HP | ZBook 17 G2 Mobile Workstation | HP ZBook 17 G2 Mobile Workstation Пайдаланушы нұсқаулығы

HP ZBook 17 G2 Mobile Workstation Пайдаланушы нұсқаулығы
Пайдаланушы нұсқаулығы
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD белгісі – Advanced Micro Devices, Inc.
корпорациясының сауда белгісі. Bluetooth өз
меншік иесінің сауда белгісі болып табылады
жəне оны Hewlett-Packard компаниясы
лицензия бойынша пайдаланады. Intel жəне
Centrino – Intel корпорациясының АҚШ-тағы
жəне басқа елдердегі сауда белгілері. Java –
Sun Microsystems, Inc корпорациясының
АҚШ-тағы сауда белгісі. Microsoft жəне
Windows – Microsoft компаниялар тобының
АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.
Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз
өзгертіледі. HP өнімдері мен қызметтеріне
кепілдік тек осындай өнімдермен жəне
қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік
мəлімдемелерінде беріледі. Осы құжаттағы
ешқандай мəліметтер қосымша кепілдік деп
түсінілмеуі тиіс. HP компаниясы осы
құжаттағы техникалық немесе редакторлық
қателерге, не болмаса қалып кеткен
мəліметтер үшін жауапты емес.
Бірінші басылым: мамыр, 2014 ж.
Құжат бөлігінің нөмірі 774964-DF1
Өнім ескертуі
Бағдарламалық құрал шарттары
Пайдаланушы нұсқаулығы көптеген
модельдерге бірдей болатын мүмкіндіктерді
сипаттайды. Кейбір мүмкіндіктер
компьютеріңізде болмауы мүмкін.
Осы дербес компьютерде алдын ала
орнатылған кез келген бағдарламалық құрал
өнімін орнату, көшіру, жүктеп алу немесе
басқа жолмен пайдалану арқылы, HP Түпкі
пайдаланушы лицензиялық келісіміне (EULA)
бағынуға келісесіз. Егер сіз осы лицензиялық
шарттармен келіспесеңіз, қолданылмаған
өнім қаражатын қайтару ережелеріне сəйкес
төленген қаражатты толық қайтарып алу
үшін, пайдаланбаған өнімді (аппараттық
жəне бағдарламалық құралды) 14 күн ішінде
сатушыға қайтаруыңызға болады.
Барлық мүмкіндіктер барлық Windows
нұсқаларында жұмыс істемеуі мүмкін.
Windows жүйесінің мүмкіндіктерін
толығымен пайдалану үшін, компьютердегі
аппараттық құралды, драйверлерді жəне/
немесе бағдарламалық құралды жаңарту
жəне/немесе бөлек сатып алу қажет болуы
мүмкін. Толық ақпаратты
http://www.microsoft.com бөлімінен қараңыз.
Соңғы ашылған пайдаланушы нұсқаулығын
ашу үшін, http://www.hp.com/support
мекенжайы бойынша сілтемені ашып,
еліңізді таңдаңыз. Драйверы и загрузки
(Драйверлер мен жүктеулер) тармағын
таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
Қосымша ақпарат үшін немесе компьютердің
толық құнын қайтаруға талап қалдыру үшін,
сатушымен байланысуыңызды сұраймыз.
Қауіпсіздік туралы ескерту хабары
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Қызып кетумен байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету
жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа желдеткішін бітемеңіз.
Компьютерді тек қатты, тегіс беттің үстіне қойып пайдаланыңыз. Қасында тұрған қосымша принтер
сияқты қатты беттің немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ беттің ауа ағынын бөгеуіне жол
бермеңіз. Сонымен қатар, жұмыс кезінде айнымалы ток адаптерінің теріге немесе жастық, кілем немесе
мата сияқты жұмсақ бетке тимеуін қадағалаңыз. Компьютер жəне айнымалы ток адаптері Ақпараттық
технология жабдығы қауіпсіздігінің халықаралық стандарты (IEC 60950) арқылы белгіленетін
пайдаланушыға рұқсат етілген бет температурасына сай келеді.
KKWW
iii
iv
Қауіпсіздік туралы ескерту хабары
KKWW
Maзмұны
1 Қош келдіңіз ................................................................................................................................................ 1
Ақпаратты табу ..................................................................................................................................................... 2
2 Компьютермен танысу ................................................................................................................................ 5
Оң жағы ................................................................................................................................................................. 5
Сол жағы ............................................................................................................................................................... 7
Дисплей ................................................................................................................................................................. 9
Жоғарғы жағы .................................................................................................................................................... 10
Сенсорлы тақта ................................................................................................................................ 10
Шамдар ............................................................................................................................................. 11
Түймелер, үндеткіштер жəне саусақ ізін оқу құрылғысы (тек таңдаулы үлгілерде) .................. 13
Пернелер ........................................................................................................................................... 15
Астыңғы жағы .................................................................................................................................................... 16
Алдыңғы жағы .................................................................................................................................................... 18
Артқы көрінісі .................................................................................................................................................... 19
3 Желіге қосылу ........................................................................................................................................... 21
Сымсыз желіге қосылу ...................................................................................................................................... 21
Сымсыз басқару элементтерін пайдалану ..................................................................................... 21
Сымсыз байланыс түймешігін пайдалану ................................................................... 22
Амалдық жүйе басқару элементтерін пайдалану ....................................................... 22
WLAN құрылғысын қолдану ............................................................................................................ 22
Интернет провайдерін пайдалану ................................................................................ 22
WLAN желісін орнату ..................................................................................................... 24
Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу ..................................................... 24
WLAN жүйесін қорғау .................................................................................................... 24
WLAN желісіне қосылу .................................................................................................. 25
НР Мобильді кең жолақты модулін пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) .................................. 25
SIM картасын салу жəне шығару ................................................................................... 26
GPS пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ....................................................................................... 27
Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану ................................................................................ 27
KKWW
v
Сымды желіге қосылу ........................................................................................................................................ 28
Жергілікті желіге (LAN) қосылу ...................................................................................................... 28
4 Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау ..................... 29
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану ................................................................................................................ 29
Меңзегіш құрылғылар параметрлерін орнату ............................................................................... 29
Меңзеу таяқшасын қолдану ............................................................................................................ 29
Сенсорлы тақтаны жəне қимылдарды пайдалану ......................................................................... 29
Сенсорлы тақтаны өшіру жəне қосу ............................................................................ 30
Түрту .............................................................................................................................. 30
Жылжу ............................................................................................................................ 31
2 саусақ көмегімен қысып масштабтау ....................................................................... 32
2 саусақпен басу ............................................................................................................ 33
Айналдыру (тек таңдаулы үлгілерде) .......................................................................... 33
Жүргізіп өту (тек таңдаулы үлгілерде) ........................................................................ 34
Жиектерді сипау (тек таңдаулы үлгілерде) ................................................................. 35
Оң жақ жиекті сипау ................................................................................... 35
Сол жақ жиекті сипау ................................................................................. 36
Саусақты үстіңгі жиектен жылжыту ......................................................... 37
Пернетақтаны пайдалану .................................................................................................................................. 38
Windows жүйесінің пернелер тіркесімдерін пайдалану ................................................................ 38
Жылдам пернелерді анықтау .......................................................................................................... 38
Пернетақталарды пайдалану .......................................................................................................... 39
Кірістірілген сандық пернетақтаны пайдалану .......................................................... 39
Қосымша сыртқы сандық пернетақтаны пайдалану .................................................. 39
5 Мультимедиа ............................................................................................................................................. 41
Аудио .................................................................................................................................................................. 41
Үндеткіштерді қосу ......................................................................................................................... 41
Дыбыс деңгейін реттеу .................................................................................................................... 41
Құлақаспаптарды қосу .................................................................................................................... 42
Микрофонды қосу ........................................................................................................................... 42
Құлақаспаптарды жəне микрофондарды қосу .............................................................................. 42
Компьютерде аудио функцияларын тексеру ................................................................................. 42
Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде) ............................................................................................................... 43
Бейне ................................................................................................................................................................... 43
VGA .................................................................................................................................................... 44
DisplayPort (тек таңдаулы үлгілерде) ............................................................................................. 44
Thunderbolt DisplayPort құрылғысын жалғау ............................................................................... 45
MultiStream Transport арқылы сымды дисплейлерді қосу ........................................................... 46
vi
KKWW
Miracast-үйлесімді сымсыз дисплейлерді табу жəне оларға қосылу (тек таңдаулы
үлгілерде) .......................................................................................................................................... 47
6 Қуатты басқару ......................................................................................................................................... 49
Компьютердің жұмысын аяқтау ....................................................................................................................... 49
Қуат параметрлерін орнату ............................................................................................................................... 50
Қуатты үнемдеу күйлерін пайдалану ............................................................................................. 50
Ұйқылық күйді қосу жəне одан шығу .......................................................................... 50
Пайдаланушы таңдауымен күту күйін қосу немесе күйден шығу ............................ 50
Қуат көрсеткішін жəне қуат параметрлерін қолдану ................................................. 51
Оянған кезде сұралатын құпиясөзбен қорғау ............................................................. 51
Батарея қуатын пайдалану .............................................................................................................. 51
Батарея туралы қосымша ақпарат табу ........................................................................ 52
Батареяны тексеру бағдарламасын пайдалану ........................................................... 52
Қалған батарея зарядын көрсету .................................................................................. 52
Батареяның зарядсыздану уақытын ұлғайту ............................................................... 53
Төмен батарея деңгейлерін басқару ............................................................................. 53
Төмен батарея деңгейлерін анықтау ......................................................... 53
Төмен батарея деңгейі мəселесін шешу .................................................... 53
Батареяны салу жəне шығарып алу .............................................................................. 54
Батареяны салу ............................................................................................ 54
Батареяны шығарып алу ............................................................................. 54
Батарея қуатын үнемдеу ............................................................................................... 55
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны сақтау (тек таңдаулы үлгілерде) ............... 55
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны қоқысқа тастау (тек таңдаулы
үлгілерде) ....................................................................................................................... 55
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны ауыстыру (тек таңдаулы үлгілерде) .......... 55
Сыртқы айнымалы ток қуаты көзін пайдалану ............................................................................. 55
Айнымалы ток адаптерін тексеру ................................................................................ 56
Гибрид графикалар (тек таңдаулы үлгілерде) ............................................................................... 57
Гибрид графикаларды қолдану (тек таңдаулы үлгілерде) ......................................... 57
7 Сыртқы карталар мен құрылғылар .......................................................................................................... 59
Жад карталарын оқығышты қолдану (таңдаулы үлгілерде ғана) ................................................................... 59
Жад картасын енгізу ........................................................................................................................ 59
Жад картасын шығарып алу ............................................................................................................ 59
ExpressCards картасын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ......................................................................... 60
ExpressCard картасын конфигурациялау ....................................................................................... 60
ExpressCard картасын салу .............................................................................................................. 61
ExpressCard картансын шығарып алу ............................................................................................ 62
Смарт-карталарды пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ................................................................................ 62
KKWW
vii
Смарт-картаны салу ........................................................................................................................ 63
Смарт-картаны шығарып алу ......................................................................................................... 63
USB құрылғысын пайдалану .............................................................................................................................. 63
USB құрылғысын жалғау ................................................................................................................. 64
USB құрылғысын шығарып алу ....................................................................................................... 64
Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану .................................................................................................. 65
Қосымша сыртқы дискілерді пайдалану ........................................................................................ 65
8 Дискілер .................................................................................................................................................... 67
Дискілер ұстау .................................................................................................................................................... 67
Қатты дискілерді пайдалану .............................................................................................................................. 68
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті алу немесе қайта қою .......................................................... 68
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті шешу ................................................................. 68
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті орнына салу ...................................................... 68
Қатты дискіні ауыстыру немесе жаңарту ...................................................................................... 69
Қатты дискіні шығарып алу .......................................................................................... 70
Қатты дискіні орнату ..................................................................................................... 70
Қатты дискінің жұмысын жақсарту ............................................................................................... 71
Дискіні дефрагментациялау құралын пайдалану ....................................................... 71
Дискіні тазалау құралын пайдалану ............................................................................ 72
HP 3D DriveGuard бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану ...................................... 72
HP 3D DriveGuard күйін анықтау .................................................................................. 72
RAID пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ........................................................................................................ 73
9 Қауіпсіздік ................................................................................................................................................. 75
Компьютерді қорғау .......................................................................................................................................... 75
Құпия сөздерді пайдалану ................................................................................................................................. 76
Windows жүйесінде құпия сөздерді орнату ................................................................................... 77
Computer Setup құралында құпия сөздерді орнату ....................................................................... 77
BIOS əкімші құпия сөзін басқару ..................................................................................................... 77
BIOS əкімші құпия сөзін енгізу ..................................................................................... 79
Computer Setup құралының DriveLock құпия сөзін басқару ......................................................... 79
DriveLock құпия сөзін орнату ........................................................................................ 79
DriveLock құпия сөзін енгізу ......................................................................................... 81
DriveLock құпия сөзін өзгерту ....................................................................................... 81
DriveLock қорғау мүмкіндігін жою ............................................................................... 81
Computer Setup құралының автоматты DriveLock қызметін пайдалану ..................................... 82
Автоматты DriveLock құпия сөзін енгізу ..................................................................... 82
Автоматты DriveLock қорғау мүмкіндігін жою ........................................................... 83
Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды пайдалану ........................................................................................ 83
Желіаралық қалқан бағдарламалық құралын пайдалану ................................................................................ 84
viii
KKWW
Қорғаныс жүйесінің маңызды жаңартуларын орнату ..................................................................................... 84
HP Client Security қолданбасын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ............................................................ 84
Қосымша қауіпсіздік кабелін орнату ................................................................................................................ 84
Саусақ ізін оқу құрылғысын пайдалану (тек қана таңдаулы үлгілерде) ........................................................ 85
Саусақ ізін оқу құрылғысының орналасуы ................................................................................... 85
10 Күтім ....................................................................................................................................................... 87
Жад модулін қосу немесе ауыстыру ................................................................................................................. 87
Компьютерді тазалау ......................................................................................................................................... 90
Тазалау іс рəсімдері ......................................................................................................................... 90
Дисплейді тазалау (көп қызметті компьютерлерде немесе ноутбуктерде) .............. 90
Компьютердің жақтары не қақпағын тазалау ............................................................. 90
Сенсорлы тақта, пернетақта немесе тінтуірді тазалау ............................................... 91
Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту ....................................................................................................... 91
SoftPaq Download Manager құралын пайдалану .............................................................................................. 91
11 Сақтық көшірме жасау жəне қалпына келтіру ......................................................................................... 93
Ақпараттың сақтық көшірмесін жасау ............................................................................................................. 93
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру .......................................................................................................... 93
Windows қалпына келтіру құралдарын пайдалану ........................................................................ 94
f11 қалпына келтіру құралдарын пайдалану ................................................................................. 95
Windows амалдық жүйесінің дискісін (бөлек сатылады) пайдалану ........................................... 95
Windows жүйесін жаңарту немесе Windows жүйесін қалпына келтіру мүмкіндіктерін
пайдалану ......................................................................................................................................... 96
HP Software Setup утилитасын пайдалану ..................................................................................... 96
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot жəне HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ................................................... 97
Computer Setup пайдалану ................................................................................................................................ 97
Computer Setup (Компьютерді орнату) утилитасын бастау ......................................................... 97
Computer Setup утилитасында жылжу жəне таңдау ..................................................................... 97
Computer Setup утилитасында зауыттық параметрлерді қалпына келтіру ................................ 98
BIOS нұсқасын жаңарту ................................................................................................................... 99
BIOS нұсқасын анықтау ................................................................................................. 99
BIOS жаңартуын жүктеп алу ......................................................................................... 99
MultiBoot желісін пайдалану ........................................................................................................................... 100
Жүктеу құрылғыларының реті туралы ........................................................................................ 100
MultiBoot таңдаулы параметрлерін таңдау .................................................................................. 101
Computer Setup утилитасында жаңа жүктеу ретін орнату ....................................... 101
Жүктеу құрылғысын f9 пернесін басып нұсқауларға сəйкес динамикалық
түрде таңдау ................................................................................................................. 102
MultiBoot Express кеңестерін орнату ......................................................................... 102
KKWW
ix
MultiBoot Express таңдаулы параметрлерін енгізу ................................................... 102
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) ..................................................... 103
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB құрылғысына жүктеу .................................... 103
HP Sure Start пайдалану ................................................................................................................................... 105
13 Қолдау ................................................................................................................................................... 107
Қолдау қызметіне хабарласу ........................................................................................................................... 107
Жапсырмалар ................................................................................................................................................... 108
14 Техникалық сипаттамасы ..................................................................................................................... 109
Тұтынылатын қуат ........................................................................................................................................... 109
Жұмыс ортасы .................................................................................................................................................. 109
қосымшасы а Компьютерді сапарға алып шығу .........................................................................................111
қосымшасы ə Ақаулықтарды жою ............................................................................................................. 113
Ақаулықтарды жою көздері ............................................................................................................................ 113
Мəселелерді шешу ........................................................................................................................................... 113
Компьютер қосылмайды ............................................................................................................... 113
Компьютердің экраны бос ............................................................................................................ 114
Бағдарламалық құрал дұрыс жұмыс істемей тұр ........................................................................ 114
Компьютер қосулы, бірақ жауап бермейді .................................................................................. 114
Компьютер əдеттен тыс қызып кетеді ......................................................................................... 114
Сыртқы құрылғы жұмыс істемейді .............................................................................................. 115
Сымсыз желі байланысы жұмыс істемейді ................................................................................. 115
Диск ойнатылмайды ...................................................................................................................... 115
Фильм сыртқы дисплейде көрінбейді .......................................................................................... 116
Дискіні көшіру үрдісі басталған жоқ немесе аяқталмас бұрын тоқтатылды ............................ 116
қосымшасы б Электростатикалық разряд ................................................................................................. 117
Индекс ........................................................................................................................................................ 119
x
KKWW
1
Қош келдіңіз
Компьютер параметрлерін орнатып, оны тіркегеннен кейін, мына əрекеттерді орындау маңызды:
КЕҢЕС: Ашық тұрған бағдарламадан немесе Windows жұмыс үстелінен компьютердің бастау
экранына жылдам оралу үшін, пернетақтадағы Windows пернесін
басыңыз. Windows пернесі қайта
басылған кезде, алдыңғы экран ашылады.
●
Интернетке қосылу—Интернетке қосылу үшін, сымды немесе сымсыз желі параметрлерін
реттеңіз. Қосымша ақпаратты Желіге қосылу (21-бет) бөлімінен қараңыз.
●
Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды жаңарту—Компьютерді вирустардан болатын
зақымнан қорғаңыз. Бағдарламалық құрал компьютерде алдын ала орнатылып келеді. Қосымша
ақпаратты Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды пайдалану (83-бет) бөлімінен қараңыз.
●
Компьютермен танысу—Компьютер мүмкіндіктері туралы мəліметтер алыңыз. Қосымша ақпарат
алу үшін, Компьютермен танысу (5-бет) жəне Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне
меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау (29-бет) бөлімдерін қараңыз.
●
Орнатылған бағдарламалық құралды табу—компьютерде алдын ала орнатылған бағдарламалық
құралдар тізімін қараңыз:
Бастау экранында п деп жазып, Приложения (Бағдарламалар) тармағын басыңыз жəне көрсетілген
тізімінен опцияны таңдаңыз. Компьютермен жеткізілетін бағдарламалық құралды пайдалану туралы
толық ақпаратты бағдарламалық құралдың өндірушісі берген нұсқаулардан қараңыз. Нұсқаулар
бағдарламалық құралмен бірге берілуі немесе өндірушінің веб-торабында болуы мүмкін.
●
KKWW
Қалпына келтіру дискілерін немесе қалпына келтіру флэш жетегін жасау арқылы қатты дискінің
сақтық көшірмесін жасаңыз. Сақтық көшірме жасау жəне қалпына келтіру (93-бет) бөлімін
қараңыз.
1
Ақпаратты табу
Компьютерді іске қосып, осы нұсқаулықты табу үшін, Параметрлерді орнату нұсқаулары бөлімін
пайдаланыңыз. Өнім туралы егжей-тегжейлі деректерді, практикалық нұсқаулық ақпаратын жəне
қосымша мəліметтерді қамтамасыз ететін ресурстарды табу үшін, мына кестені қараңыз.
Құралдар
Берілетін ақпарат
Параметрлерді орнату нұсқаулары постері
●
Компьютерді орнату туралы
●
Компьютер бөліктерін анықтау бойынша көмек
HP Support Assistant
●
Амалдық жүйе туралы ақпарат
Бастау экранынан HP Support Assistant бағдарламасына
қол жеткізу үшін, HP Support Assistant белгішесін
таңдаңыз.
●
Бағдарламалық құрал, драйвер жəне BIOS жаңартулары
●
Ақаулықтарды жою құралдары
Соңғы ашылған пайдаланушы нұсқаулығын ашу үшін,
http://www.hp.com/support мекенжайы бойынша
сілтемені ашып, еліңізді таңдаңыз. Драйверы и
загрузки (Драйверлер мен жүктеулер) тармағын
таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
●
Қолдау қызметіне қол жеткізу
Дүниежүзілік қолдау
●
HP маманымен желіде сөйлесу
Өз тіліңізде қолдау алу үшін, http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html бөліміне өтіңіз.
●
Қолдау қызметінің телефон нөмірлері
●
HP қызмет көрсету орталығының мекенжайлары
HP веб-торабы
●
Қолдау қызметі туралы ақпарат
Соңғы ашылған пайдаланушы нұсқаулығын ашу үшін,
http://www.hp.com/support мекенжайы бойынша
сілтемені ашып, еліңізді таңдаңыз. Драйверы и
загрузки (Драйверлер мен жүктеулер) тармағын
таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
●
Бөлшектерге тапсырыс беру жəне қосымша анықтама алу
●
Құрылғы үшін қолданылатын керек-жарақтар
Қауіпсіз жəне қолайлы жұмыс нұсқаулығы
●
Жұмыс компьютерін дұрыс орнату, дұрыс отыру, денсаулық
сақтау жəне жұмыс жасау салттары
●
Электр жəне механикалық қауіпсіздік ақпараты
Заңдық, қауіпсіздік жəне қоршаған орта ескертулері
●
Заңдық жəне қауіпсіздік ақпараты
Бұл нұсқаулықты пайдалану үшін
●
Батареяларды қоқысқа тастау туралы ақпарат
Бұл нұсқаулықты пайдалану үшін
▲
Бастау экранында поддержка (қолдау) сөзін теріп,
HP Support Assistant қолданбасын таңдаңыз.
– немесе –
http://www.hp.com/ergo веб-торабына өтіңіз.
2
1.
Бастау экранында поддержка (қолдау) сөзін теріп,
HP Support Assistant қолданбасын таңдаңыз.
2.
Мой компьютер (Компьютерім), одан кейін
Руководства пользователя (Пайдаланушы
нұсқаулықтары) тармағын таңдаңыз.
1-тарау Қош келдіңіз
KKWW
Құралдар
Берілетін ақпарат
Шектеулі кепілдік*
Кепілдік туралы ақпарат
Нұсқаулыққа қол жеткізу үшін бастау экранында HP
Support Assistant (НР қолдау көмекшісі) бағдарламасын
таңдап, Мой компьютер (Компьютерім) пəрменін, одан
кейін Гарантия и сервисы (Кепілдік жəне қызметтер)
пəрмендерін таңдаңыз.
– немесе –
http://www.hp.com/go/orderdocuments веб-торабына
өтіңіз.
*Құрылғыға қолданылатын арнайы ұсынылған НР Шектеулі кепілдігін компьютердегі жəне/немесе қорапта қамтамасыз етілген
ықшам дискіде немесе DVD дискісіндегі пайдаланушы нұсқаулықтарында табуға болады. Кейбір елдерде/аймақтарда НР
компаниясы басылған НР шектеулі кепілдігін қорапта ұсынады. Кепілдік басылған пішінде ұсынылмаған елдерде/аймақтарда
оның басылған көшірмесін http://www.hp.com/go/orderdocuments мекенжайы бойынша сұратуға болады немесе мына
мекенжайға хат жіберіңіз:
●
Солтүстік Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Еуропа, Таяу Шығыс, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Азиялық Тыныс Мұхит аймағы: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Кепілдіктің басылған нұсқасына тапсырыс қойылғанда, өнім нөмірі мен кепілдік мерзімін (қызметтік жапсырмада) жəне атыңыз
бен пошталық мекенжайыңызды жазыңыз.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: НР өнімін жоғарыда берілген мекенжайға ҚАЙТАРМАҢЫЗ. АҚШ-та қолдау қызметін пайдалану
үшін http://www.hp.com/go/contactHP мекенжайына өтіңіз. Дүние жүзі бойынша қолдау қызметін пайдалану үшін
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html мекенжайына өтіңіз.
KKWW
Ақпаратты табу
3
4
1-тарау Қош келдіңіз
KKWW
2
Компьютермен танысу
Оң жағы
Бөлік
Сипаттама
(1)
Жад картасын оқу құрылғысы
Ақпарат сақталатын, басқарылатын, ортақ пайдаланылатын
немесе ашылатын қосымша жад карталарын оқиды.
(2)
Аудио шығыс (құлақаспап)/Аудио кіріс
(микрофон) ұясы
Токқа қосылатын қосымша стерео үндеткіштер,
құлақаспаптар, тығын тəріздес құлақаспаптар, гарнитура
немесе теледидар дыбыс кабелі қосылады. Сонымен қатар,
қосымша гарнитура микрофонын қосады. Бұл ұя қосымша
тек микрофон құрылғыларын қолдамайды.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін,
құлақаспаптар, тығын тəріздес құлақаспап немесе
гарнитураны киер алдында, дыбыс деңгейін реттеңіз.
Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат алу үшін, Заңдық,
қауіпсіздік жəне экологиялық ескертпелер нұсқаулығын
қараңыз. Осы нұсқаулықты ашу үшін, Пуск (Бастау)
экранына поддержка (қолдау) сөзін теріп, HP Support
Assistant (HP қолдау көмекшісі) бағдарламасын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы ұяға қосылған кезде, компьютер
үндеткіштері ажыратылады.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы кабелінің аудио шығыс
(құлақаспап) жəне аудио кіріс (микрофон) ұяларының екеуіне
сəйкес келетін 4 сымды қосқышы бар екеніне көз жеткізіңіз.
(3)
USB 3.0 порттары (2)
Пернетақта, тінтуір, сыртқы диск, принтер, сканер немесе
USB хабі сияқты қосымша USB құрылғысы USB 3.0 портына
жалғанады.
USB порттарының түрлері туралы толық ақпаратты USB
құрылғысын пайдалану (63-бет) бөлімінен қараңыз.
KKWW
Оң жағы
5
Бөлік
(4)
Сипаттама
Жаңартуға арналған орын (оптикалық диск
жетегі көрсетілген)
Компьютер үлгісіне байланысты, оптикалық дискті оқиды
немесе оптикалық дискті оқып, оған жазады.
ЕСКЕРТПЕ: Дискі үйлесімділігі туралы ақпаратты Көмек
жəне Қолдау веб-парақтарынан қараңыз ( Ақпаратты
табу (2-бет) тарауын қараңыз). Компьютер үлгісін таңдау
үшін веб-тораптағы нұсқауларды орындаңыз. Поддержка и
драйверы (Қолдау жəне драйверлер) пəрменін, одан кейін
Информация о продукте (Өнім туралы ақпарат) пəрменін
таңдаңыз.
6
(5)
Оптикалық дискіні шығару түймешігі (тек
таңдаулы үлгілерде)
Оптикалық диск салғышты шығарады.
(6)
Сыртқы монитор порты
Сыртқы VGA мониторы немесе проекторды қосады.
2-тарау Компьютермен танысу
KKWW
Сол жағы
Бөлік
(1)
Сипаттама
Қауіпсіздік кабелінің ұясы
Қосымша қауіпсіздік кабелін компьютерге жалғайды.
ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік кабелі сақтандырғыш құрал
ретінде əрекет ету үшін жасалған, бірақ ол компьютерге
күтімсіз қараудан немесе оны ұрланудан қорғай алмауы
мүмкін.
(2)
Желдеткіш тесік
Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді
салқындату үшін жəне қызып кетуден қорғау үшін автоматты
түрде қосылады. Жұмыс барысында желдеткіштің біресе
қосылып, біресе өшіп отыруы – қалыпты жағдай.
(3)
USB 2.0 порты
Пернетақта, тінтуір, сыртқы диск, принтер, сканер немесе USB
хабі сияқты қосымша USB құрылғысы жалғанады.
USB порттарының түрлері туралы толық ақпаратты USB
құрылғысын пайдалану (63-бет) бөлімінен қараңыз.
(4)
DisplayPort
Ажыратымдылығы жоғары монитор немесе проектор сияқты
қосымша сандық көрсету құрылғысын жалғайды.
(5)
Thunderbolt DisplayPort
Ажыратымдылығы жоғары дисплейге немесе өнімділігі
жоғары деректер құрылғысына қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Thunderbolt жаңа технология болып
табылады. Құрылғыңызды Thunderbolt DisplayPort портына
жалғамас бұрын, Thunderbolt құрылғысына арналған ең
соңғы драйверлердің барлығын орнатыңыз. Thunderbolt
сымы жəне Thunderbolt құрылғысы (бөлек сатылады)
Windows жүйесімен үйлесімді болуы тиіс. Құрылғының
Windows үшін сертификатталған Thunderbolt құрылғысы
екенін анықтау үшін, https://thunderbolttechnology.net/
products мекенжайы бойынша өтіңіз.
KKWW
Сол жағы
7
Бөлік
(6)
Сипаттама
USB 3.0 зарядтау (қуат берілетін) порты
Пернетақта, тінтуір, сыртқы диск, принтер, сканер немесе USB
хабі сияқты қосымша USB құрылғысы жалғанады. Барлық USB
құрылғылары стандартты USB порттары арқылы
зарядталмайды немесе зарядтау үшін төмен ток қолданылады.
Кейбір USB құралғыларын зарядтау үшін оларды ток беретін
портқа жалғау қажет.
ЕСКЕРТПЕ: USB зарядтау порты арқылы компьютер
өшірулі болса да, ұялы телефондардың жəне MP3
ойнатқыштардың кейбір үлгілерін зарядтауға болады.
ЕСКЕРТПЕ: USB порттарының түрлері туралы толық
ақпаратты USB құрылғысын пайдалану (63-бет) бөлімінен
қараңыз.
8
(7)
Смарт карта ұясы
Қосымша смарт-карталарға қолдау көрсетеді.
(8)
ExpressCard картасының ұясы (тек таңдаулы
үлгілерде)
Қосымша ExpressCard карталарын қолдайды.
2-тарау Компьютермен танысу
KKWW
Дисплей
Бөлік
Сипаттама
(1)
WLAN антенналары (2)*
Сымсыз жергілікті желілермен (WLAN) байланыста болу үшін
сымсыз байланыс сигналдарын жібереді жəне қабылдайды.
(2)
WWAN антенналары (2)*
Сымсыз ғаламдық желімен (WWAN) байланыс жасау мақсатында
сымсыз сигналдарды жібереді жəне қабылдайды.
(3)
Ішкі микрофондар (2)
Дыбыс жазады.
(4)
Веб-камера шамы (тек таңдаулы модельдерде)
Қосулы: веб-камера қолданылуда.
(5)
Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде)
Бейнені жазады жəне фотосуретке түсіреді. Кейбір модельдерде
бейне ағыны мүмкіндігімен бейнеконференция мен желіде чат
сеанстарын ұйымдастыруға болады.
Веб-камераны пайдалану туралы ақпарат алу үшін, HP Support
Assistant бағдарламасын бастаңыз. Бастау экранынан HP Support
Assistant бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP Support Assistant
белгішесін таңдаңыз.
(6)
Ішкі дисплей қосқышы
Дисплейді өшіреді, ал дисплей қуат қосылып тұрғанда жабылған
болса, ұйқы күйін қосады.
ЕСКЕРТПЕ:
көрінбейді.
Дисплей қосқышы компьютердің сыртынан
*Бұл антенналар компьютердің сыртынан көрінбейді. Жақсы таратылым үшін антенналардың айналасындағы аймақтарды тез
арада кедергілерден тазалаңыз. Сымсыз байланыс ережелері туралы ескертпелерді көру үшін, мемлекетіңізде немесе
аймағыңызда қолданылатын Заңдық, қауіпсіздік жəне экологиялық ескертпелер бөлімін қараңыз. Осы нұсқаулықты ашу үшін,
Пуск (Бастау) экранына поддержка (қолдау) сөзін теріп, HP Support Assistant (HP қолдау көмекшісі) бағдарламасын таңдаңыз.
KKWW
Дисплей
9
Жоғарғы жағы
Сенсорлы тақта
Бөлік
Сипаттама
(1)
Меңзегіш таяқша (тек таңдаулы үлгілерде)
Меңзерді жылжытады жəне экрандағы элементтерді
таңдайды немесе іске қосады.
(2)
Меңзегіш таяқшаның сол жақ түймешігі (тек
таңдаулы үлгілерде)
Сыртқы тінтуірдің сол жақ түймешігі сияқты жұмыс істейді.
(3)
Сенсорлы тақтаны қосу/өшіру түймешігі
Сенсорлы тақтаны қосады жəне сөндіреді.
(4)
Сенсорлы тақта аймағы
Меңзерді жылжытады жəне экрандағы элементтерді
таңдайды немесе іске қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Сенсорлы тақта жиектен жүргізу
қимылдарын да қолдайды. Қосымша ақпаратты Жиектерді
сипау (тек таңдаулы үлгілерде) (35-бет) бөлімінен қараңыз.
10
(5)
Сол жақ сенсорлы тақта түймешігі
Сыртқы тінтуірдің сол жақ түймешігі сияқты жұмыс істейді.
(6)
Меңзегіш таяқшаның оң жақ түймешігі (тек
таңдаулы үлгілерде)
Сыртқы тінтуірдің оң жақ түймешігі сияқты жұмыс істейді.
(7)
Меңзегіш таяқшаның ортаңғы түймешігі (тек
таңдаулы үлгілерде)
Сыртқы тінтуірдегі ортаңғы түймешік қызметін атқарады.
(8)
Орталық TouchPad түймесі (таңдаулы
үлгілерде ғана)
Сыртқы тінтуірдегі ортаңғы түймешік қызметін атқарады.
(9)
Оң жақ сенсорлы тақта түймешігі
Сыртқы тінтуірдің оң жақ түймешігі сияқты жұмыс істейді.
2-тарау Компьютермен танысу
KKWW
Шамдар
Бөлік
(1)
Қуат шамы
●
Қосулы: компьютер қосулы.
●
Жыпылықтау: компьютерде қуатты үнемдеу режимі
болып табылатын «Ұйқы күйі» қосылған. Компьютер
дисплейдің жəне басқа да қажет емес құрамдас
бөліктердің қуатын өшіреді.
●
Өшірулі: компьютер өшірулі немесе күту күйінде. Күту
күйі — ең аз мөлшерде қуат тұтынатын қуатты үнемдеу
режимі.
(2)
Caps lock шамы
Қосулы: пернелердің барлығын бас əріп ететін «Caps lock»
пернесі басылған.
(3)
Сенсорлы тақта шамы
●
Қосулы: Сенсорлы тақта өшірулі.
●
Өшірулі: сенсорлы тақта қосулы.
●
Сары: микрофон дыбысы өшірулі.
●
Өшірулі: микрофон дыбысы қосулы.
(4)
(5)
KKWW
Сипаттама
Микрофон дыбысын өшіру шамы
Num lock пернесінің шамы
Қосулы: Num lock қосулы.
Жоғарғы жағы
11
Бөлік
(6)
Сипаттама
Сымсыз байланыс шамы
Қосулы: Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы жəне/
немесе Bluetooth® құрылғысы сияқты ішкі сымсыз құрылғы
қосулы.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір үлгілерде барлық сымсыз құрылғылар
өшірулі болғанда, сымсыз байланыс шамы сары түспен жанып
тұрады.
(7)
12
Дыбысты өшіру шамы
2-тарау Компьютермен танысу
●
Сары: компьютер дыбысы өшірулі.
●
Өшірулі: компьютер дыбысы қосулы.
KKWW
Түймелер, үндеткіштер жəне саусақ ізін оқу құрылғысы (тек таңдаулы
үлгілерде)
Бөлік
(1)
Сипаттама
Қуат түймешігі
●
Компьютер өшірулі болғанда, компьютерді қосу үшін
түймешікті басыңыз.
●
Компьютер қосулы болғанда, ұйқы күйін қосу үшін
түймешікті аз уақыт басыңыз.
●
Компьютер ұйқылық күйде болғанда, ұйқы күйінен шығу
үшін түймешікті тез басып қалыңыз.
●
Компьютер күту күйінде болған кезде, күту күйінен шығу
үшін түймешікті тез басып қалыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат түймешігін басып тұрғанда сақталмаған
ақпараттар жойылады.
Компьютер жауап беруді тоқтатса жəне Windows® жүйесінің
өшіру процедуралары көмектеспесе, компьютерді өшіру үшін
қуат түймешігін кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз.
Қуат параметрлеріңіз туралы қосымша ақпарат алу үшін: Пуск
(Бастау) > Панель управления (Басқару тақтасы) > Система и
безопасность (Жүйе жəне қауіпсіздік) > Параметры
электропитания (Қуат параметрлері) тармақтарын таңдаңыз.
KKWW
(2)
Үндеткіштер (2)
Дыбыс шығарады.
(3)
Сымсыз байланыс түймешігі
Сымсыз байланыс мүмкіндігін қосып-өшіреді, бірақ сымсыз
байланыс орнатпайды.
Жоғарғы жағы
13
Бөлік
14
Сипаттама
(4)
Дыбыс деңгейін өшіру түймешігі
Үндеткіш дыбысын өшіреді жəне қайта қосады.
(5)
Саусақ ізін оқу құрылғысы (тек таңдаулы
үлгілерде)
Құпия сөзді енгізбестен, саусақ ізін пайдаланып Windows
амалдық жүйесіне кіруге мүмкіндік береді.
2-тарау Компьютермен танысу
KKWW
Пернелер
Бөлік
KKWW
Сипаттама
(1)
esc пернесі
fn пернесімен бірге басылған кезде жүйе ақпараты
көрсетіледі.
(2)
fn пернесі
Функциялық перне, num lk пернесі немесе esc пернесімен
бірге басқанда жиі пайдаланылатын жүйе функцияларын
орындайды.
(3)
Windows түймешігі
Windows Пуск (Бастау) мəзірін көрсетеді.
(4)
Функциялық пернелер
fn пернесімен бірге басылғанда, жиі пайдаланылатын жүйелік
функцияларды орындайды.
(5)
num lk пернесі
Кірістірілген сандық пернетақтада жылжу функциясын жəне
сандар функциясын атқарады.
(6)
Кірістірілген сандық пернетақта
num lk пернесі қосылғанда, оны сыртқы сандық пернетақта
сияқты пайдалануға болады.
Жоғарғы жағы
15
Астыңғы жағы
Бөлік
16
Сипаттама
(1)
Батареяны шығару ысырмасы
Батареяны орнынан шығарады.
(2)
Батарея орны
Батареяны ұстап тұрады.
(3)
SIM картасының ұясы
Сымсыз абонентті анықтау модуліне (SIM) қолдау
көрсетеді. SIM картасының ұясы батарея ұясында
орналасқан.
(4)
Қондыру қосқышы
Қосымша қондыру құрылғысын жалғайды.
(5)
Қосымша батарея қосқышы
Қосымша батареяны жалғайды.
(6)
Қызмет көрсетуге арналған есікті босату
құлпы
Қызмет көрсетуге арналған есікті құлыптайды.
(7)
Қызмет көрсетуге арналған есікті босату
ысырмасы
Компьютердегі қызмет көрсетуге арналған есікті
босатады.
2-тарау Компьютермен танысу
KKWW
Бөлік
(8)
Сипаттама
Желдеткіштер (3)
Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын
қамтамасыз етеді.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер желдеткіші ішкі бөліктерді
салқындату үшін жəне қызып кетуден қорғау үшін
автоматты түрде қосылады. Жұмыс барысында
желдеткіштің біресе қосылып, біресе өшіп отыруы –
қалыпты жағдай.
(9)
Қызмет көрсетуге арналған есік
Қатты диск, сымсыз LAN (WLAN), WWAN жəне жад
модульдерінің ұяларына кіруге мүмкіндік береді.
ЕСКЕРТУ: Жүйенің жауап бермеуін болдырмау үшін,
сымсыз модульді тек еліңіздегі немесе аймағыңыздағы
сымсыз құрылғыларды реттеуші үкіметтік агенттік
компьютерде қолдануға рұқсат еткен сымсыз
модульдермен ауыстырыңыз. Егер молульді орнатып,
одан кейін ескерту хабарын алсаңыз, компьютер
мүмкіндігін қалпына келтіру үшін модульді жойып,
қолдау қызметіне хабарласыңыз. Анықтама жəне қолдау
орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) > Справка и
поддержка (Анықтама жəне қолдау) тармағын
таңдаңыз.
KKWW
Астыңғы жағы
17
Алдыңғы жағы
Бөлік
(1)
Сипаттама
Сымсыз байланыс шамы
Қосулы: Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы
жəне/немесе Bluetooth® құрылғысы сияқты ішкі сымсыз
құрылғы қосулы.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір үлгілерде барлық сымсыз
құрылғылар өшірулі болғанда, сымсыз байланыс шамы
сары түспен жанып тұрады.
(2)
(3)
(4)
Қуат шамы
Aйнымалы ток адаптері/Батарея шамы
Қатты диск шамы
●
Қосулы: компьютер қосулы.
●
Жыпылықтау: қуатты үнемдеу күйі болып
табылатын «Ұйқы күйі» компьютерде қосылған.
Компьютер дисплейдің жəне басқа да қажет емес
құрамдас бөліктердің қуатын өшіреді.
●
Өшірулі: компьютер өшірулі немесе күту күйінде.
Күту күйі — ең аз мөлшерде қуат тұтынатын
қуатты үнемдеу күйі.
●
Ақ: Компьютер сыртқы қуат көзіне қосылған жəне
батарея 90%-ден 99%-ға дейін зарядталған.
●
Сары: Компьютер сыртқы қуат көзіне қосылған
жəне батарея 0 - 90%-ға дейін зарядталған.
●
Сары болып жыпылықтап тұрса: Жалғыз қуат көзі
болып табылатын батарея төмен заряд деңгейіне
жетті, Батарея төмен заряд деңгейіне жеткенде,
батарея шамдары жылдам жыпылықтай бастайды.
●
Өшірулі: Батарея толық зарядталған.
●
Ақ түсте жыпылықтау: Қатты диск пайдаланылуда.
●
Сары: HP 3D DriveGuard қызметі қатты дискті
уақытша өшіріп қояды.
ЕСКЕРТПЕ: HP 3D DriveGuard қызметі туралы
ақпаратты HP 3D DriveGuard бағдарламасын (тек
таңдаулы үлгілерде) пайдалану (72-бет) бөлімінен
қараңыз.
18
2-тарау Компьютермен танысу
KKWW
Артқы көрінісі
Бөлік
Сипаттама
(1)
RJ-45 (желі) ұясы
Желілік кабелді қосады.
(2)
Желдеткіш тесік
Ішкі бөліктерді салқындату үшін ауа ағынын
қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер желдеткіші ішкі
бөліктерді салқындату үшін жəне қызып кетуден
қорғау үшін автоматты түрде қосылады. Жұмыс
барысында желдеткіштің біресе қосылып, біресе
өшіп отыруы – қалыпты жағдай.
KKWW
(3)
Қуат қосқышы
Айнымалы ток адаптеріне қосылады.
(4)
Айнымалы ток адаптерінің шамы
●
Ақ: Компьютер сыртқы қуатқа қосылды.
●
Өшірулі: компьютер сыртқы ток көзіне
қосылмаған.
Артқы көрінісі
19
20
2-тарау Компьютермен танысу
KKWW
3
Желіге қосылу
Осы компьютермен кез келген жерге саяхаттауға болады. Алайда, компьютер мен сымсыз не сымды желі
байланысын пайдаланып үйде отырып та дүние жүзін шарлап, миллиондаған веб-тораптардың
ақпараттарына қол жеткізуге болады. Осы тараудағы ақпарат əлеммен байланысуға көмектеседі.
Сымсыз желіге қосылу
Сымсыз технология деректерді сым арқылы емес, радио толқындары арқылы тасымалдайды. Компьютер
келесі сымсыз құрылғылардың біреуі немесе бірнешеуімен жабдықталған болуы мүмкін:
●
Сымсыз жергілікті желі (WLAN) құрылғысы — Компьютерлерді корпоративті офистер, үй жəне
əуежайлар, мейрамханалар, кафелер, қонақ үйлер жəне университеттер сияқты қоғамдық орындарда
(əдетте, Wi-Fi желілері, сымсыз LAN немесе WLAN деп аталатын) сымсыз жергілікті желілерге қосады.
WLAN желісінде компьютеріңіздегі мобильді сымсыз құрылғы сымсыз жол жоспарлағышымен
немесе сымсыз кіру нүктесімен байланысады.
●
HP мобильді кең жолақты желі модулі (тек таңдаулы үлгілерде) көптеген аймақтарда сымсыз
байланыс орнатуға мүмкіндік беретін сымсыз ғаламдық желі (WWAN) құрылғысы болып табылады.
Мобильді желі операторлары үлкен географиялық аумақтардың барлық жерінде бүкіл облыстар,
аймақтар немесе тіпті ауылдардың байланыс аясына қамтылуын тиімді қамтамасыз ететін (ұялы
телефон мұнаралары сияқты) базалық станцияларды орнатады.
●
Bluetooth құрылғысы компьютерлер, телефондар, принтерлер, құлақаспаптар, үндеткіштер жəне
камералар сияқты Bluetooth қызметі қосылған басқа құрылғыларға қосылу үшін жеке аймақ желісін
(PAN) жасайды. PAN желісіндегі əр құрылғы басқа құрылғылармен тікелей байланысады жəне бұл
құрылғылар бір-біріне біршама жақын, əдетте бір-бірінен 10 метр (шамамен 33 фут) қашықтықта
болуы тиіс.
Сымсыз технология жөнінде қосымша мəлімет алу үшін, HP Support Assistant бағдарламасындағы
ақпаратты жəне веб-тораптар сілтемелерін қараңыз. Бастау экранынан HP Support Assistant
бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP Support Assistant белгішесін таңдаңыз.
Сымсыз басқару элементтерін пайдалану
Компьютердегі сымсыз құрылғыларды мына мүмкіндіктерді пайдалана отырып басқаруға болады:
KKWW
●
Сымсыз байланыс түймешігі, сымсыз байланыс қосқышы немесе сымсыз байланыс пернесі (осы
тарауда «сымсыз байланыс түймешігі» деп аталады)
●
Амалдық жүйе басқару элементтері
Сымсыз желіге қосылу
21
Сымсыз байланыс түймешігін пайдалану
Үлгісіне байланысты компьютерде сымсыз байланыс түймешігі, бір немесе бірнеше сымсыз құрылғы
жəне бір не екі сымсыз байланыс шамы болады. Компьютердегі сымсыз құрылғылардың барлығы
зауытта қосылады, сондықтан, компьютер қосылғанда, сымсыз байланыс шамы (ақ) жанып тұрады.
Сымсыз байланыс шамы жеке құрылғылардың емес, сымсыз құрылғылардың жалпы қуат күйін
анықтайды. Егер сымсыз байланыс шамы ақ жанып тұрса, кем дегенде бір сымсыз құрылғы қосылған.
Егер сымсыз байланыс шамы өшірулі жанып тұрса, сымсыз құрылғылар өшірілген.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір үлгілерде барлық сымсыз құрылғылар өшірулі болғанда, сымсыз байланыс шамы
сары жанып тұрады.
Сымсыз құрылғылар зауытта қосылатындықтан, оларды бір уақытта қосу немесе өшіру үшін, сымсыз
байланыс түймешігін пайдалануға болады.
Амалдық жүйе басқару элементтерін пайдалану
Желі жəне ортақ қолдану орталығы қосылымды немесе желіні орнатуға, желіге қосылуға, желі
ақаулықтарын тексеруге жəне жөндеуге мүмкіндік береді.
Амалдық жүйенің басқару элементтерін пайдалану үшін
1.
Бастау экранынан панель управления (басқару тақтасы) сөзін теріп, одан кейін Панель
управления (Басқару тақтасы) пəрменін таңдаңыз.
2.
Сеть и Интернет (Желі жəне Интернет) пəрменін, одан кейін Центр управления сетями и общим
доступом (Желілер мен ортақ кіруді басқару орталығы) пəрменін таңдаңыз.
Қосымша ақпаратты HP Support Assistant бағдарламасынан қараңыз. Бастау экранынан HP Support
Assistant бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP Support Assistant белгішесін таңдаңыз.
WLAN құрылғысын қолдану
WLAN құрылғысымен сымсыз жол жоспарлағыш немесе сымсыз кіру нүктесі арқылы байланыстырылған
басқа компьютерлерден жəне қосалқы құралдардан құрылған сымсыз жергілікті желіге (WLAN) кіруге
болады.
ЕСКЕРТПЕ: Сымсыз жол жоспарлағышы жəне сымсыз кіру нүктесі жиі өзара ауыстырылатын күйде
қолданылады.
●
Корпоративтік немесе жалпы WLAN желісі сияқты кең ауқымды WLAN жүйесі əдетте, көптеген
компьютерлер мен қосалқы құралдарды қамтамасыз етіп, критикалық желі функцияларын бөле
алатын, сымсыз кіру нүктелерін пайдаланады.
●
Үйдегі немесе шағын кеңседегі WLAN жүйесі əдетте бірнеше сымсыз немесе сымды компьютерлерге
Интернет байланысы, принтерді жəне файлдарды аппараттық немесе бағдарламалық құралдардың
қосымша бөліктерін талап етпестен ортақ пайдалануға мүмкіндік беретін сымсыз жол
жоспарлағышын пайдаланады.
Компьютерде WLAN құрылғысын қолдану үшін, WLAN инфрақұрылымына (қызмет провайдері немесе
қоғамдық не біріккен желі арқылы берілген) қосылу қажет.
Интернет провайдерін пайдалану
Үйде Интернет байланысын орнату кезінде, Интернет провайдерінің (ISP) есептік жазбасын орнату қажет.
Интернет қызметін жəне модемді сатып алу үшін жергілікті Интернет провайдерімен хабарласыңыз.
22
3-тарау Желіге қосылу
KKWW
Интернет провайдері модем параметрлерін реттеуге, сымсыз компьютерді модемге қосу үшін желі
кабелін орнатуға жəне Интернет қызметін тексеруге көмектеседі.
ЕСКЕРТПЕ: Интернет провайдері Интернетке кіру үшін пайдаланушы идентификаторы мен құпия
сөзді береді. Берілген мəліметтерді жазып алыңыз да, қауіпсіз жерде сақтаңыз.
KKWW
Сымсыз желіге қосылу
23
WLAN желісін орнату
WLAN құрылғысын орнату жəне Интернетке қосылу үшін, төмендегі жабдық қажет:
●
Кең жолақты модем (DSL немесе кабельді) (1) жəне Интернет провайдерінен сатып алынған жоғары
жылдамдықты интернет қызметі
●
Сымсыз жол жоспарлағыш (2) (бөлек сатылады)
●
Сымсыз компьютер (3)
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір модемдердің ішіне жол жоспарлағышы орнатылады. Интернет провайдерінен
модем түрінің қайсысын пайдаланатындығын сұраңыз.
Төменде берілген суретте интернетке қосылған сымсыз желінің орнатымы мысалға келтірілген.
Желі кеңейген сайын, Интернетке кіру үшін желіге қосымша сымсыз жəне сымды компьютерлерді қосуға
болады.
WLAN желісін орнату бойынша көмек керек болса, жол жоспарлағыштың өндірушісі немесе Интернет
провайдері (ISP) берген ақпаратты қараңыз.
Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу
Сымсыз жол жоспарлағыш параметрлерін реттеу бойынша көмек керек болса, жол жоспарлағыштың
өндірушісі немесе Интернет провайдері (ISP) берген ақпаратты қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жаңа сымсыз компьютеріңізді жол жоспарлағышына онымен қамтамасыз етілген желілік
кабель арқылы бастапқыда қосу ұсынылады. Компьютер Интернетке сəтті қосылғаннан кейін кабельді
ажыратып, Интернетке сымсыз желі арқылы кіруге болады.
WLAN жүйесін қорғау
WLAN құрылғысын орнатқан немесе бар WLAN желісіне кірген кезде, əрқашан рұқсатсыз кіруден желіні
қорғау үшін қауіпсіздік мүмкіндіктерін қосыңыз. Қоғамдық аймақтар немесе кофеханалар жəне
əуежайлар сияқты адам көп аймақтар ешқандай қауіпсіздікті қамтамасыз етпейді. Байланыс орнында
компьютердің қауіпсіздігі туралы сенімді болмасаңыз, құпия емес электрондық пошта хабарын жіберу
жəне негізгі Интернетте іздеу сияқты желі əрекеттерімен шектеліңіз.
Сымсыз радио сигналдары желінің сыртында да таралғандықтан басқа WLAN құрылғылары қорғалмаған
сигналдарды қабылдауы мүмкін. WLAN желісін қорғау үшін, келесі сақтық шараларын қолданыңыз:
●
Желіаралық қалқанды пайдаланыңыз.
Желіаралық қалқан желіге жіберілген деректерді де, деректер сұраныстарын да тексереді жəне кез
келген күмəнді элементтерді қайтарады. Желіаралық қалқандар бағдарламалық құралда да,
жабдықта да жұмыс істейді. Кейбір желілер екі түрін де біріктіріп пайдаланады.
●
24
Сымсыз шифрлауды қолданыңыз.
3-тарау Желіге қосылу
KKWW
Сымсыз шифрлау желі арқылы тасымалданатын деректерді шифрлау жəне шифрын ашу үшін
қауіпсіздік параметрлерін қолданады. Қосымша ақпаратты HP Support Assistant бағдарламасынан
қараңыз. Бастау экранынан HP Support Assistant бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP Support
Assistant белгішесін таңдаңыз.
WLAN желісіне қосылу
WLAN желісіне қосылу үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1.
WLAN құрылғысының қосулы екендігіне көз жеткізіңіз. Егер қосылған болса, сымсыз байланыс
шамы ақ болады. Сымсыз байланыс шамы сөніп тұрса, сымсыз байланыс түймешігін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір үлгілерде барлық сымсыз құрылғылар өшірулі болғанда, сымсыз байланыс
шамы сары түспен жанып тұрады.
2.
Шебер түймелерді көрсету үшін бастау экранының жоғары немесе төменгі оң жақ бұрышына
меңзерді жылжытыңыз.
3.
Настройки (Параметрлер) түймесін басып, желі күйі белгішесін басыңыз.
4.
Тізімнен WLAN желісін таңдаңыз.
5.
Подключиться (Қосылу) түймешігін басыңыз.
Егер желі қауіпсіз қосылған WLAN желісі болса, сізден желінің қауіпсіздік кілтін енгізу сұралады.
Кодты жазып, одан кейін Войти (Кіру) түймешігін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер WLAN тізімі көрсетілсе, сымсыз жол жоспарлағышы ауқымының немесе кіру
нүктесінің сыртында болуыңыз мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Егер қосылатын WLAN желісі көрсетілмесе, Windows жұмыс үстелінде желі күйінің
белгішесін оң жақ түймешікпен нұқып, Открыть центр управления сетями и общим доступом
(Желілер мен ортақ пайдалануды басқару орталығын ашу) пəрменін таңдаңыз. Настройка нового
подключения или сети (Жаңа қосылым немесе желіні орнату) пəрменін таңдаңыз. Желіні қолмен
іздеу жəне оған қосылу немесе жаңа желі байланысын орнатуға мүмкіндік беретін опциялар тізімі
ашылады.
6.
Экрандағы нұсқауларды орындап қосылысты аяқтаңыз.
Байланыс орнатылып болған соң, оның аты мен күйін тексеру үшін, тінтуір меңзерін тапсырмалар
тақтасының оң жақ шетіндегі хабарландыру аймағындағы желі белгішесіне қойыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жұмыс ауқымы (сымсыз сигналдардың жету алыстығы) WLAN кіруіне, жол
жоспарлағышын өндірушіге жəне басқа электрондық құрылғылардан алынған кедергілерге немесе
қабырғалар жəне едендер сияқты құрылымды тосқауылдарға байланысты болады.
НР Мобильді кең жолақты модулін пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
HP мобильді кең жолақты модулі компьютерге WLAN желілерімен салыстырғанда WWAN арқылы
Интернетке көбірек орындардан жəне үлкенірек аймақтардан кіруге мүмкіндік береді. HP мобильді кең
жолақты байланысы, көптеген жағдайларда ұялы байланыс операторы болып табылатын, (ұялы байланыс
операторы деп аталатын) желі қызметінің провайдерін қажет етеді. НР мобильді кең жолақты желісінің
қамту аясы ұялы телефон дауысының қамту аясымен бірдей.
Мобильді желі операторы қызметімен бірге пайдаланғанда, НР мобильді кең жолақты модулі жолда
немесе Wi-Fi жылдам қосылу нүктесінің қамту аясының сыртында болғанда Интернетке қосылу,
электрондық пошта хабарын жіберу немесе корпоративтік желіге қосылу мүмкіндігін береді.
KKWW
Сымсыз желіге қосылу
25
НР келесі технологияларға қолдау көрсетеді:
●
GSM (Global System for Mobile Communications) телекоммуникация стандартына байланысты
желілердің қолданысын қамтамасыз ететін HSPA (High Speed Packet Access) технологиясы.
●
CDMA (Code division multiple access) телекоммуникация стандартына байланысты желілердің
қолданысын қамтамасыз ететін EV-DO (Evolution Data Optimized) технологиясы.
●
LTE (ұзақ мерзімді эволюция) байланысы LTE технологиясын қолдайтын желілермен жалғайды.
Мобильді байланыстың кең жолақты қызметін іске қосу үшін, HP мобильді байланыстың кең жолақты
желі модулінің сериялық нөмірі керек болуы мүмкін. Сериялық нөмірі компьютердің батарея ұясындағы
жапсырмада берілген.
Кейбір мобильді желі операторлары SIM картасын пайдалануды талап етеді. SIM картасында жеке
идентификациялық нөмір (PIN), сондай-ақ желі туралы ақпарат сияқты жалпы ақпарат қамтылады. Кейбір
компьютерлердің батарея ұясында SIM алдын ала орнатылады. Егер SIM картасы алдын ала орнатылмаған
болса, ол компьютермен бірге берілетін HP мобильді кең жолақты байланысы ақпаратының ішінде
берілуі немесе мобильді желі операторы оны компьютерден бөлек беруі мүмкін.
SIM картасын салу жəне шығару туралы ақпаратты алу үшін, осы тараудың SIM картасын салу жəне
шығару (26-бет) бөлімін қараңыз.
НР мобильді кең жолақты модулі туралы жəне таңдаулы мобильді желілер операторы арқылы қызметті
іске қосу əдісі туралы мəліметтер алу үшін, компьютерге енгізілген НР мобильді кең жолақты модулі
туралы ақпаратты қараңыз.
SIM картасын салу жəне шығару
ЕСКЕРТУ: Қосқыштарға зақым келтіруді болдырмау үшін SIM картасын орналастыру кезінде қатты
күш салмаңыз.
SIM картасын салу үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
26
1.
Компьютерді Жұмысты аяқтау пəрмені арқылы өшіріңіз.
2.
Дисплейді жабыңыз.
3.
Компьютерге жалғанған сыртқы құрылғылардың барлығын ажыратыңыз.
4.
Қуат сымын айнымалы ток көзінен ажыратыңыз.
5.
Компьютерді төңкеріп, батарея ұясы өзіңізге қараған күйде тегіс бетке қойыңыз.
6.
Батареяны алыңыз.
3-тарау Желіге қосылу
KKWW
7.
SIM картасын SIM ұясына салып, ол өз орнында тығыз түскенше SIM картасын оның ұясына жайлап
басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ:
Компьютердің SIM картасы осы бөлімдегі суреттегіден сəл өзгешелеу болуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: SIM картасының компьютерге салынатын бағытын анықтау үшін, батарея
орнындағы суретті қараңыз.
8.
Батареяны орнына салыңыз.
ЕСКЕРТПЕ:
9.
Егер батарея орнына салынбаса, HP Mobile Broadband модулі өшеді.
Сыртқы қуатты қайтадан қосыңыз.
10. Сыртқы құрылғыларды қайтадан қосыңыз.
11. Компьютерді қосыңыз.
SIM картасын шығарып алу үшін картаны басып, оны ұясынан шығарып алыңыз.
GPS пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
Компьютерде GPS (Ғаламдық орынды анықтау жүйесі) құрылғысы орнатылуы мүмкін. GPS спутниктері
орналасу, жылдамдық жəне бағдарлар туралы ақпаратты GPS стандартымен жабдықталған жүйелерге
жібереді.
Қосымша ақпарат алу үшін, «HP GPS and Location» бағдарламалық құралының анықтамасын қараңыз.
Bluetooth сымсыз құрылғыларын пайдалану
Bluetooth құрылғысы əдетте мына электрондық құрылғыларды байланыстыратын физикалық кабель
қосылымдарын ауыстыратын қысқа ауқымды сымсыз байланыстарды қамтамасыз етеді.
KKWW
●
Компьютерлер (жұмыс үстелі, ноутбук, қалта компьютері)
●
Телефондар (ұялы, сымсыз, смартфон)
●
Сурет түсіретін құрылғылар (принтер, камера)
Сымсыз желіге қосылу
27
●
Дыбыстық құрылғылар (гарнитура, үндеткіштер)
●
Тінтуір
Bluetooth құрылғысы Bluetooth құрылғыларының дербес желісін орнатуға мүмкіндік беретін тең
дəрежелі мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Bluetooth құрылғыларының параметрлерін реттеу жəне оларды
пайдалану туралы ақпаратты Bluetooth бағдарламалық құралының анықтамасынан қараңыз.
Сымды желіге қосылу
Сымды байланыс орнатудың 2 түрі бар: жергілікті желі (LAN) жəне модем арқылы қосу. LAN байланысы
желі кабелін пайдаланады жəне телефон кабелін пайдаланатын модемнен жылдамдығы жоғарырақ.
Кабельдің екі түрі де бөлек сатылады.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Электр тогының соғуы, өрт шығуы немесе жабдыққа зиян келтіру қатерінен аулақ
болу үшін, модем кабелін немесе телефон кабелін RJ-45 (желі) ұясына жалғамаңыз.
Жергілікті желіге (LAN) қосылу
Компьютерді тікелей үйдегі жол жоспарлағышқа (сымсыз жұмыс істеудің орнына) немесе офистегі
бұрыннан бар желіге қосу керек болса, LAN байланысын пайдаланыңыз.
Сымды желіге қосылу үшін, 8 істікшелі RJ-45 желі кабелі қажет.
Желі кабелін қосу үшін, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
1.
Желілік кабелді компьютердегі желі ұясына (1) жалғаңыз.
2.
Желілік кабелдің екінші ұшын желінің қабырға ұясына (2) немесе жол жоспарлағышқа жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Желі кабелінің теледидар мен радио кедергілерінен қорғайтын кедергілерді басу
схемасы (3) бар болса, кабельдің осы схема орналасқан ұшын компьютерге қарай бағыттаңыз.
28
3-тарау Желіге қосылу
KKWW
4
Пернетақта, сенсорлы тақтаның
қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар
арқылы шарлау
Бұл компьютер пернетақта мен тінтуірге қоса сенсорлы тақтаның қимылдарын (тек таңдаулы үлгілерде)
пайдалану арқылы экранда оңай жылжу мүмкіндігін береді. Түрту қимылдарын компьютердің сенсорлы
тақтасында немесе сенсорлы экранда (тек таңдаулы үлгілерде) қолдануға болады.
Кейбір компьютер үлгілерінде жиі жасалатын тапсырмаларды орындауға арналған арнайы əрекет
пернелері немесе функциялық пернелер болады.
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
ЕСКЕРТПЕ: Компьютермен бірге жеткізілетін меңзегіш құрылғылармен қоса, сыртқы USB тінтуірін
(бөлек сатылады) оны компьютердегі USB порттарының біреуіне жалғау арқылы пайдалануға болады.
Меңзегіш құрылғылар параметрлерін орнату
Түймешік конфигурациясы, басу жылдамдығы жəне меңзер параметрлері сияқты меңзегіш
құрылғыларына арналған параметрлерді реттеу үшін, Windows жүйесіндегі тінтуір параметрлерін
қолданыңыз. Сенсорлы тақта қимылдарының мысалдарын көруіңізге болады.
Тінтуір сипаттарына өту үшін:
●
Бастау экранында мышь (тінтуір) деп теріп, Настройки (Параметрлер) жəне Мышь (Тінтуір)
пəрмендерін таңдаңыз.
Меңзеу таяқшасын қолдану
Меңзеу таяқшасын меңзер экранда жылжитын бағытта еңкейтіңіз. Тінтуірдегі оң жəне сол жақ
түймешіктерді пайдаланатындай, меңзеу таяқшасының оң жəне сол жақ түймешіктерін пайдаланыңыз.
Сенсорлы тақтаны жəне қимылдарды пайдалану
Сенсорлы тақта қарапайым саусақ қозғалыстарымен компьютер экранында оңай жылжуға мүмкіндік
береді.
КЕҢЕС: Сенсорлы тақтаның сол жəне оң жақ түймешіктері сыртқы тінтуірдің сəйкес түймешіктері
сияқты пайдаланылады.
ЕСКЕРТПЕ: Сенсорлы тақта қимылдарына бағдарламалардың барлығында қолдау көрсетіле бермейді.
KKWW
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
29
Сенсорлы тақтаны өшіру жəне қосу
Сенсорлы тақтаны өшіру жəне қосу үшін, сенсорлы тақтаны қосу/өшіру түймешігін екі рет жылдам
түртіңіз.
Түрту
Экранда элементті таңдау үшін сенсорлы тақтада түрту мүмкіндігін пайдаланыңыз.
●
30
Таңдау үшін, сенсорлы тақта аймағын бір саусағыңызбен түртіңіз. Элементті ашу үшін оны екі рет
түртіңіз.
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
KKWW
Жылжу
Жылжу қимылы бетте немесе суретте жоғары, төмен қарай немесе көлденең жылжу кезінде қажет əрекет.
●
KKWW
Екі саусақты сенсорлы тақта аймағына арасын алшақ қойып, одан кейін оларды жоғары, төмен, сол
немесе оң жаққа қарай жылжытыңыз.
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
31
2 саусақ көмегімен қысып масштабтау
Екі саусақ көмегімен қысып масштабтау қимылдары суреттерді немесе мəтінді кішірейтуге немесе
үлкейтуге мүмкіндік береді.
32
●
Ірілеу үшін, екі саусақты сенсорлы тақтада қысып ұстаңыз, одан кейін саусақтарды жан-жаққа
жылжытыңыз.
●
Кішірейту үшін, екі саусақты сенсорлы тақтаға арасын алшақ қойып, одан кейін олардың арасын
жақындатыңыз.
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
KKWW
2 саусақпен басу
2 саусақпен басу экрандағы нысан үшін мəзір таңдауларын жасауға мүмкіндік береді.
ЕСКЕРТПЕ: 2 саусақпен басу қимылын пайдалану – тінтуірдің оң түймесін басу сияқты əрекет.
●
Сенсорлы тақта аймағына екі саусақты қойып, таңдалған нысанның опциялар мəзірін ашу үшін
басыңыз.
Айналдыру (тек таңдаулы үлгілерде)
Айналдыру мүмкіндігі фотосурет сияқты элементтерді бұруға мүмкіндік береді.
●
Сол сұқ саусақты сенсорлы тақта аймағында тіреңіз. Оң сұқ саусақты сағат тілімен 90 градус
жүргізіңіз. Кері айналдыру үшін, сұқ саусағыңызды сағат тіліне қарсы 90 градус жүргізіңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Айналдыру қимылы нысан немесе кескінді жылжытуға болатын арнайы бағдарламаларға
арналған. Бұл қимыл барлық бағдарламаларда жұмыс істемеуі мүмкін.
KKWW
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
33
Жүргізіп өту (тек таңдаулы үлгілерде)
Жүргізіп өту экрандарда жылжуға немесе құжаттарды жылдам қарап шығуға мүмкіндік береді.
●
34
Сенсорлы тақта аймағына үш саусақты қойып, жеңіл, жылдам қозғалыспен саусақтарыңызды
жоғары, төмен, солға немесе оңға жүргізіп өтіңіз.
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
KKWW
Жиектерді сипау (тек таңдаулы үлгілерде)
Жиектерді сипау қимылы параметрлерді өзгерту жəне бағдарламаларды табу немесе пайдалану сияқты
тапсырмаларды орындауға компьютердегі құралдар тақталарына қатынауға мүмкіндік береді.
Оң жақ жиекті сипау
Саусақты оң жақ жиектен жылжыту іздеуге, бөлісуге, қолданбаларды іске қосуға, құрылғыларға қол
жеткізуге немесе параметрлерді өзгертуге мүмкіндік беретін шебер түймелерді ашады.
●
KKWW
Шебер түймелерді көрсету үшін саусағыңызды оң жақ жиектен жылжытыңыз.
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
35
Сол жақ жиекті сипау
Сол жақ жиекті сипау арқылы жақында ашылған бағдарламалар тізімін көрсетіп, оларға жылдам ауыса
аласыз.
Жақында ашылған қолданбалар арасында қозғалу үшін саусағыңызбен сенсорлы тақтаның сол жақ
жиегінен сипап өтіңіз.
●
36
Бағдарламалар арасында ауысу үшін сенсорлы тақтаның сол жақ жиегінен саусағыңызды
сырғытыңыз.
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
KKWW
Саусақты үстіңгі жиектен жылжыту
Саусақты үстіңгі жиектен жылжыту арқылы бағдарламаларды өзгертуге мүмкіндік беретін
бағдарламаларды басқару опциялары көрсетіледі.
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Бағдарлама ашық кезде, саусақты үстіңгі жиектен жылжыту қимылы
бағдарламаға байланысты əртүрлі болады.
●
KKWW
Бағдарламаларды басқару опцияларын көрсету үшін саусақты үстіңгі жиектен ақырын
жылжытыңыз.
Меңзегіш құрылғыларды пайдалану
37
Пернетақтаны пайдалану
Пернетақта жəне тінтуір сенсорлы экрандағы қимылдар сияқты теруге жəне бірдей функцияларды жүзеге
асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, пернетақта арнайы функцияларды орындау мақсатымен
əрекет пернелері мен жылдам пернелерді пайдалануға мүмкіндік береді.
КЕҢЕС: Пернетақтадағы Windows пернесі
ашық болған бағдарламадан немесе Windows жұмыс
үстелінен бастау экранына жылдам оралуға мүмкіндік береді. Windows пернесі қайта басылған кезде,
алдыңғы экран ашылады.
ЕСКЕРТПЕ: Еліңізге/аймағыңызға байланысты, пернетақтаның пернелері мен пернетақта
функциялары осы бөлімде сипатталғаннан өзгешелеу болуы мүмкін.
Windows жүйесінің пернелер тіркесімдерін пайдалану
Windows жүйесі əрекеттерді жылдам орындау үшін пернелер тіркесімдерін қамтамасыз етеді. Арнайы
əрекетті орындау үшін, Windows пернесінің
өзін немесе арнайы пернемен бірге басыңыз.
Жылдам пернелерді анықтау
Жылдам перне fn пернесінің жəне esc пернесі немесе функционалдық пернелердің біреуінің тіркесімі (3).
Пернелер тіркесімін пайдалану:
▲
fn пернесін аз уақыт басыңыз, одан кейін пернелер тіркесімінің екінші пернесін басып қалыңыз.
Пернелер тіркесімі
Сипаттама
fn+esc
Жүйе ақпаратын көрсетеді.
fn+f3
Ұйқылық күйді қосады, бұл ақпаратыңызды жүйелік жадқа сақтайды. Дисплей жəне жүйенің басқа
бөліктері өшеді, ал қуат қосулы қалады.
Ұйқылық күйден шығу үшін, қуат түймешігін басып қалыңыз.
ЕСКЕРТУ:
fn+f4
Ақпаратты жоғалтпау үшін, ұйқылық күйді қоспас бұрын жұмысты сақтаңыз.
Жүйеге қосылған дисплейлердің арасында экран кескінін ауыстырып көрсетеді. Мысалы, компьютерге
монитор қосылған болса, fn+f4 пернелер тіркесімін қайта-қайта басу экрандық суретті компьютер жəне
монитордың екеуінде де бірдей көрсетілу үшін компьютер дисплейінен монитор дисплейіне
ауыстырады.
Сыртқы мониторлардың басым бөлігі компьютерден бейне ақпаратын сыртқы VGA бейне стандарты
арқылы қабылдайды. fn+f4 жылдам пернелері компьютерден бейне ақпарат алатын басқа
құрылғылардағы бейнелерді де ауыстырып қосуы мүмкін.
38
fn + f6
Үндеткіш дыбысын төмендетеді.
fn+f7
Үндеткіш дыбысын жоғарылатады.
fn+f8
Микрофонды үнсіздендіреді.
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
KKWW
Пернелер тіркесімі
Сипаттама
fn+f9
Экран жарықтығының деңгейін төмендетеді.
fn+f10
Экран жарықтығының деңгейін ұлғайтады.
fn+f11
Пернетақта жарықтандырғышын қосады жəне сөндіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Пернетақтаның артқы жарығы зауытта іске қосылады. Батарея қызмет мерзімін арттыру
үшін пернетақта жарықтандырғышын өшіріңіз.
Пернетақталарды пайдалану
Компьютерде кірістірілген сандық пернетақта болады, сондай-ақ компьютермен қосымша сыртқы сан
пернетақтасын немесе сан пернетақтасы бар қосымша сыртқы пернетақтаны да қолдануға болады.
Кірістірілген сандық пернетақтаны пайдалану
Компьютерде кірістірілген сандық пернетақта болады, сондай-ақ компьютермен қосымша сыртқы сан
пернетақтасын немесе сан пернетақтасы бар қосымша сыртқы пернетақтаны да қолдануға болады.
Кірістірілген сандық пернетақта туралы ақпаратты Пернелер (15-бет) бөлімінен қараңыз.
(1)
Бөлік
Сипаттама
num lk пернесі
Кірістірілген сандық пернетақтада жылжу функциясын жəне сандар
функциясын атқарады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер өшірілгенде белсенді болып тұрған
пернетақта функциясы компьютер қайта қосылғанда қалпына
келеді.
(2)
Кірістірілген сандық пернетақта
num lk пернесі қосылғанда, оны сыртқы сандық пернетақта сияқты
пайдалануға болады.
Қосымша сыртқы сандық пернетақтаны пайдалану
Көптеген сыртқы сандық пернетақталардағы пернелер num lock қызметінің қосулы немесе өшірулі
болуына байланысты əртүрлі қызмет атқарады. (Num lock зауытта өшіріледі.) Мысалы:
●
num lock қосулы болғанда, пернетақта пернелерінің көбі сандарды тереді.
●
num lock өшірулі болғанда, пернетақта пернелерінің көбі көрсеткі, page up немесе page down
пернелері сияқты жұмыс істейді.
Сыртқы пернетақтада num lock функциясы қосулы болса, компьютердегі num lock шамы жанып тұрады.
Сыртқы пернетақтадағы num lock функциясы өшірулі болса, компьютердегі num lock шамы сөніп
тұрады.
Жұмыс істегенде, сыртқы пернетақтадағы num lock қызметін қосу немесе өшіру үшін:
▲
KKWW
Компьютердегі емес, сыртқы пернетақтадағы num lk пернесін басыңыз.
Пернетақтаны пайдалану
39
40
4-тарау Пернетақта, сенсорлы тақтаның қимылдары жəне меңзегіш құрылғылар арқылы шарлау
KKWW
5
Мультимедиа
Бұл компьютердің құрамында келесі құрылғылар болуы мүмкін:
●
Кірістірілген үндеткіш(тер)
●
Кірістірілген микрофон(дар)
●
Кірістірілген веб-камера
●
Алдын ала орнатылған мультимедиалық бағдарламалық құралдар
●
Мультимедия түймешіктері немесе пернелері
Аудио
HP компьютерімен музыка ықшам дискілерін ойнатуға, музыканы жүктеуге жəне тыңдауға, вебтегі аудио
мазмұнды тыңдауға (соның ішінде радионы), дыбыс жазуға немесе мультимедиа файлын жасау үшін
дыбыс пен бейнені біріктіруге болады. Тыңдау əсерін жақсарту үшін, үндеткіштер немесе құлақаспаптар
сияқты сыртқы дыбыс құрылғыларын жалғаңыз.
Үндеткіштерді қосу
Сымды үндеткіштерді компьютердегі немесе қондыру тұғырындағы USB портына (немесе дыбыс
шығысы ұясына) жалғау арқылы қосуға болады.
Сымсыз үндеткіштерді компьютерге қосу үшін, құрылғы өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз. Дыбыс
құрылғыларын қосу үшін, дыбыс деңгейін реттеңіз.
Дыбыс деңгейін реттеу
Компьютеріңіздің үлгісіне байланысты, дыбыс деңгейін мына пернелер көмегімен реттеуге болады:
●
Дыбыс деңгейі түймешіктері
●
Дыбыс деңгейін басқаруға арналған пернелер тіркесімдері (fn пернесімен бірге басылатын арнайы
пернелер)
●
Дыбыс деңгейін реттеу пернелері
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін, құлақаспаптар, тығын тəріздес құлақаспап
немесе гарнитураны киер алдында, дыбыс деңгейін реттеңіз. Қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат алу
үшін, Заңдық, қауіпсіздік жəне экологиялық ескертпелер нұсқаулығын қараңыз. Осы нұсқаулықты ашу
үшін, Пуск (Бастау) экранына поддержка (қолдау) сөзін теріп, HP Support Assistant (HP қолдау
көмекшісі) бағдарламасын таңдаңыз.
KKWW
Аудио
41
ЕСКЕРТПЕ: Дыбыс деңгейі амалдық жүйе жəне кейбір бағдарламалар арқылы басқарылады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіздегі дыбыс деңгейін басқару құралдары туралы ақпаратты Компьютермен
танысу (5-бет) бөлімінен қараңыз.
Құлақаспаптарды қосу
Сымды құлақаспаптарды компьютеріңіздің құлақаспаптарға арналған ұясына қосуға болады.
Компьютерге сымсыз құлақаспаптарды жалғау үшін, құрылғы өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін, құлақаспаптар, тығын тəріздес құлақаспаптар
немесе гарнитураны киер алдында, дыбыс қаттылығын төмендетіңіз. Қауіпсіздік туралы қосымша
ақпарат алу үшін, Заңдық, қауіпсіздік жəне экологиялық ескертпелер нұсқаулығын қараңыз.
Микрофонды қосу
Дыбыс жазу үшін, микрофонды компьютердің микрофон ұясына қосыңыз. Жазу кезінде жақсы нəтиже
алу үшін, микрофонға тікелей сөйлеп, артқы шу жоқ параметрде дыбысты жазыңыз.
Құлақаспаптарды жəне микрофондарды қосу
Сымды құлақаспаптарды жəне гарнитураларды компьютердегі аудио шығыс (құлақаспап) ұясына/аудио
кіріс (микрофон) ұясына қосуға болады. Ішкі микрофоны бар гарнитуралар сатылады.
Компьютерге желісіз құлақаспаптарды не гарнитураларды қосу үшін, құрылғы өндірушісінің
нұсқауларын орындаңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Жарақаттану қаупін азайту үшін, құлақаспаптар, тығын тəріздес құлақаспаптар
немесе гарнитураны киер алдында, дыбыс қаттылығын төмендетіңіз. Қауіпсіздік туралы қосымша
ақпарат алу үшін, Заңдық, қауіпсіздік жəне экологиялық ескертпелер нұсқаулығын қараңыз. Осы
нұсқаулықты ашу үшін, Пуск (Бастау) экранына поддержка (қолдау) сөзін теріп, HP Support Assistant
(HP қолдау көмекшісі) бағдарламасын таңдаңыз.
Компьютерде аудио функцияларын тексеру
ЕСКЕРТПЕ: Жазу кезінде жақсы нəтиже алу үшін, микрофонға тікелей сөйлеп, артқы шу жоқ
параметрде дыбысты жазыңыз.
Компьютердің дыбыс функцияларын тексеру үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Бастау экранынан панель управления (басқару тақтасы) сөзін теріп, одан кейін Панель
управления (Басқару тақтасы) пəрменін таңдаңыз.
2.
Оборудование и звук (Аппараттық құрал жəне дыбыс), одан кейін Звук (Дыбыс) тармақтарын
таңдаңыз.
3.
Звук (Дыбыс) терезесі ашылғанда, Звуки (Дыбыстар) қойындысын басыңыз. Программные
события (Бағдарламалық оқиғалар) параметрі астынан дыбыс сигналы немесе ескерту дыбысы
сияқты кез келген дыбыс оқиғасын таңдаңыз, одан кейін Проверить (Тексеру) түймешігін басыңыз.
Дыбысты үндеткіштер немесе қосылған құлақаспаптар арқылы естуіңіз қажет.
42
5-тарау Мультимедиа
KKWW
Компьютердің жазу функцияларын тексеру үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
Бастау экранына звук (дыбыс) cөзін жазыңыз, одан кейін Звукозапись (Дыбыс жазба) опциясын
таңдаңыз.
2.
Начать запись (Жазуды бастау) түймешігін басып, микрофонмен сөйлеңіз.
3.
Файлды жұмыс үстеліне сақтаңыз.
4.
Мультимедиалық бағдарламаны ашыңыз жəне дыбысты ойнатыңыз.
Компьютерде аудио параметрлерін құптау немесе өзгерту үшін
1.
Бастау экранынан панель управления (басқару тақтасы) сөзін теріп, одан кейін Панель
управления (Басқару тақтасы) пəрменін таңдаңыз.
2.
Оборудование и звук (Аппараттық құрал жəне дыбыс), одан кейін Звук (Дыбыс) тармақтарын
таңдаңыз.
Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде)
Кейбір компьютерлерде кірістірілген веб-камера бар. Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралдың
көмегімен сурет немесе бейне түсіру үшін веб-камера пайдалана аласыз. Фотосуреттерді немесе
жазылған бейне қарап шығуға немесе сақтауға болады.
Веб-камера бағдарламалық құралы мынадай мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік береді.
●
Бейне түсіріп, ортақ пайдалану
●
Жылдам хабар алмасу бағдарламалық құралының көмегімен бейне дерек алу
●
Дыбыссыз суретке түсіру
Бейне
Бұл HP компьютері таңдаулы веб-тораптардағы таратылатын бейнені көруге жəне желіге қосылмай-ақ
компьютерден тамашалау үшін бейнелер мен фильмдерді жүктеп алуға мүмкіндік беретін қуатты бейне
құрылғысы болып табылады.
Көруге байланысты əрекеттеріңізді жақсарту мақсатында компьютерді сыртқы монитор, проектор немесе
теледидарға қосу үшін, бейне порттардың бірін пайдаланыңыз. Ал кейбір компьютерлерде
ажыратымдылығы жоғары мониторды немесе теледидарды қосуға мүмкіндік беретін HDMI порты болады.
Компьютерде мына сыртқы бейне порттардың біреуі немесе бірнешеуі болуы мүмкін:
●
VGA
●
DisplayPort
●
Thunderbolt
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Сыртқы құрылғының дұрыс кабель арқылы компьютердегі дұрыс ұяға
қауіпсіз түрде жалғанғандығына көз жеткізіңіз. Сұрақтарыңыз болса, құрылғы өндірушісінің
нұсқауларын қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіздің видео порттары туралы ақпаратты Компьютермен танысу (5-бет)
бөлімінен қараңыз.
KKWW
Веб-камера (тек таңдаулы үлгілерде)
43
VGA
Сыртқы монитор порты немесе VGA порты аналогтық дисплей интерфейсі болып табылады, ол сыртқы
VGA мониторы сияқты VGA дисплей құрылғысын немесе VGA проекторын компьютерге қосады.
1.
Монитордың не проектордың VGA кабелін компьютердегі VGA портына суретте көрсетілгендей
жалғаңыз.
2.
Экрандағы суретті 4 түрлі көрсету күйіне ауыстырып қосу үшін, fn+f4 пернесін басыңыз:
●
ДК экраны ғана: экрандағы кескінді тек компьютерден көру.
●
Қос: экрандағы кескінді бір уақытта компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен де көру.
●
Кеңейтілген: Экрандағы кескінді компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен көру.
●
Екінші экран ғана: экрандағы кескінді тек сыртқы құрылғыдан көру.
fn+f4 пернесі басылған сайын, көрсету күйі өзгереді.
ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нəтиже үшін, егер «Дополнительные» (Қосымша) опциясы таңдалған болса,
сыртқы құрылғының экран ажыратымдылығын мына жолмен реттеңіз. Бастау экранынан панель
управления (басқару тақтасы) сөзін теріп, одан кейін Панель управления (Басқару тақтасы)
пəрменін таңдаңыз. Оформление и персонализация (Безендіру жəне даралау) пəрменін таңдаңыз.
Дисплей ішінен Настройка разрешения экрана (Экран ажыратымдылығын реттеу) параметрін
таңдаңыз.
DisplayPort (тек таңдаулы үлгілерде)
DisplayPort компьютерді ажыратымдылығы жоғары теледидар сияқты қосымша бейне дерек немесе
дыбыстық құрылғысына не болмаса кез келген үйлесімді сандық немесе дыбыстық құралдарына
жалғайды. Сыртқы VGA монитор портымен салыстырғанда DisplayPort өнімділігі жоғары болып, сандық
қосылысты жақсартады.
ЕСКЕРТПЕ: Бейне жəне/немесе дыбыс сигналдарын DisplayPort арқылы жіберу үшін, DisplayPort
кабелі (бөлек сатылады) керек болады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің DisplayPort портына бір ғана DisplayPort құрылғысын жалғауға болады.
Компьютер экранындағы ақпарат бір мезгілде DisplayPort құрылғысында да көрсетіледі.
44
5-тарау Мультимедиа
KKWW
Бейне немесе аудио құрылғысын DisplayPort портына жалғау үшін
1.
DisplayPort кабелінің бір ұшын компьютердегі DisplayPort портына жалғаңыз.
2.
Кабельдің екінші ұшын сандық дисплей ұясына жалғаңыз.
3.
Компьютер экранындағы кескінді 4 түрлі көрсету күйіне ауыстырып қосу үшін, fn+f4 пернесін
басыңыз:
●
ДК экраны ғана: экрандағы кескінді тек компьютерден көру.
●
Қос: экрандағы кескінді бір уақытта компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен де көру.
●
Кеңейтілген: Экрандағы кескінді компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен көру.
●
Екінші экран ғана: экрандағы кескінді тек сыртқы құрылғыдан көру.
fn+f4 пернесі басылған сайын, көрсету күйі өзгереді.
ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нəтиже үшін, егер «Дополнительные» (Қосымша) опциясы таңдалған болса,
сыртқы құрылғының экран ажыратымдылығын мына жолмен реттеңіз. Бастау экранынан панель
управления (басқару тақтасы) сөзін теріп, одан кейін Панель управления (Басқару тақтасы)
пəрменін таңдаңыз. Оформление и персонализация (Безендіру жəне даралау) пəрменін таңдаңыз.
Дисплей ішінен Настройка разрешения экрана (Экран ажыратымдылығын реттеу) параметрін
таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы кабелін алу үшін, оны компьютерден ажыратуға қосқыш ілгекті басыңыз.
Thunderbolt DisplayPort құрылғысын жалғау
Thunderbolt дисплей порты ажыратымдылығы жоғары дисплейге немесе өнімділігі жоғары деректер
құрылғысына қосады. Сыртқы VGA монитор портымен салыстырғанда бұл порт өнімділігі жоғары болып,
сандық қосылысты жақсартады.
ЕСКЕРТПЕ: Thunderbolt жаңа технология болып табылады. Құрылғыңызды Thunderbolt DisplayPort
портына жалғамас бұрын, Thunderbolt құрылғысына арналған ең соңғы драйверлердің барлығын
орнатыңыз. Thunderbolt сымы жəне Thunderbolt құрылғысы (бөлек сатылады) Windows жүйесімен
үйлесімді болуы тиіс. Құрылғының Windows үшін сертификатталған Thunderbolt құрылғысы екенін
анықтау үшін, https://thunderbolttechnology.net/products мекенжайы бойынша өтіңіз.
1.
KKWW
Thunderbolt дисплей порты кабелінің бір ұшын компьютердегі Thunderbolt дисплей портына
жалғаңыз.
Бейне
45
2.
Кабельдің екінші ұшын сандық дисплей ұясына жалғаңыз.
3.
Компьютер экранындағы кескінді 4 түрлі көрсету күйіне ауыстырып қосу үшін, fn+f4 пернелер
тіркесімін басыңыз.
●
ДК экраны ғана: экрандағы кескінді тек компьютерден көру.
●
Қос: экрандағы кескінді бір уақытта компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен де көру.
●
Кеңейтілген: Экрандағы кескінді компьютер мен сыртқы құрылғының екеуінен көру.
●
Екінші экран ғана: экрандағы кескінді тек сыртқы құрылғыдан көру.
fn+f4 пернелер тіркесімі басылған сайын, дисплей күйі өзгереді.
ЕСКЕРТПЕ: Сыртқы құрылғының экран ажыратымдылығын реттеңіз, əсіресе, “Extend”
(Кеңейту) параметрін таңдасаңыз. Бастау экранында панель управления (басқару тақтасы) деп
жазып, одан кейін бағдарламалар тізімінен Панель управления (Басқару тақтасы) тармағын
таңдаңыз. Оформление и персонализация (Безендіру жəне даралау) пəрменін таңдаңыз. Дисплей
ішінен Настройка разрешения экрана (Экран ажыратымдылығын реттеу) параметрін таңдаңыз.
MultiStream Transport арқылы сымды дисплейлерді қосу
Қосымша хаб арқылы сымды дисплейлерді қосу
MultiStream Transport (MST) компьютерде бір қосқыштан бірнеше дисплей қолдауын, DisplayPort (DP)
береді.
ЕСКЕРТПЕ: Nvidia сызбалық реттегішімен 4 дейін сыртқы дисплей құрылғысын қосуға болады.
ЕСКЕРТПЕ: AMD сызбалық реттегішімен 6 дейін сыртқы дисплей құрылғысын қосуға болады.
46
5-тарау Мультимедиа
KKWW
Бірнеше дисплейді орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз:
1.
DP-to-DP кабелімен (бөлек сатып алынады) сыртқы хабты (бөлек сатып алынады) компьютердегі
DisplayPort қосыңыз. Хабтың қуат адаптерін айнымал ток қуатына жалғаңыз.
2.
Сыртқы дисплей құрылғыларын хабтағы VGA порттарына немесе DisplayPorts жалғаңыз.
3.
Бірнеше дисплейді орнату туралы деректер үшін Nvidia басқару тақтасына өтіңіз немесе Бастау
экранынан іздеу жолағына экран ажыратымдылығы сөзін енгізіңіз немесе fn+f4 басыңыз. Егер
жалғанған дисплейлерді көрме’сеңіз, əрбір құрылғының хабтағы дұрыс портқа жалғанғанын
тексеріңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Бірнеше дисплей нұсқалары барлық қосылған дисплейлердегі компьютер экраны
айнасын беретін Қайталанатын немесе компьютер экранын барлық қосылған дисплейлерге жаятын
Кеңейту мəндерін қамтиды.
Miracast-үйлесімді сымсыз дисплейлерді табу жəне оларға қосылу (тек
таңдаулы үлгілерде)
Ағымдағы ашық тұрған бағдарламаларды жаппай, Miracast-үйлесімді сымсыз дисплейлерді табу жəне
оларға қосылу үшін, мына қадамдарды орындаңыз.
Miracast ашу үшін
▲
Саусақты Бастау экранының оң жақ жиегінен жылжытыңыз, Устройства (Құрылғылар) белгішесін
түртіп, Проект (Жоба) пəрменін таңдаңыз жəне экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Шебер түймелерді көрсету үшін экранның жоғарғы оң жақ немесе төменгі оң жақ бұрышына
меңзеңіз жəне Устройства (Құрылғылар) түймесін нұқып, Проект (Жоба) пəрменін таңдаңыз.
KKWW
Бейне
47
48
5-тарау Мультимедиа
KKWW
6
Қуатты басқару
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерде қуат түймешігі немесе қуат қосқышы болуы мүмкін. Қуат түймешігі
термині осы нұсқаулықта қуатты басқару элементтерінің екі түрін білдіреді.
Компьютердің жұмысын аяқтау
ЕСКЕРТУ: Компьютер өшірілген кезде сақталмаған мəліметтер жойылады.
Жұмысты аяқтау пəрмені амалдық жүйені қоса барлық ашық бағдарламаларды жауып, дисплей мен
компьютерді өшіреді.
Төмендегі жағдайлардың кез келгенінде компьютерді өшіріңіз:
●
Батареяны ауыстыру немесе компьютер ішіндегі бөліктерді қолдану қажет болғанда
●
USB (Əмбебап тізбекті шина) портына қосылмаған сыртқы аппараттық құрылғыны қосқан кезде
●
Компьютер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған немесе сыртқы қуат көзінен ажыратылған кезде.
Компьютерді қуат түймешігі арқылы да өшіруге болатынымен, ұсынылатын үрдіс Windows өшіру
пəрменін қолдану болып табылады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер ұйқы немесе күту күйінде болғанда, жұмысты аяқтамас бұрын, қуат
түймешігін басып қалу арқылы ұйқы немесе күту күйінен шығу қажет.
1.
Жұмысыңызды сақтап, барлық ашық бағдарламаларды жабыңыз.
2.
Меңзерді бастау экранының жоғарғы немесе төменгі оң жақ бұрышына жылжытыңыз.
3.
Настройки (Параметрлер), одан кейін Питание (Қуат) пəрмендерін таңдаңыз жəне Завершение
работы (Жұмысты аяқтау) параметрін басыңыз.
– немесе –
Экранның төменгі сол жақ бұрышындағы Пуск (Бастау) түймесін оң жақ түймешікпен басып,
Завершение работы (Жұмысты аяқтау) тармағын, сосын Завершение работы (Жұмысты аяқтау)
пəрменін таңдаңыз.
Компьютер жауап бермесе жəне жұмысты аяқтаудың алдыңғы процедурасын пайдалану мүмкін болмаса,
келесі төтенше жағдай процедураларын көрсетілген кезекпен орындап көріңіз:
KKWW
●
ctrl+alt+delete пернелер тіркесімін басыңыз. Питание (Қуат) белгішесін басыңыз, одан кейін
Завершение работы (Жұмысты аяқтау) параметрін таңдаңыз.
●
Қуат түймешігін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
Компьютердің жұмысын аяқтау
49
●
Компьютерді сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.
●
Пайдаланушы ауыстыратын батареясы бар үлгілердегі компьютерден батареяны шығарыңыз.
Қуат параметрлерін орнату
Қуатты үнемдеу күйлерін пайдалану
Ұйқылық күй зауытта іске қосылады.
Ұйқылық күй қосылғанда, қуат шамдары жыпылықтап, экран тазарады. Жұмысыңыз жадқа сақталады.
ЕСКЕРТУ: Аудио жəне видео файлдарын ойнатудың мүмкін нашарлауы, аудио немесе бейне ойнату
жұмысының жоғалуы немесе ақпараттың жоғалу қаупін азайту үшін, дискіден не сыртқы жад картасынан
оқу немесе оған жазу кезінде ұйқы күйін қоспаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер ұйқылық күйде болғанда, желіге қосылудың кез келген түрін қосуды немесе
компьютердің кез келген функцияларын орындай алмайсыз.
Ұйқылық күйді қосу жəне одан шығу
Компьютер қосулы болғанда келесі жолдардың кез келгенін қолданып ұйқылық күйді қосуға болады:
●
Қуат түймешігін тез басып қалыңыз.
●
Меңзерді бастау экранының жоғарғы немесе төменгі оң жақ бұрышына жылжытыңыз. Шебер
түймелердің тізімі ашылғаннан кейін, Настройки (Параметрлер) тармағын таңдап, Питание (Қуат)
белгішесін басыңыз жəне Спящий (Ұйқылық) пəрменін таңдаңыз.
Ұйқылық күйден шығу үшін, қуат түймешігін басып қалыңыз.
Компьютер ұйқылық күйден шыққанда электр қуатының шамдары жанып, экранда жұмысыңыздың
тоқтаған жері көрсетіледі.
ЕСКЕРТПЕ: Егер оянған кезде, құпия сөз сұралатындай орнатылған болса, жұмысты компьютерде
жалғастыру үшін, Windows құпия сөзін енгізу қажет болады.
Пайдаланушы таңдауымен күту күйін қосу немесе күйден шығу
Пайдаланушы таңдауымен күту күйін қосу жəне басқа қуат параметрлері мен күту үзілістерін өзгерту
үшін «Қуат параметрлері» пəрменін пайдаланыңыз.
50
1.
Бастау экранында параметры питания сөздерін теріңіз, содан Параметры питания (қуат
параметрлері) тармағын таңдаңыз.
2.
Сол жақ тақтадан Укажите действие кнопки питания (Қуат түймешігінің əрекетін таңдаңыз)
сілтемесін нұқыңыз.
3.
Изменение параметров, недоступных в данный момент (Қазіргі уақытта қол жетімді емес
параметрлерді өзгерту) параметрін таңдаңыз.
4.
При нажатии кнопки питания (Қуат түймешігін басқан кезде) аймағында Гибернация (Күту)
күйін таңдаңыз.
5.
Сохранить изменения (Өзгертулерді сақтау) параметрін таңдаңыз.
6-тарау Қуатты басқару
KKWW
Күту күйінен шығу үшін, қуат түймешігін тез басып қалыңыз. Қуат шамдары жанып, экранда
жұмысыңыздың тоқтаған жері көрсетіледі.
ЕСКЕРТПЕ: Егер оянған кезде, құпия сөз сұралатындай орнатылған болса, жұмысты жалғастыру
үшін, Windows құпия сөзін енгізу қажет болады.
Қуат көрсеткішін жəне қуат параметрлерін қолдану
Қуат көрсеткіші Windows жұмыс үстелінде орналасқан. Қуат көрсеткіші қуат параметрлеріне жылдам
кіруге жəне қалған батарея зарядын көруге мүмкіндік береді.
●
Батарея зарядының қалған деңгейін жəне Windows жұмыс үстелінде орналасқан ағымдағы қуат
жоспарын экранда көру үшін, меңзерді қуат көрсеткіші белгішесінің үстінен жүргізіңіз.
●
Қуат параметрлерін пайдалану немесе қуат жоспарын өзгерту үшін, қуат көрсеткіші белгішесін
басып, тізімнен бір тармақты таңдаңыз. Бастау экранында параметры питания сөздерін теріңіз,
содан Параметры питания (қуат параметрлері) тармағын таңдаңыз.
Əртүрлі қуат көрсеткішінің белгішелері компьютердің батарея қуатымен немесе сыртқы қуатпен жұмыс
істеп тұрғанын көрсетеді. «Заряд төмен» деңгейіне немесе «Заряд өте төмен» деңгейіне жеткенде, белгіше
хабар шығарады.
Оянған кезде сұралатын құпиясөзбен қорғау
Компьютер ұйқылық немесе күту күйінен шыққанда, компьютерде құпия сөз сұралуын орнату үшін, осы
қадамдарды орындаңыз:
1.
Бастау экранында параметры питания сөздерін теріңіз, содан Параметры питания (қуат
параметрлері) тармағын таңдаңыз.
2.
Сол жақ тақтадан Запрашивать пароль при пробуждении (Оянғанда құпия сөз сұрау) тармағын
таңдаңыз.
3.
Изменение параметров, недоступных в данный момент (Қазіргі уақытта қол жетімді емес
параметрлерді өзгерту) параметрін таңдаңыз.
4.
Запрашивать пароль (рекомендуется) (Құпия сөз сұрау (ұсынылады)) параметрін таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Пайдаланушы есептік жазбасының құпия сөзін жасау немесе ағымдағы құпия сөзді
өзгерту қажет болса, Создание или изменение пароля учетной записи пользователя
(Пайдаланушы жазбасының құпия сөзін жасау немесе өзгерту) тармағын таңдап, экрандағы
нұсқауларды орындаңыз. Пайдаланушы есептік жазбасының құпия сөзін жасау немесе өзгерту
қажет болмаған жағдайда, 5-қадамға өтіңіз.
5.
Сохранить изменения (Өзгертулерді сақтау) параметрін таңдаңыз.
Батарея қуатын пайдалану
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Пайда болуы мүмкін қауіпсіздік мəселелерін азайту үшін компьютермен бірге
жабдықталған батареяны, HP компаниясы ұсынатын ауыстыру батареясын немесе HP компаниясынан
сатып алынған үйлесімді батареяны пайдаланыңыз.
Компьютер сыртқы айнымалы ток қуатына жалғанбаған кезде ол батареяның қуатымен жұмыс атқарады.
Қуатты басқару параметрлеріне, ашылған бағдарламаларға, экранның жарықтығына, компьютерге
жалғанған сыртқы құрылғыларға жəне басқа да себептерге байланысты компьютер батареясының жұмыс
мерзімі əртүрлі болады. Компьютер айнымалы ток қуатына қосылған болса да, батареяны компьютерде
сақтау батареяны зарядтайды жəне де қуат берілмей қалған жағдайда жұмысты қорғайды. Компьютерде
KKWW
Қуат параметрлерін орнату
51
зарядталған батарея болса жəне сыртқы айнымалы ток қуаты іске қосылса, компьютерден айнымалы ток
адаптері ажыратылғанда немесе айнымалы ток қуатының берілуі тоқтатылғанда, компьютер батарея
қуатын автоматты түрде қосады.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютер айнымалы ток көзінен ажыратылғаннан кейін дисплей жарықтығы
батареяның қызмет ету мерзімін сақтау үшін автоматты түрде төмендейді. Таңдаулы компьютер
үлгілерінде ғана графикалық режимдер батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту мақсатында
қолданылады. Қосымша ақпаратты Гибрид графикалар (тек таңдаулы үлгілерде) (57-бет) бөлімінен
қараңыз.
Батарея туралы қосымша ақпарат табу
HP Support Assistant құралдармен қамтамасыз етеді жəне батарея туралы ақпарат береді. Батарея туралы
ақпаратты көру үшін бастау экранында HP Support Assistant (НР қолдау көмекшісі) бағдарламасын
басыңыз жəне Аккумулятор и производительность (Батарея жəне өнімділік) пəрменін таңдаңыз.
●
Батарея жұмысын тексеруге арналған батареяны тексеру құралы
●
Батареяның қызмет ету мерзімін ұлғайтуға арналған тексеру, қуатты басқару жəне дұрыс күтім мен
сақтау туралы ақпарат
●
Батареяның түрлері, сипаттамалары, батареяның қызмет ету мерзімдері жəне сыйымдылығы туралы
ақпарат
Батарея туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін
▲
Батарея туралы ақпаратты көру үшін бастау экранында HP Support Assistant (НР қолдау көмекшісі)
бағдарламасын басыңыз жəне Аккумулятор и производительность (Батарея жəне өнімділік)
пəрменін таңдаңыз.
Батареяны тексеру бағдарламасын пайдалану
HP Support Assistant компьютерде орнатылған батареяның күйі туралы ақпаратты береді.
Батареяны тексеруді іске асыру үшін:
1.
Айнымалы ток адаптерін компьютерге қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Батареяны тексеру құралының дұрыс жұмыс істеуі үшін компьютер сыртқы қуат
көзіне жалғануы тиіс.
2.
Батарея туралы ақпаратты көру үшін бастау экранында HP Support Assistant (НР қолдау көмекшісі)
бағдарламасын басыңыз жəне Аккумулятор и производительность (Батарея жəне өнімділік)
пəрменін таңдаңыз.
Батареяны тексеру құралы батареяның жəне оның ұяларының дұрыс жұмыс істейтінін тексереді жəне
тексерудің нəтижелерін хабарлайды.
Қалған батарея зарядын көрсету
▲
52
Меңзерді Windows жұмыс үстелінің хабарландыру аймағындағы тапсырма тақтасының оң жақ
шетінде орналасқан қуат көрсеткіші белгішесінің үстінен жүргізіңіз.
6-тарау Қуатты басқару
KKWW
Батареяның зарядсыздану уақытын ұлғайту
Батареяның зарядсыздану уақыты батарея қуатын пайдаланғанда қандай мүмкіндіктердің
қолданылатынына байланысты əртүрлі болады. Ең көп зарядсыздану уақыты батареяның сақтық
сыйымдылығы төмендейтіндіктен біртіндеп қысқарады.
Батареяның зарядсыздану уақытын ұлғайтуға арналған кеңестер:
●
Экранның жарықтығын төмендетіңіз.
●
Пайдаланушымен ауыстырылатын батареямен жабдықталған компьютер қолданыста болмағанда
немесе зарядталмағанда батареяны компьютерден шығарып алыңыз.
●
Пайдаланушымен ауыстырылатын батареяны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
●
Параметры электропитания (Қуат параметрлері) ішінен Экономия энергии (Қуат үнемдегіші)
параметрін таңдаңыз.
Төмен батарея деңгейлерін басқару
Осы бөлімдегі ақпарат ескертулер мен зауытта орнатылған жүйе жауаптарын сипаттайды. Кейбір
батареяның төмендігі туралы ескертулер мен жүйе жауаптарын Параметры электропитания (Қуат
параметрлерін) қолдану арқылы өзгертуге болады. Параметры электропитания (Қуат параметрлерін)
қолдану басымдықтарының жиынтығы шамдарға əсер етпейді.
Бастау экранына питание (қуат) сөзін жазып, Настройки (Параметрлер) жəне Параметры питания
(Қуат параметрлері) опциясын таңдаңыз.
Төмен батарея деңгейлерін анықтау
Компьютердің жалғыз қуат көзі болатын батарея заряды төмен батарея деңгейіне жеткенде, батарея
шамы жыпылықтайды.
●
Батарея шамы (тек таңдаулы үлгілерде) батарея зарядының төмен немесе тым төмен деңгейін
көрсетеді.
– немесе –
●
Хабарландыру аймағындағы қуат көрсеткішінің белгішесі төмен немесе өте төмен заряд деңгейі
туралы хабарландыру береді.
ЕСКЕРТПЕ: Қуат көрсеткіші туралы қосымша ақпарат алу үшін, Қуат көрсеткішін жəне қуат
параметрлерін қолдану (51-бет) бөлімін қараңыз.
Егер компьютер қосулы немесе ұйқылық күйде болса, компьютерде ұйқылық күй қысқа уақытқа
қосылады да, компьютер өшіріледі. Барлық сақталмаған ақпарат жоғалады.
Төмен батарея деңгейі мəселесін шешу
Сыртқы қуат қолданылғанда төмен батарея деңгейін шешу
▲
KKWW
Мына құрылғылардың біреуін жалғаңыз:
●
Айнымалы ток адаптері
●
Қосымша жалғау немесе кеңейту құрылғысы
●
НР компаниясынан қосалқы құрал ретінде сатып алынатын қосымша қуат адаптері
Қуат параметрлерін орнату
53
Ешқандай қуат көзі болмағанда төмен батарея деңгейін шешу
Ешқандай қуат көзі болмаған кезде, батареядағы зарядтың деңгейі төмен болса, жұмысты сақтаңыз да,
компьютерді өшіріңіз.
Батареяны салу жəне шығарып алу
Батареяны салу
Батареяны салу үшін
1.
Компьютерді төңкеріп, батарея ұясы өзіңізге қараған күйде тегіс бетке қойыңыз.
2.
Батареяны (1) батареяның орнына отырғанша енгізіңіз.
Батареяны босату ысырмасы (2) батареяны орнына автоматты түрде бекітеді.
Батареяны шығарып алу
Батареяны алу үшін
ЕСКЕРТУ: Компьютердің жалғыз қуат көзі болып табылатын батареяны шығарып алу ақпараттың
жоғалуын тудыруы мүмкін. Ақпараттың жоғалуына жол бермеу үшін, батареяны шығарып алмас бұрын,
күту режимін қосыңыз немесе компьютерді Windows жүйесі арқылы өшіріп тастаңыз.
54
1.
Компьютерді төңкеріп, батарея ұясы өзіңізге қараған күйде тегіс бетке қойыңыз.
2.
Батареяны шығарып алу үшін, батареяны босату ысырмасын (1) сырғытыңыз.
3.
Батареяны (2) алу үшін оны көтеріңіз (3).
6-тарау Қуатты басқару
KKWW
Батарея қуатын үнемдеу
●
Бастау экранына питание (қуат) сөзін жазып, Настройки (Параметрлер) жəне Параметры
питания (Қуат параметрлері) опциясын таңдаңыз.
●
Қуат параметрлерінен төмен заряд деңгейін таңдаңыз.
●
Сымсыз жəне LAN қосылыстарын ажыратып, оларды қолданбаған кезде модем бағдарламаларынан
шығыңыз.
●
Оларды қолданбаған кезде сыртқы қуат көзінен ажыратылмаған сыртқы құрылғыларды
ажыратыңыз.
●
Пайдаланбаған кез келген сыртқы жад карталарының жұмысын тоқтатыңыз, оларды өшіріңіз немесе
шығарып алыңыз.
●
Экран жарықтығын азайтыңыз.
●
Жұмысты тоқтатқан кезде, ұйқылық күйді қосыңыз немесе компьютерді өшіріңіз.
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны сақтау (тек таңдаулы үлгілерде)
ЕСКЕРТУ: Батареяны зақымдамау үшін оны ұзақ уақыт бойы жоғары температурада сақтамаңыз.
Компьютер екі аптадан артық пайдаланылмайтын жəне сыртқы қуат көзіне жалғанбайтын болса,
пайдаланушы ауыстыратын батареяны шығарып алып, оны бөлек сақтаңыз.
Сақталатын батареяның зарядын ұзақ уақыт бойы сақтау үшін оны салқын, құрғақ жерге қойыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Сақталған батареяны əрбір 6 ай сайын тексеру қажет. Егер сыйымдылығы 50 пайыздан
төмен болса, қайта сақтаудан бұрын батареяны қайта зарядтаңыз.
Батарея бір немесе бірнеше ай сақталған болса, оны пайдаланбастан бұрын, тексеріңіз.
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны қоқысқа тастау (тек таңдаулы үлгілерде)
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Өрт шығу немесе күйік алу қаупін азайту үшін батареяны бөлшектемеңіз,
бұзбаңыз немесе теспеңіз; сыртқы түйіспелерді қысқа тұйықтамаңыз; отқа немесе суға тастамаңыз.
Батареяны дұрыс тастау туралы ақпаратты Заңдық, қауіпсіздік жəне қоршаған орта ескертулері
бөлімінен қараңыз. Осы нұсқаулықты ашу үшін, Пуск (Бастау) экранына поддержка (қолдау) сөзін
теріп, HP Support Assistant (HP қолдау көмекшісі) бағдарламасын таңдаңыз. Батарея туралы ақпаратты
көру үшін бастау экранында HP Support Assistant (НР қолдау көмекшісі) бағдарламасын басыңыз жəне
Аккумулятор и производительность (Батарея жəне өнімділік) пəрменін таңдаңыз.
Пайдаланушы ауыстыратын батареяны ауыстыру (тек таңдаулы үлгілерде)
Ішкі бөлім дұрыс зарядталмаған кезде немесе батарея сыйымдылығы «əлсіз» жағдайға жеткенде,
батареяны тексеру құралы батареяны ауыстыру қажеттігін ескертеді. Батарея HP компаниясының
кепілдігімен қамтамасыз етілген жағдайда, нұсқаулардың ішінде кепілдік нөмірі болады. Ауыстыру
батареясына тапсырыс беру туралы қосымша ақпарат беретін HP компаниясының веб-торабына сілтейтін
хабарлама пайда болады.
Сыртқы айнымалы ток қуаты көзін пайдалану
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
KKWW
Ұшақ бортында болғанда компьютер батареясын зарядтамаңыз.
Қуат параметрлерін орнату
55
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Мүмкін сақтық шараларына қатысты мəселелерді болдырмау үшін, компьютермен
қамтамасыз етілетін айнымалы ток адаптерін, HP қамтамасыз ететін ауыстырғыш айнымалы ток
адаптерін немесе HP компаниясынан сатып алынған айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Айнымалы ток көзіне қосылу жөнінде қосымша ақпаратты қораптың ішіндегі Орнату
нұсқаулары постерінен қараңыз.
Сыртқы айнымалы ток қуаты мақұлданған айнымалы ток адаптері немесе қосымша жалғау, не кеңейту
құрылғысы арқылы қамтамасыз етіледі.
Төмендегі жағдайлардың кез келгенінде компьютерді сыртқы айнымалы ток қуатына қосыңыз:
●
Батареяны зарядтағанда немесе тексергенде.
●
Жүйелік бағдарламалық құралды орнатқанда немесе өзгерткенде.
●
Ақпаратты ықшам дискіге, DVD немесе BD (тек таңдаулы үлгілерде) дискілеріне жазғанда.
●
Дискіні дефрагментациялау құралын іске қосқанда.
●
Сақтық көшірме жасағанда немесе қалпына келтіргенде.
Компьютерді сыртқы айнымалы токқа қосқанда, төмендегі жағдайлар туындайды:
●
Батарея зарядтала бастайды.
●
Компьютер қосылып тұрса, хабарландыру аймағындағы қуат өлшегіш белгішесінің түрі өзгереді.
Компьютерді сыртқы айнымалы токтан ажыратқанда, төмендегі жағдайлар туындайды:
●
Компьютер батарея қуатына көшеді.
●
Батареяның қызмет ету мерзімін сақтау үшін, дисплей жарықтығы автоматты түрде азаяды.
Айнымалы ток адаптерін тексеру
Айнымалы ток қуат көзіне жалғанған компьютерде мына жағдайлар орын алса, айнымалы ток адаптерін
тексеріңіз:
●
Компьютер қосылмайды.
●
Дисплей қосылмайды.
●
Қуат шамдары жанбайды.
Айнымалы ток адаптерін тексеру:
ЕСКЕРТПЕ: Келесі нұсқаулар пайдаланушы ауыстыратын батареясы бар компьютерлерге қатысты
қолданылады.
56
1.
Компьютерді сөндіріңіз.
2.
Компьютерден батареяны шығарып алыңыз.
3.
Айнымалы ток адаптерін компьютерге жəне ауыспалы ток розеткасына жалғаңыз.
4.
Компьютерді қосыңыз.
6-тарау Қуатты басқару
KKWW
●
Қуат шамдары жанса, айнымалы ток адаптері дұрыс істеп тұр.
●
Егер қуат шамдары сөніп тұрса, айнымалы ток адаптері жұмыс істемейді жəне оны ауыстыру
қажет.
Айнымалы токтың қуат адаптерін ауыстыруды орындау туралы ақпарат алу үшін қолдау қызметімен
байланысыңыз.
Гибрид графикалар (тек таңдаулы үлгілерде)
Гибрид графикалық мүмкіндігі таңдаулы компьютерлерде ғана болады.
ЕСКЕРТПЕ: Гибрид графикалық режимдердің компьютерде алдын ала орнатылғанын көру үшін,
компьютердің графика процессоры жасағын жəне Қолдау бағдарламасын қараңыз.
Гибрид графикалық режимдер графиктерді өңдеудің екі режимін ұсынады:
●
Жоғары сапалы орындау режимі — бұл режимге арналған қолданбалар жылдам графика өңдеу (GPU)
құрылғысы арқылы орындалады.
●
Қуат үнемдеу режимі — бұл режимде жұмыс істейтін қолданбалар батарея қуатын үнемдеу үшін
орындау сапасы төмен графика өңдеу (GPU) құрылғысын қолданады.
Гибрид графикаларды қолдану (тек таңдаулы үлгілерде)
Гибрид графикалық функциялар қолданбаны оның графиканы өңдеу талабына қарай жоғары сапалы
орындау режимінде немесе қуат үнемдеу режимінде пайдалану мүмкіндігін ұсынады. Əдетте, 3D жəне
ойын қолданбалары жоғары сапалы графика өңдеуді (GPU) режимінде, ал салмағы жеңілдеу графика
өңдеуді қажет ететін қолданбалар сапасы төмен графика өңдеу режимінде жұмыс істейді. Қолданбаға
қажетті режимді (жоғары сапалы немесе қуат үнемдеу) гибрид графикасын басқару панелі арқылы
таңдауға болады.
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғының шектеулеріне байланысты кейбір қолданбалар екі режимнің біреуін ғана
қолдана алады.
Қосымша ақпарат алу үшін, гибрид графикалық режимдер бағдарламалық құралының анықтамасын
қараңыз.
KKWW
Қуат параметрлерін орнату
57
58
6-тарау Қуатты басқару
KKWW
7
Сыртқы карталар мен құрылғылар
Жад карталарын оқығышты қолдану (таңдаулы үлгілерде
ғана)
Қосымша жад карталары деректерді қауіпсіз сақтауға жəне оларды ыңғайлы түрде ортақ пайдалануға
мүмкіндік береді. Бұл карталар əдетте сандық медиамен жабдықталған камераларда, қалта
компьютерлерінде жəне басқа да компьютерлерде қолданылады.
Компьютеріңіз қолдау көрсететін жад карталарының пішімдерін анықтау үшін, Компьютермен
танысу (5-бет) бөлімін қараңыз.
Жад картасын енгізу
ЕСКЕРТУ: Жад картасы қосқышының зақымдану қатерін азайту үшін, жад картасын күштеп
енгізбеңіз.
1.
Сандық картаның белгісі бар жағын жоғары, ал қосқыштарын компьютерге қаратып ұстаңыз.
2.
Картаны жад картасы оқу құрылғысына енгізіп, нық отырғанша үстінен басыңыз.
Құрылғы анықталғанда дыбыс естіледі жəне параметрлер мəзірі көрінуі мүмкін.
Жад картасын шығарып алу
ЕСКЕРТУ: Ақпарат жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында жад
картасын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
KKWW
Жад карталарын оқығышты қолдану (таңдаулы үлгілерде ғана)
59
1.
Мəліметтеріңізді сақтап, жад картасымен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2.
Windows жұмыс үстелінің хабарландыру аймағындағы тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде
орналасқан жабдықты шығару белгішесін басыңыз. Одан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3.
Картаны (1) басып, оны ұясынан (2) шығарып алыңыз.
ЕСКЕРТПЕ:
Карта шықпаса, оны ұясынан тартып шығарыңыз.
ExpressCards картасын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
ExpressCard картасы — өнімділігі жоғары компьютер картасы. ExpressCard ұясына салынады.
ExpressCard карталары PCMCIA стандарт талаптарына сəйкес жасалады.
ExpressCard картасын конфигурациялау
Тек картаға қажетті бағдарламалық құралды орнатыңыз. Егер ExpressCard картасының өндірушісі
құрылғы драйверлерін орнатуды сұраса, мынаны жасаңыз:
60
●
Амалдық жүйеге тек құрылғы драйверлерін орнатыңыз.
●
Картаға қызмет көрсету, ұяға қызмет көрсету немесе ExpressCard өндірушісі беретін іске қосқыштар
секілді қосымша бағдарламалық құралдарды орнатпаңыз.
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
KKWW
ExpressCard картасын салу
ЕСКЕРТУ: Компьютер мен сыртқы жад карталарын зақымдамау үшін, дербес компьютер картасын
ExpressCard ұясына салмаңыз.
ЕСКЕРТУ: Қосқыштардың зақымдану қупін азайту үшін:
ExpressCard картасын өте жай салыңыз.
ExpressCard картасын пайдаланып жатқан кезде компьютерді жылжытпаңыз немесе тасымалдамаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Төмендегі сурет пен құрылғыңыздың көрінісі сəл өзгешелеу болуы мүмкін.
ExpressCard ұясының қорғаныс қосымшасы болуы мүмкін. Қосымшаны шығарып алу үшін:
1.
Қосышаны ашу үшін, оған (1) басыңыз.
2.
Қосымшаны ұядан суырып алыңыз (2).
ExpressCard картасын салу үшін:
1.
Сандық картаны ұстағанда, жапсырмасын жоғары, ал қосқышын компьютерге қаратыңыз.
2.
ExpressCard карта ұясына картаны салып, оны нық орналасқанша басыңыз.
Карта анықталғанда дыбыс естіледі жəне параметрлер мəзірі көрінуі мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: ExpressCard картасын бірінші рет қосқан кезде хабарландыру аймағында компьютер
картаны анықтағанын білдіретін хабарлама шығады.
ЕСКЕРТПЕ: Қуатты үнемдеу мақсатында ExpressCard картаны, оны пайдаланбаған кезде өшіріңіз
немесе шығарып тастаңыз.
KKWW
ExpressCards картасын пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
61
ExpressCard картансын шығарып алу
ЕСКЕРТУ: Ақпарат жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында ExpressCard
картасын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
1.
Ақпаратты сақтап, ExpressCard картасымен байланысты барлық бағдарламаларды жабыңыз.
2.
Windows жұмыс үстелінің тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан хабарландыру
аймағындағы жабдықты шығару белгішесін басыңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
3.
ExpressCard картасын босату жəне шығарып алу:
а.
ExpressCard картасын ашу үшін, оған ақырындап (1) басыңыз.
ə.
ExpressCard картасын ұядан суырып алыңыз (2).
Смарт-карталарды пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
ЕСКЕРТПЕ: Смарт-карта термині осы тарауда смарт-карталар мен Java™ карталарының екі түрін
білдіреді.
Смарт карта — жад пен микропроцессоры бар шағын схемалы несие картасы өлшеміндегі қосалқы құрал.
Дербес компьютерлер сияқты смарт карталардың кірісті жəне шығысты басқаратын амалдық жүйелері,
сондай-ақ оларды рұқсатсыз пайдаланудан қорғайтын қауіпсіздік мүмкіндіктері бар. Өндірісте
қолданылатын смарт карталар оқу құралдарымен (тек таңдаулы үлгілерде) бірге пайдаланылады.
PIN коды микрочип мазмұнына кіру рұқсатын алуға керек. Смарт-картаның қауіпсіздік мүмкіндіктері
туралы қосымша ақпарат алу мақсатымен Анықтама жəне қолдау орталығына кіру үшін, Пуск (Бастау) >
Справка и поддержка (Анықтама жəне қолдау) пəрмендерін таңдаңыз.
62
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
KKWW
Смарт-картаны салу
1.
Картаны ұстағанда, жапсырмасын жоғары қаратып, картаны ақырындап смарт-картаны оқу
құрылғысына орныққанша сырғытыңыз.
2.
Компьютерге кіру үшін смарт-картаның PIN кодын пайдаланып экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Смарт-картаны шығарып алу
▲
Смарт-картаның шетін қысып, оны смарт-карталарды оқу құрылғысынан суырып алыңыз.
USB құрылғысын пайдалану
Əмбебап тізбекті шина (USB) дегеніміз USB пернетақтасы, тінтуір, диск, басып шығарғыш, сканер немесе
хаб сияқты қосымша сыртқы құрылғыны қосуға арналған аппараттық құрал интерфейсі.
Кейбір USB құрылғылары əдетте құрылғымен қоса берілетін қосымша қолдау бағдарламалық құралын
қажет етуі мүмкін. Құрылғыға арналған бағдарламалық құрал туралы қосымша ақпаратты өндірушінің
нұсқауларынан қараңыз. Бағдарламалық құралмен қамтамасыз етілген бұл нұсқаулар дискіде немесе
өндірушінің веб-торабында болуы мүмкін.
Компьютерде USB 1.0, 1.1, 2.0 немесе 3.0 құрылғыларымен жұмыс істейтін кем дегенде 1 USB порты бар.
Сонымен қатар, сыртқы құрылғыға қуат беретін USB зарядтау порты компьютеріңізде болуы мүмкін.
Қосымша USB қондыру құрылғысы немесе USB концентраторы компьютермен пайдалануға болатын
қосымша USB порттарымен қамтамасыз етеді.
KKWW
USB құрылғысын пайдалану
63
USB құрылғысын жалғау
ЕСКЕРТУ: USB қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін, құрылғыны күштеп қоспаңыз.
▲
Құрылғының USB кабелін USB портқа жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ:
мүмкін.
Төмендегі сурет пен компьютер көрінісінің арасында біраз айырмашылық болуы
Құрылғы табылғанда белгілі бір дыбыс естіледі.
ЕСКЕРТПЕ: USB құрылғысын бірінші рет қосқан кезде хабарландыру аймағында компьютер
құрылғыны анықтағанын білдіретін хабарлама шығады.
USB құрылғысын шығарып алу
ЕСКЕРТУ: USB қосқышын зақымдау қаупін азайту үшін USB құрылғысын шығарып алған кезде оны
сымынан тартпаңыз.
ЕСКЕРТУ: Деректер жоғалуының немесе жүйенің жауап қатпау қаупін азайту мақсатында USB
құрылғысын қауіпсіз шығарып алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
64
1.
USB құрылғысын шығарып алу үшін, ақпаратты жауып, құрылғымен байланысты барлық
бағдарламаларды жабыңыз.
2.
Windows жұмыс үстелінің тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан хабарландыру
аймағындағы жабдықты шығару белгішесін басыңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
3.
Құрылғыны шығарып алыңыз.
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
KKWW
Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану
ЕСКЕРТПЕ: Керекті бағдарламалық құрал мен диск жетектері туралы ақпарат алу үшін немесе
компьютердің қолданылатын портын білу үшін өндіруші нұсқауларын қараңыз.
Сыртқы құрылғыны компьютерге жалғау үшін:
ЕСКЕРТУ: Қуатты құрылғыны жалғағанда құралдың зақымдалу қаупін азайту үшін құрылғының
өшіріліп, қуат сымының айнымалы ток көзінен ажыратылғанын тексеріңіз.
1.
Құрылғыны компьютерге жалғаңыз.
2.
Егер қуатты құрылғыны жалғаған болсаңыз, оның қуат сымын жерге қосылған ток көзіне қосыңыз.
3.
Құрылғыны қосыңыз.
Қуат көзіне қосылмаған сыртқы құрылғыны ажырату үшін құрылғыны өшіріп, одан кейін оны
компьютерден ажыратыңыз. Қуат көзіне қосылған сыртқы құрылғыны ажырату үшін құрылғыны
өшіріңіз де, оны компьютерден ажыратыңыз, одан кейін айнымалы ток сымын суырыңыз.
Қосымша сыртқы дискілерді пайдалану
Алынатын сыртқы дискілер мəліметтерді сақтау жəне оларға кіруге арналған мүмкіндіктер санын
ұлғайтады. USB жинақтағыш дискісін компьютердегі USB портына жалғау арқылы қосуға болады.
ЕСКЕРТПЕ: HP сыртқы USB оптикалық дискілерін қуатқа қосылған компьютердегі USB портына (тек
таңдаулы үлгілерде) жалғау керек.
USB дискісінің мынадай түрлері бар:
KKWW
●
1,44 мегабайттық дискета салғыш
●
Қатты диск модулі
●
Сыртқы оптикалық диск (CD, DVD жəне Blu-ray)
●
MultiBay құрылғысы
Қосымша сыртқы құрылғыларды пайдалану
65
66
7-тарау Сыртқы карталар мен құрылғылар
KKWW
8
Дискілер
Дискілер ұстау
ЕСКЕРТУ: Дискілер компьютердің əлсіз бөліктері жəне оларды абайлап ұстау қажет. Диск жетектерін
ұстамас бұрын келесі ескертулерді қараңыз. Қосымша ескертулер олар қолданылатын үрдістерде
қамтылған.
Мына сақтық шараларын орындаңыз:
KKWW
●
Сыртқы қатты дискіге қосылған компьютерді қозғамас бұрын, ұйқы күйін қосып, экранның
өшірілуіне мүмкіндік беріңіз немесе сыртқы қатты дискіні дұрыс ажыратыңыз.
●
Қатты дискіні ұстағанда, жерге тұйықталған беткейге қолыңызды тигізіп, жиналған статикалық
токтан құтылып алыңыз.
●
Алынатын дискжетегіндегі немесе компьютердегі қосқыш істікшелерді ұстамаңыз.
●
Диск жетегін абайлап пайдаланыңыз: құлатуға немесе үстіне зат қоюға болмайды.
●
Дискіні шығарып алмастан немесе салмастан бұрын компьютерді өшіріңіз. Компьютердің өшірулі,
ұйқы немесе күту күйінде екені анық болмаса, компьютерді қосып, амалдық жүйе арқылы өшіріңіз.
●
Дискіні дискжетегінің ұясына салған кезде шамадан тыс күш қолданбаңыз.
●
Оптикалық диск жетегі дискіге жазып жатқанда, компьютердің пернетақтасын баспаңыз немесе
компьютерді жылжытпаңыз. Жазу процесі тербелістерге сезімтал болады.
●
Дискжетегін температура жоғары немесе ылғал жерде сақтамаңыз.
●
Дискжетегін сұйықтық бар жерде сақтамаңыз. Дискжетегіне тазарту заттарын шашпаңыз.
●
Дискжетегін диск жетегінің ұясынан алмас бұрын немесе онымен саяхатқа, кемемен қыдырғанда
немесе дискжетегін сақтағанда, медиа құралын шығарып алыңыз.
●
Дискжетегін поштамен жөнелту қажет болғанда, диск жетегін мөлдір пошта бумасына немесе басқа
сəйкес қорғаныс бумасына салыңыз жəне бумаға “FRAGILE” (Сынғыш) белгісін жапсырыңыз.
●
Дискінің магниттік өрістердің əсеріне ұшырамауын қадағалаңыз. Магниттік өрісі бар қауіпсіздік
құрылғылары əуежайдағы тексеруден өту құрылғылар мен қауіпсіздік бағандарында болады.
Жолаушылар жүктерін тексеруге арналған əуежайлардағы конвейерлік жолдар жəне соған ұқсас
қауіпсіздік құрылғылары магниттік өрістің орнына рентген сəулелерін қолданады да, дискілерге
зиян келтірмейді.
Дискілер ұстау
67
Қатты дискілерді пайдалану
ЕСКЕРТУ: Мəліметтердің жоғалуын немесе жауапсыз жүйені болдырмау үшін
Жад модулін немесе қатты диск жетегін қоспас немесе алмастырмас бұрын жұмысыңызды сақтаңыз жəне
компьютерді өшіріңіз.
Егер компьютер сөндірулі екендігіне сенімді болмасаңыз, қуат түймешігін басып, компьютерді қосыңыз.
Содан соң амалдық жүйе арқылы компьютерді өшіріңіз.
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті алу немесе қайта қою
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті шешу
Жад модулі ұясы, қатты диск пен басқа бөліктерге кіру үшін, қызмет көрсету үшін ашатын есікті алыңыз.
1.
Батареяны шығарып алыңыз (Батареяны шығарып алу (54-бет) бөлімін қараңыз).
2.
Қызмет көрсетуге арналған есікті босату үшін, батарея ұясын өзіңізге қаратып, қызмет көрсетуге
арналған есік ысырмаларын (1) солға сырғытыңыз, бұранданы алыңыз (егер қосымша бұранда
қолданылса) (2), одан кейін босату ысырмасын (3) қайтадан сырғытыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер қосымша бұранданы пайдаланғыңыз келмесе, оны қызмет көрсету үшін
ашатын есіктің астында сақтай аласыз.
3.
Қызмет көрсетуге арналған есікті компьютердің алдыңғы жағына (4) қарай сырғытып, (5) көтеріңіз
де қызмет көрсетуге арналған есікті алыңыз.
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті орнына салу
Жад модулі ұясы, қатты диск, техникалық деректер жапсырмасы мен басқа бөліктерге кіргеннен кейін
қызмет көрсету үшін ашатын есікті орнына орналастырыңыз.
68
8-тарау Дискілер
KKWW
1.
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті компьютердің алдыңғы шетіне жақын туралау үшін, қызмет
көрсету үшін ашатын есікті төмен еңкейтіңіз (1).
2.
Қызмет көрсету үшін ашатын есіктің артқы шетіндегі туралау құлақшаларын (2) компьютердегі
ойықтарға дəл түсіріңіз.
3.
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті батарея ұясына қарай қызмет көрсетуге арналған есік орнына
түскенше сырғытыңыз.
4.
Батарея ұясын өзіңізге қаратып, қызмет көрсету үшін ашатын есікті босату ысырмасын солға қарай
сырғытыңыз (3) жəне таңдасаңыз, қызмет көрсету үшін ашатын есікті орнына бекіту үшін, қосымша
бұранданы салып, қатайтыңыз (4). Қызмет көрсету үшін ашатын есікті құлыптау үшін, босату
ысырмасын оңға қарай ысырыңыз (5).
ЕСКЕРТПЕ: Егер қосымша бұранданы пайдаланғыңыз келмесе, ол қызмет көрсетуге арналған
есіктің астында сақталады.
5.
Батареяны салыңыз (Батареяны салу (54-бет) қараңыз).
Қатты дискіні ауыстыру немесе жаңарту
ЕСКЕРТУ: Мəліметтердің жоғалуын немесе жауапсыз жүйені болдырмау үшін
Қатты дискіні қатты диск ұясынан шығармас бұрын, компьютерді өшіріңіз. Компьютер қосулы тұрғанда,
ұйқы немесе күту күйінде болғанда, қатты дискіні шығарып алмаңыз.
Егер компьютер сөндірулі екендігіне сенімді болмасаңыз, қуат түймешігін басып, компьютерді қосыңыз.
Содан соң амалдық жүйе арқылы компьютерді өшіріңіз.
KKWW
Қатты дискілерді пайдалану
69
Қатты дискіні шығарып алу
Қатты дискіні шығару үшін:
1.
Жұмысыңызды сақтап, компьютерді өшіріңіз.
2.
Компьютерге жалғанған айнымалы ток пен сыртқы құрылғыларды ажыратыңыз.
3.
Компьютерді тегіс жерге теріс аударып қойыңыз.
4.
Батареяны шығарып алыңыз (Батареяны шығарып алу (54-бет) бөлімін қараңыз).
5.
Қызмет көрсету үшін ашатын есікті алыңыз (Қызмет көрсету үшін ашатын есікті шешу (68-бет)
бөлімін қараңыз).
6.
Қатты дискідегі 3 бұранданы бұрап босатыңыз (1). Қатты диск ілмегін ашыңыз (2) жəне қақпақты
алып тастаңыз (3).
7.
Қатты дискіні көтеріп (3), оны қатты диск ұясынан шығарып алыңыз.
Қатты дискіні орнату
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің көрінісі осы бөлімдегі суреттегіден сəл өзгешелеу болуы мүмкін.
Қатты дискіні орнату үшін:
70
1.
Қатты дискіні бұрышта (1) оның ұясына салып, одан кейін қатты дискіні оның ұясында (2) тегіс
орналастырыңыз.
2.
Қатты дискіні қосқышқа іліндіру үшін қатты диск ілмегін (2) жабыңыз.
8-тарау Дискілер
KKWW
3.
Қатты дискінің бұрандаларын (3) бекітіңіз.
4.
Қызмет көрсетуге арналған есікті орнына салыңыз (Қызмет көрсету үшін ашатын есікті орнына
салу (68-бет) бөлімін қараңыз).
5.
Батареяны салыңыз (Батареяны салу (54-бет) қараңыз).
6.
Компьютерге жалғанған айнымалы ток пен сыртқы құрылғыларды жалғаңыз.
7.
Компьютерді қосыңыз.
Қатты дискінің жұмысын жақсарту
Дискіні дефрагментациялау құралын пайдалану
Компьютерді пайдаланғанда, қатты дискідегі файлдар бөлініп қалады. Амалдық жүйе тиімді жұмыс істеуі
үшін, дискіні дефрагментациялау құралы қатты дискідегі бөлініп қалған файлдар мен қалталарды қайта
біріктіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Дискіні дефрагментациялау құралын жартылай өткізгіш диск жетектерінде істету қажет
емес.
Дискіні дефрагментациялау құралы басталғаннан кейін, ол қараусыз жұмыс атқарады. Қатты дискінің
өлшеміне жəне бөлініп қалған файлдар санына байланысты, дискіні дефрагментациялау құралының
аяқталуы үшін бір сағаттан артық уақыт кетуі мүмкін. Оны түнде немесе компьютерді ашу қажет
болмайтын кездегі басқа уақытта іске қосылатын етіп орнатуыңызға болады.
HP қатты дискіні кем дегенде айына бір рет дефрагментациялауды ұсынады. Дискіні дефрагментациялау
құралының жұмысын айлық жоспарға орнатсаңыз болады, бірақ дефрагментациялауды кез келген
уақытта қолмен жасауға да болады.
KKWW
Қатты дискілерді пайдалану
71
Дискіні дефрагментациялау құралын іске қосу:
1.
Компьютерді айнымалы ток көзіне қосыңыз.
2.
Бастау экранында диск деп теріңіз.
3.
Оптимизация (Оңтайландыру) түймешігін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Windows жүйесі компьютердің қауіпсіздігін жақсарту үшін, пайдаланушы есептік
жазбасын басқару мүмкіндігін қамтиды. Бағдарламалық құралды орнату, утилиталарды іске қосу
немесе Windows параметрлерін өзгерту сияқты тапсырмаларды орындау үшін сізден рұқсат немесе
құпия сөз сұралуы мүмкін. HP Support Assistant бөлімін қараңыз. Бастау экранынан HP Support
Assistant бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP Support Assistant белгішесін таңдаңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін, дискіні дефрагментациялау бағдарламалық құралының анықтамасын
қараңыз.
Дискіні тазалау құралын пайдалану
Қатты дискідегі орынды босатып, компьютер жұмысының тиімділігін арттыру үшін дискіні тазалау
құралы қатты дискіден еш қауіпсіз жоюға болатын файлдарды іздеп табады.
Дискіні тазалау құралын қосу:
1.
Пуск (Бастау) экранына диск сөзін жазып, Удалить приложения, чтобы освободить место на
диске (Дискте орын босату үшін бағдарламаларды жою) опциясын таңдаңыз.
2.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
HP 3D DriveGuard бағдарламасын (тек таңдаулы үлгілерде) пайдалану
Төмендегі жағдайлардың біреуі орын алса, HP 3D DriveGuard бағдарламасы дискіні өшіру жəне дерек
сұрауларын тоқтату арқылы қатты дискіні қорғайды.
●
Сіз компьютеріңізді құлатып алдыңыз.
●
Батарея қуатынан қосылып тұрған компьютерді оның дисплейі жабулы күйінде жылжытасыз.
Бұл оқиғалардың біреуі аяқталғаннан кейінгі қысқа мерзімде HP 3D DriveGuard қатты дискіні қалыпты
жұмыс жағдайына қайтарады.
ЕСКЕРТПЕ: Қатты күйдегі диск жетектерінің (SSDs) қозғалмалы бөлшектері болмағандықтан, HP 3D
DriveGuard қажет емес.
ЕСКЕРТПЕ: Бастапқы қатты диск ұясындағы немесе қосымша ұясындағы қатты дискілер HP 3D
DriveGuard арқылы қорғалады. Қосымша қондыру құрылғысына орнатылған немесе USB портына
қосылған қатты диск HP 3D DriveGuard арқылы қорғалмайды.
Қосымша ақпаратты HP 3D DriveGuard бағдарламалық құралының анықтамасынан қараңыз.
HP 3D DriveGuard күйін анықтау
Компьютердегі қатты диск шамы бастапқы қатты диск ұясындағы жəне/немесе қосымша қатты диск
ұясындағы (тек таңдаулы үлгілерде) дискінің қауіпсіз орнатылғанын көрсету үшін түсін өзгертеді.
Дискілердің қазіргі уақытта қорғалып тұрғанын немесе дискінің қауіпсіз позицияға орнатылғанын
анықтау үшін, Windows жұмыс үстеліндегі тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде орналасқан
хабарландыру аймағындағы немесе Мобильділік орталығындағы белгішені басыңыз:
72
8-тарау Дискілер
KKWW
RAID пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
RAID технологиясы компьютерде екі немесе одан да көп қатты дискіні бір уақытта қатар қолдануға
мүмкіндік береді. RAID технологиясы көмегімен аппараттық немесе бағдарламалық құрал параметрлері
арқылы бірнеше дискілер біртұтас диск ретінде қолданылады. Егер бірнеше диск біртұтас диск ретінде
жұмыс істейтіндей етіп орнатылған болса, олар RAID мөлшері деп аталады. Қосымша ақпаратты НР вебторабында қараңыз. Пайдаланушы нұсқаулықтарының ең соңғы нұсқаларын алу үшін, қолдау
қызметімен хабарласыңыз. АҚШ-та қолдау қызметін пайдалану үшін http://www.hp.com/go/contactHP
мекенжайына өтіңіз. Дүниежүзілік қолдау үшін мына торапқа өтіңіз: http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html.
KKWW
RAID пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде)
73
74
8-тарау Дискілер
KKWW
9
Қауіпсіздік
Компьютерді қорғау
Windows амалдық жүйесі қамтамасыз ететін стандартты қауіпсіздік мүмкіндіктері жəне Windows
жүйесіне кірмейтін Setup Utility (BIOS) құралы жеке параметрлеріңіз бен деректеріңізді əртүрлі
қауіптерден қорғауы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік шешімдері сақтандырғыш құрал ретінде əрекет ету үшін жасалған. Бірақ олар
құрылғыға күтімсіз қараудан немесе оны ұрланудан қорғай алмауы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерді қызмет көрсету орталығына жібермес бұрын, құпиялы файлдардың сақтық
көшірмелерін жасап, файлдарды жəне құпиясөз параметрлерін жойыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Нұсқаулықтың ішінде сипатталған кейбір функциялар компьютеріңізде болмауы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіз Computrace құралын қолдайды, бұл онлайн қауіпсіздікке негізделетін
қадағалау жəне қалпына келтіру қызметі кейбір аймақтарда қолжетімді болады. Егер компьютер ұрланған
болса, рұқсаты жоқ пайдаланушы Интернетке кіргенде Computrace құралы компьютердің ізін қадағалай
алады. Computrace құралын пайдалану үшін, бағдарламалық құралды сатып алып, қызметке жазылуыңыз
тиіс. Computrace бағдарламалық құралына тапсырыс беру туралы ақпаратты алу үшін,
http://www.hp.com мекенжайы бойынша веб-торапқа өтіңіз.
Компьютер қаупі
Қауіпсіздік мүмкіндігі
Компьютерді рұқсатсыз қолдану
HP Client Security бағдарламалық құралы құпия сөз, смарт
карта, контактісіз карта, тіркелген саусақ ізі мен басқа
аутентификациялық деректермен бірге қолданылғанда
Computer Setup (f10) утилитасына рұқсатсыз кіру
Computer Setup құралындағы BIOS əкімші құпия сөзі*
Қатты диск мазмұнына рұқсатсыз кіру
DriveLock құпия сөзі немесе автоматты DriveLock құпия сөзі
Computer Setup* бөлімінде
Қосымша сыртқы оптикалық дискіден рұқсатсыз бастау
(таңдаулы үлгілерде ғана), оптикалық сыртқы қатты диск
(таңдаулы үлгілерде ғана), немесе ішкі желі адаптері
Computer Setup құралындағы жүктеу параметрлері мүмкіндігі*
Windows пайдаланушы жазбасын рұқсатсыз пайдалану
Windows пайдаланушы құпия сөзі
Деректерге рұқсатсыз кіру
●
HP драйвын шифрлау бағдарламасы
●
Windows қорғағышы
Computer Setup параметрлеріне жəне басқа жүйені анықтау
ақпаратына рұқсатсыз кіру
KKWW
Computer Setup құралындағы BIOS əкімші құпия сөзі*
Компьютерді қорғау
75
Компьютер қаупі
Қауіпсіздік мүмкіндігі
Компьютердің орнын рұқсатсыз ауыстыру
Қауіпсіздік кабелінің ұясы (қосымша қауіпсіздік кабелімен
бірге қолданылады)
*Computer Setup дегеніміз алдын ала орнатылған, ROM жадына негізделген утилита,ол амалдық жүйе жұмыс істемей тұрғанда
немесе жүктелмегенде де қолданылады. Computer Setup утилитасында жылжу жəне таңдауды жасау үшін, (сенсорлы тақта,
меңзегіш таяқша не USB тінтуірі сияқты) меңзегіш құрылғыны немесе пернетақтаны пайдаланыңыз.
Құпия сөздерді пайдалану
Құпия сөз — компьютер ақпаратын қорғау үшін таңдалатын таңбалардың тобы. Ақпаратқа кіруді
басқарудың жолына байланысты құпия сөздердің бірнеше түрлері орнатылуы мүмкін. Құпия сөздер
Windows жүйесінің немесе компьютерде алдын ала орнатылған Windows жүйесінен басқа жүйелердің
Computer Setup утилитасында (BIOS) орнатылады.
●
BIOS əкімшісінің құпия сөзі жəне DriveLock құпия сөзі Computer Setup утилитасында орнатылады.
Олар жүйенің BIOS бағдарламасы арқылы басқарылады.
●
Автоматты DriveLock құпия сөздері Computer Setup утилитасында қосылады.
●
Windows құпия сөздері Windows амалдық жүйесінде ғана орнатылады.
●
Егер HP SpareKey бұрын орнатылған болса жəне Computer Setup құралындағы BIOS əкімшісінің
құпия сөзін ұмытып қалсаңыз, құралға HP SpareKey арқылы кіруіңізге болады.
●
Егер DriveLock қолданушы құпия сөзі мен Computer Setup құралының DriveLock негізгі құпия сөзінің
екеуін де ұмытып қалсаңыз, осы құпия сөздермен қорғалған қатты диск мүлдем жабылып қалады
жəне оларды қолдану ары қарай мүмкін болмайды.
Бірдей құпия сөзді Computer Setup утилитасының мүмкіндігі үшін жəне Windows қауіпсіздік мүмкіндігі
үшін пайдалануға болады. Бірдей құпия сөзді Computer Setup утилитасының бірнеше мүмкіндігі үшін
пайдалануға болады.
Құпия сөздерді жасау жəне сақтау үшін төмендегі кеңестерді ісіңізде сақтаңыз:
●
Құпия сөздерді жасаған кезде, бағдарлама арқылы орнатылған талаптарды орындаңыз.
●
Бір құпиясөзді бірнеше қолданбалар мен веб-сайттар үшін қолданбаңыз жəне Windows
құпиясөзіңізді басқа қолданбалар мен веб-сайттар үшін қолданбаңыз.
●
HP Client Security бағдарламасының Password Manager (Құпия сөздер реттегіші) құралын вебтораптарыңыз бен бағдарламаларыңыздың барлығы үшін пайдаланушы аттары мен құпия сөздерін
сақтау мақсатымен пайдаланыңыз. Егер ұмытып қалсаңыз, келешекте оларды қауіпсіз оқуыңызға
болады.
●
Құпия сөздерді компьютердегі файлда сақтамаңыз.
Келесі кестелерде əдетте қолданылатын Windows жəне BIOS əкімшісінің құпия сөздерінің тізімі берілген
жəне олардың функциялары сипатталған.
76
9-тарау Қауіпсіздік
KKWW
Windows жүйесінде құпия сөздерді орнату
Құпия сөз
Қызмет
Əкімші құпия сөзі*
Windows əкімші есептік жазбасына кіруді қорғайды.
ЕСКЕРТПЕ: Windows əкімші құпиясөзін тағайындау BIOS
əкімші құпиясөзін тағайындамайды.
Пайдаланушы құпия сөзі*
Windows пайдаланушы есептік жазбасына кіруді қорғайды.
*Windows əкімші құпия сөзі немесе Бастау экранында Windows пайдаланушы құпия сөзі параметрлерін орнату туралы ақпаратты
алу үшін, HP Support Assistant бөлімін қараңыз. Бастау экранынан HP Support Assistant бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP
Support Assistant белгішесін таңдаңыз.
Computer Setup құралында құпия сөздерді орнату
Құпия сөз
Қызмет
BIOS əкімші құпия сөзі*
Computer Setup құралына кіруді қорғайды.
ЕСКЕРТПЕ: BIOS əкімші құпия сөзін жою мақсатымен
мүмкіндіктер қосылған болса, олар өшірілгенше құпия сөзді
жоюға болмауы мүмкін.
DriveLock басты құпия сөзі*
DriveLock арқылы қорғалатын ішкі қатты дискіге кіруді
қорғайды. Сонымен қатар, ол DriveLock қорғанысын алуға
қолданылады. Бұл құпия сөз DriveLock құпия сөздерін іске қосу
кезінде орнатылады.
ЕСКЕРТПЕ: DriveLock құпия сөзін орнатпас бұрын BIOS
əкімші құпия сөзін орнату қажет.
DriveLock пайдаланушы құпия сөзі*
DriveLock арқылы қорғалатын ішкі қатты дискіге кіруді
қорғайды жəне бұл құпия сөз DriveLock құпия сөздерін іске
қосу кезінде орнатылады.
ЕСКЕРТПЕ: DriveLock құпия сөзін орнатпас бұрын BIOS
əкімші құпия сөзін орнату қажет.
*Осы құпия сөздердің əрбірі туралы толық ақпаратты келесі бөлімдерден қараңыз.
BIOS əкімші құпия сөзін басқару
Осы құпия сөзді орнату, өзгерту немесе жою үшін төменде берілген қадамдарды орындаңыз:
Жаңа BIOS əкімші құпия сөзін орнату
KKWW
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Setup BIOS
Administrator Рassword (BIOS əкімші құпия сөзін орнату) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін enter
пернесін басыңыз.
Құпия сөздерді пайдалану
77
4.
Сұралғанда, құпия сөзді теріңіз.
5.
Сұралғанда, растау үшін жаңа құпия сөзді қайта теріңіз.
6.
Өзгерістерді сақтап Computer Setup құралынан шығу үшін, Save (Сақтау) пернесін басып,
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
BIOS əкімші құпия сөзін өзгерту
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Change
Password (Құпия сөзді өзгерту) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін enter пернесін басыңыз.
4.
Сұралғанда, ағымдағы құпия сөзді теріңіз.
5.
Сұралғанда, растау үшін жаңа құпия сөзіңізді қайта теріңіз.
6.
Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
BIOS əкімші құпия сөзін жою
78
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Change
Password (Құпия сөзді өзгерту) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін enter пернесін басыңыз.
4.
Сұралғанда, ағымдағы құпия сөзді теріңіз.
5.
Жаңа құпия сөз енгізу сұралғанда, жолақты бос қалдырып, enter пернесін басыңыз.
6.
Ескертуді оқыңыз. Жалғастыру үшін YES (Иə) пəрменін таңдаңыз.
9-тарау Қауіпсіздік
KKWW
7.
Жаңа құпия сөзіңізді қайта енгізу сұралғанда, жолақты бос қалдырып, enter пернесін қайта басыңыз.
8.
Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
BIOS əкімші құпия сөзін енгізу
BIOS əкімші құпия сөзін енгізу сұралған кезде, құпия сөзіңізді (құпия сөзді орнатқанда басылған бірдей
пернелерді пайдалану арқылы) теріңіз, одан кейін enter пернесін басыңыз. BIOS əкімші құпия сөзін
енгізудің 3 сəтсіз əрекетінен кейін компьютерді қайта іске қосып, əрекетті қайта орындау қажет.
Computer Setup құралының DriveLock құпия сөзін басқару
ЕСКЕРТУ: DriveLock арқылы қорғалған қатты дискінің қолдануға мүлдем жарамсыз болып қалуын
болдырмау үшін, DriveLock пайдаланушы құпия сөзі мен DriveLock негізгі құпия сөзін компьютерден
қашық сенімді бір жерге сақтап қойыңыз. Егер DriveLock құпия сөздерінің екеуін де ұмытып қалсаңыз,
қатты диск мүлдем жабылып қалады жəне оны қолдану мүмкін болмайды.
DriveLock - қатты дискі мазмұндарына рұқсатсыз енуден қорғауға арналған. DriveLock компьютердің ішкі
қатты дискі(лері)не қолдануға ғана жарамды. DriveLock дискіні қорғауға қолданылса, дискіге кіру үшін
құпия сөзді енгізу қажет болады. DriveLock құпия сөздері арқылы кіру үшін диск компьютерге немесе
жетілдірілген порт репликаторына енгізілуі қажет.
ЕСКЕРТПЕ: DriveLock мүмкіндіктерін пайдалануға кіріспес бұрын, BIOS əкімші құпия сөзі сізде болуы
тиіс.
DriveLock құлпын ішкі қатты дискіге қолдану үшін пайдаланушы құпия сөзін жəне негізгі құпия сөзін
Computer Setup құралында тағайындау қажет. DriveLock құлпын қолдану үшін, келесі нəрселерді ескеру
қажет:
●
Қатты диск DriveLock құралы арқылы қорғалған соң, қатты дискіге тек қана пайдаланушы құпия сөзі
немесе негізгі құпия сөз арқылы ғана кіру мүмкін болады.
●
Пайдаланушы құпия сөзінің иесі қорғалған қатты дискінің күделікті қолданушысы болады. Негізгі
құпия сөз иесі жүйе əкімшісі немесе күнделікті қолданушы болуы мүмкін.
●
Пайланушы құпия сөзі жəне негізгі құпия сөз бірдей болуы мүмкін.
●
Пайдаланушы құпия сөзі мен негізгі құпия сөзді жою үшін, DriveLock құлпын қатты дискіден алу
қажет болады. DriveLock құлпын қатты дискіден алу үшін негізгі құпия сөзі ғана қажет болады.
DriveLock құпия сөзін орнату
Computer Setup утилитасында DriveLock құпия сөзін тағайындау үшін мына қадамдарды орындаңыз:
KKWW
1.
Компьютерді қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC key for Startup Menu” (Бастау
мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
Құпия сөздерді пайдалану
79
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Hard Drive
Tools (Қатты диск құралдары) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін > DriveLock опциясын таңдаңыз
да, enter пернесін басыңыз.
4.
DriveLock құпия сөзін тағайындау (жиһандық) тармағын басыңыз.
5.
BIOS əкімші құпия сөзі опциясын ашып, enter пернесін басыңыз.
6.
Меңзегіш құрылғының немесе жебе пернелердің көмегімен ішкі қатты дискіні таңдаңыз, содан кейін
enter пернесін басыңыз.
7.
Ескертуді оқыңыз. Жалғастыру үшін YES (Иə) пəрменін таңдаңыз.
8.
Сұралғанда, негізгі құпия сөзді жазып, eнгізупернесін басыңыз.
9.
Сұралғанда, негізгі құпия сөзді қайта жазып, растаңыз да eнгізупернесін басыңыз.
10. Сұралғанда, пайдаланушы құпия сөзін жазып, eнгізупернесін басыңыз.
11. Сұралғанда, пайдаланушы құпия сөзін қайта жазып, растаңыз да eнгізупернесін басыңыз.
12. Таңдалған дискіге DriveLock қорғау мүмкіндігінің қолданылуын растау үшін, DriveLock сөзін
растау өрісінде теріңіз, содан кейін enter пернесін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ:
DriveLock қорғау мүмкіндігін растау кезінде регистрді ескеру қажет.
13. Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
80
9-тарау Қауіпсіздік
KKWW
DriveLock құпия сөзін енгізу
Қатты дискінің компьютерге енгізілгенін қадағалаңыз (қосымша оптикалық құралға немесе сыртқы
MultiBay құралына емес).
DriveLock құпия сөзін енгізу сұралған кезде, қолданушы атауыңызды немесе құпия сөзіңізді (құпия сөзді
орнатқанда басылған бірдей пернелерді пайдалану арқылы) теріңіз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Құпия сөзін енгізудің 2 сəтсіз əрекетінен кейін компьютерді қайта іске қосып, əрекетті қайта орындау
қажет.
DriveLock құпия сөзін өзгерту
Computer Setup утилитасында DriveLock құпия сөзін өзгерту үшін төменде берілген қадамдарды
орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC key for Startup Menu” (Бастау
мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Hard Drive
Tools (Қатты диск құралдары) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін > DriveLock опциясын таңдаңыз
да, enter пернесін басыңыз.
4.
BIOS əкімші құпия сөзі опциясын ашып, enter пернесін басыңыз.
5.
Меңзегіш құрылғының немесе жебе пернелердің көмегімен DriveLock құпия сөзін тағайындау
пəрменін, содан кейін enter пернесін басыңыз.
6.
Ішкі қатты дискті таңдау үшін көрсеткі пернелерді пайдаланыңыз, содан кейін enter пернесін
басыңыз.
7.
Меңзегіш құрал немесе жебе пернелердің көмегімен Құпия сөзді өзгерту пəрменін таңдаңыз.
8.
Сұралғанда, қазіргі пайдаланушы құпия сөзін жазып, eнгізупернесін басыңыз.
9.
Сұралғанда, жаңа пайдаланушы құпия сөзін жазып, eнгізупернесін басыңыз.
10. Сұралғанда жаңа құпия сөзді қайта жазып растаңыз жəне енгізу пернесін басыңыз.
11. Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
DriveLock қорғау мүмкіндігін жою
Computer Setup утилитасында DriveLock қорғау мүмкіндігін жою үшін мына қадамдарды орындаңыз:
KKWW
1.
Компьютерді қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC key for Startup Menu” (Бастау
мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
Құпия сөздерді пайдалану
81
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Hard Drive
Tools (Қатты диск құралдары) тармақтарын таңдаңыз, содан кейін > DriveLock опциясын таңдаңыз
да, enter пернесін басыңыз.
4.
BIOS əкімші құпия сөзі опциясын ашып, enter пернесін басыңыз.
5.
Меңзегіш құрылғының немесе жебе пернелердің көмегімен DriveLock құпия сөзін тағайындау
пəрменін, содан кейін enter пернесін басыңыз.
6.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен ішкі қатты дискіні таңдаңыз, содан
кейін enter пернесін басыңыз.
7.
Меңзегіш құрал немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Disable protection (Қорғауды жою)
пəрменін таңдаңыз.
8.
Негізгі құпия сөзді жазып, eнгізупернесін басыңыз.
9.
Өзгерістерді сақтап Computer Setup құралынан шығу үшін, Save (Сақтау) пернесін басып,
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
Computer Setup құралының автоматты DriveLock қызметін пайдалану
Компьютерді бірнеше пайдаланушы қолданған кезде, автоматты DriveLock құпия сөзін орнатуға болады.
Автоматты DriveLock құпия сөзі орнатылғаннан кейін, кездейсоқ пайдаланушы құпия сөзі мен DriveLock
басты құпия сөзі жасалады. Пайдаланушы құпия сөздің дұрыс деректерін енгізген кезде, бұл кездейсоқ
пайдаланушы мен DriveLock басты құпия сөзі дискінің бұғаттауын алу үшін пайдаланылатын болады.
ЕСКЕРТПЕ: Автоматты DriveLock мүмкіндіктерін пайдалануға кіріспес бұрын, BIOS əкімші құпия
сөзін тағайындап алу қажет.
Автоматты DriveLock құпия сөзін енгізу
Computer Setup утилитасында Автоматты DriveLock құпия сөзі мүмкіндігін қосу үшін төменде берілген
қадамдарды орындаңыз:
82
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Hard Drive
Tools (Қатты диск құралдары)> Automatic DriveLock тармақтарын таңдаңыз, содан кейін enter
пернесін басыңыз.
4.
BIOS əкімші құпия сөзі опциясын ашып, enter пернесін басыңыз.
5.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен ішкі қатты дискіні таңдаңыз, содан
кейін enter пернесін басыңыз.
9-тарау Қауіпсіздік
KKWW
6.
Ескертуді оқыңыз. Жалғастыру үшін YES (Иə) пəрменін таңдаңыз.
7.
Өзгерістерді сақтап Computer Setup құралынан шығу үшін, Save (Сақтау) пернесін басып,
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Автоматты DriveLock қорғау мүмкіндігін жою
Computer Setup утилитасында DriveLock қорғау мүмкіндігін жою үшін мына қадамдарды орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Security (Қауіпсіздік) > Hard Drive
Tools (Қатты диск құралдары)> Automatic DriveLock тармақтарын таңдаңыз, содан кейін enter
пернесін басыңыз.
4.
BIOS əкімші құпия сөзі опциясын ашып, enter пернесін басыңыз.
5.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен ішкі қатты дискіні таңдаңыз, содан
кейін enter пернесін басыңыз.
6.
Меңзегіш құрал немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Disable protection (Қорғауды жою)
пəрменін таңдаңыз.
7.
Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды пайдалану
Компьютерді электрондық поштаға, желіге немесе Интернетке кіру үшін қолданғанда, ол компьютер
вирустары қаупіне ұшырауы мүмкін. Компьютер вирустары амалдық жүйені, бағдарламаларды немесе
утилиталарды өшіріп, олардың қалыпсыз жұмыс істеуіне əкелуі мүмкін.
Вирусқа қарсы бағдарламалық құрал вирустардың көбін тауып жоя алады, сондай-ақ, көбінесе олардың
келтірген зиян салдарын шешеді. Жаңа пайда болған вирустардан уақытымен қорғауды қамтамасыз ету
үшін вирусқа қарсы бағдарлама жаңартылып отыруы керек.
Компьютеріңізде Windows Defender алдын ала орнатылған. Компьютерді жан-жақты қорғау үшін
вирусқа қарсы бағдарламаны қолдануды жалғастыруға кеңес беріледі.
Компьютер вирустары туралы қосымша ақпаратты HP Support Assistant бағдарламасынан қараңыз.
Бастау экранынан HP Support Assistant бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP Support Assistant
белгішесін таңдаңыз.
KKWW
Вирусқа қарсы бағдарламалық құралды пайдалану
83
Желіаралық қалқан бағдарламалық құралын пайдалану
Желіаралық қалқан жүйені немесе желіні рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін жасалған. Желіаралық
қалқан компьютерге жəне/немесе желіге орнатылатын бағдарламалық құрал немесе аппараттық жəне
бағдарламалық құралдың екеуін де қорғайтын шешім болуы мүмкін.
Екі түрлі желіаралық қалқанның ішінен таңдауға болады:
●
Хостқа негізделген желіаралық қалқан — тек орнатылған компьютерді қорғайтын бағдарламалық
құрал.
●
Желіге негізделген желіаралық қалқандар — DSL немесе кабельдік модемнің жəне үй желісінің
арасына орнатылып, желідегі барлық компьютерлерді қорғайды.
Желіаралық қалқан орнатылғаннан соң жүйеге жəне жүйеден жіберілген барлық деректер тексеріліп
пайдаланушы анықтаған қауіпсіздік белгілері бойынша салыстырылады. Осы белгілерге сəйкес
келмейтін кез келген деректер құрсауланады.
Компьютеріңізде немесе желілік жабдығыңызда желіаралық қалқан орнатылып қойылған болуы мүмкін.
Егер олай болмаса, желіаралық қалқан бағдарламалық құралын орнатуға болады.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір жағдайларға байланысты қалқан Интернет ойындарына кіруді құрсаулауы,
желідегі принтерге немесе файлды ортақ пайдалануға кедергі келтіруі немесе рұқсаты бар электрондық
пошта тіркемелерін құрсаулауы мүмкін. Мəселені уақытша шешу үшін, желіаралық қалқанды уақытша
өшіріп, орындалатын тапсырманы орындаңыз да, желіаралық қалқанды қайта қосыңыз. Ақаулықты
толық шешу үшін, қалқанның параметрлерін қайта реттеңіз.
Қорғаныс жүйесінің маңызды жаңартуларын орнату
ЕСКЕРТУ: Microsoft® маңызды жаңартулардың бар екені туралы ескертеді. Компьютерді қауіпсіздік
бұзудан жəне компьютер вирустарынан қорғау үшін, ескертулерді алғаннан кейін мүмкіндігінше тез
Microsoft компаниясынан барлық маңызды жаңартуларды орнатыңыз.
Жаңартуладың автоматты орнатылуын таңдау мүмкіндігіңіз бар. Параметрлерді өзгерту үшін Бастау
экранында п əрпін теріңіз де, Панель управления (Басқару тақтасы) тармағын таңдаңыз. Система и
безопасность (Жүйе жəне қауіпсіздік) бөлімін түртіңіз, Обновления Windows (Windows жаңартулары)
тобын, Изменить параметры (Параметрлерді өзгерту) бөлімін түртіңіз, одан кейін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
HP Client Security қолданбасын пайдалану (тек таңдаулы
үлгілерде)
HP Client Security бағдарламасы компьютерде алдын ала орнатылған. Бұл бағдарламаны бастау
экранындағы HP Client Security арқылы, Windows жұмыс үстелінен хабарландыру аймағындағы
тапсырмалар жинағындағы оң жақ таңба арқылы немесе Windows басқару панелі арқылы ашуға болады.
Оның қауіпсіздік мүмкіндіктері компьютер, желілер мен өте маңызды деректерге рұқсатсыз кіруден
қорғайды. Қосымша ақпаратты HP Client Security бағдарламалық құралының анықтамасынан қараңыз.
Қосымша қауіпсіздік кабелін орнату
ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік кабелі сақтандырғыш құрал ретінде əрекет ету үшін жасалған, бірақ ол
компьютерге күтімсіз қараудан немесе оны ұрланудан қорғай алмауы мүмкін.
84
9-тарау Қауіпсіздік
KKWW
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің қауіпсіздік кабелі ұясы осы бөлімдегі суреттегіден сəл өзгешелеу болуы
мүмкін. Компьютеріңіздегі қауіпсіздік кабелінің ұясы орналасқан жері туралы ақпаратты Компьютермен
танысу (5-бет) бөлімінен қараңыз.
1.
Қауіпсіздік кабелімен қауіпсізденетін нысанды айналдыра ораңыз.
2.
Кілтін (1) кабель құлпына (2) салыңыз.
3.
Кабель құлпын компьютердегі қауіпсіздік кабеліне салып (3), кілтпен кабель құлпын құлыптаңыз.
Саусақ ізін оқу құрылғысын пайдалану (тек қана таңдаулы
үлгілерде)
Ішкі саусақ ізін оқу құрылғылары тек таңдаулы үлгілерде қолжетімді болады. Саусақ ізін оқу
құрылғысын қолдану үшін, саусағыңыздың таңбасын HP Client қауіпсіздік деректері менеджеріне
тіркеуіңіз қажет. HP Client қауіпсіздік бағдарламасының анықтамалық қызметіне жүгініңіз.
Саусақ ізін Credential Manager құралында тіркегеннен кейін, қолдау көрсетілетін веб-тораптарда жəне
бағдарламаларда пайдаланушы аттары мен құпия сөздерін сақтау жəне жазу үшін, HP Client Security
бағдарламасының Password Manager құралын пайдалана аласыз.
Саусақ ізін оқу құрылғысының орналасуы
Саусақ ізін оқу құрылғысы компьютердің төмендегі жерлерінде орналасқан кішкендей темір сенсор:
●
Сенсорлы тақтаның төменгі жағының қасында
●
Пернетақтаның оң жағында
●
Дисплейдің үстіңгі оң жағында
●
Дисплейдің сол жағында
Компьютердің үлгісіне байланысты саусақ ізін оқу құрылғысы көлденеңінен немесе ұзынынан орналасуы
мүмкін. Оның екі түрі де саусағыңызды металды сенсордың үстіне тігінен тигізуіңізді талап етеді.
Компьютеріңіздегі саусақ ізін оқу құрылғысының орналасқан жері туралы ақпаратты Түймелер,
үндеткіштер жəне саусақ ізін оқу құрылғысы (тек таңдаулы үлгілерде) (13-бет) бөлімінен қараңыз.
KKWW
Саусақ ізін оқу құрылғысын пайдалану (тек қана таңдаулы үлгілерде)
85
86
9-тарау Қауіпсіздік
KKWW
10 Күтім
Жад модулін қосу немесе ауыстыру
Компьютерде бір жад модуль бөлімі бар. Бос болған ұяға жад модулін қосу немесе бастапқы ұядағы жад
модулін жаңарту арқылы компьютердің жад көлемін арттыруға болады.
ЕСКЕРТПЕ: Жад модулін қосу немесе ауыстыру алдында, BIOS нұсқасының компьютерге жақын
арада орнатылғанын тексеріңіз жəне қажет болса BIOS бағдарламасын жаңартыңыз. BIOS нұсқасын
жаңарту (99-бет) бөлімін қараңыз.
ЕСКЕРТУ: Жад модулін қоспас немесе ауыстырмас бұрын компьютердегі BIOS бағдарламасы
жаңартылмаған болса, амалдық жүйенің түрлі мəселелері орын алуы мүмкін.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ток ұру немесе жабдықтың зақымдалу қатерін азайту үшін, қуат сымын
ажыратып, жад модулін орнатпас бұрын, барлық батареяларды шығарып алыңыз.
ЕСКЕРТУ: Электростатикалық ток соғу (ESD) электроникалық бөліктерді зақымдауы мүмкін. Қандай
да бір іс ретін бастамастан бұрын, жерге орнатылған нысанды түрту арқылы бойыңызда тұрақты электр
тогының жоқтығын тексеріңіз.
ЕСКЕРТУ: Мəліметтердің жоғалуын немесе жауапсыз жүйені болдырмау үшін
Жад модульдерін қоспас немесе ауыстырмас бұрын компьютерді өшіруді ұмытпаңыз. Компьютер қосулы
тұрғанда, ұйқы немесе күту күйінде болғанда, жад модулін шығарып алмаңыз.
Егер компьютер сөндірулі немесе күту күйінде екендігіне сенімді болмасаңыз, қуат түймешігін басып,
компьютерді қосыңыз. Содан соң амалдық жүйе арқылы компьютерді өшіріңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Екінші жад модулін қосқанда, қос арна конфигурациясын пайдалану үшін, екі жад
модулінің бірдей екенін тексеріңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Бастапқы жад модулі астыңғы жад ұясында, бос болған жад модулі үстіңгі жад ұясында
орналасады.
Жад модулін қосу немесе ауыстыру үшін
KKWW
1.
Жұмысыңызды сақтап, компьютерді өшіріңіз.
2.
Компьютерге жалғанған айнымалы ток пен сыртқы құрылғыларды ажыратыңыз.
3.
Батареяны шығарып алыңыз (Батареяны шығарып алу (54-бет) бөлімін қараңыз).
4.
Қызмет көрсетуге арналған есікті алыңыз (Қызмет көрсету үшін ашатын есікті шешу (68-бет)
бөлімін қараңыз).
5.
Жад модулін ауыстыратын болсаңыз, бар жад модулін ажыратыңыз:
Жад модулін қосу немесе ауыстыру
87
а.
Жад модулінің екі бүйіріндегі ұстап тұратын қысқыштарды тартып шешіңіз (1).
Жад модулінің бұрыштарын жоғары қаратыңыз.
ə.
Жад модулінің шетін ұстап (2), оны ұясынан ақырын тартып шығарыңыз.
ЕСКЕРТУ: Жад модулінің зақымдануын болдырмау үшін, оны жиектерінен ғана ұстаңыз.
Жад модуліндегі бөліктерге тимеңіз.
Шығарғаннан кейін жад модулін қорғау үшін, оны электростатикалық ток өтпейтін
контейнерге салыңыз.
6.
Жаңа жад модулін енгізу үшін
ЕСКЕРТУ: Жад модулінің зақымдануын болдырмау үшін, оны жиектерінен ғана ұстаңыз. Жад
модуліндегі бөліктерге тимеңіз.
88
а.
Жад модулінің ойықтары бар шетін жад модулі ұясының тіліне келтіріңіз (1).
ə.
Жад модулі бөлімінің бетінен 45 градус бұрыштағы жад модулін ұстай отырып, модульді (2)
жад модулінің ұясына отырғанша басыңыз.
10-тарау Күтім
KKWW
б.
Жад модулінің сол жəне оң жақ жиектеріне қысым бере отырып, жад модулін (3) төмен қарай
жайлап, ұстап тұратын қыстырғыштар орнына түскенше, басыңыз.
ЕСКЕРТУ: Жад модулінің зақым алуын болдырмау үшін, оны бүкпеңіз.
7.
Қызмет көрсетуге арналған есікті орнына салыңыз (Қызмет көрсету үшін ашатын есікті орнына
салу (68-бет) бөлімін қараңыз).
8.
Батареяны салыңыз (Батареяны салу (54-бет) қараңыз).
9.
Компьютерге жалғанған айнымалы ток пен сыртқы құрылғыларды жалғаңыз.
10. Компьютерді қосыңыз.
KKWW
Жад модулін қосу немесе ауыстыру
89
Компьютерді тазалау
Компьютерді қауіпсіз түрде тазалау үшін келесі өнімдерді пайдаланыңыз:
●
Диметил бензил аммоний хлоридінің 0,3 пайыздық тұнбасы (мысалы, əртүрлі компаниялар
шығарған бір рет қолданылатын сүрткіштер түрінде).
●
Құрамында спирті жоқ əйнек тазалағыш сұйықтық
●
Жұмсақ сабын қосылған су
●
Құрғақ микроталшықты тазалау шүберегі немесе күдері (майланбаған жұмсақ антистатикалық
шүберек)
●
Антистатикалық шүберек майлықтар
ЕСКЕРТУ: Компьютерді бір жолға зақымдауы мүмкін қатты тазартқыш еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Тазалағыш заттың компьютер үшін қауіпсіз болғанына сенімді болмасаңыз, спирт, ацетон, аммоний
хлориді, метиленхлорид жəне көмірсутектер сияқты ингредиенттердің өнім құрамында жоқ екенін
тексеріңіз.
Қағаз орамал сияқты талшықты материалдар компьютерге сызат түсіруі мүмкін. Уақыт өткенде, кір жəне
тазалағыш заттар сызаттарды бітеуі мүмкін.
Тазалау іс рəсімдері
Осы нұсқаулықта берілген нұсқауларды компьютерді қауіпсіз тазалау үшін орындаңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ток ұру немесе жабдықтың зақымдалуын болдырмау үшін, токқа қосулы
компьютерді тазаламаңыз.
Компьютерді өшіріңіз.
Айнымалы ток көзінен ажыратыңыз.
Токқа қосылатын сыртқы құрылғылардың барлығын ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Ішкі бөліктерді зақымдамау үшін, тазалағыш заттар немесе сұйықтықтарды компьютер
беткейіне тікелей шашпаңыз. Бетіне түскен сұйықтықтар ішкі бөліктердің зақым алуына əкелуі мүмкін.
Дисплейді тазалау (көп қызметті компьютерлерде немесе ноутбуктерде)
Дисплейді жұмсақ, талшықтары жоқ, спиртсіз əйнек тазалау құралына малынған шүберекпен жайлап
сүртіңіз. Дисплейді жаппай тұрып, оны құрғатып алу керек.
Компьютердің жақтары не қақпағын тазалау
Құрылғының жақтары не қақпағын тазалау үшін, бұрын аталған тазалау сұйықтықтарының біреуіне
суланған жұмсақ микроталшық матаны, күдеріні немесе бір рет пайдаланылатын антисептикалық
майлықты пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің бетін тазалау кезінде, ластануды жəне қоқымдарды кетіру үшін айналма
қозғалыстар жасаңыз.
90
10-тарау Күтім
KKWW
Сенсорлы тақта, пернетақта немесе тінтуірді тазалау
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ішкі бөлшектерінен ток соғуды болдырмай немесе ішкі бөліктеріне зақым
келтірмей тазалау үшін шаңсорғышты қолданбаңыз. Шаңсорғышты қолданғанда пернетақта бетіне
тұрмыстық қалдықтар жиналып қалуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ: Ішкі бөліктерді зақымдамау үшін, сұйықтықтардың пернелер арасына тамшылап түсуіне
жол бермеңіз.
●
Сенсорлы тақта, пернетақта мен тінтуірді тазалау үшін, бұрын аталған тазалау сұйықтықтарының
біреуіне суланған жұмсақ микроталшық матаны, күдеріні немесе бір рет қолданылатын майлықты
пайдаланыңыз.
●
Пернелердің жабысып қалуын болдырмай, пернетақтадан шаңды, талшықтарды жəне қоқымдарды
кетіру үшін түтігі бар қаңылтыр бөтелкедегі қысылған ауаны пайдаланыңыз.
Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту
НР компаниясы бағдарламалар мен драйверлерді жүйелі түрде соңғы нұсқалармен жаңартуды ұсынады.
Ең соңғы нұсқаларды жүктеп алу үшін http://www.hp.com/support торабына өтіңіз. Жаңартулардың бар
екені туралы ескертулерді автоматты түрде алу үшін тіркелу қажет.
SoftPaq Download Manager құралын пайдалану
HP SoftPaq Download Manager (SDM) құралы НР бизнес компьютерлері үшін SoftPaq ақпаратын SoftPaq
нөмірін енгізбестен жылдам ашуға мүмкіндік береді. Бұл құралды пайдалану арқылы SoftPaq файлдарын
оңай тауып, оларды жүктеп ашуға болады.
SoftPaq Download Manager құралы HP FTP веб-торабында орналасқан компьютер үлгісі мен SoftPaq
ақпараты бар дерекқор файлын оқып, оны жүктейді. SoftPaq Download Manager құралы жүктеуге
болатын SoftPaq файлын анықтау үшін бір немесе бірнеше компьютер үлгісін көрсетуге мүмкіндік
береді.
SoftPaq Download Manager құралы HP FTP веб-торабында дерекқор немесе бағдарламалық құралдың
жаңартулары бар-жоқтығын тексереді. Егер жаңартулар табылған болса, олар жүктеліп, автоматты түрде
қолданылады.
SoftPaq Download Manager құралын HP веб-торабынан жүктеп алуға болады. SoftPaq Download Manager
құралын SoftPaq файлдарын жүктеп алуға пайдалану үшін, алдымен бағдарламаны жүктеп орнатуыңыз
тиіс. http://www.hp.com/go/sdm мекенжайы бойынша веб-торапқа өтіп, SoftPaq Download Manager
бағдарламалық құралын жүктеу жəне орнату нұсқауларын орындаңыз.
SoftPaq файлдарын жүктеп алу үшін
▲
Бастау экранына s əрпін жазыңыз. Іздеу жолағына softpaq деп жазып, HP SoftPaq Download
Manager (НР SoftPaq жүктеу реттеушісі) пəрменін таңдаңыз. SoftPaq файлдарын жүктеу үшін
нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Пайдаланушы жазбасын басқару функциясымен сұрақ қойылса, Иə түймешігін басыңыз.
KKWW
Бағдарламалар мен драйверлерді жаңарту
91
92
10-тарау Күтім
KKWW
11 Сақтық көшірме жасау жəне қалпына
келтіру
Ақпаратты қорғау үшін, Windows жүйесінің сақтық көшірмесін жасау жəне қалпына келтіру утилиталары
көмегімен жеке файлдардың жəне қалталардың сақтық көшірмелерін жасаңыз, бүкіл қатты диск
жетегінің сақтық көшірмесін жасаңыз, орнатылған оптикалық диск жетегін (тек таңдаулы үлгілерде)
немесе қосымша сыртқы оптикалық диск жетегін пайдаланып жүйені жөндеу дискілерін жасаңыз (тек
таңдаулы үлгілерде) немесе жүйені қалпына келтіру нүктелерін жасаңыз. Жүйе істемей қалғанда,
компьютердің мазмұнын сақтық көшірме файлдарымен қалпына келтіруге болады.
Бастау экранында восстановление (қалпына келтіру) деп теріп, Настройки (Параметрлер) пəрменін
басып, көрсетілген параметрлер тізімінен таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Сақтық көшірме жасау жəне қпаратты қалпына келтіру туралы қосымша ақпарат алу
үшін Windows жүйесіндегі анықтама жəне қолдау бөлімін қараңыз.
Жүйе тұрақсыз болса, HP компаниясы қалпына келтіру процедураларын басып шығаруды жəне кейін
пайдалану үшін сақтап қоюды ұсынады.
ЕСКЕРТПЕ: Windows жүйесі компьютердің қауіпсіздігін жақсарту үшін, пайдаланушы есептік
жазбасын басқару мүмкіндігін қамтиды. Бағдарламалық құралды орнату, утилиталарды іске қосу немесе
Windows параметрлерін өзгерту сияқты тапсырмаларды орындау үшін сізден рұқсат немесе құпия сөз
сұралуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін «Справка и поддержка» (Анықтама жəне қолдау) тармағын
қараңыз.
Ақпараттың сақтық көшірмесін жасау
Жүйе ақаулығынан кейін жүйені қалпына келтіру жəне жақын арада жасалған сақтық көшірме бірдей
нəтиже береді. Бағдарламалық құралды бірінші рет орнатқаннан кейін жүйені қалпына келтіру дискілерін
жəне бастапқы сақтық көшірмені бірден жасауыңыз қажет. Жаңа бағдарлама жəне деректер файлдары
қосылғаннан кейін ең соңғы сақтық көшірменің жасалуын қамтамасыз ету үшін жүйенің сақтық
көшірмесінің жүйелі түрде жасалып отыруын жалғастыру қажет.
Windows сақтық көшірме жасау мүмкіндіктері туралы қосымша ақпаратты жəне нұсқауларды «Справка и
поддержка» (Анықтама жəне қолдау) бағдарламасынан қараңыз.
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру
Жүйе қателігі немесе тұрақсыздығы орын алса, компьютер файлдарыңызды қалпына келтіру үшін
төмендегі құралдарды қамтамасыз етеді:
●
KKWW
Windows қалпына келтіру құралдары: Windows жүйесінің сақтық көшірме жасау жəне қалпына
келтіру құралын пайдаланып бұрын сақтық көшірмесі жасалған ақпаратты қалпына келтіруге
Ақпараттың сақтық көшірмесін жасау
93
болады. Windows жүйесінің автоматты түрде жөндеу мүмкіндігінің көмегімен Windows жүйесіне
дұрыс іске қосылуға кедергі жасайтын проблемаларды шешуге болады.
●
f11 қалпына келтіру құралдары: f11 қалпына келтіру құралдарын қатты дискінің бастапқы кескінін
қалпына келтіру үшін пайдалануға болады. Кескінге Windows амалдық жүйесі жəне зауытта
орнатылған бағдарламалық құрал бағдарламалары кіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерді іске қосу əрі бұрын жасалған жүйені жөндеу дискілерін (тек таңдаулы
үлгілерде) пайдалану мүмкін болмаса, Windows амалдық жүйесінің DVD дискісін сатып алып компьютерді
қайта жүктеу жəне амалдық жүйені жөндеу керек болады. Қосымша ақпарат алу үшін Windows амалдық
жүйесінің дискісін (бөлек сатылады) пайдалану (95-бет) бөлімін қараңыз.
Windows қалпына келтіру құралдарын пайдалану
Ақпаратты бұрын жасалған сақтық көшірмеден қалпына келтіру үшін файлдар мен қалталарды қалпына
келтіру туралы нұсқауларды Windows «Справка и поддержка» (Анықтама жəне қолдау) бағдарламасынан
қараңыз.
Автоматты түрде жөндеу көмегімен ақпаратты қалпына келтіру үшін, мына қадамдарды орындаңыз:
ЕСКЕРТУ: Кейбір Startup Repair опциялары қатты дискіні мүлдем жойып, қайта пішімдейді. Жасалған
барлық файлдар мен компьютерге орнатылған кез-келген бағдарламалық құрал біржолата жойылады.
Қайта пішімдеу аяқталғанда, қалпына келтіру процесі қалпына келтіру сақтық көшірмесінен амалдық
жүйені, сондай-ақ драйверлерді, бағдарламалық құралдарды жəне утилиталарды қалпына келтіреді.
1.
Мүмкін болса, барлық жеке файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз.
2.
Мүмкін болса, бейнені қалпына келтіру бөлімінің жəне Windows бөлімінің бар-жоғын тексеріңіз.
Бастау экранында файл сөзін жазып, Проводник (Жетектеуші) белгішесін басыңыз.
– немесе –
Бастау экранына pc (пк) əріптерін жазып, Этот компьютер (Осы ДК) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер Windows жəне бейнені қалпына келтіру бөлімдері тізімде болмаса, амалдық
жүйені жəне бағдарламаларды Windows амалдық жүйесінің дискісі жəне Драйверді қалпына келтіру
дискісі арқылы (екеуі де бөлек сатып алынады) қалпына келтіру керек. Қосымша ақпарат алу үшін
Windows амалдық жүйесінің дискісін (бөлек сатылады) пайдалану (95-бет) бөлімін қараңыз.
3.
Егер Windows бөлімі мен Recovery Image (Суретті қалпына келтіру) бөлігі көрсетілсе, shift пернесін
Перезагрузить (Қайта қосу) түймешігімен бірге басу арқылы компьютерді қайта іске қосыңыз.
4.
Устранение неполадок (Ақаулықтарды жою) пəрменін таңдап, Дополнительные параметры
(Қосымша параметрлер) опциясын жəне Восстановление при загрузке (Қосылғанда жөндеу)
параметрін таңдаңыз.
5.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Windows құралдарымен ақпаратты қалпына келтіру туралы қосымша ақпарат алу үшін,
Windows жүйесінің «Справка и поддержка» (Анықтама жəне қолдау) қызметінен осы тақырыптарды
іздеңіз.
94
11-тарау Сақтық көшірме жасау жəне қалпына келтіру
KKWW
f11 қалпына келтіру құралдарын пайдалану
ЕСКЕРТУ: f11 пернесін пайдалану қатты дисктегі мазмұнды толығымен жойып, оны қайта
пішімдейді. Жасалған барлық файлдар мен компьютерге орнатылған кез-келген бағдарламалық құралдар
біржолата жойылады. f11 қалпына келтіру құралы зауытта орнатылған амалдық жүйені жəне НР
бағдарламалары мен драйверлерін қайта орнатады. Зауытта орнатылмаған бағдарламалық құралдарды
қайта орнату керек болады.
Түпнұсқалық қатты диск кескінін f11 көмегімен қалпына келтіру үшін:
1.
Мүмкін болса, барлық жеке файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз.
2.
Мүмкін болса, бейнені қалпына келтіру бөлімінің бар-жоғын тексеріңіз: Бастау экранына pc (пк)
əріптерін жазып, Этот компьютер (Осы ДК) тармағын таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Бейнені қалпына келтіру бөлімі тізімде болмаса, амалдық жүйе мен
бағдарламаларды Windows амалдық жүйесінің дискісін мен Драйверді қалпына келтіру дискісін
(екеуі де бөлек сатылады) пайдаланып қалпына келтіру керек болады. Қосымша ақпарат алу үшін
Windows амалдық жүйесінің дискісін (бөлек сатылады) пайдалану (95-бет) бөлімін қараңыз.
3.
Егер бейнені қалпына келтіру бөлімі тізімде болса, компьютерді өшіріп қайта іске қосыңыз жəне
экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» (Бастау мəзірін ашу үшін ESC
пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басыңыз.
4.
Экранда “Press <F11> for recovery” (Қалпына келтіру үшін <F11> пернесін басыңыз) хабары
көрсетілгенде f11 пернесін басыңыз.
5.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Windows амалдық жүйесінің дискісін (бөлек сатылады) пайдалану
Windows амалдық жүйесінің DVD дискісіне тапсырыс беру үшін, қолдау қызметімен хабарласыңыз. Осы
компьютермен жабдықталған Worldwide Telephone Numbers (əлем бойынша қызмет көрсету
телефондары) кітапшасын қараңыз. Байланыс ақпаратын HP веб-сайтынан да қарауға болады.
http://www.hp.com/support мекен-жайын ашып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТУ: Windows амалдық жүйесінің дискісін пайдалану қатты диск ішіндегісін толығымен өшіреді
əрі қатты диск жетегін қайта пішімдейді. Жасалған барлық файлдар мен компьютерге орнатылған кезкелген бағдарламалық құралдар біржолата жойылады. Қайта пішімдеу аяқталғанда, қалпына келтіру
процесі амалдық жүйені, сондай-ақ драйверлерді, бағдарламалық құралдарды жəне утилиталарды
қалпына келтіруге көмектеседі.
Windows амалдық жүйесінің DVD дискісін пайдалану арқылы амалдық жүйені толығымен орнатуды
бастау үшін, мына əрекеттерді орындаңыз:
ЕСКЕРТПЕ: Бұл процесс бірнеше минутқа созылады.
KKWW
1.
Мүмкін болса, барлық жеке файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз.
2.
Windows амалдық жүйесінің DVD дискісін оптикалық дискіенгізгісіне салып, компьютерді қайта
қосыңыз.
3.
Сұралғанда, пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз.
4.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Жүйені қалпына келтіруді жүзеге асыру
95
Орнату үрдісі аяқталғаннан кейін:
1.
Windows операциялық жүйесінің дискісін шығарып, «Драйверді қалпына келтіру» дискісін шығарып
алыңыз.
2.
Алдымен Аппараттық құралды қосу драйверлерін, одан кейін ұсынылған бағдарламаларды
орнатыңыз.
Windows жүйесін жаңарту немесе Windows жүйесін қалпына келтіру
мүмкіндіктерін пайдалану
Компьютеріңіз дұрыс жұмыс істемей тұрған кезде жəне жүйенің тұрақтылығын қалпына келтіру қажет
болғанда, Windows жүйесінің Қалпына келтіру функциясы маңызды ақпаратты қалпына келтіріп,
сақтауға мүмкіндік береді.
Windows жүйесін қалпына келтіру опциясы компьютеріңізден бас тартпас немесе оны қоқысқа тастамас
бұрын компьютерді толығымен қайта пішімдеуді жүзеге асыруға немесе жеке ақпаратыңызды жоюға
мүмкіндік береді. Осы мүмкіндіктер туралы қосымша ақпаратты «Справка и поддержка» (Анықтама жəне
қолдау) бағдарламасынан қараңыз.
HP Software Setup утилитасын пайдалану
HP Software Setup утилитасын драйверлерді немесе зақымдалған не жүйеден жойылған кейбір
бағдарламалық құралдарды қайта орнату үшін қолдануға болады.
96
1.
Бастау экранында HP Software Setup (НР бағдарламалық құралын орнату) деп жазыңыз.
2.
HP Software Setup утилитасын ашыңыз.
3.
Драйверлерді қайта орнату немесе бағдарлама таңдау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
11-тарау Сақтық көшірме жасау жəне қалпына келтіру
KKWW
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot жəне HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Computer Setup пайдалану
Computer Setup немесе BIOS (Basic Input/Output System) жүйедегі бүкіл кіріс жəне шығыс
құрылғыларының (мысалы, диск жетектері, монитор, пернетақта, тінтуір жəне принтер) арасындағы
байланысты басқарады. Computer Setup ішінде орнатылған құрылғылардың параметрлері, компьютердің
жүктелу реті жəне жүйе мен кеңейтілген жадтың көлемі қамтылған.
ЕСКЕРТПЕ: Computer Setup құралына өзгертулер енгізу кезінде сақ болыңыз. Қателер компьютердің
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
Computer Setup (Компьютерді орнату) утилитасын бастау
ЕСКЕРТПЕ: Қосымша драйверлі USB қолдауы іске қосылған болса, USB портына жалғанған сыртқы
пернетақтаны немесе тінтуірді Computer Setup утилитасында пайдалануға болады.
Computer Setup бастау үшін, мына əрекеттер орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
Computer Setup утилитасында жылжу жəне таңдау
Computer Setup утилитасында жылжу жəне таңдау үшін мына əрекеттер орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Computer Setup утилитасында жылжу жəне таңдауды жасау үшін, (сенсорлы тақта,
меңзегіш таяқша не USB тінтуірі сияқты) меңзегіш құрылғыны немесе пернетақтаны пайдаланыңыз.
2.
KKWW
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
Computer Setup пайдалану
97
●
Мəзірді немесе мəзір пəрменін таңдау үшін, tab пернесін жəне пернетақтаның көрсеткі
пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз немесе пəрменді таңдау үшін
меңзегіш құрылғыны пайдаланыңыз.
●
Жоғары не төмен жылжу үшін, экранның жоғары оң жақ бұрышындағы жоғары не төмен
көрсеткілерді нұқыңыз немесе пернетақтадағы жоғары не төмен көрсеткі пернелерін басыңыз.
●
Ашық тұрған тілқатысу терезесін жабу жəне басты Computer Setup экранына оралу үшін, esc
пернесін басыңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Computer Setup мəзірлерінен шығу үшін, төмендегі əдістердің біреуін пайдаланыңыз:
●
Өзгертулерді сақтамай Computer Setup мəзірлерінен шығу үшін, мына əрекеттер орындаңыз:
Экранның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан Exit (Шығу) белгішесін басып, экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Ignore Changes and Exit (Өзгертулерді сақтамай
шығу) пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
●
Енгізілген өзгертулерді сақтау жəне Computer Setup мəзірлерінен шығу үшін
Экранның төменгі сол жақ бұрышында орналасқан Сақтау таңбасын басып, экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
Computer Setup утилитасында зауыттық параметрлерді қалпына келтіру
ЕСКЕРТПЕ: Əдепкі параметрлерді қалпына келтіру қатты диск режимін өзгертпейді.
Computer Setup ішіндегі бүкіл параметрлерді зауыттық мəндеріне қайтару үшін, төмендегі қадамдарды
орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрал немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Restore Defaults (Əдепкі
параметрлерді қалпына келтіру) тармақтарын таңдаңыз.
4.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5.
Өзгертулерді сақтап шығу үшін, экранның төменгі сол жақ бұрышында орналасқан Сақтау
таңбасын басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
98
12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot жəне HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
KKWW
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
ЕСКЕРТПЕ: Құпия сөз, қауіпсіздік жəне тіл параметрлері зауыттың əдепкі параметрлерін сақтағанда
өзгертілмейді.
BIOS нұсқасын жаңарту
BIOS жүйесінің жаңартылған нұсқалары HP веб-торабында бар болуы мүмкін.
BIOS жүйесінің жаңарту файлдарының көбі HP веб-торабында SoftPaq деп аталатын қысылған
файлдарына салынған.
Кейбір жүктелетін бумалардың құрамында файлды орнату жəне ақаулықтарды жою туралы ақпаратты
қамтитын Readme.txt файлы бар.
BIOS нұсқасын анықтау
Қолданыстағы BIOS жаңартуларының компьютерде қазір орнатылғандарынан кейінірек BIOS нұсқаларын
қамтитынын анықтау үшін, қазір орнатылған BIOS жүйесінің нұсқасын білу қажет.
BIOS нұсқасының ақпаратын (ROM date (ROM күні) жəне System BIOS) (BIOS жүйесі) деп те аталады) fn+esc
пернелерін басу (Windows жүйесінде болған жағдайда) немесе Computer Setup утилитасын ашу арқылы
көрсетуге болады.
1.
Computer Setup (Компьютерді орнату) утилитасын бастаңыз.
2.
Меңзегіш құрал немесе көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > System Information (Жүйе
ақпараты) тармақтарын таңдаңыз.
3.
Өзгертулерді сақтамай, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі оң жақ
бұрышында орналасқан Exit (Шығу) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Ignore Changes and Exit (Өзгертулерді сақтамай
шығу) пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
BIOS жаңартуын жүктеп алу
ЕСКЕРТУ: Компьютерге зақым келтірмеу немесе сəтсіз орнатуды болдырмау үшін BIOS жаңарту
файлын компьютер айнымалы ток адаптері арқылы сенімді сыртқы қуат көзіне қосылған кезде ғана
жүктеп алыңыз жəне орнатыңыз. Компьютер батарея қуатымен жұмыс істеп тұрғанда, қосымша жалғау
құрылғысына жалғанғанда немесе қосымша қуат көзіне қосулы болғанда, BIOS жаңартуын жүктеп
алмаңыз немесе орнатпаңыз. Жүктеп алу жəне орнату барысында мына нұсқауларды орындаңыз:
Компьютерді айнымалы ток көзінен ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
Компьютердің жұмысын аяқтамаңыз немесе компьютерде ұйқылық күйді қоспаңыз.
Құрылғылар, кабельдер немесе шнурды жалғамаңыз, ажыратпаңыз немесе қоспаңыз.
KKWW
1.
Бастау экранында hp support assistant деп теріп, HP Support Assistant қолданбасын
таңдаңыз.
2.
Updates and tune-ups (Жаңартулар мен реттеулер) пəрменінен кейін Check for HP updates now (НР
жаңартулары бар екенін тексеру) пəрменін таңдаңыз.
Computer Setup пайдалану
99
3.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4.
Жүктеу аймағында мына қадамдарды орындаңыз:
а.
Ең соңғы BIOS жаңартуын анықтап, оны қазір компьютерде орнатылған BIOS нұсқасымен
салыстырыңыз. Басқа кодтың күні, атауы немесе қосымша ақпаратын жазып алыңыз. Бұл
ақпарат жаңарту файлы қатты дискіге жүктелгеннен кейін оны табу үшін қажет болуы мүмкін.
ə.
Таңдауыңызды қатты дискіге жүктеп алу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Егер жаңарту сіздегі BIOS нұсқасынан жаңа болса, қатты дискідегі BIOS жаңартуы жүктеп
алынатын орынға апаратын жолды жазып алыңыз. Сіз жаңартуды орнатуға дайын
болғаныңызда бұл жол бойынша файлды табасыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер компьютер желіге қосылған болса, бағдарламалардың жаңартуларын, əсіресе
жүйенің BIOS жаңартуларын орнатпас бұрын желілік əкімшімен байланысыңыз.
BIOS нұсқасын орнату іс реттері əртүрлі екен. Жүктеп алу үрдісі аяқталғаннан кейін экранда көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз. Нұсқаулар экранға шығарылмаған жағдайда мына қадамдарды орындаңыз:
1.
Бастау экранына файл сөзін жазып, Проводник (Жетектеуші) опциясын таңдаңыз.
2.
Тағайындалған қатты дискіні басыңыз. Əдетте жергілікті диск (C:) тағайындалған қатты диск болып
табылады.
3.
Бұрын жазылған қатты дискіге жол бойынша жаңарту файлы орналасқан қатты дискідегі қалтаны
тауып ашыңыз.
4.
.exe кеңейтімі бар файлды екі рет басыңыз (мысалы, файл атауы.exe).
BIOS орнатылуы басталады.
5.
Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы орнатуды аяқтаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Орнату сəтті аяқталды сияқты хабар экранға шығарылғаннан кейін жүктелген файлды
қатты дискіден жоюға болады.
MultiBoot желісін пайдалану
Жүктеу құрылғыларының реті туралы
Компьютер басталғанда, амалдық жүйе іске қосылған жүктеу құрылғыларынан жүктеуге кіріседі.
Зауытта қосылған MultiBoot утилитасы амалдық жүйенің жүктеу құрылғысын таңдау ретін басқарады.
Жүктеу құрылғыларының тізіміне оптикалық диск жетектері, дискет жетектері, желілік интерфейс
картасы (NIC), қатты дискілер жəне USB құрылғылары кіреді. Жүктеу құрылғыларында компьютерді
бастау жəне дұрыс жұмыс атқаруға қажет жүктелетін медиа немесе файлдар бар.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір жүктеу құрылғылары жүктеу ретіне қосылмас бұрын, оларды Computer Setup
утилитасында іске қосу қажет.
Computer Setup утилитасында жүктеу ретін өзгерту арқылы компьютердің жүктеу құрылғысын іздеу
ретіне де өзгерістерді енгізуге болады. Экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu»
(Қосылу мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басыңыз, одан
кейін f9 пернесін басыңыз. f9 пернесі басылғанда, ағымдағы жүктеу құрылғыларды көрсететін мəзір
ашылады жəне жүктеу құрылғысын таңдауға мүмкіндік беріледі. Немесе MultiBoot Express құралын
100 12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot жəне HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
KKWW
компьютер қосылған не қайта басталған сайын компьютерде жүктеу құрылғысының орналасуы
сұралатындай етіп орнатуға болады.
MultiBoot таңдаулы параметрлерін таңдау
MultiBoot құралын келесі жағдайларда пайдалануға болады:
●
Компьютер іске қосылған сайын жаңа жүктеу ретін Computer Setup утилитасында жүктеу ретін
өзгерту арқылы орнату үшін.
●
Экранның төменгі жағында «Press the ESC key for Startup Menu» (Бастау мəзірін ашу үшін ESC
пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп тұрғанда, esc пернесін басу арқылы жүктеу ретін динамикалық
түрде таңдап, Boot Device Options (Құрылғыларды жүктеу мүмкіндіктері) мəзірін ашуға f9 пернесін
басу үшін.
●
Айнымалы жүктеу реттерін орнатуға MultiBoot Express құралын пайдалану үшін. Компьютер іске
қосылған немесе қайта басталған сайын жүктеу құрылғысы сұралады.
Computer Setup утилитасында жаңа жүктеу ретін орнату
Computer Setup утилитасын бастап, компьютер іске қосылған немесе қайта басталған сайын
пайдаланылатын жүктеу ретін орнату үшін, мына əрекеттерді орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрал немесе көрсеткі пернелердің көмегімен келесі мүмкіндіктердің біреуін таңдаңыз:
●
Advanced (Қосымша) > Boot Options (Жүктеу опциялары) > Legacy Boot Order (Əдетті жүктеу
реті) > Legacy (Əдетті жүктеу) режимі,
●
Advanced (Қосымша) > Boot Options (Жүктеу опциялары) > UEFI Boot Order (UEFI жүктеу реті)
> UEFI Hybrid (With CSM) (CSM бар UEFI гибриді),
●
Advanced (Қосымша) > Boot Options (Жүктеу опциялары) > UEFI Boot Order (UEFI жүктеу реті)
> UEFI Native (Without CSM) (CSM жоқ UEFI кірістірілген) режимі
enter пернесін басыңыз.
4.
Құрылғыны жүктеу ретінің тізімінде жоғарыға жылжыту үшін, меңзегіш құрылғыны немесе жоғары
көрсеткі пернесін пайдаланыңыз немесе + пернесін басыңыз.
– немесе –
Құрылғыны жүктеу ретінің тізімінде төмен жылжыту үшін, меңзегіш құрылғыны немесе төмен
көрсеткі пернесін пайдаланыңыз немесе - пернесін басыңыз.
5.
Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
KKWW
MultiBoot желісін пайдалану 101
Жүктеу құрылғысын f9 пернесін басып нұсқауларға сəйкес динамикалық түрде таңдау
Ағымдағы бастау процедурасы үшін жүктеу құрылғысын динамикалық түрде таңдауға мына əрекеттерді
орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта іске қосыңыз жəне экранның төменгі жағында «Press
the ESC key for Startup Menu» (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабары көрсетіліп
тұрғанда, esc пернесін басыңыз жəне Select Boot Device (Жүктеу құрылғысын таңдау) мəзірі
ашылады.
2.
f9 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының немесе көрсеткі пернелердің көмегімен жүктеу құрылғысын таңдаңыз, содан
кейін enter пернесін басыңыз.
MultiBoot Express кеңестерін орнату
Computer Setup утилитасын бастап, компьютер іске қосылған немесе қайта басталған сайын MultiBoot
бастау мəзірін көрсететіндей етіп орнату үшін, мына əрекеттерді орындаңыз:
1.
Компьютерді қосыңыз немесе өшіріп, қайта қосыңыз жəне экранның төменгі жағында “Press the ESC
key for Startup Menu” (Бастау мəзірін ашу үшін ESC пернесін басыңыз) хабарламасы бейнеленгенде
esc пернесін басыңыз.
2.
Computer Setup утилитасына кіру үшін f10 пернесін басыңыз.
3.
Меңзегіш құрылғының жəне көрсеткі пернелердің көмегімен Advanced (Қосымша) > Boot Options
(Жүктеу опциялары) > MultiBoot Express Boot Popup Delay (Sec) (Multiboot Express қалқыма
хабарын кідірту (сек)) пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
4.
Əдепкі параметр ағымдағы MultiBoot параметріне жеткенше компьютердің басталу орналасқан
мəзірін экранға шығару уақытының секундта көрсетілетін мəнін Multiboot Express Popup Delay
(Sec) (Multiboot Express қалқыма хабарын кідірту (сек)) өрісіне енгізіңіз. («0» мəні таңдалған
жағдайда, Express Boot басталуының орналасу мəзірі көрсетілмейді.)
5.
Өзгертулерді сақтап, Computer Setup утилитасынан шығу үшін, экранның төменгі сол жақ
бұрышында орналасқан Save (Сақтау) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
– немесе –
Көрсеткі пернелердің көмегімен Main (Негізгі) > Save Changes and Exit (Өзгертулерді сақтап шығу)
пəрменін таңдаңыз, одан кейін enter пернесін басыңыз.
Өзгертулер компьютер қайта іске қосылған кезде күшіне енеді.
MultiBoot Express таңдаулы параметрлерін енгізу
Express Boot мəзірі басталу кезінде экранда көрсетіліп тұрғанда, мына əрекеттерді орындауға болады:
●
Express Boot мəзірінде жүктеу құрылғысын анықтау үшін, берілген уақыт ауқымын таңдаңыз, одан
кейін enter пернесін басыңыз.
●
Компьютердің ағымдағы MultiBoot параметріне өтпеуі үшін, берілген уақыт аяқталғанша кез келген
пернені басыңыз. Компьютер жүктеу құрылғысы таңдалып, enter пернесі басылғанша басталмайды.
●
Компьютердің ағымдағы MultiBoot параметрлеріне сəйкес басталуы үшін, берілген уақыт
аяқталғанша күте тұрыңыз.
102 12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot жəне HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
KKWW
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) пайдалану (тек таңдаулы
үлгілерде)
HP PC Hardware Diagnostics – бірыңғай кеңейтілетін ішкі бағдарламалық құрал интерфейсі (UEFI). Бұл
құрал компьютердің аппараттық құралдарының дұрыс жұмыс істейтінін анықтау үшін диагностикалық
сынақтарды жүргізуге мүмкіндік береді. Құрал амалдық жүйенің сыртында жұмыс істейді жəне амалдық
жүйенің өзі немесе басқа бағдарламалық құралдар бөліктері туындауы мүмкін аппараттық құралдың
ақаулықтарын бөлектейді.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI пайдалану үшін
1.
Компьютерді қосып немесе қайта қосып, esc пернесін жылдам басыңыз да, f2 пернесін басыңыз.
BIOS бағдарламасы диагностикалық құралдарды үш орыннан төмендегі тəртіпте іздейді:
а.
Қосылған USB диск жетегі
ЕСКЕРТПЕ: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB диск жетегіне жүктеу туралы
ақпаратты HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB құрылғысына жүктеу (103-бет)
бөлімінен қараңыз.
2.
ə.
Қатты диск
б.
BIOS
Диагностикалау құралы ашылғанда, пернетақтадағы көрсеткі пернелердің көмегімен орындалатын
диагностикалық сынақтың түрін таңдаңыз жəне экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Егер диагностикалық сынақты тоқтату қажет болса, esc пернесін басыңыз.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын USB құрылғысына жүктеу
ЕСКЕРТПЕ: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) құралын жүктеу жөнінде нұсқаулар ағылшын тілінде
ғана беріледі.
HP PC Hardware Diagnostics бағдарламасын USB құрылғысына жүктеудің екі опциясы бар:
1-опция: HP PC Diagnostics басты беті — соңғы UEFI нұсқасына қатынасты береді
1.
http://hp.com/go/techcenter/pcdiags веб-торабына өтіңіз.
2.
UEFI жүктеп алу сілтемесін басып, Іске қосу таңдаңыз.
2-опция: Қолдау жəне драйверлер беті — алдыңғы жəне кейінгі нұсқалар үшін белгілі бір өнім
жүктеулерін береді
1.
http://www.hp.com веб-торабына өтіңіз.
2.
Меңзерді беттің жоғарғы жағында орналасқан Support (Қолдау) пəрменінің үстіне орналасып,
Download Drivers (Драйверлерді жүктеу) параметрін таңдаңыз.
3.
Өнім атауын мəтін өрісіне енгізіп, Go (Өту) түймешігін басыңыз.
– немесе –
Өнімді автоматты түрде анықтау үшін, Find Now (Қазір табу) пəрменін таңдаңыз.
KKWW
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) пайдалану (тек таңдаулы үлгілерде) 103
4.
Компьютер үлгісін жəне амалдық жүйе түрін таңдаңыз.
5.
Диагностикалық бөлімде HP UEFI Support Environment (HP UEFI қолдау ортасы) пəрменін таңдаңыз.
– немесе –
Download (Жүктеу) түймешігін басыңыз, одан кейін Run (Орындау) опциясын таңдаңыз.
104 12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot жəне HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
KKWW
HP Sure Start пайдалану
Таңдаулы компьютер үлгілері компьютердің BIOS бағдарламасын шабуылдардан немесе бүлінуден
қорғау үшін үздіксіз бақылайтын HP Sure Start технологиясымен теңшеледі. Егер BIOS бүлінсе немесе
шабуыл орын алса, HP Sure Start жүйесі BIOS бағдарламасын пайдаланушы араласуынсыз бұрынғы
қауіпсіз күйіне автоматты түрде келтіреді. Компьютер теңшелген жəне қосылған HP Sure Start жүйесімен
жеткізіледі. Көптеген пайдаланушылар HP Sure Start жүйесін əдепкі теңшеліммен пайдалана алады.
Қосымша ақпарат алу үшін http://www.hp.com/support торабына өтіп, еліңізді таңдаңыз. Драйверы и
загрузки (Драйверлер мен жүктеулер) тармағын таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
KKWW
HP Sure Start пайдалану 105
106 12-тарау Computer Setup (BIOS), MultiBoot жəне HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
KKWW
13 Қолдау
Қолдау қызметіне хабарласу
Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпарат немесе HP Support Assistant сұрақтарыңызға жауап
бермесе, қолдау қызметіне хабарласуға болады: АҚШ-та қолдау қызметін пайдалану үшін
http://www.hp.com/go/contactHP мекенжайына өтіңіз. Дүние жүзі бойынша қолдау қызметін пайдалану
үшін http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html мекенжайына өтіңіз.
Бұл жерде сізде мынадай мүмкіндіктер болады:
●
HP маманымен желіде тікелей тілдесу.
ЕСКЕРТПЕ: Белгілі бір тілде қолдауға байланысты сөйлесу мүмкін болмаса, ағылшын тілін
пайдалануға болады.
KKWW
●
Қолдау қызметінің телефон нөмірлерін табу.
●
HP қызмет көрсету орталығының мекенжайын анықтау.
Қолдау қызметіне хабарласу 107
Жапсырмалар
Компьютерге жапсырылған жапсырмалар жүйе ақаулықтарын жойғанда немесе компьютермен шетелге
саяхатқа шыққанда қажет болуы мүмкін:
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Компьютеріңіздің үлгісіне байланысты, осы бөлімде көрсетілген барлық
жапсырмалар 3 орынның біреуінде орналасады: компьютердің төменгі жағына жабыстырылған, батарея
ұяшығында немесе қызмет көрсету есігінің астында орналасқан.
●
Сервистік жапсырма компьютерді анықтауға арналған маңызды ақпаратты қамтамасыз етеді.
Қолдау қызметімен хабарласу кезінде, сериялық нөмір, өнім нөмірі немесе модель нөмірі сұралуы
мүмкін. Қолдау қызметімен хабарласпас бұрын, бұл нөмірлерді табыңыз.
Бөлік
●
(1)
Сериялық нөмір
(2)
Өнім нөмірі
(3)
Кепілдік күшінің мерзімі
Microsoft® аутентификация қуəлігі жапсырмасы (Windows 8 нұсқасынан бұрын шыққан таңдаулы
үлгілерде) — Windows өнім кілтін қамтиды. Өнім кілті амалдық жүйені жаңарту немесе
ақаулықтарын жою үшін қажет болуы мүмкін. Windows 8 немесе Windows 8.1 нұсқасы алдын ала
орнатылған HP платформаларында жапсырма жабыстырылмаған, бірақ оларға сандық өнім кілті
электрондық түрде орнатылған.
ЕСКЕРТПЕ: НР бекітілген қалпына келтіру əдістері арқылы Windows 8 немесе Windows 8.1
нұсқасын қайта орнату кезінде, бұл сандық өнім кілті Microsoft амалдық жүйесі арқылы автоматты
түрде танылады жəне белсендіріледі.
●
Техникалық деректер жапсырмасы(лары) — компьютер туралы техникалық ақпаратты береді.
●
Сымсыз құралдардың куəландыру жапсырмасы(лары) — қосымша сымсыз құрылғылар туралы
ақпарат жəне осы құрылғылардың қолданылуы мақұлданған кейбір елдер немесе аймақтардың
мақұлдау таңбаларын қамтамасыз етеді.
108 13-тарау Қолдау
KKWW
14 Техникалық сипаттамасы
Тұтынылатын қуат
Егер сіз компьютерді алып, халықаралық саяхат жасауды жоспарласаңыз, осы бөлімде берілген қуат
туралы ақпарат пайдалы болуы мүмкін.
Компьютер айнымалы немесе тұрақты ток көзінен келетін тұрақты ток арқылы жұмыс істейді. Айнымалы
ток көзінде 100–240 В, 50–60 Гц параметрлері болуы тиіс. Компьютер бөлек тұрақты ток көзінен жұмыс
жасаса да, ол тек НР компаниясы берген жəне осы компьютерге қолдану үшін ұсынған айнымалы ток
адаптері немесе тұрақты ток көзіне қосылуы керек.
Компьютерді төмендегі техникалық параметрлер ішінде тұрақты ток қуат көзі арқылы қуатпен
қамтамасыз етуге болады.
Тұтынылатын қуат
Мөлшер
Жұмыс кернеуі жəне тогы
10,25 А - 200 Вт (жұқа) қуатында тұрақты ток — 19,5 В
11,79 А - 230 Вт (жұқа) қуатында тұрақты ток — 19,5 В
ЕСКЕРТПЕ: Бұл құрылғы Норвегиядағы фазааралық кернеуінің орташа квадраттық мəні 240 В-тан
аспайтын ақпараттық технологиялар электр жүйелеріне арналған.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің жұмыс кернеуі мен ток күшінің көрсеткіштерін жүйенің техникалық
деректер жапсырмасынан табуға болады.
Жұмыс ортасы
Фактор
Метрикалық өлшемдер жүйесі
АҚШ-та пайдаланылатын өлшемдер
жүйесі
Пайдалануға болатын (оптикалық дискіге
жазу кезінде)
5°C - 35°C
41°F - 95°F
Жұмыссыз режимде
-20°C - 60°C
-4°F - 140°F
Температура
Салыстырмалы ылғалдылық (конденсацияланбайтын)
Пайдалануға болатын
10 - 90%
10 - 90%
Жұмыссыз режимде
5 - 95%
5 - 95%
Ең жоғары биіктік (герметизацияланбаған)
KKWW
Тұтынылатын қуат 109
Пайдалануға болатын
-15 м мен 3048 м арасында
-50 фут пен 10000 фут арасында
Жұмыссыз режимде
-15 м мен 12192 м арасында
-50 фут пен 40000 фут арасында
110 14-тарау Техникалық сипаттамасы
KKWW
а
Компьютерді сапарға алып шығу
Ең жақсы нəтижеге қол жеткізу үшін саяхаттау кезінде компьютерді тасымалдау жөніндегі мына
кеңестерді орындаңыз:
●
Компьютерді саяхаттауға немесе тасымалдауға дайындау:
◦
Ақпараттың сақтық көшірмесін жасаңыз.
◦
Барлық дискілерді жəне жад карталары сияқты барлық сыртқы медиа карталарды шығарыңыз.
ЕСКЕРТУ: Компьютерге, дискіге зақым келу немесе ақпараттардың жоғалу қаупін азайту
үшін, оны диск орнынан шығарып алмас бұрын жəне дискімен тасымалдау, сақтау немесе
сапарға шығу алдында, медианы диск жетегінен алып тастаңыз.
◦
Барлық сыртқы құрылғыларды өшіріп, ажыратыңыз.
◦
Компьютерді сөндіріңіз.
●
Ақпараттың сақтық көшірмесін бірге алып жүріңіз. Барлық сақтық көшірмелерді компьютерден
бөлек ұстаңыз.
●
Ұшақпен саяхаттау кезінде компьютерді қол жүгі ретінде алып жүріңіз; оны жүк бөлімінде
тасымалдауға болмайды.
ЕСКЕРТУ: Дискінің магниттік өрістердің əсеріне ұшырамауын қадағалаңыз. Магниттік өрісі бар
қауіпсіздік құрылғылары əуежайдағы тексеруден өту құрылғылар мен қауіпсіздік бағандарында
болады. Жолаушылар жүктерін тексеруге арналған əуежайлардағы конвейерлік жолдар жəне соған
ұқсас қауіпсіздік құрылғылары магниттік өрістің орнына рентген сəулелерін қолданады да,
дискілерге зиян келтірмейді.
KKWW
●
Əуе сапары кезінде компьютер қолдануға рұқсат беру əуе компаниясының құзырында. Ұшу кезінде
компьютерді қолдану үшін, алдын ала əуе компаниясынан рұқсат алыңыз.
●
Егер компьютер қолданылмайтын болса жəне сыртқы қуатқа 2 аптадан артық жалғанбайтын болса,
батареяны шығарып алып, оны бөлек сақтаңыз.
●
Компьютерді немесе дискіні тасымалдаған кезде, қорғаныш орау материалдарын пайдаланып,
пакетте “FRAGILE” (Сынғыш зат) жапсырмасын орналастырыңыз.
●
Егер компьютерде, мысалы, 802.11b/g, GSM (ұялы байланыстың ғаламдық жүйесі), немесе GPRS
(деректерді пакеттеп тасымалдау) құрылғысы сияқты сымсыз құрылғы немесе ұялы телефон
орнатылған болса, бұл құрылғылардың кейбір орталарда тыйым салынатындығын ескеріңіз.
Ұшақтарда, ауруханаларда, жарылғыш заттардың жанында жəне қауіпті орталарда осындай
шектеулер болуы мүмкін. Егер белгілі бір құрылғыны қолдану бойынша саясатты нақты білмесеңіз,
оны қолданудан бұрын рұқсат сұраңыз.
●
Егер халықаралық сапарларға шығатын болсаңыз, мына ұсыныстарды орындаңыз:
111
◦
Өзіңіз баратын əр елдің/аймақтың компьютерге қатысты кедендік ережелерін тексеріңіз.
◦
Компьютерді қолдануды жоспарлайтын əрбір орындағы қуат сымы мен адаптері бойынша
қойылатын талаптарды тексеріңіз. Кернеу, жиілік жəне қосу параметрлері əртүрлі болуы
мүмкін.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ток соғуы, өрт шығуы немесе жабдықтың зақымдануы сияқты қауіпті
азайту үшін, компьютерді жабдықтар үшін сатылатын кернеуді түрлендіру жинағы арқылы
қоспаңыз.
112 а қосымшасы Компьютерді сапарға алып шығу
KKWW
ə
Ақаулықтарды жою
Ақаулықтарды жою көздері
●
Компьютер туралы веб-тораптар сілтемелерін жəне қосымша ақпаратты HP Support Assistant
қызметінен табыңыз. Бастау экранынан HP Support Assistant бағдарламасына қол жеткізу үшін, HP
Support Assistant белгішесін таңдаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір тексеру жəне жөндеу құралдарын пайдалану үшін Интернетке қосылу қажет.
НР компаниясы Интернетке қосылмайтын қосымша да құралдарды ұсынады.
●
Қолдау қызметімен хабарласыңыз. АҚШ-та қолдау қызметін пайдалану үшін http://www.hp.com/
go/contactHP мекенжайына өтіңіз. Дүние жүзі бойынша қолдау қызметін пайдалану үшін
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html мекенжайына өтіңіз.
Мүмкіндіктер тізімінен қолдау түрін таңдаңыз:
◦
HP маманымен желіде тікелей тілдесу.
ЕСКЕРТПЕ:
Белгілі бір тілде чат мүмкін болмаса, ағылшын тілін пайдалануға болады.
◦
НР қолдау орталығының ғаламдық телефон нөмірлерін табу.
◦
HP қызмет көрсету орталығының мекенжайын анықтау.
Мəселелерді шешу
Төмендегі бөлімдер бірнеше жалпы мəселелер мен шешімдерді сипаттайды.
Компьютер қосылмайды
Компьютер қуат түймешігін басқан кезде қосылмаса, төмендегі ұсыныстар компьютердің неліктен
қосылмай тұрғандығын анықтауға көмектесуі мүмкін:
●
Егер компьютер розеткаға қосылған болса, розеткаға ток келіп тұрғанын тексеру үшін басқа электр
құрылғысын қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Осы компьютермен бірге берілген немесе осы компьютер үшін НР компаниясы
ұсынған айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз.
●
KKWW
Егер компьютер айнымалы ток розеткасынан басқа сыртқы қуат көзіне жалғанса, айнымалы ток
адаптерін пайдаланып, компьютерді айнымалы ток розеткасына жалғаңыз. Қуат сымы мен
айнымалы ток адаптерінің қауіпсіз жалғанғанын тексеріңіз.
Ақаулықтарды жою көздері 113
Компьютердің экраны бос
Егер экран бос, бірақ компьютер əлі өшірілмеген болса, оған мына себеп немесе бірнеше себеп болуы
мүмкін:
●
Компьютер ұйқылық күйде болуы мүмкін. Ұйқылық күйден шығу үшін, қуат түймешігін басып
қалыңыз. Ұйқылық күй дисплейді өшіріп қоятын қуатты үнемдеу мүмкіндігі болып табылады.
Ұйқылық күй компьютерде қосылып, бірақ пайдаланылмаған жағдайда немесе компьютер
батареясының заряд деңгейі төмендегенде жүйе арқылы қосылуы мүмкін. Осы жəне басқа қуат
параметрлерін өзгерту үшін, Windows жұмыс үстелінің тапсырмалар тақтасының оң жақ шетінде
орналасқан хабарландыру аймағындағы Аккумулятор (Батарея) белгішесін тінтуірдің оң жақ
түймешігімен басып, Предпочтения (Таңдаулы параметрлер) пəрменін таңдаңыз.
●
Компьютер оның экранында кескіндерді көрсететіндей етіп теңшелмеген болуы мүмкін. Кескінді
компьютердің экранына жіберу үшін fn+f4 пернелерін басыңыз. Модельдердің басым бөлігінде
монитор сияқты қосымша сыртқы дисплей компьютерге қосылған кезде кескін компьютер
экранына, сыртқы дисплейге немесе құрылғылардың екеуіне бір мезгілде берілуі мүмкін. fn+f4
пернесі қайталап басылғанда, бейне компьютер дисплейі, бір немесе бірнеше сыртқы дисплейлер
арасында ауысып, барлық құрылғыларда бірден көрсетіледі.
Бағдарламалық құрал дұрыс жұмыс істемей тұр
Егер бағдарламалық құрал жауап бермесе немесе дұрыс жауап бермесе, экранның оң жағын басу арқылы
компьютерді өшіріп қайта іске қосыңыз. Шебер түймелері көрсетілгеннен кейін Настройки
(Параметрлер) пəрменін таңдаңыз. Питание (Қуат) белгішесін басыңыз, одан кейін Завершение работы
(Жұмысты аяқтау) параметрін таңдаңыз. Егер осы іс реті арқылы компьютерді қайта бастау мүмкін
болмаса, Компьютер қосулы, бірақ жауап бермейді (114-бет) атты келесі бөлімді қараңыз.
Компьютер қосулы, бірақ жауап бермейді
Егер компьютер қосылса, бірақ ол бағдарламаның немесе пернетақтаның пəрмендеріне жауап бермесе,
компьютер жұмысын аяқтамас бұрын төтенше түрде жұмыс аяқтауға арналған төмендегі əрекеттерді
орындаңыз:
ЕСКЕРТУ: Апаттық өшіру іс реті орындалғанда, сақталмаған ақпарат жойылып кетеді.
●
Қуат түймешігін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
●
Компьютерді сыртқы қуат көзінен ажыратып, батареяны алып тастаңыз.
Компьютер əдеттен тыс қызып кетеді
Пайдалану барысында компьютерге қол тигізгенде оның жылы болуы қалыпты болып табылады. Егер
əдеттегіден тыс ыстық болса, желдеткіш саңылауы жабылып қалған болуы мүмкін.
Егер компьютер қатты қызып кетті деп ойласаңыз, оны бөлме температурасына дейін суытып алыңыз.
Компьютерді пайдалану барысында барлық желдеткіштердің ашық тұрғандығын тексеріңіз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Қызып кетумен байланысты зақымдарды немесе компьютердің қатты қызып кету
жағдайын азайту үшін компьютерді тізеңізге қоймаңыз немесе компьютердің ауа желдеткішін бітемеңіз.
Компьютерді тек қатты, тегіс беттің үстіне қойып пайдаланыңыз. Қасында тұрған қосымша принтер
сияқты қатты беттің немесе жастық, кілем немесе мата сияқты жұмсақ беттің ауа ағынын бөгеуіне жол
бермеңіз. Сонымен қатар, жұмыс кезінде айнымалы ток адаптерінің теріге немесе жастық, кілем немесе
мата сияқты жұмсақ бетке тимеуін қадағалаңыз. Компьютер жəне айнымалы ток адаптері Ақпараттық
технология жабдығы қауіпсіздігінің халықаралық стандарты (IEC 60950) арқылы белгіленетін
пайдаланушыға рұқсат етілген бет температурасына сай келеді.
114 ə қосымшасы Ақаулықтарды жою
KKWW
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердегі желдеткіш компьютердің ішкі бөліктерін салқындату жəне қызып кетудің
алдын алу үшін, автоматты түрде қосылады. Жұмыс барысында желдеткіштің қосылып-өшірілуі
қалыпты жағдай болып табылады.
Сыртқы құрылғы жұмыс істемейді
Егер сыртқы құрылғы ойдағыдай жұмыс істемесе, төмендегі əрекеттерді орындаңыз.
●
Құрылғыны өндірушінің нұсқауларына сəйкес қосыңыз.
●
Құрылғының барлық сымдары қауіпсіз жалғанып тұрғанын тексеріңіз.
●
Құрылғыға электр қуатының келіп тұрғанын тексеріңіз.
●
Құрылғының, əсіресе, ескі нұсқа болса, амалдық жүйемен үйлесімдігін тексеріңіз.
●
Дұрыс жəне жаңартылған драйверлердің орнатылғанын тексеріңіз.
Сымсыз желі байланысы жұмыс істемейді
Егер сымсыз желі байланысы ойдағыдай жұмыс істемесе, төмендегі қадамдарды орындаңыз:
●
Сымсыз немесе сымды желі құрылын қосу немесе ажырату үшін, Windows жұмыс үстелінің
тапсырма тақтасының оң жақ шетінде орналасқан хабарландыру аймағындағы Сетевое соединение
(Желілік қосылыс) белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз. Құрылғыларды қосу үшін
мəзір мүмкіндіктерінен құсбелгі қойыңыз. Құрылғыны ажырату үшін құсбелгі алып тастаңыз.
●
Сымсыз құрылғының қосылғанын тексеріңіз.
●
Компьютердің сымсыз антенналарына ешбір кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
●
DSL немесе кабель модемі жəне оның қуат сымы дұрыс жалғанғанына, сондай-ақ шамдар жанғанына
көз жеткізіңіз.
●
Сымсыз жол жоспарлағышы немесе кіру нүктесі оның қуат адаптеріне жəне кабель немесе DSL
модеміне дұрыс жалғанғанына, сондай-ақ шамдардың жанғанына көз жеткізіңіз.
●
Барлық кабельдерді ажыратып, қайта жалғаңыз да, қуатты өшіріп, қайта қосыңыз.
Диск ойнатылмайды
KKWW
●
Ықшам дискіні немесе DVD дискісін ойнатудың алдында жұмысыңызды сақтап, барлық ашық
болған бағдарламаларды жабыңыз.
●
Ықшам дискіні немесе DVD дискісін ойнатудың алдында Интернеттен шығыңыз.
●
Дискіні дұрыс салғандығыңызға көз жеткізіңіз.
●
Дискінің таза екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, дискіні сүлгіленген сумен жəне түксіз матамен
тазалаңыз. Дискіні ортасынан сыртқы жиекке қарай сүртіңіз.
●
Дискінің жыртылмағандығын тексеріңіз. Егер жыртылғандығы байқалса, дискіні электрондық
бұйымдар дүкендерінде сатылатын оптикалық диск жөндеу жинағымен қалпына келтіріңіз.
●
Дискіні ойнатудан бұрын ұйқылық күйді ажыратыңыз.
Мəселелерді шешу 115
Дискіні ойнатқан кезде ұйқылық күйді қоспаңыз. Əйтпесе, жалғастыру керектігін сұрайтын ескерту
хабары көрсетіледі. Егер осы хабарлама экранға шықса, Нет (Жоқ) түймешігін басыңыз. Жоқ
түймешігі басылғаннан кейін компьютер мына əрекеттердің біреуін жүзеге асырауы мүмкін:
◦
Ойнату жалғасуы мүмкін.
– немесе –
◦
Мультимедиа бағдарламасының ойнату терезесі ашылуы мүмкін. Дискіні ойнатуға қайту үшін,
дискіні қайта бастауға мультимедиа бағдарламасында Воспроизвести (Ойнату) түймешігін
басыңыз. Кейбір жағдайларда бағдарламадан шығып, оны қайта бастауыңыз қажет.
Фильм сыртқы дисплейде көрінбейді
1.
Егер компьютердің өз дисплейі де, сыртқы дисплей де қосылып тұрса, екеуінің арасында ауысып
отыру үшін, fn+f4 пернесін бір немесе бірнеше рет басыңыз.
2.
Сыртқы дисплейді бастапқы ету үшін, монитор параметрлерін мына жолмен реттеңіз:
а.
Windows жүйесінде, компьютердің жұмыс үстелінің бос аймағында оң жақ түймешікпен басып,
Разрешение экрана (Экран ажыратымдылығы) параметрін таңдаңыз.
ə.
Негізгі дисплей мен қосалқы дисплейді көрсетіңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Дисплейдің екеуін қолданғанда, DVD дискісіндегі фильм қосалқы дисплей ретінде
тағайындалған дисплейден көрінбейді.
Сыртқы дисплей Thunderbolt портына қосылған кезде DVD кескіні қосылған дисплейлерде пайда
болады.
Дискіні көшіру үрдісі басталған жоқ немесе аяқталмас бұрын тоқтатылды
●
Басқа бағдарламалардың барлығының жабылғандығына көз жеткізіңіз.
●
Ұйқылық күйді өшіріңіз.
●
Диск жетегінде дискінің дұрыс түрінің қолданылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
●
Дискінің дұрыс салынғандығына көз жеткізіңіз.
●
Баяу жазу жылдамдығын таңдап, əрекетті қайталаңыз.
●
Дискіні көшіріп жатқан кезде, мазмұнды жаңа дискіге көшірмес бұрын бастапқы дискідегі
ақпаратты қатты дискіге сақтап, одан кейін қатты дискіден көшіріңіз.
116 ə қосымшасы Ақаулықтарды жою
KKWW
б
Электростатикалық разряд
Электростатикалық ток соғу — екі зат қатынасқа түскен кезде статикалық электр тогының соғуы,
мысалы, кілем үстінде тұрып есіктің темір тұтқасын ұстағаннан болатын ток соғу.
Саусақтар немесе басқа электростатикалық разряд өткізгіштерінен шығатын статикалық электр
қуатының разряды электрондық бөліктерге зақым келтіруі мүмкін. Компьютерге зақым келтіруді
болдырмау үшін, диск жетегіне зақым келтіруді немесе ақпараттың жоғалуын азайту үшін, осы сақтық
шараларын сақтаңыз:
●
Егер алып тастау немесе орнату нұсқауларында компьютерді қуат көзінен ажырату ұсынылса, жерге
дұрыс қосылғаннан кейін жəне қақпақты алмас бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
●
Бөліктерді орнатуға дайын болғанша оларды электростатикалық разряд өтпейтін контейнерлерде
сақтаңыз.
●
Істікшелер, контактілер жəне қосылатын ұштарға тимеңіз. Электрондық бөліктерді қолмен
мүмкіндігінше аз уақыт ұстаңыз.
●
Магниттік емес аспаптарды пайдаланыңыз.
●
Бөліктерді ұстамас бұрын бөліктің боялмаған метал бетін ұстау арқылы статикалық электр тогын
разрядтаңыз.
●
Бөлікті алған кезде оны электростатикалық заряд өтпейтін контейнерде сақтаңыз.
Егер сізге статикалық электр қуаты туралы немесе бөліктерді алу жəне орнату туралы қосымша ақпарат
қажет болса, НР қолдау қызметіне хабарласыңыз.
KKWW
117
118 б қосымшасы Электростатикалық разряд
KKWW
Индекс
Таңбалар/Сандар
2 саусақ көмегімен қысып
масштабтау қимылы 32
А
Автоматты DriveLock құпия сөзі
енгізу 82
шығарып алу 83
ажыратымдылығы жоғары
құрылғылар, жалғау 46, 47
айнымалы ток адаптері, тексеру
56
Айнымалы ток адаптері/батарея
шамы 18
айнымалы ток адаптерін тексеру
56
Айнымалы ток адаптерінің
шамдары, анықтау 19
ақаулықтарды жою
дискіге жазу 116
дискіні ойнату 115
ақаулықтарды жою, сыртқы
дисплей 116
аудио кіріс (микрофон) ұясы,
анықтау 5
аудио функциялары, тексеру 42
аудио функцияларын тексеру 42
аудио шығыс (құлаққап) ұясы,
анықтау 5
Ə
əкімші құпия сөзі 77
əуежай қауіпсіздік құрылғылары
67
Б
бағдарламалық құрал
вирусқа қарсы 83
KKWW
Дискіні дефрагментациялау
құралы 71
Дискіні тазалау 72
желіаралық қалқан 84
маңызды жаңартулар 84
батарея
ауыстыру 55
батареяның төмен деңгейлері
53
жою 55
зарядсыздану 53
қалған зарядты көрсету 52
қуатты үнемдеу 55
сақтау 55
батарея ақпараты, табу 52
батарея қосқышы, анықтау 16
батарея қуаты 52
батарея орны 108
батарея орны, анықтау 16
батарея температурасы 55
батареяны сақтау 55
Батареяны тексеру 52
батареяны шығару ысырмасы 16
батареяның төмен деңгейі 53
бейне 43
бөліктер
алдыңғы жағы 18
артқы көрінісі 19
астыңғы жағы 16
дисплей 9
жоғарғы жағы 10
оң жақ 5
сол жақ 7
В
веб-камера 9, 43
веб-камера шамы, анықтау 9
веб-камера, анықтау 9
вирусқа қарсы бағдарламалық
құрал 83
Г
Гибрид графикалар 57
графикалар
AMD қосарлы графикалары 57
Гибрид графикалар 57
Д
дискідегі медиа 50
дискілер
қатты 65
қолдану 67
оптикалық 65
пайдалану 68
сыртқы 65
Дискіні дефрагментациялау
бағдарламалық құралы 71
Дискіні тазалау бағдарламалық
құралы 72
дыбыс деңгейі
пернелер 41
реттеу 41
түймешіктер 41
дыбыс деңгейін реттеу пернелері,
анықтау 38
Ж
жад карталарды оқу құралы,
анықтау 5
жад картасы 50
қолдауы бар пішімдер 59
салу 59
шығарып алу 59
жад модулі
анықтау 17
ауыстыру 87
Индекс 119
салу 88
шығарып алу 87
жазылатын медиа 50
жалғау ұясы, анықтау 16
жалпы құрылғыны қолдау, USB 97
жапсырмалар
Bluetooth 108
Microsoft түпнұсқалық туралы
куəлігі 108
WLAN 108
сериялық нөмір 108
сымсыз куəлік 108
техникалық 108
жауапсыз жүйе 49
желдеткіштер, анықтау 7, 17, 19
желіаралық қалқан бағдарламалық
құралы 84
жұмыс ортасы 109
жұмысты аяқтау 49
И
Интернет байланысын орнатқыш
24
К
кабельдер
USB 64
компьютер, сапарға шығу 55, 111
компьютерге күтім көрсету 90
компьютерді өшіру 49
компьютерді сапарға алып шығу
55, 108, 111
компьютерді тазалау 90
конфигурациялау
ExpressCard карталары 60
корпоративтік WLAN қосылымы
25
көрсетілетін кескін, ауыстырып
көрсету 38
Күту
қосу 50
шығу 50
күтім
Дискіні дефрагментациялау
құралы 71
Дискіні тазалау 72
кірістірілген веб-камера шамы,
анықтау 9
кірістірілген сандық пернетақта,
анықтау 15, 39
120 Индекс
Қ
қалпына келтіру 96
қалпына келтіру бөлімі 95
қатты диск
HP 3D DriveGuard 72
орнату 70
сыртқы 65
шығарып алу 70
қатты диск жетегін қалпына
келтіру 95
қатты диск шамы 18, 72
қатты диск, анықтау 17
қатты дискіні қалпына келтіру 95
қауіпсіздік кабелінің ұясы,
анықтау 7
қауіпсіздік, сымсыз 24
қоғамдық WLAN қосылымы 25
қосқыш, қуат 19, 49
Қосымша драйверлі USB қолдауы
97
қосымша сыртқы құрылғылар,
пайдалану 65
қуат
батарея 52
мүмкіндіктер 50
үнемдеу 55
қуат ағытпасы, анықтау 19
қуат қосқышы 49
қуат параметрлерін орнату 50
қуат түймешігі 49
қуат түймешігі, анықтау 13
қуат шамдары 11, 18
қуатты үнемдеу күйлері 50
құлақаспаптар жəне микрофондар,
қосу 42
құлаққап (аудио шығыс) ұясы 5
құпия сөздер
BIOS əкімшісі 77
DriveLock 79
əкімші 77
пайдаланушы 77
қызмет көрсетуге арналған есікті
босату құлпы 16
қызмет көрсетуге арналған есікті
босату ысырмасы 16
М
маңызды жаңартулар,
бағдарламалық құрал 84
мəселелер, шешу 113
меңзегіш құрылғы 10
меңзегіш құрылғылар, таңдаулы
параметрлерді орнату 29
микрофон (аудио кіріс) ұясы,
анықтау 5
микрофон дыбысын өшіру шамы,
анықтау 11
Н
НР ұялы кең жолақты модулі,
ажыратылған 26
О
оқылатын медиа 50
оптикалық диск жетегі, анықтау 6
оптикалық дискіні шығару
түймешігі, анықтау 6
оптикалық жинақтағыш диск 65
орнату утилитасы
жылжу жəне таңдау 97
зауыттық параметрлерді
қалпына келтіру 98
оянған кезде сұралатын
құпиясөзбен қорғау 51
Ө
өнім аты жəне нөмірі, компьютер
108
өте төмен батарея деңгейі 50
П
пайдалану
қуатты үнемдеу күйлері 50
сыртқы айнымалы ток қуаты
55
пайдаланушы құпия сөзі 77
параметрлерді өзгерту 96
пернелер
esc 15
fn 15
дыбыс деңгейі 41
функция 15
пернелер тіркесімдері
дыбыс деңгейін реттеу 38
пайдалану 38
пернетақтаның артқы жарығы
39
сипаттама 38
Ұйқылық күй 38
үндеткіш дыбысын
жоғарылату 38
KKWW
үндеткіш дыбысын төмендету
38
экран жарықтығын азайту 39
экран жарықтығын арттыру 39
экран кескінін ауыстырып
қосу 38
пернетақта
кірістірілген сандық 15
пернетақта, сыртқы
num lock 39
пайдалану 39
пернетақтадағы пернелер
тіркесімдері, анықтау 38
пернетақталар, анықтау 39
пернетақтаның артқы жарығы 39
порттар
DisplayPort 7, 44
Miracast 47
USB 7
USB 3.0 зарядтау (қуат
берілетін) 8
VGA 44
сыртқы монитор 6, 44
С
саусақ ізін оқу құрылғысы 85
саусақ ізін тану құрылғысы,
анықтау 14
Сенсорлы тақта
түймешіктер 10
сенсорлы тақта
пайдалану 29
түймешіктер 10
Сенсорлы тақта аймағы
анықтау 10
Сенсорлы тақта қимылдары
2 саусақ көмегімен қысып
масштабтау 32
айналдыру 33
жылжу 31
сенсорлы тақтаның айналдыру
қимылы 33
сенсорлы тақтаның жылжу
қимылы 31
Сенсорлы тақтаның шамы,
анықтау 11
сериялық нөмір 108
сериялық нөмір, компьютер 108
смарт карта
анықталған 62
KKWW
смарт-карта
салу 63
шығарып алу 63
смарт карта ұясы 8
сымсыз антенналар, анықтау 9
сымсыз байланыс түймешігі 21
сымсыз байланыс шамы 12, 18, 21
сымсыз басқару элементтері
амалдық жүйе 21
түймешігі 21
сымсыз желі (WLAN)
жұмыс ауқымы 25
корпоративтік WLAN
қосылымы 25
қажет жабдық 24
қауіпсіздік 24
қоғамдық WLAN қосылымы 25
қосылу 25
пайдалану 22
сымсыз куəландыру белгісі 108
сыртқы айнымалы ток қуаты,
пайдалану 55
сыртқы диск 65
сыртқы құрылғылар 65
сыртқы монитор порты 6, 44
Т
температура 55
техникалық деректер
сымсыз куəландыру белгілері
108
техникалық деректер
жапсырмасы 108
тұтынылатын қуат 109
түймешіктер
Windows түймешігі 15
дыбыс деңгейі 41
қуат 13, 49
оптикалық диск жетегін
шығару 6
ортаңғы сенсорлы тақта 10
оң жақ меңзегіш 10
сенсорлы тақтаның оң жағы 10
сенсорлы тақтаның сол жағы
10
сол жақ меңзегіш 10
тінтуір, сыртқы
басым параметрлерді орнату
29
Ұ
Ұйқылық күй
қосу 50
шығу 50
ұялар
ExpressCard 8
RJ-45 (желі) 19
SIM 16
аудио кіріс (микрофон) 5
аудио шығыс (құлаққап) 5
смарт карта 8
ұяшықтар
қауіпсіздік кабелі 7
Ү
үндеткіштер, анықтау 13
үнемдеу, қуат 55
Ф
функциялық пернелер, анықтау 15
Х
хабтар 63
Ш
шамдар
caps lock 11
num lock 11
Айнымалы ток адаптері/
батарея 18
веб-камера 9
қатты диск 18
қуат 11, 18
микрофон үнзісдендірілген 11
Сенсорлы тақта 11
сымсыз байланыс 12, 18
шамдар, айнымалы ток адаптері
19
шамдар, қатты диск 72
Ы
ысырма, батареяны шығару 16
ысырмалар, қызмет көрсетуге
арналған есікті босату 16
І
ішкі дисплей қосқышы 9
ішкі микрофондар, анықтау 9
Э
экран жарықтығы пернелері 39
Индекс 121
экран кескіні, ауыстырып қосу 38
электростатикалық разряд 117
A
AMD қосарлы графикалары 57
B
BIOS
жаңарту 99
жаңартуды жүктеп алу 99
нұсқаны анықтау 99
Bluetooth жапсырмасы 108
Bluetooth құрылғысы 21, 27
C
caps lock шамы, анықтау 11
Computer Setup
BIOS əкімші құпия сөзі 77
Drivelock құпия сөзі 79
жылжу жəне таңдау 97
зауыттық параметрлерді
қалпына келтіру 98
D
DisplayPort, анықтау 7
DisplayPort, жалғау 44
Drivelock құпия сөзі
енгізу 81
өзгерту 81
параметрлер 79
сипаттама 79
шығарып алу 81
E
esc пернесі, анықтау 15
ExpressCard
белгіленген 60
конфигурациялау 60
қосымшаны алып тастау 61
салу 61
шығарып алу 62
ExpressCard картасының ұясы 8
F
f11 қалпына келтіру 95
Face Recognition (Бет тану) 43
fn пернесі, анықтау 15, 38
G
GPS
H
HP 3D DriveGuard 72
HP Client Security 84
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
пайдалану 103
HP Sure Start 105
J
Java картасы
анықталған 62
салу 63
шығарып алу 63
M
Microsoft түпнұсқалық туралы
куəлігінің жапсырмасы 108
Miracast 47
MultiStream Transport 46
W
Windows
Қалпына келтіру 96
Windows амалдық жүйесінің DVD
дискісі 95
Windows түймешігі, анықтау 15
WLAN антенналары, анықтау 9
WLAN жапсырмасы 108
WLAN желісіне қосылу 25
WLAN жүйесін орнату 24
WLAN құрылғысы 22, 108
WWAN антенналары, анықтау 9
WWAN құрылғысы 21, 25
N
num lk пернесі, анықтау 39
num lock пернесінің шамы 11
num lock, сыртқы пернетақта 39
R
RAID 73
RJ-45 (желі) ұясы, анықтау 19
S
SIM
салу 26
SIM карта ұясы, анықтау 16
SoftPaq файлдары, жүктеу 91
U
USB 3.0 зарядтау (қуат берілетін)
порты, анықтау 8
USB 3.0 порты 5
USB кабелі, жалғау 64
USB құрылғылары
қосылу 64
сипаттама 63
шығарып алу 64
USB порттары, анықтау 5, 7
USB хабтары 63
V
VGA порты, жалғау 44
27
122 Индекс
KKWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising