HP | ZBook 17 G3 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Brukerhåndbok

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Brukerhåndbok
Brukerhåndbok
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth er et varemerke for sin eier og
brukes av HP Inc. på lisens. Intel og
Thunderbolt er varemerker for Intel
Corporation i USA og andre land. Microsoft og
Windows er varemerker for selskaper i
Microsoft-gruppen.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt
i garantierklæringene som følger med disse
produktene og tjenestene. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.
Se http://patents.dts.com for DTS-patenter.
Produsert under lisens fra DTS Licensing
Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet
sammen er registrerte varemerker, og DTS
Studio Sound er et varemerke for DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Med enerett
.
Første utgave: Januar 2016
Dokumentets delenummer: 840924-091
Produktmerknad
Vilkår for programvaren
Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner
som er felles for de fleste modeller. Enkelte av
funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din
datamaskin.
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på
annen måte bruke et programvareprodukt som
er forhåndsinstallert på datamaskinen,
samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for
sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar
vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste
rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet
(maskinvare og programvare) i sin helhet innen
14 dager for å få full refusjon i henhold til
forhandlerens refusjonspolitikk.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver
av Windows. Denne datamaskinen kan kreve
oppgradert og/eller separat innkjøpt
maskinvare, drivere og/eller programvare for å
få fullt utbytte av Windows-funksjonalitet. Se
http://www.microsoft.com for å få mer
informasjon.
Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken
ved å gå til http://www.hp.com/support og
velge ditt land. Velg Drivere og nedlastinger,
og følg veiledningen på skjermen.
Ta kontakt med forhandleren for å få mer
informasjon eller be om full refusjon av
datamaskinens kjøpesum.
Sikkerhetsadvarsel
ADVARSEL: Reduser risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen ved å unngå å
sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan
flate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard flate, for eksempel en tilkoblet skriver, eller en myk
flate, for eksempel puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i
kontakt med hud eller myke overflater som puter eller tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren
overholder grenseverdiene for temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale
sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950-1).
iii
iv
Sikkerhetsadvarsel
Innhold
1 Komme i gang ............................................................................................................................................... 1
Finne informasjon .................................................................................................................................................. 2
2 Komponenter ................................................................................................................................................ 3
Finne maskinvare og programvare ........................................................................................................................ 3
Høyre ...................................................................................................................................................................... 4
Venstre ................................................................................................................................................................... 5
Skjerm .................................................................................................................................................................... 6
Oversiden ............................................................................................................................................................... 7
Styrepute ............................................................................................................................................. 7
Lamper ................................................................................................................................................. 8
Knapper og fingeravtrykkleser ........................................................................................................... 9
Spesielle funksjonstaster .................................................................................................................. 11
Bruke direktetastene ......................................................................................................................... 11
Undersiden ........................................................................................................................................................... 13
Forsiden ............................................................................................................................................................... 14
Etiketter ............................................................................................................................................................... 14
Sette inn et SIM-kort (kun på enkelte produkter) ............................................................................................... 15
3 Koble til et nettverk ..................................................................................................................................... 17
Koble til et trådløst nettverk ............................................................................................................................... 17
Bruke trådløskontrollene .................................................................................................................. 17
Slå trådløsenheter på eller av ........................................................................................ 17
HP Connection Manager (kun på enkelte produkter) ..................................................... 18
Trådløsknapp .................................................................................................................. 18
Operativsystemkontroller .............................................................................................. 18
Koble til trådløse lokalnettverk ........................................................................................................ 18
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte produkter) .................................................................... 19
Bruke HP Mobile Connect (kun på enkelte produkter) ...................................................................... 19
Bruke GPS (kun på enkelte produkter) .............................................................................................. 19
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte produkter) ....................................................... 19
Legge til en Bluetooth-aktivert enhet ............................................................................ 20
Koble til et kablet nettverk .................................................................................................................................. 20
Koble til et lokalt nettverk (LAN) (bare enkelte produkter) .............................................................. 20
Bruke et modem (kun på enkelte produkter) .................................................................................... 21
Koble til en modemkabel ................................................................................................ 21
v
Koble til en land- eller regionspesifikk modemkabeladapter ....................................... 21
4 Navigere på skjermen .................................................................................................................................. 23
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser .............................................................................................. 23
Trykke ................................................................................................................................................ 23
Zoome/knipe med to fingrer ............................................................................................................. 24
Bla med to fingrer (kun styrepute) .................................................................................................... 24
Trykk med to fingrer (kun styrepute) ................................................................................................ 24
5 Underholdningsfunksjoner ........................................................................................................................... 25
Bruke webkamera (kun på enkelte produkter) .................................................................................................... 25
Bruke lyd .............................................................................................................................................................. 25
Koble til høyttalere ............................................................................................................................ 25
Koble til hodetelefoner ..................................................................................................................... 25
Koble til hodesett .............................................................................................................................. 26
Bruke lydinnstillinger ........................................................................................................................ 26
Bruke video .......................................................................................................................................................... 26
Koble til skjermenheter med en VGA-kabel (kun på enkelte produkter) .......................................... 27
Koble til videoenheter med en HDMI-kabel (kun på enkelte produkter) .......................................... 27
Konfigurere HDMI-lyd ..................................................................................................... 28
Koble til en USB Type-C (Thunderbolt-3-aktivert)-port ................................................................... 28
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport .............................................. 29
Koble skjermer til datamaskiner med Intel-grafikk (med en innebygd hub) ................ 30
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte modeller) .................... 30
Finne og koble til Intel WiDi-kompatible skjermer (kun på enkelte modeller) ................................. 30
6 Strømstyring ............................................................................................................................................... 31
Avslutte (slå av) datamaskinen ........................................................................................................................... 31
Angi strømalternativer ........................................................................................................................................ 31
Bruke strømsparingsmoduser .......................................................................................................... 31
Starte og avslutte hvilemodus ....................................................................................... 32
Starte og avslutte dvalemodus ...................................................................................... 32
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger .................................................................... 32
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering ..................................................................... 33
Bruke batteristrøm ............................................................................................................................ 33
Bruke HP Batterisjekk ..................................................................................................... 34
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen ......................................................................... 34
Maksimere batteriets utladingstid ................................................................................. 34
Håndtere lavt batterinivå ................................................................................................ 34
Fastslå lavt batterinivå ................................................................................. 34
vi
Tiltak ved lavt batterinivå ............................................................................ 35
Ta batteriet ut ................................................................................................................. 35
Spare batteristrøm .......................................................................................................... 36
Avhende brukerutskiftbare batterier ............................................................................. 36
Sette inn et batteri .......................................................................................................... 36
Bruke nettstrøm ................................................................................................................................ 37
Teste en strømadapter .................................................................................................... 38
7 Sikkerhet .................................................................................................................................................... 39
Beskytte datamaskinen ....................................................................................................................................... 39
Bruke passord ...................................................................................................................................................... 40
Angi passord i Windows .................................................................................................................... 40
Angi passord i Computer Setup ......................................................................................................... 40
Administrere et BIOS-administratorpassord .................................................................................... 41
Oppgi et BIOS-administratorpassord ............................................................................. 43
Administrere et Computer Setup DriveLock-passord (kun på enkelte produkter) ........................... 43
Angi DriveLock-passord .................................................................................................. 44
Aktivere DriveLock (kun på enkelte produkter) .............................................................. 44
Deaktivere DriveLock (kun på enkelte produkter) .......................................................... 45
Angi et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter) .................................................... 46
Endre et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter) ................................................. 47
Bruke antivirusprogramvare ............................................................................................................................... 47
Bruke brannmurprogramvare ............................................................................................................................. 47
Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer ........................................................................................................ 48
Bruke HP Client Security (kun på enkelte produkter) .......................................................................................... 48
Bruke HP Touchpoint Manager (kun på enkelte produkter) ................................................................................ 48
Installere valgfri tyverisikringskabel (kun på enkelte produkter) ...................................................................... 48
Bruke fingeravtrykkleseren (kun på enkelte modeller) ...................................................................................... 48
Plasseringen av fingeravtrykkleseren .............................................................................................. 49
8 Vedlikehold ................................................................................................................................................. 50
Forbedre ytelsen .................................................................................................................................................. 50
Bruke Diskdefragmentering .............................................................................................................. 50
Bruke Diskopprydding ....................................................................................................................... 50
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter) ....................................................................... 50
Fastslå HP 3D DriveGuard-status ................................................................................... 51
Oppdatere programmer og drivere ..................................................................................................................... 51
Rengjøre datamaskinen ...................................................................................................................................... 51
Rengjøringsprosedyrer ..................................................................................................................... 51
Rengjøre skjermen .......................................................................................................... 52
Rengjøre sidene og dekselet .......................................................................................... 52
vii
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen (kun på enkelte produkter) .................... 52
Reise med eller transportere datamaskinen ...................................................................................................... 52
9 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ......................................................................................................... 54
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier .............................................................................................. 54
Retningslinjer .................................................................................................................................... 54
Lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator .......................................................... 54
Lage gjenopprettingsmedier .......................................................................................... 55
Sikkerhetskopiere data ..................................................................................................................... 55
Utføre systemgjenoppretting .............................................................................................................................. 56
Bruke Windows-gjenopprettingsverktøy ......................................................................................... 56
Bruke f11-gjenopprettingsverktøy (kun på enkelte produkter) ...................................................... 57
Bruke Windows 7-operativsystemmedier ........................................................................................ 57
10 Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start .............................................................................................. 59
Bruke Computer Setup ......................................................................................................................................... 59
Starte Computer Setup ...................................................................................................................... 59
Navigere og velge i Computer Setup ................................................................................................. 59
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup ...................................................................... 60
Oppdatere BIOS ................................................................................................................................. 60
Fastslå BIOS-versjon ....................................................................................................... 60
Laste ned BIOS-oppdateringer ....................................................................................... 61
Endre oppstartsrekkefølgen ved hjelp av f9-ledeteksten ............................................................... 61
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter) ............................................................................................ 62
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte produkter) ................................................................................................. 62
11 Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................................................................... 63
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet ........................................................................ 63
12 Spesifikasjoner .......................................................................................................................................... 65
Strømforsyning .................................................................................................................................................... 65
Driftsmiljø ............................................................................................................................................................ 65
13 Elektrostatisk utlading .............................................................................................................................. 66
14 Tilgjengelighet .......................................................................................................................................... 67
Støttede hjelpemidler .......................................................................................................................................... 67
Få støtte for tilgjengelighet ................................................................................................................................. 67
Stikkordregister ............................................................................................................................................. 68
viii
1
Komme i gang
Når du har installert og registrert datamaskinen, anbefaler vi at du utfører disse trinnene for å få mest mulig
ut av den smarte investeringen:
●
Koble til Internett – Konfigurer det kablede eller trådløse nettverket, slik at du kan koble datamaskinen
til Internett. Se Koble til et nettverk på side 17 for å få mer informasjon.
●
Oppdater antivirusprogramvaren – Beskytt datamaskinen mot skade forårsaket av virus.
Programvaren er forhåndsinstallert på datamaskinen. Se Sikkerhet på side 39 for å få mer
informasjon.
●
Bli kjent med datamaskinen – Lær om datamaskinens funksjoner. Se Komponenter på side 3 og
Navigere på skjermen på side 23 for å få mer informasjon.
●
Finne installert programvare – Få en oversikt over programvaren som er forhåndsinstallert på
datamaskinen:
Velg Start > Alle programmer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om programvaren som følger med
datamaskinen, kan du se produsentens veiledning, som kan følge med programvaren eller finnes på
produsentens nettsted.
●
Sikkerhetskopier harddisken ved å opprette gjenopprettingsplater eller en flashstasjon for
gjenoppretting. Se Sikkerhetskopiering og gjenoppretting på side 54.
1
Finne informasjon
Du har allerede brukt Installeringsveiledning til å slå datamaskinen på og finne denne håndboken. Du finner
ressurser som inneholder produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.
Ressurser
Inneholder informasjon om
Installeringsveiledning-plakat
●
Hvordan konfigurere datamaskinen
●
Hjelp til å finne datamaskinens komponenter
HP Support Assistant
●
Oppdatering av programvare, drivere og BIOS
Hvis du vil ha tilgang til Hjelp og støtte, velg Start > Alle
programmer > HP hjelp og kundestøtte.
●
Problemløsingsverktøy
●
Slik får du tilgang til kundestøtte
Verdensomspennende støtte
●
Chatte med en HP-tekniker på Internett
Hvis du vil ha støtte på språket ditt, gå til
http://www.hp.com/support og velg landet ditt.
●
Telefonnumre til kundestøtte
●
Adresser til HP-servicesentre
HP-nettsted
●
Informasjon om kundestøtte
Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken ved å gå til
http://www.hp.com/support og velge ditt land. Velg
Drivere og nedlastinger, og følg veiledningen på
skjermen.
●
Om bestilling av deler og muligheter for ytterligere hjelp
●
Tilbehør som er tilgjengelig for enheten
Sikkerhet og komfort
●
Hvis du vil ha tilgang til brukerhåndboken, velg Start > Alle
programmer > HP hjelp og kundestøtte > HPdokumentasjon.
Riktig oppsett av arbeidsstasjonen, holdning, helse og
arbeidsvaner
●
Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
●
Informasjon om forskrifter og sikkerhet
Hvis du vil ha tilgang til brukerhåndboken, velg Start > Alle
programmer > HP hjelp og kundestøtte > HPdokumentasjon.
●
Informasjon om avhending av batterier
Begrenset garanti*
●
Garantiinformasjon
Du får tilgang til den nyeste brukerhåndboken ved å gå til
http://www.hp.com/support og velge ditt land. Velg
Drivere og nedlastinger, og følg veiledningen på
skjermen.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/ergo.
Hvis du vil ha tilgang til den begrensede garantien, velg
Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte > HPdokumentasjon > Vis garantiinformasjon.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*HPs begrensede garanti finner du sammen med brukerhåndbøkene for produktet, og/eller på CD- eller DVD-platen som følger med. I
enkelte land eller regioner kan HP legge ved en trykt utgave av garantien i esken. I land eller regioner hvor garantien ikke følger med i
trykt format, kan du be om å få et trykt eksemplar fra http://www.hp.com/go/orderdocuments. For produkter som er kjøpt i
stillehavsdelen av Asia, kan du skrive til HP ved POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Legg ved produktets
navn og ditt navn, telefonnummer, og postadresse.
2
Kapittel 1 Komme i gang
2
Komponenter
Finne maskinvare og programvare
For å se en liste over den installerte maskinvaren:
▲
Velg Start > Kontrollpanel > Enhetsbehandling.
For å se en liste over den installerte programvaren:
▲
Velg Start > Alle programmer.
Finne maskinvare og programvare
3
Høyre
Komponent
Beskrivelse
(1)
Smartkortleser
Støtter Smart-kort (tilleggsutstyr).
(2)
Kombinert lydutgang (hodetelefoner) /
lydinngang (mikrofon)
Brukes til å koble til eventuelle stereohøyttalere, hodetelefoner,
øreplugger eller en fjernsynslydkabel. Kan også brukes til
tilkobling av en hodesettmikrofon (tilleggsutstyr). Denne
kontakten støtter ikke ekstra frittstående mikrofoner.
ADVARSEL: Demp lydvolumet før du tar på deg hodetelefoner,
øreplugger eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade
hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø.
Slik finner du denne håndboken:
▲
Velg Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte
> HP‑dokumentasjon.
MERK: Når du kobler en enhet til kontakten, slås
datamaskinens høyttalere av.
MERK: Pass på at enhetens kabel har en kontakt med fire
ledere som støtter både lyd ut (hodetelefoner) og lyd inn
(mikrofon).
(3)
USB 3.0-port
Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel
tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub.
(4)
HDMI-port
Brukes til tilkobling av en eventuell video- eller lydenhet, for
eksempel et HD-TV-apparat, en kompatibel digital- eller
lydkomponent eller en høyhastighets HDMI-enhet.
(5)
Ekstern skjermport
Brukes til tilkobling av en ekstern VGA-skjerm eller projektor.
(6)
USB Type-C (Thunderbolt-3-aktiverte) porter
(2)
Koble en USB-enhet med Type-C-kontakt.
MERK: USB type C-porter kan også lade enkelte modeller
mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og MP3spillere, selv når datamaskinen er slått av. I tillegg kobler noen
USB type C-porter sammen DisplayPort, VGA, HDMI,
ThunderboltTM og andre videoenheter for å gi bildesignaler.
MERK:
4
Kapittel 2 Komponenter
Adaptere (kjøpes separat) kan være nødvendig.
Komponent
Beskrivelse
(7)
Strømkontakt
Brukes til tilkobling av en strømadapter.
(8)
Batterilampe
Når strømnettet er tilkoblet:
●
Hvit: Batteriladingen er større enn 90 prosent.
●
Gul: Batteriladingen er fra 0 til 90 prosent.
●
Av: Batteriet lader ikke.
Når strømnettet er frakoblet (batteriet lader ikke):
●
Blinker gult: Batterinivået er lavt. Når ladingen i batteriet
når et kritisk lavt nivå, begynner batterilampen å blinke
raskt.
●
Av: Batteriet lader ikke.
Venstre
Komponent
(1)
Beskrivelse
Feste for tyverisikringskabel
Brukes til tilkobling av en eventuell tyverisikringskabel til
datamaskinen.
MERK: Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende,
men kan ikke alltid hindre at datamaskinen blir skadet eller
stjålet.
(2)
RJ-45-kontakt (nettverk)/statuslamper
Brukes til tilkobling av en nettverkskabel.
●
Grønn (venstre): Nettverket er tilkoblet.
●
Gul (høyre): Det er aktivitet på nettverket.
(3)
USB 3.0-porter (2)
Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel
tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub.
(4)
USB 3.0-ladeport (strømførende)
Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel
tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub.
Vanlige USB-porter vil ikke lade alle USB-enheter eller vil lade
med lav spenning. Noen USB-enheter krever strøm og at du
bruker en strømførende port.
Venstre
5
Komponent
Beskrivelse
MERK: USB-ladeporter kan også lade enkelte modeller av
mobiltelefoner og MP3-spillere, selv når datamaskinen er slått
av.
(5)
Minnekortleser
Brukes til å lese ekstra minnekort som lagrer, behandler, deler
eller gir tilgang til informasjon.
Skjerm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner*
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse
lokalnettverk (WLAN). Antennene til ditt produkt vil være plassert i
dette området.
(2)
WWAN-antenner (kun på enkelte produkter)*
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse
regionnettverk (WWAN).
(3)
Interne mikrofoner (2)
Brukes til å spille inn lyd.
(4)
Webkameralampe (kun på enkelte produkter)
På: Webkameraet er i bruk.
(5)
Webkamera (kun på enkelte produkter)
Brukes til å spille inn video og ta bilder. Enkelte modeller gir mulighet
for videokonferanser og chatting på nettet ved å strømme
(direkteavspille) video.
Slik bruker du webkameraet:
▲
Velg Start > Alle programmer > Kommunikasjon og chat >
CyberLink YouCam.
*Antennene er ikke synlige på utsiden av datamaskinen. For å få best mulig forbindelse bør du unngå å dekke til områdene rundt
antennene.
6
Kapittel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivelse
Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløsenheter i det avsnittet i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø som gjelder
for ditt land eller din region.
Slik får du tilgang til håndboken:
▲
Velg Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte > HP‑dokumentasjon.
Oversiden
Styrepute
Komponent
Beskrivelse
(1)
Styrepinne
Brukes til å flytte pekeren og merke eller aktivere objektene på
skjermen.
(2)
Venstre styrepinneknapp
Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern
mus.
(3)
Styreputens av/på-knapp
Brukes til å slå styreputen på og av.
(4)
Styreputeområde
Leser fingerbevegelsene dine for å flytte pekeren eller aktivere
objekter på skjermen.
(5)
Venstre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern
mus.
(6)
Høyre styrepinneknapp
Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
(7)
Midtre styrepinneknapp
Fungerer på samme måte som midtre knapp på en ekstern mus.
Oversiden
7
Komponent
Beskrivelse
(8)
Midtre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som midtre knapp på en ekstern mus.
(9)
Høyre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
Lamper
Komponent
(1)
Beskrivelse
Av/på-lampe
●
På: Datamaskinen er på.
●
Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus, en
strømsparingstilstand. Datamaskinen slår av strømmen til
skjermen og andre unødvendige komponenter.
●
Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. Dvalemodus er
en strømsparingstilstand som bruker minst mulig strøm.
(2)
Caps lock-lampe
På: Caps lock er på, slik at alle tastene gir store bokstaver.
(3)
Mikrofondempelampe
●
Gul: Mikrofonlyden er av.
●
Av: Mikrofonlyden er på.
(4)
Num lock-lampe
På: Num lock er på.
(5)
Trådløslampe
På: En integrert trådløsenhet, for eksempel en enhet for trådløst
lokalnettverk (WLAN) og/eller en Bluetooth®-enhet, er på.
MERK: På enkelte modeller lyser trådløslampen gult når alle
trådløsenhetene er slått av.
(6)
(7)
8
Dempelampe
Styreputelampe
Kapittel 2 Komponenter
●
Gul: Datamaskinens lydfunksjon er av.
●
Av: Datamaskinens lydfunksjon er på.
●
På: Styreputen er av.
Komponent
Beskrivelse
●
Av: Styreputen er på.
Knapper og fingeravtrykkleser
Komponent
(1)
Beskrivelse
Av/på-knapp
●
Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå
datamaskinen på.
●
Når datamaskinen er slått på, trykker du kort på knappen
for å aktivere hvilemodus.
●
Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte hvilemodus.
●
Når datamaskinen er i dvalemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte dvalemodus.
FORSIKTIG: Hvis du trykker på og holder av/på-knappen nede,
mister du data som ikke er lagret.
Hvis datamaskinen ikke reagerer, og avstengningsprosedyren
ikke virker, trykker du på og holder av/på-knappen nede i minst
fem sekunder.
Se gjennom strømalternativene for å lære mer om
strøminnstillingene.
▲
(2)
Trådløsknapp
Velg Start > Kontrollpanel > System og sikkerhet >
Strømalternativer.
Brukes til å slå trådløsfunksjonen på eller av, men oppretter
ingen trådløs forbindelse.
Oversiden
9
Komponent
10
Beskrivelse
(3)
Volumdempeknapp (kun på enkelte produkter)
Brukes til å dempe og gjenopprette lyden i høyttalerne.
(4)
Fingeravtrykkleser (kun på enkelte produkter)
Gjør det mulig å logge seg på Windows® med fingeravtrykk i
stedet for med passord.
Kapittel 2 Komponenter
Spesielle funksjonstaster
Komponent
Beskrivelse
(1)
esc-tast
Viser systeminformasjon når du trykker på den og fn-tasten
samtidig.
(2)
fn-tast
Brukes til å utføre mye brukte systemfunksjoner når du trykker
på den samtidig med en funksjonstast, num lock-tasten eller
esc-tasten.
Se Bruke direktetastene på side 11.
(3)
Windows-tast
Åpner Start-menyen.
MERK: Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, lukkes Startmenyen.
(4)
num lock-tast
Slår den numeriske tastgruppen av og på.
(5)
Integrert numerisk tastgruppe
En separat tastgruppe til høyre for bokstavknapper som lar deg
legge til, trekke fra og utføre andre numeriske oppgaver. Når
funksjonen num lock er på, kan det integrerte tastaturet brukes
som et eksternt numerisk tastatur.
Bruke direktetastene
Slik bruker du en direktetast:
▲
Trykk på fn -tasten, og trykk deretter på den riktige funksjonstasten som fremstilles via ikonene
nedenfor.
Trykk på fn
+funksjonstast
Beskrivelse
Starter hvilemodus, som lagrer data i systemminnet. Skjermen og andre systemkomponenter slås av, slik at
du sparer strøm.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus.
FORSIKTIG:
For å unngå å miste data bør du lagre alt arbeid før du starter hvilemodus.
Slår det bakbelyste tastaturet av eller på.
MERK:
Slå av denne funksjonen for å spare på batteristrømmen.
Oversiden
11
Trykk på fn
+funksjonstast
Beskrivelse
Veksler mellom visning på ulike skjermenheter som er koblet til systemet. Hvis det for eksempel er koblet en
monitor til datamaskinen og du trykker gjentatte ganger på denne tasten, veksler du mellom visning på
datamaskinens egen skjerm, visning på monitorskjermen og samtidig visning på begge skjermene.
Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Reduserer høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
Øker høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
Demper mikrofonen.
12
Kapittel 2 Komponenter
Undersiden
Komponent
(1)
Beskrivelse
Servicedeksel
Gir tilgang til harddiskbrønnen, WLAN-modulsporet,
WWAN-modulsporet og minnemodulsporene.
FORSIKTIG: For å unngå at systemet slutter å reagere
må du bare bytte ut trådløsmodulen med en trådløsmodul
som er godkjent av den offentlige instansen som regulerer
bruk av trådløse enheter i det aktuelle landet eller
regionen, for bruk i datamaskinen. Hvis du bytter ut
modulen og deretter får en varselmelding, må du ta ut
modulen for å gjenopprette datamaskinens funksjonalitet
og kontakte kundestøtte.
▲
Velg Start > Hjelp og støtte.
(2)
Servicedeksellåseskruer
Utløser servicedekselet.
(3)
Luftespalter
Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av
luftgjennomstrømning.
MERK: Viften på datamaskinen starter automatisk for å
kjøle ned de interne komponentene og hindre
overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår
seg av og på med jevne mellomrom.
(4)
Spill tappes ut
Lar sølt væske, for eksempel brus eller kaffe, tappes ut av
datamaskinen.
Undersiden
13
Forsiden
Komponent
(1)
Beskrivelse
Trådløslampe
På: En integrert trådløsenhet, for eksempel en enhet for
trådløst lokalnettverk (WLAN) og/eller en Bluetooth®enhet, er på.
MERK: På enkelte modeller lyser trådløslampen gult når
alle trådløsenhetene er slått av.
(2)
(3)
Av/på-lampe
Batterilampe
●
På: Datamaskinen er på.
●
Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus, en
strømsparingstilstand. Datamaskinen slår av
strømmen til skjermen og andre unødvendige
komponenter.
●
Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus.
Dvalemodus er en strømsparingstilstand som bruker
minst mulig strøm.
Når strømnettet er tilkoblet:
●
Hvit: Batteriladingen er større enn 90 prosent.
●
Gul: Batteriladingen er fra 0 til 90 prosent.
●
Av: Batteriet lader ikke.
Når strømnettet er frakoblet (batteriet lader ikke):
(4)
Harddisklampe
●
Blinker gult: Batterinivået er lavt. Når ladingen i
batteriet når et kritisk lavt nivå, begynner
batterilampen å blinke raskt.
●
Av: Batteriet lader ikke.
●
Blinker hvitt: Harddisken er i bruk.
●
Gul: HP 3D DriveGuard har parkert harddisken
midlertidig.
MERK: Se Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte
produkter) på side 50 for å få mer informasjon om HP 3D
DriveGuard.
(5)
Høyttalere
Brukes til å frembringe lyd.
Etiketter
Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis
du skal bruke datamaskinen i utlandet.
14
Kapittel 2 Komponenter
VIKTIG: Se på følgende steder etter etikettene som er beskrevet i denne delen: På undersiden av
datamaskinen, inne i batteribrønnen, under det avtakbare servicedekselet, eller på baksiden av skjermen.
●
Serviceetikett - Inneholder viktig informasjon for å identifisere datamaskinen. Når du kontakter
kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret og kanskje også produktnummeret
eller modellnummeret. Finn frem disse numrene før du kontakter kundestøtte.
Serviceetiketten vil likne på et av eksemplene som vises nedenfor. Se illustrasjonen som er mest i
samsvar med serviceetiketten på din datamaskin.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modellnummer (kun på enkelte produkter)
Komponent
(1)
Modellnavn (kun på enkelte produkter)
(2)
Produktnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
●
Forskriftsetikett(er) – Viser forskriftsinformasjon om datamaskinen.
●
Etikett(er) for trådløs sertifisering – Inneholder informasjon om trådløsenheter (tilleggsutstyr) og
godkjenningsmerking for noen av landene og regionene hvor enhetene er godkjent for bruk.
Sette inn et SIM-kort (kun på enkelte produkter)
FORSIKTIG:
Bruk minst mulig kraft når du setter inn et SIM-kort, slik at du ikke skader kontaktene.
Sette inn et SIM-kort (kun på enkelte produkter)
15
Følg denne fremgangsmåten når du skal sette inn et SIM-kort:
1.
Slå datamaskinen av ved hjelp av Avslutt-kommandoen.
2.
Lukk skjermen.
3.
Koble fra alle eksterne enheter som er koblet til datamaskinen.
4.
Koble strømledningen fra stikkontakten.
5.
Legg datamaskinen opp-ned på en plan flate.
6.
Ta av servicedekselet og batteriet. Se Ta batteriet ut på side 35.
7.
Sett SIM-kortet inn i SIM-kortsporet, og trykk deretter SIM-kortet innover til det sitter godt på plass.
MERK:
SIM-kortet til datamaskinen kan avvike litt fra illustrasjonen i dette avsnittet.
MERK:
Se på bildet i batteribrønnen for å se hvilken vei SIM-kortet skal settes inn i datamaskinen.
Når du skal ta ut et SIM-kort, trykker du SIM-kortet inn og tar det ut av sporet.
16
Kapittel 2 Komponenter
3
Koble til et nettverk
Du kan ta med deg datamaskinen overalt hvor du drar. Men selv når du er hjemme, kan du utforske verden og
få tilgang til informasjon fra millioner av nettsteder ved hjelp av datamaskinen og en kablet eller trådløs
nettverkstilkobling. I dette kapittelet får du hjelp til å koble til denne verdenen.
Koble til et trådløst nettverk
Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for kabler. Datamaskinen kan være utstyrt med én
eller flere av følgende trådløsenheter:
●
WLAN-enhet (Wireless Local Area Network) – Kobler datamaskinen til trådløse lokalnettverk (omtales
vanligvis som Wi-Fi-nettverk, trådløse nettverk eller WLAN) på kontorer, hjemme og på offentlige steder
som flyplasser, restauranter, kafeer, hoteller og universiteter. I et trådløst lokalnettverk kommuniserer
den mobile trådløsenheten i datamaskinen med en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt.
●
HP modul for mobilt bredbånd (kun på enkelte modeller) – En enhet for trådløst regionnettverk (WWAN)
som gir deg trådløs tilgang over et mye større område. Mobilnettverksoperatører installerer
basestasjoner (likner mobiltelefonmaster) over store geografiske områder, noe som gir effektiv dekning
i hele delstater, regioner og til og med land.
●
Bluetooth®-enhet – Oppretter et trådløst områdenettverk (PAN) for å koble til andre Bluetooth-aktiverte
enheter, for eksempel datamaskiner, telefoner, skrivere, hodetelefoner, høyttalere og kameraer. I et
trådløst områdenettverk kommuniserer hver enkelt enhet direkte med andre enheter, og enhetene må
være plassert relativt nær hverandre – vanligvis innenfor en avstand av 10 meter.
Du finner mer informasjon om trådløs teknologi i dokumentene og lenkene til nettsteder under Hjelp og
støtte. Velg Start > Hjelp og støtte for å få tilgang til Hjelp og støtte.
Bruke trådløskontrollene
Du kan styre trådløsenhetene på datamaskinen ved hjelp av disse funksjonene:
●
Trådløsknapp, trådløsbryter eller trådløstast (alle benevnes som trådløsknapp i dette kapittelet)
●
Operativsystemkontroller
Slå trådløsenheter på eller av
Du kan bruke trådløsknappen eller HP Connection Manager (kun på enkelte modeller) til å slå trådløsenheter
på eller av.
MERK: En datamaskin kan ha en trådløsknapp, en trådløsbryter eller en trådløstast på tastaturet. Begrepet
trådløsknapp, som brukes gjennomgående i denne håndboken, viser til alle typer trådløskontroller.
Slik slår du trådløsenheter av med HP Connection Manager:
▲
Høyreklikk på HP Connection Manager-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen, og
klikk deretter på av/på-knappen ved siden av ønsket enhet.
-ellerVelg Start > Alle programmer > Produktivitet og verktøy > HP Connection Manager, og klikk deretter
på av/på-knappen ved siden av ønsket enhet.
Koble til et trådløst nettverk
17
HP Connection Manager (kun på enkelte produkter)
HP Connection Manager sørger for å samle administrasjonen av trådløsenheter og grensesnitt for tilkobling
til Internett med HP mobilt bredbånd og for sending og mottak av SMS- eller tekstmeldinger. Ved hjelp av HP
Connection Manager kan du administrere disse enhetene:
●
Enhet for trådløst lokalnettverk (WLAN)/Wi-Fi
●
Trådløst regionnettverk (WWAN) / HP mobilt bredbånd
●
Bluetooth
HP Connection Manager sørger for informasjon og varslinger om tilkoblingsstatus, strømstatus, SIMkortdetaljer og SMS-meldinger. Statusinformasjon og meldinger vises i systemstatusfeltet lengst til høyre på
oppgavelinjen.
Slik åpner du HP Connection Manager:
▲
Klikk på HP Connection Manager-ikonet på oppgavelinjen.
-ellerVelg Start > Alle programmer > Produktivitet og verktøy > HP Connection Manager.
Du finner mer informasjon i hjelpen til HP Connection Manager-programvaren.
Trådløsknapp
Datamaskinen kan ha en trådløsknapp, én eller flere trådløsenheter og to trådløsindikatorer. Alle de trådløse
enhetene på datamaskinen er aktivert fra fabrikk.
Trådløsindikatoren viser den generelle strømstatusen til trådløsenhetene, ikke statusen til enkeltenheter.
Operativsystemkontroller
Ved hjelp av Nettverks- og delingssenter kan du sette opp en forbindelse eller et nettverk, koble til et
nettverk, administrere trådløse nettverk og diagnostisere og reparere nettverksproblemer.
Slik bruker du operativsystemkontroller:
▲
Velg Start > Kontrollpanel > Nettverk og Internett > Nettverks- og delingssenter.
Hvis du vil ha mer informasjon, åpner du Hjelp og støtte ved å velge Start > Hjelp og støtte.
Koble til trådløse lokalnettverk
MERK: Når du skal konfigurere Internett-tilgang hjemme, må du opprette en konto hos en Internettleverandør (ISP). Kontakt en lokal Internett-leverandør for å skaffe deg Internett-tjeneste og et modem.
Internett-leverandøren vil hjelpe til med å konfigurere modemet, installere en nettverkskabel for å koble den
trådløse datamaskinen til modemet og teste Internett-tjenesten
Følg denne fremgangsmåten for å koble til et trådløst lokalnettverk:
1.
Kontroller at WLAN-enheten er på.
2.
Klikk på nettverkstatusikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen.
3.
Velg et trådløst lokalnettverk som du vil koble datamaskinen til.
4.
Klikk på Koble til.
Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk med sikkerhet aktivert, blir du bedt om å oppgi en
sikkerhetskode. Skriv koden og klikk på OK for å fullføre tilkoblingen.
18
Kapittel 3 Koble til et nettverk
MERK: Hvis ingen trådløse nettverk vises, er du kanskje utenfor rekkevidden til trådløse rutere eller
tilgangspunkter.
MERK: Hvis du ikke ser nettverket du vil koble deg til, klikker du på Åpne Nettverks- og delingssenter
og deretter på Konfigurer en ny tilkobling eller et nytt nettverk. Det vises en liste over alternativer,
der du kan velge å søke manuelt etter og koble deg til et nettverk eller opprette en ny
nettverkstilkobling.
5.
Følg veiledningen på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når tilkoblingen er gjort, plasserer du musepekeren over nettverksstatusikonet i systemstatusfeltet lengst til
høyre på oppgavelinjen for å kontrollere navnet på og status for tilkoblingen.
MERK: Den funksjonelle rekkevidden (hvor langt de trådløse signalene når) er avhengig av WLANimplementeringen, ruterprodusenten og støy fra andre elektroniske enheter eller bygningsmessige hindere
som vegger og gulv.
Bruke HP mobilt bredbånd (kun på enkelte produkter)
HP Mobile Broadband-datamaskinen har innebygd støtte for tjeneste for mobilt bredbånd. Når du bruker den
nye datamaskinen med en mobiloperatørs nett, gir den deg friheten til å koble til Internett, sende e-post eller
koble til bedriftsnettverket ditt uten behov for tilknytningspunkt for Wi-Fi.
MERK: Hvis datamaskinen har HP Mobile Connect, gjelder ikke denne veiledningen. Se Bruke HP Mobile
Connect (kun på enkelte produkter) på side 19.
Du må kanskje ha serienummeret til HP modul for mobilt bredbånd for å aktivere mobil bredbåndstjeneste.
Serienummeret kan være trykket på en etikett inne i batteribrønnen, under servicedekselet eller på baksiden
av skjermen.
Noen mobilnettoperatører krever at det brukes et SIM-kort. Et SIM-kort inneholder grunnleggende
opplysninger om deg, for eksempel en PIN-kode (Personal Identification Number) og nettverksinformasjon.
Noen datamaskiner har et forhåndsinstallert SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er forhåndsinstallert, kan det
finnes blant informasjonen om HP Mobile Broadband som fulgte med datamaskinen, eller operatøren av
mobilnettet kan levere det separat.
Du finner mer informasjon om HP modul for mobilt bredbånd og hvordan du aktiverer tjenesten med en
foretrukket mobilnettoperatør i informasjonen om mobilt bredbånd som fulgte med datamaskinen.
Bruke HP Mobile Connect (kun på enkelte produkter)
HP Mobile Connect er en forhåndsbetalt mobil bredbåndstjeneste som gir datamaskinen en kostnadseffektiv,
sikker og fleksibel tilkobling til mobilt bredbånd. Hvis du vil bruke HP Mobile Connect, må datamaskinen ha et
SIM-kort og appen HP Mobile Connect. Du finner mer informasjon om HP Mobile Connect og hvor den er
tilgjengelig ved å gå til http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Bruke GPS (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen kan være utstyrt med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelitter sørger for
steds-, hastighets- og retningsinformasjon til GPS-utstyrte systemer.
Du finner mer informasjon i hjelpen til HP GPS and Location-programvaren.
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte produkter)
En Bluetooth-enhet sørger for trådløs kommunikasjon innenfor korte avstander som erstatning for fysiske
kabeltilkoblinger som tradisjonelt er brukt til å koble sammen elektroniske enheter, som for eksempel:
Koble til et trådløst nettverk
19
●
Datamaskiner (stasjonær, bærbar, PDA)
●
Telefoner (mobil, trådløs, smarttelefon)
●
Bildebehandlingsenheter (skriver, kamera)
●
Lydenheter (hodetelefoner, høyttalere)
●
Mus
Bluetooth-enheter gir node-til-node-funksjonalitet, slik at du kan konfigurere et trådløst områdenettverk
(PAN) med Bluetooth-enheter. Du finner informasjon om konfigurering og bruk av Bluetooth-enheter i hjelpen
til Bluetooth-programvaren.
Legge til en Bluetooth-aktivert enhet
1.
Velg Start>Enheter og skrivere>Legg til en enhet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
2.
Velg den Bluetooth-aktiverte enheten du vil legge til datamaskinen, og velg deretter Neste.
MERK: Hvis enheten krever verifisering, vises en paringskode. På enheten som du legger til, følger du
instruksjonene på skjermen for å kontrollere at koden på enheten samsvarer med paringskoden. Du finner
mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med enheten.
MERK: Hvis enheten ikke vises i listen, må du kontrollere at Bluetooth på enheten er slått på og at den
trådløse innstillingen for datamaskinen er slått på. Noen enheter kan ha flere krav. Se dokumentasjonen som
fulgte med enheten.
Koble til et kablet nettverk
Utvalgte produkter kan la kablede tilkoblinger: lokalnettverk (LAN) og modemtilkobling. En LAN-tilkobling
bruker en nettverkskabel og er mye raskere enn et modem, som bruker en telefonkabel. Begge kablene
selges separat.
ADVARSEL: Hvis du kobler en modem- eller telefonkabel til en RJ-45-nettverkskontakt, kan det medføre
elektrisk støt, brann eller skade på utstyret.
Koble til et lokalt nettverk (LAN) (bare enkelte produkter)
Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble datamaskinen direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide
trådløst), eller hvis du vil koble den til et eksisterende nettverk på arbeidsplassen.
Kobling til et LAN krever en 8-pinners RJ-45-nettverkskabel eller en forankringsenhet (tilleggsutstyr) eller
utvidelsesport, hvis det ikke er RJ-45-port på datamaskinen.
Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverkskabelen:
1.
20
Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten (1) på datamaskinen.
Kapittel 3 Koble til et nettverk
2.
Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskontakten (2) eller ruteren.
MERK: Hvis nettverkskabelen har støyreduksjonskretser (3) som hindrer støy fra TV- og radiosignaler,
kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen.
Bruke et modem (kun på enkelte produkter)
Et modem må kobles til en analog telefonlinje med en 6-pinners RJ-11-modemkabel. I noen land eller
regioner er det i tillegg nødvendig med en bestemt modemkabeladapter. Kontakter for digitale
telefonsentraler kan likne på analoge telefonkontakter, men de er ikke kompatible med modemet.
Koble til en modemkabel
Følg denne fremgangsmåten for å koble til modemkabelen:
1.
Koble modemkabelen til modemkontakten (1) på datamaskinen.
2.
Koble modemkabelen til RJ-11-telefonkontakten (2).
MERK: Hvis modemkabelen har støyreduksjonskretser (3) som hindrer støy fra TV- og radiosignaler,
kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen.
Koble til en land- eller regionspesifikk modemkabeladapter
Telefonkontakter varierer i ulike land eller regioner. Hvis du skal bruke modemet og modemkabelen utenfor
landet eller regionen du kjøpte datamaskinen i, må du kjøpe en land- eller regionspesifikk
modemkabeladapter.
Koble til et kablet nettverk
21
Hvis du skal koble modemet til en analog telefonlinje som ikke har en RJ-11-telefonkontakt, følger du denne
fremgangsmåten:
22
1.
Koble modemkabelen til modemkontakten (1) på datamaskinen.
2.
Koble modemkabelen til modemkabeladapteren (2).
3.
Koble modemkabeladapteren (3) til telefonkontakten på veggen.
Kapittel 3 Koble til et nettverk
4
Navigere på skjermen
Du kan navigere på dataskjermen på følgende måter:
●
Bruke berøringsbevegelser direkte på skjermen (bare enkelte produkter)
●
Bruke berøringsbevegelser på styreputen
●
Bruke tastatur og ekstra mus (mus kjøpes separat)
●
Bruk styrepinnen
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
Med styreputen kan du navigere på dataskjermen og styre pekeren ved bruk av enkle berøringsbevegelser.
Du kan også bruke venstre og høyre styreputeknapp på samme måte som de tilsvarende knappene på en
ekstern mus. For å navigere på en berøringsskjerm (kun på enkelte produkter), berører du skjermen direkte
med bevegelser som beskrives i dette kapitlet.
Du kan også tilpasse bevegelser og se demonstrasjoner av hvordan de fungerer. Velg Start > Kontrollpanel >
Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere > Mus.
MERK: Hvis ikke annet angis, kan berøringsbevegelser brukes på datamaskinens styrepute eller på en
berøringsskjerm (kun på enkelte produkter).
Trykke
Bruk bevegelsen trykk/dobbelttrykk til å velge eller åpne et objekt på skjermen.
●
Pek på et objekt på skjermen og trykk med én finger i styreputeområdet for å velge det. Dobbelttrykk på
et objekt for å åpne det.
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
23
Zoome/knipe med to fingrer
Bruk bevegelsen kniping/zooming med to fingrer til å zoome ut eller inn på bilder og tekst.
●
Zoom ut ved å plassere to fingrer litt fra hverandre på berøringsskjermen, og beveg dem deretter mot
hverandre.
●
Zoom inn ved å plassere to fingrer sammen på berøringsskjermen, og beveg dem deretter fra hverandre.
Bla med to fingrer (kun styrepute)
Bruk bevegelsen rulle med to fingrer for å flytte opp, ned eller sideveis på en side eller et bilde.
●
Plasser to fingrer litt fra hverandre i styreputeområdet, og dra dem deretter opp, ned, mot venstre eller
mot høyre.
Trykk med to fingrer (kun styrepute)
Bruk bevegelsen klikk med to fingrer til å åpne menyen for et objekt på skjermen.
MERK:
●
24
Trykk med to fingrer utfører samme handling som høyreklikking med musen.
Plasser to fingrer på styreputen, og trykk for å åpne alternativmenyen for det valgte objektet.
Kapittel 4 Navigere på skjermen
5
Underholdningsfunksjoner
Bruk HP-datamaskinen for forretninger eller på fritiden, til å møte andre via webkameraet, mikse lyd og
video, eller koble til eksterne enheter som en projektor, monitor, TV eller høyttalere. Se Komponenter
på side 3 for å finne funksjonene for lyd, video og kameraet på datamaskinen.
Bruke webkamera (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen har et (integrert) webkamera som tar opp video og tar bilder. Enkelte modeller gir mulighet for
videokonferanser og chatting på nettet ved å direkteavspille (strømme) video.
▲
Når du skal bruke webkameraet, velger du Start > Alle programmer > Kommunikasjon og chatting >
CyberLink YouCam.
Bruke lyd
Du kan laste ned og lytte til musikk, direkteavspille (strømme) lydinnhold fra Internett (inkludert radio), og ta
opp lyd eller mikse lyd og video for å skape multimedieinnhold på datamaskinen. Du kan også spille av CD-er
på datamaskinen (på enkelte produkter) eller koble til en ekstern optisk stasjon for å spille av CD-er. Hvis du
vil forbedre lytteopplevelsen, kan du koble til hodetelefoner eller høyttalere.
Koble til høyttalere
Du kan koble kablede høyttalere til datamaskinen via en USB-port eller den kombinerte lydutgangen
(hodetelefoner)/lydinngangen (mikrofon) på datamaskinen eller en forankringsstasjon.
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse høyttalere til datamaskinen. Hvis du vil koble HDhøyttalere til datamaskinen, kan du se Konfigurere HDMI-lyd på side 28. Reduser voluminnstillingen før du
kobler til høyttalere.
Koble til hodetelefoner
ADVARSEL: Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø.
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
▲
Velg Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte > HP‑dokumentasjon.
Du kan koble hodesett med ledning til den kombinerte lydutgangen (hodetelefoner) og lydinngangen
(mikrofon) på datamaskinen din.
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse hodetelefoner til datamaskinen.
Bruke webkamera (kun på enkelte produkter)
25
Koble til hodesett
ADVARSEL: Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø.
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
▲
Velg Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte > HP‑dokumentasjon.
Hodetelefoner med mikrofon kalles hodesett. Du kan koble hodesett med ledning til den kombinerte
lydutgangen (hodetelefoner) og lydinngangen (mikrofon) på datamaskinen.
Hvis du skal koble trådløse hodesett til datamaskinen, følger du veiledningen fra produsenten av enheten.
Bruke lydinnstillinger
Bruk lydinnstillingene for å justere systemvolum, endre systemlyder eller styre lydenheter.
Slik viser eller endrer du lydinnstillingene:
▲
Velg Start>Kontrollpanel>Maskinvare og lyd, og velg Lyd - eller lydenhet for programvaren.
MERK: Hvis du vil se alt innhold i kontrollpanelet, velger du visningen for det større eller lille ikonet, i stedet
for Kategori -visningen.
Bruke video
Datamaskinen er en kraftig videoenhet som gjør det mulig å strømme (direkteavspille) video fra
favorittnettsteder og laste ned video og filmer som du kan se på datamaskinen når den ikke er koblet til et
nettverk.
Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av skjermportene på datamaskinen til å koble til en
ekstern skjerm, projektor eller TV.
VIKTIG: Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på datamaskinen, og med riktig kabel. Følg
veiledningen fra produsenten av enheten.
Du finner informasjon om bruk av videofunksjoner i Hjelp og støtte.
26
Kapittel 5 Underholdningsfunksjoner
Koble til skjermenheter med en VGA-kabel (kun på enkelte produkter)
MERK: Hvis du skal koble en VGA-skjermenhet til datamaskinen, trenger du en VGA-kabel som du må kjøpe
separat.
Hvis du vil overføre bildet på dataskjermen til en ekstern VGA-skjerm eller projektor for en presentasjon, kan
du koble en skjerm eller projektor til VGA-porten på datamaskinen.
1.
Koble VGA-kabelen fra skjermen eller projektoren til VGA-porten på datamaskinen som vist.
2.
Trykk på fn+f4 for å veksle mellom fire alternative visningsmuligheter:
●
Bare PC-skjerm: Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
●
Duplikat: Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Utvid: Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Bare ekstra skjerm: Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på fn+f4.
MERK: Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Velg Start > Kontrollpanel > Utseende og
personalisering. Under Skjerm velger du Juster oppløsning.
Koble til videoenheter med en HDMI-kabel (kun på enkelte produkter)
MERK: Hvis du skal koble en HDMI-skjermenhet til datamaskinen, trenger du en HDMI-kabel som du må
kjøpe separat.
Hvis du vil vise datamaskinens skjermbilde på en HD-TV eller -skjerm, kobler du til HD-enheten ved å følge
veiledningen nedenfor:
1.
Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI-porten på datamaskinen.
Bruke video
27
2.
Koble til den andre enden av kabelen til en HD-TV eller -skjerm.
3.
Trykk på fn+f4 for å veksle mellom fire visningsmuligheter av skjermbildet:
●
Bare PC-skjerm: Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
●
Duplikat: Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Utvid: Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Bare ekstra skjerm: Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på fn+f4.
MERK: Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Velg Start > Kontrollpanel > Utseende og
personalisering. Under Skjerm velger du Juster oppløsning.
Konfigurere HDMI-lyd
HDMI er det eneste skjermgrensesnittet som støtter HD-video og -lyd. Når du har koblet en HDMI-TV til
datamaskinen, kan du slå HDMI-lyd på ved å følge denne fremgangsmåten:
1.
Høyreklikk på Høyttaler-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen, og velg deretter
Avspillingsenheter.
2.
Velg navnet til den digitale utdataenheten i Avspilling-kategorien.
3.
Klikk på Bruk standard og deretter på OK.
Slik får du lyd i høyttalerne på datamaskinen igjen:
1.
Høyreklikk på Høyttalere-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen, og klikk deretter
på Avspillingsenheter.
2.
Klikk på Høyttalere i kategorien Avspilling.
3.
Klikk på Bruk standard og deretter på OK.
Koble til en USB Type-C (Thunderbolt-3-aktivert)-port
USB Type-C-porten (Thunderbolt-3-aktivert) brukes til tilkobling av en valgfri skjermenheten med høy
oppløsning eller dataenheter med høy ytelse. Denne porten har høyere ytelse enn VGA-kontakten for ekstern
28
Kapittel 5 Underholdningsfunksjoner
skjerm og gir en bedre digital forbindelse. USB type C-porter kan også lade enkelte modeller mobiltelefoner,
bærbare datamaskiner, nettbrett og MP3-spillere, selv når datamaskinen er slått av.
MERK: Thunderbolt er ny teknologi. Installer alle de nyeste driverne for Thunderbolt-enheten før du kobler
enheten til Thunderbolt-porten. Thunderbolt-kabelen og Thunderbolt-enheten (selges separat) må være
kompatible med Windows. Hvis du vil finne ut om enheten er Thunderbolt-sertifisert for Windows, kan du se
https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Koble den ene enden av Thunderbolt-3-kontakten til Type-C USB-porten på datamaskinen.
2.
Koble til den andre enden av kabelen til den digitale skjermenheten.
3.
Trykk på fn+f4 for å veksle mellom fire visningsmuligheter av skjermbildet.
●
Bare PC-skjerm: Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
●
Duplikat: Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Utvid: Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
●
Bare ekstra skjerm: Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på fn+f4.
MERK: Juster skjermoppløsningen til den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Velg Start > Kontrollpanel > Utseende og
personalisering. Under Skjerm velger du Juster skjermoppløsning.
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport
Bruk av Multistreaming Transport (MST) gjør det mulig å koble til flere skjermenheter til datamaskinen ved å
koble til VGA-port på datamaskinen og VGA- eller DisplayPort-ene på en ekstern hub eller forankringsstasjon.
Du kan koble til på flere måter, avhengig av hvilken type grafikkontroller som er installert på datamaskinen,
og hvorvidt datamaskinen har en innebygd hub. Gå til enhetsbehandling for å finne ut hva slags maskinvare
som er installert på datamaskinen.
▲
Velg Start>Kontrollpanel>System og sikkerhet>System>Enhetsbehandling for å se en liste over alle
enhetene som er installert på datamaskinen.
Bruke video
29
Koble skjermer til datamaskiner med Intel-grafikk (med en innebygd hub)
Med den interne huben og Intel® grafikkontroller, kan du koble til opptil tre skjermenheter i følgende
konfigurasjoner:
●
To 1920 x 1200 DP-skjermer tilkoblet datamaskinen + én 1920 x 1200 VGA-skjerm tilkoblet en
dokkingstasjon
●
Én 2560 x 1600 DP-skjerm tilkoblet datamaskinen + én 1920 x 1200 VGA-skjerm tilkoblet en
dokkingstasjon
Slik konfigurerer du TV-skjermen for flere skjermenheter:
1.
Koble de eksterne skjermenhetene til VGA-portene eller DisplayPort-ene (DP) på datamaskinens sokkel
eller dokkingstasjonen.
2.
Når Windows oppdager en skjerm som er koblet til DP-huben, vises dialogboksen DisplayPort Topology
Notification (Skjermport topologivarsel). Klikk på de aktuelle alternativene for å konfigurere dine
skjermer. Flere valg på skjermen omfatter Dupliser, som speiler datamaskinens skjerm på alle aktiverte
skjermenheter, eller Utvid, som utvider skjermbildet på tvers av alle aktiverte skjermenheter.
MERK: Hvis ikke denne dialogboksen vises, sørg for at alle de eksterne skjermenhetene er koblet til
riktig port på huben. For mer informasjon, velger du Start>Kontrollpanel>Utseende og
personalisering>Skjerm>Juster oppløsning.
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte modeller)
MERK: Hvis du vil vite hva slags skjerm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se i
dokumentasjonen som fulgte med TV-en eller en ekstra skjermenhet.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer uten å forlate
de aktuelle appene.
Slik åpner du Miracast:
▲
Velg Start>Kontrollpanel>Utseende og personalisering>Vis>Koble til en ekstern skjerm.
Finne og koble til Intel WiDi-kompatible skjermer (kun på enkelte modeller)
Bruk Intel WiDi for å trådløst projisere individuelle filer som bilder, musikk eller videoer eller kopiere hele
datamaskinskjermen til en TV eller en sekundær skjermenhet.
Intel WiDi, en premium Miracast-løsning, gjør det enkelt og sømløst å pare den sekundære visningsenheten;
muliggjør fullskjerm kopiering; og gir forbedret hastighet, kvalitet og skalering.
Slik kobler du til Intel WiDi-kompatible skjermer:
▲
Velg Start>Kontrollpanel>Utseende og personalisering>Vis>Koble til en ekstern skjerm.
Slik åpner du Intel WiDi:
▲
30
Velg Start > Kontrollpanel > Utseende og personalisering > Vis > Intel WiDi.
Kapittel 5 Underholdningsfunksjoner
6
Strømstyring
MERK: En datamaskin kan ha en av/på-knapp eller en av/på-bryter. Begrepet av/på-knapp som brukes
gjennomgående i denne håndboken, viser til begge typene av/på-kontroller.
Avslutte (slå av) datamaskinen
FORSIKTIG:
Data som ikke er lagret, går tapt når datamaskinen slås av.
Avslutningskommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av
skjermen og datamaskinen.
Slå datamaskinen av i følgende situasjoner:
●
Når du må skifte ut batteriet eller ha tilgang til komponenter inne i datamaskinen
●
Når du kobler til en ekstern maskinvareenhet, som ikke kan kobles til en USB-port
●
Når datamaskinen ikke skal brukes og kobles fra strømnettet i en lengre periode
Selv om du kan slå datamaskinen av med av/på-knappen, anbefales det at du bruker Avslutt-kommandoen i
Windows:
MERK: Hvis datamaskinen er i hvile- eller dvalemodus, må du avslutte hvile- eller dvalemodus ved å trykke
kort på av/på-knappen før du kan slå datamaskinen av.
1.
Lagre arbeidet og avslutt alle åpne programmer.
2.
Velg Start > Avslutt.
Hvis datamaskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke kan bruke avslutningsprosedyren ovenfor, kan
du følge disse nødprosedyrene i den rekkefølgen de er angitt:
●
Trykk på ctrl+alt+delete. Klikk på strømikonet og deretter på Avslutt.
●
Trykk på og hold av/på-knappen inne i minst fem sekunder.
●
Koble datamaskinen fra strømnettet.
●
Ta ut batteriet.
Angi strømalternativer
FORSIKTIG: Det finnes flere velkjente sikkerhetsproblemer når datamaskinen er i hvilemodus. For å unngå
at en uautorisert bruker får tilgang til data på datamaskinen, selv krypterte data, anbefaler HP at du alltid
aktiverer dvalemodus i stedet for hvilemodus når du ikke selv bruker datamaskinen. Dette er spesielt viktig
når du reiser med datamaskinen.
Bruke strømsparingsmoduser
Hvilemodus er aktivert fra fabrikk. Når hvilemodus starter, blinker av/på-lampene og skjermen tømmes. Alt
pågående arbeid lagres i minnet.
Avslutte (slå av) datamaskinen
31
FORSIKTIG: For å redusere risikoen for redusert lyd- og bildekvalitet, tap av lyd eller
videoavspillingsfunksjonalitet eller tap av data må du ikke starte hvilemodus mens du leser fra eller skriver til
en plate eller et eksternt minnekort.
MERK: Du kan ikke kommunisere via en nettverksforbindelse eller bruke andre funksjoner på datamaskinen
mens den er i hvilemodus.
Starte og avslutte hvilemodus
Når datamaskinen er slått på, kan du starte hvilemodus på følgende måter:
●
Trykk kort på av/på-knappen.
●
Lukk skjermen.
●
Velg Start, velg pilen ved siden av Avslutt-knappen og velg deretter Hvilemodus.
Slik avslutter du hvilemodus:
●
Trykk kort på av/på-knappen.
●
Hvis skjermen er lukket, åpner du den.
●
Trykk på en tast på tastaturet.
●
Trykk eller dra fingeren over styreputen
Når datamaskinen går ut av hvilemodus, tennes av/på-lampene og datamaskinen viser skjermbildet slik det
var da du avsluttet.
MERK: Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved reaktivering, må du skrive inn Windows-passordet
før datamaskinen viser dette skjermbildet.
Starte og avslutte dvalemodus
Systemet er satt opp fra fabrikk for å starte dvalemodus etter en periode med uvirksomhet når det går på
batteri- eller nettstrøm, eller når batteriet får et kritisk lavt batterinivå.
Strøminnstillinger og tidsavbrudd kan endres i Windows Kontrollpanel.
Slik starter du dvalemodus:
▲
Velg Start, klikk på pilen ved siden av Avslutt-knappen og klikk deretter på Dvalemodus.
Slik avslutter du dvalemodus:
▲
Trykk kort på av/på-knappen.
Av/på-lampene tennes og pågående arbeid hentes frem på skjermen igjen der du avbrøt det.
MERK: Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved aktivering, må du skrive inn Windows-passordet før
arbeidet kommer opp på skjermen igjen.
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger
Strømmåleren er plassert i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen. Strømmåleren gjør det mulig
å få rask tilgang til strøminnstillinger og vise gjenværende batterilading.
32
●
Før pekeren over strømmålerikonet for å vise hvor mange prosent strøm batteriet har igjen og gjeldende
strømstyringsplan.
●
Hvis du vil bruke Strømalternativer eller bytte strømstyringsplan, velg Strømmåler-ikonet og velger et
element fra listen.
Kapittel 6 Strømstyring
Forskjellige strømmålerikoner viser om datamaskinen går på batteri eller nettstrøm. Ikonet viser også en
melding hvis batteriet får et lavt eller kritisk lavt batterinivå.
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering
Følg denne fremgangsmåten for å kreve passord når datamaskinen aktiveres igjen fra hvile- eller
dvalemodus:
1.
Velg Start > Kontrollpanel > System og sikkerhet > Strømalternativer.
2.
Velg Krev passord ved reaktivering i panelet til venstre.
3.
Velg Endre innstillinger som ikke er tilgjengelige nå.
4.
Velg Krever passord (anbefales).
MERK: Hvis du må opprette et brukerkontopassord eller endre gjeldende passord, klikker du på
Opprett eller endre passordet til brukerkontoen og følger veiledningen på skjermen. Gå til trinn 5 hvis
du ikke trenger å opprette eller endre et brukerkontopassord.
5.
Velg Lagre endringer.
Bruke batteristrøm
ADVARSEL: Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke batteriet som fulgte med datamaskinen, et
erstatningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra HP.
Datamaskinen går på batteristrøm når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Brukstiden til batteriet i
datamaskinen varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene som kjøres på
datamaskinen, skjermens lysstyrke, eksterne enheter som er koblet til datamaskinen, og andre faktorer. Hvis
du lar batteriet bli stående i datamaskinen, lades det så lenge datamaskinen er koblet til strømnettet. Du er
også beskyttet mot å miste data hvis strømmen går. Hvis datamaskinen har et ladet batteri og får
vekselstrøm fra strømnettet, går datamaskinen over til batteridrift hvis du kobler fra strømadapteren på
datamaskinen eller det oppstår en strømstans.
MERK: Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å forlenge batteridriftstiden når nettstrømmen kobles
fra. Enkelte datamaskinmodeller kan veksle mellom grafiske modi for å øke batteridriftstiden.
Angi strømalternativer
33
Bruke HP Batterisjekk
Utfør HP batterisjekk i HP Support Assistant for å overvåke batteristatusen, eller om batteriet ikke lenger
holder ordentlig på ladingen. Hvis HP Batterisjekk indikerer at batteriet bør byttes ut, tar du kontakt med
kundestøtte.
Slik utfører du Batterisjekk:
1.
Koble strømadapteren til datamaskinen.
MERK:
2.
Datamaskinen må være koblet til strømnettet for at Batterisjekk skal fungere riktig.
Velg Start > Alle programmer > HP Hjelp og støtte > HP Support Assistant.
– eller –
Velg spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
3.
Velg Min PC, velg kategorien Diagnostikk og verktøy , og velg deretter HP Batterisjekk.
Batterisjekk undersøker batteriet og dets celler for å finne ut om alt virker som det skal, og rapporterer
deretter resultatet.
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen
▲
Før pekeren over strømmålerikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen til Windowsskrivebordet.
Maksimere batteriets utladingstid
Batteriets utladingstid varierer, avhengig av funksjonene du bruker mens du arbeider på batteristrøm. Den
maksimale utladingstiden blir gradvis kortere fordi batteriets lagringskapasitet naturlig reduseres.
Tips om maksimering av batteriets utladingstid:
●
Reduser skjermens lysstyrke.
●
Velg Strømsparer-innstillingen under Strømalternativer.
●
Fjern et brukerutskiftbart batteri når datamaskinen ikke brukes i mer enn 2 uker.
●
Oppbevar et brukerutskiftbart batteri kjølig og tørt.
Håndtere lavt batterinivå
Dette avsnittet beskriver innstillingene for varsling og automatiske systemtiltak som er angitt fra fabrikk.
Noen av varslene og systemresponsene ved lavt batterinivå kan endres i Strømalternativer.
Strømalternativer-innstillingene har ingen betydning for datamaskinens lamper.
Fastslå lavt batterinivå
Når et batteri som er datamaskinens eneste strømkilde, får et lavt eller kritisk lavt batterinivå, vil følgende
skje:
●
Batterilampen (kun på enkelte produkter) angir lavt eller kritisk lavt batterinivå.
– eller –
●
Strømmålerikonet i systemstatusfeltet viser et varsel om lavt eller kritisk batterinivå.
Hvis datamaskinen er på eller i hvilemodus, vil den bli værende i hvilemodus en kort stund. Deretter slår den
seg av og du mister data som ikke er lagret.
34
Kapittel 6 Strømstyring
Tiltak ved lavt batterinivå
Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde
▲
Koble til en av følgende enheter:
●
Strømadapter
●
Forankrings- eller utvidelsesenhet (tilleggsutstyr)
●
Valgfri strømadapter som er kjøpt som tilleggsutstyr fra HP
Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde
Hvis du ikke har noen strømkilde tilgjengelig når batterinivået er lavt, lagrer du alt arbeid og slår
datamaskinen av.
Ta batteriet ut
Slik tar du batteriet ut:
FORSIKTIG: Du kan miste data hvis du tar ut et batteri som er datamaskinens eneste strømkilde. For å
unngå å miste data bør du lagre alt arbeid og slå datamaskinen av via Windows før du tar batteriet ut.
1.
Legg datamaskinen opp-ned på en plan flate.
2.
Løsne de 11 Torx sikrede skruene på det mindre servicedekselet (1) for å frigjøre dekselet.
3.
Ta av servicedekselet (2).
4.
Koble ut batteriet fra hovedkortet (1).
5.
Fjern de 3 skruene (2) for å sikre batteriet til datamaskinen.
Angi strømalternativer
35
6.
Trekk batteriklaffen (3) opp for å ta batteriet ut av datamaskinen.
Spare batteristrøm
●
Velg innstillinger for lavt strømforbruk under Strømalternativer i Windows Kontrollpanel.
●
Slå av trådløse og LAN-tilkoblinger og avslutt modemprogrammer når du ikke bruker dem.
●
Koble fra eksterne enheter som ikke brukes og som ikke er koblet til en ekstern strømkilde.
●
Stopp, deaktiver eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk.
●
Reduser skjermens lysstyrke.
●
Sett datamaskinen i hvilemodus eller slå den av før du forlater arbeidet.
Avhende brukerutskiftbare batterier
ADVARSEL: På grunn av faren for brann eller brannskade må du ikke demontere, knuse eller stikke hull på
batteriet; ikke kortslutt eksterne kontakter; ikke la batteriet komme i kontakt med ild eller vann.
Se Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø angående forskriftsmessig avhending av batterier. Hvis du
vil ha tilgang til brukerhåndbøkene, velg Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte > HPdokumentasjon.
Sette inn et batteri
Batterisjekk varsler om at batteriet bør byttes ut når en intern celle ikke virker som den skal eller når
batteriets lagringskapasitet har blitt dårlig. Hvis batteriet kan være dekket av en HP-garanti, vil veiledningen
inkludere en garanti-ID. En melding henviser deg til HPs nettsted, hvor du finner mer informasjon om hvordan
du bestiller nytt batteri.
36
Kapittel 6 Strømstyring
Bruke nettstrøm
ADVARSEL:
Ikke lad datamaskinens batteri om bord i fly.
ADVARSEL: Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke strømadapteren som fulgte med datamaskinen, en
ny adapter fra HP eller en kompatibel adapter som er kjøpt fra HP.
MERK: Du finner mer informasjon om tilkobling til strømnettet på Installeringsveiledning-plakaten som
følger med datamaskinen.
Nettstrøm leveres via en godkjent strømadapter eller tilleggsutstyr som en forankrings- eller
utvidelsesenhet.
Koble datamaskinen til strømnettet i følgende situasjoner:
●
Når du lader eller kalibrerer et batteri
●
Når du installerer eller endrer systemprogramvare
●
Når du skriver informasjon til en CD-, DVD eller BD-plate (kun på enkelte produkter)
●
Når du utfører Diskdefragmentering
●
Når du utfører sikkerhetskopiering eller gjenoppretting
Når du kobler datamaskinen til strømnettet, skjer følgende:
●
Batteriet begynner å lades.
●
Hvis datamaskinen er slått på, endres utseendet på strømmålerikonet i systemstatusfeltet.
Når du kobler datamaskinen fra strømnettet, skjer følgende:
●
Datamaskinen går over til batteridrift.
●
Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å forlenge batteriets driftstid.
Angi strømalternativer
37
Teste en strømadapter
Test strømadapteren hvis datamaskinen viser noen av disse symptomene når den er koblet til vekselstrøm.
●
Datamaskinen slår seg ikke på.
●
Skjermen slår seg ikke på.
●
Av/på-lampene er slått av.
Slik tester du strømadapteren:
MERK:
Veiledningen nedenfor gjelder datamaskiner med brukerutskiftbare batterier.
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Ta batteriet ut av datamaskinen.
3.
Koble strømadapteren til datamaskinen og sett den i en stikkontakt.
4.
Slå datamaskinen på.
●
Hvis av/på-lampene slår seg på, fungerer strømadapteren som den skal.
●
Hvis av/på-lampene forblir av, fungerer ikke strømadapteren og den bør byttes ut.
Ta kontakt med kundestøtte for å få informasjon om utskifting av strømadapteren.
38
Kapittel 6 Strømstyring
7
Sikkerhet
Beskytte datamaskinen
Standardsikkerhetsfunksjonene som finnes i Windows-operativsystemet og i Computer Setup-verktøyet
(BIOS, ikke Windows), kan beskytte personlige innstillinger og data mot mange forskjellige farer.
MERK: Sikkerhetsløsninger er ment å virke avskrekkende. Slike hindringer kan ikke alltid hindre at
produktet blir skadet eller stjålet.
MERK: Før du sender datamaskinen til service, må du sikkerhetskopiere og slette alle konfidensielle filer og
fjerne alle passordinnstillinger.
MERK:
Enkelte av funksjonene i dette kapittelet er kanskje ikke tilgjengelig på datamaskinen.
MERK: Datamaskinen støtter Computrace, en elektronisk sikkerhetstjeneste for sporing og gjenoppretting
som er tilgjengelig i utvalgte regioner. Hvis datamaskinen blir stjålet, kan Computrace spore den hvis en
uautorisert bruker kobler seg til Internett. Du må kjøpe programvaren og abonnere på tjenesten for å kunne
bruke Computrace. Gå til http://www.hp.com for å få mer informasjon om bestilling av Computraceprogramvaren.
Risikofaktor
Sikkerhetsfunksjon
Uautorisert bruk av datamaskinen
HP Client Security i kombinasjon med passord, smartkort,
kontaktfrie kort, registrerte fingeravtrykk eller annen type
godkjenning
Uautorisert tilgang til Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratorpassord i Computer Setup*
Uautorisert tilgang til innhold på harddisken
DriveLock-passord (bare enkelte produkter) i Computer Setup *
Uautorisert oppstart fra en ekstra ekstern optisk stasjon (kun på
enkelte modeller), en ekstra ekstern harddisk (kun på enkelte
produkter) eller et internt nettverkskort
Funksjon for oppstartalternativer i Computer Setup*
Uautorisert tilgang til en Windows-brukerkonto
Windows-brukerpassord
Uautorisert tilgang til data
●
HP Drive Encryption-programvare (bare enkelte produkter)
●
Windows Defender
Uautorisert tilgang til Computer Setup-innstillinger og annen
systemidentifiserende informasjon
BIOS-administratorpassord i Computer Setup*
Uautorisert fjerning av datamaskinen
Feste for tyverisikringskabel (brukes sammen med
tilleggsutstyret tyverisikringskabel kun på enkelte produkter)
*Computer Setup er et forhåndsinstallert ROM-basert verktøy som kan brukes når operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan lastes.
Du kan bruke enten en pekeenhet (styrepute, styrepinne eller USB-mus) eller tastaturet til å navigere og gjøre valg i Computer Setup.
MERK:
Du kan bruke berøringsskjermen på nettbrett uten tastatur.
Beskytte datamaskinen
39
Bruke passord
Et passord er en gruppe av tegn som du velger for å beskytte informasjon på en datamaskin. Flere typer
passord kan angis, avhengig av hvordan du vil styre tilgangen til data. Passord kan angis i Windows eller i
Computer Setup-verktøyet, som er forhåndsinstallert på datamaskinen.
●
BIOS-administrator- og DriveLock-passord angis i Computer Setup og administreres av system-BIOS.
●
Windows-passord angis bare i Windows-operativsystemet.
●
Hvis du glemmer både DriveLock-brukerpassordet og DriveLock-hovedpassordet som er angitt i
Computer Setup, vil harddisken som er beskyttet av passordene, være låst permanent og kan ikke
lenger brukes.
Du kan bruke det samme passordet for en funksjon i Computer Setup og for en sikkerhetsfunksjon i Windows.
Du kan også bruke det samme passordet til mer enn én funksjon i Computer Setup.
Bruk følgende tips når du skal opprette og lagre passord:
●
Når du skal opprette et passord, må du følge kravene som er angitt i programmet.
●
Ikke bruk det samme passordet til flere programmer eller nettsteder, og ikke gjenbruk Windowspassordet til noe annet program eller nettsted.
●
Bruk Password Manager-funksjonen i HP Client Security til å oppbevare brukernavn og passord for
nettsteder og programmer. Du kan trygt lese dem i fremtiden hvis du ikke husker dem.
●
Ikke lagre passordene i en fil på datamaskinen.
Tabellene nedenfor viser mye brukte Windows-passord og Computer Setup-administratorpassord og
beskriver deres funksjoner.
Angi passord i Windows
Passord
Funksjon
Administratorpassord*
Beskytter tilgangen til en konto på administratornivå i Windows.
MERK: Angivelse av administratorpassord for Windows
fastsetter ikke BIOS-administratorpassordet.
Brukerpassord*
Beskytter tilgangen til en brukerkonto i Windows.
*For informasjon om hvordan du velger et administrator- eller brukerpassord i Windows, velg Start > Alle programmer > HP hjelp og
støtte > HP Support Assistant.
Angi passord i Computer Setup
Passord
Funksjon
BIOS-administratorpassord*
Beskytter tilgangen til Computer Setup.
MERK: Hvis funksjoner er aktivert for å hindre fjerning av BIOSadministratorpassord, er det ikke sikkert du kan fjerne det før
disse funksjonene har blitt deaktivert.
DriveLock-hovedpassord*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock. Det brukes også til å fjerne DriveLock-beskyttelse.
MERK: For utvalgte produkter, må et BIOS-administratorpassord
angis før du kan angi et DriveLock-passord.
40
Kapittel 7 Sikkerhet
Passord
Funksjon
DriveLock-brukerpassord*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock, og angis under DriveLock-passord i
aktiveringsprosessen.
MERK: For utvalgte produkter, må et BIOS-administratorpassord
angis før du kan angi et DriveLock-passord.
*Se følgende emner for å få informasjon om disse passordene.
Administrere et BIOS-administratorpassord
Følg denne fremgangsmåten for å angi, endre eller slette dette passordet:
Angi et nytt BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
●
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
▲
●
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på f10 for å gå til
Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
▲
Slå av nettbrettet. Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på F10 for å gå til Computer Setup.
2.
Velg Sikkerhet, velg Opprette BIOS-administratorpassord, og trykk deretter på enter.
3.
Skriv et passord når du blir bedt om det.
4.
Skriv passordet på nytt som en bekreftelse, når du blir bedt om det.
5.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Lagre-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg Main (Hoved) > Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Endre et BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
●
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
▲
●
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på f10 for å gå til
Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
▲
Slå av nettbrettet. Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på F10 for å gå til Computer Setup.
2.
Velg Sikkerhet, velg Endre BIOS-administratorpassord og trykk deretter på enter.
3.
Skriv det gjeldende passordet når du blir bedt om det.
4.
Når du blir bedt om det, skriver du det nye passordet.
Bruke passord
41
5.
Skriv passordet på nytt som en bekreftelse, når du blir bedt om det.
6.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Lagre-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg Main (Hoved) > Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Slette et BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
●
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
▲
●
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på f10 for å gå til
Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
▲
Slå av nettbrettet. Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på F10 for å gå til Computer Setup.
2.
Velg Sikkerhet, velg Endre BIOS-administratorpassord og trykk deretter på enter.
3.
Skriv det gjeldende passordet når du blir bedt om det.
4.
Når du blir bedt om å oppgi det nye passordet, lar du feltet stå åpent og trykker på enter.
5.
Når du blir bedt om å oppgi det nye passordet på nytt, lar du feltet stå åpent og trykker på enter.
6.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på Lagre-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg Main (Hoved) > Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
42
Kapittel 7 Sikkerhet
Oppgi et BIOS-administratorpassord
Når du blir bedt om å oppgi BIOS-administratorpassordet, angir du passordet (med de samme tastene som
du brukte til å angi passordet), før du trykker på enter. Hvis du skriver inn feil BIOS-administratorpassord tre
ganger, må du starte datamaskinen på nytt og prøve igjen.
Administrere et Computer Setup DriveLock-passord (kun på enkelte produkter)
FORSIKTIG: For å unngå at den DriveLock-beskyttede harddisken blir låst for godt, bør du skrive ned brukerog hovedpassordet for DriveLock og oppbevare disse på et trygt sted utenom datamaskinen. Hvis du
glemmer begge DriveLock-passordene, blir harddisken låst for godt og kan ikke lenger brukes.
DriveLock-beskyttelse hindrer uautorisert tilgang til innholdet på harddisken. DriveLock kan bare brukes på
datamaskinens interne harddisk(er). Når DriveLock-beskyttelse brukes på en stasjon, må du skrive inn et
passord for å få tilgang til stasjonen. Stasjonen må stå i datamaskinen eller en avansert portreplikator for at
du skal kunne få tilgang til den med DriveLock-passordene.
For å kunne bruke DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk må du angi et brukerpassord og et
hovedpassord i Computer Setup. Vær oppmerksom på følgende ved bruk av DriveLock-beskyttelse:
●
Når DriveLock-beskyttelse er brukt på en harddisk, må du angi enten brukerpassordet eller
hovedpassordet for å få tilgang til harddisken.
●
Den som bruker den beskyttede harddisken til daglig, bør ha brukerpassordet. Systemadministratoren
eller den som bruker den beskyttede harddisken til daglig, bør ha hovedpassordet.
●
Brukerpassordet og hovedpassordet kan være identiske.
●
Du kan bare slette bruker- eller hovedpassordet ved å fjerne DriveLock-beskyttelsen fra stasjonen.
MERK: For utvalgte produkter, må et BIOS-administratorpassord angis før du får tilgang til DriveLockfunksjonene.
Bruke passord
43
Angi DriveLock-passord
Følg denne fremgangsmåten for å angi et DriveLock-passord i Computer Setup:
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen, og når HP-logoen vises, trykker du på f10 for å gå til Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå av nettbrettet.
2.
Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises,
og trykk deretter på F10 for å gå til Computer Setup.
Velg Sikkerhet, foreta valg for Harddiskverktøy velg DriveLock, og trykk deretter på enter.
MERK: For enkelte produkter, kan det kreves at du angir et DriveLock-passord og skriver inn et BIOSadministratorpassord.
3.
Velg harddisken du vil beskytte, og trykk deretter på enter.
4.
Velg Angi DriveLock hovedpassord eller Angi DriveLock passord (bare utvalgte produkter), og trykk
deretter på enter.
5.
Les advarselen nøye.
6.
Følg veiledningen på skjermen for å sette et DriveLock-passord.
7.
Hvis du vil gå ut av Computer Setup, velg Main (Hoved) >Save Changes and Exit (Lagre endringer og
avslutt), og trykk deretter Ja.
Aktivere DriveLock (kun på enkelte produkter)
For enkelte produkter må du følge disse instruksjonene for å aktivere DriveLock.
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen, og når HP-logoen vises, trykker du på f10 for å gå til Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå av nettbrettet.
2.
Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises,
og trykk deretter på F10 for å gå til Computer Setup.
Velg Sikkerhet, velg Harddiskverktøy, velg DriveLock, og trykk deretter på enter.
MERK: For enkelte produkter, kan det kreves at du skriver inn BIOS-administratorpassordet og velger
Angi DriveLock-passord.
3.
44
Velg harddisken du vil beskytte, og trykk deretter på enter.
Kapittel 7 Sikkerhet
4.
Følg instruksjonene på skjermen for å angi valgene for å aktivere DriveLock og angi passordene når du
blir bedt om det.
MERK: For enkelte produkter, kan du bli bedt om å skrive inn DriveLock. Feltet skiller mellom store
og små bokstaver.
5.
Hvis du vil gå ut av Computer Setup, velg Main (Hoved) >Save Changes and Exit (Lagre endringer og
avslutt), og trykk deretter Ja.
Deaktivere DriveLock (kun på enkelte produkter)
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen, og når HP-logoen vises, trykker du på f10 for å gå til Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå av nettbrettet.
2.
Trykk på strømknappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises,
og trykk deretter på F10 for å gå til Computer Setup.
Velg Sikkerhet, velg Harddiskverktøy, velg DriveLock, og trykk deretter på enter.
MERK: For enkelte produkter, kan det kreves at du skriver inn BIOS-administratorpassordet og velger
Angi DriveLock-passord.
3.
Velg harddisken du vil administrere, og trykk deretter på enter.
4.
Følg veiledningen på skjermen for å deaktivere DriveLock.
5.
Hvis du vil gå ut av Computer Setup, velg Main (Hoved) >Save Changes and Exit (Lagre endringer og
avslutt), og trykk deretter Ja.
Bruke passord
45
Angi et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter)
Kontroller at harddisken står i datamaskinen (ikke i en eventuell forankringsenhet eller ekstern MultiBayenhet).
Når spørsmålet om DriveLock Password (DriveLock-passord) vises, skriver du inn bruker- eller
hovedpassordet (med de samme tastene som du brukte til å angi passordet) og trykker på enter.
Hvis du skriver passordet feil to ganger, må du avslutte datamaskinen og forsøke på nytt.
46
Kapittel 7 Sikkerhet
Endre et DriveLock-passord (bare utvalgte produkter)
Følg denne fremgangsmåten for å endre et DriveLock-passord i Computer Setup (konfigurasjon av
datamaskin):
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på strømknappen.
3.
Ved ledeteksten DriveLock-passord, skriv inn det gjeldende DriveLock-brukerpassordet eller
hovedpassordet som du endrer, trykk på enter, og trykk deretter på f10 for å gå til Computer Setup.
4.
Velg Sikkerhet, velg Harddiskverktøy, velg DriveLock, og trykk deretter på enter.
MERK: For enkelte produkter, kan det kreves at du skriver inn BIOS-administratorpassordet og velger
Angi DriveLock-passord.
5.
Velg harddisken du vil administrere, og trykk deretter på enter.
6.
Kontroller for å endre passordet, og følg deretter forespørselen på skjermen om å angi passord.
MERK: Alternativet Endre DriveLock-hovedpassord er bare synlig hvis hovedpassordet ble gitt i
DriveLock passord-feltet i trinn 3.
7.
Når du skal lagre endringene og avslutte, velg Hoved, Lagre endringer og lukk og følger veiledningen
på skjermen.
Bruke antivirusprogramvare
Når du bruker datamaskinen for å få tilgang til e-post, nettverk eller Internett, kan det hende du utsetter den
for datavirus. Datavirus kan sette operativsystemet, programmer eller verktøy ut av spill, eller hindre dem i å
fungere som de skal.
Antivirusprogramvare kan oppdage de fleste virus, uskadeliggjøre dem og i de fleste tilfeller reparere
eventuell skade de har forårsaket. Du må sørge for å holde antivirusprogramvaren oppdatert for at
beskyttelsen skal fungere mot nye virus.
Windows Defender er forhåndsinstallert på datamaskinen. Det anbefales på det sterkeste at du fortsetter
med å bruke et antivirusprogram for å gi datamaskinen full beskyttelse.
Gå til HP Support Assistant for å få mer informasjon om datavirus.
Bruke brannmurprogramvare
Brannmurer er konstruert for å hindre uautorisert tilgang til et system eller nettverk. En brannmur kan være
programvare du installerer på datamaskinen og/eller i nettverket, eller den kan være en løsning som består
av både maskin- og programvare.
Det finnes to typer brannmurer man kan vurdere:
●
Vertsbaserte brannmurer – Programvare som bare beskytter datamaskinen som den er installert på.
●
Nettverksbaserte brannmurer – Installeres mellom DSL- eller kabelmodemet og hjemmenettverket for å
beskytte alle datamaskinene i nettverket.
Når det installeres en brannmur i et system, overvåkes og sammenliknes alle data som sendes til og fra
systemet, med et sett av brukerdefinerte sikkerhetskriterier. Alle data som ikke oppfyller disse kriteriene, blir
blokkert.
Bruke antivirusprogramvare
47
Datamaskinen eller nettverksutstyret kan allerede ha en brannmur installert. Hvis ikke, finnes det
brannmurprogramløsninger å få tak i.
MERK: I enkelte tilfeller kan en brannmur blokkere tilgangen til Internett-spill, påvirke deling av skrivere
eller filer i et nettverk, eller blokkere autoriserte e-postvedlegg. Du kan løse problemet midlertidig ved å
deaktivere brannmuren, utføre oppgaven du ønsker å utføre og deretter aktivere brannmuren igjen. Hvis du
vil ha en permanent løsning på problemet, må du omkonfigurere brannmuren.
Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer
FORSIKTIG: Microsoft® sender ut varsler om kritiske oppdateringer. Du beskytter datamaskinen mot
sikkerhetsbrudd og datavirus ved å installere alle de kritiske oppdateringene fra Microsoft så snart du mottar
en melding om at de er tilgjengelig.
Du kan velge om oppdateringene skal installeres automatisk. Velg Start > Kontrollpanel > System og
sikkerhet > Windows Update > Endre innstillinger, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å endre
innstillinger.
Bruke HP Client Security (kun på enkelte produkter)
HP Client Security-programvaren er forhåndsinstallert på datamaskinen. Denne programvaren får du tilgang
til gjennom HP Client Security-ikonet lengst til høyre på oppgavelinjen eller i Windows Kontrollpanel.
Programvaren inneholder sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot uautorisert tilgang til datamaskinen,
nettverk og kritiske data. Du finner mer informasjon i hjelpen til HP Client Security-programvaren.
Bruke HP Touchpoint Manager (kun på enkelte produkter)
HP Touchpoint Manager er en nettskybasert IT-løsning som hjelper bedrifter med effektiv administrasjon og
sikring av bedriftens aktiva. HP Touchpoint Manager bidrar til å beskytte enheter mot skadelig programvare
og andre angrep, overvåker tilstanden til enheter og gjør at kunder kan bruke mindre tid på sluttbrukeres
enhets- og sikkerhetsproblemer. Kunder kan raskt laste ned og installere programvaren, som er meget
kostnadseffektiv i forhold til tradisjonelle interne løsninger. Se http://www.hptouchpointmanager.com for å
få mer informasjon.
Installere valgfri tyverisikringskabel (kun på enkelte produkter)
En tyverisikringskabel (kjøpes separat) er laget for å fungere som et hinder, men den kan ikke alltid forhindre
at datamaskinen blir skadet eller stjålet. Følg veiledningen fra produsenten for å koble en tyverisikringskabel
til datamaskinen.
Bruke fingeravtrykkleseren (kun på enkelte modeller)
Integrerte fingeravtrykklesere er bare tilgjengelig på enkelte produkter. For å kunne bruke
fingeravtrykkleseren må du registrere fingeravtrykk i Credential Manager-modulen i HP Client Security. Se
hjelpen til HP Client Security-programvaren.
Når du har registrert fingeravtrykk i Credential Manager, kan du bruke Password Manager-modulen i HP Client
Security til å oppbevare og fylle ut brukernavn og passord for nettstedene og programmene som støttes.
48
Kapittel 7 Sikkerhet
Plasseringen av fingeravtrykkleseren
Fingeravtrykksleseren er en liten metallsensor som ligger i et av følgende områder på datamaskinen:
●
Nær bunnen av styreputen
●
På høyre side av tastaturet
●
Oppe til høyre på skjermen
●
Oppe til venstre på skjermen
Leseren kan være plassert vannrett eller loddrett, avhengig av produktet. Begge plasseringene krever at du
trekker fingeren loddrett forbi metallsensoren.
Bruke fingeravtrykkleseren (kun på enkelte modeller)
49
8
Vedlikehold
Det er viktig å utføre vedlikehold jevnlig for å holde datamaskinen i god stand. Dette kapittelet forklarer
hvordan du bruker verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding. Det inneholder også veiledning om
oppdatering av programmer og drivere, fremgangsmåter for rengjøring av datamaskinen og tips om reising
med (eller transport av) datamaskinen.
Forbedre ytelsen
Du kan forbedre ytelsen til datamaskinen kraftig ved å utføre regelmessige vedlikeholdsoppgaver med
verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding.
Bruke Diskdefragmentering
HP anbefaler at du bruker Diskdefragmentering til å defragmentere harddisken minst én gang i måneden.
MERK:
Det er ikke nødvendig å kjøre Diskdefragmentering på halvlederstasjoner (SSD).
Slik kjører du Diskdefragmentering:
1.
Koble datamaskinen til strømnettet.
2.
Velg Start > Kontrollpanel > System og sikkerhet > Administrative verktøy og velg Defragmenter
harddisken.
MERK: Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på
datamaskinen. Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel
installering av programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Se Hjelp og støtte.
Hvis du vil ha tilgang til Hjelp og støtte, velg Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte.
Du finner mer informasjon i hjelpen til Diskdefragmentering-programvaren.
Bruke Diskopprydding
Bruk Diskopprydding til å søke gjennom harddisken etter overflødige filer du trygt kan slette for å frigjøre
plass på harddisken, slik at datamaskinen fungerer mer effektivt.
Slik kjører du Diskopprydding:
1.
Velg Start > Kontrollpanel > System og sikkerhet > Administrative verktøy og velg Frigi diskplass.
2.
Følg veiledningen på skjermen.
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter en harddisk ved å parkere stasjonen og stanse dataforespørsler når en av
følgende hendelser inntreffer:
●
Du slipper datamaskinen.
●
Du flytter datamaskinen med skjermen lukket mens datamaskinen går på batteristrøm.
En kort stund etter disse hendelsene vil HP 3D DriveGuard sette harddisken tilbake i normal drift.
50
Kapittel 8 Vedlikehold
MERK: Bare interne harddisker beskyttes av HP 3D DriveGuard. En harddisk som er installert i en ekstra
dokkingenhet eller som er koblet til en USB-port, beskyttes ikke av HP 3D DriveGuard.
MERK:
Fordi SSD-er ikke har bevegelige deler, er HP 3D DriveGuard unødvendig for disse stasjonene.
Du finner mer informasjon i hjelpen til HP 3D DriveGuard-programvaren.
Fastslå HP 3D DriveGuard-status
Harddisklampen på datamaskinen skifter farge for å vise at stasjonen i en primær harddiskbrønn og/eller
stasjonen i en sekundær harddiskbrønn (kun på enkelte produkter) er parkert. Se ikonet i systemstatusfeltet
lengst til høyre på oppgavelinjen til Windows-skrivebordet for å finne ut om en stasjon er beskyttet eller om
den er parkert.
Oppdatere programmer og drivere
HP anbefaler at du oppdaterer programmer og drivere regelmessig. Oppdateringer kan løse problemer og gi
datamaskinen nye funksjoner og alternativer. Det kan for eksempel hende at eldre grafikkomponenter ikke
fungerer så bra med de nyeste spillene. Uten de nyeste driverne vil du ikke få størst mulig utbytte av utstyret.
Gå til http://www.hp.com/support for å laste ned de nyeste versjonene av HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere deg for å motta automatiske varsler når oppdateringer blir tilgjengelig.
Hvis du vil oppdatere programmer og drivere, følger du denne fremgangsmåten:
1.
Velg Start > Alle programmer > Windows Update.
2.
Følg veiledningen på skjermen.
Rengjøre datamaskinen
Bruk følgende produkter for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte:
●
Dimetylbenzyl ammoniumklorid, maks. konsentrasjon 0,3 prosent (for eksempel engangsservietter,
som finnes under forskjellige merkenavn)
●
Alkoholfritt rengjøringsmiddel for glass
●
Løsning av vann og mild såpe
●
Tørr mikrofiberklut eller pusseskinn (antistatisk klut uten olje)
●
Antistatiske renseservietter
FORSIKTIG: Unngå sterke rengjøringsmidler som kan føre til permanent skade PÅ maskinen. Hvis du ikke er
sikker på at et rengjøringsprodukt er trygt for datamaskinen, må du sjekke produktinnholdet for å være sikker
på at det ikke inneholder bestanddeler som alkohol, aceton, salmiakk, metylklorid og hydrokarboner.
Fibrøst materiale som papirtørkler kan ripe opp datamaskinen. Over tid kan smusspartikler og
rengjøringsmidler samle seg i ripene.
Rengjøringsprosedyrer
Følg fremgangsmåtene i dette avsnittet for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte.
Oppdatere programmer og drivere
51
ADVARSEL: For å unngå elektrisk støt eller skade på komponenter må du ikke forsøke å rengjøre
datamaskinen mens den er på.
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Koble fra strømmen.
3.
Koble fra alle eksterne enheter med strømforsyning.
FORSIKTIG: For å unngå skade på interne komponenter må du ikke sprute rengjøringsmidler eller -væsker
direkte på noen datamaskinflate. Væske som drypper på overflaten, kan skade interne komponenter
permanent.
Rengjøre skjermen
Tørk forsiktig av skjermen med en myk, lofri klut som er fuktet med et alkoholfritt rengjøringsmiddel for
glass. Pass på at skjermen er tørr før du lukker datamaskinen.
Rengjøre sidene og dekselet
Når du skal rengjøre sidene eller dekselet, bruker du en myk mikrofiberklut eller et pusseskinn fuktet med et
av rengjøringsmidlene som er nevnt tidligere, eller bruker en egnet engangsserviett.
MERK: Rengjør dekselet til datamaskinen med roterende bevegelser for å fjerne smuss og partikler mer
effektivt.
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen (kun på enkelte produkter)
ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt eller skade på interne komponenter må du ikke bruke
støvsugertilbehør til å rengjøre tastaturet. En støvsuger kan avsette husstøv på tastaturets overflate.
FORSIKTIG:
For å unngå skade på interne komponenter må du ikke la væske dryppe mellom tastene.
●
Når du skal rengjøre styreputen, tastaturet eller musen, bruker du en myk mikrofiberklut eller et
pusseskinn fuktet med et av rengjøringsmidlene som er anbefalt, eller bruker en egnet engangsserviett.
●
For å unngå at tastene blir klebrige og fjerne støv, lo og partikler fra tastaturet kan du bruke en
trykkluftbeholder med blåserør.
Reise med eller transportere datamaskinen
Følg disse rådene om hvordan du sikrer utstyret hvis du skal reise med eller transportere datamaskinen.
●
52
Klargjøre datamaskinen for reise eller transport:
◦
Sikkerhetskopier alle data til en ekstern stasjon.
◦
Ta ut alle plater og eksterne mediekort, for eksempel minnekort.
◦
Slå av og koble fra alle eksterne enheter.
◦
Slå datamaskinen av.
●
Ta med deg en sikkerhetskopi av data du kan få bruk for. Du bør ikke oppbevare sikkerhetskopien
sammen med datamaskinen.
●
Når du reiser med fly, tar du med datamaskinen som håndbagasje. Ikke sjekk den inn sammen med
resten av bagasjen.
Kapittel 8 Vedlikehold
FORSIKTIG: Unngå å utsette en disk eller stasjon for magnetiske felter. Sikkerhetsutstyr med
magnetiske felter omfatter blant annet sikkerhetsportaler og håndskannere som brukes på flyplasser.
Transportbelter på flyplasser og liknende sikkerhetsutstyr for kontroll av håndbagasje, benytter
røntgenstråler i stedet for magnetisme og skader ikke harddisker.
●
Hvis du har tenkt å bruke datamaskinen mens du er om bord i flyet, bør du på forhånd finne ut om
flyselskapet tillater dette. Hvert enkelt flyselskap kan ha egne regler for bruk av datautstyr om bord i
fly.
●
Hvis du skal sende en datamaskin eller stasjon som gods, pakker du den i egnet beskyttende emballasje
og merker pakken "FRAGILE".
●
Bruken av trådløsenheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike
enheter kan være forbudt, er om bord i fly, på sykehus, i nærheten av sprengstoff og der farlig gods
oppbevares. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke en trådløsenhet i datamaskinen, bør du
spørre om det er tillatt å bruke datamaskinen før du slår den på.
●
Hvis du reiser i utlandet, bør du følge disse anbefalingene:
◦
Kontroller tollbestemmelsene som gjelder for datautstyr i hvert land eller hver region på
reiseruten.
◦
Undersøk kravene til strømledning og strømadapter som gjelder på stedene hvor du skal bruke
datamaskinen. Spenningen, frekvensen og støpseltypen varierer.
ADVARSEL: På grunn av faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret må du ikke prøve å
koble et modem eller en telefonkabel til RJ45-kontakten (nettverkskontakten).
Reise med eller transportere datamaskinen
53
9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Datamaskinen har HP og Windows-verktøy som hjelper deg med å sikre data og hente data frem igjen hvis
det skulle bli nødvendig. Disse verktøyene vil hjelpe deg med å få datamaskinen tilbake i god fungerende
stand, bare ved hjelp av noen enkle trinn. Dette avsnittet inneholder informasjon om disse prosessene:
●
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
●
Gjenopprette systemet
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
En gjenoppretting etter systemsvikt blir bare så god som siste sikkerhetskopi.
1.
Når du har installert datamaskinen, lager du HP-gjenopprettingsmedier. Dette trinnet oppretter en DVDplate med Windows 7-operativsystemet og DVD-platen Driver Recovery (drivergjenoppretting). Windows
DVD-platen kan brukes til å installere det opprinnelige operativsystemet på nytt i tilfelle harddisken blir
skadet eller byttes ut. DVD-platen Driver Recovery (drivergjenoppretting) installerer bestemte drivere og
programmer. Se Lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator på side 54.
2.
Bruk Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting-verktøyene til å gjøre følgende:
●
Sikkerhetskopiere enkeltfiler og -mapper
●
Sikkerhetskopiere hele harddisken (kun på enkelte produkter)
●
Lage systemreparasjonsplater (kun på enkelte produkter) ved å bruke den installerte optiske
stasjonen (kun på enkelte produkter) eller en ekstern optisk stasjon
●
Lage systemgjenopprettingspunkter
MERK: Denne håndboken gir en oversikt over sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsalternativer. Du
finner mer informasjon om tilgjengelige verktøy under Hjelp og støtte. Velg Start > Hjelp og støtte for å få
tilgang til Hjelp og støtte.
MERK: HP anbefaler at du skriver ut gjenopprettingsprosedyrene og tar vare på dem til senere bruk i tilfelle
systemet blir ustabilt.
I tilfelle systemsvikt kan du bruke sikkerhetskopifilene til å gjenopprette innholdet på datamaskinen. Se
Sikkerhetskopiere data på side 55.
Retningslinjer
●
Når du skal lage gjenopprettingsmedier eller sikkerhetskopiere på plater, velger du en av disse
platetypene (kjøpes separat): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL eller DVD±RW. Hva slags plate du
velger, er avhengig av hva slags optisk stasjon du bruker.
●
Pass på at datamaskinen er koblet til strømnettet før du begynner å lage gjenopprettingsmedier eller
starter sikkerhetskopieringen.
Lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator er en programvare som tilbyr en alternativ måte å lage gjenopprettingsmedier på.
Når du har konfigurert datamaskinen, kan du lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator. Med
disse gjenopprettingsmediene kan du installere det opprinnelige operativsystemet og utvalgte drivere og
54
Kapittel 9 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
programmer på nytt hvis harddisken blir ødelagt. HP Recovery Disc Creator kan lage to typer DVD-plater for
gjenoppretting:
●
DVD-plate med Windows 7-operativsystem – Installerer operativsystemet uten ekstra drivere eller
programmer.
●
DVD-platen Driver Recovery (drivergjenoppretting) – Installerer bare bestemte drivere og programmer,
akkurat på samme måte som verktøyet HP programvareinstallering installerer drivere og programmer.
Lage gjenopprettingsmedier
MERK: DVD-platen med Windows 7-operativsystemet kan lages bare én gang. Når du har laget en Windows
DVD-plate, vil dette alternativet ikke lenger være tilgjengelig.
Slik lager du en Windows DVD-plate:
1.
Velg Start > Alle programmer > Produktivitet og verktøy > HP Recovery Disc Creator.
2.
Velg Windows-plate.
3.
Fra rullegardinmenyen velger du stasjonen som skal brukes til brenning av gjenopprettingsplaten.
4.
Klikk på Opprett-knappen for å starte brenneprosessen.
Når DVD-platen med Windows 7-operativsystemet er laget, lager du DVD-platen Driver Recovery
(drivergjenoppretting):
1.
Velg Start > Alle programmer > Produktivitet og verktøy > HP Recovery Disc Creator.
2.
Velg Driverplater.
3.
Fra rullegardinmenyen velger du stasjonen som skal brukes til brenning av gjenopprettingsplaten.
4.
Klikk på Opprett-knappen for å starte brenneprosessen.
Sikkerhetskopiere data
Du bør lage systemreparasjonsmedier og den første sikkerhetskopien umiddelbart etter det første
systemoppsettet. Når du legger til ny programvare og datafiler, bør du sikkerhetskopiere systemet
regelmessig for å ha en forholdsvis aktuell sikkerhetskopi. Du bør også lage Windowssystemreparasjonsmedier (kun på enkelte produkter), som kan brukes til oppstart av datamaskinen og
reparasjon av operativsystemet i tilfelle systemet blir ustabilt eller svikter. Den første og påfølgende
sikkerhetskopier gjør det mulig å gjenopprette data og innstillinger hvis systemet svikter.
Du kan sikkerhetskopiere data på en ekstern harddisk, en nettverksstasjon eller på plater.
Husk følgende når du sikkerhetskopierer:
●
Lagre personlige filer i Dokumenter-biblioteket og sikkerhetskopier det regelmessig.
●
Sikkerhetskopier maler som blir lagret i sine tilhørende kataloger.
●
Lagre egne innstillinger som vises i vinduer og på verktøylinjer eller menylinjer ved å kopiere
skjermbildene med innstillingene. Slike skjermbilder kan spare deg for mye tid hvis du må angi
innstillingene på nytt.
●
Når du sikkerhetskopierer på plater, nummererer du hver plate etter å ha tatt den ut av stasjonen.
MERK: Du finner nærmere beskrivelser av de ulike alternativene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting
ved å søke på disse emnene i Hjelp og støtte. Velg Start > Hjelp og støtte for å få tilgang til Hjelp og støtte.
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
55
MERK: Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på datamaskinen.
Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel installering av
programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Se Hjelp og støtte. Velg Start > Hjelp og
støtte for å få tilgang til Hjelp og støtte.
Slik lager du en sikkerhetskopi med Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting:
MERK:
Sikkerhetskopieringen kan ta mer enn en time, avhengig av filstørrelse og datamaskinens hastighet.
1.
Velg Start > Alle programmer > Vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
2.
Følg veiledningen på skjermen for å konfigurere sikkerhetskopiering, lage et diskbilde av systemet (kun
på enkelte produkter) eller lage systemreparasjonsmedier (kun på enkelte produkter).
Utføre systemgjenoppretting
Hvis det oppstår systemsvikt eller ustabilitet, har datamaskinen disse verktøyene for å gjenopprette filene
dine:
●
Windows-gjenopprettingsverktøy: Du kan bruke Windows Sikkerhetskopiering og gjenoppretting til å
gjenopprette data som du har sikkerhetskopiert. Du kan også bruke Windows Oppstartsreparasjon til å
løse problemer som hindrer at Windows starter på riktig måte.
●
f11-gjenopprettingsverktøy (kun på enkelte produkter): Du kan bruke f11-gjenopprettingsverktøyene til
å gjenopprette det opprinnelige harddiskbildet. Diskbildet inkluderer Windows-operativsystemet og
programvare som var installert fra fabrikk.
MERK: Hvis du ikke får startet datamaskinen og du ikke får brukt systemreparasjonsmediene du har laget
(kun på enkelte produkter), må du kjøpe Windows 7-operativsystemmedier for å omstarte datamaskinen og
reparere operativsystemet. Se Bruke Windows 7-operativsystemmedier på side 57 for å få mer
informasjon.
Bruke Windows-gjenopprettingsverktøy
Ved hjelp av Windows-gjenopprettingsverktøy kan du:
●
Gjenopprette enkeltfiler
●
Gjenopprette datamaskinen til en tidligere systemgjenopprettingspunkt
●
Gjenopprette data med gjenopprettingsverktøy
MERK: Du finner nærmere beskrivelser av de ulike alternativene for tilbakekopiering og gjenoppretting ved
å søke på disse emnene i Hjelp og støtte. Velg Start > Hjelp og støtte for å få tilgang til Hjelp og støtte.
MERK: Windows inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som gir forbedret sikkerhet på datamaskinen.
Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel installering av
programvare, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Se Hjelp og støtte. Velg Start > Hjelp og
støtte for å få tilgang til Hjelp og støtte.
Slik gjenoppretter du data som er sikkerhetskopiert:
1.
Velg Start > Alle programmer > Vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
2.
Følg veiledningen på skjermen for å gjenopprette systeminnstillinger, datamaskin (kun på enkelte
produkter) eller filer.
Følg denne fremgangsmåten for å gjenopprette data med Oppstartsreparasjon:
56
Kapittel 9 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
FORSIKTIG: Noen Oppstartsreparasjon-alternativer vil slette all data og formatere harddisken på nytt. Alle
filer du har opprettet og eventuell programvare som er installert på datamaskinen, blir fjernet for godt. Når
omformateringen er fullført, gjenoppretter gjenopprettingsprosessen operativsystemet i tillegg til drivere,
programvare og verktøy fra sikkerhetskopien som brukes til gjenopprettingen.
1.
Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
2.
Undersøk eventuelt om det finnes en Windows-partisjon.
Velg Start > Datamaskin for å se etter Windows-partisjonen.
MERK: Hvis Windows-partisjonen mangler, må du gjenopprette operativsystemet og programmer ved
hjelp av DVD-platen med Windows 7-operativsystemet og Driver Recovery-mediene
(drivergjenoppretting, begge kjøpes separat). Se Bruke Windows 7-operativsystemmedier på side 57
for å få mer informasjon.
3.
Hvis du finner Windows-partisjonen, omstarter du datamaskinen og trykker på f8 før Windowsoperativsystemet lastes inn.
4.
Velg Oppstartsreparasjon.
5.
Følg veiledningen på skjermen.
MERK: Hvis du ønsker mer informasjon om å gjenopprette data med Windows-verktøyene, velger du Start >
Hjelp og støtte.
Bruke f11-gjenopprettingsverktøy (kun på enkelte produkter)
FORSIKTIG: Når du bruker f11, slettes alt innhold på harddisken og den formateres på nytt. Alle filer som du
har opprettet, og eventuell programvare som du har installert på datamaskinen, blir fjernet for godt. f11gjenopprettingsverktøyet installerer operativsystemet og HP-programmer og -drivere som var installert fra
fabrikk, på nytt. Programvare som ikke var installert fra fabrikk, må installeres på nytt.
Slik gjenoppretter du det opprinnelige harddiskbildet med f11:
1.
Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
2.
Undersøk eventuelt om det finnes en HP-gjenopprettingspartisjon: Klikk på Start, høyreklikk på
Datamaskin og klikk på Behandle og deretter Diskbehandling.
MERK: Hvis HP Recovery-partisjonen mangler, må du gjenopprette operativsystemet og programmer
ved hjelp av DVD-platen med Windows 7-operativsystemet og Driver Recovery-mediene
(drivergjenoppretting). Se Bruke Windows 7-operativsystemmedier på side 57 for å få mer
informasjon.
3.
Hvis du finner HP-gjenopprettingspartisjonen, omstarter du datamaskinen og trykker på f11 før
Windows-operativsystemet lastes inn.
4.
Trykk på f11 mens meldingen "Press <F11> for recovery” (trykk på f11 for å gjenopprette) vises på
skjermen.
5.
Følg veiledningen på skjermen.
Bruke Windows 7-operativsystemmedier
Hvis du ikke får brukt gjenopprettingsmediene du har laget med HP Recovery Disc Creator (kun på enkelte
produkter), må du kjøpe en DVD-plate med Windows 7-operativsystemet for å omstarte datamaskinen og
reparere operativsystemet.
Utføre systemgjenoppretting
57
Du kan bestille en DVD-plate med Windows 7-operativsystemet på HPs nettsted. Gå til http://www.hp.com/
support for å få kundestøtte i USA. Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for å få
verdensomspennende kundestøtte. Du kan også bestille DVD-platen ved å kontakte kundestøtte. Du finner
kontaktinformasjon i heftet Worldwide Telephone Numbers (internasjonale telefonnumre), som følger med
datamaskinen.
FORSIKTIG: Bruk av en DVD-plate med Windows 7-operativsystemet sletter alt innhold på harddisken og
formaterer den på nytt. Alle filer som du har opprettet, og eventuell programvare som du har installert på
datamaskinen, blir fjernet for godt. Når omformateringen er fullført, sørger gjenopprettingsprosessen for å
gjenopprette operativsystemet i tillegg til drivere, programvare og verktøy.
Følg denne fremgangsmåten for å starte gjenoppretting med en DVD-plate med Windows 7operativsystemet:
MERK:
Denne prosessen tar flere minutter.
1.
Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
2.
Omstart datamaskinen og sett deretter DVD-platen med Windows 7-operativsystemet i den optiske
stasjonen før Windows-operativsystemet lastes.
3.
Trykk en tast på tastaturet når du får beskjed om det.
4.
Følg veiledningen på skjermen.
5.
Klikk på Neste.
6.
Velg Reparer datamaskinen.
7.
Følg veiledningen på skjermen.
Når reparasjonen er fullført:
58
1.
Løs ut DVD-platen med Windows 7-operativsystemet og sett inn DVD-platen Driver Recovery
(drivergjenoppretting).
2.
Installer utstyrsdriverne først og deretter anbefalte programmer.
Kapittel 9 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
10 Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure
Start
Bruke Computer Setup
Computer Setup eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikasjonen mellom alle inn- og
utenhetene i systemet (som diskstasjoner, skjerm, tastatur, mus og skriver). Computer Setup inkluderer
innstillinger for alle typer enheter som er installert, oppstartrekkefølgen til datamaskinen og mengden
system- og utvidet minne.
MERK: Du må være svært nøye når du gjør endringer i Computer Setup. Feil kan føre til at datamaskinen
ikke fungerer ordentlig.
Starte Computer Setup
MERK: Du kan bare bruke et eksternt tastatur eller en mus som er koblet til en USB-port, sammen med
Computer Setup hvis støtte for eldre USB er aktivert.
Følg denne fremgangsmåten for å starte Computer Setup:
▲
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på f10 for å gå til Computer
Setup.
Navigere og velge i Computer Setup
●
Når du skal velge en meny eller et menyalternativ, bruker du tab-tasten eller piltastene på tastaturet og
trykker på enter, eller du kan velge alternativet med en pekeenhet.
MERK:
Du kan bruke fingeren til å gjøre valg på nettbrett uten tastatur.
●
Når du skal bla opp og ned, velger du opp- eller ned-pilen oppe til høyre på skjermen, eller du kan bruke
pil opp- eller pil ned-tasten på tastaturet.
●
Trykk på esc for å lukke åpne dialogbokser og gå tilbake til hovedskjermbildet i Computer Setup, og følg
veiledningen på skjermen.
Du kan avslutte Computer Setup-menyer på en av disse måtene:
●
Slik avslutter du Computer Setup-menyer uten å lagre endringer:
Velg ikonet Exit (avslutt) nederst til venstre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg Main (Hoved), velg Ignore Changes and Exit (Ignorer endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
●
Slik lagrer du endringer og avslutter Computer Setup-menyer:
Velg ikonet Save (lagre) nederst til høyre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg Main (Hoved) > Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Bruke Computer Setup
59
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup
MERK:
Gjenoppretting av standardverdier vil ikke endre harddiskmodusen.
Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille alle innstillingene i Computer Setup til verdiene som var angitt
fra fabrikk:
1.
Start Computer Setup. Se Starte Computer Setup på side 59.
2.
Velg Main, (Hoved) og velg deretter Apply Factory Defaults and Exit (Bruk fabrikkinnstillinger og
avslutt).
MERK: I enkelte produkter kan det vises Gjenopprett standardverdier i stedet for Bruk
fabrikkinnstillingene og avslutt.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Når du skal lagre endringene og avslutte, velger du ikonet Save (lagre) nederst til høyre på skjermen og
følger veiledningen.
– eller –
Velg Main (Hoved) > Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
MERK:
Passord- og sikkerhetsinnstillingene endres ikke når du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.
Oppdatere BIOS
Oppdaterte versjoner av BIOS kan være tilgjengelig på HP-nettstedet.
De fleste BIOS-oppdateringene på HP-nettstedet er pakket i komprimerte filer som kalles SoftPaqs.
Enkelte nedlastingspakker inneholder filen Readme.txt, som inneholder informasjon om installering av filen
og feilsøking.
Fastslå BIOS-versjon
For å finne ut om du må oppdatere Computer Setup (BIOS), må du først vite hvilken BIOS-versjon du har på
datamaskinen.
BIOS-versjonsinformasjon (kalles også ROM-dato og system-BIOS) kan åpnes ved å trykke på fn+esc (hvis du
allerede er i Windows) eller ved å bruke Computer Setup.
1.
Start Computer Setup. Se Starte Computer Setup på side 59.
2.
Velg Main (Hoved) og deretter System Information (Systeminformasjon).
3.
Hvis du vil avslutte Computer Setup uten å lagre endringer, velger du ikonet Exit (avslutt) nederst til
høyre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Velg Main (Hoved), velg Ignore Changes and Exit (Ignorer endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
For å se etter nyere BIOS-versjoner, se Laste ned BIOS-oppdateringer på side 61.
60
Kapittel 10 Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
Laste ned BIOS-oppdateringer
FORSIKTIG: BIOS-oppdateringer må bare lastes ned og installeres når datamaskinen er koblet til en pålitelig
ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren for å redusere faren for skade på datamaskinen eller en
mislykket installering. Ikke last ned eller installer BIOS-oppdateringer mens datamaskinen går på batteri, er
koblet til en forankringsstasjon (tilleggsutstyr) eller er koblet til en alternativ strømkilde. Følg denne
veiledningen ved nedlasting og installering:
Ikke koble datamaskinen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut av stikkontakten.
Ikke slå datamaskinen av eller sett den i hvilemodus.
Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger.
1.
Åpne Hjelp og støtte ved å velge Start > Alle programmer > HP hjelp og kundestøtte > HP Support
Assistant.
2.
Gjør valget for oppdateringer.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Følg denne fremgangsmåten på nedlastingsområdet:
a.
Finn den nyeste BIOS-oppdateringen og sammenlign den med BIOS-versjonen som er installert på
datamaskinen. Noter datoen, navnet eller eventuell annen identifikasjon. Du kan komme til å
trenge denne informasjonen for å finne igjen oppdateringen senere, etter at den er lastet ned til
harddisken.
b.
Følg veiledningen på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken.
Noter deg banen til harddiskplasseringen hvor BIOS-oppdateringen blir lastet ned. Du må finne
frem til denne banen når du er klar til å installere oppdateringen.
MERK: Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren før du
installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer.
Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg veiledningen som vises på skjermen når nedlastingen er
fullført. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis det ikke vises noen veiledning:
1.
Velg Start > Datamaskin.
2.
Velg harddisken som skal brukes. Harddisken benevnes vanligvis som Lokal disk (C:).
3.
Bruk banen på harddisken som du har notert, og åpne mappen som inneholder oppdateringen.
4.
Dobbeltklikk på filen som har filtypen EXE (for eksempel filnavn.exe).
BIOS-installeringen starter.
5.
Fullfør installeringen ved å følge veiledningen på skjermen.
MERK: Når du får melding på skjermen om at installeringen er utført, kan du slette filen du lastet ned til
harddisken.
Endre oppstartsrekkefølgen ved hjelp av f9-ledeteksten
Følg denne fremgangsmåten når du skal velge en oppstartenhet for gjeldende oppstartssekvens:
1.
Slå på eller omstart datamaskinen, og når HP-logoen vises, trykker du på f9 for å gå til menyen
Alternativer for oppstartsenhet.
2.
Velg en oppstartsenhet, og trykk enter.
Bruke Computer Setup
61
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter)
VIKTIG: Før du aktiverer funksjonen Trusted Platform Module (TPM – Klarert plattformmodul) på dette
systemet, må du kontrollere at tiltenkt bruk av TPM er i samsvar med aktuelle lokale lover, forskrifter og
policyer, og prisingsgodkjenninger eller lisenser må skaffes dersom dette kreves. Eventuelle
samsvarsproblemer som oppstår som følge av din drift/bruk av TPM, og som bryter kravet som er nevnt
ovenfor, må du bære alt ansvar helt og utelukkende. HP vil ikke påta seg noen relaterte ansvar.
TPM sørger for ekstra sikkerhet for datamaskinen. Du kan endre TPM-innstillingene i Computer Setup (BIOS).
MERK:
Hvis du endrer innstillingen for TPM til Hidden, er TPM ikke lenger synlig i operativsystemet.
For å få tilgang til TPM-innstillingene i Computer Setup:
1.
Start Computer Setup. Se Starte Computer Setup på side 59.
2.
Velg sikkerhet, velg innebygd TPM-sikkerhet, og følg deretter instruksene på skjermen.
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte produkter)
Enkelte datamaskinmodeller er konfigurert med HP Sure Start, en teknologi som kontinuerlig overvåker
datamaskinens BIOS for angrep eller skade. Hvis BIOS blir skadet eller angrepet, tilbakestiller HP Sure Start
BIOS til sin tidligere sikre tilstand automatisk, uten inngripen fra bruker.
HP Sure Start er konfigurert og allerede aktivert slik at de fleste brukere kan bruke standardkonfigurasjonen
for HP Sure Start. Standardkonfigurasjonen kan tilpasses av erfarne brukere.
Du får tilgang til den nyeste dokumentasjonen om HP Sure Start ved å gå til http://www.hp.com/support, og
velge ditt land. Velg Drivere og nedlastinger, og følg veiledningen på skjermen.
62
Kapittel 10 Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
11 Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) er et UEFI-grensesnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gjør det
mulig å utføre diagnostiske tester for å finne ut om datamaskinens maskinvare fungerer slik den skal.
Verktøyet kjøres utenom operativsystemet, slik at det kan skille maskinvarefeil fra problemer som kan
skyldes operativsystemet eller andre programvarekomponenter.
Når HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) oppdager feil som krever maskinvareutbytting, genereres en 24-sifret
feil-ID-kode. Denne ID-koden kan deretter gis til brukerstøtte for å finne ut hvordan du løser problemet.
MERK: For å starte diagnostikk på en konvertibel datamaskin, må datamaskinen være i bærbar PC-modus,
og du må bruke tastaturet som er tilkoblet.
For å starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), følger du denne fremgangsmåten:
1.
Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk raskt på esc.
2.
Trykk f2.
BIOS søker tre steder etter diagnostikkverktøyene, i denne rekkefølgen:
a.
Tilkoblet USB-stasjon
MERK: Hvis du vil laste HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-verktøyet til en USB-stasjon, kan du
se Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet på side 63.
3.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnostikkverktøyet åpnes, velger du den typen diagnostisk test du vil utføre, og følger
veiledningen på skjermen.
MERK:
Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, trykker du på Esc.
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
MERK: Nedlastingsveiledningen for HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) finnes bare på engelsk, og du må
bruke en Windows-datamaskin for å laste ned og opprette støttemiljø for HP UEFI fordi det kun er .exe-filer
som tilbys.
Det finnes to alternativer for å laste ned HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhet.
Last ned den nyeste versjonen av UEFI
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Hjemmesiden for HP PC Diagnostics vises.
2.
Klikk på linken Last ned under HP PC Hardware Diagnostics, og velg deretter Kjør.
Last ned en versjon av UEFI for et bestemt produkt
1.
Gå til http://www.hp.com/support, og velg ditt land. HP Support-siden vises.
2.
Klikk på Drivere og programvare.
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
63
3.
Bruk kategoriene som vises for å finne produktet.
– eller –
Klikk på Finn nå for å la HP finne produktet automatisk.
64
4.
Velg din datamaskinmodell og deretter riktig operativsystem.
5.
I avsnittet Diagnostikk følger du veiledningene på skjermen for å velge og laste ned UEFI-versjonen du
ønsker.
Kapittel 11 Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Spesifikasjoner
Strømforsyning
Opplysningene om strømforsyning i denne delen kan være nyttige hvis du skal bruke datamaskinen i
utlandet.
Datamaskinen går på likestrøm som den kan få fra en vekselstrøm- eller likestrømkilde. Strømforsyningen
må ha en nominell spenning på 100-240 V, 50-60 Hz. Selv om datamaskinen kan ha en frittstående
likestrømkilde, bør den bare brukes med en strømadapter eller likestrømkilde som er levert og godkjent av
HP for datamaskinen.
Datamaskinen kan gå på likestrøm innenfor disse spesifikasjonene.
Strømforsyning
Nominelt
Driftsspenning og strømstyrke
19,5 V ls med 10,3 A – 200 W, tynn
MERK:
rms.
Produktet er konstruert for IT-strømsystemer i Norge med fase-til-fase-spenning på opptil 240 V
MERK:
Informasjon om driftsspenning og strømstyrke finnes på systemets forskriftsetikett.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
Amerikansk
I drift (skriving til optisk plate)
5 til 35 °C
41 til 95 °F
Ikke i drift
-20 til 60 °C
-4 til 140 °F
I drift
10 til 90 %
10 til 90 %
Ikke i drift
5 til 95 %
5 til 95 %
I drift
-15 til 3 048 m
-50 til 10 000 fot
Ikke i drift
-15 til 12 192 m
-50 til 40 000 fot
Temperatur
Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Maks. høyde over havet (ikke trykkabin)
Strømforsyning
65
13 Elektrostatisk utlading
Elektrostatisk utlading er utlading av statisk elektrisitet når to gjenstander kommer i kontakt med hverandre,
for eksempel slike støt du kan få når du går over et teppe og tar i et dørhåndtak av metall.
En utlading av statisk elektrisitet fra fingrer eller andre elektrostatiske ledere kan skade elektroniske
komponenter.
Ta hensyn til disse forholdsreglene for å unngå skade på datamaskinen, disker eller stasjoner og på den
måten hindre tap av data:
66
●
Hvis veiledningen for demontering eller installering av komponenter ber deg koble fra strømmen til
datamaskinen, må du forsikre deg om at den er ordentlig jordet.
●
Oppbevar komponentene i den inkluderte emballasjen som beskytter mot statisk elektrisitet, til du er
klar til å installere dem.
●
Ikke ta på stifter, ledninger og kretser. Håndter elektroniske komponenter i minst mulig grad.
●
Ikke bruk magnetiske verktøy.
●
Før du håndterer komponenter, berører du en bar, umalt metallflate for å lade ut statisk elektrisitet.
●
Hvis du tar ut en komponent, må du plassere den i emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet.
Kapittel 13 Elektrostatisk utlading
14 Tilgjengelighet
HP designer, produserer og markedsfører produkter og tjenester som kan brukes av alle, inkludert personer
med funksjonshemninger, enten på frittstående basis eller med passende hjelpemidler.
Støttede hjelpemidler
HP-produkter støtter et bredt utvalg av hjelpemidler for operativsystem, og kan konfigureres til å fungere
sammen med ytterligere hjelpemidler. Bruk Søk-funksjonen på enheten for å finne mer informasjon om
hjelpemiddelfunksjoner.
MERK: For mer informasjon om et bestemt hjelpemiddelprodukt, ta kontakt med kundestøtte for dette
produktet.
Få støtte for tilgjengelighet
Vi forbedrer hele tiden tilgjengeligheten av våre produkter og tjenester, og ser gjerne tilbakemelding fra
brukere. Hvis du har et problem med et produkt eller ønsker å fortelle oss om tilgjengelighetsfunksjoner som
har hjulpet deg, kan du kontakte oss på +1 (888) 259-5707 mandag til fredag 06.00 til 21.00 Rocky
Mountains-tid. Hvis du er døv eller hørselshemmet og bruker TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakte oss på +1
(877) 656-7058 mandag til fredag 06.00 til 21.00 Rocky Mountains-tid hvis du trenger teknisk assistanse
eller har tilgjengelighetsspørsmål.
MERK:
Kundestøtten er bare på engelsk.
Støttede hjelpemidler
67
Stikkordregister
A
administratorpassord 40
angi passordbeskyttelse ved
reaktivering 33
angi strømalternativer 31
antivirusprogramvare 47
av/på-bryter 31
av/på-knapp 31
av/på-knapp, plassering 9
av/på-lamper 8, 14
avslutte 31
B
batteri
avhende 36
bytte 36
fjerne 35
lavt batterinivå 34
spare strøm 36
utlade 34
vise gjenværende lading 34
batterilampe 5, 14
batteristrøm 33
bedriftsintern WLAN-tilkobling 18
BIOS
fastslå versjon 60
laste ned oppdatering 61
oppdatere 60
Bluetooth-enhet 17, 19
Bluetooth-etikett 15
brannmurprogramvare 47
bruke
nettstrøm 37
strømsparingsmoduser 31
bruke lydinnstillinger 26
brukerpassord 40
bruke styrepute 23
bryter, av/på- 31
C
caps lock-lampe, plassering 8
Computer Setup
BIOS-administratorpassord 41
DriveLock-passord 43
68
Stikkordregister
gjenopprette
fabrikkinnstillinger 60
navigere og velge 59
D
direktetaster
bruke 11
hvilemodus 11
Diskdefragmentering-programvare
50
Diskopprydding-programvare 50
driftsmiljø 65
DriveLockaktivere 44
deaktivere 45
DriveLock-hovedpassord
endre 47
DriveLock-passord
beskrivelse 43
endre 47
innstillinger 44
oppgi 46
Driver Recovery DVD-plate
bruke til gjenoppretting 57
opprette 54
dvalemodus
avslutte 32
starte 32
E
ekstern skjermport 4, 27
elektrostatisk utlading 66
esc-tast, plassering 11
etiketter
Bluetooth- 15
forskrifts- 15
serienummer 15
service- 14
trådløssertifiserings- 15
WLAN- 15
F
f11-gjenoppretting 57
feste
smartkort- 4
tyverisikringskabel 5
fingeravtrykkleser 48
fingeravtrykkleser, plassering 10
finne informasjon
maskinvare 3
programvare 3
fn-tast, plassering 11
forskriftsinformasjon
forskriftsetikett 15
trådløssertifiseringsetiketter 15
G
gjenopprette harddisken 57
gjenoppretting, system- 56
gjenopprettingsmedier, bruke til
gjenoppretting 57
gjenopprettingsmedier, lage 54
gjenopprettingspartisjon 57
gjenopprettingsverktøy 54
gjenopprettingsverktøy, Windows56
GPS 19
H
harddisk, plassering 13
harddiskgjenoppretting 57
harddisklampe, plassering 14
HD-enheter, koble til 27, 30
HDMI, konfigurere lyd 28
HDMI-port
koble til 27
HDMI-port, plassering 4
hodesett, koble til 26
hodetelefoner, koble til 25
HP 3D DriveGuard 50
HP Batterisjekk 34
HP Client Security 48
HP Mobile Connect 19
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
bruke 63
HP Recovery Disc Creator, bruke 54
HP Recovery-partisjon
bruke til gjenoppretting 57
se om den finnes 57
HP Touchpoint Manager 48
hvilemodus
avslutte 32
starte 32
høyttalere
koble til 25
høyttalere, plassering 14
I
integrert numerisk tastgruppe,
plassering 11
integrert webkameralampe,
plassering 6
interne mikrofoner, plassering 6
K
knapper
av/på- 9, 31
høyre styrepinne- 7
høyre styrepute 8
midtre styrepinne- 7
midtre styrepute- 8
styreputens av/på- 7
venstre styrepute- 7
koble til trådløse lokalnettverk 18
komponenter
forsiden 14
høyre side 4
oversiden 7
skjerm- 6
undersiden 13
venstre side 5
konfigureringsverktøy
gjenopprette
fabrikkinnstillinger 60
navigere og velge 59
kontakt, strøm- 5
kontakter
kombinert lydutgang
(hodetelefonkontakt) /
lydinngang (mikrofonkontakt)
4
nettverks- 5
RJ-45 (nettverk) 5
kritiske oppdateringer,
programvare 48
kritisk lavt batterinivå 31
L
lamper
av/på- 8, 14
batteri 5, 14
caps lock- 8
harddisk- 14
mikrofondempe- 8
num lock- 8
RJ-45 (nettverk) 5
styrepute- 8
trådløs- 8, 14
webkamera 6
lavt batterinivå 34
lesbare medier 32
luftespalter, plassering 13
lydinnstillinger, bruke 26
lydutgang (hodetelefonkontakt) /
lydinngang (mikrofonkontakt),
plassering 4
M
mikrofondempelampe, plassering
minnekort 32
minnekortleser, plassering 6
minnemodul
plassering 13
Miracast- 30
N
nettstrøm, bruke 37
nettverkskontakt, plassering
num lock-lampe 8
USB Type-C (Thunderbolt-3aktivert) 4
VGA- 27
produktnavn og ‑nummer,
datamaskin 15
programvare
antivirus- 47
brannmur- 47
Diskdefragmentering 50
Diskopprydding 50
HP 3D DriveGuard 50
kritiske oppdateringer 48
8
5
O
offentlig WLAN-tilkobling 18
oppdatere programmer og drivere
51
Oppstartsreparasjon, bruke 56
P
passord
administrator- 40
BIOS-administrator- 41
bruker- 40
DriveLock- 43
porter
eksterne skjerm- 4, 27
HDMI- 4, 27
Miracast- 30
Thunderbolt- 28
USB 3.0-lading (strømførende) 5
R
reise med datamaskin 15, 52
rengjøre datamaskin 51
RJ-45-kontakt (nettverk),
plassering 5
RJ-45-lamper (nettverk),
plassering 5
rulle med to fingre,
berøringsskjermbevegelse 24
S
serienummer 15
serienummer, datamaskin 15
serviceetiketter, plassering 14
sikkerhetskopier
gjenopprette 56
opprette 55
Sikkerhetskopiering og
gjenoppretting 56
sikkerhetskopieringsverktøy 54
SIM-kort
sette inn 15
skrivbare medier 32
slå datamaskin av 31
smartkortspor 4
spill tappes ut, plassering 13
stasjonsmedier 32
stell av datamaskin 51
strøm
alternativer 31
batteri- 33
spare 36
strømadapter, teste 38
strømforsyning 65
strømkontakt, plassering 5
strømsparing 36
Stikkordregister
69
strømsparingsmoduser 31
styrepinne 7
styrepute
knapper 7
Styrepute
bruke 23
styreputebevegelser
rulle med to fingrer 24
trykk med to fingrer 24
styreputelampe, plassering 8
styreputens av/på-knapp,
plassering 7
styrepute- og
berøringsskjermbevegelser
trykke 23
zoome/knipe med to fingrer
styreputeområde
plassering 7
støtte for eldre USB 59
Sure Start
bruke 62
system som henger 31
koble til 18
offentlig WLAN-tilkobling
tyverisikringskabelfeste,
plassering 5
U
undersiden 15
USB, støtte for eldre 59
USB 3.0-ladeport (strømførende),
plassering 5
USB 3.0-port 4, 5
USB-porter, plassering 4, 5
USB Type-C (Thunderbolt-3-aktivert)port, plassering 4
24
T
taster
esc- 11
fn- 11
Windows-tast 11
tastgruppe
integrert numerisk 11
teste strømadapter 38
Thunderbolt-port, koble til 28
tilgjengelighet 67
TPM-innstillinger 62
transportere datamaskin 52
trykke, styrepute- og
berøringsskjermbevegelse 23
trykk med to fingrer,
styreputebevegelse 24
trådløse antenner, plassering 6
trådløsknapp 17
trådløskontroller
knapp 17
operativsystem 17
trådløslampe 8, 14, 17
trådløssertifiseringsetikett 15
trådløst lokalnettverk (WLAN)
bedriftsintern WLAN-tilkobling
18
funksjonell rekkevidde 19
70
Stikkordregister
18
V
vedlikehold
Diskdefragmentering 50
Diskopprydding 50
HP 3D DriveGuard 50
oppdatere programmer og
drivere 51
venstre styrepinneknapp,
plassering 7
VGA-port, koble til 27
video 26
W
webkamera 6
bruke 25
webkamera, plassering 6
webkameralampe, plassering 6
Windows 7 operativsystem-DVD
bruke til gjenoppretting 57
opprette 54
Windows 7-operativsystemmedier
bruke til gjenoppretting 57
opprette 54
Windows Oppstartsreparasjon,
bruke 56
Windows-tast, plassering 11
WLAN-antenner, plassering 6
WLAN-enhet 15
WLAN-etikett 15
WWAN-antenner, plassering 6
WWAN-enhet 17, 19
Z
zoome/knipe med to fingrer,
styrepute- og
berøringsskjermbevegelse 24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising