HP | ZBook 15u G2 Mobile Workstation Bundle | HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation คู่มือผู้ใช้

HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation คู่มือผู้ใช้
คู่มือผู้ใช้
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์และใช้งานโดย Hewlett-Packard
Company ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน Intel,
Celeron, Centrino และ Pentium เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Java เป็น
เครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาของ Sun
Microsystems, Inc. Microsoft และ Windows
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาของกลุ่มบริษัท Microsoft
ข้อมูลที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกัน
สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ระบุไว้
อย่างชัดเจนในใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความ
ในที่นี้ไม่ถือเป็นการรับประกันเพิ่มเติมแต่อย่าง
ใด HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง
เทคนิคหรือภาษาหรือการละเว้นข้อความในที่นี้
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: ตุลาคม 2014
หมายเลขภาคผนวกของเอกสาร: 781076-281
ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขสำหรับซอฟต์แวร์
คู่มือผู้ใช้นี้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปที่มี
อยู่ในรุ่นส่วนใหญ่ของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะ
บางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์
ของคุณ
หากคุณติดตั้ง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้ใน
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตใช้
งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP หากคุณไม่
คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้บริการใน
Windows ทุกรุ่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อาจ
จำเป็นต้องอัพเกรดและ/หรือซื้อฮาร์ดแวร์
ไดรเวอร์และ/หรือซอฟต์แวร์แยกต่างหาก และ
เพื่อใช้ฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดของ Windows
ได้อย่างเต็มที่ โปรดดูรายละเอียดที่
http://www.microsoft.com
สามารถเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดได้ที่
http://www.hp.com/support แล้วเลือกประเทศ
ของคุณ เลือก Drivers&Downloads (ไดรเวอร์
และดาวน์โหลด) และปฏิบัติตามคำแนะนำที่
ปรากฏบนหน้าจอ
ยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งาน วิธีแก้ไข
เพียงอย่างเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือ ส่งคืน
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งาน (ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืนเต็ม
จำนวน โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายการคืน
เงินของผู้จัดจำหน่ายของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ หรือคำขอให้ทำการ
คืนเงินตามราคาคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โปรด
ติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน! เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อนหรือปัญหาความร้อนสูงเกินของคอมพิวเตอร์ อย่าวาง
คอมพิวเตอร์ไว้บนตักของคุณโดยตรง หรืออย่ากีดขวางช่องระบายอากาศของคอมพิวเตอร์ ควรใช้คอมพิวเตอร์
บนพื้นผิวที่แข็งและราบเรียบเท่านั้น อย่าให้พื้นผิวที่แข็ง เช่น เครื่องพิมพ์ที่วางไว้ข้างๆ หรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น
หมอน หรือพรม หรือเสื้อผ้า ปิดกั้นทางระบายอากาศ นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร์ AC สัมผัสกับผิวหนังหรือ
พื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรม หรือเสื้อผ้า ในขณะที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC นี้เป็นไปตาม
ข้อจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ซึ่งกำหนดไว้โดยมาตรฐานสากลสำหรับความปลอดภัยของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IEC 60950-1)
THWW
iii
iv
ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย
THWW
การตั้งค่าการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
สิ่งสำคัญ:
คอมพิวเตอร์บางรุ่นกำหนดค่าด้วยโปรเซสเซอร์รุ่น Intel® Pentium® N35xx หรือรุ่น Celeron®
N28xx/N29xx และระบบปฏิบัติการ Windows® หากคอมพิวเตอร์ของคุณกำหนดค่าไว้ตามที่อธิบายไว้
อย่าเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ใน msconfig.exe จาก 4 หรือ 2 โปรเซสเซอร์เป็น 1
โปรเซสเซอร์ ถ้าทำเช่นนั้น คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่เริ่มการทำงานใหม่ คุณจะต้องรีเซ็ตค่าดั้งเดิมเพื่อคืนค่า
การตั้งค่าเดิม
THWW
v
vi
การตั้งคาการกำหนดคาโปรเซสเซอร (เฉพาะบางรุนเทานั้น)
THWW
สารบัญ
1 ยินดีต้อนรับ ...................................................................................................................................................... 1
การค้นหาข้อมูล ...................................................................................................................................... 2
2 การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ......................................................................................................... 5
ด้านขวา ................................................................................................................................................. 6
ซ้าย ....................................................................................................................................................... 9
จอแสดงผล ........................................................................................................................................... 11
ด้านบน ................................................................................................................................................ 12
ทัชแพด ............................................................................................................................... 12
ไฟแสดงสถานะ .................................................................................................................... 13
ปุ่ม ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) .......................................................... 15
แป้น .................................................................................................................................... 17
ด้านล่าง ................................................................................................................................................ 18
ด้านหน้า ............................................................................................................................................... 20
3 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย ................................................................................................................................ 21
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย .............................................................................................................. 22
การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย ....................................................................................................... 22
การใช้ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย ............................................................................ 22
การใช้ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ ..................................................................... 23
การใช้ WLAN ...................................................................................................................... 23
การใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ............................................................................... 23
การติดตั้ง WLAN ................................................................................................ 24
การกำหนดค่าเราเตอร์แบบไร้สาย .......................................................................... 24
การปกป้อง WLAN .............................................................................................. 24
การเชื่อมต่อ WLAN ............................................................................................. 25
การใช้บรอดแบนด์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) .......................................................... 25
การใช้ HP Mobile Connect (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ................................................................. 26
การใส่และถอด SIM (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ............................................................................. 26
การใช้ GPS (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) .................................................................................. 27
THWW
vii
การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth ............................................................................................ 28
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย ....................................................................................................... 29
การเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ (LAN) ...................................................................................... 29
4 การนำทางโดยใช้แป้นพิมพ์ รูปแบบการสัมผัส และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ........................................................... 31
การใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ........................................................................................................................ 32
การตั้งค่าการกำหนดลักษณะอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ....................................................................... 32
การใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ....................................................................................................... 32
การใช้ทัชแพดและรูปแบบการสัมผัส ....................................................................................... 32
การเปิดและปิดทัชแพด ......................................................................................... 33
การแตะ .............................................................................................................. 33
การเลื่อน ............................................................................................................. 33
การย่อ/ขยาย ด้วยการบีบ 2 นิ้ว ............................................................................. 34
การคลิกด้วย 2 นิ้ว ............................................................................................... 34
การหมุน (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) .......................................................................... 35
การตวัด (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ........................................................................... 35
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ..................................................... 36
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวา .......................................................... 36
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านซ้าย ......................................................... 36
การปัดนิ้วลงมาจากขอบด้านบน ............................................................ 37
การใช้แป้นพิมพ์ .................................................................................................................................... 38
การใช้ปุ่มลัด Windows ......................................................................................................... 38
การระบุแป้นลัด .................................................................................................................... 38
การใช้คีย์แพด ...................................................................................................................... 39
การใช้คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง ................................................................................. 40
การเปิดและปิดใช้งานคีย์แพดตัวเลขแบบฝัง .......................................... 40
การสลับฟังก์ชั่นของแป้นบนคีย์แพดตัวเลขแบบฝัง ................................. 40
การใช้คีย์แพดตัวเลขเสริมภายนอก ....................................................................... 41
5 มัลติมีเดีย ....................................................................................................................................................... 43
เสียง .................................................................................................................................................... 43
การเชื่อมต่อลำโพง ............................................................................................................... 43
การปรับระดับเสียง ............................................................................................................... 43
การเชื่อมต่อหูฟังและไมโครโฟน ............................................................................................ 44
การตรวจสอบฟังก์ชันเสียงบนคอมพิวเตอร์ ............................................................................. 44
เว็บแคม (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ............................................................................................................ 45
Touch to Share (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ................................................................................................ 46
เริ่มใช้ร่วมกัน ....................................................................................................................... 46
วิดีโอ .................................................................................................................................................... 47
viii
THWW
VGA ................................................................................................................................... 48
DisplayPort ........................................................................................................................ 48
การค้นหาและการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport ..................... 49
เชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิก AMD (มีฮับเสริม) ....................... 50
เชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิก Intel (มีฮับเสริม) ........................ 50
เชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิก Intel (ฮับในตัว) .......................... 50
การค้นพบและเชื่อมต่อจอแสดงผลไร้สายที่เข้ากันได้กับ Miracast (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ........... 51
6 การจัดการพลังงาน ......................................................................................................................................... 53
การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์ .............................................................................................. 53
การตั้งค่าตัวเลือกการใช้พลังงาน ............................................................................................................ 55
การใช้สถานะประหยัดพลังงาน .............................................................................................. 55
Intel Rapid Start Technology (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ............................................ 55
การเข้าสู่และออกจากสถานะสลีป .......................................................................... 55
การเปิดใช้งานและออกจากสถานะไฮเบอร์เนตโดยผู้ใช้ ............................................ 56
การใช้มิเตอร์วัดพลังงานและการตั้งค่าพลังงาน ....................................................... 56
การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง ..................................... 56
การใช้พลังงานแบตเตอรี่ ....................................................................................................... 57
การหาข้อมูลแบตเตอรี่เพิ่มเติม .............................................................................. 57
การใช้การตรวจสอบแบตเตอรี่ ............................................................................... 58
การแสดงประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ ............................................................ 58
การเพิ่มเวลาคายประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ............................................................... 58
การจัดการระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย ...................................................................... 58
การระบุระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย ......................................................... 58
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย .............................................. 59
การใส่หรือถอดแบตเตอรี่ ...................................................................................... 59
การใส่แบตเตอรี่ .................................................................................. 59
การถอดแบตเตอรี่ ............................................................................... 60
การประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ....................................................................... 61
การจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ................................... 61
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ........................................ 62
การใส่แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้กลับเข้าที่ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ........................... 62
การใช้กระแสไฟ AC ภายนอก ............................................................................................... 63
การทดสอบอะแดปเตอร์ AC ................................................................................. 64
7 การ์ดและอุปกรณ์ภายนอก ............................................................................................................................. 65
การใช้ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ ........................................................................................................... 65
การเสียบเมมโมรี่การ์ด .......................................................................................................... 65
การถอดเมมโมรี่การ์ด ........................................................................................................... 65
THWW
ix
การใช้สมาร์ทการ์ด ................................................................................................................................ 66
การใส่สมาร์ทการ์ด ............................................................................................................... 66
การถอดสมาร์ทการ์ด ............................................................................................................ 66
การใช้อุปกรณ์ USB .............................................................................................................................. 67
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ..................................................................................................... 68
การถอดอุปกรณ์ USB ........................................................................................................... 68
การใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม .............................................................................................. 69
การใช้ไดรฟ์เสริมภายนอก ..................................................................................................... 69
8 ไดรฟ์ ............................................................................................................................................................... 71
การจัดการไดรฟ์ .................................................................................................................................... 71
การใช้ฮาร์ดไดรฟ์ .................................................................................................................................. 72
Intel Smart Response Technology (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) .................................................... 72
การถอดหรือใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ .............................................................................................. 72
การถอดฝาปิด ...................................................................................................... 72
การใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ .......................................................................................... 73
การเปลี่ยนหรืออัพเกรดฮาร์ดไดรฟ์ ......................................................................................... 74
การถอดฮาร์ดไดรฟ์ .............................................................................................. 74
การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ ............................................................................................ 75
การปรับปรุงประสิทธิภาพฮาร์ดไดรฟ์ ...................................................................................... 76
การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ............................................................................. 76
การใช้การล้างข้อมูลดิสก์ ...................................................................................... 77
การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) .................................................................. 77
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard ............................................................... 77
9 ความปลอดภัย ................................................................................................................................................ 79
การป้องกันคอมพิวเตอร์ ........................................................................................................................ 79
การใช้รหัสผ่าน ...................................................................................................................................... 80
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows ............................................................................................. 81
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) .............................................. 81
การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS .................................................................................... 81
การป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ .......................................................................... 84
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock ของ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ........................ 84
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock ............................................................................. 85
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock ............................................................................. 86
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock .................................................................... 87
การลบการปกป้องของ DriveLock ......................................................................... 88
การใช้ DriveLock อัตโนมัติของ Computer Setup ................................................................. 88
การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ .................................................................. 88
x
THWW
การลบการป้องกัน DriveLock อัตโนมัติออก .......................................................... 89
การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ................................................................................................................. 90
การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ..................................................................................................................... 91
การติดตั้งการอัพเดตความปลอดภัยที่สำคัญ ............................................................................................ 92
การใช้ HP Client Security .................................................................................................................... 93
การติดตั้งสายล็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริม ...................................................................................................... 94
การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ...................................................................................... 95
การระบุตำแหน่งตัวอ่านลายนิ้วมือ .......................................................................................... 95
10 การบำรุงรักษา .............................................................................................................................................. 97
การเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ ............................................................................................... 97
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ .................................................................................................. 99
ขั้นตอนการทำความสะอาด .................................................................................................. 100
การทำความสะอาดจอแสดงผล (All-in-One หรือโน้ตบุ๊ก) ...................................... 100
การทำความสะอาดด้านข้างและฝาปิด .................................................................. 100
การทำความสะอาดทัชแพด แป้นพิมพ์หรือเมาส์ .................................................... 100
การอัพเกรดโปรแกรมและไดรเวอร์ ....................................................................................................... 102
การใช้ SoftPaq Download Manager .................................................................................................. 103
11 การสำรองและการกู้คืน .............................................................................................................................. 105
การสำรองข้อมูลของคุณ ...................................................................................................................... 105
การดำเนินการกู้คืนระบบ ..................................................................................................................... 105
การใช้เครื่องมือการกู้คืนของ Windows ................................................................................ 106
การใช้เครื่องมือการกู้คืน f11 ............................................................................................... 106
การใช้สื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows (ซื้อแยกต่างหาก) ................................................. 107
การใช้ Windows Refresh หรือ Windows Reset ................................................................. 108
การใช้ HP Software Setup (การตั้งค่าซอฟต์แวร์ของ HP) ................................................... 108
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot และ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ......................................... 109
การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ................................................................................. 109
การเริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ...................................................... 109
การนำทางและการเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ................................... 109
การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ....................................... 110
การอัพเดต BIOS ............................................................................................................... 111
การระบุเวอร์ชันของ BIOS ................................................................................. 111
การดาวน์โหลดอัปเดต BIOS .............................................................................. 111
การใช้ MultiBoot ................................................................................................................................ 113
เกี่ยวกับลำดับอุปกรณ์บูต .................................................................................................... 113
THWW
xi
การเลือกการกำหนดลักษณะ MultiBoot ............................................................................... 113
การตั้งค่าลำดับการบูตใหม่ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ............... 113
การเลือกอุปกรณ์บูตอย่างรวดเร็วโดยการใช้ปุ่ม f9 prompt .................................... 114
การตั้งค่าพร้อมต์ MultiBoot Express ................................................................. 114
การเข้าสู่การกำหนดลักษณะเฉพาะ MultiBoot Express ........................................ 115
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................................................... 116
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในอุปกรณ์ USB .......................... 116
การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ....................................................................... 117
13 ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ........................................................................................................................... 119
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน ....................................................................................................................... 119
ฉลาก ................................................................................................................................................. 120
14 ข้อกำหนดเฉพาะ ........................................................................................................................................ 121
กำลังไฟฟ้าเข้า .................................................................................................................................... 122
สภาพแวดล้อมการทำงาน .................................................................................................................... 123
ภาคผนวก A การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย ...................................................................................... 125
ภาคผนวก B การแก้ไขปัญหา .......................................................................................................................... 127
แหล่งข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหา ....................................................................................................... 127
การแก้ไขปัญหา .................................................................................................................................. 128
ไม่สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ ............................................................................ 128
หน้าจอคอมพิวเตอร์ว่างเปล่า ............................................................................................... 128
ซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติ .................................................................................................... 128
คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แต่ไม่ตอบสนอง ........................................................................... 128
คอมพิวเตอร์ร้อนผิดปกติ ..................................................................................................... 129
อุปกรณ์ภายนอกไม่ทำงาน ................................................................................................... 129
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน .................................................................................. 129
แผ่นดิสก์ไม่เล่น .................................................................................................................. 130
ภาพยนตร์ไม่แสดงบนจอแสดงผลภายนอก ........................................................................... 130
กระบวนการเขียนดิสก์ไม่เริ่มขึ้น หรือหยุดก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ ............................................ 131
ภาคผนวก C การคายประจุไฟฟ้าสถิต .............................................................................................................. 133
ดัชนี .................................................................................................................................................................. 135
xii
THWW
1
ยินดีต้อนรับ
หลังจากติดตั้งและลงทะเบียนคอมพิวเตอร์แล้ว เราขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การลงทุนที่ชาญฉลาดของคุณ
คำแนะนำ:
หากต้องการกลับไปที่หน้าจอเริ่มของคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมที่เปิดไว้หรือจากเดสก์ท็อป
Windows ให้กดแป้น Windows
บนแป้นพิมพ์ การกดแป้น Windows อีกครั้งจะพาคุณย้อนกลับไปยัง
หน้าจอก่อนหน้านี้
●
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ติดตั้งเครือข่ายแบบใช้สายหรือเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมต่อกับเครือข่าย ในหน้า 21
●
อัพเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส—ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากไวรัส
ซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้ก่อนหน้าแล้วในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกัน
ไวรัส ในหน้า 90
●
ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ—เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ โปรดดู การ
ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 5 และ การนำทางโดยใช้แป้นพิมพ์ รูปแบบการสัมผัส
และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ในหน้า 31 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
●
ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง—เข้าถึงรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ โ คลิก โปรแกรม แล้วเลือกจากตัวเลือกที่แสดงขึ้นมา สำหรับรายละเอียดเกี่ยว
กับการใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในคอมพิวเตอร์ โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจให้มาพร้อมกับ
ซอฟต์แวร์หรือมีอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ผลิต
●
THWW
สำรองข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณด้วยการสร้างดิสก์การกู้คืนระบบหรือแฟลชไดรฟ์การกู้คืนระบบ โปรดดู
การสำรองและการกู้คืน ในหน้า 105
1
การค้นหาข้อมูล
คุณได้ใช้ คำแนะนำการติดตั้ง ในการเปิดใช้คอมพิวเตอร์และค้นหาคู่มือนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ ใช้ตารางนี้เพื่อค้นหา
ทรัพยากรที่ให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวิธีการ รวมทั้งอื่นๆ
แหล่งข้อมูล
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
โปสเตอร์ คำแนะนำในการติดตั้ง
●
วิธีการติดตั้งคอมพิวเตอร์
●
ความช่วยเหลือในการระบุส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
HP Support Assistant
●
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
เมื่อต้องการใช้งาน HP Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม
●
การอัพเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และ BIOS
●
เครื่องมือการแก้ไขปัญหา
●
วิธีเข้าถึงฝ่ายสนับสนุน
ฝ่ายสนับสนุนทั่วโลก
●
สนทนาออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP
หากต้องการขอรับการสนับสนุนในภาษาของคุณ โปรดไปที่
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
●
หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุน
●
สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ HP
เว็บไซต์ HP
●
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการสนับสนุน
สามารถเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดได้ที่
http://www.hp.com/support แล้วเลือกประเทศของคุณ
●
การสั่งซื้อชิ้นส่วนและการค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เลือก Drivers&Downloads (ไดรเวอร์และดาวน์โหลด) และ
●
อุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
●
การติดตั้งเวิร์กสเตชัน ท่าทาง สุขภาพ และพฤติกรรมการทำงานที่
เหมาะสม
●
ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าและกลไก
ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
●
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและความปลอดภัย
เมื่อต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
●
ข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอรี่
ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
สามารถเข้าใช้งานคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดได้ที่
http://www.hp.com/support แล้วเลือกประเทศของคุณ
เลือก Drivers&Downloads (ไดรเวอร์และดาวน์โหลด) และ
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
▲
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ support (บริการสนับสนุน)
แล้วเลือกโปรแกรม HP Support Assistant
– หรือ –
ไปที่ http://www.hp.com/ergo
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ support (บริการสนับสนุน)
แล้วเลือกโปรแกรม HP Support Assistant
2.
2
บท 1
เลือก My computer จากนั้นเลือก User guides (คู่มือ
ผู้ใช้)
ยินดีตอนรับ
THWW
แหลงขอมูล
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การรับประกันแบบจำกัด*
ข้อมูลการรับประกัน
หากต้องการเข้าถึงคู่มือนี้ จากหน้าจอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม
HP Support Assistant เลือก คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้ว
เลือก Warranty and services (การรับประกันและบริการ)
– หรือ –
ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments
*คุณสามารถดูการรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ในคู่มือผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์
ของคุณและ/หรือในซีด/ี ดีวีดีที่ให้มาในกล่องบรรจุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค HP อาจแนบเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP ไว้ใน
กล่องบรรจุ สำหรับบางประเทศ/ภูมิภาคซึ่งไม่มีเอกสารการรับประกัน คุณอาจขอรับเอกสารดังกล่าวได้จาก http://www.hp.com/go/
orderdocuments หรือส่งจดหมายไปที่:
●
อเมริกาเหนือ: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
เอเชียแปซิฟิก: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
เมื่อคุณทำการขอสำเนาการรับประกันฉบับพิมพ์ของคุณ โปรดใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกัน (ระบุอยู่ที่ฉลากบริการ) ชื่อ
และที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
สิ่งสำคัญ:
ห้ามส่งคืนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณไปยังที่อยู่ด้านบน สำหรับฝ่ายสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่
http://www.hp.com/go/contactHP สำหรับฝ่ายสนับสนุนทั่วโลก โปรดไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
THWW
การคนหาขอมูล
3
4
บท 1
ยินดีตอนรับ
THWW
2
THWW
การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
5
ด้านขวา
หมายเหตุ:
โปรดดูภาพประกอบที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟัง) / สัญญาณเสียง
เข้า (ไมโครโฟน)
เชื่อมต่อลำโพงสเตอริโอที่มีปลั๊กไฟ หูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู หู
ฟังแบบครอบศีรษะ หรือสายสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ที่เป็น
อุปกรณ์เสริม และเชื่อมต่อไมโครโฟนชุดหูฟังเสริมด้วยเช่นกัน
แจ็คนี้ไม่รองรับอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมโครโฟนอย่างเดียว
คำเตือน! เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ให้ปรับระดับ
เสียงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู หรือหูฟังแบบครอบ
ศีรษะ สำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดดูที่ ประกาศข้อ
กำหนด ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าถึงคู่มือนี้ จาก
หน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ support (บริการสนับสนุน) แล้วเลือก
โปรแกรม HP Support Assistant
หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับแจ็ค ลำโพงคอมพิวเตอร์จะ
ถูกปิดการใช้งาน
หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายอุปกรณ์มีขั้วต่อแบบ 4
สายที่รองรับทั้งสัญญาณเสียงออก (หูฟัง) และสัญญาณเสียงเข้า
(ไมโครโฟน)
(2)
DisplayPort
เชื่อมต่ออุปกรณ์จอแสดงผลดิจิทัลเสริม เช่น จอภาพหรือ
โปรเจคเตอร์ประสิทธิภาพสูง
(3)
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ
อ่านการ์ดหน่วยความจำเสริมที่จัดเก็บ จัดการ ใช้ร่วมกัน หรือเข้า
ถึงข้อมูล
(4)
พอร์ต USB 3.0
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เสริม เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ไดรฟ์ภายนอก
เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือฮับ USB
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ต USB ประเภทต่างๆ โปรดดู
การใช้อุปกรณ์ USB ในหน้า 67
(5)
6
บท 2
ไฟแสดงสถานะ/แจ็ค RJ-45 (เครือข่าย)
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
เชื่อมต่อสายเครือข่าย
●
เขียว (ซ้าย): เชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
●
เหลือง (ขวา): กำลังดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่าย
THWW
สวนประกอบ
คำอธิบาย
(6)
ขั้วต่อชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์
เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อเสริม
(7)
หัวต่อสายไฟ
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า
(ไมโครโฟน)
เชื่อมต่อลำโพงสเตอริโอภายนอก เฮดโฟน หูฟังแบบใส่ในช่องหู
ชุดหูฟัง หรือสายออดิโอของโทรทัศน์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม และ
เชื่อมต่อไมโครโฟนแบบคล้องหูที่เป็นอุปกรณ์เสริม แจ็คนี้ไม่
สนับสนุนอุปกรณ์เสริมแบบมีแค่ไมโครโฟน
คำเตือน! เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ให้ปรับระดับ
เสียงก่อนที่จะสวมเฮดโฟน หูฟังแบบใส่ในช่องหู หรือชุดหูฟัง
สำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดดูประกาศข้อกำหนด
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในการเข้าถึงคู่มือนี้ จากหน้าจอ
เริ่มต้นให้พิมพ์ support แล้วเลือกแอพ HP Support
Assistant
หมายเหตุ:
ปิดใช้งาน
เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับแจ็ค ลำโพงคอมพิวเตอร์จะ
หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายอุปกรณ์มีขั้วต่อแบบ 4
สายที่รองรับทั้งเสียงออก (หูฟัง) และเสียงเข้า (ไมโครโฟน)
(2)
DisplayPort
เชื่อมต่ออุปกรณ์จอแสดงผลดิจิทัลเสริม เช่น จอภาพหรือ
โปรเจคเตอร์ประสิทธิภาพสูง
(3)
พอร์ต USB 3.0
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม USB เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ไดรฟ์ภายนอก
เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือฮับ USB
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ต USB ประเภทต่างๆ โปรดดู
การใช้อุปกรณ์ USB ในหน้า 67
(4)
THWW
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ
อ่านการ์ดหน่วยความจำเสริมที่จัดเก็บ จัดการ ใช้ร่วมกัน หรือเข้า
ถึงข้อมูล
ดานขวา
7
สวนประกอบ
(5)
8
บท 2
คำอธิบาย
ไฟสัญญาณ/แจ็ค RJ-45 (เครือข่าย)
เชื่อมต่อสายเครือข่าย
●
เขียว (ซ้าย): เชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
●
เหลือง (ขวา): มีกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่บนเครือข่าย
(6)
ขั้วต่อชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์
เชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อเสริม
(7)
หัวต่อสายไฟ
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
THWW
ซ้าย
หมายเหตุ:
โปรดดูภาพประกอบที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ช่องเสียบสายล็อก
เชื่อมต่อสายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: สายล็อกได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อปกป้อง
คอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการโจรกรรมหรือการใช้
งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด
(2)
ช่องระบายอากาศ
ทำให้อากาศไหลเวียนเพื่อระบายความร้อนออกจากส่วนประกอบ
ภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
เพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงและป้องกันไม่ให้เครื่องมี
ความร้อนสูงเกินไป เป็นเรื่องปกติที่พัดลมจะเปิดและปิดในขณะที่
ทำงานตามปกติ
(3)
พอร์ตจอภาพภายนอก
เชื่อมต่อจอภาพ VGA ภายนอกหรือโปรเจคเตอร์
(4)
พอร์ต USB 3.0 สำหรับชาร์จ (มีกระแสไฟ)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เสริม เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ไดรฟ์ภายนอก
เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือฮับ USB พอร์ต USB มาตรฐานจะ
ไม่ชาร์จอุปกรณ์ USB ทั้งหมด หรือชาร์จโดยใช้กระแสไฟต่ำ
อุปกรณ์ USB บางชนิดต้องใช้ไฟฟ้าและพอร์ตที่มีกระแสไฟ
หมายเหตุ:
พอร์ต USB สำหรับชาร์จยังสามารถใช้ชาร์จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องเล่น MP3 บางรุ่นได้ แม้คอมพิวเตอร์
จะปิดอยู่ก็ตาม
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ต USB ประเภทต่างๆ โปรดดู
การใช้อุปกรณ์ USB ในหน้า 67
(5)
พอร์ต USB 3.0
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เสริม เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ไดรฟ์ภายนอก
เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือฮับ USB
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ต USB ประเภทต่างๆ โปรดดู
การใช้อุปกรณ์ USB ในหน้า 67
(6)
THWW
ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด
รองรับสมาร์ทการ์ดเสริม
ซาย
9
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ช่องเสียบสายล็อก
เชื่อมต่อสายล็อกเสริมเข้ากับคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: สายล็อกได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อปกป้อง
คอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการโจรกรรมหรือการใช้
งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดได้
(2)
ช่องระบายอากาศ
ทำให้อากาศไหลเวียนเพื่อระบายความร้อนออกจากส่วนประกอบ
ภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
เพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงและป้องกันไม่ให้เครื่องมี
ความร้อนสูงเกินไป เป็นเรื่องปกติที่พัดลมภายในจะเปิดและปิด
การหมุนขณะใช้งานตามปกติ
(3)
พอร์ตจอภาพภายนอก
เชื่อมต่อจอภาพ VGA ภายนอกหรือโปรเจคเตอร์
(4)
พอร์ต USB 3.0 สำหรับชาร์จ (มีกระแสไฟ)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เสริม เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ไดรฟ์ภายนอก
เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือฮับ USB พอร์ต USB มาตรฐานจะ
ไม่ชาร์จอุปกรณ์ USB ทั้งหมด หรือชาร์จโดยใช้กระแสไฟต่ำ
อุปกรณ์ USB บางชนิดต้องใช้ไฟฟ้าและพอร์ตที่มีกระแสไฟ
หมายเหตุ:
พอร์ต USB สำหรับชาร์จยังสามารถใช้ชาร์จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องเล่น MP3 บางรุ่นได้ แม้คอมพิวเตอร์
จะปิดอยู่ก็ตาม
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ต USB ประเภทต่างๆ โปรดดู
การใช้อุปกรณ์ USB ในหน้า 67
(5)
10
บท 2
ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
รองรับสมาร์ทการ์ดเสริม
THWW
จอแสดงผล
หมายเหตุ:
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในส่วนนี้เล็กน้อย
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
(1)
เสาอากาศ WLAN*
ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย
(WLAN)
(2)
เสาอากาศ WWAN* (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้
สาย (WWAN)
(3)
ไมโครโฟนภายใน
บันทึกเสียง
(4)
ไฟแสดงสถานะเว็บแคม
สว่าง: เว็บแคมถูกใช้งานอยู่
(5)
เว็บแคม
บันทึกวิดีโอและถ่ายภาพนิ่ง บางรุ่นช่วยให้คุณสามารถประชุมทางวิดีโอ
และสนทนาออนไลน์โดยใช้การสตรีมวิดีโอได้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บแคม โปรดไปที่ HP Support
Assistant เมื่อต้องการใช้งาน HP Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม
ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
THWW
จอแสดงผล
11
สวนประกอบ
(6)
คำอธิบาย
สวิตช์จอแสดงผลภายใน
ปิดจอแสดงผลหรือเริ่มสถานะสลีป หากจอแสดงผลปิดอยู่ขณะเปิด
เครื่อง
หมายเหตุ: สวิตช์จอแสดงผลจะมองไม่เห็นจากด้านนอกของ
คอมพิวเตอร์
*ไม่สามารถมองเห็นเสาอากาศได้จากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด พื้นที่รอบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิ่ง
กีดขวาง สำหรับประกาศข้อกำหนดระบบไร้สาย โปรดดูหัวข้อประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลบังคับใช้กับ
ประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ในการเข้าถึงคู่มือนี้ จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ support (บริการสนับสนุน) แล้วเลือกโปรแกรม HP Support
Assistant
ด้านบน
ทัชแพด
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
(1)
ปากกาชี้ตำแหน่ง
ย้ายตัวชี้และเลือกหรือเปิดใช้งานรายการต่างๆ บนหน้าจอ
(2)
ปุ่มอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งด้านซ้าย
ทำงานเหมือนกับปุ่มซ้ายของเมาส์ภายนอก
(3)
ปุ่มเปิด/ปิดทัชแพด
เปิดและปิดใช้งานทัชแพด
(4)
โซนทัชแพด
อ่านรูปแบบนิ้วมือของคุณเพื่อเลื่อนตัวชี้หรือเปิดใช้งานรายการ
ต่างๆ บนหน้าจอ
หมายเหตุ: ทัชแพดยังสนับสนุนรูปแบบการสัมผัสแบบปัดนิ้ว
เข้ามาจากขอบอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปัดนิ้ว
เข้ามาจากขอบ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ในหน้า 36
(5)
12
บท 2
ปุ่มทัชแพดซ้าย
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
ทำงานเหมือนกับปุ่มซ้ายของเมาส์ภายนอก
THWW
สวนประกอบ
คำอธิบาย
(6)
ปุ่มอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งด้านขวา
ทำงานเหมือนกับปุ่มขวาของเมาส์ภายนอก
(7)
ปุ่มทัชแพดขวา
ทำงานเหมือนกับปุ่มขวาของเมาส์ภายนอก
ไฟแสดงสถานะ
หมายเหตุ:
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในส่วนนี้เล็กน้อย
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด
●
สว่าง: คอมพิวเตอร์เปิดอยู่
●
กะพริบ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป ซึ่งเป็นโหมดที่ช่วย
ประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอร์จะปิดใช้หน้าจอและส่วนประ
กอบอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น
●
ดับ: คอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต ไฮเบอร์
เนตเป็นโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งใช้พลังงานน้อยที่สุด
หมายเหตุ:
เฉพาะบางรุ่น คุณสมบัติ Intel® Rapid Start
Technology ถูกเปิดใช้งานจากโรงงาน Rapid Start Technology
จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากไม่มีการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้
สถานะประหยัดพลังงาน ในหน้า 55
(2)
THWW
ไฟ Caps lock
สว่าง: Caps lock เปิดอยู่ และเครื่องจะสลับไปใช้แป้นอักษรตัว
พิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ดานบน
13
สวนประกอบ
(3)
(4)
คำอธิบาย
ไฟทัชแพด
ไฟแสดงสถานะปิดไมโครโฟน
●
สว่าง: ทัชแพดปิดอยู่
●
ดับ: ทัชแพดเปิดอยู่
●
เหลือง: ไมโครโฟนปิดเสียงอยู่
●
ดับ: ไมโครโฟนเปิดเสียงอยู่
(5)
ไฟแสดงสถานะ Num lock
สว่าง: Num lock เปิดอยู่
(6)
ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย
สว่าง: อุปกรณ์ไร้สายในตัว เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้
สาย (WLAN) และ/หรืออุปกรณ์ Bluetooth® เปิดอยู่
หมายเหตุ: ในบางรุ่น หากไฟแสดงสถานะระบบไร้สายสว่างเป็น
สีเหลือง แสดงว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดปิด
(7)
14
บท 2
ไฟแสดงสถานะปิดเสียง
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
●
เหลือง: คอมพิวเตอร์ปิดเสียงอยู่
●
ดับ: คอมพิวเตอร์เปิดเสียงอยู่
THWW
ปุ่ม ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ปุ่มเปิด/ปิด
●
●
เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ ให้กดปุ่มนี้เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์
เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ให้กดปุ่มนี้ชั่วขณะเพื่อเข้าสู่สถานะ
สลีป
●
เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป ให้กดปุ่มนี้เร็วๆ เพื่อออก
จากสถานะสลีป
●
เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต ให้กดปุ่มนี้เพื่อออก
จากสถานะไฮเบอร์เนต
ข้อควรระวัง:
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่
ได้บันทึกไว้สูญหาย
หากคอมพิวเตอร์หยุดตอบสนองและกระบวนการปิดเครื่อง
Windows® ไม่ทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้อย่างน้อย 5
วินาที เพื่อปิดคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:
เฉพาะบางรุ่น คุณสมบัติ Intel® Rapid Start
Technology ถูกเปิดใช้งานจากโรงงาน Rapid Start Technology
จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากไม่มีการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้
สถานะประหยัดพลังงาน ในหน้า 55
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณ ให้ดู
ตัวเลือกการใช้พลังงาน จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ พลังงาน เลือก
การตั้งค่าการเปิด/ปิดและโหมดสลีป จากนั้นเลือก การเปิด/ปิด
และโหมดสลีป จากรายการโปรแกรม
THWW
ดานบน
15
สวนประกอบ
16
บท 2
คำอธิบาย
(2)
ลำโพง
ทำให้เกิดเสียง
(3)
ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย
เปิดหรือปิดคุณลักษณะอุปกรณ์ไร้สาย แต่ไม่ได้เริ่มการเชื่อมต่อไร้
สาย
(4)
ปุ่มปิดเสียง
ปิดเสียงและเปิดเสียงลำโพง
(5)
ตัวอ่านลายนิ้วมือ (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)
รองรับการล็อกออนเข้าสู่ Windows โดยใช้ลายนิ้วมือ แทนการ
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
ล็อกออนด้วยรหัสผ่าน
THWW
แป้น
หมายเหตุ:
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในส่วนนี้เล็กน้อย
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
(1)
แป้น esc
แสดงข้อมูลระบบเมื่อกดพร้อมกับแป้น fn
(2)
แป้น fn
เรียกใช้ฟังก์ชันของระบบที่ใช้งานบ่อยครั้ง เมื่อกดพร้อมแป้น
ฟังก์ชันหรือแป้น esc
(3)
แป้น Windows
นำคุณกลับสู่หน้าจอเริ่มจากโปรแกรมที่เปิดอยู่หรือเดสก์ท็อปของ
Windows
หมายเหตุ:
การกดแป้น Windows อีกครั้งจะนำคุณย้อนกลับไป
ยังหน้าจอก่อนหน้านี้
(4)
แป้นฟังก์ชั่น
เรียกใช้ฟังก์ชั่นระบบที่ใช้บ่อยเมื่อกดพร้อมกับแป้น fn
(5)
คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง
เมื่อเปิดใช้งานคีย์แพด ก็จะใช้งานได้เช่นเดียวกับคีย์แพดตัวเลข
ภายนอก
แต่ละแป้นบนคีย์แพดจะดำเนินการตามฟังก์ชันที่ระบุไว้ตาม
ไอคอนในมุมขวาบนของแป้น
(6)
แป้นแสดงเมนูทางลัดของ Windows
แสดงตัวเลือกสำหรับวัตถุที่เลือก
(7)
แป้น num lk
เปิดและปิดใช้งานคีย์แพดตัวเลขแบบฝังเมื่อกดพร้อมแป้น fn
สลับระหว่างฟังก์ชันนำทางกับฟังก์ชันตัวเลขบนคีย์แพดตัวเลข
แบบฝัง
THWW
ดานบน
17
ด้านล่าง
หมายเหตุ:
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในส่วนนี้เล็กน้อย
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ช่องเสียบแบตเตอรี่เสริม (เฉพาะบางรุ่น
เท่านั้น)
(2)
ฝาปิด
เชื่อมต่อแบตเตอรี่เสริม
รองรับการใช้งานช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ ช่องเสียบโมดูล LAN ไร้
สาย (WLAN) ช่องเสียบโมดูล WWAN ไร้สาย และช่อง
เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันระบบไม่ตอบสนอง ให้เปลี่ยน
โมดูลไร้สายโดยใช้เฉพาะโมดูลไร้สายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
งานในคอมพิวเตอร์โดยหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล
อุปกรณ์ไร้สายในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากคุณเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่ และได้รับข้อความเตือน ให้ถอดอุปกรณ์นั้น
ออกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กลับไปทำงานตามปกติ แล้วติดต่อ
ฝ่ายบริการสนับสนุนผ่าน HP Support Assistant เมื่อ
ต้องการใช้งาน HP Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม ให้
เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
(3)
18
บท 2
สลักปลดฝาปิด
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
ปลดฝาปิดด้านล่าง
THWW
สวนประกอบ
คำอธิบาย
(4)
ล็อคปลดฝาปิด
ล็อคฝาปิด
(5)
ช่องระบายอากาศ (2)
ทำให้อากาศไหลเวียนเพื่อระบายความร้อนออกจากส่วน
ประกอบภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดย
อัตโนมัติเพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงและป้องกันไม่
ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป เป็นเรื่องปกติที่พัดลมจะเปิด
และปิดในขณะที่ทำงานตามปกติ
(6)
THWW
ช่องเสียบ SIM (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
รองรับ subscriber identity module (SIM) แบบไร้สาย ช่อง
เสียบ SIM อยู่ที่ด้านในช่องใส่แบตเตอรี่
ดานลาง
19
ด้านหน้า
ส่วนประกอบ
(1)
คำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย
สว่าง: อุปกรณ์ไร้สายในตัว เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะที่
แบบไร้สาย (WLAN) และ/หรืออุปกรณ์ Bluetooth® เปิดอยู่
หมายเหตุ: ในบางรุ่น ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สายจะ
เป็นสีเหลืองหากอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดปิดอยู่
(2)
ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด
●
สว่าง: คอมพิวเตอร์เปิดอยู่
●
กะพริบ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป ซึ่งเป็นโหมดที่
ช่วยประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอร์จะปิดใช้หน้าจอ
และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น
●
ดับ: คอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต
ไฮเบอร์เนตเป็นโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งใช้พลังงาน
น้อยที่สุด
หมายเหตุ:
เฉพาะบางรุ่น คุณสมบัติ Intel® Rapid Start
Technology ถูกเปิดใช้งานจากโรงงาน Rapid Start
Technology จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงาน
ต่อได้อย่างรวดเร็วหลังจากไม่มีการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การใช้สถานะประหยัดพลังงาน ในหน้า 55
(3)
อะแดปเตอร์ AC /ไฟแบตเตอรี่
●
ขาว: คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับกระแสไฟภายนอกและ
แบตเตอรี่จะชาร์จ 90-99 เปอร์เซ็นต์
●
เหลือง: คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับกระแสไฟภายนอก
และแบตเตอรี่จะชาร์จ 0-90 เปอร์เซ็นต์
●
เหลืองกะพริบ: แบตเตอรี่ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานแหล่ง
เดียวที่ใช้ได้ มีระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย เมื่อระดับ
แบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเริ่ม
กะพริบถี่ๆ
(4)
ไฟแสดงสถานะฮาร์ดไดรฟ์
●
ดับ: แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
●
กะพริบเป็นสีขาว: กำลังมีการเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์
●
เหลือง: HP 3D DriveGuard หยุดการทำงานของฮาร์ด
ไดรฟ์ชั่วคราว
หมายเหตุ:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP 3D
DriveGuard โปรดดู การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะ
บางรุ่นเท่านั้น) ในหน้า 77
20
บท 2
การทำความรูจักกับคอมพิวเตอรของคุณ
THWW
3
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย
คุณสามารถพกพาคอมพิวเตอร์ติดตัวไปได้ทุกที่ แม้อยู่บ้าน คุณก็ยังสามารถสำรวจโลกและเข้าถึงข้อมูลจาก
หลายล้านเว็บไซต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณและการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย เนื้อหาในบทนี้จะ
ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโลกดังกล่าว
THWW
21
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
เทคโนโลยีไร้สายถ่ายโอนข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ แทนที่จะใช้สายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ไร้สาย
ดังต่อไปนี้:
●
อุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย (WLAN)—เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย
(โดยทั่วไปมักเรียกว่าเครือข่าย Wi-Fi, LAN ไร้สาย หรือ WLAN) ในสำนักงาน บ้านของคุณและสถานที่
สาธารณะ เช่น สนามบิน ภัตตาคาร ร้านกาแฟ โรงแรม และมหาวิทยาลัย ใน WLAN อุปกรณ์ไร้สาย
เคลื่อนที่แต่ละตัวจะสื่อสารกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานไร้สาย
●
โมดูลบรอดแบนด์ไร้สายของ HP (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)—อุปกรณ์เครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย
(WWAN) ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อไร้สายในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายจะติดตั้ง
สถานีฐาน (คล้ายกับเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) ทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ และให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ ภูมิภาค หรือแม้แต่ประเทศ
●
อุปกรณ์ Bluetooth—สร้างเครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth อื่นๆ
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ ชุดหูฟัง ลำโพง และกล้องถ่ายรูป ในเครือข่าย PAN อุปกรณ์
แต่ละตัวจะสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยตรง และอุปกรณ์จะต้องอยู่ใกล้กัน ปกติแล้วอยู่ภายในระยะห่าง 10
เมตร (ประมาณ 33 ฟุต)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย โปรดดูข้อมูลและลิงก์เว็บไซต์ใน HP Support Assistant เมื่อ
ต้องการใช้งาน HP Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย
คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้
●
ปุ่มไร้สาย สวิตช์ไร้สาย ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หรือแป้นในโหมดเครื่องบิน (ในบทนี้เรียกว่าปุ่มเปิด/ปิด
อุปกรณ์ไร้สาย) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
●
ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ
การใช้ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อย 1 ชิ้น และมีไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้
สาย 1 หรือ 2 ดวงในบางรุ่น อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดใช้งานมาจากโรงงาน และหาก
คอมพิวเตอร์ของคุณมีไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย ไฟดังกล่าวจะติดสว่าง (ขาว) เวลาเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายระบุสถานะเปิด/ปิดโดยรวมของอุปกรณ์ไร้สาย ไม่ใช่สถานะของอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง
หากไฟแสดงสถานะระบบไร้สายสว่างเป็นสี ขาว แสดงว่ามีอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งตัวเปิดอยู่ หากไฟแสดง
สถานะระบบไร้สายอยู่ในสถานะ ดับ แสดงว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดปิดอยู่
หมายเหตุ:
ในบางรุ่น หากไฟแสดงสถานะระบบไร้สายสว่างเป็นสี เหลือง แสดงว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดปิด
เนื่องจากอุปกรณ์ไร้สายเปิดใช้งานมาจากโรงงาน คุณจึงสามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สายเพื่อเปิดหรือปิด
อุปกรณ์ไร้สายได้ในเวลาเดียวกัน
22
บท 3
การเชื่อมตอกับเครือขาย
THWW
การใช้ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ
Network and Sharing Center (ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน) ใช้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย เชื่อม
ต่อกับเครือข่าย และวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งแก้ไขปัญหาเครือข่าย
วิธีใช้การควบคุมของระบบปฏิบัติการ
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ แผงควบคุม จากนั้นเลือก แผงควบคุม
2.
เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วเลือก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่ HP Support Assistant เมื่อต้องการใช้งาน HP Support Assistant จากหน้า
จอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
การใช้ WLAN
ด้วยอุปกรณ์ WLAN คุณจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย (WLAN) ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายได้
หมายเหตุ:
คำว่า เราเตอร์แบบไร้สาย และ จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย จะใช้เรียกแทนกันอยู่บ่อยๆ
●
โดยปกติแล้ว เครือข่าย WLAN ขนาดใหญ่ เช่น WLAN ในองค์กรหรือสาธารณะ ใช้จุดเข้าใช้งานแบบไร้
สายที่สามารถรองรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมจำนวนมาก และสามารถแยกฟังก์ชั่นเครือข่ายสำคัญๆ
ได้
●
โดยทั่วไปแล้ว WLAN ภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กใช้เราเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์
แบบไร้สายและแบบใช้สายหลายเครื่องสามารถใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ และไฟล์ต่างๆ ร่วม
กันได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ WLAN ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐาน WLAN (จัดหา
ให้โดยผ่านทางผู้ให้บริการหรือเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายขององค์กร)
การใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านคุณ คุณจะต้องสร้างบัญชีของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในการ
ซื้อบริการอินเทอร์เน็ตและโมเด็ม ให้ติดต่อ ISP ในพื้นที่ ISP จะให้ความช่วยเหลือในการตั้งค่าโมเด็ม ติดตั้งสาย
เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไร้สายของคุณเข้ากับโมเด็ม และทดสอบบริการอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ:
ปลอดภัย
THWW
ISP จะให้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จดบันทึกข้อมูลนี้และเก็บไว้ในที่ที่
การเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย
23
การติดตั้ง WLAN
เมื่อต้องการตั้งค่า WLAN และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้:
●
โมเด็มบรอดแบนด์ (DSL หรือเคเบิล) (1) และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ซื้อจากผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP)
●
เราเตอร์แบบไร้สาย (2) (ซื้อแยกต่างหาก)
●
คอมพิวเตอร์ไร้สาย (3)
หมายเหตุ:
โมเด็มบางรุ่นมีเราเตอร์ไร้สายแบบในตัว ตรวจสอบกับ ISP ของคุณเพื่อระบุว่าคุณมีโมเด็มชนิดใด
ภาพประกอบด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างการติดตั้งเครือข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
เมื่อเครือข่ายของคุณขยายใหญ่ขึ้น ก็จะสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายและแบบใช้สายเพิ่มเติมเข้ากับ
เครือข่ายเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่า WLAN โปรดดูข้อมูลจากผู้ผลิตเราเตอร์หรือ ISP ของคุณ
การกำหนดค่าเราเตอร์แบบไร้สาย
สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย โปรดดูข้อมูลจากผู้ผลิตเราเตอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของคุณ
หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไร้สายเครื่องใหม่เข้ากับเราเตอร์ โดยใช้สายเครือข่ายที่ให้มา
พร้อมกับเราเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ ให้ถอดสายเชื่อมต่อ และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
การปกป้อง WLAN
เมื่อคุณตั้งค่า WLAN หรือเข้าถึง WLAN ที่มีอยู่ ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อ
ปกป้องเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เครือข่าย WLAN ในพื้นที่สาธารณะ (ฮอตสปอต)
เช่น ร้านกาแฟ และสนามบิน อาจไม่มีการรักษาความปลอดภัย หากคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ในบริเวณฮอตสปอต ให้จำกัดกิจกรรมทางเครือข่ายของคุณไว้ที่การรับส่งอีเมลที่ไม่เป็นความลับ
และการท่องอินเทอร์เน็ตพื้นฐานเท่านั้น
สัญญาณวิทยุไร้สายเดินทางออกไปนอกเครือข่าย ดังนั้นอุปกรณ์ WLAN อื่นๆ จึงอาจรับสัญญาณที่ไม่มีการ
ป้องกันได้ ดำเนินมาตรการป้องกัน WLAN ของคุณล่วงหน้าได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
●
24
บท 3
ใช้ไฟร์วอลล์
การเชื่อมตอกับเครือขาย
THWW
ไฟร์วอลล์จะตรวจสอบทั้งข้อมูลและคำร้องขอข้อมูลที่ส่งไปยังเครือข่ายของคุณ และละทิ้งรายการที่น่า
สงสัย ไฟร์วอลล์มีให้บริการทั้งแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ บางเครือข่ายใช้ไฟร์วอลล์ทั้งสองแบบ
●
ใช้การเข้ารหัสลับแบบไร้สาย
การเข้ารหัสลับแบบไร้สายใช้การตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลที่รับส่งผ่านเครือข่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่ HP Support Assistant เมื่อต้องการใช้งาน HP Support Assistant จาก
หน้าจอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
การเชื่อมต่อ WLAN
เมื่อต้องการเชื่อมต่อ WLAN ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ WLAN เปิดอยู่ หากอุปกรณ์เปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะติดสว่าง หากไฟ
แสดงสถานะระบบไร้สายดับ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย
หมายเหตุ:
ปิด
ในบางรุ่น หากไฟแสดงสถานะระบบไร้สายสว่างเป็นสีเหลือง แสดงว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด
2.
จากหน้าจอเริ่ม ชี้ไปที่มุมบนขวาหรือล่างขวาของหน้าจอเพื่อแสดงชุดทางลัดต่างๆ
3.
เลือก การตั้งค่า แล้วคลิกที่ไอคอนสถานะเครือข่าย
4.
เลือก WLAN ของคุณจากรายการ
5.
คลิก เชื่อมต่อ
หาก WLAN เป็นเครือข่าย WLAN ที่รองรับการรักษาความปลอดภัย จะมีข้อความเตือนให้คุณป้อนรหัส
ความปลอดภัย พิมพ์รหัส แล้วคลิก ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
หมายเหตุ: หากไม่มี WLAN แสดงอยู่ในรายการ แสดงว่าคุณอาจอยู่นอกระยะการเชื่อมต่อของเราเตอร์
แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน
หมายเหตุ:
หากคุณไม่สามารถเห็น WLAN ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากเดสก์ท็อปของ Windows ให้คลิก
ขวาที่ไอคอนสถานะเครือข่าย และจึงเลือกใช้ ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ติดตั้งการเชื่อม
ต่อหรือเครือข่ายใหม่ รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น และคุณจะสามารถค้นหาด้วยตนเองและเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายหรือสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่
6.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น
หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อ วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนสถานะเครือข่ายในส่วนของการแจ้งเตือนที่ด้านขวาสุด
ของแถบงาน เพื่อตรวจสอบชื่อและสถานะของการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ระยะการทำงาน (ระยะทางสำหรับการรับส่งสัญญาณไร้สาย) ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ WLAN ผู้ผลิต
เราเตอร์ คลื่นรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังและพื้น
การใช้บรอดแบนด์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
บรอดแบนด์ไร้สายของ HP ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ WWAN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากหลายๆ สถานที่
โดยครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าการใช้ WLAN การใช้บรอดแบนด์ไร้สายของ HP จะต้องมีผู้ให้บริการเครือข่าย (ซึ่ง
THWW
การเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย
25
เรียกว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ พื้นที่ให้บริการ
บรอดแบนด์ไร้สายของ HP จะเหมือนกับพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการโทรของโทรศัพท์มือถือ
เมื่อใช้ร่วมกับบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบนด์ไร้สายของ HP จะให้อิสระคุณในการเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรของคุณได้ตลอดไม่ว่าคุณจะเดินทางอยู่หรืออยู่นอก
ช่วงบริการฮอตสปอต Wi-Fi ก็ตาม
HP สนับสนุนเทคโนโลยีต่อไปนี้
●
HSPA (การเข้าถึงแพคเก็ตแบบความเร็วสูง) ช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายตามมาตรฐานโทรคมนาคมด้านระบบ
GSM (Global System for Mobile Communications)
●
EV-DO (Evolution Data Optimized) ช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายตามมาตรฐานโทรคมนาคม Code Division
Multiple Access (CDMA)
●
LTE (Long Term Evolution) ช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายที่สนับสนุนเทคโนโลยี LTE
คุณอาจต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์โมดูลบรอดแบนด์ไร้สายของ HP เพื่อเปิดใช้งานบริการบรอดแบนด์ไร้สาย
หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์พิมพ์อยู่บนฉลากที่ติดอยู่ในช่องใส่แบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายกำหนดให้ใช้ SIM โดย SIM จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น
หมายเลขรหัสส่วนบุคคล (PIN) รวมถึงข้อมูลเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางเครื่องจะมี SIM ติดตั้งไว้ก่อนหน้าใน
ช่องใส่แบตเตอรี่ หากเครื่องไม่มี SIM ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า SIM อาจอยู่ในข้อมูลบรอดแบนด์ไร้สายของ HP ที่มา
พร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีให้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใส่และถอด SIM โปรดดู การใส่และถอด SIM (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ในหน้า 26 ใน
บทนี้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบรอดแบนด์ไร้สายของ HP และวิธีเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณ
ต้องการ โปรดดูข้อมูลบรอดแบนด์ไร้สายของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การใช้ HP Mobile Connect (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
HP Mobile Connect เป็นบริการบรอดแบนด์ไร้สายแบบจ่ายล่วงหน้า ที่ให้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ไร้สายที่
ประหยัด ปลอดภัย และยืดหยุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการใช้ HP Mobile Connect คอมพิวเตอร์ของ
คุณต้องมี SIM และแอพ HP Mobile Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Mobile Connect โปรดไปที่
http://www.hp.com/go/mobileconnect
การใส่และถอด SIM (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ข้อควรระวัง:
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับขั้วต่อ ให้ค่อยๆ ใส่ SIM เข้าไปด้วยความระมัดระวัง
ในการใส่ SIM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
26
บท 3
1.
ปิดการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่งปิดเครื่อง
2.
ปิดจอแสดงผล
3.
ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
การเชื่อมตอกับเครือขาย
THWW
4.
ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC
5.
พลิกเครื่องคอมพิวเตอร์และวางบนพื้นผิวที่ราบเรียบ โดยหันช่องใส่แบตเตอรี่เข้าหาคุณ
6.
ถอดแบตเตอรี่
7.
ใส่ SIM ลงในช่องเสียบ SIM แล้วค่อยๆ ดันเข้าไปในช่องเสียบจนเข้าที่แน่นดีแล้ว
8.
หมายเหตุ:
SIM ในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย
หมายเหตุ:
ดูรูปบนช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อดูว่าควรใส่ด้านใดของการ์ด SIM เข้าในคอมพิวเตอร์
ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่
หมายเหตุ:
9.
บรอดแบนด์ไร้สายของ HP จะปิดใช้งานหากไม่ได้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่
เชื่อมต่อกระแสไฟภายนอกอีกครั้ง
10. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอีกครั้ง
11. เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
ในการถอด SIM ให้กด SIM เข้าไป แล้วถอดออกจากช่องเสียบ
การใช้ GPS (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ดาวเทียม GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่ง
ความเร็ว และเส้นทางไปยังระบบที่ติดตั้ง GPS ไว้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ GPS and Location ของ HP
THWW
การเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย
27
การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth
อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการสื่อสารไร้สายระยะสั้นที่ทดแทนการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลซึ่งโดยปกติแล้วเชื่อม
ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้:
●
คอมพิวเตอร์ (เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ก PDA)
●
โทรศัพท์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ไร้สาย สมาร์ทโฟน)
●
อุปกรณ์ด้านภาพ (เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป)
●
อุปกรณ์เสียง (ชุดหูฟัง ลำโพง)
●
เมาส์
อุปกรณ์ Bluetooth มีความสามารถแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer) ซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งเครือข่ายส่วนบุคคล
(PAN) สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการใช้อุปกรณ์ Bluetooth โปรดดูวิธี
ใช้ซอฟต์แวร์ Bluetooth
28
บท 3
การเชื่อมตอกับเครือขาย
THWW
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย
มีการเชื่อมต่อแบบใช้สาย 2 ชนิด คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) และการเชื่อมต่อโมเด็ม การเชื่อมต่อ
LAN ใช้สายเครือข่าย และมีความเร็วสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับโมเด็มซึ่งใช้สายโทรศัพท์ สายทั้งสองจะต้องซื้อ
แยกต่างหาก
คำเตือน! เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าเสียบสายโมเด็มหรือสาย
โทรศัพท์เข้ากับแจ็ค RJ-45 (เครือข่าย)
การเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ (LAN)
ใช้การเชื่อมต่อ LAN หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายกับเราเตอร์ในบ้านคุณโดยตรง (แทนที่จะทำงานแบบไร้
สาย) หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่ในสำนักงานของคุณ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย LAN จำเป็นต้องใช้สายเครือข่าย RJ-45 แบบ 8 พิน
เมื่อต้องการเชื่อมต่อสายเครือข่าย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เสียบสายเครือข่ายเข้ากับแจ็คเครือข่าย (1) บนคอมพิวเตอร์
2.
เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับแจ็คเครือข่ายบนผนัง (2) หรือเราเตอร์
หมายเหตุ: หากสายเครือข่ายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (3) ซึ่งจะป้องกันการรบกวนจากคลื่นวิทยุหรือ
โทรทัศน์ ให้วางปลายสายด้านที่มีวงจรเข้าหาคอมพิวเตอร์
THWW
การเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสาย
29
30
บท 3
การเชื่อมตอกับเครือขาย
THWW
4
การนำทางโดยใช้แป้นพิมพ์ รูปแบบการ
สัมผัส และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
นอกจากการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์แล้ว คอมพิวเตอร์ของคุณยังสามารถใช้การนำทางโดยใช้รูปแบบการสัมผัส (มี
เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) รูปแบบการสัมผัสสามารถใช้ได้บนทัชแพดของคอมพิวเตอร์หรือบนหน้าจอระบบสัมผัส (มี
เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
คอมพิวเตอร์บางรุ่นจะมีฟังก์ชั่นแป้นการดำเนินการแบบพิเศษหรือแป้นลัดอยู่บนแป้นพิมพ์เพื่อช่วยในการดำเนิน
การที่ทำเป็นประจำ
THWW
31
การใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
หมายเหตุ: นอกจากอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่รวมอยู่ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้เมาส์ USB ภายนอก (ซื้อแยก
ต่างหาก) โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งบนคอมพิวเตอร์
การตั้งค่าการกำหนดลักษณะอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
ใช้คุณสมบัติของเมาส์ใน Windows เพื่อปรับตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง เช่น การกำหนดค่าปุ่ม ความเร็วใน
การคลิก และตัวเลือกตัวชี้ คุณยังสามารถดูการสาธิตรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดได้ด้วย
หากต้องการเข้าใช้งานคุณสมบัติของเมาส์:
●
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ เมาส์ คลิก การตั้งค่า จากนั้นเลือก เมาส์
การใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
กดอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งไปตามทิศทางที่คุณต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์บนหน้าจอ ใช้ปุ่มอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งด้านซ้ายและ
ขวาเหมือนกับที่คุณใช้ปุ่มซ้ายและขวาของเมาส์ภายนอก
การใช้ทัชแพดและรูปแบบการสัมผัส
ทัชแพดจะช่วยให้คุณไปยังส่วนต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมตัวชี้โดยใช้การเคลื่อนที่ของนิ้วมือ
32
บท 4
คำแนะนำ:
ใช้ปุ่มซ้ายและขวาบนทัชแพดเหมือนกับที่คุณใช้ปุ่มซ้ายและขวาบนเมาส์ภายนอก
หมายเหตุ:
บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนรูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
การนำทางโดยใชแปนพิมพ รูปแบบการสัมผัส และอุปกรณชี้ตำแหนง
THWW
การเปิดและปิดทัชแพด
เมื่อต้องการปิดและเปิดทัชแพด เคาะสองครั้งติดกันที่ปุ่มเปิด/ปิดทัชแพด
การแตะ
ในกรณีที่ต้องการเลือกจากบนหน้าจอ ให้ใช้ฟังก์ชั่นแตะบนทัชแพด
●
แตะนิ้วหนึ่งนิ้วบนโซนทัชแพดเพื่อทำการเลือก แตะที่รายการสองครั้งเพื่อเปิด
การเลื่อน
การเลื่อนมีประโยชน์สำหรับการขยับขึ้น ลง หรือไปด้านข้างในหน้าเพจหรือรูปภาพ
●
THWW
วางนิ้วสองนิ้วแยกห่างจากกันเล็กน้อยบนโซนทัชแพด แล้วลากขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การใชอุปกรณชี้ตำแหนง
33
การย่อ/ขยาย ด้วยการบีบ 2 นิ้ว
การย่อ/ขยายด้วยการบีบ 2 นิ้วช่วยให้คุณขยายหรือย่อขนาดรูปภาพหรือข้อความได้
●
ขยายโดยการวางสองนิ้วเข้าด้วยกันบนโซนทัชแพด แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกัน
●
ย่อโดยการวางสองนิ้วแยกห่างจากกันบนโซนทัชแพด แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
การคลิกด้วย 2 นิ้ว
การคลิกด้วย 2 นิ้วช่วยให้คุณทำการเลือกเมนูสำหรับรายการที่อยู่บนหน้าจอได้
หมายเหตุ:
●
34
บท 4
การใช้การคลิกด้วย 2 นิ้วจะเหมือนกับการคลิกขวาบนเมาส์
วางนิ้วสองนิ้วบนโซนทัชแพด และกดนิ้วลงเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับรายการที่เลือก
การนำทางโดยใชแปนพิมพ รูปแบบการสัมผัส และอุปกรณชี้ตำแหนง
THWW
การหมุน (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
การหมุนช่วยให้คุณสามารถหมุนรายการต่างๆ เช่น ภาพถ่าย
●
วางนิ้วชี้มือซ้ายไว้ในโซนทัชแพด เลื่อนนิ้วชี้มือขวาของคุณในลักษณะการกวาดจาก 12 นาฬิกาไปยัง 3
นาฬิกา เมื่อต้องการหมุนย้อนกลับ ให้เลื่อนนิ้วชี้จาก 3 นาฬิกาไปยัง 12 นาฬิกา
หมายเหตุ:
โปรแกรม
การหมุนจะใช้กับโปรแกรมเฉพาะที่คุณสามารถควบคุมวัตถุหรือภาพ จึงอาจไม่สามารถใช้กับบาง
การตวัด (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
การตวัดทำให้คุณสามารถเข้าถึงหน้าจอหรือเลื่อนดูเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
●
THWW
วางนิ้วสามนิ้วไว้บนโซนทัชแพด แล้วตวัดนิ้วขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาเบาๆ อย่างรวดเร็ว
การใชอุปกรณชี้ตำแหนง
35
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแถบเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานต่างๆ ได้ เช่น การ
เปลี่ยนการตั้งค่า และการค้นหาหรือการใช้โปรแกรม
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวา
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาจะแสดงชุดทางลัด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหา ใช้ร่วมกัน เปิดใช้โปรแกรม
เข้าถึงอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้
●
ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาเบาๆ เพื่อแสดงชุดทางลัดต่างๆ
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านซ้าย
การปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านซ้ายจะแสดงโปรแกรมที่คุณเพิ่งเปิดไป เพื่อให้คุณสามารถสลับระหว่างโปรแกรม
เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
36
บท 4
การนำทางโดยใชแปนพิมพ รูปแบบการสัมผัส และอุปกรณชี้ตำแหนง
THWW
ปัดนิ้วของคุณเบาๆ จากขอบด้านซ้ายของทัชแพดเพื่อสลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่เปิดล่าสุด
●
ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านซ้ายของทัชแพดเพื่อสลับระหว่างโปรแกรมต่างๆ
การปัดนิ้วลงมาจากขอบด้านบน
การปัดนิ้วลงมาจากขอบด้านบนจะแสดงผลตัวเลือกคำสั่งโปรแกรมที่อนุญาตให้คุณกำหนดค่าโปรแกรม
สิ่งสำคัญ: ในขณะที่โปรแกรมเปิดอยู่ การปัดนิ้วลงมาจากขอบด้านบนจะให้การทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
โปรแกรมนั้นๆ
●
THWW
ปัดนิ้วลงมาจากขอบด้านบนเบาๆ เพื่อแสดงตัวเลือกคำสั่งโปรแกรม
การใชอุปกรณชี้ตำแหนง
37
การใช้แป้นพิมพ์
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อพิมพ์ เลือกรายการ เลื่อน และดำเนินการฟังก์ชั่นต่างๆ ได้เช่นเดียวกับการ
ใช้รูปแบบการสัมผัส นอกจากนี้คุณสามารถใช้แป้นการดำเนินการและแป้นลัดบนแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินการ
ฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ได้
คำแนะนำ:
การกดแป้น Windows
บนแป้นพิมพ์ช่วยให้กลับสู่หน้าจอเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วจาก
โปรแกรมที่เปิดอยู่หรือเดสก์ท็อปของ Windows การกดแป้น Windows อีกครั้งจะพาคุณย้อนกลับไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้านี้
หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีแป้นและฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์แตกต่างจากที่ระบุไว้ในเนื้อหาส่วนนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับประเทศหรือภูมิภาค
การใช้ปุ่มลัด Windows
Window มีทางลัดที่ช่วยในการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว กดปุ่ม Windows
อย่างเดียวหรือพร้อม
แป้นที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการบางอย่าง
การระบุแป้นลัด
แป้นลัด คือ การใช้แป้น fn (2) และแป้น esc (1) หรือแป้นฟังก์ชันแป้นใดแป้นหนึ่ง (3) พร้อมกัน
วิธีใช้แป้นลัด
▲
กดแป้น fn สั้นๆ แล้วกดแป้นที่สองของแป้นลัดพร้อมกันสั้นๆ
การกดแป้นลัดพร้อม
กัน
fn+esc
38
บท 4
คำอธิบาย
แสดงข้อมูลระบบ
การนำทางโดยใชแปนพิมพ รูปแบบการสัมผัส และอุปกรณชี้ตำแหนง
THWW
การกดแปนลัดพรอม
กัน
fn+f3
คำอธิบาย
เข้าสู่สถานะสลีป ซึ่งจะบันทึกข้อมูลของคุณลงในหน่วยความจำของระบบ จอแสดงผลและส่วนประกอบอื่น ๆ
ของระบบจะปิดทำงานเพื่อประหยัดพลังงาน
เมื่อต้องการออกจากสลีป กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย ให้บันทึกงานของคุณก่อนเริ่มการสลีป
fn+f4
สลับภาพหน้าจอในอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ ตัวอย่างเช่น หากมีจอภาพเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ การกดแป้น fn+f4 ซ้ำๆ จะเป็นการสลับภาพหน้าจอจากจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ไปยังการแสดง
ผลบนจอภาพเพื่อแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และจอภาพพร้อมกัน
จอภาพภายนอกส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลวิดีโอจากคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานวิดีโอ VGA ภายนอก แป้นลัด fn
+f4 ยังสามารถสลับภาพระหว่างอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับข้อมูลวิดีโอจากคอมพิวเตอร์
fn+f6
ลดระดับเสียงลำโพง
fn+f7
เพิ่มระดับเสียงลำโพง
fn+f8
ปิดเสียงไมโครโฟน
fn+f9
ลดระดับความสว่างของหน้าจอ
fn+f10
เพิ่มระดับความสว่างของหน้าจอ
fn+f11
เปิดหรือปิดไฟแบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์ในบางรุ่น
หมายเหตุ: ไฟพื้นหลังของแป้นพิมพ์เปิดตามการตั้งค่าจากโรงงาน หากต้องการยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ ให้ปิดไฟพื้นหลังของแป้นพิมพ์
การใช้คีย์แพด
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีคีย์แพดตัวเลขแบบฝัง และยังสนับสนุนคีย์แพดตัวเลขเสริมภายนอกหรือแป้นพิมพ์เสริม
ภายนอกที่มีคีย์แพดตัวเลขอีกด้วย
THWW
การใชแปนพิมพ
39
การใช้คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง
(1)
ส่วนประกอบ
คำอธิบาย
แป้น fn
เปิดและปิดคีย์แพดตัวเลขแบบฝังเวลากดพร้อมแป้น num lock
หมายเหตุ: คีย์แพดตัวเลขแบบฝังจะไม่ทำงานขณะที่แป้นพิมพ์ภายนอกหรือคีย์แพดตัวเลข
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
(2)
คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง
เมื่อเปิดใช้งานคีย์แพด ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับคีย์แพดตัวเลขภายนอก
แต่ละแป้นบนคีย์แพดจะดำเนินการตามฟังก์ชั่นที่ระบุโดยไอคอนตรงมุมขวาบนของแป้น
(3)
แป้น num lock
เปิดและปิดใช้งานคีย์แพดตัวเลขแบบฝังเมื่อกดพร้อมกันกับแป้น fn
หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นของคีย์แพดที่ใช้งานอยู่เมื่อปิดคอมพิวเตอร์จะกลับสู่สภาพเดิมเมื่อเปิด
คอมพิวเตอร์อีกครั้ง
การเปิดและปิดใช้งานคีย์แพดตัวเลขแบบฝัง
กด fn+num lock เพื่อเปิดคีย์แพดตัวเลขแบบฝัง กด fn+num lock อีกครั้งเพื่อปิดคีย์แพด
หมายเหตุ: คีย์แพดตัวเลขแบบฝังถูกปิดขณะแป้นพิมพ์หรือคีย์แพดตัวเลขภายนอกได้เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์
การสลับฟังก์ชั่นของแป้นบนคีย์แพดตัวเลขแบบฝัง
คุณสามารถสลับฟังก์ชั่นของแป้นต่างๆ บนคีย์แพดตัวเลขแบบฝังได้ชั่วคราวระหว่างฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์มาตรฐาน
และฟังก์ชั่นคีย์แพด:
40
บท 4
●
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชั่นนำทางของแป้นคีย์แพดขณะปิดใช้งานคีย์แพด ให้กดแป้น fn ค้างไว้ขณะกำลังกด
แป้นคีย์แพด
●
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชั่นมาตรฐานของแป้นคีย์แพดขณะเปิดใช้งานคีย์แพด:
การนำทางโดยใชแปนพิมพ รูปแบบการสัมผัส และอุปกรณชี้ตำแหนง
THWW
◦
กดแป้น fn ค้างไว้เพื่อพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็ก
◦
กดแป้น fn+shift ค้างไว้เพื่อพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
การใช้คีย์แพดตัวเลขเสริมภายนอก
แป้นบนคีย์แพดตัวเลขภายนอกส่วนใหญ่ทำหน้าที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดหรือปิด num lock
(Num lock ปิดตามการตั้งค่าจากโรงงาน) ตัวอย่างเช่น:
●
เมื่อเปิด num lock แป้นส่วนใหญ่บนคีย์แพดจะพิมพ์เป็นตัวเลข
●
เมื่อปิด num lock แป้นส่วนใหญ่บนคีย์แพดจะทำหน้าที่เหมือนปุ่มลูกศร, page up หรือ page down
เมื่อเปิด num lock บนคีย์แพดภายนอก ไฟ num lock บนคอมพิวเตอร์จะติดสว่าง เมื่อปิด num lock บนคีย์
แพดภายนอก ไฟ num lock บนคอมพิวเตอร์จะดับลง
เมื่อต้องการเปิดหรือปิด num lock บนคีย์แพดภายนอกขณะคุณทำงาน:
▲
THWW
กดแป้น num lk บนคีย์แพดภายนอก ไม่ใช่บนคอมพิวเตอร์
การใชแปนพิมพ
41
42
บท 4
การนำทางโดยใชแปนพิมพ รูปแบบการสัมผัส และอุปกรณชี้ตำแหนง
THWW
5
มัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะมีรายการต่อไปนี้:
เสียง
●
ลำโพงในตัว
●
ไมโครโฟนในตัว
●
เว็บแคมในตัว
●
ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า
คอมพิวเตอร์ของคุณหรือคอมพิวเตอร์บางรุ่นที่ใช้ไดรฟ์แบบออปติคอลภายนอก คุณสามารถเล่น CD เพลง
ดาวน์โหลดและฟังเพลง สตรีมเนื้อหาที่เป็นเสียงจากเว็บ (รวมถึงวิทยุ) บันทึกเสียง หรือผสานเสียงและวิดีโอเพื่อ
สร้างมัลติมีเดียได้ เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการฟัง ควรต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก เช่น ลำโพงหรือหูฟัง เข้า
กับเครื่อง
การเชื่อมต่อลำโพง
คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงแบบใช้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB (หรือแจ็ค
สัญญาณเสียงออก) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์
ในการเชื่อมต่อลำโพงไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์
เสียง โปรดตรวจสอบว่าปรับระดับเสียงเรียบร้อยแล้ว
การปรับระดับเสียง
ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถปรับระดับเสียงได้โดยใช้รายการต่อไปนี้:
●
ปุ่มระดับเสียง
●
แป้นลัดระดับเสียง (แป้นเฉพาะสำหรับกดพร้อมกับแป้น fn)
●
แป้นปรับระดับเสียง
คำเตือน! เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ให้ปรับระดับเสียงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู หรือ
หูฟังแบบครอบศีรษะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ในการเข้าถึงคู่มือนี้ จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ support (บริการสนับสนุน) แล้วเลือกโปรแกรม
HP Support Assistant
THWW
เสียง
43
หมายเหตุ:
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมระดับเสียงผ่านทางระบบปฏิบัติการและบางโปรแกรม
หมายเหตุ: โปรดดู การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท
ของส่วนควบคุมระดับเสียงที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
การเชื่อมต่อหูฟังและไมโครโฟน
คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบใช้สายเข้ากับแจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟัง) / สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ ชุดหูฟังที่มีไมโครโฟนในตัวส่วนใหญ่จะมีจำหน่ายทั่วไป
หากต้องการเชื่อมต่อหูฟังแบบไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
คำเตือน! เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ให้ปรับการตั้งค่าระดับเสียงลงก่อนที่จะใช้หูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู หรือหู
ฟังแบบครอบศีรษะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ในการเข้าถึงคู่มือนี้ จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ support (บริการสนับสนุน) แล้วเลือกโปรแกรม
HP Support Assistant
การตรวจสอบฟังก์ชันเสียงบนคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการบันทึกเสียง ให้พูดใส่ไมโครโฟนโดยตรงและบันทึกเสียงในบริเวณ
ที่ปราศจากเสียงรบกวน
เมื่อต้องการตรวจสอบฟังก์ชันเสียงบนคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ แผงควบคุม จากนั้นเลือก แผงควบคุม
2.
เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียง และเลือก เสียง
3.
เมื่อหน้าต่างเสียงเปิดขึ้น ให้เลือกแท็บ เสียง ภายใต้ เหตุการณ์ของโปรแกรม ให้เลือกเหตุการณ์เสียง
ใดๆ เช่น เสียงปิ๊บหรือเสียงเตือน แล้วคลิก ทดสอบ
คุณควรจะได้ยินเสียงออกทางลำโพงหรือผ่านทางหูฟังที่เชื่อมต่อ
เมื่อต้องการตรวจสอบฟังก์ชันการบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.
จากหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์ เสียง จากนั้นเลือก เครื่องบันทึกเสียง
2.
คลิก เริ่มการบันทึก และพูดใส่ไมโครโฟน
3.
บันทึกไฟล์ไว้บนเดสก์ท็อป
4.
เปิดโปรแกรมมัลติมีเดียและเล่นสิ่งที่บันทึกไว้
เมื่อต้องการยืนยันหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
44
บท 5
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ แผงควบคุม จากนั้นเลือก แผงควบคุม
2.
เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียง และเลือก เสียง
มัลติมีเดีย
THWW
เว็บแคม (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีเว็บแคมในตัว ด้วยซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถใช้เว็บแคมเพื่อถ่ายภาพ
หรือบันทึกวีดีโอ คุณสามารถดูตัวอย่างและบันทึกภาพถ่ายหรือบันทึกวีดีโอได้
ซอฟต์แวร์เว็บแคมช่วยให้คุณสามารถทดลองใช้งานคุณลักษณะต่อไปนี้:
THWW
●
การบันทึกและใช้วิดีโอร่วมกัน
●
การสตรีมวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์ข้อความโต้ตอบแบบทันที
●
การถ่ายภาพนิ่ง
เว็บแคม (มีเฉพาะบางรุนเทานั้น)
45
Touch to Share (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
คอมพิวเตอร์ของคุณมีฮาร์ดแวร์การสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ขั้นสูงที่ช่วยให้แตะและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน NFC 2 ชิ้นแบบไร้สายได้ ด้วยเทคโนโลยี NFC คุณจึงสามารถแบ่งปันเว็บไซต์ ส่งข้อมูล
ติดต่อ และแตะเพื่อพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน NFC ได้
คำแนะนำ:
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพสำหรับ NFC ที่อาจมีคุณสมบัติ NFC เพิ่มเติมได้ด้วย
สิ่งสำคัญ: ก่อนเริ่มใช้งานร่วมกัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งาน NFC แล้ว คุณอาจต้อง
ปิดบริการบางรายการ เช่น sBeam เพื่อให้ NFC ทำงานกับอุปกรณ์ Windows 8 ได้ ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์
NFC ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าใช้กับ Windows 8 ได้
เริ่มใช้ร่วมกัน
แตะอุปกรณ์ NFC กับคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการใช้ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
1.
เปิดรายการที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน
2.
แตะเสาอากาศ NFC 2 เส้นเข้าด้วยกัน คุณอาจได้ยินเสียงเมื่อเสาอากาศจับสัญญาณกันและกันได้
หมายเหตุ: เสาอากาศ NFC ในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใต้ทัชแพด ในการค้นหาเสาอากาศ NFC ของ
อุปกรณ์อื่น โปรดดูคำแนะนำของอุปกรณ์
3.
46
บท 5
ในการรับข้อมูล คุณอาจเห็นข้อความบนอุปกรณ์ขอให้เริ่มส่งข้อมูลและข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตาม
คำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรับข้อมูล
มัลติมีเดีย
THWW
วิดีโอ
คอมพิวเตอร์ HP ของคุณเป็นอุปกรณ์วิดีโอที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูวิดีโอแบบสตรีมจากเว็บไซต์ที่ชื่น
ชอบ และดาวน์โหลดวิดีโอและภาพยนตร์เพื่อดูในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับชม ให้ใช้พอร์ตวิดีโอพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อจอภาพ
ภายนอก โปรเจคเตอร์ หรือโทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตวีดีโอภายนอกต่อไปนี้:
●
VGA
●
DisplayPort
สิ่งสำคัญ: โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ภายนอกได้รับการเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อม
ต่อที่เหมาะสม หากคุณมีข้อสงสัย ให้ตรวจดูคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์
หมายเหตุ: โปรดดู การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต
วิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ
THWW
วิดีโอ
47
VGA
พอร์ตจอภาพภายนอก หรือพอร์ต VGA เป็นอินเทอร์เฟซการแสดงผลแบบแอนะล็อกที่เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล
VGA ภายนอก เช่น จอภาพ VGA ภายนอก หรือโปรเจคเตอร์ VGA เข้ากับคอมพิวเตอร์
1.
เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย VGA จากจอภาพหรือโปรเจคเตอร์เข้ากับพอร์ต VGA บนคอมพิวเตอร์ตาม
ที่แสดงในภาพ
2.
กด fn+f4 เพื่อสลับระหว่างสถานะการแสดงผล 4 สถานะของภาพหน้าจอ ได้แก่
●
เฉพาะหน้าจอพีซี: ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
●
ทำซ้ำ: ดูภาพหน้าจอในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกพร้อมกัน
●
ขยาย: ดูภาพหน้าจอที่ขยายทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
●
เฉพาะหน้าจอที่สอง: ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น
แต่ละครั้งที่คุณกด fn+f4 สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนไป
หมายเหตุ:
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก "ขยายภาพ" ให้ปรับความ
ละเอียดของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ แผงควบคุม จากนั้นเลือก แผงควบคุม เลือก
ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล จาก Display (การแสดงผล) เลือก Adjust screen (ปรับ
ความละเอียดหน้าจอ)
DisplayPort
DisplayPort เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอหรือเสียง เช่น โทรทัศน์ความละเอียดสูง หรือกับ
ส่วนประกอบดิจิตอลหรือเสียงที่ใช้งานร่วมกันได้ DisplayPort ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าพอร์ตจอภาพต่อพ่วง
VGA และปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบดิจิตอล
หมายเหตุ: เมื่อต้องการรับส่งสัญญาณวิดีโอและ/หรือเสียงผ่าน DisplayPort คุณจะต้องใช้สาย DisplayPort
(ซื้อแยกต่างหาก)
48
บท 5
มัลติมีเดีย
THWW
หมายเหตุ: อุปกรณ์ DisplayPort สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ได้ ข้อมูลที่ปรากฏ
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจแสดงบนอุปกรณ์ DisplayPort พร้อมกัน
วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอหรือเสียงเข้ากับ DisplayPort
1.
เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย DisplayPort เข้ากับพอร์ต DisplayPort บนคอมพิวเตอร์
2.
ต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับอุปกรณ์แสดงผลระบบดิจิตอล
3.
กด fn+f4 เพื่อสลับระหว่างสถานะการแสดงผล 4 สถานะของภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้แก่
●
เฉพาะหน้าจอพีซี: ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
●
ทำซ้ำ: ดูภาพหน้าจอในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกพร้อมกัน
●
ขยาย: ดูภาพหน้าจอที่ขยายทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
●
เฉพาะหน้าจอที่สอง: ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น
แต่ละครั้งที่คุณกด fn+f4 สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนไป
หมายเหตุ:
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก "ขยายภาพ" ให้ปรับความ
ละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วงดังนี้ จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ แผงควบคุม จากนั้นเลือก แผงควบคุม เลือก
ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล จาก Display (การแสดงผล) เลือก Adjust screen
resolution (ปรับความละเอียดหน้าจอ)
หมายเหตุ: หากต้องการถอดสายอุปกรณ์ ให้กดปุ่มปลดหัวต่อลงเพื่อถอดสายอุปกรณ์ออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์
การค้นหาและการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) ช่วยให้เชื่อมต่อจอแสดงผลแบบใช้สายหลายจอเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ คุณ
สามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทตัวควบคุมกราฟิกที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์และขึ้นอยู่กับว่า
คอมพิวเตอร์ของคุณมีฮับในตัวหรือไม่ ไปที่โปรแกรมจัดการอุปกรณ์เพื่อดูฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
THWW
วิดีโอ
49
1.
จากหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์ แผงควบคุม แล้วเลือก แผงควบคุม
2.
เลือก ระบบและความปลอดภัย เลือก ระบบ แล้วคลิก โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ ในคอลัมน์ทางซ้าย
มือ
เชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิก AMD (มีฮับเสริม)
หมายเหตุ:
AMD
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกได้สูงสุด 3 อุปกรณ์ ด้วยตัวควบคุมกราฟิกของ
ในการตั้งค่าจอแสดงผลหลายจอ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เชื่อมต่อฮับภายนอก (ซื้อแยกต่างหาก) เข้ากับ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ด้วยสาย DP-to-DP (ซื้อแยก
ต่างหาก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับฮับเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC แล้ว
2.
เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือ DisplayPort บนฮับ
3.
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าจอแสดงผลหลายจอ จากหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์ ความละเอียดของหน้า
จอ ในกล่องค้นหา หรือกดปุ่ม fn+f4 หากไม่เห็นจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
นั้นๆ เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตบนฮับอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ: ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลหลายจอ ได้แก่ ทำซ้ำ ซึ่งจะสะท้อนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
ลงบนจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่ หรือขยาย ซึ่งจะขยายหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังจอแสดง
ผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่
เชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิก Intel (มีฮับเสริม)
หมายเหตุ:
ตัวควบคุมกราฟิกของ Intel ทำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลได้ถึง 3 ชิ้น
ในการตั้งค่าจอแสดงผลหลายจอ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เชื่อมต่อฮับภายนอก (ซื้อแยกต่างหาก) เข้ากับ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ด้วยสาย DP-to-DP (ซื้อแยก
ต่างหาก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับฮับเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC แล้ว
2.
เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือ DisplayPort บนฮับ
3.
เมื่อ Windows ตรวจพบว่าจอภาพเชื่อมต่อกับฮับ DP กล่องโต้ตอบแจ้งเตือนโทโพโลยี DisplayPortจะ
ปรากฏขึ้น คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าจอแสดงผล ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลหลายจอ ได้แก่
ทำซ้ำ ซึ่งจะแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์บนจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่ หรือขยาย ซึ่งจะขยายภาพ
หน้าจอไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่
หมายเหตุ: หากกล่องโต้ตอบไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับพอร์ต
บนฮับอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จากหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์ความละเอียดของหน้าจอ หรือกดปุ่ม fn
+f4 แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิก Intel (ฮับในตัว)
ฮับภายในและตัวควบคุมกราฟิก Intel ช่วยให้เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลได้ถึง 3 ชิ้นในการกำหนดค่าต่อไปนี้:
50
บท 5
มัลติมีเดีย
THWW
●
จอภาพ DP 1920 x 1200 จำนวน 2 จอ + จอภาพ VGA 1920 x 1200 จำนวน 1 จอ เชื่อมต่อกับชุดเชื่อม
ต่ออุปกรณ์เสริม
●
จอภาพ DP 2560 x 1600 จำนวน 2 จอ + จอภาพ VGA 1920 x 1200 จำนวน 1 จอ เชื่อมต่อกับชุดเชื่อม
ต่ออุปกรณ์เสริม
ในการตั้งค่าจอแสดงผลหลายจอ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือ DisplayPort (DP) บนฐานคอมพิวเตอร์หรือชุด
เชื่อมต่ออุปกรณ์
2.
เมื่อ Windows ตรวจพบว่าจอภาพเชื่อมต่อกับฮับ DP กล่องโต้ตอบแจ้งเตือนโทโพโลยี DisplayPortจะ
ปรากฏขึ้น คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าจอแสดงผล ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลหลายจอ ได้แก่
ทำซ้ำ ซึ่งจะแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์บนจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่ หรือขยาย ซึ่งจะขยายภาพ
หน้าจอไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่
หมายเหตุ: หากกล่องโต้ตอบไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับพอร์ต
บนฮับอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จากหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์ความละเอียดของหน้าจอ หรือกดปุ่ม fn
+f4 แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การค้นพบและเชื่อมต่อจอแสดงผลไร้สายที่เข้ากันได้กับ Miracast (เฉพาะบางรุ่น
เท่านั้น)
ในการค้นพบและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่เข้ากันได้กับ Miracast โดยไม่ต้องออกจากแอพปัจจุบัน โปรด
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง
การเปิด Miracast:
▲
ชี้ไปที่มุมขวาบนหรือขวาล่างของหน้าจอเริ่มต้นเพื่อแสดงชุดทางลัด คลิก อุปกรณ์ แล้วคลิก ฉายภาพ
แล้วปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ
– หรือ –
ในคอมพิวเตอร์บางรุ่น จากหน้าจอเริ่มต้น ให้คลิกไอคอน การเข้าถึง Miracast แบบด่วนของ HP แล้ว
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
THWW
วิดีโอ
51
52
บท 5
มัลติมีเดีย
THWW
6
การจัดการพลังงาน
หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์อาจมีปุ่มเปิด/ปิด หรือสวิตช์เปิด/ปิด ภายในคู่มือนี้จะใช้คำว่าปุ่มเปิด/ปิดเพื่อกล่าวถึง
ส่วนควบคุมการเปิดใช้งานทั้งสองรูปแบบ
การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์
ข้อควรระวัง:
ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหายเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
คำสั่งปิดเครื่องจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ รวมถึงระบบปฏิบัติการ แล้วปิดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
●
เมื่อคุณจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเข้าถึงส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์
●
เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับพอร์ตยูเอสบี (USB)
●
เมื่อคอมพิวเตอร์จะไม่ถูกใช้งานและไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกเป็นเวลานาน
แม้ว่าคุณจะสามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดได้ แต่ขั้นตอนที่แนะนำคือ ให้ใช้คำสั่งปิดเครื่องใน
Windows
หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีปหรือไฮเบอร์เนต คุณจะต้องออกจากสถานะดังกล่าวเสียก่อน จึง
จะสามารถทำการปิดเครื่องได้ด้วยการกดที่ปุ่มเปิด/ปิด
1.
บันทึกงานของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดไว้
2.
จากหน้าจอเริ่ม ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่างของหน้าจอ
3.
คลิก การตั้งค่า คลิกไอคอน เปิด/ปิด จากนั้นคลิก ปิดเครื่อง
– หรือ –
คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มต้น ในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ เลือก ปิดการทำงานหรือออกจากระบบ แล้วเลือก ปิด
เครื่อง
หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองและคุณไม่สามารถปิดคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนดังกล่าว ให้ลองทำตามขั้นตอน
การปิดเครื่องฉุกเฉินตามลำดับที่ให้ไว้
THWW
●
กด ctrl+alt+delete คลิกไอคอน เปิด/ปิด แล้วคลิก ปิดการทำงาน
●
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาทีเพื่อปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
การปดเครื่อง (การปดใชงาน) คอมพิวเตอร
53
54
บท 6
●
ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก
●
ในรุ่นที่มีแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก ในรุ่นที่มีตราประทับแบตเตอรี่จากโรงงาน ให้
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 15 วินาที
การจัดการพลังงาน
THWW
การตั้งค่าตัวเลือกการใช้พลังงาน
การใช้สถานะประหยัดพลังงาน
โหมดสลีปถูกเปิดใช้งานจากโรงงาน
เมื่อโหมดสลีปถูกเรียกใช้งาน ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะกะพริบและหน้าจอจะว่างเปล่า งานของคุณจะถูกบันทึก
ไว้ในหน่วยความจำ
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพที่ลดลงของระบบเสียงและวิดีโอ การสูญเสียฟังก์ชันการเล่นเสียงและ
วิดีโอ หรือการสูญเสียข้อมูล ห้ามเข้าสู่สถานะสลีปในขณะที่กำลังอ่านหรือเขียนข้อมูลไปยังดิสก์หรือเมมโมรี่
การ์ด
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครือข่ายใดๆ หรือเรียกใช้ฟังก์ชั่นใดๆ ของคอมพิวเตอร์ในขณะที่
คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป
Intel Rapid Start Technology (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
เฉพาะบางรุ่น คุณลักษณะ Intel Rapid Start Technology (RST) จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น Rapid Start
Technology จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานต่อได้อย่างรวดเร็วหลังจากไม่มีการใช้งาน
Rapid Start Technology จัดการตัวเลือกประหยัดพลังงานของคุณดังต่อไปนี้:
●
สลีป—Rapid Start Technology อนุญาตให้คุณเลือกสถานะสลีป เมื่อต้องการออกจากสลีป ให้กดปุ่มใดๆ
เปิดใช้งานทัชแพด หรือกดปุ่มเปิด/ปิดเร็วๆ
●
ไฮเบอร์เนต—Rapid Start Technology จะเริ่มโหมดไฮเบอร์เนตหลังจากไม่มีการใช้งานเครื่องระยะหนึ่งใน
ขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะสลีปโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก หรือเมื่อระดับ
แบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต หลังจากเริ่มสถานะไฮเบอร์เนตแล้ว โปรดกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อกลับมาทำงานของคุณ
ต่อ
หมายเหตุ: Rapid Start Technology สามารถปิดใช้งานได้ใน Setup Utility (BIOS) หากคุณต้องการเข้าสู่
สถานะไฮเบอร์เนตด้วยตนเอง คุณต้องเปิดใช้งานสถานะไฮเบอร์เนตโดยผู้ใช้โดยใช้ ตัวเลือกการใช้พลังงาน
โปรดดู การเปิดใช้งานและออกจากสถานะไฮเบอร์เนตโดยผู้ใช้ ในหน้า 56
การเข้าสู่และออกจากสถานะสลีป
ขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเริ่มสถานะสลีปด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
●
กดปุ่มเปิด/ปิด
●
จากหน้าจอเริ่ม ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่างของหน้าจอ เมื่อชุดทางลัดเปิดขึ้นมา ให้คลิก การตั้งค่า
คลิกไอคอน Power (เปิด/ปิด) จากนั้นคลิก โหมดสลีป
เมื่อต้องการออกจากสลีป กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง
เมื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโหมดสลีป ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะสว่างขึ้น และคอมพิวเตอร์จะกลับมาที่หน้าจอตรง
จุดที่คุณหยุดการทำงานเอาไว้
THWW
การตั้งคาตัวเลือกการใชพลังงาน
55
หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าให้ใส่รหัสผ่านเมื่อคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน
Windows เสียก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะกลับมาที่หน้าจอ
การเปิดใช้งานและออกจากสถานะไฮเบอร์เนตโดยผู้ใช้
คุณสามารถเปิดใช้งานไฮเบอร์เนตโดยผู้ใช้ และเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้พลังงานและระยะหมดเวลาอื่นๆ โดยใช้
ตัวเลือกการใช้พลังงาน
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ ตัวเลือกพลังงาน และเลือก ตัวเลือกพลังงาน
2.
ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก Choose what the power button does (เลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิด
เครื่อง)
3.
คลิก Change Settings that are currently unavailable (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ไม่พร้อมใช้งานใน
ปัจจุบัน)
4.
ในส่วนของ When I press the power button (เมื่อฉันกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง) ให้เลือก ไฮเบอร์เนต
5.
คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เมื่อต้องการออกจากสถานะไฮเบอร์เนต กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะสว่างขึ้น และงานของ
คุณจะกลับมาที่หน้าจอตรงจุดที่คุณหยุดการทำงานเอาไว้
หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าให้ใส่รหัสผ่านเมื่อคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน
Windows เสียก่อน งานของคุณจึงจะกลับมาที่หน้าจอ
การใช้มิเตอร์วัดพลังงานและการตั้งค่าพลังงาน
มิเตอร์พลังงานอยู่บนเดสก์ท็อปของ Windows มิเตอร์พลังงานให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าพลังงานและดูประจุไฟฟ้าที่
เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
●
เมื่อต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่และแผนการใช้พลังงานปัจจุบัน บนเด
สก์ท็อปของ Windows ให้ชี้ไปที่ไอคอนตัววัดพลังงาน
●
เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกการใช้พลังงาน หรือเปลี่ยนแผนการใช้พลังงาน ให้คลิกไอคอนตัววัดพลังงานและ
เลือกตัวเลือกจากรายการ จากหน้าจอเริ่มต้น คุณยังสามารถพิมพ์ ตัวเลือกพลังงาน จากนั้นเลือก ตัวเลือก
พลังงาน
ไอคอนตัววัดพลังงานที่แตกต่างกันบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่หรือกระแสไฟภายนอก
นอกจากนี้ไอคอนดังกล่าวยังแสดงข้อความว่าแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำหรือถึงขั้นวิกฤตหรือไม่
การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง
เมื่อต้องการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เรียกหารหัสผ่านเมื่อออกจากสถานะสลีปหรือไฮเบอร์เนต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้:
56
บท 6
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ ตัวเลือกพลังงาน และเลือก ตัวเลือกพลังงาน
2.
ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ต้องใส่รหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง
การจัดการพลังงาน
THWW
3.
คลิก Change Settings that are currently unavailable (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ไม่พร้อมใช้งานใน
ปัจจุบัน)
4.
คลิก ต้องใช้รหัสผ่าน (แนะนำ)
หมายเหตุ: หากคุณต้องการสร้างรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้หรือเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน ให้คลิก สร้าง
หรือเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ของคุณ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากคุณไม่ต้องการสร้างหรือ
เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 5
5.
คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
การใช้พลังงานแบตเตอรี่
คำเตือน! เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับมาพร้อมคอมพิวเตอร์
แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนทดแทนจาก HP หรือแบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งซื้อจาก HP เท่านั้น
คอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ เมื่อไม่ได้เสียบคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ภายนอก อายุ
การใช้งานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการพลังงาน การเรียกใช้
โปรแกรม ความสว่างของจอแสดงผล อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และปัจจัยอื่นๆ การเก็บ
แบตเตอรี่ไว้ในคอมพิวเตอร์ขณะเสียบปลั๊กไฟ AC จะเป็นการชาร์จไฟแบตเตอรี่ และปกป้องงานของคุณในกรณี
ที่ไฟฟ้าดับเช่นกัน หากคอมพิวเตอร์มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟและใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ภายนอก คอมพิวเตอร์ก็จะ
เปลี่ยนไปใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติหากถอดสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือ
เมื่อไม่มีกระแสไฟจาก AC
หมายเหตุ: เวลาตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ AC ความสว่างของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อยืด
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถสลับโหมดกราฟิกเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่
การหาข้อมูลแบตเตอรี่เพิ่มเติม
HP Support Assistant มีเครื่องมือและข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หากต้องการเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่ ให้เลือก
โปรแกรม HP Support Assistant บนหน้าจอเริ่ม จากนั้นเลือก แบตเตอรี่และประสิทธิภาพ
●
เครื่องมือการตรวจสอบแบตเตอรี่สำหรับทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
●
ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเทียบ การจัดการพลังงาน และการดูแลรักษาและจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่
●
ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแบตเตอรี่ คุณลักษณะเฉพาะ วงจรการใช้งาน และความจุ
การเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่:
▲
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่ ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant บนหน้าจอเริ่ม จากนั้นเลือก
แบตเตอรี่และประสิทธิภาพ
THWW
การตั้งคาตัวเลือกการใชพลังงาน
57
การใช้การตรวจสอบแบตเตอรี่
HP Support Assistant มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์
การเรียกใช้การตรวจสอบแบตเตอรี่:
1.
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอะแดปเตอร์ AC
หมายเหตุ: จะต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อให้ Battery Check (การตรวจ
สอบแบตเตอรี่) ทำงานได้อย่างเหมาะสม
2.
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่ ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant บนหน้าจอเริ่ม จากนั้นเลือก
แบตเตอรี่และประสิทธิภาพ
การตรวจสอบแบตเตอรี่จะตรวจสอบแบตเตอรี่และเซลล์ของแบตเตอรี่เพื่อดูว่าทำงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
การแสดงประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่
▲
วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนมิเตอร์พลังงานบนเดสก์ท็อป Windows ในส่วนของการแจ้งเตือนที่ด้านขวาสุด
ของแถบงาน
การเพิ่มเวลาคายประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่
เวลาที่ใช้ในการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่คุณใช้ในขณะที่คุณกำลังใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ เวลาสูงสุดที่ใช้ในการคายประจุไฟฟ้าจะค่อยๆ ลดลง เนื่องจากความจุของแบตเตอรี่จะลด
ลงตามปกติ
เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มเวลาคายประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่:
●
ปรับลดความสว่างของจอแสดงผล
●
ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือชาร์จไฟ ถ้าคอมพิวเตอร์มีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้
เปลี่ยนได้
●
จัดเก็บแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้ไว้ในที่เย็นและแห้ง
●
เลือกการตั้งค่า ประหยัดพลังงาน ใน ตัวเลือกการใช้พลังงาน
การจัดการระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
ข้อมูลในส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับการแจ้งเตือนและการตอบสนองของระบบตามค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน สามารถ
เปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่เหลือน้อยและการตอบสนองของระบบได้โดยใช้ตัวเลือกการใช้
พลังงาน การกำหนดลักษณะที่ตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือกการใช้พลังงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อไฟแสดงสถานะ
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ พลังงาน เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ตัวเลือกการใช้พลังงาน จากรายการโปรแกรม
การระบุระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
เมื่อแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์เหลืออยู่น้อยหรือถึงขั้นวิกฤต ลักษณะการทำงานต่อ
ไปนี้จะเกิดขึ้น:
58
บท 6
การจัดการพลังงาน
THWW
●
ไฟแบตเตอรี่ (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) จะแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำหรือถึงขั้นวิกฤต
– หรือ –
●
ไอคอนตัววัดพลังงานในส่วนของการแจ้งเตือนจะแสดงการแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำหรือถึงขั้นวิกฤต
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัววัดพลังงาน โปรดดู การใช้มิเตอร์วัดพลังงานและการ
ตั้งค่าพลังงาน ในหน้า 56
หากคอมพิวเตอร์เปิดอยู่หรืออยู่ในสถานะสลีป คอมพิวเตอร์ก็ยังอยู่ในสถานะสลีปในช่วงสั้นๆ จากนั้นจะปิดการ
ทำงานและสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกพร้อมใช้งาน
▲
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อไปนี้:
●
อะแดปเตอร์ AC
●
แท่นเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ต่อขยาย
●
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าสำรองที่ซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมจาก HP
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่พร้อมใช้งาน
ในการแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่พร้อมใช้งาน ให้บันทึกงานของคุณ และปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์
การใส่หรือถอดแบตเตอรี่
การใส่แบตเตอรี่
วิธีใส่แบตเตอรี่
THWW
1.
พลิกเครื่องคอมพิวเตอร์และวางไว้บนพื้นผิวที่ราบเรียบ โดยให้ช่องใส่แบตเตอรี่หันเข้าหาคุณ
2.
ถอดฝาปิด โปรดดู การถอดหรือใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ ในหน้า 72
การตั้งคาตัวเลือกการใชพลังงาน
59
3.
เอียงแบตเตอรี่ (1) เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ แล้วกดแบตเตอรี่ (2) จนติดตั้งเข้าที่
สลักปลดแบตเตอรี่ (3) จะล็อกแบตเตอรี่ให้เข้าที่โดยอัตโนมัติ
การถอดแบตเตอรี่
วิธีถอดแบตเตอรี่
ข้อควรระวัง: การถอดแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์อาจทำให้ข้อมูล
สูญหายได้ บันทึกงานของคุณแล้วปิดระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Windows ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
60
บท 6
1.
พลิกเครื่องคอมพิวเตอร์และวางไว้บนพื้นผิวที่ราบเรียบ โดยให้ช่องใส่แบตเตอรี่หันเข้าหาคุณ
2.
ถอดฝาปิด โปรดดู การถอดหรือใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ ในหน้า 72
3.
เลื่อนสลักปลดแบตเตอรี่ (1) เพื่อปลดแบตเตอรี่ แล้วยกแบตเตอรี่ (2) ขึ้น
การจัดการพลังงาน
THWW
4.
ถอดแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร์ (3)
การประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่
●
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ พลังงาน เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ตัวเลือกการใช้พลังงาน จากรายการ
โปรแกรม
●
เลือกการตั้งค่าการใช้พลังงานต่ำผ่านทางตัวเลือกการใช้พลังงาน
●
ปิดการเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) และจบการทำงานของโปรแกรมโมเด็มเมื่อคุณไม่ได้ใช้
●
ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก
●
หยุด ปิดการใช้งาน หรือถอดเมมโมรี่การ์ดที่ไม่ได้ใช้งาน
●
ลดความสว่างของหน้าจอ
●
ก่อนคุณหยุดทำงาน ให้เข้าสู่สถานะสลีป หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
การจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ข้อควรระวัง:
เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย อย่าวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
หากจะไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกมากกว่า 2 สัปดาห์ ให้นำแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้
เปลี่ยนได้ออกและจัดเก็บไว้ต่างหาก
เพื่อรักษาประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ ให้เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็นและแห้ง
THWW
การตั้งคาตัวเลือกการใชพลังงาน
61
หมายเหตุ: แบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ควรจะได้รับการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากมีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่ไม่ถึง 50
เปอร์เซ็นต์ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะนำกลับมาจัดเก็บอีกครั้ง
คุณควรปรับเทียบแบตเตอรี่ก่อนนำไปใช้หากเก็บรักษาไว้นานเกินหนึ่งเดือน
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการถูกเผาไหม้ ห้ามถอดชิ้นส่วน บีบให้แตก หรือเจาะ
แบตเตอรี่ ควรระวังไฟฟ้าลัดวงจรอันเกิดจากการสัมผัสโดนกับด้านนอก อย่าให้โดนเปลวไฟหรือน้ำ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่เหมาะสม โปรดดู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ในการเข้าถึงคู่มือนี้ จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ support (บริการสนับสนุน) แล้วเลือกโปรแกรม
HP Support Assistant หากต้องการเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่ ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant บนหน้า
จอเริ่ม จากนั้นเลือก แบตเตอรี่และประสิทธิภาพ
การใส่แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้กลับเข้าที่ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
การตรวจสอบแบตเตอรี่จะแจ้งเตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อเซลล์ภายในไม่สามารถชาร์จไฟได้อย่างเหมาะสม
หรือเมื่อความจุของแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ หากแบตเตอรี่อยู่ภายใต้การรับประกันของ HP คำแนะนำจะระบุ
รหัสการรับประกัน จะมีข้อความแนะนำให้คุณไปที่เว็บไซต์ของ HP เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนทดแทน
62
บท 6
การจัดการพลังงาน
THWW
การใช้กระแสไฟ AC ภายนอก
คำเตือน!
อย่าชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังโดยสารเครื่องบิน
คำเตือน! เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับมาพร้อมกับ
คอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์ AC ที่เปลี่ยนทดแทนจาก HP หรืออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งซื้อจาก HP
เท่านั้น
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดดูโปสเตอร์ คำแนะนำการติดตั้ง ในกล่องบรรจุ
คอมพิวเตอร์
กระแสไฟ AC ภายนอกส่งผ่านอะแดปเตอร์ AC ที่ผ่านการอนุมัติหรือแท่นเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ต่อขยายที่เป็น
อุปกรณ์เสริม
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับกระแสไฟ AC ภายนอกภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
●
เมื่อคุณกำลังชาร์จหรือปรับเทียบแบตเตอรี่
●
เมื่อคุณกำลังติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ระบบ
●
เมื่อเขียนข้อมูลไปยังซีดี ดีวีดี หรือบีดี (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
●
เมื่อเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
●
เมื่อดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น
●
แบตเตอรี่เริ่มชาร์จไฟ
●
หากคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ไอคอนมิเตอร์พลังงานในส่วนของการแจ้งเตือนจะมีลักษณะเปลี่ยนไป
เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับกระแสไฟ AC ภายนอก เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
THWW
●
คอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
●
ความสว่างของจอแสดงผลลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
การตั้งคาตัวเลือกการใชพลังงาน
63
การทดสอบอะแดปเตอร์ AC
ทดสอบอะแดปเตอร์ AC หากคอมพิวเตอร์แสดงอาการต่อไปนี้เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC:
●
คอมพิวเตอร์ไม่เปิด
●
จอแสดงผลไม่เปิด
●
ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดดับอยู่
วิธีการทดสอบอะแดปเตอร์ AC:
หมายเหตุ:
คำแนะนำต่อไปนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้
1.
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ AC
4.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
●
หากไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดสว่าง แสดงว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานอย่างเหมาะสม
●
หากไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดยังคงดับอยู่ แสดงว่าอะแดปเตอร์ AC ไม่ทำงานและควรจะเปลี่ยนใหม่
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC สำหรับเปลี่ยนทดแทน
64
บท 6
การจัดการพลังงาน
THWW
7
การ์ดและอุปกรณ์ภายนอก
การใช้ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ
เมมโมรี่การ์ดเสริมรองรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการแชร์ข้อมูล การ์ดเหล่านี้มัก
จะใช้กับกล้องถ่ายรูปและ PDA ที่มีสื่อบันทึกแบบดิจิตอล รวมถึงคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั่วไป
การเสียบเมมโมรี่การ์ด
ข้อควรระวัง:
เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วต่อเมมโมรี่การ์ดได้รับความเสียหาย ให้เสียบเมมโมรี่การ์ดอย่างเบามือ
1.
ถือการ์ดโดยหงายด้านฉลากขึ้น และหันขั้วต่อเข้าหาคอมพิวเตอร์
2.
เสียบการ์ดเข้าในตัวอ่านเมมโมรี่การ์ด จากนั้นดันการ์ดเข้าไปจนกระทั่งสุด
คุณจะได้ยินเสียงเมื่อคอมพิวเตอร์ตรวจพบอุปกรณ์ และอาจมีเมนูตัวเลือกปรากฏขึ้น
การถอดเมมโมรี่การ์ด
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือระบบไม่ตอบสนอง ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดเมมโมรี่การ์ด
อย่างปลอดภัย
THWW
1.
บันทึกข้อมูลของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเมมโมรี่การ์ด
2.
คลิกไอคอนเอาฮาร์ดแวร์ออกบนเดสก์ท็อป Windows ในส่วนของการแจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของแถบงาน
จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การใชตัวอานการดหนวยความจำ
65
3.
ดึงการ์ดออกจากช่องเสียบ
การใช้สมาร์ทการ์ด
หมายเหตุ:
คำว่า สมาร์ทการ์ด ที่นำมาใช้ในบทนี้อ้างอิงถึงทั้งสมาร์ทการ์ดและการ์ด Java™
สมาร์ทการ์ดเป็นอุปกรณ์เสริมขนาดเท่ากับบัตรเครดิตซึ่งมีไมโครชิปที่มีหน่วยความจำและไมโครโปรเซสเซอร์
เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทการ์ดมีระบบปฏิบัติการสำหรับจัดการข้อมูลเข้าและออก รวมถึงมี
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแอบใช้ข้อมูล สมาร์ทการ์ดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องใช้งาน
ร่วมกับตัวอ่านสมาร์ทการ์ด (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
จำเป็นต้องใช้ PIN เพื่อเข้าถึงข้อมูลในไมโครชิป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของสมาร์
ทการ์ด กรุณาเข้าไปที่ HP Support Assistant หากต้องการเข้าถึง HP Support Assistant บนหน้าจอเริ่ม ให้
เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
การใส่สมาร์ทการ์ด
1.
ถือการ์ดโดยหงายด้านฉลากขึ้นและค่อยๆ เลื่อนการ์ดเข้าในช่องอ่านสมาร์ทการ์ดจนกว่าการ์ดจะเข้าที่
2.
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อล็อกออนเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ PIN สมาร์ทการ์ด
การถอดสมาร์ทการ์ด
▲
66
บท 7
จับขอบของสมาร์ทการ์ดแล้วดึงการ์ดออกจากตัวอ่านสมาร์ทการ์ด
การดและอุปกรณภายนอก
THWW
การใช้อุปกรณ์ USB
Universal Serial Bus (USB) เป็นอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมภายนอก เช่น
แป้นพิมพ์ เมาส์ ไดรฟ์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือฮับ USB
อุปกรณ์ USB บางอย่างอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติจะรวมอยู่ในอุปกรณ์แล้ว สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์ โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิต คำแนะนำเหล่านี้
อาจมีให้พร้อมกับซอฟต์แวร์ บนแผ่นดิสก์ หรือในเว็บไซต์ของผู้ผลิต
คอมพิวเตอร์มีพอร์ต USB อย่างน้อย 1 พอร์ต ซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์ USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 และ USB
3.0 คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีพอร์ตสำหรับชาร์จ USB ที่สามารถใช้ชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอก อุปกรณ์ต่อ
เชื่อมหรือฮับ USB เสริมจะเป็นพอร์ต USB เพิ่มเติมที่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้
THWW
การใชอุปกรณ USB
67
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
ข้อควรระวัง:
▲
เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเชื่อมต่อ USB ได้รับความเสียหาย ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเบามือ
เชื่อมต่อสาย USB สำหรับอุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB
หมายเหตุ:
ภาพประกอบต่อไปนี้อาจดูแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณเล็กน้อย
คุณจะได้ยินเสียงเมื่อตรวจพบอุปกรณ์
หมายเหตุ: ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ข้อความในส่วนของการแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบว่า
คอมพิวเตอร์รู้จักอุปกรณ์
การถอดอุปกรณ์ USB
ข้อควรระวัง:
USB
เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเชื่อมต่อ USB ได้รับความเสียหาย อย่าดึงที่สายเชื่อมต่อเพื่อถอดอุปกรณ์
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือระบบไม่ตอบสนอง ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดอุปกรณ์ USB
อย่างปลอดภัย
68
บท 7
1.
เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์ USB ให้บันทึกข้อมูลของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
2.
คลิกไอคอน เอาฮาร์ดแวร์ออก บนเดสก์ท็อป Windows ในพื้นที่แจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของทาสก์บาร์ จาก
นั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
3.
ถอดอุปกรณ์
การดและอุปกรณภายนอก
THWW
การใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่ต้องการ หรือเมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ
พอร์ตของอุปกรณ์ที่จะใช้ โปรดดูที่คำแนะนำของผู้ผลิต
วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพลังงานอยู่ ให้
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปิดอยู่และถอดปลั๊กไฟ AC แล้ว
1.
เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
2.
หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพลังงานอยู่ ให้เสียบปลั๊กสายไฟของอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบ
AC ที่ต่อสายดิน
3.
เปิดอุปกรณ์
เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่มีปลั๊กไฟ ให้ปิดอุปกรณ์ แล้วถอดอุปกรณ์ออกจาก
คอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่มีปลั๊กไฟ ให้ปิดอุปกรณ์ ถอดอุปกรณ์ออกจาก
คอมพิวเตอร์ แล้วถอดปลั๊กสายไฟ AC
การใช้ไดรฟ์เสริมภายนอก
ไดรฟ์ภายนอกแบบถอดได้ทำให้คุณมีทางเลือกเพิ่มเติมในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล คุณสามารถเพิ่มไดรฟ์
USB ได้โดยเชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: ควรเชื่อมต่อไดรฟ์ USB ภายนอกแบบออปติคอลของ HP เข้ากับพอร์ต USB ที่รับกระแสไฟได้
บนคอมพิวเตอร์
ประเภทของไดรฟ์ USB มีดังนี:้
THWW
●
ไดรฟ์แผ่นดิสก์ 1.44 เมกะไบต์
●
โมดูลฮาร์ดไดรฟ์
●
ไดรฟ์แบบออปติคอลภายนอก (ซีดี ดีวีดี และบลูเรย์)
●
อุปกรณ์ MultiBay
การใชอุปกรณภายนอกที่เปนอุปกรณเสริม
69
70
บท 7
การดและอุปกรณภายนอก
THWW
8
ไดรฟ์
การจัดการไดรฟ์
ข้อควรระวัง: ไดรฟ์เป็นส่วนประกอบที่บอบบางในคอมพิวเตอร์ จึงต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง โปรดดูข้อ
ควรระวังต่อไปนี้ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไดรฟ์ ข้อควรระวังเพิ่มเติมรวมอยู่ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
THWW
●
ก่อนที่คุณจะย้ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ให้เริ่มสถานะสลีปและปล่อยให้หน้าจอว่าง
เปล่า หรือยกเลิกการเชื่อมต่อจากฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกอย่างเหมาะสม
●
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไดรฟ์ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่พื้นผิวที่เชื่อมต่อลงกราวด์
●
อย่าแตะขาขั้วต่อบนไดรฟ์ที่ถอดออกได้หรือบนคอมพิวเตอร์
●
จัดการกับไดรฟ์ด้วยความระมัดระวัง อย่าทำให้ไดรฟ์ตกหล่น และอย่าวางสิ่งของไว้บนไดรฟ์
●
ก่อนที่จะถอดหรือใส่ไดรฟ์ ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรือไม่ หรืออยู่
ในสถานะสลีปหรือไม่ ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วปิดเครื่องผ่านทางระบบปฏิบัติการ
●
อย่าออกแรงมากเกินไปในขณะที่ใส่ไดรฟ์เข้าในช่องใส่
●
อย่าพิมพ์บนแป้นพิมพ์หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ขณะที่ไดรฟ์แบบออปติคอลกำลังเขียนข้อมูลลงดิสก์
เนื่องจากกระบวนการเขียนข้อมูลมีความไวต่อแรงสั่นสะเทือน
●
หลีกเลี่ยงการวางไดรฟ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูงเกินไป
●
อย่าให้ของเหลวหกใส่ไดรฟ์ อย่าฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดเข้าใส่ไดรฟ์
●
ถอดสื่อบันทึกออกจากไดรฟ์ก่อนที่จะถอดไดรฟ์ออกจากช่องใส่ หรือพกพา ขนส่ง หรือจัดเก็บไดรฟ์
●
หากคุณต้องการจัดส่งไดรฟ์ทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งในกล่องบรรจุกันกระแทก หรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมอื่น
และมีข้อความกำกับที่กล่องด้วยว่า “FRAGILE” (แตกหักง่าย)
●
อย่าให้ไดรฟ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีสนามแม่เหล็กรวมถึงเครื่องตรวจ
ความปลอดภัยในสนามบินโดยให้เดินผ่าน และเครื่องตรวจความปลอดภัยตามตัว สายพานลำเลียงกระเป๋า
สัมภาระในสนามบินและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระ จะใช้เอกซ์เรย์แทนสนาม
แม่เหล็ก และไม่ทำให้ไดรฟ์ได้รับความเสียหาย
การจัดการไดรฟ
71
การใช้ฮาร์ดไดรฟ์
ข้อควรระวัง:
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือระบบไม่ตอบสนอง
●
บันทึกงานและปิดการทำงานของคอมพิวเตอร์ก่อนใส่หรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำหรือฮาร์ดไดรฟ์
●
หากไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรือไม่ ให้เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์โดยกดปุ่มเปิด/ปิด แล้วปิดการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการ
Intel Smart Response Technology (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
Intel® Smart Response Technology (SRT) เป็นคุณลักษณะการแคชของ Intel® Rapid Storage
Technology (RST) ที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมาก SRT ช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีโมดูล
SSD mSATA สามารถนำมาใช้เป็นหน่วยความจำแคชระหว่างหน่วยความจำระบบกับไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ ข้อดี
ของคุณลักษณะนี้คือช่วยให้ไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ (หรือไดรฟ์ RAID) มีความจุในการจัดเก็บข้อมูลสูงสุด พร้อมทั้ง
ให้ความสามารถในการใช้งานระบบ SSD ประสิทธิภาพสูง
หากคุณเพิ่มหรืออัพเกรดฮาร์ดไดรฟ์และต้องการตั้งค่าไดรฟ์ข้อมูลแบบ RAID คุณต้องปิดใช้งาน SRT ชั่วคราว
ตั้งค่าไดรฟ์ข้อมูลแบบ RAID แล้วเปิดใช้งาน SRT วิธีปิดใช้งาน SRT ชั่วคราว
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ Intel จากนั้นเลือก Intel Rapid Storage Technology
2.
คลิกที่ลิงก์ อัตราเร่ง แล้วคลิกที่ลิงก์ ปิดใช้งานการเร่ง
3.
รอให้โหมดการเร่งเสร็จสมบูรณ์
4.
คลิกที่ลิงก์ รีเซ็ตเป็นพร้อมใช้งาน
สิ่งสำคัญ: คุณต้องปิดใช้งาน SRT ชั่วคราวเมื่อเปลี่ยนโหมด RAID ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วเปิดใช้งาน SRT
อีกครั้ง การไม่สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ชั่วคราวจะช่วยป้องกันการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ข้อมูล
แบบ RAID
หมายเหตุ:
HP ไม่รองรับ SRT ที่มีไดรฟ์เข้ารหัสด้วยตนเอง (SED)
การถอดหรือใส่ฝาปิดกลับเข้าที่
การถอดฝาปิด
ถอดฝาปิดเพื่อใช้งานช่องเสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ ฮาร์ดไดรฟ์ และส่วนประกอบอื่นๆ
1.
หันช่องใส่แบตเตอรี่เข้าหาตัวคุณ เลื่อนสลักปลดฝาปิดด้านล่าง (1) ไปทางขวา ถอดสกรูออก (หากมีการขัน
สกรูเสริมไว้) (2) แล้วเลื่อนสลักปลด (3) ไปทางขวาอีกครั้งเพื่อปลดฝาปิด
หมายเหตุ:
72
บท 8
ไดรฟ
หากคุณไม่ต้องการใช้สกรู คุณสามารถเก็บสกรูภายในฝาปิด
THWW
2.
เลื่อนฝาปิดไปที่ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) แล้วยกขึ้น (5) เพื่อถอดฝาปิดออก
การใส่ฝาปิดกลับเข้าที่
ใส่ฝาปิดกลับเข้าที่หลังจากเข้าถึงช่องเสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ ฮาร์ดไดรฟ์ ฉลากระบุข้อกำหนด และส่วนประ
กอบอื่นๆ แล้ว
THWW
1.
เอียงฝาปิดด้านเพื่อจัดวางส่วนขอบด้านหน้าของฝาปิดให้ใกล้กับขอบด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ (1)
2.
ใส่แถบจัดแนว (2) ที่ขอบด้านหลังของฝาปิดให้ตรงกับรอยบากบนคอมพิวเตอร์
3.
เลื่อนฝาปิดไปทางช่องใส่แบตเตอรี่จนกว่าฝาปิดจะล็อกเข้าที่
การใชฮารดไดรฟ
73
4.
หันสลักปลดฝาปิดเข้าหาตัวคุณ เลื่อนสลักปลดฝาปิด (3) ไปทางขวา และอาจใส่และขันสกรูเสริม (4) ให้
แน่นเพื่อยึดฝาปิดหากต้องการ เลื่อนสลักปลดไปทางซ้ายเพื่อล็อกฝาปิด (5)
หมายเหตุ:
หากคุณต้องการใช้สกรูเสริม จะมีสกรูเก็บอยู่ที่ด้านในฝาปิด
การเปลี่ยนหรืออัพเกรดฮาร์ดไดรฟ์
ข้อควรระวัง:
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือระบบไม่ตอบสนอง
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะถอดฮาร์ดไดรฟ์ออกจากช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ อย่าถอดฮาร์ดไดรฟ์ขณะที่
คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ อยู่ในสถานะสลีป หรือในไฮเบอร์เนต
หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรือไม่ ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยกดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นให้ปิด
คอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการ
การถอดฮาร์ดไดรฟ์
วิธีถอดฮาร์ดไดรฟ์:
74
บท 8
1.
บันทึกงานของคุณและปิดระบบคอมพิวเตอร์
2.
ถอดปลั๊กไฟ AC และอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
3.
พลิกด้านล่างคอมพิวเตอร์ขึ้นโดยวางบนพื้นเรียบ
4.
ถอดฝาปิดออก (โปรดดู การถอดฝาปิด ในหน้า 72)
ไดรฟ
THWW
5.
ถอดแบตเตอรี่ออก (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหน้า 60)
6.
คลายสกรู 4 ตัวที่ยึดฮาร์ดไดรฟ์ (1) ดึงแท็บฮาร์ดไดรฟ์ (2) เพื่อปลดฮาร์ดไดรฟ์
7.
ยกฮาร์ดไดรฟ์ (3) ออกจากช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์
การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์
หมายเหตุ:
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในส่วนนี้บ้างเล็กน้อย
วิธีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์:
THWW
1.
เอียงฮาร์ดไดรฟ์ลงในช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ (1)
2.
ดึงแถบพลาสติก (2) ไปทางด้านข้างของคอมพิวเตอร์เพื่อต่อฮาร์ดไดรฟ์เข้ากับขั้วต่อ
การใชฮารดไดรฟ
75
3.
ขันสกรูที่ยึดฮาร์ดไดรฟ์ให้แน่น (3)
4.
ใส่แบตเตอรี่ (โปรดดู การใส่แบตเตอรี่ ในหน้า 59)
5.
ใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ (โปรดดู การใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ ในหน้า 73)
6.
เสียบปลั๊กไฟ AC และเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์
7.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
การปรับปรุงประสิทธิภาพฮาร์ดไดรฟ์
การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ ไฟล์ต่างๆ บนฮาร์ดไดรฟ์จะกระจัดกระจาย ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์จะรวบรวมไฟล์และ
โฟลเดอร์ที่กระจัดกระจายบนฮาร์ดไดรฟ์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ:
ไม่จำเป็นต้องใช้งานตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์บนไดรฟ์ solid-state
หลังจากที่คุณเริ่มใช้งานตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ เครื่องมือดังกล่าวจะทำงานโดยอัตโนมัติ ตัวจัดเรียงข้อมูลบน
ดิสก์อาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงในการดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดไดรฟ์และจำนวนไฟล์ที่
กระจัดกระจาย คุณอาจต้องการตั้งค่าให้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ทำงานในช่วงกลางคืนหรือในช่วงเวลาที่คุณไม่
จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
HP ขอแนะนำให้จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์อย่างน้อยเดือนละครั้ง คุณอาจตั้งค่าตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ให้
ทำงานทุกเดือน แต่คุณอาจทำการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ
การเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์:
76
บท 8
ไดรฟ
THWW
1.
ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
2.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ ดิสก์
3.
คลิก ปรับให้เหมาะสมที่สุด
หมายเหตุ: Windows มีคุณลักษณะ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) เพื่อช่วยเพิ่มการ
รักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับพร้อมต์ให้อนุญาตหรือป้อนรหัสผ่านสำหรับการดำเนิน
การบางอย่าง เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ การเรียกใช้ยูทิลิตี้ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่า Windows ดูที่ HP
Support Assistant เมื่อต้องการใช้งาน HP Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม HP
Support Assistant
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
การใช้การล้างข้อมูลดิสก์
การล้างข้อมูลดิสก์จะค้นหาฮาร์ดไดรฟ์สำหรับไฟล์ที่ไม่จำเป็น ซึ่งคุณจะสามารถลบได้อย่างปลอดภัยเพื่อเพิ่มพื้นที่
ว่างบนดิสก์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเรียกใช้งานการล้างข้อมูลดิสก์:
1.
จากหน้าจอ เริ่ม ให้พิมพ์ ดิสก์ แล้วเลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์
2.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
HP 3D DriveGuard จะปกป้องฮาร์ดไดรฟ์ด้วยการหยุดการทำงานของไดรฟ์และระงับการร้องขอข้อมูลภายใต้
สภาวะต่อไปนี้
●
คุณทำคอมพิวเตอร์หล่น
●
คุณย้ายคอมพิวเตอร์ในขณะที่จอแสดงผลปิดอยู่และคอมพิวเตอร์กำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่
หลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวจบลงสักครู่ HP 3D DriveGuard จะทำให้ฮาร์ดไดรฟ์กลับสู่การทำงานตามปกติ
หมายเหตุ: เนื่องจากไดรฟ์แบบ Solid-state (SSDs) ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้
HP 3D DriveGuard
หมายเหตุ: ฮาร์ดไดรฟ์ในช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์หลักหรือในช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์รองจะได้รับการปกป้องโดย HP 3D
DriveGuard ฮาร์ดไดรฟ์ที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์เชื่อมต่อเสริมหรือเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB จะไม่ได้รับการ
ปกป้องโดย HP 3D DriveGuard
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP 3D DriveGuard
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard
ไฟแสดงสถานะฮาร์ดไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงว่าไดรฟ์ที่อยู่ในช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์หลักหรือไดรฟ์
ในช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์รอง (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) หยุดทำงาน เมื่อต้องการระบุว่าไดรฟ์ได้รับการปกป้องหรือหยุด
THWW
การใชฮารดไดรฟ
77
ทำงานหรือไม่นั้น ให้ใช้ไอคอนบนเดสก์ท็อป Windows ในส่วนของการแจ้งเตือนทางด้านขวาสุดของทาสก์บาร์
หรือดูจาก Mobility Center
78
บท 8
ไดรฟ
THWW
9
ความปลอดภัย
การป้องกันคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยมาตรฐานในระบบปฏิบัติการ Windows และ Setup Utility (BIOS) ที่ไม่ใช่ของ
Windows สามารถปกป้องการตั้งค่าส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณจากความเสี่ยงที่หลากหลาย
หมายเหตุ: โซลูชันด้านความปลอดภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ แต่การปกป้องเหล่านี้อาจ
ไม่สามารถป้องกันการโจรกรรมหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดได้
หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะส่งคอมพิวเตอร์ไปเข้ารับการบริการ ให้สำรองข้อมูลและลบไฟล์ที่เป็นความลับ และ
ลบการตั้งค่ารหัสผ่านทั้งหมด
หมายเหตุ:
คุณลักษณะบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้อาจไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณรองรับ CompuTrace ซึ่งเป็นบริการติดตามและกู้คืนที่ใช้ระบบความ
ปลอดภัยแบบออนไลน์โดยมีให้บริการในบางภูมิภาค หากคอมพิวเตอร์ถูกขโมย CompuTrace จะติดตาม
คอมพิวเตอร์ได้หากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องซื้อซอฟต์แวร์นี้และสมัครรับบริการเพื่อ
ใช้งาน CompuTrace สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ CompuTrace โปรดไปที่ http://www.hp.com
ความเสี่ยงต่อคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
การใช้ Client Security ของ HP ร่วมกับรหัสผ่าน สมาร์ทการ์ด
บัตรไร้สัมผัส ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ หรือข้อมูลประจำตัวของ
การรับรองความถูกต้องอื่น ๆ
การเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ที่ไม่ได้รับ
คอมพิวเตอร์)
การเข้าถึงเนื้อหาของฮาร์ดไดร์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต
รหัสผ่าน DriveLock หรือรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติใน
การทำงานจากไดร์ฟแบบออปติคอลภายในเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต
(มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ฮาร์ดไดร์ฟภายนอกเสริม (มีเฉพาะบางรุ่น
คุณลักษณะตัวเลือกการบูตใน Computer Setup* (การตั้งค่า
คอมพิวเตอร์)
การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows โดยไม่ได้รับอนุญาต
รหัสผ่านของผู้ใช้ Windows
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
●
โปรแกรม HP Drive Encryption
●
Windows Defender
เท่านั้น) หรืออะแดปเตอร์เครือข่ายภายใน
THWW
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ BIOS ใน Computer Setup* (การตั้งค่า
อนุญาต (f10)
Computer Setup* (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
การปองกันคอมพิวเตอร
79
ความเสี่ยงตอคอมพิวเตอร
การเข้าถึงการตั้งค่า Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
คุณลักษณะดานความปลอดภัย
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ BIOS ใน Computer Setup* (การตั้งค่า
และข้อมูลการระบุระบบอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
คอมพิวเตอร์)
การเอาคอมพิวเตอร์ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
ช่องเสียบสายล็อก (ใช้งานร่วมกับสายล็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริม)
*โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เป็นยูทิลิตี้บน ROM ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถใช้งานได้แม้เมื่อระบบปฏิบัติการไม่ทำงานหรือไม่
โหลด คุณสามารถใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (ทัชแพด ปากกาชี้ตำแหน่ง หรือเมาส์ USB) หรือแป้นพิมพ์เพื่อนำทางและเลือกใน Computer
Setup
การใช้รหัสผ่าน
รหัสผ่านเป็นกลุ่มอักขระที่คุณเลือกใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้หลาย
ชนิด โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างไร สามารถตั้งรหัสผ่านได้ใน Windows
หรือใน Setup Utility (ยูทิลิตี้การติดตั้ง) ที่ไม่ใช่ของ Windows ซึ่งติดตั้งไว้ก่อนหน้าในคอมพิวเตอร์
●
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS และ DriveLock จะได้รับการตั้งค่าไว้ใน Computer Setup (การตั้งค่า
คอมพิวเตอร์) และจัดการโดย BIOS ของระบบ
●
รหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
●
รหัสผ่าน Windows ถูกตั้งไว้สำหรับระบบปฎิบัติการของ Windows เท่านั้น
●
หากมีการตั้งค่า HP SpareKey ไว้ก่อนหน้านี้ และหากคุณลืมรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ที่ตั้งไว้ใน Computer
Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คุณสามารถใช้ HP SpareKey เพื่อเข้าถึงยูทิลิตี้ได้
●
หากคุณลืมทั้งรหัสผ่าน DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่า
คอมพิวเตอร์) ฮาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้องโดยรหัสผ่านจะถูกล็อคไว้อย่างถาวรและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อ
ไป
คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และสำหรับ
คุณลักษณะความปลอดภัยใน Windows นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ
Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) มากกว่าหนึ่งรายการ
ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้สำหรับการสร้างและบันทึกรหัสผ่าน:
●
เมื่อสร้างรหัสผ่าน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม
●
อย่าใช้รหัสผ่านเหมือนกันกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมต่างๆ และอย่าใช้รหัสผ่าน Windows ซ้ำกับโปรแกรม
หรือเว็บไซต์อื่น
●
ใช้ตัวจัดการรหัสผ่าน ใน HP Client Security ในการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และ
โปรแกรมทั้งหมดของคุณ คุณยังสามารถอ่านพวกมันได้อย่างปลอดภัยในอนาคตเมื่อคุณจำพวกมันไม่ได้
●
อย่าเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์บนคอมพิวเตอร์
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรหัสผ่าน Windows และผู้ดูแลระบบ BIOS ที่ใช้กันทั่วไปและอธิบายการทำงานของ
รหัสผ่าน
80
บท 9
ความปลอดภัย
THWW
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows
รหัสผ่าน
ฟังก์ชั่น
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ*
ป้องกันการเข้าถึงบัญชีระดับผู้ดูแลระบบ Windows
หมายเหตุ:
การตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ Windows จะไม่ได้
เป็นการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ BIOS
รหัสผ่านผู้ใช้*
ป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows
*สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ Windows หรือรหัสผ่านผู้ใช้ Windows จากหน้าจอเริ่ม ให้เข้าใช้ HP Support
Assistant เมื่อต้องการใช้งาน HP Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
รหัสผ่าน
ฟังก์ชั่น
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS*
ป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ: หากคุณลักษณะต่างๆ ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้
ลบรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ออก คุณอาจจะลบรหัสผ่านดังกล่าว
ออกไม่ได้จนกว่าจะปิดการใช้งานคุณลักษณะเหล่านั้น
รหัสผ่านหลัก DriveLock*
ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการปกป้องจาก
DriveLock และยังมีการใช้เพื่อถอนการปกป้องของ DriveLock อีก
ด้วย สามารถตั้งค่ารหัสผ่านนี้ได้ภายใต้รหัสผ่าน DriveLock
ระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน
หมายเหตุ:
คุณจะต้องตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ก่อนจึงจะ
สามารถตั้งรหัสผ่าน DriveLock ได้
รหัสผ่านของผู้ใช้ DriveLock
ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการป้องกันโดย
DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่าง
กระบวนการเปิดใช้งาน
หมายเหตุ:
คุณจะต้องตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ก่อนจึงจะ
สามารถตั้งรหัสผ่าน DriveLock ได้
*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านแต่ละรายการ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้
การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS
เมื่อต้องการตั้งค่า เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผ่านนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ BIOS ใหม่
THWW
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
การใชรหัสผาน
81
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security (ความปลอดภัย) > Setup BIOS Administrator
Password (ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ BIOS) แล้วกด enter
4.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่าน
5.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน
6.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้
คลิกไอคอน Save (บันทึก) แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security (ความปลอดภัย) > Change Password (เปลี่ยน
รหัสผ่าน) แล้วกด enter
4.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่านปัจจุบันของคุณ
5.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน
6.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คลิก
ไอคอน Save (บันทึก) ตรงมุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การลบรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS
82
บท 9
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security (ความปลอดภัย) > Change Password (เปลี่ยน
รหัสผ่าน) แล้วกด enter
4.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่านปัจจุบันของคุณ
ความปลอดภัย
THWW
5.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนสำหรับรหัสผ่านใหม่ ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ จากนั้นกด enter
6.
อ่านคำเตือน หากต้องการดำเนินการต่อ เลือก YES (ใช่)
7.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ จากนั้นกด enter
8.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คลิก
ไอคอน Save (บันทึก) ตรงมุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
THWW
การใชรหัสผาน
83
การป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนของ รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (โดยใช้แป้นชนิดเดียวกันกับ
ที่คุณใช้ตั้งค่ารหัสผ่าน) แล้วกด enter หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ไม่สำเร็จ 3 ครั้ง คุณจะต้องรี
สตาร์ทคอมพิวเตอร์และลองอีกครั้ง
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock ของ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
ข้อควรระวัง: ในการป้องกันไม่ให้ฮาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้องโดย DriveLock ไม่สามารถใช้งานได้ถาวร
โปรดบันทึกรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในสถานที่ที่ปลอดภัยและห่างจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน DriveLock ทั้งคู่ ฮาร์ดไดร์ฟจะถูกล็อคไว้อย่างถาวรและจะไม่สามารถ
ใช้งานได้อีก
การปกป้องของ DriveLock จะป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของฮาร์ดไดร์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต จะสามารถใช้
DriveLock กับฮาร์ดไดร์ฟภายในของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น หลังจากได้ใช้การปกป้องของ DriveLock ใน
การปกป้องไดร์ฟแล้ว จะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่ต้องการเข้าถึงไดร์ฟ จะต้องสอดไดร์ฟเข้าไปในคอมพิวเตอร์
หรือตัวจำลองพอร์ตขั้นสูงเพื่อให้รหัสผ่าน DriveLock เข้าถึงได้
หมายเหตุ:
คุณจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานฟีเจอร์ DriveLock ได้
ในการใช้การปกป้องของ DriveLock กับฮาร์ดไดร์ฟภายนอก จะต้องมีการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้และรหัสผ่านหลักใน
Computer Setup ก่อน โปรดสังเกตข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้งานการปกป้องของ DriveLock:
84
บท 9
●
หลังจากได้ใช้การปกป้องของ DriveLock กับฮาร์ดไดร์ฟแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟได้เฉพาะเมื่อ
ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลักเท่านั้น
●
เจ้าของรหัสผ่านผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ใช้ประจำวันของฮาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้อง เจ้าของรหัสผ่านหลักจะ
ต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ประจำวัน
●
รหัสผ่านผู้ใช้และรหัสผ่านหลักจะซ้ำกันไม่ได้
●
คุณสามารถลบรหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลักได้โดยการถอนการปกป้องของ DriveLock ออกจากไดร์ฟ
เท่านั้น คุณสามารถถอนการปกป้องของ DriveLock จากไดร์ฟเมื่อมีรหัสผ่านหลักเท่านั้น
ความปลอดภัย
THWW
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock
เมื่อต้องการตั้งค่ารหัสผ่าน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งคอมพิวเตอร์) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป
นี้:
1.
เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ขณะข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu (กดแป้น ESC
สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security (ความปลอดภัย) > Hard Drive Tools (เครื่องมือ
ฮาร์ดไดร์ฟ) > DriveLock แล้วกด enter
4.
คลิก Set DriveLock Password (ตั้งค่ารหัสผ่าน DriveLock) (ส่วนกลาง)
5.
ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS จากนั้นกด enter
6.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือกฮาร์ดไดรฟ์ที่คุณต้องการป้องกัน จากนั้นกด enter
7.
อ่านคำเตือน หากต้องการดำเนินการต่อ เลือก YES (ใช่)
8.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดพิมพ์รหัสผ่านหลัก แล้วกด enter
9.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดพิมพ์รหัสผ่านหลักอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วกด enter
10. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดพิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้ แล้วกด enter
11. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดพิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้อีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วกด enter
12. หากต้องการยืนยันการปกป้อง DriveLock ในไดรฟ์ที่คุณเลือก ให้พิมพ์ DriveLock ในช่องการยืนยัน
แล้วกด enter
หมายเหตุ:
การยืนยัน DriveLock ต้องพิมพ์ให้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
13. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คลิก
ไอคอน บันทึก ตรงมุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
THWW
การใชรหัสผาน
85
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดไดร์ฟนั้นถูกใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว (ไม่ใช่ในอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรือ
MultiBay ภายนอก)
ที่พรอมต์ DriveLock Password (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลักของคุณ (โดยใช้
แป้นชนิดเดียวกันกับที่คุณใช้ตั้งค่ารหัสผ่าน) แล้วกด enter
หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 2 ครั้ง คุณจะต้องปิดคอมพิวเตอร์และลองใหม่อีกครั้ง
86
บท 9
ความปลอดภัย
THWW
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock
ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน DriveLock ใน Computer Setup ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ขณะข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu (กดแป้น ESC
สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security > Hard Drive Tools > DriveLock (ความ
ปลอดภัย > เครื่องมือฮาร์ดไดร์ฟ > DriveLock) แล้วกด enter
4.
ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS จากนั้นกด enter
5.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Set DriveLock Password (ตั้งรหัสผ่าน DriveLock) จากนั้น
กด enter
6.
ใช้แป้นลูกศรเลือกฮาร์ดไดรฟ์ภายใน จากนั้นกด enter
7.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน)
8.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดพิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันของคุณ แล้วกด enter
9.
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดพิมพ์รหัสผ่านใหม่ แล้วกด enter
10. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดพิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วกด enter
11. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คลิก
ไอคอน Save (บันทึก) ตรงมุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
THWW
การใชรหัสผาน
87
การลบการปกป้องของ DriveLock
เมื่อต้องการลบการปกป้อง DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ออก โปรดทำตามขั้นตอน
ต่อไปนี้:
1.
เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ขณะข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu (กดแป้น ESC
สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security (ความปลอดภัย) > Hard Drive Tools (เครื่องมือ
ฮาร์ดไดร์ฟ) > DriveLock > แล้วกด enter
4.
ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS จากนั้นกด enter
5.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Set DriveLock Password (ตั้งรหัสผ่าน DriveLock) จาก
นั้นกด enter
6.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือกฮาร์ดไดรฟ์ภายใน จากนั้นกด enter
7.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Disable protection (ปิดใช้งานการปกป้อง)
8.
พิมพ์รหัสผ่านหลักของคุณ แล้วกด enter
9.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้
คลิกไอคอน Save (บันทึก) แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) แล้ว
กด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การใช้ DriveLock อัตโนมัติของ Computer Setup
ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคน คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติได้ เมื่อเปิดใช้งานรหัสผ่าน
DriveLock อัตโนมัติ จะมีการสร้างรหัสผ่านผู้ใช้แบบสุ่มหรือรหัสผ่านหลัก DriveLock ให้คุณ เมื่อผู้ใช้คนใดส่ง
ข้อมูลประจำตัวรหัสผ่าน จะใช้รหัสผ่านผู้ใช้แบบสุ่มและรหัสผ่านหลัก DriveLock เดียวกันในการปลดล็อกไดรฟ์
หมายเหตุ:
อัตโนมัติได้
คุณจะต้องตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานคุณลักษณะ DriveLock
การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ
เมื่อต้องการเปิดใช้งานรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ทำตาม
ขั้ั้นตอนต่อไปนี้:
88
บท 9
ความปลอดภัย
THWW
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security (ความปลอดภัย) > Hard Drive Tools เครื่องมือ
ฮาร์ดไดร์ฟ) > Automatic DriveLock (DriveLock อัตโนมัติ) แล้วกด enter
4.
ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS จากนั้นกด enter
5.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือกฮาร์ดไดรฟ์ภายใน จากนั้นกด enter
6.
อ่านคำเตือน หากต้องการดำเนินการต่อ เลือก YES (ใช่)
7.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้
คลิกไอคอน Save (บันทึก) แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การลบการป้องกัน DriveLock อัตโนมัติออก
เมื่อต้องการลบการปกป้อง DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ออก โปรดทำตามขั้นตอน
ต่อไปนี้:
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Security (ความปลอดภัย) > Hard Drive Tools (เครื่องมือ
ฮาร์ดไดร์ฟ) > Automatic DriveLock (DriveLock อัตโนมัติ) แล้วกด enter
4.
ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS จากนั้นกด enter
5.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือกฮาร์ดไดรฟ์ภายใน จากนั้นกด enter
6.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Disable protection (ปิดใช้งานการปกป้อง)
7.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คลิก
ไอคอน Save (บันทึก) ตรงมุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
THWW
การใชรหัสผาน
89
การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงอีเมล เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต คุณอาจเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถปิดการใช้งานระบบปฏิบัติการ โปรแกรม หรือยูทิลิตี้ หรือทำให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงาน
ผิดปกติ
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสช่วยป้องกันไวรัสโดยส่วนใหญ่ กำจัดไวรัส รวมทั้งซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากไวรัส
ในการป้องกันไวรัสอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสชนิดใหม่ ๆ ที่เพิ่งค้นพบ คุณต้องหมั่นอัพเดตซอฟต์แวร์ป้องกัน
ไวรัสของคุณ
Windows Defender ถูกติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ก่อนแล้ว ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
ต่อไปเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้เข้าไปที่ HP Support Assistant เมื่อต้องการใช้งาน HP
Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
90
บท 9
ความปลอดภัย
THWW
การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์
ไฟร์วอลล์ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ไฟร์วอลล์
อาจเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์และ/หรือเครือข่าย หรืออาจเป็นโซลูชันที่รวมทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน
มีไฟร์วอลล์สองชนิดที่ควรพิจารณา
●
ไฟร์วอลล์บนโฮสต์—คือซอฟต์แวร์ที่ปกป้องเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
●
ไฟร์วอลล์บนเครือข่าย—ติดตั้งไว้ระหว่างโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มกับเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อ
ปกป้องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย
เมื่อติดตั้งไฟร์วอลล์ไว้บนระบบ ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังและจากระบบจะถูกตรวจสอบและเปรียบเทียบกับชุด
เกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้กำหนด ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะถูกปิดกั้น
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอาจมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่แล้ว ถ้ายังไม่มี มีโซลูชันซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ให้ใช้
งานได้
หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ ไฟร์วอลล์สามารถบล็อกการเข้าถึงเกมบนอินเทอร์เน็ต ขัดขวางการใช้
เครื่องพิมพ์หรือการใช้ไฟล์ร่วมกันบนเครือข่าย หรือบล็อกสิ่งที่แนบในอีเมลที่ได้รับอนุญาต หากต้องการแก้ไข
ปัญหาแบบชั่วคราว ให้ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ ทำงานที่คุณต้องการทำ แล้วเปิดใช้งานไฟร์วอลล์อีกครั้ง สำหรับการ
แก้ไขปัญหาอย่างถาวร ให้กำหนดค่าไฟร์วอลล์อีกครั้ง
THWW
การใชซอฟตแวรไฟรวอลล
91
การติดตั้งการอัพเดตความปลอดภัยที่สำคัญ
ข้อควรระวัง: Microsoft® ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอัพเดตที่สำคัญ เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์จากการละเมิด
ความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ติดตั้งอัพเดตที่สำคัญทั้งหมดจาก Microsoft ทันทีที่คุณได้รับการแจ้ง
เตือน
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ติดตั้งการอัพเดตโดยอัตโนมัติหรือไม่ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า จากหน้าจอเริ่ม
ต้น ให้พิมพ์ แผงควบคุม แล้วเลือก แผงควบคุม เลือก ระบบและความปลอดภัย เลือก Windows Update
เลือก เปลี่ยนการตั้งค่า แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
92
บท 9
ความปลอดภัย
THWW
การใช้ HP Client Security
โปรแกรม HP Client Security ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมนี้ได้ผ่าน
โปรแกรม HP Client Security บนหน้าจอเริ่มต้น ไอคอน HP Client Security ในส่วนของการแจ้งเตือน ที่ด้าน
ขวาสุดของแถบงาน หรือแผงควบคุมของ Windows ซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกัน
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้
ซอฟต์แวร์ HP Client Security
THWW
การใช HP Client Security
93
การติดตั้งสายล็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ: สายล็อกได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการ
โจรกรรมหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด
หมายเหตุ: ช่องเสียบสายล็อคบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างไปจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย
โปรดดู การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 5 สำหรับตำแหน่งของช่องเสียบสายล็อกบน
คอมพิวเตอร์ของคุณ
94
บท 9
1.
ร้อยสายล็อกไว้รอบๆ วัตถุที่ต้องการคุ้มครองความปลอดภัย
2.
สอดกุญแจ (1) ไว้ในตัวล็อก (2)
3.
สอดตัวล็อกไว้ในช่องเสียบสายล็อกบนคอมพิวเตอร์ (3) แล้วล็อกสายโดยใช้กุญแจ
ความปลอดภัย
THWW
การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
ตัวอ่านลายนิ้วมือในตัวจะมีให้ใช้งานในคอมพิวเตอร์บางรุ่นเท่านั้น ในการใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ คุณจะต้องลง
ทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ HP Clien Security อ้างอิงวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP
Client Security
หลังจากที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในตัวจัดการข้อมูลประจำตัว คุณสามารถใช้ตัวจัดการรหัสผ่านใน HP
Client Security ในการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์และโปรแกรมที่รองรับ
การระบุตำแหน่งตัวอ่านลายนิ้วมือ
ตัวอ่านลายนิ้วมือคือเซนเซอร์โลหะขนาดเล็กที่อยู่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
●
ใกล้กับด้านล่างของทัชแพด
●
ด้านขวาของแป้นพิมพ์
●
ด้านขวาบนของจอแสดงผล
●
ด้านซ้ายของจอแสดงผล
ตัวอ่านลายนิ้วมืออาจตั้งวางในแนวนอนหรือแนวตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับการวางแนว
ทั้งสองแบบ คุณจะต้องวางนิ้วมือในแนวตั้งฉากกับเซนเซอร์ที่เป็นโลหะ โปรดดู ปุ่ม ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้ว
มือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ในหน้า 15 สำหรับตำแหน่งของตัวอ่านลายนิ้วมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
THWW
การใชตัวอานลายนิ้วมือ (มีเฉพาะบางรุนเทานั้น)
95
96
บท 9
ความปลอดภัย
THWW
10 การบำรุงรักษา
การเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีช่องใส่อุปกรณ์หน่วยความจำหนึ่งช่อง คุณสามารถอัพเกรดขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำไว้ในช่องเสียบหน่วยความจำที่ว่างอยู่ หรือด้วยการอัพเกรด
อุปกรณ์หน่วยความจำที่มีอยู่ในช่องเสียบหน่วยความจำหลัก
หมายเหตุ: ก่อนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มีเวอร์ชันล่าสุด
ของ BIOS และอัพเดต BIOS หากจำเป็น โปรดดู การอัพเดต BIOS ในหน้า 111
ข้อควรระวัง: หากไม่อัพเดตคอมพิวเตอร์เป็น BIOS เวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วย
ความจำ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาของระบบต่างๆได้
คำเตือน! เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟและถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออก
ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์หน่วยความจำ
ข้อควรระวัง: การคายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge - ESD) อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้
รับความเสียหาย ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ คุณจะต้องคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่วัตถุโลหะที่ต่อลงดิน
ข้อควรระวัง:
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือระบบไม่ตอบสนอง
ปิดระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ อย่าถอดอุปกรณ์หน่วยความจำขณะที่
คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ หรืออยู่ในสถานะสลีป หรือไฮเบอร์เนต
หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต ให้เปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นให้ปิด
คอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการ
หมายเหตุ: ในการใช้โครงแบบดูอัลแชนเนล (dual-channel) เมื่อเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำตัวที่สอง ควร
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หน่วยความจำทั้งสองเหมือนกัน
หมายเหตุ: หน่วยความจำหลักจะอยู่ที่ช่องใส่หน่วยความจำด้านล่าง และหน่วยความจำเสริมจะอยู่ที่ช่องใส่
หน่วยความจำด้านบน
เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ:
THWW
1.
บันทึกงานของคุณและปิดระบบคอมพิวเตอร์
2.
ถอดปลั๊กไฟ AC และอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
3.
ถอดแบตเตอรี่ออก (โปรดดู การถอดแบตเตอรี่ ในหน้า 60)
การเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณหนวยความจำ
97
4.
ถอดฝาปิดออก (โปรดดู การถอดฝาปิด ในหน้า 72)
5.
หากคุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์หน่วยความจำ ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำที่มีอยู่
a.
ดึงคลิปยึด (1) ที่แต่ละด้านของอุปกรณ์หน่วยความจำ
อุปกรณ์หน่วยความจำจะเผยอขึ้นมา
b.
จับขอบของอุปกรณ์หน่วยความจำ (2) แล้วค่อยๆ ดึงอุปกรณ์หน่วยความจำออกจากช่องเสียบหน่วย
ความจำ
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หน่วยความจำได้รับความเสียหาย ให้จับอุปกรณ์หน่วยความ
จำที่ส่วนขอบเท่านั้น อย่าแตะที่ส่วนประกอบบนอุปกรณ์หน่วยความจำ
เพื่อป้องกันอุปกรณ์หน่วยความจำหลังจากที่ถอดออกมาแล้ว ให้เก็บไว้ในหีบห่อบรรจุที่ปลอดภัยจาก
ไฟฟ้าสถิต
6.
ใส่อุปกรณ์หน่วยความจำใหม่
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หน่วยความจำได้รับความเสียหาย ให้จับอุปกรณ์หน่วยความจำที่
ส่วนขอบเท่านั้น อย่าแตะที่ส่วนประกอบบนอุปกรณ์หน่วยความจำ
98
บท 10
a.
จัดวางส่วนขอบที่มีรอยบาก (1) ของอุปกรณ์หน่วยความจำให้ตรงกับแท็บในช่องเสียบหน่วยความจำ
b.
ขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำทำมุม 45 องศากับพื้นผิวของช่องใส่อุปกรณ์หน่วยความจำ ให้กดหน่วย
ความจำ (2) ลงในช่องเสียบจนกระทั่งล็อคเข้าที่อย่างแน่นหนา
การบำรุงรักษา
THWW
c.
ค่อยๆ กดอุปกรณ์หน่วยความจำ (3) ลง โดยออกแรงกดที่ทั้งขอบด้านซ้ายและด้านขวาของอุปกรณ์
หน่วยความจำ จนกระทั่งคลิปยึดล็อคเข้าที่
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หน่วยความจำได้รับความเสียหาย อย่าทำให้อุปกรณ์หน่วย
ความจำโค้งงอ
7.
ใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ (โปรดดู การใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ ในหน้า 73)
8.
ใส่แบตเตอรี่ (โปรดดู การใส่แบตเตอรี่ ในหน้า 59)
9.
เสียบปลั๊กไฟ AC และเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์
10. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ
ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
THWW
●
ไดเมทธิลเบนซินแอมโมเนียมคลอไรด์ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นสูงสุด (ตัวอย่างเช่น ผ้าเช็ดทำความ
สะอาดแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายยี่ห้อ)
●
น้ำยาเช็ดกระจกที่ปราศจากแอลกอฮอล์
●
น้ำสบู่อย่างอ่อน
การทำความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ
99
●
ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์แห้งหรือผ้าชามัวร์ (ผ้าที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตและไม่มีน้ำมัน)
●
ผ้าเช็ดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดฤทธิ์รุนแรงซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย
อย่างถาวร หากไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ตรวจสอบส่วน
ประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ อะซิโตน แอมโมเนียมคลอไรด์ เมธิ
ลีนคลอไลด์และไฮโดรคาร์บอนจะต้องไม่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของคุณ
วัสดุที่มีเส้นใย เช่น กระดาษชำระเอนกประสงค์ อาจทำให้เกิดรอยขูดขีดที่คอมพิวเตอร์ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่ง
สกปรกและน้ำยาทำความสะอาดอาจตกค้างอยู่ในรอยขูดขีดนั้น
ขั้นตอนการทำความสะอาด
ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างปลอดภัย
คำเตือน! หากต้องการป้องกันไฟดูดหรือความเสียหายกับส่วนประกอบต่าง ๆ อย่าพยายามทำความสะอาด
คอมพิวเตอร์ของคุณขณะเปิดเครื่อง
ปิดคอมพิวเตอร์
ถอดแหล่งจ่ายไฟ AC ออก
ถอดอุปกรณ์ภายนอกที่มีกระแสไฟทั้งหมดออก
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าพ่นน้ำยาทำความสะอาดหรือของเหลว
โดยตรงที่พื้นผิวคอมพิวเตอร์ น้ำยาที่หยดลงบนพื้นผิวสามารถทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายถาวรได้
การทำความสะอาดจอแสดงผล (All-in-One หรือโน้ตบุ๊ก)
ค่อยๆ เช็ดจอแสดงผลด้วยผ้านุ่มไม่มีเศษเส้นใยชุบน้ำยาเช็ดกระจกที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ตรวจดูให้
แน่ใจว่าจอแสดงผลแห้งก่อนปิดจอ
การทำความสะอาดด้านข้างและฝาปิด
ทำความสะอาดด้านข้างและฝาปิดโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าชามัวร์ชุบน้ำยาทำความสะอาดที่ระบุไปก่อน
หน้านี้ หรือใช้แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งที่เหมาะสม
หมายเหตุ:
เมื่อทำความสะอาดฝาปิดของคอมพิวเตอร์ ให้ถูเป็นวงกลมเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
การทำความสะอาดทัชแพด แป้นพิมพ์หรือเมาส์
คำเตือน! เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความ
สะอาดแป้นพิมพ์ เครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้มีฝุ่นผงจากข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านสะสมอยู่บนพื้นผิวแป้นพิมพ์
ข้อควรระวัง:
100 บท 10
การบำรุงรักษา
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าให้ของเหลวหยดระหว่างปุ่มกด
THWW
THWW
●
ในการทำความสะอาดทัชแพด แป้นพิมพ์หรือเมาส์ ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าชามัวร์เนื้อนุ่มชุบกับน้ำยา
ทำความสะอาดชนิดใดชนิดหนึ่งที่ระบุไปก่อนหน้า หรือใช้แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งที่เหมาะสม
●
เพื่อป้องกันแป้นพิมพ์ติดและขจัดฝุ่น เส้นใย และอนุภาคเล็กๆ ออกจากแป้นพิมพ์ ให้ใช้ตัวเป่าลมที่มีหลอด
ฉีดพ่นลม
การทำความสะอาดคอมพิวเตอรของคุณ 101
การอัพเกรดโปรแกรมและไดรเวอร์
HP ขอแนะนำให้คุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ไปที่
http://www.hp.com/support เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด นอกจากนี้คุณยังสามารถขอรับการแจ้งเตือนเกี่ยว
กับการอัพเดตอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมอัพเดตพร้อมใช้งาน
102 บท 10
การบำรุงรักษา
THWW
การใช้ SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) เป็นเครื่องมือที่รองรับการเข้าถึงข้อมูล SoftPaq อย่างรวดเร็ว
สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจของ HP โดยไม่ต้องใช้หมายเลข SoftPaq เมื่อใช้เครื่องมือนี้ คุณจะสามารถค้นหา
SoftPaq แล้วดาวน์โหลดและคลายแพคเกจ
SoftPaq Download Manager ทำหน้าที่อ่านและดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลรุ่นของคอมพิวเตอร์และ
SoftPaq จากไซต์ FTP ของ HP SoftPaq Download Manager ให้คุณสามารถระบุรุ่นของคอมพิวเตอร์อย่าง
น้อยหนึ่งรุ่นเพื่อตรวจสอบว่า SoftPaq ใดพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด
SoftPaq Download Manager ตรวจสอบไซต์ FTP ของ HP เพื่อค้นหาอัพเดตสำหรับฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์
หากพบอัพเดต โปรแกรมจะดาวน์โหลดและใช้อัพเดตนั้นโดยอัตโนมัติ
SoftPaq Download Manager มีอยู่บนเว็บไซต์ของ HP เมื่อต้องการใช้ SoftPaq Download Manager เพื่อ
ดาวน์โหลด SoftPaq ก่อนอื่นคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมดังกล่่าวเสียก่อน ไปที่
http://www.hp.com/go/sdm และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง SoftPaq Download
Manager
เมื่อต้องการดาวน์โหลด SoftPaq:
▲
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ s ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ softpaq แล้วเลือก HP SoftPaq Download
Manager ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลด SoftPaqs
หมายเหตุ: เมื่อปรากฏข้อความแจ้งจาก User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ให้คลิก ใช่
THWW
การใช SoftPaq Download Manager 103
104 บท 10
การบำรุงรักษา
THWW
11 การสำรองและการกู้คืน
เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Windows Backup and Restore (การสำรองข้อมูล
และการคืนค่าของ Windows) เพื่อสำรองไฟล์และโฟลเดอร์ สำรองข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ สร้างสื่อ
บันทึกซ่อมแซมระบบ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) โดยใช้ไดรฟ์แบบออปติคอลที่ติดตั้งไว้ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
หรือไดรฟ์แบบออปติคอลภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม หรือสร้างจุดคืนค่าระบบ ในกรณีที่ระบบล้มเหลว คุณ
สามารถใช้ไฟล์สำรองเพื่อคืนค่าข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ restore (คืนค่า) คลิก การตั้งค่า จากนั้นเลือกจากรายการแอพพลิเคชัน
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดของคำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกการสำรองข้อมูลและการคืนค่าต่างๆ คุณ
สามารถค้นหาหัวข้อเหล่านี้ได้ใน Windows Help and Support (บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ Windows)
ในกรณีที่ระบบไม่เสถียร HP แนะนำให้คุณพิมพ์ขั้นตอนการกู้คืนและจัดเก็บไว้ใช้ภายหลัง
หมายเหตุ: Windows มีคุณลักษณะ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) เพื่อช่วยเพิ่มการรักษา
ความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับพร้อมต์ให้อนุญาตหรือป้อนรหัสผ่านสำหรับการดำเนินการบาง
อย่าง เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ การเรียกใช้ยูทิลิตี้ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่า Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ Windows Help and Support (บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ Windows)
การสำรองข้อมูลของคุณ
การกู้คืนหลังจากระบบล้มเหลวจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการสำรองข้อมูลล่าสุด คุณควรสร้างสื่อ
บันทึกซ่อมแซมระบบและการสำรองข้อมูลเริ่มแรกของคุณทันทีหลังจากที่ตั้งค่าระบบเริ่มแรก เมื่อคุณเพิ่ม
ซอฟต์แวร์และไฟล์ข้อมูลใหม่ คุณควรสำรองระบบต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อรักษาสำเนาสำรองปัจจุบันที่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการสำรองระบบบน Windows โปรดดูที่ Windows Help and Support
(บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ Windows)
การดำเนินการกู้คืนระบบ
ในกรณีของระบบล้มเหลวหรือไม่เสถียร คอมพิวเตอร์มีเครื่องมือต่อไปนี้เพื่อกู้คืนไฟล์ของคุณ:
THWW
●
เครื่องมือการกู้คืนของ Windows: คุณสามารถใช้การสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ Windows เพื่อกู้คืน
ข้อมูลที่คุณได้สำรองไว้ก่อนหน้า คุณยังสามารถใช้การซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบของ Windows เพื่อแก้
ปัญหาที่อาจทำให้ Windows เริ่มต้นไม่ถูกต้อง
●
เครื่องมือการกู้คืน f11: คุณสามารถใช้เครื่องมือการกู้คืน f11 เพื่อกู้คืนอิมเมจฮาร์ดไดรฟ์ดั้งเดิมของคุณ
อิมเมจประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
การสำรองขอมูลของคุณ 105
หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถบูต (เริ่มการทำงาน) คอมพิวเตอร์และไม่สามารถใช้สื่อบันทึกซ่อมแซมระบบที่
สร้างไว้ก่อนหน้า (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) คุณจะต้องซื้อสื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อบูตคอมพิวเตอร์
อีกครั้งและซ่อมแซมระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้สื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ
Windows (ซื้อแยกต่างหาก) ในหน้า 107
การใช้เครื่องมือการกู้คืนของ Windows
เมื่อต้องการกู้คืนข้อมูลที่คุณสำรองไว้ก่อนหน้านี้ โปรดดู Windows Help and Support (บริการช่วยเหลือและวิธี
ใช้ Windows) สำหรับขั้นตอนในการคืนค่าไฟล์และโฟลเดอร์
หากต้องการกู้คืนข้อมูลโดยใช้การซ่อมแซมอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ข้อควรระวัง: ตัวเลือกการซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบบางอย่างไม่สามารถลบและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ได้ใหม่
อย่างสมบูรณ์ ไฟล์ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นและซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์จะถูกลบทิ้งอย่างถาวร
เมื่อฟอร์แมตใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการกู้คืนจะดำเนินการคืนค่าระบบปฏิบัติการ รวมทั้งไดรเวอร์
ซอฟต์แวร์ และยูทิลิตี้จากข้อมูลสำรองที่ใช้สำหรับการกู้คืน
1.
หากเป็นไปได้ ให้สำรองไฟล์ส่วนบุคคลทั้งหมดไว้
2.
หากเป็นไปได้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพาร์ติชันอิมเมจการกู้คืนและพาร์ติชัน Windows อยู่
จากหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์ file (แฟ้ม) จากนั้นคลิก File Explorer
– หรือ –
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ พีซี จากนั้นเลือก พีซีนี้
หมายเหตุ: หากพาร์ติชัน Windows และอิมเมจการกู้คืนไม่มีอยู่ในรายการ คุณต้องกู้คืนระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ดีวีดีระบบปฏิบัติการ Windows และสื่อ การกู้คืนไดรเวอร์ (ทั้งสองรายการนี้
ต้องซื้อแยกต่างหาก) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้สื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows (ซื้อแยก
ต่างหาก) ในหน้า 107
3.
หากพาร์ติชัน Windows และพาร์ติชันอิมเมจการกู้คืนมีอยู่ในรายการ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยกดปุ่ม
4.
เลือก แก้ไขปัญหา จากนั้นเลือก ตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือกเริ่มต้นซ่อมแซม
5.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
shift ค้างไว้ในขณะที่คลิก รีสตาร์ท
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Windows ดำเนินการค้นหาหัวข้อ
เหล่านี้ใน Windows Help and Support (บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ Windows)
การใช้เครื่องมือการกู้คืน f11
ข้อควรระวัง: การใช้ f11 จะเป็นการลบข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ ไฟล์ทั้งหมด
ที่คุณสร้างและซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์จะถูกลบทิ้งอย่างถาวร เครื่องมือการกู้คืน f11 จะติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและไดรเวอร์ของ HP ที่ติดตั้งมาจากโรงงานอีกครั้ง ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ติดตั้งมาจาก
โรงงานต้องติดตั้งอีกครั้ง
106 บท 11
การสำรองและการกูคืน
THWW
หากต้องการกู้คืนอิมเมจฮาร์ดไดรฟ์ดั้งเดิมโดยใช้ f11:
1.
หากเป็นไปได้ ให้สำรองไฟล์ส่วนบุคคลทั้งหมดไว้
2.
หากเป็นไปได้ ให้ตรวจสอบการมีอยู่ของพาร์ติชันอิมเมจการกู้คืน: จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ พีซี จากนั้น
เลือก พีซีนี้
หมายเหตุ: หากพาร์ติชันอิมเมจการกู้คืนไม่มีอยู่ในรายการ คุณต้องกู้คืนระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ต่างๆ โดยใช้สื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows และสื่อบันทึก การกู้คืนไดรเวอร์ (ทั้งสองรายการนี้ต้อง
ซื้อแยกต่างหาก) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้สื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows (ซื้อแยกต่าง
หาก) ในหน้า 107
3.
หากมีพาร์ติชันอิมเมจการกู้คืนอยู่ในรายการ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ขณะที่ข้อความ “Press
the ESC key for Startup Menu (กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
4.
กด f11 ขณะที่ข้อความ “กด <F11> เพื่อกู้คืนข้อมูล” ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
การใช้สื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows (ซื้อแยกต่างหาก)
หากต้องการสั่งซื้อดีวีดีระบบปฏิบัติการ Windows โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดดูสมุดรายนาม หมายเลข
โทรศัพท์ทั่วโลก ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อได้จากเว็บไซต์ของ HP ไปที่
http://www.hp.com/support เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
ข้อควรระวัง: การใช้สื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows จะลบเนื้อหาทั้งหมดของฮาร์ดไดรฟ์ และฟอร์แมต
ฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ ไฟล์ทั้งหมดที่คุณสร้างและซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์จะถูกลบทิ้งอย่างถาวร เมื่อ
ฟอร์แมตใหม่เสร็จสิ้น กระบวนการกู้คืนจะช่วยคุณคืนค่าระบบปฏิบัติการ รวมทั้งไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ และยูทิลิตี้
การเริ่มการติดตั้งที่สมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการโดยใช้ดีวีดีระบบปฏิบัติการ Windows:
หมายเหตุ:
กระบวนการนี้จะใช้เวลาหลายนาที
1.
หากเป็นไปได้ ให้สำรองไฟล์ส่วนบุคคลทั้งหมดไว้
2.
ใส่ดีวีดีระบบปฏิบัติการ Windows ลงในไดรฟ์แบบออปติคอล แล้วเริ่มรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่
3.
เมื่อมีข้อความถาม ให้กดปุ่มบนแป้นพิมพ์
4.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น:
THWW
1.
นำสื่อบันทึกระบบปฏิบัติการ Windows ออก แล้วใส่สื่อบันทึก การกู้คืนไดรเวอร์
2.
ติดตั้ง Hardware Enabling Drivers (ไดรเวอร์การเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์) ก่อน แล้วติดตั้ง Recommended
Applications (โปรแกรมที่แนะนำ)
การดำเนินการกูคืนระบบ 107
การใช้ Windows Refresh หรือ Windows Reset
เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานไม่ถูกต้องและคุณต้องการคืนเสถียรภาพการทำงานของระบบ ตัวเลือก
Windows Refresh จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่และเก็บสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับคุณไว้
ตัวเลือก Windows Reset จะช่วยให้คุณฟอร์แมตข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใหม่ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
ออกก่อนที่จะทิ้งหรือรีไซเคิลคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้ โปรดดู
Windows Help and Support (บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ Windows)
การใช้ HP Software Setup (การตั้งค่าซอฟต์แวร์ของ HP)
คุณสามารถใช้ HP Software Setup (การตั้งค่าซอฟต์แวร์ของ HP) เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่ หรือเลือกซอฟต์แวร์
ที่ขัดข้องหรือถูกลบออกจากระบบ
108 บท 11
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ HP Software Setup (การตั้งค่าซอฟต์แวร์ของ HP)
2.
เปิด HP Software Setup (การตั้งค่าซอฟต์แวร์ของ HP)
3.
ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งไดร์ฟเวอร์หรือเลือกซอฟต์แวร์ใหม่
การสำรองและการกูคืน
THWW
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot และ
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หรือ Basic Input/Output System (BIOS) จะควบคุมการสื่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตบนระบบทั้งหมด (เช่น ดิสก์ไดรฟ์ จอแสดงผล แป้นพิมพ์ เมาส์ และ
เครื่องพิมพ์) Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) มีการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ติดตั้งไว้ ลำดับการ
เริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์ และจำนวนระบบและหน่วยความจำเพิ่มเติม
หมายเหตุ: โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน Setup Utility (ยูทิลิตี้การติดตั้ง) อย่างรอบคอบ ข้อผิดพลาดต่างๆ
จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง
การเริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ภายนอกหรือเมาส์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB สามารถใช้งานได้กับ Computer Setup
(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) เท่านั้นถ้าเปิดใช้งานการรองรับ USB รุ่นเก่า
เมื่อต้องการเริ่มใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
การนำทางและการเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
เมื่อต้องการนำทางและเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (ทัชแพด ปากกาชี้ตำแหน่ง หรือเมาส์ USB) หรือแป้นพิมพ์
เพื่อนำทางและเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2.
THWW
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
การใช Computer Setup (การตั้งคาคอมพิวเตอร) 109
●
เมื่อต้องการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ให้ใช้แป้น tab และแป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์ แล้วกด enter
หรือใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งเพื่อคลิกรายการ
●
เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นและลง คลิกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงที่มุมบนขวาของหน้าจอ หรือใช้แป้นลูกศรขึ้น
หรือแป้นลูกศรลงบนแป้นพิมพ์
●
เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่และกลับไปยังหน้าจอ Computer Setup (การตั้งค่า
คอมพิวเตอร์) หลัก ให้กด esc แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หากต้องการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้
วิธีการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง
●
คลิกไอคอน Exit (ออก) ตรงมุมล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Ignore Changes and Exit (ละเว้นการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) จากนั้นกด enter
วิธีการบันทึกการเปลี่ยนและออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
●
คลิกไอคอน บันทึก ตรงมุมล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ:
การคืนค่าเริ่มต้นจะไม่เปลี่ยนโหมดฮาร์ดไดรฟ์
หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจาก
โรงงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Restore Defaults(คืนค่าเริ่มต้น)
4.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
5.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออก คลิกไอคอน บันทึก ตรงมุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอ
จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
110 บท 12
Computer Setup (BIOS), MultiBoot และ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
THWW
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:
การตั้งค่ารหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณคืนค่าจากโรงงาน
การอัพเดต BIOS
เวอร์ชันอัพเดตของ BIOS อาจมีอยู่บนเว็บไซต์ของ HP
การอัพเดต BIOS ส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของ HP บรรจุอยู่ในไฟล์บีบอัดที่เรียกว่า SoftPaqs
แพ็คเกจดาวน์โหลดบางชุดมีไฟล์ที่ชื่อว่า Readme.txt ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟล์ดังกล่าว
การระบุเวอร์ชันของ BIOS
เมื่อต้องการระบุว่าอัพเดต BIOS ที่พร้อมใช้งานมี BIOS รุ่นใหม่กว่าที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์หรือไม่ คุณจะ
ต้องทราบเวอร์ชันของ BIOS ระบบที่ติดตั้งไว้ในปัจจุบัน
ข้อมูลเวอร์ชัน BIOS (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันที่ ROM และ BIOS ระบบ) สามารถดูได้ด้วยการกด fn+esc
(หากคุณอยู่ใน Windows แล้ว) หรือใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
1.
เริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > System Information (ข้อมูลระบบ)
3.
เมื่อต้องออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ คลิก
ไอคอน Exit (ออก) ตรงมุมล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Ignore Changes and Exit (ละเว้นการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) จากนั้นกด enter
การดาวน์โหลดอัปเดต BIOS
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ดาวน์โหลดและติด
ตั้งการอัพเดต BIOS เฉพาะในกรณีที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่เชื่อถือได้ โดยใช้อะแดป
เตอร์ AC อย่าดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัพเดต BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานด้วยพลังงานจาก
แบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อเข้ากับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริม ระหว่างการ
ดาวน์โหลดและติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
อย่าตัดกระแสไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC
อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โหมดสลีป
อย่าเสียบ ถอด เชื่อมต่อ หรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ สายเชื่อมต่อ หรือสายไฟ
THWW
การใช Computer Setup (การตั้งคาคอมพิวเตอร) 111
1.
จากหน้าจอเริ่มต้น ให้พิมพ์ สนับสนุน แล้วเลือกแอพ HP Support Assistant
2.
คลิก Updates and tune-ups (อัพเดตและปรับแต่ง) จากนั้นคลิก Check for HP updates now (ตรวจหา
การอัพเดตสำหรับ HP ทันที)
3.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4.
ที่ส่วนการดาวน์โหลด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
a.
ระบุอัพเดต BIOS ที่ใหม่กว่า BIOS ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบัน บันทึกวันที่ ชื่อ
หรือตัวระบุอื่นๆ คุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาอัปพเดตในภายหลัง หลังจากที่ดาวน์โหลดไปยัง
ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ
b.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดการเลือกของคุณไปยังฮาร์ดไดรฟ์
หากการอัพเดตดังกล่าวใหม่กว่า BIOS ของคุณ ให้จดพาธไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดไดรฟ์ที่คุณจะใช้
จัดเก็บการอัพเดต BIOS ที่ดาวน์โหลดมา คุณจะต้องเข้าถึงพาธนี้เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งการอัพเดต
หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่าย ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่
จะติดตั้งการอัพเดตซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัพเดต BIOS ระบบ
ขั้นตอนการติดตั้ง BIOS จะแตกต่างกันไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่การดาวน์โหลด
เสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีคำแนะนำปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
จากหน้าจอเริ่ม ให้พิมพ์ file จากนั้นเลือก File Explorer
2.
คลิกที่ชื่อฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ โดยปกติแล้วชื่อฮาร์ดไดรฟ์คือ Local Disk (C:)
3.
เปิดโฟลเดอร์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณซึ่งมีการอัพเดตดังกล่าว โดยใช้พาธของฮาร์ดไดรฟ์ที่คุณบันทึกไว้ก่อน
หน้านี้
4.
ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe (เช่น filename.exe)
การติดตั้ง BIOS จะเริ่มต้นขึ้น
5.
ทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
หมายเหตุ: หลังจากที่ข้อความบนหน้าจอรายงานว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถลบไฟล์ที่ถูก
ดาวน์โหลดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ
112 บท 12
Computer Setup (BIOS), MultiBoot และ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
THWW
การใช้ MultiBoot
เกี่ยวกับลำดับอุปกรณ์บูต
เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน ระบบจะพยายามบูตจากอุปกรณ์บูตที่เปิดใช้งาน MultiBoot utility ซึ่งเปิดใช้งานจาก
โรงงาน จะควบคุมลำดับที่ระบบเลือกอุปกรณ์บูต อุปกรณ์บูตรวมถึง ไดรฟ์แบบออปติคอล, ไดรฟ์แผ่นดิสก์, การ์ด
อินเทอร์เฟซเครือข่าย (NIC), ฮาร์ดไดรฟ์ และอุปกรณ์ USB อุปกรณ์บูตประกอบด้วยสื่อบันทึกที่บูตได้และไฟล์ที่
คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้เพื่อให้เริ่มต้นและทำงานได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ: อุปกรณ์บูตบางอย่างอาจจะต้องเปิดใช้งานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) เสียก่อน
จึงจะสามารถรวมไว้ในลำดับการบูต
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่คอมพิวเตอร์ค้นหาอุปกรณ์บูตด้วยการเปลี่ยนลำดับการบูตใน Computer Setup (การ
ตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คุณสามารถกด esc ขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu (กดแป้น
ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นกด f9 การกด f9 จะทำให้เมนูปรากฏโดย
แสดงอุปกรณ์บูตที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนุญาตให้คุณเลือกอุปกรณ์บูตได้ หรือคุณอาจใช้ MultiBoot Express เพื่อ
ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้แสดงพร้อมต์สำหรับการระบุตำแหน่งบูตในแต่ละครั้งที่เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การเลือกการกำหนดลักษณะ MultiBoot
คุณสามารถใช้ MultiBoot ด้วยวิธีต่อไปนี้
●
ตั้งลำดับการบูตใหม่ที่คอมพิวเตอร์ใช้ในแต่ละครั้งที่เปิดเครื่อง โดยเปลี่ยนลำดับการบูตใน Computer
Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
●
หากต้องการเลือกอุปกรณ์บูตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for
Startup Menu (กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นกด f9 เพื่อเข้า
สู่เมนูตัวเลือกอุปกรณ์บูต
●
ใช้ MultiBoot Express เพื่อตั้งค่าลำดับการบูตแบบแปรผัน คุณลักษณะนี้จะแสดงพร้อมต์ให้คุณระบุ
อุปกรณ์บูตในแต่ละครั้งที่เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การตั้งค่าลำดับการบูตใหม่ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
เมื่อต้องการเริ่ม Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และตั้งลำดับอุปกรณ์บูตที่คอมพิวเตอร์ใช้ในแต่ละ
ครั้งที่เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
THWW
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือแป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้
การใช MultiBoot 113
●
●
Advanced (ขั้นสูง) > Boot Options (ตัวเลือกการบูต) > UEFI Boot Order (ลำดับการบูต UEFI) >
UEFI Hybrid
Advanced (ขั้นสูง) > Boot Options (ตัวเลือกการบูต) > UEFI Boot Order (ลำดับการบูต UEFI) >
UEFI Native Boot mode (โหมดการบูต UEFI Native)
●
Advanced (ขั้นสูง) > Boot Options (ตัวเลือกการบูต) > Legacy Boot Order (ลำดับการบูต
Legacy) > Legacy Boot Mode (โหมด Legacy Boot)
กด enter
4.
เมื่อต้องการเลื่อนลำดับการบูตของอุปกรณ์ขึ้น ให้ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งคลิกลูกศรขึ้น หรือกดแป้น +
– หรือ –
เมื่อต้องการเลื่อนลำดับการบูตของอุปกรณ์ลง ให้ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งคลิกลูกศรลง หรือกดแป้น -
5.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คลิก
ไอคอน Save (บันทึก) ตรงมุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเลือกอุปกรณ์บูตอย่างรวดเร็วโดยการใช้ปุ่ม f9 prompt
เมื่อต้องการเลือกอุปกรณ์บูตอย่างรวดเร็วสำหรับลำดับการเริ่มต้นในปัจจุบัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เปิดเมนู Select Boot Device (เลือกอุปกรณ์บูต) โดยการเปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด esc
ขณะที่ข้อความ "Press the ESC key for Startup Menu (กดแป้น ESC เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น)" ปรากฏขึ้น
ที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f9
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือปุ่มลูกศรเพื่อเลือกอุปกรณ์บู๊ต จากนั้นกด enter
การตั้งค่าพร้อมต์ MultiBoot Express
เมื่อต้องการเริ่ม Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้แสดงเมนูตำแหน่งการเริ่ม
ต้น MultiBoot ในแต่ละครั้งที่เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
114 บท 12
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด esc ในขณะที่ข้อความ “Press the ESC key for Startup Menu
(กดแป้น ESC สำหรับเมนูเริ่มต้น)” ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
2.
กด f10 เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3.
ใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง หรือแป้นลูกศรเพื่อเลือก Advanced (ขั้นสูง) > Boot Options (ตัวเลือกการบูต) >
MultiBoot Express Boot Popup Delay (Sec) แล้วกด enter
Computer Setup (BIOS), MultiBoot และ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
THWW
4.
ในฟิลด์ Multiboot Express Popup Delay (Sec) (การหน่วงเวลาป๊อปอัพ Multiboot Express (วินาที))
ให้ป้อนระยะเวลาเป็นวินาทีสำหรับเวลาที่คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์แสดงเมนูตำแหน่งเริ่มต้นก่อนที่จะใช้
ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่า MultiBoot ปัจจุบัน (หากเลือก 0 เมนูตำแหน่งเริ่มต้นของ Express Boot จะไม่
แสดงขึ้น)
5.
เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) คลิก
ไอคอน Save (บันทึก) ตรงมุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
– หรือ –
ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก Main (รายการหลัก) > Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ
ออก) แล้วกด enter
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
การเข้าสู่การกำหนดลักษณะเฉพาะ MultiBoot Express
เมื่อเมนู Express Boot แสดงขึ้นระหว่างการเริ่มทำงาน คุณมีทางเลือกดังต่อไปนี้
THWW
●
เมื่อต้องการระบุอุปกรณ์บูตจากเมนู Express Boot เลือกค่ากำหนดภายในเวลาที่กำหนด จากนั้นกด enter
●
กดแป้นใดๆ ก่อนจะหมดเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ใช้การตั้งค่า MultiBoot ปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์จะไม่สตาร์ทจนกว่าคุณจะเลือกอุปกรณ์บูตและกด enter
●
เมื่อต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามการตั้งค่า MultiBoot ปัจจุบัน ให้รอจนหมดเวลาที่กำหนด
การใช MultiBoot 115
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics คือ Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ที่ช่วยให้คุณสามารถ
ทำการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยปัญหาเพื่อระบุว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติหรือไม่ เครื่องมือนี้จะ
ทำงานนอกระบบปฏิบัติการเพื่อแยกฮาร์ดแวร์ที่ล้มเหลวจากปัญหาที่อาจเกิดจากระบบปฏิบัติการหรือส่วน
ประกอบของซอฟต์แวร์อื่น
การเริ่ม HP PC Hardware Diagnostics UEFI
1.
เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กด esc อย่างรวดเร็ว แล้วกด f2
BIOS จะค้นหาสถานที่สำหรับเครื่องมือการวินิจฉัยในสามตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้:
a.
ไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่
หมายเหตุ: หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในไดรฟ์
USB โปรดดูที่ การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในอุปกรณ์ USB
ในหน้า 116
2.
b.
ฮาร์ดไดรฟ์
c.
BIOS
เมื่อเครื่องมือการวินิจฉัยเปิดทำงาน ให้ใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกประเภทการทดสอบเพื่อการ
วินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หมายเหตุ:
หากคุณต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยปัญหา ให้กด esc
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ลงในอุปกรณ์ USB
หมายเหตุ:
เท่านั้น
คำแนะนำสำหรับการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) จะมีอยู่ในภาษาอังกฤษ
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics ลงในอุปกรณ์ USB มี 2 วิธ:ี
วิธีที่ 1: หน้าหลักของ HP PC Diagnostics— ช่วยให้เข้าถึง UEFI เวอร์ชันล่าสุดได้
1.
ไปที่ http://hp.com/go/techcenter/pcdiags
2.
คลิกลิงก์ ดาวน์โหลด UEFI แล้วเลือก เรียกใช้งาน
วิธีที่ 2: หน้า การสนับสนุนและไดรเวอร์— สำหรับดาวน์โหลดไดรเวอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งเวอร์ชันเก่าและ
ใหม่
1.
ไปที่ http://www.hp.com
2.
ชี้ไป การสนับสนุน ที่อยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ และจากนั้น คลิกดาวน์โหลดไดรเวอร์
3.
ในกล่องข้อความ ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์ จากนั้น คลิก ไป
– หรือ –
116 บท 12
Computer Setup (BIOS), MultiBoot และ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
THWW
คลิก ค้นหาในตอนนี้ เพื่อให้ HP ตรวจหาผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
4.
เลือกรุ่นของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
5.
จากหัวข้อ วินิจฉัยปัญหา คลิก ระบบรองรับ HP UEFI
– หรือ –
คลิก ดาวน์โหลด จากนั้นเลือก เรียกใช้
การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
คอมพิวเตอร์บางรุ่นกำหนดค่ามาด้วย HP Sure Start ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คอยตรวจสอบการโจมตีหรือความเสีย
หายของ BIOS คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง หาก BIOS เสียหายหรือถูกโจมตี HP Sure Start จะคืนค่า BIOS ให้
กลับสู่สถานะปลอดภัยก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติและไม่รบกวนผู้ใช้งาน
HP Sure Start กำหนดค่าและเปิดใช้งานมาแล้ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงสามารถใช้การกำหนดค่าเริ่มต้น HP Sure
Start ได้เลย ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นเองได้
ดูคู่มือผู้ใช้ HP Sure Start ฉบับล่าสุดได้ที่ http://www.hp.com/support แล้วเลือกประเทศของคุณ เลือก
ไดรเวอร์และดาวน์โหลด และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
THWW
การใช HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 117
118 บท 12
Computer Setup (BIOS), MultiBoot และ HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
THWW
13 ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน
หากข้อมูลที่ให้ไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้หรือใน HP Support Assistantไม่มีคำถามที่คุณสงสัย คุณสามารถติดต่อฝ่าย
สนับสนุน สำหรับฝ่ายสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/contactHP สำหรับฝ่าย
สนับสนุนทั่วโลก โปรดไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
โดยคุณจะสามารถ:
●
สนทนาออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP
หมายเหตุ:
อังกฤษ
THWW
ในกรณีที่การสนทนาเพื่อสนับสนุนไม่มีให้บริการในบางภาษา คุณสามารถสนทนาเป็นภาษา
●
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุน
●
ค้นหาศูนย์บริการของ HP
การติดตอฝายสนับสนุน 119
ฉลาก
ฉลากที่ติดอยู่กับคอมพิวเตอร์จะให้ข้อมูลที่อาจต้องใช้เมื่อคุณจะแก้ไขปัญหาระบบหรือเดินทางไปต่างประเทศ
โดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
สิ่งสำคัญ: ฉลากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้จะแสดงอยู่ 3 จุดตามรุ่นของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ เช่น ติด
อยู่ด้านล่างคอมพิวเตอร์ ที่ช่องใส่แบตเตอรี่หรือด้านล่างช่องบริการ
●
ฉลากข้อมูลบริการ - ระบุข้อมูลที่สำคัญในการพิจารณารายละเอียดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะติดต่อ
ขอรับบริการ คุณอาจได้รับแจ้งให้ระบุซีเรียลนัมเบอร์ หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือเลขรุ่น ค้นหาข้อมูล
ตัวเลขเหล่านี้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการ
ส่วนประกอบ
●
(1)
ซีเรียลนัมเบอร์
(2)
หมายเลขผลิตภัณฑ์
(3)
ระยะเวลาการรับประกัน
ใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของ Microsoft ® (เฉพาะรุ่นก่อน Windows 8 บางรุ่นเท่านั้น) แสดง
รหัสผลิตภัณฑ์ของ Windows คุณอาจต้องใช้รหัสผลิตภัณฑ์เพื่ออัพเดตหรือแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการ
แพลตฟอร์ม HP ที่ติดตั้ง Windows 8 หรือ Windows เวอร์ชั่น 8.1 ไว้ล่วงหน้าไม่มีฉลากทางกายภาพ แต่
มีรหัสผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ติดตั้งไว้ในแบบอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการของ Microsoft จะจดจำและเปิดใช้งานรหัสผลิตภัณฑ์ดิจิทัลนี้โดยอัตโนมัติ
ในขณะที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือ Windows เวอร์ชั่น 8.1 ใหม่ ด้วยวิธีการกู้คืนที่ได้รับการ
อนุมัติจาก HP
120 บท 13
●
ป้ายระบุข้อกำหนด—ระบุระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
●
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สาย—ระบุข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไร้สายเสริมและเครื่องหมายการรับรองของ
บางประเทศหรือภูมิภาคที่อุปกรณ์นั้นได้รับการรับรองให้ใช้งาน
ฝายสนับสนุนดานเทคนิค
THWW
14 ข้อกำหนดเฉพาะ
THWW
●
กำลังไฟฟ้าเข้า
●
สภาพแวดล้อมการทำงาน
121
กำลังไฟฟ้าเข้า
ข้อมูลกำลังไฟในหัวข้อนี้อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกำลังไฟ DC ซึ่งจ่ายไฟให้โดยแหล่งไฟฟ้า AC หรือ DC แหล่งไฟฟ้า AC ต้องจ่ายไฟที่
พิกัด 100–240 V, 50–60 Hz แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะรับไฟจากแหล่งไฟฟ้า DC แบบเครื่องต่อเครื่อง ควรได้รับ
จ่ายไฟโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC หรือแหล่งไฟฟ้า DC ที่จัดหาให้และได้รับอนุมัติจาก HP เพื่อใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น
คอมพิวเตอร์สามารถทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟ DC ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะดังนี้
กำลังไฟฟ้าเข้า
พิกัดกำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน
19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบขึ้นสำหรับระบบไฟฟ้าสำหรับงาน IT ในนอร์เวย์ด้วยแรงดันไฟฟ้าเฟสต่อเฟส
โดยไม่เกิน 240 V rms
หมายเหตุ:
122 บท 14
แรงดันและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานสามารถดูได้จากฉลากระบุข้อกำหนดของระบบ
ขอกำหนดเฉพาะ
THWW
สภาพแวดล้อมการทำงาน
ปัจจัย
เมตริก
สหรัฐอเมริกา
ขณะใช้งาน (การเขียนไปยังดิสก์แบบออปติ
5°C ถึง 35°C
41°F ถึง 95°F
ขณะไม่ได้ใช้งาน
-20°C ถึง 60°C
-4°F ถึง 140°F
ขณะใช้งาน
10% ถึง 90%
10% ถึง 90%
ขณะไม่ได้ใช้งาน
5% ถึง 95%
5% ถึง 95%
ขณะใช้งาน
-15 ม. ถึง 3,048 ม.
-50 ฟุต ถึง 10,000 ฟุต
ขณะไม่ได้ใช้งาน
-15 ม. ถึง 12,192 ม.
-50 ฟุต ถึง 40,000 ฟุต
อุณหภูมิ
คอล)
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่ควบแน่น)
ความสูงสูงสุด (ไม่มีความดัน)
THWW
สภาพแวดลอมการทำงาน 123
124 บท 14
ขอกำหนดเฉพาะ
THWW
A
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการเดินทางและการขนส่งอุปกรณ์
●
เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางหรือขนส่ง
◦
สำรองข้อมูลของคุณ
◦
นำดิสก์และการ์ดข้อมูลต่อพ่วงทั้งหมด เช่น เมมโมรี่การ์ด ออก
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดกับคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อไดรฟ์
หรือข้อมูลสูญหาย ให้ถอดสื่อบันทึกออกจากไดรฟ์ก่อนที่จะถอดไดรฟ์ออกจากช่องใส่และก่อนขนส่ง
จัดเก็บ หรือพกพาไดรฟ์
◦
ปิดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดและถอดสายออก
◦
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
●
เก็บข้อมูลสำรองไว้กับตัว แยกเก็บข้อมูลสำรองในคอมพิวเตอร์
●
เมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ถือคอมพิวเตอร์ขึ้นเครื่องเป็นกระเป๋าถือ อย่าเช็คอินพร้อมกับกระเป๋าใบอื่น
ข้อควรระวัง: อย่าให้ไดรฟ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีสนามแม่เหล็กรวม
ถึงเครื่องตรวจความปลอดภัยในสนามบินโดยให้เดินผ่าน และเครื่องตรวจความปลอดภัยตามตัว สายพาน
ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระในสนามบินและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระ จะใช้เอก
ซ์เรย์แทนสนามแม่เหล็ก และไม่ทำให้ไดรฟ์ได้รับความเสียหาย
THWW
●
การใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสายการบิน หากคุณต้องการใช้
คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบิน โปรดตรวจสอบกับสายการบินล่วงหน้า
●
หากคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่มีการใช้งานและไม่ได้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกนานกว่า 2 สัปดาห์ ให้ถอด
แบตเตอรี่ออกและแยกเก็บไว้ต่างหาก
●
หากคุณต้องการขนส่งคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์ ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่เหมาะสม และติดป้ายกำกับว่า
“FRAGILE” (แตกหักง่าย)
●
หากคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ไร้สายหรือโมดูลบรอดแบนด์ไร้สายของ HP ติดตั้งอยู่ เช่น อุปกรณ์ 802.11b/g,
Global System for Mobile Communications (GSM) หรือ General Packet Radio Service (GPRS)
อาจมีการห้ามใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในสถานที่บางแห่ง ข้อจำกัดดังกล่าวอาจบังคับใช้ในขณะอยู่บนเครื่องบิน ใน
โรงพยาบาล เมื่ออยู่ใกล้กับวัตถุระเบิดได้ และในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
นโยบายที่บังคับใช้สำหรับการใช้งานแต่ละอุปกรณ์ ให้ติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้งานก่อนที่จะเปิดเครื่อง
●
หากคุณกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
125
◦
ตรวจสอบข้อบังคับของศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาคใน
แผนการเดินทางของคุณ
◦
ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับสายไฟและอะแดปเตอร์สำหรับแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์
แรงดันไฟ ความถี่ และรูปแบบของปลั๊กอาจแตกต่างกัน
คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต การเกิดไฟไหม้ ความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าพยายาม
จ่ายกำลังไฟไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยชุดอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟที่มีจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
126 ภาคผนวก A
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอรไปดวย
THWW
B
การแก้ไขปัญหา
แหล่งข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหา
●
เข้าลิงก์เว็บไซต์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง HP Support Assistant เมื่อต้องการใช้
งาน HP Support Assistant จากหน้าจอเริ่ม ให้เลือกโปรแกรม HP Support Assistant
หมายเหตุ: เครื่องมือการตรวจสอบและการซ่อมแซมบางส่วนจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ HP ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
●
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP สำหรับฝ่ายสนับสนุนในสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/
contactHP สำหรับฝ่ายสนับสนุนทั่วโลก โปรดไปที่ http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
เลือกจากประเภทการสนับสนุนต่อไปนี้:
◦
สนทนาออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP
หมายเหตุ:
THWW
ในกรณีที่การสนทนาไม่มีให้บริการในบางภาษา คุณสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ
◦
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ทั่วโลกของฝ่ายสนับสนุน HP
◦
ค้นหาศูนย์บริการของ HP
แหลงขอมูลสำหรับการแกไขปญหา 127
การแก้ไขปัญหา
เนื้อหาต่อไปนี้กล่าวถึงปัญหาทั่วไปและวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
หากคอมพิวเตอร์ไม่เปิดเครื่องเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณระบุสาเหตุที่ทำให้
คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงาน
●
หากคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ AC ให้เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเข้ากับเต้าเสียบดังกล่าวเพื่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบนั้นให้กระแสไฟที่เพียงพอ
หมายเหตุ: ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หรือที่ได้รับการอนุมัติจาก HP
สำหรับคอมพิวเตอร์นี้
●
หากคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกอื่นใดที่ไม่ใช่เต้าเสียบ AC ให้เสียบปลั๊ก
คอมพิวเตอร์เข้ากับเต้าเสียบ AC โดยใช้อะแดปเตอร์ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและอะแดปเตอร์ AC
เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
หน้าจอคอมพิวเตอร์ว่างเปล่า
หากหน้าจอว่างเปล่า แต่คุณไม่ได้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงว่าการตั้งค่าต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหา
●
คอมพิวเตอร์อาจอยู่ในสถานะสลีป เมื่อต้องการออกจากสลีป กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง สลีปเป็นคุณสมบัติ
ประหยัดพลังงานที่จะปิดจอแสดงผล ระบบสามารถเข้าสู่การสลีปเมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่แต่ไม่ได้ใช้งาน
หรือเมื่อระดับแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ลดต่ำลง เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานเหล่านี้และอื่นๆ ให้
คลิกขวาที่ไอคอน แบตเตอรี่ บนเดสก์ท็อป Windows ในส่วนของการแจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของแถบงาน
แล้วจึงคลิก กำหนดลักษณะ
●
คอมพิวเตอร์อาจไม่ได้ตั้งค่าให้แสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการถ่ายโอนภาพไปยังหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ให้กด fn+f4 ในรุ่นส่วนใหญ่ เมื่อจอแสดงผลภายนอก เช่น จอภาพ ถูกเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ ภาพอาจแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลภายนอก หรือบนอุปกรณ์ทั้งสองใน
เวลาเดียวกัน เมื่อคุณกด fn+f4 ซ้ำๆ ภาพจะสลับระหว่างจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์ จอแสดงผล
ภายนอกหนึ่งจอหรือมากกว่านั้น และจอแสดงผลบนอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมๆ กัน
ซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติ
หากซอฟต์แวร์ไม่มีการตอบสนอง หรือตอบสนองไม่ปกติ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปทางขวา
ของหน้าจอ เมื่อชุดทางลัดปรากฏ ให้คลิก การตั้งค่า คลิกไอคอน เปิด/ปิด จากนั้นคลิก ปิดเครื่อง หากคุณไม่
สามารถรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการนี้ โปรดดูหัวข้อถัดไป นั่นคือ คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แต่ไม่
ตอบสนอง ในหน้า 128
คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แต่ไม่ตอบสนอง
หากคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แต่ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งของซอฟต์แวร์หรือแป้นพิมพ์ ให้ลองใช้กระบวนการปิด
เครื่องฉุกเฉินต่อไปนี้ตามลำดับที่ระบุจนกว่าจะปิดเครื่องได้สำเร็จ
128 ภาคผนวก B
การแกไขปญหา
THWW
ข้อควรระวัง:
กระบวนการปิดเครื่องฉุกเฉินจะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้สูญหายไป
●
กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที
●
ถอดสายคอมพิวเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก และถอดแบตเตอรี่ออก
คอมพิวเตอร์ร้อนผิดปกติ
เป็นเรื่องปกติที่คอมพิวเตอร์จะอุ่นขึ้นในระหว่างที่ใช้งาน แต่หากคอมพิวเตอร์ร้อนผิดปกติ เครื่องอาจร้อนจัด
เพราะมีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ
หากคุณสงสัยว่าคอมพิวเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน คุณควรปล่อยให้คอมพิวเตอร์เย็นลงจนเท่ากับอุณหภูมิห้อง อย่า
ลืมตรวจดูว่าช่องระบายอากาศทั้งหมดไม่มีสิ่งกีดขวางในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
คำเตือน! เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนหรือปัญหาความร้อนสูงเกินของคอมพิวเตอร์ อย่า
วางคอมพิวเตอร์ไว้บนตักของคุณโดยตรง หรืออย่ากีดขวางช่องระบายอากาศของคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์
บนพื้นผิวที่แข็งและราบเรียบเท่านั้น อย่าให้พื้นผิวที่แข็ง เช่น เครื่องพิมพ์ที่วางไว้ข้างๆ หรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น
หมอน หรือพรม หรือเสื้อผ้า ปิดกั้นทางระบายอากาศ นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร์ AC สัมผัสกับผิวหนังหรือ
วัตถุที่มีผิวนุ่ม เช่น หมอน พรม หรือเสื้อผ้า ในระหว่างการใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC เป็น
ไปตามขีดจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ตามที่กำหนดไว้โดยมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Standard for Safety of Information Technology Equipment)
(IEC 60950)
หมายเหตุ: พัดลมในคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงและป้องกัน
ความร้อนสูงเกิน เป็นเรื่องปกติที่พัดลมจะเปิดและปิดในขณะที่ทำงาน
อุปกรณ์ภายนอกไม่ทำงาน
ปฏิบัติตามคำแนะนำหากอุปกรณ์ภายนอกไม่ได้ทำงานตามที่คาดหวัง
●
เปิดอุปกรณ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟฟ้า
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ที่ถูกต้องได้รับการติดตั้งและอัพเดต
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน
หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
THWW
●
เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายหรือใช้สาย ให้คลิกขวาที่ไอคอน การเชื่อมต่อ
เครือข่าย บนเดสก์ท็อป Windows ในส่วนของการแจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของแถบงาน เมื่อต้องการเปิดใช้
อุปกรณ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจากตัวเลือกเมนู เมื่อต้องการปิดการใช้งานอุปกรณ์ ให้ล้างกล่องกา
เครื่องหมาย
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สายเปิดอยู่
การแกไขปญหา 129
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศไร้สายของคอมพิวเตอร์ปราศจากสิ่งกีดขวาง
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL และสายไฟเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม และไฟแสดงสถานะ
ติดสว่าง
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานระบบไร้สายได้รับการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมเข้ากับ
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าและเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL และไฟแสดงสถานะติดสว่าง
●
ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมด และเชื่อมต่ออีกครั้ง จากนั้นให้ปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง
แผ่นดิสก์ไม่เล่น
●
บันทึกงานของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ก่อนที่จะเล่นซีดีหรือดีวีดี
●
ล็อกออฟออกจากอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะเล่นซีดีหรือดีวีดี
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นดิสก์อย่างเหมาะสม
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์สะอาด หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยน้ำกรองและผ้าที่ไม่ทิ้ง
เส้นใย เช็ดจากตรงกลางแผ่นดิสก์ออกไปที่ขอบด้านนอก
●
ตรวจสอบแผ่นดิสก์ว่ามีรอยขีดข่วนหรือไม่ หากคุณพบรอยขีดข่วน ให้จัดการแผ่นดิสก์โดยใช้ชุดซ่อมแซม
แผ่นดิสก์แบบออปติคอลที่วางจำหน่ายตามร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
●
ปิดใช้งานโหมดสลีปก่อนการเล่นดิสก์
อย่าเริ่มสถานะสลีปในขณะที่กำลังเล่นดิสก์ มิฉะนั้น คุณอาจมองเห็นข้อความเตือนถามว่าคุณต้องการทำต่อ
หรือไม่ หากข้อความนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ไม่ คอมพิวเตอร์อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
◦
การเล่นอาจเริ่มขึ้นอีกครั้ง
– หรือ –
◦
หน้าต่างการเล่นในโปรแกรมมัลติมีเดียอาจปิดลง เมื่อต้องการกลับไปเล่นดิสก์ ให้คลิกปุ่ม เล่น ใน
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อรีสตาร์ทดิสก์ ในบางกรณีซึ่งพบไม่บ่อยนัก คุณอาจต้องออกจากโปรแกรม
ก่อนแล้วค่อยรีสตาร์ท
ภาพยนตร์ไม่แสดงบนจอแสดงผลภายนอก
1.
หากจอแสดงผลคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลภายนอกเปิดอยู่ทั้งสองจอ ให้กด fn+f4 หนึ่งครั้งขึ้นไปเพื่อ
สลับระหว่างจอแสดงผลทั้ง 2 จอ
2.
กำหนดการตั้งค่าจอภาพเพื่อให้ใช้จอแสดงผลภายนอกเป็นจอภาพหลัก
a.
คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป Windows แล้วเลือก ความละเอียดของหน้าจอ
b.
ระบุจอแสดงผลหลักและจอแสดงผลรอง
หมายเหตุ:
รอง
130 ภาคผนวก B
เมื่อคุณใช้จอแสดงผลทั้งสองจอ ภาพดีวีดีจะไม่ปรากฏบนจอใดๆ ที่กำหนดให้เป็นจอแสดงผล
การแกไขปญหา
THWW
กระบวนการเขียนดิสก์ไม่เริ่มขึ้น หรือหยุดก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์
THWW
●
ตรวจสอบว่าโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดถูกปิด
●
ปิดโหมดสลีป
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์ที่คุณใช้เป็นชนิดที่ถูกต้องสำหรับไดรฟ์ของคุณ
●
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นดิสก์อย่างเหมาะสม
●
เลือกความเร็วในการเขียนที่ช้าลง และลองอีกครั้ง
●
หากคุณกำลังจะคัดลอกดิสก์ ให้บันทึกข้อมูลบนดิสก์ต้นฉบับลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ก่อนที่จะลองเขียน
เนื้อหาลงในดิสก์แผ่นใหม่ จากนั้นให้เขียนจากฮาร์ดไดรฟ์
การแกไขปญหา 131
132 ภาคผนวก B
การแกไขปญหา
THWW
C
การคายประจุไฟฟ้าสถิต
การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกัน เช่น ไฟฟ้าช็อตที่คุณรู้สึกได้เมื่อ
คุณเดินบนพรมและแตะลูกบิดประตูที่เป็นโลหะ
การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อไดรฟ์ หรือข้อมูลสูญหาย ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวัง
ต่อไปนี้
●
หากคำแนะนำในการเอาออกหรือติดตั้งแจ้งให้คุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ คุณก็ควรถอดปลั๊กหลังจากที่ถ่าย
ประจุไฟฟ้าลงดินเรียบร้อยแล้ว และก่อนที่จะถอดฝาปิดเครื่อง
●
เก็บชิ้นส่วนไว้ในหีบห่อบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
●
หลีกเลี่ยงการสัมผัสขาปลั๊ก บัดกรี และวงจร จับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
●
ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
●
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสีของชิ้นส่วนนั้น
●
หากคุณถอดชิ้นส่วนออก ให้วางไว้ในที่เก็บที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถอดหรือติดตั้งชิ้นส่วน ให้
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP
THWW
133
134 ภาคผนวก C
การคายประจุไฟฟาสถิต
THWW
ดัชนี
B
M
Battery Check (การตรวจสอบ
Miracast
แบตเตอรี)่
BIOS
MultiStream Transport
58
49
การอัพเดต
num lock, คีย์แพดภายนอก 41
NFC
111
การตั้งค่า WLAN
คอมพิวเตอร์)
การคืนค่าจากโรงงาน
การคืนค่าจากโรงงาน
110
รหัสผ่าน DriveLock
84
การนำทางและการเลือก
109
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS
81
การใส่
109
DisplayPort, การระบุ
6, 7
SoftPaqs, ดาวน์โหลด 103
Touch to Share
ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
46
การปิดคอมพิวเตอร์
U
G
USB 3.0 สำหรับชาร์จ (มีกระแสไฟ),
การระบุ
27
H
HP 3D DriveGuard
77
HP Client Security
93
HP Mobile Connect 26
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
การใช้
116
กำลังดาวน์โหลด 116
HP Sure Start 117
9, 10
รีเฟรช
การรองรับ USB รุ่นเก่า 109
การรองรับรุ่นเก่า USB
การรักษา, พลังงาน
109
61
การเชื่อมต่อ WLAN ในองค์กร
108
กระแสไฟ AC ภายนอก, การใช้
108
การกู้คืน f11
106
การกู้คืนฮาร์ดไดรฟ์
25
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไป
ด้วย 61, 120, 125
108
63
การเลื่อนรูปแบบการสัมผัสบนทัช
แพด 33
การแก้ไขปัญหา
การเขียนดิสก์ 131
การเล่นแผ่นดิสก์
106
การคายประจุไฟฟ้าสถิต
THWW
53
การเชื่อมต่อ WLAN สาธารณะ 25
ก
การกู้คืน
76
การเชื่อมต่อ WLAN 25
W
Windows
รีเซ็ต
การทดสอบอะแดปเตอร์ AC 64
การบำรุงรักษา
การล้างข้อมูลบนดิสก์ 77
DisplayPort, การเชื่อมต่อ 48
GPS
การตั้งค่าตัวเลือกการใช้พลังงาน 55
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของ
คุณ 99
26
T
D
24
การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
24
110
การนำทางและการเลือก
SIM
44
การตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อ
กลับมาทำงานอีกครั้ง 56
setup utility (ยูทิลิตี้การติดตั้ง)
Computer Setup (การตั้งค่า
61
การตรวจสอบฟังก์ชันเสียง
46
S
C
การจัดเก็บแบตเตอรี่
45
การดูแลคอมพิวเตอร์ของคุณ 99
N
111
106
การจดจำใบหน้า
51
การดาวน์โหลดอัพเดต 111
การระบุเวอร์ชัน
การคืนค่าฮาร์ดไดรฟ์
130
133
ดัชนี 135
การแก้ไขปัญหา, จอแสดงผล
ภายนอก
การ์ด Java
การใส่
เครือข่าย
กำลังไฟฟ้าเข้า 122
ระบุ
7, 8
ขั้วต่อชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์, การระบุ
7, 8
ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้
สาย 120
ค
คอมพิวเตอร์ การเดินทาง
61, 125
17
การใช้
23
ความปลอดภัย
ระยะการทำงาน
อุปกรณ์ที่จำเป็น
136 ดัชนี
6, 8
24
25
24
92
ไฟร์วอลล์ 91
แจ็คไมโครโฟน (เสียงเข้า), การระบุ
7
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
การระบุ
6
ฉลาก
Bluetooth
ซอฟต์แวร์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
76
ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์
120
90
91
ด
ดีวีดีระบบปฏิบัติการ Windows
120
ไดรฟ์
การจัดการ
การใช้
ฉลาก Bluetooth
ฮาร์ด
ฉลากใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์
ของแท้ของ Microsoft 120
71
69
ออปติคอล 69
120
120
107
72
ภายนอก
ใบรับรองอุปกรณ์ไร้สาย 120
ฉลาก WLAN
77
โซนทัชแพด
การระบุ 12
ใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของ
แท้ของ Microsoft 120
17,
การเชื่อมต่อ WLAN ในองค์กร
25
อัพเดตที่สำคัญ
7
76
ซอฟต์แวร์ การล้างข้อมูลบนดิสก์
41
การเชื่อมต่อ WLAN สาธารณะ
25
46
ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
6
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 120
25
ซอฟต์แวร์
sMedio
แจ็คไมโครโฟน (สัญญาณเสียงเข้า),
คีย์แพด, ภายนอก
การเชื่อมต่อ
120
ซ
6, 7
ข้อกำหนด
เครือข่ายไร้สาย (WLAN)
ช่องใส่แบตเตอรี่
ป้องกันไวรัส 90
40
คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง, การระบุ
40
ช่องเสียบสายล็อก, การระบุ 9, 10
แจ็คหูฟัง (สัญญาณเสียงออก)
การระบุ
WLAN 120
การใช้ 41
19
การล้างข้อมูลบนดิสก์ 77
ฉ
24
ช่องเสียบ SIM, การระบุ
แจ็คสัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน),
แจ็คเครือข่าย, การระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่, การค้นหา
57
ความปลอดภัย, ไร้สาย
6, 7
แจ็คหูฟัง (เสียงออก)
ป้ายระบุข้อกำหนด 120
num lock
6,
แจ็คสัญญาณเสียงออก (หูฟัง), การ
ข
การระบุ
7
แจ็ค RJ-45 (เครือข่าย), การระบุ
8
9, 10
ช่องเสียบแบตเตอรี่เสริม, การระบุ
18
7
เสียงเข้า (ไมโครโฟน)
66
6
6, 8
เสียงออก (หูฟัง)
คำนิยาม 66
คีย์แพด
6
สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน)
55
66
ขั้วต่อ, สายไฟ
สายล็อก
6, 8
สัญญาณเสียงออก (หูฟัง)
63
สถานะประหยัดพลังงาน
การถอด
แจ็ค
RJ-45 (เครือข่าย)
130
การใช้
กระแสไฟ AC ภายนอก
ช่องเสียบ
SIM 19
จ
69
ไดรฟ์ภายนอก
69
ไดรฟ์แบบออปติคอล
69
ต
ช
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ, การระบุ
6, 7
ชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์,
คอมพิวเตอร์
120
ช่องระบายอากาศ, การระบุ
19
9, 10,
ตัวอ่านลายนิ้วมือ
95
ตัวอ่านลายนิ้วมือ, การระบุ
ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด, การระบุ
16
9, 10
THWW
ท
ทัชแพด
การใช้
17
บรอดแบนด์ไร้สายของ HP, ปิดใช้
26
ฟังก์ชันเสียง การตรวจสอบ
17
แป้น fn, การระบุ 38
ไร้สาย
แป้นฟังก์ชั่น การระบุ
การเปลี่ยน 62
การแสดงประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่
58
แป้นลัด
การปรับระดับเสียง
การใช้
ปิดเครื่อง
ลดความสว่างของหน้าจอ
ปุ่ม
สลีป
ทัชแพดขวา
ทัชแพดซ้าย
12
ปากกาชี้ตำแหน่งด้านขวา 13
ปากกาชี้ตำแหน่งด้านซ้าย
ระดับเสียง
เปิด/ปิด
ปุ่มเปิด/ปิด
12
15, 53
ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย
การประหยัด
ตัวเลือก 55
แบตเตอรี่
แป้น
esc
fn
THWW
17
17
57
61
39
39
แป้นแสดงเมนูทางลัดของ Windows,
17
พลังงานแบตเตอรี่
22
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สาย
120
เปิด/ปิด
ฮาร์ดไดรฟ์
แป้นลัดบนแป้นพิมพ์, การระบุ 38
การระบุ
พอร์ต
DisplayPort
Miracast
VGA
เปิด/ปิด
เว็บแคม
13, 20
11
ไฟแสดงสถานะ Num lock 14
ไฟแสดงสถานะ RJ-45 (เครือข่าย)
การระบุ 6
ไฟแสดงสถานะ ฮาร์ดไดรฟ์
78
ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย
14, 22
ไฟแสดงสถานะการปิดเสียง
ไมโครโฟน, การระบุ 14
48
จอภาพภายนอก 9, 10, 48
6, 7, 9
6, 7, 9
พอร์ต VGA การเชื่อมต่อ
20
20, 78
13, 20
ไฟแสดงสถานะเว็บแคม, การระบุ 11
ไฟแสดงสถานะเว็บแคมในตัว, การ
ระบุ
9, 10
พอร์ตจอภาพภายนอก
20
ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด
6, 7, 48
พอร์ต USB, การระบุ
14
ไฟแสดงสถานะฮาร์ดไดรฟ์
51
พอร์ต USB 3.0
14
ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย
57
USB 3.0 สำหรับชาร์จ (มีกระแส
ไฟ)
ระบบไร้สาย
39
6
14
ปิดเสียงไมโครโฟน
38
พ
53
ปุ่มเปิด/ปิด, การระบุ 15
ทัชแพด
ไฟแบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์ 39
43
14
RJ-45 (เครือข่าย)
39
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
13
ไฟแสดงสถานะ
caps lock 13
38
คำอธิบาย
53
ไฟแบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์ 39
39
ปัญหา, การแก้ไข 128
14
8
num lock
การเพิ่มเสียงของลำโพง
12
ระบุ
39
การสลับภาพหน้าจอ 39
ป
ปากกาชี้ตำแหน่ง
39
17
การลดเสียงของลำโพง
ระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย 58
13
ไฟสัญญาณ RJ-45 (เครือข่าย), การ
17
แป้นปรับระดับเสียง, การระบุ 39
61
20
20
ไฟทัชแพด, การระบุ
แป้นปรับความสว่างของหน้าจอ
61
8
ไฟ caps lock, การระบุ
17
แป้น Windows, การระบุ
62
RJ-45 (เครือข่าย)
44
อะแดปเตอร์ AC/แบตเตอรี่
แป้น fn การระบุ 17
แป้น num lock, การระบุ 40
58
การรักษาพลังงาน
ไฟ
17
แป้น esc การระบุ 17
แป้น num lk, การระบุ
แบตเตอรี่
การคายประจุ
106
ฟ
43
โปรแกรม Windows
บรอดแบนด์ไร้สายของ HP 25
การเก็บ
ฟังก์ชั่น
พาร์ติชันการกู้คืน
แป้น Windows
บ
การทิ้ง
17
ระดับเสียง
32
ปุ่ม 12, 13
งาน
num lk
11
ภ
ภาพจอแสดงผล, การสลับ 39
ภาพหน้าจอ, การสลับ 39
48
9, 10, 48
ดัชนี 137
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดด้วยการ
หมุน 35
ม
เมมโมรี่การ์ด
การถอด
การใส่
55
65
ล
65
เมาส์, ภายนอก
ลำโพง, การระบุ
ไมโครโฟนภายใน, การระบุ 11
ว
ร
วิดีโอ
การตั้งค่าการกำหนดลักษณะ 32
84
ผู้ดูแลระบบ
81
ผู้ใช้
การลบออก
คำอธิบาย
คำนิยาม
87
รหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ
การป้อน 88
การลบออก
89
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
รหัสผ่านผู้ใช้
ระดับเสียง
การปรับ
ปุ่ม
81
ระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
55
58
53
108
รีเฟรช
108
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
การย่อ/ขยาย ด้วยการบีบ 2 นิ้ว
34
การหมุน
35
การเลื่อน 33
รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด การย่อ/
ขยายด้วยการบีบ 2 นิ้ว
138 ดัชนี
34
อ
อุปกรณ์ Bluetooth
อุปกรณ์ USB
การถอด
55
68
คำอธิบาย
สื่อบันทึกที่เขียนได้
ระบบปฏิบัติการ
ด้านขวา
6
ด้านบน
12
9
55
55
ส่วนควบคุมไร้สาย
ปุ่ม 22
ส่วนประกอบ
จอแสดงผล
55
11
92
61
22, 28
68
67
อุปกรณ์ WLAN
อุปกรณ์ WWAN
23, 120
22, 26
อุปกรณ์ความละเอียดสูง, การเชื่อม
ต่อ
สื่อบันทึกที่อ่านได้
64
68
การเชื่อมต่อ
53
20
61
อุณหภูมิของแบตเตอรี่
18
สายเคเบิล
USB 68
ด้านซ้าย
หูฟังและไมโครโฟน, การเชื่อมต่อ
44
อุณหภูมิ
18
55
สื่อบันทึกไดรฟ์
7, 8
อัพเดตที่สำคัญ ซอฟต์แวร์
สาย USB การเชื่อมต่อ
43
120
อะแดปเตอร์ AC, การทดสอบ
สวิตช์เปิด/ปิด 53
43
11
อะแดปเตอร์ AC /ไฟแบตเตอรี่
สวิตช์จอแสดงผลภายใน 12
ระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต
รีเซ็ต
สลีป
การออก
สวิตช์, เปิด/ปิด
81
ระบบไม่ตอบสนอง
สลักปลดฝาปิด
การเข้าสู่
43
แป้น
55
66
สลัก ปลดฝาปิด
84
เสาอากาศไร้สาย, การระบุ
หัวต่อสายไฟ, การระบุ
การใส่ 66
88
การเปลี่ยนแปลง
11
สมาร์ทการ์ด
การถอด 66
การตั้งค่า 85
เสาอากาศ WLAN, การระบุ 11
หมายเลขผลิตภัณฑ์, คอมพิวเตอร์
120
11, 45
สภาพแวดล้อมการทำงาน 123
รหัสผ่าน DriveLock
20
หมายเลขผลิตภัณฑ์
47
สถานะประหยัดพลังงาน
81
การป้อน 86
19
ส
81
ด้านหน้า
ห
เว็บแคม, การระบุ
ผู้ดูแลระบบ BIOS
18
เสาอากาศ WWAN, การระบุ 11
16
ล็อคปลดฝาปิด, การระบุ
เว็บแคม
รหัสผ่าน
DriveLock
ด้านล่าง
49, 51
อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง, การตั้งค่าการ
กำหนดลักษณะ 32
อุปกรณ์ภายนอก 69
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในสนาม
บิน
22
71
อุปกรณ์หน่วยความจำ
การถอด 98
การระบุ
18
การเปลี่ยน
การใส่
97
98
อุปกรณ์เสริมภายนอก การใช้
69
THWW
ฮ
ฮับ
67
ฮับ USB
67
ฮาร์ดไดรฟ์
HP 3D DriveGuard
การติดตั้ง
การถอด
ภายนอก
77
75
74
69
ฮาร์ดไดรฟ์, การระบุ
18
ไฮเบอร์เนต
การออก 56
การเข้าสู่
THWW
56
ดัชนี 139
140 ดัชนี
THWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising