HP | ZBook 14 G2 Mobile Workstation | HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation Vodič za korisnike

HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation Vodič za korisnike
Vodič za korisnike
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika, a
kompanija Hewlett-Packard ga koristi pod
licencom. Intel, Celeron, Centrino, Pentium i
Thunderbolt su zaštitni znakovi kompanije
Intel Corporation u SAD-u i drugim zemljama.
Java je registrirani zaštitni znak kompanije Sun
Microsystems, Inc. Microsoft i Windows su
registrirani zaštitni znakovi Microsoft grupe
kompanija.
Informacije koje su ovdje sadržane podložne su
promjeni bez obavještenja. Jedine garancije za
HP proizvode i usluge navedene su u izrièitim
garancijama koje prate takve proizvode i
usluge. Ništa što je ovdje sadržano ne treba
tumaèiti kao dodatnu garanciju. HP ne snosi
odgovornost za tehnièke ili urednièke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: septembar 2015.
Broj dijela dokumenta: 829945-FJ1
Obavještenje o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
U ovom korisničkom vodiču se opisuju osobine
koje su zajedničke većini modela. Moguće je da
neke funkcije nisu dostupne na vašem
računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korištenjem bilo kog softverskog
proizvoda unaprijed instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvatate odredbe
HP ugovora o licenci za krajnjeg korisnika
(EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uvjete
licence, vaš jedini pravni lijek sastoji se u tome
da vratite čitav, nekorišten proizvod (hardver i
softver) u roku od 14 dana radi punog povrata
novca, prema pravilima prodavača za povrat
novca.
Sve osobine nisu dostupne u svim izdanjima
operativnog sistema Windows. Za ovaj računar
će možda biti potreban nadograđen i/ili
zasebno kupljen hardver, pogonski programi i/
ili softver kako biste potpuno iskoristili
prednosti funkcija operativnog sistema
Windows. Idite na http://www.microsoft.com
za više detalja.
Da biste pristupili najnovijem korisničkom
vodiču, idite na http://www.hp.com/support, a
zatim odaberite svoju zemlju. Odaberite
Drivers & Downloads (Pogonski programi i
preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
Za dodatne informacije ili za podnošenje
zahtjeva za puni povrat novca za računar
kontaktirajte prodavača.
Sigurnosno upozorenje
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga držati
direktno u krilu ili zaklanjati otvore za vazduh na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini.
Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki
meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok vazduha. Nemojte dozvoliti ni da adapter
naizmjenične struje tokom rada računara dođe u dodir sa kožom ili nekim mekim predmetom, kao što su
jastuci, tepih ili odjeća. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature
površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su određena međunarodnim standardom za sigurnost opreme
informacione tehnologije (IEC 60950-1).
iii
iv
Sigurnosno upozorenje
Postavke konfiguracije procesora (samo na odabranim proizvodima)
VAŽNO: Odabrani modeli računara imaju konfiguraciju s procesorom serije Intel® Pentium® N35xx/N37xx ili
Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx i operativnim sistemom Windows®. Ako računar ima takvu
konfiguraciju, nemojte mijenjati postavke konfiguracije procesora u fajlu msconfig.exe s 4 ili 2 procesora
na 1 procesor. Ako to učinite, računar se neće ponovo pokrenuti. Morat ćete izvršiti vraćanje na fabričke
postavke kako biste računar vratili u izvorno stanje.
v
vi
Postavke konfiguracije procesora (samo na odabranim proizvodima)
Sadržaj
1 Dobro došli ................................................................................................................................................... 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 2
2 Komponente ................................................................................................................................................. 4
Pronalaženje hardvera .......................................................................................................................................... 4
Pronalaženje softvera ........................................................................................................................................... 4
Desno ..................................................................................................................................................................... 5
Lijevo ...................................................................................................................................................................... 8
Ekran .................................................................................................................................................................... 10
Gornja strana ....................................................................................................................................................... 12
Dodirna podloga ................................................................................................................................ 12
Lampice ............................................................................................................................................. 13
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta (samo na odabranim proizvodima) ...................................... 14
Tipke .................................................................................................................................................. 16
Korištenje tipki za prečice ................................................................................................................. 17
Sa donje strane .................................................................................................................................................... 18
S prednje strane ................................................................................................................................................... 20
Naljepnice ............................................................................................................................................................ 21
Umetanje SIM kartice (samo na odabranim proizvodima) ................................................................................. 22
3 Mrežne veze ................................................................................................................................................ 23
Povezivanje na bežičnu mrežu ............................................................................................................................ 23
Korištenje bežičnih kontrola ............................................................................................................. 23
Dugme za bežično povezivanje ...................................................................................... 23
Komande operativnog sistema ...................................................................................... 23
Povezivanje na WLAN mrežu ............................................................................................................. 24
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo odabrani
proizvodi) ........................................................................................................................................... 24
Korištenje funkcije HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) (samo odabrani proizvodi) ...... 25
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima) ...................................................................... 25
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo odabrani proizvodi) ................................................. 25
Povezivanje na žičnu mrežu ................................................................................................................................ 25
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) (samo odabrani proizvodi) .................................................... 25
Korištenje modema (samo odabrani proizvodi) ............................................................................... 26
Povezivanje modemskog kabela .................................................................................... 26
vii
Priključivanje adaptera za modemski kabel specifičnog za pojedine zemlje ili
regione ............................................................................................................................ 27
4 Kretanje po ekranu ...................................................................................................................................... 28
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu. ............................................................... 28
Kucanje .............................................................................................................................................. 28
Zumiranje hvatanjem s dva prsta ..................................................................................................... 29
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ............................................................................... 29
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ................................................................................. 30
Klizanje jednim prstom (samo dodirni ekran) .................................................................................. 30
5 Zabavne funkcije ......................................................................................................................................... 31
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima) .............................................................................. 31
Korištenje audio funkcija ..................................................................................................................................... 31
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 31
Povezivanje slušalica sa mikrofonom .............................................................................................. 31
Korištenje postavki za zvuk .............................................................................................................. 32
Touch to Share (Razmjena dodirom) (samo na odabranim proizvodima) ......................................................... 32
Počnite dijeliti .................................................................................................................................... 33
Korištenje video funkcija ..................................................................................................................................... 33
Povezivanje video uređaja pomoću VGA kabla ................................................................................. 34
Povezivanje uređaja za digitalni prikaz pomoću Dual-Mode DisplayPort kabla ............................. 35
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana pomoću funkcije MultiStream Transport ......................... 35
Povezivanje ekrana na računare sa AMD ili Nvidia grafikom (sa opcionalnim
čvorištem). ...................................................................................................................... 36
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa opcionalnim čvorištem). ......... 36
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa ugrađenim čvorištem). ............ 37
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 37
Otkrivanje i povezivanje sa ekranima certificiranim za Intel WiDi (samo na odabranim
proizvodima) ..................................................................................................................................... 38
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 39
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara ........................................................................................................ 39
Postavljanje opcija napajanja .............................................................................................................................. 39
Korištenje stanja za uštedu energije ................................................................................................ 39
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega ............................................................... 40
Omogućavanje i izlazak iz hibernacije koju pokreće korisnik (samo odabrani
proizvodi) ........................................................................................................................ 40
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja ...................................................... 40
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada ........................................................... 41
viii
Korištenje baterijskog napajanja ...................................................................................................... 41
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji ................................................................. 42
Korištenje alata HP Battery check (HP provjera baterije) .............................................. 42
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije .................................................... 42
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije .................................................. 42
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije ......................................................... 43
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije ...................................... 43
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije .......................... 43
Uklanjanje baterije .......................................................................................................... 43
Štednja baterijskog napajanja ........................................................................................ 45
Pohranjivanje baterije ..................................................................................................... 45
Odlaganje baterije ........................................................................................................... 46
Zamjena baterije ............................................................................................................. 46
Korištenje vanjskog napajanja naizmjeničnom strujom .................................................................. 46
Testiranje adaptera naizmjenične struje ........................................................................ 47
7 Sigurnost .................................................................................................................................................... 48
Zaštita računara .................................................................................................................................................. 48
Korištenje lozinki ................................................................................................................................................. 49
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ..................................................................... 49
Postavljanje lozinki u funkciji Computer Setup (Postavljanje računara) ......................................... 50
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 50
Unos administratorske lozinke za BIOS ......................................................................... 52
Upravljanje lozinkom za DriveLock uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje
računara) (samo na odabranim proizvodima) .................................................................................. 52
Postavljanje lozinke za DriveLock .................................................................................. 52
Omogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima) ........................ 53
Onemogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima) .................... 54
Unošenje lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima) .............................. 54
Mijenjanje lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima) ............................ 54
Korištenje opcije za automatski DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje
računara) (samo na odabranim proizvodima) .................................................................................. 55
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock (samo na odabranim proizvodima) .......... 55
Uklanjanje zaštite funkcijom Automatski DriveLock protection (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................ 56
Korištenje antivirusnog softvera ........................................................................................................................ 56
Korištenje softvera zaštitnog zida ...................................................................................................................... 56
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranih verzija ............................................................................................ 57
Korištenje programa HP Client Security (samo na odabranim proizvodima) .................................................... 57
Korištenje softvera HP Touchpoint Manager (samo na odabranim proizvodima) ............................................. 57
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla (samo na odabranim proizvodima) ............................................. 58
ix
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima) ..................................................................... 58
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 58
8 Održavanje .................................................................................................................................................. 59
Poboljšavanje učinkovitosti ................................................................................................................................ 59
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska) .................................................... 59
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska) ............................................................................ 59
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima) .................................... 59
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard ....................................................... 60
Ažuriranje programa i pogonskih programa ....................................................................................................... 60
Čišćenje računara ................................................................................................................................................. 60
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 61
Čišćenje ekrana ............................................................................................................... 61
Čišćenje stranica ili poklopca .......................................................................................... 61
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima) ......... 61
Nošenje računara na put ili transportiranje ........................................................................................................ 61
9 Izrada rezervnih kopija i obnova ................................................................................................................... 63
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija ............................................................................................. 63
Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ................................................. 63
Korištenje alatki operativnog sistema Windows ................................................................................................ 64
Obnova i popravak ............................................................................................................................................... 65
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager ....................................................................... 65
Šta trebate znati prije započinjanja rada ....................................................................... 65
Oporavljanje pomoću HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) .... 66
Korištenje HP medija za obnovu prilikom obnavljanja .................................................. 67
Promjena redoslijeda pokretanja sistema računara ...................................................... 67
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ...................... 67
10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje) ......................... 69
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) ......................................................... 69
Pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje računara) ..................................................... 69
Navigacija i odabir u programu Computer Setup (Postavljanje računara) ....................................... 69
Obnavljanje fabričkih postavki u programu Computer Setup (Postavljanje računara) ................... 70
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 71
Utvrđivanje verzije BIOS-a .............................................................................................. 71
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a ............................................................................ 71
Promjena redoslijeda pokretanja sistema koristeći prompt f9 ....................................................... 72
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi) .............................................................................................. 73
Korištenje softvera HP SureStart (HP Sigurno pokretanje) (samo odabrani proizvodi) .................................... 73
x
11 HP PC Dijagnostika hardvera UEFI ............................................................................................................... 74
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj .............................................................. 74
12 Specifikacije .............................................................................................................................................. 76
Ulazna snaga ....................................................................................................................................................... 76
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 76
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 77
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 78
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 78
Kontaktiranje odjela za podršku ......................................................................................................................... 78
Indeks ............................................................................................................................................................ 79
xi
xii
1
Dobro došli
Nakon postavljanja i registriranja računara, preporučujemo da provedete sljedeće korake kako biste svoju
pametnu investiciju iskoristili na najbolji način:
●
SAVJET: Da biste se brzo vratili na početni ekran iz otvorene aplikacije ili radne površine operativnog
sistema Windows, pritisnite tipku s logotipom operativnog sistema Windows
na tastaturi.
Pritiskom na tipku s logotipom operativnog sistema Windows vratit ćete se na prethodni ekran.
●
Povežite se na Internet—Postavite žičnu ili bežičnu mrežu kako biste se povezali na Internet. Za više
informacija pogledajte Mrežne veze na strani 23.
●
Ažurirajte antivirusni softver—zaštitite računar od štete koju izazivaju virusi. Softver je unaprijed
instaliran na računar. Za više informacija pogledajte Korištenje antivirusnog softvera na strani 56.
●
Upoznajte računar—Saznajte više o osobinama vašeg računara. Pogledajte Komponente na strani 4
i Kretanje po ekranu na strani 28 za dodatne informacije.
●
Pronađite instalirani softver—Pristupite popisu unaprijed instaliranog softvera na računaru.
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite All apps (Sve aplikacije).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite dugme Start (Početak), a zatim odaberite Programs and Features
(Programi i karakteristike).
●
Napravite rezervnu kopiju sadržaja tvrdog diska tako što ćete izraditi diskove ili flash pogon za
oporavak. Pogledajte Izrada rezervnih kopija i obnova na strani 63.
1
Pronalaženje informacija
Da biste pronašli resurse koji sadrže podatke o proizvodu, praktične informacije i još mnogo toga koristite
sljedeću tabelu.
Resursi
Sadržaj
Uputstva za postavljanje
●
Pregled postavki i osobina računara
Aplikacija Započnite rad
●
Širok spektar praktičnih informacija i savjeta za rješavanje
problema
HP podrška
●
Razgovarajte na mreži sa HP tehničkim osobljem
Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podršku širom svijeta idite na
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Brojevi telefona podrške
●
Lokacije HP servisnih centara.
Vodič o sigurnosti i ugodnom radu
●
Pravilno postavljanje radne stanice
Pristupanje ovom vodiču:
●
Upute za držanje tijela i radne navike kojima ćete povećati
udobnost tokom rada i smanjiti rizike od povreda
●
Sigurnosne informacije o elektronskim i mehaničkim
komponentama
●
Važna obavještenja o propisima, uključujući informacije o
pravilnom odlaganju baterije ukoliko bude potrebno.
●
Posebne informacije o garanciji za ovaj računar
Pristupanje aplikaciji Započnite rad:
▲
1.
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite
aplikaciju Započnite rad.
Otkucajte support (podrška) u okvir za
pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
‒ ili –
Idite na http://www.hp.com/ergo.
Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti životne
sredine
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za
pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
Ograničena garancija*
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za
pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
2
Poglavlje 1 Dobro došli
Resursi
Sadržaj
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), a zatim odaberite
Warranty and services (Garancija i usluge).
‒ ili –
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*HP ograničenu garanciju za svoj proizvod možete naći skupa s korisničkim vodičima na računaru i/ili na CD ili DVD disku isporučenom
u pakovanju. Za neke zemlje ili regione, HP ograničena garancija može biti odštampana i priložena u pakovanju. Za države ili regije u
kojima se garancija ne daje štampanom obliku možete zatražiti štampani primjerak od http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za
proizvode kupljene u regiji Azije i Pacifika možete se obratiti kompaniji HP na adresu Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra
Post Office, Singapore 911507. Navedite naziv proizvoda te svoje ime i prezime, broj telefona i poštansku adresu.
Pronalaženje informacija
3
2
Komponente
Pronalaženje hardvera
Da biste ustanovili koji je hardver instaliran na računaru:
▲
Otkucajte device manager (upravitelj uređaja) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, a
zatim odaberite aplikaciju Device Manager (Upravitelj uređaja).
Na spisku se prikazuju svi uređaji instalirani na računaru.
Za informacije o hardverskim komponentama sistema i broju verzije BIOS-a sistema pritisnite fn+esc (samo
na odabranim proizvodima).
Pronalaženje softvera
Da biste ustanovili koji je softver instaliran na računaru:
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite All apps (Sve aplikacije).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), a zatim odaberite Programs and Features
(Programi i karakteristike).
4
Poglavlje 2 Komponente
Desno
NAPOMENA:
Pogledajte ilustraciju koja najviše odgovara vašem računaru.
Komponenta
(1)
Opis
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) /
audioulaz (mikrofon)
Povezuje opcionalne stereo zvučnike sa vanjskim napajanjem,
slušalice, male slušalice, slušalice sa mikrofonom ili audio kabl
za televizor. Također povezuje opcionalni mikrofon na
slušalicama. Ova utičnica ne podržava opcionalne uređaje koji
imaju samo mikrofon.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu
zvuka prije nego što stavite slušalice, slušalice bubice ili
slušalice s mikrofonom. Za dodatne informacije pročitajte
Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na
programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
NAPOMENA: Kada je uređaj povezan s utičnicom, zvučnici na
računaru su onemogućeni.
(2)
DisplayPort
Povezuje opcionalni uređaj sa digitalnim ekranom, poput
monitora ili projektora visokih performansi.
(3)
Čitač memorijskih kartica
Čita opcionalne memorijske kartice koje služe za pohranjivanje,
upravljanje, dijeljenje i pristup informacijama.
(4)
Priključak USB 3.0
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš,
vanjski pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
(5)
RJ-45 (mrežna) utičnica/lampice
Povezuje mrežni kabl.
●
Zelena (lijevo): Mreža je povezana.
●
Narandžasta (desno): aktivnost se pojavljuje na mreži.
Desno
5
Komponenta
Opis
(6)
Priključni poveznik
Povezuje opcionalni priključni uređaj.
(7)
Priključak za napajanje
Povezuje adapter naizmjenične struje.
Komponenta
(1)
Opis
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) /
audioulaz (mikrofon)
Povezuje opcionalne stereo zvučnike sa vanjskim napajanjem,
slušalice, male slušalice, slušalice sa mikrofonom ili audio kabl
za televizor. Također povezuje opcionalni mikrofon na
slušalicama. Ova utičnica ne podržava opcionalne uređaje koji
imaju samo mikrofon.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu
zvuka prije nego što stavite slušalice, slušalice bubice ili
slušalice s mikrofonom. Za dodatne informacije pročitajte
Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na
programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu
Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
NAPOMENA: Kada je uređaj povezan s utičnicom, zvučnici na
računaru su onemogućeni.
6
(2)
DisplayPort
Povezuje opcionalni uređaj sa digitalnim ekranom, poput
monitora ili projektora visokih performansi.
(3)
Priključak USB 3.0
Povežite opcionalne USB uređaje kao što su tastatura, miš,
vanjski pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
(4)
Čitač memorijskih kartica
Čita opcionalne memorijske kartice koje služe za pohranjivanje,
upravljanje, dijeljenje i pristup informacijama.
(5)
RJ-45 (mrežna) utičnica/lampice
Povezuje mrežni kabl.
Poglavlje 2 Komponente
●
Zelena (lijevo): Mreža je povezana.
●
Narandžasta (desno): aktivnost se pojavljuje na mreži.
Komponenta
Opis
(6)
Priključni poveznik
Povezuje opcionalni priključni uređaj.
(7)
Priključak za napajanje
Povezuje adapter naizmjenične struje.
Desno
7
Lijevo
NAPOMENA:
Pogledajte ilustraciju koja najviše odgovara vašem računaru.
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabl
Priključuje opcionalni sigurnosni kabl na računar.
NAPOMENA: Sigurnosni kabl namijenjen je odvraćanju od
zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to spriječiti.
(2)
Otvori za ventilaciju
Omogućavaju protok zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenata.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski kako
bi hladio unutrašnje komponente i spriječio pregrijavanje.
Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje
tokom uobičajenog rada.
(3)
Priključak za vanjski monitor
Povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.
(4)
Priključak USB 3.0 za napajanje (napajan)
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište. Standardni USB
priključci ne omogućavaju punjenje svih USB uređaja ili se
punjenje vrši slabom strujom. Nekim USB uređajima potrebno je
napajanje i zahtijevaju da koristite napajani priključak.
NAPOMENA: USB priključci za punjenje također mogu puniti
odabrane modele mobilnih telefona i MP3 plejera, čak i kada je
računar isključen.
8
(5)
USB 3.0 priključak
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
(6)
Čitač pametne kartice
Podržava opcionalne pametne kartice.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabl
Priključuje opcionalni sigurnosni kabl na računar.
NAPOMENA: Sigurnosni kabl namijenjen je odvraćanju od
zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to spriječiti.
(2)
Otvori za ventilaciju
Omogućavaju protok zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenata.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski kako
bi hladio unutrašnje komponente i spriječio pregrijavanje.
Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje
tokom uobičajenog rada.
(3)
Priključak za vanjski monitor
Povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.
(4)
Priključak USB 3.0 za napajanje (napajan)
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište. Standardni USB
priključci ne omogućavaju punjenje svih USB uređaja ili se
punjenje vrši slabom strujom. Nekim USB uređajima potrebno je
napajanje i zahtijevaju da koristite napajani priključak.
NAPOMENA: USB priključci za punjenje također mogu puniti
odabrane modele mobilnih telefona i MP3 plejera, čak i kada je
računar isključen.
(5)
Čitač pametne kartice
Podržava opcionalne pametne kartice.
Lijevo
9
Ekran
NAPOMENA:
Vaš računar se može donekle razlikovati od ilustracija datih u ovom odjeljku.
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene*
Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja s lokalnim
bežičnim mrežama (WLAN).
(2)
WWAN antene* (samo na odabranim proizvodima)
Šalju i primaju bežične signale u cilju komuniciranja sa bežičnim
mrežama širokog područja (WWAN).
(3)
Unutrašnji mikrofon
Snimaju zvuk.
(4)
Lampica web kamere (samo na odabranim
proizvodima)
Uključena: Web kamera je u upotrebi.
(5)
Web kamera (samo na odabranim proizvodima)
Snima video zapise i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa videozapisa.
Za korištenje web kamere:
▲
(6)
Prekidač unutrašnjeg prikaza
Otkucajte camera (kamera) u okviru za pretraživanje na
programskoj traci i odaberite Camera (Kamera).
Uključuje ekran ili pokreće stanje mirovanja ako je ekran zatvoren
dok je napajanje uključeno.
NAPOMENA:
kompjutera.
Prekidač prikaza nije vidljiv sa vanjske strane
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računara. Radi optimalnog prijenosa, ne zaklanjajte područja neposredno oko antena.
Za pregled obavještenja o propisima o bežičnom povezivanju pogledajte odjeljak dokumenta Regulatorne, sigurnosne i napomene o
zaštiti životne sredine koji se odnosi na vašu zemlju ili region.
Pristupanje ovom vodiču:
1.
10
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User Guides (Korisnički vodiči).
Ekran
11
Gornja strana
Dodirna podloga
Komponenta
12
Opis
(1)
Pokazivački štapić
Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na ekranu.
(2)
Lijevo dugme pokazivačkog štapića
Funkcioniše kao lijevo dugme na vanjskom mišu.
(3)
Dugme za uključivanje/isključivanje dodirne
podloge
Uključuje i isključuje dodirnu podlogu.
(4)
Zona dodirne podloge
Čita vaše pokrete prstima radi pomjeranja pokazivača ili
aktiviranja stavki na ekranu.
(5)
Lijevo dugme dodirne podloge
Funkcioniše kao lijevo dugme na vanjskom mišu.
(6)
Desno dugme pokazivačkog štapića
Funkcioniše kao desno dugme na vanjskom mišu.
(7)
Desno dugme dodirne podloge
Funkcioniše kao desno dugme na vanjskom mišu.
Poglavlje 2 Komponente
Lampice
NAPOMENA:
Vaš računar se može donekle razlikovati od ilustracija datih u ovom odjeljku.
Komponenta
(1)
Opis
Lampica napajanja
●
Uključena: računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno stanju
uštede energije. Računar prekida napajanje ekrana i drugih
nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se koristi
veoma mala količina energije.
(2)
Caps Lock lampica
Uključena: Caps lock je uključen i prebacuje tipke na kucanje
velikih slova.
(3)
Lampica dodirne podloge
●
Uključena: Dodirna podloga je isključena.
●
Isključena: Dodirna podloga je uključena.
●
Narandžasta: zvuk mikrofona je isključen.
●
Isključena: zvuk mikrofona je uključen.
(4)
Lampica za isključen mikrofon
(5)
Lampica uključene/isključene numeričke
tastature
Uključena: Num lock je uključeno.
(6)
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj za
bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je žuta
kad su isključeni svi bežični uređaji.
(7)
Lampica za isključen zvuk
●
Narandžasta: Zvuk računara je isključen.
●
Isključena: Zvuk računara je uključen.
Gornja strana
13
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta (samo na odabranim proizvodima)
Komponenta
(1)
Opis
Dugme za napajanje
●
Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga
uključili.
●
Kada je računar uključen, na kratko pritisnite ovo dugme da
biste pokrenuli stanje mirovanja.
●
Kada je računar u stanju mirovanja, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi napustio to stanje.
●
Kada je računar u stanju hibernacije, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi izašao iz stanja hibernacije.
UPOZORENJE: Pritiskom i držanjem dugmeta za napajanje doći
će do gubitka podataka koje ranije niste sačuvali.
Ako je računar prestao reagovati, a isključivanje pomoću
Windows® postupka nema efekta, pritisnite dugme za napajanje i
držite ga najmanje 5 sekundi da biste isključili računar.
Da biste saznali više o postavkama napajanja, pogledajte opcije
napajanja.
▲
Otkucajte power (napajanje) u okvir za pretraživanje na
programskoj traci, a zatim odaberite Power and sleep
settings (Postavke napajanja i stanja mirovanja).
– ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak),
a zatim odaberite Power Options (Opcije napajanja).
14
(2)
Zvučnici
Reproduciraju zvuk.
(3)
Dugme za bežično povezivanje
Uključuje ili isključuje bežičnu funkciju, ali ne uspostavlja bežičnu
vezu.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
(4)
Dugme za isključivanje zvuka
Isključuje i vraća zvuk zvučnika.
(5)
Čitač otiska prsta (samo na odabranim
modelima)
Omogućuje prijavu u operativni sistem Windows pomoću otiska
prsta umjesto pomoću lozinke.
Gornja strana
15
Tipke
NAPOMENA:
Vaš računar se može donekle razlikovati od ilustracija datih u ovom odjeljku.
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne zajedno s tipkom
fn.
(2)
Tipka fn
Kada se pritisne u kombinaciji s nekom funkcijskom tipkom,
tipkom num lock ili tipkom esc, služi za izvršavanje često
korištenih funkcija sistema.
(3)
Windows tipka
Prikaz menija Start (Početak).
NAPOMENA: Pritiskom na Windows tipku zatvorit ćete meni
Start (Početak).
16
(4)
Funkcijske tipke
Služe za izvršavanje često korištenih funkcija sistema kada se
pritisnu u kombinaciji s tipkom fn.
(5)
Ugrađena numerička tastatura
Numerička tastatura prikazana iznad slovnih tipki tastature koja
vam omogućava da zbrajate, oduzimate i izvršavate druge
zadatke s brojevima. Kada je uključen num lock, numerička
tastatura se može koristiti kao vanjska numerička tastatura.
(6)
Tipka s Windows aplikacijama
Prikazuje opcije za odabrani predmet.
(7)
Tipka num lk
Uključuje i isključuje ugrađenu numeričku tastaturu.
Poglavlje 2 Komponente
Korištenje tipki za prečice
Da biste koristili tipku prečice:
▲
Pritisnite tipku fn, a zatim pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku predstavljenu ikonama ispod.
Pritisnite fn
+funkcijsku tipku
Opis
Pokreće stanje mirovanja, koje sačuva vaše informacije u memoriji sistema. Ekran i druge komponente
sistema se isključuju i štedi se energija.
Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od gubitka informacija, sačuvajte svoj rad prije nego što pokrenete
stanje mirovanja.
Prebacuje sliku na ekranu između uređaja za prikaz koji su povezani sa sistemom. Na primjer, ako je monitor
povezan s računarom, višestrukim pritiskom na kombinaciju tipki fn+f4 slika na ekranu se mijenja s prikaza
računara na prikaz monitora kako bi se istovremeno prikazala i na računaru i na monitoru.
Većina vanjskih monitora prima video informacije od računara koristeći vanjski VGA video standard. Tipkom
prečice fn+f4 također možete izmjenjivati slike među drugim uređajima koji od računara primaju video
informacije.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, osvijetljenost ekrana se postepeno smanjuje.
Dok držite ovu tipku pritisnutom, nivo osvijetljenosti ekrana se postepeno povećava.
Na odabranim proizvodima uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje tastature.
NAPOMENA:
Da biste produžili vrijeme trajanja baterijskog napajanja, isključite ovu funkciju.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se smanjuje.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se povećava.
Isključuje zvuk mikrofona.
Gornja strana
17
Sa donje strane
NAPOMENA:
Vaš računar se može donekle razlikovati od ilustracija datih u ovom odjeljku.
Komponenta
Opis
(1)
Priključak za dodatnu bateriju (samo na
odabranim proizvodima)
Povezuje opcionalnu dodatnu bateriju.
(2)
Servisni poklopac
Omogućava pristup ležištu tvrdog diska, utoru za bežični
LAN (WLAN) modul, utoru za WWAN modul (samo na
odabranim proizvodima) i utorima za memorijske module.
UPOZORENJE: Da biste spriječili nastanak stanja
pasivnog sistema, bežični modul zamijenite isključivo
bežičnim modulom čiju je upotrebu u računarima odobrila
vladina agencija koja donosi propise o bežičnim uređajima
u vašoj zemlji ili regiji. Ako zamijenite modul a nakon toga
se pojavi poruka upozorenja, izvadite modul da biste vratili
funkcionalnost računara, a zatim se obratite odjelu za
podršku korisnicima putem aplikacije HP Support
Assistant.
▲
Otkucajte support (podrška) u okvir za
pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
(3)
18
Poglavlje 2 Komponente
Zasun za otpuštanje servisnog poklopca
Otpušta servisni poklopac.
Komponenta
Opis
(4)
Brava za otpuštanje servisnog poklopca
Zaključava servisni poklopac.
(5)
Ventilacijski otvori (2)
Omogućavaju protok zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenata.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski
kako bi hladio unutrašnje komponente i spriječio
pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tokom uobičajenog rada.
(6)
Utor za SIM (samo na odabranim
proizvodima)
Podržava bežični modul za identificiranje pretplatnika
(SIM). SIM utor se nalazi unutar ležišta za bateriju.
Sa donje strane
19
S prednje strane
Komponenta
(1)
Opis
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr.
uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth®
uređaj.
NAPOMENA: Na nekim proizvodima lampica bežične
veze je žuta kad su isključeni svi bežični uređaji.
(2)
(3)
(4)
Lampica napajanja
Lampica adaptera naizmjenične struje/
Lampica baterije
Lampica tvrdog diska
●
Uključena: računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno
stanju uštede energije. Računar prekida napajanje
ekrana i drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se
koristi veoma mala količina energije.
●
Bijela: Računar je povezan sa vanjskim napajanjem i
baterija je napunjena od 90 do 99 procenata.
●
Narandžasta: Računar je povezan sa vanjskim
napajanjem i baterija je napunjena od 0 do 90
procenata.
●
Narandžasta koja treperi: Baterija kao jedini izvor
napajanja za računar dosegla je nizak nivo
napunjenosti. Kada baterija dostigne kritičan nivo
napunjenosti, lampica baterije počet će brzo treptati.
●
Isključena: Baterija je potpuno napunjena.
●
Bijela lampica treperi: Vrši se pristup tvrdom disku.
●
Narandžasta: Zaštita pogona HP 3D DriveGuard
privremeno je parkirala tvrdi disk.
NAPOMENA: Za više informacija o funkciji HP 3D
DriveGuard pogledajte Korištenje softvera HP 3D
DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
na strani 59.
20
Poglavlje 2 Komponente
Naljepnice
Naljepnice zalijepljene na računar sadržavaju informacije koje vam mogu zatrebati pri rješavanju problema sa
sistemom ili kada s računarom putujete u inostranstvo.
VAŽNO: Provjerite sljedeće lokacijama za naljepnice opisane u ovom odjeljku: na donjoj strani računara,
unutar ležišta baterije, ispod servisnog poklopca, ili na poleđini ekrana.
●
Servisna naljepnica—pruža važne informacije za identificiranje vašeg računara. Prilikom kontaktiranja
odjela za podršku, od vas će se vjerovatno tražiti da navedete serijski broj, a moguće i broj proizvoda ili
broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što kontaktirate odjel za podršku.
Vaša servisna naljepnica će izgledom ličiti na neke od primjera navedenih ispod. Potražite ilustraciju
koja najviše odgovora servisnoj naljepnici na vašem računaru.
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Garantni rok
(4)
Broj modela (samo na odabranim proizvodima)
Komponenta
(1)
Naziv modela (samo na odabranim proizvodima)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Garantni rok
●
Naljepnice sa propisima — daju informacije o propisima koje se odnose na računar.
●
Naljepnica ili naljepnice certifikata o bežičnom povezivanju – pružaju informacije o opcionalnim
bežičnim uređajima i oznake odobrenja za države ili regije u kojima je upotreba navedenih uređaja
odobrena.
Naljepnice
21
Umetanje SIM kartice (samo na odabranim proizvodima)
UPOZORENJE: Da biste spriječili oštećenje priključaka, prilikom umetanja SIM kartice koristite minimalnu
silu.
Da biste umetnuli SIM karticu slijedite ove korake:
1.
Isključite računar koristeći komandu Shut down (Isključi).
2.
Zaklopite ekran.
3.
Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani sa računarom.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju.
5.
Preokrenite računar i postavite ga na ravnu površinu sa ležištem za bateriju okrenutim prema vama.
6.
Izvadite bateriju. Pogledajte Uklanjanje baterije na strani 43.
7.
Umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu i pritisnite se čvrsto ne postavi.
NAPOMENA: SIM kartica na vašem računaru može izgledati nešto drugačije od ilustracije u ovom
odjeljku.
NAPOMENA: Pogledajte sliku na ležištu baterije kako bi ste utvrdili na koji način SIM karticu treba
umetnuti u računar.
Da biste uklonili SIM karticu pritisnite je, a zatim je izvadite iz utora.
22
Poglavlje 2 Komponente
3
Mrežne veze
Računar možete ponijeti sa sobom gdje god putujete. Ali čak i kod kuće možete pomoću računara i žične ili
bežične mrežne veze istraživati svijet i pristupiti informacijama na milionima web stranica. Ovo poglavlje će
vam pomoći da se povežete sa tim svijetom.
Povezivanje na bežičnu mrežu
Računar može biti opremljen jednim ili više od sljedećih bežičnih uređaja:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) - Povezuje računar s bežičnim lokalnim mrežama (pod
zajedničkim nazivom Wi-Fi mreže, bežične LAN mreže ili WLAN mreže) u uredima kompanija, kod kuće te
na javnim mjestima kao što su aerodromi, restorani, kafići, hoteli i univerziteti. Na WLAN mreži mobilni
bežični uređaj komunicira s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom tačkom.
●
HP modul za širokopojasni pristup (samo odabrani proizvodi) - uređaj za bežičnu mrežu širokog
područja (WWAN) koji daje mogućnost bežičnog povezivanja na mnogo većem području. Operateri
mobilnih mreža instaliraju bazne stanice (slično tornjevima za mobilne telefone) na velikim geografskim
područjima, omogućavajući pokrivenost čitavih administrativnih cjelina, regija pa čak i država.
●
Bluetooth uređaj - Stvara osobnu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim uređajima na kojima je
omogućen Bluetooth, kao što su računari, telefoni, štampači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U PAN-u
svaki uređaj komunicira direktno s drugim uređajima, pri čemu uređaji moraju biti relativno blizu jedan
drugog - obično unutar 10 metara (otprilike 33 stope) između uređaja.
Korištenje bežičnih kontrola
Bežične uređaje u računaru možete kontrolirati pomoću jedne ili više sljedećih funkcija:
●
Dugme za bežično povezivanje (koriste se i izrazi 'tipka za način rada u avionu' ili 'tipka za bežično
povezivanje') (u ovom poglavlju se koristi izraz 'dugme za bežično povezivanje')
●
Komande operativnog sistema
Dugme za bežično povezivanje
Računar može imati dugme za bežično povezivanje, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije lampice
bežične veze. Rad svih bežičnih uređaja na računaru omogućava se prilikom sklapanja u fabrici.
Lampica bežične veze označava ukupno stanje napajanja bežičnih uređaja, a ne status pojedinačnih uređaja.
Komande operativnog sistema
Opcija Network and Sharing Center (Centar za mrežu i dijeljenje) omogućava vam postavljanje veze ili mreže,
povezivanje na mrežu te dijagnosticiranje problema s mrežom i njihovo rješavanje.
Korištenje kontrola operativnog sistema:
1.
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okvir za pretragu na programskoj traci i odaberite
Control Panel (Upravljačka ploča).
2.
Odaberite Network and Internet (Mreža i internet), a zatim odaberite Network and Sharing Center
(Centar za mrežu i dijeljenje).
Povezivanje na bežičnu mrežu
23
Povezivanje na WLAN mrežu
NAPOMENA: Pri podešavanju Internet pristupa kod kuće morate kreirati račun kod davaoca internetskih
usluga (ISP). Kontaktirajte lokalnog davaoca internetskih usluga da biste kupili internetske usluge i modem.
Davalac internetskih usluga će vam pomoći da postavite modem, instalirate mrežni kabl kako biste povezali
bežični usmjerivač i modem te testirali Internet uslugu.
Da biste se povezali na WLAN mrežu, slijedite ove korake:
1.
Provjerite da li je WLAN uređaj uključen.
2.
Odaberite ikonu statusa mreže na programskoj traci, a zatim se povežite na jednu od dostupnih mreža.
Ako se radi o WLAN mreži s opcijom sigurnosne zaštite, od vas će se tražiti da unesete sigurnosni kod
mreže. Unesite kôd, a zatim odaberite Next (Dalje) kako biste dovršili uspostavljanje veze.
NAPOMENA: Ako na spisku nema nijedne WLAN mreže, možda se nalazite izvan dometa bežičnog
rutera ili pristupne tačke.
NAPOMENA: Ako ne vidite WLAN s kojim se želite povezati, kliknite desnim dugmetom miša ikonu
statusa mreže na programskoj traci, a zatim odaberite Open Network and Sharing Center (Otvori
centar za mrežu i dijeljenje). Odaberite Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili
mrežu). Prikazat će se spisak opcija koje vam omogućavaju ručno pretraživanje i povezivanje na mrežu
ili kreiranje nove mrežne veze.
3.
Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili uspostavljanje veze.
Nakon što se veza uspostavi, odaberite ikonu za status mreže u krajnjem desnom uglu programske trake
kako biste provjerili naziv i status veze.
NAPOMENA: Funkcionalni domet (koliko daleko vaši bežični signali putuju) ovisi o WLAN primjeni,
proizvođaču rutera i smetnjama drugih elektroničkih uređaja ili strukturalnih prepreka kao što su zidovi ili
podovi.
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo
odabrani proizvodi)
Vaš HP računar sa Mobilnim širokopojasnim pristupom ima ugrađenu podršku za usluge mobilne
širokopojasne mreže. Kada novi računar koristite s mrežom mobilnog operatera, slobodno se možete
povezati na Internet, slati poruke e-pošte ili se povezati na mrežu preduzeća, bez potrebe za Wi-Fi
pristupnim tačkama.
NAPOMENA: Ako računar ima funkciju HP Mobile Connect (HP Mobilno povezivanje), uputstva u ovom
odjeljku ne važe. Pogledajte Korištenje funkcije HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) (samo odabrani
proizvodi) na strani 25.
Moguće je da će vam trebati IMEI i/ili MEID broj HP mobilnog širokopojasnog modula kako biste aktivirali
uslugu mobilne širokopojasne mreže. Serijski broj može biti odštampan na naljepnici koja se nalazi na donjoj
strani računara u ležištu baterije, ispod servisnog poklopca ili na stražnjoj strani ekrana.
– ili –
Broj možete pronaći korištenjem sljedećih koraka:
24
1.
Na programskoj traci izaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite View Connection Settings (Prikaži postavke veze).
3.
U odjeljku Mobile broadband (Mobilna širokopojasna mreža) odaberite ikonu statusa mreže.
Poglavlje 3 Mrežne veze
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju korištenje SIM kartice. SIM kartica sadrži osnovne informacije o
vama, kao što su lični identifikacijski broj (PIN) i informacije o mreži. Neki računari imaju unaprijed instaliranu
SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed postavljena, može biti dostavljena sa informacijama o HP mobilnoj
širokopojasnoj mreži koje se isporučuju sa računarom ili vam je operater mobilne mreže može dostaviti
odvojeno od računara.
Za više informacija o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži i načinu aktiviranja usluge kod željenog operatera
mobilne mreže pročitajte podatke o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži isporučene s računarom.
Korištenje funkcije HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) (samo odabrani
proizvodi)
HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) je pretplatnička usluga mobilne širokopojasne mreže koja
vašem računaru pruža ekonomično, sigurno, jednostavno i fleksibilno povezivanje na mobilnu širokopojasnu
mrežu. Da biste mogli koristiti funkciju HP Mobile Connect, računar mora imati SIM karticu i aplikaciju HP
Mobile Connect (HP mobilno povezivanje). Dodatne informacije o usluzi HP Mobile Connect i njenoj
dostupnosti potražite na http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima)
Vaš računar može biti opremljen uređajem za Globalni sistem pozicioniranja (GPS). GPS sateliti sistemima
opremljenim GPS-om šalju informacije o lokaciji, brzini i smjeru kretanja.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP GPS and Location.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo odabrani proizvodi)
Bluetooth uređaj pruža bežične komunikacije kratkog dometa koje zamjenjuju fizičke kablovske veze koje
standardno povezuju elektroničke uređaje kao što su:
●
Računari (stolni, prijenosni, PDA)
●
Telefoni (mobilni, bežični, pametni telefon)
●
Slikovni uređaji (štampači, fotoaparati)
●
Zvučni uređaji (slušalice, zvučnici)
●
Miš
Bluetooth uređaji pružaju ravnopravnu mogućnost koja omogućava postavljanje lične mreže (PAN) Bluetooth
uređaja. Informacije o konfiguraciji i korištenju Bluetooth uređaja možete pronaći u odjeljku Help (Pomoć)
funkcije Bluetooth.
Povezivanje na žičnu mrežu
Na odabranim proizvodima mogu biti dopuštene žične veze: lokalna mreža (LAN) i modemska veza. LAN veza
koristi mrežni kabl i mnogo je brža od modemske koja koristi telefonski kabl. Oba kabla prodaju se posebno.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte uključivati
modemski kabl ili telefonski kabl u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) (samo odabrani proizvodi)
Koristite LAN vezu ako želite direktno povezati računar sa usmjerivačem kod kuće (umjesto bežičnog
povezivanja) ili ako ga želite povezati na postojeću mrežu u vašem uredu.
Za povezivanje na LAN potreban je kabl s 8 kontakata, RJ-45 mrežni kabl.
Povezivanje na žičnu mrežu
25
Da biste povezali mrežni kabl, slijedite ove korake:
1.
Uključite mrežni kabl u mrežnu utičnicu (1) na računaru.
2.
Drugi kraj mrežnog kabla uključite u mrežnu zidnu utičnicu (2) ili usmjerivač.
NAPOMENA: Ako mrežni kabl sadrži sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprečavaju smetnje
izazvane TV i radio prijemom, usmjerite kraj kabla sa sklopovima prema računaru.
Korištenje modema (samo odabrani proizvodi)
Modem mora biti povezan s analognom telefonskom linijom putem RJ-11 modemskog kabela sa 6
kontakata. U nekim zemljama ili regionima potreban je i poseban adapter za modemski kabel. Utičnice za
sisteme sa digitalnom kućnom centralom (PBX) mogu podsjećati na analogne telefonske utičnice, ali one nisu
kompatibilne sa modemom.
Povezivanje modemskog kabela
Da biste spojili modemski kabel, slijedite ove korake:
1.
Utaknite modemski kabel u modemsku utičnicu (1) na računaru.
2.
Utaknite modemski kabel u RJ-11 zidnu utičnicu za telefon (2).
NAPOMENA: Ako modemski kabel sadržava sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprječavaju
smetnje TV i radio prijema, usmjerite kraj kabela sa sklopovima prema računaru.
26
Poglavlje 3 Mrežne veze
Priključivanje adaptera za modemski kabel specifičnog za pojedine zemlje ili regione
Telefonske utičnice se razlikuju, zavisno od pojedine zemlje ili regiona. Da biste koristili modem i modemski
kabel izvan zemlje ili regiona u kojem ste kupili računar, morate nabaviti adapter za modemski kabel
specifičan za pojedine zemlje ili regione.
Da biste povezali modem s analognom telefonskom linijom koja nema RJ-11 telefonsku utičnicu, slijedite ove
korake:
1.
Utaknite modemski kabel u modemsku utičnicu (1) na računaru.
2.
Utaknite modemski kabl u adapter za modemski kabl (2).
3.
Utaknite adapter za modemski kabel (3) u zidnu utičnicu za telefon.
Povezivanje na žičnu mrežu
27
4
Kretanje po ekranu
Po ekranu računara se možete kretati na sljedeće načine:
●
Koristite pokrete prstima direktno na ekranu računara (samo na odabranim proizvodima)
●
Koristite pokrete prstima na dodirnoj podlozi
●
Koristite tastaturu i opcionalnog miša (kupuje se odvojeno)
●
Korištenje pokazivačkog štapića (samo na odabranim proizvodima)
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom
ekranu.
Dodirna podloga vam omogućava navigaciju po ekranu računara i kontrolu nad pokazivačem pomoću
jednostavnih pokreta prstima. Takođe možete koristiti lijevo i desno dugme dodirne podloge onako kako
biste koristili lijevo i desno dugme na vanjskom mišu. Da biste se kretali po dodirnom ekranu (samo na
odabranim proizvodima), dodirnite ekran direktno koristeći pokrete prstima koji su opisani u ovom poglavlju.
Također možete prilagoditi pokrete prstima i prikazati demonstraciju njihovog rada. Otkucajte control
panel (upravljačka ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci i odaberite Control Panel
(Upravljačka ploča), a zatim odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk). U odjeljku Devices and Printers
(Uređaji i štampači), odaberite Mouse (Miš).
NAPOMENA: Ukoliko nije drugačije naglašeno, pokreti prstima mogu se koristiti na dodirnoj podlozi
računara ili na dodirnom ekranu (samo na odabranim proizvodima).
Kucanje
Koristite pokret kucanja/dvostrukog kucanja kako biste odabrali ili otvorili stavku na ekranu.
●
28
Usmjerite prst na stavku na ekranu, a zatim kucnite jednim prstom zonu dodirne podloge ili dodirni
ekran kako biste odabrali datu stavku. Dvaput kucnite prstom na stavku kako biste je otvorili.
Poglavlje 4 Kretanje po ekranu
Zumiranje hvatanjem s dva prsta
Koristite pokret zumiranja hvatanjem s dva prsta za uvećavanje ili smanjivanje prikaza slike ili teksta.
●
Smanjite prikaz tako što ćete postaviti dva razmaknuta prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran,
a zatim ih približiti.
●
Uvećajte prikaz tako što ćete postaviti dva skupljena prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran, a
zatim ih razmaknuti.
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret pomicanja s dva prsta za kretanje dolje, gore ili bočno po stranici ili slici.
●
Stavite dva prsta, malo razdvojena, na zonu dodirne podloge, a zatim ih povlačite gore, dolje, lijevo ili
desno.
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu.
29
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret kucanja s dva prsta kako biste otvorili meni za objekt na ekranu.
NAPOMENA:
●
Kuckanjem s dva prsta obavlja se ista funkcija koju vrši desni klik dugmetom miša.
Kucnite s dva prsta zonu dodirne podloge kako biste otvorili meni s opcijama za odabrani objekt.
Klizanje jednim prstom (samo dodirni ekran)
Koristite klizanje jednim prstom za micanje ili pomjeranje kroz spiskove i stranice ili za pomjeranje objekta.
30
●
Da biste se pomjerali po ekranu, polako klizite jednim prstom preko ekrana u smjeru u kome želite da se
pokazivač kreće.
●
Da biste pomjerili objekt, pritisnite prstom dati objekt i držite, a zatim prevucite prst kako biste
premjestili objekt.
Poglavlje 4 Kretanje po ekranu
5
Zabavne funkcije
Koristite svoj HP računar za posao ili za zabavu kroz sastajanje s drugim osobama preko web kamere,
miksanje zvuka i videa ili povežite eksterne uređaje kao što su projektor, monitor, TV ili zvučnici. Pogledajte
Komponente na strani 4 kako biste pronašli funkcije za zvuk, video i kameru na računaru.
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima)
Računar ima web kameru (integriranu kameru) koja snima video i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa video-zapisa.
▲
Da biste pristupili kameri, otkucajte camera u okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim
odaberite Camera (Kamera) sa spiska aplikacija.
Korištenje audio funkcija
Možete preuzimati muziku i slušati je, prenositi audio sadržaj (uključujući radio) s weba, snimati audio ili
miksati zvuk i video radi kreiranja multimedijalnih sadržaja. Možete i puštati muzičke CD diskove na računaru
(na odabranim proizvodima) ili možete povezati eksterni optički pogon kako biste puštali CD diskove. Da biste
povećali uživanje tokom slušanja, povežite slušalice ili zvučnike.
Povezivanje zvučnika
Zvučnike možete priključiti na računar tako što ćete ih spojiti na USB priključke ili utičnicu za audio izlaz
(slušalice) na računaru ili baznoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računarom, slijedite uputstva proizvođača uređaja. Prije priključivanja
zvučnika, smanjite jačinu zvuka.
Povezivanje slušalica sa mikrofonom
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Obavještenja o
propisima, sigurnosti i zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom dokumentu:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Specifications (Specifikacije), a zatim odaberite User
Guides (Korisnički vodiči).
Slušalice kombinirane sa mikrofonom zovu se naglavne slušalice sa mikrofonom. Slušalice s kablom ili
naglavne slušalice s kablom možete povezati na priključak za audio izlaz (slušalice) / audio ulaz (mikrofon)
na računaru.
Da biste povezali bežične slušalice sa mikrofonom na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima)
31
Korištenje postavki za zvuk
Koristite postavke zvuka kako biste podesili jačinu zvuka sistema, promijenili zvuke sistema ili upravljali
audio uređajima.
Da biste prikazali ili promijenili postavke za zvuk:
▲
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci,
odaberite Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i Zvuk), a zatim
odaberite Sound (Zvuk).
– ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), odaberite Control Panel (Upravljačka
ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim odaberite Sound (Zvuk).
Vaš računar može imati poboljšani zvučni sistem kompanija Bang & Olufsen, DTS, Beats audio, ili nekog
drugog dobavljača. Zbog toga računar može sadržavati napredne audio funkcije kojima se može upravljati
putem audio upravljačke ploče specifične za vaš audio sistem.
Koristite upravljačku ploču kako biste prikazali postavke za zvuk i upravljali njima.
▲
Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci,
odaberite Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim
odaberite audio upravljačku ploču specifičnu za vaš audio sistem.
– ili –
Desnim dugmetom miša kliknite na dugme Start (Početak), odaberite Control Panel (Upravljačka
ploča), odaberite Hardware and Sound (Hardver i zvuk), a zatim odaberite audio upravljačku ploču
specifičnu za vaš audio sistem.
Touch to Share (Razmjena dodirom) (samo na odabranim
proizvodima)
Vaš računar ima napredni hardver za komunikaciju u bliskom polju (NFC) koji vam omogućava da bežično
razmjenjujete podatke dodirom između uređaja koji imaju omogućenu opciju NFC. Sa NFC tehnologijom,
možete dijeliti web lokacije, prenositi kontaktne informacije, i kucnuti za štampanje na štampačima sa
omogućenom opcijom NFC.
SAVJET: Možete preuzeti NFC aplikacije koje će vam pružiti dodatne NFC funkcije.
VAŽNO: Prije nego počnete dijeliti, budite sigurni da je na vašim uređajima omogućena opcija NFC. Možda
ćete morati isključiti određene usluge, kao što je sBeam, kako bi NFC mogao funkcionirati na Windows 10
uređajima. Provjerite s proizvođačem NFC uređaja kako biste bili sigurni da je kompatibilan s operativnim
sistemom Windows 10.
32
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
Počnite dijeliti
Dodirnite svojim NFC uređajem ekran računara da biste započeli dijeljenje između uređaja i računara.
1.
Otvorite stavku koju želite dijeliti.
2.
Dodrnite jednom NFC antenom drugu antenu. Možda ćete čuti zvuk kada antene prepoznaju jedna
drugu.
NAPOMENA: NFC antena na vašem računaru se nalazi ispod dodirne podloge. Da biste pronašli gdje se
nalazi NFC antena drugog uređaja, pogledajte uputstva za vaš uređaj.
3.
Možda će se na vašem uređaju pojaviti poruka koja će od vas zatražiti da započnete prijenos, i na vašem
računaru poruka da li želite prihvatiti prijenos. Da biste prihvatili prijenos pratite upute na ekranu.
Korištenje video funkcija
Vaš računar je snažan video uređaj koji vam omogućava gledanje prijenosa video zapisa s omiljenih web
lokacija te preuzimanje video sadržaja i filmova koje možete gledati na računaru kada niste povezani na
mrežu.
Da biste poboljšali uživanje u gledanju, koristite jedan od video priključaka i priključite vanjski monitor,
projektor ili TV.
VAŽNO: Pazite da vanjski uređaj bude povezan na odgovarajući priključak na računaru putem
odgovarajućeg kabla. Pogledajte upute proizvođača uređaja.
Za informacije o korištenju video funkcija pogledajte HP Support Assistant.
Korištenje video funkcija
33
Povezivanje video uređaja pomoću VGA kabla
NAPOMENA:
Da biste povezali VGA uređaj s računarom, trebate VGA kabl koji se prodaje zasebno.
Da biste vidjeli sliku sa ekrana računara na vanjskom VGA monitoru ili na projektoru radi prezentacije,
priključite monitor ili projektor na VGA priključak računara.
1.
Spojite VGA kabl monitora ili projektora na VGA priključak na računaru kako je prikazano na slici.
2.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u
okviru za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite
Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran) odaberite
Adjust resolution (Podesi rezoluciju).
34
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
Povezivanje uređaja za digitalni prikaz pomoću Dual-Mode DisplayPort kabla
Dual-Mode DisplayPort povezuje digitalni uređaj za prikaz, npr. monitor ili projektor visokih performansi.
Dual-Mode DisplayPort pruža bolju kvalitetu od VGA priključka za vanjski monitor i poboljšava mogućnost
digitalnog povezivanja.
1.
Jedan kraj Dual-Mode DisplayPort kabla spojite na Dual-Mode DisplayPort priključak na računaru.
2.
Uključite drugi kraj kabla u video uređaj u digitalni uređaj za prikaz.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Istovremeni prikaz slike na ekranu računara i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike prošireno na ekranu i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipke fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Otkucajte control panel (upravljačka ploča) u
okviru za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Control Panel (Upravljačka ploča), odaberite
Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran) odaberite
Adjust resolution (Podesi rezoluciju).
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana pomoću funkcije MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) omogućava da na računar povežete više žičanih uređaja za prikaz tako što ćete
ih povezati na VGA ili DisplayPort priključke na računaru i također na VGA ili DisplayPort priključke na
vanjskom čvorištu ili priključnoj stanici. Možete povezivati na više načina, zavisno od vrste grafičkog
kontrolera instaliranog na vašem računaru i od toga da li vaš računar ima ugrađeno čvorište. Da biste
ustanovili koji je hardver instaliran na računaru idite na Device Manager (Upravljanje uređajima).
▲
Otkucajte device manager (upravitelj uređaja) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, a
zatim odaberite aplikaciju Device Manager (Upravitelj uređaja). Na spisku se prikazuju svi uređaji
instalirani na računaru.
Korištenje video funkcija
35
Povezivanje ekrana na računare sa AMD ili Nvidia grafikom (sa opcionalnim čvorištem).
NAPOMENA:
za prikaz.
Sa AMD grafičkim kontrolorom i opcionalnim čvorištem možete povezati do 6 vanjskih uređaja
NAPOMENA: Sa Nvidia grafičkim kontrolorom i opcionalnim čvorištem možete povezati do 4 vanjska
uređaja za prikaz.
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite vanjski razvodnik (kupuje se posebno) na DisplayPort na vašem računaru pomoću DP-DP
kabla (kupuje se odvojeno). Vodite računa da je strujni adapter razvodnika priključen na naizmjeničnu
struju.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke na čvorištu.
3.
Da biste vidjeli sve povezane uređaje za prikaz, otkucajte device manager (upravljanje uređajima) u
okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju Device Manager (Upravljanje
uređajima). Ako ne vidite sve priključene ekrane, provjerite je li svaki uređaj priključen u odgovarajući
priključak na razvodniku.
NAPOMENA: Izbor više ekrana uključuje Duplicate (Dvostruko), čime se sadržaj sa vašeg ekrana
računara prenosi na sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se sadržaj vašeg ekrana
računara raširi preko svih uključenih uređaja za prikaz.
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa opcionalnim čvorištem).
NAPOMENA:
prikaz.
Sa Intel grafičkim kontrolorom i opcionalnim čvorištem možete povezati do 3 uređaja za
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite vanjski razvodnik (kupuje se posebno) na DisplayPort na vašem računaru pomoću DP-DP
kabla (kupuje se odvojeno). Vodite računa da je strujni adapter razvodnika priključen na naizmjeničnu
struju.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke na čvorištu.
3.
Kada Windows otkrije monitor povezan sa DP čvorištem, prikaže se dijaloški okvir DisplayPort
Topology Notification (Obavještenje o DisplayPort topologiji). Kliknite na odgovarajuće opcije da
konfigurišete svoje ekrane. Izbor više ekrana uključuje opciju Duplicate (Dvostruko), čime se sadržaj
vašeg ekrana prenosi na sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se slika vašeg ekrana
raširi preko svih uključenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite da je svaki uređaj za prikaz priključen u
odgovarajući priključak na razvodniku. Za više informacija otkucajte control panel (upravljačka
ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Control Panel (Upravljačka ploča),
odaberite Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran)
odaberite Adjust resolution (Podesi rezoluciju).
36
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa ugrađenim čvorištem).
Sa vašim unutrašnjim čvorištem i Intel grafičkim kontrolorom možete povezati do 3 uređaja za prikaz u
sljedećim konfiguracijama:
●
Dva DP monitora 1920 x 1200 DP povezana na računar + jedan VGA monitor 1920 x 1200 VGA povezan
na opcionalnu priključnu stanicu
●
Jedan DP monitor 2560 x 1600 DP povezan na računar + jedan VGA monitor 1920 x 1200 povezan na
opcionalnu priključnu stanicu
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke (DP) na
računaru ili na priključnoj stanici.
2.
Kada Windows otkrije monitor povezan sa DP čvorištem, prikaže se dijaloški okvir DisplayPort
Topology Notification (Obavještenje o DisplayPort topologiji). Kliknite na odgovarajuće opcije da
konfigurišete svoje ekrane. Izbor više ekrana uključuje opciju Duplicate (Dvostruko), čime se sadržaj
vašeg ekrana prenosi na sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se slika vašeg ekrana
raširi preko svih uključenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite da je svaki uređaj za prikaz priključen u
odgovarajući priključak na razvodniku. Za više informacija otkucajte control panel (upravljačka
ploča) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Control Panel (Upravljačka ploča),
odaberite Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran)
odaberite Adjust resolution (Podesi rezoluciju).
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast
(samo na odabranim proizvodima)
NAPOMENA: Da biste saznali koji tip ekrana imate (kompatibilni s funkcijom Miracast ili Intel WiDi),
pogledajte dokumentaciju koji ste dobili sa vašim TV-om ili sekundarnim ekranom.
Da biste otkrili i povezali se s bežičnim ekranima koji su kompatibilni s funkcijom Miracast, bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake navedene u nastavku.
Da biste otvorili Miracast:
▲
Otkucajte project (projiciraj) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Project
to a second screen (Projiciraj na drugi ekran). Kliknite Connect to a wireless display (Povezivanje na
bežični ekran), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje video funkcija
37
Otkrivanje i povezivanje sa ekranima certificiranim za Intel WiDi (samo na
odabranim proizvodima)
Koristite Intel WiDi bežični prikaz da biste bežično prikazali pojedinačne fajlove poput fotografija, muzike ili
video snimaka, ili da biste cijeli ekran računara identično prikazali na TV-u ili sekundarnom uređaju za
prikazivanje.
Intel WiDi, premium Miracast rješenje, omogućava jednostavno i besprijekorno uparivanje sa vašim
sekundarnim uređajem za prikazivanje; omogućava identičan prikaz preko punog ekrana; i poboljšava brzinu,
kvalitet i skaliranje.
Da biste povezali na ekrane certificirane za Intel WiDi:
▲
Otkucajte project (projiciraj) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Project
to a second screen (Projiciraj na drugi ekran). Kliknite Connect to a wireless display (Povezivanje na
bežični ekran), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Otvaranje funkcije Intel WiDi:
▲
38
Otkucajte Intel WiDi u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Intel WiDi.
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
6
Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: Računar može imati dugme za napajanje ili prekidač napajanja. Izraz dugme za napajanje se u
ovom vodiču koristi za upućivanje na sve vrste kontrola napajanja.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
UPOZORENJE: Prilikom isključivanja računara gube se podaci koje ranije niste sačuvali.
Naredbom za isključivanje zatvaraju se svi otvoreni programi, uključujući i operativni sistem, a nakon toga
isključuju ekran i računar.
Računar isključite u sljedećim situacijama:
●
Kad trebate zamijeniti bateriju ili pristupiti komponentama unutar računara
●
Kada priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne povezuje putem priključka univerzalne serijske
sabirnice (USB)
●
Ukoliko će računar biti van upotrebe i iskopčan sa vanjskog napajanja duže vrijeme
Iako računar možete isključiti pomoću dugmeta za napajanje, preporučeni postupak je korištenje naredbe za
isključivanje operativnog sistema Windows.
NAPOMENA: Ako je računar u stanju mirovanja ili hibernacije, morate najprije izaći iz stanja mirovanja ili
hibernacije da bi se računar mogao isključiti kratkim pritiskom na dugme za napajanje.
1.
Sačuvajte podatke s kojim ste radili i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim odaberite Shut down
(Isključi).
Ako je računar pasivan, a vi ne možete koristiti prethodni postupak isključivanja, isprobajte sljedeće vanredne
postupke prema priloženom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete. Odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim odaberite Shut down (Isključi).
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Isključite računar iz vanjskog napajanja.
●
Izvadite bateriju.
Postavljanje opcija napajanja
Korištenje stanja za uštedu energije
Stanje mirovanja se omogućava prilikom sklapanja računara u fabrici. Kada je pokrenuto stanje mirovanja,
lampica napajanja treperi i ekran je isključen. Podaci s kojim ste radili sačuvaju se u memoriji.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od mogućeg oštećenja audio i video sadržaja, gubitka funkcionalnosti
reproduciranja audio ili videozapisa ili gubitka podataka, stanje mirovanja i hibernacije ne pokrećite za
vrijeme operacija čitanja ili zapisivanja na disk ili vanjsku memorijsku karticu.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
39
NAPOMENA: U stanju mirovanja ne možete pokrenuti nikakvu vrstu mrežnog povezivanja niti koristiti
funkcije računara.
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega
Ako je računar uključen, stanje mirovanja možete pokrenuti na jedan od sljedećih načina:
●
Nakratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Odaberite dugme Start (Početak), odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim Sleep (Stanje mirovanja).
Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
Kad računar izađe iz stanja mirovanja, lampice napajanja se uključuju i računar se vraća na ekran na kojem ste
prestali raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste postavili traženje lozinke prilikom ponovnog aktiviranja računara, morate unijeti
svoju lozinku za Windows kako bi računar ponovo prikazivao sliku na ekranu.
Omogućavanje i izlazak iz hibernacije koju pokreće korisnik (samo odabrani proizvodi)
Možete omogućiti hibernaciju koju pokreće korisnik i promijeniti druge postavke napajanja i vrijeme čekanja
koristeći opcije napajanja.
1.
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim
odaberite Power Options (Opcije napajanja).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Power meter (Mjerač napajanja)
, a zatim odaberite Power
Options (Opcije napajanja).
2.
U lijevom oknu odaberite Choose what the power buttons does (Odaberi funkcije dugmadi za
uključivanje/isključivanje).
3.
Odaberite Change Settings that are currently unavailable (Promijeni postavke koje su trenutno
nedostupne), a zatim u području When I press the power button (Kada pritisnem dugme za
uključivanje/isključivanje) ili When I press the sleep button (Kada pritisnem dugme za stanje mirovanja)
odaberite Hibernate (Hiberniraj).
– ili –
Pod stavkom Shutdown settings (Postavke za isključivanje) odaberite okvir Hibernate (Hiberniraj) kako
biste prikazali opciju Hibernate (Hiberniraj) u meniju Power (Napajanje).
4.
Odaberite Save changes (Sačuvaj promjene).
Da biste izašli iz stanja hibernacije, nakratko pritisnite dugme za napajanje. Lampice napajanja se uključuju i
vaš se rad vraća na ekran, na onom mjestu na kojem ste prestali raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste postavili da se traži lozinka prilikom pokretanja iz stanja mirovanja, morate unijeti
Windows lozinku prije nego što se programi s kojim ste radili ponovo pojave na ekranu.
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja
Mjerač napajanja nalazi se na radnoj površini operativnog sistema Windows. Mjerač napajanja omogućava
vam brzo pristupanje postavkama napajanja i prikaz preostalog nivoa napunjenosti baterije.
40
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
●
Da biste prikazali procenat preostale napunjenosti baterije, kao i trenutni plan napajanja, postavite
pokazivač miša iznad ikone mjerača napajanja
●
.
Da biste koristili stavku Power Options (Opcije napajanja), kliknite desnim dugmetom miša ikonu
mjerača napajanja
, a zatim odaberite stavku sa spiska. Možete i otkucati power options (opcije
napajanja) u okvir pretraživanja na programskoj traci i zatim odabrati Power Options (Opcije napajanja).
Različite ikone mjerača napajanja pokazuju da li računar radi na baterijsko ili na vanjsko napajanje. Ikona
također prikazuje poruku ako je baterija dosegnula nizak ili kritičan nivo napunjenosti.
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada
Da biste podesili računar tako da zatraži upisivanje lozinke prilikom izlaska računara iz stanja mirovanja ili
hibernacije, slijedite ove korake:
1.
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim
odaberite Power Options (Opcije napajanja).
‒ ili –
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Power meter (Mjerač napajanja)
, a zatim odaberite Power
Options (Opcije napajanja).
2.
U lijevom okviru odaberite Require a password on wakeup (Zahtijevaj lozinku prilikom izlaska iz
štedljivog načina rada).
3.
Odaberite Change Settings that are currently unavailable (Promijeni postavke koje trenutno nisu
dostupne).
4.
Odaberite Require a password (recommended) (Zahtijevaj lozinku (preporučuje se)).
NAPOMENA: Da biste kreirali lozinku za korisnički račun ili promijenili trenutnu lozinku za korisnički
račun, odaberite Create or change your user account password (Kreiraj ili promijeni lozinku za
korisnički račun), a zatim slijedite uputstva na ekranu. Ako ne trebate kreirati ili promijeniti lozinku za
korisnički račun, idite na korak 5.
5.
Odaberite Save changes (Sačuvaj promjene).
Korištenje baterijskog napajanja
OPOMENA! Da biste smanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo bateriju koja je priložena uz
računar, zamjensku bateriju koju je obezbijedio HP ili kompatibilnu bateriju koja je kupljena od HP.
Računar radi na baterijsko napajanje uvijek kada nije priključen na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom.
Vijek trajanja baterije računara razlikuje se zavisno od postavki upravljanja napajanjem, programa koji se na
njemu pokreću, osvijetljenosti ekrana, vanjskih uređaja koji su povezani s računarom i ostalih faktorima.
Držanje baterije u računaru uvijek kada je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom puni bateriju i
štiti vaš rad u slučaju nestanka struje. Ako se u računaru nalazi napunjena baterija, a on radi na vanjskom
napajanju naizmjeničnom strujom putem adaptera naizmjenične struje, računar će prijeći na baterijsko
napajanje kada se adapter naizmjenične struje iskopča iz računara ili kada se prekine napajanje
naizmjeničnom strujom.
NAPOMENA: Kada iskopčate napajanje naizmjeničnom strujom, osvijetljenost ekrana automatski se
smanjuje kako bi se produžio vijek trajanja baterije. Odabrani računarski proizvodi mogu se prebacivati s
jednog grafičkog načina rada na drugi radi produženja vijeka trajanja baterije.
Postavljanje opcija napajanja
41
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji
Da biste pristupili informacijama o bateriji:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Diagnostics and Tools (Dijagnostika i alati), a zatim
odaberite HP Battery Check (HP Provjera baterije). Ako program HP Battery Check (HP provjera baterije)
pokaže da je potrebno zamijeniti bateriju, kontaktirajte podršku.
Aplikacija HP Support Assistant pruža sljedeće alatke i informacije o bateriji.
●
Alatka Battery Check (Provjera baterije) za testiranje učinkovitosti baterije
●
Informacije o kalibraciji, upravljanju napajanjem i pravilnom održavanju i pohrani radi maksimalnog
povećanja vijeka trajanja baterije
●
Informacije o vrstama, specifikacijama, životnim ciklusima i kapacitetima baterija
Korištenje alata HP Battery check (HP provjera baterije)
Aplikacija HP Support Assistant pruža informacije o statusu baterije instalirane u računaru.
Pokretanje alata HP Battery Check (HP provjera baterije):
1.
Spojite adapter naizmjenične struje s računarom.
NAPOMENA: Računar mora biti povezan s vanjskim napajanjem kako bi alat HP Battery Check (HP
provjera baterije) mogao ispravno funkcionirati.
2.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
3.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Diagnostics and Tools (Dijagnostika i alati), a zatim
odaberite HP Battery Check (HP Provjera baterije). Ako program HP Battery Check (HP provjera baterije)
pokaže da je potrebno zamijeniti bateriju, kontaktirajte podršku.
Alat HP Battery Check (HP provjera baterije) ispituje bateriju i njene ćelije, utvrđujući da li ispravno rade, a
zatim izvještava o rezultatima ispitivanja.
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije
▲
Pomaknite pokazivač preko ikone Power meter (Mjerač napajanja)
.
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije
Vrijeme pražnjenja baterije varira ovisno od funkcija koje koristite dok računar radi na baterijsko napajanje.
Maksimalno vrijeme pražnjenja baterije postepeno se skraćuje jer se kapacitet baterije neizbježno smanjuje.
42
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Savjeti za produžavanje vremena pražnjenja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje ekrana.
●
Izvadite bateriju iz računara kada se ne koristi ili ne puni.
●
Bateriju držite na hladnom i suhom mjestu.
●
Odaberite postavku Power saver (Štednja energije) u odjeljku Power Options (Opcije napajanja).
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije
U ovom odjeljku se opisuju fabrički postavljena upozorenja i reakcije sistema. Neka upozorenja o niskim
nivoima napunjenosti baterije i reakcije sistema mogu se promijeniti putem opcije Power Options (Opcije
napajanja). Preference postavljene korištenjem Power Options (Opcije napajanja) ne utiču na lampice.
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim
odaberite Power Options (Opcije napajanja).
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije
Kada baterija kao jedini izvor napajanja za računar dostigne nizak ili kritičan nivo napunjenosti, dešava se
sljedeće:
●
Lampica baterije (samo odabrani proizvodi) pokazuje nizak ili kritično nizak nivo napunjenosti baterije.
– ili –
●
Ikona Power meter (Mjerač napajanja)
prikazuje obavještenje o niskom ili kritično niskom nivou
napunjenosti baterije.
Ako je računar uključen ili u stanju mirovanja, nakratko će ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i
izgubiti sve podatke koje niste prethodno sačuvali.
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada je dostupno vanjsko napajanje
▲
Priključite neki od sljedećih uređaja:
●
Adapter naizmjenične struje
●
Opcionalni uređaj za priključivanje ili proširenje
●
Opcionalni adapter za napajanje kupljen kao dodatna oprema od kompanije HP
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja
Da biste riješili problem niskog nivoa napunjenosti kada nije dostupan nijedan izvor napajanja, sačuvajte
podatke s kojim radite i isključite računar.
Uklanjanje baterije
Da biste uklonili bateriju:
UPOZORENJE: Ukoliko uklonite bateriju koja predstavlja jedini izvor napajanja za računar, može doći do
gubitka informacija. Da biste spriječili gubitak informacija, sačuvajte podatke s kojim ste radili i isključite
računar iz operativnog sistema Windows prije nego što uklonite bateriju.
1.
Preokrenite računar i postavite ga na ravnu površinu sa ležištem za bateriju okrenutim prema vama.
2.
Uklonite servisni poklopac.
Postavljanje opcija napajanja
43
a.
Sa zasunom za otpuštanje servisnog poklopca okrenutim prema vama, klizno gurnite zasun za
otpuštanje baterije (1) u desno, uklonite vijak (ukoliko postoji opcionalni vijak) (2), i onda ponovo
klizno gurnite zasun za otpuštanje (3) u desno kako biste oslobodili servisni poklopac.
NAPOMENA: Ako ne želite koristiti opcionalni vijak, možete ga pohraniti unutar servisnog
poklopca.
b.
3.
44
Klizno pomjerite servisni poklopac prema prednjem dijelu računara (4) i podignite ga (5) da biste
ga odstranili.
Klizno gurnite zasune za otpuštanje baterije (1) da biste oslobodili bateriju, i onda podignite bateriju (2).
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
4.
Uklonite bateriju iz računara (3).
Štednja baterijskog napajanja
●
Otkucajte power options (opcije napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim
odaberite Power Options (Opcije napajanja).
‒ ili –
●
Odaberite postavke male potrošnje energije putem Opcija napajanja:
●
Isključite bežičnu i LAN vezu i izađite iz modemskih aplikacija kada ih ne koristite.
●
Iskopčajte vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite.
●
Zaustavite, onemogućite ili uklonite vanjske memorijske kartice koje ne koristite.
●
Smanjite osvijetljenost ekrana.
●
Prije nego prestanete s radom na računaru, pokrenite stanje mirovanja ili isključite računar.
Pohranjivanje baterije
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja baterije, ne izlažite je visokim temperaturama u dužim
vremenskim razdobljima.
Ukoliko se računar neće koristiti i bit će iskopčan iz vanjskog napajanja više od dvije sedmice, uklonite
bateriju koju može mijenjati korisnik i pohranite je odvojeno od računara.
Da biste produžili napunjenost pohranjene baterije, pohranite je na hladnom i suhom mjestu.
NAPOMENA: Pohranjenu bateriju treba provjeravati svakih šest mjeseci. Ako je kapacitet manji od 50 posto,
bateriju ponovno napunite prije vraćanja na pohranu.
Kalibrirajte bateriju prije upotrebe ako je bila pohranjena mjesec dana ili duže.
Postavljanje opcija napajanja
45
Odlaganje baterije
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od požara ili opekotina, nemojte rastavljati, razbijati ili bušiti bateriju;
nemojte praviti kratki spoj na vanjskim kontaktima; nemojte odlagati bateriju u vatru ili u vodu.
Za informacije o ispravnom odlaganju baterije pogledajte Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti životne
sredine.
Pristupanje ovom dokumentu:
▲
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
Zamjena baterije
Alat HP Battery Check (HP provjera baterije) upozorava vas da bateriju morate zamijeniti kada se unutrašnja
ćelija ne puni ispravno ili kada je kapacitet baterije znatno oslabio. Ako je baterija eventualno pokrivena HP
garancijom, uputstva sadrže i identifikacijski broj garancije. Poruka vas upućuje na web stranicu kompanije
HP gdje možete naći više informacija o naručivanju zamjenske baterije.
Korištenje vanjskog napajanja naizmjeničnom strujom
OPOMENA! Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost pojavljivanja sigurnosnih problema, koristite isključivo adapter
naizmjenične struje koji ste dobili s računarom, zamjenski adapter naizmjenične struje koji ste dobili od
kompanije HP ili kompatibilni adapter naizmjenične struje koji ste kupili od kompanije HP.
NAPOMENA: Za informacije o priključivanju na napajanje naizmjeničnom strujom pogledajte poster
Uputstva za postavljanje koji se nalazi u pakovanju računara.
Vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom obezbjeđuje se putem odobrenog adaptera za naizmjeničnu struju
ili opcionalnih uređaja za priključivanje ili proširenje.
Priključite računar na vanjsko izvor napajanja naizmjeničnom strujom u svakoj od sljedećih okolnosti:
●
Kada punite ili kalibrirate bateriju
●
Kada instalirate ili mijenjate softver sistema
●
Prilikom zapisivanja informacija na CD, DVD ili BD disk (samo odabrani proizvodi)
●
Kada je aktivna funkcija Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
●
Kada izrađujete rezervnu kopiju ili vršite obnovu
Kad povežete računar na vanjski izvor napajanja naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Ako je računar uključen, ikona mjerača napajanja na programskoj traci mijenja izgled.
Kad isključite računar iz vanjskog napajanja naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
46
●
Računar se prebacuje na baterijsko napajanje.
●
Osvijetljenost ekrana automatski se smanjuje kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Testiranje adaptera naizmjenične struje
Ispitajte adapter za naizmjeničnu struju ako računar pokazuje neki od sljedećih simptoma kad je priključen na
napajanje naizmjeničnom strujom:
●
Računar se ne uključuje.
●
Ekran se ne uključuje.
●
Lampice napajanja su ugašene.
Da biste testirali adapter naizmjenične struje:
1.
Isključite računar.
2.
Uklonite bateriju iz računara.
3.
Priključite adapter naizmjenične struje na računar, a zatim ga uključite u utičnicu za naizmjeničnu struju.
4.
Uključite računar.
●
Ako se lampica napajanja uključi, adapter naizmjenične struje funkcionira ispravno.
●
Ako lampice napajanja ostanu isključene, adapter naizmjenične struje ne funkcionira i treba ga
zamijeniti.
Informacije o nabavci zamjenskog adaptera za napajanje naizmjeničnom strujom zatražite od odjela za
podršku.
Postavljanje opcija napajanja
47
7
Sigurnost
Zaštita računara
Standardne sigurnosne osobine, koje pruža operativni sistem Windows i Setup Utility (Uslužni program za
postavljanje) (BIOS) koje ne pripada operativnom sistemu Windows, mogu zaštititi osobne postavke i podatke
od raznih rizika.
NAPOMENA: Sigurnosna rješenja dizajnirana su budu sredstva za odvraćanje. Ova sredstva za odvraćanje
možda neće spriječiti krađu ili pogrešno rukovanje proizvodom.
NAPOMENA: Prije nego što pošaljete računar na servisiranje, napravite rezervne kopije podataka i izbrišite
povjerljive podatke, te uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA:
Neke karakteristike navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem računaru.
NAPOMENA: Vaš računar podržava Computrace, internetsku uslugu praćenja i obnavljanja zasnovanu na
sigurnosti koja je dostupna u određenim regionima. Ako računar bude ukraden, Computrace može pratiti
računar ako neovlašteni korisnik pristupi internetu. Morate kupiti softver i pretplatiti se na uslugu kako biste
koristili Computrace. Za informacije o naručivanju softvera Computrace posjetite http://www.hp.com.
Rizik za računar
Sigurnosna funkcija
Neovlašteno korištenje računara
HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom, pametnom karticom,
karticom bez kontakata, registriranim otiscima prsta ili drugim
akreditivima za provjeru autentičnosti
Neovlašteni pristup funkciji Computer Setup (Postavljanje
računara) (BIOS)
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup*
(Postavljanje računara)
Neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska
Lozinka za DriveLock (samo na odabranim proizvodima) u
programu Computer Setup* (Postavljanje računara)
Neovlašteno pokretanje s opcionalnog eksternog optičkog
pogona (samo na odabranim proizvodima), opcionalnog
eksternog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima) ili s
internog mrežnog adaptera
Osobina Boot options (Opcije pokretanja) u funkciji Computer
Setup* (Postavljanje računara)
Neovlašteni pristup korisničkom računu operativnog sistema
Windows
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašteni pristup podacima
●
HP Drive Encryption softver
●
Windows Defender
Neovlašteni pristup funkciji Computer Setup (Postavljanje
računara) i drugim identifikacijskim informacijama sistema
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup*
(Postavljanje računara)
Neovlašteno uklanjanje računara
Utor za sigurnosni kabl (koristi se s opcionalnim sigurnosnim
kablom samo na odabranim proizvodima)
*Unaprijed instalirani uslužni program Computer Setup (Postavljanje računara) je zasnovan na ROM-u i može se koristiti i kada
operativni sistem ne radi ili se ne može učitati. Možete koristiti pokazivački uređaj (dodirna podloga, pokazivački štapić ili USB miš) ili
tastaturu za navigaciju i odabir stavki u programu Computer Setup (Postavljanje računara).
NAPOMENA:
48
Na tabletima bez tastature, možete koristiti dodirni ekran.
Poglavlje 7 Sigurnost
Korištenje lozinki
Lozinka je grupa znakova koje ste odabrali za osiguranje računarskih podataka. Može se postaviti nekoliko
vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite kontrolirati pristup podacima. Lozinke možete postaviti u
operativnom sistemu Windows ili u programu Computer Setup (Postavljanje računara) koji je unaprijed
instaliran na računaru.
●
Administratorska lozinka za BIOS i lozinka za DriveLock su postavljene u programu Computer Setup
(Postavljanje računara) i njima upravlja BIOS datog sistema.
●
Windows lozinke postavljaju se samo u operativnom sistemu Windows.
●
Ako zaboravite i korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock postavljenu u funkciji
Computer Setup (Postavljanje računara), tvrdi disk koji je zaštićen ovim lozinkama je trajno zaključan i
više se ne može koristiti.
Istu lozinku možete koristiti i za program Setup Utility (Postavljanje računara) i za sigurnosnu funkciju
sistema Windows. Istu lozinku možete koristiti i za druge osobine uslužnog programa Computer Setup
(Postavljanje računara).
Imajte na umu sljedeće savjete za kreiranje i čuvanje lozinki:
●
Prilikom izrade lozinki pridržavajte se zahtjeva koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za različite aplikacije ili web stranice, i nemojte koristiti svoju Windows
lozinku za bilo koju drugu aplikaciju ili web stranicu.
●
Koristite funkciju Upravitelj lozinkama za HP Client Security kako biste pohranili korisnička imena i
lozinke za svoje web lokacije i aplikacije. Moći ćete ih bezbjedno pročitati u budućnosti ako ih se ne
budete mogli sjetiti.
●
Ne pohranjujte lozinke u fajl na računaru.
Naredna tabela navodi najčešće korištene Windows lozinke i administratorske lozinke za BIOS i opisuje
njihove funkcije.
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup administratorskom računu za operativni sistem
Windows.
NAPOMENA: Postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup korisničkom računu za operativni sistem Windows.
*Za informacije o postavljanju administratorske lozinke za Windows ili korisničke lozinke za Windows, otkucajte support (podrška) u
okvir za pretragu na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant .
Korištenje lozinki
49
Postavljanje lozinki u funkciji Computer Setup (Postavljanje računara)
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje
računara).
NAPOMENA: Ako su omogućene funkcije za sprečavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda nećete moći
ukloniti lozinku dok se te funkcije ne onemoguće.
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutrašnjem tvrdom disku koji je zaštićen opcijom
DriveLock. Koristi se i za uklanjanje zaštite DriveLock.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima morate prvo postaviti
administratorsku lozinku za BIOS da biste mogli postaviti lozinku
za DriveLock.
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutrašnjem tvrdom disku koji je zaštićen opcijom
DriveLock, i postavljena je u opciji DriveLock Lozinke za vrijeme
procesa omogućavanja.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima morate prvo postaviti
administratorsku lozinku za BIOS da biste mogli postaviti lozinku
za DriveLock.
*Detalje o svakoj od ovih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali ovu lozinku, slijedite sljedeće korake:
Postavljanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine
zvuka dok se ne prikaže izbornik Pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program
Computer Setup (Postavljanje računara).
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Create BIOS Administrator password (Kreiraj
administratorsku lozinku za BIOS) ili Set Up BIOS Administrator Password (Postavi administratorsku
lozinku za BIOS) (samo na odabranim proizvodima), a zatim pritisnite enter.
3.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte lozinku.
4.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte novu lozinku ponovo da biste je potvrdili.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
50
Poglavlje 7 Sigurnost
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine
zvuka dok se ne prikaže izbornik Pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program
Computer Setup (Postavljanje računara).
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Change BIOS Administrator password (Promijeni
administratorsku lozinku za BIOS) ili Change (Promijeni lozinku) (samo na odabranim proizvodima), a
zatim pritisnite enter.
3.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu trenutnu lozinku.
4.
Kada se pojavi upit, ponovo otkucajte novu lozinku.
5.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu novu lozinku ponovo da biste je potvrdili.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj) i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine
zvuka dok se ne prikaže izbornik Pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program
Computer Setup (Postavljanje računara).
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Change BIOS Administrator password (Promijeni
administratorsku lozinku za BIOS) ili Change (Promijeni lozinku) (samo na odabranim proizvodima), a
zatim pritisnite enter.
3.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu trenutnu lozinku.
4.
Kada od vas bude zatraženo da ukucate novu lozinku, ostavite polje praznim, i onda pritisnite enter.
Korištenje lozinki
51
5.
Kada od vas bude zatraženo da ponovo ukucate novu lozinku, ostavite polje praznim, i onda pritisnite
enter.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj) i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Unos administratorske lozinke za BIOS
Kada se pojavi upit BIOS Administrator password (Administratorska lozinka za BIOS), otkucajte lozinku
(koristeći istu vrstu tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite enter. Nakon dva
neuspješna pokušaja unosa administratorske lozinke za BIOS, morate ponovo pokrenuti računar i pokušati
iznova.
Upravljanje lozinkom za DriveLock uslužnog programa Computer Setup
(Postavljanje računara) (samo na odabranim proizvodima)
UPOZORENJE: Da biste spriječili da tvrdi disk koji je zaštićen funkcijom DriveLock postane trajno
neupotrebljiv, sačuvajte korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock na sigurnom mjestu,
odvojeno od računara. Ako zaboravite obje DriveLock lozinke, tvrdi disk će biti trajno zaključan i više se ne
može koristiti.
DriveLock zaštita sprječava neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska. DriveLock opcija može biti primijenjena
samo na unutrašnji tvrdi disk ili diskove računara. Nakon što je DriveLock zaštita primijenjena na pogon,
morate unijeti lozinku da biste pristupili tom pogonu. Pogon mora biti umetnut u računar ili na napredni
replikator priključka da bi mu DriveLock lozinke mogle pristupiti.
Da biste primijenili DriveLock zaštitu na unutrašnji tvrdi disk, u uslužnom programu Computer Setup
(Postavljanje računara) morate postaviti korisničku lozinku i glavnu lozinku. Kada koristite zaštitu DriveLock,
obratite pažnju na sljedeće:
●
Nakon što je DriveLock zaštita primijenjena na tvrdi disk, tvrdom disku se može pristupiti samo
unošenjem ili korisničke lozinke ili glavne lozinke.
●
Vlasnik korisničke lozinke trebao bi biti svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska. Vlasnik glavne
lozinke može biti ili administrator sistema ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička lozinka i glavna lozinka mogu biti identične.
●
Korisničku lozinku ili glavnu lozinku možete obrisati samo uklanjanjem zaštite DriveLock sa diska.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima morate prvo postaviti administratorsku lozinku za BIOS da
biste mogli koristiti funkcije DriveLock.
Postavljanje lozinke za DriveLock
Da biste postavili DriveLock zaštitu u uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje računara), pratite
sljedeće korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
52
Računari ili tableti s tastaturom:
Poglavlje 7 Sigurnost
●
2.
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se ne
prikaže izbornik Pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer Setup
(Postavljanje računara).
Odaberite Security (Sigurnost), izvršite odabir za opciju Hard Drive Utilities (Uslužni programi za tvrdi
disk) ili Hard Drive Tools (Alati tvrdog diska) (samo na odabranim proizvodima), odaberite DriveLock, a
zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima se od vas možete zahtijevati da postavite lozinku za
DriveLock i unesete administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Set DriveLock Master Password (Postavi glavnu lozinku za DriveLock) ili Set DriveLock
Password (Postavi lozinku za DriveLock (samo na odabranim proizvodima), a zatim pritisnite enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Slijedite uputstva na ekranu kako biste postavili lozinku za DriveLock.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite Main (Glavni), odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Omogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Na odabranim proizvodima ćete možda trebati izvršiti sljedeće upute kako biste omogućili DriveLock.
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
●
2.
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se ne
prikaže izbornik Pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer Setup
(Postavljanje računara).
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi za tvrdi disk) ili Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) (samo na odabranim proizvodima), odaberite DriveLock, a zatim
pritisnite enter.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima će se od vas možda zahtijevati da unesete administratorsku
lozinku za BIOS i odaberete Set DriveLock Password (Postavi lozinku za DriveLock).
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
Korištenje lozinki
53
4.
Slijedite uputstva na ekranu za izvršavanje odabira za omogućavanje funkcije DriveLock i unošenje
lozinki kada se pojave upiti.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima će se možda pojaviti upit da otkucate DriveLock. U tom
polju se razlikuju mala i velika slova.
5.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite Main (Glavni), odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Onemogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
●
2.
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste
ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se ne
prikaže izbornik Pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer Setup
(Postavljanje računara).
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi za tvrdi disk) ili Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) (samo na odabranim proizvodima), odaberite DriveLock, a zatim
pritisnite enter.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima će se od vas možda zahtijevati da unesete administratorsku
lozinku za BIOS i odaberete Set DriveLock Password (Postavi lozinku za DriveLock).
3.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
4.
Slijedite uputstva na ekranu kako biste onemogućili DriveLock.
5.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite Main (Glavni), odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Unošenje lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Budite sigurni da je tvrdi disk umetnut u računar (ne u opcionalni priključni uređaj ili vanjski MultiBay).
Kad se od vas zatraži DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), unesite svoju korisničku ili glavnu lozinku
(služeći se istom vrstom tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite tipku enter.
Nakon tri pogrešna pokušaja unosa lozinke, morate isključiti računar i pokušati iznova.
Mijenjanje lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Za mijenjanje lozinke za DriveLock u uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje računara), pratite
sljedeće korake:
54
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje.
Poglavlje 7 Sigurnost
3.
Kad se prikaže prompt DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), otkucajte trenutnu korisničku ili
glavnu lozinku za DriveLock koju želite promijeniti, pritisnite enter, a zatim pritisnite ili kucnite f10 kako
biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
4.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi za tvrdi disk) ili Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) (samo na odabranim proizvodima), odaberite DriveLock, a zatim
pritisnite enter.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima će se od vas možda zahtijevati da unesete administratorsku
lozinku za BIOS i odaberete Set DriveLock Password (Postavi lozinku za DriveLock).
5.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
6.
Izvršite odabir za mijenjanje lozinke, a zatim slijedite upite na ekranu kako biste unijeli lozinke.
NAPOMENA: Opcija Change DriveLock Master Password (Promijeni glavnu lozinku za DriveLock)
vidljiva je samo ako je unesena glavna lozinka u upitu DriveLock Password (Lozinka za DriveLock) u
koraku 3.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite Main (Glavni), odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje opcije za automatski DriveLock u programu Computer Setup
(Postavljanje računara) (samo na odabranim proizvodima)
U okruženju sa više korisnika možete postaviti lozinku za Automatski DriveLock. Kad je omogućena lozinka za
Automatski DriveLock, za vas će biti napravljena nasumična korisnička lozinka i glavna lozinka za DriveLock.
Kad bilo koji korisnik unese akreditiv za lozinku, ista nasumična korisnička lozinka i glavna lozinka za
DriveLock bit će upotrijebljena za otključavanje diska.
NAPOMENA: Da biste mogli pristupiti osobinama Automatskog DriveLock-a, morate prethodno postaviti
administratorsku lozinku za BIOS.
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Da biste omogućili lozinku za Automatski DriveLock u uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje
računara), izvršite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, a onda pritisnite tipku esc kad se na dnu ekrana ukaže poruka
“Press the ESC key for Startup Menu” (Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
3.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Tools (Alati tvrdog diska), odaberite Automatic
DriveLock (Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Odaberite unutrašnji tvrdi disk, a zatim pritisnite enter.
6.
Pročitajte upozorenje. Da biste nastavili, odaberite YES (DA).
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Korištenje lozinki
55
Uklanjanje zaštite funkcijom Automatski DriveLock protection (samo na odabranim
proizvodima)
Da biste uklonili DriveLock zaštitu u uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje računara), izvršite
sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, a onda pritisnite tipku esc kad se na dnu ekrana ukaže poruka
“Press the ESC key for Startup Menu” (Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
3.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Tools (Alati tvrdog diska), odaberite Automatic
DriveLock (Automatski DriveLock), a zatim pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Odaberite unutrašnji tvrdi disk, a zatim pritisnite enter.
6.
Odaberite Disable protection (Onemogući zaštitu).
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj) i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Korištenje antivirusnog softvera
Kada računar koristite za pristupanje e-pošti, mreži ili internetu, potencijalno ga izlažete računarskim
virusima. Računarski virusi mogu onemogućiti rad operativnog sistema, programa ili uslužnih programa,
odnosno dovesti do njihovog nepravilnog rada.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih te u većini slučajeva popraviti prouzrokovanu štetu.
Da biste osigurali stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa, antivirusni softver mora biti redovno ažuriran.
Windows Defender je unaprijed instaliran na vaš računar. Preporučujemo vam da i dalje koristite antivirusni
program kako biste u potpunosti zaštitili računar.
Za više informacija o računarskim virusima pristupite programu HP Support Assistant.
Korištenje softvera zaštitnog zida
Funkcija zaštitnih zidova je da spriječe neovlašteni pristup sistemu ili mreži. Zaštitni zid može biti softverski
program koji instalirate na računaru i/ili mrežu, ili može biti rješenje sačinjeno od kombinacije hardvera i
softvera.
Možete koristiti sljedeće dvije vrste zaštitnih zidova:
●
Zaštitni zidovi na računaru domaćinu—softver koji štiti samo onaj računar na koji je instaliran.
●
Zaštitni zidovi na mreži—instaliraju se između DSL ili kablovskog modema i kućne mreže kako bi štitili
sve računare u mreži.
Kada je zaštitni zid instaliran na sistem, svi podaci koji se šalju na sistem i sa njega se prate i upoređuju sa
skupom korisnički definiranih sigurnosnih kriterija. Svi podaci koji ne ispunjavaju te kriterije se blokiraju.
Moguće je da je zaštitni zid već instaliran na vašem računaru ili mrežnoj opremi. Ako nije, dostupna su
softverska rješenja za zaštitni zid.
56
Poglavlje 7 Sigurnost
NAPOMENA: U određenim okolnostima zaštitni zid može blokirati pristup internetskim igrama, ometati
štampače ili zajedničko korištenje datoteka na mreži ili blokirati ovlaštene priloge e-pošte. Da biste
privremeno riješili problem, onemogućite zaštitni zid, obavite željeni zadatak te ponovno omogućite zaštitni
zid. Za trajno rješavanje problema, izvršite ponovnu konfiguraciju zaštitnog zida.
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranih verzija
UPOZORENJE: Kompanija Microsoft® šalje upozorenja u vezi sa ključnim ažuriranim verzijama. Da biste
zaštitili računar od sigurnosnih upada i računarskih virusa, instalirajte sve ključne ažurirane verzije kompanije
Microsoft čim primite upozorenje.
Možete odabrati da li želite da se ažurirane verzije instaliraju automatski. Da biste promijenili postavke,
otkucajte control panel (upravljačka ploča) u okvir za pretragu na programskoj traci i odaberite Control
Panel (Upravljačka ploča). Odaberite System and Security (Sistem i sigurnost), kucnite Windows Update
(Ažuriranje operativnog sistema Windows), odaberite Change settings (Promijeni postavke) i slijedite
uputstva na ekranu.
Korištenje programa HP Client Security (samo na odabranim
proizvodima)
Softver HP Client Security unaprijed je instaliran na računaru. Tom softveru se može pristupiti pomoću ikone
za HP Client Security koja se nalazi krajnje desno na programskoj traci ili u upravljačkoj ploči operativnog
sistema Windows. On pruža sigurnosne funkcije koje pomažu protiv neovlaštenog pristupa računaru,
mrežama i ključnim podacima. Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP Client
Security.
Korištenje softvera HP Touchpoint Manager (samo na
odabranim proizvodima)
HP Touchpoint Manager je IT rješenje zasnovano na oblaku koje preduzećima omogućava da efikasno
upravljaju sredstvima kompanije i osiguraju ih. HP Touchpoint Manager pomaže u zaštiti uređaja od
zlonamjernih programa i drugih napada, prati ispravnost uređaja i omogućava kupcima da skrate vrijeme
rješavanja pitanja sigurnosti i uređaja krajnjeg korisnika. Kupci mogu brzo preuzeti i instalirati softver, što je
vrlo ekonomično u odnosu na uobičajena interna rješenja. Za više informacija pogledajte
http://www.hptouchpointmanager.com.
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranih verzija
57
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla (samo na odabranim
proizvodima)
NAPOMENA: Sigurnosni kabl je dizajniran da funkcionira preventivno, ali ne može da spriječi nepravilno
korištenje računara ili njegovu krađu.
NAPOMENA: Utor za sigurnosni kabl na vašem računaru može izgledati nešto drugačije od onog koji je
prikazan na ilustraciji u ovom odjeljku.
1.
Omotajte sigurnosni kabl oko osiguranog predmeta.
2.
Umetnite ključ (1) u bravu kabla (2).
3.
Umetnite bravu kabla u utor sigurnosnog kabla na računaru (3), a zatim ključem zaključajte kabl.
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima)
Integrirani čitači otiska prsta su dostupni za odabrane modele proizvoda. Da biste koristili čitač otiska prsta,
morate zabilježiti otiske prstiju u program Credential Manager (Upravljač akreditivima) u softveru HP Client
Security. Pogledajte odjeljak Help (Pomoć) u softveru HP Client Security.
Nakon što pohranite otiske prstiju u Upravitelju akreditivima, možete koristiti upravitelj lozinkama programa
HP Client Security kako biste pohranili i popunili korisnička imena i lozinke u podržanim web stranicama i
aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta je mali metalni senzor koji se nalazi na jednom od sljedećih dijelova računara:
●
blizu donjeg dijela dodirne podloge
●
sa desne strane tastature
●
na gornjoj desnoj strani ekrana
●
na lijevoj strani ekrana
Ovisno o proizvodu, čitač može biti postavljen horizontalno ili vertikalno. Obje verzije iziskuju da pređete
prstom okomito na metalni senzor.
58
Poglavlje 7 Sigurnost
8
Održavanje
Veoma je važno da redovno održavate računar kako bi bio u optimalnom stanju. U ovom poglavlju se
objašnjava kako se koriste alati kao što su Disk Defragmenter (program za defragmentiranje diska) i Disk
Cleanup (program za uklanjanje suvišnih fajlova s diska). U njemu se saopćavaju i upute za ažuriranje
programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računara te savjeti za nošenje računara na put (ili
slanje).
Poboljšavanje učinkovitosti
Izvršavanjem redovnih zadataka održavanja pomoću alatki kao što su Disk Defragmenter (program za
defragmentiranje diska) i Disk Cleanup (program za uklanjanje suvišnih fajlova s diska) možete poboljšati
performanse računara.
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
HP preporučuje korištenje programa Disk Defragmenter za defragmentiranje tvrdog diska najmanje jednom
mjesečno.
NAPOMENA:
Nije potrebno pokretati Defragmentaciju diska na čvrstim diskovima.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Defragmenter (Defragmentacija diska):
1.
Povežite računar na napajanje naizmjeničnom strujom.
2.
Otkucajte defragment (defragmentiraj) u okvir pretraživanja na programskoj traci, a zatim odaberite
Defragment and optimize your drives (Defragmentiraj i optimiziraj pogonske uređaje).
3.
Slijedite upute na ekranu.
Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Help (Pomoć) softvera za defragmentaciju diska.
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska)
Funkcija Disk Cleanup (Čišćenje diska) traži suvišne fajlove na tvrdom disku koje možete sigurno izbrisati
kako biste oslobodili prostor na disku i omogućili računaru da efikasnije radi.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Cleanup (Čišćenje diska):
1.
Otkucajte disk u okvir pretraživanja na programskoj traci, a zatim odaberite Free up disk space by
deleting unnecessary files (Oslobodi prostor na disku brisanjem nepotrebnih fajlova) ili Uninstall apps
to free up disk space (Deinstaliraj aplikacije radi oslobađanja prostora na disku).
2.
Slijedite upute na ekranu.
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk tako što parkira pogon i zaustavlja zahtjeve za podacima ako je ispunjen neki
od sljedećih uslova:
●
Ako ispustite računar.
●
Ako pomjerate računar sa zatvorenim ekranom dok računar radi na baterijsko napajanje.
Ubrzo nakon što se završi neki od tih događaja, HP 3D DriveGuard vraća tvrdi disk u normalni način rada.
Poboljšavanje učinkovitosti
59
NAPOMENA: Samo unutrašnji tvrdi diskovi su zaštićeni funkcijom HP 3D DriveGuard. Tvrdi disk koji je
instaliran u opcionalni priključni uređaj ili je povezan na USB priključak nije zaštićen funkcijom HP 3D
DriveGuard.
NAPOMENA: S obzirom da solid-state pogoni (SSD) nemaju pomične dijelove, funkcija HP 3D DriveGuard za
te pogone nije neophodna.
Više informacija potražite u odjeljku Pomoć za funkciju HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard
Lampica tvrdog diska na računaru mijenja boju kako bi prikazala da je pogon u ležištu primarnog tvrdog diska
i/ili pogon u ležištu sekundarnog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima) parkiran. Da biste utvrdili da
li je pogon trenutno zaštićen ili da li je parkiran, pogledajte ikonu na radnoj površini sistema Windows u
području s obavještenjima, u krajnjem desnom uglu programske trake.
Ažuriranje programa i pogonskih programa
HP preporučuje da redovno ažurirate programe i pogonske programe. Ažuriranje softvera može riješiti
probleme i omogućiti nove funkcije i opcije na računaru. Na primjer, starije grafičke komponente možda neće
dobro funkcionirati sa najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih pogonskih programa vaša oprema neće
postizati maksimalni učinak.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP aplikacija i pogonskih programa idite na http://www.hp.com/support.
Pored toga, prijavite se za primanje automatskih obavještenja o ažuriranim verzijama kada postanu
dostupne.
Ako želite ažurirati programe i pogonske programe, slijedite sljedeća uputstva:
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
- ili Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Updates (Ažuriranja), a zatim odaberite Check for
updates and messages (Potraži ažuriranja i poruke).
3.
Slijedite upute na ekranu.
Čišćenje računara
Za bezbjedno čišćenje računara koristite sljedeće proizvode:
60
●
Dimetil benzil amonijum hlorid maksimalne koncentracije 0,3 (na primjer, jednokratne maramice
različitih proizvođača)
●
Bezalkoholna tekućina za čišćenje stakla
●
Blagi sapun razblažen u vodi
●
Suha krpa od mikrovlakana ili jelenske kože (krpa protiv statičkog elektriciteta, bez masnoća)
●
Maramice protiv statičkog elektriciteta
Poglavlje 8 Održavanje
UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje jakih otapala za čišćenje koja mogu trajno oštetiti računar. Ako niste
sigurni da li je neko sredstvo za čišćenje bezbjedno za računar, provjerite sadržaj proizvoda kako biste bili
sigurni da u datom sredstvu nema sastojaka kao što su alkohol, aceton, amonijum hlorid, metilen hlorid i
hidrokarbonati.
Vlaknasti materijali, kao što su papirni ubrusi, mogu ostaviti ogrebotine na računaru. S vremenom se u
ogrebotinama mogu nagomilati nakupine prljavštine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Za sigurno čišćenje računara slijedite postupke opisane u ovom odjeljku.
OPOMENA! Da biste spriječili strujni udar ili oštećenja komponenata nemojte čistiti računar dok je uključen.
1.
Isključite računar.
2.
Isključite napajanje naizmjeničnom strujom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje s vlastitim napajanjem.
UPOZORENJE: Da biste spriječili moguća oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte prskati sredstva za
čišćenje ili tekućine direktno na površinu računara. Curenje tekućina po površini može trajno oštetiti
unutrašnje komponente.
Čišćenje ekrana
Lagano prebrišite ekran mekom krpom bez dlačica koja je navlažena bezalkoholnim sredstvom za čišćenje
stakla. Pazite da ekran bude suh prije nego što ga zatvorite.
Čišćenje stranica ili poklopca
Za čišćenje stranica ili poklopca koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože navlaženu nekim ranije
spomenutim sredstvom za čišćenje ili odgovarajuću jednokratnu maramicu.
NAPOMENA: Prilikom čišćenja poklopca računara koristite kružne pokrete da biste bolje odstranili
prljavštinu i nakupine.
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima)
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte koristiti
papučicu usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može ostaviti kućne otpatke na površini tastature.
UPOZORENJE: Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti, pazite da tekućine ne dospiju između
tipki.
●
Za čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože
navlaženu nekim od ranije spomenutih sredstava za čišćenje ili koristite odgovarajuću jednokratnu
maramicu.
●
Da biste spriječili sljepljivanje tipki i odstranili prašinu, dlačice i čestice s tastature, koristite spremnik
kompresovanog zraka sa slamkom.
Nošenje računara na put ili transportiranje
Ako morate nositi računar na put ili ga transportirati, evo nekih savjeta koje trebate imate na umu kako biste
održali sigurnost opreme.
●
Pripremite računar za putovanje i transport:
Nošenje računara na put ili transportiranje
61
◦
Napravite rezervnu kopiju podataka na vanjskom pogonu.
◦
Uklonite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su memorijske kartice.
◦
Isključite, a zatim iskopčajte sve vanjske uređaje.
◦
Isključite računar.
●
Ponesite sa sobom rezervnu kopiju informacija. Čuvajte rezervnu kopiju odvojeno od računara.
●
Kada putujete avionom, nosite računar kao ručni prtljag; nemojte ga prijavljivati sa ostatkom prtljage.
UPOZORENJE: Ne izlažite pogon magnetnim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju uređaje za provjeru na aerodromu i sigurnosne detektore metala. Pokretne trake na
aerodromima i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu koriste rendgenske zrake
umjesto magnetizma i ne oštećuju pogone.
●
Ako planirate koristiti računar u avionu, slušajte za vrijeme leta obavještenja o tome kada je dozvoljeno
koristiti računar. Korištenje računara u avionu dozvoljeno je samo uz odobrenje aviokompanije.
●
Ukoliko transportujete računar ili disk, koristite prikladni zaštitni omot za pakovanje i oznaku
“LOMLJIVO”.
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti zabranjeno u nekim okruženjima. Takva ograničenja mogu se
odnositi na korištenje u letjelicama, u bolnicama, u blizini eksploziva ili na opasnim lokacijama. Ako
imate nedoumica o pravilima koja se odnose na korištenje bežičnog uređaja u računaru, tražite
odobrenje za korištenje računara prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inostranstvo, pridržavajte se sljedećih preporuka:
◦
Provjerite carinske propise o vašem računaru za svaku zemlju ili region u vašem planu puta.
◦
Provjerite zahtjeve vezane za kabl za napajanje i adapter za svaku od lokacija na kojima planirate
koristiti računar. Napon, frekvencije i konfiguracije utičnica se razliku.
OPOMENA! Da biste umanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne
pokušavajte uključivati računar preko pretvarača napona koji se prodaju za uređaje.
62
Poglavlje 8 Održavanje
9
Izrada rezervnih kopija i obnova
Ovo poglavlje pruža informacije o sljedećim procesima. Informacije u ovom poglavlju predstavljaju
standardni postupak za većinu proizvoda.
●
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
●
Obnavljanje i popravljanje sistema
Dodatne informacije potražite u aplikaciji HP Support Assistant.
▲
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
‒ ili –
Kliknite ikonu upitnika na programskoj traci.
VAŽNO: Ako ćete na tabletu izvršavati postupke za oporavak, baterija tableta mora biti napunjena najmanje
70% prije pokretanja postupka oporavka.
VAŽNO: Na tabletima s odvojivom tastaturom, povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete s postupcima oporavljanja.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
Sljedeće metode izrade medija za oporavak i rezervnih kopija dostupne su na samo na odabranim
proizvodima. Odaberite dostupni način prema modelu svog računara.
●
Iskoristite program HP Recovery Manager kako biste izradili HP medije za oporavak nakon što uspješno
postavite računar. Tim korakom se kreira rezervna kopija HP particije za oporavak na računaru.
Rezervna kopija se može koristiti za ponovno instaliranje originalnog operativnog sistema u
slučajevima kada je tvrdi disk oštećen ili zamijenjen. Za više informacija o kreiranju medija za oporavak
pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 63. Za
informacije o opcijama za oporavak koje su dostupne korištenjem medija za oporavak pogledajte
Korištenje alatki operativnog sistema Windows na strani 64.
●
Pomoću Windows alata kreirajte tačke za obnovu sistema i izradite rezervne kopije ličnih informacija.
Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na strani 65.
NAPOMENA: Ako prostora za pohranu ima 32 GB ili manje, opcija Microsoft System Restore (Microsoft
obnova sistema) je onemogućena prema zadanim postavkama.
Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
Ukoliko je moguće, provjerite da li postoji particija za oporavak i Windows particija. U meniju Start (Početak)
odaberite File Explorer (Preglednik fajlova), a zatim odaberite This PC (Ovaj računar).
●
Ako se na računaru ne prikazuje Windows particija i particija za oporavak, medije za oporavak sistema
možete nabaviti od podrške. Pogledajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi
širom svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije možete pronaći i na web lokaciji kompanije
HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite svoju zemlju ili region i pratite upute na ekranu.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
63
Pomoću Windows alata možete izraditi tačke za obnovu sistema i rezervne kopije ličnih informacija,
pogledajte Korištenje alatki operativnog sistema Windows na strani 64.
●
Ako se na računaru prikazuju particija za oporavak i Windows particija, možete koristiti aplikaciju HP
Recovery Manager kako biste kreirali medije za oporavak nakon uspješnog postavljanja računara. HP
mediji za oporavak mogu se koristiti za izvršavanje oporavka sistema ako dođe do kvara tvrdog diska.
Postupkom oporavljanja sistema ponovo se instalira izvorni operativni sistem i softverski programi koji
su bili instalirani u fabrici, a zatim se konfiguriraju postavke za programe. HP mediji za oporavak
također se mogu koristiti za prilagođavanje sistema ili obnavljanje fabričke slike u slučaju zamjene
tvrdog diska.
◦
Moguće je izraditi samo jedan komplet diskova za oporavak. Pažljivo rukujte tim diskovima i
čuvajte ih na sigurnom mjestu.
◦
HP Recovery Manager analizira računar i utvrđuje potrebni kapacitet pohrane na medijima.
◦
Da biste izradili diskove za oporavak, računar mora imati optički pogon s funkcijom zapisivanja na
DVD i morate koristiti samo visokokvalitetne prazne DVD-R, DVD+R, DVD-R DL ili DVD+R DL
diskove. Ne koristite diskove za višekratno zapisivanje kao što su CD±RW, DVD±RW, dvoslojni DVD
±RW ili BD-RE (Blu-ray s mogućnošću ponovnog zapisivanja); oni nisu kompatibilni sa softverom
HP Recovery Manager. Umjesto diskova možete koristiti visokokvalitetni prazan USB flash pogon.
◦
Ako računar nema integrirani optički pogon s funkcijom DVD pisača, ali biste željeli kreirati DVD
medije za oporavak, za izradu diskova za oporavak možete koristiti vanjski optički pogon (kupuje
se zasebno). Ako koristite vanjski optički pogon, on mora biti povezan direktno na USB priključak
na računaru; disk ne može biti povezan na USB priključak na vanjskom uređaju, kao što je USB
čvorište. Ako sami ne možete napraviti DVD medije, možete nabaviti diskove za oporavak računara
od kompanije HP. Pogledajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom
svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije možete pronaći i na web lokaciji kompanije
HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite svoju zemlju ili region i pratite upute na
ekranu.
◦
Provjerite da li je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom prije pokretanja procesa
izrade medija za oporavak.
◦
Proces izrade može trajati do jednog sata ili više. Ne prekidajte proces izrade.
◦
Po potrebi, možete napustiti program prije završetka izrade svih DVD diskova za oporavak. HP
Recovery Manager će završiti snimanje trenutnog DVD-a. Sljedeći put kada otvorite program HP
Recovery Manager, pojavit će se pitanje da li želite nastaviti proces.
Da biste kreirali HP medije za obnavljanje:
VAŽNO: Na tabletima s odvojivom tastaturom, povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete ove korake.
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Create recovery media (Izradi medije za oporavak), a zatim slijedite upute na ekranu.
Ako vam ikada bude potreban oporavak sistema, pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery
Manager na strani 65.
Korištenje alatki operativnog sistema Windows
Možete kreirati medije za oporavak, tačke za obnovu sistema i rezervne kopije ličnih podataka pomoću alatki
operativnog sistema Windows.
64
Poglavlje 9 Izrada rezervnih kopija i obnova
NAPOMENA: Ako prostora za pohranu ima 32 GB ili manje, opcija Microsoft System Restore (Microsoft
obnova sistema) je onemogućena prema zadanim postavkama.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji Započnite rad.
▲
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Obnova i popravak
Nekoliko je opcija za oporavljanje sistema. Odaberite način koji najbolje odgovara vašoj situaciji i nivou
znanja:
VAŽNO: Nisu sve metode dostupne na svim proizvodima.
●
Windows nudi nekoliko opcija za obnovu iz rezervne kopije, osvježavanje računara i ponovno
postavljanje računara na njegovo originalno stanje. Više informacija potražite u aplikaciji Započnite rad.
▲
●
Odaberite dugme Start (Početak), a zatim odaberite aplikaciju Započnite rad.
Ako trebate ispraviti problem s unaprijed instaliranom aplikacijom ili pogonskim programom, koristite
opciju programa HP Recovery Manager za ponovno instaliranje pogonskih programa i/ili aplikacija
(samo na odabranim proizvodima) da biste ponovno instalirali pojedinačnu aplikaciju ili pogonski
program.
▲
Otkucajte recovery (oporavak) u okviru za pretraživanje na programskoj traci, odaberite HP
Recovery Manager, odaberite Reinstall drivers and/or applications (Ponovo instaliraj pogonske
programe i/ili aplikacije), a zatim slijedite upute na ekranu.
●
Ako na tabletu želite oporaviti originalni fabrički sadržaj Windows particije, možete odabrati opciju
System Recovery (Oporavak sistema) s HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima) ili
koristiti HP medije za oporavak. Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP
Recovery Manager na strani 65. Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP medija
za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 63.
●
Na odabranim proizvodima, ako želite oporaviti originalne fabričke particije i sadržaj na računaru ili ako
ste zamijenili tvrdi disk, možete koristiti opciju za vraćanje fabričkih postavki iz HP medija za oporavak.
Za više informacija pogledajte Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager na strani 65.
●
Ako na odabranim proizvodima želite ukloniti particiju za oporavak kako biste oslobodili prostor na
tvrdom disku, program HP Recovery Manager omogućava opciju Remove Recovery Partition (Ukloni
particiju za oporavak).
Za više informacija pogledajte Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
na strani 67.
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
Program HP Recovery Manager vam omogućava da oporavite računar na originalno fabričko stanje pomoću
HP medija za oporavak koji ste ili izradili sami ili dobili od kompanije HP, ili pomoću HP particije za oporavak
(samo na odabranim proizvodima). Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP medija za
oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 63.
Šta trebate znati prije započinjanja rada
●
HP Recovery Manager oporavlja samo softver koji je fabrički instaliran. Što se tiče softvera koji nije
isporučen uz računar, morate ga preuzeti sa web stranice proizvođača ili ponovo instalirati s medija koje
je isporučio proizvođač.
Obnova i popravak
65
VAŽNO: Oporavljanje sistema uz pomoć softvera HP Recovery Manager treba koristiti kao zadnji
pokušaj rješavanja problema s računarom.
●
U slučaju kvara tvrdog diska, moraju se koristiti HP mediji za oporavak. Ako već niste kreirali medije za
oporavak, pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 63.
●
Da biste koristili opciju Factory Reset (Vraćanje fabričkih postavki) (samo na odabranim proizvodima),
morate koristiti HP medije za oporavak. Ako već niste kreirali medije za oporavak, pogledajte Izrada HP
medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) na strani 63.
●
Ako tablet ne omogućava kreiranje HP medija za oporavak ili ako HP medij za oporavak ne funkcionira,
možete nabaviti medije za oporavak za sistem od odjela za podršku. Pogledajte brošuru Worldwide
Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom svijeta) isporučenu s računarom. Kontakt informacije
također možete naći na web lokaciji kompanije HP. Idite na http://www.hp.com/support, odaberite
svoju zemlju ili region i pratite upute na ekranu.
VAŽNO: HP Recovery Manager ne pravi automatski rezervne kopije vaših ličnih podataka. Prije započinjanja
oporavljanja, napravite rezervnu kopiju ličnih podataka koje želite zadržati.
Pomoću HP medija za oporavak možete izabrati jednu od sljedećih opcija oporavka:
NAPOMENA:
Kada pokrenete proces oporavljanja, prikazuju se samo opcije dostupne za vaš računar.
●
Oporavljanje sistema—ponovno instalira izvorni operativni sistem, a zatim konfigurira postavke za
programe koji su bili instalirani u fabrici.
●
Vraćanje fabričkih postavki – Vraća računar u izvorno fabričko stanje brišući sve informacije sa tvrdog
diska i ponovno kreirajući particije. Zatim ponovo instalira operativni sistem i softver koji je bio
instaliran u fabrici.
HP particija za oporavak (samo na odabranim proizvodima) omogućava samo oporavak sistema.
Oporavljanje pomoću HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
HP particija za oporavak omogućava vam da izvršite oporavak sistema bez potrebe za diskovima za oporavak
ili USB flash pogonom za oporavak. Taj način oporavljanja može se koristiti samo ako tvrdi disk još uvijek
funkcionira.
Da biste pokrenuli HP Recovery Manager sa HP Recovery particije:
VAŽNO: Na tabletu s odvojivom tastaturom povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete naredne korake (samo na odabranim proizvodima).
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Recovery
Manager, a zatim odaberite HP Recovery Environment (HP okruženje za oporavak).
- iliKod računara ili tableta s dodatom tastaturom pritisnite f11 dok se računar pokreće ili pritisnite i držite
f11 dok držite pritisnuto dugme za napajanje.
Na tabletima bez tastature:
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine zvuka;
zatim odaberite f11.
- ili -
66
Poglavlje 9 Izrada rezervnih kopija i obnova
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme s logotipom operativnog
sistema Windows; zatim odaberite f11.
2.
Odaberite Troubleshoot (Rješavanje problema) iz izbornika opcija pokretanja.
3.
Odaberite aplikaciju Recovery Manager i slijedite upute na ekranu.
Korištenje HP medija za obnovu prilikom obnavljanja
Možete koristiti HP medije za obnavljanje za obnavljanje izvornog sistema. Taj metod se može koristiti ako
vaš sistem nema particiju HP Recovery ili ako tvrdi disk ne radi pravilno.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih osobnih fajlova.
2.
Umetnite HP medij za oporavak i ponovo pokrenite računar.
NAPOMENA: Ako se računar automatski ponovo ne pokrene u softveru HP Recovery Manager,
promijenite redoslijed pokretanja sistema računara. Pogledajte Promjena redoslijeda pokretanja
sistema računara na strani 67.
3.
Slijedite upute na ekranu.
Promjena redoslijeda pokretanja sistema računara
Ako se računar ne pokrene ponovo u softveru HP Recovery Manager, možete promijeniti redoslijed za
pokretanje računara, odnosno redoslijed uređaja navedenih u BIOS-u na kojima računar traži informacije za
pokretanje. Možete promijeniti odabir na optički pogon ili USB flash pogon.
Da biste promijenili redoslijed pokretanja:
VAŽNO: Na tabletima s odvojivom tastaturom, povežite tastaturu s priključnom stanicom za tastaturu prije
nego što započnete ove korake.
1.
Umetnite HP medij za oporavak.
2.
Pristup BIOS-u:
Na računarima ili tabletima s priključenom tastaturom:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite računar ili tablet, brzo pritisnite esc, a zatim pritisnite f9 za opcije
pokretanja sistema.
Na tabletima bez tastature:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine
zvuka; zatim odaberite f9.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme s logotipom operativnog
sistema Windows; zatim odaberite f9.
3.
Odaberite optički pogon ili USB flash pogon s kojeg želite izvršiti pokretanje.
4.
Slijedite upute na ekranu.
Uklanjanje HP particije za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
Softver HP Recovery Manager vam omogućava da uklonite particiju HP Recovery kako biste oslobodili prostor
na tvrdom disku.
Obnova i popravak
67
VAŽNO: Nakon što uklonite HP particiju za oporavak, nećete moći izvršiti oporavak sistema ili kreirati HP
medije za oporavak koristeći HP particiju za oporavak. Zato prije uklanjanja particije za oporavak trebate
kreirati HP medij za oporavak; pogledajte Izrada HP medija za oporavak (samo na odabranim proizvodima)
na strani 63.
NAPOMENA:
funkciju.
Opcija za uklanjanje particije za oporavak je dostupna samo na proizvodima koji podržavaju tu
Slijedite naredne korake kako biste uklonili particiju HP Recovery:
68
1.
Otkucajte recovery (oporavak) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Remove Recovery Partition (Ukloni particiju za oporavak) i slijedite upute na ekranu za
nastavak.
Poglavlje 9 Izrada rezervnih kopija i obnova
10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje
računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno
pokretanje)
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje
računara)
Computer Setup (Postavljanje računara) ili Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) kontrolira komunikaciju
između svih ulaznih i izlaznih uređaja u sistemu (npr. diskovnih pogona, ekrana, tastature, miša i štampača).
Computer Setup (Postavljanje računaru) uključuje postavke za instalirane vrste uređaja, slijed pokretanja
računara i količinu memorije sistema i proširene memorije.
NAPOMENA: Budite izuzetno pažljivi kada vršite izmjene unutar programa Computer Setup (Postavljanje
računara). Greške mogu onemogućiti pravilan rad računara.
Pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje računara)
NAPOMENA: Vanjska tastatura ili miš povezani na USB priključak mogu se koristiti s programom Computer
Setup (Postavljanje računara) samo ako je omogućena USB podrška za prethodne verzije.
Da biste pokrenuli program Computer Setup (Postavljanje računara), izvršite sljedeće korake:
▲
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine
zvuka dok se ne prikaže izbornik Pokretanje, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program
Computer Setup (Postavljanje računara).
Navigacija i odabir u programu Computer Setup (Postavljanje računara)
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim pritisnite
enter ili se poslužite pokazivačkim uređajem kako biste odabrali stavku.
NAPOMENA: Na tabletima bez tastature, odabire možete vršiti prstom.
●
Za pomjeranje gore i dolje odaberite gornju strelicu ili donju strelicu u gornjem desnom uglu ekrana ili
koristite tipku gornje strelice ili tipku donje strelice na tastaturi.
●
Za zatvaranje otvorenih dijaloških okvira i povratak na glavni ekran programa Computer Setup
(Postavljanje računara) pritisnite esc, a zatim slijedite upute na ekranu.
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara)
69
Za izlazak iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) odaberite jednu od sljedećih
metoda:
●
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena:
Odaberite ikonu Exit (Izađi) u donjem desnom uglu ekrana i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi) i zatim
pritisnite enter.
●
Da biste sačuvali promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara)
Odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Obnavljanje fabričkih postavki u programu Computer Setup (Postavljanje
računara)
NAPOMENA:
Obnavljanjem zadanih postavki neće se promijeniti način rada tvrdog diska.
Da biste vratili sve postavke u programu Computer Setup (Postavljanje računara) na vrijednosti postavljene u
fabrici prilikom sklapanja, izvršite sljedeće korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara). Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 69.
2.
Odaberite Main (Glavni), a zatim odaberite Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni zadane fabričke
postavke i izađi).
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima izabrane opcije mogu glasiti Restore Defaults (Obnovi
zadane vrijednosti) umjesto Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni zadane fabričke postavke i
izađi).
3.
Slijedite upute na ekranu.
4.
Da biste sačuvali promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana, a
zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
NAPOMENA:
70
Vaše postavke lozinke i sigurnosne postavke se ne mijenjaju kada obnovite fabričke postavke.
Poglavlje 10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje)
Ažuriranje BIOS-a
Ažurirane verzije BIOS-a mogu biti dostupne na HP-ovoj web stranici.
Većina ažuriranih verzija BIOS-a na web stranici HP-a je upakovana u kompresovane fajlove pod nazivom
SoftPaqs.
Neki paketi za preuzimanje sadrže fajl pod nazivom Readme.txt, koja sadrži informacije o instaliranju i
rješavanju problema sa fajlom.
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili da li je potrebno ažurirati program Computer Setup (Postavljanje računara) (BIOS) prvo
utvrdite verziju BIOS-a na svom računaru.
Informacijama o verziji BIOS-a (poznate i kao ROM date (Datum ROM-a) i System BIOS (BIOS sistema)) može se
pristupiti pritiskom na fn+esc (ako ste već u operativnom sistemu Windows) ili korištenjem uslužnog
programa Computer Setup (Postavljanje računara).
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara). Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 69.
2.
Odaberite Main (Glavni), a zatim odaberite System Information (Informacije o sistemu).
3.
Da biste izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena,
odaberite ikonu Exit (Izađi) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi) i zatim
pritisnite enter.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
na strani 71.
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja računara ili neuspješne instalacije, preuzmite i instalirajte
ažuriranu verziju BIOS-a samo nakon što ste računar povezali s pouzdanim vanjskim izvorom napajanja
pomoću adaptera naizmjenične struje. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranu verziju BIOS-a dok računar
radi na baterijskom napajanju, dok je spojen na opcionalnu baznu stanicu za napajanje ili dok je priključen na
opcionalni izvor napajanja. Tokom preuzimanja i instalacije slijedite ova uputstva:
Nemojte isključivati napajanje iz računara tako što ćete iskopčati kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu
struju.
Ne isključujte računar i ne pokrećite stanje mirovanja.
Ne umećite, ne uklanjajte, ne povezujte i ne iskopčavajte nikakve uređaje, kablove ili žice.
1.
Otkucajte support (podrška) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Odaberite ikonu upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Updates (Ažuriranja), a zatim odaberite Check for updates and messages (Potraži ažuriranja
i poruke).
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara)
71
3.
Slijedite uputstva na ekranu.
4.
Slijedite ove korake u odjeljku za preuzimanje:
a.
Utvrdite da li je ažurirana verzija BIOS-a posljednja i uporedite je sa trenutno instaliranom verzijom
BIOS-a na vašem računaru. Zapišite datum, naziv ili neki drugi identifikator. Te vam informacije
mogu biti potrebne kasnije da biste nakon preuzimanja pronašli ažuriranu verziju na tvrdom disku.
b.
Slijedite upute na ekranu da biste preuzeli izabranu verziju na tvrdi disk.
Zapišite putanju do lokacije na tvrdom disku na kojoj će se nalaziti preuzeta ažurirana verzija BIOSa. Ta putanja će vam biti potrebna kada budete spremni da instalirate ažuriranu verziju.
NAPOMENA: Ako povežete računar na mrežu, kontaktirajte administratora mreže prije instalacije
ažuriranja softvera, posebno ažuriranja BIOS sistema.
Postupci instalacije BIOS-a se razlikuju. Slijedite uputstva koja se prikažu na ekranu nakon što se završi
preuzimanje. Ako se ne prikažu nikakva uputstva, slijedite naredne korake:
1.
Otkucajte file (fajl) u okvir za pretragu na programskoj traci i odaberite File Explorer (Preglednik
fajlova).
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Tvrdi disk je obično označen kao Local Disk (C:) (Lokalni disk (C:)).
3.
Pomoću putanje na tvrdom disku koju ste prethodno zapisali, otvorite fasciklu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranu verziju.
4.
Dva puta kliknite fajl koji ima ekstenziju .exe (na primjer nazivfajla.exe).
Instalacija BIOS-a počinje.
5.
Završite instalaciju slijedeći upute na ekranu.
NAPOMENA: Nakon što vas poruka na ekranu obavijesti o uspješnoj instalaciji, možete obrisati preuzeti fajl
sa tvrdog diska.
Promjena redoslijeda pokretanja sistema koristeći prompt f9
Za dinamičko biranje uređaja za pokretanje sistema za trenutni redoslijed pokretanja, izvršite sljedeće
korake:
1.
Pristupanje meniju opcija za pokretanje uređaja:
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Tableti bez tastature:
▲
2.
72
Uključite ili ponovo pokrenite računar i kada se pojavi logotip kompanije HP pritisnite f9 kako
biste ušli u meni opcija za pokretanje uređaja.
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji s dugmetom za smanjenje jačine
zvuka dok se ne prikaže meni Pokretanje, a zatim kucnite F9 kako biste ušli u meni opcija za
pokretanje uređaja.
Odaberite uređaj za pokretanje sistema, a zatim pritisnite enter.
Poglavlje 10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje)
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: Prije nego što na sistemu omogućite funkciju Modul pouzdane platforme (TPM) morate osigurati da
vaše predviđeno korištenje TPM-a bude usklađeno s važećim lokalnim zakonima, propisima i pravilima te
pribaviti odobrenja ili licence ako je to neophodno. Vi snosite isključivu i potpunu odgovornost u slučaju bilo
kakvih problema s usklađenošću koji proističu iz vašeg korištenja/primjene TPM-a kojim se krše navedeni
zahtjevi. Kompanija HP neće biti odgovorna za povezane obaveze.
TPM pruža dodatnu sigurnost za vaš računar. Postavke za TPM možete izmijeniti u programu Computer Setup
(Postavljanje računara) (BIOS).
NAPOMENA:
sistemu.
Ako postavku za TPM promijenite na Hidden (Skriveno), TPM nije vidljiv u operativnom
Pristupanje postavkama za TPM u programu Computer Setup (Postavljanje računara):
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara). Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 69.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite TPM Embedded Security (Ugrađena TPM sigurnost), a zatim
slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje softvera HP SureStart (HP Sigurno pokretanje) (samo
odabrani proizvodi)
Odabrani modeli su konfigurirani s tehnologijom HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje), kojom se BIOS
računara neprestano kontrolira radi napada ili kvara. Ukoliko se BIOS pokvari ili bude napadnut, HP Sure Start
(HP Sigurno pokretanje) automatski i bez intervencije korisnika vraća BIOS u prethodno ispravno stanje.
HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje) je konfiguriran i već uključen tako da većina korisnika može koristiti
zadanu konfiguraciju HP Sure Start. Zadanu konfiguraciju mogu prilagođavati napredni korisnici.
Da biste pristupili najnovijoj dokumentaciji o funkciji HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje), idite na
http://www.hp.com/support i odaberite svoju zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski programi i
preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
73
11 HP PC Dijagnostika hardvera UEFI
HP PC Software Diagnostics predstavlja objedinjeni proširivi interfejs za nadogradnju (UEFI) koji vam
omogućava da pokrećete dijagnostičke testove kako biste utvrdili da li hardver računara radi pravilno. Alat se
pokreće izvan operativnog sistema kako bi mogao izolirati kvarove hardvera od problema koji mogu biti
izazvani radom operativnog sistema ili drugih softverskih komponenti.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli BIOS na laptop/tablet računaru, računar mora biti u načinu rada prijenosnog
računara i morate koristiti tastaturu povezanu s tabletom. Tastatura na ekranu koja se prikazuje u načinu
rada za tablet ne može pristupiti BIOS-u.
Pokretanje softvera HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Pokretanje BIOS-a:
●
Računari ili tableti s tastaturom:
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim brzo pritisnite esc.
▲
●
Tableti bez tastature:
Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite dugme za smanjenje
jačine zvuka.
▲
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet, a zatim brzo pritisnite i držite Windows dugme.
2.
Pritisnite ili kucnite f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri lokacije i to sljedećim redoslijedom:
a.
Povezani USB pogon
NAPOMENA: Da biste preuzeli alat za HP PC Dijagnostiku hardvera (UEFI) na USB pogon,
pogledajte Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na strani 74.
3.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se dijagnostički alat otvori, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a zatim
slijedite upute na ekranu Na tabletu pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka kako biste zaustavili
dijagnostički test.
NAPOMENA:
esc.
Ako trebate zaustaviti dijagnostički test na računarima ili tabletima s tastaturom, pritisnite
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
Program HP PC Hardware Diagnostics možete preuzeti na USB uređaj na dva načina:
74
Poglavlje 11 HP PC Dijagnostika hardvera UEFI
Preuzmite najnovije verzije UEFI:
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranicu za HP PC Diagnostics
(HP PC Dijagnostika).
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics (HP PC dijagnostika hardvera), kliknite Download (Preuzmi), a
zatim odaberite Run (Pokreni).
Preuzmite bilo koju verziju programa UEFI za određeni proizvod:
1.
Idite na http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju zemlju. Prikazuje se stranica HP Support
(HP podrška).
2.
Kliknite Drivers & Downloads (Pogonski programi i Preuzimanja).
3.
U tekstualnom okviru unesite naziv programa, a zatim kliknite Go (Kreni).
– ili –
Kiknite Find Now (Pronađi sada) kako biste omogućili da HP automatski otkrije vaš proizvod.
4.
Odaberite računar, a zatim odaberite svoj operativni sistem.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika), slijedite uputstva na ekranu da biste odabrali i preuzeli željenu
verziju programa UEFI.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
75
12 Specifikacije
Ulazna snaga
Informacije o napajanju u ovom odjeljku mogu biti korisne ukoliko planirate putovati s računarom u druge
zemlje.
Računar radi na napajanje istosmjernom strujom, koja se može dopremati iz izvora naizmjenične ili
istosmjerne struje. Izvor napajanja naizmjeničnom strujom mora biti jačine 100–240 V, 50–60 Hz. Iako se
računar može napajati na zasebnom izvoru istosmjerne struje, napajanje bi trebalo vršiti isključivo pomoću
adaptera naizmjenične struje ili iz izvora istosmjerne struje koji je dostavio i odobrio HP za korištenje sa ovim
računarom.
Računar može da radi na napajanju istosmjernom strujom u okviru sljedećih specifikacija.
Ulazna snaga
Nominalna snaga
Radni napon i struja
19,5 V istosmjerne struje na 2,31 A - 45 W
19,5 V istosmjerne struje na 3,33 A - 65 W
NAPOMENA: Ovaj proizvod je dizajniran za sisteme sa IT napajanjem u Norveškoj sa naponom od faze do
faze koji ne prelazi 240 V rms.
NAPOMENA:
Informacije o radnom naponu i struji mogu se pronaći na regulatornoj naljepnici sistema.
Radno okruženje
Faktor
Mjerenje
SAD
U radu (zapisivanje na optički disk)
5°C do 35°C
41°F do 95°F
U mirovanju
-20°C do 60°C
-4°F do 140°F
U radu
10% do 90%
10% do 90%
U mirovanju
5% do 95%
5% do 95%
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Maksimalna nadmorska visina (bez nadpritiska)
76
U radu
-15 m do 3,048 m
-50 stopa to 10 000 stopa
U mirovanju
- 15 m do 12.192 m
-50 stopa do 40.000 stopa
Poglavlje 12 Specifikacije
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta kada dva predmeta stupe u kontakt—na
primjer, udar koji doživite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu šteku na vratima.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može oštetiti elektronske
komponente.
Za sprječavanje oštećenja računara, oštećenja pogona ili gubitka informacija, pridržavajte se sljedećih mjera
opreza:
●
Ako se u uputama za uklanjanje ili instalaciju traži da iskopčate računar, provjerite je li pravilno
uzemljen, a zatim uklonite poklopac.
●
Čuvajte komponente u njihovim spremnicima zaštićenim od elektrostatičkog pražnjenja dok ne budete
spremni da ih instalirate.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodova i kablova sa sklopovima. Elektronske komponente dodirujte
što je manje moguće.
●
Koristite nemagnetne alate.
●
Prije rukovanja komponentama, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojene metalne
površine date komponente.
●
Ako uklonite komponentu, smjestite je u spremnik zaštićen od elektrostatičkog pražnjenja.
77
14 Pristupačnost
HP projektuje, proizvodi i prodaje proizvode i usluge koje svako može koristiti, uključujući osobe sa posebnim
potrebama, bilo samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima.
Podržane pomoćne tehnologije
HP proizvodi podržavaju širok dijapazon pomoćnih tehnologija za operativni sistem i mogu se podesiti da
rade sa dodatnim pomoćnim tehnologijama. Da bi ste pronašli više informacija o pomoćnim funkcijama,
koristite funkciju Search (Pretraživanje) na svom uređaju.
NAPOMENA:
proizvod.
Za dodatne informacije o proizvodu pomoćne tehnologije obratite se podršci za kupce za taj
Kontaktiranje odjela za podršku
Neprestano radimo na boljoj dostupnosti naših proizvoda i usluga i rado primamo povratne informacije
korisnika. Ako imate problema s nekim proizvodom ili biste nam željeli javiti o funkcijama dostupnosti koje su
vam pomogle, pozovite nas na +1 (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po
sjevernoameričkom planinskom vremenu (MT). Ukoliko ste gluhi ili imate oštećen sluh i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, kontaktirajte nas ako vam treba tehnička podrška ili imate pitanja o dostupnosti pozivom na broj
+1 (877) 656-7058, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po sjevernoameričkom planinskom vremenu
(MT).
NAPOMENA:
78
Podrška je dostupna samo na engleskom jeziku.
Poglavlje 14 Pristupačnost
Indeks
A
Adapter naizmjenične struje,
testiranje 47
administratorska lozinka 49
Alatke operativnog sistema Windows
korištenje 64
antivirusni softver 56
audio 32
Automatski Drivelock 55
ažuriranje programa i pogonskih
programa 60
B
baterija
čuvanje 45
niski nivoi napunjenosti baterije
43
odlaganje 46
pražnjenje 42
prikaz preostale napunjenosti
42
štednja napajanja 45
zamjena 46
baterijsko napajanje 41
Battery Check (Provjera baterije) 42
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 24
javna WLAN veza 24
korporacijska WLAN veza 24
povezivanje 24
bežične antene, prepoznavanje 10
bežične kontrole
dugme 23
operativni sistem 23
BIOS
ažuriranje 71
preuzimanje ažuriranja 71
utvrđivanje verzije 71
Bluetooth naljepnica 21
Bluetooth uređaj 23, 25
Brava za otpuštanje servisnog
poklopca, prepoznavanje 19
briga o računaru 60
C
caps lock lampica, prepoznavanje
13
čišćenje računara 60
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 5, 6
čitač otiska prsta 58
čitač otiska prsta, prepoznavanje
15
čitač pametne kartice,
prepoznavanje 8, 9
Computer Setup (Postavljanje
računara)
Administratorska lozinka za
BIOS 50
lozinka za DriveLock 52
navigacija i odabir 69
obnavljanje fabričkih postavki
70
G
Glavna lozinka za DriveLock
mijenjanje 54
GPS 25
H
Hibernacija
izlazak 40
pokretanje 40
HP 3D DriveGuard 59
HP Client Security 57
HP medij za obnovu
obnavljanje 67
HP mediji za oporavak
izrada 63
HP Mobile Connect (HP mobilno
povezivanje) 25
HP particija za oporavak
oporavak 66
uklanjanje 67
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
korištenje 74
HP Recovery Manager
otklanjanje problema vezanih za
redoslijed pokretanja sistema
67
pokretanje 66
HP resursi 2
HP Touchpoint Manager 57
D
DisplayPort 35
DisplayPort, prepoznavanje 5, 6
Dodirna podloga
dugmad 12
korištenje 28
DriveLock
omogućavanje 53
onemogućavanje 54
dugmad
desni pokazivački štapić 12
desno dodirne podloge 12
lijevi pokazivački štapić 12
lijevo dodirne podloge 12
napajanje 14, 39
dugme za bežično povezivanje 23
dugme za napajanje 39
dugme za napajanje,
prepoznavanje 14
I
informacije o bateriji, pronalaženje
42
informacije o propisima
naljepnica sa propisima 21
naljepnice certifikata o bežičnom
povezivanju 21
isključivanje 39
isključivanje računara 39
E
elektrostatičko pražnjenje 77
J
javna WLAN veza
F
funkcijske tipke, prepoznavanje 16
K
ključne ažurirane verzije, softver
24
Indeks
57
79
komponente
desna strana 5
ekran 10
gornja strana 12
lijeva strana 8
s prednje strane 20
sa donje strane 18
korisnička lozinka 49
korištenje
stanja uštede energije 39
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom 46
korištenje dodirne podloge 28
korištenje postavki za zvuk 32
korporacijska WLAN veza 24
kritičan nivo napunjenosti baterije
39
L
Lampica adaptera naizmjenične
struje/Lampica baterije 20
lampica bežične veze 13, 20, 23
Lampica dodirne podloge,
prepoznavanje 13
lampica integrirane web kamere,
prepoznavanje 10
lampica tvrdog diska 20
lampica uključene/isključene
numeričke tastature 13
lampica web kamere,
prepoznavanje 10
lampica za isključen zvuk mikrofona,
prepoznavanje 13
lampice
Adapter naizmjenične struje/
baterija 20
bežično povezivanje 13, 20
caps lock 13
Dodirna podloga 13
isključenje mikrofona 13
napajanje 13, 20
RJ-45 (mrežna) 5, 6
tvrdi disk 20
uključivanje/isključivanje brojčane
tastature 13
web kamera 10
lampice napajanja 13, 20
lociranje informacija
hardver 4
softver 4
80
Indeks
Lozinka za Automatski DriveLock
uklanjanje 56
unos 55
lozinka za DriveLock
mijenjanje 54
opis 52
postavljanje 52
unos 54
lozinke
administrator 49
administrator za BIOS 50
DriveLock 52
korisnik 49
M
mediji na koje se mogu zapisivati
podaci 39
mediji za čitanje 39
mediji za obnavljanje
kreiranje pomoću programa HP
Recovery Manager 64
mediji za oporavak
izrada 63
memorijska kartica 39
memorijski modul
prepoznavanje 18
minimizirana slika za oporavak 66
minimizirana slika, kreiranje 65
Miracast 37
Mirovanje
izlazak 40
pokretanje 40
mrežna utičnica, prepoznavanje 5,
6
MultiStream Transport 35
N
naljepnica certifikata o bežičnom
povezivanju 21
naljepnice
Bluetooth 21
certifikat o bežičnom
povezivanju 21
propisi 21
serijski broj 21
servisna 21
WLAN 21
napajanje
baterija 41
opcije 39
štednja 45
napajanje, prekidač 39
naziv i broj proizvoda, računar 21
NFC 32
nizak nivo napunjenosti baterije 43
nošenje računara na put 21, 45, 61
O
obnavljanje
diskovi 67
korištenje HP medija za
obnavljanje 64
mediji 67
USB flash pogon 67
održavanje
ažuriranje programa i pogonskih
programa 60
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 59
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 59
HP 3D DriveGuard 59
oporavak
diskovi 64
HP Recovery Manager 65
podržani diskovi 64
pokretanje 66
sistem 65
oporavak prvobitnog sistema 65
oporavak sistema 65
oporavljanje
opcije 65
otvori za ventilaciju,
prepoznavanje 8, 9, 19
P
particija za oporavak
uklanjanje 67
podrška za prethodne verzije, USB
69
podržani diskovi, oporavak 64
pogonski mediji 39
pohranjivanje baterije 45
pokazivački štapić 12
pokret klizanja jednim prstom na
ekranu osjetljivom na dodir 30
Pokret kucanja prstom na dodirnoj
podlozi i ekranu osjetljivom na
dodir 28
pokret kuckanja s dva prsta na
dodirnoj podlozi 30
pokret zumiranja hvatanjem s dva
prsta na dodirnoj podlozi i
dodirnom ekranu 29
pokreti po dodirnom ekranu
klizni pokret jednim prstom 30
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi
kuckanje s dva prsta 30
pomicanje s dva prsta 29
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi i
ekranu osjetljivom na dodir
kucanje 28
zumiranje hvatanjem s dva
prsta 29
Pomicanje s dva prsta na dodirnoj
podlozi 29
postavke za zvuk, korištenje 32
postavljanje opcija napajanja 39
postavljanje zaštite lozinkom za
nastavak rada 41
povezivanje na WLAN mrežu 24
poveznik za priključni uređaj,
prepoznavanje 6, 7
prekidač napajanja 39
prekidač unutrašnjeg prikaza 10
priključak za dodatnu bateriju,
prepoznavanje 18
priključak za napajanje,
prepoznavanje 6, 7
priključak za vanjski monitor 8, 9,
34
priključak, napajanje 6, 7
priključci
DisplayPort 5, 6
Miracast 37
USB 3.0 za napajanje (napajan)
8, 9
vanjski monitor 8, 9, 34
VGA 34
pristupačnost 78
R
računar, putovanje 45
radno okruženje 76
redoslijed pokretanja sistema
promjena 67
rezervne kopije 63
RJ-45 (mrežna) utičnica,
prepoznavanje 5, 6
RJ-45 lampice (mrežne),
prepoznavanje 5, 6
S
sa donje strane 21
serijski broj 21
serijski broj, računar 21
servisne naljepnice, pronalaženje
21
SIM kartica
umetanje 22
SIM utor, prepoznavanje 19
sistem ne reagira 39
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 31
softver
antivirus 56
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 59
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 59
HP 3D DriveGuard 59
ključne ažurirane verzije 57
zaštitni zid 56
Softver Disk Cleanup (Čišćenje
diska) 59
Softver za defragmentaciju diska
59
softver zaštitnog zida 56
stanja uštede energije 39
Sure Start (Sigurno pokretanje)
korištenje 73
Š
štednja, napajanje 45
T
tačka za obnovu sistema
izrada 64
tačka za obnovu sistema, kreiranje
63
tastatura 16
temperatura 45
temperatura baterije 45
testiranje adaptera naizmjenične
struje 47
tipka esc, prepoznavanje 16
tipka fn, prepoznavanje 16
tipka num lk, prepoznavanje 16
tipka za bežično povezivanje 23
tipka za isključivanje zvuka
mikrofona, prepoznavanje 17
tipka za način rada u avionu 23
tipka za Windows aplikacije,
prepoznavanje 16
tipke
esc 16
fn 16
funkcija 16
num lk 16
Windows aplikacije 16
Windows tipka 16
tipke prečica
isključenje mikrofona 17
korištenje 17
touch to share (razmjena dodirom)
32
TPM postavke 73
transportiranje računara 61
tvrdi disk, prepoznavanje 18
U
ugrađena numerička tastatura,
prepoznavanje 16
ulazna snaga 76
unutrašnji mikrofoni,
prepoznavanje 10
uređaji visoke definicije,
priključivanje 37
USB 3.0 priključak 5, 6, 8
USB 3.0 za napajanje (napajan),
prepoznavanje 8, 9
USB podrška za prethodne verzije
69
USB priključci, prepoznavanje 5, 6,
8
uslužni program
navigacija i odabir 69
obnavljanje fabričkih postavki
70
utičnica za audio izlaz (slušalice),
prepoznavanje 5, 6
utičnica za audio ulaz (mikrofon),
prepoznavanje 5, 6
utičnica za mikrofon (audio ulaz),
prepoznavanje 5, 6
utičnica za slušalice (audio izlaz) 5,
6
utičnice
audio izlaz (slušalice) 5, 6
audio ulaz (mikrofon) 5, 6
Indeks
81
mreža 5, 6
RJ-45 (mrežna) 5, 6
utor za sigurnosni kabl,
prepoznavanje 8, 9
utor za SIM, prepoznavanje 19
utori
sigurnosni kabl 8, 9
SIM 19
V
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom, korištenje 46
VGA priključak, povezivanje 34
video 33
W
web kamera 10
korištenje 31
web kamera, prepoznavanje 10
Windows
tačka za obnovu sistema 63, 64
Windows tipka, prepoznavanje 16
WLAN antene, prepoznavanje 10
WLAN naljepnica 21
WLAN uređaj 21
WWAN antene, prepoznavanje 10
WWAN uređaj 23, 24
Z
zasun za otpuštanje servisnog
poklopca 18
zasuni, otpuštanje servisnog
poklopca 18
Zona dodirne podloge
prepoznavanje 12
zvučnici
povezivanje 31
zvučnici, prepoznavanje 14
82
Indeks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising