HP | ZBook 15 G4 Mobile Workstation | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation Vodič za korisnike

HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation Vodič za korisnike
Vodič za korisnike
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
AMD je zaštitni znak kompanije Advanced Micro
Devices, Inc. Bluetooth je zaštitni znak
njegovog vlasnika i HP Inc. ga koristi pod
licencom. Intel, Celeron, Pentium i Thunderbolt
su zaštitni znakovi kompanije Intel Corporation
u SAD-u i drugim zemljama. Windows je
registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak
kompanije Microsoft u Sjedinjenim Državama
i/ili drugim zemljama.
Informacije koje su ovdje sadržane podložne su
promjeni bez obavještenja. Jedine garancije za
HP proizvode i usluge navedene su u izričitim
garancijama koje prate takve proizvode i
usluge. Ništa što je ovdje sadržano ne treba
tumačiti kao dodatnu garanciju. HP ne snosi
odgovornost za tehničke ili uredničke greške ili
propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: mart 2017.
Broj dijela dokumenta: 915576-FJ1
Obavještenje o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
U ovom korisničkom vodiču se opisuju osobine
koje su zajedničke većini modela. Moguće je da
neke funkcije nisu dostupne na vašem
računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korištenjem bilo kog softverskog
proizvoda unaprijed instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvatate odredbe
HP ugovora o licenci za krajnjeg korisnika
(EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uvjete licence,
vaš jedini pravni lijek sastoji se u tome da
vratite čitav, nekorišten proizvod (hardver i
softver) u roku od 14 dana radi punog povrata
novca, prema pravilima prodavača za povrat
novca.
Sve funkcije nisu dostupne u svim izdanjima
operativnog sistema Windows. Operativni
sistemi mogu zahtijevati nadograđeni i/ili
posebno kupljeni hardver, pogonske programe,
softvere ili BIOS kako biste maksimalno
iskoristili funkcionalnost operativnog sistema
Windows. Windows 10 se automatski ažurira;
ta funkcija je uvijek omogućena. Pružalac
internetskih usluga može naplaćivati naknade i
za ažuriranja mogu vrijediti dodatni zahtjevi
tokom vremena. Pogledajte
http://www.microsoft.com.
Da biste pristupili najnovijim korisničkim
vodičima ili priručnicima za svoj proizvod, idite
na http://www.hp.com/support. Odaberite
Find your product (Pronađite svoj proizvod), a
zatim slijedite upute na ekranu.
Za dodatne informacije ili za podnošenje
zahtjeva za puni povrat novca za računar
kontaktirajte prodavača.
Sigurnosno upozorenje
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga držati
direktno u krilu ili zaklanjati otvore za zrak na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini.
Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki meki
predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok zraka. Nemojte dozvoliti ni da adapter
naizmjenične struje tokom rada računara dođe u dodir sa kožom ili nekim mekim predmetom, kao što su
jastuci, tepih ili odjeća. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature
površine kojoj korisnik može pristupiti, a koja su određena međunarodnim standardom za sigurnost opreme
informacijske tehnologije (IEC 60950).
iii
iv
Sigurnosno upozorenje
Postavke konfiguracije procesora (samo na odabranim proizvodima)
VAŽNO: Odabrani računarski proizvodi imaju konfiguraciju s procesorom serije Intel® Pentium® N35xx/
N37xx ili Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx i operativnim sistemom Windows®. Ako računar ima takvu
konfiguraciju, nemojte mijenjati postavke konfiguracije procesora u datoteci msconfig.exe s 4 ili 2
procesora na 1 procesor. Ako to učinite, računar se neće ponovo pokrenuti. Morat ćete izvršiti vraćanje na
fabričke postavke kako biste računar vratili u izvorno stanje.
v
vi
Postavke konfiguracije procesora (samo na odabranim proizvodima)
Sadržaj
1 Dobro došli ................................................................................................................................................... 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 1
2 Komponente ................................................................................................................................................. 3
Pronalaženje hardvera ........................................................................................................................................... 3
Pronalaženje softvera ........................................................................................................................................... 3
Desno ..................................................................................................................................................................... 3
Lijevo ...................................................................................................................................................................... 5
Ekran ...................................................................................................................................................................... 6
Područje tastature ................................................................................................................................................. 7
Dodirna podloga .................................................................................................................................. 7
Lampice ................................................................................................................................................ 8
Dugmad i čitač otiska prsta ................................................................................................................. 9
Posebne tipke .................................................................................................................................... 10
Tipke za radnju .................................................................................................................................. 11
Sa donje strane .................................................................................................................................................... 12
S prednje strane ................................................................................................................................................... 12
Naljepnice ............................................................................................................................................................ 13
3 Mrežne veze ................................................................................................................................................ 15
Povezivanje na bežičnu mrežu ............................................................................................................................ 15
Korištenje bežičnih kontrola ............................................................................................................. 15
Dugme za bežično povezivanje ...................................................................................... 15
Komande operativnog sistema ....................................................................................... 15
Povezivanje na WLAN mrežu ............................................................................................................. 16
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 16
Korištenje funkcije HP Mobile Connect Pro (HP mobilno povezivanje Pro) (samo na odabranim
proizvodima) ..................................................................................................................................... 17
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima) ....................................................................... 17
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na odabranim proizvodima) ..................................... 17
Povezivanje Bluetooth uređaja ....................................................................................... 17
Korištenje NFC-a za dijeljenje informacija (samo na odabranim proizvodima) ............................... 18
Dijeljenje .......................................................................................................................... 18
Povezivanje na žičnu mrežu ................................................................................................................................ 18
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) (samo na odabranim proizvodima) ....................................... 18
vii
Korištenje funkcije HP LAN-WLAN (samo na odabranim proizvodima) ............................................ 19
Uključivanje i prilagođavanje funkcije HP LAN-WLAN zaštita ........................................ 19
Korištenje HP Upravitelja MAC adresama za identificiranje računara na mreži (samo na odabranim
proizvodima) ........................................................................................................................................................ 20
Uključivanje i prilagođavanje MAC adrese sistema ........................................................................... 20
4 Kretanje po ekranu ...................................................................................................................................... 21
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu ................................................................. 21
Kucanje .............................................................................................................................................. 21
Zumiranje s dva prsta ........................................................................................................................ 21
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ............................................................................... 22
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ................................................................................. 22
Kucanje s četiri prsta (samo na dodirnoj podlozi) ............................................................................ 22
Prevlačenje s tri prsta (samo na dodirnoj podlozi) ........................................................................... 23
Klizanje jednim prstom (samo dodirni ekran) ................................................................................... 23
Korištenje tastature i opcionalnog miša ............................................................................................................. 24
5 Zabavne funkcije ......................................................................................................................................... 25
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima) ............................................................................... 25
Korištenje audio funkcija ..................................................................................................................................... 25
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 25
Povezivanje slušalica ........................................................................................................................ 25
Povezivanje naglavnih slušalica s mikrofonom ................................................................................ 26
Korištenje postavki za zvuk .............................................................................................................. 26
Korištenje video funkcija ..................................................................................................................................... 26
Povezivanje video uređaja pomoću USB Type-C kabla ..................................................................... 27
Povezivanje video uređaja pomoću VGA kabla ................................................................................. 28
Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla ............................................................................... 28
Postavljanje HDMI zvuka ................................................................................................ 29
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana pomoću funkcije MultiStream Transport .......................... 30
Povezivanje ekrana na računare sa AMD ili Nvidia grafikom (sa opcionalnim
čvorištem) ....................................................................................................................... 30
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa opcionalnim čvorištem) ........... 30
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa ugrađenim čvorištem) ............. 31
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 31
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 32
Korištenje stanja mirovanja i hibernacije ............................................................................................................ 32
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega .................................................................................. 32
Pokretanje hibernacije i izlazak iz nje (samo na odabranim proizvodima) ...................................... 33
viii
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara ......................................................................................................... 33
Korištenje ikone Power (Napajanje) i Power Options (Opcije napajanja) ............................................................ 34
Rad na baterijsko napajanje ................................................................................................................................ 34
Korištenje funkcije HP Fast Charge (HP Brzo punjenje) (samo na odabranim proizvodima) ........... 35
Prikazivanje napunjenosti baterije ................................................................................................... 35
Pronalaženje informacija o bateriji u aplikaciji HP Support Assistant (samo na odabranim
proizvodima) ..................................................................................................................................... 35
Štednja baterijskog napajanja ........................................................................................................... 35
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije ........................................................................... 36
Rješavanje problema sa niskim nivoom napunjenosti baterije ........................................................ 36
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada je dostupno
vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom .................................................................... 36
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada nije dostupan
izvor napajanja ................................................................................................................ 36
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada računar ne
može izaći iz stanja hibernacije ...................................................................................... 36
Baterija zapečaćena u fabrici ............................................................................................................ 36
Rad na vanjsko napajanje .................................................................................................................................... 37
7 Sigurnost .................................................................................................................................................... 39
Zaštita računara ................................................................................................................................................... 39
Korištenje lozinki ................................................................................................................................................. 40
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ..................................................................... 40
Postavljanje lozinki u funkciji Computer Setup ................................................................................ 40
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 41
Unos administratorske lozinke za BIOS .......................................................................... 43
Korištenje opcija sigurnosti za DriveLock ......................................................................................... 43
Odabir funkcije Automatski DriveLock (samo na odabranim proizvodima) .................. 43
Omogućavanje funkcije Automatski DriveLock ........................................... 43
Onemogućavanje funkcije Automatski DriveLock ....................................... 44
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock ................................................. 44
Odabir opcije ručni DriveLock ......................................................................................... 45
Postavljanje glavne lozinke za DriveLock .................................................... 45
Omogućavanje funkcije DriveLock i postavljanje korisničke lozinke za DriveLock ....... 45
Onemogućavanje funkcije DriveLock ............................................................................. 46
Unošenje lozinke za DriveLock ....................................................................................... 46
Mijenjanje lozinke za DriveLock ...................................................................................... 47
Korištenje usluge Windows Hello (samo na odabranim proizvodima) ............................................................... 47
Korištenje antivirusnog softvera ......................................................................................................................... 47
Korištenje softvera zaštitnog zida ...................................................................................................................... 48
Instaliranje ažuriranja softvera ........................................................................................................................... 48
ix
Korištenje programa HP Client Security (samo na odabranim proizvodima) ..................................................... 48
Korištenje softvera HP Touchpoint Manager (samo na odabranim proizvodima) ............................................. 49
Korištenje opcionalnog sigurnosnog kabla (samo na odabranim proizvodima) ................................................ 49
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima) ..................................................................... 49
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 49
8 Održavanje .................................................................................................................................................. 50
Poboljšavanje učinkovitosti ................................................................................................................................. 50
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska) ..................................................... 50
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska) ............................................................................. 50
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima) ..................................... 50
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard ....................................................... 51
Ažuriranje programa i pogonskih programa ....................................................................................................... 51
Čišćenje računara ................................................................................................................................................. 51
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 52
Čišćenje ekrana ............................................................................................................... 52
Čišćenje stranica ili poklopca .......................................................................................... 52
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima) ......... 52
Nošenje računara na put ili transportiranje ........................................................................................................ 52
9 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje .......................................................................................... 54
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija .............................................................................................. 54
Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) .................................................. 54
Korištenje alatki operativnog sistema Windows ................................................................................................. 56
Obnova i popravak ............................................................................................................................................... 56
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager ........................................................................ 56
Šta trebate znati prije započinjanja rada ........................................................................ 57
Oporavljanje pomoću HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) .... 57
Korištenje HP medija za obnovu prilikom obnavljanja ................................................... 58
Promjena redoslijeda pokretanja sistema računara ...................................................... 58
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ...................... 58
10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje) .......................... 60
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) .......................................................... 60
Pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje računara) ...................................................... 60
Korištenje USB tastature ili USB miša za pokretanje programa Computer Setup
(BIOS) (Postavljanje računara) ........................................................................................ 60
Navigacija i odabir u programu Computer Setup (Postavljanje računara) ....................................... 60
Obnavljanje fabričkih postavki u programu Computer Setup (Postavljanje računara) ................... 61
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 61
x
Utvrđivanje verzije BIOS-a .............................................................................................. 62
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a ............................................................................ 62
Promjena redoslijeda pokretanja sistema koristeći prompt f9 ........................................................ 63
TPM postavke BIOS-a (samo na odabranim proizvodima) ................................................................................. 63
Korištenje softvera HP SureStart (HP Sigurno pokretanje) (samo na odabranim proizvodima) ....................... 64
11 Korištenje programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ............................................................................... 65
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj ............................................................... 65
12 Specifikacije .............................................................................................................................................. 67
Ulazna snaga ....................................................................................................................................................... 67
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 67
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 68
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 69
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 69
Kontaktiranje odjela za podršku ......................................................................................................................... 69
Indeks ............................................................................................................................................................ 70
xi
xii
1
Dobro došli
Nakon postavljanja i registriranja računara, preporučujemo da provedete sljedeće korake kako biste svoju
pametnu investiciju iskoristili na najbolji način:
●
SAVJET:
Da biste se brzo vratili na početni ekran iz otvorene aplikacije ili radne površine operativnog
sistema Windows, pritisnite tipku s logotipom operativnog sistema Windows
na tastaturi.
Pritiskom na tipku s logotipom operativnog sistema Windows vratit ćete se na prethodni ekran.
●
Povežite se na Internet—Postavite žičnu ili bežičnu mrežu kako biste se povezali na Internet. Za više
informacija pogledajte Mrežne veze na strani 15.
●
Ažurirajte antivirusni softver—zaštitite računar od štete koju izazivaju virusi. Softver je unaprijed
instaliran na računar. Za više informacija pogledajte Korištenje antivirusnog softvera na strani 47.
●
Upoznajte računar—Saznajte više o osobinama vašeg računara. Pogledajte Komponente na strani 3
i Kretanje po ekranu na strani 21 za dodatne informacije.
●
Pronađite instalirani softver—Pristupite popisu unaprijed instaliranog softvera na računaru.
Odaberite dugme Start (Početak).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite dugme Start (Početak), a zatim odaberite Programs and Features
(Programi i karakteristike).
●
Napravite rezervnu kopiju sadržaja tvrdog diska tako što ćete izraditi diskove ili flash pogon za
oporavak. Pogledajte Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje na strani 54.
Pronalaženje informacija
Da biste pronašli resurse koji sadrže podatke o proizvodu, praktične informacije i još mnogo toga koristite
sljedeću tabelu.
Resursi
Sadržaj
Uputstva za postavljanje
●
Pregled postavki i osobina računara
HP podrška
●
Razgovarajte na mreži sa HP tehničkim osobljem
Za podršku kompanije HP idite na http://www.hp.com/
support.
●
Brojevi telefona podrške
●
Lokacije HP servisnih centara.
Vodič o sigurnosti i ugodnom radu
●
Pravilno postavljanje radne stanice
Pristupanje ovom vodiču:
●
Upute za držanje tijela i radne navike kojima ćete povećati
udobnost tokom rada i smanjiti rizike od povreda
●
Sigurnosne informacije o elektronskim i mehaničkim
komponentama
▲
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite HP Help
and Support (HP Pomoć i podrška), a zatim odaberite
HP Documentation (HP dokumentacija).
‒ ili –
▲
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite HP, a
zatim odaberite HP Documentation (HP
dokumentacija).
Pronalaženje informacija
1
Resursi
Sadržaj
‒ ili –
▲
Idite na http://www.hp.com/ergo.
VAŽNO: Morate biti povezani na internet da biste
pristupili najnovijoj verziji korisničkog vodiča.
Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti životne
sredine
●
Važna obavještenja o propisima, uključujući informacije o
pravilnom odlaganju baterije ukoliko bude potrebno.
●
Posebne informacije o garanciji za ovaj računar
Pristupanje ovom dokumentu:
▲
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite HP Help
and Support (HP Pomoć i podrška), a zatim odaberite
HP Documentation (HP dokumentacija).
‒ ili –
▲
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite HP, a
zatim odaberite HP Documentation (HP
dokumentacija).
Ograničena garancija*
Pristupanje ovom dokumentu:
▲
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite HP Help
and Support (HP Pomoć i podrška), a zatim odaberite
HP Documentation (HP dokumentacija).
‒ ili –
▲
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite HP, a
zatim odaberite HP Documentation (HP
dokumentacija).
‒ ili –
▲
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
VAŽNO: Morate biti povezani na internet da biste
pristupili najnovijoj verziji korisničkog vodiča.
*HP ograničenu garanciju za svoj proizvod možete naći skupa s korisničkim vodičima na računaru i/ili na CD ili DVD disku isporučenom u
pakovanju. Za neke zemlje ili regione, HP ograničena garancija može biti odštampana i priložena u pakovanju. Za države ili regije u
kojima se garancija ne daje štampanom obliku možete zatražiti štampani primjerak od http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za
proizvode kupljene u Pacifičkoj Aziji, možete pisati kompaniji HP na POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Navedite naziv proizvoda, svoje ime, broj telefona, i poštansku adresu.
2
Poglavlje 1 Dobro došli
2
Komponente
Pronalaženje hardvera
Da biste ustanovili koji je hardver instaliran na računaru:
▲
Otkucajte device manager (upravitelj uređaja) u okviru za pretragu na programskoj traci, a zatim
odaberite aplikaciju Device Manager (Upravitelj uređaja).
Na spisku se prikazuju svi uređaji instalirani na računaru.
Za informacije o hardverskim komponentama sistema i broju verzije BIOS-a sistema pritisnite fn+esc (samo
na odabranim proizvodima).
Pronalaženje softvera
Da biste ustanovili koji je softver instaliran na računaru:
▲
Odaberite dugme Start (Početak).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), a zatim odaberite Programs and Features
(Programi i karakteristike).
Desno
Komponenta
Opis
(1)
Čitač pametne kartice
Podržava opcionalne pametne kartice.
(2)
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice)/
audioulaz (mikrofon)
Povezuje opcionalne stereo zvučnike sa vanjskim napajanjem,
slušalice, male slušalice, slušalice sa mikrofonom ili audio kabl
za televizor. Također povezuje opcionalni mikrofon na
slušalicama. Ova utičnica ne podržava opcionalne zasebne
mikrofone.
Pronalaženje hardvera
3
Komponenta
Opis
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu
zvuka prije nego što stavite slušalice, slušalice bubice ili
slušalice s mikrofonom. Za dodatne sigurnosne informacije
pogledajte dokument Obavještenja o propisima, sigurnosti i
zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na
programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
NAPOMENA: Kada je uređaj povezan s utičnicom, zvučnici na
računaru su onemogućeni.
(3)
Priključci USB 3.x SuperSpeed (2)
Povezuje USB uređaj, kao što je mobitel, kamera, pratilac
aktivnosti ili pametni sat, te omogućava prijenos podataka
velikom brzinom.
(4)
HDMI priključak
Povezuje opcionalni video ili audio uređaj, kao što je televizija
visoke rezolucije, kompatibilna digitalna ili audio komponenta ili
multimedijalni interfejs visoke rezolucije (HDMI).
(5)
Priključci USB Type-C SuperSpeed i
Thunderbolt (2)
Kada je računar uključen, povezuje i puni USB uređaje koji imaju
Type-C poveznike, kao što su mobilni telefoni, kamere, pratioci
aktivnosti ili pametni sat i omogućava prijenos podataka
velikom brzinom.
– ili –
Omogućava povezivanje s različitim USB, video, HDMI i LAN
uređajima.
NAPOMENA: Mogu biti neophodni kablovi i/ili adapteri (kupuje
se posebno).
– ili –
Povezuje uređaj za prikaz s poveznikom USB Type-C, čime se
omogućava izlaz za ekran.
NAPOMENA: Vaš računar može podržavati i Thunderbolt
priključnu stanicu.
– ili –
Povezuje uređaj DisplayPort s poveznikom USB Type-C, čime se
omogućava izlaz za ekran.
4
(6)
Priključak za napajanje
Povezuje adapter naizmjenične struje.
(7)
Lampica baterije
Kada je povezano napajanje naizmjeničnom strujom:
Poglavlje 2 Komponente
●
Bijela: napunjenost baterije je veća od 90%.
●
Narandžasta: napunjenost baterije je između 0% i 90%.
●
Isključena: baterija se ne puni.
Komponenta
Opis
Kada je napajanje naizmjeničnom strujom isključeno (baterija se
ne puni):
●
Trepereća narandžasta: baterija je dostigla nizak nivo
napunjenosti. Kada baterija dosegne kritičan nivo
napunjenosti, lampica baterije počet će brzo treptati.
●
Isključena: baterija se ne puni.
Lijevo
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabl
Priključuje opcionalni sigurnosni kabl na računar.
NAPOMENA: Sigurnosni kabl namijenjen je odvraćanju od
zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to spriječiti.
(2)
RJ-45 (mrežna) utičnica/statusne lampice
Povezuje mrežni kabl.
●
Zelena (desna): mreža je povezana.
●
Trepereća narandžasta (lijevo): na mreži se odvija
aktivnost.
(3)
Priključak za vanjski monitor
Povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.
(4)
USB 3.x priključak za punjenje
Kada je računar uključen, povezuje i puni USB uređaj, kao što je
mobilni telefon, kamera, pratilac aktivnosti ili pametni sat i
omogućava prijenos podataka.
(5)
Čitač memorijskih kartica (samo na odabranim
proizvodima)
Čita opcionalne memorijske kartice koje služe za pohranu,
upravljanje, dijeljenje i pristup informacijama.
Da biste umetnuli karticu:
1.
Držite karticu tako da strana s oznakom bude okrenuta
prema gore, a priključci prema računaru.
2.
Umetnite karticu u čitač memorijskih kartica i lagano je
pritišćite sve dok ne bude čvrsto postavljena.
Da biste uklonili karticu:
▲
Pritisnite karticu, a zatim je izvadite iz čitača memorijskih
kartica.
Lijevo
5
Ekran
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene* (2) (samo na odabranim
proizvodima)
Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja s lokalnim bežičnim
mrežama (WLAN).
(2)
WWAN antene* (2) (samo na odabranim
proizvodima)
Šalju i primaju bežične signale u cilju komuniciranja sa bežičnim
mrežama širokog područja (WWAN).
(3)
Unutrašnji mikrofoni (2) (samo na odabranim
proizvodima)
Snimaju zvuk.
(4)
Lampica web kamere (samo na odabranim
proizvodima)
Uključena: Web kamera je u upotrebi.
(5)
Web kamera (samo na odabranim proizvodima)
Snima video zapise i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa videozapisa.
Za korištenje web kamere:
▲
Otkucajte camera (kamera) u okviru za pretragu na
programskoj traci i odaberite Camera (Kamera).
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računara. Radi optimalnog prijenosa, ne zaklanjajte područja neposredno oko antena.
Za pregled obavještenja o propisima o bežičnom povezivanju pogledajte odjeljak dokumenta Regulatorne, sigurnosne i napomene o
zaštiti životne sredine koji se odnosi na vašu zemlju ili region.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
6
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User Guides (Korisnički vodiči).
Poglavlje 2 Komponente
Područje tastature
Dodirna podloga
Komponenta
Opis
(1)
Pokazivački štapić
Pomiče pokazivač na ekranu.
(2)
Lijevo dugme palice pokazivača
Funkcioniše kao lijevo dugme na vanjskom mišu.
(3)
Dugme za uključivanje/isključivanje dodirne
podloge/lampica dodirne podloge
Uključuje i isključuje dodirnu podlogu.
●
Narandžasta: Dodirna podloga je isključena.
●
Isključena: Dodirna podloga je uključena.
(4)
Zona dodirne podloge
Čita vaše pokrete prstima radi pomjeranja pokazivača ili
aktiviranja stavki na ekranu.
(5)
Lijevo dugme dodirne podloge
Funkcionira kao lijevo dugme na vanjskom mišu.
(6)
Desno dugme palice pokazivača
Funkcioniše kao desno dugme na vanjskom mišu.
(7)
Srednje dugme pokazivačkog štapića
Funkcionira kao srednja tipka vanjskog miša.
(8)
Srednje dugme dodirne podloge
Funkcionira kao srednja tipka vanjskog miša.
(9)
Desno dugme dodirne podloge
Funkcionira kao desno dugme na vanjskom mišu.
Područje tastature
7
Lampice
Komponenta
(1)
Lampica napajanja
●
Uključena: računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno stanju
uštede energije. Računar prekida napajanje ekrana i drugih
nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se koristi
veoma mala količina energije.
(2)
Caps Lock lampica
Uključena: Caps lock je uključen i prebacuje tipke na kucanje
velikih slova.
(3)
Lampica za isključen mikrofon
●
Narandžasta: Mikrofon je isključen.
●
Bijela: Mikrofon je uključen.
(4)
Lampica num lk
Uključena: Num lock je uključeno.
(5)
Lampica bežične veze
●
Bijela: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj za
bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
●
Narandžasta: Svi bežični uređaji su isključeni.
●
Narandžasta: Zvuk računara je isključen.
●
Bijela: Zvuk računara je uključen.
●
Narandžasta: Dodirna podloga je isključena.
●
Isključena: Dodirna podloga je uključena.
(6)
(7)
8
Opis
Lampica za isključen zvuk
Lampica dodirne podloge
Poglavlje 2 Komponente
Dugmad i čitač otiska prsta
Komponenta
(1)
Opis
Dugme za napajanje
●
Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga
uključili.
●
Kada je računar uključen, na kratko pritisnite ovo dugme da
biste pokrenuli stanje mirovanja.
●
Kada je računar u stanju mirovanja, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi napustio to stanje.
●
Kada je računar u stanju hibernacije, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi izašao iz stanja hibernacije.
UPOZORENJE: Pritiskom i držanjem dugmeta za napajanje
dolazi do gubitka podataka koje ranije niste sačuvali.
Ako je računar prestao reagirati i postupci za isključivanje
operativnog sistema Windows® ne djeluju, pritisnite i držite
dugme za napajanje najmanje 5 sekundi kako biste isključili
računar.
Da biste saznali više o postavkama napajanja, pogledajte opcije
napajanja.
▲
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za
pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite Power
Options (Opcije napajanja).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Power meter (Mjerač
napajanja)
, a zatim odaberite Power Options
(Opcije napajanja).
Područje tastature
9
Komponenta
(2)
Opis
Dugme za bežično povezivanje
Uključuje ili isključuje bežičnu funkciju, ali ne uspostavlja bežičnu
vezu.
Bežična mreža mora biti podešena prije uspostavljanja bežične
veze.
(3)
Dugme za isključivanje zvuka
Isključuje i vraća zvuk zvučnika.
(4)
Čitač otiska prsta (samo na odabranim
modelima)
Omogućuje prijavu u operativni sistem Windows pomoću otiska
prsta umjesto pomoću lozinke.
Posebne tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne zajedno s tipkom
fn.
(2)
Tipka fn
Izvršava često korištene sistemske funkcije kada se pritisne
skupa s funkcijskom tipkom, tipkom num lk, tipkom esc ili
nekom drugom tipkom.
Pogledajte Tipke za radnju na strani 11.
(3)
Windows tipka
Prikaz menija Start (Početak).
NAPOMENA: Pritiskom na Windows tipku zatvorit ćete meni
Start (Početak).
(4)
Tipke za radnju
Izvršavaju često korištene funkcije sistema.
Pogledajte Tipke za radnju na strani 11.
10
(5)
Tipka num lk
Vrši prebacivanje između navigacijskih i numeričkih funkcija na
integriranoj numeričkoj tastaturi.
(6)
Integrirana numerička tastatura
Odvojena numerička tastatura desno od slovne tastature. Kada
se pritisne num lk, integrirana numerička tastatura se može
koristiti kao vanjska numerička tastatura.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
NAPOMENA: Ukoliko je funkcija numeričke tastature aktivna
prilikom isključivanja računara, ponovo se aktivira kada se
računar opet uključi.
Tipke za radnju
Tipka za radnju izvršava funkciju koja je naznačena ikonom na tipci. Da biste utvrdili koje tipke se nalaze na
vašem proizvodu, pogledajte Posebne tipke na strani 10.
▲
Da biste koristili tipku za radnju, pritisnite i držite tipku.
Ikona
Opis
Pokreće stanje mirovanja, koje sačuva vaše informacije u memoriji sistema. Ekran i druge komponente
sistema se isključuju i štedi se energija. Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite dugme za
napajanje.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od gubitka informacija, sačuvajte podatke s kojim ste radili prije nego
što pokrenete stanje mirovanja.
Uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje tastature.
NAPOMENA:
Da biste produžili vrijeme trajanja baterijskog napajanja, isključite ovu funkciju.
Prebacuje sliku na ekranu između uređaja za prikaz koji su povezani sa sistemom. Na primjer, ako je monitor
povezan s računarom, višestrukim pritiskom na tipku prečice, prikaz slike na ekranu prebacuje se s ekrana
računara na prikaz na monitoru kako bi se istovremeno prikazala i na računaru i na monitoru.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, osvijetljenost ekrana se postepeno smanjuje.
Dok držite ovu tipku pritisnutom, nivo osvijetljenosti ekrana se postepeno povećava.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se smanjuje.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se povećava.
Isključuje zvuk mikrofona.
NAPOMENA: Funkcija tipke za radnju omogućena je u fabrici. Ovu funkciju možete onemogućiti pritiskanjem
i držanjem tipke fn i lijeve shift tipke. Uključit će se lampica zaključavanja tipke fn. Nakon što onemogućite
funkciju tipki za radnju, i dalje možete izvršavati svaku funkciju pritiskom na tipku fn u kombinaciji s
odgovarajućom tipkom za radnju.
Područje tastature
11
Sa donje strane
Komponenta
Opis
(1)
Zvučnici (2)
Reproduciraju zvuk.
(2)
Ventilacijski otvori (2)
Omogućavaju protok zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenata.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski
kako bi hladio unutrašnje komponente i spriječio
pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tokom uobičajenog rada.
S prednje strane
Komponenta
(1)
12
Poglavlje 2 Komponente
Opis
Lampica bežične veze
●
Bijela: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr.
uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili
Bluetooth® uređaj.
●
Narandžasta: Svi bežični uređaji su isključeni.
Komponenta
(2)
Opis
Lampica napajanja
(3)
Lampica baterije
●
Uključena: računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno
stanju uštede energije. Računar prekida napajanje
ekrana i drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se
koristi veoma mala količina energije.
Kada je povezano napajanje naizmjeničnom strujom:
●
Bijela: napunjenost baterije je veća od 90%.
●
Narandžasta: napunjenost baterije je između 0% i
90%.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
Kada je napajanje naizmjeničnom strujom isključeno
(baterija se ne puni):
(4)
Lampica pogona
●
Trepereća narandžasta: Baterija je dostigla nizak nivo
napunjenosti. Kada baterija dosegne kritičan nivo
napunjenosti, lampica baterije počet će brzo treptati.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
●
Bijela lampica treperi: Vrši se pristup tvrdom disku.
●
Narandžasta: Zaštita pogona HP 3D DriveGuard
privremeno je parkirala tvrdi disk.
NAPOMENA: Za više informacija o funkciji HP 3D
DriveGuard pogledajte Korištenje softvera HP 3D
DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
na strani 50.
(5)
Zvučnici (2)
Reproduciraju zvuk.
Naljepnice
Naljepnice zalijepljene na računar sadržavaju informacije koje vam mogu zatrebati pri rješavanju problema sa
sistemom ili kada računar nosite na put u inostranstvo.
VAŽNO: Naljepnice opisane u ovom odjeljku potražite na sljedećim lokacijama: na donjoj strani računara,
unutar ležišta baterije, ispod servisnog poklopca ili na poleđini ekrana.
●
Servisna naljepnica—pruža važne informacije za identificiranje računara. Prilikom kontaktiranja odjela
za podršku, od vas će se vjerovatno tražiti da navedete serijski broj, a moguće i broj proizvoda ili broj
modela. Pronađite te brojeve prije nego što kontaktirate odjel za podršku.
Servisna naljepnica će izgledom ličiti na neke od primjera navedenih ispod. Potražite ilustraciju koja
najviše odgovora servisnoj naljepnici na vašem računaru.
Naljepnice
13
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Garantni rok
(4)
Broj modela (samo na odabranim proizvodima)
Komponenta
14
(1)
Naziv modela (samo na odabranim proizvodima)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Garantni rok
●
Naljepnice sa propisima — daju informacije o propisima koje se odnose na računar.
●
Naljepnica ili naljepnice certifikata o bežičnom povezivanju – pružaju informacije o opcionalnim bežičnim
uređajima i oznake odobrenja za države ili regije u kojima je upotreba navedenih uređaja odobrena.
Poglavlje 2 Komponente
3
Mrežne veze
Računar možete ponijeti sa sobom gdje god putujete. Ali čak i kod kuće možete pomoću računara i žične ili
bežične mrežne veze istraživati svijet i pristupiti informacijama na milionima web stranica. Ovo poglavlje će
vam pomoći da se povežete sa tim svijetom.
Povezivanje na bežičnu mrežu
Računar može biti opremljen jednim ili više od sljedećih bežičnih uređaja:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) - Povezuje računar s bežičnim lokalnim mrežama (pod
zajedničkim nazivom Wi-Fi mreže, bežične LAN mreže ili WLAN mreže) u uredima kompanija, kod kuće te
na javnim mjestima kao što su aerodromi, restorani, kafići, hoteli i univerziteti. Na WLAN mreži mobilni
bežični uređaj komunicira s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom tačkom.
●
HP modul za širokopojasni pristup (samo na odabranim proizvodima) - uređaj za bežičnu mrežu širokog
područja (WWAN) koji daje mogućnost bežičnog povezivanja na mnogo većem području. Operateri
mobilnih mreža instaliraju bazne stanice (slično tornjevima za mobilne telefone) na velikim geografskim
područjima, omogućavajući pokrivenost čitavih administrativnih cjelina, regija pa čak i država.
●
Bluetooth® uređaj – Kreira osobnu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim uređajima na kojima je
omogućen Bluetooth, kao što su računari, telefoni, štampači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U PAN
mreži svaki uređaj komunicira direktno s drugim uređajima, pri čemu uređaji moraju biti relativno blizu
jedan drugog - obično unutar 10 metara (otprilike 33 stope) između uređaja.
Korištenje bežičnih kontrola
Bežične uređaje u računaru možete kontrolirati pomoću jedne ili više sljedećih funkcija:
●
Dugme za bežično povezivanje (koriste se i izrazi 'tipka za način rada u avionu' ili 'tipka za bežično
povezivanje') (u ovom poglavlju se koristi izraz 'dugme za bežično povezivanje')
●
Komande operativnog sistema
Dugme za bežično povezivanje
Računar može imati dugme za bežično povezivanje, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije lampice
bežične veze. Rad svih bežičnih uređaja na računaru omogućava se prilikom sklapanja u fabrici.
Lampica bežične veze označava ukupno stanje napajanja bežičnih uređaja, a ne status pojedinačnih uređaja.
Komande operativnog sistema
Opcija Network and Sharing Center (Centar za mrežu i dijeljenje) omogućava vam postavljanje veze ili mreže,
povezivanje na mrežu te dijagnosticiranje problema s mrežom i njihovo rješavanje.
Korištenje kontrola operativnog sistema:
1.
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okvir za pretragu na programskoj traci i odaberite
Control Panel (Upravljačka ploča).
2.
Odaberite Network and Internet (Mreža i internet), a zatim odaberite Network and Sharing Center
(Centar za mrežu i dijeljenje).
Povezivanje na bežičnu mrežu
15
Povezivanje na WLAN mrežu
NAPOMENA: Pri podešavanju Internet pristupa kod kuće morate kreirati račun kod davaoca internetskih
usluga (ISP). Kontaktirajte lokalnog davaoca internetskih usluga da biste kupili internetske usluge i modem.
Davalac internetskih usluga će vam pomoći da postavite modem, instalirate mrežni kabl kako biste povezali
bežični usmjerivač i modem te testirali Internet uslugu.
Da biste se povezali na WLAN mrežu, slijedite ove korake:
1.
Provjerite da li je WLAN uređaj uključen.
2.
Odaberite ikonu statusa mreže na programskoj traci, a zatim se povežite na jednu od dostupnih mreža.
Ako se radi o WLAN mreži s opcijom sigurnosne zaštite, od vas će se tražiti da unesete sigurnosni kod
mreže. Unesite kôd, a zatim odaberite Next (Dalje) kako biste dovršili uspostavljanje veze.
NAPOMENA: Ako na spisku nema nijedne WLAN mreže, možda se nalazite izvan dometa bežičnog
rutera ili pristupne tačke.
NAPOMENA: Ako ne vidite WLAN s kojim se želite povezati, kliknite desnim dugmetom miša ikonu
statusa mreže na programskoj traci, a zatim odaberite Open Network and Sharing Center (Otvori centar
za mrežu i dijeljenje). Odaberite Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu).
Prikazat će se spisak opcija koje vam omogućavaju ručno pretraživanje i povezivanje na mrežu ili
kreiranje nove mrežne veze.
3.
Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili uspostavljanje veze.
Nakon što se veza uspostavi, odaberite ikonu za status mreže u krajnjem desnom uglu programske trake kako
biste provjerili naziv i status veze.
NAPOMENA: Funkcionalni domet (koliko daleko vaši bežični signali putuju) ovisi o WLAN primjeni,
proizvođaču rutera i smetnjama drugih elektroničkih uređaja ili strukturalnih prepreka kao što su zidovi ili
podovi.
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo
na odabranim proizvodima)
Vaš HP računar sa Mobilnim širokopojasnim pristupom ima ugrađenu podršku za usluge mobilne
širokopojasne mreže. Kada novi računar koristite s mrežom mobilnog operatera, slobodno se možete
povezati na Internet, slati poruke e-pošte ili se povezati na mrežu preduzeća, bez potrebe za Wi-Fi pristupnim
tačkama.
NAPOMENA: Ako računar ima funkciju HP Mobile Connect (HP Mobilno povezivanje), upute u ovom odjeljku
ne važe. Pogledajte Korištenje funkcije HP Mobile Connect Pro (HP mobilno povezivanje Pro) (samo na
odabranim proizvodima) na strani 17.
Moguće je da će vam trebati IMEI i/ili MEID broj HP mobilnog širokopojasnog modula kako biste aktivirali
uslugu mobilne širokopojasne mreže. Serijski broj može biti odštampan na naljepnici koja se nalazi na donjoj
strani računara u ležištu baterije, ispod servisnog poklopca ili na stražnjoj strani ekrana.
– ili –
Broj možete pronaći korištenjem sljedećih koraka:
16
1.
Na programskoj traci izaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite View Connection Settings (Prikaži postavke veze).
3.
U odjeljku Mobile broadband (Mobilna širokopojasna mreža) odaberite ikonu statusa mreže.
Poglavlje 3 Mrežne veze
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju korištenje SIM kartice. SIM kartica sadrži osnovne informacije o
vama, kao što su lični identifikacijski broj (PIN) i informacije o mreži. Neki računari imaju unaprijed instaliranu
SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed postavljena, može biti dostavljena sa informacijama o HP mobilnoj
širokopojasnoj mreži koje se isporučuju sa računarom ili vam je operater mobilne mreže može dostaviti
odvojeno od računara.
Za više informacija o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži i načinu aktiviranja usluge kod željenog operatera
mobilne mreže pročitajte podatke o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži isporučene s računarom.
Korištenje funkcije HP Mobile Connect Pro (HP mobilno povezivanje Pro) (samo na
odabranim proizvodima)
HP Mobile Connect Pro (HP mobilno povezivanje Pro) je pretplatnička usluga mobilne širokopojasne mreže
koja vašem računaru omogućava ekonomično, sigurno, jednostavno i fleksibilno povezivanje na mobilnu
širokopojasnu mrežu. Da biste mogli koristiti funkciju HP Mobile Connect Pro (HP mobilno povezivanje Pro),
računar mora imati SIM karticu i aplikaciju HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje). Za više informacija o
usluzi HP Mobile Connect Pro (HP mobilno povezivanje Pro) i njenoj dostupnosti, idite na
http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima)
Vaš računar može biti opremljen uređajem za Globalni sistem pozicioniranja (GPS). GPS sateliti sistemima
opremljenim GPS-om šalju informacije o lokaciji, brzini i smjeru kretanja.
Da biste omogućili GPS, provjerite da li je lokacija omogućena u postavkama privatnosti u operativnom
sistemu Windows.
1.
Otkucajte location (lokacija) u okviru za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite Location
privacy settings (Postavke privatnosti za lokaciju).
2.
Slijedite upute na ekranu za korištenje postavki za lokaciju.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo na odabranim proizvodima)
Bluetooth uređaj pruža bežične komunikacije kratkog dometa koje zamjenjuju fizičke kablovske veze koje
standardno povezuju elektroničke uređaje kao što su:
●
Računari (stolni, prijenosni, PDA)
●
Telefoni (mobilni, bežični, pametni telefon)
●
Slikovni uređaji (štampači, fotoaparati)
●
Uređaji za reproduciranje zvuka (slušalice, zvučnici)
●
Miš
●
Vanjska tastatura
Povezivanje Bluetooth uređaja
Da biste mogli koristiti Bluetooth uređaj, morate uspostaviti Bluetooth vezu:
1.
Otkucajte bluetooth u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite Bluetooth settings
(Postavke za Bluetooth).
2.
Uključite Bluetooth ako već nije uključen.
3.
Odaberite uređaj sa spiska, a zatim slijedite upute na ekranu.
Povezivanje na bežičnu mrežu
17
NAPOMENA: Ako uređaj zahtijeva potvrdu, prikazat će se šifra za uparivanje. Na uređaju koji dodajete
slijedite upute na ekranu kako biste potvrdili da se šifre na uređaju podudara sa šifrom za uparivanje. Više
informacija potražite u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.
NAPOMENA: Ako se uređaj ne prikazuje na spisku, provjerite da li je Bluetooth na tom uređaju uključen. Neki
uređaji mogu imati dodatne zahtjeve; pogledajte dokumentaciju isporučenu uz uređaj.
Korištenje NFC-a za dijeljenje informacija (samo na odabranim proizvodima)
Vaš računar podržava komunikaciju u bliskom polju (NFC) što vam omogućava bežičnu razmjenu podataka
između dva uređaja na kojima je omogućena opcija NFC. Informacije se prenose kucanjem područja za kucanje
(antena) na računaru o antenu telefona ili drugog uređaja. Uz pomoć NFC tehnologije i podržanih aplikacija
možete dijeliti web lokacije, prenositi kontaktne informacije, vršiti plaćanja i štampati na štampačima koji
podržavaju NFC.
NAPOMENA: Da biste pronašli područje za kucanje za NFC na računaru, pogledajte Komponente na strani 3.
Dijeljenje
1.
2.
Provjerite da li je funkcija NFC omogućena.
a.
Otkucajte wireless (bežično) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite Turn
wireless devices on or off (Uključivanje/isključivanje bežičnih uređaja).
b.
Provjerite da li je odabir za NFC postavljen na On (Uključeno).
Kucnite područje kucanja za NFC o uređaj na kojem je omogućen NFC. Možda ćete čuti zvuk prilikom
povezivanja uređaja.
NAPOMENA: Da biste pronašli lokaciju antena na drugom NFC uređaju, pogledajte upute za svoj uređaj.
3.
Slijedite upute na ekranu kako biste nastavili.
Povezivanje na žičnu mrežu
Na odabranim proizvodima mogu biti dopuštene žične veze: lokalna mreža (LAN) i modemska veza. LAN veza
koristi mrežni kabl i mnogo je brža od modemske koja koristi telefonski kabl. Oba kabla prodaju se posebno.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte uključivati
modemski kabl ili telefonski kabl u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) (samo na odabranim proizvodima)
Koristite LAN vezu ako želite direktno povezati računar sa usmjerivačem kod kuće (umjesto bežičnog
povezivanja) ili ako ga želite povezati na postojeću mrežu u vašem uredu.
NAPOMENA: Na računaru može biti omogućena funkcija HP LAN-WLAN zaštita. Ona zatvara bežičnu (Wi-Fi)
vezu kada se povežete direktno na LAN. Dodatne informacije o funkciji HP LAN-WLAN zaštita potražite u
Korištenje funkcije HP LAN-WLAN (samo na odabranim proizvodima) na strani 19.
Ako na računaru nema priključka RJ-45, za povezivanje na LAN neophodan je 8-pinski, RJ-45 mrežni kabl ili
opcionalni priključni uređaj ili proizvod za proširenje.
Da biste povezali mrežni kabl, slijedite ove korake:
1.
18
Uključite mrežni kabl u mrežnu utičnicu (1) na računaru ili na opcionalnom priključnom uređaju ili
priključku za proširenje.
Poglavlje 3 Mrežne veze
2.
Drugi kraj mrežnog kabla uključite u mrežnu zidnu utičnicu (2) ili usmjerivač.
NAPOMENA: Ako mrežni kabl sadrži sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprečavaju smetnje
izazvane TV i radio prijemom, usmjerite kraj kabla sa sklopovima prema računaru.
Korištenje funkcije HP LAN-WLAN (samo na odabranim proizvodima)
U LAN okruženju možete postaviti funkciju HP LAN-WLAN zaštita kako biste zaštitili LAN mrežu od
neovlaštenog bežičnog pristupa. Kada je omogućena HP LAN-WLAN zaštita, WLAN (Wi-Fi) veza se isključuje
kada je računar povezan direktno na LAN.
Uključivanje i prilagođavanje funkcije HP LAN-WLAN zaštita
1.
Povežite mrežni kabl na mrežnu utičnicu na računaru ili na opcionalnom priključnom uređaju ili
priključku za proširenje.
2.
Pokrenite program Computer Setup (BIOS).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine
zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje. Kucnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Odaberite Advanced (Napredno), a zatim odaberite Built-in Device Options (Opcije za ugrađeni uređaj).
4.
Odaberite okvir za potvrdu za LAN/WLAN Auto Switching (Automatsko prebacivanje LAN/WLAN mreže)
kako biste isključili WLAN veze kada ste povezani na LAN mrežu.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u
donjem desnom uglu ekrana, a zatim slijedite upute na ekranu.
‒ ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Povezivanje na žičnu mrežu
19
Korištenje HP Upravitelja MAC adresama za identificiranje
računara na mreži (samo na odabranim proizvodima)
Možete omogućiti MAC (Kontrola medijskog pristupa, eng. Media Access Control) adresu sistema radi pružanja
prilagodljivog načina za identificiranje računara i njegove komunikacije na mrežama. MAC adresa sistema
omogućava jedinstveno identificiranje čak i kada je računar povezan preko eksternog uređaja, kao što je
priključna stanica ili eksterni bežični adapter. Ta adresa je omogućena po zadanim postavkama.
Uključivanje i prilagođavanje MAC adrese sistema
1.
Povežite mrežni kabl na mrežnu utičnicu na računaru ili na opcionalnom priključnom uređaju ili
priključku za proširenje.
2.
Pokrenite program Computer Setup (BIOS).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine
zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje. Kucnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Odaberite Advanced (Napredno), a zatim odaberite Host Based MAC Address (MAC adresa zasnovana na
glavnom računaru).
4.
U okviru desno od stavke Host Based MAC Address (MAC adresa zasnovana na glavnom računaru)
odaberite System (Sistem) kako biste omogućili MAC adresu zasnovanu na glavnom računaru ili Custom
(Prilagođena) kako biste prilagodili adresu.
5.
Odaberite opcije za redoslijed pokretanja sistema i podržane uređaje
6.
Ako odaberete opciju Custom (Prilagođena), odaberite MAC ADDRESS (MAC ADRESA), unesite
prilagođenu MAC adresu sistema, a zatim pritisnite enter kako biste sačuvali adresu.
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u
donjem desnom uglu ekrana, a zatim slijedite upute na ekranu.
‒ ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Dodatnu dokumentaciju o programu HP Upravitelj MAC adresama i korištenju MAC adresa sistema potražite na
http://www.hp.com/support. Odaberite Find your product (Pronađite svoj proizvod), a zatim slijedite upute
na ekranu.
20
Poglavlje 3 Mrežne veze
4
Kretanje po ekranu
Po ekranu računara se možete kretati na sljedeće načine:
●
Koristite pokrete prstima direktno na ekranu računara (samo na odabranim proizvodima)
●
Koristite pokrete prstima na dodirnoj podlozi
●
Koristite tastaturu i opcionalnog miša (kupuje se posebno)
●
Korištenje tastature prikazane na ekranu (samo na odabranim proizvodima)
●
Korištenje pokazivačkog štapića (samo na odabranim proizvodima)
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom
ekranu
Dodirna podloga vam omogućava navigaciju po ekranu računara i kontrolu nad pokazivačem pomoću
jednostavnih pokreta prstima. Također možete koristiti lijevo i desno dugme dodirne podloge onako kako
biste koristili lijevo i desno dugme na vanjskom mišu. Da biste se kretali po dodirnom ekranu (samo na
odabranim proizvodima), dodirnite ekran direktno koristeći pokrete prstima koji su opisani u ovom poglavlju.
Također možete prilagoditi pokrete prstima i prikazati demonstraciju njihovog rada. Otkucajte control
panel (upravljačka ploča) u okviru za pretragu na programskoj traci i odaberite Control Panel (Upravljačka
ploča), a zatim odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk). U odjeljku Devices and Printers (Uređaji i
štampači), odaberite Mouse (Miš).
NAPOMENA: Ukoliko nije drugačije naglašeno, pokreti prstima mogu se koristiti na dodirnoj podlozi
računara ili na dodirnom ekranu (samo na odabranim proizvodima).
Kucanje
Koristite pokret kucanja/dvostrukog kucanja kako biste odabrali ili otvorili stavku na ekranu.
●
Usmjerite prst na stavku na ekranu, a zatim kucnite jednim prstom zonu dodirne podloge ili dodirni
ekran kako biste odabrali datu stavku. Dvaput kucnite prstom na stavku kako biste je otvorili.
Zumiranje s dva prsta
Koristite pokret zumiranja hvatanjem s dva prsta za uvećavanje ili smanjivanje prikaza slike ili teksta.
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu
21
●
Smanjite prikaz tako što ćete postaviti dva razmaknuta prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran, a
zatim ih približiti.
●
Uvećajte prikaz tako što ćete postaviti dva skupljena prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran, a
zatim ih razmaknuti.
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret pomicanja s dva prsta za kretanje dolje, gore ili bočno po stranici ili slici.
●
Stavite dva prsta malo odmaknuta na zonu dodirne podloge i onda ih prevucite gore, dolje, lijevo ili
desno.
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret kucanja s dva prsta kako biste otvorili meni za objekt na ekranu.
NAPOMENA: Kuckanjem s dva prsta obavlja se ista funkcija koju vrši desni klik dugmetom miša.
●
Kucnite s dva prsta zonu dodirne podloge kako biste otvorili meni s opcijama za odabrani objekt.
Kucanje s četiri prsta (samo na dodirnoj podlozi)
Koristite pokret kucanja s četiri prsta kako biste otvorili centar aktivnosti.
●
22
Kucnite s četiri prsta na dodirnoj podlozi kako biste otvorili centar aktivnosti i prikazali trenutne
postavke i obavještenja.
Poglavlje 4 Kretanje po ekranu
Prevlačenje s tri prsta (samo na dodirnoj podlozi)
Koristite pokret prevlačenja s tri prsta kako biste prikazali otvorene prozore i prebacivali se s otvorenih
prozora na radnu površinu i obratno.
●
Prevucite s 3 prsta dalje od sebe kako biste prikazali sve otvorene prozore.
●
Prevucite s 3 prsta prema sebi kako biste prikazali radnu površinu.
●
Prevucite s 3 prsta ulijevo ili udesno kako biste se prebacili s jednog otvorenog prozora na drugi.
Klizanje jednim prstom (samo dodirni ekran)
Koristite klizanje jednim prstom za micanje ili pomjeranje kroz spiskove i stranice ili za pomjeranje objekta.
●
Da biste se pomjerali po ekranu, polako klizite jednim prstom preko ekrana u smjeru u kome želite da se
pokazivač kreće.
●
Da biste pomjerili objekt, pritisnite prstom dati objekt i držite, a zatim prevucite prst kako biste
premjestili objekt.
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu
23
Korištenje tastature i opcionalnog miša
Tastatura i miš vam omogućavaju da kucate, odabirete stavke, pomičete i izvršavate iste funkcije kao prilikom
korištenja gesti dodira. Tastatura vam također omogućava da koristite tipke za radnje i kombinacije tipki radi
izvršavanja određenih funkcija.
NAPOMENA: U zavisnosti od države ili regiona tastatura može imati drukčije tipke i funkcije tastature od
onih o kojima se govori u ovom odjeljku.
24
Poglavlje 4 Kretanje po ekranu
5
Zabavne funkcije
Koristite svoj HP računar za posao ili za zabavu kroz sastajanje s drugim osobama preko web kamere,
miksanje zvuka i videa ili povežite eksterne uređaje kao što su projektor, monitor, TV ili zvučnici. Pogledajte
Komponente na strani 3 kako biste pronašli funkcije za zvuk, video i kameru na računaru.
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima)
Računar ima web kameru (integriranu kameru) koja snima video i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa video-zapisa.
▲
Da biste pristupili kameri, otkucajte camera u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite
Camera (Kamera) sa spiska aplikacija.
Korištenje audio funkcija
Možete preuzimati muziku i slušati je, prenositi audio sadržaj (uključujući radio) s weba, snimati audio ili
miksati zvuk i video radi kreiranja multimedijalnih sadržaja. Možete i reproducirati muzičke CD diskove na
računaru (na odabranim modelima) ili možete povezati eksterni optički pogon kako biste reproducirali CD
diskove. Da biste povećali uživanje tokom slušanja, povežite slušalice ili zvučnike.
Povezivanje zvučnika
Zvučnike možete priključiti na računar tako što ćete ih spojiti na USB priključak ili kombiniranu utičnicu za
audioizlaz (slušalice)/audioulaz (mikrofon) na računaru ili priključnoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računarom, slijedite uputstva proizvođača uređaja. Da biste priključili
zvučnike za visoku kvalitetu zvuka na računar pogledajte Postavljanje HDMI zvuka na strani 29. Prije
priključivanja zvučnika, smanjite jačinu zvuka.
Povezivanje slušalica
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Obavještenja o
propisima, sigurnosti i zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
Žičane slušalice ili slušalice sa mikrofonom možete povezati na kombinirani priključak za audio-izlaz
(slušalice)/audioulaz (mikrofon) na vašem računaru.
Da biste povezali bežične slušalice na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima)
25
Povezivanje naglavnih slušalica s mikrofonom
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Obavještenja o
propisima, sigurnosti i zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
Slušalice kombinirane sa mikrofonom zovu se naglavne slušalice sa mikrofonom. Naglavne slušalice s kablom
možete povezati na priključak za audioizlaz (slušalice)/audioulaz (mikrofon) pomoću kombinirane utičnice na
računaru.
Da biste povezali bežične slušalice sa mikrofonom na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
Korištenje postavki za zvuk
Koristite postavke zvuka kako biste podesili jačinu zvuka sistema, promijenili zvuke sistema ili upravljali audio
uređajima.
Da biste prikazali ili promijenili postavke za zvuk:
▲
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okviru za pretragu na programskoj traci, odaberite
Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i Zvuk), a zatim odaberite
Sound (Zvuk).
– ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), odaberite Control Panel (Upravljačka ploča),
odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim odaberite Sound (Zvuk).
Vaš računar može imati poboljšani zvučni sistem kompanija Bang & Olufsen, DTS, Beats audio ili nekog
drugog dobavljača. Zbog toga računar može sadržavati napredne audio funkcije kojima se može upravljati
putem audio upravljačke ploče specifične za vaš audio sistem.
Koristite upravljačku ploču kako biste prikazali postavke za zvuk i upravljali njima.
▲
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okviru za pretragu na programskoj traci, odaberite
Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim odaberite
audio upravljačku ploču specifičnu za vaš audio sistem.
– ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), odaberite Control Panel (Upravljačka ploča),
odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim odaberite audio upravljačku ploču specifičnu za
vaš audio sistem.
Korištenje video funkcija
Vaš računar je moćan video uređaj koji vam omogućava gledanje prijenosa video zapisa s omiljenih web
lokacija te preuzimanje video sadržaja i filmova koje možete gledati na računaru kada niste povezani na
mrežu.
26
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
Da biste poboljšali uživanje u gledanju, koristite jedan od video priključaka i priključite vanjski monitor,
projektor ili TV.
VAŽNO: Pazite da vanjski uređaj bude povezan na odgovarajući priključak na računaru putem odgovarajućeg
kabla. Pogledajte upute proizvođača uređaja.
Za informacije o korištenju video funkcija pogledajte HP Support Assistant.
Povezivanje video uređaja pomoću USB Type-C kabla
NAPOMENA: Da biste povezali USB Type-C uređaj na vaš računar, trebate Type-C kabl koji se kupuje
posebno.
Da biste imali video ili izlaz visoke-rezolucije na vanjski Thunderbolt uređaj, povežite Thunderbolt uređaj
prema sljedećim uputama:
1.
Jedan kraj USB Type-C kabla spojite na USB Type-C Thunderbolt priključak na računaru.
2.
Uključite drugi kraj kabla u vanjski Thunderbolt uređaj.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Istovremeni prikaz slike na ekranu računara i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike prošireno na ekranu i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipke fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings
(Postavke), odaberite System (Sistem), odaberite Display (Prikaz), a zatim odaberite Advanced display
settings (Napredne postavke prikaza). Odaberite odgovarajuću rezoluciju, a zatim odaberite Apply
(Primijeni).
Korištenje video funkcija
27
Povezivanje video uređaja pomoću VGA kabla
NAPOMENA: Da biste povezali VGA uređaj s računarom, trebate VGA kabl koji se kupuje posebno.
Da biste vidjeli sliku sa ekrana računara na vanjskom VGA monitoru ili na projektoru radi prezentacije,
priključite monitor ili projektor na VGA priključak računara.
1.
Spojite VGA kabl monitora ili projektora na VGA priključak na računaru kako je prikazano na slici.
2.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings
(Postavke), odaberite System (Sistem), odaberite Display (Prikaz), a zatim odaberite Advanced display
settings (Napredne postavke prikaza). Odaberite odgovarajuću rezoluciju, a zatim odaberite Apply
(Primijeni).
Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla
NAPOMENA: Da biste povezali HDMI uređaj s računarom, trebate HDMI kabl koji se kupuje posebno.
Da biste vidjeli sliku ekrana računara na TV-u ili monitoru visoke rezolucije, povežite uređaj visoke rezolucije
prema sljedećim uputama.
1.
28
Jedan kraj HDMI kabla spojite na HDMI priključak na računaru.
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
2.
Priključite drugi kraj kabla na TV ili monitor visoke rezolucije.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings
(Postavke), odaberite System (Sistem), odaberite Display (Prikaz), a zatim odaberite Advanced display
settings (Napredne postavke prikaza). Odaberite odgovarajuću rezoluciju, a zatim odaberite Apply
(Primijeni).
Postavljanje HDMI zvuka
HDMI je jedino video sučelje koje podržava video i audio visoke definicije. Nakon što priključite HDMI TV na
računar možete uključiti HDMI audio tako što ćete slijediti naredne korake:
1.
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Speakers (Zvučnici) koja se nalazi u području s obavještenjima
krajnje desno na programskoj traci, a zatim kliknite Playback devices (Uređaji za reprodukciju).
2.
Na kartici Playback (Reproduciranje), odaberite naziv digitalnog izlaznog uređaja.
3.
Kliknite Set Default (Postavi zadano), a zatim kliknite OK (U redu).
Da vratite audio na zvučnike računara:
1.
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Zvučnici koja se nalazi u području s obavještenjima krajnje desno
na alatnoj traci, a zatim kliknite Uređaji za reprodukciju.
2.
Na kartici Playback (Reproduciranje), kliknite Speakers (Zvučnici).
3.
Kliknite Set Default (Postavi zadano), a zatim kliknite OK (U redu).
Korištenje video funkcija
29
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana pomoću funkcije MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) omogućava da na računar povežete više žičanih uređaja za prikaz tako što ćete
ih povezati na VGA ili DisplayPort priključke na računaru i također na VGA ili DisplayPort priključke na
vanjskom čvorištu ili priključnoj stanici. Možete povezivati na više načina, zavisno od vrste grafičkog
kontrolera instaliranog na vašem računaru i od toga da li vaš računar ima ugrađeno čvorište. Da biste
ustanovili koji je hardver instaliran na računaru idite na Device Manager (Upravljanje uređajima).
▲
Otkucajte device manager (upravitelj uređaja) u okviru za pretragu na programskoj traci, a zatim
odaberite aplikaciju Device Manager (Upravitelj uređaja). Na spisku se prikazuju svi uređaji instalirani na
računaru.
Povezivanje ekrana na računare sa AMD ili Nvidia grafikom (sa opcionalnim čvorištem)
NAPOMENA: Sa AMD grafičkim kontrolorom i opcionalnim čvorištem možete povezati do 6 vanjskih uređaja
za prikaz.
NAPOMENA: Sa Nvidia grafičkim kontrolorom i opcionalnim čvorištem možete povezati do 4 vanjska uređaja
za prikaz.
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite eksterno čvorište (kupuje se posebno) na DisplayPort na vašem računaru pomoću DP-DP
kabla (kupuje se posebno). Provjerite da li je strujni adapter čvorišta priključen na naizmjeničnu struju.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke na čvorištu.
3.
Da biste vidjeli sve povezane uređaje za prikaz, otkucajte device manager (upravljanje uređajima) u
okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju Device Manager (Upravljanje
uređajima). Ako ne vidite sve priključene ekrane, provjerite je li svaki uređaj priključen u odgovarajući
priključak na čvorištu.
NAPOMENA: Izbor više ekrana uključuje opciju Duplicate (Dvostruko), čime se sadržaj sa vašeg ekrana
računara prenosi na sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se sadržaj vašeg ekrana
računara raširi preko svih uključenih uređaja za prikaz.
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa opcionalnim čvorištem)
NAPOMENA: Sa Intel grafičkim kontrolorom i opcionalnim čvorištem možete povezati do 3 uređaja za
prikaz.
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite eksterno čvorište (kupuje se posebno) na DisplayPort na vašem računaru pomoću DP-DP
kabla (kupuje se posebno). Provjerite da li je strujni adapter čvorišta priključen na naizmjeničnu struju.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke na čvorištu.
3.
Kada Windows otkrije monitor povezan sa DP čvorištem, prikaže se dijaloški okvir DisplayPort Topology
Notification (Obavještenje o DisplayPort topologiji). Kliknite odgovarajuće opcije da konfigurirate
ekrane. Izbor više ekrana uključuje opciju Duplicate (Dvostruko), čime se sadržaj vašeg ekrana prenosi
na sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se slika vašeg ekrana raširi preko svih
uključenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite je li svaki uređaj za prikaz priključen u
odgovarajući priključak na čvorištu. Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings (Postavke),
odaberite System (Sistem), odaberite Display (Prikaz), a zatim odaberite Advanced display settings
(Napredne postavke prikaza). Odaberite odgovarajuću rezoluciju, a zatim odaberite Apply (Primijeni).
30
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa ugrađenim čvorištem)
Sa vašim unutrašnjim čvorištem i Intel grafičkim kontrolorom možete povezati do 3 uređaja za prikaz u
sljedećim konfiguracijama:
●
Dva DP monitora 1920 x 1200 DP povezana na računar + jedan VGA monitor 1920 x 1200 VGA povezan
na opcionalnu priključnu stanicu
●
Jedan DP monitor 2560 x 1600 DP povezan na računar + jedan VGA monitor 1920 x 1200 povezan na
opcionalnu priključnu stanicu
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke (DP) na računaru
ili na priključnoj stanici.
2.
Kada Windows otkrije monitor povezan sa DP čvorištem, prikaže se dijaloški okvir DisplayPort Topology
Notification (Obavještenje o DisplayPort topologiji). Kliknite odgovarajuće opcije da konfigurirate
ekrane. Izbor više ekrana uključuje opciju Duplicate (Dvostruko), čime se sadržaj vašeg ekrana prenosi
na sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se slika vašeg ekrana raširi preko svih
uključenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite je li svaki uređaj za prikaz priključen u
odgovarajući priključak na čvorištu. Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings (Postavke),
odaberite System (Sistem), odaberite Display (Prikaz), a zatim odaberite Advanced display settings
(Napredne postavke prikaza). Odaberite odgovarajuću rezoluciju, a zatim odaberite Apply (Primijeni).
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast
(samo na odabranim proizvodima)
NAPOMENA: Da biste saznali koji tip ekrana imate (kompatibilni s funkcijom Miracast ili Intel WiDi),
pogledajte dokumentaciju koji ste dobili s TV-om ili sekundarnim ekranom.
Da biste otkrili bežične ekrane koji su kompatibilni s funkcijom Miracast i povezali se s njima, bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake navedene u nastavku.
Da biste otvorili Miracast:
▲
Otkucajte project (projiciraj) u okviru za pretragu na programskoj traci, a zatim kliknite Project to a
second screen (Projiciraj na drugi ekran). Kliknite Connect to a wireless display (Povezivanje na bežični
ekran), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje video funkcija
31
6
Upravljanje napajanjem
Računar može raditi na baterijsko napajanje ili vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom. Kada računar radi
na baterijsko napajanje i nije dostupan vanjski izvor napajanja naizmjeničnom strujom za punjenje baterije,
važno je pratiti stanje napunjenosti baterije i štediti energiju.
Moguće je da neke funkcija upravljanja napajanjem navedene u ovom poglavlju nisu dostupne na vašem
računaru.
Korištenje stanja mirovanja i hibernacije
UPOZORENJE: Postoji nekoliko dobro poznatih osjetljivosti kada je računar u stanju mirovanja. Da biste
spriječili da neovlašteni korisnik pristupi podacima na vašem računaru, čak i kodiranim podacima, HP
preporučuje da svaki put kada računar nije u vašem fizičkom posjedovanju pokrenete hibernaciju umjesto
stanja mirovanja. Ovo je posebno važno kada svoj računar nosite na put.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od mogućeg oštećenja audio i video sadržaja, gubitka funkcionalnosti
reproduciranja audio ili videozapisa ili gubitka podataka, stanje mirovanja i hibernacije ne pokrećite za vrijeme
operacija čitanja ili zapisivanja na disk ili vanjsku medijsku karticu.
Windows ima dva načina rada za štednju energije: Stanje mirovanja i Hibernacija.
●
Stanje mirovanja – Pokreće se automatski nakon određenog perioda neaktivnosti. Podaci s kojim ste
radili se sačuvaju u memoriji, što vam omogućava da veoma brzo nastavite s radom. Stanje mirovanja
možete pokrenuti i ručno. Za više informacija, pogledajte Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega
na strani 32.
●
Hibernacija – Pokreće se automatski kada baterija dostigne kritično nizak nivo napunjenosti. U stanju
hibernacije podaci s kojim ste radili se sačuvaju u hibernacijskoj datoteci na tvrdom disku i računar se
zatim isključuje. Hibernaciju možete pokrenuti i ručno. Za više informacija, pogledajte Pokretanje
hibernacije i izlazak iz nje (samo na odabranim proizvodima) na strani 33.
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega
Stanje mirovanja možete pokrenuti na neki od sljedećih načina:
●
Zatvorite ekran (samo na odabranim proizvodima).
●
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim Sleep (Stanje mirovanja).
●
Pritisnite tipku prečice za stanje mirovanja; na primjer fn+f1 (samo na odabranim proizvodima)
Iz stanja mirovanja možete izaći na jedan od sljedećih načina:
●
Kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
●
Ako je računar zatvoren, podignite ekran (samo na odabranim proizvodima).
●
Pritisnite tipku na tastaturi (samo na odabranim proizvodima).
●
Dodirnite TouchPad (samo na odabranim proizvodima).
Kada računar izađe iz stanja mirovanja, na ekranu se prikazuju programi u kojim ste radili.
NAPOMENA: Ako ste postavili lozinku koju je potrebno unijeti da bi računar napustio stanje mirovanja,
morate unijeti lozinku za Windows prije nego što se na ekranu prikažu programi u kojim ste radili.
32
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Pokretanje hibernacije i izlazak iz nje (samo na odabranim proizvodima)
Možete omogućiti hibernaciju koju pokreće korisnik i promijeniti druge postavke napajanja i isključivanja
pomoću Opcija napajanja.
1.
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim
odaberite Power Options (Opcije napajanja).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Power (Napajanje)
i zatim odaberite Power Options (Opcije
napajanja).
2.
U lijevom oknu odaberite Choose what the power buttons do (Odaberi funkcije dugmadi za uključivanje/
isključivanje) (tekst opcije se može razlikovati od proizvoda do proizvoda).
3.
Ovisno o proizvodu, hibernaciju za baterijsko napajanje ili vanjsko napajanje možete omogućiti na jedan
od sljedećih načina:
●
Dugme za uključivanje/isključivanje - pod stavkom Power and sleep buttons and lid settings
(Postavke za dugmad za uključivanje/isključivanje i stanje mirovanja i za poklopac) (tekst opcije se
može razlikovati od proizvoda do proizvoda) odaberite When I press the power button (Kada
pritisnem dugme za uključivanje/isključivanje), a zatim odaberite Hibernate (Hibernacija).
●
Dugme za stanje mirovanja (samo na odabranim proizvodima) - pod stavkom Power and sleep
buttons and lid settings (Postavke za dugmad za uključivanje/isključivanje i stanje mirovanja i za
poklopac) (tekst opcije se može razlikovati od proizvoda do proizvoda) odaberite When I press the
power button (Kada pritisnem dugme za stanje mirovanja), a zatim odaberite Hibernate
(Hibernacija).
●
Poklopac (samo na odabranim proizvodima) - pod stavkom Power and sleep buttons and lid
settings (Postavke za dugmad za uključivanje/isključivanje i stanje mirovanja i za poklopac) (tekst
opcije se može razlikovati od proizvoda do proizvoda) odaberite When I close the lid (Kada
zatvorim poklopac), a zatim odaberite Hibernate (Hibernacija).
●
Power menu (Meni opcija napajanja) - odaberite Change Settings that are currently unavailable
(Promijeni postavke koje trenutno nisu dostupne), a zatim pod stavkom Shutdown settings
odaberite okvir za potvrdu Hibernate (Hibernacija).
Meniju opcija napajanja može se pristupiti i pomoću dugmeta Start (Početak).
4.
Odaberite Save changes (Sačuvaj promjene).
▲
Da biste pokrenuli stanje hibernacije, koristite metod koji ste izabrali u 3. koraku.
▲
Da biste izašli iz stanja hibernacije, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
NAPOMENA: Ako ste postavili lozinku koju je potrebno unijeti da bi računar napustio stanje hibernacije,
morate unijeti lozinku za Windows prije nego što se na ekranu prikažu programi u kojim ste radili.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
UPOZORENJE: Prilikom isključivanja računara gube se podaci koje ranije niste sačuvali. Obavezno sačuvajte
podatke s kojim ste radili prije nego isključite računar.
Komanda Shut down (Isključi) zatvara sve otvorene programe, uključujući operativni sistem, a zatim isključuje
ekran i računar.
Isključite računar ako će duže vrijeme biti van upotrebe i iskopčan s izvora vanjskog napajanja.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
33
Preporučeni postupak je da se koristi komanda Shut down (Isključi) u operativnom sistemu Windows.
NAPOMENA: Ako je računar u stanju mirovanja ili hibernacije, prvo izađite iz stanja mirovanja ili hibernacije
kratkim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.
1.
Sačuvajte podatke s kojim ste radili i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim odaberite Shut down
(Isključi).
Ako računar ne reagira i ne možete izvršiti prethodno opisane postupke za isključivanje, pokušajte sa
sljedećim postupcima za slučaj nužde, prema redoslijedu kojim su navedeni:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete, odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim odaberite Shut down (Isključi).
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 10 sekundi.
●
Ako vaš računar ima bateriju koju može zamijeniti korisnik (samo na odabranim proizvodima), isključite
računar s vanjskog napajanja, a zatim izvadite bateriju.
Korištenje ikone Power (Napajanje) i Power Options (Opcije
napajanja)
Ikona Power (Napajanje)
nalazi se na programskoj traci operativnog sistema Windows. Ikona Power
(Napajanje) vam omogućava brzo pristupanje postavkama napajanja i prikazivanje preostalog nivoa
napunjenosti baterije.
●
Da biste prikazali procenat preostale napunjenosti baterije, kao i trenutni plan napajanja, postavite
pokazivač miša iznad ikone Power (Napajanje)
●
.
Da biste koristili Power Options (Opcije napajanja), desnim dugmetom miša kliknite ikonu Power
(Napajanje)
, a zatim odaberite Power Options (Opcije napajanja). Možete i otkucati power
options (opcije napajanja) u okvir za pretragu na programskoj traci i zatim odabrati Power Options
(Opcije napajanja).
Različite ikone napajanja pokazuju da li računar radi na baterijskom ili na vanjskom napajanju. Postavljanjem
pokazivača miša iznad ikone prikazuje se poruka ukoliko je nivo napunjenosti baterije dosegao nizak ili
kritično nizak nivo.
Rad na baterijsko napajanje
OPOMENA! Da biste smanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo bateriju koja je priložena uz
računar, zamjensku bateriju koju je obezbijedio HP ili kompatibilnu bateriju koja je kupljena od HP.
Kada je u računaru puna baterija, a računar nije priključen na vanjski izvor napajanja naizmjeničnom strujom,
računar radi na baterijsko napajanje. Kada je računar isključen i iskopčan iz vanjskog napajanja naizmjeničnom
strujom, baterija u računaru se polagano prazni. Računar prikazuje poruku kada nivo napunjenosti baterije
dosegne nizak ili kritično nizak nivo.
Vijek trajanja baterije računara se razlikuje zavisno od postavki upravljanja napajanjem, programa koji su
pokrenuti na računaru, osvijetljenosti ekrana, vanjskih uređaja koji su povezani s računarom i ostalih faktora.
34
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: Kada iskopčate vanjsko napajanje, osvijetljenost ekrana automatski se smanjuje kako bi se
štedila napunjenost baterije. Odabrani računarski proizvodi mogu se prebacivati s jednog grafičkog načina
rada na drugi radi štednje napunjenosti baterije.
Korištenje funkcije HP Fast Charge (HP Brzo punjenje) (samo na odabranim
proizvodima)
Funkcija HP Fast Charge (HP Brzo punjenje) omogućava vam da brzo napunite bateriju računara. Vrijeme
punjenja može varirati u rasponu +/- 10%. Ovisno o modelu računara i HP adapteru naizmjenične struje
isporučenom uz računar, HP Fast Charge (HP Brzo punjenje) funkcionira na jedan od sljedećih načina:
●
Kada je preostala napunjenost baterije između nule i 50%, baterija će se napuniti na 50% punog
kapaciteta za maksimalno 30 minuta.
●
Kada je preostala napunjenost baterije između nule i 90%, baterija će se napuniti na 90% punog
kapaciteta za maksimalno 90 minuta.
Da biste koristili HP Fast Charge (HP Brzo punjenje), isključite računar i zatim povežite računar na vanjsko
napajanje preko adaptera naizmjenične struje.
Prikazivanje napunjenosti baterije
Da biste prikazali procenat preostale napunjenosti baterije, kao i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač
miša iznad ikone Power (Napajanje)
.
Pronalaženje informacija o bateriji u aplikaciji HP Support Assistant (samo na
odabranim proizvodima)
Pristupanje informacijama o bateriji:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
‒ ili –
Odaberite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Diagnostics and tools (Dijagnostika i alati), a zatim
odaberite HP Battery Check (HP Provjera baterije). Ako program HP Battery Check (HP provjera baterije)
pokaže da je potrebno zamijeniti bateriju, kontaktirajte podršku.
Aplikacija HP Support Assistant pruža sljedeće alatke i informacije o bateriji:
●
HP Provjera baterije
●
Informacije o vrstama, specifikacijama, životnom ciklusu i kapacitetu baterija
Štednja baterijskog napajanja
Savjeti za štednju baterijskog napajanja i maksimalno produženje vijeka trajanja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje ekrana.
●
Odaberite postavku Power saver (Štednja energije) u odjeljku Power Options (Opcije napajanja).
●
Isključite bežične uređaje kada ih ne koristite.
●
Iskopčajte vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja, kao što su vanjski tvrdi disk
koji je priključen na USB priključak.
Rad na baterijsko napajanje
35
●
Zaustavite, onemogućite ili uklonite vanjske medijske kartice koje ne koristite.
●
Prije nego prestanete raditi, pokrenite stanje mirovanja ili isključite računar.
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije
Kada baterija kao jedini izvor napajanja za računar dostigne nizak ili kritičan nivo napunjenosti, dešava se
sljedeće:
●
Lampica baterije (samo na odabranim proizvodima) pokazuje nizak ili kritično nizak nivo napunjenosti
baterije.
– ili –
●
Ikona Power (Napajanje)
prikazuje obavještenje o niskom ili kritično niskom nivou napunjenosti
baterije.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o ikoni Power (Napajanje) pogledajte Korištenje ikone Power
(Napajanje) i Power Options (Opcije napajanja) na strani 34.
Računar poduzima sljedeće radnje u slučaju kritično niskog nivoa napunjenosti baterije:
●
Ako je hibernacija onemogućena, a računar je uključen ili je u stanju mirovanja, računar ostaje nakratko u
stanju mirovanja i zatim se isključuje uz gubitak svih podataka koji prethodno nisu bili sačuvani.
●
Ako je funkcija hibernacije omogućena i računar je uključen ili se nalazi u stanju mirovanja, računar
pokreće hibernaciju.
Rješavanje problema sa niskim nivoom napunjenosti baterije
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada je dostupno vanjsko napajanje
naizmjeničnom strujom
Povežite jedan od sljedećih uređaja s računarom i vanjskim napajanjem:
●
Adapter naizmjenične struje
●
Opcionalni priključni uređaj ili proizvod za proširenje
●
opcionalni adapter za napajanje koji je kupljen kao dodatna oprema od kompanije HP
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja
Sačuvajte podatke s kojim ste radili i isključite računar.
Rješavanje problema s niskim nivoom napunjenosti baterije kada računar ne može izaći iz stanja
hibernacije
1.
Povežite adapter za naizmjeničnu struju s računarom i kablom za napajanje.
2.
Izađite iz stanja hibernacije pritiskom na dugme za napajanje.
Baterija zapečaćena u fabrici
Da biste pratili status baterije ili ako se baterija više ne može napuniti, pokrenite funkciju HP Battery Check
(HP Provjera baterije) u aplikaciji HP Support Assistant (samo na odabranim proizvodima).
36
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Odaberite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Diagnostics and tools (Dijagnostika i alati), a zatim
odaberite HP Battery Check (HP Provjera baterije). Ako program HP Battery Check (HP provjera baterije)
pokaže da je potrebno zamijeniti bateriju, kontaktirajte podršku.
Bateriju ili baterije u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami lako zamijeniti. Uklanjanjem ili zamjenom
baterije biste mogli utjecati na pokrivenost garancijom. Ako se baterija više ne može napuniti, obratite se
odjelu za podršku.
Kada korisni vijek trajanja baterije istekne, nemojte je odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva.
Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa o odlaganju baterija.
Rad na vanjsko napajanje
Informacije o priključivanju na vanjsko napajanje potražite u posteru Uputstva za postavljanje koji se
isporučuje u kutiji računara.
Računar ne koristi baterijsko napajanje kad je povezan na vanjsko napajanje preko odobrenog adaptera
naizmjenične struje ili opcionalnog priključnog uređaja ili proizvoda za proširenje.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost pojavljivanja sigurnosnih problema, koristite isključivo adapter
naizmjenične struje koji ste dobili s računarom, zamjenski adapter naizmjenične struje koji ste dobili od
kompanije HP ili kompatibilni adapter naizmjenične struje koji ste kupili od kompanije HP.
OPOMENA!
Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.
Priključite računar na vanjsko napajanje u sljedećim uslovima:
●
Kada punite ili kalibrirate bateriju
●
Prilikom instaliranja ili ažuriranja softvera sistema
●
Prilikom ažuriranja BIOS-a
●
Prilikom zapisivanja podataka na disk (samo na odabranim proizvodima)
●
Kada pokrećete program Disk Defragmenter (Program za defragmentaciju diska) na računarima sa
unutrašnjim tvrdim diskovima
●
Kada izrađujete rezervnu kopiju ili vršite obnovu
Kada priključujete računar na vanjsko napajanje:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Osvijetljenost ekrana se poveća.
●
Ikona Power (Napajanje)
mijenja izgled.
Kada isključite vanjsko napajanje:
Rad na vanjsko napajanje
37
●
Računar se prebacuje na baterijsko napajanje.
●
Osvijetljenost ekrana automatski se smanjuje radi štednje napunjenosti baterije.
●
38
Ikona Power (Napajanje)
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
mijenja izgled.
7
Sigurnost
Zaštita računara
Standardne sigurnosne osobine, koje pruža operativni sistem Windows i Uslužni program Computer Setup
operativnog sistema Windows (BIOS, koji radi u svakom operativnom sistemu) mogu zaštititi lične postavke i
podatke od raznih rizika.
NAPOMENA: Sigurnosna rješenja dizajnirana su budu sredstva za odvraćanje. Ova sredstva za odvraćanje
možda neće spriječiti krađu ili pogrešno rukovanje proizvodom.
NAPOMENA: Prije nego što pošaljete računar na servisiranje, napravite rezervne kopije podataka i izbrišite
povjerljive podatke, te uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA: Neke karakteristike navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem računaru.
NAPOMENA: Vaš računar podržava Computrace, internetsku uslugu praćenja i obnavljanja zasnovanu na
sigurnosti koja je dostupna u određenim regionima. Ako računar bude ukraden, Computrace može pratiti
računar ako neovlašteni korisnik pristupi internetu. Morate kupiti softver i pretplatiti se na uslugu kako biste
koristili Computrace. Za informacije o naručivanju softvera Computrace posjetite http://www.hp.com.
Rizik za računar
Sigurnosna funkcija
Neovlašteno korištenje računara
●
Softver HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom,
pametnom karticom, karticom bez kontakata, registriranim
otiscima prsta ili drugim akreditivima za provjeru
autentičnosti
●
Lozinka za pokretanje BIOS-a
Neovlašteni pristup funkciji Computer Setup (BIOS)
Administratorska lozinka za BIOS u funkciji Computer Setup*
Neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska
Lozinka za DriveLock (samo na odabranim proizvodima) u
programu Computer Setup*
Neovlašteno pokretanje s opcionalnog eksternog optičkog
pogona (samo na odabranim proizvodima), opcionalnog
eksternog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima) ili s
internog mrežnog adaptera
Osobina Boot options (Opcije pokretanja) u funkciji Computer
Setup*
Neovlašteni pristup korisničkom računu operativnog sistema
Windows
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašteni pristup podacima
Windows BitLocker
Neovlašteno uklanjanje računara
Utor za sigurnosni kabl (koristi se s opcionalnim sigurnosnim
kablom samo na odabranim proizvodima)
*Ugrađeni uslužni program Computer Setup je zasnovan na ROM-u i može se koristiti i kada operativni sistem ne radi ili se ne može
učitati. Možete koristiti pokazivački uređaj (dodirna podloga, pokazivački štapić ili USB miš) ili tastaturu za navigaciju i odabir stavki u
programu Computer Setup.
NAPOMENA:
Na tabletima bez tastature, možete koristiti dodirni ekran.
Zaštita računara
39
Korištenje lozinki
Lozinka je grupa znakova koje ste odabrali za osiguranje računarskih podataka. Može se postaviti nekoliko
vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite kontrolirati pristup podacima. Lozinke možete postaviti u
operativnom sistemu Windows ili u programu Computer Setup koji je unaprijed instaliran na računaru.
●
Administratorska lozinka za BIOS, pokretanje i lozinka za DriveLock su postavljene u programu
Computer Setup i njima upravlja BIOS datog sistema.
●
Windows lozinke postavljaju se samo u operativnom sistemu Windows.
●
Ako zaboravite i korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock postavljenu u funkciji
Computer Setup, tvrdi disk koji je zaštićen ovim lozinkama je trajno zaključan i više se ne može koristiti.
Istu lozinku možete koristiti i za program Setup Utility i za sigurnosnu funkciju sistema Windows.
Imajte na umu sljedeće savjete za kreiranje i čuvanje lozinki:
●
Prilikom izrade lozinki pridržavajte se zahtjeva koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za različite aplikacije ili web stranice, i nemojte koristiti svoju Windows
lozinku za bilo koju drugu aplikaciju ili web stranicu.
●
Koristite funkciju Upravitelj lozinkama za HP Client Security kako biste pohranili korisnička imena i
lozinke za svoje web lokacije i aplikacije. Moći ćete ih bezbjedno pročitati u budućnosti ako ih se ne
budete mogli sjetiti.
●
Ne pohranjujte lozinke u datoteku na računaru.
Naredna tabela navodi najčešće korištene Windows lozinke i administratorske lozinke za BIOS i opisuje njihove
funkcije.
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup administratorskom računu za operativni sistem
Windows.
NAPOMENA: Postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup korisničkom računu za operativni sistem Windows.
*Za informacije o postavljanju administratorske lozinke za Windows ili korisničke lozinke za Windows, otkucajte support (podrška) u
okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
Postavljanje lozinki u funkciji Computer Setup
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup uslužnom programu Computer Setup.
NAPOMENA: Ako su omogućene funkcije za sprečavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda nećete moći
ukloniti lozinku dok se te funkcije ne onemoguće.
Power-on password (Lozinka za pokretanje sistema)
40
Poglavlje 7 Sigurnost
●
Mora se unijeti prilikom svakog uključivanja ili ponovnog
pokretanja računara.
Lozinka
Funkcija
●
Ako zaboravite lozinku za pokretanje sistema, nećete moći
uključiti ili ponovno pokrenuti računar.
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutrašnjem tvrdom disku koji je zaštićen opcijom
DriveLock, i postavljena je u opciji DriveLock Lozinke za vrijeme
procesa omogućavanja. Ova lozinka se koristi i za uklanjanje
DriveLock zaštite.
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutrašnjem tvrdom disku koji je zaštićen opcijom
DriveLock, i postavljena je u opciji DriveLock Lozinke za vrijeme
procesa omogućavanja.
*Detalje o svakoj od ovih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali ovu lozinku, slijedite sljedeće korake:
Postavljanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje
jačine zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u
program Computer Setup.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Create BIOS Administrator password (Kreiraj
administratorsku lozinku za BIOS) ili Set Up BIOS Administrator Password (Postavi administratorsku
lozinku za BIOS) (samo na odabranim proizvodima), a zatim pritisnite enter.
3.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte lozinku.
4.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte novu lozinku ponovo da biste je potvrdili.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, odaberite ikonu Save (Sačuvaj), a zatim
slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
Korištenje lozinki
41
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje
jačine zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u
program Computer Setup.
2.
Unesite trenutnu administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Change BIOS Administrator password (Promijeni
administratorsku lozinku za BIOS) ili Change (Promijeni lozinku) (samo na odabranim proizvodima), a
zatim pritisnite enter.
4.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu trenutnu lozinku.
5.
Kada se pojavi upit, ponovo otkucajte novu lozinku.
6.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu novu lozinku ponovo da biste je potvrdili.
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) i zatim
slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje
jačine zvuka dok se ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u
program Computer Setup.
2.
Unesite trenutnu administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Change BIOS Administrator password (Promijeni
administratorsku lozinku za BIOS) ili Change (Promijeni lozinku) (samo na odabranim proizvodima), a
zatim pritisnite enter.
4.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu trenutnu lozinku.
5.
Kada od vas bude zatraženo da ukucate novu lozinku, ostavite polje praznim, i onda pritisnite enter.
6.
Kada od vas bude zatraženo da ponovo ukucate novu lozinku, ostavite polje praznim, i onda pritisnite
enter.
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) i zatim
slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
42
Poglavlje 7 Sigurnost
Unos administratorske lozinke za BIOS
Kada se pojavi upit BIOS administrator password (Administratorska lozinka za BIOS), otkucajte lozinku
(koristeći istu vrstu tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite enter. Nakon dva
neuspješna pokušaja unosa administratorske lozinke za BIOS, morate ponovo pokrenuti računar i pokušati
iznova.
Korištenje opcija sigurnosti za DriveLock
DriveLock zaštita sprječava neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska. DriveLock opcija može biti primijenjena
samo na unutrašnji tvrdi disk ili diskove računara. Nakon što je DriveLock zaštita primijenjena na pogon,
morate unijeti odgovarajuću lozinku da biste pristupili tom pogonu. Pogon mora biti umetnut u računar ili na
napredni replikator priključka da bi se mogao otključati.
Opcije sigurnosti za DriveLock nude sljedeće funkcije:
●
Automatski DriveLock- PogledajteOdabir funkcije Automatski DriveLock (samo na odabranim
proizvodima) na strani 43.
●
Postavljanje glavne lozinke za DriveLock- PogledajteOdabir opcije ručni DriveLock na strani 45.
●
Omogućavanje funkcije DriveLock- PogledajteOmogućavanje funkcije DriveLock i postavljanje
korisničke lozinke za DriveLock na strani 45.
Odabir funkcije Automatski DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Potrebno je postaviti administratorsku lozinku za BIOS da biste mogli omogućiti Automatski DriveLock. Kada
je omogućen Automatski DriveLock, kreiraju se nasumična korisnička lozinka za DriveLock i glavna lozinka za
DriveLock koje su izvedene iz administratorske lozinke za BIOS. Kada se računar uključi, nasumičnom
korisničkom lozinkom automatski se otključava pogon. Ako se pogon premjesti na drugi računar, morate
unijeti administratorsku lozinku za BIOS za izvorni računar kad se prikaže upit za unošenje lozinke za
DriveLock radi otključavanja pogona.
Omogućavanje funkcije Automatski DriveLock
Da biste omogućili Automatski DriveLock, slijedite ove korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup
●
●
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer
Setup.
2.
Kada se prikaže upit za administratorsku lozinku za BIOS, unesite administratorsku lozinku za BIOS i
zatim pritisnite enter.
3.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
Korištenje lozinki
43
4.
Koristite tipku enter, lijevo dugme miša ili dodirni ekran da biste odabrali potvrdni okvir Automatic
DriveLock (Automatski DriveLock).
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, odaberite ikonu Save (Sačuvaj), a zatim
slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Onemogućavanje funkcije Automatski DriveLock
Da biste onemogućili Automatski DriveLock, slijedite ove korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup
●
●
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer
Setup.
2.
Kada se prikaže upit za administratorsku lozinku za BIOS, unesite administratorsku lozinku za BIOS i
zatim pritisnite enter.
3.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite unutrašnji tvrdi disk, a zatim pritisnite enter.
5.
Koristite tipku enter, lijevo dugme miša ili dodirni ekran da biste izbrisali potvrdni okvir Automatic
DriveLock (Automatski DriveLock).
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) i zatim
slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock
Kada je omogućen Automatski DriveLock i pogon ostaje povezan na izvorni računar, neće se prikazati upit da
unesete lozinku za DriveLock radi otključavanja pogona. Međutim, ako se pogon premjesti na drugi računar ili
ako se matična ploča zamijeni na izvornom računaru, prikazat će se upit da unesete lozinku za DriveLock.
Ako se to desi, kad se prikaže upit DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), unesite administratorsku
lozinku za BIOS za izvorni računar (koristeći istu vrstu ključeva koje ste koristili za postavljanje lozinke), a
zatim pritisnite enter kako biste otključali pogon.
Nakon tri pogrešna pokušaja unosa lozinke, morate isključiti računar i pokušati iznova.
44
Poglavlje 7 Sigurnost
Odabir opcije ručni DriveLock
UPOZORENJE: Da biste spriječili da tvrdi disk koji je zaštićen funkcijom DriveLock postane trajno
neupotrebljiv, sačuvajte korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock na sigurnom mjestu,
odvojeno od računara. Ako zaboravite obje DriveLock lozinke, tvrdi disk će biti trajno zaključan i više se ne
može koristiti.
Da biste ručno primijenili zaštitu DriveLock na interni tvrdi disk, mora se postaviti glavna lozinka, a DriveLock
mora biti omogućen u programu Computer Setup. Kada koristite zaštitu DriveLock, obratite pažnju na
sljedeće:
●
Nakon što je DriveLock zaštita primijenjena na tvrdi disk, tvrdom disku se može pristupiti samo
unošenjem ili korisničke lozinke ili glavne lozinke za DriveLock.
●
Vlasnik korisničke lozinke za DriveLock trebao bi biti svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska.
Vlasnik glavne lozinke za DriveLock može biti ili administrator sistema ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička lozinka za DriveLock i glavna lozinka za DriveLock mogu biti identične.
Postavljanje glavne lozinke za DriveLock
Da biste postavili glavnu lozinku za DriveLock, slijedite ove korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup
●
●
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer
Setup.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), izvršite odabir za Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Set DriveLock Master Password (Postavi glavnu lozinku za DriveLock) i zatim pritisnite enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Slijedite upute na ekranu kako biste postavili glavnu lozinku za DriveLock.
NAPOMENA: Možete omogućiti DriveLock i postaviti korisničku lozinku za DriveLock prije nego što
izađete iz programa Computer Setup. Za više informacija, pogledajte Omogućavanje funkcije DriveLock i
postavljanje korisničke lozinke za DriveLock na strani 45.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup, odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit
(Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Omogućavanje funkcije DriveLock i postavljanje korisničke lozinke za DriveLock
Da biste omogućili DriveLock i postavili korisničku lozinku za DriveLock, slijedite ove korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup
Korištenje lozinki
45
●
●
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer
Setup.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Enable DriveLock (Omogući DriveLock) i zatim pritisnite enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Slijedite upute na ekranu kako biste postavili korisničku lozinku za DriveLock i omogućili DriveLock
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup, odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit
(Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Onemogućavanje funkcije DriveLock
1.
Pokrenite program Computer Setup
●
●
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup.
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjivanje jačine zvuka dok se
ne prikaže meni za pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer
Setup.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
3.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Disable DriveLock (Onemogući DriveLock) i zatim pritisnite enter.
5.
Slijedite upute na ekranu kako biste onemogućili DriveLock.
6.
Da biste izašli iz programa Computer Setup, odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit
(Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Unošenje lozinke za DriveLock
Provjerite da li je tvrdi disk umetnut u računar (ne u opcionalni priključni uređaj ili vanjski MultiBay).
46
Poglavlje 7 Sigurnost
Kada pojavi upit DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), unesite korisničku ili glavnu lozinku (služeći se
istom vrstom tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite enter.
Nakon tri pogrešna pokušaja unosa lozinke, morate isključiti računar i pokušati iznova.
Mijenjanje lozinke za DriveLock
Za mijenjanje lozinke za DriveLock u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje.
3.
Kad se prikaže prompt DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), otkucajte trenutnu korisničku ili
glavnu lozinku za DriveLock koju želite promijeniti, pritisnite enter, a zatim pritisnite ili kucnite f10 kako
biste ušli u program Computer Setup.
4.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
5.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
6.
Izvršite odabir za lozinku za DriveLock koju želite promijeniti, a zatim slijedite upute na ekranu kako
biste unijeli lozinke.
NAPOMENA: Opcija Change DriveLock Master Password (Promijeni glavnu lozinku za DriveLock)
vidljiva je samo ako je unesena glavna lozinka za DriveLock u upitu DriveLock Password (Lozinka za
DriveLock) u koraku 3.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup, odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit
(Sačuvaj promjene i izađi), a zatim slijedite upute na ekranu.
Korištenje usluge Windows Hello (samo na odabranim
proizvodima)
Na proizvodima s čitačem otiska prstiju ili infracrvenom kamerom možete koristiti Windows Hello za
prijavljivanje prevlačenjem prsta ili gledanjem u kameru.
Da biste postavili Windows Hello, slijedite ove korake:
1.
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings (Postavke), odaberite Accounts (Računi), a zatim
odaberite Sign-in options (Opcije za prijavljivanje).
2.
Pod stavkom Windows Hello slijedite upute na ekranu kako biste dodali lozinku i numerički PIN, a zatim
prijavite otisak prsta ili ID lica.
NAPOMENA: PIN nije ograničen dužinom ali se mora sastojati samo od brojeva. Nisu dozvoljena slova
ili posebni znakovi.
Korištenje antivirusnog softvera
Kada računar koristite za pristupanje e-pošti, mreži ili internetu, potencijalno ga izlažete računarskim
virusima. Računarski virusi mogu onemogućiti rad operativnog sistema, programa ili uslužnih programa,
odnosno dovesti do njihovog nepravilnog rada.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih te u većini slučajeva popraviti prouzrokovanu štetu.
Da biste osigurali stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa, antivirusni softver mora biti redovno ažuriran.
Korištenje usluge Windows Hello (samo na odabranim proizvodima)
47
Windows Defender je unaprijed instaliran na vaš računar. Preporučujemo vam da i dalje koristite antivirusni
program kako biste u potpunosti zaštitili računar.
Za više informacija o računarskim virusima pristupite programu HP Support Assistant.
Korištenje softvera zaštitnog zida
Funkcija zaštitnih zidova je da spriječe neovlašteni pristup sistemu ili mreži. Zaštitni zid može biti softverski
program koji instalirate na računaru i/ili mrežu ili može biti rješenje sačinjeno od kombinacije hardvera i
softvera.
Možete koristiti sljedeće dvije vrste zaštitnih zidova:
●
Zaštitni zidovi na računaru domaćinu—softver koji štiti samo onaj računar na koji je instaliran.
●
Zaštitni zidovi na mreži—instaliraju se između DSL ili kablovskog modema i kućne mreže kako bi štitili
sve računare u mreži.
Kada je zaštitni zid instaliran na sistem, svi podaci koji se šalju na sistem i sa njega se prate i upoređuju sa
skupom korisnički definiranih sigurnosnih kriterija. Svi podaci koji ne ispunjavaju te kriterije se blokiraju.
Moguće je da je zaštitni zid već instaliran na vašem računaru ili mrežnoj opremi. Ako nije, dostupna su
softverska rješenja za zaštitni zid.
NAPOMENA: U određenim okolnostima zaštitni zid može blokirati pristup internetskim igrama, ometati
štampače ili dijeljenje datoteka na mreži ili blokirati ovlaštene priloge e-pošte. Da biste privremeno riješili
problem, onemogućite zaštitni zid, obavite željeni zadatak te ponovno omogućite zaštitni zid. Za trajno
rješavanje problema, izvršite ponovnu konfiguraciju zaštitnog zida.
Instaliranje ažuriranja softvera
Softver kompanije HP, Windows i softver trećih lica instaliran na računaru potrebno je redovno ažurirati radi
otklanjanja sigurnosnih problema i poboljšavanja učinkovitosti softvera.
VAŽNO: Kompanija Microsoft šalje upozorenja o ažuriranjima za operativni sistem Windows, koja mogu
obuhvatati sigurnosna ažuriranja. Da biste zaštitili računar od sigurnosnih upada i računarskih virusa,
instalirajte sva ažuriranja od kompanije Microsoft čim primite upozorenje.
Ažuriranja možete instalirati automatski.
Prikazivanje ili mijenjanje stavki:
1.
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite Settings (Postavke), a zatim odaberite Update & Security
(Ažuriranje i sigurnost).
2.
Odaberite Windows Update, a zatim slijedite upute na ekranu.
3.
Da biste zakazali vrijeme za instaliranje ažuriranja, odaberite Advanced Options (Napredne opcije), a
zatim slijedite upute na ekranu.
Korištenje programa HP Client Security (samo na odabranim
proizvodima)
Softver HP Client Security unaprijed je instaliran na računaru. Ovom softveru se može pristupiti putem ikone
HP Client Security u krajnjem desnom uglu programske trake ili putem opcije Control Panel (Upravljačka
ploča) operativnog sistema Windows. Ona pruža sigurnosne funkcije koje pomažu protiv neovlaštenog
48
Poglavlje 7 Sigurnost
pristupa računaru, mrežama i ključnim podacima. Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za
softver HP Client Security.
Korištenje softvera HP Touchpoint Manager (samo na odabranim
proizvodima)
HP Touchpoint Manager je IT rješenje zasnovano na oblaku koje preduzećima omogućava da efikasno
upravljaju sredstvima kompanije i osiguraju ih. HP Touchpoint Manager pomaže u zaštiti uređaja od
zlonamjernih programa i drugih napada, prati ispravnost uređaja i omogućava kupcima da skrate vrijeme
rješavanja pitanja sigurnosti i uređaja krajnjeg korisnika. Kupci mogu brzo preuzeti i instalirati softver, što je
vrlo ekonomično u odnosu na uobičajena interna rješenja. Za više informacija pogledajte
http://www.hptouchpointmanager.com.
Korištenje opcionalnog sigurnosnog kabla (samo na odabranim
proizvodima)
Sigurnosni kabl (kupuje se zasebno) zamišljen je kao sredstvo odvraćanja, ali nije sigurno da će zaštititi
računar od pogrešnog rukovanja ili krađe. Da biste sigurnosni kabl povezali s računarom, slijedite upute
proizvođača uređaja.
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima)
Integrirani čitači otiska prsta su dostupni za odabrane modele proizvoda. Da biste koristili čitač otiska prsta,
morate zabilježiti otiske prstiju u program Credential Manager (Upravljač akreditivima) u softveru HP Client
Security. Pogledajte odjeljak Help (Pomoć) u softveru HP Client Security.
Nakon što pohranite otiske prstiju u Upravitelju akreditivima, možete koristiti upravitelj lozinkama programa
HP Client Security kako biste pohranili i popunili korisnička imena i lozinke u podržanim web stranicama i
aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta je mali metalni senzor koji se nalazi na jednom od sljedećih dijelova računara:
●
blizu donjeg dijela dodirne podloge
●
sa desne strane tastature
●
na gornjoj desnoj strani ekrana
●
na lijevoj strani ekrana
●
Na stražnjoj strani ekrana
Ovisno o proizvodu, čitač može biti postavljen horizontalno ili vertikalno.
Korištenje softvera HP Touchpoint Manager (samo na odabranim proizvodima)
49
8
Održavanje
Veoma je važno da redovno održavate računar kako bi bio u optimalnom stanju. U ovom poglavlju se
objašnjava kako se koriste alati kao što su Disk Defragmenter (program za defragmentiranje diska) i Disk
Cleanup (program za uklanjanje suvišnih datoteka s diska). U njemu se saopćavaju i upute za ažuriranje
programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računara te savjeti za nošenje računara na put (ili slanje).
Poboljšavanje učinkovitosti
Izvršavanjem redovnih zadataka održavanja pomoću alatki kao što su Disk Defragmenter (program za
defragmentiranje diska) i Disk Cleanup (program za uklanjanje suvišnih datoteka s diska) možete poboljšati
performanse računara.
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
HP preporučuje korištenje programa Disk Defragmenter za defragmentiranje tvrdog diska najmanje jednom
mjesečno.
NAPOMENA: Nije potrebno pokretati Defragmentaciju diska na čvrstim diskovima.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Defragmenter (Defragmentacija diska):
1.
Povežite računar na napajanje naizmjeničnom strujom.
2.
Otkucajte defragment (defragmentiraj) u okvir pretraživanja na programskoj traci, a zatim odaberite
Defragment and optimize your drives (Defragmentiraj i optimiziraj pogonske uređaje).
3.
Slijedite upute na ekranu.
Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Help (Pomoć) softvera za defragmentaciju diska.
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska)
Funkcija Disk Cleanup (Čišćenje diska) traži suvišne datoteke na tvrdom disku koje možete sigurno izbrisati
kako biste oslobodili prostor na disku i omogućili računaru da efikasnije radi.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Cleanup (Čišćenje diska):
1.
Otkucajte disk u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite Disk Cleanup (Čišćenje
diska).
2.
Slijedite upute na ekranu.
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk tako što parkira pogon i zaustavlja zahtjeve za podacima ako je ispunjen neki
od sljedećih uslova:
●
Ako ispustite računar.
●
Ako pomjerate računar sa zatvorenim ekranom dok računar radi na baterijsko napajanje.
Ubrzo nakon što se završi neki od tih događaja, HP 3D DriveGuard vraća tvrdi disk u normalni način rada.
50
Poglavlje 8 Održavanje
NAPOMENA: Samo unutrašnji tvrdi diskovi su zaštićeni funkcijom HP 3D DriveGuard. Tvrdi disk koji je
instaliran u opcionalni priključni uređaj ili je povezan na USB priključak nije zaštićen funkcijom HP 3D
DriveGuard.
NAPOMENA: S obzirom da solid-state pogoni (SSD) nemaju pomične dijelove, funkcija HP 3D DriveGuard za
te pogone nije neophodna.
Više informacija potražite u odjeljku Pomoć za funkciju HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard
Lampica tvrdog diska na računaru mijenja boju kako bi prikazala da je pogon u ležištu primarnog tvrdog diska
i/ili pogon u ležištu sekundarnog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima) parkiran. Da biste utvrdili da
li je pogon trenutno zaštićen ili da li je parkiran, pogledajte ikonu na radnoj površini sistema Windows u
području s obavještenjima, u krajnjem desnom uglu programske trake.
Ažuriranje programa i pogonskih programa
HP preporučuje da redovno ažurirate programe i pogonske programe. Ažuriranje softvera može riješiti
probleme i omogućiti nove funkcije i opcije na računaru. Na primjer, starije grafičke komponente možda neće
dobro funkcionirati sa najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih pogonskih programa vaša oprema neće
postizati maksimalni učinak.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP aplikacija i pogonskih programa idite na http://www.hp.com/support.
Pored toga, prijavite se za primanje automatskih obavještenja o ažuriranim verzijama kada postanu
dostupne.
Ako želite ažurirati programe i pogonske programe, pratite sljedeće upute:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Updates (Ažuriranja), a zatim odaberite Check for
updates and messages (Potraži ažuriranja i poruke).
3.
Slijedite upute na ekranu.
Čišćenje računara
Za bezbjedno čišćenje računara koristite sljedeće proizvode:
●
Dimetil benzil amonijum hlorid maksimalne koncentracije 0,3 (na primjer, jednokratne maramice
različitih proizvođača).
●
Bezalkoholna tekućina za čišćenje stakla
●
Blagi sapun razblažen u vodi
●
Suha krpa od mikrovlakana ili jelenske kože (krpa protiv statičkog elektriciteta, bez masnoća)
●
Maramice protiv statičkog elektriciteta
Ažuriranje programa i pogonskih programa
51
UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje jakih otapala za čišćenje koja mogu trajno oštetiti računar. Ako niste
sigurni da li je neko sredstvo za čišćenje bezbjedno za računar, provjerite sadržaj proizvoda kako biste bili
sigurni da u datom sredstvu nema sastojaka kao što su alkohol, aceton, amonijum hlorid, metilen hlorid i
hidrokarbonati.
Vlaknasti materijali, kao što su papirni ubrusi, mogu ostaviti ogrebotine na računaru. S vremenom se u
ogrebotinama mogu nagomilati nakupine prljavštine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Za sigurno čišćenje računara slijedite postupke opisane u ovom odjeljku.
OPOMENA!
Da biste spriječili strujni udar ili oštećenja komponenata nemojte čistiti računar dok je uključen.
1.
Isključite računar.
2.
Isključite napajanje naizmjeničnom strujom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje s vlastitim napajanjem.
UPOZORENJE: Da biste spriječili moguća oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte prskati sredstva za
čišćenje ili tekućine direktno na površinu računara. Curenje tekućina po površini može trajno oštetiti
unutrašnje komponente.
Čišćenje ekrana
Lagano prebrišite ekran mekom krpom bez dlačica koja je navlažena bezalkoholnim sredstvom za čišćenje
stakla. Pazite da ekran bude suh prije nego što ga zatvorite.
Čišćenje stranica ili poklopca
Za čišćenje stranica ili poklopca koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože navlaženu nekim ranije
spomenutim sredstvom za čišćenje ili odgovarajuću jednokratnu maramicu.
NAPOMENA: Prilikom čišćenja poklopca računara koristite kružne pokrete da biste bolje odstranili
prljavštinu i nakupine.
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima)
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte koristiti
papučicu usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može ostaviti kućne otpatke na površini tastature.
UPOZORENJE:
tipki.
Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti, pazite da tekućine ne dospiju između
●
Za čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože
navlaženu nekim od ranije spomenutih sredstava za čišćenje ili koristite odgovarajuću jednokratnu
maramicu.
●
Da biste spriječili sljepljivanje tipki i odstranili prašinu, dlačice i čestice s tastature, koristite spremnik
kompresovanog zraka sa slamkom.
Nošenje računara na put ili transportiranje
Ako morate nositi računar na put ili ga transportirati, evo nekih savjeta koje trebate imate na umu kako biste
održali sigurnost opreme.
●
52
Pripremite računar za putovanje i transport:
Poglavlje 8 Održavanje
—
Napravite rezervnu kopiju podataka na vanjskom pogonu.
—
Uklonite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su memorijske kartice.
—
Isključite, a zatim iskopčajte sve vanjske uređaje.
—
Isključite računar.
●
Ponesite sa sobom rezervnu kopiju informacija. Čuvajte rezervnu kopiju odvojeno od računara.
●
Kada putujete avionom, nosite računar kao ručni prtljag; nemojte ga prijavljivati sa ostatkom prtljage.
UPOZORENJE: Ne izlažite pogon magnetnim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju uređaje za provjeru na aerodromu i sigurnosne detektore metala. Pokretne trake na
aerodromima i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu koriste rendgenske zrake
umjesto magnetizma i ne oštećuju pogone.
●
Ako planirate koristiti računar u avionu, slušajte za vrijeme leta obavještenja o tome kada je dozvoljeno
koristiti računar. Korištenje računara u avionu dozvoljeno je samo uz odobrenje aviokompanije.
●
Ukoliko transportujete računar ili disk, koristite prikladni zaštitni omot za pakovanje i oznaku
“LOMLJIVO”.
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti zabranjeno u nekim okruženjima. Takva ograničenja mogu se
odnositi na korištenje u letjelicama, u bolnicama, u blizini eksploziva ili na opasnim lokacijama. Ako
imate nedoumica o pravilima koja se odnose na korištenje bežičnog uređaja u računaru, tražite
odobrenje za korištenje računara prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inostranstvo, pridržavajte se sljedećih preporuka:
—
Provjerite carinske propise o vašem računaru za svaku zemlju ili region u vašem planu puta.
—
Provjerite zahtjeve vezane za kabl za napajanje i adapter za svaku od lokacija na kojima planirate
koristiti računar. Napon, frekvencije i konfiguracije utičnica se razliku.
OPOMENA! Da biste umanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne
pokušavajte uključivati računar preko pretvarača napona koji se prodaju za uređaje.
Nošenje računara na put ili transportiranje
53
9
Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i
vraćanje
Ovo poglavlje pruža informacije o sljedećim procesima. Informacije u ovom poglavlju predstavljaju standardni
postupak za većinu proizvoda.
●
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
●
Obnavljanje i popravljanje sistema
Dodatne informacije potražite u aplikaciji HP Support Assistant.
▲
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
‒ ili –
Odaberite ikonu upitnika na programskoj traci.
VAŽNO: Ako ćete na tabletu izvršavati postupke za oporavak, baterija tableta mora biti napunjena najmanje
70% prije pokretanja postupka oporavka.
VAŽNO: Kod tableta s odvojivom tastaturom povežite tablet s baznom stanicom za tastaturu prije nego što
započnete s postupkom oporavka.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
Sljedeće metode izrade medija za oporavak i rezervnih kopija dostupne su na samo na odabranim
proizvodima. Odaberite dostupni način prema modelu svog računara.
●
Iskoristite program HP Recovery Manager kako biste izradili HP medije za oporavak nakon što uspješno
postavite računar. Tim korakom se kreira rezervna kopija HP particije za oporavak na računaru.
Rezervna kopija se može koristiti za ponovno instaliranje originalnog operativnog sistema u slučajevima
kada je tvrdi disk oštećen ili zamijenjen. Za više informacija o kreiranju medija za oporavak pogledajte
Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 54. Za informacije o
opcijama za oporavak koje su dostupne korištenjem medija za oporavak pogledajte Korištenje alatki
operativnog sistema Windows na strani 56
●
Pomoću Windows alata kreirajte tačke za obnovu sistema i izradite rezervne kopije ličnih informacija.
Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na strani 56.
NAPOMENA: Ako prostora za pohranu ima 32 GB ili manje, opcija Microsoft System Restore (Microsoft
obnova sistema) je onemogućena prema zadanim postavkama.
Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
Ukoliko je moguće, provjerite da li postoji particija za oporavak i Windows particija. U meniju Start (Početak)
odaberite File Explorer (Preglednik datoteka), a zatim odaberite This PC (Ovaj računar).
●
54
Ako se na računaru ne prikazuje Windows particija i particija za oporavak, medije za oporavak sistema
možete nabaviti od podrške. Pogledajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom
Poglavlje 9 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje
svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije možete pronaći i na web lokaciji kompanije HP.
Idite na http://www.hp.com/support, odaberite svoju zemlju ili region i pratite upute na ekranu.
Pomoću Windows alata možete izraditi tačke za obnovu sistema i rezervne kopije ličnih informacija,
pogledajte Korištenje alatki operativnog sistema Windows na strani 56.
●
Ako se na računaru prikazuju particija za oporavak i Windows particija, možete koristiti aplikaciju HP
Recovery Manager kako biste kreirali medije za oporavak nakon uspješnog postavljanja računara. HP
mediji za oporavak mogu se koristiti za izvršavanje oporavka sistema ako dođe do kvara tvrdog diska.
Postupkom oporavljanja sistema ponovo se instalira izvorni operativni sistem i softverski programi koji
su bili instalirani u fabrici, a zatim se konfiguriraju postavke za programe. HP mediji za oporavak također
se mogu koristiti za prilagođavanje sistema ili obnavljanje fabričke slike u slučaju zamjene tvrdog diska.
—
Moguće je izraditi samo jedan komplet diskova za oporavak. Pažljivo rukujte tim diskovima i
čuvajte ih na sigurnom mjestu.
—
HP Recovery Manager analizira računar i utvrđuje potrebni kapacitet pohrane na medijima.
—
Da biste izradili diskove za oporavak, računar mora imati optički pogon s funkcijom zapisivanja na
DVD i morate koristiti samo visokokvalitetne prazne DVD-R, DVD+R, DVD-R DL ili DVD+R DL
diskove. Ne koristite diskove za višekratno zapisivanje kao što su CD±RW, DVD±RW, dvoslojni DVD
±RW ili BD-RE (Blu-ray s mogućnošću ponovnog zapisivanja); oni nisu kompatibilni sa softverom
HP Recovery Manager. Umjesto diskova možete koristiti visokokvalitetni prazan USB flash pogon.
—
Ako računar nema integrirani optički pogon s funkcijom DVD pisača, ali biste željeli kreirati DVD
medije za oporavak, za izradu diskova za oporavak možete koristiti vanjski optički pogon (kupuje
se zasebno). Ako koristite vanjski optički pogon, on mora biti povezan direktno na USB priključak
na računaru; disk ne može biti povezan na USB priključak na vanjskom uređaju, kao što je USB
čvorište. Ako sami ne možete napraviti DVD medije, možete nabaviti diskove za oporavak računara
od kompanije HP. Pogledajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom
svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije možete pronaći i na web lokaciji kompanije
HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite svoju zemlju ili region i pratite upute na
ekranu.
—
Provjerite da li je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom prije pokretanja procesa
izrade medija za oporavak.
—
Proces izrade može trajati do jednog sata ili više. Ne prekidajte proces izrade.
—
Po potrebi, možete napustiti program prije završetka izrade svih DVD diskova za oporavak. HP
Recovery Manager će završiti snimanje trenutnog DVD-a. Sljedeći put kada otvorite program HP
Recovery Manager, pojavit će se pitanje da li želite nastaviti proces.
Da biste kreirali HP medije za obnavljanje:
VAŽNO: Na tabletu s tastaturom koja se može odvajati, povežite tablet s priključnom stanicom za tastaturu
prije nego što započnete ove korake.
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju
HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Create recovery media (Izradi medije za oporavak), a zatim slijedite upute na ekranu.
Ako vam ikada bude potreban oporavak sistema, pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery
Manager na strani 56.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
55
Korištenje alatki operativnog sistema Windows
Možete kreirati medije za oporavak, tačke za obnovu sistema i rezervne kopije ličnih podataka pomoću alatki
operativnog sistema Windows.
NAPOMENA: Ako prostora za pohranu ima 32 GB ili manje, opcija Microsoft System Restore (Microsoft
obnova sistema) je onemogućena prema zadanim postavkama.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji Započnite rad.
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Obnova i popravak
Nekoliko je opcija za oporavljanje sistema. Odaberite način koji najbolje odgovara vašoj situaciji i nivou znanja:
VAŽNO:
●
Windows nudi nekoliko opcija za obnovu iz rezervne kopije, osvježavanje računara i ponovno
postavljanje računara na njegovo originalno stanje. Više informacija potražite u aplikaciji Započnite rad.
▲
●
Nisu sve metode dostupne na svim proizvodima.
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Ako trebate ispraviti problem s unaprijed instaliranom aplikacijom ili pogonskim programom, koristite
opciju programa HP Recovery Manager za ponovno instaliranje pogonskih programa i/ili aplikacija (samo
na odabranim proizvodima) da biste ponovno instalirali pojedinačnu aplikaciju ili pogonski program.
▲
Otkucajte recovery (oporavak) u okviru za pretragu na programskoj traci, odaberite HP
Recovery Manager, odaberite Reinstall drivers and/or applications (Ponovo instaliraj pogonske
programe i/ili aplikacije), a zatim slijedite upute na ekranu.
●
Ako na tabletu želite oporaviti originalni fabrički sadržaj Windows particije, možete odabrati opciju
System Recovery (Oporavak sistema) s HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ili
koristiti HP medije za oporavak. Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery
Manager na strani 56. Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP medija za
oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 54.
●
Na odabranim proizvodima, ako želite oporaviti originalne fabričke particije i sadržaj na računaru ili ako
ste zamijenili tvrdi disk, možete koristiti opciju za vraćanje fabričkih postavki iz HP medija za oporavak.
Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na strani 56.
●
Ako na odabranim proizvodima želite ukloniti particiju za oporavak kako biste oslobodili prostor na
tvrdom disku, program HP Recovery Manager omogućava opciju Remove Recovery Partition (Ukloni
particiju za oporavak).
Za više informacija pogledajte Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
na strani 58.
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
Program HP Recovery Manager vam omogućava da oporavite računar na originalno fabričko stanje pomoću
HP medija za oporavak koji ste ili izradili sami ili dobili od kompanije HP ili pomoću HP particije za oporavak
(samo na odabranim proizvodima). Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP medija za
oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 54.
56
Poglavlje 9 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje
Šta trebate znati prije započinjanja rada
●
HP Recovery Manager oporavlja samo softver koji je fabrički instaliran. Što se tiče softvera koji nije
isporučen uz računar, morate ga preuzeti sa web stranice proizvođača ili ponovo instalirati s medija koje
je isporučio proizvođač.
VAŽNO: Oporavljanje sistema uz pomoć softvera HP Recovery Manager treba koristiti kao zadnji
pokušaj rješavanja problema s računarom.
●
U slučaju kvara tvrdog diska, moraju se koristiti HP mediji za oporavak. Ako već niste kreirali medije za
oporavak, pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 54.
●
Da biste koristili opciju Factory Reset (Vraćanje fabričkih postavki) (samo na odabranim proizvodima),
morate koristiti HP medije za oporavak. Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP
medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 54.
●
Ako tablet ne omogućava kreiranje HP medija za oporavak ili ako HP medij za oporavak ne funkcionira,
možete nabaviti medije za oporavak za sistem od odjela za podršku. Pogledajte brošuru Worldwide
Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije
također možete naći na web lokaciji kompanije HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite svoju
zemlju ili region i pratite upute na ekranu.
VAŽNO: HP Recovery Manager ne pravi automatski rezervne kopije vaših ličnih podataka. Prije započinjanja
oporavljanja, napravite rezervnu kopiju ličnih podataka koje želite zadržati.
Pomoću HP medija za oporavak možete izabrati jednu od sljedećih opcija oporavka:
NAPOMENA: Kada pokrenete proces oporavljanja, prikazuju se samo opcije dostupne za vaš računar.
●
Oporavljanje sistema—ponovno instalira izvorni operativni sistem, a zatim konfigurira postavke za
programe koji su bili instalirani u fabrici.
●
Vraćanje fabričkih postavki – Vraća računar u izvorno fabričko stanje brišući sve informacije sa tvrdog
diska i ponovno kreirajući particije. Zatim ponovo instalira operativni sistem i softver koji je bio instaliran
u fabrici.
HP particija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) omogućava samo oporavak sistema.
Oporavljanje pomoću HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
HP particija za oporavak omogućava vam da izvršite oporavak sistema bez potrebe za diskovima za oporavak
ili USB flash pogonom za oporavak. Taj način oporavljanja može se koristiti samo ako tvrdi disk još uvijek
funkcionira.
Da biste pokrenuli HP Recovery Manager sa HP Recovery particije:
VAŽNO: Kod tableta s odvojivom tastaturom povežite tablet s baznom stanicom za tastaturu prije nego što
započnete s ovim koracima (samo na odabranim proizvodima).
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretragu na programskoj traci, odaberite Recovery
Manager, a zatim odaberite HP Recovery Environment (HP okruženje za oporavak).
‒ ili –
Kod računara ili tableta s dodatom tastaturom pritisnite f11 dok se računar pokreće ili pritisnite i držite
f11 dok držite pritisnuto dugme za napajanje.
Na tabletima bez tastature:
●
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za povećavanje jačine
zvuka; zatim odaberite f11.
Obnova i popravak
57
‒ ili –
●
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine
zvuka; zatim odaberite f11.
2.
Odaberite Troubleshoot (Rješavanje problema) iz izbornika opcija pokretanja.
3.
Odaberite aplikaciju Recovery Manager i slijedite upute na ekranu.
Korištenje HP medija za obnovu prilikom obnavljanja
Možete koristiti HP medije za obnavljanje za obnavljanje izvornog sistema. Taj metod se može koristiti ako vaš
sistem nema particiju HP Recovery ili ako tvrdi disk ne radi pravilno.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih datoteka.
2.
Umetnite HP medij za oporavak i ponovo pokrenite računar.
NAPOMENA: Ako se računar automatski ponovo ne pokrene u softveru HP Recovery Manager,
promijenite redoslijed pokretanja sistema računara. Pogledajte Promjena redoslijeda pokretanja
sistema računara na strani 58.
3.
Slijedite upute na ekranu.
Promjena redoslijeda pokretanja sistema računara
Ako se računar ne pokrene ponovo u softveru HP Recovery Manager, možete promijeniti redoslijed za
pokretanje računara, odnosno redoslijed uređaja navedenih u BIOS-u na kojima računar traži informacije za
pokretanje. Možete promijeniti odabir na optički pogon ili USB flash pogon.
Da biste promijenili redoslijed pokretanja:
VAŽNO: Na tabletu s tastaturom koja se može odvajati, povežite tablet s priključnom stanicom za tastaturu
prije nego što započnete ove korake.
1.
Umetnite HP medij za oporavak.
2.
Pristupanje meniju Startup (Pokretanje).
Na računarima ili tabletima s priključenom tastaturom:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite računar ili tablet, brzo pritisnite esc, a zatim pritisnite f9 za opcije
pokretanja sistema.
Na tabletima bez tastature:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za povećavanje jačine
zvuka; zatim odaberite f9.
‒ ili –
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine
zvuka; zatim odaberite f9.
3.
Odaberite optički pogon ili USB flash pogon s kojeg želite izvršiti pokretanje.
4.
Slijedite upute na ekranu.
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
Softver HP Recovery Manager vam omogućava da uklonite particiju HP Recovery kako biste oslobodili prostor
na tvrdom disku.
58
Poglavlje 9 Pravljenje rezervne kopije, obnavljanje i vraćanje
VAŽNO: Nakon što uklonite HP particiju za oporavak, nećete moći izvršiti oporavak sistema ili kreirati HP
medije za oporavak koristeći HP particiju za oporavak. Zato prije uklanjanja particije za oporavak trebate
kreirati HP medij za oporavak; pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
na strani 54.
NAPOMENA: Opcija za uklanjanje particije za oporavak je dostupna samo na proizvodima koji podržavaju tu
funkciju.
Slijedite naredne korake kako biste uklonili particiju HP Recovery:
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju
HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Remove Recovery Partition (Ukloni particiju za oporavak) i slijedite upute na ekranu za
nastavak.
Obnova i popravak
59
10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje
računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno
pokretanje)
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje
računara)
Computer Setup (Postavljanje računara) ili Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) kontrolira komunikaciju
između svih ulaznih i izlaznih uređaja u sistemu (npr. diskovnih pogona, ekrana, tastature, miša i štampača).
Computer Setup (Postavljanje računaru) uključuje postavke za instalirane vrste uređaja, slijed pokretanja
računara i količinu memorije sistema i proširene memorije.
NAPOMENA: Budite izuzetno pažljivi kada vršite izmjene unutar programa Computer Setup (Postavljanje
računara). Greške mogu onemogućiti pravilan rad računara.
Pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje računara)
▲
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste ušli
u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Korištenje USB tastature ili USB miša za pokretanje programa Computer Setup (BIOS)
(Postavljanje računara)
Program Computer Setup (Postavljanje računara) možete pokrenuti pomoću tastature ili miša povezanog na
USB priključak, ali prvo morate onemogućiti FastBoot (Brzo pokretanje).
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP pritisnite f9 kako biste ušli u
meni opcija za pokretanje uređaja.
2.
Uklonite oznaku u okviru Fast Boot (Brzo pokretanje).
3.
Da biste sačuvali promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana, a
zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Navigacija i odabir u programu Computer Setup (Postavljanje računara)
60
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim pritisnite
enter ili se poslužite pokazivačkim uređajem kako biste odabrali stavku.
●
Za pomjeranje gore i dolje odaberite gornju strelicu ili donju strelicu u gornjem desnom uglu ekrana ili
koristite tipku gornje strelice ili tipku donje strelice na tastaturi.
●
Za zatvaranje otvorenih dijaloških okvira i povratak na glavni ekran programa Computer Setup
(Postavljanje računara) pritisnite esc, a zatim slijedite upute na ekranu.
Poglavlje 10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje)
Za izlazak iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) odaberite jednu od sljedećih
metoda:
●
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena:
Odaberite ikonu Exit (Izađi) u donjem desnom uglu ekrana i zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi) i zatim
pritisnite enter.
●
Da biste sačuvali promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara)
Odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana i zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Obnavljanje fabričkih postavki u programu Computer Setup (Postavljanje
računara)
NAPOMENA: Obnavljanjem zadanih postavki neće se promijeniti način rada tvrdog diska.
Da biste vratili sve postavke u programu Computer Setup (Postavljanje računara) na vrijednosti postavljene u
fabrici prilikom sklapanja, izvršite sljedeće korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara) Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 60.
2.
Odaberite Main (Glavni), a zatim odaberite Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni zadane fabričke
postavke i izađi).
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima izabrane opcije mogu glasiti Restore Defaults (Obnovi
zadane vrijednosti) umjesto Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni zadane fabričke postavke i
izađi).
3.
Slijedite upute na ekranu.
4.
Da biste sačuvali promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana, a
zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
NAPOMENA: Vaše postavke lozinke i sigurnosne postavke se ne mijenjaju kada obnovite fabričke postavke.
Ažuriranje BIOS-a
Ažurirane verzije BIOS-a mogu biti dostupne na HP-ovoj web stranici.
Većina ažuriranih verzija BIOS-a na web stranici HP-a je upakovana u kompresovane datoteke pod nazivom
SoftPaqs.
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara)
61
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku pod nazivom Readme.txt, koja sadrži informacije o instaliranju i
rješavanju problema s datotekom.
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili da li je potrebno ažurirati program Computer Setup (Postavljanje računara) (BIOS) prvo
utvrdite verziju BIOS-a na svom računaru.
Informacijama o verziji BIOS-a (poznate i kao ROM date (Datum ROM-a) i System BIOS (BIOS sistema)) može se
pristupiti pritiskom na fn+esc (ako ste već u operativnom sistemu Windows) ili korištenjem uslužnog
programa Computer Setup (Postavljanje računara).
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara) Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 60.
2.
Odaberite Main (Glavni), a zatim odaberite System Information (Informacije o sistemu).
3.
Da biste izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena,
odaberite ikonu Exit (Izađi) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi) i zatim
pritisnite enter.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
na strani 62.
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja računara ili neuspješne instalacije, preuzmite i instalirajte
ažuriranu verziju BIOS-a samo nakon što ste računar povezali s pouzdanim vanjskim izvorom napajanja
pomoću adaptera naizmjenične struje. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranu verziju BIOS-a dok računar
radi na baterijskom napajanju, dok je spojen na opcionalnu baznu stanicu za napajanje ili dok je priključen na
opcionalni izvor napajanja. Tokom preuzimanja i instalacije slijedite ova upute:
Nemojte isključivati napajanje iz računara tako što ćete iskopčati kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu
struju.
Ne isključujte računar i ne pokrećite stanje mirovanja.
Ne umećite, ne uklanjajte, ne povezujte i ne iskopčavajte nikakve uređaje, kablove ili žice.
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Odaberite ikonu upitnika na programskoj traci.
62
2.
Odaberite Updates (Ažuriranja), a zatim odaberite Check for updates and messages (Potraži ažuriranja i
poruke).
3.
Slijedite upute na ekranu.
4.
Slijedite ove korake u odjeljku za preuzimanje:
Poglavlje 10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje)
a.
Utvrdite da li je ažurirana verzija BIOS-a posljednja i uporedite je sa trenutno instaliranom verzijom
BIOS-a na vašem računaru. Zapišite datum, naziv ili neki drugi identifikator. Te vam informacije
mogu biti potrebne kasnije da biste nakon preuzimanja pronašli ažuriranu verziju na tvrdom disku.
b.
Slijedite upute na ekranu da biste preuzeli izabranu verziju na tvrdi disk.
Zapišite putanju do lokacije na tvrdom disku na kojoj će se nalaziti preuzeta ažurirana verzija BIOSa. Ta putanja će vam biti potrebna kada budete spremni da instalirate ažuriranu verziju.
NAPOMENA: Ako povežete računar na mrežu, kontaktirajte administratora mreže prije instalacije
ažuriranja softvera, posebno ažuriranja BIOS sistema.
Postupci instalacije BIOS-a se razlikuju. Slijedite upute na ekranu nakon što se završi preuzimanje. Ako nema
prikazanih uputa, slijedite ove korake:
1.
Otkucajte file (datoteka) u okvir za pretragu na programskoj traci i odaberite File Explorer (Preglednik
datoteka).
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Tvrdi disk je obično označen kao Local Disk (C:) (Lokalni disk (C:)).
3.
Pomoću putanje na tvrdom disku koju ste prethodno zapisali, otvorite fasciklu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranu verziju.
4.
Dva puta kliknite datoteku koji ima ekstenziju .exe (na primjer nazivdatoteke.exe).
Instalacija BIOS-a počinje.
5.
Završite instalaciju slijedeći upute na ekranu.
NAPOMENA: Nakon što vas poruka na ekranu obavijesti o uspješnoj instalaciji, možete obrisati preuzeti
datoteku sa tvrdog diska.
Promjena redoslijeda pokretanja sistema koristeći prompt f9
Za dinamičko biranje uređaja za pokretanje sistema za trenutni redoslijed pokretanja, izvršite sljedeće korake:
1.
Pristupanje meniju opcija za pokretanje uređaja:
●
2.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP pritisnite f9 kako biste
ušli u meni opcija za pokretanje uređaja.
Odaberite uređaj za pokretanje sistema, pritisnite enter, a zatim slijedite upute na ekranu.
TPM postavke BIOS-a (samo na odabranim proizvodima)
VAŽNO: Prije nego što na sistemu omogućite funkciju Modul pouzdane platforme (TPM) morate osigurati da
vaše predviđeno korištenje TPM-a bude usklađeno s važećim lokalnim zakonima, propisima i pravilima te
pribaviti odobrenja ili licence ako je to neophodno. Vi snosite isključivu i potpunu odgovornost u slučaju bilo
kakvih problema s usklađenošću koji proističu iz vašeg korištenja/primjene TPM-a kojim se krše navedeni
zahtjevi. Kompanija HP neće biti odgovorna za povezane obaveze.
TPM pruža dodatnu sigurnost za vaš računar. Postavke za TPM možete izmijeniti u programu Computer Setup
(Postavljanje računara) (BIOS).
NAPOMENA: Ako postavku za TPM promijenite na Hidden (Skriveno), TPM nije vidljiv u operativnom sistemu.
TPM postavke BIOS-a (samo na odabranim proizvodima)
63
Pristupanje postavkama za TPM u programu Computer Setup (Postavljanje računara):
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara) Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 60.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite TPM Embedded Security (Ugrađena TPM sigurnost), a zatim
slijedite upute na ekranu.
Korištenje softvera HP SureStart (HP Sigurno pokretanje) (samo
na odabranim proizvodima)
Odabrani modeli su konfigurirani s tehnologijom HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje), kojom se BIOS
računara kontrolira radi napada ili kvara. Ukoliko se BIOS ošteti ili bude napadnut, HP Sure Start (HP Sigurno
pokretanje) automatski i bez intervencije korisnika vraća BIOS u prethodno ispravno stanje.
HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje) je konfiguriran i već uključen tako da većina korisnika može koristiti
zadanu konfiguraciju HP Sure Start. Zadanu konfiguraciju mogu prilagođavati napredni korisnici.
Da biste pristupili najnovijoj dokumentaciji o funkciji HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje), idite na
http://www.hp.com/support. Odaberite Find your product (Pronađite svoj proizvod), a zatim slijedite upute
na ekranu.
64
Poglavlje 10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje)
11 Korištenje programa HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Software Diagnostics predstavlja objedinjeni proširivi interfejs za nadogradnju (UEFI) koji vam
omogućava da pokrećete dijagnostičke testove kako biste utvrdili da li hardver računara radi pravilno. Alat se
pokreće izvan operativnog sistema kako bi mogao izolirati kvarove hardvera od problema koji mogu biti
izazvani radom operativnog sistema ili drugih softverskih komponenti.
Kada HP PC Dijagnostika hardvera (HP PC Hardware Diagnostics) (UEFI) otkrije kvar koji iziskuje zamjenu
hardvera, generira se 24-cifreni ID kôd kvara. Taj ID kôd se zatim može poslati podršci radi lakšeg
pronalaženja rješenja problema.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli dijagnostiku na laptop/tablet računaru, računar mora biti u načinu rada
prijenosnog računara i morate koristiti povezanu tastaturu.
Da biste pokrenuli HP PC Dijagnostiku hardvera (HP PC Hardware Diagnostics) (UEFI), slijedite naredne korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i brzo pritisnite esc.
2.
Pritisnite f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri lokacije i to sljedećim redoslijedom:
a.
Povezani USB pogon
NAPOMENA: Da biste preuzeli alat za HP PC Dijagnostiku hardvera (UEFI) na USB pogon,
pogledajte Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na strani 65.
3.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se dijagnostički alat otvori, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a zatim
slijedite upute na ekranu
NAPOMENA: Ako trebate zaustaviti neki dijagnostički test, pritisnite tipku esc.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
NAPOMENA: Upute za preuzimanje programa HP PC Dijagnostika hardvera (HP PC Hardware Diagnostics)
(UEFI) date su samo na engleskom i morate koristiti računar s operativnim sistemom Windows kako biste
preuzeli i kreirali okruženje za podršku za HP UEFI jer se mogu preuzeti samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzmite najnoviju verziju programa UEFI
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranicu za HP PC Diagnostics
(HP PC Dijagnostika).
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics (HP PC dijagnostika hardvera), odaberite Download (Preuzmi), a
zatim odaberite Run (Pokreni).
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
65
Preuzmite bilo koju verziju programa UEFI za određeni proizvod
1.
Idite na http://www.hp.com/support.
2.
Odaberite Get software and drivers (Preuzmi softver i pogonske programe).
3.
Unesite naziv ili broj proizvoda.
– ili –
Odaberite Identify now (Identificiraj sada) kako biste omogućili da HP automatski otkrije vaš proizvod.
66
4.
Odaberite računar, a zatim odaberite svoj operativni sistem.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika), slijedite uputstva na ekranu da biste odabrali i preuzeli željenu
verziju programa UEFI.
Poglavlje 11 Korištenje programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Specifikacije
Ulazna snaga
Informacije o napajanju u ovom odjeljku mogu biti korisne ukoliko planirate putovati s računarom u druge
zemlje.
Računar radi na napajanje istosmjernom strujom, koja se može dopremati iz izvora naizmjenične ili
istosmjerne struje. Izvor napajanja naizmjeničnom strujom mora biti jačine 100–240 V, 50–60 Hz. Iako se
računar može napajati na zasebnom izvoru istosmjerne struje, napajanje bi trebalo vršiti isključivo pomoću
adaptera naizmjenične struje ili iz izvora istosmjerne struje kojeg je HP dostavio i odobrio za korištenje s ovim
računarom.
Računar može raditi na napajanje istosmjernom strujom u okviru sljedećih specifikacija. Informacije o radnom
naponu i struji prikazane su na naljepnici s propisima.
Ulazna snaga
Nominalna snaga
Radni napon i struja
19,5 V istosmjerne struje na 7,70 A – Slim Smart 150 W
NAPOMENA: Ovaj proizvod je dizajniran za sisteme s IT napajanjem u Norveškoj s međufaznim naponom koji
ne prelazi 240 V rms.
Radno okruženje
Faktor
Metrički
SAD
U radu (zapisivanje na optički disk)
5°C do 35°C
41°F do 95°F
U mirovanju
-20°C do 60°C
-4°F do 140°F
U radu
10% do 90%
10% do 90%
U mirovanju
5% do 95%
5% do 95%
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Maksimalna nadmorska visina (bez nadpritiska)
U radu
-15 m do 3.048 m
-50 stopa do 10.000 stopa
U mirovanju
-15 m do 12.192 m
-50 stopa do 40.000 stopa
Ulazna snaga
67
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta kada dva predmeta stupe u kontakt—na
primjer, udar koji doživite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu šteku na vratima.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može oštetiti elektronske
komponente.
Za sprječavanje oštećenja računara, oštećenja pogona ili gubitka informacija, pridržavajte se sljedećih mjera
opreza:
68
●
Ako se u uputama za uklanjanje ili instalaciju traži da iskopčate računar, provjerite je li pravilno uzemljen,
a zatim uklonite poklopac.
●
Čuvajte komponente u njihovim spremnicima zaštićenim od elektrostatičkog pražnjenja dok ne budete
spremni da ih instalirate.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodova i kablova sa sklopovima. Elektronske komponente dodirujte
što je manje moguće.
●
Koristite nemagnetne alate.
●
Prije rukovanja komponentama, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojene metalne površine
date komponente.
●
Ako uklonite komponentu, smjestite je u spremnik zaštićen od elektrostatičkog pražnjenja.
Poglavlje 13 Elektrostatičko pražnjenje
14 Pristupačnost
HP projektuje, proizvodi i prodaje proizvode i usluge koje svako može koristiti, uključujući osobe sa posebnim
potrebama, bilo samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima. Da biste pristupili najnovijim
informacijama o HP pristupačnosti, idite na http://www.hp.com/accessibility.
Podržane pomoćne tehnologije
HP proizvodi podržavaju širok dijapazon pomoćnih tehnologija za operativni sistem i mogu se podesiti da rade
sa dodatnim pomoćnim tehnologijama. Da biste pronašli više informacija o pomoćnim funkcijama, koristite
funkciju Search (Pretraživanje) na svom uređaju.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o proizvodu pomoćne tehnologije obratite se podršci za kupce za taj
proizvod.
Kontaktiranje odjela za podršku
Neprestano radimo na boljoj dostupnosti naših proizvoda i usluga i rado primamo povratne informacije
korisnika. Ako imate problema s nekim proizvodom ili biste nam željeli javiti o funkcijama dostupnosti koje su
vam pomogle, pozovite nas na +1 (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po
sjevernoameričkom planinskom vremenu (MT). Ukoliko ste gluhi ili imate oštećen sluh i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, kontaktirajte nas ako vam treba tehnička podrška ili imate pitanja o dostupnosti pozivom na broj
+1 (877) 656-7058, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po sjevernoameričkom planinskom vremenu (MT)
NAPOMENA: Podrška je dostupna samo na engleskom jeziku.
Podržane pomoćne tehnologije
69
Indeks
A
administratorska lozinka 40
Alatke operativnog sistema Windows
korištenje 56
antivirusni softver 47
Audio 26
Automatski DriveLock
omogućavanje 43
onemogućavanje 44
Automatski Drivelock 43
ažuriranja softvera, instaliranje 48
ažuriranje programa i pogonskih
programa 51
B
baterija
niski nivoi napunjenosti baterije
36
pražnjenje 35
pronalaženje informacija 35
rješavanje problema s niskim
nivoom napunjenosti baterije
36
štednja napajanja 35
zapečaćena u fabrici 36
baterija zapečaćena u fabrici 36
baterijsko napajanje 34
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 16
javna WLAN veza 16
korporacijska WLAN veza 16
povezivanje 16
bežične antene, prepoznavanje 6
bežične kontrole
dugme 15
operativni sistem 15
BIOS
ažuriranje 61
preuzimanje ažuriranja 62
utvrđivanje verzije 62
Bluetooth naljepnica 14
Bluetooth uređaj 15, 17
briga o računaru 51
70
Indeks
C
caps lock lampica, prepoznavanje 8
čišćenje računara 51
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 5
čitač otiska prsta 49
čitač otiska prsta, prepoznavanje
10
Computer Setup
Administratorska lozinka za
BIOS 41
computer setup 60
Computer Setup (Postavljanje
računara)
korištenje USB tastature ili USB
miša za pokretanje programa
Computer Setup (Postavljanje
računara) 60
navigacija i odabir 60
obnavljanje fabričkih postavki
61
D
DisplayPort
prepoznavanje USB Type-C 4
Dodirna podloga
dugmad 7
korištenje 21
DriveLock
omogućavanje 45
onemogućavanje 46
opis 45
dugmad
desno dodirne podloge 7
lijevo dodirne podloge 7
napajanje 9
srednja dodirna podloga 7
dugme za bežično povezivanje 15
dugme za napajanje,
prepoznavanje 9
Dugme za uključivanje/isključivanje
dodirne podloge, prepoznavanje 7
E
elektrostatičko pražnjenje 68
G
Glavna lozinka za DriveLock
promjena 47
GPS 17
H
HDMI priključak
povezivanje 28
HDMI priključak, prepoznavanje 4
HDMI, konfiguriranje zvuka 29
Hibernacija
izlazak 33
pokreće se tokom kritično niskog
nivoa napunjenosti baterije 36
pokretanje 33
HP 3D DriveGuard 50
HP Client Security 48
HP Fast Charge (HP Brzo punjenje)
35
HP LAN-WLAN zaštita 19
HP medij za obnovu
obnavljanje 58
HP mediji za oporavak
izrada 54
HP Mobile Connect (HP mobilno
povezivanje) 17
HP particija za oporavak
oporavak 57
uklanjanje 58
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
korištenje 65
HP Recovery Manager
otklanjanje problema vezanih za
redoslijed pokretanja sistema
58
pokretanje 57
HP resursi 1
HP Touchpoint Manager 49
HP Upravitelj MAC adresama 20
I
Ikona Power (Napajanje), korištenje
34
informacije o bateriji, pronalaženje
35
informacije o propisima
naljepnica sa propisima 14
naljepnice certifikata o bežičnom
povezivanju 14
integrirana numerička tastatura,
prepoznavanje 10
isključivanje 33
isključivanje računara 33
J
javna WLAN veza 16
K
komponente
desna strana 3
ekran 6
gornja strana 7
lijeva strana 5
s prednje strane 12
sa donje strane 12
korisnička lozinka 40
korištenje dodirne podloge 21
korištenje ikone Power (Napajanje)
34
korištenje postavki napajanja 34
korištenje postavki za zvuk 26
korištenje tastature i opcionalnog
miša 24
korištenje vanjskog napajanja 37
korporacijska WLAN veza 16
kritičan nivo napunjenosti baterije
36
L
lampica baterije 4, 13
lampica bežične veze 8, 12, 15
Lampica dodirne podloge,
prepoznavanje 7, 8
lampica integrirane web kamere,
prepoznavanje 6
lampica pogona 13
lampica uključene/isključene
numeričke tastature 8
lampica web kamere,
prepoznavanje 6
lampica za isključen zvuk mikrofona,
prepoznavanje 8
lampice
baterija 4, 13
bežično povezivanje 8, 12
caps lock 8
disk 13
Dodirna podloga 8
isključenje mikrofona 8
napajanje 8, 13
RJ-45 (mrežna) 5
uključivanje/isključivanje brojčane
tastature 8
web kamera 6
lampice napajanja 8, 13
lociranje informacija
hardver 3
softver 3
Lozinka za Automatski DriveLock
unos 44
lozinka za DriveLock
postavljanje 45
promjena 47
unos 46
lozinke
administrator 40
administrator za BIOS 41
korisnik 40
M
mediji za obnavljanje
kreiranje pomoću programa HP
Recovery Manager 55
mediji za oporavak
izrada 54
minimizirana slika za oporavak 57
minimizirana slika, kreiranje 56
Miracast 31
mrežna utičnica, prepoznavanje 5
N
naljepnica certifikata o bežičnom
povezivanju 14
naljepnice
Bluetooth 14
certifikat o bežičnom
povezivanju 14
propisi 14
serijski broj 13
servisna 13
WLAN 14
napajanje
baterija 34
vanjski 37
napunjenost baterije 35
naziv i broj proizvoda, računar 13
NFC 18
nizak nivo napunjenosti baterije 36
nošenje računara na put 14, 52
O
obnavljanje
diskovi 58
korištenje HP medija za
obnavljanje 55
mediji 58
USB flash pogon 58
održavanje
ažuriranje programa i pogonskih
programa 51
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 50
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 50
HP 3D DriveGuard 50
oporavak
diskovi 55
HP Recovery Manager 56
podržani diskovi 55
pokretanje 57
sistem 56
oporavak prvobitnog sistema 56
oporavak sistema 56
oporavljanje
opcije 56
otisci prsta, registriranje 47
otvori za ventilaciju, prepoznavanje
12
P
particija za oporavak
uklanjanje 58
podržani diskovi, oporavak 55
pokazivački štapić 7
pokret klizanja jednim prstom na
ekranu osjetljivom na dodir 23
Pokret kucanja prstom na dodirnoj
podlozi i ekranu osjetljivom na
dodir 21
pokret kuckanja s četiri prsta na
dodirnoj podlozi 22
pokret kuckanja s dva prsta na
dodirnoj podlozi 22
pokret prevlačenja s tri prsta na
dodirnoj podlozi 23
Indeks
71
pokret zumiranja hvatanjem s dva
prsta na dodirnoj podlozi i dodirnom
ekranu 21
pokretanje načinâ rada Stanje
mirovanja i Hibernacija 32
pokreti po dodirnom ekranu
klizni pokret jednim prstom 23
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi
kucanje s četiri prsta 22
kuckanje s dva prsta 22
pomicanje s dva prsta 22
prevlačenje s tri prsta 23
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi i
ekranu osjetljivom na dodir
kucanje 21
zumiranje s dva prsta 21
Pomicanje s dva prsta na dodirnoj
podlozi 22
postavke napajanja, korištenje 34
postavke za zvuk, korištenje 26
povezivanje na WLAN mrežu 16
Priključak USB 3.x SuperSpeed,
prepoznavanje 4
Priključak USB Type-C SuperSpeed,
prepoznavanje 4
Priključak USB Type-C, povezivanje
27
priključak za napajanje,
prepoznavanje 4
priključak za vanjski monitor 5, 28
priključak, napajanje 4
priključci
HDMI 4, 28
Miracast 31
USB 3.x punjenje 5
USB 3.x SuperSpeed 4
USB Type-C SuperSpeed 4
USB Type-C Thunderbolt 4, 27
vanjski monitor 5, 28
VGA 28
pristupačnost 69
R
radno okruženje 67
redoslijed pokretanja sistema
mijenjanje korištenjem prompta
f9 63
promjena 58
rezervne kopije 54
72
Indeks
RJ-45 (mrežna) utičnica,
prepoznavanje 5
RJ-45 lampice (mrežne),
prepoznavanje 5
S
sa donje strane 14
serijski broj 13
serijski broj, računar 13
servisne naljepnice, pronalaženje
13
sistem ne reagira 33
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 26
slušalice, povezivanje 25
softver
antivirus 47
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 50
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 50
HP 3D DriveGuard 50
zaštitni zid 48
Softver Disk Cleanup (Čišćenje
diska) 50
Softver za defragmentaciju diska
50
softver zaštitnog zida 48
Stanje mirovanja
izlazak 32
pokretanje 32
Stanje mirovanja i Hibernacija
pokretanje 32
Sure Start (Sigurno pokretanje)
korištenje 64
T
tačka za obnovu sistema
izrada 56
tačka za obnovu sistema, kreiranje
54
tastatura
integrirana numerička 10
tastatura i opcionalni miš
korištenje 24
Thunderbolt
Povezivanje USB Type-C 27
prepoznavanje USB Type-C 4
tipka esc, prepoznavanje 10
tipka fn, prepoznavanje 10
tipka za bežično povezivanje 15
tipka za isključivanje zvuka
mikrofona, prepoznavanje 11
tipka za način rada u avionu 15
tipke
esc 10
fn 10
Windows tipka 10
tipke prečica
isključenje mikrofona 11
tipke za radnju
korištenje 11
tipke za radnju, prepoznavanje 10
TPM postavke 63
transportiranje računara 52
U
ulazna snaga 67
unutrašnji mikrofoni,
prepoznavanje 6
upravljanje napajanjem 32
uređaji visoke definicije,
priključivanje 28, 31
USB 3.x priključak za punjenje,
prepoznavanje 5
USB Type-C Thunderbolt priključak,
prepoznavanje 4
uslužni program
navigacija i odabir 60
obnavljanje fabričkih postavki
61
utičnica za audioizlaz (slušalice)/
audioulaz (mikrofon), kombinirana
utičnica, prepoznavanje 3
utičnice
kombinirani priključak za
audioizlaz (slušalice)/audioulaz
(mikrofon) 3
mreža 5
RJ-45 (mrežna) 5
utor za pametnu karticu 3
utor za sigurnosni kabl,
prepoznavanje 5
utori
pametna kartica 3
sigurnosni kabl 5
V
vanjsko napajanje, korištenje 37
VGA priključak, povezivanje 28
video 26
W
web kamera 6
korištenje 25
web kamera, prepoznavanje 6
Windows
tačka za obnovu sistema 54, 56
Windows Hello
korištenje 47
Windows tipka, prepoznavanje 10
WLAN antene, prepoznavanje 6
WLAN naljepnica 14
WLAN uređaj 14
WWAN antene, prepoznavanje 6
WWAN uređaj 15, 16
Z
Zona dodirne podloge
prepoznavanje 7
zvučnici
povezivanje 25
zvučnici, prepoznavanje 12, 13
Indeks
73
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising