak sistema
63
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na pojedinim proizvodima)
Softver HP Recovery Manager omogućava vam da uklonite HP particiju za oporavak kako biste oslobodili
prostor na čvrstom disku.
VAŽNO: Kada uklonite HP particiju za oporavak, nećete moći da vršite oporavak sistema niti da kreirate HP
medijume za oporavak sa HP particije za oporavak. Zato, pre nego što uklonite particiju za oporavak, kreirajte
HP medijum za oporavak; pogledajte odeljak Kreiranje HP medijuma za oporavak (samo na pojedinim
proizvodima) na stranici 59.
NAPOMENA: Opcija uklanjanja particije za oporavak dostupna je samo na proizvodima koji podržavaju tu
funkciju.
Za uklanjanje HP particije za oporavak pratite sledeće korake:
64
1.
Otkucajte recovery u polju za pretragu trake zadataka i izaberite HP Recovery Manager.
2.
Izaberite stavku Uklanjanje particije za oporavak i pratite uputstva na ekranu.
Poglavlje 9 Pravljenje rezervnih kopija i oporavak
10 Computer Setup (Podešavanje računara)
(BIOS), TPM i HP Sure Start
Korišćenje programa Computer Setup (Podešavanje računara)
Computer Setup (Podešavanje računara) ili Basic Input/Output System (Osnovni ulazni/izlazni sistem) (BIOS)
kontroliše komunikaciju između svih ulaznih i izlaznih uređaja na sistemu (kao što su disk jedinice, ekran,
tastatura, miš i štampač). Computer Setup (Podešavanje računara) obuhvata postavke za tipove instaliranih
uređaja, sekvencu pokretanja računara i količinu sistemske i proširene memorije.
NAPOMENA: Budite izuzetno pažljivi prilikom izvršavanja promena u programu Computer Setup
(Podešavanje računara). Greške mogu da spreče ispravan rad računara.
Pokretanje programa Computer Setup (Podešavanje računara)
NAPOMENA: Eksterna tastatura ili miš povezani preko USB porta mogu se koristiti sa programom Computer
Setup (Podešavanje računara) samo ako je omogućena USB podrška za starije uređaje.
▲
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f10 da biste otvorili Computer
Setup (Podešavanje računara).
Kretanje i odabir u softveru Computer Setup (Podešavanje računara)
●
Da biste izabrali meni ili stavku u meniju, koristite taster tab i tastere sa strelicama na tastaturi, a zatim
pritisnite taster enter ili koristite pokazivački uređaj da biste izabrali stavku.
●
Da biste se pomerali nagore i nadole, izaberite odgovarajuću strelicu u gornjem desnom uglu ekrana ili
koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole na tastaturi.
●
Da biste zatvorili polje za dijalog i vratili se na glavni ekran programa Computer Setup (Podešavanje
računara), pritisnite esc, a zatim pratite uputstva sa ekrana.
Odaberite jedan od sledećih metoda za izlazak iz menija programa Computer Setup (Podešavanje računara):
●
Da biste izašli iz menija „Computer Setup (Podešavanje računara)“ bez čuvanja promena:
U donjem desnom uglu ekrana kliknite na ikonu Exit (Izađi) i pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promene i izađi) i pritisnite enter.
●
Da biste sačuvali promene i izašli iz menija opcije „Computer Setup (Podešavanje računara)“:
U donjem desnom uglu ekrana izaberite ikonu Save (Sačuvaj) i pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi) i pritisnite enter.
Promene se primenjuju od ponovnog pokretanja računara.
Korišćenje programa Computer Setup (Podešavanje računara)
65
Vraćanje fabričkih podešavanja u softveru Computer Setup (Podešavanje računara)
NAPOMENA: Vraćanje podrazumevanih vrednosti neće promeniti način rada čvrstog diska.
Pratite ove korake da biste vratili sva podešavanja u programu Computer Setup (Podešavanje računara) na
fabrički podešene vrednosti:
1.
Pokrenite Computer Setup (Podešavanje računara). Pogledajte odeljak Pokretanje programa Computer
Setup (Podešavanje računara) na stranici 65.
2.
Izaberite Main (Glavno), a zatim izaberite stavku Apply Factory Defaults and Exit (Primeni fabričke
podrazumevane vrednosti i izađi).
NAPOMENA: Na pojedinim proizvodima izbori mogu da prikazuju stavku Vrati podrazumevane
vrednosti umesto opcije Primeni fabričke podrazumevane vrednosti i izađi.
3.
Pratite uputstva na ekranu.
4.
Da biste sačuvali promene i izašli, izaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana, a zatim
pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promene i izađi) i pritisnite enter.
Promene se primenjuju od ponovnog pokretanja računara.
NAPOMENA: Podešavanja lozinke i bezbednosna podešavanja ne menjaju se kada vratite podešavanja na
fabričke vrednosti.
Ažuriranje BIOS-a
Ažurne verzije BIOS-a mogu biti dostupne na HP veb lokaciji.
Većina ažurnih verzija BIOS-a koje se nalaze na HP veb lokaciji spakovane su u komprimovane datoteke pod
nazivom SoftPaqs.
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku Readme.txt, koja pruža informacije o instaliranju i rešavanju
problema sa datotekom.
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili da li treba da ažurirate Computer Setup (Podešavanje računara) (BIOS), prvo utvrdite koju
verziju BIOS-a imate na računaru.
Informacije o verziji BIOS-a (poznate i kao datum ROM-a i Sistemski BIOS) mogu se prikazati pritiskom na
kombinaciju tastera fn+esc (ako se već nalazite u operativnom sistemu Windows) ili korišćenjem uslužnog
programa Computer Setup (Podešavanje računara).
1.
Pokrenite Computer Setup (Podešavanje računara). Pogledajte odeljak Pokretanje programa Computer
Setup (Podešavanje računara) na stranici 65.
2.
Izaberite Main (Glavno), a zatim dodirnite System Information (Informacije o sistemu).
3.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Podešavanje računara) bez čuvanja promena, izaberite
ikonu Exit (Izađi) u donjem desnom uglu ekrana i pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Izaberite Main (Glavno), izaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promene i izađi) i pritisnite enter.
66
Poglavlje 10 Computer Setup (Podešavanje računara) (BIOS), TPM i HP Sure Start
Da biste proverili da li postoje novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažurne verzije BIOS-a
na stranici 67.
Preuzimanje ažurne verzije BIOS-a
OPREZ: Preuzimajte i instalirajte BIOS ispravku samo kada je računar povezan sa pouzdanim spoljnim
napajanjem preko adaptera naizmenične struje da biste sprečili oštećenja računara ili neuspešno instaliranje.
Nemojte preuzimati ili instalirati ažurnu BIOS verziju dok računar radi na baterijsko napajanje, dok je u
opcionalnom uređaju za priključivanje ili je povezan na opcioni izvor napajanja. Tokom preuzimanja i
instalacije, postupajte prema sledećim uputstvima:
Ne isključujte napajanje računara izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice za naizmeničnu struju.
Ne isključujte računar i ne pokrećite režim spavanja.
Nemojte ubacivati, uklanjati, povezivati ili iskopčavati bilo kakav uređaj, kabl ili žicu.
1.
Otkucajte support u polju za pretragu na traci zadataka, a zatim izaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
– ili –
Izaberite ikonu znaka pitanja na traci zadataka.
2.
Izaberite Updates (Ažuriranja), a zatim izaberite Check for updates and messages (Proveri da li postoje
ažuriranja i poruke).
3.
Pratite uputstva na ekranu.
4.
U polju za preuzimanje pratite ove korake:
a.
Otkrijte koja je verzija BIOS-a najažurnija i uporedite je sa verzijom BIOS-a koja je trenutno
instalirana na računaru. Zabeležite datum, ime ili druge oznake. Ti detalji mogu vam zatrebati da
kasnije pronađete tu ažurnu verziju, pošto bude preuzeta i smeštena na vaš čvrsti disk.
b.
Pratite uputstva sa ekrana da biste preuzeli izabranu datoteku i snimili je na čvrsti disk.
Zapišite putanju do lokacije na čvrstom disku gde će ispravka BIOS-a biti preuzeta. Ta putanja će
vam biti potrebna da biste pristupili datoteci kada budete spremni da instalirate ažurnu verziju.
NAPOMENA: Ako povezujete vaš računar na računarsku mrežu, konsultujte administratora mreže pre
instaliranja bilo kakvih ažurnih verzija softvera, a posebno pre ažuriranja sistemskog BIOS-a.
Postupci instaliranja BIOS-a se razlikuju. Sledite sva uputstva prikazana na ekranu po završetku preuzimanja.
Ako nema prikazanih uputstava, pratite ove korake:
1.
Otkucajte datoteka u polju za pretragu na traci zadataka i izaberite stavku File Explorer (Istraživač
datoteka).
2.
Kliknite na oznaku svog čvrstog diska. Oznaka čvrstog diska obično je „Lokalni disk (C:)“.
3.
Pomoću prethodno zabeležene putanje do čvrstog diska, otvorite direktorijum koji sadrži ažuriranu
verziju.
4.
Dvaput kliknite na datoteku sa oznakom tipa datoteke „.exe“ (na primer, filename.exe).
Započinje instaliranje BIOS-a.
5.
Dovršite instaliranje praćenjem uputstava sa ekrana.
NAPOMENA: Nakon što je poruka na ekranu izvestila o uspešnom instaliranju, možete da izbrišete preuzetu
datoteku sa čvrstog diska.
Korišćenje programa Computer Setup (Podešavanje računara)
67
Promena redosleda pokretanja sistema pomoću f9 odziva
Za dinamično biranje uređaja za pokretanje za trenutnu sekvencu pokretanja, pratite ove korake:
1.
Pristupite meniju sa opcijama uređaja za pokretanje sistema:
●
2.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kad se pojavi HP logotip, pritisnite f9 da biste ušli u meni sa
opcijama uređaja za pokretanje sistema.
Izaberite uređaj za pokretanje i pritisnite enter.
Postavke za TPM BIOS (samo na pojedinim proizvodima)
VAŽNO: Pre nego što omogućite funkcionalnost modula pouzdane platforme (TPM) u sistemu, morate se
uveriti da je predviđena upotreba TPM-a u saglasnosti sa relevantnim lokalnim zakonima, propisima i
smernicama i neophodno je nabaviti odgovarajuće potvrde ili dozvole. U slučaju bilo kakvih problema u vezi sa
neusaglašenošću sa propisima proisteklih iz vaše upotrebe/rukovanja TPM-om pri čemu je prekršen
gorenavedeni zahtev, snosićete potpunu i isključivu odgovornost. HP neće snositi nikakvu odgovornost
proisteklu iz vaše upotrebe.
TPM pruža dodatnu bezbednost za računar. Postavke funkcije TPM možete da izmenite u programu Computer
Setup (Podešavanje računara) (BIOS).
NAPOMENA: Ako postavku TPM-a promenite u Hidden (Skriveno), TPM neće biti vidljiv u operativnom
sistemu.
Da biste pristupili postavkama funkcije TPM u programu Computer Setup (Podešavanje računara):
1.
Pokrenite Computer Setup (Podešavanje računara). Pogledajte odeljak Pokretanje programa Computer
Setup (Podešavanje računara) na stranici 65.
2.
Izaberite Security (Bezbednost), izaberite TPM Embedded Security (Ugrađena TPM bezbednost) i
pratite uputstva na ekranu.
Korišćenje tehnologije HP Sure Start (samo na pojedinim
proizvodima)
Pojedini modeli računara su konfigurisani pomoću tehnologije HP Sure Start koja nadgleda da li postoje
napadi ili oštećenja BIOS-a računara. Ako se BIOS ošteti ili je napadnut, HP Sure Start automatski vraća BIOS u
prethodno bezbedno stanje, bez intervencije korisnika.
HP Sure Start je konfigurisan i već omogućen, tako da većina korisnika može da koristi podrazumevanu
konfiguraciju tehnologije HP Sure Start. Napredni korisnici mogu da prilagode podrazumevanu konfiguraciju.
Da biste pristupili najnovijoj dokumentaciji za HP Sure Start, posetite lokaciju http://www.hp.com/support.
Izaberite opciju Find your product (Pronađite svoj proizvod) i pratite uputstva na ekranu.
68
Poglavlje 10 Computer Setup (Podešavanje računara) (BIOS), TPM i HP Sure Start
11 Korišćenje alatke HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics predstavlja Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) koji vam omogućava da
pokrenete dijagnostičke testove da biste utvrdili da li hardver računara ispravno funkcioniše. Alatka se
pokreće izvan operativnog sistema da bi se kvarovi hardvera izolovali od problema do kojih možda dovodi
operativni sistem ili druge softverske komponente.
Kad HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) otkrije kvar koji zahteva zamenu hardvera, generiše se ID kôd kvara od
24 cifre. Ovaj ID kôd posle možete da saopštite stručnjacima podrške da bi lakše utvrdili kako da rešite
problem.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli dijagnostiku na modularnom računaru, on mora da bude u režimu
prenosnog računara i morate da koristite priključenu tastaturu.
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), pratite ove korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i brzo pritisnite taster esc.
2.
Pritisnite taster f2.
BIOS traži alatke za dijagnostiku na tri mesta sledećim redosledom:
a.
Povezana USB disk jedinica
NAPOMENA: Da biste alatku HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) preuzeli na USB disk jedinicu,
pogledajte Preuzimanje alatke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na stranici 69.
3.
b.
Čvrsti disk
c.
BIOS
Kad se otvori dijagnostička alatka, izaberite tip dijagnostičkog testa koji želite da pokrenete i pratite
uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Ako je potrebno da zaustavite dijagnostički test, pritisnite taster esc.
Preuzimanje alatke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
NAPOMENA: Uputstva za preuzimanje alatke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) obezbeđena su samo na
engleskom jeziku i morate da koristite Windows računar da biste preuzeli i napravili HP UEFI okruženje za
podršku jer se nude samo .exe datoteke.
Postoje dve opcije za preuzimanje alatke HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzmite najnoviju verziju alatke UEFI
1.
Posetite lokaciju http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazaće se početna stranica HP PC
Diagnostics.
2.
U odeljku HP PC Hardware Diagnostics kliknite na vezu Preuzmi, a zatim izaberite Pokreni.
Preuzimanje alatke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
69
Preuzmite bilo koju verziju alatke UEFI za određeni proizvod
1.
Posetite lokaciju http://www.hp.com/support.
2.
Izaberite opciju Get software and drivers (Preuzimanje softvera i upravljačkih programa).
3.
Unesite ime ili broj proizvoda.
– ili –
Izaberite Identify now (Prepoznaj odmah) da bi HP automatski otkrio vaš proizvod.
70
4.
Izaberite računar, a zatim i operativni sistem.
5.
U odeljku Dijagnostika pratite uputstva na ekranu da biste izabrali i preuzeli željenu verziju UEFI-ja.
Poglavlje 11 Korišćenje alatke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Specifikacije
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju u ovom odeljku mogu da budu od pomoći ukoliko nosite računar prilikom
međunarodnih putovanja.
Računar radi na jednosmernu struju, koja se može dobiti od izvora napajanja naizmeničnom ili jednosmernom
strujom. Naizmenični napon napajanja mora da bude 100–240 V, 50–60 Hz. Iako računar može da se napaja
sa samostalnog izvora jednosmerne struje, trebalo bi da se napaja samo preko adaptera naizmenične struje ili
izvora za napajanje jednosmernom strujom koji se dobija od kompanije HP i koji ona odobrava za korišćenje sa
ovim računarom.
Računar može da radi na napajanju jednosmernom strujom u okviru sledećih specifikacija.
Ulazno napajanje
Maksimalna snaga
Radni napon i struja
19,5 V jednosmerne struje pri 2,31 A – 45 W
19,5 V jednosmerne struje pri 3,33 A – 65 W
NAPOMENA: Ovaj proizvod je dizajniran za sisteme sa IT napajanjem u Norveškoj sa naponom od faze do
faze koji ne prelazi 240 V rms.
NAPOMENA: Radni napon i snaga računara mogu se pronaći na nalepnici sa propisima o sistemu.
Radno okruženje
Faktor
Metrički
SAD
Radna (pisanje po optičkom disku)
5 °C do 35 °C
41 °F do 95 °F
Neoperativna
Od 20 °C do 60 °C
-4 °F do 140 °F
Temperatura
Relativna vlažnost vazduha (bez kondenzacije)
Operativna
10% do 90%
10% do 90%
Neoperativna
5% do 95%
5% do 95%
Operativna
-15 m do 3.048 m
-50 stopa do 10.000 stopa
Neoperativna
-15 m do 12.192 m
-50 stopa do 40.000 stopa
Maksimalna nadmorska visina (bez pritiska)
Ulazno napajanje
71
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta kada dva predmeta dođu u dodir – na primer,
šok koji osetite kada hodate preko tepiha i dodirnete metalnu kvaku na vratima.
Pražnjenje statičkog elektriciteta sa prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može da ošteti elektronske
komponente.
Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da bi sprečili oštećenja računara i disk jedinice ili gubitak
informacija:
72
●
Ako vam uputstva za uklanjanje ili instalaciju nalažu da isključite računar iz utičnice, prvo proverite da li
je ispravno uzemljen.
●
Držite komponente u njihovim kutijama koje pružaju zaštitu od statičkog elektriciteta sve dok ne budete
spremni da ih instalirate.
●
Nemojte da dodirujete pinove, vodove ili strujna kola. Elektronske komponente dodirujte što je moguće
manje.
●
Koristite nenamagnetisan alat.
●
Pre rukovanja komponentama, dodirnite neku neobojenu metalnu površinu da biste ispraznili statički
elektricitet.
●
Ako uklanjate komponentu, postavite je u kutiju zaštićenu od elektrostatičkog elektriciteta.
Poglavlje 13 Elektrostatičko pražnjenje
14 Pristupačnost
HP dizajnira, proizvodi i reklamira proizvode i usluge koje mogu koristiti svi, uključujući i ljude sa hendikepom,
samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima. Da biste pristupili najnovijim informacijama o
pristupačnosti HP proizvoda, posetite lokaciju http://www.hp.com/accessibility.
Podržane pomoćne tehnologije
HP proizvodi širok spektar pomoćne tehnologije za operativni sistem koja se može konfigurisati za rad sa
dodatnom pomoćnom tehnologijom. Koristite funkciju „Pretraga“ na svom uređaju da biste pronašli više
informacija o pomoćnim funkcijama.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije, obratite se podršci za
korisnike za taj proizvod.
Obraćanje podršci
Stalno unapređujemo pristupačnost svojih proizvoda i usluga i povratne informacije od korisnika su
dobrodošle. Ako imate problem sa nekim proizvodom ili želite da nam nešto kažete o funkcijama
pristupačnosti koje su vam bile od pomoći, obratite nam se na tel. +1 (888) 259-5707, od ponedeljka do
petka, od 6 do 21h po severnoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluvi ili slabije čujete i koristite
telefon TRS/VRS/WebCapTel, obratite nam se ako vam je potrebna tehnička podrška ili imate pitanja o
pristupačnosti pozivanjem broja +1 (877) 656-7058, od ponedeljka do petka, od 6 do 21h po
severnoameričkom planinskom vremenu.
NAPOMENA: Podrška je samo na engleskom jeziku.
Podržane pomoćne tehnologije
73
Indeks
W
WWAN antene, prepoznavanje 7
WWAN uređaj 21, 22
Windows
referentna tačka za obnavljanje
sistema 59, 60
Windows alatke
korišćenje 60
Windows Hello
korišćenje 52
WLAN antene, prepoznavanje 7
WLAN mreža u preduzeću 22
WLAN nalepnica 19
WLAN uređaj 19
A
administratorska lozinka 43
antivirusni softver 52
Audio 31
Automatic DriveLock (Automatsko
zaključavanje disk jedinice) 46
omogućavanje 46
onemogućavanje 47
Automatic DriveLock lozinka
unošenje 48
ažuriranja softvera, instaliranje 53
ažuriranje programa i upravljačkih
programa 56
B
baterija
niski nivoi baterije 39
odlaganje 40
pražnjenje 39
prikazivanje nivoa napunjenosti
baterije 39
ušteda napajanja 40
zamena 40
bežična mreža (WLAN)
WLAN mreža u preduzeću 22
funkcionalni domet 22
javna WLAN mreža 22
povezivanje 22
bežične antene, prepoznavanje 7
74
Indeks
bežične kontrole
dugme 21
operativni sistem 21
BIOS
ažuriranje 66
preuzimanje ažurne verzije
utvrđivanje verzije 66
Bluetooth nalepnica 19
Bluetooth uređaj 21, 23
briga o računaru 56
67
C
caps lock lampica, prepoznavanje 9
Computer Setup (Podešavanje
računara)
Administratorska lozinka za
BIOS 44
kretanje i odabir 65
vraćanje fabričkih podešavanja
66
Č
čišćenje računara 56
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 5
čitač otiska prsta 54
čitač otiska prsta, prepoznavanje
13
D
deljenje jednim dodirom 29
dodir dodirne table i pokret po
dodirnom ekranu 25
Dodirna tabla
dugmad 8
korišćenje 25
DriveLock
omogućavanje 49
onemogućavanje 50
opis 48
dugmad
desna palica pokazivača 8
desna strana dodirne table 8
leva palica pokazivača 8
leva strana dodirne table 8
napajanje 12, 35
dugme za bežično povezivanje 21
dugme za napajanje 35
dugme za napajanje,
prepoznavanje 12
Dvorežimski DisplayPort
prepoznavanje 5
E
elektrostatičko pražnjenje
72
F
funkcijski tasteri
prepoznavanje 14, 15
G
Glavna lozinka za DriveLock
menjanje 52
GPS 23
H
Hibernacija
izlazak 36
pokretanje 36
HP 3D DriveGuard 55
HP Client Security 53
HP Fast Charge 35
HP medijum za oporavak
oporavak 63
HP medijumi za oporavak
kreiranje 59
HP Mobile Connect 23
HP particija za oporavak
oporavak 62
uklanjanje 64
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
korišćenje 69
HP Recovery Manager
pokretanje 62
rešavanje problema sa
pokretanjem sistema 63
HP resursi 2
HP Touchpoint Manager 54
I
informacije o bateriji, pronalaženje
38
informacije o propisima
nalepnica sa propisima 19
nalepnice certifikata bežične
veze 19
integrisana numerička tastatura,
prepoznavanje 15, 28
interventni tasteri
korišćenje 15
prebacivanje slike na ekranu 16
privremeno isključivanje
mikrofona 16
Stanje spavanja 16
isključivanje 35
isključivanje računara 35
J
javna WLAN mreža
22
K
kombinovana utičnica za audio-izlaz
(slušalice)/audio-ulaz (mikrofon),
prepoznavanje 5
komponente
desna strana 5
donja strana 17
ekran 7
gornja strana 8
leva strana 6
prednja strana 17
konektor za napajanje,
prepoznavanje 6
konektor, napajanje 6
Korisnička lozinka 43
korišćenje
spoljno napajanje naizmeničnom
strujom 41
stanja uštede energije 36
korišćenje dodirne table 25
korišćenje integrisane numeričke
tastature 28
Korišćenje postavki za zvuk 31
korišćenje tastature i opcionalnog
miša 28
kritičan nivo baterije 36
L
lampica baterije 18
lampica bežične veze 9, 10, 17, 21
lampica caps lock, prepoznavanje
11
lampica disk jedinice 18
lampica dodirne table,
prepoznavanje 9, 11
lampica integrisane veb kamere,
identifikovanje 7
lampica privatnosti 9, 10
lampica veb kamere,
identifikovanje 7
lampica za privremeno isključivanje
mikrofona, prepoznavanje 9, 10
lampice
baterija 18
bežična veza 9, 10, 17
caps lock 9, 11
disk jedinica 18
Dodirna tabla 9, 11
napajanje 9, 10, 17
num lk 9, 10
privatnost 9, 10
privremeno isključivanje
mikrofona 9, 10
RJ-45 (mrežni) 6
veb kamera 7
lampice napajanja 9, 10, 17
Lozinka za DriveLock
menjanje 52
podešavanje 49
unošenje 51
lozinke
administrator 43
BIOS administrator 44
korisnik 43
M
medijum za oporavak
kreiranje pomoću programa HP
Recovery Manager 60
medijumi disk jedinice 36
medijumi za čitanje 36
medijumi za oporavak
kreiranje 59
medijumi za upisivanje 36
memorijska kartica 36
mikrofon, povezivanje 30
Miracast 34
mrežni utikač, prepoznavanje 6
N
nalepnica certifikata bežične veze
19
nalepnice
WLAN 19
Bluetooth 19
certifikat bežične veze 19
propisi 19
serijski broj 18
servisne 18
napajanje
baterija 38
opcije 36
ušteda 40
napajanje iz baterije 38
naziv i broj proizvoda, računar 18
Near Field Communications (NFC)
polje za dodir
korišćenje 29
prepoznavanje 8
NFC 29
nizak nivo baterije 39
nošenje računara na put 19, 57
num lk lampica 9, 10
numerička tastatura
integrisana numerička 15
ugrađena numerička 14
O
održavanje
ažuriranje programa i upravljačkih
programa 56
HP 3D DriveGuard 55
„Čišćenje diska“ 55
„Defragmentator diska“ 55
oporavak
diskovi 60, 63
HP Recovery Manager 61
korišćenje HP medijuma za
oporavak 60
medijum 63
opcije 61
podržani diskovi 60
pokretanje 62
sistem 61
USB fleš disk 63
oporavak prvobitnog sistema 61
oporavak sistema 61
oporavak smanjene slike 62
otisci prstiju, registrovanje 52
Indeks
75
otvori za vazduh, prepoznavanje 6,
17
P
palica pokazivača 8
particija za oporavak
uklanjanje 64
podešavanje opcija napajanja 36
podrška za starije uređaje, USB 65
podržani diskovi, oporavak 60
Pokreti na dodirnoj tabli
dodir sa četiri prsta 26
klik sa dva prsta 26
pomeranje sa dva prsta 26
prevlačenje s tri prsta 27
pokreti po dodirnom ekranu
pomeranje jednim prstom 27
port za spoljašnji monitor 6, 32
portovi
Dvorežimski DisplayPort 5
Miracast 34
spoljašnji monitor 32
spoljni monitor 6
USB 3.x 6
USB 3.x punjenje 6
USB Type-C za punjenje 5
VGA 32
Postavke za TPM 68
postavke zvuka, korišćenje 31
postavljanje zaštite lozinkom pri
buđenju 37
potez na dodirnoj tabli za dodir sa
četiri prsta 26
potez na dodirnoj tabli za klik sa dva
prsta 26
potez na dodirnoj tabli za pomeranje
pomoću dva prsta 26
potez na dodirnoj tabli za prevlačenje
sa tri prsta 27
Potezi na dodirnoj tabli i pokreti po
dodirnom ekranu
dodir 25
zumiranje primicanjem dva
prsta 25
povezivanje sa WLAN mrežom 22
prekidač za napajanje 35
prekidač, napajanje 35
prevlačenje jednim prstom, pokret po
dodirnom ekranu 27
priključak, prepoznavanje 6, 17
76
Indeks
pristupačnost 73
pronalaženje informacija
hardver 4
softver 4
R
radno okruženje 71
redosled pokretanja sistema
menjanje 63
referentna tačka za obnavljanje
sistema
kreiranje 60
referentna tačka za obnavljanje
sistema, kreiranje 59
rezervne kopije 59
RJ-45 (mrežne) lampice,
prepoznavanje 6
RJ-45 (mrežni) utikač,
prepoznavanje 6
S
sa donje strane 19
serijski broj 18
serijski broj, računar 18
servisne nalepnice, nalaženje 18
SIM kartica
umetanje 19
sistem koji se ne odaziva 35
slika na ekranu, menjanje 16
slika na ekranu, prebacivanje 16
slot za bezbednosni kabl,
prepoznavanje 6
slot za pametnu karticu 6
slot za SIM karticu, prepoznavanje 6
slotovi
bezbednosni kabl 6
pametna kartica 6
SIM kartica 6
slušalice sa mikrofonom,
povezivanje 31
slušalice, povezivanje 30
softver
antivirus 52
HP 3D DriveGuard 55
sMedio 29
zaštitni zid 53
„Čišćenje diska“ 55
„Defragmentator diska“ 55
softver programa „Čišćenje diska“
55
softver „Defragmentator diska“ 55
Spavanje
izlazak 36
pokretanje 36
spoljno napajanje naizmeničnom
strujom, korišćenje 41
stanja uštede energije 36
Sure Start
korišćenje 68
T
tastatura i opcionalni miš
korišćenje 28
taster esc, prepoznavanje 14, 15
taster fn, prepoznavanje 14, 15
taster num lk, prepoznavanje 28
Taster s Windows logotipom,
prepoznavanje 14, 15
taster za Windows aplikaciju,
prepoznavanje 14
taster za avionski režim 21
taster za bežičnu vezu 21
taster za privremeno isključivanje
zvuka, prepoznavanje 16
tasteri
Windows aplikacija 14
esc 14, 15
fn 14, 15
funkcijski 14, 15
Taster s Windows logotipom 14
Taster sa Windows logotipom 15
transport računara 57
U
ugrađena numerička tastatura,
prepoznavanje 14
ulazno napajanje 71
umanjena slika, kreiranje 61
unutrašnji mikrofoni,
prepoznavanje 7
uređaji visoke rezolucije,
povezivanje 34
USB 3.x port za punjenje,
prepoznavanje 6
USB 3.x port, prepoznavanje 6
USB podrška za starije uređaje 65
USB Type-C port za punjenje,
prepoznavanje 5
uslužni program za podešavanje
kretanje i odabir 65
vraćanje fabričkih podešavanja
66
ušteda, napajanje 40
utikači
kombinovani za audio-izlaz
(slušalice)/audio-ulaz
(mikrofon) 5
mreža 6
RJ-45 (mrežni) 6
V
veb kamera 7
korišćenje 30
veb kamera, prepoznavanje
VGA port, povezivanje 32
video 31
7
Z
zaštitni zid 53
Zona dodirne table
prepoznavanje 8
zumiranje primicanjem dva prsta,
potez na dodirnoj tabli i pokret po
dodirnom ekranu 25
zvučnici
povezivanje 30
zvučnici, prepoznavanje 12
Indeks
77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising