HP | ZBook 15 G2 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Vodič za korisnike

HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Vodič za korisnike
Vodič za korisnike
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika, a
kompanija Hewlett-Packard ga koristi pod
licencom. Intel i Centrino su zaštitni znakovi
kompanije Intel Corporation u SAD-u i
drugim zemljama. AMD je zaštitni znak
Advanced Micro Devices, Inc. SD Logo je
zaštitni znak svog vlasnika. Java je zaštitni
znak kompanije Sun Microsystems, Inc. u
SAD. Microsoft i Windows su registrirani
zaštitni znakovi grupe kompanija Microsoft
u SAD.
Informacije koje su ovdje sadržane
podložne su promjeni bez obavještenja.
Jedine garancije za HP proizvode i usluge
navedene su u izrièitim garancijama koje
prate takve proizvode i usluge. Ništa što je
ovdje sadržano ne treba tumaèiti kao
dodatnu garanciju. HP ne snosi
odgovornost za tehnièke ili urednièke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: juni 2014.
Broj dijela dokumenta: 768563-FJ1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
U ovom korisničkom vodiču se opisuju
osobine koje su zajedničke većini modela.
Moguće je da neke funkcije nisu dostupne
na vašem računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korištenjem bilo kog softverskog
proizvoda unaprijed instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvaćate
odredbe HP ugovora o licenci za krajnjeg
korisnika (EULA). Ukoliko ne prihvatite
uvjete licence, vaš jedini pravni lijek sastoji
se u tome da vratite čitav, nekorišten
proizvod (hardver i softver) u roku od 14
dana radi potpunog povrata novca, prema
pravilima za povrat novca koja definira
prodavač.
Za ovaj računar može biti neophodan
nadograđeni i/ili odvojeno kupljeni hardver
i/ili DVD pogon radi instaliranja operativnog
sistema Windows 7 i iskorištavanja svih
funkcija operativnog sistema Windows 7.
Idite na http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 za više
detalja.
Da biste pristupili najnovijem korisničkom
vodiču, idite na http://www.hp.com/support,
a zatim odaberite svoju zemlju. Odaberite
Drivers & Downloads (Pogonski programi i
preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
Molimo vas da se za sve dodatne
informacije ili za zahtjev za potpuni povrat
novca plaćenog za računar obratite
prodavaču.
Sigurnosno upozorenje
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga
držati direktno u krilu ili zaklanjati otvore za zrak na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj,
ravnoj površini. Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se
nalazi pored, ili neki meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok zraka. Ne
dozvolite da adapter naizmjenične struje dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom poput jastuka,
tepiha ili odjeće za vrijeme rada. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa
ograničenjima temperature površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su određena
međunarodnim standardom za sigurnost opreme informacione tehnologije (IEC 60950).
iii
iv
Sigurnosno upozorenje
Sadržaj
1 Dobro došli ........................................................................................................................................................ 1
Pronalaženje informacija ...................................................................................................................... 1
2 Upoznajte svoj računar ..................................................................................................................................... 3
Desna strana ........................................................................................................................................ 3
Lijeva strana ......................................................................................................................................... 4
Ekran .................................................................................................................................................... 5
Gornja strana ........................................................................................................................................ 6
Dodirna podloga .................................................................................................................. 6
Lampice ............................................................................................................................... 7
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta (samo na nekim modelima) ...................................... 8
Tipke .................................................................................................................................... 9
Sa donje strane .................................................................................................................................. 10
Sa prednje strane ............................................................................................................................... 11
Sa zadnje strane ................................................................................................................................ 12
3 Povezivanje na mrežu .................................................................................................................................... 14
Povezivanje na bežičnu mrežu ........................................................................................................... 14
Korištenje bežičnih kontrola ............................................................................................... 14
Uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja .................................................... 14
Korištenje softvera HP Connection Manager (samo na odabranim
modelima) ......................................................................................................... 15
Korištenje dugmeta za bežično povezivanje ..................................................... 15
Korištenje komandi operativnog sistema .......................................................... 15
Korištenje WLAN-a ............................................................................................................ 16
Korištenje davaoca internetskih usluga (ISP) ................................................... 16
Postavljanje WLAN mreže ................................................................................ 16
Konfigurisanje bežičnog usmjerivača ................................................................ 17
Zaštita za vaš WLAN ......................................................................................... 17
Povezivanje na WLAN mrežu ........................................................................... 17
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo
odabrani modeli) ................................................................................................................ 18
Umetanje i uklanjanje SIM-a ............................................................................. 19
Korištenje GPS-a (samo za odabrane modele) ................................................................. 20
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja ............................................................................... 20
Povezivanje na žičnu mrežu ............................................................................................................... 20
v
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) ................................................................................. 20
4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje .................................................. 22
Korištenje pokazivačkih uređaja ......................................................................................................... 22
Podešavanje željenih opcija pokazivačkih uređaja ............................................................ 22
Korištenje pokazivačkog štapića ........................................................................................ 22
Korištenje dodirne podloge i pokreta ................................................................................. 22
Uključivanje i isključivanje dodirne podloge ...................................................... 22
Kuckanje ........................................................................................................... 23
Pomicanje ......................................................................................................... 23
Zumiranje hvatanjem s dva prsta ...................................................................... 24
Klik s dva prsta .................................................................................................. 24
Rotiranje (samo odabrani modeli) ..................................................................... 25
Lagano udaranje (samo na odabranim modelima) ........................................... 25
Korištenje tastature ............................................................................................................................ 26
Prepoznavanje tipki prečice ............................................................................................... 26
Korištenje tastatura ............................................................................................................ 27
Korištenje integrirane numeričke tastature ........................................................ 27
Korištenje vanjske numeričke tastature koja nije obavezna .............................. 27
5 Multimedija ...................................................................................................................................................... 29
Korištenje kontrola za medijske kontrole ............................................................................................ 29
Zvuk .................................................................................................................................................... 29
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................ 29
Podešavanje jačine zvuka ................................................................................................. 29
Povezivanje slušalica ......................................................................................................... 30
Povezivanje mikrofona ....................................................................................................... 30
Povezivanje slušalica i mikrofona ...................................................................................... 30
Provjera funkcija zvuka na računaru .................................................................................. 30
Web kamera (samo na odabranim modelima) ................................................................................... 31
Video .................................................................................................................................................. 31
VGA ................................................................................................................................... 31
DisplayPort (samo odabrani modeli) .................................................................................. 32
Povezivanje uređaja Thunderbolt DisplayPort ................................................................... 33
Povezivanje žičanih ekrana pomoću MultiStream Transport ............................................. 34
Povezivanje žičanih ekrana sa opcionalnim razvodnikom ................................ 34
Intel bežični prikaz (samo na odabranim modelima) ......................................................... 35
6 Upravljanje napajanjem .................................................................................................................................. 36
Isključivanje računara ......................................................................................................................... 36
vi
Postavljanje opcija napajanja ............................................................................................................. 36
Korištenje stanja za uštedu energije .................................................................................. 36
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega ................................................... 37
Pokretanje i izlazak iz stanja hibernacije ........................................................... 37
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja .......................................... 37
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada ................................................ 38
Korištenje baterijskog napajanja ........................................................................................ 38
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji ..................................................... 38
Korištenje alatke Battery check (Provjera baterije) ........................................... 39
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije ......................................... 39
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije ....................................... 39
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije ............................................. 39
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije ............................ 39
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije ................. 40
Umetanje ili uklanjanje baterije ......................................................................... 40
Umetanje baterije ............................................................................. 40
Uklanjanje baterije ............................................................................ 40
Štednja baterijskog napajanja ........................................................................... 41
Pohranjivanje baterije koju može mijenjati korisnik (samo na odabranim
modelima) ......................................................................................................... 41
Odlaganje baterije koju može mijenjati korisnik (samo na odabranim
modelima) ......................................................................................................... 41
Zamjena baterije koju može mijenjati korisnik (samo na odabranim
modelima) ......................................................................................................... 42
Korištenje vanjskog napajanja izmjeničnom strujom ......................................................... 42
Testiranje adaptera naizmjenične struje ........................................................... 42
Zamjenjiva grafika/dvojna grafika (samo na odabranim modelima) .................................. 43
Korištenje zamjenjive grafike (samo za odabrane modele) .............................. 43
Korištenje dvojne grafike (samo za odabrane modele) ..................................... 44
7 Vanjske kartice i uređaji .................................................................................................................................. 45
Korištenje čitača memorijskih kartica (samo na nekim modelima) ..................................................... 45
Umetanje memorijske kartice ............................................................................................ 45
Uklanjanje memorijske kartice ........................................................................................... 45
Korištenje ExpressCards kartica (samo za odabrane modele) .......................................................... 46
Konfigurisanje ExpressCard kartice ................................................................................... 46
Umetanje ExpressCard kartice .......................................................................................... 46
Uklanjanje ExpressCard kartice ......................................................................................... 47
Korištenje pametnih kartica (samo za odabrane modele) .................................................................. 48
Umetanje pametne kartice ................................................................................................. 48
Uklanjanje pametne kartice ............................................................................................... 48
vii
Korištenje USB uređaja ...................................................................................................................... 49
Povezivanje USB uređaja .................................................................................................. 49
Uklanjanje USB uređaja ..................................................................................................... 50
Korištenje opcionalnih vanjskih uređaja ............................................................................................. 50
Korištenje opcionalnih vanjskih disk jedinica ..................................................................... 50
Korištenje konektora za priključivanje (samo za odabrane modele) .................................. 50
8 Disk jedinice .................................................................................................................................................... 52
Rukovanje disk jedinicama ................................................................................................................. 52
Korištenje tvrdih diskova .................................................................................................................... 52
Uklanjanje ili vraćanje servisnog poklopca ........................................................................ 52
Uklanjanje servisnog poklopca .......................................................................... 52
Vraćanje servisnog poklopca na mjesto ............................................................ 53
Zamjena ili nadogradnja tvrdog diska ................................................................................ 54
Uklanjanje tvrdog diska ..................................................................................... 54
Instaliranje tvrdog diska .................................................................................... 55
Poboljšanje performansi tvrdog diska ................................................................................ 56
Korištenje defragmentatora diska ..................................................................... 56
Korištenje funkcije čišćenja diska ...................................................................... 57
Korištenje uslužnog programa HP 3D DriveGuard (samo za odabrane modele) .............. 57
Prepoznavanje HP 3D DriveGuard statusa ....................................................... 57
Korištenje RAID-a (samo za odabrane modele) ................................................................................. 58
9 Sigurnost ......................................................................................................................................................... 59
Zaštita računara ................................................................................................................................. 59
Korištenje lozinki ................................................................................................................................ 60
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ........................................................ 60
Postavljanje lozinki u uslužnom programu Computer Setup ............................................. 61
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ............................................................. 61
Unošenje administratorske lozinke za BIOS ..................................................... 62
Upravljanje lozinkom za DriveLock uslužnog programa Computer Setup ......................... 62
Postavljanje lozinke za DriveLock ..................................................................... 63
Unošenje lozinke za DriveLock ......................................................................... 64
Izmjena lozinke za DriveLock ............................................................................ 64
Uklanjanje DriveLock zaštite ............................................................................. 64
Korištenje funkcije Automatski DriveLock programa Computer Setup (Postavljanje
računara) ........................................................................................................................... 65
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock ...................................................... 65
Uklanjanje zaštite Automatski DriveLock .......................................................... 66
Uređaj ugrađene TPM sigurnosti (samo na odabranim modelima) .................................................... 66
Korištenje antivirusnog softvera ......................................................................................................... 67
viii
Korištenje softvera zaštitnog zida ....................................................................................................... 67
Instaliranje ažuriranja kritične važnosti ............................................................................................... 68
Korištenje funkcije HP Client Security Manager ................................................................................. 68
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla ....................................................................................... 68
Korištenje čitača otiska prsta (samo za odabrane modele) ................................................................ 69
Pronalaženje čitača otiska prsta ........................................................................................ 69
10 Održavanje ................................................................................................................................................... 70
Dodavanje ili zamjena memorijskih modula ....................................................................................... 70
Čišćenje računara .............................................................................................................................. 72
Postupci čišćenja ............................................................................................................... 73
Čišćenje ekrana (hibridni ili prijenosni računari) ................................................ 73
Čišćenje stranica ili poklopca ............................................................................ 73
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša ...................................................... 73
Ažuriranje programa i pogonskih programa ....................................................................................... 73
Korištenje softvera SoftPaq Download Manager ................................................................................ 74
11 Izrada rezervnih kopija i obnova ................................................................................................................... 75
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija ............................................................................. 75
Smjernice ........................................................................................................................... 75
Izrada medija za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator diska
za obnovu) ......................................................................................................................... 76
Izrada medija za obnovu ................................................................................... 76
Izrada rezervnih kopija podataka ....................................................................................... 76
Izvođenje obnavljanja sistema ........................................................................................................... 77
Korištenje Windows alatki za obnovu ................................................................................ 77
Korištenja f11 alata za obnovu (samo odabrani modeli) .................................................... 78
Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7 ...................................................... 79
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware Diagnostics
(Hardverska dijagnostika) (UEFI) ........................................................................................................................ 81
Korištenje uslužnog programa Computer Setup ................................................................................ 81
Pokretanje uslužnog programa Computer Setup ............................................................... 81
Navigacija i izbor u uslužnom programu Computer Setup ................................................. 81
Vraćanje fabrički zadanih postavki u uslužnom programu Computer Setup ..................... 82
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................. 82
Utvrđivanje BIOS verzije ................................................................................... 83
Preuzimanje ažurirane BIOS verzije ................................................................. 83
Korištenje opcije MultiBoot ................................................................................................................. 84
Informacije o redoslijedu uređaja za pokretanje ................................................................ 84
Biranje MultiBoot željenih vrijednosti ................................................................................. 84
ix
Postavljanje novog redoslijeda pokretanja sistema u uslužnom programu
Computer System (Postavljanje sistema) ......................................................... 85
Dinamički odabir uređaja za pokretanje sistema koristeći upit f9 ...................... 85
Postavljanje MultiBoot Express upita ................................................................ 86
Unošenje MultiBoot Express preferencija ......................................................... 86
Korištenje HP PC Hardware Diagnostics (Hardverska dijagnostika) (UEFI) (samo na odabranim
modelima) ........................................................................................................................................... 86
Preuzimanje HP PC Dijagnostike hardvera na (UEFI) USB uređaj ................................... 87
Korištenje funkcije HP Sure Start (Sigurno pokretanje) ..................................................................... 87
13 Podrška ......................................................................................................................................................... 88
Kontaktiranje odjela za podršku ......................................................................................................... 88
Naljepnice ........................................................................................................................................... 88
14 Specifikacije .................................................................................................................................................. 90
Ulazno napajanje ................................................................................................................................ 90
Radno okruženje ................................................................................................................................ 90
Dodatak A Nošenje računara na put ili transportovanje .................................................................................... 91
Dodatak B Rješavanje problema ....................................................................................................................... 92
Resursi za rješavanje problema ......................................................................................................... 92
Rješavanje problema .......................................................................................................................... 92
Računar nije moguće pokrenuti ......................................................................................... 92
Ekran računara je prazan .................................................................................................. 92
Softver nepravilno funkcionira ........................................................................................... 93
Računar je uključen, ali ne reagira .................................................................................... 93
Računar je neobično topao ................................................................................................ 93
Vanjski uređaj ne radi ........................................................................................................ 93
Bežična mrežna veza ne funkcionira ................................................................................. 94
Disk se ne reproducira ....................................................................................................... 94
Film nije vidljiv na vanjskom ekranu .................................................................................. 95
Proces snimanja diska ne počinje ili se zaustavlja prije dovršetka .................................... 95
Dodatak C Elektrostatičko pražnjenje ............................................................................................................... 96
Indeks ................................................................................................................................................................. 97
x
1
Dobro došli
Nakon postavljanja i registriranja računara, preporučujemo da provedete sljedeće korake kako biste
svoju pametnu investiciju iskoristili na najbolji način:
●
Povežite se na Internet—Postavite žičanu ili bežičnu mrežu kako biste se povezali na Internet.
Za više informacija, pogledajte Povezivanje na mrežu na strani 14.
●
Ažurirajte antivirusni softver—zaštitite računar od štete koju izazivaju virusi. Softver je unaprijed
instaliran na računar. Za više informacija, pogledajte Korištenje antivirusnog softvera
na strani 67.
●
Upoznajte računar—Saznajte više o osobinama vašeg računara. Pogledajte Upoznajte svoj
računar na strani 3 i Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za
pokazivanje na strani 22 za dodatne informacije.
●
Pronađite instalirani softver—Pristupite popisu unaprijed instaliranog softvera na računaru.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi). Detalje o korištenju softvera
instaliranog na računaru možete pronaći u uputstvima proizvođača softvera koja su možda
isporučena sa softverom ili na web stranici proizvođača.
●
Napravite rezervnu kopiju sadržaja tvrdog diska tako što ćete izraditi diskove ili flash pogon za
oporavak. Pogledajte Izrada rezervnih kopija i obnova na strani 75.
Pronalaženje informacija
Već ste koristili Uputstva za postavljanje kako biste uključili računar i pronašli ovaj vodič. Da biste
pronašli resurse koji sadrže podatke o proizvodu, praktične informacije i još mnogo toga koristite ovu
tabelu.
Resursi
Za informacije o
Poster s uputstvima za postavljanje
●
Kako se podešava računar
●
Pomoć u prepoznavanju komponenti računara
Help and Support (Pomoć i podrška)
●
Informacije o operativnom sistemu
Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i
podrška) odaberite Start (Početak) > Help and
Support (Pomoć i podrška).
●
Ažuriranje softvera, upravljačkih programa i BIOS-a
●
Alatke za rješavanje problema
Da biste pristupili najnovijem korisničkom vodiču, idite
na http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju
zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski
programi i preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
●
Kako pristupiti podršci
Podrška kupcima u cijelom svijetu.
●
Razgovarajte na mreži sa HP tehničkim osobljem
Da biste dobili podršku na svom jeziku, idite na adresu
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Brojevi telefona podrške
●
Lokacije HP servisnih centara.
Web lokacija kompanije HP
●
Informacije o podršci
●
Naručivanje dijelova i pronalaženje dodatne pomoći
Pronalaženje informacija
1
Resursi
Za informacije o
Da biste pristupili najnovijem korisničkom vodiču, idite
na http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju
zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski
programi i preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
●
Pribor dostupan za uređaj
Vodič o sigurnosti i ugodnom radu
●
Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start
(Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) >
User Guides (Korisnički vodiči).
Pravilno postavljanje radne stanice, ispravne navike u vezi s
držanjem, zdravljem i radom
●
Sigurnosne informacije o elektronskim i mehaničkim
komponentama
●
Informacije o propisima i sigurnosti
●
Informacije o odlaganju baterije
– ili –
Idite na http://www.hp.com/ergo.
Regulatorne, sigurnosne i napomene o zaštiti životne
sredine
Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start
(Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) >
User Guides (Korisnički vodiči).
Ograničena garancija*
Informacije o garanciji
Da biste pristupili tom vodiču, odaberite Start
(Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) >
User guides (Korisnički vodiči) > View Warranty
Information (Prikaži informacije o garanciji).
– ili –
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Izričito datu HP Ograničenu garanciju koja se odnosi na vaš proizvod možete naći skupa s vodičima na računaru i/ili CD/
DVD disku isporučenom u pakovanju. Za neke zemlje/regije HP ograničena garancija u štampanom obliku može biti
priložena u pakovanju. U zemljama/regionima u kojima se garancija ne isporučuje u štampanom formatu, odštampani
primjerak možete tražiti na adresi http://www.hp.com/go/orderdocuments ili možete poslati pismeni zahtjev na sljedeće
adrese:
●
Sjeverna Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Srednji istok, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Azija Pacifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Prilikom slanja zahtjeva za odštampani primjerak garancije, navedite broj proizvoda, garantni rok (napisan na servisnoj
naljepnici), ime i prezime i poštansku adresu.
VAŽNO: NEMOJTE vraćati svoj HP proizvod na navedene adrese. Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
2
Poglavlje 1 Dobro došli
2
Upoznajte svoj računar
Desna strana
Komponenta
Opis
(1)
Čitač memorijskih kartica
Čita opcionalne memorijske kartice za pohranjivanje,
upravljanje, dijeljenje ili pristupanje informacijama.
(2)
Utičnica za audio-izlaz (slušalice)/utičnica
za audio-ulaz (mikrofon)
Povezuje opcionalne stereo zvučnike sa vanjskim
napajanjem, slušalice, slušalice bubice, slušalice sa
mikrofonom ili audio kabel za televizor. Također povezuje
opcionalni mikrofon na slušalicama. Ova utičnica ne
podržava opcionalne uređaje koji služe samo kao mikrofon.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od tjelesnih ozljeda
podesite jačinu zvuka prije nego što stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Za dodatne
informacije pročitajte Obavještenja o propisima, sigurnosti i
zaštiti okoliša. Da biste pristupili korisničkim vodičima,
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i
podrška) > User Guides (Korisnički vodiči).
NAPOMENA: Kada je u utičnicu priključen neki uređaj,
zvučnici računara su onemogućeni.
NAPOMENA: Pazite da kabel uređaja ima 4-provodni
priključak koji podržava i audio-izlaz (slušalice) i audio-ulaz
(mikrofon).
(3)
USB 3.0 priključak
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš,
vanjski pogon, štampač, skener ili USB razvodnik.
NAPOMENA: Za detaljne informacije o različitim vrstama
USB priključaka pogledajte Korištenje USB uređaja
na strani 49.
(4)
Ležište za nadogradnju (prikazan optički
pogon) (samo odabrani modeli)
Ovisno o modelu računara, čita podatke s optičkih diskova
ili čita podatke s optičkih diskova i zapisuje podatke na njih.
(5)
Dugme za izbacivanje optičkog pogona
(samo odabrani modeli)
Otpušta ladicu diska optičkog pogona.
(6)
Priključak za vanjski monitor
Povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.
Desna strana
3
Lijeva strana
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabl
Priključuje opcionalni sigurnosni kabl na računar.
NAPOMENA: Sigurnosni kabl namijenjen je odvraćanju od
zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to spriječiti.
(2)
USB 2,0 priključak
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što su tastatura, miš,
vanjski pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
NAPOMENA: Za detaljne informacije o različitim vrstama
USB priključaka pogledajte Korištenje USB uređaja
na strani 49.
(3)
Ventilacijski otvor
Omogućava protok vazduha radi hlađenja unutrašnjih
komponenti.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski
kako bi hladio unutrašnje komponente i spriječio
pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tokom uobičajenog rada.
(4)
Thunderbolt DisplayPort
Povezuje opcionalni uređaj za prikaz visoke rezolucije ili
uređaj za brzi prenos podataka.
NAPOMENA: Thunderbolt je nova tehnologija. Instalirajte
sve najnovije pogonske programe za Thunderbolt uređaj
prije povezivanja uređaja na Thunderbolt DisplayPort.
Thunderbolt kabl i Thunderbolt uređaj (prodaje se
odvojeno) moraju biti kompatibilni s operativnim sistemom
Windows. Da biste utvrdili da li je vaš uređaj certificiran za
Thunderbolt za operativni sistem Windows, posjetite
https://thunderbolttechnology.net/products.
(5)
DisplayPort s dvostrukim načinom rada
Povezuje opcionalni uređaj sa digitalnim ekranom, poput
monitora ili projektora visokih performansi.
(6)
Priključak USB 3.0 za napajanje (napajan)
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što su tastatura, miš,
vanjski pogon, štampač, skener ili USB čvorište. Standardni
USB priključci ne omogućavaju punjenje svih USB uređaja
ili se punjenje vrši slabom strujom. Nekim USB uređajima
potrebno je napajanja i zahtijevaju da koristite napajani
priključak.
NAPOMENA: USB priključci za punjenje mogu također
puniti odabrane modele mobilnih telefona i MP3 plejera,
čak i kada je računar isključen.
4
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Komponenta
Opis
NAPOMENA: Za detaljne informacije o različitim vrstama
USB priključaka pogledajte Korištenje USB uređaja
na strani 49.
(7)
Čitač pametne kartice
Podržava opcionalne pametne kartice.
(8)
Utor za karticu ExpressCard ili čitač
pametne kartice (ovisno o konfiguraciji)
Podržava opcionalne kartice ExpressCard ili pametne
kartice.
Ekran
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene *
Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja sa lokalnim
bežičnim mrežama (WLAN).
(2)
WWAN antene * (samo odabrani modeli)
Šalju i primaju bežične signale u cilju komuniciranja sa bežičnim
mrežama širokog područja (WWAN).
(3)
Unutrašnji mikrofon
Snimaju zvuk.
(4)
Lampica web kamere (samo na odabranim
modelima)
Uključena: Web kamera je u upotrebi.
(5)
Web kamera (samo na odabranim modelima)
Snima video zapise i fotografije. Neki modeli omogućavaju vam
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa
videozapisa.
Za informacije o korištenju web kamere odaberite Start
(Početak) > All Programs (Svi programi) > Communication and
Chat (Komunikacija i razgovor) > HP WebCam (HP Web
kamera).
Ekran
5
Komponenta
Opis
(6)
Uključuje ekran ili pokreće stanje mirovanja ako je ekran
zatvoren dok je napajanje uključeno.
Unutrašnji prekidač prikaza
NAPOMENA:
računara.
Prekidač prikaza nije vidljiv sa vanjske strane
*Antene nisu vidljive na vanjskoj strani računara. Radi optimalnog prijenosa, ne zaklanjajte područja neposredno oko antena.
Da biste vidjeli obavještenja o propisima o bežičnom povezivanju, pročitajte odjeljak Obavještenja o propisima, sigurnosti i
zaštiti okoliša koji se odnosi na vašu zemlju ili regiju. Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start (Početak) >
Help and Support (Pomoć i podrška) > User Guides (Korisnički vodiči).
Gornja strana
Dodirna podloga
Komponenta
Opis
(1)
Pokazivački štapić
Pomiče pokazivač i odabire ili aktivira stavke na ekranu.
(2)
Lijevo dugme pokazivačkog štapića
Funkcionira kao lijevo dugme vanjskog miša.
(3)
Dugme za uključivanje/isključivanje dodirne
podloge
Uključuje i isključuje dodirnu podlogu.
(4)
Zona dodirne podloge
Čita vaše pokrete prstima radi pomijeranja pokazivača i
odabiranja ili aktiviranja stavki na ekranu.
NAPOMENA:
ivice.
6
Dodirna podloga podržava i pokrete od
(5)
Lijevo dugme dodirne podloge
Funkcionira kao lijevo dugme vanjskog miša.
(6)
Desno dugme pokazivačkog štapića
Funkcionira kao desna tipka vanjskog miša.
(7)
Srednje dugme pokazivačkog štapića
Funkcionira kao srednja tipka vanjskog miša.
(8)
Srednje dugme dodirne podloge
Funkcionira kao srednja tipka vanjskog miša.
(9)
Desno dugme dodirne podloge
Funkcionira kao desno dugme na vanjskom mišu.
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Lampice
Komponenta
(1)
Opis
Lampica napajanja
●
Uključena: Računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno
stanju štednje energije. Računar prekida napajanje
ekrana i drugih nepotrebnih komponenata.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se koristi
veoma mala količina energije.
NAPOMENA: Za odabrane modele tehnologija kompanije
Intel® za brzo pokretanje računara je fabrički omogućena.
Tehnologija za brzo pokretanje računara omogućava vašem
računaru da brzo prekine mirovanje i nastavi rad. Za više
informacija, pogledajte Korištenje stanja za uštedu energije
na strani 36.
(2)
Caps Lock lampica
Uključena: Caps lock je uključen i prebacuje tipke na
kucanje velikih slova.
(3)
Lampica za isključen mikrofon
●
Narandžasta: zvuk mikrofona je isključen.
●
Isključena: zvuk mikrofona je uključen.
(4)
Num lock lampica
Uključena: Tipka Num lock je uključena.
(5)
Lampica bežične veze
Uključena: uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj
za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je
žuta kad su isključeni svi bežični uređaji.
(6)
Lampica za isključen zvuk
●
Narandžasta: Zvuk računara je isključen.
●
Isključena: Zvuk računara je uključen.
Gornja strana
7
Dugmad, zvučnici i čitač otiska prsta (samo na nekim modelima)
Komponenta
(1)
Opis
Dugme za napajanje
●
Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste
ga uključili.
●
Kada je računar uključen, nakratko pritisnite dugme da
biste pokrenuli stanje mirovanja.
●
Kada je računar u stanju mirovanja, nakratko pritisnite
ovo dugme da bi izašao iz stanja mirovanja.
●
Kada je računar u stanju hibernacije, nakratko pritisnite
ovo dugme da bi izašao iz stanja hibernacije.
UPOZORENJE: Pritisak i držanje dugmeta za napajanje
rezultirat će gubitkom podataka koji nisu ranije sačuvani.
Ako je računar prestao reagirati i postupci za isključivanje
operativnog sistema Windows® ne funkcioniraju, pritisnite i
držite dugme za napajanje najmanje 5 sekundi kako biste
isključili računar.
NAPOMENA: Za odabrane modele tehnologija kompanije
Intel® za brzo pokretanje računara je fabrički omogućena.
Tehnologija za brzo pokretanje računara omogućava vašem
računaru da brzo prekine mirovanje i nastavi rad. Za više
informacija, pogledajte Korištenje stanja za uštedu energije
na strani 36.
Da biste saznali više o postavkama napajanja: Odaberite
Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) >
System and Security (Sistem i sigurnost) > Power Options
(Opcije napajanja).
(2)
8
Zvučnici
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Proizvode zvuk.
Komponenta
Opis
(3)
Dugme za bežično povezivanje
Uključuje ili isključuje bežičnu funkciju, ali ne uspostavlja
bežičnu vezu.
(4)
Dugme za isključivanje zvuka
Isključuje i vraća zvuk zvučnika.
(5)
Čitača otiska prsta (samo odabrani modeli)
Omogućuje prijavu u operativni sistem Windows pomoću
otiska prsta umjesto pomoću lozinke.
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne zajedno s
tipkom fn.
(2)
Tipka fn
Izvršava često korištene sistemske funkcije kada se pritisne
zajedno sa funkcijskom tipkom, tipkom num lk, tipkom esc
ili tipkom b.
(3)
Tipka Windows
Prikazuje izbornik Windows Start.
(4)
Funkcijske tipke
Izvršava često korištene funkcije sistema kada se pritisne
zajedno sa tipkom fn.
(5)
Tipka num lk
Prebacuje između navigacijskih i numeričkih funkcija na
integriranoj numeričkoj tastaturi.
(6)
Integrirana numerička tastatura
Kad se omogući tipka num lk, može se koristiti jednako kao
vanjska numerička tastatura.
Gornja strana
9
Sa donje strane
Komponenta
10
Opis
(1)
Zasun za otpuštanje baterije
Otpušta bateriju iz odjeljka za bateriju.
(2)
Ležište baterije
Drži bateriju.
(3)
Utor za SIM
Podržava bežični modul za identificiranje pretplatnika
(SIM). SIM utor se nalazi unutar ležišta za bateriju.
(4)
Priključni poveznik
Povezuje opcionalni priključni uređaj.
(5)
Poveznik dodatne baterije
Povezuje opcionalnu dodatnu bateriju.
(6)
Brava za otpuštanje servisnog poklopca
Zaključava servisni poklopac.
(7)
Zasun za otpuštanje servisnog poklopca
Otpušta servisni poklopac na računaru.
(8)
Otvori za ventilaciju (3)
Omogućavaju protok zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenata.
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Komponenta
Opis
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se
automatski kako bi hladio unutrašnje komponente i
spriječio pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji
ventilator uključuje i isključuje tokom uobičajenog
rada.
(9)
Servisni poklopac
Omogućava pristup ležištu tvrdog diska, utoru za
bežični LAN (WLAN) modul, utoru za WWAN modul i
utorima za memorijske module.
UPOZORENJE: Da biste spriječili nastanak stanja
pasivnog sistema, bežični modul zamijenite isključivo
bežičnim modulom čiju je upotrebu u računarima
odobrila vladina agencija koja donosi propise o
bežičnim uređajima u vašoj zemlji ili regiji. Ako
zamijenite modul, a nakon toga se pojavi poruka
upozorenja, izvadite modul kako biste obnovili
funkcionalnost računara, a zatim se obratite odjelu za
podršku. Da biste pristupili odjeljku Help and Support
(Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help
and Support (Pomoć i podrška).
Sa prednje strane
Komponenta
(1)
Opis
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr.
uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili
Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične
veze je žuta kad su isključeni svi bežični uređaji.
(2)
Lampica napajanja
●
Uključena: Računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja,
odnosno stanju štednje energije. Računar
prekida napajanje ekrana i drugih nepotrebnih
komponenata.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju
hibernacije. Hibernacija je stanje uštede energije
u kojem se koristi veoma mala količina energije.
NAPOMENA: Za odabrane modele tehnologija
kompanije Intel® za brzo pokretanje računara je
fabrički omogućena. Tehnologija za brzo pokretanje
računara omogućava vašem računaru da brzo prekine
mirovanje i nastavi rad. Za više informacija, pogledajte
Korištenje stanja za uštedu energije na strani 36.
Sa prednje strane
11
Komponenta
Opis
(3)
Lampica adaptera naizmjenične struje/
baterije
(4)
Lampica tvrdog diska/optičkog diska
●
Bijela: Računar je povezan sa vanjskim
napajanjem i baterija je napunjena od 90 do 99
procenata.
●
Narandžasta: Računar je povezan sa vanjskim
napajanjem i baterija je napunjena od 0 do 90
procenata.
●
žuta koja treperi: Baterija kao jedini izvor
napajanja za računar dosegla je nizak nivo
napunjenosti. Kada baterija dostigne kritičan nivo
ispražnjenosti, lampica baterije počet će brzo
treptati.
●
Isključena: Baterija je potpuno napunjena.
●
Bijela lampica treperi: proces pristupanja tvrdom
disku ili optičkom pogonu je u toku.
●
Narandžasta: Zaštita pogona HP 3D DriveGuard
privremeno je parkirala tvrdi disk.
NAPOMENA: Za više informacija o funkciji HP 3D
DriveGuard pogledajte Korištenje uslužnog programa
HP 3D DriveGuard (samo za odabrane modele)
na strani 57.
Sa zadnje strane
Komponenta
(1)
Opis
USB 3.0 priključak
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je
tastatura, miš, vanjski pogon, štampač, skener ili
USB razvodnik.
NAPOMENA: Za detaljne informacije o različitim
vrstama USB priključaka pogledajte Korištenje
USB uređaja na strani 49.
12
(2)
Priključak za napajanje
Povezuje adapter naizmjenične struje.
(3)
Lampica adaptera naizmjenične struje/Lampica
baterije
●
Bijela: Računar je povezan sa vanjskim
napajanjem i baterija je napunjena od 90 do
99 procenata.
●
Narandžasta: Računar je povezan sa
vanjskim napajanjem i baterija je napunjena
od 0 do 90 procenata.
Poglavlje 2 Upoznajte svoj računar
Komponenta
(4)
Opis
RJ-45 (mrežna) utičnica/lampice
●
Narandžasta koja treperi: Baterija kao jedini
izvor napajanja za računar dosegla je nizak
nivo napunjenosti. Kada baterija dostigne
kritičan nivo napunjenosti, lampica baterije
počet će brzo treptati.
●
Isključena: Baterija je potpuno napunjena.
Povezuje mrežni kabl.
●
Zelena (lijevo): Mreža je povezana.
●
Narandžasta (desno): Mreža pokazuje
aktivnost.
Sa zadnje strane
13
3
Povezivanje na mrežu
Računar možete ponijeti sa sobom gdje god putujete. Ali čak i kod kuće možete pomoću računara i
žičane ili bežične mrežne veze istraživati svijet i pristupiti informacijama na milionima web stranica.
Ovo poglavlje će vam pomoći da se povežete sa tim svijetom.
Povezivanje na bežičnu mrežu
Bežična tehnologija prenosi podatke preko radio valova umjesto preko žica. Vaš računar može biti
opremljen jednim ili više od sljedećih bežičnih uređaja:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) - Povezuje računar s bežičnim lokalnim mrežama (pod
zajedničkim nazivom Wi-Fi mreže, bežične LAN mreže ili WLAN mreže) u uredima kompanija,
kod kuće te na javnim mjestima kao što su aerodromi, restorani, kafići, hoteli i univerziteti. Na
WLAN mreži mobilni bežični uređaj komunicira s bežičnim ruterom ili bežičnom pristupnom
tačkom.
●
HP modul za širokopojasni pristup (samo na odabranim modelima) - uređaj za bežičnu mrežu
širokog područja (WWAN) koji daje mogućnost bežičnog povezivanja na mnogo većem
području. Operateri mobilnih mreža instaliraju bazne stanice (slično tornjevima za mobilne
telefone) na velikim geografskim područjima, omogućavajući pokrivenost čitavih administrativnih
cjelina, regija pa čak i država.
●
Bluetooth uređaj – Stvara osobnu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim uređajima na kojima je
omogućen Bluetooth, kao što su računari, telefoni, štampači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U
PAN-u svaki uređaj komunicira direktno s drugim uređajima, pri čemu uređaji moraju biti
relativno blizu jedan drugog - obično unutar 10 metara (otprilike 33 stope) između uređaja.
Za više informacija o bežičnoj tehnologiji pogledajte informacije i veze za web lokacije u odjeljku Help
and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška)
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenje bežičnih kontrola
Bežične uređaje u računaru možete kontrolirati pomoću sljedećih funkcija:
●
Dugme, prekidač ili tipka za bežično povezivanje (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - dugme za
bežično povezivanje).
●
Komande operativnog sistema
Uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja
Za uključivanje i isključivanje bežičnih uređaja možete koristiti dugme za bežično povezivanje ili HP
Connection Manager.
NAPOMENA: Računar na tastaturi može imati dugme za bežično povezivanje, prekidač za bežičnu
vezu ili tipku za bežično povezivanje. Izraz dugme za bežično povezivanje se u ovom vodiču koristi
za upućivanje na sve vrste bežičnih kontrola.
14
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Isključivanje bežičnih uređaja pomoću softvera HP Connection Manager
▲
Desnim dugmetom kliknite na ikonu HP Connection Manager u području s obavještenjima,
krajnje desno na programskoj traci, a zatim kliknite dugme za napajanje pored željenog uređaja.
-iliOdaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost
i alati) > HP Connection Manager, a zatim kliknite dugme za napajanje uz željeni uređaj.
Korištenje softvera HP Connection Manager (samo na odabranim modelima)
HP Connection Manager osigurava centralno mjesto za upravljanje bežičnim uređajima, sučelje za
povezivanje na Internet pomoću HP mobilnog širokopojasnog modula te sučelje za slanje i primanje
SMS (tekstualnih) poruka. HP Connection Manager omogućava vam upravljanje sljedećim uređajima:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)/Wi-Fi
●
Uređaj za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)/HP mobilni širokopojasni modul
●
Bluetooth
HP Connection Manager pruža vam informacije i obavijesti o statusu veze, stanju napajanja,
detaljima SIM-a i SMS porukama. Statusne informacije i obavještenja nalaze se u području s
obavještenjima, na samom desnom kraju programske trake.
Za otvaranje aplikacija HP Connection Manager:
▲
Kliknite ikonu HP Connection Manager na programskoj traci.
-iliOdaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i
alati) > HP Connection Manager.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP Connection Manager.
Korištenje dugmeta za bežično povezivanje
Računar ima dugme za bežično povezivanje, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije lampice
bežične veze, zavisno od modela. Rad svih bežičnih uređaja na računaru omogućava se prilikom
sklapanja u fabrici te je lampica bežične veze uključena (bijela) kada uključite računar.
Lampica bežične veze označava ukupno stanje napajanja bežičnih uređaja, a ne status pojedinačnih
uređaja. Ako je lampica bežične veze bijela, uključen je najmanje jedan bežični uređaj. Ako je lampica
bežične veze isključeno, onda su isključeni svi bežični uređaji.
NAPOMENA:
uređaji.
Na nekim modelima lampica bežične veze je boja jantara kad su isključeni svi bežični
Budući da su bežični uređaji fabrički omogućeni, dugme za bežično povezivanje možete koristiti za
istovremeno uključivanje i isključivanje bežičnih uređaja.
Korištenje komandi operativnog sistema
Opcija Network and Sharing Center (Centar za mrežu i zajedničko korištenje) omogućava vam
postavljanje veze ili mreže, povezivanje s mrežom, upravljanje bežičnim mrežama te dijagnosticiranje
problema s mrežom i njihovo rješavanje.
Za korištenje kontrola operativnog sistema:
Povezivanje na bežičnu mrežu
15
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Kontrolna tabla) > Network and Internet (Mreža i
Internet) > Network and Sharing Center (Centar za mrežu i zajedničko korištenje).
Za više informacija pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start
(Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenje WLAN-a
Pomoću WLAN uređaja možete pristupiti bežičnoj lokalnoj mreži (WLAN) koja se sastoji od ostalih
računara i dodatne opreme koji su povezani bežičnim ruterom ili bežičnom pristupnom tačkom.
NAPOMENA:
Pojmovi bežični ruter i bežična pristupna tačka se često koriste naizmjenično.
●
WLAN mreže velikog opsega, kao što je WLAN mreža u kompaniji ili na javnom mjestu, u pravilu
koriste bežične pristupne tačke koje mogu primiti veliki broj računara i dodatne opreme te
odvojiti ključne funkcije mreže.
●
WLAN mreže u domovima i malim uredima u pravilu koriste bežični ruter koji određenom broju
bežičnih i žičanih uređaja omogućava dijeljenje internetske veze, štampača i fajlova bez potrebe
za instaliranjem dodatnog hardvera ili softvera.
Da biste koristili WLAN uređaj u računaru, morate se povezati na WLAN infrastrukturu (koju
omogućava davalac usluge, javna ili korporacijska mreža).
Korištenje davaoca internetskih usluga (ISP)
Pri podešavanju Internet pristupa kod kuće morate uspostaviti račun kod davaoca internetskih usluga
(ISP). Kontaktirajte lokalnog davaoca internetskih usluga da biste kupili internetske usluge i modem.
Davalac internetskih usluga će vam pomoći da postavite modem, instalirate mrežni kabl kako biste
povezali bežični računar i modem te testirali Internet uslugu.
NAPOMENA: Vaš ISP će vam dati korisničku identifikaciju i lozinku koje ćete koristiti za pristup
Internetu. Snimite ove informacije i čuvajte ih na sigurnom mjestu.
Postavljanje WLAN mreže
Za postavljanje WLAN mreže i povezivanje na Internet potrebna vam je sljedeća oprema:
●
Modem za širokopojasnu vezu (DSL ili kablovski) (1) i usluga brzog Interneta kupljena od
davaoca internetskih usluga (ISP)
●
Bežični ruter (2) (kupuje se zasebno)
●
Računar sa mogućnošću bežičnog povezivanja (3)
NAPOMENA: Neki modemi sadrže ugrađeni bežični usmjerivač. Provjerite sa svojim davaocem
internetskih usluga kako biste utvrdili koji tip modema imate.
Na ispod navedenoj slici prikazan je primjer instalacije bežične mreže koja je povezana na Internet.
Kako vaša mreža raste, mogu se povezivati dodatni bežični i žičani računari radi pristupa Internetu.
16
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Za pomoć oko postavljanja WLAN mreže pročitajte uputstva proizvođača rutera ili davaoca
internetskih usluga.
Konfigurisanje bežičnog usmjerivača
Za pomoć s konfiguriranjem bežičnog rutera pročitajte uputstva proizvođača rutera ili davaoca
internetskih usluga.
NAPOMENA: Preporučuje se da novi bežični računar najprije povežete sa usmjerivačem koristeći
mrežni kabl koji je dostavljen sa usmjerivačem. Kada se računar uspješno poveže na Internet,
isključite kabl i pristupite Internetu preko bežične mreže.
Zaštita za vaš WLAN
Kada postavljate WLAN ili pristupate postojećem WLAN-u, uvijek omogućite osobine sigurnosti kako
biste svoju mrežu zaštitili od neovlaštenog pristupa. Može se desiti da WLAN mreže na javnim
mjestima (pristupnim tačkama), npr. u kafićima i na aerodromima, ne pružaju nikakvu sigurnost. Ako
ste zabrinuti za sigurnost računara dok je povezan na pristupnu tačku, mrežne aktivnosti svedite na
razmjenu e-pošte koja nije povjerljiva i osnovno pregledavanje Interneta.
Bežični radiosignali putuju van mreže, pa drugi WLAN uređaji mogu pokupiti nezaštićene signale.
Poduzmite sljedeće mjere opreza kako biste zaštitili WLAN mrežu:
●
Koristite zaštitni zid.
Zaštitni zid provjerava podatke i zahtjeve za podacima koji se šalju na vašu mrežu te odbacuje
sve sumnjive stavke. Zaštitni zidovi su dostupni i u softveru i na hardveru. Neke mreže koriste
kombinaciju oba tipa.
●
Koristite bežično šifriranje.
Bežično šifriranje koristi sigurnosne postavke za šifriranje i dešifriranje podataka koji se prenose
mrežom. Za više informacija pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom
stavki Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Povezivanje na WLAN mrežu
Da biste se povezali na WLAN mrežu, slijedite ove korake:
1.
Uvjerite se da je WLAN uređaj uključen. Ako je uređaj uključen, lampica bežične veze je
upaljena. Ako je lampica bežične veze isključena, pritisnite tipku za bežično povezivanje.
NAPOMENA:
uređaji.
Na nekim modelima lampica bežične veze je žuta kad su isključeni svi bežični
2.
Kliknite na ikonu za status mreže u području s obavještenjima koja se nalazi na krajnjoj desnoj
strani programske trake.
3.
Odaberite WLAN mrežu s kojom se želite povezati.
4.
Kliknite Connect (Poveži se).
Ako se radi o WLAN mreži sa opcijom sigurnosne zaštite, od vas će se tražiti da unesete
sigurnosni kod mreže. Unesite kod, a zatim kliknite OK kako biste dovršili postupak povezivanja.
NAPOMENA: Ako na spisku nema nijedne WLAN mreže, onda se nalazite izvan dometa
bežičnog usmjerivača ili pristupne tačke.
Povezivanje na bežičnu mrežu
17
NAPOMENA: Ako ne vidite WLAN mrežu s kojom se želite povezati, kliknite Open Network and
Sharing Center (Otvori centar za mrežu i zajedničko korištenje), a zatim kliknite Set up a new
connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu). Prikazan je popis opcija koje vam
omogućavaju ručno pretraživanje i povezivanje na mrežu ili kreiranje nove mrežne veze.
5.
Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili uspostavljanje veze.
Nakon što se veza uspostavi pokazivač miša postavite preko ikone za status mreže koja se nalazi u
području s obavještenjima u krajnjem desnom uglu trake zadataka, a zatim provjerite naziv i status
veze.
NAPOMENA: Funkcionalni domet (koliko daleko vaši bežični signali putuju) ovisi o WLAN primjeni,
proizvođaču rutera i smetnjama drugih elektroničkih uređaja ili strukturalnih prepreka kao što su
zidovi ili podovi.
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža)
(samo odabrani modeli)
HP mobilna širokopojasna mreža omogućava vašem računaru da koristi WWAN mreže za pristupanje
Internetu s više mjesta i na većim područjima nego što je to moguće korištenjem WLAN mreža. Za
korištenje HP mobilne širokopojasne mreže potreban je davalac mrežnih usluga (pod nazivom
operater mobilne mreže) koji je u većini slučajeva operater mreže mobilne telefonije. Pokrivenost HPove mobilne širokopojasne mreže je slična pokrivenosti koja vrijedi za govorno komuniciranje
mobilnim telefonom.
Kada se koristi sa uslugom operatera mobilne mreže, HP mobilna širokopojasna mreža daje vam
slobodu da ostanete povezani na Internet, šaljete poruke e-pošte i uspostavite vezu sa
korporacijskom mrežom kada ste na putu ili izvan domašaja Wi-Fi pristupnih tačaka.
HP podržava sljedeće tehnologije:
●
HSPA (Brzi paketni pristup) koji omogućava pristup mrežama zasnovanim na
telekomunikacijskom standardu Globalnog sistema za mobilne komunikacije (GSM).
●
EV-DO (Evolution Data Optimized) (Optimizirani razvojni podaci) koji omogućavaju pristup
mrežama zasnovanim na telekomunikacijskom standardu višestrukog pristupa dijeljenjem koda
(CDMA).
Moguće je da će vam trebati serijski broj HP mobilnog širokopojasnog modula kako biste aktivirali
uslugu mobilne širokopojasne mreže. Serijski broj odštampan je na naljepnici u ležištu baterije vašeg
računara.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju korištenje SIM-a (identifikacioni modul pretplatnika). SIM
sadrži osnovne informacije o vama, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) te informacije o mreži. Na
nekim računarima SIM se isporučuje instaliran u ležištu baterije. Ako SIM nije prethodno instaliran,
može biti dostavljen sa informacijama o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži koje se isporučuju sa
računarom ili vam ga operater mobilne mreže može dostaviti odvojeno od računara.
Za informacije o umetanju ili uklanjanju SIM-a, pogledajte odjeljak Umetanje i uklanjanje SIM-a
na strani 19 u ovom poglavlju.
Za više informacija o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži i načinu aktiviranja ove usluge kod željenog
operatera mobilne mreže pročitajte podatke o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži isporučene s
računarom. Za dodatne informacije pogledajte web lokaciju http://www.hp.com/go/mobilebroadband
(samo u nekim regionima/zemljama).
18
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Umetanje i uklanjanje SIM-a
UPOZORENJE: Da biste spriječili oštećivanje priključaka, prilikom umetanja SIM kartice koristite
minimalnu silu.
Da biste umetnuli SIM slijedite ove korake:
1.
Isključite računar.
2.
Zaklopite ekran.
3.
Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani sa računarom.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju.
5.
Preokrenite računar i postavite ga na ravnu površinu sa ležištem za bateriju okrenutim prema
vama.
6.
Uklonite bateriju.
7.
Umetnite SIM karticu u SIM utor te polako gurnite SIM karticu u utor dok čvrsto ne sjedne.
NAPOMENA:
odjeljku.
SIM na vašem računaru može izgledati nešto drugačije od ilustracije u ovom
NAPOMENA: Pogledajte sliku na ležištu baterije kako bi ste utvrdili na koji način SIM karticu
treba umetnuti u računar.
8.
Vratite bateriju.
NAPOMENA:
9.
Ako ne vratite bateriju, HP mobilna širokopojasna mreža bit će onemogućena.
Ponovno spojite vanjsko napajanje.
10. Ponovno spojite vanjske uređaje.
11. Uključite računar.
Da uklonite SIM karticu pritisnite je, a zatim je izvadite iz utora.
Povezivanje na bežičnu mrežu
19
Korištenje GPS-a (samo za odabrane modele)
Vaš računar može biti opremljen uređajem za Globalni sistem pozicioniranja (GPS). GPS sateliti
sistemima opremljenim GPS-om šalju informacije o lokaciji, brzini i smjeru kretanja.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP GPS and Location.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja
Bluetooth uređaj pruža bežične komunikacije kratkog dometa koje zamjenjuju fizičke kablovske veze
koje standardno povezuju elektroničke uređaje kao što su:
●
Računari (stolni, prijenosni, PDA)
●
Telefoni (mobilni, bežični, pametni telefon)
●
Slikovni uređaji (štampači, fotoaparati)
●
Zvučni uređaji (slušalice, zvučnici)
●
Miš
Bluetooth uređaji pružaju ravnopravnu mogućnost koja omogućava postavljanje lične mreže (PAN)
Bluetooth uređaja. Informacije o konfiguraciji i korištenju Bluetooth uređaja možete pronaći u odjeljku
Help (Pomoć) funkcije Bluetooth.
Povezivanje na žičnu mrežu
Postoje dvije vrste žičanih veza: lokalna mreža (LAN) i modemska veza. LAN veza koristi mrežni kabl
i mnogo je brža od modemske koja koristi telefonski kabl. Oba kabla prodaju se posebno.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte
uključivati modemski kabl ili telefonski kabl u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN)
Koristite LAN vezu ako želite direktno povezati računar sa ruterom kod kuće (umjesto bežičnog
povezivanja) ili ako želite da ga povežete na postojeću mrežu u vašem uredu.
Za povezivanje na LAN potreban je kabl s 8 kontakata, RJ-45 mrežni kabl.
Da biste povezali mrežni kabl, slijedite ove korake:
1.
20
Utaknite mrežni kabl u mrežnu utičnicu (1) na računaru.
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
2.
Drugi kraj mrežnog kabla uključite u mrežnu zidnu utičnicu (2) ili ruter.
NAPOMENA: Ako mrežni kabl sadrži sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprečavaju smetnje
izazvane TV i radio prijemom, usmjerite kraj kabla sa sklopovima prema računaru.
Povezivanje na žičnu mrežu
21
4
Navigacija korištenjem tastature, pokreta
prstima i uređaja za pokazivanje
Vaš računar omogućava jednostavnu navigaciju na ekranu korištenjem pokreta prstima (samo
odabrani modeli) pored tastature i miša. Pokreti prstima se mogu koristiti samo na dodirnoj podlozi
vašeg računara ili na dodirnom ekranu (samo odabrani modeli).
Odabrani modeli računara imaju i posebnu tipku za radnju ili funkcije tipki prečica na tastaturi radi
jednostavnog obavljanja rutinskih zadataka.
Korištenje pokazivačkih uređaja
NAPOMENA: Osim pokazivačkih uređaja na računaru, možete koristiti vanjski USB miš (zasebno se
prodaje), tako što ćete ga priključiti na jedan od USB priključaka na računaru.
Podešavanje željenih opcija pokazivačkih uređaja
Koristite odjeljak Mouse Properties (Svojstva miša) u operativnom sistemu Windows kako biste
prilagodili postavke za pokazivačke uređaje, kao što su konfiguracija dugmadi, brzina pritiskanja i
opcije pokazivača. Možete prikazati i demonstraciju pokreta na dodirnoj podlozi.
Za pristup svojstvima miša:
●
Odaberite Start (Početak) > Devices and Printers (Uređaji i štampači). Zatim kliknite desnim
dugmetom uređaj koji predstavlja vaš računar i odaberite Mouse settings (Postavke miša).
Korištenje pokazivačkog štapića
Pritisnite pokazivački štapić u pravcu u kojem želite pomjeriti pokazivač na ekranu. Koristite lijevu i
desnu tipku pokazivačkog štapića, onako kako biste koristili lijevo i desno dugme na vanjskom mišu.
Korištenje dodirne podloge i pokreta
Dodirna podloga vam omogućava navigaciju po ekranu računara i kontrolu pokazivača korištenjem
jednostavnih pokreta prstima.
SAVJET: Koristite lijevo i desno dugme dodirne podloge onako kako biste koristili lijevo i desno
dugme na vanjskom mišu.
NAPOMENA:
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi nisu podržani u svim aplikacijama.
Uključivanje i isključivanje dodirne podloge
Da biste isključili i uključili dodirnu podlogu, kucnite brzo dva puta prstom na dugme za uključivanje/
isključivanje dodirne podloge.
22
Poglavlje 4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje
Kuckanje
Da biste odabrali neku stavku na ekranu, koristite funkciju kuckanja na dodirnoj podlozi.
●
Kucnite jednim prstom na zonu dodirne podloge da biste odabrali neku stavku. Dvaput kucnite
prstom na stavku kako biste je otvorili.
Pomicanje
Pomicanje je korisno za kretanje dolje, gore ili sa strane na stranici ili slici.
●
Stavite dva prsta malo odmaknuta na zonu dodirne podloge i onda ih prevucite gore, dolje,
lijevo, ili desno.
Korištenje pokazivačkih uređaja
23
Zumiranje hvatanjem s dva prsta
Zumiranje hvatanjem s dva prsta omogućava vam da uvećate ili smanjite prikaz slike ili teksta.
●
Uvećajte prikaz postavljanjem dva prsta zajedno na dodirnu podlogu, a onda ih razdvojite.
●
Umanjite prikaz tako što ćete postaviti dva razmaknuta prsta na dodirnu podlogu, a zatim ih
spojiti.
Klik s dva prsta
Klik s 2 prsta vam omogućava da napravite odabir na izborniku za predmet na ekranu.
NAPOMENA:
●
24
Korištenje klika sa dva prsta isto je što i korištenje desnog dugmeta miša.
Stavite dva prsta na zonu dodirne table i pritisnite da biste otvorili izbornik sa opcijama za
odabrani predmet.
Poglavlje 4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje
Rotiranje (samo odabrani modeli)
Rotiranje omogućava da rotirate stavke poput fotografija.
●
Postavite lijevi kažiprst na zonu dodirne podloge. Koristeći svoju desnu ruku, prevucite kažiprst
pokretom brisanja u smjeru kazaljke na časovniku za 45 stepeni. Da vratite rotiranje, pomičite
desni kažiprst suprotno smjeru kazaljke na časovniku za 45 stepeni.
Lagano udaranje (samo na odabranim modelima)
Lagano udaranje vam omogućava navigaciju kroz ekrane ili brzo pomicanje kroz dokumente.
●
Stavite tri prsta na zonu dodirne podloge i lagano udarajte brzim pokretima gore, dolje, lijevo ili
desno.
Korištenje pokazivačkih uređaja
25
Korištenje tastature
Tastatura i miš vam omogućavaju da kucate, vršite selekcije, pomičete i izvršavate iste funkcije kao
prilikom korištenja pokreta prstima. Tastatura vam također omogućava da koristite tipke za radnje i
tipke za prečice radi izvođenja posebnih funkcija.
NAPOMENA: U zavisnosti od države ili regiona vaša tastatura može imati drukčije tipke i funkcije
tastature od onih o kojima se govori u ovom odjeljku.
Prepoznavanje tipki prečice
Tipka prečice predstavlja kombinaciju tipke fn (1) i tipke esc (2), ili jedne od funkcijskih tipki (3), (4).
NAPOMENA:
na strani 3.
Za više informacija o lokacijama tipki prečica, pogledajte Upoznajte svoj računar
Da biste koristili tipku prečice:
▲
Kratko pritisnite tipku fn, a zatim i drugu tipku iz kombinacije tipke prečice.
Kombinacija tipke
prečice
Opis
fn+esc
Prikazuje informacije o sistemu.
fn+f3
Pokreće stanje mirovanja čime se vaše informacije spremaju u sistemsku memoriju. Ekran i druge
komponente sistema se isključuju i štedi se energija.
Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od gubitka informacija, sačuvajte svoj rad prije nego što
pokrenete stanje mirovanja.
fn+f4
26
Prebacuje sliku na ekranu između uređaja za prikaz koji su povezani sa sistemom. Na primjer, ako
je monitor povezan sa računarom, kombinacijom tipki fn+f4 slika ekrana se prebacuje s ekrana na
računaru na ekran na monitoru ili na istovremeni prikaz i na računaru i na monitoru.
Poglavlje 4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje
Kombinacija tipke
prečice
Opis
Većina vanjskih monitora prima video informacije od računara koristeći vanjski VGA video standard.
Tipkom prečice fn+f4 također možete izmjenjivati slike među drugim uređajima koji od računara
primaju video informacije.
fn+f6
Smanjuje jačinu zvuka zvučnika.
fn+f7
Povećava jačinu zvuka zvučnika.
fn+f8
Isključuje zvuk mikrofona.
fn+f9
Smanjuje nivo osvijetljenosti ekrana.
fn+f10
Povećava nivo osvijetljenosti ekrana.
fn+f11
Uključuje i isključuje pozadinsko osvjetljenje tastature. (samo na odabranim modelima)
NAPOMENA: Pozadinsko osvjetljenje tastature uključuje se u fabrici. Da biste produžili vijek
trajanja baterije, isključite pozadinsko osvjetljenje
Korištenje tastatura
Računar sadrži integriranu numeričku tastaturu, a podržava i opcionalnu vanjsku numeričku tastaturu
ili opcionalnu vanjsku tastaturu koja ima numeričku tastaturu.
Korištenje integrirane numeričke tastature
NAPOMENA:
na strani 9.
(1)
Za više informacija o lokaciji integrirane numeričke tastature pogledajte Tipke
Komponenta
Opis
Tipka num lk
Prebacuje između navigacijskih i numeričkih funkcija na
integriranoj numeričkoj tastaturi.
NAPOMENA: Funkcija numeričke tastature koja je aktivna kada
je računar isključen ponovno se aktivira kada opet uključite
računar.
(2)
Integrirana numerička tastatura
Kad se omogući tipka num lk, može se koristiti jednako kao
vanjska numerička tastatura.
Korištenje vanjske numeričke tastature koja nije obavezna
Tipke na većini vanjskih numeričkih tastatura različito funkcioniraju u zavisnosti od toga da li je tipka
num lock uključena ili ne. (Num lock se isključuje u fabrici.)Naprimjer:
Korištenje tastature
27
●
Kada je tipka num lock uključena, većina tipki na tastaturi služi za unos brojeva.
●
Kada je tipka num lock isključena, većina tipki na tastaturi funkcionira kao tipke sa strelicama,
odnosno tipka page up ili page down.
Kada je tipka num lock na vanjskoj tastaturi uključena, num lock lampica na računaru je uključena.
Kada je tipka num lock na vanjskoj tastaturi isključena, num lock lampica na računaru je isključena.
Da uključite ili isključite tipku num lock na vanjskoj tastaturi dok radite:
▲
28
Pritisnite tipku num lk na vanjskoj tastaturi, a ne na računaru.
Poglavlje 4 Navigacija korištenjem tastature, pokreta prstima i uređaja za pokazivanje
5
Multimedija
Vaš računar može sadržavati sljedeće:
●
Ugrađen zvučnik(e)
●
Ugrađen mikrofon(e)
●
Ugrađenu web kameru
●
Predinstalirani multimedijalni softver
●
Dugmad ili tipke za multimediju
Korištenje kontrola za medijske kontrole
Zavisno od modela računara, možete imati sljedeće kontrole za rad s medijima koje vam
omogućavaju reprodukciju, pauzu, brzo premotavanje naprijed ili premotavanje unazad medijske
datoteke:
●
Medijska dugmad
●
Tipke prečice za medije (određene tipke koje se pritišću skupa sa tipkom fn)
●
Medijske tipke
Zvuk
Na HP računaru možete puštati muzičke CD-ove, preuzimati i slušati muziku, uživo prenositi audio
sadržaje sa web stranica (uključujući radio), snimati audio sadržaje ili miksati audio i video sadržaje te
tako stvarati multimedijalne sadržaje. Da biste povećali uživanje prilikom slušanja priključite vanjske
audio uređaje kao što su zvučnici ili slušalice.
Povezivanje zvučnika
Zvučnike možete priključiti na računar tako što ćete ih spojiti na USB priključke (ili u utičnicu za audio
izlaz) na računaru ili baznoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računarom, slijedite uputstva proizvođača uređaja. Prije
priključivanja audio uređaja ne zaboravite prilagoditi jačinu zvuka.
Podešavanje jačine zvuka
Zavisno od modela vašeg računara, jačinu zvuka možete podešavati uz pomoć sljedećih opcija:
●
Dugmad za jačinu zvuka
●
Tipke prečice za jačinu zvuka (određene tipke koje se pritišću skupa sa tipkom fn)
●
Tipke za jačinu zvuka
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice,
male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju
Regulatorne, sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine. Da biste pristupili korisničkim vodičima,
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) > User Guides (Korisnički vodiči).
Korištenje kontrola za medijske kontrole
29
NAPOMENA:
programa.
Jačinu zvuka također je moguće kontrolisati putem operativnog sistema i nekih
NAPOMENA: Pogledajte Upoznajte svoj računar na strani 3 za informacije o tome kakve vrste
kontrola za jačinu zvuka ima vaš računar.
Povezivanje slušalica
Slušalice možete priključiti u utičnicu za slušalice na računaru.
Da biste povezali bežične slušalice na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego što stavite slušalice,
male slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju
Regulatorne, sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine.
Povezivanje mikrofona
Da biste snimali audio sadržaje priključite mikrofon na utičnicu za mikrofon na računaru. Kako biste
ostvarili najbolje rezultate prilikom snimanja, govorite direktno u mikrofon i snimajte u okruženju bez
pozadinskog šuma.
Povezivanje slušalica i mikrofona
Slušalice s kablom ili naglavne slušalice s kablom možete povezati na priključak za audio izlaz
(slušalice) ili za audio ulaz (mikrofon) na računaru. Na tržištu su dostupne razne naglavne slušalice s
integriranim mikrofonom.
Da biste priključili bežične slušalice ili naglavne slušalice na računar, slijedite uputstva proizvođača
uređaja.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego što stavite slušalice,
male slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju
Regulatorne, sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine. Da biste pristupili tom vodiču,
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) > User guides (Korisnički vodiči).
Provjera funkcija zvuka na računaru
NAPOMENA: Da biste postigli najbolje rezultate u snimanju, govorite izravno u mikrofon i snimajte
zvuk u okruženju u kojem nema pozadinske buke.
Za provjeru funkcija zvuka na računaru, pratite sljedeće korake:
1.
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and Sound (Hardver i
zvuk) > Sound (Zvuk).
2.
Kada se otvori prozor Sound (Zvuk), kliknite karticu Sounds (Zvukovi). Pod opcijom Program
Events (Programski događaji), odaberite neki zvučni događaj, na primjer kratki zvučni signal ili
alarm, a zatim kliknite dugme Test (Testiraj).
Trebali biste čuti zvuk iz zvučnika ili priključenih slušalica.
Za provjeru funkcija snimanja na računaru, pratite sljedeće korake:
30
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Accessories (Dodatna oprema) >
Sound Recorder (Snimač zvuka).
2.
Kliknite Start Recording (Počni snimanje) i govorite u mikrofon.
Poglavlje 5 Multimedija
3.
Sačuvajte datoteku na radnu površinu.
4.
Otvorite neki multimedijski program i reproducirajte zvuk.
Da biste potvrdili ili promijenili postavke zvuka na računaru:
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Audio (Zvuk).
Web kamera (samo na odabranim modelima)
Neki računari sadrže integriranu web kameru. Uz pomoć unaprijed instaliranog softvera, možete
koristiti web kameru za snimanje fotografija ili video snimaka. Možete probno prikazati i sačuvati
fotografiju ili video snimak.
Softver web kamere omogućuje vam da eksperimentišete sa sljedećim karakteristikama:
●
Snimanje i dijeljenje videozapisa
●
Softver za videostreaming uz trenutačnu razmjenu poruka
●
Snimanje fotografija
Video
Vaš HP računar je snažan video uređaj koji vam omogućava gledanje živog prijenosa video sadržaja
sa vaših omiljenih web stranica te preuzimanje video sadržaja i filmova koje možete gledati na
računaru bez potrebe pristupa mreži.
Da biste poboljšali uživanje u gledanju koristite jedan od video priključaka i priključite vanjski monitor
ili projektor.
Računar ima jedan ili više sljedećih eksternih video priključaka:
●
VGA
●
DisplayPort
●
Thunderbolt
VAŽNO: Pazite da vanjski uređaj bude povezan na odgovarajući priključak na računaru putem
odgovarajućeg kabla. Pogledajte upute proizvođača ukoliko budete imali nekih pitanja.
NAPOMENA:
računaru.
Pogledajte Upoznajte svoj računar na strani 3 za informacije o video priključcima na
VGA
Priključak za vanjski monitor, ili VGA priključak, je interfejs uređaja za analogni prikaz koji povezuje
vanjski VGA uređaj za prikazivanje, kao što su vanjski VGA monitor ili VGA projektor, sa računarom.
1.
Da biste povezali VGA uređaj za prikazivanje, spojite kabl uređaja na priključak za vanjski
monitor.
Web kamera (samo na odabranim modelima)
31
2.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi),
podesite rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control
Panel (Upravljačka ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod
stavkom Display (Ekran) odaberite Adjust screen resolution (Podesi rezoluciju ekrana).
DisplayPort (samo odabrani modeli)
DisplayPort povezuje računar na opcionalni video ili audio uređaj, kao što je televizija visoke
rezolucije, ili bilo koji kompatibilna digitalna ili audio komponenta. DisplayPort pruža bolju kvalitetu od
VGA priključka za vanjski monitor i poboljšava mogućnost digitalnog povezivanja.
NAPOMENA: Za prenos video i/ili audio signala preko priključka DisplayPort potreban vam je
DisplayPort kabl (kupuje se posebno).
NAPOMENA: Jedan DisplayPort uređaj može se povezati na DisplayPort poveznik na računaru.
Informacije prikazane na ekranu računara mogu se istovremeno prikazivati na DisplayPort uređaju.
Da biste povezali video ili audio uređaj na DisplayPort:
1.
32
Jedan kraj DisplayPort kabla spojite na DisplayPort priključak na računaru.
Poglavlje 5 Multimedija
2.
Uključite drugi kraj kabla u video uređaj u digitalni uređaj za prikaz.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza:
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi),
podesite rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control
Panel (Upravljačka ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod
stavkom Display (Ekran) odaberite Adjust screen resolution (Podesi rezoluciju ekrana).
NAPOMENA: Da biste uklonili kabl uređaja, pritisnite dugme zasuna poveznika kako biste prekinuli
njegovu vezu s računarom.
Povezivanje uređaja Thunderbolt DisplayPort
Priključak Thunderbolt DisplayPort povezuje opcionalni uređaj za prikaz visoke-definicije ili uređaj za
podatke visokih performansi. Taj priključak pruža bolje performanse od VGA priključka za vanjski
monitor i poboljšava mogućnost digitalnog povezivanja.
NAPOMENA: Thunderbolt je nova tehnologija. Instalirajte sve najnovije pogonske programe za
Thunderbolt uređaj prije povezivanja uređaja na Thunderbolt priključak. Thunderbolt kabl i
Thunderbolt uređaj (prodaje se odvojeno) moraju biti kompatibilni s operativnim sistemom Windows.
Da biste utvrdili da li je vaš uređaj certificiran za Thunderbolt za operativni sistem Windows, posjetite
https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Jedan kraj Thunderbolt DisplayPort kabla spojite na Thunderbolt priključak na računaru.
Video
33
2.
Uključite drugi kraj kabla u video uređaj u digitalni uređaj za prikaz.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike ekrana istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipke fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control Panel
(Upravljačka ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom
Display (Ekran) odaberite Adjust screen resolution (Podesi rezoluciju ekrana).
Povezivanje žičanih ekrana pomoću MultiStream Transport
Povezivanje žičanih ekrana sa opcionalnim razvodnikom
MultiStream Transport (MST) pruža podršku za više ekrana na samo jednom povezniku, DisplayPortu, na vašem računaru.
NAPOMENA: Ako vaš računar ima kontroler Nvidia grafike, možete povezati do 4 vanjska uređaja za
prikaz koristeći DisplayPort.
NAPOMENA: Ako vaš računar ima kontroler AMD grafike, možete povezati do 6 vanjskih uređaja za
prikaz koristeći DisplayPort.
Da biste podesili više ekrana, slijedite ove korake:
34
1.
Priključite vanjski razvodnik (kupuje se posebno) na DisplayPort (DP) na vašem računaru
pomoću DP-DP kabla (kupuje se posebno). Vodite računa da je strujni adapter razvodnika
priključen na naizmjeničnu struju.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort na razvodniku.
3.
Za detaljno objašnjenje kako podesiti više ekrana idite u Nvidia kontrolnu tablu ili sa početnog
ekrana ukucajte screen resolution (rezolucija ekrana), ili pritisnite fn+f4. Ako ne vidite neki
Poglavlje 5 Multimedija
od svojih priključenih ekrana, provjerite je li svaki uređaj uključen u odgovarajući priključak na
razvodniku.
NAPOMENA: Izbor više ekrana uključuje „Dupliciraj“, čime se sadržaj sa vašeg ekrana prenosi
na sve uključene ekrane, ili „Proširi“, čime se sadržaj vašeg ekrana proširi preko svih uključenih
ekrana.
Intel bežični prikaz (samo na odabranim modelima)
Intel® Wireless Display vam omogućava da sadržaj na računaru bežično dijelite s TV-om. Da biste
koristili bežični prikaz, neophodan je bežični TV adapter (kupuje se posebno). Moguće je da se DVD
diskovi koji imaju zaštitu izlaza neće moći reproducirati putem funkcije Intel Wireless Display. (No,
DVD diskovi koji nemaju zaštitu izlaza će se reproducirati.) Blu-ray diskovi, koji imaju zaštitu izlaza,
neće se reproducirati putem funkcije Intel Wireless Display. Za detalje o korištenju bežičnog TV
adaptera pogledajte uputstva proizvođača.
NAPOMENA:
omogućeno.
Prije korištenja bežičnog prikaza uvjerite se da je bežično povezivanje na računaru
Video
35
6
Upravljanje napajanjem
NAPOMENA:
Računar može imati dugme za napajanje ili prekidač napajanja. Izraz dugme za
napajanje se u ovom vodiču koristi za upućivanje na sve vrste kontrola napajanja.
Isključivanje računara
UPOZORENJE: Kad se računar ugasi, dolazi do gubitka informacija koje nisu spremljene.
Naredbom za isključivanje zatvaraju se svi otvoreni programi, uključujući i operativni sistem, a nakon
toga isključuju ekran i računar.
Ugasite računar u svakoj od sljedećih okolnosti:
●
Kad trebate zamijeniti bateriju ili pristupiti komponentama unutar računara
●
Kad priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne priključuje na USB (Univerzalna serijska
magistrala) priključak
●
Ukoliko će računar biti van upotrebe i iskopčan sa vanjskog napajanja duže vrijeme
Iako računar možete isključiti pomoću dugmeta za napajanje, preporučeni postupak je korištenje
naredbe za isključivanje operativnog sistema Windows.
NAPOMENA: Ako je računar u stanju mirovanja ili hibernacije, morate najprije izaći iz stanja
mirovanja ili hibernacije da bi se računar mogao isključiti kratkim pritiskom na dugme za napajanje.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite Start (Početak) > Shut down (Isključi).
Ako je računar pasivan, a vi ne možete koristiti prethodni postupak isključivanja, isprobajte sljedeće
vanredne postupke prema priloženom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete. Kliknite ikonu Power (Napajanje), a zatim kliknite Shut down (Isključi).
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Isključite računar iz vanjskog napajanja.
●
Uklonite bateriju na modelima na kojima bateriju može mijenjati korisnik.
Postavljanje opcija napajanja
Korištenje stanja za uštedu energije
Stanje mirovanja se omogućava prilikom sklapanja računara u fabrici.
Kada je pokrenuto stanje mirovanja, lampica napajanja treperi i ekran je isključen. Podaci s kojim ste
radili sačuvaju se u memoriji.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od mogućeg oštećenja audio i video sadržaja, gubitka
funkcionalnosti reproduciranja audio ili videozapisa ili gubitka podataka, stanje mirovanja i hibernacije
ne pokrećite za vrijeme operacija čitanja ili zapisivanja na disk ili vanjsku memorijsku karticu.
36
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: U stanju mirovanja ne možete pokrenuti nikakvu vrstu mrežnog povezivanja niti
koristiti funkcije kompjutera.
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega
Ako je računar uključen, stanje mirovanja možete pokrenuti na jedan od sljedećih načina:
●
Nakratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Zaklopite ekran.
●
Odaberite Start (Početak), kliknite strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim kliknite
Sleep (Stanje mirovanja).
Da biste izašli iz stanja mirovanja:
●
Kratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Ako je ekran zatvoren, otvorite ga.
●
Pritisnite tipku na tastaturi.
●
Lagano dodirnite ili brzo pređite preko dodirne podloge
Kad računar izađe iz stanja mirovanja, lampice napajanja se uključuju i računar se vraća na ekran na
kojem ste prestali raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste postavili traženje lozinke prilikom ponovnog aktiviranja računara, morate
unijeti svoju lozinku za Windows kako bi računar ponovo prikazivao sliku na ekranu.
Pokretanje i izlazak iz stanja hibernacije
Sistem je fabrički postavljen na pokretanje stanja hibernacije nakon perioda neaktivnosti kada radi na
baterijsko ili vanjsko napajanje, odnosno kada baterija dostigne kritičan nivo napunjenosti.
Postavke napajanja i vremena čekanja mogu se promijeniti u Kontrolnoj tabli operativnog sistema
Windows.
Za pokretanje stanja hibernacije:
▲
Odaberite Start (Početak), kliknite strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim kliknite
Hibernate (Pokreni stanje hibernacije).
Za izlazak iz stanja hibernacije:
▲
Kratko pritisnite dugme za napajanje.
Lampice napajanja se uključuju i vaš se rad vraća na ekran, na onom mjestu na kojem ste prestali
raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste odredili traženje lozinke prilikom „buđenja“, morate unijeti svoju Windows
lozinku prije nego što se rad vrati na ekran.
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja
Mjerač napajanja nalazi se u području s obavještenjima na krajnjem desnom uglu trake zadataka.
Mjerač napajanja omogućava vam brzo pristupanje postavkama napajanja i prikaz preostalog nivoa
napunjenosti baterije.
Postavljanje opcija napajanja
37
●
Da biste prikazali procenat preostalog nivoa napunjenosti baterije i trenutnog plana napajanja,
postavite pokazivač na ikonu mjerača napajanja.
●
Da biste koristili Opcije napajanja, ili promijenili plan napajanja, kliknite ikonu mjerača napajanja i
odaberite stavku sa spiska.
Različite ikone mjerača napajanja pokazuju da li računar radi na baterijsko ili na vanjsko napajanje.
Ikona također prikazuje poruku ako je baterija dosegnula nizak ili kritičan nivo napunjenosti.
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada
Da biste podesili računar tako da zatraži upisivanje lozinke prilikom izlaska računara iz stanja
mirovanja ili hibernacije, slijedite ove korake:
1.
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System and Security (Sistem i
sigurnost) > Power Options (Opcije napajanja).
2.
U lijevom okviru kliknite Require a password on wakeup (Zatraži lozinku za nastavak rada).
3.
Kliknite Change Settings that are currently unavailable (Promijeni postavke koje trenutno nisu
dostupne).
4.
Kliknite Require a password (recommended) (Zatraži lozinku (preporučeno)).
NAPOMENA: Ako trebate izraditi ili promijeniti trenutnu lozinku za korisnički račun, kliknite na
Create or change your user account password (Izradi ili promijeni lozinku za korisnički račun), a
zatim slijedite uputstva na ekranu. Ako ne trebate izraditi ili promijeniti lozinku za korisnički
račun, idite na korak 5.
5.
Kliknite Save changes (Sačuvaj promjene).
Korištenje baterijskog napajanja
OPOMENA! Da biste smanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo bateriju koja je priložena
uz računar, zamjensku bateriju koju je obezbijedio HP ili kompatibilnu bateriju koja je kupljena od HP.
Računar radi na baterijsko napajanje uvijek kada nije priključen na vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom. Vijek trajanja baterije računara razlikuje se zavisno od postavki upravljanja napajanjem,
programa koji se na njemu pokreću, osvijetljenosti ekrana, vanjskih uređaja koji su povezani s
računarom i ostalih faktorima. Držanje baterije u računaru uvijek kada je računar uključen u napajanje
naizmjeničnom strujom puni bateriju i štiti vaš rad u slučaju nestanka struje. Ako se u računaru nalazi
napunjena baterija, a on radi na vanjskom napajanju naizmjeničnom strujom putem adaptera
naizmjenične struje, računar će prijeći na baterijsko napajanje kada se adapter naizmjenične struje
iskopča iz računara ili kada se prekine napajanje naizmjeničnom strujom.
NAPOMENA: Kada iskopčate napajanje naizmjeničnom strujom, osvijetljenost ekrana automatski se
smanjuje kako bi se produžio vijek trajanja baterije. Odabrani modeli računara mogu se prebacivati s
jednog grafičkog načina rada na drugi radi produženja vijeka trajanja baterije. Za više informacija
pročitajte Zamjenjiva grafika/dvojna grafika (samo na odabranim modelima) na strani 43.
Pronalaženje dodatnih informacija o bateriji
Odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) pruža sljedeće alatke i informacije o bateriji:
38
●
Alatka Battery Check (Provjera baterije) za testiranje učinkovitosti baterije
●
Informacije o kalibraciji, upravljanju napajanjem i pravilnom održavanju i pohrani radi
maksimalnog povećanja vijeka trajanja baterije
●
Informacije o vrstama, specifikacijama, životnim ciklusima i kapacitetima baterija
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Da biste pristupili informacijama o bateriji:
▲
Odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) > Learn (Učenje) > Power
Plans (Planovi napajanja): Često postavljana pitanja.
Korištenje alatke Battery check (Provjera baterije)
Odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) pruža informacije o statusu baterije u računaru.
Da biste pokrenuli Battery Check (Provjera baterije):
1.
Spojite adapter naizmjenične struje s računarom.
NAPOMENA: Računar mora biti povezan s vanjskim napajanjem kako bi alatka Battery Check
(Provjera baterije) mogla ispravno funkcionirati.
2.
Odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) > Troubleshoot (Rješavanje
problema) > Power, Thermal and Mechanical (Napajanje, zagrijavanje i mehanika).
3.
Kliknite karticu Power (Napajanje), a zatim kliknite Battery Check (Provjera baterije).
Alatka Battery Check (Provjera baterije) ispituje bateriju i njene ćelije, utvrđujući da li ispravno rade, a
zatim izvještava o rezultatima ispitivanja.
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije
▲
Pokazivač postavite na ikonu mjerača napunjenosti baterije na Windows radnoj površini u
području s obavještenjima u krajnjem desnom uglu trake zadataka.
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije
Vrijeme pražnjenja baterije varira ovisno od funkcija koje koristite dok računar radi na baterijsko
napajanje. Maksimalno vrijeme pražnjenja baterije postepeno se skraćuje jer se kapacitet baterije
neizbježno smanjuje.
Savjeti za produženje vremena pražnjenja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje ekrana.
●
Uklonite bateriju iz računara kada se ne koristi ili ne puni ako računar ima bateriju koju može
mijenjati korisnik.
●
Bateriju koju može mijenjati korisnik pohranite na hladnom i suhom mjestu.
●
Odaberite postavku Power saver (Štednja energije) u odjeljku Power Options (Opcije napajanja).
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije
U ovom odjeljku se opisuju fabrički postavljena upozorenja i reakcije sistema. Neka upozorenja o
niskim nivoima napunjenosti baterije i reakcije sistema mogu se promijeniti putem opcije Power
Options (Opcije napajanja). Preference postavljene korištenjem Power Options (Opcije napajanja) ne
utiču na lampice.
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije
Kada baterija kao jedini izvor napajanja za računar dostigne nizak ili kritičan nivo napunjenosti,
dešava se sljedeće:
●
Lampica baterije (samo na odabranim modelima) ukazuje na nizak ili kritičan nivo napunjenosti
baterije.
Postavljanje opcija napajanja
39
– ili –
●
Ikona mjerača napajanja u području sa obavještenjima pokazuje obavještenje o niskom ili
kritičnom nivou napunjenosti baterije.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o mjeraču napajanja pogledajte Korištenje mjerača
napajanja i postavke napajanja na strani 37.
Ako je računar u stanju mirovanja, nakratko će ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i
izgubiti sve podatke koje niste prethodno sačuvali.
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada je dostupno vanjsko napajanje
▲
Priključite neki od sljedećih uređaja:
●
Adapter naizmjenične struje
●
Opcionalni uređaj za priključivanje ili proširenje
●
Opcionalni adapter za napajanje kupljen kao dodatna oprema od kompanije HP
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja
Da biste riješili problem niskog nivoa napunjenosti kada nije dostupan nijedan izvor napajanja,
sačuvajte podatke s kojim radite i isključite računar.
Umetanje ili uklanjanje baterije
Umetanje baterije
Za umetanje baterije:
1.
Preokrenite računar i postavite ga na ravnu površinu sa ležištem za bateriju okrenutim prema
vama.
2.
Umetnite bateriju u ležište baterije, poravnavajući jezičke na bateriji (1) sa urezima na računaru,
a zatim pritisnite bateriju prema dolje dok se ne uklopi na mjesto (2).
Zasun za otpuštanje baterije automatski zaključava bateriju na njeno mjesto.
Uklanjanje baterije
Da biste uklonili bateriju:
UPOZORENJE: Ukoliko uklonite bateriju koja predstavlja jedini izvor napajanja za računar, može
doći do gubitka informacija. Da biste spriječili gubitak informacija, sačuvajte podatke s kojim ste radili
i isključite računar iz operativnog sistema Windows prije nego što uklonite bateriju.
40
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
1.
Preokrenite računar i postavite ga na ravnu površinu sa ležištem za bateriju okrenutim prema
vama.
2.
Gurnite zasun za otpuštanje baterije (1) da biste oslobodili bateriju.
3.
Povucite bateriju gore (2), a zatim je izvadite iz računara (3).
Štednja baterijskog napajanja
●
Odaberite postavke male potrošnje energije putem Opcija napajanja u Windows kontrolnoj tabli:
●
Isključite bežičnu i LAN vezu i izađite iz modemskih aplikacija kada ih ne koristite.
●
Iskopčajte vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite.
●
Zaustavite, onemogućite ili uklonite vanjske memorijske kartice koje ne koristite.
●
Smanjite osvijetljenost ekrana.
●
Prije nego prestanete s radom na računaru, pokrenite stanje mirovanja ili isključite kompjuter.
Pohranjivanje baterije koju može mijenjati korisnik (samo na odabranim modelima)
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja baterije, ne izlažite je visokim temperaturama u
dužim vremenskim razdobljima.
Ukoliko se računar neće koristiti i bit će iskopčan iz vanjskog napajanja više od dvije sedmice,
uklonite bateriju koju može mijenjati korisnik i pohranite je odvojeno od računara.
Da biste produžili napunjenost pohranjene baterije, pohranite je na hladnom i suhom mjestu.
NAPOMENA: Pohranjenu bateriju treba provjeravati svakih šest mjeseci. Ako je kapacitet manji od
50 posto, bateriju ponovno napunite prije vraćanja na pohranu.
Kalibrirajte bateriju prije upotrebe ako je bila pohranjena mjesec dana ili duže.
Odlaganje baterije koju može mijenjati korisnik (samo na odabranim modelima)
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od požara ili opekotina, nemojte rastavljati, razbijati ili bušiti
bateriju; nemojte praviti kratki spoj na vanjskim kontaktima; nemojte odlagati bateriju u vatru ili u
vodu.
Postavljanje opcija napajanja
41
Za informacije o ispravnom odlaganju baterije pogledajte Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti
životne sredine. Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite Start (Početak) > Help and Support
(Pomoć i podrška) > User Guides (Korisnički vodiči). Da biste pristupili informacijama o bateriji,
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška) > Learn (Učenje) > Power Plans
(Planovi napajanja): Često postavljana pitanja.
Zamjena baterije koju može mijenjati korisnik (samo na odabranim modelima)
Alatka Battery Check (Provjera baterije) upozorava vas da bateriju morate zamijeniti kada se
unutrašnja ćelija ne puni ispravno ili kada je kapacitet baterije znatno oslabio. Ako je baterija
eventualno pokrivena HP garancijom, upute sadrže i identifikacijski broj garancije. Poruka vas
upućuje na web stranicu kompanije HP gdje možete naći više informacija o naručivanju zamjenske
baterije.
Korištenje vanjskog napajanja izmjeničnom strujom
OPOMENA!
Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost pojavljivanja sigurnosnih problema, koristite isključivo
adapter naizmjenične struje koji ste dobili s računarom, zamjenski adapter naizmjenične struje koji ste
dobili od kompanije HP ili kompatibilni adapter naizmjenične struje koji ste kupili od kompanije HP.
NAPOMENA:
Za informacije o priključivanju na napajanje naizmjeničnom strujom pogledajte poster
Uputstva za postavljanje koji se nalazi u pakovanju računara.
Vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom obezbjeđuje se putem odobrenog adaptera za
naizmjeničnu struju ili opcionalnih uređaja za priključivanje ili proširenje.
Uključite računar na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom u svakoj od sljedećih okolnosti:
●
Kada punite ili kalibrirate bateriju
●
Kada instalirate ili mijenjate softver sistema
●
Prilikom zapisivanja informacija na CD, DVD ili BD disk (samo na odabranim modelima)
●
Kada je aktivna funkcija Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
●
Kada izrađujete rezervnu kopiju ili vršite obnovu
Kad spojite računar na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Ako je računar uključen, ikona mjerača napajanja u području sa obavještenjima mijenja izgled.
Kad isključite računar iz vanjskog napajanja naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
●
Računar se prebacuje na baterijsko napajanje.
●
Osvijetljenost ekrana automatski se smanjuje kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
Testiranje adaptera naizmjenične struje
Testirajte adapter naizmjenične struje ako računar pokazuje bilo koji od sljedećih simptoma kad je
uključen u napajanje naizmjeničnom strujom:
42
●
Računar se ne uključuje.
●
Ekran se ne uključuje.
●
Lampice napajanja su ugašene.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Da biste testirali adapter naizmjenične struje:
NAPOMENA:
Sljedeće upute odnose se na računare s baterijama koje može mijenjati korisnik.
1.
Isključite računar.
2.
Uklonite bateriju iz računara.
3.
Priključite adapter naizmjenične struje na računar, a zatim ga uključite u utičnicu za
naizmjeničnu struju.
4.
Uključite računar.
●
Ako se lampica napajanja uključi, adapter naizmjenične struje funkcionira ispravno.
●
Ako lampice napajanja ostanu isključene, adapter naizmjenične struje ne funkcionira i treba
ga zamijeniti.
Informacije o nabavci zamjenskog adaptera za napajanje naizmjeničnom strujom zatražite od odjela
za podršku.
Zamjenjiva grafika/dvojna grafika (samo na odabranim modelima)
Odabrani računari opremljeni su zamjenjivom grafikom ili dvojnom grafikom.
●
Zamjenjiva grafika—podržavaju je i AMD™ i Intel. Ako vaš računar ima AMD dinamičku
zamjenjivu grafiku, on podržava samo zamjenjivu grafiku.
●
Dvojna grafika—podržava je samo AMD. Ako vaš računar ima AMD Radeon dvojnu grafiku, on
podržava samo dvojnu grafiku.
NAPOMENA: Dvojna grafika može se omogućiti samo aplikacijama za puni ekran koje koriste
DirectX verziju 10 ili 11.
NAPOMENA: Da biste utvrdili da li vaš računar podržava zamjenjivu grafiku ili dvojnu grafiku,
pogledajte konfiguraciju grafičkog procesora prijenosnog računara. Intel HR centralne procesne
jedinice (CPU) i AMD jedinice ubrzane obrade serije Trinity (APU) podržavaju zamjenjivu grafiku.
AMD-ove APU jedinice serije Trinity A6, A8 i A10 podržavaju dvojnu grafiku. AMD-ove APU jedinice
serije Trinity A4 ne podržavaju dvojnu grafiku.
Zamjenjiva grafika i dvojna grafika omogućavaju dva načina rada za obrađivanje grafike:
●
Način rada za veliku učinkovitost—pokreće aplikacije uz optimalnu učinkovitost.
●
Način rada za uštedu energije—štedi vijek trajanja baterije.
Da biste upravljati postavkama AMD grafike:
1.
Otvorite Catalyst Control Center klikom desnim dugmetom miša na radnu površinu operativnog
sistema Windows, a zatim odaberite Configure Switchable Graphics (Konfiguriraj zamjenjivu
grafiku).
2.
Kliknite karticu Power (Napajanje), a zatim odaberite Switchable Graphics (Zamjenjiva grafika).
Korištenje zamjenjive grafike (samo za odabrane modele)
Zamjenjiva grafika vam omogućava da se prebacujete sa načina rada za veliku učinkovitost i načina
rada za uštedu energije i obratno.
Postavljanje opcija napajanja
43
Da biste upravljati postavkama zamjenjive grafike:
1.
Kliknite desnim dugmetom miša na radnu površinu operativnog sistema Windows, a zatim
odaberite Configure Switchable Graphics (Konfiguriraj zamjenjivu grafiku).
2.
Kliknite karticu Power (Napajanje), a zatim odaberite Switchable Graphics (Zamjenjiva grafika).
Zamjenjiva grafika pojedinačnim aplikacijama dodjeljuje Način rada za veliku učinkovitost ili Način
rada za uštedu energije, na osnovu zahtjeva u pogledu napajanja. Također možete ručno izmijeniti
postavke pojedinačnih aplikacija pronalaženjem aplikacije na padajućem izborniku Recent
Applications (Nedavne aplikacije) ili klikom na stavku Browse (Pretraži), smještenom ispod opcije
Other Applications (Ostale aplikacije). Možete vršiti prebacivanje sa načina rada za veliku
učinkovitost na način rada za uštedu energije i obratno.
NAPOMENA:
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver zamjenjive grafike.
Korištenje dvojne grafike (samo za odabrane modele)
Ako je vaš sistem opremljen dvojnom grafikom (dvije ili više dodanih jedinica za obradu grafike
(GPU)), možete uključiti AMD Radeon dvojnu grafiku kako biste povećali snagu aplikacija i
učinkovitost za aplikacije za puni ekran koje koriste verziju 10 ili 11 softvera DirectX. Za više
informacija o softveru DirectX posjetite http://www.microsoft.com i tražite DirectX.
NAPOMENA: Sistemi dvojne grafike podržavaju samo automatski odabir na osnovu zahtjeva u
pogledu napajanja (dinamička šema) te automatski dodjeljuju način rada za veliku učinkovitost ili
način rada za uštedu energije za pojedinačne aplikacije. No, možete ručno mijenjati postavke za
određenu aplikaciju.
Da biste omogućili ili onemogućili AMD Radeon dvojnu grafiku, odaberite ili poništite odabir okvira za
potvrdu u odjeljku AMD Radeon dvojna grafika, koji se nalazi na kartici Performance (Učinkovitost) u
Catalyst kontrolnom centru.
NAPOMENA:
44
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za AMD softver.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
7
Vanjske kartice i uređaji
Korištenje čitača memorijskih kartica (samo na nekim
modelima)
Opcionalne memorijske kartice omogućavaju sigurnu pohranu podataka i praktično dijeljenje
podataka. Te se kartice često koriste u radu sa digitalnim kamerama i PDA uređajima, kao i drugim
računarima.
Da biste saznali koje formate memorijskih kartica vaš računar podržava, pogledajte Upoznajte svoj
računar na strani 3.
Umetanje memorijske kartice
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja poveznika za memorijsku karticu, koristite
minimalnu silu prilikom umetanja memorijske kartice.
1.
Držite karticu tako da strana s oznakom bude okrenuta prema gore, a priključci prema računaru.
2.
Umetnite karticu u čitač memorijskih kartica i lagano je pritišćite sve dok ne bude čvrsto
postavljena.
Čućete zvuk kada uređaj bude otkriven i možda će se prikazati izbornik opcija.
Uklanjanje memorijske kartice
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od gubitka podataka ili pasivnog sistema, koristite sljedeći
postupak za sigurno uklanjanje memorijske kartice.
1.
Sačuvajte podatke i zatvorite sve programe povezane s memorijskom karticom.
2.
Kliknite ikonu za uklanjanje hardvera koja se nalazi na Windows radnoj površini u području s
obavještenjima, krajnje desno na traci zadataka. Zatim slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje čitača memorijskih kartica (samo na nekim modelima)
45
3.
Pritisnite karticu (1), a zatim je izvadite iz utora (2).
NAPOMENA:
Ako se kartica ne izbaci, povucite je iz utora.
Korištenje ExpressCards kartica (samo za odabrane modele)
ExpressCard kartica je PC kartica visoke kvalitete koja se umeće u utor za ExpressCard karticu.
ExpressCard kartice su dizajnirane tako da odgovaraju standardnim specifikacijama Međunarodne
asocijacije za memorijske kartice osobnih računara (PCMCIA).
Konfigurisanje ExpressCard kartice
Instalirajte samo softver potreban za karticu. Ako u uputstvu proizvođača ExpressCard kartice stoji da
trebate instalirati upravljačke programe uređaja:
●
Instalirajte samo upravljačke programe uređaja za svoj operativni sistem.
●
Nemojte instalirati drugi softver, kao što su usluge kartica, usluge spojnica ili omogućivači, koje
isporučuje proizvođač ExpressCard kartice.
Umetanje ExpressCard kartice
UPOZORENJE: Da biste spriječili oštećenje računara i vanjskih memorijskih kartica, ne umećite PC
karticu u ExpressCard utor.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od nastanka oštećenja na priključcima:
Koristite minimalnu silu prilikom umetanja ExpressCard kartice.
Nemojte premještati ili prevoziti računar dok je ExpressCard u upotrebi.
NAPOMENA:
Sljedeća ilustracija može izgledati nešto drugačije od vašeg računara.
Utor za ExpressCard karticu može sadržavati zaštitni umetak. Da biste uklonili umetak:
1.
46
Pritisnite umetak (1) da ga otkočite.
Poglavlje 7 Vanjske kartice i uređaji
2.
Izvucite umetak iz utora (2).
Da biste umetnuli ExpressCard karticu:
1.
Držite karticu sa naljepnicom okrenutom prema gore i priključcima okrenutima prema računaru.
2.
Umetnite karticu u utor za ExpressCard karticu i lagano je gurajte sve dok čvrsto ne sjedne.
Čućete zvuk kada kartica bude otkrivena i možda će se prikazati izbornik opcija.
NAPOMENA: Prilikom prvog priključivanja ExpressCard kartice poruka u polju za obavijesti daje
vam do znanja da je računar prepoznao karticu.
NAPOMENA:
Da sačuvate energiju, zaustavite ili uklonite ExpressCard karticu kada nije u upotrebi.
Uklanjanje ExpressCard kartice
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od gubitka podataka ili mogućnosti da sistem postane
pasivan, koristite sljedeću proceduru da biste sigurno uklonili ExpressCard karticu.
1.
Sačuvajte informacije i zatvorite sve programe koji su povezani sa ExpressCard karticom.
2.
Kliknite na ikonu za uklanjanje hardvera koja se nalazi na Windows radnoj površini u području s
obavještenjima, krajnje desno na traci zadataka, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
3.
Otpustite i izvadite ExpressCard karticu:
a.
Pažljivo pritisnite ExpressCard karticu (1) da je otkočite.
b.
Izvucite ExpressCard karticu iz utora (2).
Korištenje ExpressCards kartica (samo za odabrane modele)
47
Korištenje pametnih kartica (samo za odabrane modele)
NAPOMENA:
Izraz pametna kartica koristi se u ovom poglavlju za pametne kartice i Java™ kartice.
Pametna kartica je dodatna oprema veličine kreditne kartice i na sebi ima mikročip koji sadrži
memoriju i mikroprocesor. Kao i osobni računari, pametna kartica ima operativni sistem za upravljanje
ulazom i izlazom, a on uključuje sigurnosne osobine za zaštitu protiv upada. Standardne pametne
kartice koriste se sa čitačem pametnih kartica (samo na odabranim modelima).
Da bi se ostvario pristup sadržaju mikročipa, potreban je PIN. Za više informacija o osobinama
pametnih kartica pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start
(Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Umetanje pametne kartice
1.
Držite karticu sa naljepnicom okrenutom prema gore i pažljivo gurajte karticu u čitač pametne
kartice sve dok čvrsto ne sjedne.
2.
Pratite uputstvo s ekrana za prijavu na računar pomoću PIN-a pametne kartice.
Uklanjanje pametne kartice
▲
48
Uhvatite pametnu karticu za rub i izvucite je iz čitača pametne kartice.
Poglavlje 7 Vanjske kartice i uređaji
Korištenje USB uređaja
Univerzalna serijska magistrala (USB) je hardverski interfejs koji se može koristiti za priključivanje
opcionalnog vanjskog uređaja, kao što su USB tastatura, miš, disk, štampač, skener ili koncentrator.
Za neke USB uređaje može biti potreban dodatni softver za podršku koji se obično isporučuje uz
uređaj. Više informacija o softveru za pojedini uređaj možete pronaći u uputstvima proizvođača. Ta
uputstva mogu biti isporučena sa softverom, na disku ili na web lokaciji proizvođača.
Računar ima barem jedan USB priključak koji podržava USB uređaje 1.0, 1.1 ili 3.0. Računar također
može imati USB priključak za punjenje koji osigurava napajanje za vanjski uređaj. Opcionalni
priključni uređaj ili USB čvorište osiguravaju dodatne USB priključke koji se mogu koristiti sa
računarom.
Povezivanje USB uređaja
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od nastanka štete na USB priključku, koristite minimalnu
silu prilikom priključivanja uređaja.
▲
Uključite USB kabl uređaja u USB priključak:
NAPOMENA:
Sljedeća ilustracija može izgledati nešto drugačije od vašeg računara.
Čućete zvuk kada uređaj bude otkriven.
NAPOMENA: Prilikom prvog priključivanja USB uređaja poruka u polju za obavijesti daje vam do
znanja da je računar prepoznao uređaj.
Korištenje USB uređaja
49
Uklanjanje USB uređaja
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od oštećenja USB priključka, nemojte potezati kabl da biste
uklonili USB uređaj.
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od gubitka informacija ili mogućnosti da sistem postane
pasivan, koristite sljedeću proceduru da biste sigurno uklonili USB uređaj.
1.
Da biste uklonili USB uređaj, sačuvajte informacije i zatvorite sve programe koji su povezani sa
uređajem.
2.
Kliknite na ikonu za uklanjanje hardvera koja se nalazi na Windows radnoj površini u području s
obavještenjima, krajnje desno na traci zadataka, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
3.
Uklonite uređaj.
Korištenje opcionalnih vanjskih uređaja
NAPOMENA: Više informacija o potrebnom softveru i pogonskim programima ili o priključcima na
računaru koje trebate koristiti možete pronaći u uputstvima proizvođača.
Da biste povezali vanjski uređaj sa računarom:
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od oštećenja opreme prilikom povezivanja napajanog uređaja,
provjerite da li je uređaj isključen i da li je ukopčan kabl za napajanje naizmjeničnom strujom.
1.
Povežite uređaj sa računarom.
2.
Ako povezujete napajani uređaj, ukopčajte kabl za napajanje uređaja u uzemljenu utičnicu za
naizmjeničnu struju.
3.
Uključite uređaj.
Da biste iskopčali vanjski uređaj koji nema vlastito napajanje, isključite uređaj, a zatim ga iskopčajte
iz računara. Da biste iskopčali vanjski uređaj sa napajanjem najprije isključite uređaj pa ga isključite iz
računara, a zatim iskopčajte kabl za napajanje naizmjeničnom strujom.
Korištenje opcionalnih vanjskih disk jedinica
Prijenosni vanjski pogoni proširuju opcije za pohranu i pristup podacima. USB pogon može se dodati
priključivanjem pogona na USB priključak računara.
NAPOMENA:
računaru.
HP vanjske USB optičke pogone trebalo bi povezati sa napajanim USB priključkom na
Postoje sljedeći tipovi USB diskova:
●
disketna jedinica od 1.44-megabajta
●
modul tvrdog diska
●
vanjski optički disk (CD, DVD i Blu-ray)
●
MultiBay uređaj
Korištenje konektora za priključivanje (samo za odabrane modele)
Konektor za priključivanje povezuje računar sa opcionalnim uređajem za priključivanje. Opcionalni
uređaj za priključivanje osigurava dodatne priključke i konektore koji se mogu koristiti sa računarom.
50
Poglavlje 7 Vanjske kartice i uređaji
NAPOMENA: Sljedeća slika se može neznatno razlikovati od vašeg računara ili uređaja za
priključivanje.
Korištenje opcionalnih vanjskih uređaja
51
8
Disk jedinice
Rukovanje disk jedinicama
UPOZORENJE: Pogoni su osjetljive komponente računara i njima morate pažljivo rukovati. Prije
rukovanja pogonima pogledajte sljedeće mjere opreza. Pogon nemojte ispuštati, stavljati na njega
predmete, izlagati ga tečnostima, ekstremno niskoj ili visokoj temperaturi ili velikoj vlazi.
Prilikom rukovanja pogonima imajte na umu sljedeće mjere opreza:
●
Prije vađenja ili umetanja pogona isključite računar. Ako niste sigurni je li računar isključen, u
stanju mirovanja ili u hibernaciji, uključite ga, a zatim isključite.
●
Prije rukovanja pogonom ispraznite statički elektricitet dodirivanjem uzemljene površine.
●
Ne dodirujte kontakte priključka na prijenosnom pogonu ili na računaru.
●
Ne koristite prekomjernu silu prilikom umetanja pogona u ležište.
●
Ako pogon morate poslati poštom, stavite ga u zaštitnu kovertu ili neko drugo prikladno zaštitno
pakovanje i paket označite oznakom "LOMLJIVO".
●
Ne izlažite pogon magnetnim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima uključuju uređaje
za provjeru na aerodromu i sigurnosne detektore metala. Pokretne trake na aerodromima i slični
sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu koriste rendgenske zrake umjesto magnetizma
i ne oštećuju pogone.
●
Uklonite medij iz pogona prije vađenja pogona iz ležišta, putovanja, otpreme ili pohranjivanja
pogona.
●
Nemojte kucati na tastaturi i pomjerati računar dok optički pogon zapisuje na disk. Postupak
zapisivanja osjetljiv je na vibracije.
●
Prije nego što pomjerite računar koji je povezan sa vanjskim tvrdim diskom pokrenite opciju
mirovanja dok se ekran ne isprazni ili pravilno isključite vanjski tvrdi disk.
Korištenje tvrdih diskova
UPOZORENJE: Da biste spriječili gubitak informacija ili pasivni sistem:
Sačuvajte ono na čemu ste radili i isključite računar prije dodavanja ili zamjene memorijskog modula
ili tvrdog diska.
Ako niste sigurni da li je računar isključen, uključite ga pritiskom na dugme za napajanje. Zatim
isključite računar iz operativnog sistema.
Uklanjanje ili vraćanje servisnog poklopca
Uklanjanje servisnog poklopca
Uklonite servisni poklopac kako biste pristupili utoru za memorijski modul, tvrdom disku i ostalim
komponentama.
52
Poglavlje 8 Disk jedinice
1.
Uklonite bateriju (pogledajte Uklanjanje baterije na strani 40).
2.
S baterijom okrenutom prema sebi, klizno pomjerite zasun za oslobađanje servisnog poklopca
(1) ulijevo, odstranite vijak (ako se koristi opcionalni vijak) (2), a zatim ponovo klizno pomjerite
zasun za oslobađanje (3) kako biste oslobodili servisni poklopac.
NAPOMENA:
poklopca.
3.
Ako ne želite koristiti opcionalni vijak, možete ga pohraniti unutar servisnog
Gurnite servisni poklopac prema prednjem dijelu računara (4) i podignite ga (5) kako biste ga
izvadili.
Vraćanje servisnog poklopca na mjesto
Vratite servisni poklopac na mjesto nakon što ste pristupili utoru za memorijski modul, tvrdom disku,
regulatornoj naljepnici i ostalim komponentama.
1.
Servisni poklopac postavite pod kutom iznad računara tako da prednji rub poklopca bude
poravnat uz prednji rub računara (1).
2.
Poravnajte jezičke (2) na stražnjem rubu servisnog poklopca s urezima na računaru.
3.
Gurnite servisni poklopac prema ležištu baterije dok se servisni poklopac ne uklopi na mjesto.
Korištenje tvrdih diskova
53
4.
S baterijom okrenutom prema sebi klizno pomjerite zasun za oslobađanje servisnog poklopca
ulijevo (3) i, ako želite, umetnite i zategnite opcionalni vijak (4) koji će držati servisni poklopac na
mjestu. Klizno pomjerite zasun za oslobađanje udesno da biste zaključali servisni poklopac (5).
NAPOMENA:
poklopca.
5.
Ako ne želite koristiti opcionalni vijak, možete ga pohraniti unutar servisnog
Umetnite bateriju (pogledajte Umetanje baterije na strani 40).
Zamjena ili nadogradnja tvrdog diska
UPOZORENJE: Da biste spriječili gubitak informacija ili pasivni sistem:
Prije nego što uklonite tvrdi disk iz odjeljka za tvrdi disk, isključite računar. Nemojte uklanjati tvrdi disk
dok je računar uključen, u stanju mirovanja ili hibernacije.
Ako niste sigurni da li je računar isključen, uključite ga pritiskom na dugme za napajanje. Zatim
isključite računar iz operativnog sistema.
Uklanjanje tvrdog diska
Za uklanjanje tvrdog diska:
54
1.
Sačuvajte svoj rad i isključite računar.
2.
Isključite računar iz naizmjenične struje i iskopčajte sve uređaje koji su na njega priključeni.
3.
Preokrenite računar naglavačke na ravnu površinu.
4.
Uklonite bateriju (pogledati Uklanjanje baterije na strani 40).
5.
Uklonite servisni poklopac (pogledati Uklanjanje servisnog poklopca na strani 52).
6.
Otpustite 3 vijka na tvrdom disku (1). Povucite jezičak tvrdog diska (2) nalijevo kako biste
odspojili tvrdi disk.
Poglavlje 8 Disk jedinice
7.
Podignite tvrdi disk (3), a zatim ga izvucite iz ležišta tvrdog diska.
Instaliranje tvrdog diska
NAPOMENA:
Vaš računar se može donekle razlikovati od ilustracija datih u ovom odjeljku.
Za instaliranje tvrdog diska:
1.
Umetnite tvrdi disk u ležište tvrdog diska pod uglom, a zatim ravno položite tvrdi disk u ležište
tvrdog diska (1).
2.
Povucite plastični jezičak (2) prema sredini računara kako biste spojili tvrdi disk sa poveznikom.
Korištenje tvrdih diskova
55
3.
Pritegnite vijke na tvrdom disku (3).
4.
Zamijenite servisni poklopac (pogledajte Vraćanje servisnog poklopca na mjesto na strani 53).
5.
Umetnite bateriju (pogledajte Umetanje baterije na strani 40).
6.
Priključite napajanje naizmjeničnom strujom i vanjske uređaje na računar.
7.
Uključite računar.
Poboljšanje performansi tvrdog diska
Korištenje defragmentatora diska
Tokom korištenja računara fajlovi na tvrdom disku se fragmentiraju. Fragmentirani disk znači da
podaci na disku nisu grupirani jedni uz druge (uzastopni) pa zbog toga tvrdi disk intenzivnije radi kako
bi pronašao fajlove i tako usporava računar. Disk Defragmenter (Program za defragmentaciju diska)
konsolidira (ili fizički reorganizuje) fragmentirane fajlove i direktorije na tvrdom disku, tako da sistem
može efikasno raditi.
NAPOMENA:
Nije neophodno pokretati defragmentator diska na Solid-State disk jedinicama (SSD).
Nakon što pokrenete funkciju Disk Defragmenter (Defragmentacija diska), ona radi bez nadzora.
Međutim, ovisno o veličini tvrdog diska i broju fragmentiranih fajlova Programu za defragmentaciju
diska će možda trebati više od jednog sata da završi defragmentaciju.
HP preporučuje defragmentiranje tvrdog diska najmanje jednom mjesečno. Možete podesiti da se
defragmentator diska pokreće prema mjesečnom rasporedu. Računar možete ručno defragmentirati u
bilo kom trenutku.
56
Poglavlje 8 Disk jedinice
Da biste pokrenuli defragmentator diska:
1.
Povežite računar sa naizmjeničnim napajanjem.
2.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Accessories (Dodatna oprema) >
System Tools (Sistemski alati) > Disk Defragmenter (Defragmentiranje diska).
3.
Kliknite Defragment disk (Defragmentiraj disk).
NAPOMENA: Windows sadržava osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa)
koja poboljšava sigurnost kompjutera. Za zadatke kao što su instaliranje softvera, pokretanje
uslužnih programa ili promjena Windows postavki sistem će možda zatražiti vašu dozvolu ili
lozinku. Pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help
and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i
podrška).
Za dodatne informacije pogledajte pomoć za softver defragmentatora diska.
Korištenje funkcije čišćenja diska
Funkcija Disk Cleanup (Čišćenje diska) traži na tvrdom disku suvišne datoteke koje možete
bezbjedno izbrisati kako biste oslobodili prostor na disku i omogućili računaru da efikasnije radi.
Da biste pokrenuli čišćenje diska:
1.
Kliknite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Accessories (Dodatna oprema) >
System Tools (Sistemski alati) > Disk Cleanup (Čišćenje diska).
2.
Pratite uputstva na ekranu.
Korištenje uslužnog programa HP 3D DriveGuard (samo za odabrane modele)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk tako što parkira pogon i zaustavlja zahtjeve za podacima ako je
ispunjen neki od sljedećih uslova:
●
Ispustili ste računar.
●
Premještali ste računar sa zatvorenim poklopcem dok je radio uz napajanje preko baterije.
Ubrzo nakon što se završi neki od ovih događaja HP 3D DriveGuard vraća tvrdi disk u normalno
stanje rada.
NAPOMENA: Pošto solid state diskovi (SSD) nemaju pokretnih dijelova, njima nije potrebna zaštita
HP 3D DriveGuard.
NAPOMENA: Tvrdi disk u ležištu primarnog tvrdog diska ili u ležištu sekundarnog tvrdog diska
zaštićen je funkcijom HP 3D DriveGuard. Tvrdi disk koji je instaliran u opcionalni priključni uređaj ili je
povezan na USB priključak nije zaštićen funkcijom HP 3D DriveGuard.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za funkciju HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje HP 3D DriveGuard statusa
Lampica tvrdog diska na računaru mijenja boju kako bi prikazala da je pogon u ležištu primarnog
tvrdog diska i/ili pogon u ležištu sekundarnog tvrdog diska (samo na nekim modelima) parkiran. Da
biste utvrdili da li je pogon trenutno zaštićeni ili da li je pogon parkiran, pogledajte ikonu na radnoj
površini operativnog sistema Windows u području s obavještenjima u krajnjem desnom uglu
programske trake ili u Centru za mobilnost:
Korištenje tvrdih diskova
57
Korištenje RAID-a (samo za odabrane modele)
Tehnologija Redundant Arrays of Independent Disks (Redundantna grupa nezavisnih diskova) (RAID)
omogućava računaru da koristi dva ili više tvrdih diskova istovremeno. RAID tretira višestruke pogone
kao jedan neprekinuti pogon, kroz hardverske ili kroz softverske postavke. Ako se više diskova
postavi da rade na takav način, oni se nazivaju RAID nizom. Za više informacija pogledajte web
stranicu kompanije HP. Da biste pristupili najnovijim korisničkim vodičima, obratite se odjelu za
podršku. Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/contactHP. Za podršku širom svijeta idite
na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
58
Poglavlje 8 Disk jedinice
9
Sigurnost
Zaštita računara
Standardne sigurnosne osobine, koje pruža operativni sistem Windows i Setup Utility (Uslužni
program za postavljanje) (BIOS) koje ne pripada operativnom sistemu Windows, mogu zaštititi
osobne postavke i podatke od raznih rizika.
NAPOMENA: Sigurnosna rješenja su dizajnirana da djeluju preventivno. To preventivno djelovanje
ne može da spriječi nepravilno korištenje računara ili njegovu krađu.
NAPOMENA: Prije nego što pošaljete računar na servisiranje, napravite rezervne kopije podataka i
izbrišite povjerljive podatke te uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA:
računaru.
Neke karakteristike navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem
NAPOMENA: Vaš računar podržava Computrace, internetsku uslugu praćenja i obnavljanja
zasnovanu na sigurnosti koja je dostupna u određenim regionima. Ako računar bude ukraden,
Computrace može pratiti računar ako neovlašteni korisnik pristupi internetu. Morate kupiti softver i
pretplatiti se na uslugu kako biste koristili Computrace. Za informacije o naručivanju softvera
Computrace posjetite http://hp-pt.absolute.com.
Rizik za računar
Sigurnosna funkcija
Neovlaštena upotreba računara
HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom, pametnom
karticom, karticom bez kontakata, registriranim scenama lica,
registriranim otiscima prsta ili drugim akreditivima za provjeru
autentičnosti.
Neovlašten pristup uslužnom programu Computer Setup
(f10)
Administratorska lozinka za BIOS u uslužnom programu
Computer Setup*
Neovlašten pristup sadržajima tvrdog diska
DriveLock lozinka ili automatska DriveLock lozinka u
programu Computer Setup*
Neovlašteno pokretanje s opcionalnog eksternog optičkog
pogona (samo na odabranim modelima), opcionalnog
eksternog tvrdog diska (samo na odabranim modelima) ili s
internog mrežnog adaptera
Funkcija Boot options (Opcije pokretanja sistema) u
uslužnom programu Computer Setup*
Neovlašteni pristup Windows korisničkom računu
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašten pristup podacima
●
Softver HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Neovlašten pristup postavkama uslužnog programa
Computer Setup i drugim informacijama o identifikaciji
sistema.
Administratorska lozinka za BIOS u uslužnom programu
Computer Setup*
Neovlašteno uklanjanje računara
Utor za sigurnosni kabl (koristi se sa opcionalnim
sigurnosnim kablom)
*Computer Setup je predinstalirani, na ROM-u zasnovani uslužni program koji se može koristiti čak i kada operativni sistem
ne radi ili se ne može učitati. Za pomicanje i vršenje odabira u uslužnom programu Computer Setup možete koristiti
pokazivački uređaj (TouchPad, pokazivački štapić ili USB miš) ili tastaturu.
Zaštita računara
59
Korištenje lozinki
Lozinka je grupa znakova koje ste odabrali za osiguranje računarskih podataka. Može se postaviti
nekoliko vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite kontrolirati pristup podacima. Lozinke se mogu
postavljati u operativnom sistemu Windows ili programu Setup Utility (Uslužni program za
postavljanje), koji nije vezan za operativni sistem Windows i prethodno je instaliran na računaru.
●
Administratorska lozinka za BIOS i lozinka za DriveLock su postavljene u programu Computer
Setup (Postavljanje računara) i njima upravlja BIOS datog sistema.
●
Lozinke za automatski DriveLock su omogućene u programu Computer Setup (Postavljanje
računara).
●
Windows lozinke postavljaju se samo u operativnom sistemu Windows.
●
Ako je HP SpareKey (HP Rezervni ključ) postavljen ranije, i ako ste zaboravili administratorsku
lozinku za BIOS psravljenu u programu Computer Setup, možete koristiti HP SpareKey kako
biste pristupili tom uslužnom programu.
●
Ako zaboravite i korisničku i glavnu lozinku za DriveLock, postavljene u uslužnom programu
Computer Setup, tvrdi disk koji je zaštićen lozinkama biće trajno zaključan i više se neće moći
koristiti.
Možete koristiti istu lozinku za funkciju programa Computer Setup i za sigurnosnu funkciju sistema
Windows. Možete koristiti istu lozinku i za više funkcija uslužnog programa Computer Setup.
Poslužite se sljedećim savjetima za izradu i spremanje lozinki:
●
Prilikom izrade lozinki pratite zahtjeve koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za različite aplikacije ili web stranice, i nemojte koristiti svoju
Windows lozinku za bilo koju drugu aplikaciju ili web stranicu.
●
Koristite Upravitelja lozinkama za HP Client Security kako biste pohranili korisnička imena i
lozinke za sve web lokacije i aplikacije. Moći ćete ih bezbjedno pročitati u budućnosti ako ih se
ne budete mogli sjetiti.
●
Nemojte čuvati lozinke u datoteci koja se nalazi na računaru.
Sljedeće tabele sadrže spisak najčešće korištenih administratorskih lozinki za Windows i BIOS i
opisuju njihove funkcije.
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup Windows računu na administratorskom nivou.
NAPOMENA: Postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup Windows korisničkom računu.
*Za informacije o postavljanju administratorske lozinke za Windows ili lozinke za korisnika sistema Windows, pogledajte
odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
60
Poglavlje 9 Sigurnost
Postavljanje lozinki u uslužnom programu Computer Setup
Lozinka
Funkcija
administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup uslužnom programu Computer Setup.
NAPOMENA: Ako su omogućene funkcije za sprečavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda nećete
moći ukloniti lozinku dok se te funkcije ne onemoguće.
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup internom tvrdom disku koji je zaštićen aplikacijom
DriveLock. Koristi se i za uklanjanje DriveLock zaštite. Ova
lozinka se postavlja u stavci DriveLock Passwords (lozinke
za DriveLock) tokom procesa omogućivanja.
NAPOMENA: Da biste mogli ukloniti DriveLock lozinku,
morate prethodno postaviti administratorsku lozinku za BIOS
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup internom tvrdom disku koji je zaštićen aplikacijom
DriveLock, a postavlja se u stavci DriveLock Passwords
tokom procesa omogućivanja.
NAPOMENA: Da biste mogli ukloniti DriveLock lozinku,
morate prethodno postaviti administratorsku lozinku za BIOS
*Detalje o svakoj od ovih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali ovu lozinku, pratite sljedeće korake:
Postavljanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Security (Sigurnost) > Set
Administrator Password (Postavite administratorsku lozinku), a zatim pritisnite tipku enter.
4.
Kad se to od vas zatraži, upišite lozinku.
5.
Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite novu lozinku za potvrdu.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj), a
zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
Korištenje lozinki
61
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Security (Sigurnost) >
Change Password (Promijenite lozinku), a zatim pritisnite tipku enter.
4.
Kad se to od vas zatraži, upišite svoju trenutnu lozinku.
5.
Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite svoju novu lozinku za potvrdu.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save
(Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Security (Sigurnost) >
Change Password (Promijenite lozinku), a zatim pritisnite tipku enter.
4.
Kad se to od vas zatraži, upišite svoju trenutnu lozinku.
5.
Kad se od vas zatraži nova lozinka, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
6.
Pročitajte upozorenje. Za nastavak, odaberite YES (Da).
7.
Kad se od vas zatraži da ponovo upišete novu lozinku, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite
tipku enter.
8.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save
(Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Unošenje administratorske lozinke za BIOS
Kad se od vas zatraži BIOS administrator password (administratorska lozinka za BIOS), upišite novu
lozinku (služeći se istim tipkama koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite tipku enter.
Nakon tri neuspješna pokušaja unošenja administratorske lozinke za BIOS morate ponovo pokrenuti
računar i pokušati ponovo.
Upravljanje lozinkom za DriveLock uslužnog programa Computer Setup
UPOZORENJE: Kako biste spriječili da se tvrdi disk koji je zaštićen aplikacijom DriveLock trajno
zaključa, zabilježite korisničku i glavnu lozinku za DriveLock na sigurnom mjestu, dalje od računara.
Ako zaboravite obje lozinke za DriveLock, tvrdi disk biće trajno zaključan i više se neće moći koristiti.
DriveLock zaštita sprečava neovlašten pristup sadržajima tvrdog diska. DriveLock se može primijeniti
samo na interni tvrdi disk (diskove) računara. Kad se DriveLock zaštita primijeni na disk, mora se
62
Poglavlje 9 Sigurnost
unijeti lozinka za pristup disku. Da bi mu se moglo pristupiti lozinkama za DriveLock, disk se mora
umetnuti u računar ili u napredan replikator priključka.
NAPOMENA: Da biste mogli postaviti DriveLock lozinku, morate prethodno postaviti
administratorsku lozinku za BIOS
Da bi se DriveLock zaštita mogla primijeniti na interni tvrdi disk, potrebno je postaviti korisničku i
glavnu lozinku u uslužnom programu Computer Setup. Obratite pažnju na sljedeće pojedinosti
vezane za korištenje DriveLock zaštite:
●
Nakon što se na tvrdi disk primijeni DriveLock zaštita, tvrdom disku se može pristupiti samo
unošenjem korisničke ili glavne lozinke.
●
Vlasnik korisničke lozinke trebao bi da bude svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska.
Vlasnik glavne lozinke može da bude ili administrator sistema ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička i glavna lozinka mogu biti potpuno jednake.
●
Korisničku ili glavnu lozinku možete izbrisati samo uklanjanjem DriveLock zaštite sa diska.
DriveLock zaštita može se ukloniti sa diska samo pomoću glavne lozinke.
Postavljanje lozinke za DriveLock
Za postavljanje lozinke za DriveLock u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press the ESC
key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) > DriveLock i pritisnite enter.
4.
Kliknite Set DriveLock Password (global) (Postavi DriveLock lozinku (globalno)).
5.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
6.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali tvrdi disk koji želite zaštititi,
a zatim pritisnite enter.
7.
Pročitajte upozorenje. Za nastavak, odaberite YES (Da).
8.
Kad se to od vas zatraži, upišite glavnu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
9.
Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite glavnu lozinku za potvrdu, a zatim pritisnite tipku enter.
10. Kad se to od vas zatraži, upišite korisničku lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
11. Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite korisničku lozinku za potvrdu, a zatim pritisnite tipku
enter.
12. Za potvrdu DriveLock zaštite na disku koji ste odabrali, upišite DriveLock u polju za potvrdu, a
zatim pritisnite tipku enter.
NAPOMENA:
Potvrda DriveLock zaštite je osjetljiva na pravilnu upotrebu velikih i malih slova.
13. Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save
(Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Korištenje lozinki
63
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Unošenje lozinke za DriveLock
Provjerite je li tvrdi disk umetnut u računar (ne u opcionalni uređaj za priključivanje ili u vanjski
MultiBay).
Kad se od vas zatraži DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), unesite svoju korisničku ili glavnu
lozinku (služeći se istom vrstom tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite tipku
enter.
Nakon 2 neispravna pokušaja unošenja lozinke, morate ugasiti računar i pokušati ponovo.
Izmjena lozinke za DriveLock
Za izmjenu lozinke za DriveLock u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press the ESC
key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) > DriveLock i pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Set DriveLock lozinku, i
onda pritisnite enter.
6.
Pomoću tipki sa strelicom odaberite unutrašnji tvrdi disk, a zatim pritisnite enter.
7.
Pomoću pokazivačkog uređaja ili tipki sa strelicama odaberite Change Password (Promijeni
lozinku).
8.
Kad se to od vas zatraži, upišite svoju trenutnu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
9.
Kad se to od vas zatraži, upišite novu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
10. Kad se to od vas zatraži, ponovo upišite novu lozinku za potvrdu, a zatim pritisnite tipku enter.
11. Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save
(Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Uklanjanje DriveLock zaštite
Za uklanjanje DriveLock zaštite u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
64
1.
Uključite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje poruka „Press the ESC
key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) > DriveLock i pritisnite enter.
Poglavlje 9 Sigurnost
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali stavku Set DriveLock
Password (Postavi DriveLock lozinku), a zatim pritisnite enter.
6.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali interni tvrdi disk, a zatim
pritisnite enter.
7.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Disable protection
(Onemogući zaštitu).
8.
Upišite svoju glavnu lozinku, a zatim pritisnite tipku enter.
9.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj), a
zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Korištenje funkcije Automatski DriveLock programa Computer Setup
(Postavljanje računara)
U okruženju sa više korisnika možete postaviti lozinku za Automatski DriveLock. Kad je omogućena
lozinka za Automatski DriveLock, za vas će biti izrađena nasumična korisnička lozinka i glavna
lozinka za DriveLock. Kad bilo koji korisnik unese akreditiv za lozinku, ista nasumična korisnička
lozinka i glavna lozinka za DriveLock biće upotrijebljena za otključavanje diska.
NAPOMENA: Da biste mogli pristupiti osobinama funkcije Automatic DriveLock, morate prethodno
postaviti administratorsku lozinku za BIOS
Unošenje lozinke za Automatski DriveLock
Za omogućavanje lozinke za Automatski DriveLock u uslužnom programu Computer Setup, pratite
sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) > Automatic DriveLock (Automatski Drive Lock) i pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali interni tvrdi disk, a zatim
pritisnite enter.
6.
Pročitajte upozorenje. Za nastavak, odaberite YES (Da).
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup, kliknite ikonu Save (Sačuvaj), a
zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Korištenje lozinki
65
Uklanjanje zaštite Automatski DriveLock
Za uklanjanje DriveLock zaštite u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Security (Sigurnost) > Hard
Drive Tools (Alati tvrdog diska) > Automatic DriveLock (Automatski Drive Lock) i pritisnite enter.
4.
Unesite administratorsku lozinku za BIOS i zatim pritisnite enter.
5.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali interni tvrdi disk, a zatim
pritisnite enter.
6.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama da biste odabrali Disable protection
(Onemogući zaštitu).
7.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup, kliknite ikonu Save
(Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim pratite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Uređaj ugrađene TPM sigurnosti (samo na odabranim
modelima)
TPM (Trusted Platform Module) pruža dodatnu sigurnost vašem računaru. TPM postavke možete
izmijeniti u programu Computer Setup. Za informacije o mijenjanju postavki programa Computer
Setup, pogledajte Korištenje uslužnog programa Computer Setup na strani 81.
Sljedeća tabela opisuje TPM postavke u programu Setup Utility.
Postavke
Funkcija
Uređaj sa ugrađenom TPM sigurnosti
Dostupno/Skriveno
TPM Status
Stanje ugrađene sigurnosti
66
Poglavlje 9 Sigurnost
●
Ako je postavljena administratorska lozinka, možete odabrati Available
(Dostupno).
●
Ako odaberete Hidden (Sakriveno), TPM uređaj neće biti vidljiv u
operativnom sistemu.
Uključeno/Isključeno
●
Ako nije postavljena administratorska lozinka ili ako je TPM sigurnosni
uređaj postavljen na Hidden (Sakriveno), ovaj unos će biti sakriven.
●
Ta vrijednost pokazuje trenutno fizičko stanje TPM-a. Stanje se uključuje
ili isključuje putem postavke stanja ugrađene zaštite.
Bez rada/Isključeno/Uključeno
●
Ako nije postavljena administratorska lozinka ili ako je TPM sigurnosni
uređaj postavljen na Hidden (Sakriveno), ovaj unos će biti sakriven.
●
TPM funkciju možete uključiti ili isključiti
Postavke
Funkcija
●
Funkcija TPM podešena na fabrički zadane
vrijednosti
Kada se računar ponovo pokrene nakon što je postavljena TPM funkcija,
ova vrijednost je postavljena na Bez rada.
Ne/Da
●
Ako administratorska lozinka nije postavljena ili ako je TPM sigurnosni
uređaj postavljen na Hidden (Sakriveno), ovaj unos će biti sakriven.
●
Ako je Ugrađeno sigurnosno stanje podešeno na Uključeno, odaberite
Da kako biste ponovo podesili TPM na fabričke postavke, a zatim
pritisnite f10 kako biste sačuvali promjene i izašli. Prikazuje se poruka
potvrde kako bi se obrisao TPM. Pritisnite f1 kako biste ponovo postavili
TPM ili pritisnite f2 kako biste otkazali radnju.
Korištenje antivirusnog softvera
Kada koristite računar za pristupanje e-pošti, mreži ili Internetu, postoji mogućnost da ga izložite
računarskim virusima. Računarski virusi mogu onemogućiti rad operativnog sistema, programa ili
uslužnih programa, odnosno dovesti do njihovog nepravilnog rada.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih i u većini slučajeva popraviti štetu koji su
eventualno napravili. Da biste osigurali stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa, antivirusni softver
mora biti ažuran.
Za više informacija o računarskim virusima, utipkajte viruses (virusi) u okvir za pretragu u
odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenje softvera zaštitnog zida
Zaštitni zidovi su dizajnirani da spriječe neovlašteni pristup sistemu ili mreži. Zaštitni zid može biti
softverski program koji instalirate na svoj računar i/ili mrežu, odnosno to istovremeno može biti
hardversko i softversko rješenje.
Postoje dva tipa zaštitnog zida:
●
Zaštitni zid na glavnom računaru – to je softver koji štiti samo računar na kome je instaliran.
●
Zaštitni zid na mreži – instaliran je između DSL ili kablovskog modema i matične mreže radi
zaštite svih računara u mreži.
Kada je zaštitni zid instaliran u sistemu, svi podaci koji se šalju u sistem ili iz njega nadgledaju se i
uspoređuju sa skupom korisnički definiranih kriterija sigurnosti. Svi podaci koji ne zadovoljavaju te
kriterije blokirani su.
Vaš računar ili oprema za umrežavanje mogu imati već instaliran zaštitni zid. Ukoliko nije instaliran,
dostupna su softverska rješenja za zaštitni zid.
NAPOMENA: Pod određenim uvjetima, zaštitni zid može blokirati pristup Internet igrama, ometati rad
mrežnog štampača ili dijeljenje datoteka na mreži te blokirati autorizovane priloge e-pošte. Da biste
privremeno riješili ovaj problem, onemogućite zaštitni zid, obavite željeni zadatak, a zatim ponovo
omogućite zaštitni zid. Da biste trajno riješili problem, ponovo konfigurišite zaštitni zid.
Korištenje antivirusnog softvera
67
Instaliranje ažuriranja kritične važnosti
UPOZORENJE: Kompanija Microsoft® šalje upozorenja u vezi sa ključnim ažuriranim verzijama. Da
biste zaštitili računar od sigurnosnih upada i računarskih virusa, instalirajte sve ključne ažurirane
verzije kompanije Microsoft čim primite upozorenje.
Moguće je da su ažurirane verzije operativnog sistema i drugog softvera postale dostupne nakon što
je računar isporučen iz fabrike. Da biste bili sigurni da su na računaru instalirana sva dostupna
ažuriranja, pogledajte sljedeće smjernice:
1.
Pokrenite Windows Update (Ažuriranje sistema Windows) čim postavite računar.
2.
Nakon toga, Windows Update (Ažuriranje operativnog sistema Windows) pokrećite jednom
mjesečno.
3.
Pribavljajte ažurirane verzije operativnog sistema Windows i drugih aplikacija kompanije
Microsoft, čim se one objave, putem web stranice kompanije Microsoft i veza za ažuriranje u
odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenje funkcije HP Client Security Manager
Softver HP Client Security Manager je unaprijed instaliran na odabranim modelima računara. Ovom
softveru može se pristupiti putem kontrolne table operativnog sistema Windows. On pruža sigurnosne
funkcije koje pomažu protiv neovlaštenog pristupa računaru, mrežama i ključnim podacima. Za više
informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP Client Security.
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla
NAPOMENA: Sigurnosni kabl je dizajniran da funkcionira preventivno, ali ne može da spriječi
nepravilno korištenje računara ili njegovu krađu.
NAPOMENA: Utor za sigurnosni kabl na vašem računaru može izgledati nešto drugačije od onog
koji je prikazan na ilustraciji u ovom odjeljku. Pogledajte Upoznajte svoj računar na strani 3 kako
biste pronašli utor za sigurnosni kabl na računaru.
68
1.
Omotajte sigurnosni kabl oko učvršćenog predmeta.
2.
Umetnite ključ (1) u bravu na kablu (2).
3.
Umetnite bravu na kablu u utor za sigurnosni kabl na računaru (3), a zatim zaključajte bravu na
kablu pomoću ključa.
Poglavlje 9 Sigurnost
Korištenje čitača otiska prsta (samo za odabrane modele)
Integrirani čitači otiska prsta su dostupni za odabrane modele računara. Da biste koristili čitač otiska
prsta, morate pohraniti otiske prstiju u Upravitelju akreditivima programa HP Client Security.
Pogledajte odjeljak Help (Pomoć) softvera HP Client Security.
Nakon što pohranite otiske prstiju u Upravitelju akreditivima, možete koristiti upravitelj lozinkama
programa HP Client Security kako biste pohranili i popunili korisnička imena i lozinke u podržanim
web stranicama i aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta je mali metalni senzor koji se nalazi u sljedećim dijelovima računara:
●
pri dnu TourchPada
●
s desne strane tastature
●
s gornje desne strane ekrana
●
s lijeve strane ekrana
Ovisno o modelu računara, čitač može biti postavljen horizontalno ili vertikalno. Obe verzije iziskuju
da pređete prstom okomito na metalni senzor. Pogledajte Upoznajte svoj računar na strani 3 kako
biste pronašli čitač na računaru.
Korištenje čitača otiska prsta (samo za odabrane modele)
69
10 Održavanje
Dodavanje ili zamjena memorijskih modula
Računar ima jedan pretinac za memorijski modul. Kapacitet računara može da se nadogradi
dodavanjem memorijskog modula u slobodni utor modula za memorijsko proširenje ili
nadograđivanjem postojećeg memorijskog modula u utoru primarnog memorijskog modula.
NAPOMENA: Prije dodavanja ili zamjenjivanja memorijskog modula, provjerite da li računar ima
najnoviju verziju BIOS-a i ažurirajte BIOS ako je potrebno. Pogledajte Ažuriranje BIOS-a
na strani 82.
UPOZORENJE: Ako ne ažurirate računar na najnoviji BIOS prije instaliranja ili zamjene memorijskog
modula, mogu se pojaviti razni problem sa sistemom.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od električnog udara i oštećenja opreme, isključite kabl za
napajanje i uklonite sve baterije prije instaliranja memorijskog modula.
UPOZORENJE: Elektrostatičko pražnjenje (ESD) može oštetiti elektronske komponente. Prije
započinjanja bilo kog postupka, obavezno ispraznite statički elektricitet dodirivanjem uzemljenog
metalnog predmeta.
UPOZORENJE: Da biste spriječili gubitak informacija ili pasivni sistem:
Isključite računar prije nego što dodate ili zamijenite memorijske module. Nemojte uklanjati
memorijski modul dok je računar uključen, u stanju mirovanja ili hibernacije.
Ako niste sigurni da li je računar isključen ili u stanju hibernacije, uključite ga pritiskom na dugme za
napajanje. Zatim isključite računar preko operativnog sistema.
NAPOMENA: Da biste koristili dvokanalnu konfiguraciju kada dodajete drugi memorijski modul,
vodite računa da dva memorijska modula budu identična.
NAPOMENA: Primarna memorija nalazi se na dnu memorijskog utora, a memorija za proširenje
nalazi se na vrhu memorijskog utora.
Dodavanje ili zamjena memorijskog modula:
1.
Sačuvajte podatke s kojim ste radili i isključite računar.
2.
Isključite napajanje naizmjeničnom strujom i vanjske uređaje koji su povezani s računarom.
3.
Uklonite bateriju (pogledajte Uklanjanje baterije na strani 40).
4.
Uklonite servisni poklopac (pogledajte Uklanjanje servisnog poklopca na strani 52).
5.
Ako mijenjate memorijski modul, uklonite postojeći memorijski modul:
a.
Povucite spojnice (1) na obje strane memorijskog modula.
Memorijski modul će se izdići.
70
Poglavlje 10 Održavanje
b.
Uhvatite rub memorijskog modula (2) i lagano povucite memorijski modul iz utora za
memorijski modul.
UPOZORENJE: Da biste izbjegli oštećenja memorijskog modula, držite ga samo za
rubove. Ne dodirujte komponente na memorijskom modulu.
Da biste zaštitili memorijski modul nakon uklanjanja, stavite ga u spremnik zaštićen od
statičkog elektriciteta.
6.
Umetanje novog memorijskog modula:
UPOZORENJE: Da biste izbjegli oštećenja memorijskog modula, držite ga samo za rubove. Ne
dodirujte komponente na memorijskom modulu.
a.
Poravnajte narezani rub (1) memorijskog modula sa jezičkom u utoru memorijskog modula.
b.
Postavite memorijski modul prema površini pretinca za memorijski modul pod uglom od 45
stepeni i pritisnite ga (2) u utor za memorijski modul dok ne legne na mjesto.
Dodavanje ili zamjena memorijskih modula
71
c.
Pažljivo pritišćite memorijski modul (3) nadolje, ravnomjerno primjenjujući pritisak na njegov
lijevi i desni rub, dok se spojnice ne uklope na mjesto.
UPOZORENJE:
Da biste spriječili oštećenja memorijskog modula, nemojte ga savijati.
7.
Zamijenite servisni poklopac (pogledajte Vraćanje servisnog poklopca na mjesto na strani 53).
8.
Umetnite bateriju (pogledajte Umetanje baterije na strani 40).
9.
Priključite napajanje naizmjeničnom strujom i vanjske uređaje na računar.
10. Uključite računar.
Čišćenje računara
Za bezbjedno čišćenje računara koristite sljedeće proizvode:
●
Dimetil benzil amonijum hlorid, maksimalne koncentracije 0,3% (na primjer, jednokratne
maramice raznih proizvođača).
●
Bezalkoholna tekućina za čišćenje stakla
●
Voda s blagom otopinom sapuna
●
Suha krpa od mikrovlakana ili jelenske kože (krpa protiv statičkog elektriciteta, bez masnoća)
●
Maramice protiv statičkog elektriciteta
UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje jakih otapala za čišćenje koja mogu trajno oštetiti vaš
računar. Ako niste sigurni da li je neko sredstvo za čišćenje bezbjedno za vaš računar, provjerite
sadržaj proizvoda kako biste bili sigurni da u datom sredstvu nema sastojaka kao što su alkohol,
aceton, amonijum hlorid, metilen hlorid i hidrokarbonati.
72
Poglavlje 10 Održavanje
Vlaknasti materijali, kao što su papirni ubrusi, mogu ostaviti ogrebotine na računaru. S vremenom se
u ogrebotinama mogu nagomilati nakupine prljavštine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Za sigurno čišćenje računara slijedite procedure opisane u ovom odjeljku.
OPOMENA!
uključen.
Da biste spriječili strujni udar ili oštećenja komponenata nemojte čistiti računar dok je
●
Isključite računar.
●
Isključite napajanje naizmjeničnom strujom.
●
Isključite sve vanjske uređaje s vlastitim napajanjem.
UPOZORENJE: Da biste spriječili moguća oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte prskati
sredstva za čišćenje ili tekućine direktno na površinu računara. Curenje tekućina po površini može
trajno oštetiti unutrašnje komponente.
Čišćenje ekrana (hibridni ili prijenosni računari)
Lagano prebrišite ekran mekom krpom bez dlačica koja je navlažena bezalkoholnim sredstvom za
čišćenje stakla. Pazite da ekran bude suh prije nego ga zatvorite.
Čišćenje stranica ili poklopca
Za čišćenje stranica ili poklopca koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože navlaženu
nekim ranije spomenutim sredstvom za čišćenje ili odgovarajuću jednokratnu maramicu.
NAPOMENA: Prilikom čišćenja poklopca računara koristite kružne pokrete da biste bolje odstranili
prljavštinu i nakupine.
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte
koristiti papučicu usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može da ostavi kućne otpatke na površini
tastature.
UPOZORENJE: Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti, pazite da tekućine ne dospiju
između tipki.
●
Za čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske
kože navlaženu nekim od ranije spomenutih sredstava za čišćenje ili koristite odgovarajuću
jednokratnu maramicu.
●
Da biste spriječili priljepljivanje tipki i odstranili prašinu, dlačice i čestice s tastature, koristite
konzervu kompresovanog zraka sa slamkom.
Ažuriranje programa i pogonskih programa
HP preporučuje da redovno ažurirate aplikacije i pogonske programe najnovijim verzijama. Ažuriranje
softvera može riješiti probleme i omogućiti nove funkcije i opcije na računaru. Tehnologija se uvijek
mijenja i ažuriranje aplikacija i pogonskih programa omogućava računaru da radi na najnovijoj
tehnologiji koja je dostupna. Na primjer, starije grafičke komponente možda neće dobro funkcionisati
sa najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih pogonskih programa vaša oprema neće postizati
maksimalni učinak.
Ažuriranje programa i pogonskih programa
73
Da biste preuzeli najnovije verzije HP aplikacija i pogonskih programa idite na http://www.hp.com/
support. Osim toga, prijavite se za primanje automatskih obavještenja o ažuriranim verzijama kada
postanu dostupne.
Korištenje softvera SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je alat koji omogućava brzi pristup SoftPaq informacijama za
HP poslovne računare bez zahtijevanja SoftPaq broja. Korištenjem tog alata može jednostavno
pretraživati pakete SoftPaq, a zatim ih preuzeti i ažurirati.
SoftPaq Download Manager funkcionira tako da čita i preuzima, sa HP FTP-lokacija, objavljeni fajl
baze podataka koja sadrži model računara i SoftPaq informacije. SoftPaq Download Manager vam
omogućava da specificirate jedan ili više modela računara kako bi se utvrdilo koji su paketi SoftPaq
dostupni za preuzimanje.
SoftPaq Download Manager provjerava na HP FTP-lokaciji imali ažuriranja baze podataka i softvera.
Ako se pronađu ažuriranja, ona se automatski preuzimaju i primjenjuju.
Softver SoftPaq Download Manager je dostupan na web lokaciji kompanije HP. Da biste koristili
SoftPaq Download Manager za preuzimanje paketa SoftPaq, prvo morate preuzeti i instalirati
program. Idite na http://www.hp.com/go/sdm i slijedite uputstva za preuzimanje i instaliranje
programa SoftPaq Download Manager.
Da biste preuzeli pakete SoftPaq:
▲
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > HP > HP SoftPaq Download
Manager.
NAPOMENA: Ako funkcija User Account Control (Kontrola korisničkog računa) to zatraži od vas,
kliknite Yes (Da).
74
Poglavlje 10 Održavanje
11 Izrada rezervnih kopija i obnova
Računar sadrži alate operativnog sistema Windows i kompanije HP koji omogućavaju zaštitu i, po
potrebi, povrat informacija ako to bude potrebno. Te alatke vam pomažu da, u nekoliko jednostavnih
koraka, vratite računar u pravilno radno stanje. Ovo poglavlje pruža informacije o sljedećim
procesima:
●
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
●
Obnavljanje i popravljanje sistema
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
Obnavljanje nakon pada sistema je potpuno samo onoliko koliko je potpuna posljednja rezervna
kopija.
1.
Nakon što izvršite uspješno postavljanje računara, kreirajte HP medije za obnavljanje. Ovim
korakom kreira se DVD disk operativnog sistema Windows 7 i DVD za Obnavljanje pogonskih
programa. Rezervna kopija DVD diska sistema Windows se može koristiti za ponovno
instaliranje originalnog operativnog sistema u slučajevima kada je tvrdi disk oštećen ili
zamijenjen. DVD disk za Obnavljanje pogonskih programa instalira određene pogonske
programe i aplikacije. Pogledajte Izrada medija za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc
Creator (Kreator diska za obnovu) na strani 76.
2.
Koristite alate za izradu rezervne kopije i obnavljanje u sistemu Windows kako biste uradili
sljedeće:
●
pravljenje rezervnih kopija pojedinačnih dokumenata i fascikli,
●
izrada rezervne kopije cjelokupnog tvrdog diska (samo na odabranim modelima)
●
Izrada diskova za obnovu sistema (samo za odabrane modele) pomoću instaliranog
optičkog pogona (samo za odabrane modele) ili opcionalnog vanjskog optičkog pogona
●
Kreiranje referentnih tačaka za obnavljanje sistema
NAPOMENA: U ovom vodiču je opisan pregled opcija za izradu rezervne kopije, obnavljanje i
popravljanje. Za više detalja o alatkama pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da
biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and
Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Za slučaj nestabilnosti sistema HP preporučuje da odštampate postupke za obnovu i
sačuvate ih za kasniju upotrebu.
U slučaju pada sistema, za obnovu sadržaja kompjutera možete koristiti rezervne kopije fajlova.
Pogledajte Izrada rezervnih kopija podataka na strani 76.
Smjernice
●
Kada kreirate medije za obnovu ili rezervne kopije pohranjujete na diskove, koristite neke od
sljedećih vrsta diskova (kupuju se zasebno): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ili DVD
±RW. Upotrijebljeni diskovi zavisit će od vrste optičkog pogona koja se koristi.
●
Provjerite da li je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom prije pokretanja procesa
izrade rezervnih kopija ili kreiranja diskova za obnovu.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
75
Izrada medija za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator
diska za obnovu)
HP Recovery Disc Creator je softverski program koji nudi alternativan način izrade medija za
oporavak. Nakon uspješnog postavljanja računara možete izraditi medije za obnovu pomoću
programa HP Recovery Disc Creator. Ovaj medij za obnovu vam omogućava da ponovo instalirate
izvorni operativni kao i odabrane pogonske programe i aplikacije u slučaju oštećenja tvrdog diska. HP
Recovery Disc Creator može izraditi dvije vrste DVD-ova za obnovu:
●
DVD sistema Windows 7 —instalira operativni sistem bez dodatnih pogonskih programa ili
aplikacija.
●
DVD za Obnovu pogonskih programa – instalira samo određene pogonske programe i aplikacije,
na isti način kao što uslužni program HP Software Setup instalira pogonske programe i
aplikacije.
Izrada medija za obnovu
NAPOMENA: DVD operativnog sistema Windows 7 može se kreirati samo jednom. Nakon kreiranja
DVD diska sistema Windows, opcija za izradu tih medija neće biti dostupna.
Kreiranje DVD diska sistema Windows:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost
i alati) > HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite Windows disk.
3.
S padajućeg menija odaberite pogon za snimanje (prženje) medija za obnovu.
4.
Kliknite dugme Create (Kreiraj) da biste započeli proces snimanja.
Nakon kreiranja DVD diska operativnog sistema Windows 7, kreirajte DVD za Obnovu pogonskih
programa:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost
i alati) > HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite Disk pogonskih programa.
3.
S padajućeg menija odaberite pogon za snimanje (prženje) medija za obnovu.
4.
Kliknite dugme Create (Kreiraj) da biste započeli proces snimanja.
Izrada rezervnih kopija podataka
Medij za popravku sistema i prvobitnu rezervnu kopiju trebate kreirati odmah nakon inicijalnog
postavljanja sistema. Kako dodajete novi softver i fajlove sa podacima, trebalo bi da nastavite sa
redovnom izradom rezervnih kopija vašeg sistema kako biste održali svježinu kopija. Trebate kreirati i
medije za popravak sistema Windows (samo za odabrane modele) koji se koriste za pokretanje
računara i popravak operativnog sistema u slučaju nestabilnosti ili kvara sistema. Vaše prve i
naredne rezervne kopije omogućavaju obnovu podataka i postavki u slučaju kvara.
Možete izraditi rezervnu kopiju podataka na vanjskom optičkom disku, mrežnom disku ili diskovima.
Kod pravljenja rezervnih kopija obratite pažnju na sljedeće:
76
●
Lične fajlove pohranite u biblioteku Documents (Dokumenti) i redovito izrađujte njihove rezervne
kopije.
●
Izradite rezervnu kopiju šablona koji su pohranjeni u njihovim srodnim direktorijima.
Poglavlje 11 Izrada rezervnih kopija i obnova
●
Snimanjem slike ekrana na kojoj se vide postavke sačuvajte prilagođene postavke koje se
pojavljuju na prozoru, alatnoj traci ili traci menija. Ekranska snimka može vam uštedjeti vrijeme u
slučaju da morate ponovo uspostaviti početne vrijednosti svojih željenih opcija.
●
Kada rezervne kopije pohranjujete na diskove, označite brojkama svaki disk prije uklanjanja iz
pogona.
NAPOMENA: Za detaljne upute o različitim mogućnostima izrade rezervne kopije i obnove, potražite
informacije o ovim temama u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku
Help and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i
podrška).
NAPOMENA: Windows sadrži osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja
poboljšava sigurnost računara. Moguće je da ćete morati dati dozvolu ili unijeti lozinku za zadatke kao
što su instaliranje softvera, pokretanje uslužnih programa ili promjena postavki operativnog sistema
Windows. Pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help
and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Kreiranje rezervne kopije pomoću opcije Windows Backup and Restore (Izrada rezervne kopije i
obnavljanje u sistemu Windows):
NAPOMENA: Proces pravljenja rezervne kopije može trajati više od jednog sata, zavisno od veličine
fajlova i brzine računara.
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Maintenance (Održavanje) > Backup
and Restore (Izrada rezervnih kopija i obnavljanje).
2.
Pratite instrukcije na ekranu da biste postavili rezervnu kopiju, kreirali prikaz sistema (samo
određeni modeli) ili kreirali medij za obnovu sistema.
Izvođenje obnavljanja sistema
U slučaju pada ili nestabilnosti sistema računar osigurava sljedeće alatke za obnovu fajlova:
●
Windows alatke za obnovu: Pomoću funkcije Windows Backup and Restore (Izrada rezervne
kopije i obnavljanje) možete vratiti podatke čiju ste rezervnu kopiju prethodno izradili. Možete
koristiti i funkciju operativnog sistema Windows Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja) za
rješavanje problema koji mogu spriječiti ispravno pokretanje operativnog sistema Windows.
●
f11 alati za obnavljanje (samo odabrani modeli): U slučaju pada sistema možete koristiti alatke
za obnovu f11 da biste obnovili prvobitnu sliku tvrdog diska. Slika uključuje Windows operativni
sistem i softverske programe instalirane u tvornici.
NAPOMENA: Ako ne možete pokrenuti računar niti koristiti diskove za obnovu sistema koje ste
ranije izradili (samo za odabrane modele), morate kupiti DVD s operativnim sistemom Windows 7 da
biste mogli pokrenuti računar i popraviti operativni sistem. Za dodatne informacije pročitajte Korištenje
medija s operativnim sistemom Windows 7 na strani 79.
Korištenje Windows alatki za obnovu
Uz pomoć alatki operativnog sistema Windows za obnovu možete:
●
Obnoviti pojedinačne fajlove
●
Vratiti računar na prethodnu tačku za obnovu sistema
●
Obnoviti podatke pomoću alatki za obnovu
Izvođenje obnavljanja sistema
77
NAPOMENA: Za detaljne upute o različitim mogućnostima obnove i oporavka, potražite informacije o
ovim temama u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and
Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Windows sadrži osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja
poboljšava sigurnost računara. Moguće je da ćete morati dati dozvolu ili unijeti lozinku za zadatke kao
što su instaliranje softvera, pokretanje uslužnih programa ili promjena postavki operativnog sistema
Windows. Pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help
and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Da biste vratili informacije za koje ste prethodno izradili rezervnu kopiju:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Maintenance (Održavanje) > Backup
and Restore (Izrada rezervnih kopija i obnavljanje).
2.
Slijedite uputstva na ekranu da biste obnovili sistemske postavke, računar (samo odabrani
modeli) ili fajlove.
Da biste vratili informacije pomoću funkcije Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja) slijedite ove
korake:
UPOZORENJE: Neke opcije Popravka prilikom pokretanja će u potpunosti izbrisati i ponovno
formatirati tvrdi disk. Svi dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran na računar
biće trajno uklonjen. Kad se ponovno formatiranje završi, postupkom obnove vraćaju se operativni
sistem, pogonski programi, softver i uslužni programi iz rezervne kopije korištene za obnovu.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Ukoliko je moguće, provjerite da li postoji particija Windows.
Da biste provjerili postoji li particija operativnog sistema Windows, odaberite Start (Početak) >
Computer (Računar).
NAPOMENA: Ukoliko se Windows particija ne nalazi na listi, morate obnoviti operativni sistem
kao i sve programe koristeći DVD diskove sistema Windows 7 medija Driver Recovery
(Obnavljanje upravljačkih programa). Za dodatne informacije pročitajte Korištenje medija s
operativnim sistemom Windows 7 na strani 79.
3.
Ako je Windows particija navedena, ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite f8 prije nego se
učita operativni sistem Windows.
4.
Odaberite Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja).
5.
Slijedite uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o obnavljanju pomoću alatki operativnog sistema Windows,
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenja f11 alata za obnovu (samo odabrani modeli)
UPOZORENJE: Korištenjem tipke f11 sadržaj tvrdog diska briše se u cjelosti i on se ponovo
formatira. Svi dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran na računar biće trajno
uklonjen. Alatka za obnovu f11 ponovno instalira operativni sistem, HP programe i pogonske
programe koji su instalirani u fabrici. Softver koji nije bio instaliran u fabrici mora se instalirati
ponovno.
78
Poglavlje 11 Izrada rezervnih kopija i obnova
Za obnovu prvobitne slike tvrdog diska pomoću alatke f11:
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Također provjerite postoji li particija HP Recovery (HP obnova): kliknite Start (Početak), desnim
dugmetom miša kliknite Computer (Računar), kliknite Manage (Upravljaj), a zatim kliknite Disk
Management (Upravljanje diskom).
NAPOMENA: Ukoliko se HP particija za obnavljanje ne nalazi na listi, morate napraviti
obnavljanje operativnog sistema i programa koristeći DVD diskove operativnog sistema
Windows 7 i medija Driver Recovery (Obnavljanje upravljačkih programa). Za dodatne
informacije pročitajte Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7 na strani 79.
3.
Ako se particija HP Recovery nalazi na spisku, ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite tipku
esc dok je na dnu ekrana prikazana poruka “Press the ESC key for Startup Menu” ("Pritisnite
tipku ESC da biste otvorili izbornik za pokretanje").
4.
Pritisnite tipku f11 dok je na ekranu prikazana poruka “Press <F11> for recovery” ("Pritisnite
tipku <F11> za obnovu").
5.
Slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7
Ako ne možete pokrenuti medije za obnovu koje ste ranije izradili pomoću softvera HP Recovery Disc
Creator (samo za odabrane modele), morate kupiti DVD s operativnim sistemom Windows 7 da biste
mogli pokrenuti računar i popraviti operativni sistem.
Da biste naručili DVD s operativnim sistemom Windows 7, idite na HP-ovu web lokaciju. Za podršku u
SAD-u idite na http://www.hp.com/support. Za podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html. DVD možete naručiti i pozivom odjelu za podršku. Za kontakt
informacije pročitajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom svijeta) koja
se isporučuje uz računar.
UPOZORENJE: Korištenjem DVD-a s operativnim sistemom Windows 7 potpuno se briše sav
sadržaj tvrdog diska i ponovno se formatira tvrdi disk. Svi dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji
softver koji je instaliran na računar biće trajno uklonjen. Kad se završi ponovno formatiranje,
postupkom obnove možete vratiti operativni sistem, pogonske programe, softver i uslužne programe.
Za pokretanje postupka obnove pomoću DVD-a s operativnim sistemom Windows7:
NAPOMENA:
Taj proces može trajati nekoliko minuta.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Ponovo pokrenite računar, a zatim umetnite DVD s operativnim sistemom Windows 7 u optički
pogon prije nego se operativni sistem Windows učita.
3.
Kad budete na to upozoreni, pritisnite bilo koju tipku tastature.
4.
Slijedite uputstva na ekranu.
5.
Kliknite Next (Sljedeće).
6.
Odaberite Repair your computer (Popravi računar).
7.
Slijedite uputstva na ekranu.
Izvođenje obnavljanja sistema
79
Nakon što se popravak završi:
80
1.
Izbacite DVD s operativnim sistemom Windows 7, a zatim umetnite DVD Driver Recovery
(Obnova pogonskih programa).
2.
Najprije instalirajte program Hardware Enabling Drivers (Pogonski programi za omogućavanje
hardvera), a zatim program Recommended Applications (Preporučene aplikacije).
Poglavlje 11 Izrada rezervnih kopija i obnova
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot
(Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware
Diagnostics (Hardverska dijagnostika)
(UEFI)
Korištenje uslužnog programa Computer Setup
Computer Setup (Postavljanje računara) ili Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) kontrolira
komunikaciju između svih ulaznih i izlaznih uređaja u sistemu (npr. diskovnih pogona, ekrana,
tastature, miša i štampača). Computer Setup (Postavljanje računaru) uključuje postavke za
instalirane vrste uređaja, slijed pokretanja računara i količinu memorije sistema i proširene memorije.
NAPOMENA: Budite veoma pažljivi prilikom unošenja promjena u Computer Setup. Greške mogu
onemogućiti pravilan rad računara.
Pokretanje uslužnog programa Computer Setup
NAPOMENA: Vanjska tastatura ili miš spojeni na USB priključak mogu se koristiti sa uslužnim
programom Computer Setup samo ako je omogućena USB podrška za prethodne verzije.
Za pokretanje uslužnog programa Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
Navigacija i izbor u uslužnom programu Computer Setup
Za navigaciju i izbor u uslužnom programu Computer Setup, pratite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
NAPOMENA: Za pomicanje i vršenje odabira u uslužnom programu Computer Setup možete
koristiti pokazivački uređaj (TouchPad, pokazivački štapić ili USB miš) ili tastaturu.
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim
pritisnite enter ili se poslužite pokazivačkim uređajem kako biste kliknuli stavku.
●
Za pomjeranje gore i dolje, kliknite gornju strelicu ili donju strelicu u gornjem desnom uglu
ekrana ili koristite tipku gornje strelice ili tipku donje strelice na tastaturi.
●
Za zatvaranje otvorenog dijaloškog okvira i povratak na glavni ekran uslužnog programa
Computer Setup, kliknite tipku esc, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Korištenje uslužnog programa Computer Setup
81
Za napuštanje izbornika uslužnog programa Computer Setup, odaberite jednu od sljedećih metoda:
●
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja
promjena:
Kliknite ikonu Exit (Izađi) u donjem lijevom uglu ekrana i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Ignore changes and exit
(Zanemari promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
●
Da biste sačuvali promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje
računara)
Kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
Vraćanje fabrički zadanih postavki u uslužnom programu Computer Setup
NAPOMENA:
Vraćanje zadanih postavki neće promijeniti način rada tvrdog diska.
Za vraćanje svih postavki u uslužnom programu Computer Setup na vrijednosti postavljene u fabrici,
pratite ove korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i zatim pritisnite esc dok se na dnu ekrana prikazuje
poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite tipku ESC da biste otvorili izbornik za
pokretanje).
2.
Pritisnite f10 kako biste ušli u Computer Setup.
3.
Pomoću pokazivačkog uređaja ili tipki sa strelicama odaberite Main (Glavni) > Restore Defaults
(Obnovi zadano).
4.
Pratite uputstva na ekranu.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli, kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a
zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu kada se računar ponovno pokrene.
NAPOMENA: Vaše postavke lozinke i postavke sigurnosti se ne mijenjaju prilikom vraćanja fabrički
zadanih postavki.
Ažuriranje BIOS-a
Ažurirane verzije BIOS-a mogu biti dostupne na HP-ovoj web stranici.
Većina ažuriranih verzija BIOS-a na web stranici HP-a je upakovana u kompresovane fajlove pod
nazivom SoftPaqs.
82
Poglavlje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware
Diagnostics (Hardverska dijagnostika) (UEFI)
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku pod nazivom Readme.txt, koja sadrži informacije o
instaliranju i rješavanju problema sa datotekom.
Utvrđivanje BIOS verzije
Da biste utvrdili da li su dostupne ažurirane verzije BIOS-a novije u odnosu na verziju BIOS-a koja je
instalirana na vašem računaru, potrebno je da znate verziju BIOS-a sistema koja je trenutno
instalirana.
Informacije o verziji BIOS-a (poznate i kao ROM date (Datum ROM-a) i System BIOS (BIOS
sistema)) mogu se otkriti pritiskom na fn+esc (ako ste već u operativnom sistemu Windows) ili
korištenjem uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara).
1.
Pokrenite Computer Setup.
2.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > System
Information (Informacije o sistemu).
3.
Da biste izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja
promjena, kliknite ikonu Exit (Izađi) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Ignore changes and exit
(Zanemari promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Preuzimanje ažurirane BIOS verzije
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od oštećenja računara ili neuspješne instalacije, preuzmite i
instalirajte ažuriranu BIOS verziju samo kada je računar povezan sa pouzdanim vanjskim izvorom
napajanja pomoću adaptera naizmjenične struje. Nemojte preuzimati niti instalirati ažuriranu BIOS
verziju kada se računar napaja preko baterija, kada je priključen na opcionalni uređaj za priključivanje
ili je povezan na opcionalni izvor napajanja. Tokom preuzimanja i instalacije pratite ova uputstva:
Nemojte isključivati napajanje iz računara tako što ćete iskopčati kabl za napajanje iz utičnice za
naizmjeničnu struju.
Ne isključujte računar i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, povezivati niti isključivati bilo koji uređaj ili kabl.
1.
Pristupite odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start (Početak) > Help
and Support (Pomoć i podrška).
2.
Odaberite ažuriranja i podešavanja, a potom odaberite odmah potražite HP ažuriranja.
3.
Pratite ove korake u odjeljku za preuzimanje:
a.
Utvrdite da li je ažurirana verzija BIOS-a posljednja i uporedite je sa trenutno instaliranom
verzijom BIOS-a na vašem računaru. Zapišite datum, naziv ili neki drugi identifikator. Te
vam informacije mogu biti potrebne kasnije da biste nakon preuzimanja pronašli ažuriranu
verziju na tvrdom disku.
b.
Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli izabranu verziju na tvrdi disk.
Ako je ažurirana verzija novija od vaše verzije BIOS-a, zapišite putanju do lokacije na
tvrdom disku na kojoj će se preuzeti ažurirana verzija BIOS-a. Ta putanja će vam biti
potrebna kada budete spremni da instalirate ažuriranu verziju.
Korištenje uslužnog programa Computer Setup
83
NAPOMENA: Ako povežete računar na mrežu, kontaktirajte administratora mreže prije
instalacije softverskih ažuriranja, posebno ažuriranja BIOS sistema.
Postupci instalacije BIOS-a se razlikuju. Slijedite uputstva koja se prikažu na ekranu nakon što se
završi preuzimanje. Ako se ne prikažu nikakva uputstva, slijedite naredne korake:
1.
Odaberite Start (Početak) > Computer (Računar).
2.
Kliknite na oznaku tvrdog diska. Tvrdi disk je obično označen kao Local Disk (C:) (Lokalni disk
(C:)).
3.
Koristeći putanju do tvrdog diska koju ste prethodno zabilježili, otvorite mapu na tvrdom disku
koja sadrži ažuriranu verziju.
4.
Kliknite dvaput na datoteku koja ima ekstenziju .exe (naprimjer, naziv datoteke.exe).
Započinje instalacija BIOS-a.
5.
Završite instalaciju tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Nakon što vas poruka na ekranu obavijesti o uspješnoj instalaciji, možete obrisati
preuzetu datoteku sa tvrdog diska.
Korištenje opcije MultiBoot
Informacije o redoslijedu uređaja za pokretanje
Prilikom pokretanja računara, sistem pokušava da se pokrene sa omogućenih uređaja. Uslužni
program MultiBoot, koji se omogućava prilikom sklapanja u fabrici, kontrolira redoslijed kojim sistem
bira uređaj za pokretanje sistema. Uređaji za pokretanje sistema mogu obuhvatati optičke pogone,
disketne pogone, kartice mrežnog interfejsa (NIC), tvrde diskove i USB uređaje. Uređaji za pokretanje
sistema sadrže medije sa kojih se pokreće sistem ili fajlove koje računar treba za pravilno pokretanje i
rad.
NAPOMENA: Neki uređaji za pokretanje sistema moraju biti omogućeni u uslužnom programu
Computer Setup (Postavljanje računara) prije uvrštavanja na redoslijed pokretanja sistema.
Redoslijed prema kojem računar traži uređaj za pokretanje sistema možete promijeniti izmjenom
redoslijeda pokretanja sistema u uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje računara).
Također možete pritisnuti tipku esc dok je na dnu ekrana prikazana poruka “Press the ESC key for
Startup Menu” („Pritisnite tipku ESC za izbornik pokretanja“), a zatim pritisnuti f9. Pritiskom na f9
prikazuje se izbornik koji prikazuje trenutne uređaje za pokretanje sistema i omogućava vam da
odaberete uređaj za pokretanje sistema. Ili možete koristiti MultiBoot Express kako biste postavili
računar da pita za lokaciju pokretanja sistema svaki put prilikom uključivanja ili ponovnog pokretanja
računara.
Biranje MultiBoot željenih vrijednosti
MultiBoot možete koristiti na sljedeće načine:
84
Poglavlje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware
Diagnostics (Hardverska dijagnostika) (UEFI)
●
Za postavljanje novog redoslijeda pokretanja sistema koji će računar koristiti prilikom svakog
pokretanja promjenom redoslijeda pokretanja sistema u uslužnom programu Computer Setup
(Postavljanje računara).
●
Za dinamičko biranje uređaja za pokretanje sistema pritiskom tipke esc dok je na dnu ekrana
prikazana poruka “Press the ESC key for Startup Menu” (“Pritisnite tipku ESC za izbornik za
pokretanje”) i pritiskom tipke f9 za ulazak u izbornik opcija uređaja za pokretanje sistema.
●
Za korištenje funkcije MultiBoot Express radi postavljanja promjenjivih redoslijeda pokretanja
sistema. Ta funkcija vam prikazuje upit o uređaju za pokretanje sistema prilikom svakog
uključivanja ili ponovnog pokretanja računara.
Postavljanje novog redoslijeda pokretanja sistema u uslužnom programu Computer System
(Postavljanje sistema)
Za pokretanje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) i postavljanje redoslijeda
uređaja za pokretanje sistema koji računar koristi prilikom svakog uključivanja ili ponovnog
pokretanja, izvršite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, a onda pritisnite tipku esc kad se na dnu ekrana ukaže
poruka “Press the ESC key for Startup Menu” (Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali spisak Legacy Boot Order
(Prethodni redoslijed pokretanja sistema), a zatim pritisnite enter.
4.
Da biste pomjerili uređaj prema gore u redoslijedu pokretanja sistema, koristite pokazivački
uređaj kako biste kliknuli gornju strelicu ili pritisnite tipku +.
– ili –
Da biste pomjerili uređaj prema dolje u redoslijedu pokretanja sistema, koristite pokazivački
uređaj kako biste kliknuli donju strelicu ili pritisnite tipku -.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje
računara), kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva
na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Dinamički odabir uređaja za pokretanje sistema koristeći upit f9
Za dinamičko brijanje uređaja za pokretanje sistema za trenutni redoslijed pokretanja, izvršite
sljedeće korake:
1.
Otvorite izbornik Select Boot Device (Odaberi uređaj za pokretanje sistema) uključivanjem ili
ponovnim pokretanjem računara, a zatim pritisnite tipku esc dok je na dnu ekrana prikazana
poruka “Press the ESC key for Startup Menu” ("Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje").
2.
Pritisnite f9.
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali uređaj za pokretanje
sistema, a zatim pritisnite enter.
Korištenje opcije MultiBoot
85
Postavljanje MultiBoot Express upita
Da biste pokrenuli uslužni program Computer Setup (Postavljanje računara) i postavili računar da
prikazuje izbornik početne lokacije za MultiBoot prilikom svakog pokretanja ili ponovnog pokretanja
računara, izvršite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, a onda pritisnite tipku esc kad se na dnu ekrana ukaže
poruka “Press the ESC key for Startup Menu” (Pritisnite tipku ESC za izbornik za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
3.
Koristite pokazivački uređaj ili tipke sa strelicama kako biste odabrali System Configuration
(Konfiguracija sistema) > Boot Options (Opcije pokretanja), a zatim pritisnite enter.
4.
U polju MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Odgađanje iskočnog izbornika za MultiBoot
Express) (sek.) unesite željeni vremenski period u sekundama u kojem će računar prikazivati
izbornik početne lokacije prije zadanog prelaska na trenutnu MultiBoot postavku. (Kada je
odabrana vrijednost 0, prikazuje se izbornik početne lokacije za Express Boot.)
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje
računara), kliknite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva
na ekranu.
– ili –
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali Main (Glavni) > Save changes and exit (Sačuvaj
promjene i izađi), a zatim pritisnite enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Unošenje MultiBoot Express preferencija
Kada se izbornik Express Boot prikaže tokom pokretanja, na raspolaganju su vam sljedeće opcije:
●
Da biste specificirali uređaj za pokretanje sistema iz izbornika Express Boot, odaberite željenu
vrijednost unutar predviđenog vremena, a zatim pritisnite enter.
●
Da biste spriječili zadani prelazak računara na trenutnu MultiBoot postavku, pritisnite neku tipku
prije isteka predviđenog vremena. Računar se neće pokrenuti dok ne odaberete uređaj za
pokretanje sistema i pritisnete enter.
●
Da biste omogućili pokretanje računara u skladu s trenutnim MultiBoot postavkama, sačekajte
da istekne predviđeno vrijeme.
Korištenje HP PC Hardware Diagnostics (Hardverska
dijagnostika) (UEFI) (samo na odabranim modelima)
HP PC Dijagnostika hardvera je Objedinjeni proširivi interfejs za nadogradnju (UEFI) koji vam
omogućava da pokrećete dijagnostičke testove kako bi se utvrdili da li hardver računara radi pravilno.
Alat se pokreće izvan operativnog sistema kako bi se izolirali kvarovi hardvera od problema koji mogu
biti izazvani radom operativnog sistema ili drugih softverskih komponenata.
Pokretanje HP PC Dijagnostike hardvera UEFI:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, brzo pritisnite esc, a zatim pritisnite f2.
Nakon pritiskanja tipke f2, BIOS pretražuje tri mjesta za alate za HP PC Dijagnostiku hardvera
(UEFI) sljedećim redoslijedom:
86
Poglavlje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot (Višestruko pokretanje) i HP PC Hardware
Diagnostics (Hardverska dijagnostika) (UEFI)
a.
Povezani USB pogon
NAPOMENA: Da biste preuzeli alat za HP PC Dijagnostiku hardvera (UEFI) na USB
pogon, pogledajte Preuzimanje HP PC Dijagnostike hardvera na (UEFI) USB uređaj
na strani 87.
2.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Koristite tipke sa strelicama kako biste odabrali tip dijagnostičkog testa kojeg želite pokrenuti, a
zatim slijedite uputstva na ekranu
NAPOMENA:
Ako trebate zaustaviti neki dijagnostički test dok je aktivan, pritisnite esc.
Preuzimanje HP PC Dijagnostike hardvera na (UEFI) USB uređaj
NAPOMENA:
Upute za preuzimanje HP PC Dijagnostike hardvera daju se samo na engleskom.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj:
Opcija 1: Početna stranica za HP PC Diagnostics—Pruža pristup najnovijoj UEFI verziji
1.
Idite na http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Kliknite link UEFI Download (UEFI preuzimanje), i onda odaberite Run (Pokreni).
Opcija 2: Stranica Support and Drivers (Podrška i pogonski programi)—Pruža preuzimanja za
specifični proizvod za ranije ili kasnije verzije
1.
Idite na http://www.hp.com.
2.
Postavite pokazivač na stavku Support (Podrška), koja se nalazi na vrhu stranice, a zatim
kliknite Download Drivers (Preuzmi pogonske programe).
3.
U tekstualnom okviru unesite naziv programa, a zatim kliknite Go (Kreni).
– ili –
Kiknite Find Now (Pronađi sada) kako biste omogućili da HP automatski otkrije vaš proizvod.
4.
Odaberite model računara, a zatim odaberite svoj operativni sistem.
5.
O odjeljku Diagnostics (Dijagnostika), kliknite HP UEFI Support Environment (Okruženje za
podršku za HP UEFI).
– ili –
Kliknite Download (Preuzmi), a zatim odaberite Run (Pokreni).
Korištenje funkcije HP Sure Start (Sigurno pokretanje)
Odabrani modeli su konfigurisani sa tehnologijom HP Sure Start (Sigurno pokretanje), kojom se BIOS
računara neprestano kontroliše radi napada ili kvara. Ukoliko se BIOS pokvari ili bude napadnut, HP
Sure Start (Sigurno pokretanje) automatski i bez intervencije korisnika vraća BIOS u prethodno
ispravno stanje. Vaš računar se isporučuje sa već konfigurisanom i aktiviranom funkcijom HP Sure
Start (Sigurni početak). Većina korisnika funkciju HP Sure Start (Sigurno pokretanje) može koristiti
kao zadanu konfiguraciju.
Za više informacija, idite na http://www.hp.com/support, i onda odaberite svoju zemlju. Odaberite
Drivers & Downloads (Pogonski programi i preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje funkcije HP Sure Start (Sigurno pokretanje)
87
13 Podrška
Kontaktiranje odjela za podršku
Ako informacije saopćene u ovom korisničkom vodiču ili u odjeljku Help and Support (Pomoć i
podrška) ne daju odgovor na vaša pitanja, možete se obratiti odjelu za podršku. Za podršku u SAD-u
idite na http://www.hp.com/go/contactHP. Za podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Ovdje možete:
●
Ćaskati na mreži sa HP tehničkim osobljem.
NAPOMENA: Ako komunikacija sa službom za podršku nije dostupna na određenom jeziku,
dostupna je na engleskom.
●
Podrška e-poštom.
●
Pronađite brojeve telefona odjela za podršku.
●
Pronaći HP servisni centar.
Naljepnice
Naljepnice zalijepljene na računar sadržavaju informacije koje vam mogu zatrebati pri rješavanju
problema sa sistemom ili kada s računarom putujete u inostranstvo.
VAŽNO: Sve oznake opisane u ovom odjeljku će se nalaziti na jednom od 3 mjesta, ovisno o
modelu računara: zalijepljene na donjoj strani računara, locirane u ležištu baterije ili ispod servisnog
poklopca.
●
Servisna naljepnica—pruža važne informacije za identificiranje vašeg računara. Prilikom
kontaktiranja odjela za podršku, od vas će se vjerovatno tražiti da navedete serijski broj, a
moguće i broj proizvoda ili broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što kontaktirate odjel za
podršku.
Komponenta
88
(1)
Naziv proizvoda
(2)
Serijski broj
(3)
Broj proizvoda
Poglavlje 13 Podrška
Komponenta
(4)
Garantni rok
(5)
Opis modela (samo odabrani modeli)
●
Naljepnica s Microsoft® certifikatom o autentičnosti (samo na nekim modelima prije operativnog
sistema Windows 8)—Sadrži ključ proizvoda za Windows. Ključ proizvoda vam može zatrebati
kod ažuriranja ili rješavanja problema s operativnim sistemom. HP platforme na kojima je
unaprijed instaliran operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1 na sebi nemaju fizičku
naljepnicu već je na njima elektronski instaliran digitalni ključ proizvoda.
NAPOMENA: Operativni sistemi kompanije Microsoft automatski prepoznaju i aktiviraju taj
digitalni ključ proizvoda prilikom ponovnog instaliranja operativnih sistema Windows 8 ili
Windows 8.1 pomoću metoda za obnavljanje koje je odobrila kompanija HP.
●
Naljepnice sa propisima — daju informacije o propisima koje se odnose na računar.
●
Naljepnica ili naljepnice certifikata o bežičnom povezivanju – pružaju informacije o opcionalnim
bežičnim uređajima i oznake odobrenja za države ili regije u kojima je upotreba navedenih
uređaja odobrena.
Naljepnice
89
14 Specifikacije
●
Ulazno napajanje
●
Radno okruženje
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju u ovom odjeljku mogu biti korisne ukoliko planirate putovati s računarom u
druge zemlje.
Računar radi na napajanje istosmjernom strujom, koja se može dopremati iz izvora naizmjenične ili
istosmjerne struje. Izvor napajanja naizmjeničnom strujom mora biti jačine 100–240 V, 50–60 Hz. Iako
se računar može napajati na zasebnom izvoru istosmjerne struje, napajanje bi trebalo vršiti isključivo
pomoću adaptera naizmjenične struje ili iz izvora istosmjerne struje koji je dostavio i odobrio HP za
korištenje sa ovim računarom.
Računar može da radi na napajanju istosmjernom strujom u okviru sljedećih specifikacija.
Ulazna snaga
Nominalna snaga
Radni napon i struja
19,5 V istosmjerne struje @ 7,69 A - 150 W, tanki pametni adapter
naizmjenične struje (samo odabrani modeli)
19,5 V istosmjerne struje @ 10,3A - 200 W, tanki pametni adapter
naizmjenične struje (samo odabrani modeli)
NAPOMENA: Ovaj proizvod je dizajniran za sisteme sa IT napajanjem u Norveškoj sa naponom od
faze do faze koji ne prelazi 240 V rms.
NAPOMENA:
sistema.
Informacije o radnom naponu i struji mogu se pronaći na regulatornoj naljepnici
Radno okruženje
Faktor
Mjerenje
SAD
U radu (zapisivanje na optički disk)
5°C do 35°C
41°F do 95°F
U mirovanju
-20°C do 60°C
-4°F do 140°F
U radu
10% do 90%
10% do 90%
U mirovanju
5% do 95%
5% do 95%
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Maksimalna nadmorska visina (bez nadpritiska)
90
U radu
-15 m do 3,048 m
-50 stopa to 10 000 stopa
U mirovanju
- 15 m do 12.192 m
-50 stopa do 40.000 stopa
Poglavlje 14 Specifikacije
A
Nošenje računara na put ili
transportovanje
Ako morate nositi računar na put ili ga transportovati, evo nekih savjeta koje trebate imate na umu da
sačuvate vašu opremu.
●
Pripremite računar za putovanje ili transport:
◦
Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na vanjskom pogonu.
◦
Izvadite iz računara sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su memorijske
kartice.
◦
Isključite, a potom iskopčajte sve vanjske uređaje.
◦
Isključite računar.
●
Ponesite sa sobom rezervnu kopiju informacija. Čuvajte rezervnu kopiju odvojeno od računara.
●
Kada putujete avionom, računar nosite kao ručnu prtljagu i nikada ga ne prijavljujte sa ostalom
prtljagom.
UPOZORENJE: Izbjegavajte izlaganje disk jedinice magnetnom polju. Sigurnosni uređaji sa
magnetnim poljem su vrata za detekciju metala i sigurnosni ručni detektori na aerodromima.
Aerodromske transportne trake i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju prtljagu koriste Xzrake umjesto magnetnog polja i ne oštećuju uređaje.
●
Ako planirate koristiti računar u avionu, slušajte za vrijeme leta obavještenja o tome kada je
dozvoljeno koristiti računar. Korištenje računara u avionu dozvoljeno je samo uz odobrenje
aviokompanije.
●
Ako želite da pošaljete računar ili disk jedinicu, upotrijebite odgovarajući zaštitni omot i na paket
stavite naljepnicu „LOMLJIVO“.
Ako računar ima instaliran bežični uređaj, korištenje tih uređaja može biti zabranjeno u nekim
okruženjima. Takva ograničenja mogu se odnositi na korištenje u letjelicama, u bolnicama, u
blizini eksploziva ili na opasnim lokacijama. Ako niste sigurni u vezi s pravilima za korištenje
određenog uređaja, tražite odobrenje za upotrebu računara prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete na međunarodnim relacijama, pridržavajte se sljedećih preporuka:
◦
Provjerite carinske propise o računarima za svaku zemlju ili regiju u vašem planu puta.
◦
Provjerite zahtjeve vezane za kabl za napajanje i adapter za svaku od lokacija na kojima
planirate koristiti računar. Napon, frekvencija i utikači za priključenje na izvor napajanja
razlikuju se od zemlje do zemlje.
OPOMENA! Radi smanjenja rizika od električnog udara, požara ili oštećenja opreme,
nemojte koristiti pretvarače napona koji se prodaju s električnim aparatima.
91
B
Rješavanje problema
Resursi za rješavanje problema
●
Pristupite vezama za web lokacije i dodatnim informacijama o računaru koristeći odjeljak Help
and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška)
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Neki alati za provjeru i popravku zahtijevaju internetsku vezu. HP također pruža
dodatne alate koji ne iziskuju internetsku vezu.
●
Kontaktirajte HP podršku. Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/contactHP. Za
podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Odaberite neku od sljedećih vrsta podrške:
◦
Ćaskanje na mreži sa HP tehničkim osobljem.
NAPOMENA: Ako komunikacija sa službom za podršku nije dostupna na određenom
jeziku, dostupna je na engleskom.
◦
Slanje e-pošte HP podršci.
◦
Pronađite telefonske brojeve HP podrške širom svijeta.
◦
Pronaći HP servisni centar.
Rješavanje problema
U narednim odjeljcima opisano je nekoliko uobičajenih problema i rješenja.
Računar nije moguće pokrenuti
Ako se računar ne uključi kada pritisnete dugme za napajanje, sljedeći prijedlozi mogu pomoći da
utvrdite razlog zašto se računar ne pokreće:
●
Ukoliko je računar priključen na utičnicu za naizmjeničnu struju, priključite neki drugi uređaj u
istu utičnicu kako biste provjerili da li je utičnica u ispravnom stanju.
NAPOMENA: Koristite samo adapter naizmjenične struje koji ste dobili uz računar ili onaj koji je
odobren od strane HP-a za ovaj računar.
●
Ukoliko je računar prikopčan na vanjski izvor napajanja, ali ne na utičnicu za naizmjeničnu
struju, priključite računar u utičnicu za naizmjeničnu struju koristeći adapter za naizmjeničnu
struju. Provjerite da li su kabl za napajanje i adapter naizmjenične struje povezani na
odgovarajući način.
Ekran računara je prazan
Ako je ekran prazan, a niste isključili računar, jedna ili više sljedećih postavki može biti uzrok:
●
92
Računar je možda u stanju mirovanja. Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite
dugme za napajanje. Stanje mirovanja je funkcija štednje energije koja deaktivira ekran
računara. Stanje mirovanja može pokrenuti sistem dok je računar uključen ali se ne koristi ili ako
Dodatak B Rješavanje problema
je računar dostigao nizak nivo napunjenosti baterije. Da biste promijenili ove i druge postavke za
napajanje, kliknite desnim dugmetom ikonu Battery (Baterija) koja se nalazi na Windows radnoj
površini u području s obavještenjima krajnje desno na traci zadataka, a zatim kliknite
Preferences (Željene postavke).
●
Moguće je da računar nije postavljen tako da prikazuje sliku na ekranu računara. Da biste
prebacili sliku na ekran računara, pritisnite tipke fn+f4. Na većini modela, kada je s računarom
povezan opcionalni vanjski ekran, kao npr. monitor, slika se može prikazati na ekranu računara
ili vanjskom ekranu ili istovremeno na oba uređaja. Višestrukim pritiskanjem tipki fn+f4 slika se
izmjenjuje između ekrana računara, jednog ili više vanjskih ekrana i istovremenog prikaza na
svim uređajima.
Softver nepravilno funkcionira
Ukoliko je softver pasivan ili nepravilno reaguje, ponovo pokrenite računar. Kliknite Start (Početak),
kliknite strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim kliknite Restart (Ponovo pokreni). Ako
računar ne možete ponovno pokrenuti korištenjem tog postupka, pogledajte sljedeći odjeljak,
Računar je uključen, ali ne reagira na strani 93.
Računar je uključen, ali ne reagira
Ukoliko je računar uključen, ali ne reagira na softverske komande ili komande sa tastature, pokušajte
sa slijedećim postupcima isključivanja u hitnim slučajevima, naznačenim redoslijedom, dok se
računar ne isključi:
UPOZORENJE: Postupci isključivanja u hitnim slučajevima dovode do gubitka podataka koji ranije
nisu sačuvani.
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Iskopčajte računar iz vanjskog izvora napajanja i izvadite bateriju.
Računar je neobično topao
Normalno je da je računar topao na dodir prilikom korištenja. No, ako je računar neuobičajeno topao,
moguće je da se pregrijava zato što je blokirana ventilacija.
Ukoliko sumnjate da se računar pregrijava, pustite da se ohladi do sobne temperature. Pazite da svi
ventilacijski otvori budu slobodni od zapreka dok koristite računar.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga
držati direktno u krilu ili zaklanjati otvore za zrak na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj,
ravnoj površini. Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se
nalazi pored, ili neki meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok zraka. Ne
dozvolite da adapter naizmjenične struje dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom poput jastuka,
tepiha ili odjeće za vrijeme rada. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa
ograničenjima temperature površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su određena
međunarodnim standardom za sigurnost opreme informacione tehnologije (IEC 60950).
NAPOMENA: Ventilator u računaru automatski se uključuje kako bi rashladio unutrašnje
komponente i spriječio pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje za
vrijeme rada.
Vanjski uređaj ne radi
Slijedite ove prijedloge ako vanjski uređaj ne radi kako očekujete:
Rješavanje problema
93
●
Uređaj uključite prema uputstvima proizvođača.
●
Provjerite da su sve veze uređaja zaštićene.
●
Provjerite da li je uređaj prikopčan na električnu struju.
●
Provjerite da li je uređaj, posebno ukoliko je stariji model, kompatibilan sa operativnim sistemom.
●
Provjerite da li su ispravni pogonski programi instalirani i ažurirani.
Bežična mrežna veza ne funkcionira
Ukoliko bežična mrežna veza ne funkcionira pravilno, pratite sljedeće upute:
●
Da biste omogućili ili onemogućili bežični ili žičani mrežni uređaj, kliknite desnim dugmetom
ikonu Network Connection (Mrežna veza) na Windows radnoj površini u području sa
obavještenjima, na krajnjoj desnoj strani trake zadataka. Za omogućavanje uređaja odaberite
okvir za potvrdu iz opcije izbornika. Za onemogućavanje uređaja uklonite oznaku iz okvira za
potvrdu.
●
Provjerite da li je bežični uređaj uključen.
●
Uvjerite se da su bežične antene računara oslobođene svih zapreka.
●
Provjerite da li su kablovski ili DSL modem i njihovi kablovi za napajanje pravilno spojeni i da li
su lampice upaljene.
●
Provjerite da li je bežični usmjerivač ili pristupna tačka pravilno priključena na adapter za
napajanje i na kablovski ili DSL modem te da li su lampice upaljene.
●
Iskopčajte ili ponovo ukopčajte sve kablove i isključite pa ponovo uključite napajanje.
Disk se ne reproducira
●
Prije reproduciranja CD-a ili DVD-a spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
●
Odjavite se sa Interneta prije reproduciranja CD-a ili DVD-a.
●
Pazite da disk umetnete pravilno.
●
Pazite da disk bude čist. Ako je potrebno, očistite disk filtriranom vodom i glatkom tkaninom.
Disk brišite od središta prema vanjskom rubu.
●
Provjerite ima li na disku ogrebotina. Ako pronađete ogrebotine, obradite disk kompletom za
popravku optičkog diska dostupnim u prodavnicama elektronske opreme.
●
Onemogućite način mirovanja prije reprodukcije diska.
Nemojte pokretati stanje mirovanja za vrijeme reprodukcije diska. U protivnom možete dobiti
poruku upozorenja s pitanjem da li želite da nastavite. Ako se pojavi ta poruka, kliknite No (Ne).
Nakon što kliknete Ne, računar se može ponašati na neki od sljedećih načina:
◦
Reproduciranje se može nastaviti.
– ili –
◦
94
Prozor reprodukcije u multimedijskom programu se može zatvoriti. Za povratak na
reproduciranje diska kliknite na dugme Play (Reproduciranje)( u vašem multimedijskom
programu kako biste ponovno pokrenuli disk. U rijetkim slučajevima može biti potrebno da
izađete iz programa i zatim ga ponovno pokrenete.
Dodatak B Rješavanje problema
Film nije vidljiv na vanjskom ekranu
1.
Ako su uključeni i ekran računara i vanjski ekran, jednim ili višestrukim pritiskom na tipke fn+f4
prebacuje se prikaz sa jednog ekrana na drugi.
2.
Konfigurirajte postavke monitora kako bi vanjski ekran bio primaran:
a.
Desnim dugmetom miša kliknite na prazno područje na radnoj površini računara, a zatim
odaberite Screen resolution (Rezolucija ekrana).
b.
Odredite primarni ekran i sekundarni ekran.
NAPOMENA: Prilikom korištenja oba prikaza DVD slika se neće pojaviti na prikazu koji je
označen kao sekundarni prikaz.
Kada je vanjski ekran priključen na Thunderbolt port, DVD slika će se prikazati na svakom
priključenom ekranu.
Proces snimanja diska ne počinje ili se zaustavlja prije dovršetka
●
Pazite da svi drugi programi budu zatvoreni.
●
Isključite stanje mirovanja.
●
Pazite da koristite odgovarajuću vrstu diska za vaš pogon.
●
Pazite da disk umetnete pravilno.
●
Odaberite sporiju brzinu pisanja i pokušajte ponovo.
●
Ako kopirate disk, informacije s izvornog diska sačuvajte na tvrdi disk prije nego što pokušate
sadržaj spržiti na novi disk, a zatim sadržaj snimite s tvrdog diska.
Rješavanje problema
95
C
Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta do kojega dolazi kada dva predmeta
dođu u kontakt – naprimjer, udar koji osjetite kad pređete preko tepiha i dodirnete kvaku na vratima.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može oštetiti
elektronske komponente. Radi sprečavanja oštećenja računara, disk jedinice ili gubitka informacija,
pogledajte ove mjere opreza:
●
Ako uputstva za uklanjanje ili instalaciju navode da iskopčate računar, iskopčajte ga samo ako je
pravilno uzemljen i prije nego što uklonite poklopac.
●
Čuvajte komponente u njihovim spremnicima zaštićenim od elektrostatičkog pražnjenja dok ne
budete spremni da ih instalirate.
●
Izbjegavajte dodirivanje iglica, provodnika i sklopova. Izbjegavajte dodirivanje elektronskih
komponenata.
●
Koristite nemagnetične alate.
●
Prije rukovanja komponentama, ispraznite statički elektricitet tako što ćete dodirnuti neobojenu
metalnu površinu komponente.
●
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik zaštićen od elektrostatičkog pražnjenja.
Ako vam budu potrebne dodatne informacije o statičkom elektricitetu ili pomoć sa uklanjanjem ili
instaliranjem komponenata, kontaktirajte HP podršku.
96
Dodatak C Elektrostatičko pražnjenje
Indeks
A
Adapter naizmjenične struje,
testiranje 42
administratorska lozinka 60
alati za izradu rezervne kopije 75
alati za obnovu 75
alati za obnovu, Windows 77
antivirusni softver 67
ažuriranja kritične važnosti,
softver 68
B
baterija
čuvanje 41
niski nivoi napunjenosti
baterije 39
odlaganje 41
pražnjenje 39
prikaz preostale napunjenosti
39
štednja napajanja 41
zamjena 42
baterijsko napajanje 38
Battery Check (Provjera baterije)
39
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 18
javna WLAN veza 17
korištenje 16
korporacijska WLAN veza 17
potrebna oprema 16
povezivanje 17
sigurnost 17
bežične antene, prepoznavanje 5
bežične kontrole
dugme 14
operativni sistem 14
BIOS
ažuriranje 82
preuzimanje ažurirane verzije
83
utvrđivanje verzije 83
Bluetooth naljepnica 89
Bluetooth uređaj 14, 20
brava za otpuštanje servisnog
poklopca 10
brava, otpuštanje servisnog
poklopca 10
briga o računaru 72
C
caps lock lampica,
prepoznavanje 7
čišćenje računara 72
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 3
čitač otiska prsta 69
čitač otiska prsta, prepoznavanje
9
Čitač pametne kartice 5
Computer Setup (Postavljanje
računara)
administratorska lozinka za
BIOS 61
Lozinka za DriveLock 62
navigacija i izbor 81
vraćanje fabrički zadanih
postavki 82
D
Disk Cleanup softver 57
disk jedinice
korištenje 52
rukovanje 52
diskovi
optički 50
DisplayPort
Dvostruki način rada 4
povezivanje 32
povezivanje žičanih ekrana 34
Thunderbolt 4
DisplayPort s dvostrukim načinom
rada, prepoznavanje 4
Dodirna podloga
dugmad 6
korištenje 22
dugmad
bežično povezivanje 9
desni pokazivački štapić 6
desno dodirne podloge 6
isključivanje zvuka 9
Izbacivanje optičkog diska 3
jačina zvuka 29
lijeva dodirna podloga 6
lijevi pokazivački štapić 6
mediji 29
napajanje 8, 36
srednja dodirna podloga 6
Tipka Windows 9
Uključivanje/isključivanje
dodirne podloge 6
dugme za bežično povezivanje 9,
14
dugme za isključivanje zvuka 9
dugme za izbacivanje optičkog
pogona, prepoznavanje 3
dugme za napajanje 36
dugme za napajanje,
prepoznavanje 8
Dugme za uključivanje/
isključivanje dodirne podloge,
prepoznavanje 6
DVD s operativnim sistemom
Windows 7
izrada 76
upotreba za oporavak 79
DVD za obnovu pogonskih
programa
izrada 76
upotreba za oporavak 79
dvojna grafika 44
E
elektrostatičko pražnjenje 96
ExpressCard
definisano 46
konfigurisanje 46
uklanjanje 47
uklanjanje umetka 46
umetanje 46
Indeks
97
F
f11 obnova 78
funkcije zvuka, provjera 30
funkcijske tipke, prepoznavanje
9
G
gašenje 36
GPS 20
grafički načini rada, prebacivanje
43
H
Hibernacija
izlazak 37
pokretanje 37
HP 3D DriveGuard 57
HP Client Security Manager 68
HP mobilna širokopojasna mreža,
onemogućena 19
HP particija za obnavljanje
korištenje za obnovu 78
provjeravanje prisustva 78
HP Recovery Disc Creator,
korištenje 76
HP Sure Start, korištenje 87
I
informacije o bateriji,
pronalaženje 38
informacije o propisima
naljepnica sa propisima 89
naljepnice certifikata o
bežičnom povezivanju 89
integrirana numerička tastatura,
prepoznavanje 9, 27
Intel bežični prikaz 35
isključivanje računara 36
Izrada rezervne kopije i
obnavljanje 77
J
jačina zvuka
dugmad 29
podešavanje 29
tipke 29
Java kartica
definirano 48
uklanjanje 48
umetanje 48
javna WLAN veza 17
98
Indeks
K
kablovi
USB 49
keys
media 29
komponente
ekran 5
gornja strana 6
prednja strana 11
prikaz stražnje strane 12
s desne strane 3
sa donje strane 10
sa lijeve strane 4
koncentratori 49
konektor za priključivanje 50
konektor, priključivanje 50
konfigurisanje
ExpressCards kartice 46
Kontroler AMD grafike,
korištenje 34
Kontroler Nvidia grafike,
korištenje 34
korisnička lozinka 60
korištenje
stanja uštede energije 36
vanjsko napajanje
naizmjeničnom strujom 42
korporacijska WLAN veza 17
kritičan nivo napunjenosti
baterije 36
L
Lampica adaptera naizmjenične
struje/Lampica baterije 12
lampica bežične veze 7, 11, 14
Lampica naizmjenične struje/
baterije 12
lampica tvrdog diska 12, 57
lampica za isključen zvuk 7
lampica za isključen zvuk
mikrofona, prepoznavanje 7
lampice
Adapter naizmjenične struje/
baterija 12
bežično povezivanje 7, 11
caps lock 7
isključen zvuk 7
isključenje mikrofona 7
napajanje 7, 11
num lock 7
optički pogon 12
Status RJ-45 (mreža) 13
tvrdi disk 12
lampice napajanja 7, 11
lampice, tvrdi disk 57
lozinka za Automatski DriveLock
uklanjanje 66
unošenje 65
lozinka za DriveLock
izmjena 64
opis 62
postavljanje 63
uklanjanje 64
unošenje 64
lozinke
administratorske 60
administratorske za BIOS 61
DriveLock 62
korisničke 60
M
mediji na koje se mogu zapisivati
podaci 36
mediji za čitanje 36
mediji za obnovu, kreiranje 76
mediji za oporavak, korištenje za
obnavljanje 79
medijske tipke 29
memorijska kartica
podržani formati 45
uklanjanje 45
umetanje 45
memorijski modul
uklanjanje 70
umetanje 71
zamjena 70
Mirovanje
izlazak 37
pokretanje 37
miš, vanjski
podešavanje željenih opcija
22
mrežna utičnica, prepoznavanje
13
MultiStream Transport tehnologija,
korištenje 34
N
naljepnica certifikata o bežičnom
povezivanju 89
naljepnica Microsoft certifikata o
autentičnosti 89
naljepnice
Bluetooth 89
certifikat o bežičnom
povezivanju 89
Microsoft certifikat o
autentičnosti 89
propisi 89
serijski broj 88
WLAN 89
napajanje
baterija 38
opcije 36
štednja 41
napajanje, prekidač 36
naziv i broj proizvoda, računar 88
nizak nivo napunjenosti baterije
39
nošenje računara na put 41, 89,
91
Num lock lampica 7
num lock, vanjska tastatura 28
O
obnavljanje, sistem 77
obnova tvrdog diska 78
održavanje
defragmentator diska 56
Disk Cleanup 57
opcionalni vanjski uređaji,
korištenje 50
oporavak tvrdog diska 78
optički disk 50
optički pogon
prepoznavanje 3
otvori za ventilaciju,
prepoznavanje 10
P
pametna kartica
definirano 48
uklanjanje 48
umetanje 48
particija za obnavljanje 78
pasivan sistem 36
podešavanje Internet veze 16
podešavanje WLAN-a 16
podrška za prethodne verzije,
USB 81
pogoni
tvrdi 50
vanjski 50
pogonski mediji 36
pohranjivanje baterije 41
pokazivački štapić 6
pokazivački uređaji, postavljanje
željenih postavki 22
poklopac baterije,
prepoznavanje 10
pokret prstima na dodirnoj podlozi
za rotiranje 25
Pokret prstima na dodirnoj podlozi
za zumiranje hvatanjem s dva
prsta 24
pokreti na dodirnoj podlozi klikom s
dva prsta 24
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi
klik s dva prsta 24
korištenje 22
pomicanje 23
rotiranje 25
Zumiranje hvatanjem s dva
prsta 24
pokreti za pomicanje prstima na
dodirnoj podlozi 23
postavljanje opcija napajanja 36
postavljanje zaštite lozinkom za
nastavak rada 38
povezivanje na WLAN mrežu 17
pozadinsko osvjetljenje tastature
27
prekidač napajanja 36
prekidač unutrašnjeg prikaza 6
priključak za dodatnu bateriju,
prepoznavanje 10
priključak za napajanje,
prepoznavanje 12
priključak za vanjski monitor 3,
31
priključak, napajanje 12
priključci
DisplayPort 32
Intel bežični prikaz 35
Thunderbolt DisplayPort 33
USB 4
USB 3.0 za napajanje
(napajan) 4
vanjski monitor 3, 31
VGA 31
priključni poveznik,
prepoznavanje 10
problemi, rješavanje 92
provjera funkcija zvuka na
računaru 30
R
računar, putovanje 41, 91
radno okruženje 90
RAID 58
rezervne kopije
izrada 76
obnavljanje 77
RJ-45 (mrežna) utičnica,
prepoznavanje 13
RJ-45 lampice (mrežne),
prepoznavanje 13
rješavanje problema
reproduciranje diska 94
snimanje diska 95
rješavanje problema, vanjski
ekran 95
S
serijski broj 88
serijski broj, računar 88
servisni poklopac,
prepoznavanje 11
setup utility (Uslužni program za
postavljanje)
navigacija i izbor 81
vraćanje fabrički zadanih
postavki 82
sigurnost, bežična 17
SIM
umetanje 19
SIM utor, prepoznavanje 10
slika na ekranu, prebacivanje 26
slušalice i mikrofoni, povezivanje
30
SoftPaqs, preuzimanje 74
softver
antivirusni 67
ažuriranja kritične važnosti 68
defragmentator diska 56
Disk Cleanup 57
zaštitnog zida 67
softver Disk Defragmenter
(defragmentator diska) 56
softver zaštitnog zida 67
Indeks
99
stanja uštede energije 36
Startup Repair (Obnavljanje
prilikom pokretanja), korištenje
77
Š
štednja, napajanje
41
T
tastatura
integrirana numerička 9
prepoznavanje 27
tastatura, vanjska
korištenje 27
num lock 28
temperatura 41
temperatura baterije 41
testiranje adaptera naizmjenične
struje 42
Thunderbolt DisplayPort
povezivanje 33
prepoznavanje 4
tipka esc, prepoznavanje 9
tipka fn, prepoznavanje 9, 26
Tipka num lk 9
tipka num lk, prepoznavanje 27
tipka Windows, prepoznavanje 9
tipka za isključivanje zvuka
mikrofona, prepoznavanje 27
tipke
esc 9
fn 9
funkcijske 9
jačina zvuka 29
mediji 29
num lk 9
tipke prečica
isključenje mikrofona 27
korištenje 26
Mirovanje 26
opis 26
podešavanje jačine zvuka 27
povećava jačinu zvuka iz
zvučnika. 27
povećava osvijetljenost
ekrana 27
pozadinsko osvjetljenje
tastature 27
prebacivanje slike na ekranu
26
100 Indeks
smanjenje zvuka zvučnika 27
smanjivanje osvijetljenosti
ekrana 27
tipke prečica na tastaturi,
prepoznavanje 26
tipke radnji, mediji 29
tipke za jačinu zvuka,
prepoznavanje 27
tipke za osvijetljenost ekrana 27
tipke za rad sa medijima 29
tvrdi disk
HP 3D DriveGuard 57
instaliranje 55
uklanjanje 54
vanjski 50
tvrdi disk, prepoznavanje 11
U
Ugrađena TPM sigurnost 66
ulazno napajanje 90
uređaji visoke definicije,
povezivanje 35
USB 3.0 priključak 3, 12
USB 3.0 priključak za punjenje
(napajan), prepoznavanje 4
USB kabl, povezivanje 49
USB koncentratori 49
USB podrška za prethodne
verzije 81
USB priključci, prepoznavanje 3,
4, 12
USB uređaji
opis 49
povezivanje 49
uklanjanje 50
utičnica za audio-izlaz (slušalice),
prepoznavanje 3
utičnica za audio ulaz (mikrofon),
prepoznavanje 3
utičnica za mikrofon (audio-ulaz),
prepoznavanje 3
utičnica za slušalice (audio-izlaz)
3
utičnice
audio-izlaz (slušalice) 3
audio-ulaz (mikrofon) 3
mreža 13
RJ-45 (mrežna) 13
Utor za ExpressCard 5
utor za memorijski modul
prepoznavanje 11
utor za pametnu karticu 5
utor za sigurnosni kabl,
prepoznavanje 4
utori
ExpressCard 5
pametna kartica 5
sigurnosni kabl 4
SIM 10
V
vanjski pogon 50
vanjski uređaji 50
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom, korištenje 42
ventilacijski otvori,
prepoznavanje 4
VGA priključak, priključivanje 31
videouređaj 31
W
web kamera 5, 31
web kamera, prepoznavanje 5
Windows 7, DVD s operativnim
sistemom
izrada 76
upotreba za oporavak 79
Windows Startup Repair
(Obnavljanje prilikom pokretanja
sistema Windows), korištenje
77
WLAN antene, prepoznavanje 5
WLAN naljepnica 89
WLAN uređaj 16, 89
WWAN antene, prepoznavanje 5
WWAN uređaj 14, 18
Z
zamjenjiva grafika 43
zasun za otpuštanje baterije 10
zasun za otpuštanje servisnog
poklopca 10
zasun, otpuštanje baterije 10
zasuni, otpuštanje servisnog
poklopca 10
Zona dodirne podloge
prepoznavanje 6
zvučnici, prepoznavanje 8
Ž
žičani ekrani, povezivanje
34
Indeks 101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising