HP | ZBook 14 Mobile Workstation | HP ZBook 14 Mobile Workstation คู่มือผู้ใช้ - Linux

HP ZBook 14 Mobile Workstation คู่มือผู้ใช้ - Linux
คอมพิวเตอรโนตบุก
 ของ HP
คูม
 ือผูใ ช
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth เป็ นเครือ
่ งหมายการคาของเจาของ
์ ละใชงานโดย Hewlett-Packard
กรรมสิทธิแ
Company ภายใตใบอนุ ญาตใชงาน SD Logo เป็ น
เครือ
่ งหมายการคาของเจาของกรรมสิทธิ ์ Java เป็ น
เครือ
่ งหมายการคาในสหรัฐฯ ของ Sun
Microsystems, Inc.
ขอมูลทีร่ ะบุในทีน
่ ี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไมจาํ เป็ น
ตองแจงใหทราบลวงหนา การรับประกันสําหรับ
ผลิตภัณฑและบริการของ HP ระบุไวอยางชัดเจนใน
ใบรับประกันทีใ่ หมาพรอมกับผลิตภัณฑและบริการดัง
กลาวเทานัน
้ ขอความในทีน
่ ี้ไมถอ
ื เป็ นการรับประกัน
เพิม
่ เติมแตอยางใด HP จะไมรบ
ั ผิดชอบตอขอผิด
พลาดทางเทคนิคหรือภาษาหรือการละเวนขอความใน
ทีน
่ ี้
พิมพครัง้ ทีห
่ นึ่ง: กันยายน 2013
หมายเลขเอกสาร: 734764-281
ประกาศเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
เงือ
่ นไขสําหรับซอฟตแวร

คูม
 ือนี้อธิบายเกีย่ วกับคุณลักษณะทั่วไปทีม
่ ีอยูใ นรุน
สวนใหญของคอมพิวเตอร คุณลักษณะบางอยางอาจ
ไมพรอมใชงานบนคอมพิวเตอรของคุณ
หากคุณติดตัง้ คัดลอก ดาวน โหลด หรือใชงาน
ผลิตภัณฑซอฟตแวรใดๆ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวในคอมพิวเตอร
เครือ
่ งนี้ แสดงวาคุณตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ต
ิ ามเงือ
่ นไขของ
ขอตกลงการอนุญาตใชงานสําหรับผูใ ช (EULA) ของ
HP หากคุณไมยอมรับเงือ่ นไขของใบอนุญาตใชงาน
วิธีแกไขเพียงอยางเดียวทีค
่ ณ
ุ จะทําไดก็คอ
ื สงคืน
ผลิตภัณฑทง้ ั หมดทีไ่ มไดใชงาน (ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร) ภายใน 14 วันเพือ
่ ขอรับเงินคืน โดยจะ
ตองเป็ นไปตามนโยบายการคืนเงินของสถานทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ
ซื้อผลิตภัณฑนน
้ ั มา
หากตองการรับทราบขอมูลลาสุดในคูม
 ือนี้ ใหตด
ิ ตอ
ฝ ายสนับสนุน สําหรับการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา
ไปที่ http://www.hp.com/go/contactHP สําหรับ
การสนับสนุนทั่วโลก ไปที่
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมหรือการขอคืนเงินคา
คอมพิวเตอรแบบเต็มจํานวน โปรดติดตอ ณ จุดขาย
ในพื้นที่ (ผูจ าํ หน าย) ของคุณ
ประกาศคําเตือนเรือ
่ งความปลอดภัย
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันการบาดเจ็บทีเ่ กีย่ วเนื่องกับความรอนหรือปัญหาความรอนสูงเกินของคอมพิวเตอร อยาวาง
คอมพิวเตอรไวบนตักของคุณโดยตรง หรืออยากีดขวางชองระบายอากาศของคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอรบนพื้นผิวทีแ
่ ข็ง
และราบเรียบเทานัน
้ อยาใหพื้นผิวทีแ
่ ข็ง เชน เครือ
่ งพิมพทวี่ างไวขา งๆ หรือพืน
้ ผิวทีน
่ ุม เชน หมอน หรือพรม หรือเสือ
้ ผา
ปิ ดกัน
้ ทางระบายอากาศ นอกจากนี้ อยาใหอะแดปเตอร AC สัมผัสกับผิวหนังหรือพื้นผิวทีน
่ ุม เชน หมอน หรือพรม หรือ
เสื้อผา ในขณะทีใ่ ชงาน คอมพิวเตอรและอะแดปเตอร AC เป็ นไปตามขีดจํากัดอุณหภูมข
ิ องพื้นผิวทีผ
่ ใู ชเขาถึงได ตามที่
กําหนดไวโดยมาตรฐานสากลเพือ
่ ความปลอดภัยของอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Standard for Safety
of Information Technology Equipment) (IEC 60950)
iii
iv
ประกาศคําเตือนเรือ
่ งความปลอดภัย
สารบัญ
1 ยินดีตอ
 นรับ .......................................................................................................................................................... 1
การคนหาขอมูล ........................................................................................................................................ 2
2 ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ ........................................................................................................................... 3
ดานบน ................................................................................................................................................... 3
ทัชแพด .................................................................................................................................. 3
ไฟแสดงสถานะ ........................................................................................................................ 4
ปุ มตางๆ และตัวอานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) .................................................................... 5
แป น ...................................................................................................................................... 6
ดานหนา .................................................................................................................................................. 6
ขวา ........................................................................................................................................................ 8
ซาย ........................................................................................................................................................ 9
จอแสดงผล ............................................................................................................................................. 10
ดานลาง ................................................................................................................................................. 11
3 การเชือ
่ มตอเครือขาย ............................................................................................................................................ 13
การใชผใู หบริการอินเทอรเน็ ต (ISP) ........................................................................................................... 13
รูจ กั ไอคอนสถานะไรสายและเครือขาย ......................................................................................................... 13
การสรางการเชือ
่ มตอไรสาย ....................................................................................................................... 13
การเปิ ดและปิ ดอุปกรณ ไรสาย .................................................................................................... 13
การใชปุมเปิ ด/ปิ ดอุปกรณ ไรสาย ................................................................................ 13
การใชสว นควบคุมในระบบปฏิบตั ก
ิ าร ......................................................................... 14
การใช WLAN ....................................................................................................................................... 14
การเชือ
่ มตอเครือขาย WLAN ทีม
่ อ
ี ยู .......................................................................................... 14
การตัง้ คา WLAN ใหม ............................................................................................................ 15
การปกป อง WLAN ................................................................................................................. 16
การขามไปยังเครือขายอืน
่ ......................................................................................................... 16
การใชอุปกรณ ไรสาย Bluetooth (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) ............................................................................... 16
การเชือ
่ มตอเครือขายแบบใชสาย ................................................................................................................ 17
การเชือ
่ มตอกับเครือขายในพื้นที่ (LAN) (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) ..................................................... 17
4 แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง ............................................................................................................................. 18
การใชแป นพิมพ ..................................................................................................................................... 18
รูจ กั กับแป นลัด ....................................................................................................................... 18
การใชคยี แพด ........................................................................................................................ 18
การใชคยี แพดตัวเลขแบบฝัง ..................................................................................... 19
v
การเปิ ดและปิ ดคียแพดตัวเลขแบบฝัง ......................................................... 19
การสลับฟังกชน
ั ของแป นบนคียแพดตัวเลขแบบฝัง ........................................ 19
การใชคยี แพดตัวเลขเสริมภายนอก ............................................................................ 20
การใชทชั แพด ........................................................................................................................................ 20
การเปิ ดและปิ ดทัชแพด ............................................................................................................ 20
การนําทาง ............................................................................................................................. 20
การเลือก ............................................................................................................................... 21
การใชรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด ............................................................................................ 21
การแตะ ............................................................................................................... 21
การเลือ
่ น .............................................................................................................. 23
การบีบนิ้ว/การยอ/ขยาย ........................................................................................... 23
การหมุน (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) .............................................................................. 24
การตัง้ คาการกําหนดลักษณะอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง ............................................................................. 24
การใชอป
ุ กรณ ชี้ตาํ แหน ง (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) .......................................................................... 24
5 มัลติมเี ดีย ........................................................................................................................................................... 25
การใชคณ
ุ ลักษณะเกีย่ วกับเสียง ................................................................................................................... 25
การปรับระดับเสียง .................................................................................................................. 25
การตรวจสอบฟังกชน
ั เสียง ........................................................................................................ 26
การใชเว็บแคม (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) ....................................................................................................... 27
การใชอุปกรณ วด
ิ โี อ ................................................................................................................................. 27
VGA ................................................................................................................................... 27
DisplayPort ........................................................................................................................ 29
6 การจัดการพลังงาน ............................................................................................................................................... 30
การปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร ......................................................................................................................... 30
การตัง้ คาตัวเลือกการใชพลังงาน ................................................................................................................. 30
การใชสถานะประหยัดพลังงาน .................................................................................................. 30
การเขาสูแ
 ละออกจากสถานะพักการใชงาน ................................................................... 30
การเขาสูแ
 ละออกจากสถานะไฮเบอรเนต ..................................................................... 31
การใชไอคอนพลังงาน ............................................................................................................. 31
การใชการจัดการพลังงาน ......................................................................................................... 31
การดูการตัง้ คาการจัดการพลังงานปัจจุบน
ั .................................................................... 32
การเปลีย่ นแปลงการตัง้ คาการจัดการพลังงานปัจจุบน
ั ..................................................... 32
การใชพลังงานจากแบตเตอรี่ ...................................................................................................................... 32
การแสดงประจุไฟฟ าทีเ่ หลืออยูใ นแบตเตอรี่ .................................................................................. 32
การใสหรือถอดแบตเตอรี่ .......................................................................................................... 32
การใสแบตเตอรี่ ..................................................................................................... 32
การถอดแบตเตอรี่ .................................................................................................. 33
การชารจแบตเตอรี่ .................................................................................................................. 34
vi
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ .................................................................................................. 35
การจัดการระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย ............................................................................................ 35
ระบุระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย .................................................................................... 35
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย .................................................................... 36
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
่ แหลงจายไฟภายนอกพรอมใช
งาน .................................................................................................... 36
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
่ แบตเตอรีท
่ ช
ี่ ารจไฟแลวพรอมใช
งาน .................................................................................................... 36
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
่ ไมมีแหลงจายไฟทีพ
่ รอมใชงาน ..... 36
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
่ คอมพิวเตอรไมสามารถออกจาก
สถานะไฮเบอรเนต ................................................................................. 36
การรักษาพลังงานของแบตเตอรี่ ................................................................................................. 36
การจัดเก็บแบตเตอรี่ ................................................................................................................ 36
การทิง้ แบตเตอรีท
่ ใี่ ชแลว .......................................................................................................... 37
การเปลีย่ นแบตเตอรี่ ................................................................................................................ 37
การใชกระแสไฟ AC ภายนอก ................................................................................................................... 37
การทดสอบอะแดปเตอร AC ..................................................................................................... 37
กราฟิ กไฮบริด (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) ........................................................................................................ 38
การใชกราฟิ กไฮบริด (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) ............................................................................... 38
7 ไดรฟ ................................................................................................................................................................ 39
การเคลือ
่ นยายไดรฟ ................................................................................................................................ 39
การถอดหรือใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่ ........................................................................................................ 39
การถอดฝาปิ ดดานลาง .............................................................................................................. 39
การใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่ .................................................................................................... 40
การเปลีย่ นหรืออัพเกรดฮารดไดรฟ ............................................................................................................. 41
การถอดฮารดไดรฟ ................................................................................................................. 41
การติดตัง้ ฮารดไดรฟ ............................................................................................................... 43
การใช HP 3D DriveGuard .................................................................................................................... 43
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard ................................................................................... 44
8 การดและอุปกรณ ภายนอก ..................................................................................................................................... 45
การใชตวั อานการดหน วยความจํา ............................................................................................................... 45
การเสียบเมมโมรีก
่ ารด ............................................................................................................. 45
การถอดเมมโมรีก
่ ารด .............................................................................................................. 45
การใชสมารทการด (บางรุน
 เทานัน
้ ) ............................................................................................................. 46
การใสสมารทการด .................................................................................................................. 46
การถอดสมารทการด ............................................................................................................... 46
การใชอุปกรณ USB ................................................................................................................................ 46
การเชือ
่ มตออุปกรณ USB ........................................................................................................ 47
การถอดอุปกรณ USB ............................................................................................................. 47
vii
การใชอุปกรณ เสริมภายนอก ...................................................................................................................... 47
การใชไดรฟเสริมภายนอก ........................................................................................................ 48
9 อุปกรณ หน วยความจํา ........................................................................................................................................... 49
10 ความปลอดภัย ................................................................................................................................................... 52
การป องกันคอมพิวเตอร ............................................................................................................................ 52
การใชรหัสผาน ....................................................................................................................................... 52
การตัง้ คารหัสผานในระบบปฏิบตั ก
ิ าร .......................................................................................... 53
การตัง้ รหัสผานใน Computer Setup ........................................................................................ 53
การจัดการรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS ........................................................................ 53
การป อนรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS .......................................................................... 54
การใชรหัสผาน DriveLock ใน Computer Setup ...................................................................... 54
การจัดการรหัสผาน DriveLock ................................................................................ 54
การป อนรหัสผาน DriveLock .................................................................................. 54
การใช DriveLock อัตโนมัตข
ิ อง Computer Setup .................................................................................... 55
การจัดการรหัสผาน DriveLock อัตโนมัติ ................................................................................... 55
การใชซอฟตแวรไฟรวอลล ........................................................................................................................ 55
การติดตัง้ สายล็อกทีเ่ ป็ นอุปกรณ เสริม ........................................................................................................... 55
การใชตวั อานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) ............................................................................................ 56
การเปิ ดใชงานการตรวจสอบลายนิ้วมือขณะล็อกออน ...................................................................... 56
การลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ ................................................................................................ 57
11 การสํารองและการกูค
 น
ื ....................................................................................................................................... 58
การสรางขอมูลสํารอง ............................................................................................................................... 58
การสํารองขอมูลของคุณ ............................................................................................................................ 58
การดําเนินการกูค
 น
ื ระบบ .......................................................................................................................... 59
ลบออกทัง้ หมดและติดตัง้ SLED ใหม .......................................................................................................... 59
12 Computer Setup (BIOS) และ Advanced System Diagnostics .................................................................. 61
การเริม
่ Computer Setup ...................................................................................................................... 61
การใช Computer Setup ....................................................................................................................... 61
การนําทางและการเลือกใน Computer Setup ............................................................................. 61
การเรียกคืนคาเริม
่ ตนจากโรงงานใน Computer Setup ................................................................ 62
การอัพเดต BIOS ................................................................................................................................... 62
การระบุเวอรชน
ั ของ BIOS ...................................................................................................... 62
การดาวน โหลดอัพเดตสําหรับ BIOS .......................................................................................... 63
การใชงาน Advanced System Diagnostics ............................................................................................ 63
viii
13 MultiBoot ..................................................................................................................................................... 65
เกีย่ วกับลําดับอุปกรณ บต
ู ........................................................................................................................... 65
ภาคผนวก A การแกไขปัญหาและบริการสนับสนุน ........................................................................................................ 66
การแกไขปัญหา ...................................................................................................................................... 66
ไมสามารถเริม
่ การทํางานของคอมพิวเตอร ................................................................................... 66
หนาจอคอมพิวเตอรวา งเปลา ..................................................................................................... 66
ซอฟตแวรทาํ งานผิดปกติ .......................................................................................................... 66
คอมพิวเตอรเปิ ดเครือ
่ งอยู แตไมตอบสนอง ................................................................................... 66
คอมพิวเตอรรอ นผิดปกติ .......................................................................................................... 67
อุปกรณ ภายนอกไมทาํ งาน ........................................................................................................ 67
การเชือ
่ มตอเครือขายไรสายไมทาํ งาน ......................................................................................... 67
แผนดิสกไมเลน ...................................................................................................................... 68
ภาพยนตรไมแสดงบนจอแสดงผลภายนอก ................................................................................... 68
การติดตอฝ ายบริการลูกคา ......................................................................................................................... 68
ฉลาก .................................................................................................................................................... 69
ภาคผนวก B การทําความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ ..................................................................................................... 71
การทําความสะอาดผลิตภัณฑ ..................................................................................................................... 71
วิธก
ี ารทําความสะอาด ............................................................................................................................... 71
การทําความสะอาดจอแสดงผล ................................................................................................... 71
การทําความสะอาดดานขางและฝาปิ ด .......................................................................................... 71
การทําความสะอาดทัชแพดและแป นพิมพ ..................................................................................... 72
การทําความสะอาดปากกาแท็บเล็ตพีซีและทีย่ ด
ึ ปากกา (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) .................................... 72
ภาคผนวก C ขอกําหนดเฉพาะ .................................................................................................................................. 73
กําลังไฟฟ าเขา ........................................................................................................................................ 73
สภาพแวดลอมการทํางาน .......................................................................................................................... 73
ภาคผนวก D การคายประจุไฟฟ าสถิต ......................................................................................................................... 74
ดัชนี ...................................................................................................................................................................... 75
ix
x
1
ยินดีตอ
 นรับ
หลังจากทีต
่ ด
ิ ตัง้ และลงทะเบียนคอมพิวเตอรแลว คุณจะตองปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้:
●
เชือ
่ มตออินเทอรเน็ ต—ติดตัง้ เครือขายแบบใชสายหรือเครือขายไรสาย เพือ
่ ใหคณ
ุ สามารถเชือ
่ มตออินเทอรเน็ต สําหรับ
่ มตอเครือขาย ในหนา 13
ขอมูลเพิม
่ เติม โปรดดู การเชือ
●
ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ—เรียนรูเ กีย่ วกับคุณลักษณะตางๆ ของคอมพิวเตอร โปรดดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมจาก
ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ ในหนา 3 และ แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง ในหนา 18
●
คนหาซอฟตแวรทต
ี่ ด
ิ ตัง้ —เขาถึงรายการซอฟตแวรทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ลวงหนาบนคอมพิวเตอร เลือก Computer (คอมพิวเตอร)
> More Applications (โปรแกรมเพิม
่ เติม)
หมายเหตุ: สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับการใชซอฟตแวรทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ไวในคอมพิวเตอร ใหเลือก Computer
(คอมพิวเตอร) > Help (วิธใี ช) นอกจากนี้คณ
ุ ยังสามารถดูคาํ แนะนําของผูผ
 ลิตซอฟตแวร ซึง่ อาจใหมาพรอมกับ
 ลิต
ซอฟตแวรหรือมีอยูบ
 นเว็บไซตของผูผ
●
การอัพเกรดโปรแกรมและไดรเวอร—อัพเดตโปรแกรมและไดรเวอรของคุณเป็ นเวอรช่น
ั ลาสุดอยางสมํ่าเสมอ
โปรแกรมและไดรเวอรจะไดรบั การอัพเดตเป็ นเวอรชน
ั ลาสุดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ลงทะเบียนคอมพิวเตอรของคุณ เมือ
่ คุณ
ลงทะเบียน คุณจะสามารถเลือกรับการแจงเตือนโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ โปรแกรมอัพเดตพรอมใชงาน การแจงเตือนอัพเดต
ของระบบปฏิบตั ก
ิ ารโดยอัตโนมัตจิ ะใชงานไดเป็ นเวลา 90 วัน สําหรับการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา ไปที่
http://www.hp.com/go/contactHP สําหรับการสนับสนุนทั่วโลก ไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html
1
การคนหาขอมูล
คอมพิวเตอรประกอบดวยแหลงขอมูลมากมายทีจ่ ะชวยคุณในการทํางานตางๆ
แหลงขอมูล
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับ
โปสเตอร คําแนะนําในการติดตัง้
●
การติดตัง้ คอมพิวเตอร
●
รูจ กั สวนประกอบของคอมพิวเตอร
วิธใี ชของ Linux
●
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
เมือ
่ ตองการเขาถึงวิธใี ชของ Linux ใหเลือก Computer
(คอมพิวเตอร) > Help (วิธีใช)
●
การตัง้ คาคอมพิวเตอร
●
การเชือ
่ มตออินเทอรเน็ ต
●
ยูทลิ ต
ิ ค
ี้ อมพิวเตอร
ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอม
●
ขอมูลเกีย่ วกับขอกําหนดและความปลอดภัย
หากตองการเขาถึงประกาศนี้ ใหดบั เบิลคลิกไอคอน HP
Documents (เอกสารของ HP) บนเดสกท็อป
●
ขอมูลเกีย่ วกับการทิง้ แบตเตอรี่
คําแนะนําดานความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
●
การติดตัง้ เวิรกสเตชัน ทาทาง สุขภาพ และพฤติกรรมการทํางานทีเ่ หมาะสม
หากตองการเขาถึงคูม
 อ
ื ใหดบั เบิลคลิกไอคอน HP Documents
(เอกสารของ HP) บนเดสกท็อป
●
ขอมูลความปลอดภัยทางดานไฟฟ าและกลไก
– หรือ –
ไปที่ http://www.hp.com/ergo
รายนามหมายเลขโทรศัพทท่วั โลก
หมายเลขโทรศัพทฝายสนับสนุนของ HP
สมุดรายนามนี้ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ
เว็บไซตของ HP
●
ขอมูลเกีย่ วกับบริการสนับสนุน
สําหรับการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา ไปที่ http://www.hp.com/
go/contactHP สําหรับการสนับสนุนทั่วโลก ไปที่
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
●
การสั่งซื้อชิน
้ สวนและการคนหาความชวยเหลือเพิม
่ เติม
●
การอัพเดตซอฟตแวร ไดรเวอร และ BIOS
●
อุปกรณ เสริมทีส่ ามารถใชงานกับอุปกรณ
การรับประกันแบบจํากัด*
ขอมูลการรับประกัน
วิธีการเขาถึงการรับประกัน
ดับเบิลคลิกไอคอน HP Documents (เอกสารของ HP) บนเด
สกท็อป
– หรือ –
ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments
*คุณสามารถดูการรับประกันแบบจํากัดของ HP ทีร่ ะบุไวอยางชัดเจนและสามารถใชกบั ผลิตภัณฑของคุณไดในคูม
 ือผูใ ชในคอมพิวเตอรของคุณและ/
หรือในซีด/ี ดีวีดท
ี ใี่ หมาในกลองบรรจุ ในบางประเทศ/ภูมภ
ิ าค HP อาจแนบเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP ไวในกลองบรรจุ สําหรับบาง
ประเทศ/ภูมภ
ิ าคซึง่ ไมมีเอกสารการรับประกัน คุณอาจขอรับเอกสารดังกลาวไดจาก http://www.hp.com/go/orderdocuments หรือสงจดหมายไป
ที:่
●
อเมริกาเหนือ: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
เอเชียแปซิฟิก: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
เมือ
่ คุณรองขอสําเนาฉบับพิมพเอกสารการรับประกันของคุณ โปรดระบุหมายเลขผลิตภัณฑ ระยะเวลารับประกัน (บนป ายบริการ) ชือ
่ และทีอ
่ ยูไ ปรษณี ย
สิง่ สําคัญ: หามสงคืนผลิตภัณฑ HP ของคุณไปทีท
่ อ
ี่ ยูด
 า นบน สําหรับการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา ไปที่ http://www.hp.com/go/contactHP
สําหรับการสนับสนุนทั่วโลก ไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
2
บท 1 ยินดีตอ
 นรับ
2
ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ
ดานบน
ทัชแพด
หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณอาจดูแตกตางไปจากภาพประกอบในหัวขอนี้เล็กนอย
สวนประกอบ
คําอธิบาย
(1)
อุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
เลือ
่ นพอยเตอรแลวเลือก หรือเรียกใชจากบนหนาจอ
(2)
ปุ มซายของอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
ทํางานเหมือนกับปุ มซายบนเมาสตอ
 พวง
(3)
โซนทัชแพด
ยายตัวชี้และเลือกหรือเปิ ดใชงานรายการตางๆ บนหนาจอ
(4)
ปุ มทัชแพดซาย
ทํางานเหมือนกับปุ มซายบนเมาสภายนอก
(5)
ปุ มขวาของอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
ทํางานเหมือนกับปุ มขวาบนเมาสภายนอก
(6)
ปุ มทัชแพดขวา
ทํางานเหมือนกับปุ มขวาบนเมาสตอ
 พวง
ดานบน
3
ไฟแสดงสถานะ
สวนประกอบ
(1)
ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ด
●
สวาง: คอมพิวเตอรเปิ ดอยู
●
กะพริบ: คอมพิวเตอรอยูใ นสถานะพักการใชงาน
●
ดับ: คอมพิวเตอรปิดอยูห
 รืออยูใ นสถานะไฮเบอรเนต
(2)
ไฟ Caps lock
สวาง: Caps lock เปิ ดอยู
(3)
ไฟแสดงสถานะปิ ดไมโครโฟน
●
เหลือง: ไมโครโฟนปิ ดเสียงอยู
●
ดับ: ไมโครโฟนเปิ ดเสียงอยู
(4)
ไฟแสดงสถานะ Num lock
สวาง: Num lock เปิ ดอยู
(5)
ไฟแสดงสถานะอุปกรณ ไรสาย
●
ขาว: อุปกรณ ไรสายในตัว เชน อุปกรณ เครือขายเฉพาะทีแ
่ บบไร
สาย (WLAN) และ/หรืออุปกรณ Bluetooth® เปิ ดอยู
●
เหลือง: อุปกรณ ไรสายทัง้ หมดปิ ดอยู
●
เหลือง: คอมพิวเตอรปิดเสียงอยู
●
ดับ: คอมพิวเตอรเปิ ดเสียงอยู
(6)
4
คําอธิบาย
ไฟแสดงสถานะปิ ดเสียง
บท 2 ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ
ปุ มตางๆ และตัวอานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
สวนประกอบ
(1)
คําอธิบาย
ปุ มเปิ ด/ปิ ด
●
เมือ่ คอมพิวเตอรปิดอยู ใหกดปุ มนี้เพือ
่ เปิ ดคอมพิวเตอร
●
เมือ่ คอมพิวเตอรเปิ ดอยู ใหกดปุ มนี้เพือ
่ เขาสูส
 ถานะพักการใชงาน
●
เมือ
่ คอมพิวเตอรอยูใ นสถานะพักการใชงาน ใหกดปุ มนี้เพือ
่ ออกจาก
สถานะพักการใชงาน
●
เมือ
่ คอมพิวเตอรอยูใ นสถานะไฮเบอรเนต ใหกดปุ มนี้เพือ
่ ออกจาก
สถานะไฮเบอรเนต
หากคอมพิวเตอรหยุดตอบสนองและกระบวนการปิ ดเครือ
่ งของระบบ
ปฏิบตั ก
ิ ารไมสามารถใชการได ใหกดปุ มเปิ ด/ปิ ดคางไวอยางนอย 5 วินาที
เพือ
่ ปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
่ เติมเกีย่ วกับการตัง้ คาพลังงานของคุณ
วิธีตรวจสอบขอมูลเพิม
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Control Center (ศูนย
ควบคุม)
2.
ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System (ระบบ) แลวคลิก Power
Management (การจัดการพลังงาน) ในบานหนาตางขวา
(2)
ลําโพง (2)
ทําใหเกิดเสียง
(3)
ปุ มเปิ ด/ปิ ดอุปกรณ ไรสาย
เปิ ดหรือปิ ดคุณลักษณะไรสาย แตไมสรางการเชือ
่ มตอแบบไรสาย
้ หากมีการเชือ
หมายเหตุ: อาจมีการสรางการเชือ
่ มตอแบบไรสายขึน
่ มตอ
ทีไ่ ดรบ
ั การกําหนดคาไวกอ
 นหนานี้
(4)
ปุ มปิ ดเสียง
ปิ ดเสียงและเปิ ดเสียงลําโพงใหม
(5)
ตัวอานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
รองรับการเขาสูร ะบบโดยใชลายนิ้วมือ แทนการเขาสูร ะบบดวยรหัสผาน
ดานบน
5
แป น
สวนประกอบ
คําอธิบาย
(1)
แป น fn
เรียกใชฟงั กชน
ั ระบบทีใ่ ชเป็ นประจํา เมือ
่ กดพรอมกับแป นฟังกชน
ั
(2)
แป นฟังกชน
ั
เรียกใชฟงั กชน
ั ระบบทีใ่ ชเป็ นประจํา เมือ
่ กดพรอมกับแป น fn
(3)
แป นคียแพดตัวเลขแบบฝัง
เมือ่ เปิ ดคียแพด สามารถใชไดเชนเดียวกับคียแพดตัวเลขภายนอก
แตละปุ มบนคียแพดดําเนินการตามฟังกชน
ั ทีร่ ะบุโดยไอคอนตรงมุมขวา
บนของปุ ม
(4)
แป น num lk
เปิ ดและปิ ดคียแพดตัวเลขแบบฝังเมือ
่ กดพรอมกันกับแป น fn
สลับระหวางฟังกชน
ั นําทางกับฟังกชน
ั ตัวเลขบนคียแพดตัวเลขแบบในตัว
ดานหนา
สวนประกอบ
(1)
(2)
6
คําอธิบาย
ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย
ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ด
บท 2 ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ
●
ขาว: อุปกรณ ไรสายในตัว เชน อุปกรณ เครือขายเฉพาะทีแ
่ บบไร
สาย (WLAN) และ/หรืออุปกรณ Bluetooth® เปิ ดอยู
●
เหลือง: อุปกรณ ไรสายทัง้ หมดปิ ดอยู
●
สวาง: คอมพิวเตอรเปิ ดอยู
●
กะพริบ: คอมพิวเตอรอยูใ นสถานะพักการใชงาน
●
ดับ: คอมพิวเตอรปิดอยูห
 รืออยูใ นสถานะไฮเบอรเนต
สวนประกอบ
(3)
(4)
คําอธิบาย
ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร AC/แบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ
●
เหลือง: คอมพิวเตอรเชือ
่ มตอกับแหลงจายไฟตอพวงและ
แบตเตอรีช
่ ารจ 0 ถึง 90 เปอรเซ็นต
●
ขาว: คอมพิวเตอรเชือ
่ มตอกับแหลงจายไฟตอพวงและแบตเตอรี่
ชารจ 90 ถึง 99 เปอรเซ็นต
●
กะพริบเป็ นสีเหลือง: แบตเตอรี่ ซึง่ เป็ นแหลงพลังงานแหลงเดียวที่
ใชได มีระดับเหลือนอย เมือ
่ ระดับแบตเตอรีถ
่ งึ ขัน
้ วิกฤต ไฟแสดง
สถานะแบตเตอรีจ่ ะเริม
่ กะพริบถีๆ
่
●
ดับ: แบตเตอรีช
่ ารจเต็มแลว
●
กะพริบเป็ นสีขาว: กําลังมีการเขาถึงฮารดไดรฟ
●
เหลือง: HP 3D DriveGuard พารคไดรฟไวช่วั คราว
ดานหนา
7
ขวา
สวนประกอบ
(1)
คําอธิบาย
แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟงั )/แจ็คสัญญาณเสียง
เขา (ไมโครโฟน)
กอใหเกิดเสียงเมือ
่ เชือ
่ มตอลําโพงสเตริโอ หูฟงั ชุดหูฟงั หรือระบบ
เสียงของโทรทัศน และเชือ
่ มตอไมโครโฟนชุดหูฟงั เสริมดวยเชน
กัน
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนทีจ่ ะ
สวมเฮดโฟน หูฟงั หรือชุดหูฟงั สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับ
ความปลอดภัย โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่
แวดลอม
หมายเหตุ: เมือ่ อุปกรณ เชือ
่ มตอกับแจ็ค ลําโพงคอมพิวเตอรจะ
ถูกปิ ดใชงาน
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบใหแน ใจวาสายอุปกรณ มข
ี ว้ ั ตอแบบ
4 ขาทีร่ องรับสัญญาณเสียงออก (หูฟงั ) และสัญญาณเสียงเขา
(ไมโครโฟน)
(2)
DisplayPort
เชือ
่ มตออุปกรณ จอแสดงผลดิจต
ิ อลเสริม เชน หนาจอหรือ
โปรเจคเตอรประสิทธิภาพสูง
(3)
เมมโมรีก
่ ารดรีดเดอร
อานขอมูลและเขียนขอมูลไปยังการดหน วยความจําดิจต
ิ อล เชน
Secure Digital (SD)
(4)
พอรต USB 3.0 (2)
เชือ
่ มตออุปกรณ เสริม USB 3.0 และใชประโยชน จาก
ประสิทธิภาพทีเ่ หนือกวาของ USB
หมายเหตุ: สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับพอรต USB ประเภทตาง
ๆ โปรดดู การใชอุปกรณ USB ในหนา 46
8
(5)
แจ็ค RJ-45 (เครือขาย)
เชือ
่ มตอสายเครือขาย
(6)
ขัว้ ตอชุดเชือ
่ มตออุปกรณ
เชือ
่ มตออุปกรณ เสริมสําหรับการเชือ
่ มตอ
(7)
หัวตอสายไฟ
เชือ
่ มตออะแดปเตอร AC
บท 2 ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ
ซาย
สวนประกอบ
(1)
คําอธิบาย
ชองเสียบสายล็อก
เชือ
่ มตอสายล็อกเขากับคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: สายล็อกไดรบ
ั การออกแบบเป็ นพิเศษเพือ
่ ปกป อง
คอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถป องกันการโจรกรรมหรือการใชงาน
คอมพิวเตอรในทางทีผ
่ ด
ิ
(2)
ชองระบายอากาศ
ทําใหอากาศไหลเวียนเพือ่ ระบายความรอนออกจากสวนประกอบ
ภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอรจะเริม
่ ทํางานโดยอัตโนมัตเิ พือ
่
ทําใหสว นประกอบภายในเย็นลงและป องกันความรอนสูงเกิน เป็ นเรือ
่ ง
ปกติทพ
ี่ ดั ลมจะเปิ ดและปิ ดในขณะทีท
่ าํ งาน
(3)
พอรตจอภาพ VGA ภายนอก
เชือ
่ มตอจอภาพ VGA ตอพวงหรือโปรเจคเตอร
(4)
พอรตสําหรับชารจ USB 3.0
เชือ
่ มตออุปกรณ เสริม USB 3.0 และใชประโยชน จากประสิทธิภาพที่
เหนื อกวาของ USB พอรต USB สําหรับชารจยังสามารถใชชารจ
โทรศัพทเคลือ
่ นทีแ
่ ละเครือ
่ งเลน MP3 บางรุน
 ได แมคอมพิวเตอรจะ
ปิ ดอยูก
 ็ตาม
หมายเหตุ: สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับพอรต USB ประเภทตางๆ
โปรดดู การใชอุปกรณ USB ในหนา 46
(5)
พอรต USB 3.0 (2)
เชือ
่ มตออุปกรณ เสริม USB 3.0 และใชประโยชน จากประสิทธิภาพที่
เหนื อกวาของ USB
หมายเหตุ: สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับพอรต USB ประเภทตางๆ
โปรดดู การใชอุปกรณ USB ในหนา 46
(6)
ชองอานสมารทการด (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
รองรับอุปกรณ เสริมสมารทการด
ซาย
9
จอแสดงผล
สวนประกอบ
คําอธิบาย
(1)
เสาอากาศ WLAN (2)*
สงและรับสัญญาณไรสายเพือ่ สือ
่ สารกับเครือขายเฉพาะทีแ
่ บบไรสาย
(WLAN)
(2)
ไมโครโฟนภายใน (2)
บันทึกเสียง
(3)
ไฟแสดงสถานะเว็บแคม (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
สวาง: เว็บแคมถูกใชงานอยู
(4)
เว็บแคม (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
บันทึกวิดโี อและถายภาพนิ่ง
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการใชเว็บแคม โปรดไปที่ HP Support Assistant
หากตองการเขาถึง HP Support Assistant บนหนาจอเริม
่ ใหเลือก
โปรแกรม HP Support Assistant
(5)
สวิตชจอแสดงผลภายใน
เปิ ดจอแสดงผลหรือเขาสูส
 ถานะพักการใชงานหากจอแสดงผลปิ ดอยูเ มือ
่ เปิ ด
เครือ
่ ง
หมายเหตุ: สวิตชจอแสดงผลจะมองไมเห็นจากดานนอกของคอมพิวเตอร
*ไมสามารถมองเห็นเสาอากาศไดจากภายนอกเครือ
่ งคอมพิวเตอร เพือ
่ การรับสงสัญญาณทีด
่ ีทส
ี่ ุด พื้นทีร่ อบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิง่ กีดขวาง เมือ
่
ตองการดูประกาศขอกําหนดระบบไรสาย โปรดดูหวั ขอ ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอม ทีม
่ ีผลบังคับใชกบั ประเทศ/พื้นทีห
่ รือภูมภ
ิ าค
ของคุณ
10
บท 2 ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ
ดานลาง
หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณอาจดูแตกตางไปจากภาพประกอบในหัวขอนี้เล็กนอย
สวนประกอบ
คําอธิบาย
(1)
ชองเสียบแบตเตอรีเ่ สริม
เชือ
่ มตอแบตเตอรีเ่ สริม
(2)
ฝาปิ ดดานลาง
รองรับการใชงานชองใสฮารดไดรฟ ชองเสียบโมดูล LAN ไรสาย
(WLAN) ชองเสียบโมดูล WWAN และชองเสียบอุปกรณ หน วย
ความจํา
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันระบบไมตอบสนอง ใหเปลีย่ นโมดูลไร
สายโดยใชเฉพาะโมดูลไรสายทีไ่ ดรบ
ั อนุญาตใหใชงานใน
คอมพิวเตอรโดยหน วยงานราชการทีก
่ าํ กับดูแลอุปกรณ ใน
ประเทศ/พื้นทีข
่ องคุณ หากคุณเปลีย่ นอุปกรณ ใหม และไดรบ
ั
ขอความเตือน ใหถอดอุปกรณ นน
้ ั ออกเพือ
่ ใหคอมพิวเตอรกลับไป
ทํางานตามปกติ แลวติดตอฝ ายบริการสนับสนุนผาน HP
Support Assistant หากตองการเขาถึง HP Support
Assistant บนหนาจอเริม
่ ใหเลือกโปรแกรม HP Support
Assistant
(3)
สลักปลดฝาปิ ดดานลาง
เปิ ดฝาปิ ดดานลางของคอมพิวเตอร
(4)
ล็อคปลดฝาปิ ดดานลาง
ทําหนาทีล่ ็อคฝาปิ ดดานลาง
(5)
ชองระบายอากาศ (2)
ทําใหอากาศไหลเวียนเพือ
่ ระบายความรอนออกจากสวนประกอบ
ภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอรจะเริม
่ ทํางานโดยอัตโนมัติ
เพือ
่ ทําใหสว นประกอบภายในเย็นลงและป องกันความรอนสูงเกิน
เป็ นเรือ
่ งปกติทพ
ี่ ดั ลมจะเปิ ดและปิ ดในขณะทีท
่ าํ งาน
ดานลาง
11
สวนประกอบ
(1)
คําอธิบาย
ฝาปิ ดดานลาง
รองรับการใชงานชองใสฮารดไดรฟ ชองเสียบโมดูล LAN ไรสาย
(WLAN) ชองเสียบโมดูล WWAN และชองเสียบอุปกรณ หน วย
ความจํา
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันระบบไมตอบสนอง ใหเปลีย่ นโมดูลไร
สายโดยใชเฉพาะโมดูลไรสายทีไ่ ดรบ
ั อนุญาตใหใชงานใน
คอมพิวเตอรโดยหน วยงานราชการทีก
่ าํ กับดูแลอุปกรณ ใน
ประเทศ/พื้นทีข
่ องคุณ หากคุณเปลีย่ นอุปกรณ ใหม และไดรบ
ั
ขอความเตือน ใหถอดอุปกรณ นน
้ ั ออกเพือ
่ ใหคอมพิวเตอรกลับไป
ทํางานตามปกติ แลวติดตอฝ ายบริการสนับสนุนผาน HP
Support Assistant หากตองการเขาถึง HP Support
Assistant บนหนาจอเริม
่ ใหเลือกโปรแกรม HP Support
Assistant
(2)
สลักปลดฝาปิ ดดานลาง
เปิ ดฝาปิ ดดานลางของคอมพิวเตอร
(3)
ล็อคปลดฝาปิ ดดานลาง
ทําหนาทีล่ ็อคฝาปิ ดดานลาง
(4)
ชองระบายอากาศ (3)
ทําใหอากาศไหลเวียนเพือ
่ ระบายความรอนออกจากสวนประกอบ
ภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอรจะเริม
่ ทํางานโดยอัตโนมัติ
เพือ
่ ทําใหสว นประกอบภายในเย็นลงและป องกันความรอนสูงเกิน
เป็ นเรือ
่ งปกติทพ
ี่ ดั ลมจะเปิ ดและปิ ดในขณะทีท
่ าํ งาน
12
บท 2 ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ
3
การเชือ
่ มตอเครือขาย
คอมพิวเตอรของคุณอาจรองรับการเชือ
่ มตออินเทอรเน็ตชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
●
ไรสาย—สําหรับการเขาถึงอินเทอรเน็ ตแบบเคลือ
่ นที่ คุณจะสามารถใชการเชือ
่ มตอไรสาย โปรดดู การเชือ
่ มตอเครือ
ขาย WLAN ทีม
่ อ
ี ยู ในหนา 14 หรือ การตัง้ คา WLAN ใหม ในหนา 15
●
ใชสาย—คุณสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยการเชือ
่ มตอกับเครือขายแบบใชสาย สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการ
่ มตอเครือขายแบบใชสาย ในหนา 17
เชือ
่ มตอเครือขายแบบใชสาย โปรดดู การเชือ
้ อยูก
หมายเหตุ: คุณลักษณะอินเทอรเน็ตฮารดแวรและซอฟตแวรจะแตกตางกันไป ขึน
 บั รุน
 ของคอมพิวเตอรและ
ตําแหน งทีต
่ ง้ ั ของคุณ
การใชผใู หบริการอินเทอรเน็ ต (ISP)
กอนทีค
่ ณ
ุ จะสามารถเชือ
่ มตออินเทอรเน็ ต คุณจะตองสรางบัญชี ISP ติดตอ ISP ในทองถิน
่ เพือ
่ ซือ
้ บริการอินเทอรเน็ ตและ
โมเด็ม ISP จะใหความชวยเหลือในการตัง้ คาโมเด็ม ติดตัง้ สายเครือขายเพือ
่ เชือ
่ มตอคอมพิวเตอรไรสายของคุณเขากับ
โมเด็ม และทดสอบบริการอินเทอรเน็ต
หมายเหตุ: ISP จะให ID ผูใ ชและรหัสผานสําหรับการเชือ
่ มตออินเทอรเน็ ต จดบันทึกขอมูลนี้และเก็บไวในทีท
่ ป
ี่ ลอดภัย
รูจ กั ไอคอนสถานะไรสายและเครือขาย
ไอคอน
ชือ
่
คําอธิบาย
ไรสาย (เชือ
่ มตอ)
ระบุวา อุปกรณ ไรสายเปิ ดอยู
การเชือ
่ มตอเครือขาย (เชือ
่ มตอ)
ระบุวา เครือขายแบบใชสายถูกเชือ
่ มตอและใชงานอยู หากการเชือ
่ มตอทัง้ แบบใช
สายและไรสายใชงานอยู ระบบปฏิบตั ก
ิ ารจะใชการเชือ
่ มตอแบบใชสายเพราะ
ทํางานไดเร็วกวา
การเชือ
่ มตอเครือขาย (ไมไดเชือ
่ ม
ตอ)
ระบุวา เครือขายแบบใชสายและไรสายไมไดถูกเชือ
่ มตอ
การสรางการเชือ
่ มตอไรสาย
คอมพิวเตอรของคุณอาจมีอป
ุ กรณ ไรสายดังตอไปนี้
●
อุปกรณ เครือขายเฉพาะทีแ
่ บบไรสาย (WLAN)
●
อุปกรณ Bluetooth®
การเปิ ดและปิ ดอุปกรณ ไรสาย
การใชปมเปิ
ุ
ด/ปิ ดอุปกรณ ไรสาย
ใชปมเปิ
ุ
ด/ปิ ดอุปกรณ ไรสายเพือ
่ ปิ ดหรือเปิ ดตัวควบคุมเครือขายไรสายและตัวควบคุม Bluetooth พรอมกัน ตัวควบคุมทัง้
สองสามารถควบคุมแยกกันไดโดยใช Control Center (ศูนยควบคุม) หรือ Computer Setup
หมายเหตุ: โปรดดู ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ ในหนา 3 สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการรูจ กั ประเภทและ
ตําแหน งของปุ มไรสายบนคอมพิวเตอรของคุณ
การใชผใู หบริการอินเทอรเน็ ต (ISP)
13
การใชสว นควบคุมในระบบปฏิบตั ก
ิ าร
วิธป
ี ิ ดหรือเปิ ดใชงานอุปกรณ เครือขายแบบไรสายหรือใชสาย
1.
คลิกขวาทีไ่ อคอน Network Connection (การเชือ
่ มตอเครือขาย) ในพื้นทีแ
่ จงเตือนทีด
่ า นขวาสุดของทาสกบาร
2.
เมือ
่ ตองการเปิ ดหรือปิ ดการใชงานอุปกรณ ตอ
 ไปนี้ ใหเลือกหรือลางตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังตอไปนี้
●
Enable Networking (เปิ ดใชงานระบบเครือขาย) (อุปกรณ เครือขายทัง้ หมด)
●
Enable Wireless (เปิ ดใชงานระบบไรสาย)
การใช WLAN
การเชือ
่ มตอไรสายเป็ นการเชือ
่ มตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขาย Wi-Fi หรือ WLAN เครือขาย WLAN ประกอบดวย
คอมพิวเตอรและอุปกรณ เสริมอืน
่ ๆ ทีเ่ ชือ
่ มตอเขาดวยกันผานเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย
้ ใหคณ
หมายเหตุ: เมือ
่ สรางการเชือ
่ มตอแบบไรสายหรืออนุญาตใหผใู ชในเครือขายสามารถเขาถึงได จะมีพรอมตแสดงขึน
ุ
ป อนรหัสผาน Root
การเชือ
่ มตอเครือขาย WLAN ทีม
่ อ
ี ยู
1.
ตรวจสอบวาอุปกรณ WLAN เปิ ดอยู
หมายเหตุ: โปรดดู ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ ในหนา 3 สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการระบุตาํ แหน ง
ของปุ มไรสายบนคอมพิวเตอรของคุณ
2.
คลิกไอคอน Network Connection (การเชือ
่ มตอเครือขาย) ในพืน
้ ทีแ
่ จงเตือนทีด
่ า นขวาสุดของทาสกบาร
เครือขายไรสายทีพ
่ รอมใชงานแสดงอยูใ นรายการภายใตหวั ขอ Wireless Networks (เครือขายไรสาย)
3.
คลิกเครือขายไรสายทีต
่ อ
 งการ
หากเป็ นเครือขาย WLAN ทีร่ องรับการรักษาความปลอดภัย จะมีพรอมตใหคณ
ุ ป อนรหัสความปลอดภัยของเครือขาย
พิมพรหัส แลวคลิก OK (ตกลง) เพือ
่ ทําการเชือ
่ มตอ
หมายเหตุ: เมือ
่ ตองการเชือ
่ มตอเครือขายทีต
่ รวจไมพบโดยอัตโนมัติ ใหคลิกไอคอน Network Connection
(การเชือ
่ มตอเครือขาย) และเลือก Connect to Hidden Wireless Network (เชือ
่ มตอกับเครือขายไรสายทีซ
่ อ
 น
อยู) ป อนขอมูล ESSID และตัง้ คาพารามิเตอรการเขารหัส
หมายเหตุ: หากไมมี WLAN แสดงอยูใ นรายการ และเครือขายของคุณไมไดซอ
 นอยู แสดงวาคุณอยูน
 อกระยะการ
เชือ
่ มตอของเราเตอรหรือจุดเขาใชงานไรสาย
หากคุณไมเห็นเครือขายทีค
่ ณ
ุ ตองการเชือ
่ มตอ ใหคลิกขวาทีไ่ อคอน Network Connection (การเชือ
่ มตอเครือ
ขาย) ในพืน
้ ทีแ
่ จงเตือนดานขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิก Edit Connections (แกไขการเชือ
่ มตอ)
14
บท 3 การเชือ
่ มตอเครือขาย
การตัง้ คา WLAN ใหม
อุปกรณ ทจี่ าํ เป็ น
●
โมเด็มบรอดแบนด (DSL หรือเคเบิล) (1) และบริการอินเทอรเน็ ตความเร็วสูงทีซ
่ ื้อจากผูใ หบริการอินเทอรเน็ต (ISP)
●
เราเตอรไรสาย (ซื้อแยกตางหาก) (2)
●
คอมพิวเตอรไรสาย (3)
ภาพประกอบดานลางนี้แสดงตัวอยางของการติดตัง้ เครือขายไรสายทีเ่ ชือ
่ มตอกับอินเทอรเน็ต
หมายเหตุ: เคเบิลโมเด็มบางรุน
 ประกอบดวยเราเตอรในตัว โปรดติดตอ ISP ของคุณเพือ
่ สอบถามวาคุณจําเป็ นตองใชเรา
เตอรแยกตางหากหรือไม
หมายเหตุ: ในการตัง้ คาการเชือ
่ มตอไรสาย ตรวจสอบใหแน ใจวาคอมพิวเตอรและเราเตอรไรสายของคุณถูกซิงโครไนซ
เมือ
่ ตองการซิงโครไนซคอมพิวเตอรของคุณกับเราเตอรไรสาย ใหปิดเครือ
่ งคอมพิวเตอรและเราเตอรไรสาย แลวเปิ ดใหมอก
ี
ครัง้
เมือ
่ เครือขายของคุณขยายใหญขน
ึ้ ก็จะสามารถเชือ
่ มตอคอมพิวเตอรแบบไรสายและแบบใชสายเพิม
่ เติมเขากับเครือขายเพือ
่
เขาถึงอินเทอรเน็ต
สําหรับความชวยเหลือในการตัง้ คา WLAN โปรดดูขอ
 มูลจากผูผ
 ลิตเราเตอรหรือ ISP ของคุณ
การใช WLAN
15
การปกป อง WLAN
เมือ
่ คุณตัง้ คา WLAN หรือเขาถึง WLAN ทีม
่ อ
ี ยู ใหเปิ ดใชงานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยอยูเ สมอเพือ
่ ปกป องเครือ
ขายของคุณจากการเขาถึงโดยไมไดรบ
ั อนุญาต เครือขาย WLAN ในพื้นทีส
่ าธารณะ (ฮอตสปอต) เชน รานกาแฟ และ
ี ารรักษาความปลอดภัย หากคุณรูส ก
ึ กังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอรในบริเวณฮอตสปอต
สนามบิน อาจไมมก
ใหจาํ กัดกิจกรรมเครือขายของคุณไวทก
ี่ ารรับสงอีเมลทีไ่ มเป็ นความลับและการทองอินเทอรเน็ ตพื้นฐานเทานัน
้
้ อุปกรณ WLAN อืน
่ ๆ จึงอาจรับสัญญาณทีไ่ มมก
ี ารป องกันได คุณ
สัญญาณวิทยุไรสายเดินทางออกไปนอกเครือขาย ดังนัน
สามารถใชมาตรการป องกัน WLAN ของคุณลวงหนาไดดว ยวิธต
ี อ
 ไปนี้
●
ใชไฟรวอลล—ตรวจสอบทัง้ ขอมูลและคํารองขอขอมูลทีส
่ ง มายังเครือขายของคุณและปฏิเสธรายการทีน
่  าสงสัยทัง้ หมด
ไฟรวอลลมท
ี ง้ ั แบบซอฟตแวรและฮารดแวร บางเครือขายใชไฟรวอลลทง้ ั สองแบบ
●
การเขารหัสแบบไรสาย—คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนโปรโตคอลการเขารหัสสามแบบ:
◦
Wi-Fi Protected Access (WPA)
◦
Wi-Fi Protected Access II (WPA2)
◦
Wired Equivalent Privacy (WEP)
หมายเหตุ: HP ขอแนะนําใหคณ
ุ เลือก WPA2 ซึง่ เป็ นโปรโตคอลการเขารหัสขัน
้ สูงสุดในโปรโตคอลการเขารหัสทัง้ สาม
แบบ ไมแนะนําใหใชการเขารหัส WEP เนื่องจากสามารถถอดรหัสไดงา ย
●
●
Wi-Fi Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access II (WPA2) ใชมาตรฐานความปลอดภัยเพือ
่
เขารหัสและถอดรหัสขอมูลทีร่ บ
ั สงผานเครือขาย ทัง้ WPA และ WPA2 จะสรางคียใหมทม
ี่ ก
ี ารเปลีย่ นแปลงไปเรือ
่ ยๆ
ี่ ตกตางกันสําหรับคอมพิวเตอรแตละเครือ
่ งบนเครือขาย เพือ
่ ให
สําหรับทุกแพคเก็ตขอมูล และจะมีการสรางชุดคียทแ
บรรลุสงิ่ นี้
◦
WPA จะใช Advanced Encryption Standard (AES) และ Temporal Key Integrity Protocol
(TKIP)
◦
WPA2 ใช Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP) ซึง่ เป็ น
โปรโตคอล AES แบบใหม
ี ยี ทถ
ี่ ูกตอง คน
Wired Equivalent Privacy (WEP) เขารหัสขอมูลดวยคีย WEP กอนทีจ่ ะทําการรับสง หากไมมค
อืน
่ ๆ ก็จะไมสามารถใช WLAN ได
การขามไปยังเครือขายอืน
่
เมือ
่ คุณยายคอมพิวเตอรภายในระยะการเชือ
่ มตอของเครือขาย WLAN อืน
่ ระบบปฏิบตั ก
ิ ารจะพยายามเชือ
่ มตอกับเครือขาย
นัน
้ หากพยายามเชือ
่ มตอไดสาํ เร็จ คอมพิวเตอรของคุณจะถูกเชือ
่ มตอกับเครือขายใหมโดยอัตโนมัติ หากระบบปฏิบตั ก
ิ าร
ิ ามขัน
้ ตอนเดียวกันกับทีค
่ ณ
ุ ใชเพือ
่ เชือ
่ มตอกับเครือขาย WLAN ในตอนแรก
ไมรูจ กั เครือขายใหม ใหปฏิบตั ต
การใชอป
ุ กรณ ไรสาย Bluetooth (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
อุปกรณ Bluetooth รองรับการสือ
่ สารไรสายระยะสัน
้ ซึง่ ใชทดแทนการเชือ
่ มตอดวยสายสัญญาณระหวางอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน
●
คอมพิวเตอร
●
โทรศัพท
●
อุปกรณ เสียง
จุดแข็งของ Bluetooth อยูท
 ก
ี่ ารซิงโครไนซขอ
 มูลทีถ
่ า ยโอนระหวางคอมพิวเตอรกบั อุปกรณ ไรสาย สวนขอจํากัดของ
้ ไปเพือ
Bluetooth และระบบปฏิบตั ก
ิ ารคือ ไมสามารถเชือ
่ มตอคอมพิวเตอรสองเครือ
่ งขึน
่ ใชอน
ิ เทอรเน็ ตรวมกัน
อุปกรณ Bluetooth มีความสามารถแบบเพียรทูเพียร (peer-to-peer) ซึง่ ชวยใหคณ
ุ ติดตัง้ เครือขายสวนบุคคล (PAN)
่ เติมเกีย่ วกับการกําหนดคาและใชงานอุปกรณ Bluetooth โปรดดูวธิ ใี ช
สําหรับอุปกรณ Bluetooth สําหรับขอมูลเพิม
ซอฟตแวร Bluetooth
16
บท 3 การเชือ
่ มตอเครือขาย
การเชือ
่ มตอเครือขายแบบใชสาย
การเชือ
่ มตอกับเครือขายในพื้นที่ (LAN) (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
การเชือ
่ มตอกับเครือขายในพืน
้ ที่ (LAN) จําเป็ นตองใชสายเครือขาย RJ-45 แบบ 8 พิน (ซื้อแยกตางหาก) หากสายเครือ
ขายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (1) ซึง่ จะป องกันการรบกวนจากคลืน
่ วิทยุหรือโทรทัศน ใหวางปลายสายดานทีม
่ วี งจร (2)
เขาหาคอมพิวเตอร
วิธเี ชือ
่ มตอสายเครือขาย
1.
เสียบสายเครือขายเขากับแจ็คเครือขาย (1) บนคอมพิวเตอร
2.
เสียบปลายอีกดานหนึ่งของสายเขากับแจ็คเครือขายบนผนัง (2) หรือเราเตอร (ไมมภ
ี าพประกอบ)
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันไฟฟ าช็อต เพลิงไหม หรือความเสียหายตออุปกรณ อยาเสียบสายโมเด็มหรือสายโทรศัพทเขา
กับแจ็ค RJ-45 (เครือขาย)
การเชือ
่ มตอเครือขายแบบใชสาย
17
4
แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
การใชแป นพิมพ
รูจ กั กับแป นลัด
แป นลัดเป็ นการใชแป น fn รวมกันกับแป น ESC หรือหนึ่งในแป นฟังกช่น
ั
หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย่ วกับแป นลัดไดจาก ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของคุณ ในหนา 3
วิธใี ชแป นลัด
▲
กดแป น fn แลวกดแป นทีส
่ องของแป นลัดพรอมกัน
การกดแป นลัดพรอมกัน
fn+f3
คําอธิบาย
เขาสูส
 ถานะสลีป ซึง่ จะบันทึกขอมูลของคุณลงในหน วยความจําระบบ จอแสดงผลและสวนประกอบอืน
่ ๆ ของระบบจะปิ ด
และประหยัดพลังงาน
เมือ่ ตองการออกจากสลีป กดปุ มเปิ ด/ปิ ดหนึ่งครัง้
ขอควรระวัง:
fn+f4
เมือ่ ตองการลดความเสีย่ งขอมูลสูญหาย ใหบน
ั ทึกงานของคุณกอนเริม
่ การสลีป
สลับภาพหนาจอในอุปกรณ แสดงผลตางๆ ทีเ่ ชือ
่ มตอกับระบบ ตัวอยางเชน หากจอภาพเชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร fn+f4 จะ
เปลีย่ นสลับภาพหนาจอจากจอแสดงผลคอมพิวเตอรเป็ นจอภาพ เพือ่ แสดงผลพรอมกันทัง้ บนคอมพิวเตอรและจอภาพ
จอภาพตอพวงสวนใหญไดรบ
ั ขอมูลวิดโี อจากคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานวิดโี อ VGA ตอพวง แป นลัด fn+f4 ยังสามารถ
สลับภาพระหวางอุปกรณ อน
ื่ ๆ ทีไ่ ดรบ
ั ขอมูลวิดีโอจากคอมพิวเตอร
fn+f6
ลดระดับเสียงลําโพง
fn+f7
เพิม
่ ระดับเสียงลําโพง
fn+f8
ปิ ดเสียงไมโครโฟน
fn+f9
ลดระดับความสวางของหนาจอ
fn+f10
เพิม
่ ระดับความสวางของหนาจอ
fn+f11
เปิ ดและปิ ดไฟแบ็คไลทของแป นพิมพ
หมายเหตุ: แบ็คไลทของแป นพิมพเปิ ดตามการตัง้ คาจากโรงงาน หากตองการยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ใหปิด
แบ็คไลทของแป นพิมพ
การใชคยี แ
 พด
คอมพิวเตอรประกอบดวยคียแพดตัวเลขแบบฝัง (หรือคียแพดตัวเลขแบบในตัว) คอมพิวเตอรยงั สนับสนุนคียแพดตัวเลข
เสริมภายนอกหรือแป นพิมพเสริมภายนอกทีม
่ ีคยี แพดตัวเลข
18
บท 4 แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
การใชคยี แพดตัวเลขแบบฝัง
หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณอาจดูแตกตางไปจากภาพประกอบในหัวขอนี้เล็กนอย
(1)
สวนประกอบ
คําอธิบาย
แป น fn
เปิ ดและปิ ดคียแพดตัวเลขแบบฝังเมือ
่ กดพรอมกันกับแป น num lk
หมายเหตุ: คียแพดตัวเลขแบบฝังจะไมทาํ งานขณะทีแ
่ ป นพิมพภายนอกหรือ
คียแพดตัวเลขเชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
คียแพดตัวเลขแบบฝัง
(2)
เมือ
่ เปิ ดคียแพด สามารถใชไดเชนเดียวกับคียแพดตัวเลขภายนอก
แตละปุ มบนคียแพดดําเนินการตามฟังกชน
ั ทีร่ ะบุโดยไอคอนตรงมุมขวาบนของ
ปุ ม
แป น num lk
(3)
เปิ ดและปิ ดคียแพดตัวเลขแบบฝังเมือ
่ กดพรอมกันกับแป น fn
หมายเหตุ: ฟังกชน
ั ของคียแพดทีใ่ ชงานอยูเ มือ
่ ปิ ดคอมพิวเตอรจะกลับสูส
 ภาพ
เดิมเมือ
่ เปิ ดคอมพิวเตอรอีกครัง้
การเปิ ดและปิ ดคียแพดตัวเลขแบบฝัง
กด fn+num lk เพือ
่ เปิ ดคียแพดตัวเลขแบบฝัง กด fn+num lk อีกครัง้ เพือ
่ ปิ ดคียแพด
หมายเหตุ: คียแพดตัวเลขแบบฝังถูกปิ ดขณะแป นพิมพภายนอกหรือคียแพดตัวเลขเชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
การสลับฟังกชน
ั ของแป นบนคียแพดตัวเลขแบบฝัง
คุณสามารถสลับฟังกชน
ั ของแป นตางๆ บนคียแพดตัวเลขแบบฝังไดช่วั คราวระหวางฟังกชน
ั แป นพิมพมาตรฐานกับฟังกชน
ั
คียแพด
●
เมือ
่ ตองการใชฟงั กชน
ั นําทางของแป นคียแพดขณะปิ ดคียแพด ใหกดแป น fn คางไวขณะกําลังกดแป นคียแพด
●
วิธีใชฟงั กชน
ั มาตรฐานของแป นคียแพดขณะเปิ ดคียแพด
◦
กดแป น fn คางไวเพือ
่ พิมพเป็ นตัวพิมพเล็ก
◦
กดแป น fn+shift คางไวเพือ
่ พิมพเป็ นตัวพิมพใหญ
การใชแป นพิมพ
19
การใชคยี แ
 พดตัวเลขเสริมภายนอก
้ อยูก
แป นบนคียแพดตัวเลขภายนอกสวนใหญทาํ หนาทีแ
่ ตกตางกันโดยขึน
 บั วามีการเปิ ดหรือปิ ด num lock (Num lock ปิ ด
ตามการตัง้ คาจากโรงงาน) ตัวอยางเชน:
●
เมือ
่ เปิ ด num lock แป นสวนใหญบนคียแพดจะพิมพเป็ นตัวเลข
●
่ ปิ ด num lock แป นสวนใหญบนคียแพดจะทําหนาทีเ่ หมือนปุ มลูกศร, page up หรือ page down
เมือ
เมือ
่ เปิ ด num lock บนคียแพดภายนอก ไฟ num lock บนคอมพิวเตอรจะติดสวาง เมือ
่ ปิ ด num lock บนคียแพดภายนอก
ไฟ num lock บนคอมพิวเตอรจะดับลง
เมือ
่ ตองการเปิ ดหรือปิ ด num lock บนคียแพดภายนอกขณะคุณทํางาน:
▲
กดแป น num lk บนคียแพดภายนอก ไมใชบนคอมพิวเตอร
การใชทชั แพด
เมือ
่ ตองการเลือ
่ นตัวชี้ ใหเลือ
่ นนิ้วมือหนึ่งนิ้วลากผานทัชแพดไปตามทิศทางทีค
่ ณ
ุ ตองการใหตวั ชี้เลือ
่ นไป ใชปมทั
ุ ชแพดซาย
และขวาเหมือนกับปุ มบนเมาสภายนอก
หมายเหตุ: นอกจากอุปกรณ ชี้ตาํ แหน งทีร่ วมอยูใ นคอมพิวเตอร คุณสามารถใชเมาส USB ภายนอก (ซื้อแยกตางหาก)
โดยเชือ
่ มตอกับพอรต USB พอรตใดพอรตหนึ่งบนคอมพิวเตอร
การเปิ ดและปิ ดทัชแพด
เมือ
่ ตองการปิ ดและเปิ ดทัชแพด เคาะสองครัง้ ติดกันทีป
่ มเปิ
ุ
ด/ปิ ดทัชแพด
การนําทาง
เมือ
่ ตองการเลือ
่ นตัวชี้ ใหเลือ
่ นนิ้วมือหนึ่งนิ้วลากผานทัชแพดไปตามทิศทางทีค
่ ณ
ุ ตองการใหตวั ชี้เลือ
่ นไป เมือ
่ ตองการเลือ
่ น
้ และลงโดยใชพน
้ หรือลงบนทัชแพด
ขึน
ื้ ทีเ่ ลือ
่ นแนวตัง้ บนทัชแพด ใหเลือ
่ นนิ้วมือขึน
หมายเหตุ: หากคุณใชทชั แพดเพือ
่ เลือ
่ นตัวชี้ คุณตองยกนิ้วออกจากทัชแพดกอนจะขยับไปยังพื้นทีเ่ ลือ
่ น การเลือ
่ นนิ้วมือ
จากทัชแพดไปยังพืน
้ ทีส่ าํ หรับเลือ
่ นเฉยๆ จะไมทาํ ใหฟงั กชน
ั การเลือ
่ นทํางาน
20
บท 4 แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
การเลือก
ใชปมทั
ุ ชแพดซายและขวาเหมือนกับปุ มทีต
่ รงกันบนเมาสภายนอก
การใชรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
ทัชแพดสนับสนุนรูปแบบการสัมผัสหลากหลาย เมือ
่ ตองการใชรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด ใหวางนิ้วมือสองนิ้วบนทัชแพด
พรอมกัน
หมายเหตุ: รูปแบบการสัมผัสทัชแพดอาจไมรองรับในโปรแกรมทัง้ หมด
การดูขอ
 มูลเกีย่ วกับแตละรูปแบบการสัมผัส:
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > More Applications (โปรแกรมเพิม
่ เติม)
2.
ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System (ระบบ) แลวคลิกไอคอนทัชแพด
3.
บนแท็บ Device Settings (การตัง้ คาอุปกรณ ) ใหคลิกอุปกรณ แลวคลิก Settings (การตัง้ คา)
4.
คลิกรูปแบบการสัมผัสเพือ
่ ดูขอ
 มูลเกีย่ วกับคุณลักษณะของรูปแบบการสัมผัสนัน
้ ๆ
ในบานหนาตางขวา
เมือ
่ ตองการเปิ ด/ปิ ดใชงานรูปแบบการสัมผัส:
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > More Applications (โปรแกรมเพิม
่ เติม)
2.
ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System (ระบบ) แลวคลิกไอคอนทัชแพด
3.
บนแท็บ Device Settings (การตัง้ คาอุปกรณ ) ใหคลิกอุปกรณ แลวคลิก Settings (การตัง้ คา)
4.
เลือกกลองกาเครือ
่ งหมายถัดจากรูปแบบการสัมผัสทีค
่ ณ
ุ ตองการเปิ ดหรือปิ ดใชงาน
5.
คลิก Apply (นําไปใช) แลวคลิก OK (ตกลง)
ในบานหนาตางขวา
การแตะ
หากตองการเลือกรายการบนหนาจอ ใหชี้ไปทีร่ ายการบนหนาจอแลวแตะ
●
ใชนิ้วมือแตะบนโซนทัชแพดเพือ
่ ทําการเลือก แตะทีร่ ายการสองครัง้ เพือ
่ เปิ ด
หมายเหตุ:
กดคางไวบนทัชแพดเพือ
่ เปิ ดหนาจอวิธีใชทใี่ หขอ
 มูลเกีย่ วกับรายการทีเ่ ลือก
การใชทชั แพด
21
22
บท 4 แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
การเลือ
่ น
้ ลง หรือไปดานขางในหนาเพจหรือรูปภาพ เมือ
การเลือ
่ นมีประโยชน สาํ หรับการขยับขึน
่ ตองการเลือ
่ น ใหวางนิ้วมือ
้ สองนิ้ว
้ ลง ไปทางซาย หรือไปทางขวา
หางจากกันเล็กนอยบนทัชแพด แลวลากผานทัชแพดใหเคลือ
่ นไหวขึน
หมายเหตุ: ความเร็วของการเลือ
่ นจะควบคุมโดยความเร็วของนิ้วมือ
การบีบนิ้ว/การยอ/ขยาย
การบีบนิ้วและการยอ/ขยายอนุญาตใหคณ
ุ ขยายหรือยอขนาดรูปภาพหรือขอความได
●
ขยายโดยการวางสองนิ้วเขาดวยกันบนโซนทัชแพด แลวเลือ
่ นนิ้วออกจากกัน
●
ยอโดยการวางสองนิ้วแยกหางจากกันบนโซนทัชแพด แลวเลือ
่ นนิ้วเขาหากัน
การใชทชั แพด
23
การหมุน (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
การหมุนชวยใหคณ
ุ สามารถหมุนรายการตางๆ เชน ภาพถาย
●
ิ าไปยัง 3
ใชนิ้วชี้ซา ยมือชี้ไปทีว่ ตั ถุคา งไวในโซนทัชแพด เลือ
่ นนิ้วชี้มือขวาของคุณในลักษณะการกวาดจาก 12 นาฬก
ิ
ิ าไปยัง 12 นาฬก
ิ า
นาฬกา เมือ
่ ตองการหมุนยอนกลับ ใหเลือ
่ นนิ้วชี้ของคุณจาก 3 นาฬก
หมายเหตุ: การหมุนไดรบ
ั การออกแบบมาสําหรับโปรแกรมเฉพาะบางโปรแกรมทีค
่ ณ
ุ สามารถใชงานกับวัตถุหรือภาพ จึง
อาจไมสามารถใชกบั บางโปรแกรม
การตัง้ คาการกําหนดลักษณะอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
วิธก
ี าํ หนดการตัง้ คาการกําหนดคาปุ ม ความเร็วของการคลิก ตัวเลือกตัวชี้ และอืน
่ ๆ
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Control Center (ศูนยควบคุม)
2.
ในบานหนาตางซาย ใหคลิก Hardware (ฮารดแวร) แลวคลิก Mouse (เมาส) ในบานหนาตางขวา
การใชอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
กดอุปกรณ ชี้ตาํ แหน งไปตามทิศทางทีค
่ ณ
ุ ตองการเลือ
่ นตัวชี้บนหนาจอ ใชปมอุ
ุ ปกรณ ชี้ตาํ แหน งซายและขวาเหมือนกับทีค
่ ณ
ุ
ใชปมซ
ุ ายและขวาบนเมาสภายนอก
24
บท 4 แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง
5
มัลติมีเดีย
คอมพิวเตอรของคุณมีอุปกรณ ตอ
 ไปนี้
●
ลําโพงในตัว
●
ไมโครโฟนในตัว
●
เว็บแคมในตัว
●
ซอฟตแวรมลั ติมีเดียทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวกอ
 นหนา
●
ปุ มหรือแป นมัลติมเี ดีย
การใชคณ
ุ ลักษณะเกีย่ วกับเสียง
คอมพิวเตอรของคุณทําใหคณ
ุ สามารถใชคณ
ุ สมบัตด
ิ า นเสียงทีห
่ ลากหลาย
●
เลนเพลง
●
บันทึกเสียง
●
ดาวน โหลดเพลงจากอินเทอรเน็ต
●
สรางงานนําเสนอมัลติมีเดีย
●
รับสงเสียงและภาพดวยโปรแกรมขอความโตตอบแบบทันที
●
สตรีมรายการวิทยุ
●
สราง (เขียน) ซีดเี พลง โดยใชไดรฟแบบออปติคอลทีต
่ ด
ิ ตัง้ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) หรือไดรฟแบบออปติคอล
ภายนอก (ซื้อแยกตางหาก)
การปรับระดับเสียง
คุณสามารถปรับระดับเสียงไดโดยใชปมต
ุ อไปนี้
●
ปุ มปรับระดับเสียง
●
แป นลัดปรับระดับเสียง
●
แป นปรับระดับเสียง
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันการบาดเจ็บ ใหปรับระดับเสียงกอนทีจ่ ะสวมเฮดโฟน หูฟงั หรือชุดหูฟงั สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ ว
กับความปลอดภัย โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอม
หมายเหตุ: นอกจากนี้ยงั สามารถควบคุมระดับเสียงผานทางระบบปฏิบตั ก
ิ ารและบางโปรแกรม
หมายเหตุ: โปรดดู ปุ มตางๆ และตัวอานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) ในหนา 5 และ รูจ กั กับแป นลัด ในหนา 18
สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับประเภทของสวนควบคุมระดับเสียงทีม
่ ีอยูใ นคอมพิวเตอรของคุณ
การใชคณ
ุ ลักษณะเกีย่ วกับเสียง
25
การตรวจสอบฟังกชน
ั เสียง
เมือ
่ ตองการตรวจสอบเสียงระบบบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Control Center (ศูนยควบคุม)
2.
ในแผงดานซาย คลิก Hardware (ฮารดแวร) แลวคลิก Sound (เสียง) ในแผงดานขวา
3.
คลิกแท็บ Sound Effects (เอฟเฟกตเสียง) แลวเลือกตัวเลือกเสียงอยางหนึ่งอยางใดในสวน Choose an alert
sound (เลือกเสียงเตือน) เพือ
่ ทดสอบแตละเสียง
เมือ
่ ตองการตรวจสอบฟังกชน
ั การบันทึกเสียงในคอมพิวเตอรของคุณ ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Control Center (ศูนยควบคุม)
2.
ในแผงดานซาย คลิก Hardware (ฮารดแวร) แลวคลิก Sound (เสียง) ในแผงดานขวา
3.
คลิกแท็บ Input (รับสัญญาณเขา) แลวเลือก Microphone (ไมโครโฟน) หรือ Line-in (สายสัญญาณเขา) ในเมนู
แบบเลือ
่ นลงถัดจาก Connector (ขัว้ ตอ)
4.
ปรับระดับสัญญาณเสียงเขาโดยการเลือ
่ นแถบเลือ
่ น Input volume (ระดับสัญญาณเสียงเขา) ไปยังคาทีต
่ อ
 งการ
หมายเหตุ: เพือ
่ ใหไดผลลัพธทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการบันทึกเสียง ใหพด
ู ใสไมโครโฟนโดยตรงและบันทึกเสียงในบริเวณทีป
่ ราศจาก
เสียงรบกวน
เมือ
่ ตองการยืนยันหรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ คาเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิกขวาทีไ่ อคอน Sound (เสียง) ในพืน
้ ทีแ
่ จง
เตือนดานขวาสุดของทาสกบาร
26
บท 5 มัลติมีเดีย
การใชเว็บแคม (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
คอมพิวเตอรบางเครือ
่ งมีเว็บแคมในตัวอยูท
 ด
ี่ า นบนสุดของจอแสดงผล ดวยซอฟตแวร Cheese ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวกอ
 นหนา คุณจะ
สามารถใชเว็บแคมเพือ
่ ถายภาพหรือบันทึกวิดโี อ คุณสามารถแสดงตัวอยางและบันทึกภาพถายหรือวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว
ุ สามารถทดลองใชงานคุณสมบัตต
ิ อ
 ไปนี้
ซอฟตแวรเว็บแคมชวยใหคณ
●
การบันทึกและใชวด
ิ โี อรวมกัน
●
การสตรีมวิดโี อดวยซอฟตแวรขอ
 ความโตตอบแบบทันที
●
การถายภาพนิ่ง
หมายเหตุ: สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับการใชเว็บแคมของคุณ ใหคลิกเมนู Help (วิธใี ช) ในซอฟตแวร Cheese
การใชอป
ุ กรณ วด
ิ โี อ
คอมพิวเตอรของคุณมีพอรตวิดโี อภายนอกตอไปนี้
●
VGA
●
DisplayPort
VGA
พอรตจอภาพภายนอก หรือพอรต VGA เป็ นอินเทอรเฟซการแสดงผลแบบแอนะล็อกทีเ่ ชือ
่ มตออุปกรณ แสดงผล VGA
ภายนอก เชน จอภาพ VGA ภายนอก หรือโปรเจคเตอร VGA เขากับคอมพิวเตอร
▲
เมือ
่ ตองการเชือ
่ มตออุปกรณ แสดงผล VGA ใหเชือ
่ มตอสายอุปกรณ เขากับพอรตจอภาพภายนอก
่ สลับภาพระหวางอุปกรณ แสดงผลทีเ่ ชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
กด fn+f4 เพือ
หมายเหตุ: การกด fn+f4 ชวยใหคณ
ุ สามารถสลับระหวางการตัง้ คาได คุณสามารถสลับระหวางจอแล็ปท็อป จอแสดง
ผลภายนอกรวมกับจอแล็ปท็อป หรือจอภาพภายนอก คุณยังสามารถตอจอภาพภายนอกเขากับพอรตจอแสดงผลและ
ี
พอรต VGA ได แตจะสามารถใชจอแสดงผลภายนอกได
ทลี ะหนึ่งจอเทานัน
้
หากตรวจไมพบจอภาพภายนอกของคุณหลังจากกด fn+f4 แลว ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
คลิกไอคอน Gnome Display Applet ในพื้นทีแ
่ จงเตือนทีด
่ า นขวาสุดของแถบงาน
2.
เลือก Configure Display Settings (กําหนดการตัง้ คาการแสดงผล)
การใชเว็บแคม (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
27
3.
คลิก Detect Monitors (ตรวจหาจอภาพ)
4.
คลิกปุ มตัวเลือก On (เปิ ด) ทีด
่ า นขวาของจอแสดงผล หากระบบตรวจไมพบจอภาพเริม
่ ตน ใหตง้ ั คาความละเอียดและ
Refresh Rate (อัตราการฉายภาพ) โดยใชขอ
 กําหนดเฉพาะของจอภาพภายนอกของคุณ เปลีย่ นการหมุนภาพตาม
ตองการ หากจอภาพตองใชการมิเรอร ใหคลิกกลองกาเครือ
่ งหมาย Mirror Screens (มิเรอรหนาจอ)
หมายเหตุ: คลิก Default (คาเริม
่ ตน) เพือ
่ เปลีย่ นจอภาพภายนอกใหเป็ นโหมดแนวนอน
28
5.
คลิก Apply (นําไปใช)
6.
คลิก Close (ปิ ด)
บท 5 มัลติมีเดีย
DisplayPort
DisplayPort เชือ
่ มตออุปกรณ แสดงผลแบบดิจท
ิ ลั ทีใ่ ชงานรวมกันได เชน จอภาพหรือโปรเจคเตอรประสิทธิภาพสูง
DisplayPort ใหประสิทธิภาพทีเ่ หนือกวาพอรตจอภาพภายนอก VGA และปรับปรุงการเชือ
่ มตอแบบดิจท
ิ ลั
1.
่ มตอสายอุปกรณ เขากับ DisplayPort
เมือ
่ ตองการเชือ
่ มตออุปกรณ แสดงผลแบบดิจท
ิ ลั ใหเชือ
หมายเหตุ: หากตองการถอดสายอุปกรณ ใหกดสลักหัวตอลงเพือ
่ ถอดสายอุปกรณ ออกจากเครือ
่ งคอมพิวเตอร
2.
เชือ
่ มตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับอุปกรณ วด
ิ โี อ
3.
กด fn+f4 เพือ
่ สลับภาพระหวางอุปกรณ แสดงผลทีเ่ ชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
●
เฉพาะหนาจอพีซี ดูภาพหนาจอบนคอมพิวเตอรเทานัน
้
●
ทัง้ สองแหง: ดูภาพหนาจอพรอมกันทัง้ บนคอมพิวเตอรและอุปกรณ ภายนอก
●
ขยาย: ดูภาพหนาจอทีข
่ ยายภาพทั่วทัง้ คอมพิวเตอรและอุปกรณ ภายนอก
●
เฉพาะหนาจอทีส
่ อง: ดูภาพหนาจอบนอุปกรณ ภายนอกเทานัน
้ สถานะการแสดงผลจะเปลีย่ นแปลงไปในแตละ
ครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กด fn+f4
การใชอป
ุ กรณ วด
ิ โี อ
29
6
การจัดการพลังงาน
การปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
ขอควรระวัง: ขอมูลทีไ่ มไดบน
ั ทึกไวจะสูญหายเมือ
่ ปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
คําสั่งปิ ดเครือ
่ งจะปิ ดโปรแกรมทัง้ หมดทีเ่ ปิ ดอยู รวมถึงระบบปฏิบตั ก
ิ าร แลวปิ ดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร
ปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอรภายใตสภาวะตอไปนี้
●
เมือ
่ คุณจําเป็ นทีจ่ ะตองเปลีย่ นแบตเตอรีห
่ รือเขาถึงสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร
●
เมือ
่ คุณเชือ
่ มตออุปกรณ ฮารดแวรภายนอกทีไ่ มไดเชือ
่ มตอกับพอรต USB
●
เมือ
่ คอมพิวเตอรจะไมไดใชงานและจะถอดปลัก
๊ เชือ
่ มตอแหลงจายไฟภายนอกออกเป็ นเวลานาน
เมือ
่ ตองการปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร ใหดาํ เนินการตามขัน
้ ตอนเหลานี้
หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอรอยูใ นสถานะพักการใชงานหรือไฮเบอรเนต คุณจะตองออกจากสถานะดังกลาวเสียกอน จึงจะ
สามารถทําการปิ ดเครือ
่ งได
1.
บันทึกงานและปิ ดโปรแกรมทีเ่ ปิ ดอยูท
 ง้ ั หมด
2.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Shutdown (ปิ ดเครือ
่ ง) > Shut Down (ปิ ดเครือ
่ ง)
หากคอมพิวเตอรไมตอบสนองและคุณไมสามารถปิ ดคอมพิวเตอรดว ยขัน
้ ตอนดังกลาว ใหลองทําตามขัน
้ ตอนการปิ ดเครือ
่ ง
่ งไดสาํ เร็จ
ฉุ กเฉินตามลําดับทีใ่ หไวจนกวาจะปิ ดเครือ
●
กดปุ มเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ งคางไวอยางนอย 5 วินาที
●
ถอดสายคอมพิวเตอรออกจากแหลงจายไฟภายนอก แลวถอดแบตเตอรีอ
่ อก
การตัง้ คาตัวเลือกการใชพลังงาน
การใชสถานะประหยัดพลังงาน
คอมพิวเตอรมส
ี ถานะประหยัดพลังงานสองสถานะซึง่ เปิ ดใชงานมาจากโรงงาน นั่นคือ พักการใชงาน (Suspend) และไฮ
เบอรเนต (Hibernation)
เมือ
่ พักการใชงานถูกเรียกใช ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ดจะกะพริบและหนาจอจะวางเปลา งานของคุณจะถูกบันทึกลงในหน วย
ความจํา ทําใหคณ
ุ ออกจากสถานะพักการใชงานไดเร็วกวาไฮเบอรเนต หากคอมพิวเตอรอยูใ นสถานะพักการใชงานเป็ นเวลา
นาน หรือหากระดับแบตเตอรีถ
่ งึ ขัน
้ วิกฤตขณะทีอ
่ ยูใ นสถานะพักการใชงาน คอมพิวเตอรก็จะเขาสูส
 ถานะไฮเบอรเนต
เมือ
่ เริม
่ สถานะไฮเบอรเนต งานของคุณจะถูกบันทึกไวในไฟลไฮเบอรเนตบนฮารดไดรฟและคอมพิวเตอรจะปิ ดลง
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันการบั่นทอนคุณภาพของเสียงและวิดโี อ การสูญเสียฟังกชน
ั การเลนเสียงหรือวิดโี อ หรือการสูญ
เสียขอมูล อยาเขาสูส
 ถานะพักการใชงานหรือไฮเบอรเนตในขณะทีก
่ าํ ลังอานจากหรือเขียนไปยังดิสกหรือการดหน วยความจํา
ภายนอก
หมายเหตุ: คุณไมสามารถทําการเชือ
่ มตอเครือขายใดๆ หรือเรียกใชฟงั กชน
ั ใดๆ ของคอมพิวเตอรในขณะทีค
่ อมพิวเตอร
อยูใ นสถานะพักการใชงานหรือไฮเบอรเนต
การเขาสูแ
 ละออกจากสถานะพักการใชงาน
ระบบถูกตัง้ คาจากโรงงานใหเริม
่ สถานะพักการใชงานหลังจากทีค
่ อมพิวเตอรไมไดถก
ู ใชงานในชวงเวลาหนึ่งเมือ
่ ทํางานโดย
ใชพลังงานจากแบตเตอรีห
่ รือใชกระแสไฟจากภายนอก
30
บท 6 การจัดการพลังงาน
สามารถเปลีย่ นการตัง้ คาพลังงานและการหมดเวลาโดยใช Power Management (การจัดการพลังงาน) ใน Control
Center (ศูนยควบคุม)
ขณะทีเ่ ปิ ดคอมพิวเตอร คุณสามารถเขาสูส
 ถานะพักการใชงานดวยวิธีการดังตอไปนี้
●
กดปุ มเปิ ด/ปิ ด
●
ปิ ดจอแสดงผล
หมายเหตุ: จะใชไดเฉพาะในกรณี ทค
ี่ อมพิวเตอรทาํ งานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรีเ่ ทานัน
้
●
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Shutdown (ปิ ดเครือ
่ ง) > Suspend (พักการใชงาน)
●
คลิก Power (พลังงาน) ทีด
่ า นขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิก Suspend (พักการใชงาน)
วิธีออกจากสถานะพักการใชงาน
▲
กดปุ มเปิ ด/ปิ ด
้ และงานของคุณจะกลับมาทีห
เมือ
่ คอมพิวเตอรออกจากโหมดพักการใชงาน ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ดจะสวางขึน
่ นาจอตรงจุด
ทีค
่ ณ
ุ หยุดการทํางานเอาไว
การเขาสูแ
 ละออกจากสถานะไฮเบอรเนต
ระบบถูกตัง้ คาจากโรงงานใหเริม
่ สถานะไฮเบอรเนตหลังจากทีค
่ อมพิวเตอรไมไดถก
ู ใชงานในชวงเวลาหนึ่งเมือ
่ ทํางานโดยใช
พลังงานจากแบตเตอรีห
่ รือใชกระแสไฟจากภายนอก หรือเมือ
่ ระดับแบตเตอรีถ
่ งึ ขัน
้ วิกฤต
สามารถเปลีย่ นการตัง้ คาพลังงานและการหมดเวลาโดยใช Power Management (การจัดการพลังงาน) ใน Control
Center (ศูนยควบคุม)
ขณะทีเ่ ปิ ดคอมพิวเตอร คุณสามารถเขาสูส
 ถานะไฮเบอรเนตดวยวิธีการดังตอไปนี้
●
กดปุ มเปิ ด/ปิ ด
●
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Shutdown (ปิ ดเครือ
่ ง) > Hibernate (ไฮเบอรเนต)
●
คลิก Power (พลังงาน) ทีด
่ า นขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิก Hibernate (ไฮเบอรเนต)
วิธีออกจากสถานะไฮเบอรเนต
▲
กดปุ มเปิ ด/ปิ ด
้ และงานของคุณจะกลับมาทีห
เมือ
่ คอมพิวเตอรออกจากโหมดไฮเบอรเนต ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ดจะสวางขึน
่ นาจอตรงจุดที่
คุณหยุดการทํางานเอาไว
การใชไอคอนพลังงาน
ไอคอน Power (พลังงาน) อยูใ นพื้นทีแ
่ จงเตือนดานขวาสุดของทาสกบาร ไอคอน Power (พลังงาน) ใหคณ
ุ เขาถึงการตัง้
คาพลังงานไดอยางรวดเร็ว ดูประจุไฟฟ าทีเ่ หลืออยูใ นแบตเตอรี่ และเลือกแผนการใชพลังงานอืน
่ ไดอยางรวดเร็ว
●
่ เี่ หลือ คลิก Power (พลังงาน) เมนูป็อปอัพทีจ่ ะแสดงผลขอมูล คุณยัง
แสดงเปอรเซ็นตของระดับประจุแบตเตอรีท
สามารถอานขอมูลไดโดยการวางเมาสไวเหนือไอคอน เปิ ด/ปิ ด
●
เมือ
่ ตองการเขาถึง Power Management Preferences (การกําหนดลักษณะการจัดการพลังงาน) คลิกขวาที่
ไอคอน Power (พลังงาน) แลวคลิก Preferences (การกําหนดลักษณะ)
การใชการจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงานเป็ นชุดการตัง้ คาระบบทีจ่ ดั การวิธีการใชพลังงานของคอมพิวเตอร การจัดการพลังงานสามารถชวยใหคณ
ุ
ประหยัดพลังงานหรือเพิม
่ ประสิทธิภาพการทํางาน หรือปรับสมดุลระหวางทัง้ สองอยางได
คุณสามารถปรับแตงการตัง้ คาการจัดการพลังงาน
การตัง้ คาตัวเลือกการใชพลังงาน
31
การดูการตัง้ คาการจัดการพลังงานปัจจุบน
ั
▲
คลิกขวาทีไ่ อคอน Power (พลังงาน) ในพืน
้ ทีแ
่ จงเตือนทีด
่ า นขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิก Preferences (การ
กําหนดลักษณะ)
การเปลีย่ นแปลงการตัง้ คาการจัดการพลังงานปัจจุบน
ั
1.
คลิกขวาทีไ่ อคอน Power (พลังงาน) ในพืน
้ ทีแ
่ จงเตือนทีด
่ า นขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิก Preferences (การ
กําหนดลักษณะ)
2.
เปลีย่ นแปลงการตัง้ คาบนแท็บ On AC Power (ใชแหลงจายไฟ AC), แท็บ On Battery Power (ใชพลังงานจาก
แบตเตอรี)่ และแท็บ General (ทั่วไป) ตามตองการ
การใชพลังงานจากแบตเตอรี่
เมือ
่ ติดตัง้ แบตเตอรีท
่ ช
ี่ ารจไฟไวในคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรไมไดเสียบปลัก
๊ เขากับแหลงจายไฟภายนอก คอมพิวเตอรก็
จะทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ เมือ
่ ติดตัง้ แบตเตอรีท
่ ช
ี่ ารจไฟไวในคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรเสียบปลัก
๊ เขากับ
แหลงจายไฟ AC ภายนอก คอมพิวเตอรก็จะทํางานโดยใชแหลงจายไฟ AC
หากคอมพิวเตอรมแ
ี บตเตอรีท
่ ช
ี่ ารจไฟและใชกระแสไฟ AC ภายนอกผานทางอะแดปเตอร AC คอมพิวเตอรก็จะเปลีย่ นไป
ใชพลังงานแบตเตอรีห
่ ากถอดสายเชือ
่ มตออะแดปเตอร AC ออกจากคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณถอดปลัก
๊ ไฟ AC ความสวางของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการเพิม
่ หรือลดความสวางของจอแสดงผล โปรดดู แป นพิมพและอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง ในหนา 18
คุณสามารถเก็บแบตเตอรีไ่ วในคอมพิวเตอรหรือในทีเ่ ก็บก็ได ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
 บั วิธีการทํางานของคุณ การเก็บแบตเตอรีไ่ วใน
คอมพิวเตอรขณะทีค
่ อมพิวเตอรเสียบปลัก
๊ ไฟ AC จะเป็ นการชารจไฟแบตเตอรี่ และจะเป็ นการปกป องงานของคุณเชนกัน
่ คอมพิวเตอรถก
ู ปิ ดเครือ
่ งและถอดปลัก
๊
ในกรณี ทไี่ ฟฟ าดับ อยางไรก็ตาม แบตเตอรีใ่ นคอมพิวเตอรจะคายประจุอยางชาๆ เมือ
ไฟ
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันความเสียหายหรืออันตรายอืน
่ ใด ใชเฉพาะแบตเตอรีท
่ ใี่ หมาพรอมกับคอมพิวเตอร แบตเตอรีส
่ าํ รองที่
HP จัดหาใหหรือแบตเตอรีท
่ ใี่ ชงานรวมกันไดซงึ่ ซื้อมาจาก HP
้ อยูก
อายุการใชงานแบตเตอรีข
่ องคอมพิวเตอรจะแตกตางกันไป ขึน
 บั การตัง้ คาการจัดการพลังงาน การเรียกใชโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร ความสวางของจอแสดงผล อุปกรณ ภายนอกทีเ่ ชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร และปัจจัยอืน
่ ๆ
การแสดงประจุไฟฟ าทีเ่ หลืออยูใ นแบตเตอรี่
▲
วางตัวชี้เมาสไวเหนือไอคอน Power (พลังงาน) ในพื้นทีแ
่ จงเตือนดานขวาสุดของทาสกบาร
การใสหรือถอดแบตเตอรี่
การใสแบตเตอรี่
วิธใี สแบตเตอรี่
32
1.
พลิกเครือ
่ งคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบ โดยใหชอ
 งใสแบตเตอรีห
่ น
ั เขาหาคุณ
2.
ถอดฝาปิ ดดานลาง (ดู การถอดฝาปิ ดดานลาง ในหนา 39)
บท 6 การจัดการพลังงาน
3.
ใสแบตเตอรี่ (1) เขาไปในชองใสแบตเตอรีจ่ นกระทั่งเขาทีแ
่ น นสนิท (2)
เลือ
่ นสลักปลดแบตเตอรีเ่ พือ
่ ล็อกแบตเตอรีใ่ หเขาที่ (3)
การถอดแบตเตอรี่
วิธถ
ี อดแบตเตอรี่
ขอควรระวัง: การถอดแบตเตอรีท
่ เี่ ป็ นแหลงพลังงานเพียงแหลงเดียวสําหรับคอมพิวเตอรอาจทําใหขอ
 มูลสูญหายได เพือ
่
ป องกันไมใหขอ
 มูลสูญหาย ใหบน
ั ทึกงานของคุณ และปิ ดระบบคอมพิวเตอรผา นทาง Windows กอนทีจ่ ะถอดแบตเตอรี่
1.
พลิกเครือ
่ งคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบ โดยใหชอ
 งใสแบตเตอรีห
่ น
ั เขาหาคุณ
2.
ถอดฝาปิ ดดานลาง (ดู การถอดฝาปิ ดดานลาง ในหนา 39)
3.
้ ดานบน
เลือ
่ นสลักปลดแบตเตอรี่ (1) แลวดึงแบตเตอรี่ (2) ขึน
การใชพลังงานจากแบตเตอรี่
33
4.
ถอดแบตเตอรีอ
่ อกจากคอมพิวเตอร (3)
การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน! อยาชารจแบตเตอรีค
่ อมพิวเตอรขณะทีค
่ ณ
ุ กําลังโดยสารเครือ
่ งบิน
แบตเตอรีจ่ ะชารจไฟทุกครัง้ ทีค
่ อมพิวเตอรเสียบปลัก
๊ ไฟเขากับแหลงจายไฟภายนอกผานทางอะแดปเตอร AC หรืออะแดป
เตอรไฟฟ าทีเ่ ป็ นอุปกรณ เสริม
แบตเตอรีจ่ ะชารจไฟไมวา คอมพิวเตอรจะปิ ดเครือ
่ งหรือใชงานอยู แตจะชารจไฟไดรวดเร็วกวาเมือ
่ คอมพิวเตอรปิดอยู
การชารจไฟอาจใชเวลานานกวาปกติหากเป็ นแบตเตอรีใ่ หม หรือแบตเตอรีไ่ มไดถก
ู ใชงานมานานอยางนอย 2 สัปดาห หรือ
แบตเตอรีม
่ ีอณ
ุ หภูมส
ิ งู หรือตํ่ากวาอุณหภูมห
ิ อ
 ง
เมือ
่ ตองการยืดอายุการใชงานของแบตเตอรีแ
่ ละปรับปรุงความแมนยําในการแสดงประจุไฟฟ าในแบตเตอรี่ ใหปฏิบตั ต
ิ ามคํา
แนะนําตอไปนี้
●
หากเป็ นแบตเตอรีใ่ หม ใหชารจไฟจนเต็มกอนทีจ่ ะเปิ ดคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอรเปิ ดอยูใ นขณะทีแ
่ บตเตอรีก
่ าํ ลังชารจไฟ มิเตอรแบตเตอรีใ่ นพื้นทีแ
่ จงเตือนอาจแสดง
ประจุไฟฟ า 100 เปอรเซ็นตกอ
 นทีแ
่ บตเตอรีจ่ ะชารจไฟจนเต็ม
34
●
ปลอยใหแบตเตอรีค
่ ายประจุไฟฟ าตํ่ากวา 5 เปอรเซ็นตดว ยการใชงานตามปกติ กอนทีจ่ ะชารจแบตเตอรี่
●
้ ไป ใหปรับเทียบแบตเตอรีแ
หากไมไดใชงานแบตเตอรีห
่ นึ่งเดือนขึน
่ ทนทีจ่ ะชารจตามปกติ
บท 6 การจัดการพลังงาน
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
วิธก
ี ารยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Control Center (ศูนยควบคุม)
2.
ในบานหนาตางซาย ใหคลิก System (ระบบ) แลวคลิก Power Management (การจัดการพลังงาน) ในบาน
หนาตางขวา
3.
จากแท็บ On Battery Power (ใชพลังงานจากแบตเตอรี)่
●
ปรับตัวเลือ
่ นไปทางขวาของ Put display to sleep when inactive for (ทําใหจอแสดงผลเขาสูส
 ถานะ
สลีปเมือ
่ ไมไดใชงานเป็ นเวลา) ไปที่ 10 นาที
●
เลือกตัวเลือก Suspend (พักการใชงาน) หรือ Hibernate (ไฮเบอรเนต) จากกรอบโตตอบทีด
่ า นขวาของ
่ ปิ ดฝาแล็ปท็อป)
When laptop lid is closed (เมือ
●
เลือกตัวเลือก Hibernate (ไฮเบอรเนต) หรือ Shutdown (ปิ ดเครือ
่ ง) จากกรอบโตตอบทีด
่ า นขวาของ
When battery power is critically low (เมือ
่ พลังงานแบตเตอรีม
่ รี ะดับตํ่าถึงขัน
้ วิกฤต)
4.
่ ไม
ปรับตัวเลือ
่ นไปทางขวาของ Put display to sleep when inactive for (นําคอมพิวเตอรเขาสูโ หมดสลีปเมือ
ใชงานเป็ นเวลา:) จนถึง 6 นาที แลวเลือกกลองกาเครือ
่ งหมายถัดจาก Reduce backlight brightness (ลดความ
สวางของไฟหนาจอ)
5.
่ ไมไดใชงาน)
เลือกกลองกาเครือ
่ งหมายทีอ
่ ยูข
 า งๆ Dim display when idle (ลดความสวางของจอแสดงผลเมือ
6.
คลิก Close (ปิ ด)
ขอควรระวัง: การถอดแบตเตอรีท
่ เี่ ป็ นแหลงพลังงานเพียงแหลงเดียวสําหรับคอมพิวเตอรอาจทําใหขอ
 มูลสูญหายได เพือ
่
ป องกันไมใหขอ
 มูลสูญหาย ใหบน
ั ทึกงานของคุณและเขาสูส
 ถานะไฮเบอรเนต หรือปิ ดระบบคอมพิวเตอรกอ
 นทีจ่ ะถอด
แบตเตอรี่
การจัดการระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย
ขอมูลในสวนนี้อธิบายเกีย่ วกับการแจงเตือนและการตอบสนองของระบบตามคาทีต
่ ง้ ั ไวจากโรงงาน สามารถเปลีย่ นแปลงการ
แจงเตือนเกีย่ วกับแบตเตอรีเ่ หลือนอยและการตอบสนองของระบบโดยใช Power Management (การจัดการพลังงาน) ใน
Control Center (ศูนยควบคุม) การกําหนดลักษณะทีต
่ ง้ ั คาโดยใช Power Management (การจัดการพลังงาน) จะไมสง
ผลกระทบตอไฟแสดงสถานะ
ระบุระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย
เมือ
่ แบตเตอรีท
่ เี่ ป็ นแหลงพลังงานเดียวสําหรับคอมพิวเตอรเหลืออยูน
 อยหรือถึงขัน
้ วิกฤต ลักษณะการทํางานตอไปนี้จะเกิด
้
ขึน
●
หากสถานะไฮเบอรเนตถูกเปิ ดใชงาน และคอมพิวเตอรเปิ ดอยูห
 รืออยูใ นสถานะพักการใชงาน คอมพิวเตอรจะเขาสู
สถานะไฮเบอรเนต
●
 รืออยูใ นสถานะพักการใชงาน คอมพิวเตอรจะยังอยู
หากสถานะไฮเบอรเนตถูกปิ ดการใชงานและคอมพิวเตอรเปิ ดอยูห
ในสถานะพักการใชงานในชวงสัน
้ ๆ จากนัน
้ จึงปิ ดการทํางานและขอมูลใดๆ ทีไ่ มไดบน
ั ทึกไวก็จะหายไป
การใชพลังงานจากแบตเตอรี่
35
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
่ แหลงจายไฟภายนอกพรอมใชงาน
▲
เชือ
่ มตอคอมพิวเตอรเขากับแหลงจายไฟภายนอกโดยใชอป
ุ กรณ ใดๆ ตอไปนี้
●
อะแดปเตอร AC
●
แทนเชือ
่ มตอหรืออุปกรณ ตอ
 ขยาย
●
อะแดปเตอรไฟฟ าสํารองทีซ
่ ื้อเป็ นอุปกรณ เสริมจาก HP
่ แบตเตอรีท
่ ช
ี่ ารจไฟแลวพรอมใชงาน
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
1.
ปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอรหรือเริม
่ ไฮเบอรเนต
2.
ใสแบตเตอรีท
่ ช
ี่ ารจไฟแลวแทนทีแ
่ บตเตอรีท
่ ไี่ มมป
ี ระจุไฟเหลืออยู
3.
เปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
ี หลงจายไฟทีพ
่ รอมใชงาน
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
่ ไมมแ
●
เขาสูส
 ถานะไฮเบอรเนต
●
บันทึกงานของคุณและปิ ดระบบคอมพิวเตอร
การแกไขปัญหาระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอยเมือ
่ คอมพิวเตอรไมสามารถออกจากสถานะไฮเบอรเนต
เมือ
่ คอมพิวเตอรไมมพ
ี ลังงานเพียงพอสําหรับการออกจากสถานะไฮเบอรเนต ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
่ ช
ี่ ารจไฟแลวแทนทีแ
่ บตเตอรีท
่ ไี่ มมป
ี ระจุไฟเหลืออยู หรือเชือ
่ มตออะแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอร
ใสแบตเตอรีท
และแหลงจายไฟภายนอก
2.
ออกจากสถานะไฮเบอรเนตโดยกดปุ มเปิ ด/ปิ ด
การรักษาพลังงานของแบตเตอรี่
●
ปิ ดการเชือ
่ มตอไรสายและเครือขายเฉพาะที่ (LAN) และจบการทํางานของโปรแกรมโมเด็มเมือ
่ คุณไมไดใช
●
ยกเลิกการเชือ
่ มตออุปกรณ ภายนอกทีไ่ มไดใชงาน ซึง่ ไมไดเสียบปลัก
๊ เขากับแหลงจายไฟภายนอก
●
หยุด ปิ ดการใชงาน หรือถอดเมมโมรีก
่ ารดทีไ่ มไดใชงาน
●
ลดความสวางของจอแสดงผล
●
เรียกใชสถานะพักการใชงานหรือไฮเบอรเนตหรือปิ ดคอมพิวเตอรเมือ
่ คุณไมไดใชงาน
การจัดเก็บแบตเตอรี่
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหแบตเตอรีไ่ ดรบ
ั ความเสียหาย อยาวางไวในทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมส
ิ ูงเป็ นเวลานาน
หากจะไมใชงานคอมพิวเตอรและถอดปลัก
๊ จากแหลงจายไฟภายนอกมากกวา 2 สัปดาห ใหนําแบตเตอรีอ
่ อกและจัดเก็บไว
ตางหาก
เพือ
่ รักษาประจุไฟฟ าในแบตเตอรีท
่ จี่ ดั เก็บไว ใหเก็บแบตเตอรีไ่ วในทีเ่ ย็นและแหง
หมายเหตุ: แบตเตอรีท
่ จี่ ดั เก็บไวควรจะไดรบ
ั การตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากมีประจุไฟฟ าเหลืออยูไ มถงึ 50 เปอรเซ็นต
ใหชารจแบตเตอรีก
่ อ
 นทีจ่ ะนํากลับมาจัดเก็บอีกครัง้
ปรับเทียบแบตเตอรีก
่ อ
 นทีจ่ ะใช หากวาแบตเตอรีน
่ น
้ ั ถูกจัดเก็บมานานอยางนอยหนึ่งเดือน
36
บท 6 การจัดการพลังงาน
การทิง้ แบตเตอรีท
่ ใี่ ชแลว
คําเตือน! เพือ
่ ลดความเสีย่ งตอการเกิดไฟไหมหรือการถูกเผาไหม หามถอดชิน
้ สวน บีบใหแตก หรือเจาะแบตเตอรี่ ควร
ระวังไฟฟ าลัดวงจรอันเกิดจากการสัมผัสโดนกับดานนอก อยาใหโดนเปลวไฟหรือนํ้า
โปรดดู ประกาศขอกําหนด ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอม สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการทิง้ แบตเตอรี่
การเปลีย่ นแบตเตอรี่
้ อยูก
อายุการใชงานแบตเตอรีข
่ องคอมพิวเตอรจะแตกตางกันไป ขึน
 บั การตัง้ คาการจัดการพลังงาน การเรียกใชโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร ความสวางของจอแสดงผล อุปกรณ ภายนอกทีเ่ ชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร และปัจจัยอืน
่ ๆ
้ ทีแ
่ จงเตือนดานขวาสุดของทา
คุณสามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับแบตเตอรีไ่ ดโดยคลิกทีไ่ อคอน Battery (แบตเตอรี)่ ในพืน
สกบาร แลวคลิก Laptop Battery (แบตเตอรีข
่ องแล็ปท็อป)
หมายเหตุ: เพือ
่ ใหแน ใจวาคุณจะมีพลังงานแบตเตอรีอ
่ ยูเ สมอเมือ
่ คุณตองการ HP ขอแนะนําใหคณ
ุ ซื้อแบตเตอรีใ่ หมเมือ
่
ไฟแสดงสถานะความจุในการจัดเก็บประจุไฟฟ ากลายเป็ นสีเขียว-เหลือง
การใชกระแสไฟ AC ภายนอก
หมายเหตุ: สําหรับขอมูลการเชือ
่ มตอกับแหลงจายไฟ AC โปรดดูโปสเตอร คําแนะนําการติดตัง้ ในกลองบรรจุ
คอมพิวเตอร
กระแสไฟ AC ภายนอกสงผานอะแดปเตอร AC ทีผ
่ า นการอนุมตั ห
ิ รือแทนเชือ
่ มตอหรืออุปกรณ ตอ
 ขยายทีเ่ ป็ นอุปกรณ เสริม
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันความเสียหายหรืออันตรายอืน
่ ใด ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC ทีใ่ หมาพรอมกับคอมพิวเตอร อะแดป
เตอร AC สํารองที่ HP จัดหาให หรืออะแดปเตอร AC ทีใ่ ชงานรวมกันไดซงึ่ ซื้อมาจาก HP
เชือ
่ มตอคอมพิวเตอรเขากับกระแสไฟ AC ภายนอกภายใตสภาวะตอไปนี้
คําเตือน! อยาชารจแบตเตอรีข
่ ณะทีค
่ ณ
ุ กําลังโดยสารเครือ
่ งบิน
●
เมือ
่ คุณชารจหรือปรับเทียบแบตเตอรี่
●
เมือ
่ คุณติดตัง้ หรือปรับเปลีย่ นซอฟตแวรระบบ
●
เมือ
่ เขียนขอมูลไปยังซีดห
ี รือดีวด
ี ี
้
เมือ
่ คุณเชือ
่ มตอคอมพิวเตอรเขากับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณ ตอ
 ไปนี้จะเกิดขึน
●
แบตเตอรีเ่ ริม
่ ชารจไฟ
●
หากคอมพิวเตอรเปิ ดอยู ไอคอน Battery (แบตเตอรี)่ ในพื้นทีแ
่ จงเตือนจะมีลกั ษณะเปลีย่ นไป
้
เมือ
่ คุณยกเลิกการเชือ
่ มตอกับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณ ตอ
 ไปนี้จะเกิดขึน
●
คอมพิวเตอรจะเปลีย่ นไปใชพลังงานจากแบตเตอรี่
●
ความสวางของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
การทดสอบอะแดปเตอร AC
ทดสอบอะแดปเตอร AC หากคอมพิวเตอรแสดงอาการตอไปนี้เมือ
่ เชือ
่ มตอกับแหลงจายไฟ AC
●
คอมพิวเตอรไมเริม
่ ทํางาน
●
จอแสดงผลไมเริม
่ ทํางาน
●
ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ดดับอยู
การใชกระแสไฟ AC ภายนอก
37
วิธก
ี ารทดสอบอะแดปเตอร AC
1.
ปิ ดคอมพิวเตอร
2.
ถอดฝาปิ ดดานลาง (ดู การถอดฝาปิ ดดานลาง ในหนา 39)
3.
ถอดแบตเตอรีอ
่ อกจากคอมพิวเตอร (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหนา 33)
4.
เชือ
่ มตออะแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอร แลวเสียบปลัก
๊ ไฟเขากับเตาเสียบ AC
5.
เปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
●
หากไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ด ติดสวาง แสดงวาอะแดปเตอร AC ทํางานอยางเหมาะสม
●
หากไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ดยังคง ดับอยู แสดงวาอะแดปเตอร AC ไมทาํ งานและควรจะเปลีย่ นใหม
ติดตอฝ ายสนับสนุนสําหรับขอมูลเกีย่ วกับการขอรับอะแดปเตอรไฟฟ า AC สําหรับเปลีย่ นทดแทน
กราฟิ กไฮบริด (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
เลือกคอมพิวเตอรทม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตก
ิ ราฟิ กไฮบริด
หมายเหตุ: ในการตรวจดูวา ไดตด
ิ ตัง้ กราฟิ กไฮบริดบนคอมพิวเตอรของคุณหรือไม โปรดดูการกําหนดคาโปรเซสเซอร
กราฟิ กบนคอมพิวเตอรและวิธใี ชซอฟตแวร
กราฟิ กไฮบริดจะเสนอการดําเนินการดานกราฟิ กสองโหมดดวยกัน:
●
โหมดประสิทธิภาพสูง—โหมดนี้จะทํางานบนหน วยประมวลผลกราฟิ กประสิทธิภาพสูง (GPU) สําหรับประสิทธิภาพ
การทํางานทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ได
●
โหมดประหยัดพลังงาน—แอพทีก
่ าํ หนดใหกบ
ั โหมดนี้จะทํางานกับ GPU ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพตํ่าเพือ
่ ประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่
การใชกราฟิ กไฮบริด (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
้
คุณลักษณะกราฟิ กไฮบริดชวยใหแอพพลิเคชันเรียกใชไดทง้ ั โหมดประสิทธิภาพสูงหรือโหมดการประหยัดพลังงาน โดยขึน
อยูก
 บั ความตองการในการประมวลผลกราฟิ กของโปรแกรม โดยปกติแลว โปรแกรม 3D และเกมสจะทํางานดวย GPU
ประสิทธิภาพสูง และโปรแกรมทีม
่ ก
ี ารประมวลผลกราฟิ กตํ่าจะทํางานดวย GPU ประสิทธิภาพตํ่า คุณสามารถเปลีย่ นโหมดที่
โปรแกรมจะใช (ประสิทธิภาพสูงหรือการประหยัดพลังงาน) ผานแผงควบคุมไฮบริดกราฟิ ก
หมายเหตุ: เนื่องจากขอจํากัดทางฮารดแวร บางโปรแกรมก็สามารถทํางานไดเฉพาะในโหมดเดียวเทานัน
้
หากตองการขอมูลเพิม
่ เติม โปรดดูวธิ ีใชของซอฟตแวรกราฟิ กไฮบริด
38
บท 6 การจัดการพลังงาน
7
ไดรฟ
การเคลือ
่ นยายไดรฟ
ขอควรระวัง: ไดรฟเป็ นสวนประกอบทีบ
่ อบบางในคอมพิวเตอร จึงตองเคลือ
่ นยายอยางระมัดระวัง โปรดดูขอ
 ควรระวังตอ
ไปนี้กอ
 นทีจ่ ะเคลือ
่ นยายไดรฟ ขอควรระวังเพิม
่ เติมรวมอยูใ นขัน
้ ตอนทีเ่ กีย่ วของ
ปฏิบตั ต
ิ ามขอควรระวังตอไปนี้
●
กอนทีค
่ ณ
ุ จะยายคอมพิวเตอรทเี่ ชือ
่ มตอกับฮารดไดรฟภายนอก ใหเขาสูส
 ถานะพักการใชงานและปลอยใหหนาจอวาง
เปลา หรือยกเลิกการเชือ
่ มตอจากฮารดไดรฟภายนอกอยางเหมาะสม
●
่ น
ื้ ผิวโลหะทีไ่ มไดทาสีของไดรฟ
กอนทีจ่ ะเคลือ
่ นยายไดรฟ ใหคายประจุไฟฟ าสถิตดวยการแตะทีพ
●
อยาแตะพินขัว้ ตอบนไดรฟทีถ
่ อดออกไดหรือบนคอมพิวเตอร
●
เคลือ
่ นยายไดรฟดวยความระมัดระวัง อยาทําใหไดรฟตกหลน และอยาวางสิง่ ของไวบนไดรฟ
●
กอนทีจ่ ะถอดหรือใสไดรฟ ใหปิดเครือ
่ งคอมพิวเตอร หากคุณไมแน ใจวาคอมพิวเตอรปิดอยู หรืออยูใ นสถานะพักการ
ใชงาน หรืออยูใ นสถานะไฮเบอรเนต ใหเปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร แลวปิ ดเครือ
่ งผานทางระบบปฏิบตั ก
ิ าร
●
อยาออกแรงมากเกินไปในขณะทีใ่ สไดรฟเขาในชองใส
●
อยาพิมพบนแป นพิมพหรือเคลือ
่ นยายคอมพิวเตอรขณะทีไ่ ดรฟแบบออปติคอลกําลังเขียนขอมูลลงดิสก เนื่องจาก
กระบวนการเขียนขอมูลมีความไวตอแรงสั่นสะเทือน
●
เมือ
่ แบตเตอรีเ่ ป็ นแหลงจายไฟเพียงแหลงเดียว ใหตรวจสอบวาแบตเตอรีถ
่ ก
ู ชารจไฟอยางเพียงพอกอนทีจ่ ะเขียนไปยัง
สือ
่ บันทึก
●
หลีกเลีย่ งการวางไดรฟไวในทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชื้นสูงเกินไป
●
อยาใหของเหลวหกใสไดรฟ อยาฉี ดพนนํ้ายาทําความสะอาดเขาใสไดรฟ
●
ถอดสือ
่ บันทึกออกจากไดรฟกอนทีจ่ ะถอดไดรฟออกจากชองใส หรือพกพา ขนสง หรือจัดเก็บไดรฟ
●
หากคุณตองการจัดสงไดรฟทางไปรษณี ย ใหจดั สงในกลองบรรจุกน
ั กระแทก หรือบรรจุภณ
ั ฑทเี่ หมาะสมอืน
่ และมี
ขอความกํากับทีก
่ ลองดวยวา “FRAGILE” (ของแตกงาย)
●
อยาใหไดรฟสัมผัสกับสนามแมเหล็ก อุปกรณ รกั ษาความปลอดภัยทีม
่ ส
ี นามแมเหล็กรวมถึงเครือ
่ งตรวจความปลอดภัย
่ งตรวจความปลอดภัยตามตัว สายพานลําเลียงกระเป าสัมภาระในสนามบินและ
ในสนามบินโดยใหเดินผาน และเครือ
อุปกรณ ดา นความปลอดภัยทีต
่ รวจสอบกระเป าสัมภาระ จะใชเอกซเรยแทนสนามแมเหล็ก และไมทาํ ใหไดรฟไดรบั
ความเสียหาย
การถอดหรือใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่
การถอดฝาปิ ดดานลาง
ถอดฝาปิ ดดานลางเพือ
่ เขาถึงเบตเตอรี่ ชองเสียบอุปกรณ หน วยความจํา ฮารดไดรฟ และสวนประกอบอืน
่ ๆ
1.
หันชองใสแบตเตอรีเ่ ขาหาตัวคุณ เลือ
่ นสลักเปิ ดฝาปิ ดดานลาง (1) ไปทางซาย ถอดสกรูออก (หากมีการขันสกรูไว) (2)
่ ถอดฝาปิ ดดานลางออก
แลวเลือ
่ นสลักเปิ ดอีกครัง้ (3) เพือ
หมายเหตุ: หากคุณไมตอ
 งการใชสกรู คุณสามารถเก็บสกรูภายในฝาปิ ดดานลาง
การเคลือ
่ นยายไดรฟ
39
2.
้ (5) เพือ
เลือ
่ นฝาปิ ดดานลางไปทีด
่ า นหนาเครือ
่ งคอมพิวเตอร (4) แลวยกขึน
่ ถอดฝา
การใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่
ใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาทีห
่ ลังจากเขาถึงแบตเตอรี่ ชองเสียบอุปกรณ หน วยความจํา ฮารดไดรฟ ฉลากระบุขอ
 กําหนด และ
สวนประกอบอืน
่ ๆ แลว
40
1.
เอียงฝาปิ ดดานลางลงเพือ
่ จัดวางสวนขอบดานหนาของฝาปิ ดดานลางใหใกลกบั ขอบดานหนาของเครือ
่ งคอมพิวเตอร
(1)
2.
ใสแถบสําหรับการจัดแนว (2) ทีข
่ อบดานหลังของฝาปิ ดดานลางใหตรงกับรอยบากบนคอมพิวเตอร
3.
เลือ
่ นฝาปิ ดดานลางไปทางชองใสแบตเตอรีจ่ นกวาฝาปิ ดดานลางจะล็อกเขาที่
บท 7 ไดรฟ
4.
หันชองใสแบตเตอรีเ่ ขาหาตัวคุณ เลือ
่ นสลักเปิ ดฝาปิ ดดานลางไปทางซาย (3) และหากคุณตองการใชสกรู ใสและขันสก
รูใหแน น (4) เพือ
่ ยึดฝาปิ ดดานลาง เลือ
่ นสลักปลดไปทางขวาเพือ
่ ล็อกฝาปิ ดดานลาง (5)
หมายเหตุ: หากคุณไมตอ
 งการใชสกรู คุณสามารถเก็บสกรูภายในฝาปิ ดดานลาง
การเปลีย่ นหรืออัพเกรดฮารดไดรฟ
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง:
ปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอรกอ
 นทีจ่ ะถอดฮารดไดรฟออกจากชองใส อยาถอดฮารดไดรฟขณะทีค
่ อมพิวเตอรเปิ ดอยู อยูใ นสถานะ
สลีป หรือในไฮเบอรเนต
หากคุณไมแน ใจวาคอมพิวเตอรปิดอยูห
 รือไม ใหเปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอรโดยกดปุ มเปิ ด/ปิ ด จากนัน
้ ใหปิดคอมพิวเตอรผา น
ทางระบบปฏิบตั ก
ิ าร
การถอดฮารดไดรฟ
หากตองการถอดฮารดไดรฟ :
1.
บันทึกงานของคุณและปิ ดระบบคอมพิวเตอร
2.
ถอดปลัก
๊ ไฟ AC และอุปกรณ ภายนอกทัง้ หมดทีเ่ ชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
3.
พลิกคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบ
4.
ถอดฝาปิ ดดานลาง (ดู การถอดฝาปิ ดดานลาง ในหนา 39)
5.
ถอดแบตเตอรีอ
่ อก (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหนา 33)
การเปลีย่ นหรืออัพเกรดฮารดไดรฟ
41
6.
42
บท 7 ไดรฟ
คลายสกรู 4 ตัวทีย่ ด
ึ ฮารดไดรฟ (1) เลือ
่ นฮารดไดรฟ (2) มาขางหนา แลวถอดไดรฟ (3)
การติดตัง้ ฮารดไดรฟ
หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณอาจดูแตกตางไปจากภาพประกอบในหัวขอนี้เล็กนอย
วิธต
ี ด
ิ ตัง้ ฮารดไดรฟ
1.
ใสฮารดไดรฟลงในชองใสฮารดไดรฟโดยทํามุม (1) แลววางฮารดไดรฟลงในชองใสฮารดไดรฟใหขนานในแนวราบ
(2)
2.
ดึงแถบพลาสติก (3) ไปทีต
่ รงกลางของเครือ
่ งคอมพิวเตอรเพือ
่ ตอฮารดไดรฟเขากับขัว้ ตอ
3.
ขันสกรูทยี่ ด
ึ ฮารดไดรฟใหแน น (4)
4.
ใสแบตเตอรี่ (โปรดดู การใสแบตเตอรี่ ในหนา 32)
5.
ใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่ (ดู การใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่ ในหนา 40)
6.
เสียบปลัก
๊ ไฟ AC และเชือ
่ มตออุปกรณ ภายนอกเขากับคอมพิวเตอร
7.
เปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
การใช HP 3D DriveGuard
HP 3D DriveGuard จะปกป องฮารดไดรฟดวยการหยุดการทํางานของไดรฟและระงับการรองขอขอมูลภายใตสภาวะตอ
ไปนี้
●
คุณทําคอมพิวเตอรตกหลน
●
คุณยายคอมพิวเตอรในขณะทีจ่ อแสดงผลปิ ดอยูแ
 ละคอมพิวเตอรกาํ ลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่
ไมนานนักหลังจากทีเ่ หตุการณ ดงั กลาวจบลง HP 3D DriveGuard จะทําใหฮารดไดรฟกลับสูก
 ารทํางานตามปกติ
หมายเหตุ: เนื่องจากไดรฟแบบ Solid-state (SSDs) ไมมช
ี น
ิ้ สวนทีเ่ คลือ
่ นไหวได ดังนัน
้ จึงไมจาํ เป็ นตองใช HP 3D
DriveGuard
หมายเหตุ: ฮารดไดรฟในชองใสฮารดไดรฟหลักหรือในชองใสฮารดไดรฟรองจะไดรบ
ั การปกป องโดย HP 3D
DriveGuard ฮารดไดรฟทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวในอุปกรณ เชือ
่ มตอเสริมหรือเชือ
่ มตอเขากับพอรต USB จะไมไดรบั การปกป องโดย
HP 3D DriveGuard
การใช HP 3D DriveGuard
43
โปรดดูขอ
 มูลเพิม
่ เติมในวิธใี ชซอฟตแวร HP 3D DriveGuard
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard
ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟบนคอมพิวเตอรจะเปลีย่ นสีเพือ
่ แสดงวาไดรฟทีอ
่ ยูใ นชองใสฮารดไดรฟหลักหรือไดรฟในชองใส
ฮารดไดรฟรอง (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ ) หยุดทํางาน เมือ
่ ตองการระบุวา ไดรฟไดรบ
ั การปกป องหรือหยุดทํางานหรือไมนน
้ั
่ จงเตือนทางดานขวาสุดของทาสกบาร
ใหดไู อคอนบนเดสกท็อปในพื้นทีแ
44
บท 7 ไดรฟ
8
การดและอุปกรณ ภายนอก
การใชตวั อานการดหน วยความจํา
เมมโมรีก
่ ารดเสริมรองรับการจัดเก็บขอมูลอยางปลอดภัยและเพิม
่ ความสะดวกในการแชรขอ
 มูล การดเหลานี้มกั จะใชกบ
ั
กลองถายรูปและ PDA ทีม
่ ส
ี อ
ื่ บันทึกแบบดิจท
ิ ลั รวมถึงคอมพิวเตอรอน
ื่ ๆ
เมือ
่ ตองการระบุวา รูปแบบการดดิจต
ิ อลใดทีค
่ อมพิวเตอรของคุณรองรับ โปรดดูในหัวขอ ทําความรูจ กั กับคอมพิวเตอรของ
คุณ ในหนา 3
การเสียบเมมโมรีก
่ ารด
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหขว้ ั ตอเมมโมรีก
่ ารดไดรบั ความเสียหาย ใหเสียบเมมโมรีก
่ ารดอยางเบามือ
1.
้ และหันขัว้ ตอเขาหาคอมพิวเตอร
ถือการดโดยหงายดานฉลากขึน
2.
เสียบการดเขาในเมมโมรีก
่ ารดรีดเดอร จากนัน
้ ดันการดเขาไปจนกระทั่งสุด
การถอดเมมโมรีก
่ ารด
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขน
้ ั ตอนตอไปนี้เพือ
่ ตัดการเชือ
่ มตอเมมโมรีก
่ ารด
อยางปลอดภัย
บันทึกขอมูลของคุณและปิ ดโปรแกรมทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วของกับเมมโมรีก
่ ารด
การถอดเมมโมรีก
่ ารด:
1.
เปิ ด File Browser (ไฟลเบราวเซอร) โดยเลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Nautilus
2.
ในรายการ Places จากแถบคําสั่งดานซายของ File Browser คลิกไอคอน Eject (นําออก) ติดกับชือ
่ เมมโมรีก
่ ารด
หมายเหตุ: จะมีขอ
 ความแจงวาคุณสามารถถอดอุปกรณ ฮารดแวรไดอยางปลอดภัย
การใชตวั อานการดหน วยความจํา
45
3.
ดึงการดออกจากชองเสียบ
การใชสมารทการด (บางรุน
 เทานัน
้ )
หมายเหตุ: คําวา สมารทการด ทีใ่ ชในบทนี้จะหมายถึงสมารทการดและการด Java™ ตางๆ
สมารทการดเป็ นอุปกรณ เสริมขนาดเทากับบัตรเครดิตซึง่ มีไมโครชิปทีม
่ ห
ี น วยความจําและไมโครโปรเซสเซอร เชนเดียวกับ
คอมพิวเตอรสว นบุคคล สมารทการดมีระบบปฏิบตั ก
ิ ารสําหรับจัดการขอมูลเขาและออก รวมถึงมีคณ
ุ ลักษณะดานความ
ปลอดภัยเพือ
่ ป องกันการคุกคาม
สมารทการดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตองใชงานรวมกับตัวอานสมารทการด
จําเป็ นตองใช PIN เพือ
่ เขาถึงเนื้อหาในไมโครชิพ สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับคุณลักษณะความปลอดภัยของสมารทการด
โปรดดูบริการชวยเหลือและวิธีใช
การใสสมารทการด
1.
้ และคอยๆ เสียบการดเขาไปในเครือ
ถือการดโดยหงายดานฉลากขึน
่ งอานสมารทการดจนสุด
2.
ปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอเพือ
่ ล็อกออนเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรโดยใช PIN ของสมารทการด
การถอดสมารทการด
▲
จับขอบของสมารทการด แลวดึงออกจากเครือ
่ งอานสมารทการด
การใชอป
ุ กรณ USB
Universal Serial Bus (USB) เป็ นอินเทอรเฟซฮารดแวรทส
ี่ ามารถใชในการเชือ
่ มตออุปกรณ เสริมภายนอก เชน แป น
พิมพ USB เมาส ไดรฟ เครือ
่ งพิมพ สแกนเนอร หรือฮับ
่ เติม
อุปกรณ USB บางอยางอาจตองใชซอฟตแวรสนับสนุนเพิม
่ เติม ซึง่ โดยปกติแลวรวมอยูใ นอุปกรณ สําหรับขอมูลเพิม
เกีย่ วกับซอฟตแวรเฉพาะทีใ่ ชกบั อุปกรณ โปรดดูคาํ แนะนําของผูผ
 ลิต'
คอมพิวเตอรมพ
ี อรต USB อยางนอย 1 พอรตทีส
่ นับสนุนอุปกรณ USB 1.0, 1.1, 2.0 หรือ 3.0 คอมพิวเตอรของคุณอาจ
มีพอรต USB สําหรับชารจทีส
่ ามารถจายไฟใหกบั อุปกรณ ภายนอก อุปกรณ เสริมสําหรับการเชือ
่ มตอหรือฮับ USB เสริมมี
พอรต USB เพิม
่ เติมทีส
่ ามารถใชรว มกับคอมพิวเตอรได
46
บท 8 การดและอุปกรณ ภายนอก
การเชือ
่ มตออุปกรณ USB
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหขว้ ั ตอ USB ไดรบั ความเสียหาย ใหเชือ
่ มตออุปกรณ USB อยางเบามือ
หมายเหตุ: พอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางจากภาพประกอบในสวนนี้เล็กนอย
▲
เมือ
่ ตองการเชือ
่ มตออุปกรณ USB เขากับคอมพิวเตอร ใหเชือ
่ มตอสาย USB สําหรับอุปกรณ เขากับพอรต USB
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณเชือ
่ มตออุปกรณ เก็บขอมูล USB คุณอาจเห็นขอความในพื้นทีแ
่ จงเตือนทีร่ ะบุวา ระบบคอมพิวเตอรรจู  กั
อุปกรณ
การถอดอุปกรณ USB
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหขว้ ั ตอ USB ไดรบั ความเสียหาย อยาดึงทีส
่ ายเชือ
่ มตอเพือ
่ ถอดอุปกรณ USB
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง ใหใชขน
้ ั ตอนตอไปนี้เพือ
่ ถอดอุปกรณ USB อยาง
ปลอดภัย
วิธถ
ี อดอุปกรณ USB
1.
เปิ ด File Browser (ไฟลเบราวเซอร) โดยเลือก Computer (คอมพิวเตอร) > Nautilus
2.
ในรายการ Places ในบานหนาตางดานซายของ File Browser (ตัวเรียกดูไฟล) คลิกไอคอน Eject ขางชือ
่ อุปกรณ
3.
ถอดอุปกรณ
การใชอป
ุ กรณ เสริมภายนอก
หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับซอฟตแวรและไดรเวอรทต
ี่ อ
 งการ หรือเมือ
่ ตองการเรียนรูเ กีย่ วกับพอรต
คอมพิวเตอรทจี่ ะใช โปรดดูทค
ี่ าํ แนะนําของผูผ
 ลิต'
วิธีเชือ
่ มตออุปกรณ ภายนอกเขากับคอมพิวเตอร
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหอป
ุ กรณ ไดรบั ความเสียหายเมือ
่ เชือ
่ มตออุปกรณ ภายนอก ใหตรวจสอบวาอุปกรณ ปิดอยูแ
 ละ
ถอดปลัก
๊ ไฟ AC แลว
1.
เชือ
่ มตออุปกรณ เขากับคอมพิวเตอร
2.
หากคุณตองการเชือ
่ มตออุปกรณ ภายนอก ใหเสียบปลัก
๊ ไฟอุปกรณ เขากับเตาเสียบ AC แบบตอสายดิน
3.
เปิ ดอุปกรณ
การใชอุปกรณ เสริมภายนอก
47
เมือ
่ ตองการยกเลิกการเชือ
่ มตออุปกรณ ภายนอกทีไ่ มมป
ี ลัก
๊ ไฟ ใหปิดอุปกรณ แลวถอดสายเชือ
่ มตออุปกรณ ออกจาก
คอมพิวเตอร เมือ
่ ตองการยกเลิกการเชือ
่ มตออุปกรณ ภายนอกทีม
่ ป
ี ลัก
๊ ไฟ ใหถอดสายเชือ
่ มตออุปกรณ ออกจากคอมพิวเตอร
แลวถอดปลัก
๊ ไฟ AC
การใชไดรฟเสริมภายนอก
ไดรฟ ภายนอกทีถ
่ อดออกไดจะขยายทางเลือกสําหรับการจัดเก็บและเขาถึงขอมูล สามารถติดตัง้ ไดรฟ USB ดวยการเชือ
่ ม
ตอไดรฟเขากับพอรต USB บนคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: ควรเชือ
่ มตอไดรฟแบบออปติคอล USB ภายนอกของ HP เขากับพอรต USB สําหรับอุปกรณ ภายนอกบน
คอมพิวเตอร
ไดรฟ USB แบงเป็ นชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
48
●
ไดรฟดิสเก็ตต 1.44 เมกะไบต
●
ฮารดไดรฟภายนอก (ฮารดไดรฟทีม
่ ีอะแดปเตอรตอ
 อยู)
●
ไดรฟแบบออปติคอลภายนอก (ซีดแ
ี ละดีวีด)ี
●
อุปกรณ MultiBay
บท 8 การดและอุปกรณ ภายนอก
9
อุปกรณ หน วยความจํา
คอมพิวเตอรเครือ
่ งนี้มช
ี อ
 งใสอป
ุ กรณ หน วยความจําหนึ่งชอง คุณสามารถอัพเกรดขีดความสามารถของคอมพิวเตอรไดดว ย
การเพิม
่ อุปกรณ หน วยความจําไวในชองเสียบหน วยความจําทีว่ า งอยู หรือดวยการอัพเกรดอุปกรณ หน วยความจําทีม
่ อ
ี ยูใ น
ชองเสียบหน วยความจําหลัก
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันไฟฟ าช็อตหรือความเสียหายตออุปกรณ ใหถอดปลัก
๊ ไฟและถอดแบตเตอรีท
่ ง้ ั หมดออกกอนทีจ่ ะติดตัง้
อุปกรณ หน วยความจํา
ขอควรระวัง: การคายประจุไฟฟ าสถิต (Electrostatic Discharge - ESD) อาจทําใหชน
ิ้ สวนอิเล็กทรอนิกสไดรบ
ั ความ
เสียหาย กอนทีจ่ ะเริม
่ กระบวนการ คุณจะตองคายประจุไฟฟ าสถิตดวยการแตะทีว่ ตั ถุโลหะทีต
่ อ
 ลงดิน
หมายเหตุ: ในการใชการกําหนดคาแบบสองชองสัญญาณเมือ
่ เพิม
่ อุปกรณ หน วยความจําตัวทีส
่ อง ควรตรวจสอบวาอุปกรณ
หน วยความจําทัง้ สองเหมือนกัน
วิธีการเปลีย่ นอุปกรณ หน วยความจํา
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันขอมูลสูญหายหรือระบบไมตอบสนอง
ปิ ดระบบคอมพิวเตอรกอ
 นทีจ่ ะเพิม
่ หรือเปลีย่ นอุปกรณ หน วยความจํา อยาถอดอุปกรณ หน วยความจําขณะทีค
่ อมพิวเตอรเปิ ด
อยู หรืออยูใ นสถานะพักการใชงาน หรือไฮเบอรเนต
 รืออยูใ นสถานะไฮเบอรเนต ใหเปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอรโดยกดปุ มเปิ ด/ปิ ด จากนัน
้ ให
หากคุณไมแน ใจวาคอมพิวเตอรปิดอยูห
ปิ ดคอมพิวเตอรผา นทางระบบปฏิบตั ก
ิ าร
1.
บันทึกงานของคุณและปิ ดระบบคอมพิวเตอร
2.
ถอดปลัก
๊ ไฟ AC และอุปกรณ ภายนอกทัง้ หมดทีเ่ ชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
3.
พลิกคอมพิวเตอรและวางไวบนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบ
4.
ถอดฝาปิ ดดานลาง (ดู การถอดฝาปิ ดดานลาง ในหนา 39)
5.
ถอดแบตเตอรีอ
่ อก (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหนา 33)
6.
หากคุณตองการเปลีย่ นอุปกรณ หน วยความจํา ใหถอดอุปกรณ หน วยความจําทีม
่ อ
ี ยู
a.
ดึงคลิปยึด (1) ทีแ
่ ตละดานของอุปกรณ หน วยความจํา
้ มา
อุปกรณ หน วยความจําจะเผยอขึน
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหอป
ุ กรณ หน วยความจําไดรบ
ั ความเสียหาย ใหจบ
ั อุปกรณ หน วยความจําทีส
่ ว น
ขอบเทานัน
้ อยาสัมผัสสวนประกอบบนอุปกรณ หน วยความจํา และอยาทําใหอุปกรณ หน วยความจําโคงงอ
49
b.
จับขอบของอุปกรณ หน วยความจํา (2) แลวคอยๆ ดึงอุปกรณ หน วยความจําออกจากชองเสียบหน วยความจํา
เพือ
่ ป องกันอุปกรณ หน วยความจําหลังจากทีถ
่ อดออกมาแลว ใหเก็บไวในหีบหอบรรจุทป
ี่ ลอดภัยจากไฟฟ าสถิต
7.
ใสอป
ุ กรณ หน วยความจําใหม
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหอุปกรณ หน วยความจําไดรบ
ั ความเสียหาย ใหจบ
ั อุปกรณ หน วยความจําทีส
่ ว นขอบ
เทานัน
้ อยาสัมผัสสวนประกอบบนอุปกรณ หน วยความจํา และอยาทําใหอป
ุ กรณ หน วยความจําโคงงอ
50
a.
จัดวางสวนขอบทีม
่ รี อยบาก (1) ของอุปกรณ หน วยความจําใหตรงกับแท็บในชองเสียบหน วยความจํา
b.
ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ หน วยความจําทํามุม 45 องศากับพื้นผิวของชองใสอุปกรณ หน วยความจํา ใหกดหน วยความจํา
(2) ลงในชองเสียบจนกระทั่งล็อกเขาทีอ
่ ยางแน นหนา
บท 9 อุปกรณ หน วยความจํา
c.
คอยๆ กดอุปกรณ หน วยความจํา (3) ลง โดยออกแรงกดทีท
่ ง้ ั ขอบดานซายและดานขวาของอุปกรณ หน วยความ
จํา จนกระทั่งคลิปยึดล็อกเขาที่
8.
ใสแบตเตอรีก
่ ลับเขาที่ (ดู การใสแบตเตอรี่ ในหนา 32)
9.
ใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่ (ดู การใสฝาปิ ดดานลางกลับเขาที่ ในหนา 40)
10. จัดวางคอมพิวเตอรโดยใหดา นขวาอยูข
 า งบน แลวเชือ
่ มตอสายไฟ AC และอุปกรณ ภายนอกเขากับเครือ
่ งคอมพิวเตอร
11. เปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
51
10 ความปลอดภัย
การป องกันคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: โซลูชน
ั ดานความปลอดภัยไดรบั การออกแบบเป็ นพิเศษเพือ
่ ปกป องคอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถขัดขวาง
การโจมตีซอฟตแวรหรือป องกันการโจรกรรมหรือการใชงานคอมพิวเตอรในทางทีผ
่ ด
ิ
คุณลักษณะดานความปลอดภัยทีม
่ าพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณจะสามารถปกป องคอมพิวเตอร ขอมูลสวนบุคคล และ
ขอมูลใหปลอดภัยจากความเสีย่ งตางๆ วิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ ใชคอมพิวเตอรจะเป็ นตัวกําหนดคุณลักษณะดานความปลอดภัยทีค
่ ณ
ุ จะตอง
ใช
่ เติมแสดงอยูใ นตาราง
ระบบปฏิบตั ก
ิ ารนําเสนอคุณลักษณะดานความปลอดภัยบางอยาง คุณลักษณะดานความปลอดภัยเพิม
ตอไปนี้ คุณลักษณะดานความปลอดภัยเพิม
่ เติมสวนใหญสามารถกําหนดคาไดใน Computer Setup
เพือ
่ ปกป องใหปลอดภัยจาก
ใชคุณลักษณะดานความปลอดภัยนี้
การใชคอมพิวเตอรโดยไมไดรบ
ั อนุ ญาต
การรับรองความถูกตองโดยใชรหัสผาน
การเขาถึง Computer Setup (f10) โดยไมไดรบ
ั อนุ ญาต
รหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS ใน Computer Setup*
การเขาถึงเนื้ อหาของฮารดไดรฟโดยไมไดรบ
ั อนุ ญาต
รหัสผาน DriveLock ใน Computer Setup*
การเริม
่ ตนระบบโดยไมไดรบ
ั อนุญาตจากไดรฟแบบออปติคอล, ไดรฟดิส
เก็ตต หรืออะแดปเตอรเครือขายภายใน
คุณลักษณะตัวเลือกการบูตใน Computer Setup*
การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรบ
ั อนุญาต
●
ซอฟตแวรไฟรวอลล
●
อัพเดตสําหรับระบบปฏิบตั ก
ิ าร
การเขาถึงการตัง้ คา Computer Setup และขอมูลอืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถระบุ
ระบบโดยไมไดรบ
ั อนุ ญาต
รหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS ใน Computer Setup*
การเอาคอมพิวเตอรออกไปโดยไมไดรบ
ั อนุ ญาต
ชองเสียบสายล็อก (ใชงานรวมกับสายล็อกทีเ่ ป็ นอุปกรณ เสริม)
*Computer Setup เป็ นยูทลิ ต
ิ ท
ี้ เี่ ขาถึงไดดว ยการกด f10 เมือ
่ คอมพิวเตอรเปิ ดเครือ
่ งหรือรีสตารท เมือ
่ ใช Computer Setup คุณจะตองใชแป นพิมพ
บนคอมพิวเตอรเพือ่ ไปยังสวนตางๆ และทําการเลือก
การใชรหัสผาน
้
รหัสผานเป็ นกลุม
 อักขระทีค
่ ณ
ุ เลือกใชเพือ
่ คุม
 ครองขอมูลคอมพิวเตอรของคุณ รหัสผานหลายชนิดสามารถตัง้ คาได โดยขึน
่ ด
ิ ตัง้
อยูก
 บั วาคุณตองการควบคุมการเขาถึงขอมูลของคุณอยางไร รหัสผานสามารถตัง้ คาไดในยูทลิ ต
ิ ี้ Computer Setup ทีต
ไวกอ
 นหนาในคอมพิวเตอร
●
รหัสผานสําหรับการตัง้ คาและรหัสผาน DriveLock ตัง้ ไวใน Computer Setup และจัดการโดย BIOS ระบบ
●
หากคุณลืมทัง้ รหัสผานผูใ ช DriveLock และรหัสผานหลัก DriveLock ทีต
่ ง้ ั ไวใน Computer Setup ฮารดไดรฟทีม
่ ี
การป องกันดวยรหัสผานจะถูกล็อคถาวรและไมสามารถใชไดอีกตอไป
ใชเคล็ดลับตอไปนี้สาํ หรับการสรางและบันทึกรหัสผาน:
●
เมือ
่ สรางรหัสผาน ใหปฏิบตั ต
ิ ามขอกําหนดของโปรแกรม
●
จดบันทึกรหัสผานและเก็บไวในทีท
่ ป
ี่ ลอดภัย หางไกลจากคอมพิวเตอร
●
อยาเก็บรหัสผานไวในไฟลบนคอมพิวเตอร
ตารางตอไปนี้แสดงรายการรหัสผานทีใ่ ชกน
ั ทั่วไปและอธิบายการทํางานของรหัสผาน
52
บท 10 ความปลอดภัย
การตัง้ คารหัสผานในระบบปฏิบตั ก
ิ าร
รหัสผานสําหรับระบบปฏิบตั ก
ิ าร
ฟังกชน
ั
รหัสผาน Root
ป องกันการเขาถึงบัญชีผใู ชระดับ Root ของระบบปฏิบตั ก
ิ าร
รหัสผานผูใ ช
ป องกันการเขาถึงบัญชีผใู ชของระบบปฏิบตั ก
ิ าร
การตัง้ รหัสผานใน Computer Setup
รหัสผาน Computer Setup
ฟังกชน
ั
รหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS*
ปกป องการเขาถึง Computer Setup
รหัสผานหลัก DriveLock*
ป องกันการเขาถึงฮารดไดรฟภายในทีป
่ กป องโดย DriveLock นอกจากนี้
ยังใชในการเอาการปกป อง DriveLock ออก รหัสผานนี้ตง้ ั ภายใตรหัส
้ ตอนเปิ ดใชงาน
ผาน DriveLock ในระหวางขัน
รหัสผานผูใ ช DriveLock*
ป องกันการเขาถึงฮารดไดรฟภายในทีป
่ กป องโดย DriveLock และตัง้ ไว
ภายใตรหัสผาน DriveLock ในระหวางขัน
้ ตอนเปิ ดใชงาน
รหัสผานความปลอดภัยแบบฝัง TPM (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
เมือ
่ เปิ ดใชงานเป็ นรหัสผานผูด
 ูแลระบบ BIOS จะป องกันการเขาถึงเนื้อหา
ในคอมพิวเตอร เมือ
่ เปิ ดคอมพิวเตอร เริม
่ การทํางานใหม หรือออกจาก
โหมดไฮเบอรเนต
รหัสผานนี้ ตอ งการชิปความปลอดภัยแบบฝังซึง่ เป็ นอุปกรณ เสริม เพือ
่
สนับสนุนคุณลักษณะดานความปลอดภัยนี้
*สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับรหัสผานแตละรายการ โปรดดูหวั ขอตอไปนี้
การจัดการรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS
เมือ
่ ตองการตัง้ คา เปลีย่ นแปลง หรือลบรหัสผานนี้ ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
เปิ ด Computer Setup ดวยการเปิ ดเครือ
่ งหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะทีข
่ อ
 ความ “Press the ESC key for
้ ทีม
่ ตน) ปรากฏขึน
่ ม
ุ ซายลางของหนาจอ ใหกด esc เมือ
่ Startup
Startup Menu” (กดแป น ESC สําหรับเมนูเริม
้ ใหกด f10
Menu (เมนูเริม
่ ตน) ปรากฏขึน
2.
ใชอุปกรณ ชี้ตาํ แหน งหรือแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Security (ความปลอดภัย) > Setup BIOS Administrator
 แ
ู ลระบบ BIOS) แลวกด enter
password (ตัง้ คารหัสผานผูด
3.
●
หากตองการตัง้ รหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS ใหพม
ิ พรหัสผานของคุณในฟิ ลด Enter New Password (ป อน
รหัสผานใหม) และฟิ ลด Confirm New Password (ยืนยันรหัสผานใหม) แลวกด enter
●
หากตองการเปลีย่ นรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS ใหพม
ิ พรหัสผานปัจจุบน
ั ของคุณในฟิ ลด Enter Current
Password (ป อนรหัสผานปัจจุบน
ั ) พิมพรหัสผานใหมในฟิ ลด Enter New Password (ป อนรหัสผาน
ใหม) และฟิ ลด Confirm New Password (ยืนยันรหัสผานใหม) แลวกด enter
●
หากตองการลบรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS ใหพม
ิ พรหัสผานปัจจุบน
ั ของคุณในฟิ ลด Enter Password
(ป อนรหัสผาน) แลวกด enter 4 ครัง้
เมือ
่ ตองการบันทึกการเปลีย่ นแปลงและออกจาก Computer Setup ใหใชแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Exit (ออก) > Exit
Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปลีย่ นแปลง)
การเปลีย่ นแปลงของคุณจะมีผลเมือ
่ คอมพิวเตอรเริม
่ ทํางานอีกครัง้
การใชรหัสผาน
53
การป อนรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS
ทีพ
่ รอมต Enter password (ป อนรหัสผาน) ใหพม
ิ พรหัสผานของผูด
 แ
ู ลระบบของคุณ แลวกด enter หลังจากทีป
่  อนรหัส
ผานของผูด
 แ
ู ลระบบไมสาํ เร็จ 3 ครัง้ คุณจะตองรีสตารทคอมพิวเตอรและลองอีกครัง้
การใชรหัสผาน DriveLock ใน Computer Setup
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันการไมสามารถใชงานไดอยางถาวรของฮารดไดรฟทีป
่ กป องโดย DriveLock ใหบน
ั ทึกรหัสผาน
ผูใ ช DriveLock และรหัสผานหลัก DriveLock ไวในทีป
่ ลอดภัยหางจากคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณลืมรหัสผาน
ี ตอไป
DriveLock ทัง้ สองรหัส ฮารดไดรฟจะถูกล็อคถาวรและไมสามารถใชไดอก
การปกป องของ DriveLock จะป องกันการเขาถึงเนื้อหาของฮารดไดรฟโดยไมไดรบ
ั อนุญาต DriveLock สามารถใชได
เฉพาะกับฮารดไดรฟภายในของคอมพิวเตอรเทานัน
้ หลังจากใชการปกป อง DriveLock กับไดรฟ แลว จะตองป อนรหัสผาน
เพือ
่ เขาถึงไดรฟ ตองใสไดรฟไวในคอมพิวเตอรหรือตัวจําลองพอรตแบบ Advanced เพือ
่ ใหเขาถึงไดโดยใชรหัสผาน
DriveLock
หากตองการใชการปกป อง DriveLock กับฮารดไดรฟ ภายใน ตองตัง้ คารหัสผานผูใ ชกบั รหัสผานหลักใน Computer
Setup โปรดรับทราบขอควรพิจารณาตอไปนี้เกีย่ วกับการใชการปกป อง DriveLock
●
หลังจากใชการปกป อง DriveLock กับฮารดไดรฟแลว จะสามารถเขาถึงฮารดไดรฟไดดว ยการป อนรหัสผานผูใ ชหรือ
รหัสผานหลักเทานัน
้
●
 แ
ู ล
เจาของรหัสผานผูใ ชควรเป็ นผูใ ชงานประจําของฮารดไดรฟทีม
่ ก
ี ารปกป อง เจาของรหัสผานหลักอาจเป็ นไดทง้ ั ผูด
ระบบหรือผูใ ชงานประจํา
●
รหัสผานผูใ ชและรหัสผานหลักสามารถเ◌
หมือนกันได
●
คุณสามารถลบรหัสผานผูใ ชหรือรหัสผานหลักไดดว ยการถอดการปกป อง DriveLock ออกจากไดรฟเทานัน
้ สามารถ
้
ถอดการปกป อง DriveLock ออกจากไดรฟไดดว ยรหัสผานหลักเทานัน
การจัดการรหัสผาน DriveLock
เมือ
่ ตองการตัง้ คา เปลีย่ นแปลง หรือลบรหัสผาน DriveLock ใน Computer Setup ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
เปิ ดคอมพิวเตอร แลวกด esc ขณะขอความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กดแป น ESC เพือ
่ เขาสู
้ ทีด
่ า นลางของหนาจอ
เมนูเริม
่ ตน) ปรากฏขึน
2.
กด f10 เพือ
่ เขาสู Computer Setup
3.
ใชอุปกรณ ชี้ตาํ แหน งหรือแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Security (ความปลอดภัย) > DriveLock Password (รหัสผาน
DriveLock) จากนัน
้ กด enter แลวปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ
4.
หากตองการยืนยันการปกป อง DriveLock ในไดรฟทีค
่ ณ
ุ เลือก ใหพม
ิ พ DriveLock ในฟิ ลดการยืนยัน แลวกด
enter
หมายเหตุ: การยืนยัน DriveLock ตองพิมพใหตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก
การเปลีย่ นแปลงของคุณจะมีผลเมือ
่ รีสตารทคอมพิวเตอร
การป อนรหัสผาน DriveLock
ตรวจสอบใหแน ใจวาใสฮารดไดรฟไวในคอมพิวเตอรแลว (ไมใชในอุปกรณ เสริมสําหรับการเชือ
่ มตอหรือ MultiBay
ภายนอก)
ทีพ
่ รอมต DriveLock Password (รหัสผาน DriveLock) ใหพม
ิ พรหัสผานผูใ ชหรือรหัสผานหลักของคุณ (โดยใชแป น
่ ณ
ุ ใชตง้ ั รหัสผาน) แลวกด enter
แบบเดียวกันกับทีค
หลังจากทีป
่  อนรหัสผานไมถก
ู ตอง 2 ครัง้ คุณจะตองปิ ดคอมพิวเตอรและลองอีกครัง้
54
บท 10 ความปลอดภัย
การใช DriveLock อัตโนมัตข
ิ อง Computer Setup
ในสภาพแวดลอมทีม
่ ีผใู ชหลายคน คุณสามารถตัง้ รหัสผาน DriveLock อัตโนมัตไิ ด เมือ
่ เปิ ดใชงานรหัสผาน DriveLock
อัตโนมัติ จะมีการสรางรหัสผานผูใ ชแบบสุม
 หรือรหัสผานหลัก DriveLock ใหคณ
ุ เมือ
่ ผูใ ชคนใดสงขอมูลประจําตัวรหัสผาน
จะใชรหัสผานผูใ ชแบบสุม
 และรหัสผานหลัก DriveLock เดียวกันในการปลดล็อกไดรฟ
หมายเหตุ: คุณตองมีรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS กอนจึงจะสามารถเขาถึงคุณลักษณะ DriveLock อัตโนมัตไิ ด
การจัดการรหัสผาน DriveLock อัตโนมัติ
หากตองการปิ ดหรือเปิ ดใชงานรหัสผาน DriveLock อัตโนมัตใิ น Computer Setup ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
เปิ ดหรือรีสตารทคอมพิวเตอร แลวกด esc ขณะขอความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กดแป น
้ ทีด
่ า นลางของหนาจอ
ESC เพือ
่ เขาสูเ มนูเริม
่ ตน) ปรากฏขึน
2.
กด f10 เพือ
่ เขาสู Computer Setup
3.
ใชอุปกรณ ชี้ตาํ แหน งหรือแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Security (ความปลอดภัย) > Automatic DriveLock
(DriveLock อัตโนมัต)ิ แลวปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ
การใชซอฟตแวรไฟรวอลล
ไฟรวอลลไดรบั การออกแบบเป็ นพิเศษเพือ
่ ป องกันการเขาถึงระบบหรือเครือขายโดยไมไดรบั อนุญาต ไฟรวอลลอาจเป็ น
โปรแกรมซอฟตแวรทค
ี่ ณ
ุ ติดตัง้ ไวบนคอมพิวเตอรและ/หรือเครือขาย หรืออาจเป็ นโซลูชน
ั ทีป
่ ระกอบดวยฮารดแวรและ
ซอฟตแวร
มีไฟรวอลลสองชนิดทีค
่ วรพิจารณา
●
ี่ กป องเฉพาะคอมพิวเตอรทต
ี่ ด
ิ ตัง้
ไฟรวอลลบนโฮสต—ซอฟตแวรทป
●
ไฟรวอลลระดับเน็ ตเวิรก - ไฟรวอลลระดับเน็ ตเวิรกจะติดตัง้ ระหวางคอมพิวเตอรทด
ี่ าํ เนินการเชือ
่ มตอเครือขายและ
การเชือ
่ มตอกับอินเตอรเน็ต ไฟรวอลลระดับเน็ตเวิรกจะดําเนินการผานอุปกรณ เฉพาะหรืออุปกรณ ตา งๆ อยางเชนเรา
เตอรหรือสวิตชทเี่ ปิ ดปิ ดการทํางานของไฟรวอลลได
เมือ
่ ติดตัง้ ไฟรวอลลไวบนระบบ ขอมูลทัง้ หมดทีส
่ ง ไปยังและจากระบบจะถูกตรวจสอบและเปรียบเทียบกับชุดเกณฑดา นความ
ปลอดภัยทีผ
่ ใู ชกาํ หนด ขอมูลใดๆ ทีไ่ มเป็ นไปตามเกณฑจะถูกปิ ดกัน
้
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณ เครือขายของคุณอาจติดตัง้ ไฟรวอลลเอาไวแลว มิฉะนัน
้ ก็อาจมีโซลูชน
ั ซอฟตแวรไฟรวอลล
หมายเหตุ: ในบางกรณี ไฟรวอลลอาจปิ ดกัน
้ การเขาถึงเกมอินเทอรเน็ต ขัดขวางการใชเครือ
่ งพิมพหรือไฟลรว มกันบน
เครือขาย หรือปิ ดกัน
้ สิง่ ทีแ
่ นบมากับอีเมล สําหรับการแกไขปัญหาเป็ นการชั่วคราว ใหปิดการใชงานไฟรวอลล ทํางานทีค
่ ณ
ุ
ี ครัง้
ตองการทํา แลวเปิ ดใชงานไฟรวอลลอีกครัง้ สําหรับการแกไขปัญหาอยางถาวร ใหกาํ หนดคาไฟรวอลลอก
1.
หากตองการดูหรือปรับเปลีย่ นการตัง้ คาไฟรวอลล ใหเลือก Computer (คอมพิวเตอร) > YaST
้ ใหคณ
หมายเหตุ: เมือ
่ เขาถึง YaST จะมีพรอมตแสดงขึน
ุ ใสรหัสผาน Root
2.
ในบานหนาตางซาย ใหคลิก Security and Users (ความปลอดภัยและผูใ ช) แลวคลิก Firewall (ไฟรวอลล) ใน
บานหนาตางขวา
้ ใหคณ
หมายเหตุ: เมือ
่ ปรับเปลีย่ นการตัง้ คาไฟรวอลล จะมีพรอมตแสดงขึน
ุ ใสรหัสผาน Root
การติดตัง้ สายล็อกทีเ่ ป็ นอุปกรณ เสริม
หมายเหตุ: สายล็อกไดรบ
ั การออกแบบเป็ นพิเศษเพือ
่ ปกป องคอมพิวเตอร แตอาจไมสามารถป องกันการโจรกรรมหรือการ
ใชงานคอมพิวเตอรในทางทีผ
่ ด
ิ
การใช DriveLock อัตโนมัตข
ิ อง Computer Setup
55
หมายเหตุ: ชองเสียบสายล็อกบนคอมพิวเตอรของคุณอาจแตกตางจากภาพประกอบในสวนนี้ โปรดดู ทําความรูจ กั กับ
คอมพิวเตอรของคุณ ในหนา 3 สําหรับตําแหน งของชองเสียบสายล็อกบนคอมพิวเตอร
1.
รอยสายล็อกไวรอบๆ วัตถุทต
ี่ อ
 งการดูแลความปลอดภัย
2.
สอดกุญแจ (1) ไวในตัวล็อก (2)
3.
สอดตัวล็อกไวในชองเสียบสายล็อกบนคอมพิวเตอร (3) แลวล็อกสายล็อกโดยใชกญ
ุ แจ
4.
ดึงกุญแจออกและเก็บไวในทีท
่ ป
ี่ ลอดภัย
การใชตวั อานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
ตัวอานลายนิ้วมือแบบในตัวพรอมใชงานในคอมพิวเตอรบางรุน
 เทานัน
้ หากตองการใชตวั อานลายนิ้วมือ คุณจะตองตัง้ คา
บัญชีผใู ชทม
ี่ ีรหัสผานบนคอมพิวเตอร บัญชีผใู ชนี้ทาํ ใหคณ
ุ สามารถล็อกออนเขาสูค
 อมพิวเตอรโดยใชลายนิ้วมือ
การเปิ ดใชงานการตรวจสอบลายนิ้วมือขณะล็อกออน
วิธีการเปิ ดใชงานการตรวจสอบลายนิ้วมือเมือ
่ ล็อกออน
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > YaST
2.
ป อนรหัสผาน Root ของคุณ แลวคลิก Continue (ดําเนินการตอ)
3.
ในบานหนาตางดานซาย ใหคลิก Hardware (ฮารดแวร) แลวคลิก Fingerprint Reader (ตัวอานลายนิ้วมือ) ใน
บานหนาตางดานขวา
4.
เลือกตัวเลือก Use Fingerprint Reader (ใชตวั อานลายนิ้วมือ)
หมายเหตุ: ในการลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ คุณตองเปิ ดโปรแกรมอรรถประโยชนการจัดการผูใ ช คุณสามารถ
เริม
่ โปรแกรมอรรถประโยชน นี้ไดจากกลองโตตอบการตัง้ คาบัญชี โดยเลือกกลองกาเครือ
่ งหมายถัดจาก Start user
management after finish (เริม
่ การจัดการผูใ ชหลังจากเสร็จสิน
้ )
56
บท 10 ความปลอดภัย
การลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
หากคุณไมไดลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเมือ
่ ตัง้ คาบัญชีผใู ชลายนิ้วมือของคุณ คุณสามารถเปิ ดโปรแกรมอรรถประโยชน
การจัดการผูใ ชเพือ
่ ปรับเปลีย่ นการตัง้ คาลายนิ้วมือของคุณ วิธก
ี ารเปิ ดโปรแกรมอรรถประโยชน และลงทะเบียนลายนิ้วมือของ
คุณ
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > YaST
2.
ป อนรหัสผาน Root ของคุณ แลวคลิก Continue (ดําเนินการตอ)
3.
ในบานหนาตางดานซาย ใหคลิก Security and Users (ความปลอดภัยและผูใ ช) แลวคลิก User and Group
Management (การจัดการผูใ ชและกลุม
 ) ในบานหนาตางดานขวา
4.
เลือกบัญชีทค
ี่ ณ
ุ ตองการปรับเปลีย่ น แลวคลิก Edit (แกไข)
5.
คลิกแท็บ Plug-Ins (ปลัก
๊ อิน) คลิก Set the user's fingerprint (ตัง้ คาลายนิ้วมือของผูใ ช) แลวคลิก Launch
(เปิ ดใช)
6.
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพือ
่ ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
หมายเหตุ: หลังจากลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณแลว คุณสามารถปาดนิ้วมือบนตัวอานลายนิ้วมือเมือ
่ คุณเปิ ดคอมพิวเตอร
ปลดล็อกคอมพิวเตอร หรือกลับสูก
 ารทํางานจากสถานะพักการทํางานหรือไฮเบอรเนตแทนการพิมพรหัสผาน
การใชตวั อานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
57
11 การสํารองและการกูค
 น
ื
้ อยูก
การกูค
 น
ื หลังจากระบบลมเหลวจะใหผลลัพธทด
ี่ เี พียงใดนัน
้ ขึน
 บั การสํารองขอมูลลาสุด เมือ
่ คุณเพิม
่ ซอฟตแวรและไฟล
ขอมูลใหม คุณควรสํารองระบบตอเนื่องเป็ นประจําเพือ
่ รักษาสําเนาสํารองปัจจุบน
ั ทีเ่ หมาะสม
่ งมือตางๆ จาก HP ชวยปกป องขอมูลของคุณและเรียกดูขอ
 มูลเมือ
่ จําเป็ น
คอมพิวเตอรของคุณมีเครือ
การสรางขอมูลสํารอง
1.
สรางสือ
่ บันทึกการคืนคาทันทีหลังจากตัง้ คาคอมพิวเตอรของคุณ หากตองการขอมูลเพิม
่ เติม โปรดดู การดําเนินการกู
คืนระบบ ในหนา 59
2.
สรางขอมูลสํารองระบบและขอมูลสวนบุคคลของคุณเป็ นประจําหลังจากเพิม
่ ไฟล
การสํารองขอมูลของคุณ
คุณควรสํารองไฟลในคอมพิวเตอรของคุณตามตารางเป็ นประจําเพือ
่ รักษาสําเนาสํารองขอมูลปัจจุบน
ั คุณสามารถสํารอง
ขอมูลดวยตนเองลงในไดรฟเสริมภายนอก ไดรฟ เครือขาย หรือแผนดิสก สํารองระบบของคุณตามระยะเวลาตอไปนี้:
●
ตามเวลาทีก
่ าํ หนดเป็ นประจํา
●
กอนจะซอมแซมหรือคืนคาคอมพิวเตอร
●
กอนจะเพิม
่ หรือปรับเปลีย่ นฮารดแวรหรือซอฟตแวร
วิธีสาํ รองไฟลโฮมไดเรกทอรีโดยใช Backup Manager Settings (การตัง้ คาตัวจัดการสํารองขอมูล):
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > More Applications (โปรแกรมเพิม
่ เติม) > Tools (เครือ
่ งมือ) > Backup
Manager Settings (การตัง้ คาตัวจัดการสํารองขอมูล) >Backup my home directory (สํารองโฮม
ไดเรกทอรีของฉัน)
2.
คลิก Storage Destination Location (ตําแหน งปลายทางการจัดเก็บขอมูล) และเลือกตําแหน งทีจ่ ะสํารองขอมูล
ของคุณ
3.
่ าํ หนดไวเป็ นประจํา
คลิก Schedule (กําหนดเวลา) และเลือกตารางเวลาเพือ
่ ดําเนินการสํารองขอมูลตามเวลาทีก
หากตองการสํารองขอมูลทันที ใหคลิกกลองกาเครือ
่ งหมาย Backup Now (สํารองทันที)
หมายเหตุ: กอนคุณสํารองขอมูลของคุณ ตรวจสอบใหแน ใจวาคุณไดกาํ หนดตําแหน งทีจ่ ะบันทึกไฟลขอ
 มูลสํารอง
แลว
4.
คลิก Save and Backup (บันทึกและสํารองขอมูล) เพือ
่ เริม
่ สํารองขอมูลและบันทึกการตัง้ คาสํารองขอมูล
วิธค
ี น
ื คาไฟลขอ
 มูลสํารอง
58
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > More Applications (โปรแกรมเพิม
่ เติม) > Tools (เครือ
่ งมือ) > Backup
Manager Restore (คืนคาดวยตัวจัดการสํารองขอมูล)
2.
คลิก Backup Source (ตนทางการสํารองขอมูล) และเลือกตําแหน งของไฟลขอ
 มูลสํารอง
3.
คลิก Restore Destination (ปลายทางการคืนคา) และเลือกปลายทางทีจ่ ะคืนคาไฟล
4.
เมือ
่ ตองการคืนคาไฟลทง้ ั หมดจากตําแหน งทีเ่ ลือก ใหคลิก Restore all files (คืนคาไฟลทง้ ั หมด) หากตองการคืน
คาเฉพาะไฟลทเี่ ลือก ใหคลิก Restore selected files (คืนคาไฟลทเี่ ลือก) แลวคลิก Select Files (เลือกไฟล)
แลวเลือกไฟลทจี่ ะคืนคา
บท 11 การสํารองและการกูค
 น
ื
5.
ในสวน Restore Point (จุดคืนคา) ใหคลิกเวลาและวันทีข
่ องการสํารองขอมูล
หมายเหตุ: หากมีการสํารองขอมูลหลายๆ ครัง้ ใหคลิก Use the latest version (ใชเวอรชน
ั ลาสุด) เพือ
่ คืนคา
เป็ นเวอรชน
ั ลาสุด
6.
คลิก Restore (คืนคา) เพือ
่ เริม
่ คืนคาไฟล หรือคลิก Cancel (ยกเลิก) เพือ
่ ยกเลิกการดําเนินการ
การดําเนินการกูค
 น
ื ระบบ
การกูค
 น
ื ชวยใหคณ
ุ ซอมแซมหรือคืนคาคอมพิวเตอรใหกลับสูส
 ถานะดัง้ เดิม คุณสามารถจัดทําอิมเมจดัง้ เดิมของ HP โดยใช
ออพติคอลไดรฟ DVD±RW ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวสาํ เร็จรูปหรือแบบตอพวง
หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณอาจไมมไี ดรฟแบบออปติคอลภายใน ในการสรางอิมเมจดัง้ เดิมของ HP คุณอาจจําเป็ น
ตองเสียบสายไดรฟแบบออปติคอลภายนอก
้ และ
ขอควรระวัง: การกูค
 น
ื จะลบเนื้อหาทัง้ หมดของฮารดไดรฟ และฟอรแมตฮารดไดรฟอีกครัง้ ไฟลทง้ ั หมดทีค
่ ณ
ุ สรางขึน
ซอฟตแวรใดๆ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวบนคอมพิวเตอรจะถูกลบทิง้ อยางถาวร เครือ
่ งมือการกูค
 น
ื จะติดตัง้ ระบบปฏิบตั ก
ิ ารดัง้ เดิม รวมถึง
โปรแกรมของ HP และไดรเวอรทต
ี่ ด
ิ ตัง้ จากโรงงาน สวนซอฟตแวร ไดรเวอร และอัพเดตทีไ่ มไดตด
ิ ตัง้ โดย HP จะตองติด
ตัง้ อีกครัง้ ดวยตนเอง และจะตองคืนคาไฟลสว นบุคคลจากสําเนาสํารอง
ในการกูค
 น
ื คอมพิวเตอรโดยใชอม
ิ เมจดัง้ เดิมของ HP คุณตองสรางไฟล ISO สําหรับกูค
 น
ื จากนัน
้ ใหเขียนลงไปยังดิสกแบบ
ออปติคอล
หมายเหตุ: HP ขอแนะนําใหคณ
ุ สรางอิมเมจดัง้ เดิมของ HP เผือ
่ กรณี ทรี่ ะบบลมเหลว
1.
เลือก Computer (คอมพิวเตอร) > More Applications (โปรแกรมเพิม
่ เติม)
2.
จากแถบคําสั่งดานซาย คลิก Tools (เครือ
่ งมือ) แลวคลิก Create HP Factory Image (จัดทําชุดขอมูลจําลองคา
จากโรงงานของ HP) ในแถบคําสั่งดานขวา
3.
่ มีขอ
 ความแจง
ป อนรหัสผานรากเมือ
4.
คลิกขวาทีไ่ ฟล HP_Recovery.iso และเลือก เปิ ดดวย brasero
5.
ใสแผนวางเปลาและเลือก เขียน การกระทํานี้จะสรางดีวีดก
ี ค
ู น
ื อิมเมจดัง้ เดิมของ HP
เมือ
่ ตองการคืนคาคอมพิวเตอรจากดิสกกค
ู น
ื ระบบ ใหทาํ ตามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1.
หากเป็ นไปได ใหสาํ รองไฟลสว นบุคคลทัง้ หมดไว
2.
ใสแผน DVD คืนคาชุดขอมูลจําลองจากโรงงานของ HP ลงในออพติคอลไดรฟ จากนัน
้ รีสตารทคอมพิวเตอร
3.
ขณะทีค
่ อมพิวเตอรกาํ ลังรีสตารท ใหกด f9 เพือ
่ เปิ ดเมนูตวั เลือกการบูตของ Computer Setup
4.
เลือก ไดรฟแบบออปติคลั จากเมนูตวั เลือกการบูตและกด enter
5.
กด enter เพือ
่ เลือก Restore System from Media (เรียกคืนระบบจากสือ
่ บันทึก)
6.
ในการแจงเตือนจากระบบทัง้ สองครัง้ เลือก Yes
ลบออกทัง้ หมดและติดตัง้ SLED ใหม
บางครัง้ คุณอาจตองฟอรแมตขอมูลในคอมพิวเตอรทง้ ั หมดใหม หรือคุณอาจตองนําขอมูลสวนบุคคลออกกอนทีจ่ ะทิง้ หรือ
รีไซเคิลคอมพิวเตอรของคุณ ขัน
้ ตอนการดําเนินการทีอ
่ ธิบายในสวนนี้จะชวยใหคณ
ุ สามารถทําใหคอมพิวเตอรกลับสูส
 ถานะ
ดัง้ เดิมไดอยางรวดเร็วและงายดาย ตัวเลือกนี้จะลบขอมูลสวนบุคคลทัง้ หมด แอพพลิเคชันและการตัง้ คาตางๆ จาก
คอมพิวเตอรของคุณและติดตัง้ ระบบปฏิบตั ก
ิ าร Linux ใหม
สิง่ สําคัญ: ตัวเลือกนี้ไมไดทาํ การสํารองขอมูลของคุณ กอนใชตวั เลือกนี้ ใหสาํ รองขอมูลสวนบุคคลทีค
่ ณ
ุ ตองการเก็บไว
คุณสามารถเริม
่ ใชงานตัวเลือกนี้โดยใชแป น f11
การดําเนินการกูค
 น
ื ระบบ
59
วิธใี ชแป น f11:
กด f11 ขณะคอมพิวเตอรกาํ ลังบูตเครือ
่ ง
หรือ
กด f11 คางไวขณะกดปุ มเปิ ด/ปิ ด
เลือก System Recovery (การกูค
 น
ื ระบบ) และปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ
60
บท 11 การสํารองและการกูค
 น
ื
12 Computer Setup (BIOS) และ Advanced
System Diagnostics
Computer Setup หรือ Basic Input/Output System (BIOS) ควบคุมการสือ
่ สารระหวางอุปกรณ อน
ิ พุตและเอาตพต
ุ
ทัง้ หมดบนระบบ (เชน ดิสกไดรฟ จอแสดงผล แป นพิมพ เมาส และเครือ
่ งพิมพ) Computer Setup ประกอบดวยการตัง้ คา
่ ตนทํางานของคอมพิวเตอร และขนาดของหน วยความจําระบบและหน วยความ
สําหรับอุปกรณ ตอ
 พวงทีต
่ ด
ิ ตัง้ ลําดับการเริม
จําเสริม
หมายเหตุ: ใชความระมัดระวังอยางมากในการเปลีย่ นแปลงการตัง้ คาใน Computer Setup ขอผิดพลาดอาจทําให
คอมพิวเตอรทาํ งานไมถูกตอง
การเริม
่ Computer Setup
หมายเหตุ: สามารถใชแป นพิมพหรือเมาสภายนอกทีเ่ ชือ
่ มตอกับพอรต USB รวมกับ Computer Setup ไดเฉพาะใน
กรณี ทเี่ ปิ ดใชงานการสนับสนุนการใชงาน USB ในระบบเกา
เมือ
่ ตองการเริม
่ Computer Setup ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้:
1.
้
เปิ ดหรือเริม
่ การทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ "กดแป น ESC สําหรับเมนู ‘เริม
่ ’" ปรากฏขึน
ทีด
่ า นลางของหนาจอ
2.
กด f10 เพือ
่ เขาสู Computer Setup
การใช Computer Setup
การนําทางและการเลือกใน Computer Setup
เมือ
่ ตองการนําทางและเลือกใน Computer Setup ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้:
1.
้
เปิ ดหรือเริม
่ การทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ "กดแป น ESC สําหรับเมนู ‘เริม
่ ’" ปรากฏขึน
ทีด
่ า นลางของหนาจอ
●
เมือ
่ ตองการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ใหใชแป น tab และแป นลูกศรบนแป นพิมพ แลวกด enter หรือใช
อุปกรณ ชี้ตาํ แหน งเพือ
่ คลิกรายการ
●
้ และลง ใหคลิกลูกศรขึน
้ หรือลงทีม
้ หรือแป นลูกศร
เมือ
่ ตองการเลือ
่ นขึน
่ ุมขวาบนของหนาจอ หรือใชแป นลูกศรขึน
ลง
●
 ละกลับไปทีห
่ นาจอหลักของ Computer Setup ใหกด esc แลวปฏิบตั ิ
เมือ
่ ตองการปิ ดกลองโตตอบทีเ่ ปิ ดอยูแ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
หมายเหตุ: คุณสามารถใชอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง (TouchPad, ปากกาชี้ตาํ แหน ง หรือเมาส USB) หรือแป นพิมพ เพือ
่
นําทางและทําการเลือกใน Computer Setup
2.
กด f10 เพือ
่ เขาสู Computer Setup
การเริม
่ Computer Setup
61
เมือ
่ ตองการออกจากเมนู Computer Setup ใหเลือกวิธใี ดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
●
เมือ
่ ตองการออกจากเมนู Computer Setup โดยไมบน
ั ทึกการเปลีย่ นแปลง ใหคลิกไอคอน ออก ทีม
่ ม
ุ ซายลางของ
หนาจอ แลวปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ
– หรือ –
ใชแป น tab และแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Menu (เมนู) > Ignore Changes and Exit (ละเวนการเปลีย่ นแปลงและ
ออก) แลวกด enter
– หรือ –
●
เมือ
่ ตองการบันทึกการเปลีย่ นแปลงและออกจากเมนู Computer Setup ใหคลิกไอคอน บันทึก ทีม
่ ม
ุ ซายลางของหนา
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ
จอ แลวปฏิบตั ต
– หรือ –
ใชแป น tab และแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Menu (เมนู) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลีย่ นแปลงและ
ออก) แลวกด enter
การเปลีย่ นแปลงของคุณจะมีผลเมือ
่ คอมพิวเตอรเริม
่ ทํางานอีกครัง้
การเรียกคืนคาเริม
่ ตนจากโรงงานใน Computer Setup
หมายเหตุ: การเรียกคืนคาเริม
่ ตนจะไมเปลีย่ นโหมดของฮารดไดรฟ
เมือ
่ ตองการใหการตัง้ คาทัง้ หมดใน Computer Setup กลับสูค
 า ทีต
่ ง้ ั ไวจากโรงงาน ใหปฏิบตั ต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้:
1.
้
เปิ ดหรือเริม
่ การทํางานของคอมพิวเตอรใหม แลวกด esc ขณะขอความ "กดแป น ESC สําหรับเมนู ‘เริม
่ ’" ปรากฏขึน
ทีด
่ า นลางของหนาจอ
2.
กด f10 เพือ
่ เขาสู Computer Setup
3.
ใชอุปกรณ ชี้ตาํ แหน งหรือแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Menu (เมนู) > Restore Defaults (เรียกคืนคาเริม
่ ตน)
4.
ทําตามคําแนะนําทีป
่ รากฏบนหนาจอ
5.
เมือ
่ ตองการบันทึกการเปลีย่ นแปลงและออก ใหคลิกไอคอน บันทึก ทีม
่ ม
ุ ซายลางของหนาจอ แลวปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนํา
บนหนาจอ
– หรือ –
ใชแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Menu (เมนู) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลีย่ นแปลงและออก) แลวกด
enter
่ คอมพิวเตอรเริม
่ ทํางานอีกครัง้
การเปลีย่ นแปลงของคุณจะมีผลเมือ
หมายเหตุ: การตัง้ คารหัสผานและการตัง้ คาความปลอดภัยจะไมเปลีย่ นแปลงเมือ
่ คุณเรียกคืนการตัง้ คาจากผูผ
 ลิต
การอัพเดต BIOS
BIOS รุน
 อัพเดตอาจมีอยูบ
 นเว็บไซตของ HP
อัพเดต BIOS สวนใหญบนเว็บไซตของ HP บรรจุอยูใ นไฟลบบ
ี อัดทีเ่ รียกวา SoftPaqs
แพ็คเกจดาวนโหลดบางชุดมีไฟลทช
ี ่ ือ
่ วา Readme.txt ซึง่ มีขอ
 มูลเกีย่ วกับการติดตัง้ และแกไขปัญหาเกีย่ วกับไฟลดงั กลาว
การระบุเวอรชน
ั ของ BIOS
เมือ
่ ตองการระบุวา อัพเดต BIOS ทีพ
่ รอมใชงานมี BIOS รุน
 ใหมกวาทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวบนคอมพิวเตอรหรือไม คุณจะตองทราบ
เวอรชน
ั ของ BIOS ระบบทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไวในปัจจุบน
ั
62
บท 12 Computer Setup (BIOS) และ Advanced System Diagnostics
คุณสามารถดูขอ
 มูลเวอรชน
ั BIOS (หรือทีเ่ รียกวา วันที่ ROM และ BIOS ระบบ) ไดดงั ตอไปนี้
1.
เริม
่ Computer Setup
2.
ใชอุปกรณ ชี้ตาํ แหน งหรือแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Menu (เมนู) > System Information (ขอมูลระบบ)
3.
เมือ
่ ตองการออกจาก Computer Setup โดยไมบน
ั ทึกการเปลีย่ นแปลง ใหคลิกไอคอน ออก ทีม
่ ม
ุ ซายลางของหนาจอ
แลวปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ
– หรือ –
ใชแป น tab และแป นลูกศรเพือ
่ เลือก Menu (เมนู) > Ignore Changes and Exit (ละเวนการเปลีย่ นแปลงและ
ออก) แลวกด enter
หมายเหตุ: คุณยังสามารถตรวจสอบเวอรชน
ั ของ BIOS ไดโดยเปิ ดหรือรีสตารทคอมพิวเตอร กดแป น esc ขณะที่
้ ทีด
ขอความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กดแป น ESC เพือ
่ เขาสูเ มนูเริม
่ ตน) ปรากฏขึน
่ า นลางของหนา
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอเพือ
่ ออกจากหนาจอนี้
จอ จากนัน
้ กดแป น f1 ปฏิบตั ต
การดาวน โหลดอัพเดตสําหรับ BIOS
ขอควรระวัง: เพือ
่ ป องกันไมใหคอมพิวเตอรไดรบ
ั ความเสียหายหรือการติดตัง้ ไมสาํ เร็จ ใหดาวน โหลดและติดตัง้ อัพเดต
BIOS เฉพาะในกรณี ทค
ี่ อมพิวเตอรเชือ
่ มตอกับแหลงจายไฟภายนอกทีเ่ ชือ
่ ถือได โดยใชอะแดปเตอร AC อยาดาวน โหลด
่ อมพิวเตอรกาํ ลังทํางานดวยพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือเชือ
่ มตอเขากับชุดเชือ
่ มตอ
หรือติดตัง้ อัพเดต BIOS ในขณะทีค
อุปกรณ หรือเชือ
่ มตอกับแหลงจายไฟทีเ่ ป็ นอุปกรณ เสริม ระหวางการดาวน โหลดและติดตัง้ ใหปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําตอไปนี้:
อยาตัดกระแสไฟเขาสูค
 อมพิวเตอรโดยถอดปลัก
๊ คอมพิวเตอรออกจากเตาเสียบไฟ
อยาปิ ดเครือ
่ งคอมพิวเตอรหรือเขาสูส
 ถานะพักการใชงานหรือไฮเบอรเนต
อยาเสียบ ถอด เชือ
่ มตอ หรือยกเลิกการเชือ
่ มตออุปกรณ สายเชือ
่ มตอ หรือสายไฟ
1.
เปิ ดเว็บเบราวเซอรของคุณ ติดตอฝ ายสนับสนุนลูกคาในสหรัฐอเมริกา ไปที่ http://www.hp.com/go/contactHP
ติดตอฝ ายสนับสนุนลูกคาทั่วโลก ไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
2.
ปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอเพือ
่ ระบุคอมพิวเตอรของคุณและเขาถึงอัพเดต BIOS ทีค
่ ณ
ุ ตองการดาวนโหลด
3.
คลิกตัวเลือกเพือ
่ ดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร พิมพหมายเลขรุน
 ของคอมพิวเตอรของคุณในกลองผลิตภัณฑ
่ ระบุคอมพิวเตอรของคุณและเขาถึงอัพเดต BIOS ทีค
่ ณ
ุ ตองการ
แลวกด enter ปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอเพือ
ดาวน โหลด
4.
คลิกผลิตภัณฑทรี่ ะบุจากรุน
 ทีแ
่ สดง
5.
คลิกระบบปฏิบตั ก
ิ ารทีเ่ หมาะสม
6.
ไปทีส่ ว น BIOS และดาวน โหลดชุดซอฟตแวร BIOS
7.
ทําตามคําแนะนําการติดตัง้ ทีม
่ าพรอมกับบรรจุภณ
ั ฑซอฟตแวร BIOS ทีด
่ าวนโหลดไว
หมายเหตุ: หลังจากทีข
่ อ
 ความบนหนาจอรายงานวาการติดตัง้ เสร็จสมบูรณ คุณจะสามารถลบไฟลทถ
ี่ ก
ู ดาวนโหลดออกจาก
ฮารดไดรฟของคุณ
การใชงาน Advanced System Diagnostics
Advanced System Diagnostics ทําใหคณ
ุ สามารถเรียกใชการทดสอบเพือ
่ การวินิจฉัยสําหรับตรวจสอบวาฮารดแวรของ
คอมพิวเตอรทาํ งานไดอยางสมบูรณ หรือไม การทดสอบเพือ
่ การวินิจฉัยตอไปนี้มีอยูใ น Advanced System Diagnostics
●
่
ทดสอบการเริม
่ ทํางาน — การทดสอบนี้จะวิเคราะหสว นประกอบหลักตางๆ ของคอมพิวเตอรทจี่ าํ เป็ นสําหรับการเริม
ทํางานของคอมพิวเตอร
●
้ ใน
การทดสอบการเรียกใชงาน — การทดสอบนี้จะทดสอบการเริม
่ ทํางานอีกครัง้ แลวตรวจสอบปัญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
ระหวางการเริม
่ ทํางานทีก
่ ารทดสอบการเริม
่ ทํางานตรวจสอบไมพบ
การใชงาน Advanced System Diagnostics
63
●
การทดสอบฮารดดิสก — การทดสอบนี้จะวิเคราะหสภาพของฮารดไดรฟ แลวตรวจสอบขอมูลทัง้ หมดในทุกสวนของ
ฮารดไดรฟ หากการทดสอบตรวจพบสวนทีเ่ สียหาย การทดสอบจะพยายามยายขอมูลไปยังสวนทีย่ งั ดีอยู
●
การทดสอบหน วยความจํา — การทดสอบนี้จะวิเคราะหการทํางานของอุปกรณ หน วยความจํา หากมีการรายงานขอผิด
ั ที
พลาด ใหเปลีย่ นอุปกรณ หน วยความจําใหมทน
●
การทดสอบแบตเตอรี—
่ การทดสอบนี้จะวิเคราะหสภาพของแบตเตอรีแ
่ ละปรับเทียบแบตเตอรีห
่ ากจําเป็ น หากแบตเตอรี่
ไมผา นการทดสอบ โปรดติดตอฝ ายสนับสนุนลูกคา เพือ
่ แจงปัญหาและซื้อแบตเตอรีเ่ ปลีย่ นทดแทน
●
การปรับปรุงระบบ — กลุม
 การทดสอบเพิม
่ เติมนี้จะตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพือ
่ ใหแน ใจวาสวนประกอบหลัก
้ บนอุปกรณ หน วยความจํา
ทํางานอยางถูกตอง การปรับปรุงระบบจะใชการทดสอบทีน
่ านและครอบคลุมมากขึน
คุณลักษณะฮารดไดรฟ SMART พื้นผิวฮารดไดรฟ แบตเตอรี่ (และการปรับเทียบแบตเตอรี)่ หน วยความจําวิดโี อ
และสถานะโมดูล WLAN
คุณสามารถดูขอ
 มูลระบบและบันทึกขอผิดพลาดไดในหนาตาง Advanced System Diagnostics (System
Diagnostics ขัน
้ สูง)
วิธเี ริม
่ ใชงาน Advanced System Diagnostics
1.
เปิ ดเครือ
่ งหรือรีสตารทคอมพิวเตอร ในขณะทีข
่ อ
 ความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กดแป น ESC
้ ให
้ ทีม
่ ม
ุ ซายลางของหนาจอ ใหกด esc เมือ
่ Startup Menu (เมนูเริม
่ ตน) ปรากฏขึน
สําหรับเมนูเริม
่ ตน) ปรากฏขึน
กด f2
2.
คลิกการทดสอบเพือ
่ การวินิจฉัยทีค
่ ณ
ุ ตองการเรียกใชงาน แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
หมายเหตุ: หากคุณตองการหยุดการทดสอบเพือ
่ การวินิจฉัยขณะทีก
่ ารทดสอบกําลังทํางาน ใหกด esc
64
บท 12 Computer Setup (BIOS) และ Advanced System Diagnostics
13 MultiBoot
เกีย่ วกับลําดับอุปกรณ บต
ู
เมือ
่ คอมพิวเตอรเริม
่ ทํางาน ระบบจะพยายามบูตจากอุปกรณ บต
ู ทีเ่ ปิ ดใชงาน ยูทลิ ต
ิ ี้ MultiBoot ซึง่ เปิ ดใชงานจากโรงงาน จะ
ควบคุมลําดับทีร่ ะบบเลือกอุปกรณ บูต อุปกรณ บูตอาจไดแก ไดรฟแบบออปติคอล, ดิสเก็ตตไดรฟ, การดอินเทอรเฟซเครือ
ขาย (NIC), ฮารดไดรฟ และอุปกรณ USB อุปกรณ บต
ู ประกอบดวยสือ
่ บันทึกทีบ
่ ต
ู ไดและไฟลทค
ี่ อมพิวเตอรจาํ เป็ นตองใช
เพือ
่ ใหเริม
่ ตนและทํางานไดอยางเหมาะสม
หมายเหตุ: อุปกรณ บูตบางอยางอาจจะตองเปิ ดใชงานใน Computer Setup เสียกอนจึงจะสามารถรวมไวในลําดับการบูต
การตัง้ คาจากโรงงานกําหนดใหคอมพิวเตอรเลือกอุปกรณ บต
ู ดวยการคนหาอุปกรณ บต
ู ทีเ่ ปิ ดใชงานและตําแหน งชองใส
ไดรฟตามลําดับตอไปนี้
หมายเหตุ: อุปกรณ บูตและตําแหน งชองใสไดรฟบางสวนทีแ
่ สดงบนรายการอาจไมไดรบั การสนับสนุนบนคอมพิวเตอรของ
คุณ
●
ชองเพิม
่ เนื้อทีไ่ ดรฟสําหรับโนตบุก

●
ไดรฟแบบออปติคอล
●
ฮารดไดรฟในโนตบุก

●
ดิสเก็ตตไดรฟ USB
●
USB CD-ROM
●
ฮารดไดรฟ USB
●
Notebook Ethernet (อีเธอรเน็ ตโนตบุก
 )
●
การดหน วยความจํา Secure Digital (SD)
●
ชองเพิม
่ เนื้อทีไ่ ดรฟสําหรับชุดเชือ
่ มตออุปกรณ
●
ไดรฟ SATA ภายนอก
คุณสามารถเปลีย่ นลําดับทีค
่ อมพิวเตอรคน
 หาอุปกรณ บูตดวยการเปลีย่ นลําดับการบูตใน Computer Setup นอกจากนี้คณ
ุ
สามารถกด esc ขณะขอความ “Press the ESC key for Startup Menu” (กดแป น ESC เพือ
่ เขาสูเ มนูเริม
่ ตน) ปรากฏ
้ ทีด
ขึน
่ า นลางของหนาจอ แลวกด f9 การกด f9 จะแสดงเมนูทรี่ ะบุอป
ุ กรณ บต
ู ปัจจุบน
ั และทําใหคณ
ุ สามารถเลือกอุปกรณ บูต
ได หรือคุณอาจใช MultiBoot Express เพือ
่ ตัง้ คาคอมพิวเตอรใหแสดงพรอมตสาํ หรับการระบุตาํ แหน งบูตในแตละครัง้ ที่
เปิ ดหรือรีสตารทคอมพิวเตอร
เกีย่ วกับลําดับอุปกรณ บต
ู
65
A
การแกไขปัญหาและบริการสนับสนุน
เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวยภาคผนวกนี้
●
การแกไขปัญหา
●
การติดตอฝ ายบริการลูกคา
●
ฉลาก
การแกไขปัญหา
เนื้อหาตอไปนี้กลาวถึงปัญหาทั่วไปและวิธแ
ี กไข
ไมสามารถเริม
่ การทํางานของคอมพิวเตอร
หากคอมพิวเตอรไมเปิ ดเครือ
่ งเมือ
่ คุณกดปุ มเปิ ด/ปิ ด คําแนะนําตอไปนี้อาจชวยใหคณ
ุ ระบุสาเหตุทท
ี่ าํ ใหคอมพิวเตอรไมเริม
่
ทํางาน
●
หากคอมพิวเตอรเสียบปลัก
๊ เขากับเตาเสียบ AC ใหเสียบปลัก
๊ เครือ
่ งใชไฟฟ าอืน
่ เขากับเตาเสียบดังกลาวเพือ
่ ตรวจสอบ
ใหแน ใจวาเตาเสียบนัน
้ ใหกระแสไฟทีเ่ พียงพอ
หมายเหตุ: ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC ทีใ่ หมาพรอมกับคอมพิวเตอร หรือทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ าก HP สําหรับ
คอมพิวเตอรนี้
●
หากคอมพิวเตอรเสียบปลัก
๊ ไฟเขากับแหลงจายไฟภายนอกอืน
่ ใดทีไ่ มใชเตาเสียบ AC ใหเสียบปลัก
๊ คอมพิวเตอรเขากับ
เตาเสียบ AC โดยใชอะแดปเตอร AC ตรวจสอบใหแน ใจวาสายไฟและอะแดปเตอร AC เชือ
่ มตออยางแน นหนา
หนาจอคอมพิวเตอรวา งเปลา
หากหนาจอวางเปลา แตคณ
ุ ไมไดปิดเครือ
่ งคอมพิวเตอร แสดงวาการตัง้ คาตอไปนี้อาจเป็ นสาเหตุทก
ี่ อ
 ใหเกิดปัญหา
●
คอมพิวเตอรอาจอยูใ นสถานะพักการใชงานหรือไฮเบอรเนต เมือ
่ ตองการออกจากสถานะพักการใชงานหรือไฮเบอร
่ ิ ดจอแสดงผล ระบบ
เนต ใหกดปุ มเปิ ด/ปิ ด พักการใชงานและไฮเบอรเนตเป็ นคุณลักษณะการประหยัดพลังงานทีป
สามารถเขาสูส
 ถานะพักการใชงานและไฮเบอรเนตในขณะทีค
่ อมพิวเตอรเปิ ดอยู แตไมไดใชงาน หรือเมือ
่ คอมพิวเตอร
มีระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย เมือ
่ ตองการเปลีย่ นการตัง้ คาพลังงานเหลานี้และอืน
่ ๆ คลิกขวาทีไ่ อคอน Battery
(แบตเตอรี)่ ในพืน
้ ทีแ
่ จงเตือนทีด
่ า นขวาสุดของทาสกบาร แลวคลิก Preferences (การกําหนดลักษณะ)
●
คอมพิวเตอรอาจไมไดตง้ ั คาใหแสดงภาพบนหนาจอคอมพิวเตอร เมือ
่ ตองการถายโอนภาพไปยังหนาจอคอมพิวเตอร
่ มตอกับคอมพิวเตอร ภาพอาจแสดงบนหนา
ใหกด fn+f4 ในรุน
 สวนใหญ เมือ
่ จอแสดงผลภายนอก เชน จอภาพ ถูกเชือ
จอคอมพิวเตอรหรือจอแสดงผลภายนอก หรือบนอุปกรณ ทง้ ั สองในเวลาเดียวกัน เมือ
่ คุณกด fn+f4 ซํา้ ๆ ภาพจะสลับ
ระหวางจอแสดงผลของคอมพิวเตอร จอแสดงผลภายนอกหนึง่ จอหรือมากกวานัน
้ และจอแสดงผลบนอุปกรณ ทง้ ั หมด
พรอมๆ กัน
ซอฟตแวรทาํ งานผิดปกติ
หากซอฟตแวรไมตอบสนองหรือตอบสนองอยางผิดปกติ ใหรีสตารทคอมพิวเตอร โดยเลือก Computer (คอมพิวเตอร) >
Shutdown (ปิ ดเครือ
่ ง) > Restart (รีสตารท) หากคุณไมสามารถรีสตารทคอมพิวเตอรโดยใชกระบวนการนี้ โปรดดู
่ งอยู แตไมตอบสนอง ในหนา 66
หัวขอถัดไป นั่นคือ คอมพิวเตอรเปิ ดเครือ
คอมพิวเตอรเปิ ดเครือ
่ งอยู แตไมตอบสนอง
หากคอมพิวเตอรเปิ ดเครือ
่ งอยู แตไมตอบสนองตอคําสั่งของซอฟตแวรหรือแป นพิมพ ใหลองใชกระบวนการปิ ดเครือ
่ ง
ฉุ กเฉินตอไปนี้ตามลําดับทีร่ ะบุจนกวาจะปิ ดเครือ
่ งไดสาํ เร็จ
66
ภาคผนวก A การแกไขปัญหาและบริการสนับสนุน
ขอควรระวัง: กระบวนการปิ ดเครือ
่ งฉุ กเฉินจะทําใหขอ
 มูลทีไ่ มไดบน
ั ทึกไวสญ
ู หายไป
●
กดปุ มเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ งคางไวอยางนอย 5 วินาที
●
ถอดสายคอมพิวเตอรออกจากแหลงจายไฟภายนอก และถอดแบตเตอรีอ
่ อก
คอมพิวเตอรรอ นผิดปกติ
้ ในระหวางทีใ่ ชงาน แตหากคอมพิวเตอรรอ นผิดปกติ เครือ
เป็ นเรือ
่ งปกติทค
ี่ อมพิวเตอรจะอุน
 ขึน
่ งอาจรอนจัดเพราะมีสงิ่
กีดขวางชองระบายอากาศ
หากคุณสงสัยวาคอมพิวเตอรมอ
ี ุณหภูมส
ิ งู เกิน คุณควรปลอยใหคอมพิวเตอรเย็นลงจนเทากับอุณหภูมห
ิ อ
 ง อยาลืมตรวจดูวา
ชองระบายอากาศทัง้ หมดไมมส
ี งิ่ กีดขวางในขณะทีใ่ ชงานคอมพิวเตอร
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันการบาดเจ็บทีเ่ กีย่ วเนื่องกับความรอนหรือปัญหาความรอนสูงเกินของคอมพิวเตอร อยาวาง
คอมพิวเตอรไวบนตักของคุณโดยตรง หรืออยากีดขวางชองระบายอากาศของคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอรบนพื้นผิวทีแ
่ ข็ง
่ งพิมพทวี่ างไวขา งๆ หรือพืน
้ ผิวทีน
่ ุม เชน หมอน หรือพรม หรือเสือ
้ ผา
และราบเรียบเทานัน
้ อยาใหพื้นผิวทีแ
่ ข็ง เชน เครือ
ปิ ดกัน
้ ทางระบายอากาศ นอกจากนี้ อยาใหอะแดปเตอร AC สัมผัสกับผิวหนังหรือพื้นผิวทีน
่ ุม เชน หมอน หรือพรม หรือ
เสื้อผา ในขณะทีใ่ ชงาน คอมพิวเตอรและอะแดปเตอร AC เป็ นไปตามขีดจํากัดอุณหภูมข
ิ องพื้นผิวทีผ
่ ใู ชเขาถึงได ตามที่
กําหนดไวโดยมาตรฐานสากลเพือ
่ ความปลอดภัยของอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Standard for Safety
of Information Technology Equipment) (IEC 60950)
หมายเหตุ: พัดลมในคอมพิวเตอรจะเริม
่ ทํางานโดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ทําใหสว นประกอบภายในเย็นลงและป องกันความรอนสูง
เกิน เป็ นเรือ
่ งปกติทพ
ี่ ดั ลมจะเปิ ดและปิ ดในขณะทีท
่ าํ งาน
อุปกรณ ภายนอกไมทาํ งาน
ปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําหากอุปกรณ ภายนอกไมไดทาํ งานตามทีค
่ าดหวัง
●
เปิ ดอุปกรณ ตามคําแนะนําของผูผ
 ลิต
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาอุปกรณ ทง้ ั หมดเชือ
่ มตออยางแน นหนา
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาอุปกรณ ไดรบั กระแสไฟฟ า
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาอุปกรณ โดยเฉพาะอยางยิง่ หากเป็ นอุปกรณ รน
ุ เกา เขากันไดกบั ระบบปฏิบตั ก
ิ าร
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาไดรเวอรทถ
ี่ ูกตองไดรบั การติดตัง้ และอัพเดต
การเชือ
่ มตอเครือขายไรสายไมทาํ งาน
หากการเชือ
่ มตอเครือขายไรสายไมทาํ งานตามทีค
่ าดหวัง ใหปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําตอไปนี้
●
เมือ
่ ตองการเปิ ดหรือปิ ดใชงานอุปกรณ เครือขายแบบไรสายหรือใชสาย คลิกขวาทีไ่ อคอน Network Connection
่ ตองการเปิ ดใชอป
ุ กรณ ใหเลือกกลองกา
(การเชือ
่ มตอเครือขาย) ในพืน
้ ทีแ
่ จงเตือนดานขวาสุดของทาสกบาร เมือ
เครือ
่ งหมายจากตัวเลือกเมนู เมือ
่ ตองการปิ ดการใชงานอุปกรณ ใหลา งกลองกาเครือ
่ งหมาย
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาอุปกรณ ไรสายเปิ ดอยู
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาเสาอากาศไรสายของคอมพิวเตอรปราศจากสิง่ กีดขวาง
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL และสายไฟเชือ
่ มตออยางเหมาะสม และไฟแสดงสถานะติดสวาง
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสายไดรบ
ั การเชือ
่ มตออยางเหมาะสมเขากับอะแดป
เตอรไฟฟ าและเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL และไฟแสดงสถานะติดสวาง
●
ถอดสายเชือ
่ มตอทัง้ หมด และเชือ
่ มตออีกครัง้ จากนัน
้ ใหปิดและเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
การแกไขปัญหา
67
แผนดิสกไมเลน
●
บันทึกงานของคุณและปิ ดโปรแกรมทัง้ หมดทีเ่ ปิ ดอยูก
 อ
 นทีจ่ ะเลนซีดห
ี รือดีวด
ี ี
●
ล็อกออฟออกจากอินเทอรเน็ ตกอนทีจ่ ะเลนซีดห
ี รือดีวีดี
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาคุณใสแผนดิสกอยางเหมาะสม
●
ตรวจสอบใหแน ใจวาแผนดิสกสะอาด หากจําเป็ น ใหทาํ ความสะอาดแผนดิสกดว ยนํ้ากรองและผาทีไ่ มทงิ้ เสนใย เช็ด
จากตรงกลางแผนดิสกออกไปทีข
่ อบดานนอก
●
ตรวจสอบแผนดิสกวา มีรอยขีดขวนหรือไม หากคุณพบรอยขีดขวน ใหจดั การแผนดิสกโดยใชชุดซอมแซมแผนดิสก
แบบออปติคอลทีว่ างจําหน ายตามรานคาอิเล็กทรอนิกสท่วั ไป
●
ปิ ดสถานะพักการใชงานกอนทีจ่ ะเลนแผนดิสก
อยาเขาสูส
 ถานะไฮเบอรเนต หรือพักการใชงานขณะเลนดิสก ไมเชนนัน
้ คุณอาจพบขอความเตือนทีถ
่ ามวาคุณตองการ
้ ใหคลิก No (ไม) คอมพิวเตอรอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
ดําเนินการตอหรือไม หากขอความนี้ปรากฏขึน
นี้
◦
้ อีกครัง้
การเลนอาจเริม
่ ขึน
– หรือ –
◦
หนาตางการเลนในโปรแกรมมัลติมเี ดียอาจปิ ดลง เมือ
่ ตองการกลับไปเลนดิสก ใหคลิกปุ ม Play (เลน) ใน
่ รีสตารทดิสก ในบางกรณี ซงึ่ พบไมบอ
 ยนัก คุณอาจตองออกจากโปรแกรมกอนแลวคอยรี
โปรแกรมมัลติมเี ดียเพือ
สตารท
ภาพยนตรไมแสดงบนจอแสดงผลภายนอก
1.
้ ไปเพือ
หากจอแสดงผลคอมพิวเตอรและจอแสดงผลภายนอกเปิ ดอยูท
 ง้ ั สองจอ ใหกด fn+f4 หนึ่งครัง้ ขึน
่ สลับระหวาง
จอแสดงผลทัง้ 2 จอ
2.
กําหนดการตัง้ คาจอภาพเพือ
่ ใหใชจอแสดงผลภายนอกเป็ นจอภาพหลัก
a.
คลิกขวาทีพ
่ น
ื้ ทีว่ า งบนเดสกทอ
็ ปของคอมพิวเตอร และเลือก Screen resolution (ความละเอียดของหนาจอ)
b.
ระบุจอแสดงผลหลักและจอแสดงผลรอง
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณใชจอแสดงผลทัง้ สองจอ ภาพดีวด
ี จี ะไมปรากฏบนจอใดๆ ทีก
่ าํ หนดใหเป็ นจอแสดงผลรอง
การติดตอฝ ายบริการลูกคา
หากขอมูลทีใ่ หไวในคูม
 ือผูใ ชนี้ไมมค
ี าํ ถามทีค
่ ณ
ุ สงสัย คุณสามารถติดตอฝ ายบริการลูกคาของ HP ไดที่
http://www.hp.com/go/contactHP
หมายเหตุ: สําหรับฝ ายสนับสนุนทั่วโลก ใหคลิก Contact HP worldwide (ติดตอ HP ทั่วโลก) ทีด
่ า นซายของหนาเว็บ
หรือไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
โดยคุณจะสามารถ
●
สนทนาออนไลน กบั ชางเทคนิคของ HP
หมายเหตุ: เมือ
่ การสนทนากับฝ ายสนับสนุนดานเทคนิคไมมบ
ี ริการในบางภาษา จะใหบริการเป็ นภาษาอังกฤษ
68
●
สงอีเมลถึงฝ ายบริการลูกคาของ HP
●
คนหาหมายเลขโทรศัพทท่วั โลกของฝ ายบริการลูกคาของ HP
●
คนหาศูนยบริการของ HP
ภาคผนวก A การแกไขปัญหาและบริการสนับสนุน
ฉลาก
ฉลากทีต
่ ด
ิ อยูก
 บ
ั คอมพิวเตอรจะใหขอ
 มูลทีอ
่ าจตองใชเมือ
่ คุณจะแกไขปัญหาระบบหรือเดินทางไปตางประเทศโดยนํา
คอมพิวเตอรไปดวย
สิง่ สําคัญ: ฉลากขอมูลทัง้ หมดทีก
่ ลาวถึงในหัวขอนี้จะแสดงอยู 3 จุดตามรุน
 ของคอมพิวเตอรทค
ี่ ณ
ุ ใช เชน ติดอยูด
 า นลาง
คอมพิวเตอร ทีช
่ อ
 งใสแบตเตอรีห
่ รือดานลางชองบริการ
สําหรับความชวยเหลือการคนหาสถานทีต
่ ง้ ั เหลานี้ โปรดดูทค
ี่ าํ อธิบายในสวนที่ ดานลาง ในหนา 11
●
ฉลากขอมูลบริการ - ระบุขอ
 มูลทีส
่ าํ คัญในการพิจารณารายละเอียดสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ ขณะติดตอขอรับ
บริการ คุณอาจไดรบั แจงใหระบุซีเรียลนัมเบอร หรือหมายเลขผลิตภัณฑหรือเลขรุน
 คนหาขอมูลตัวเลขเหลานี้กอ
 น
ติดตอฝ ายบริการ
หมายเหตุ: ฉลากขอมูลการใหบริการจะคลายกับตัวอยางดานลาง โปรดดูทภ
ี่ าพประกอบทีใ่ กลเคียงกับฉลากขอมูล
การใหบริการในคอมพิวเตอรของคุณมากทีส
่ ด
ุ
สวนประกอบ
(1)
ชือ
่ ผลิตภัณฑ
(2)
ซีเรียลนัมเบอร
(3)
หมายเลขผลิตภัณฑ
(4)
ระยะเวลาการรับประกัน
(5)
คําอธิบายรุน
 (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
สวนประกอบ
(1)
ระยะเวลาการรับประกัน
(2)
หมายเลขรุน

ฉลาก
69
สวนประกอบ
70
(3)
ซีเรียลนัมเบอร
(4)
หมายเลขผลิตภัณฑ
●
ป ายระบุขอ
 กําหนด—ระบุระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
●
ป ายระบุการรับรองอุปกรณ ไรสาย—ระบุขอ
 มูลเกีย่ วกับอุปกรณ ไรสายเสริมและเครือ
่ งหมายการอนุมตั ข
ิ องบางประเทศ
หรือภูมภ
ิ าคทีอ
่ ุปกรณ นน
้ ั ไดรบั การอนุมตั ใิ หใชงาน
ภาคผนวก A การแกไขปัญหาและบริการสนับสนุน
B
การทําความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ
●
การทําความสะอาดผลิตภัณฑ
●
วิธีการทําความสะอาด
การทําความสะอาดผลิตภัณฑ
ใชผลิตภัณฑตอ
 ไปนี้ทาํ ความสะอาดและฆาเชื้อคอมพิวเตอรของคุณ
●
ไดเมทิล เบนซิล แอมโมเนียม คลอไรดความเขมขนไมเกิน 0.3 เปอรเซ็นต (ตัวอยางเชน: ผาแชนํ้ายาฆาเชื้อแบบใช
ครัง้ เดียว ผาเช็ดทําความสะอาดเหลานี้มอ
ี ยูด
 ว ยกันหลายยีห
่ อ
 )
●
นํ้ายาเช็ดกระจกแบบไมผสมแอลกอฮอล
●
นํ้าผสมนํ้าสบูอ
 อ
 นๆ
●
ผาเช็ดทําความสะอาดไมโครไฟเบอรแบบแหงหรือผาชามัวร (ผาปลอดไฟฟ าสถิตทีไ่ มมน
ี ํ้ามัน)
●
ผาปลอดไฟฟ าสถิต
ขอควรระวัง: หลีกเลีย่ งผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดตอไปนี้
นํ้ายาทีม
่ ค
ี วามเขมขน เชน แอลกอฮอล, อะซีโตน, แอมโมเนียม คลอไรด, เมทิลน
ี คลอไรด และไฮโดรคารบอน ซึง่ อาจทําให
เกิดความเสียหายอยางถาวรกับพื้นผิวของคอมพิวเตอร
่ อมพิวเตอร เมือ
่ ใชไปนานๆ เขา เศษสิง่
วัสดุทม
ี่ ีเสนใย เชน กระดาษชําระอเนกประสงค ซึง่ อาจทําใหเกิดรอยขูดขีดทีค
สกปรกและสารทําความสะอาดสามารถเขาไปติดอยูใ นรอยขูดขีดนัน
้ ได
วิธีการทําความสะอาด
ทําตามขัน
้ ตอนทีอ
่ ธิบายในสวนนี้เพือ
่ ทําความสะอาดคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตพีซีของคุณไดอยางปลอดภัย
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันไฟฟ าช็อตหรือความเสียหายตอสวนประกอบตางๆ ของเครือ
่ ง อยาพยายามทําความสะอาด
คอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตพีซีของคุณในขณะทีเ่ ปิ ดเครือ
่ งอยู
ปิ ดคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตพีซี
ถอดสายออกจากแหลงจายไฟภายนอก
ถอดอุปกรณ ภายนอกทัง้ หมดทีเ่ ชือ
่ มตอกับแหลงจายไฟ
ขอควรระวัง: อยาฉี ดพนนํ้ายาทําความสะอาดหรือของเหลวลงบนพืน
้ ผิวของคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตพีซีโดยตรง
เนื่องจากของเหลวทีห
่ ยดลงบนพื้นผิวสามารถสรางความเสียหายถาวรตอสวนประกอบภายในได
การทําความสะอาดจอแสดงผล
คอยๆ เช็ดจอแสดงผลดวยผานุมไมมีเศษเสนใยชุบนํ้ายาเช็ดกระจกทีไ่ มมส
ี ว นผสมของแอลกอฮอล ตรวจดูใหแน ใจวาจอแส
ดงผลแหงดีแลวกอนปิ ดจอแสดงผล
การทําความสะอาดดานขางและฝาปิ ด
ในการทําความสะอาดและฆาเชื้อดานขางและฝาปิ ด ใหใชผา ไมโครไฟเบอรหรือผาชามัวรทน
ี่ ุมชุบกับนํ้ายาทําความสะอาด
ชนิดใดชนิดหนึ่งในรายการขางตน หรือใชผา เช็ดทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคแบบใชแลวทิง้ ทีเ่ หมาะสม
การทําความสะอาดผลิตภัณฑ
71
หมายเหตุ: เมือ
่ ทําความสะอาดฝาครอบของคอมพิวเตอร ใหเช็ดวนเป็ นวงกลมเพือ
่ ขจัดสิง่ สกปรกและเศษวัสดุตา งๆ ออก
การทําความสะอาดทัชแพดและแป นพิมพ
ขอควรระวัง: เมือ
่ ทําความสะอาดทัชแพดและแป นพิมพ อยาใหของเหลวหยดลงไปในระหวางแป น เพราะจะทําใหเกิด
ความเสียหายอยางถาวรตอสวนประกอบภายใน
●
เมือ
่ ตองการทําความสะอาดและฆาเชื้อทัชแพดและแป นพิมพ ใหใชผา ไมโครไฟเบอรแบบนุม หรือผาชามัวรชุบนํ้ายา
ทําความสะอาดชนิดใดชนิดหนึ่งในรายการขางตน หรือใชแผนทําความสะอาดฆาเชื้อชนิดใชแลวทิง้ ทีไ่ ดมาตรฐาน
●
เพือ
่ ป องกันไมใหแป นตางๆ ติดคาง และทําความสะอาดฝุ น เศษเสนใย และเศษผงตางๆ ออกจากแป นพิมพ ใหใช
กระป องอากาศอัดทีม
่ ก
ี า นสําหรับฉี ดพน
คําเตือน! เพือ
่ ป องกันไฟฟ าช็อตหรือความเสียหายตอสวนประกอบภายใน อยาใชเครือ
่ งดูดฝุ นเพือ
่ ทําความสะอาด
แป นพิมพ เครือ
่ งดูดฝุ นอาจทําใหมฝ
ี ุ นผงจากขาวของเครือ
่ งใชภายในบานสะสมอยูบ
 นพื้นผิวแป นพิมพ
การทําความสะอาดปากกาแท็บเล็ตพีซีและทีย่ ด
ึ ปากกา (มีเฉพาะบางรุน
 เทานัน
้ )
ใชผา ไมโครไฟเบอรหรือผาชามัวรทน
ี่ ุมชุบกับนํ้ายาทําความสะอาดชนิดใดชนิดหนึ่งในรายการขางตน หรือใชผา เช็ด
ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคแบบใชแลวทิง้ ทีเ่ หมาะสม:
●
้ ลงเพือ
ในการทําความสะอาดปากกา ใหเช็ดปากกาขึน
่ ชวยกําจัดสิง่ สกปรกและฝุ นละออง
●
ในการทําความสะอาดทีย่ ด
ึ ปากกา ใหเช็ดโดยหมุนวนในชองของทีย่ ด
ึ ปากกา
ขอควรระวัง: อยาใสของเหลวหรือวัสดุใดๆ นอกเหนือจากปากกาแท็บเล็ตพีซีลงในทีย่ ด
ึ ปากกา เนื่องจากทีย่ ด
ึ ปากกานัน
้
เชือ
่ มกับสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสบางอยางภายในเครือ
่ งแท็บเล็ตพีซีโดยไมมีสงิ่ ใดมาผนึกกัน
้ ไว
72
ภาคผนวก B การทําความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ
C
ขอกําหนดเฉพาะ
เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวยภาคผนวกนี้
●
กําลังไฟฟ าเขา
●
สภาพแวดลอมการทํางาน
กําลังไฟฟ าเขา
ขอมูลกําลังไฟในหัวขอนี้อาจมีประโยชนหากคุณวางแผนจะเดินทางไปตางประเทศโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย
คอมพิวเตอรทาํ งานดวยกําลังไฟ DC ซึง่ จายไฟใหโดยแหลงไฟฟ า AC หรือ DC แหลงไฟฟ า AC ตองจายไฟทีพ
่ ก
ิ ดั 100–
240 V, 50–60 Hz แมวา คอมพิวเตอรจะรับไฟจากแหลงไฟฟ า DC แบบแยกเอกเทศ ควรไดรบั จายไฟโดยใชเฉพาะอะ
แดปเตอร AC หรือแหลงไฟฟ า DC ทีจ่ ดั หาใหและไดรบั อนุมตั จิ าก HP เพือ
่ ใชงานกับคอมพิวเตอรเครือ
่ งนี้เทานัน
้
 กําหนดเฉพาะดังนี้
คอมพิวเตอรสามารถทํางานดวยแหลงจายไฟ DC ภายใตขอ
กําลังไฟฟ าเขา
พิกดั กําลังจาย
แรงดันไฟฟ าและกระแสไฟฟ าสําหรับการใชงาน
19.5V dc @ 2.31 A — 45 W
19.5V dc @ 3.33 A — 65 W
้ สําหรับระบบไฟฟ าสําหรับงาน IT ในนอรเวยดว ยแรงดันไฟฟ าเฟสตอเฟสโดยไมเกิน
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑนี้ออกแบบขึน
265 V rms
หมายเหตุ: คุณสามารถดูขอ
 มูลแรงดันไฟและกระแสไฟขณะทํางานของคอมพิวเตอรไดจากป ายระบุขอ
 กําหนดของระบบ
ในชองใสแบตเตอรี่
สภาพแวดลอมการทํางาน
ปัจจัย
เมตริก
สหรัฐอเมริกา
ขณะใชงาน
5°C ถึง 35°C
41°F ถึง 95°F
ขณะไมไดใชงาน
-20°C ถึง 60°C
-4°F ถึง 140°F
ขณะใชงาน
10% ถึง 90%
10% ถึง 90%
ขณะไมไดใชงาน
5% ถึง 95%
5% ถึง 95%
ขณะใชงาน
-15 ม. ถึง 3,048 ม.
-50 ฟุต ถึง 10,000 ฟุต
ขณะไมไดใชงาน
-15 ม. ถึง 12,192 ม.
-50 ฟุต ถึง 40,000 ฟุต
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ (ไมควบแน น)
ความสูงสูงสุด (ไมมีความดัน)
กําลังไฟฟ าเขา
73
D
การคายประจุไฟฟ าสถิต
การคายประจุไฟฟ าสถิตเป็ นการปลอยประจุไฟฟ าสถิตเมือ่ วัตถุสองชิน
้ สัมผัสกัน เชน ไฟฟ าช็อตทีค
่ ณ
ุ รูส ก
ึ ไดเมือ
่ คุณเดินบน
พรมและแตะลูกบิดประตูทเี่ ป็ นโลหะ
่ ป องกัน
การคายประจุไฟฟ าสถิตจากนิ้วมือหรือตัวนําไฟฟ าสถิตอืน
่ ๆ อาจทําใหชน
ิ้ สวนอิเล็กทรอนิกสไดรบั ความเสียหาย เพือ
ความเสียหายตอคอมพิวเตอร ความเสียหายตอไดรฟ หรือขอมูลสูญหาย ใหปฏิบตั ต
ิ ามขอควรระวังตอไปนี้
●
หากคําแนะนําในการเอาออกหรือติดตัง้ แจงใหคณ
ุ ถอดปลัก
๊ คอมพิวเตอร คุณก็ควรถอดปลัก
๊ หลังจากทีถ
่ า ยประจุไฟฟ า
ลงดินเรียบรอยแลว และกอนทีจ่ ะถอดฝาปิ ดเครือ
่ ง
●
เก็บชิน
้ สวนไวในหีบหอบรรจุทป
ี่ ลอดภัยจากไฟฟ าสถิตจนกวาคุณจะพรอมสําหรับการติดตัง้
●
หลีกเลีย่ งการสัมผัสพิน บัดกรี และวงจร จับชิน
้ สวนอิเล็กทรอนิกสใหนอยทีส
่ ุดเทาทีจ่ ะเป็ นไปได
●
ใชเครือ
่ งมือทีไ่ มใชแมเหล็ก
●
กอนทีจ่ ะเคลือ
่ นยายชิน
้ สวน ใหคายประจุไฟฟ าสถิตดวยการแตะทีพ
่ ื้นผิวโลหะทีไ่ มไดทาสีของชิน
้ สวนนัน
้
●
หากคุณถอดชิน
้ สวนออก ใหวางไวในหีบหอทีป
่ ลอดภัยจากไฟฟ าสถิต
หากคุณตองการขอมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับไฟฟ าสถิตหรือความชวยเหลือเกีย่ วกับการถอดหรือติดตัง้ ชิน
้ สวน ใหตด
ิ ตอฝ ายบริการ
ลูกคา
74
ภาคผนวก D การคายประจุไฟฟ าสถิต
ดัชนี
B
BIOS
การดาวน โหลดอัพเดต 63
การระบุเวอรชน
ั
62
การอัพเดต 62
C
Computer Setup
การนําทางและการเลือก 61
การเรียกคืนคาเริม
่ ตนจากโรงงาน
62
ตัง้ รหัสผานใน 53
D
DisplayPort, การเชือ
่ มตอ 29
DisplayPort, รูจ กั 8
H
HP 3D DriveGuard 43
M
MultiBoot Express 65
N
num lock, คียแพดภายนอก
20
S
SLED
ตัวเลือกลบขอมูลทัง้ หมดและติดตัง้
Windows ใหม 59
ก
กราฟิ ก
กราฟิ กคู AMD 38
กราฟิ กไฮบริด 38
การกูค
 น
ื
58
การคายประจุไฟฟ าสถิต 74
การจัดการรหัสผาน DriveLock 54
การจัดการรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS
53
การจัดเก็บแบตเตอรี่ 36
การชารจแบตเตอรี่ 34
การตรวจสอบฟังกชน
ั เสียง 26
การตัง้ คา WLAN 15
่ มตออินเทอรเน็ ต 15
การตัง้ คาการเชือ
การทําความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ
71
การปิ ดคอมพิวเตอร 30
การป อนรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS 54
การรักษา, พลังงาน 36
การสนับสนุนการใชงาน USB ในระบบ
เกา 61
การสนับสนุนการใชงานในระบบเกา,
USB 61
การสํารอง 58
การเขารหัสระบบไรสาย 16
การเชือ
่ มตอ WLAN 14
่ มตอ WLAN สาธารณะ 14
การเชือ
การเชือ
่ มตอ WLAN ในองคกร 14
การเดินทางโดยนําคอมพิวเตอรไปดวย
36, 70
การเลือ
่ นรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
23
การแกไขปัญหา
การเลนแผนดิสก 68
การแกไขปัญหา, จอแสดงผลภายนอก
68
กําลังไฟฟ าเขา 73
ข
ขัว้ ตอชุดเชือ
่ มตออุปกรณ , การระบุ 8
ขอมูลระเบียบขอบังคับ
ป ายระบุการรับรองอุปกรณ ไรสาย
70
ป ายระบุขอ
 กําหนด 70
ค
ความปลอดภัย, ไรสาย 16
คียแพด
19
คียแพด, ภายนอก
num lock 20
การใช 20
คียแพดตัวเลขแบบฝัง กําลังระบุ 19
คุณสมบัตด
ิ า นเสียง 25
เครือขายในพืน
้ ที่ (LAN)
่ มตอสายเคเบิล 17
การเชือ
สายเคเบิลทีจ่ าํ เป็ น 17
เครือขายไรสาย (WLAN) 17
การเชือ
่ มตอ 14
การเชือ
่ มตอ WLAN สาธารณะ 14
การเชือ
่ มตอ WLAN ในองคกร 14
ความปลอดภัย 16
คําอธิบาย 13
อุปกรณ ทจี่ าํ เป็ น 15
จ
แจ็ค
RJ-45 (เครือขาย) 8
สัญญาณเสียงออก (หูฟงั ) 8
สัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน) 8
เครือขาย 8
แจ็ค RJ-45 (เครือขาย), การระบุ 8
แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟงั ), รูจ กั 8
แจ็คสัญญาณเสียงเขา (ไมโครโฟน),
รูจ กั 8
แจ็คหูฟงั (สัญญาณเสียงออก) 8
แจ็คเครือขาย, การระบุ 8
แจ็คไมโครโฟน (สัญญาณเสียงเขา),
รูจ กั 8
ฉ
ฉลาก
Bluetooth 70
WLAN 70
ขอกําหนด 70
หมายเลขผลิตภัณฑ 69
ใบรับรองอุปกรณ ไรสาย 70
ฉลาก Bluetooth 70
ฉลาก WLAN 70
ช
ชือ
่ และหมายเลขผลิตภัณฑ,
คอมพิวเตอร 69
ชองระบายอากาศ, การระบุ 9, 11, 12
ชองเสียบ
สายล็อก 9
ชองเสียบสายล็อก, รูจ กั 9
ชองเสียบแบตเตอรีเ่ สริม, การระบุ 11
ซ
โซนทัชแพด
รูจ กั
3
ดัชนี
75
ด
ไดรฟ
การเคลือ
่ นยาย 39
ภายนอก 48
ลําดับการบูต 65
ออปติคอล 48
ฮารด 48
ไดรฟภายนอก 48
ไดรฟแบบออปติคอล 48
ต
ตัวอานลายนิ้วมือ 56
ตัวอานลายนิ้วมือ, รูจ กั 5
ตัง้ คาคอมพิวเตอรใหม 59
ตัง้ คาใหม
ขัน
้ ตอน 59
คอมพิวเตอร 59
ท
ทัชแพด
การตัง้ คาการกําหนดลักษณะ
ปุ ม 3
24
บ
แบตเตอรี่
การชารจ 34
การทิง้ 37
การรักษาพลังงาน 36
การเก็บ 36
พลังงาน 32
ระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย 35
อายุการใชงาน 35
อุณหภูมิ 36
ป
ปัญหา, การแกไข 66
ปิ ดเครือ
่ ง 30
ปุ ม
ทัชแพดขวา 3
ทัชแพดซาย 3
ทางขวาของอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง 3
ทางซายของอุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง 3
ปิ ดเสียง 5
พลังงาน 5
ระดับเสียง 25
ระบบไรสาย 5
ปุ มเปิ ด/ปิ ด, รูจ กั 5
ปุ มเปิ ด/ปิ ดอุปกรณ ไรสาย
การใช 13
รูจ กั 5
ป ายระบุการรับรองอุปกรณ ไรสาย 70
76
ดัชนี
แป น
fn 6
num lk 6
คียแพดตัวเลขแบบฝัง 6
ฟังกชน
ั
6
ระดับเสียง 25
แป น fn กําลังระบุ 18
แป น fn, รูจ กั 6
แป น num lk, รูจ กั 6, 19
แป นการดําเนินการ
ระดับเสียง 25
แป นคียแพดตัวเลขแบบฝัง, รูจ กั 6
แป นปรับความสวางของหนาจอ 18
แป นปรับระดับเสียง, การระบุ 18
แป นฟังกชน
ั
รูจ กั 6
แป นลัด
การปรับระดับเสียง 18
การลดเสียงของลําโพง 18
การสลับภาพหนาจอ 18
การใช 18
คําอธิบาย 18
ลดความสวางของหนาจอ 18
สลีป 18
เพิม
่ ความสวางของหนาจอ 18
แบ็คไลทของแป นพิมพ 18
พ
พลังงาน, การรักษา 36
พอรต
DisplayPort 8, 29
USB 46
VGA 27
จอภาพ VGA ภายนอก 9
จอภาพภายนอก 27
พอรต USB 3.0 8, 9
พอรต USB สําหรับชารจ 9
พอรต USB, การระบุ 8, 9
พอรต USB, รูจ กั 46
พอรต VGA, การเชือ
่ มตอ 27
พอรตจอภาพ VGA ภายนอก 9
พอรตจอภาพภายนอก 27
พักการใชงาน
การออก 30
การเขาสู 30
ฟ
ฟังกชน
ั เสียง, การตรวจสอบ 26
ไฟ caps lock, การระบุ 4
ไฟรวอลล 16
ไฟแสดงสถานะ
caps lock 4
num lock 4
ปิ ดเสียง 4
พลังงาน 4, 6
ระบบไรสาย 4, 6
อะแดปเตอร AC/แบตเตอรี่ 7
ฮารดไดรฟ 7
ไฟแสดงสถานะ Num lock 4
ไฟแสดงสถานะ, ฮารดไดรฟ 44
ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย 6
ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร AC/
แบตเตอรี่ 7
ไฟแสดงสถานะอุปกรณ ไรสาย 4, 13
ไฟแสดงสถานะฮารดไดรฟ 7, 44
ไฟแสดงสถานะเปิ ด/ปิ ด 4, 6
ภ
ภาพจอแสดงผล, การสลับ 18
ภาพหนาจอ, การสลับ 18
ม
เมมโมรีก
่ ารด
การถอด 45
การหยุด 45
การใส 45
คําจํากัดความ 45
เมมโมรีก
่ ารดรีดเดอร, การระบุ 8
เมาส, ภายนอก
การตัง้ คาการกําหนดลักษณะ 24
ไมโครโฟนภายใน, การระบุ 10
ร
รหัสผาน
ตัง้ คารหัสผานใน Computer
Setup 53
ตัง้ คาในระบบปฏิบตั ก
ิ าร 53
รหัสผาน DriveLock
การจัดการ 54
การสราง 54
รหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบ BIOS
การจัดการ 53
การป อน 54
การสราง 53
ระดับเสียง
การปรับ 25
ปุ ม 25
แป น 25
ระดับแบตเตอรีถ
่ งึ ขัน
้ วิกฤต 35
ระดับแบตเตอรีเ่ หลือนอย 35
ระบบปฏิบตั ก
ิ าร 30
ระบบปฏิบตั ก
ิ าร, ตัง้ คารหัสผานใน 53
ระบบไมตอบสนอง 30
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
การบีบนิ้ว 23
การยอ/ขยาย 23
การหมุน 24
การเลือ
่ น 23
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดดวยการบีบ
นิ้ว 23
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดดวยการ
หมุน 24
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดเพือ
่ ทําการ
ยอ/ขยาย 23
ล
ลําโพง, รูจ กั 5
ว
วงจรลดสัญญาณรบกวน
สายเครือขาย 17
วิดโี อ, การใช 27
เว็บแคม 10
การใช 27
เว็บแคม, การระบุ 10
ส
สภาพแวดลอมการทํางาน 73
สลัก, ปลดฝาปิ ดดานลาง 11, 12
สลักปลดฝาปิ ดดานลาง 11, 12
สวิตชจอแสดงผลภายใน 10
สาย eUSB, การเชือ
่ มตอ 47
สายล็อก 55
สายล็อกทีเ่ ป็ นอุปกรณ เสริม 55
สายเครือขาย 17
การเชือ
่ มตอ 17
วงจรลดสัญญาณรบกวน 17
สายเคเบิล
LAN 17
USB 47
สวนประกอบ
จอแสดงผล 10
ดานขวา 8
ดานซาย 9
ดานบน 3
ดานลาง 11
ดานหนา 6
เสาอากาศ WLAN, การระบุ 10
หน วยความจําทีเ่ ขียนได 30
หน วยความจําไดรฟ 30
หมายเลขผลิตภัณฑ 69
หมายเลขผลิตภัณฑ, คอมพิวเตอร
หัวตอ, สายไฟ 8
หัวตอสายไฟ, รูจ กั 8
โหมดกราฟิ ก, การสลับ 38
69
อ
อุณหภูมิ 36
อุปกรณ Bluetooth 16
อุปกรณ USB
การถอด 47
การเชือ
่ มตอ 47
คําอธิบาย 46
อุปกรณ WLAN 70
อุปกรณ ชี้ตาํ แหน ง 3
อุปกรณ บูต NIC 65
อุปกรณ ภายนอก 47
อุปกรณ รกั ษาความปลอดภัยใน
สนามบิน 39
อุปกรณ หน วยความจํา
การถอด 49
การระบุ 11, 12
การใส 50
อุปกรณ เสริมภายนอก, การใช 47
อุปกรณ ไรสาย, ชนิด 13
ไอคอน
ระบบไรสาย 13
เครือขาย 13
เครือขายแบบใชสาย 13
ไอคอนการเชือ
่ มตอเครือขาย 13
ไอคอนระบบไรสาย 13
ฮ
ฮับ 46
ฮับ USB 46
ฮารดไดรฟ
HP 3D DriveGuard 43
การติดตัง้ 43
การถอด 41
ภายนอก 48
ฮารดไดรฟ กําลังระบุ 11, 12
ไฮเบอรเนต
การออก 31
การเขาสู 31
ถูกเรียกใชเมือ
่ ระดับแบตเตอรีถ
่ งึ ขัน
้
วิกฤต 35
ห
หน วยความจําทีอ
่ า นได 30
ดัชนี
77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising