HP | ZBook 17 G3 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Vodič za korisnike

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Vodič za korisnike
Vodič za korisnike
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth je zaštitni znak svog vlasnika, a
kompanija HP Inc. ga koristi pod licencom. Intel
i Thunderbolt su zaštitni znakovi kompanije
Intel Corporation u SAD-u i drugim zemljama.
Microsoft i Windows su zaštitni znaci Microsoft
grupe kompanija.
Informacije koje su ovdje sadržane podložne su
promjeni bez obavještenja. Jedine garancije za
HP proizvode i usluge navedene su u izrièitim
garancijama koje prate takve proizvode i
usluge. Ništa što je ovdje sadržano ne treba
tumaèiti kao dodatnu garanciju. HP ne snosi
odgovornost za tehnièke ili urednièke pogreške
ili propuste u ovom tekstu.
Informacije o DTS patentima potražite na
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom kompanije DTS Licensing Limited.
DTS, simbol i DTS i simbol skupa predstavljaju
registrirane zaštitne znakove, a DTS Studio
Sound je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Sva prava zadržana
Prvo izdanje: januar 2016.
Broj dijela dokumenta: 840924-FJ1
.
Obavještenje o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
U ovom korisničkom vodiču se opisuju osobine
koje su zajedničke većini modela. Moguće je da
neke funkcije nisu dostupne na vašem
računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korištenjem bilo kog softverskog
proizvoda unaprijed instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvatate odredbe
HP ugovora o licenci za krajnjeg korisnika
(EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uvjete licence,
vaš jedini pravni lijek sastoji se u tome da
vratite čitav, nekorišten proizvod (hardver i
softver) u roku od 14 dana radi punog povrata
novca, prema pravilima prodavača za povrat
novca.
Sve osobine nisu dostupne u svim izdanjima
operativnog sistema Windows. Za ovaj računar
će možda biti potreban nadograđen i/ili
zasebno kupljen hardver, pogonski programi
i/ili softver kako biste potpuno iskoristili
prednosti funkcija operativnog sistema
Windows. Idite na http://www.microsoft.com
za više detalja.
Da biste pristupili najnovijem korisničkom
vodiču, idite na http://www.hp.com/support, a
zatim odaberite svoju zemlju. Odaberite
Drivers & Downloads (Pogonski programi i
preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
Za dodatne informacije ili za podnošenje
zahtjeva za puni povrat novca za računar
kontaktirajte prodavača.
Sigurnosno upozorenje
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrijavanja računara, nemojte ga držati
direktno u krilu ili zaklanjati otvore za vazduh na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini.
Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki meki
predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odjeća, blokiraju protok vazduha. Nemojte dozvoliti ni da adapter
naizmjenične struje tokom rada računara dođe u dodir sa kožom ili nekim mekim predmetom, kao što su
jastuci, tepih ili odjeća. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature
površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su određena međunarodnim standardom za sigurnost opreme
informacione tehnologije (IEC 60950-1).
iii
iv
Sigurnosno upozorenje
Sadržaj
1 Početak rada ................................................................................................................................................. 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 1
2 Komponente ................................................................................................................................................. 3
Pronalaženje hardvera i softvera .......................................................................................................................... 3
Desno ..................................................................................................................................................................... 3
Lijevo ...................................................................................................................................................................... 4
Ekran ...................................................................................................................................................................... 5
Gornja strana ......................................................................................................................................................... 6
Dodirna podloga .................................................................................................................................. 6
Lampice ................................................................................................................................................ 7
Dugmad i čitač otiska prsta ................................................................................................................. 8
Tipke za posebne funkcije ................................................................................................................... 9
Korištenje tipki za prečice ................................................................................................................. 10
Sa donje strane .................................................................................................................................................... 11
S prednje strane ................................................................................................................................................... 12
Naljepnice ............................................................................................................................................................ 13
Umetanje SIM kartice (samo na odabranim proizvodima) .................................................................................. 14
3 Povezivanje na mrežu .................................................................................................................................. 15
Povezivanje na bežičnu mrežu ............................................................................................................................ 15
Korištenje bežičnih kontrola ............................................................................................................. 15
Uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja ................................................................. 15
Softver HP Connection Manager (samo na odabranim proizvodima) ............................ 16
Dugme za bežično povezivanje ...................................................................................... 16
Komande operativnog sistema ....................................................................................... 16
Povezivanje na WLAN mrežu ............................................................................................................. 16
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 17
Korištenje funkcije HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) (samo na odabranim
proizvodima) ..................................................................................................................................... 18
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima) ....................................................................... 18
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo odabrani proizvodi) .................................................. 18
Dodavanje uređaja s omogućenom funkcijom Bluetooth .............................................. 18
Povezivanje na žičnu mrežu ................................................................................................................................ 18
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) (samo odabrani proizvodi) ..................................................... 19
v
Korištenje modema (samo odabrani proizvodi) ............................................................................... 19
Povezivanje modemskog kabela .................................................................................... 19
Priključivanje adaptera za modemski kabel specifičnog za pojedine zemlje ili
regione ............................................................................................................................ 20
4 Kretanje po ekranu ...................................................................................................................................... 21
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu. ................................................................ 21
Kucanje .............................................................................................................................................. 21
Zumiranje hvatanjem s dva prsta ..................................................................................................... 21
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ............................................................................... 22
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga) ................................................................................. 22
5 Zabavne funkcije ......................................................................................................................................... 23
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima) ............................................................................... 23
Korištenje audio funkcija ..................................................................................................................................... 23
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 23
Povezivanje slušalica ........................................................................................................................ 23
Povezivane slušalica sa mikrofonom ................................................................................................ 24
Korištenje postavki za zvuk .............................................................................................................. 24
Korištenje video funkcija ..................................................................................................................................... 24
Povezivanje video uređaja pomoću VGA kabla (samo odabrani proizvodi) ..................................... 25
Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla (samo odabrani proizvodi) ................................... 25
Postavljanje HDMI zvuka ................................................................................................ 26
Povezivanje USB priključka Type-C (s omogućenom funkcijom Thunderbolt-3) ............................. 26
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana pomoću funkcije MultiStream Transport .......................... 27
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa ugrađenim čvorištem). ............ 28
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 28
Otkrivanje i povezivanje sa ekranima certificiranim za Intel WiDi (samo na
odabranim proizvodima) ................................................................................................................... 28
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 30
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara ......................................................................................................... 30
Postavljanje opcija napajanja .............................................................................................................................. 30
Korištenje stanja za uštedu energije ................................................................................................. 30
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega ............................................................... 31
Pokretanje i izlazak iz stanja hibernacije ....................................................................... 31
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja ....................................................... 31
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada ............................................................ 32
Korištenje baterijskog napajanja ...................................................................................................... 32
Korištenje alatke HP Battery check (HP provjera baterije) ............................................. 32
vi
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije ..................................................... 33
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije ................................................... 33
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije ......................................................... 33
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije ...................................... 33
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije ........................... 33
Uklanjanje baterije .......................................................................................................... 34
Štednja baterijskog napajanja ........................................................................................ 35
Odlaganje baterije koju može zamijeniti korisnik .......................................................... 35
Zamjena baterije ............................................................................................................. 35
Korištenje vanjskog napajanja izmjeničnom strujom ....................................................................... 36
Testiranje adaptera naizmjenične struje ........................................................................ 36
7 Sigurnost .................................................................................................................................................... 38
Zaštita računara ................................................................................................................................................... 38
Korištenje lozinki ................................................................................................................................................. 39
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows ..................................................................... 39
Postavljanje lozinki u funkciji Computer Setup (Postavljanje računara) .......................................... 39
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 40
Unos administratorske lozinke za BIOS .......................................................................... 42
Upravljanje lozinkom za DriveLock programa Computer Setup (samo na odabranim
proizvodima) ..................................................................................................................................... 42
Postavljanje lozinke za DriveLock .................................................................................. 42
Omogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima) ......................... 43
Onemogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima) .................... 44
Unos lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima) ..................................... 44
Promjena lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima) .............................. 44
Korištenje antivirusnog softvera ......................................................................................................................... 45
Korištenje softvera zaštitnog zida ...................................................................................................................... 45
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranih verzija ............................................................................................ 45
Korištenje programa HP Client Security (samo na odabranim proizvodima) ..................................................... 46
Korištenje programa HP Touchpoint Manager (samo na odabranim proizvodima) ........................................... 46
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla (samo na odabranim proizvodima) .............................................. 46
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima) ..................................................................... 46
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 46
8 Održavanje .................................................................................................................................................. 47
Poboljšavanje učinkovitosti ................................................................................................................................. 47
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska) ..................................................... 47
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska) ............................................................................. 47
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima) ..................................... 48
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard ....................................................... 48
vii
Ažuriranje programa i pogonskih programa ....................................................................................................... 48
Čišćenje računara ................................................................................................................................................. 48
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 49
Čišćenje ekrana ............................................................................................................... 49
Čišćenje stranica ili poklopca .......................................................................................... 49
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima) ......... 49
Nošenje računara na put ili transportiranje ........................................................................................................ 49
9 Izrada rezervnih kopija i obnova ................................................................................................................... 51
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija .............................................................................................. 51
Smjernice ........................................................................................................................................... 51
Izrada medija za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator diska za
obnovu) .............................................................................................................................................. 52
Izrada medija za obnovu ................................................................................................. 52
Izrada rezervnih kopija podataka ...................................................................................................... 52
Izvođenje obnavljanja sistema ............................................................................................................................ 53
Korištenje Windows alatki za obnovu ............................................................................................... 53
Korištenja f11 alata za obnovu (samo na odabranim proizvodima) ................................................ 54
Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7 ................................................................... 55
10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje) .......................... 57
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) .......................................................... 57
Pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje računara) ...................................................... 57
Navigacija i odabir u programu Computer Setup (Postavljanje računara) ....................................... 57
Obnavljanje fabričkih postavki u programu Computer Setup (Postavljanje računara) ................... 58
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 58
Utvrđivanje verzije BIOS-a .............................................................................................. 58
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a ............................................................................ 59
Promjena redoslijeda pokretanja sistema koristeći prompt f9 ........................................................ 60
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi) ............................................................................................... 60
Korištenje softvera HP SureStart (HP Sigurno pokretanje) (samo odabrani proizvodi) ..................................... 60
11 Korištenje programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ............................................................................... 61
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj ............................................................... 61
12 Specifikacije .............................................................................................................................................. 63
Ulazna snaga ....................................................................................................................................................... 63
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 63
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 64
viii
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 65
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 65
Traženje podrške za pristupačnost ..................................................................................................................... 65
Indeks ............................................................................................................................................................ 66
ix
x
1
Početak rada
Nakon postavljanja i registriranja računara, preporučujemo da provedete sljedeće korake kako biste svoju
pametnu investiciju iskoristili na najbolji način:
●
Povežite se na Internet—Postavite žičanu ili bežičnu mrežu kako biste se povezali na Internet. Za više
informacija, pogledajte Povezivanje na mrežu na strani 15.
●
Ažurirajte antivirusni softver—zaštitite računar od štete koju izazivaju virusi. Softver je unaprijed
instaliran na računar. Za više informacija, pogledajte Sigurnost na strani 38.
●
Upoznajte računar—Saznajte više o osobinama vašeg računara. Pogledajte Komponente na strani 3
i Kretanje po ekranu na strani 21 za dodatne informacije.
●
Pronađite instalirani softver—Pristupite popisu unaprijed instaliranog softvera na računaru.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi). Detalje o korištenju softvera instaliranog na
računaru možete pronaći u uputstvima proizvođača softvera koja su možda isporučena sa softverom ili
na web stranici proizvođača.
●
Napravite rezervnu kopiju sadržaja tvrdog diska tako što ćete izraditi diskove ili flash pogon za
oporavak. Pogledajte Izrada rezervnih kopija i obnova na strani 51.
Pronalaženje informacija
Već ste koristili Uputstva za postavljanje kako biste uključili računar i pronašli ovaj vodič. Da biste pronašli
resurse koji sadrže podatke o proizvodu, praktične informacije i još mnogo toga koristite ovu tabelu.
Resursi
Za informacije o
Poster s uputstvima za postavljanje
●
Kako se podešava računar
●
Pomoć u prepoznavanju komponenti računara
HP Support Assistant
●
Ažuriranje softvera, upravljačkih programa i BIOS-a
Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i
podrška), odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi
programi) > HP Help and Support (HP Pomoć i podrška).
●
Alatke za rješavanje problema
●
Kako pristupiti podršci
Podrška kupcima u cijelom svijetu.
●
Razgovarajte na mreži sa HP tehničkim osobljem
Da biste potražili podršku na svom jeziku, idite na
http://www.hp.com/support i odaberite svoju zemlju.
●
Brojevi telefona podrške
●
Lokacije HP servisnih centara
Web lokacija kompanije HP
●
Informacije o podršci
Da biste pristupili najnovijem korisničkom vodiču, idite na
http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju
zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski
programi i preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
●
Naručivanje dijelova i pronalaženje dodatne pomoći
●
Pribor dostupan za uređaj
Da biste pristupili najnovijem korisničkom vodiču, idite na
http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju
zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski
programi i preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na
ekranu.
Pronalaženje informacija
1
Resursi
Za informacije o
Vodič o sigurnosti i ugodnom radu
●
Pravilno postavljanje radne stanice, ispravne navike u vezi s
držanjem, zdravljem i radom
●
Sigurnosne informacije o elektronskim i mehaničkim
komponentama
●
Informacije o propisima i sigurnosti
●
Informacije o odlaganju baterije
●
Informacije o garanciji
Da biste pristupili korisničkom vodiču, odaberite Start
(Početak) > All Programs (Svi programi) > HP Help and
Support (HP Pomoć i podrška) > HP Documentation (HP
dokumentacija).
– ili –
Idite na http://www.hp.com/ergo.
Regulatorne, sigurnosne i napomene o zaštiti životne
sredine
Da biste pristupili korisničkom vodiču, odaberite Start
(Početak) > All Programs (Svi programi) > HP Help and
Support (HP Pomoć i podrška) > HP Documentation (HP
dokumentacija).
Ograničena garancija*
Da biste pristupili ograničenoj garanciji, odaberite Start
(Početak) > All Programs (Svi programi) > HP Help and
Support (HP Pomoć i podrška) > HP Documentation (HP
dokumentacija) > View Warranty Information (Prikaz
informacija o garanciji).
– ili –
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*HP ograničenu garanciju za svoj proizvod možete naći skupa s korisničkim vodičima na računaru i/ili na CD ili DVD disku isporučenom u
pakovanju. Za neke zemlje ili regione, HP ograničena garancija može biti odštampana i priložena u pakovanju. Za države ili regije u
kojima se garancija ne daje štampanom obliku možete zatražiti štampani primjerak od http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za
proizvode kupljene u Pacifičkoj Aziji, možete pisati kompaniji HP na POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Navedite naziv proizvoda, svoje ime, broj telefona, i poštansku adresu.
2
Poglavlje 1 Početak rada
2
Komponente
Pronalaženje hardvera i softvera
Da biste vidjeli spisak instaliranog hardvera:
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Device Manager (Upravitelj uređaja).
Da biste vidjeli spisak instaliranog softvera:
▲
Odaberite Start > All Programs (Svi programi).
Desno
Komponenta
Opis
(1)
Čitač pametne kartice
Podržava opcionalne pametne kartice.
(2)
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) /
audioulaz (mikrofon)
Povezuje opcionalne stereo zvučnike sa vanjskim napajanjem,
slušalice, male slušalice, slušalice sa mikrofonom ili audio kabl
za televizor. Također povezuje opcionalni mikrofon na
slušalicama. Ova utičnica ne podržava opcionalne samostalne
mikrofone.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu
zvuka prije nego što stavite slušalice, slušalice bubice ili
slušalice s mikrofonom. Za dodatne sigurnosne informacije
pogledajte Regulatorne, sigurnosne i napomene o zaštiti životne
sredine.
Da biste pristupili ovom vodiču:
▲
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi)>
HP Help and Support (HP pomoć i podrška) > HP
Documentation (HP dokumentacija).
NAPOMENA: Kada je uređaj povezan s utičnicom, zvučnici na
računaru su onemogućeni.
NAPOMENA: Kabl uređaja obavezno mora imati 4-provodni
poveznik koji podržava i audio izlaz (slušalice) i audio ulaz
(mikrofon).
(3)
USB 3.0 priključak
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
Pronalaženje hardvera i softvera
3
Komponenta
Opis
(4)
HDMI priključak
Povezuje opcionalni video ili audio uređaj, kao što je televizija
visoke rezolucije, kompatibilna digitalna ili audio komponenta ili
multimedijalni interfejs visoke rezolucije (HDMI).
(5)
Priključak za vanjski monitor
Povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.
(6)
USB priključci Type-C (s omogućenom
funkcijom Thunderbolt-3) (2)
Povežite bilo koji USB uređaj s poveznikom Type-C.
NAPOMENA: Priključci USB Type-C omogućavaju punjenje
proizvoda kao što su mobiteli, laptop računari, tableti i MP3
plejeri, čak i kada je računar isključen. Pored toga, preko nekih
priključaka USB Type-C povezuju se DisplayPort, VGA, HDMI,
Thunderbolt TM i drugi video uređaji kako bi se omogućio video
izlaz.
NAPOMENA:
posebno).
Mogu biti neophodni adapteri (kupuje se
(7)
Priključak za napajanje
Povezuje adapter naizmjenične struje.
(8)
Lampica baterije
Kada je povezano napajanje naizmjeničnom strujom:
●
Bijela: napunjenost baterije je veća od 90%.
●
Narandžasta: napunjenost baterije je između 0% i 90%.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
Kada je napajanje naizmjeničnom strujom isključeno (baterija se
ne puni):
●
Narandžasta koja treperi: Baterija je dostigla nizak nivo
napunjenosti. Kada baterija dosegne kritičan nivo
napunjenosti, lampica baterije počet će brzo treptati.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
Lijevo
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabl
Priključuje opcionalni sigurnosni kabl na računar.
NAPOMENA: Sigurnosni kabl namijenjen je odvraćanju od
zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to spriječiti.
4
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
(2)
Opis
RJ-45 (mrežna) utičnica/statusne lampice
Povezuje mrežni kabl.
●
Zelena (lijevo): Mreža je povezana.
●
Narandžasta (desno): aktivnost se pojavljuje na mreži.
(3)
USB 3.0 priključci (2)
Povežite opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište.
(4)
Priključak USB 3.0 za napajanje (napajan)
Povezuje opcionalni USB uređaj kao što je tastatura, miš, vanjski
pogon, štampač, skener ili USB čvorište. Standardni USB
priključci ne omogućavaju punjenje svih USB uređaja ili se
punjenje vrši slabom strujom. Nekim USB uređajima potrebno je
napajanja i zahtijevaju da koristite napajani priključak.
NAPOMENA: USB priključci za punjenje mogu također puniti
odabrane modele mobilnih telefona i MP3 plejera, čak i kada je
računar isključen.
(5)
Čitač memorijskih kartica
Čita opcionalne memorijske kartice koje služe za pohranu,
upravljanje, dijeljenje i pristup informacijama.
Ekran
Komponenta
Opis
(1)
WLAN antene*
Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja s lokalnim bežičnim
mrežama (WLAN). Antene za vaš proizvod se nalaze u ovom području.
(2)
WWAN antene (samo na odabranim proizvodima)*
Šalju i primaju bežične signale u cilju komuniciranja sa bežičnim
mrežama širokog područja (WWAN).
Ekran
5
Komponenta
Opis
(3)
Unutrašnji mikrofoni (2)
Snimaju zvuk.
(4)
Lampica web kamere (samo na odabranim
proizvodima)
Uključena: Web kamera je u upotrebi.
(5)
Web kamera (samo na odabranim proizvodima)
Snima video zapise i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa videozapisa.
Za korištenje web kamere:
▲
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) >
Communication and Chat (Komunikacija i ćaskanje) >
CyberLink YouCam.
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računara. Radi optimalnog prijenosa, ne zaklanjajte područja neposredno oko antena.
Za pregled obavještenja o propisima o bežičnom povezivanju pogledajte odjeljak dokumenta Regulatorne, sigurnosne i napomene o
zaštiti životne sredine koji se odnosi na vašu zemlju ili region.
Pristupanje ovom vodiču:
▲
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi)> HP Help and Support (HP pomoć i podrška) > HP Documentation (HP
dokumentacija).
Gornja strana
Dodirna podloga
6
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
(1)
Pokazivački štapić
Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na ekranu.
(2)
Lijevo dugme pokazivačkog štapića
Funkcionira kao lijevo dugme na vanjskom mišu.
(3)
Dugme za uključivanje/isključivanje dodirne
podloge
Uključuje i isključuje dodirnu podlogu.
(4)
Zona dodirne podloge
Čita vaše pokrete prstima radi pomjeranja pokazivača ili
aktiviranja stavki na ekranu.
(5)
Lijevo dugme dodirne podloge
Funkcioniše kao lijevo dugme na vanjskom mišu.
(6)
Desno dugme pokazivačkog štapića
Funkcionira kao desno dugme na vanjskom mišu.
(7)
Srednje dugme pokazivačkog štapića
Funkcionira kao srednja tipka vanjskog miša.
(8)
Srednje dugme dodirne podloge
Funkcionira kao srednja tipka vanjskog miša.
(9)
Desno dugme dodirne podloge
Funkcionira kao desno dugme na vanjskom mišu.
Lampice
Komponenta
(1)
Opis
Lampica napajanja
●
Uključena: računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno stanju
uštede energije. Računar prekida napajanje ekrana i drugih
nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se koristi
veoma mala količina energije.
Gornja strana
7
Komponenta
Opis
(2)
Caps Lock lampica
Uključena: Tipka Caps lock je uključena i prebacuje tipke na
kucanje velikih slova.
(3)
Lampica za isključen mikrofon
●
Narandžasta: zvuk mikrofona je isključen.
●
Isključena: zvuk mikrofona je uključen.
(4)
Lampica uključene/isključene numeričke
tastature
Uključena: Num lock je uključeno.
(5)
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj za
bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je žuta
kad su isključeni svi bežični uređaji.
(6)
(7)
Lampica za isključen zvuk
Lampica dodirne podloge
●
Narandžasta: Zvuk računara je isključen.
●
Isključena: Zvuk računara je uključen.
●
Uključena: Dodirna podloga je isključena.
●
Isključena: Dodirna podloga je uključena.
Dugmad i čitač otiska prsta
Komponenta
(1)
8
Opis
Dugme za napajanje
Poglavlje 2 Komponente
●
Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga
uključili.
●
Kada je računar uključen, na kratko pritisnite ovo dugme da
biste pokrenuli stanje mirovanja.
Komponenta
Opis
●
Kada je računar u stanju mirovanja, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi napustio to stanje.
●
Kada je računar u stanju hibernacije, nakratko pritisnite ovo
dugme da bi izašao iz stanja hibernacije.
UPOZORENJE: Pritiskom i držanjem dugmeta za napajanje
dolazi do gubitka podataka koje ranije niste sačuvali.
Ako je računar prestao reagirati i postupci za isključivanje
operativnog sistema Windows® ne djeluju, pritisnite i držite
dugme za napajanje najmanje 5 sekundi kako biste isključili
računar.
Da biste saznali više o postavkama napajanja, pogledajte opcije
napajanja.
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka
ploča) > System and Security (Sistem i sigurnost) > Power
Options (Opcije napajanja).
(2)
Dugme za bežično povezivanje
Uključuje ili isključuje bežičnu funkciju, ali ne uspostavlja bežičnu
vezu.
(3)
Dugme za isključivanje zvuka (samo odabrani
proizvodi)
Isključuje i vraća zvuk zvučnika.
(4)
Čitač otiska prsta (samo na odabranim
modelima)
Omogućava prijavu u operativni sistem Windows® pomoću otiska
prsta umjesto pomoću lozinke.
Tipke za posebne funkcije
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne zajedno s tipkom
fn.
(2)
Tipka fn
Kada se pritisne u kombinaciji s nekom funkcijskom tipkom ili
tipkom num lock ili esc, služi za izvršavanje često korištenih
funkcija sistema.
Pogledajte Korištenje tipki za prečice na strani 10.
Gornja strana
9
Komponenta
(3)
Opis
Windows tipka
Prikaz menija Start (Početak).
NAPOMENA: Pritiskom na Windows tipku zatvorit ćete meni
Start (Početak).
(4)
tipka num lock
Uključuje i isključuje numeričku tastaturu.
(5)
Integrirana numerička tastatura
Odvojena numerička tastatura desno od tastature sa slovnim
znakovima koja vam omogućava da zbrajate, oduzimate i
izvršavate druge zadatke s brojevima. Kada je omogućena tipka
num lock, integrirana tastatura može se koristiti kao vanjska
numerička tastatura.
Korištenje tipki za prečice
Da biste koristili tipku prečice:
▲
Pritisnite tipku fn, a zatim pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku predstavljenu ikonama ispod.
Pritisnite fn
+funkcijsku tipku
Opis
Pokreće stanje mirovanja, koje sačuva vaše informacije u memoriji sistema. Ekran i druge komponente
sistema se isključuju i štedi se energija.
Da biste izašli iz stanja mirovanja, nakratko pritisnite dugme za napajanje.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od gubitka informacija, sačuvajte svoj rad prije nego što pokrenete
stanje mirovanja.
Uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje tastature.
NAPOMENA:
Da biste produžili vrijeme trajanja baterijskog napajanja, isključite ovu funkciju.
Prebacuje sliku na ekranu između uređaja za prikaz koji su povezani sa sistemom. Na primjer, ako je monitor
povezan s računarom, višestrukim pritiskom na tu tipku slika na ekranu se mijenja s prikaza računara na
prikaz monitora kako bi se istovremeno prikazala i na računaru i na monitoru.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, osvijetljenost ekrana se postepeno smanjuje.
Dok držite ovu tipku pritisnutom, nivo osvijetljenosti ekrana se postepeno povećava.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se smanjuje.
Kada držite pritisnutu ovu tipku, jačina zvuka iz zvučnika postepeno se povećava.
Isključuje zvuk mikrofona.
10
Poglavlje 2 Komponente
Sa donje strane
Komponenta
(1)
Opis
Servisni poklopac
Omogućava pristup ležištu tvrdog diska, utoru za WLAN
modul, utoru za WWAN modul i utorima za memorijske
module.
UPOZORENJE: Da biste spriječili nastanak stanja
pasivnog sistema, bežični modul zamijenite isključivo
bežičnim modulom čiju je upotrebu u računarima odobrila
vladina agencija koja donosi propise o bežičnim uređajima
u vašoj zemlji ili regiji. Ako zamijenite modul, a nakon toga
se pojavi poruka upozorenja, izvadite modul kako biste
obnovili funkcionalnost računara, a zatim se obratite
odjelu za podršku.
▲
Odaberite Start > Help and Support (Pomoć i
podrška).
(2)
Vijci za otpuštanje servisnog poklopca
Otpuštaju servisni poklopac.
(3)
Ventilacijski otvori
Omogućavaju protok zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenata.
NAPOMENA: Ventilator računara pokreće se automatski
kako bi hladio unutrašnje komponente i spriječio
pregrijavanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tokom uobičajenog rada.
(4)
Odvod za prosute tečnosti
Omogućava da prosute tečnosti, kao što su sokovi ili kafe,
izađu iz računara.
Sa donje strane
11
S prednje strane
Komponenta
(1)
Opis
Lampica bežične veze
Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj
za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: Na nekim modelima lampica bežične veze je
žuta kad su isključeni svi bežični uređaji.
(2)
(3)
Lampica napajanja
Lampica baterije
●
Uključena: računar je uključen.
●
Treptanje: računar je u stanju mirovanja, odnosno
stanju uštede energije. Računar prekida napajanje
ekrana i drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je stanje uštede energije u kojem se
koristi veoma mala količina energije.
Kada je povezano napajanje naizmjeničnom strujom:
●
Bijela: napunjenost baterije je veća od 90%.
●
Narandžasta: napunjenost baterije je između 0% i
90%.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
Kada je napajanje naizmjeničnom strujom isključeno
(baterija se ne puni):
(4)
Lampica tvrdog diska
●
Narandžasta koja treperi: Baterija je dostigla nizak
nivo napunjenosti. Kada baterija dosegne kritičan
nivo napunjenosti, lampica baterije počet će brzo
treptati.
●
Isključena: Baterija se ne puni.
●
Bijela lampica treperi: Vrši se pristup tvrdom disku.
●
Narandžasta: Zaštita pogona HP 3D DriveGuard
privremeno je parkirala tvrdi disk.
NAPOMENA: Za više informacija o funkciji HP 3D
DriveGuard pogledajte Korištenje softvera HP 3D
DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
na strani 48.
(5)
12
Poglavlje 2 Komponente
Zvučnici
Reproduciraju zvuk.
Naljepnice
Naljepnice zalijepljene na računar sadržavaju informacije koje vam mogu zatrebati pri rješavanju problema sa
sistemom ili kada s računarom putujete u inostranstvo.
VAŽNO: Provjerite sljedeće lokacijama za naljepnice opisane u ovom odjeljku: na donjoj strani računara,
unutar ležišta baterije, ispod servisnog poklopca, ili na poleđini ekrana.
●
Servisna naljepnica—pruža važne informacije za identificiranje vašeg računara. Prilikom kontaktiranja
odjela za podršku, od vas će se vjerovatno tražiti da navedete serijski broj, a moguće i broj proizvoda ili
broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što kontaktirate odjel za podršku.
Vaša servisna naljepnica će izgledom ličiti na neke od primjera navedenih ispod. Potražite ilustraciju koja
najviše odgovora servisnoj naljepnici na vašem računaru.
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Garantni rok
(4)
Broj modela (samo na odabranim proizvodima)
Komponenta
(1)
Naziv modela (samo na odabranim proizvodima)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Garantni rok
●
Naljepnice sa propisima — daju informacije o propisima koje se odnose na računar.
●
Naljepnica ili naljepnice certifikata o bežičnom povezivanju – pružaju informacije o opcionalnim bežičnim
uređajima i oznake odobrenja za države ili regije u kojima je upotreba navedenih uređaja odobrena.
Naljepnice
13
Umetanje SIM kartice (samo na odabranim proizvodima)
UPOZORENJE:
silu.
Da biste spriječili oštećenje priključaka, prilikom umetanja SIM kartice koristite minimalnu
Da biste umetnuli SIM karticu slijedite ove korake:
1.
Isključite računar koristeći komandu Shut down (Isključi).
2.
Zaklopite ekran.
3.
Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani sa računarom.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju.
5.
Preokrenite računar naglavačke na ravnu površinu.
6.
Uklonite servisni poklopac i bateriju. Pogledajte Uklanjanje baterije na strani 34.
7.
Umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu i pritisnite se čvrsto ne postavi.
NAPOMENA: SIM kartica na vašem računaru može izgledati nešto drugačije od ilustracije u ovom
odjeljku.
NAPOMENA: Pogledajte sliku na ležištu baterije kako bi ste utvrdili na koji način SIM karticu treba
umetnuti u računar.
Da biste uklonili SIM karticu pritisnite je, a zatim je izvadite iz utora.
14
Poglavlje 2 Komponente
3
Povezivanje na mrežu
Računar možete ponijeti sa sobom gdje god putujete. Ali čak i kod kuće možete pomoću računara i žičane ili
bežične mrežne veze istraživati svijet i pristupiti informacijama na milionima web stranica. Ovo poglavlje će
vam pomoći da se povežete sa tim svijetom.
Povezivanje na bežičnu mrežu
Bežična tehnologija prenosi podatke preko radio valova umjesto preko žica. Vaš računar može biti opremljen
jednim ili više od sljedećih bežičnih uređaja:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) - Povezuje računar s bežičnim lokalnim mrežama (pod
zajedničkim nazivom Wi-Fi mreže, bežične LAN mreže ili WLAN mreže) u uredima kompanija, kod kuće te
na javnim mjestima kao što su aerodromi, restorani, kafići, hoteli i univerziteti. Na WLAN mreži mobilni
bežični uređaj komunicira s bežičnim ruterom ili bežičnom pristupnom tačkom.
●
HP modul za širokopojasni pristup (samo na odabranim modelima) - uređaj za bežičnu mrežu širokog
područja (WWAN) koji daje mogućnost bežičnog povezivanja na mnogo većem području. Operateri
mobilnih mreža instaliraju bazne stanice (slično tornjevima za mobilne telefone) na velikim geografskim
područjima, omogućavajući pokrivenost čitavih administrativnih cjelina, regija pa čak i država.
●
Bluetooth uređaj® - Kreira ličnu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim uređajima na kojima je omogućen
Bluetooth, kao što su računari, telefoni, štampači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U PAN-u svaki uređaj
komunicira direktno s drugim uređajima, pri čemu uređaji moraju biti relativno blizu jedan drugog obično unutar 10 metara (otprilike 33 stope) između uređaja.
Za više informacija o bežičnoj tehnologiji pogledajte informacije i veze za web lokacije u odjeljku Help and
Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start
(Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenje bežičnih kontrola
Bežične uređaje u računaru možete kontrolirati pomoću sljedećih funkcija:
●
Dugme, prekidač ili tipka za bežično povezivanje (u daljnjem tekstu u ovom poglavlju - dugme za bežično
povezivanje).
●
Komande operativnog sistema
Uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja
Za uključivanje i isključivanje bežičnih uređaja možete koristiti dugme za bežično povezivanje ili HP
Connection Manager.
NAPOMENA: Računar na tastaturi može imati dugme za bežično povezivanje, prekidač za bežičnu vezu ili
tipku za bežično povezivanje. Izraz dugme za bežično povezivanje se u ovom vodiču koristi za upućivanje na
sve vrste bežičnih kontrola.
Isključivanje bežičnih uređaja pomoću softvera HP Connection Manager
▲
Desnim dugmetom kliknite na ikonu HP Connection Manager u području s obavještenjima, krajnje desno
na programskoj traci, a zatim kliknite dugme za napajanje pored željenog uređaja.
-ili-
Povezivanje na bežičnu mrežu
15
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i alati)
> HP Connection Manager, a zatim kliknite dugme za napajanje uz željeni uređaj.
Softver HP Connection Manager (samo na odabranim proizvodima)
HP Connection Manager osigurava centralno mjesto za upravljanje bežičnim uređajima, sučelje za povezivanje
na Internet pomoću HP mobilnog širokopojasnog modula te sučelje za slanje i primanje SMS (tekstualnih)
poruka. HP Connection Manager omogućava vam upravljanje sljedećim uređajima:
●
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)/Wi-Fi
●
Uređaj za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)/HP mobilni širokopojasni modul
●
Bluetooth
HP Connection Manager pruža informacije i obavještenja o statusu veze, stanju napajanja, detaljima o SIM
kartici i SMS porukama. Statusne informacije i obavještenja nalaze se u području s obavještenjima, na samom
desnom kraju programske trake.
Za otvaranje aplikacija HP Connection Manager:
▲
Kliknite ikonu HP Connection Manager na programskoj traci.
-iliOdaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i alati) > HP
Connection Manager.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP Connection Manager.
Dugme za bežično povezivanje
Računar može imati dugme za bežično povezivanje, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije lampice
bežične veze. Rad svih bežičnih uređaja na računaru omogućava se prilikom sklapanja u fabrici.
Lampica bežične veze označava ukupno stanje napajanja bežičnih uređaja, a ne status pojedinačnih uređaja.
Komande operativnog sistema
Opcija Network and Sharing Center (Centar za mrežu i zajedničko korištenje) omogućava vam postavljanje
veze ili mreže, povezivanje s mrežom, upravljanje bežičnim mrežama te dijagnosticiranje problema s mrežom
i njihovo rješavanje.
Za korištenje kontrola operativnog sistema:
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Kontrolna tabla) > Network and Internet (Mreža i Internet) >
Network and Sharing Center (Centar za mrežu i zajedničko korištenje).
Za više informacija pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom stavki Start (Početak) >
Help and Support (Pomoć i podrška).
Povezivanje na WLAN mrežu
NAPOMENA: Pri podešavanju Internet pristupa kod kuće morate uspostaviti račun kod davaoca internetskih
usluga (ISP). Kontaktirajte lokalnog davaoca internetskih usluga da biste kupili internetske usluge i modem.
Davalac internetskih usluga će vam pomoći da postavite modem, instalirate mrežni kabl kako biste povezali
bežični računar i modem te testirali Internet uslugu.
16
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Da biste se povezali na WLAN mrežu, slijedite ove korake:
1.
Uvjerite se da je WLAN uređaj uključen.
2.
Kliknite na ikonu za status mreže u području s obavještenjima koja se nalazi na krajnjoj desnoj strani
programske trake.
3.
Odaberite WLAN mrežu s kojom se želite povezati.
4.
Kliknite Connect (Poveži).
Ako se radi o WLAN mreži sa opcijom sigurnosne zaštite, od vas će se tražiti da unesete sigurnosni kod
mreže. Unesite kôd, a zatim kliknite U redu kako biste dovršili postupak povezivanja.
NAPOMENA: Ako na spisku nema nijedne WLAN mreže, možda se nalazite izvan dometa bežičnog
rutera ili pristupne tačke.
NAPOMENA: Ako ne vidite WLAN mrežu s kojom se želite povezati, kliknite Open Network and Sharing
Center (Otvori centar za mrežu i dijeljenje), a zatim kliknite Set up a new connection or network
(Postavi novu vezu ili mrežu). Prikazan je popis opcija koje vam omogućavaju ručno pretraživanje i
povezivanje na mrežu ili kreiranje nove mrežne veze.
5.
Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili uspostavljanje veze.
Nakon što se veza uspostavi pokazivač miša postavite preko ikone za status mreže koja se nalazi u području s
obavještenjima u krajnjem desnom uglu programske trake, a zatim provjerite naziv i status veze.
NAPOMENA: Funkcionalni domet (koliko daleko vaši bežični signali putuju) ovisi o WLAN primjeni,
proizvođaču rutera i smetnjama drugih elektroničkih uređaja ili strukturalnih prepreka kao što su zidovi ili
podovi.
Korištenje funkcije HP Mobile Broadband (HP mobilna širokopojasna mreža) (samo
odabranim proizvodima)
Vaš HP računar sa Mobilnim širokopojasnim pristupom ima ugrađenu podršku za usluge mobilne
širokopojasne mreže. Kada svoj novi računar koristite sa mrežom mobilnog operatera, slobodno se možete
povezati na Internet, slati poruke e-pošte ili se povezati na korporativnu mrežu, bez potrebe za Wi-Fi
pristupnim tačkama.
NAPOMENA: Ako računar ima funkciju HP Mobile Connect (HP Mobilno povezivanje), sljedeća uputstva ne
važe. Pogledajte Korištenje funkcije HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) (samo na odabranim
proizvodima) na strani 18.
Moguće je da će vam trebati serijski broj HP mobilnog širokopojasnog modula kako biste aktivirali uslugu
mobilne širokopojasne mreže. Serijski broj može biti odštampan na naljepnici u ležištu baterije, ispod
servisnog poklopca ili na stražnjoj strani ekrana.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju korištenje SIM kartice. SIM kartica sadrži osnovne informacije o
vama, kao što su lični identifikacijski broj (PIN), te informacije o mreži. Neki računari imaju unaprijed
instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed postavljena, može biti dostavljena sa informacijama o
HP mobilnoj širokopojasnoj mreži koje se isporučuju sa računarom ili vam je operater mobilne mreže može
dostaviti odvojeno od računara.
Za više informacija o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži i načinu aktiviranja usluge kod željenog operatera
mobilne mreže pročitajte podatke o HP mobilnoj širokopojasnoj mreži isporučene s računarom.
Povezivanje na bežičnu mrežu
17
Korištenje funkcije HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) (samo na
odabranim proizvodima)
HP Mobile Connect (HP mobilno povezivanje) je pretplatnička usluga mobilne širokopojasne mreže koja vašem
računaru pruža ekonomično, sigurno, jednostavno i fleksibilno povezivanje na mobilnu širokopojasnu mrežu.
Da biste koristili uslugu HP Mobile Connect, računar mora imati SIM karticu i aplikaciju HP Mobile Connect (HP
mobilno povezivanje). Dodatne informacije o usluzi HP Mobile Connect i njenoj dostupnosti potražite na adresi
http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korištenje GPS-a (samo na odabranim proizvodima)
Vaš računar može biti opremljen uređajem za Globalni sistem pozicioniranja (GPS). GPS sateliti sistemima
opremljenim GPS-om šalju informacije o lokaciji, brzini i smjeru kretanja.
Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP GPS and Location.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo odabrani proizvodi)
Bluetooth uređaj pruža bežične komunikacije kratkog dometa koje zamjenjuju fizičke kablovske veze koje
standardno povezuju elektroničke uređaje kao što su:
●
Računari (stolni, prijenosni, PDA)
●
Telefoni (mobilni, bežični, pametni telefon)
●
Slikovni uređaji (štampači, fotoaparati)
●
Zvučni uređaji (slušalice, zvučnici)
●
Miš
Bluetooth uređaji pružaju ravnopravnu mogućnost koja omogućava postavljanje lične mreže (PAN) Bluetooth
uređaja. Informacije o konfiguraciji i korištenju Bluetooth uređaja možete pronaći u odjeljku Help (Pomoć)
funkcije Bluetooth.
Dodavanje uređaja s omogućenom funkcijom Bluetooth
1.
Odaberite Start (Početak) > Devices and printers (Uređaji i štampači) > Add a device (Dodaj uređaj), a
zatim slijedite upute na ekranu.
2.
Odaberite uređaj s omogućenom funkcijom Bluetooth koji želite dodati na računar, a zatim odaberite
Next (Dalje).
NAPOMENA: U slučaju da uređaj zahtijeva potvrdu, prikazat će se kôd za uparivanje. Na uređaju kojeg
dodajete slijedite upute na ekranu kako biste provjerili da li se kôd na uređaju podudara s kodom za
uparivanje. Više informacija potražite u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.
NAPOMENA: Ako se uređaj ne prikazuje na spisku, provjerite da li je Bluetooth na tom uređaju uključen te da
li je na računaru uključena postavka za bežično povezivanje. Neki uređaji mogu imati dodatne zahtjeve;
pogledajte dokumentaciju isporučenu uz uređaj.
Povezivanje na žičnu mrežu
Na odabranim proizvodima mogu biti dopuštene žične veze: lokalna mreža (LAN) i modemska veza. LAN veza
koristi mrežni kabl i mnogo je brža od modemske koja koristi telefonski kabl. Oba kabla prodaju se posebno.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, nemojte uključivati
modemski kabl ili telefonski kabl u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
18
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) (samo odabrani proizvodi)
Koristite LAN vezu ako želite direktno povezati računar sa ruterom kod kuće (umjesto bežičnog povezivanja) ili
ako želite da ga povežete na postojeću mrežu u vašem uredu.
Za povezivanje na LAN neophodan je mrežni kabl RJ-45 s 8 kontakata ili opcionalni priključni uređaj ili
priključak za proširenje u slučaju da na računaru nema priključka RJ-45.
Da biste povezali mrežni kabl, slijedite ove korake:
1.
Utaknite mrežni kabl u mrežnu utičnicu (1) na računaru.
2.
Drugi kraj mrežnog kabla uključite u mrežnu zidnu utičnicu (2) ili ruter.
NAPOMENA: Ako mrežni kabl sadrži sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprečavaju smetnje
izazvane TV i radio prijemom, usmjerite kraj kabla sa sklopovima prema računaru.
Korištenje modema (samo odabrani proizvodi)
Modem mora biti povezan s analognom telefonskom linijom putem RJ-11 modemskog kabela sa 6 kontakata.
U nekim zemljama ili regionima potreban je i poseban adapter za modemski kabel. Utičnice za sisteme sa
digitalnom kućnom centralom (PBX) mogu podsjećati na analogne telefonske utičnice, ali one nisu
kompatibilne sa modemom.
Povezivanje modemskog kabela
Da biste spojili modemski kabel, slijedite ove korake:
1.
Utaknite modemski kabel u modemsku utičnicu (1) na računaru.
Povezivanje na žičnu mrežu
19
2.
Utaknite modemski kabel u RJ-11 zidnu utičnicu za telefon (2).
NAPOMENA: Ako modemski kabel sadržava sklopove za smanjivanje šuma (3) koji sprječavaju smetnje
TV i radio prijema, usmjerite kraj kabela sa sklopovima prema računaru.
Priključivanje adaptera za modemski kabel specifičnog za pojedine zemlje ili regione
Telefonske utičnice se razlikuju, zavisno od pojedine zemlje ili regiona. Da biste koristili modem i modemski
kabel izvan zemlje ili regiona u kojem ste kupili računar, morate nabaviti adapter za modemski kabel
specifičan za pojedine zemlje ili regione.
Da biste povezali modem s analognom telefonskom linijom koja nema RJ-11 telefonsku utičnicu, slijedite ove
korake:
20
1.
Utaknite modemski kabel u modemsku utičnicu (1) na računaru.
2.
Utaknite modemski kabl u adapter za modemski kabl (2).
3.
Utaknite adapter za modemski kabel (3) u zidnu utičnicu za telefon.
Poglavlje 3 Povezivanje na mrežu
4
Kretanje po ekranu
Po ekranu računara se možete kretati na sljedeće načine:
●
Koristite pokrete prstima direktno na ekranu računara (samo na odabranim proizvodima)
●
Koristite pokrete prstima na dodirnoj podlozi
●
Koristite tastaturu i opcionalnog miša (kupuje se odvojeno)
●
Koristite pokazivački štapić
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom
ekranu.
Dodirna podloga vam omogućava navigaciju po ekranu računara i kontrolu nad pokazivačem pomoću
jednostavnih pokreta prstima. Takođe možete koristiti lijevo i desno dugme dodirne podloge onako kako biste
koristili lijevo i desno dugme na vanjskom mišu. Da biste se kretali po dodirnom ekranu (samo na odabranim
proizvodima), dodirnite ekran direktno koristeći pokrete prstima koji su opisani u ovom poglavlju.
Također možete prilagoditi pokrete prstima i prikazati demonstraciju njihovog rada. Odaberite Start
(Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk) > Devices and Printers
(Uređaji i štampači) > Mouse (Miš).
NAPOMENA: Ukoliko nije drugačije naglašeno, pokreti prstima mogu se koristiti na dodirnoj podlozi
računara ili na dodirnom ekranu (samo na odabranim proizvodima).
Kucanje
Koristite pokret kucanja/dvostrukog kucanja kako biste odabrali ili otvorili stavku na ekranu.
●
Usmjerite prst na stavku na ekranu, a zatim kucnite jednim prstom zonu dodirne podloge ili dodirni
ekran kako biste odabrali datu stavku. Dvaput kucnite prstom na stavku kako biste je otvorili.
Zumiranje hvatanjem s dva prsta
Koristite pokret zumiranja hvatanjem s dva prsta za uvećavanje ili smanjivanje prikaza slike ili teksta.
●
Smanjite prikaz tako što ćete postaviti dva razmaknuta prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran, a
zatim ih približiti.
●
Uvećajte prikaz tako što ćete postaviti dva skupljena prsta na zonu dodirne podloge ili dodirni ekran, a
zatim ih razmaknuti.
Korištenje pokreta prstima na dodirnoj podlozi ili dodirnom ekranu.
21
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret pomicanja s dva prsta za kretanje dolje, gore ili bočno po stranici ili slici.
●
Stavite dva prsta, malo razdvojena, na zonu dodirne podloge, a zatim ih povlačite gore, dolje, lijevo ili
desno.
Kuckanje s dva prsta (samo dodirna podloga)
Koristite pokret kucanja s dva prsta kako biste otvorili meni za objekt na ekranu.
NAPOMENA: Kuckanjem s dva prsta obavlja se ista funkcija koju vrši desni klik dugmetom miša.
●
22
Kucnite s dva prsta zonu dodirne podloge kako biste otvorili meni s opcijama za odabrani objekt.
Poglavlje 4 Kretanje po ekranu
5
Zabavne funkcije
Koristite svoj HP računar za posao ili za zabavu kroz sastajanje s drugim osobama preko web kamere,
miksanje zvuka i videa ili povežite eksterne uređaje kao što su projektor, monitor, TV ili zvučnici. Pogledajte
Komponente na strani 3 kako biste pronašli funkcije za zvuk, video i kameru na računaru.
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima)
Računar ima web kameru (integriranu kameru) koja snima video i fotografije. Neki modeli omogućavaju
videokonferencije i razgovore na mreži putem prijenosa video-zapisa.
▲
Za pristup kameri odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Communication and Chat
(Komunikacija i ćaskanje) > CyberLink YouCam.
Korištenje audio funkcija
Možete preuzimati muziku i slušati je, prenositi audio sadržaj (uključujući radio) s weba, snimati audio ili
miksati zvuk i video radi kreiranja multimedijalnih sadržaja. Možete i reproducirati muzičke CD diskove na
računaru (na odabranim proizvodima) ili možete povezati vanjski optički pogon kako biste reproducirali CD
diskove. Da biste povećali uživanje tokom slušanja, povežite slušalice ili zvučnike.
Povezivanje zvučnika
Zvučnike možete priključiti na računar tako što ćete ih spojiti na USB priključak ili kombiniranu utičnicu za
audioizlaz (slušalice)/audioulaz (mikrofon) na računaru ili baznoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računarom, slijedite uputstva proizvođača uređaja. Da biste povezali
zvučnike za visoku kvalitetu zvuka na računar pogledajte Postavljanje HDMI zvuka na strani 26. Prije
povezivanja zvučnika, smanjite jačinu zvuka.
Povezivanje slušalica
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Regulatorne,
sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine.
Za pristup ovom dokumentu:
▲
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi)> HP Help and Support (HP pomoć i podrška) >
HP Documentation (HP dokumentacija).
Žičane možete povezati na kombiniranu utičnicu za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon) na računaru.
Da biste povezali bežične slušalice na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
Korištenje web kamere (samo na odabranim proizvodima)
23
Povezivane slušalica sa mikrofonom
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda, smanjite jačinu zvuka prije nego stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne sigurnosne informacije potražite u poglavlju Regulatorne,
sigurnosne i napomene o zaštiti životne sredine.
Pristupanje ovom dokumentu:
▲
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi)> HP Help and Support (HP pomoć i podrška) >
HP Documentation (HP dokumentacija).
Slušalice kombinirane sa mikrofonom zovu se naglavne slušalice sa mikrofonom. Naglavne slušalice s kablom
možete povezati na priključak za audio izlaz (slušalice) / audio ulaz (mikrofon) pomoću combo džeka na
računaru.
Da biste povezali bežične slušalice sa mikrofonom na računar, slijedite uputstva proizvođača uređaja.
Korištenje postavki za zvuk
Koristite postavke zvuka kako biste podesili jačinu zvuka sistema, promijenili zvuke sistema ili upravljali audio
uređajima.
Da biste prikazali ili promijenili postavke za zvuk:
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk), i
onda odaberite Sound (Zvuk) ili vaš audio softver.
NAPOMENA: Da biste vidjeli sav sadržaj Upravljačke ploče, odaberite prikaz s velikim ili malim ikonama,
umjesto prikaza Category(Katergorija).
Korištenje video funkcija
Vaš računar je snažan video uređaj koji vam omogućava gledanje prijenosa video zapisa s omiljenih web
lokacija te preuzimanje video sadržaja i filmova koje možete gledati na računaru kada niste povezani na
mrežu.
Da biste poboljšali uživanje u gledanju, koristite jedan od video priključaka i priključite vanjski monitor,
projektor ili TV.
VAŽNO: Pazite da vanjski uređaj bude povezan na odgovarajući priključak na računaru putem odgovarajućeg
kabla. Pogledajte upute proizvođača uređaja.
Za informacije o korištenju video funkcija pogledajte HP Support Assistant.
24
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
Povezivanje video uređaja pomoću VGA kabla (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: Da biste povezali VGA uređaj s računarom, trebate VGA kabl koji se prodaje zasebno.
Da biste vidjeli sliku sa ekrana računara na vanjskom VGA monitoru ili na projektoru radi prezentacije,
priključite monitor ili projektor na VGA priključak računara.
1.
Spojite VGA kabl monitora ili projektora na VGA priključak na računaru kako je prikazano na slici.
2.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka
ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran)
odaberite Adjust resolution (Podesi rezoluciju).
Povezivanje video uređaja pomoću HDMI kabla (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: Da biste povezali HDMI uređaj s računarom, trebate HDMI kabl koji se prodaje zasebno.
Da biste vidjeli sliku ekrana računara na TV-u ili monitoru visoke rezolucije, povežite uređaj visoke definicije
prema sljedećim uputama:
1.
Jedan kraj HDMI kabla spojite na HDMI priključak na računaru.
Korištenje video funkcija
25
2.
Priključite drugi kraj kabla na TV ili monitor visoke rezolucije.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike na ekranu istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu prošireno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipku fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite
rezoluciju ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka
ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran)
odaberite Adjust resolution (Podesi rezoluciju).
Postavljanje HDMI zvuka
HDMI je jedino video sučelje koje podržava video visoke rezolucije i audio visoke definicije. Nakon što
priključite HDMI TV na računar možete uključiti HDMI audio tako što ćete slijediti naredne korake:
1.
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Speakers (Zvučnici) koja se nalazi u području s obavještenjima
krajnje desno na programskoj traci, a zatim kliknite Playback devices (Uređaji za reproduciranje).
2.
Na kartici Playback (Reproduciranje), odaberite naziv digitalnog izlaznog uređaja.
3.
Kliknite Set Default (Postavi zadano), a zatim kliknite U redu (OK).
Da vratite audio na zvučnike računara:
1.
Desnim dugmetom miša kliknite ikonu Speakers (Zvučnici) koja se nalazi u području s obavještenjima
krajnje desno na programskoj traci, a zatim kliknite Playback devices (Uređaji za reprodukciju).
2.
Na kartici Playback (Reprodukcija), kliknite Speakers (Zvučnici).
3.
Kliknite Set Default (Postavi zadano), a zatim kliknite U redu (OK).
Povezivanje USB priključka Type-C (s omogućenom funkcijom Thunderbolt-3)
USB priključak Type-C (s omogućenom funkcijom Thunderbolt-3) povezuje opcionalni uređaj za prikaz visokedefinicije ili uređaj za podatke visokih performansi. Taj priključak pruža bolje performanse od VGA priključka
26
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
za vanjski monitor i poboljšava mogućnost digitalnog povezivanja. Priključci USB Type-C također
omogućavaju punjenje proizvoda kao što su mobiteli, laptop računari, tableti i MP3 plejeri, čak i kada je
računar isključen.
NAPOMENA: Thunderbolt je nova tehnologija. Instalirajte sve najnovije pogonske programe za Thunderbolt
uređaj prije povezivanja uređaja na Thunderbolt priključak. Thunderbolt kabl i Thunderbolt uređaj (prodaje se
odvojeno) moraju biti kompatibilni s operativnim sistemom Windows. Da biste utvrdili da li je vaš uređaj
certificiran za Thunderbolt za operativni sistem Windows, posjetite https://thunderbolttechnology.net/
products.
1.
Jedan kraj Thunderbolt-3 poveznika spojite na USB priključak Type-C na računaru.
2.
Uključite drugi kraj kabla u video uređaj u digitalni uređaj za prikaz.
3.
Pritišćite fn+f4 kako biste sliku na ekranu računara prebacivali između 4 načina prikaza.
●
Samo ekran računara: Prikaz slike ekrana samo na računaru.
●
Dvostruko: Prikaz slike ekrana istovremeno i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: Prikaz slike na ekranu i na računaru i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi ekran: Prikaz slike ekrana samo na vanjskom uređaju.
Svaki put kada pritisnete tipke fn+f4 stanje ekrana se mijenja.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, posebno ako želite odabrati opciju "Extend" (Proširi), podesite rezoluciju
ekrana vanjskog uređaja kako slijedi. Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) >
Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija). Pod stavkom Display (Ekran) odaberite Adjust
screen resolution (Podesi rezoluciju ekrana).
Otkrivanje i povezivanje žičanih ekrana pomoću funkcije MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) vam omogućava da na računar povežete više žičnih uređaja za prikaz tako što
ćete ih povezati na VGA priključak na računaru i također na VGA priključak ili DisplayPorts na vanjskom
čvorištu ili vanjskoj priključnoj stanici. Možete povezivati na više načina, zavisno od vrste grafičkog kontrolera
Korištenje video funkcija
27
instaliranog na vašem računaru i od toga da li vaš računar ima ugrađeni razavodnik. Da biste ustanovili koji je
hardver instaliran na računaru idite na Device Manager (Upravljanje uređajima).
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System and Security (Sistem i
sigurnost) > System (Sistem) > Device Manager (Upravitelj uređaja) da biste prikazali spisak svih
uređaja instaliranih na vašem računaru.
Povezivanje ekrana na računare sa Intel grafikom (sa ugrađenim čvorištem).
Sa vašim unutrašnjim čvorištem i Intel® grafičkim kontrolorom možete povezati do 3 uređaja za prikaz u
sljedećim konfiguracijama:
●
Dva DP monitora 1920 x 1200 DP povezana na računar + jedan VGA monitor 1920 x 1200 VGA povezan
na opcionalnu priključnu stanicu
●
Jedan DP monitor 2560 x 1600 DP povezan na računar + jedan VGA monitor 1920 x 1200 povezan na
opcionalnu priključnu stanicu
Da biste podesili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili na DisplayPort priključke (DP) na računaru
ili na priključnoj stanici.
2.
Kada Windows otkrije monitor povezan sa DP čvorištem, prikaže se dijaloški okvir DisplayPort Topology
Notification (Obavještenje o DisplayPort topologiji). Kliknite na odgovarajuće opcije da konfigurišete
svoje ekrane. Izbor više ekrana uključuje Duplicate (Dupliciraj), čime se sadržaj vašeg ekrana prenosi na
sve uključene uređaje za prikaz, ili Extend (Proširi), čime se slika vašeg ekrana raširi preko svih
uključenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: Ako se ovaj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite da je svaki uređaj za prikaz priključen u
odgovarajući priključak na razvodniku. Za više informacija, odaberite Start (Početak) > Control Panel
(Upravljačka ploča) > Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija) > Display (Ekran) >
Adjust resolution (Podesi rezoluciju).
Otkrivanje i povezivanje sa bežičnim ekranima kompatibilnim s funkcijom Miracast
(samo na odabranim proizvodima)
NAPOMENA: Da biste saznali koji tip ekrana imate (kompatibilni s funkcijom Miracast ili Intel WiDi),
pogledajte dokumentaciju koji ste dobili sa vašim TV-om ili sekundarnim ekranom.
Da biste otkrili i povezali se s bežičnim ekranima koji su kompatibilni s funkcijom Miracast, bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake navedene u nastavku.
Da biste otvorili Miracast:
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Appearance and Personalization
(Izgled i personalizacija) > Display (Ekran) > Connect to an external display (Poveži se na vanjski
ekran).
Otkrivanje i povezivanje sa ekranima certificiranim za Intel WiDi (samo na
odabranim proizvodima)
Koristite Intel WiDi bežični prikaz da biste bežično prikazali pojedinačne fajlove poput fotografija, muzike ili
video snimaka, ili da biste cijeli ekran računara identično prikazali na TV-u ili sekundarnom uređaju za
prikazivanje.
Intel WiDi, premium Miracast rješenje, omogućava jednostavno i besprijekorno uparivanje sa vašim
sekundarnim uređajem za prikazivanje; omogućava identičan prikaz preko punog ekrana; i poboljšava brzinu,
kvalitet i skaliranje.
28
Poglavlje 5 Zabavne funkcije
Da biste povezali na ekrane certificirane za Intel WiDi:
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Appearance and Personalization
(Izgled i personalizacija) > Display (Ekran) > Connect to an external display (Poveži se na vanjski
ekran).
Otvaranje funkcije Intel WiDi:
▲
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > Appearance and Personalization
(Izgled i personalizacija) > Display (Ekran) > Intel WiDi.
Korištenje video funkcija
29
6
Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: Računar može imati dugme za napajanje ili prekidač napajanja. Izraz dugme za napajanje se u
ovom vodiču koristi za upućivanje na sve vrste kontrola napajanja.
Isključivanje (zaustavljanje rada) računara
UPOZORENJE:
Prilikom isključivanja računara gube se podaci koje ranije niste sačuvali.
Naredbom za isključivanje zatvaraju se svi otvoreni programi, uključujući i operativni sistem, a nakon toga
isključuju ekran i računar.
Računar isključite u sljedećim situacijama:
●
Kad trebate zamijeniti bateriju ili pristupiti komponentama unutar računara
●
Kada priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne povezuje putem priključka univerzalne serijske
sabirnice (USB)
●
Ukoliko će računar biti van upotrebe i iskopčan sa vanjskog napajanja duže vrijeme
Iako računar možete isključiti pomoću dugmeta za napajanje, preporučeni postupak je korištenje naredbe za
isključivanje operativnog sistema Windows.
NAPOMENA: Ako je računar u stanju mirovanja ili hibernacije, morate najprije izaći iz stanja mirovanja ili
hibernacije da bi se računar mogao isključiti kratkim pritiskom na dugme za napajanje.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite Start (Početak) > Shut down (Isključi).
Ako je računar pasivan, a vi ne možete koristiti prethodni postupak isključivanja, isprobajte sljedeće vanredne
postupke prema priloženom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete. Odaberite ikonu Power (Napajanje), a zatim odaberite Shut down (Isključi).
●
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za napajanje najmanje 5 sekundi.
●
Isključite računar iz vanjskog napajanja.
●
Izvadite bateriju.
Postavljanje opcija napajanja
UPOZORENJE: Postoji nekoliko dobro poznatih osjetljivosti kada je računar u stanju mirovanja. Da biste
spriječili da neovlašteni korisnik pristupi podacima na vašem računaru, čak i kodiranim podacima, HP
preporučuje da svaki put kada računar nije u vašem fizičkom posjedovanju pokrenete hibernaciju umjesto
stanja mirovanja. Ovo je posebno važno kada svoj računar nosite na put.
Korištenje stanja za uštedu energije
Stanje mirovanja se omogućava prilikom sklapanja računara u fabrici. Kada je pokrenuto stanje mirovanja,
lampica napajanja treperi i ekran je isključen. Podaci s kojim ste radili sačuvaju se u memoriji.
30
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od mogućeg oštećenja audio i video sadržaja, gubitka funkcionalnosti
reproduciranja audio ili videozapisa ili gubitka podataka, stanje mirovanja i hibernacije ne pokrećite za vrijeme
operacija čitanja ili zapisivanja na disk ili vanjsku memorijsku karticu.
NAPOMENA: U stanju mirovanja ne možete pokrenuti nikakvu vrstu mrežnog povezivanja niti koristiti
funkcije računara.
Pokretanje stanja mirovanja i izlazak iz njega
Ako je računar uključen, stanje mirovanja možete pokrenuti na jedan od sljedećih načina:
●
Nakratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Zaklopite ekran.
●
Odaberite Start (Početak), kliknite strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim odaberite Sleep
(Stanje mirovanja).
Da biste izašli iz stanja mirovanja:
●
Kratko pritisnite dugme za napajanje.
●
Ako je ekran zatvoren, otvorite ga.
●
Pritisnite tipku na tastaturi.
●
Kucnite dodirnu podlogu ili prevucite prstom preko nje
Kad računar izađe iz stanja mirovanja, lampice napajanja se uključuju i računar se vraća na ekran na kojem ste
prestali raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste postavili traženje lozinke prilikom ponovnog aktiviranja računara, morate unijeti
svoju lozinku za Windows kako bi računar ponovo prikazivao sliku na ekranu.
Pokretanje i izlazak iz stanja hibernacije
Sistem je fabrički postavljen na pokretanje stanja hibernacije nakon perioda neaktivnosti kada radi na
baterijsko ili vanjsko napajanje, odnosno kada baterija dostigne kritičan nivo napunjenosti.
Postavke napajanja i vremena čekanja mogu se promijeniti u Kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows.
Za pokretanje stanja hibernacije:
▲
Odaberite Start (Početak), kliknite strelicu pored dugmeta Shut down (Isključi), a zatim kliknite
Hibernate (Pokreni stanje hibernacije).
Za izlazak iz stanja hibernacije:
▲
Kratko pritisnite dugme za napajanje.
Lampice napajanja se uključuju i vaš se rad vraća na ekran, na onom mjestu na kojem ste prestali raditi.
NAPOMENA: Ukoliko ste odredili traženje lozinke prilikom „buđenja“, morate unijeti svoju Windows lozinku
prije nego što se rad vrati na ekran.
Korištenje mjerača napajanja i postavke napajanja
Mjerač napajanja nalazi se u području s obavještenjima na krajnjem desnom uglu trake zadataka. Mjerač
napajanja omogućava vam brzo pristupanje postavkama napajanja i prikaz preostalog nivoa napunjenosti
baterije.
Postavljanje opcija napajanja
31
●
Da biste prikazali procenat preostalog nivoa napunjenosti baterije i trenutnog plana napajanja, postavite
pokazivač na ikonu mjerača napajanja.
●
Da biste koristili Opcije napajanja, ili da biste promijenili plan napajanja, odaberite ikonu mjerača
napajanja i odaberite neku stavku sa spiska.
Različite ikone mjerača napajanja pokazuju da li računar radi na baterijsko ili na vanjsko napajanje. Ikona
također prikazuje poruku ako je baterija dosegnula nizak ili kritičan nivo napunjenosti.
Postavljanje zaštite lozinkom za nastavak rada
Da biste podesili računar tako da zatraži upisivanje lozinke prilikom izlaska računara iz stanja mirovanja ili
hibernacije, slijedite ove korake:
1.
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System and Security (Sistem i
sigurnost) > Power Options (Opcije napajanja).
2.
U lijevom okviru odaberite Require a password on wakeup (Zahtijevaj lozinku prilikom izlaska iz
štedljivog načina rada).
3.
Odaberite Change Settings that are currently unavailable (Promijeni postavke koje trenutno nisu
dostupne).
4.
Odaberite Require a password (recommended) (Zahtijevaj lozinku (preporučuje se)).
NAPOMENA: Ako trebate izraditi ili promijeniti trenutnu lozinku za korisnički račun, odaberite Create or
change your user account password (Izradi ili promijeni lozinku za korisnički račun), a zatim slijedite
uputstva na ekranu. Ako ne trebate kreirati ili promijeniti lozinku za korisnički račun, idite na korak 5.
5.
Odaberite Save changes (Sačuvaj promjene).
Korištenje baterijskog napajanja
OPOMENA! Da biste smanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo bateriju koja je priložena uz
računar, zamjensku bateriju koju je obezbijedio HP ili kompatibilnu bateriju koja je kupljena od HP.
Računar radi na baterijsko napajanje uvijek kada nije priključen na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom.
Vijek trajanja baterije računara razlikuje se zavisno od postavki upravljanja napajanjem, programa koji se na
njemu pokreću, osvijetljenosti ekrana, vanjskih uređaja koji su povezani s računarom i ostalih faktorima.
Držanje baterije u računaru uvijek kada je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom puni bateriju i
štiti vaš rad u slučaju nestanka struje. Ako se u računaru nalazi napunjena baterija, a on radi na vanjskom
napajanju naizmjeničnom strujom putem adaptera naizmjenične struje, računar će prijeći na baterijsko
napajanje kada se adapter naizmjenične struje iskopča iz računara ili kada se prekine napajanje
naizmjeničnom strujom.
NAPOMENA: Kada iskopčate napajanje naizmjeničnom strujom, osvijetljenost ekrana automatski se
smanjuje kako bi se produžio vijek trajanja baterije. Odabrani računarski proizvodi mogu se prebacivati s
jednog grafičkog načina rada na drugi radi produženja vijeka trajanja baterije.
Korištenje alatke HP Battery check (HP provjera baterije)
Da biste pratili stanje baterije, ili ako se baterija više ne može puniti, pokrenite HP Battery Check (HP provjera
baterije) u aplikaciji HP Support Assistant. Ako program HP Battery Check (HP provjera baterije) pokaže da je
potrebno zamijeniti bateriju, kontaktirajte podršku.
Pokretanje alata HP Battery Check (HP provjera baterije):
1.
32
Spojite adapter naizmjenične struje s računarom.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: Računar mora biti povezan s vanjskim napajanjem kako bi alat HP Battery Check (HP
provjera baterije) mogao ispravno funkcionirati.
2.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > HP Help and Support (HP pomoć i podrška) >
HP Support Assistant.
– ili –
Odaberite ikonu upitnika na programskoj traci.
3.
Odaberite My PC (Moj računar), odaberite karticu Diagnostics and Tools (Dijagnostika i alati), a zatim
odaberite HP Battery Check (HP Provjera baterije).
Alat HP Battery Check (HP provjera baterije) ispituje bateriju i njene ćelije, utvrđujući da li ispravno rade, a
zatim izvještava o rezultatima ispitivanja.
Prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti baterije
▲
Pokazivač postavite na ikonu mjerača napunjenosti baterije na Windows radnoj površini u području s
obavještenjima u krajnjem desnom uglu trake zadataka.
Maksimalno produženje vremena pražnjenja baterije
Vrijeme pražnjenja baterije varira ovisno od funkcija koje koristite dok računar radi na baterijsko napajanje.
Maksimalno vrijeme pražnjenja baterije postepeno se skraćuje jer se kapacitet baterije neizbježno smanjuje.
Savjeti za produženje vremena pražnjenja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje ekrana.
●
Odaberite postavku Power saver (Štednja energije) u odjeljku Power Options (Opcije napajanja).
●
Uklonite bateriju koju može mijenjati korisnik kada se računar ne koristi duže od dvije sedmice.
●
Bateriju koju može mijenjati korisnik pohranite na hladnom i suhom mjestu.
Upravljanje niskim nivoima napunjenosti baterije
U ovom odjeljku se opisuju fabrički postavljena upozorenja i reakcije sistema. Neka upozorenja o niskim
nivoima napunjenosti baterije i reakcije sistema mogu se promijeniti putem opcije Power Options (Opcije
napajanja). Preference postavljene korištenjem Power Options (Opcije napajanja) ne utiču na lampice.
Prepoznavanje niskih nivoa napunjenosti baterije
Kada baterija kao jedini izvor napajanja za računar dostigne nizak ili kritičan nivo napunjenosti, dešava se
sljedeće:
●
Lampica baterije (samo odabrani proizvodi) pokazuje nizak ili kritično nizak nivo napunjenosti baterije.
– ili –
●
Ikona mjerača napajanja u području sa obavještenjima pokazuje obavještenje o niskom ili kritičnom
nivou napunjenosti baterije.
Ako je računar u stanju mirovanja, nakratko će ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i izgubiti sve
podatke koje niste prethodno sačuvali.
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada je dostupno vanjsko napajanje
▲
Priključite neki od sljedećih uređaja:
Postavljanje opcija napajanja
33
●
Adapter naizmjenične struje
●
Opcionalni uređaj za priključivanje ili proširenje
●
Opcionalni adapter za napajanje kupljen kao dodatna oprema od kompanije HP
Rješavanje problema niskog nivoa napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja
Da biste riješili problem niskog nivoa napunjenosti kada nije dostupan nijedan izvor napajanja, sačuvajte
podatke s kojim radite i isključite računar.
Uklanjanje baterije
Da biste uklonili bateriju:
UPOZORENJE: Ukoliko uklonite bateriju koja predstavlja jedini izvor napajanja za računar, može doći do
gubitka informacija. Da biste spriječili gubitak informacija, sačuvajte podatke s kojim ste radili i isključite
računar iz operativnog sistema Windows prije nego što uklonite bateriju.
34
1.
Preokrenite računar naglavačke na ravnu površinu.
2.
Odvrnite 11 zvjezdastih pričvrsnih vijaka (1) kako biste otpustili servisni poklopac.
3.
Uklonite servisni poklopac (2).
4.
Odvojite bateriju od matične ploče (1).
5.
Uklonite 3 vijka (2) koja pričvršćuju bateriju na računar.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
6.
Povucite jezičak baterije (3) da biste uklonili bateriju iz računara.
Štednja baterijskog napajanja
●
Odaberite postavke male potrošnje energije putem Opcija napajanja u Windows kontrolnoj tabli:
●
Isključite bežičnu i LAN vezu i izađite iz modemskih aplikacija kada ih ne koristite.
●
Iskopčajte vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite.
●
Zaustavite, onemogućite ili uklonite vanjske memorijske kartice koje ne koristite.
●
Smanjite osvijetljenost ekrana.
●
Prije nego prestanete s radom na računaru, pokrenite stanje mirovanja ili isključite kompjuter.
Odlaganje baterije koju može zamijeniti korisnik
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od požara ili opekotina, nemojte rastavljati, razbijati ili bušiti bateriju;
nemojte praviti kratki spoj na vanjskim kontaktima; nemojte odlagati bateriju u vatru ili u vodu.
Za informacije o ispravnom odlaganju baterije pogledajte Obavještenja o propisima, sigurnosti i zaštiti životne
sredine. Da biste pristupili korisničkim vodičima, odaberite opciju Start (Početak) > All Programs (Svi
programi) > HP Help and Support (HP Pomoć i podrška) > HP Documentation (HP dokumentacija).
Zamjena baterije
Alat HP Battery Check (HP provjera baterije) upozorava vas da bateriju morate zamijeniti kada se unutrašnja
ćelija ne puni ispravno ili kada je kapacitet baterije znatno oslabio. Ako je baterija eventualno pokrivena HP
garancijom, uputstva sadrže i identifikacijski broj garancije. Poruka vas upućuje na web stranicu kompanije HP
gdje možete naći više informacija o naručivanju zamjenske baterije.
Postavljanje opcija napajanja
35
Korištenje vanjskog napajanja izmjeničnom strujom
OPOMENA!
Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.
OPOMENA! Da biste smanjili mogućnost pojavljivanja sigurnosnih problema, koristite isključivo adapter
naizmjenične struje koji ste dobili s računarom, zamjenski adapter naizmjenične struje koji ste dobili od
kompanije HP ili kompatibilni adapter naizmjenične struje koji ste kupili od kompanije HP.
NAPOMENA: Za informacije o priključivanju na napajanje naizmjeničnom strujom pogledajte poster
Uputstva za postavljanje koji se nalazi u pakovanju računara.
Vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom obezbjeđuje se putem odobrenog adaptera za naizmjeničnu struju
ili opcionalnih uređaja za priključivanje ili proširenje.
Uključite računar na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom u svakoj od sljedećih okolnosti:
●
Kada punite ili kalibrirate bateriju
●
Kada instalirate ili mijenjate softver sistema
●
Prilikom zapisivanja informacija na CD, DVD ili BD disk (samo odabrani proizvodi)
●
Kada je aktivna funkcija Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
●
Kada izrađujete rezervnu kopiju ili vršite obnovu
Kad spojite računar na vanjsko napajanje naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Ako je računar uključen, ikona mjerača napajanja u području sa obavještenjima mijenja izgled.
Kad isključite računar iz vanjskog napajanja naizmjeničnom strujom, događa se sljedeće:
●
Računar se prebacuje na baterijsko napajanje.
●
Osvijetljenost ekrana automatski se smanjuje kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
Testiranje adaptera naizmjenične struje
Testirajte adapter naizmjenične struje ako računar pokazuje bilo koji od sljedećih simptoma kad je uključen u
napajanje naizmjeničnom strujom:
●
Računar se ne uključuje.
●
Ekran se ne uključuje.
●
Lampice napajanja su ugašene.
Da biste testirali adapter naizmjenične struje:
NAPOMENA: Sljedeće upute odnose se na računare s baterijama koje može mijenjati korisnik.
36
1.
Isključite računar.
2.
Uklonite bateriju iz računara.
3.
Priključite adapter naizmjenične struje na računar, a zatim ga uključite u utičnicu za naizmjeničnu struju.
4.
Uključite računar.
●
Ako se lampica napajanja uključi, adapter naizmjenične struje funkcionira ispravno.
●
Ako lampice napajanja ostanu isključene, adapter naizmjenične struje ne funkcionira i treba ga
zamijeniti.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Informacije o nabavci zamjenskog adaptera za napajanje naizmjeničnom strujom zatražite od odjela za
podršku.
Postavljanje opcija napajanja
37
7
Sigurnost
Zaštita računara
Standardne sigurnosne osobine, koje pruža operativni sistem Windows i Setup Utility (Uslužni program za
postavljanje) (BIOS) koje ne pripada operativnom sistemu Windows, mogu zaštititi osobne postavke i podatke
od raznih rizika.
NAPOMENA: Sigurnosna rješenja dizajnirana su budu sredstva za odvraćanje. Ova sredstva za odvraćanje
možda neće spriječiti krađu ili pogrešno rukovanje proizvodom.
NAPOMENA: Prije nego što pošaljete računar na servisiranje, napravite rezervne kopije podataka i izbrišite
povjerljive podatke, te uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA: Neke karakteristike navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem računaru.
NAPOMENA: Vaš računar podržava Computrace, internetsku uslugu praćenja i obnavljanja zasnovanu na
sigurnosti koja je dostupna u određenim regionima. Ako računar bude ukraden, Computrace može pratiti
računar ako neovlašteni korisnik pristupi internetu. Morate kupiti softver i pretplatiti se na uslugu kako biste
koristili Computrace. Za informacije o naručivanju softvera Computrace posjetite http://www.hp.com.
Rizik za računar
Sigurnosna funkcija
Neovlašteno korištenje računara
HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom, pametnom karticom,
karticom bez kontakata, registriranim otiscima prsta ili drugim
akreditivima za provjeru autentičnosti
Neovlašteni pristup programu Computer Setup (Postavljanje
računara) (BIOS)
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup*
(Postavljanje računara)
Neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska
Lozinka za DriveLock (samo na odabranim proizvodima) u
programu Computer Setup* (Postavljanje računara)
Neovlašteno pokretanje s opcionalnog eksternog optičkog
pogona (samo na odabranim proizvodima), opcionalnog
eksternog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima) ili s
unutrašnjeg mrežnog adaptera
Osobina Boot options (Opcije pokretanja) u funkciji Computer
Setup* (Postavljanje računara)
Neovlašteni pristup korisničkom računu operativnog sistema
Windows
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašteni pristup podacima
●
Softver HP Drive Encryption (HP šifriranje pogona) (samo na
odabranim proizvodima)
●
Windows Defender
Neovlašteni pristup funkciji Computer Setup (Postavljanje
računara) i drugim identifikacijskim informacijama sistema
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup*
(Postavljanje računara)
Neovlašteno uklanjanje računara
Utor za sigurnosni kabl (koristi se s opcionalnim sigurnosnim
kablom samo na odabranim proizvodima)
*Unaprijed instaliran uslužni program Computer Setup (Postavljanje računara) je zasnovan na ROM-u i može se koristiti i kada
operativni sistem ne radi ili se ne može učitati. Možete koristiti pokazivački uređaj (dodirna podloga, pokazivački štapić ili USB miš) ili
tastaturu za navigaciju i odabir stavki u programu Computer Setup (Postavljanje računara).
NAPOMENA:
38
Na tabletima bez tastature, možete koristiti dodirni ekran.
Poglavlje 7 Sigurnost
Korištenje lozinki
Lozinka je grupa znakova koje ste odabrali za osiguranje računarskih podataka. Može se postaviti nekoliko
vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite kontrolirati pristup podacima. Lozinke se mogu postavljati u
operativnom sistemu Windows ili u programu Computer Setup (Postavljanje računara), koji je unaprijed
instaliran na računaru.
●
Administratorske lozinke za BIOS i DriveLock se postavljaju u programu Computer Setup (Postavljanje
računara) i njima upravlja BIOS sistema.
●
Windows lozinke postavljaju se samo u operativnom sistemu Windows.
●
Ako zaboravite i korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock postavljenu u funkciji
Computer Setup (Postavljanje računara), tvrdi disk koji je zaštićen ovim lozinkama je trajno zaključan i
više se ne može koristiti.
Istu lozinku možete koristiti i za program Setup Utility (Postavljanje računara) i za sigurnosnu funkciju
sistema Windows. Istu lozinku možete koristiti i za druge osobine uslužnog programa Computer Setup
(Postavljanje računara).
Poslužite se sljedećim savjetima za kreiranje i čuvanje lozinki:
●
Prilikom izrade lozinki pridržavajte se zahtjeva koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za različite aplikacije ili web stranice, i nemojte koristiti svoju Windows
lozinku za bilo koju drugu aplikaciju ili web stranicu.
●
Koristite funkciju Password Manager (Upravitelj lozinkama) za aplikacije HP Client Security kako biste
pohranili korisnička imena i lozinke za sve web lokacije i aplikacije. Moći ćete ih bezbjedno pročitati u
budućnosti ako ih se ne budete mogli sjetiti.
●
Ne pohranjujte lozinke u fajl na računaru.
U sljedećim tabelama navedene uobičajene administratorske lozinke za Windows i BIOS sa opisima njihovih
funkcija.
Postavljanje lozinki u operativnom sistemu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup administratorskom računu za operativni sistem
Windows.
NAPOMENA: Postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup korisničkom računu za operativni sistem Windows.
*Za informacije o postavljanju administratorske lozinke za Windows ili korisničke lozinke za Windows, odaberite Start (Početak) > All
Programs (Svi programi) > HP Help and Support (HP Pomoć i podrška) > HP Support Assistant .
Postavljanje lozinki u funkciji Computer Setup (Postavljanje računara)
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup uslužnom programu Computer Setup (Postavljanje
računara).
Korištenje lozinki
39
Lozinka
Funkcija
NAPOMENA: Ako su omogućene funkcije za sprečavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda nećete moći
ukloniti lozinku dok se te funkcije ne onemoguće.
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutrašnjem tvrdom disku koji je zaštićen opcijom
DriveLock. Također se koristi za uklanjanje DriveLock zaštite.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima, da biste mogli
postaviti lozinku za DriveLock prethodno morate postaviti
administratorsku lozinku za BIOS.
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutrašnjem tvrdom disku koji je zaštićen opcijom
DriveLock, i postavljena je u opciji DriveLock Lozinke za vrijeme
procesa omogućavanja.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima, da biste mogli
postaviti lozinku za DriveLock prethodno morate postaviti
administratorsku lozinku za BIOS.
*Detalje o svakoj od ovih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali ovu lozinku, slijedite sljedeće korake:
Postavljanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar, i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje
jačine zvuka dok se ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u
program Computer Setup (Postavljanje računara).
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Create BIOS Administrator password (Kreiraj
administratorsku lozinku za BIOS), a zatim pritisnite enter.
3.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte lozinku.
4.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte novu lozinku ponovo da biste je potvrdili.
5.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj) i zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavno), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
40
Računari ili tableti s tastaturom:
Poglavlje 7 Sigurnost
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar, i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje
jačine zvuka dok se ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u
program Computer Setup (Postavljanje računara).
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Change BIOS Administrator password (Promijeni BIOS
administratorsku lozinku), a zatim pritisnite enter.
3.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu trenutnu lozinku.
4.
Kada bude zatraženo, ukucajte novu lozinku.
5.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu novu lozinku ponovo da biste je potvrdili.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj), a zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavno), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
Računari ili tableti s tastaturom:
▲
●
Uključite ili ponovo pokrenite računar, i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10
kako biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
▲
Isključite tablet. Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje
jačine zvuka dok se ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u
program Computer Setup (Postavljanje računara).
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Change BIOS Administrator password (Promijeni BIOS
administratorsku lozinku), a zatim pritisnite enter.
3.
Kada to od vas bude zatraženo, ukucajte vašu trenutnu lozinku.
4.
Kada od vas bude zatraženo da ukucate novu lozinku, ostavite polje praznim, i onda pritisnite enter.
5.
Kada od vas bude zatraženo da ponovo ukucate novu lozinku, ostavite polje praznim, i onda pritisnite
enter.
6.
Da biste sačuvali promjene i izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite ikonu
Save (Sačuvaj), a zatim slijedite upute na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavno), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Korištenje lozinki
41
Unos administratorske lozinke za BIOS
Kada se pojavi upit BIOS administrator password (Administratorska lozinka za BIOS), otkucajte lozinku
(koristeći iste tipke koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite enter. Nakon dva neuspješna
pokušaja unosa administratorske lozinke za BIOS, morate ponovo pokrenuti računar i pokušati ponovo.
Upravljanje lozinkom za DriveLock programa Computer Setup (samo na odabranim
proizvodima)
UPOZORENJE: Da se ne bi desilo da vaš tvrdi disk sa DriveLock zaštitom postane trajno neupotrebljiv,
zabilježite korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock na sigurno mjesto, daleko od vašeg
računara. Ako zaboravite obje lozinke za DriveLock, tvrdi disk će biti trajno zaključan i više se neće moći
koristiti.
DriveLock zaštita sprječava neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska. DriveLock opcija može biti primijenjena
samo na unutrašnji tvrdi disk ili diskove računara. Nakon što je DriveLock zaštita primijenjena na pogon,
morate unijeti lozinku da biste pristupili tom pogonu. Pogon mora biti umetnut u računar ili na napredni
replikator priključka da bi mu DriveLock lozinke mogle pristupiti.
Da biste primijenili DriveLock zaštitu na unutrašnji tvrdi disk, morate postaviti korisničku i glavnu lozinku u
programu Computer Setup (Postavljanje računara). Kod korištenja DriveLock zaštite obratite pažnju na
sljedeće:
●
Nakon što je DriveLock zaštita primijenjena na tvrdi disk, tvrdom disku se može pristupiti samo
unošenjem ili korisničke lozinke ili glavne lozinke.
●
Vlasnik korisničke lozinke trebao bi biti svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska. Vlasnik glavne
lozinke može biti ili administrator sistema ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička lozinka i glavna lozinka mogu biti identične.
●
Korisničku ili glavnu lozinku možete izbrisati samo kada sa diska uklonite DriveLock zaštitu.
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima, da biste mogli pristupiti funkcijama za DriveLock lozinku,
prethodno morate postaviti administratorsku lozinku za BIOS.
Postavljanje lozinke za DriveLock
Da biste postavili lozinku za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje računara), slijedite ove
korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
●
42
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje, a kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite tipku f10 kako
biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
Poglavlje 7 Sigurnost
2.
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer Setup
(Postavljanje računara).
Odaberite Security (Sigurnost), izvršite odabir za Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock, a zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: Kod odabranih proizvoda, možda ćete trebati postaviti lozinku za DriveLock i unijeti
administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Set DriveLock Master Pasword (Postavi glavnu lozinku za DriveLock) ili Set DriveLock
Pasword (Postavi lozinku za DriveLock) (samo na odabranim proizvodima), a zatim pritisnite enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Slijedite uputstva na ekranu kako biste postavili lozinku za DriveLock.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite Main (Glavni) odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Omogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Kod odabranih proizvoda, možda ćete morati slijediti ove upute kako biste omogućili funkciju DriveLock.
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
●
2.
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje, a kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite tipku f10 kako
biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer Setup
(Postavljanje računara).
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock, i zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: Kod odabranih proizvoda, možda će biti potrebno unijeti administratorsku lozinku za BIOS
i odaberite Set DriveLock Password (Postavi lozinku za DriveLock).
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Slijedite uputstva na ekranu kako biste odabrali stavke da omogućite funkciju DriveLock i unesite lozinke
kada bude zatraženo.
NAPOMENA: Kod odabranih proizvoda, možda ćete trebati otkucati DriveLock. Okvir prepoznaje
mala/velika slova.
5.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite Main (Glavni) odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Korištenje lozinki
43
Onemogućavanje funkcije DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara).
●
●
2.
Računari ili tableti s tastaturom:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje, a kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite tipku f10 kako
biste ušli u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Tableti bez tastature:
1.
Isključite tablet.
2.
Pritisnite dugme za napajanje u kombinaciji sa dugmetom za smanjenje jačine zvuka dok se
ne prikaže izbornik Pokretanja, a zatim kucnite F10 kako biste ušli u program Computer Setup
(Postavljanje računara).
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock, i zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: Kod odabranih proizvoda, možda će biti potrebno unijeti administratorsku lozinku za BIOS
i odaberite Set DriveLock Password (Postavi lozinku za DriveLock).
3.
Odaberite tvrdi disk kojim želite da upravljate, a zatim pritisnite enter.
4.
Slijedite uputstva na ekranu kako biste onemogućili DriveLock.
5.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara), odaberite Main (Glavni) odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim odaberite Yes (Da).
Unos lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Budite sigurni da je tvrdi disk umetnut u računar (ne u opcionalni priključni uređaj ili vanjski MultiBay).
Kad se od vas zatraži DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), unesite svoju korisničku ili glavnu lozinku
(služeći se istom vrstom tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite tipku enter.
Nakon tri neuspješna pokušaja unosa administratorske lozinke, morate ponovo pokrenuti računar i pokušati
ponovo.
Promjena lozinke za DriveLock (samo na odabranim proizvodima)
Da biste promijenili lozinku za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje računara), slijedite ove
korake:
1.
Isključite računar.
2.
Pritisnite dugme za napajanje.
3.
Kada vam bude tražena lozinka za DriveLock, otkucajte važeću korisničku lozinku za DriveLock ili
glavnu lozinku koju mijenjate, pritisnite enter, a zatim pritisnite ili kucnite f10 kako biste ušli u program
Computer Setup (Postavljanje računara).
4.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska),
odaberite DriveLock, a zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: Kod odabranih proizvoda, možda će biti potrebno unijeti administratorsku lozinku za BIOS
i odaberite Set DriveLock Password (Postavi lozinku za DriveLock).
5.
44
Odaberite tvrdi disk kojim želite da upravljate, a zatim pritisnite enter.
Poglavlje 7 Sigurnost
6.
Izvršite odabir kako biste promijenili lozinku, a zatim slijedite zahtjeve na ekranu za unos lozinki.
NAPOMENA: Opcija Promjena glavne lozinke za DriveLock je vidljiva samo ako je u koraku 3, na
zahtjev lozinke za DriveLock, data glavna lozinka.
7.
Da biste izašli iz programa Computer Setup (Postavljanje računara) odaberite Main (Glavni), odaberite
Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje antivirusnog softvera
Kada računar koristite za pristupanje e-pošti, mreži ili internetu, potencijalno ga izlažete računarskim
virusima. Računarski virusi mogu onemogućiti rad operativnog sistema, programa ili uslužnih programa,
odnosno dovesti do njihovog nepravilnog rada.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih te u većini slučajeva popraviti prouzrokovanu štetu.
Da biste osigurali stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa, antivirusni softver mora biti redovno ažuriran.
Windows Defender je unaprijed instaliran na vaš računar. Preporučujemo vam da i dalje koristite antivirusni
program kako biste u potpunosti zaštitili računar.
Za više informacija o računarskim virusima, pristupite programu HP Support Assistant.
Korištenje softvera zaštitnog zida
Funkcija zaštitnih zidova je da spriječe neovlašteni pristup sistemu ili mreži. Zaštitni zid može biti softverski
program koji instalirate na računaru i/ili mrežu, ili može biti rješenje sačinjeno od kombinacije hardvera i
softvera.
Postoje dva tipa zaštitnog zida:
●
Zaštitni zidovi na računaru domaćinu—softver koji štiti samo onaj računar na koji je instaliran.
●
Zaštitni zidovi na mreži—instaliraju se između DSL ili kablovskog modema i kućne mreže kako bi štitili
sve računare u mreži.
Kada je zaštitni zid instaliran na sistem, svi podaci koji se šalju na sistem i sa njega se prate i upoređuju sa
skupom korisnički definiranih sigurnosnih kriterija. Svi podaci koji ne ispunjavaju te kriterije se blokiraju.
Moguće je da je zaštitni zid već instaliran na vašem računaru ili mrežnoj opremi. Ako nije, dostupna su
softverska rješenja za zaštitni zid.
NAPOMENA: U određenim okolnostima zaštitni zid može blokirati pristup internetskim igrama, ometati
štampače ili zajedničko korištenje datoteka na mreži ili blokirati ovlaštene priloge e-pošte. Da biste
privremeno riješili problem, onemogućite zaštitni zid, obavite željeni zadatak te ponovno omogućite zaštitni
zid. Za trajno rješavanje problema, izvršite ponovnu konfiguraciju zaštitnog zida.
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranih verzija
UPOZORENJE: Kompanija Microsoft® šalje upozorenja u vezi sa ključnim ažuriranim verzijama. Da biste
zaštitili računar od sigurnosnih upada i računarskih virusa, instalirajte sve ključne ažurirane verzije kompanije
Microsoft čim primite upozorenje.
Možete odabrati da li se će se ažuriranja instalirati automatski. Da biste promijenili postavke, odaberite Start
(Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) >System and Security (Sistem i sigurnost) > Windows Update
(Ažuriranje operativnog sistema Windows) > Change settings (Promijeni postavke), a zatim slijedite upute na
ekranu.
Korištenje antivirusnog softvera
45
Korištenje programa HP Client Security (samo na odabranim
proizvodima)
Softver HP Client Security je unaprijed instaliran na vašem računaru. Ovom softveru se može pristupiti putem
ikone HP Client Security u krajnjem desnom uglu programske trake ili putem opcije Control Panel (Upravljačka
ploča) operativnog sistema Windows. On pruža sigurnosne funkcije koje pomažu protiv neovlaštenog pristupa
računaru, mrežama i ključnim podacima. Za više informacija pogledajte odjeljak Help (Pomoć) za softver HP
Client Security.
Korištenje programa HP Touchpoint Manager (samo na
odabranim proizvodima)
HP Touchpoint Manager je IT rješenje zasnovano na oblaku koje omogućava kompanijama da efikasno
upravljaju imovinom kompanije i osiguraju je. HP Touchpoint Manager pomaže u zaštiti uređaja od
zlonamjernih programa i drugih napada, prati ispravnost uređaja i omogućava kupcima da skrate vrijeme
rješavanja pitanja sigurnosti i uređaja krajnjeg korisnika. Korisnici mogu brzo preuzeti i instalirati softver, koji
je veoma rentabilan u odnosu na tradicionalna interna rješenja. Za više informacija, pogledajte
http://www.hptouchpointmanager.com.
Instaliranje opcionalnog sigurnosnog kabla (samo na odabranim
proizvodima)
Sigurnosni kabl (kupuje se zasebno) zamišljen je kao sredstvo odvraćanja, ali nije sigurno da će zaštititi
računar od pogrešnog rukovanja ili krađe. Da biste sigurnosni kabl s računar, slijedite upute proizvođača
uređaja.
Korištenje čitača otiska prsta (samo na odabranim proizvodima)
Integrirani čitači otiska prsta su dostupni na odabranim proizvodima. Da biste koristili čitač otiska prsta,
morate registrirati otiske prstiju u Upravitelju akreditivima programa HP Client Security. Pogledajte odjeljak
Help (Pomoć) softvera HP Client Security.
Nakon što pohranite otiske prstiju u Upravitelju akreditivima, možete koristiti upravitelj lozinkama programa
HP Client Security kako biste pohranili i popunili korisnička imena i lozinke u podržanim web stranicama i
aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta je mali metalni senzor koji se nalazi na nekom od navedenih područja računara:
●
blizu donjeg dijela dodirne podloge
●
sa desne strane tastature
●
na gornjoj desnoj strani ekrana
●
na lijevoj strani ekrana
U zavisnosti od modela proizvoda, čitač može biti postavljen horizontalno ili vertikalno. U oba slučaja
potrebno je preći prstom okomito u odnosu na metalni senzor.
46
Poglavlje 7 Sigurnost
8
Održavanje
Veoma je važno da redovno održavate računar kako bi bio u optimalnom stanju. U ovom poglavlju se
objašnjava kako se koriste alati kao što su Disk Defragmenter (program za defragmentiranje diska) i Disk
Cleanup (program za uklanjanje suvišnih fajlova s diska). U njemu se saopćavaju i upute za ažuriranje
programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računara te savjeti za nošenje računara na put (ili slanje).
Poboljšavanje učinkovitosti
Izvršavanjem redovnih zadataka održavanja pomoću alatki kao što su Disk Defragmenter (program za
defragmentiranje diska) i Disk Cleanup (program za uklanjanje suvišnih fajlova s diska) možete poboljšati
performanse računara.
Korištenje funkcije Disk Defragmenter (Defragmentacija diska)
HP preporučuje korištenje programa Disk Defragmenter za defragmentiranje tvrdog diska najmanje jednom
mjesečno.
NAPOMENA: Nije potrebno pokretati Defragmentaciju diska na čvrstim diskovima.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Defragmenter (Defragmentacija diska):
1.
Povežite računar na napajanje naizmjeničnom strujom.
2.
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System and Security (Sistem i
sigurnost) > Administrative Tools (Administrativni alati), a zatim odaberite Defragment your hard
drive (Defragmentirajte tvrdi disk).
NAPOMENA: Windows sadrži osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja
poboljšava sigurnost računara. Moguće je da će se od vas tražiti da date dozvolu ili unesete lozinku
prilikom izvršavanja radnji kao što su instaliranje softvera, pokretanje uslužnih programa ili mijenjanje
postavki operativnog sistema Windows. Pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da
biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška), odaberite Start (Početak) > All Programs
(Svi programi) > HP Help and Support (HP Pomoć i podrška).
Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Help (Pomoć) softvera za defragmentaciju diska.
Korištenje funkcije Disk Cleanup (Čišćenje diska)
Funkcija Disk Cleanup (Čišćenje diska) traži suvišne fajlove na tvrdom disku koje možete sigurno izbrisati kako
biste oslobodili prostor na disku i omogućili računaru da efikasnije radi.
Da biste pokrenuli funkciju Disk Cleanup (Čišćenje diska):
1.
Odaberite Start (Početak) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System and Security (Sistem i
sigurnost) > Administrative Tools (Administrativni alati), a zatim odaberite Free up disk space
(Oslobodi prostor na disku).
2.
Slijedite upute na ekranu.
Poboljšavanje učinkovitosti
47
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk tako što parkira pogon i zaustavlja zahtjeve za podacima ako je ispunjen neki
od sljedećih uslova:
●
Ako ispustite računar.
●
Ako pomjerate računar sa zatvorenim ekranom dok računar radi na baterijsko napajanje.
Ubrzo nakon što se završi neki od tih događaja, HP 3D DriveGuard vraća tvrdi disk u normalni način rada.
NAPOMENA: Samo unutrašnji tvrdi diskovi su zaštićeni funkcijom HP 3D DriveGuard. Tvrdi disk koji je
instaliran u opcionalni priključni uređaj ili je povezan na USB priključak nije zaštićen funkcijom HP 3D
DriveGuard.
NAPOMENA: S obzirom da solid-state pogoni (SSD) nemaju pomične dijelove, funkcija HP 3D DriveGuard za
te pogone nije neophodna.
Više informacija potražite u odjeljku Pomoć za funkciju HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa funkcije HP 3D DriveGuard
Lampica tvrdog diska na računaru mijenja boju kako bi prikazala da je pogon u ležištu primarnog tvrdog diska
i/ili pogon u ležištu sekundarnog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima) parkiran. Da biste utvrdili da
li je pogon trenutno zaštićen ili da li je parkiran, pogledajte ikonu na radnoj površini sistema Windows u
području s obavještenjima, u krajnjem desnom uglu programske trake.
Ažuriranje programa i pogonskih programa
HP preporučuje da redovno ažurirate programe i pogonske programe. Ažuriranje softvera može riješiti
probleme i omogućiti nove funkcije i opcije na računaru. Na primjer, starije grafičke komponente možda neće
dobro funkcionirati sa najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih pogonskih programa vaša oprema neće
postizati maksimalni učinak.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP aplikacija i pogonskih programa idite na http://www.hp.com/support.
Pored toga, prijavite se za primanje automatskih obavještenja o ažuriranim verzijama kada postanu
dostupne.
Ako želite ažurirati programe i pogonske programe, slijedite sljedeća uputstva:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Windows Update (Ažuriranje operativnog
sistema Windows).
2.
Slijedite upute na ekranu.
Čišćenje računara
Za bezbjedno čišćenje računara koristite sljedeće proizvode:
48
●
Dimetil benzil amonijum hlorid maksimalne koncentracije 0,3 (na primjer, jednokratne maramice
različitih proizvođača).
●
Bezalkoholna tekućina za čišćenje stakla
●
Blagi sapun razblažen u vodi
●
Suha krpa od mikrovlakana ili jelenske kože (krpa protiv statičkog elektriciteta, bez masnoća)
●
Maramice protiv statičkog elektriciteta
Poglavlje 8 Održavanje
UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje jakih otapala za čišćenje koja mogu trajno oštetiti računar. Ako niste
sigurni da li je neko sredstvo za čišćenje bezbjedno za računar, provjerite sadržaj proizvoda kako biste bili
sigurni da u datom sredstvu nema sastojaka kao što su alkohol, aceton, amonijum hlorid, metilen hlorid i
hidrokarbonati.
Vlaknasti materijali, kao što su papirni ubrusi, mogu ostaviti ogrebotine na računaru. S vremenom se u
ogrebotinama mogu nagomilati nakupine prljavštine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Za sigurno čišćenje računara slijedite postupke opisane u ovom odjeljku.
OPOMENA!
Da biste spriječili strujni udar ili oštećenja komponenata nemojte čistiti računar dok je uključen.
1.
Isključite računar.
2.
Isključite napajanje naizmjeničnom strujom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje s vlastitim napajanjem.
UPOZORENJE: Da biste spriječili moguća oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte prskati sredstva za
čišćenje ili tekućine direktno na površinu računara. Curenje tekućina po površini može trajno oštetiti
unutrašnje komponente.
Čišćenje ekrana
Lagano prebrišite ekran mekom krpom bez dlačica koja je navlažena bezalkoholnim sredstvom za čišćenje
stakla. Pazite da ekran bude suh prije nego što ga zatvorite.
Čišćenje stranica ili poklopca
Za čišćenje stranica ili poklopca koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože navlaženu nekim ranije
spomenutim sredstvom za čišćenje ili odgovarajuću jednokratnu maramicu.
NAPOMENA: Prilikom čišćenja poklopca računara koristite kružne pokrete da biste bolje odstranili
prljavštinu i nakupine.
Čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša (samo na odabranim proizvodima)
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja unutrašnjih komponenti, nemojte koristiti
papučicu usisivača za čišćenje tastature. Usisivač može ostaviti kućne otpatke na površini tastature.
UPOZORENJE:
tipki.
Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti, pazite da tekućine ne dospiju između
●
Za čišćenje dodirne podloge, tastature ili miša koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenske kože
navlaženu nekim od ranije spomenutih sredstava za čišćenje ili koristite odgovarajuću jednokratnu
maramicu.
●
Da biste spriječili sljepljivanje tipki i odstranili prašinu, dlačice i čestice s tastature, koristite spremnik
kompresovanog zraka sa slamkom.
Nošenje računara na put ili transportiranje
Ako morate nositi računar na put ili ga transportirati, evo nekih savjeta koje trebate imate na umu kako biste
održali sigurnost opreme.
●
Pripremite računar za putovanje i transport:
Nošenje računara na put ili transportiranje
49
◦
Napravite rezervnu kopiju podataka na vanjskom pogonu.
◦
Uklonite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su memorijske kartice.
◦
Isključite, a zatim iskopčajte sve vanjske uređaje.
◦
Isključite računar.
●
Ponesite sa sobom rezervnu kopiju informacija. Čuvajte rezervnu kopiju odvojeno od računara.
●
Kada putujete avionom, nosite računar kao ručni prtljag; nemojte ga prijavljivati sa ostatkom prtljage.
UPOZORENJE: Ne izlažite pogon magnetnim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju uređaje za provjeru na aerodromu i sigurnosne detektore metala. Pokretne trake na
aerodromima i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu koriste rendgenske zrake
umjesto magnetizma i ne oštećuju pogone.
●
Ako planirate koristiti računar u avionu, slušajte za vrijeme leta obavještenja o tome kada je dozvoljeno
koristiti računar. Korištenje računara u avionu dozvoljeno je samo uz odobrenje aviokompanije.
●
Ukoliko transportujete računar ili disk, koristite prikladni zaštitni omot za pakovanje i oznaku
“LOMLJIVO”.
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti zabranjeno u nekim okruženjima. Takva ograničenja mogu se
odnositi na korištenje u letjelicama, u bolnicama, u blizini eksploziva ili na opasnim lokacijama. Ako
imate nedoumica o pravilima koja se odnose na korištenje bežičnog uređaja u računaru, tražite
odobrenje za korištenje računara prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inostranstvo, pridržavajte se sljedećih preporuka:
◦
Provjerite carinske propise o vašem računaru za svaku zemlju ili region u vašem planu puta.
◦
Provjerite zahtjeve vezane za kabl za napajanje i adapter za svaku od lokacija na kojima planirate
koristiti računar. Napon, frekvencije i konfiguracije utičnica se razliku.
OPOMENA! Da biste umanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne
pokušavajte uključivati računar preko pretvarača napona koji se prodaju za uređaje.
50
Poglavlje 8 Održavanje
9
Izrada rezervnih kopija i obnova
Računar sadrži alate operativnog sistema Windows i kompanije HP koji omogućavaju zaštitu i, po potrebi,
povrat informacija ako to bude potrebno. Te alatke vam pomažu da, u nekoliko jednostavnih koraka, vratite
računar u pravilno radno stanje. Ovo poglavlje pruža informacije o sljedećim procesima:
●
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
●
Obnavljanje i popravljanje sistema
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
Obnavljanje nakon pada sistema je potpuno samo onoliko koliko je potpuna posljednja rezervna kopija.
1.
Nakon što izvršite uspješno postavljanje računara, kreirajte HP medije za obnavljanje. Ovim korakom
kreira se DVD disk operativnog sistema Windows 7 i DVD za Obnavljanje pogonskih programa. Rezervna
kopija DVD diska sistema Windows se može koristiti za ponovno instaliranje originalnog operativnog
sistema u slučajevima kada je tvrdi disk oštećen ili zamijenjen. DVD disk za Obnavljanje pogonskih
programa instalira određene pogonske programe i aplikacije. Pogledajte Izrada medija za obnovu
pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator diska za obnovu) na strani 52.
2.
Koristite alate za izradu rezervne kopije i obnavljanje u sistemu Windows kako biste uradili sljedeće:
●
pravljenje rezervnih kopija pojedinačnih dokumenata i fascikli,
●
Izrada rezervne kopije cjelokupnog tvrdog diska (samo na odabranim proizvodima)
●
Izrada diskova za obnovu sistema (samo na odabranim proizvodima) pomoću instaliranog optičkog
pogona (samo na odabranim proizvodima) ili opcionalnog eksternog optičkog pogona
●
Kreiranje referentnih tačaka za obnavljanje sistema
NAPOMENA: U ovom vodiču je opisan pregled opcija za izradu rezervne kopije, obnavljanje i popravljanje. Za
više detalja o alatkama pogledajte odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku
Help and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Za slučaj nestabilnosti sistema HP preporučuje da odštampate postupke za obnovu i sačuvate
ih za kasniju upotrebu.
U slučaju pada sistema, za obnovu sadržaja kompjutera možete koristiti rezervne kopije fajlova. Pogledajte
Izrada rezervnih kopija podataka na strani 52.
Smjernice
●
Kada kreirate medije za obnovu ili rezervne kopije pohranjujete na diskove, koristite neke od sljedećih
vrsta diskova (kupuju se zasebno): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ili DVD±RW. Upotrijebljeni
diskovi zavisit će od vrste optičkog pogona koja se koristi.
●
Provjerite da li je računar uključen u napajanje naizmjeničnom strujom prije pokretanja procesa izrade
rezervnih kopija ili kreiranja diskova za obnovu.
Kreiranje medija za obnavljanje i rezervnih kopija
51
Izrada medija za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc Creator (Kreator diska
za obnovu)
HP Recovery Disc Creator je softverski program koji nudi alternativan način izrade medija za oporavak. Nakon
uspješnog postavljanja računara možete izraditi medije za obnovu pomoću programa HP Recovery Disc
Creator. Ovaj medij za obnovu vam omogućava da ponovo instalirate izvorni operativni kao i odabrane
pogonske programe i aplikacije u slučaju oštećenja tvrdog diska. HP Recovery Disc Creator može izraditi dvije
vrste DVD-ova za obnovu:
●
DVD sistema Windows 7 - instalira operativni sistem bez dodatnih pogonskih programa ili aplikacija.
●
DVD za Obnovu pogonskih programa - instalira samo određene pogonske programe i aplikacije, na isti
način kao što uslužni program HP Software Setup instalira pogonske programe i aplikacije.
Izrada medija za obnovu
NAPOMENA: DVD operativnog sistema Windows 7 može se kreirati samo jednom. Nakon kreiranja DVD diska
sistema Windows, opcija za izradu tih medija neće biti dostupna.
Kreiranje DVD diska sistema Windows:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i alati)
> HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite Windows disk.
3.
S padajućeg menija odaberite pogon za snimanje (prženje) medija za obnovu.
4.
Kliknite dugme Create (Kreiraj) da biste započeli proces snimanja.
Nakon kreiranja DVD diska operativnog sistema Windows 7, kreirajte DVD za Obnovu pogonskih programa:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Productivity and Tools (Produktivnost i alati)
> HP Recovery Disc Creator.
2.
Odaberite Disk pogonskih programa.
3.
S padajućeg menija odaberite pogon za snimanje (prženje) medija za obnovu.
4.
Kliknite dugme Create (Kreiraj) da biste započeli proces snimanja.
Izrada rezervnih kopija podataka
Medij za popravku sistema i prvobitnu rezervnu kopiju trebate kreirati odmah nakon početnog postavljanja
sistema. Kako dodajete novi softver i fajlove sa podacima, trebalo bi da nastavite sa redovnom izradom
rezervnih kopija vašeg sistema kako biste održali svježinu kopija. Trebate kreirati i medije za popravak
sistema Windows (samo na odabranim proizvodima) koji se koriste za pokretanje računara i popravak
operativnog sistema u slučaju nestabilnosti ili kvara sistema. Vaše prve i naredne rezervne kopije
omogućavaju obnovu podataka i postavki u slučaju kvara.
Možete izraditi rezervnu kopiju podataka na vanjskom optičkom disku, mrežnom disku ili diskovima.
Kod pravljenja rezervnih kopija obratite pažnju na sljedeće:
52
●
Lične fajlove pohranite u biblioteku Documents (Dokumenti) i redovito izrađujte njihove rezervne kopije.
●
Izradite rezervnu kopiju šablona koji su pohranjeni u njihovim srodnim direktorijima.
Poglavlje 9 Izrada rezervnih kopija i obnova
●
Snimanjem slike ekrana na kojoj se vide postavke sačuvajte prilagođene postavke koje se pojavljuju na
prozoru, alatnoj traci ili traci menija. Ekranska snimka može vam uštedjeti vrijeme u slučaju da morate
ponovo uspostaviti početne vrijednosti svojih željenih opcija.
●
Kada rezervne kopije pohranjujete na diskove, označite brojkama svaki disk prije uklanjanja iz pogona.
NAPOMENA: Za detaljne upute o različitim mogućnostima izrade rezervne kopije i obnove, potražite
informacije o ovim temama u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help
and Support (Pomoć i podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
NAPOMENA: Windows sadrži osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja poboljšava
sigurnost računara. Moguće je da ćete morati dati dozvolu ili unijeti lozinku za zadatke kao što su instaliranje
softvera, pokretanje uslužnih programa ili promjena postavki operativnog sistema Windows. Pogledajte
odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška)
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Kreiranje rezervne kopije pomoću opcije Windows Backup and Restore (Izrada rezervne kopije i obnavljanje u
sistemu Windows):
NAPOMENA: Proces pravljenja rezervne kopije može trajati više od jednog sata, zavisno od veličine fajlova i
brzine računara.
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Maintenance (Održavanje) > Backup and
Restore (Izrada rezervnih kopija i obnavljanje).
2.
Slijedite uputstva na ekranu kako biste postavili rezervnu kopiju, kreirali sliku sistema (samo na
odabranim proizvodima) ili kreirali medije za popravak sistema (samo na odabranim proizvodima).
Izvođenje obnavljanja sistema
U slučaju pada ili nestabilnosti sistema računar osigurava sljedeće alatke za obnovu fajlova:
●
Windows alatke za obnovu: Pomoću funkcije Windows Backup and Restore (Izrada rezervne kopije i
obnavljanje) možete vratiti podatke čiju ste rezervnu kopiju prethodno izradili. Možete koristiti i funkciju
operativnog sistema Windows Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja) za rješavanje problema
koji mogu spriječiti ispravno pokretanje operativnog sistema Windows.
●
f11 alati za obnavljanje (samo na odabranim proizvodima): U slučaju pada sistema možete koristiti
alatke za obnovu f11 da biste obnovili prvobitnu sliku tvrdog diska. Slika uključuje Windows operativni
sistem i softverske programe instalirane u tvornici.
NAPOMENA: Ako ne možete pokrenuti računar niti koristiti medije za popravak sistema koje ste ranije
izradili (samo na odabranim proizvodima), morate kupiti DVD s operativnim sistemom Windows 7 kako biste
mogli pokrenuti računar i popraviti operativni sistem. Za dodatne informacije pročitajte Korištenje medija s
operativnim sistemom Windows 7 na strani 55.
Korištenje Windows alatki za obnovu
Uz pomoć alatki operativnog sistema Windows za obnovu možete:
●
Obnoviti pojedinačne fajlove
●
Vratiti računar na prethodnu tačku za obnovu sistema
●
Obnoviti podatke pomoću alatki za obnovu
NAPOMENA: Za detaljne upute o različitim mogućnostima obnove i oporavka, potražite informacije o ovim
temama u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i
podrška) odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Izvođenje obnavljanja sistema
53
NAPOMENA: Windows sadrži osobinu User Account Control (Kontrola korisničkog računa) koja poboljšava
sigurnost računara. Moguće je da ćete morati dati dozvolu ili unijeti lozinku za zadatke kao što su instaliranje
softvera, pokretanje uslužnih programa ili promjena postavki operativnog sistema Windows. Pogledajte
odjeljak Help and Support (Pomoć i podrška). Da biste pristupili odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška)
odaberite Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Da biste vratili informacije za koje ste prethodno izradili rezervnu kopiju:
1.
Odaberite Start (Početak) > All Programs (Svi programi) > Maintenance (Održavanje) > Backup and
Restore (Izrada rezervnih kopija i obnavljanje).
2.
Slijedite uputstva na ekranu kako biste obnovili sistemske postavke, računar (samo na odabranim
proizvodima) ili fajlove.
Da biste vratili informacije pomoću funkcije Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja) slijedite ove
korake:
UPOZORENJE: Neke opcije Popravka prilikom pokretanja će u potpunosti izbrisati i ponovno formatirati tvrdi
disk. Svi dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran na računar biće trajno uklonjen.
Kad se ponovno formatiranje završi, postupkom obnove vraćaju se operativni sistem, pogonski programi,
softver i uslužni programi iz rezervne kopije korištene za obnovu.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Ukoliko je moguće, provjerite da li postoji particija Windows.
Da biste provjerili postoji li particija operativnog sistema Windows, odaberite Start (Početak) >
Computer (Računar).
NAPOMENA: Ukoliko se Windows particija ne nalazi na listi, morate obnoviti operativni sistem kao i sve
programe koristeći DVD diskove sistema Windows 7 medija Driver Recovery (Obnavljanje upravljačkih
programa). Za dodatne informacije pročitajte Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7
na strani 55.
3.
Ako je Windows particija navedena, ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite f8 prije nego se učita
operativni sistem Windows.
4.
Odaberite Startup Repair (Popravak prilikom pokretanja).
5.
Slijedite uputstva na ekranu.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o obnavljanju pomoću alatki operativnog sistema Windows, odaberite
Start (Početak) > Help and Support (Pomoć i podrška).
Korištenja f11 alata za obnovu (samo na odabranim proizvodima)
UPOZORENJE: Korištenjem tipke f11 sadržaj tvrdog diska briše se u cjelosti i on se ponovo formatira. Svi
dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran na računar biće trajno uklonjen. Alatka za
obnovu f11 ponovno instalira operativni sistem, HP programe i pogonske programe koji su instalirani u
fabrici. Softver koji nije bio instaliran u fabrici mora se instalirati ponovno.
54
Poglavlje 9 Izrada rezervnih kopija i obnova
Za obnovu prvobitne slike tvrdog diska pomoću alatke f11:
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Također provjerite postoji li particija HP Recovery (HP obnova): kliknite Start (Početak), desnim
dugmetom miša kliknite Computer (Računar), kliknite Manage (Upravljaj), a zatim kliknite Disk
Management (Upravljanje diskom).
NAPOMENA: Ukoliko se HP particija za obnavljanje ne nalazi na listi, morate napraviti obnavljanje
operativnog sistema i programa koristeći DVD diskove operativnog sistema Windows 7 i medija Driver
Recovery (Obnavljanje upravljačkih programa). Za dodatne informacije pročitajte Korištenje medija s
operativnim sistemom Windows 7 na strani 55.
3.
Ako se HP particija za oporavak nalazi na spisku, ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite f11 prije
nego se učita operativni sistem Windows.
4.
Pritisnite tipku f11 dok je na ekranu prikazana poruka “Press <F11> for recovery” ("Pritisnite tipku
<F11> za obnovu").
5.
Slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje medija s operativnim sistemom Windows 7
Ako ne možete pokrenuti medije za obnovu koje ste ranije izradili pomoću softvera HP Recovery Disc Creator
(samo odabranim proizvodima), morate kupiti DVD s operativnim sistemom Windows 7 kako biste mogli
pokrenuli računar i popraviti operativni sistem.
Da biste naručili DVD s operativnim sistemom Windows 7, idite na HP-ovu web lokaciju. Za podršku u SAD-u
idite na http://www.hp.com/support. Za podršku širom svijeta idite na http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html. DVD možete naručiti i pozivom odjelu za podršku. Za kontakt informacije
pročitajte brošuru Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi širom svijeta) koja se isporučuje uz
računar.
UPOZORENJE: Korištenjem DVD-a s operativnim sistemom Windows 7 potpuno se briše sav sadržaj tvrdog
diska i ponovno se formatira tvrdi disk. Svi dokumenti koje ste napravili kao i bilo koji softver koji je instaliran
na računar biće trajno uklonjen. Kad se završi ponovno formatiranje, postupkom obnove možete vratiti
operativni sistem, pogonske programe, softver i uslužne programe.
Za pokretanje postupka obnove pomoću DVD-a s operativnim sistemom Windows7:
NAPOMENA: Taj proces može trajati nekoliko minuta.
1.
Ako je moguće, izradite rezervne kopije svih ličnih fajlova.
2.
Ponovo pokrenite računar, a zatim umetnite DVD s operativnim sistemom Windows 7 u optički pogon
prije nego se operativni sistem Windows učita.
3.
Kad budete na to upozoreni, pritisnite bilo koju tipku tastature.
4.
Slijedite uputstva na ekranu.
5.
Kliknite Next (Sljedeće).
6.
Odaberite Repair your computer (Popravi računar).
7.
Slijedite uputstva na ekranu.
Izvođenje obnavljanja sistema
55
Nakon što se popravak završi:
56
1.
Izbacite DVD s operativnim sistemom Windows 7, a zatim umetnite DVD Driver Recovery (Obnova
pogonskih programa).
2.
Najprije instalirajte program Hardware Enabling Drivers (Pogonski programi za omogućavanje hardvera),
a zatim program Recommended Applications (Preporučene aplikacije).
Poglavlje 9 Izrada rezervnih kopija i obnova
10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje
računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno
pokretanje)
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje
računara)
Computer Setup (Postavljanje računara) ili Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) kontrolira komunikaciju
između svih ulaznih i izlaznih uređaja u sistemu (npr. diskovnih pogona, ekrana, tastature, miša i štampača).
Computer Setup (Postavljanje računaru) uključuje postavke za instalirane vrste uređaja, slijed pokretanja
računara i količinu memorije sistema i proširene memorije.
NAPOMENA: Budite izuzetno pažljivi kada vršite izmjene unutar programa Computer Setup (Postavljanje
računara). Greške mogu onemogućiti pravilan rad računara.
Pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje računara)
NAPOMENA: Vanjska tastatura ili miš povezani na USB priključak mogu se koristiti s programom Computer
Setup (Postavljanje računara) samo ako je omogućena USB podrška za prethodne verzije.
Da biste pokrenuli program Computer Setup (Postavljanje računara), izvršite sljedeće korake:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite računar, i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f10 kako biste ušli
u program Computer Setup (Postavljanje računara).
Navigacija i odabir u programu Computer Setup (Postavljanje računara)
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim pritisnite
enter ili se poslužite pokazivačkim uređajem kako biste odabrali stavku.
NAPOMENA: Na tabletima bez tastature, odabire možete vršiti prstom.
●
Za pomjeranje gore i dolje odaberite gornju strelicu ili donju strelicu u gornjem desnom uglu ekrana ili
koristite tipku gornje strelice ili tipku donje strelice na tastaturi.
●
Za zatvaranje otvorenih dijaloških okvira i povratak na glavni ekran programa Computer Setup
(Postavljanje računara) pritisnite esc, a zatim slijedite upute na ekranu.
Za izlazak iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) odaberite jednu od sljedećih
metoda:
●
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena:
Odaberite ikonu Exit (Izađi) u donjem desnom uglu ekrana i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi) i zatim
pritisnite enter.
●
Da biste sačuvali promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računara)
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara)
57
Odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana i zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
Obnavljanje fabričkih postavki u programu Computer Setup (Postavljanje
računara)
NAPOMENA: Obnavljanjem zadanih postavki neće se promijeniti način rada tvrdog diska.
Da biste vratili sve postavke u programu Computer Setup (Postavljanje računara) na vrijednosti postavljene u
fabrici prilikom sklapanja, izvršite sljedeće korake:
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara) Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 57.
2.
Odaberite Main (Glavni), a zatim odaberite Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni zadane fabričke
postavke i izađi).
NAPOMENA: Na odabranim proizvodima, selekcije mogu prikazati Restore Defaults (Obnovi zadano),
umjesto Apply Factory Defaults and Exit (Primjeni fabričke zadane postavke i izađi).
3.
Slijedite upute na ekranu.
4.
Da biste sačuvali promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Sačuvaj) u donjem desnom uglu ekrana, a
zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Save Changes and Exit (Sačuvaj promjene i izađi) i zatim pritisnite
enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računara.
NAPOMENA: Vaše postavke lozinke i sigurnosne postavke se ne mijenjaju kada obnovite fabričke postavke.
Ažuriranje BIOS-a
Ažurirane verzije BIOS-a mogu biti dostupne na HP-ovoj web stranici.
Većina ažuriranih verzija BIOS-a na web stranici HP-a je upakovana u kompresovane fajlove pod nazivom
SoftPaqs.
Neki paketi za preuzimanje sadrže fajl pod nazivom Readme.txt, koja sadrži informacije o instaliranju i
rješavanju problema sa fajlom.
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili da li je potrebno ažurirati program Computer Setup (Postavljanje računara) (BIOS) prvo
utvrdite verziju BIOS-a na svom računaru.
Informacijama o verziji BIOS-a (poznate i kao ROM date (Datum ROM-a) i System BIOS (BIOS sistema)) može se
pristupiti pritiskom na fn+esc (ako ste već u operativnom sistemu Windows) ili korištenjem uslužnog
programa Computer Setup (Postavljanje računara).
58
Poglavlje 10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje)
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara) Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 57.
2.
Odaberite Main (Glavni), a zatim odaberite System Information (Informacije o sistemu).
3.
Da biste izašli iz uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara) bez čuvanja promjena,
odaberite ikonu Exit (Izađi) u donjem lijevom uglu ekrana, a zatim slijedite uputstva na ekranu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni), odaberite Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi) i zatim
pritisnite enter.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
na strani 59.
Preuzimanje ažurirane verzije BIOS-a
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od oštećenja računara ili neuspješne instalacije, preuzmite i instalirajte
ažuriranu verziju BIOS-a samo nakon što ste računar povezali s pouzdanim vanjskim izvorom napajanja
pomoću adaptera naizmjenične struje. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranu verziju BIOS-a dok računar
radi na baterijskom napajanju, dok je spojen na opcionalnu baznu stanicu za napajanje ili dok je priključen na
opcionalni izvor napajanja. Tokom preuzimanja i instalacije slijedite ova uputstva:
Nemojte isključivati napajanje iz računara tako što ćete iskopčati kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu
struju.
Ne isključujte računar i ne pokrećite stanje mirovanja.
Ne umećite, ne uklanjajte, ne povezujte i ne iskopčavajte nikakve uređaje, kablove ili žice.
1.
Pristupite odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) odabirom opcija Start (Početak) > All Programs
(Svi programi) > HP Help and Support (HP Pomoć i podrška) > HP Support Assistant.
2.
Napravite odabir za ažuriranja.
3.
Slijedite uputstva na ekranu.
4.
Slijedite ove korake u odjeljku za preuzimanje:
a.
Utvrdite da li je ažurirana verzija BIOS-a posljednja i uporedite je sa trenutno instaliranom verzijom
BIOS-a na vašem računaru. Zapišite datum, naziv ili neki drugi identifikator. Te vam informacije
mogu biti potrebne kasnije da biste nakon preuzimanja pronašli ažuriranu verziju na tvrdom disku.
b.
Slijedite upute na ekranu da biste preuzeli izabranu verziju na tvrdi disk.
Zapišite putanju do lokacije na tvrdom disku na kojoj će se nalaziti preuzeta ažurirana verzija BIOSa. Ta putanja će vam biti potrebna kada budete spremni da instalirate ažuriranu verziju.
NAPOMENA: Ako povežete računar na mrežu, kontaktirajte administratora mreže prije instalacije
ažuriranja softvera, posebno ažuriranja BIOS sistema.
Postupci instalacije BIOS-a se razlikuju. Slijedite uputstva koja se prikažu na ekranu nakon što se završi
preuzimanje. Ako se ne prikažu nikakva uputstva, slijedite naredne korake:
1.
Odaberite Start > Computer (Računar).
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Tvrdi disk je obično označen kao Local Disk (C:) (Lokalni disk (C:)).
3.
Pomoću putanje na tvrdom disku koju ste prethodno zapisali, otvorite fasciklu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranu verziju.
Korištenje uslužnog programa Computer Setup (Postavljanje računara)
59
4.
Dva puta kliknite fajl koji ima ekstenziju .exe (na primjer nazivfajla.exe).
Instalacija BIOS-a počinje.
5.
Završite instalaciju slijedeći upute na ekranu.
NAPOMENA: Nakon što vas poruka na ekranu obavijesti o uspješnoj instalaciji, možete obrisati preuzeti fajl
sa tvrdog diska.
Promjena redoslijeda pokretanja sistema koristeći prompt f9
Za dinamičko biranje uređaja za pokretanje sistema za trenutni redoslijed pokretanja, izvršite sljedeće korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar, i kada se pojavi logotip kompanije HP, pritisnite f19 kako biste ušli
u izbornik Boot Device Options (Opcije za pokretanje sistema).
2.
Odaberite uređaj za pokretanje sistema, a zatim pritisnite enter.
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: Prije nego što na sistemu omogućite funkciju Modul pouzdane platforme (TPM) morate osigurati da
vaše predviđeno korištenje TPM-a bude usklađeno s važećim lokalnim zakonima, propisima i pravilima te
pribaviti odobrenja ili licence ako je to neophodno. Vi snosite isključivu i potpunu odgovornost u slučaju bilo
kakvih problema s usklađenošću koji proističu iz vašeg korištenja/primjene TPM-a kojim se krše navedeni
zahtjevi. Kompanija HP neće biti odgovorna za povezane obaveze.
TPM pruža dodatnu sigurnost za vaš računar. Postavke za TPM možete izmijeniti u programu Computer Setup
(Postavljanje računara) (BIOS).
NAPOMENA: Ako postavku za TPM promijenite na Hidden (Skriveno), TPM nije vidljiv u operativnom sistemu.
Pristupanje postavkama za TPM u programu Computer Setup (Postavljanje računara):
1.
Pokrenite program Computer Setup (Postavljanje računara) Pogledajte Pokretanje programa Computer
Setup (Postavljanje računara) na strani 57.
2.
Odaberite Security (Sigurnost), odaberite TPM Embedded Security (Ugrađena TPM sigurnost), a zatim
slijedite uputstva na ekranu.
Korištenje softvera HP SureStart (HP Sigurno pokretanje) (samo
odabrani proizvodi)
Odabrani modeli su konfigurirani s tehnologijom HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje), kojom se BIOS
računara neprestano kontrolira radi napada ili kvara. Ukoliko se BIOS pokvari ili bude napadnut, HP Sure Start
(HP Sigurno pokretanje) automatski i bez intervencije korisnika vraća BIOS u prethodno ispravno stanje.
HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje) je konfiguriran i već uključen tako da većina korisnika može koristiti
zadanu konfiguraciju HP Sure Start. Zadanu konfiguraciju mogu prilagođavati napredni korisnici.
Da biste pristupili najnovijoj dokumentaciji o funkciji HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje), idite na
http://www.hp.com/support i odaberite svoju zemlju. Odaberite Drivers & Downloads (Pogonski programi i
preuzimanja), a zatim slijedite uputstva na ekranu.
60
Poglavlje 10 Computer Setup (BIOS) (Postavljanje računara), TPM i HP Sure Start (HP Sigurno pokretanje)
11 Korištenje programa HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Software Diagnostics predstavlja objedinjeni proširivi interfejs za nadogradnju (UEFI) koji vam
omogućava da pokrećete dijagnostičke testove kako biste utvrdili da li hardver računara radi pravilno. Alat se
pokreće izvan operativnog sistema kako bi mogao izolirati kvarove hardvera od problema koji mogu biti
izazvani radom operativnog sistema ili drugih softverskih komponenti.
Kada HP PC Dijagnostika hardvera (HP PC Hardware Diagnostics) (UEFI) otkrije kvar koji iziskuje zamjenu
hardvera, generira se 24-cifreni ID kôd kvara. Taj ID kôd se zatim može poslati podršci radi lakšeg
pronalaženja rješenja problema.
NAPOMENA: Da biste pokrenuli dijagnostiku na laptop/tablet računaru, računar mora biti u načinu rada
prijenosnog računara i morate koristiti povezanu tastaturu.
Da biste pokrenuli HP PC Dijagnostiku hardvera (HP PC Hardware Diagnostics) (UEFI), slijedite naredne korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računar i brzo pritisnite esc.
2.
Pritisnite f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri lokacije i to sljedećim redoslijedom:
a.
Povezani USB pogon
NAPOMENA: Da biste preuzeli alat za HP PC Dijagnostiku hardvera (UEFI) na USB pogon,
pogledajte Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na strani 61.
3.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se dijagnostički alat otvori, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a zatim
slijedite upute na ekranu.
NAPOMENA: Ako trebate zaustaviti neki dijagnostički test, pritisnite tipku esc.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
NAPOMENA: Upute za preuzimanje programa HP PC Dijagnostika hardvera (HP PC Hardware Diagnostics)
(UEFI) date su samo na engleskom i morate koristiti računar s operativnim sistemom Windows kako biste
preuzeli i kreirali okruženje za podršku za HP UEFI jer se mogu preuzeti samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzmite najnoviju verziju programa UEFI
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranicu za HP PC Diagnostics
(HP PC Dijagnostika).
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics (HP PC dijagnostika hardvera), kliknite Download (Preuzmi), a
zatim odaberite Run (Pokreni).
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
61
Preuzmite bilo koju verziju programa UEFI za određeni proizvod
1.
Idite na http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju zemlju. Prikazuje se stranica HP Support
(HP podrška).
2.
Kliknite Drivers & Downloads (Pogonski programi i Preuzimanja).
3.
Koristite navedene kategorije kako biste pronašli svoj proizvod.
– ili –
Kiknite Find Now (Pronađi sada) kako biste omogućili da HP automatski otkrije vaš proizvod.
62
4.
Odaberite računar, a zatim odaberite svoj operativni sistem.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika), slijedite uputstva na ekranu da biste odabrali i preuzeli željenu
verziju programa UEFI.
Poglavlje 11 Korištenje programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Specifikacije
Ulazna snaga
Informacije o napajanju u ovom odjeljku mogu biti korisne ukoliko planirate putovati s računarom u druge
zemlje.
Računar radi na napajanje istosmjernom strujom, koja se može dopremati iz izvora naizmjenične ili
istosmjerne struje. Izvor napajanja naizmjeničnom strujom mora biti jačine 100–240 V, 50–60 Hz. Iako se
računar može napajati na zasebnom izvoru istosmjerne struje, napajanje bi trebalo vršiti isključivo pomoću
adaptera naizmjenične struje ili iz izvora istosmjerne struje koji je dostavio i odobrio HP za korištenje sa ovim
računarom.
Računar može da radi na napajanju istosmjernom strujom u okviru sljedećih specifikacija.
Ulazna snaga
Nominalna snaga
Radni napon i struja
19,5 V DC @ 10,3 A - 200W tanki adapter
NAPOMENA: Ovaj proizvod je dizajniran za sisteme sa IT napajanjem u Norveškoj sa naponom od faze do
faze koji ne prelazi 240 V rms.
NAPOMENA: Informacije o radnom naponu i struji mogu se pronaći na regulatornoj naljepnici sistema.
Radno okruženje
Faktor
Mjerenje
SAD
U radu (zapisivanje na optički disk)
5°C do 35°C
41°F do 95°F
U mirovanju
-20°C do 60°C
-4°F do 140°F
U radu
10% do 90%
10% do 90%
U mirovanju
5% do 95%
5% do 95%
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Maksimalna nadmorska visina (bez nadpritiska)
U radu
-15 m do 3,048 m
-50 stopa to 10 000 stopa
U mirovanju
- 15 m do 12.192 m
-50 stopa do 40.000 stopa
Ulazna snaga
63
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta kada dva predmeta stupe u kontakt—na
primjer, udar koji doživite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu šteku na vratima.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može oštetiti elektronske
komponente.
Za sprječavanje oštećenja računara, oštećenja pogona ili gubitka informacija, pridržavajte se sljedećih mjera
opreza:
64
●
Ako se u uputama za uklanjanje ili instalaciju traži da iskopčate računar, provjerite je li pravilno uzemljen,
a zatim uklonite poklopac.
●
Čuvajte komponente u njihovim spremnicima zaštićenim od elektrostatičkog pražnjenja dok ne budete
spremni da ih instalirate.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodova i kablova sa sklopovima. Elektronske komponente dodirujte
što je manje moguće.
●
Koristite nemagnetne alate.
●
Prije rukovanja komponentama, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojene metalne površine
date komponente.
●
Ako uklonite komponentu, smjestite je u spremnik zaštićen od elektrostatičkog pražnjenja.
Poglavlje 13 Elektrostatičko pražnjenje
14 Pristupačnost
HP projektuje, proizvodi i prodaje proizvode i usluge koje svako može koristiti, uključujući osobe sa posebnim
potrebama, bilo samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima.
Podržane pomoćne tehnologije
HP proizvodi podržavaju širok dijapazon pomoćnih tehnologija za operativni sistem i mogu se podesiti da rade
sa dodatnim pomoćnim tehnologijama. Da bi ste pronašli više informacija o pomoćnim funkcijama, koristite
funkciju Search (Pretraživanje) na vašem uređaju.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o proizvodu pomoćne tehnologije obratite se podršci za kupce za taj
proizvod.
Traženje podrške za pristupačnost
Neprestano radimo na boljoj dostupnosti naših proizvoda i usluga i rado primamo povratne informacije
korisnika. Ako imate problema s nekim proizvodom ili biste nam željeli javiti o funkcijama dostupnosti koje su
vam pomogle, pozovite nas na +1 (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po
sjevernoameričkom planinskom vremenu (MT). Ukoliko ste gluhi ili imate oštećen sluh i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, kontaktirajte nas ako vam treba tehnička podrška ili imate pitanja o dostupnosti pozivom na broj
+1 (877) 656-7058, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po sjevernoameričkom planinskom vremenu
(MT).
NAPOMENA: Podrška je dostupna samo na engleskom jeziku.
Podržane pomoćne tehnologije
65
Indeks
A
Adapter naizmjenične struje,
testiranje 36
administratorska lozinka 39
alati za izradu rezervne kopije 51
alati za obnovu 51
alati za obnovu, Windows 53
antivirusni softver 45
ažuriranje programa i pogonskih
programa 48
čitač otiska prsta 46
čitač otiska prsta, prepoznavanje 9
Computer Setup
lozinka za DriveLock 42
Computer Setup (Postavljanje
računara)
Administratorska lozinka za
BIOS 40
navigacija i odabir 57
obnavljanje fabričkih postavki
58
B
baterija
niski nivoi napunjenosti baterije
33
odlaganje 35
pražnjenje 33
prikaz preostale napunjenosti
33
štednja napajanja 35
uklanjanje 34
zamjena 35
baterijsko napajanje 32
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 17
javna WLAN veza 16
korporacijska WLAN veza 16
povezivanje 16
bežične antene, prepoznavanje 5
bežične kontrole
dugme 15
operativni sistem 15
BIOS
ažuriranje 58
preuzimanje ažuriranja 59
utvrđivanje verzije 58
Bluetooth naljepnica 13
Bluetooth uređaj 15, 18
briga o računaru 48
C
caps lock lampica, prepoznavanje
čišćenje računara 48
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 5
66
Indeks
8
D
Dodirna podloga
dugmad 7
korištenje 21
DriveLock
omogućavanje 43
onemogućavanje 44
dugmad
desni pokazivački štapić 7
desno dodirne podloge 7
lijevo dodirne podloge 7
napajanje 8, 30
srednja dodirna podloga 7
srednji pokazivački štapić 7
Uključivanje/isključivanje dodirne
podloge 7
dugme za bežično povezivanje 15
dugme za napajanje 30
dugme za napajanje,
prepoznavanje 8
Dugme za uključivanje/isključivanje
dodirne podloge, prepoznavanje 7
DVD s operativnim sistemom
Windows 7
izrada 52
upotreba za oporavak 55
DVD za obnovu pogonskih programa
izrada 52
upotreba za oporavak 55
E
elektrostatičko pražnjenje
64
F
f11 obnova
54
G
Glavna lozinka za DriveLock
promjena 44
GPS 18
H
HDMI priključak
povezivanje 25
HDMI priključak, prepoznavanje 4
HDMI, konfiguriranje zvuka 26
Hibernacija
izlazak 31
pokretanje 31
HP 3D DriveGuard 48
HP Battery Check (HP provjera
baterije) 32
HP Client Security 46
HP Mobile Connect (HP mobilno
povezivanje) 18
HP particija za obnavljanje
korištenje za obnovu 54
provjeravanje prisustva 54
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
korištenje 61
HP Recovery Disc Creator,
korištenje 52
HP Touchpoint Manager 46
I
informacije o propisima
naljepnica sa propisima 13
naljepnice certifikata o bežičnom
povezivanju 13
integrirana numerička tastatura,
prepoznavanje 10
isključivanje 30
isključivanje računara 30
Izrada rezervne kopije i obnavljanje
53
J
javna WLAN veza 16
K
ključne ažurirane verzije, softver 45
Kombinirana utičnica za audioizlaz
(slušalice) / audioulaz (mikrofon),
prepoznavanje 3
komponente
desna strana 3
ekran 5
gornja strana 6
lijeva strana 4
s prednje strane 12
sa donje strane 11
korisnička lozinka 39
korištenje
stanja uštede energije 30
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom 36
korištenje dodirne podloge 21
korištenje postavki za zvuk 24
korporacijska WLAN veza 16
kritičan nivo napunjenosti baterije
30
L
lampica baterije 4, 12
lampica bežične veze 8, 12, 15
Lampica dodirne podloge,
prepoznavanje 8
lampica integrirane web kamere,
prepoznavanje 6
lampica tvrdog diska,
prepoznavanje 12
lampica uključene/isključene
numeričke tastature 8
lampica web kamere,
prepoznavanje 6
lampica za isključen zvuk mikrofona,
prepoznavanje 8
lampice
baterija 4, 12
bežično povezivanje 8, 12
caps lock 8
Dodirna podloga 8
isključenje mikrofona 8
napajanje 7, 12
RJ-45 (mrežna) 5
tvrdi disk 12
uključivanje/isključivanje brojčane
tastature 8
web kamera 6
lampice napajanja 7, 12
lijevo dugme pokazivačkog štapića,
prepoznavanje 7
lociranje informacija
hardver 3
softver 3
lozinka za DriveLock
opis 42
Postavljanje 42
promjena 44
unos 44
lozinke
administrator 39
administrator za BIOS 40
DriveLock 42
korisnik 39
M
mediji na koje se mogu zapisivati
podaci 31
mediji za čitanje 31
mediji za obnovu, kreiranje 52
mediji za oporavak, korištenje za
obnavljanje 55
memorijska kartica 31
memorijski modul
prepoznavanje 11
Miracast 28
Mirovanje
izlazak 31
pokretanje 31
mrežna utičnica, prepoznavanje 5
N
naljepnica certifikata o bežičnom
povezivanju 13
naljepnice
Bluetooth 13
certifikat o bežičnom
povezivanju 13
propisi 13
serijski broj 13
servisna 13
WLAN 13
napajanje
baterija 32
opcije 30
štednja 35
napajanje, prekidač 30
naziv i broj proizvoda, računar 13
nizak nivo napunjenosti baterije 33
nošenje računara na put 13, 49
O
obnavljanje, sistem 53
obnova tvrdog diska 54
održavanje
ažuriranje programa i pogonskih
programa 48
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 47
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 47
HP 3D DriveGuard 48
odvod za prosute tečnosti,
prepoznavanje 11
oporavak tvrdog diska 54
otvori za ventilaciju, prepoznavanje
11
P
pametna kartica
utor 3
particija za obnavljanje 54
podrška za prethodne verzije, USB
57
pogonski mediji 31
pokazivački štapić 7
Pokret kucanja prstom na dodirnoj
podlozi i ekranu osjetljivom na
dodir 21
pokret kuckanja s dva prsta na
dodirnoj podlozi 22
pokret zumiranja hvatanjem s dva
prsta na dodirnoj podlozi i dodirnom
ekranu 21
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi
kuckanje s dva prsta 22
pomicanje s dva prsta 22
Pokreti prstima na dodirnoj podlozi i
ekranu osjetljivom na dodir
kucanje 21
zumiranje hvatanjem s dva
prsta 21
Pomicanje s dva prsta na dodirnoj
podlozi 22
postavke za zvuk, korištenje 24
postavljanje opcija napajanja 30
postavljanje zaštite lozinkom za
nastavak rada 32
povezivanje na WLAN mrežu 16
Indeks
67
prekidač napajanja 30
priključak za napajanje,
prepoznavanje 4
priključak za vanjski monitor 4, 25
priključak, napajanje 4
priključci
HDMI 4, 25
Miracast 28
Thunderbolt 26
USB 3.0 za napajanje (napajan)
5
USB Type-C (s omogućenom
funkcijom Thunderbolt-3) 4
vanjski monitor 4, 25
VGA 25
pristupačnost 65
R
radno okruženje 63
rezervne kopije
izrada 52
obnavljanje 53
RJ-45 (mrežna) utičnica,
prepoznavanje 5
RJ-45 lampice (mrežne),
prepoznavanje 5
S
sa donje strane 13
serijski broj 13
serijski broj, računar 13
servisne naljepnice, pronalaženje
13
SIM kartica
umetanje 14
sistem ne reagira 30
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 24
slušalice, povezivanje 23
softver
antivirus 45
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 47
Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) 47
HP 3D DriveGuard 48
ključne ažurirane verzije 45
zaštitni zid 45
Softver Disk Cleanup (Čišćenje
diska) 47
68
Indeks
Softver za defragmentaciju diska
47
softver zaštitnog zida 45
stanja uštede energije 30
Startup Repair (Obnavljanje prilikom
pokretanja), korištenje 53
Sure Start (Sigurno pokretanje)
korištenje 60
Š
štednja, napajanje 35
T
tastatura
integrirana numerička 10
testiranje adaptera naizmjenične
struje 36
Thunderbolt priključak,
povezivanje 26
tipka esc, prepoznavanje 9
tipka fn, prepoznavanje 9
tipke
esc 9
fn 9
Windows tipka 10
tipke prečica
korištenje 10
Mirovanje 10
TPM postavke 60
transportiranje računara 49
tvrdi disk, prepoznavanje 11
U
ulazna snaga 63
unutrašnji mikrofoni,
prepoznavanje 6
uređaji visoke definicije,
priključivanje 25, 28
USB 3.0 priključak 3, 5
USB 3.0 za napajanje (napajan),
prepoznavanje 5
USB podrška za prethodne verzije
57
USB priključak Type-C (s
omogućenom funkcijom
Thunderbolt-3), prepoznavanje 4
USB priključci, prepoznavanje 3, 5
uslužni program
navigacija i odabir 57
obnavljanje fabričkih postavki
58
utičnice
Kombinirana utičnica za
audioizlaz (slušalice) / audioulaz
(mikrofon) 3
mreža 5
RJ-45 (mrežna) 5
utor za sigurnosni kabl,
prepoznavanje 4
utori
pametna kartica 3
sigurnosni kabl 4
V
vanjsko napajanje naizmjeničnom
strujom, korištenje 36
VGA priključak, povezivanje 25
video 24
W
web kamera 6
korištenje 23
web kamera, prepoznavanje 6
Windows 7, DVD s operativnim
sistemom
izrada 52
upotreba za oporavak 55
Windows Startup Repair (Obnavljanje
prilikom pokretanja sistema
Windows), korištenje 53
Windows tipka, prepoznavanje 10
WLAN antene, prepoznavanje 5
WLAN naljepnica 13
WLAN uređaj 13
WWAN antene, prepoznavanje 5
WWAN uređaj 15, 17
Z
Zona dodirne podloge
prepoznavanje 7
zvučnici
povezivanje 23
zvučnici, prepoznavanje 12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising