HP Elite 7000 Base Model Microtower PC
Utilītas Computer Setup (F10) rokasgrāmata
Sērijas HP Elite 7000 MT datori
© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P. Šajā
dokumentā iekļautā informācija var tikt
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir
Microsoft Corporation preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes Amerikas
Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
HP produktu un pakalpojumu garantijas ir
izklāstītas šiem izstrādājumiem un
pakalpojumiem pievienotajos garantijas
paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav
interpretējams kā papildu garantija. HP
neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām
un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.
Šajā dokumentā ir ietverta patentēta
informācija, ko aizsargā autortiesības.
Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt,
reproducēt vai tulkot kādā citā valodā bez
Hewlett-Packard Company iepriekšējas
rakstveida piekrišanas.
Utilītas Computer Setup (F10)
rokasgrāmata
Sērijas HP Elite 7000 MT datori
Pirmais izdevums (2009. gada oktobrī)
Dokumenta daļas numurs: 578996-E11
Par šo grāmatu
Šajā rokasgrāmatā sniegtas utilītas Computer Setup lietošanas instrukcijas. Šī utilīta paredzēta datora
noklusējuma iestatījumu pārkonfigurēšanai un mainīšanai, uzstādot jaunu aparatūru un veicot apkopi.
BRĪDINĀJUMS! Šādi izcelts teksts nozīmē, ka norādījumu neievērošanas gadījumā iespējams gūt
fiziskas traumas vai var tikt apdraudēta dzīvība.
UZMANĪBU! Šādi izcelts teksts nozīmē, ka, neievērojot norādījumus, var sabojāt aparatūru vai zaudēt
informāciju.
PIEZĪME Šādi tiek izcelts teksts ar svarīgu papildinformāciju.
LVWW
iii
iv
Par šo grāmatu
LVWW
Saturs
Utilīta Computer Setup (F10)
Utilīta Computer Setup (F10) ............................................................................................................... 1
Utilītas Computer Setup (F10) izmantošana ........................................................................ 1
Computer Setup —Main (Pamata) ...................................................................................... 2
Computer Setup — Advanced (Papildu) .............................................................................. 2
Computer Setup — Power (Strāvas padeve) ...................................................................... 4
Computer Setup — Boot (Sāknēšana) ................................................................................ 4
Computer Setup — Exit (Iziet) ............................................................................................. 5
Konfigurācijas iestatījumu atkopšana ................................................................................................... 5
LVWW
v
vi
LVWW
Utilīta Computer Setup (F10)
Utilīta Computer Setup (F10)
Izmantojiet utilītu Computer Setup (F10), lai veiktu šādas darbības:
●
Mainītu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
●
Iestatītu sistēmas datumu un laiku.
●
Iestatītu, skatītu, mainītu vai pārbaudītu sistēmas konfigurāciju, tostarp grafikas, audio, krātuves,
sakaru un ievades ierīču iestatījumus.
●
Skatītu procesora un atmiņas iestatījumus.
●
Mainītu sāknējamu ierīču, piemēram, cieto disku, optisko diskdziņu vai USB zibatmiņas datu
nesēju, sāknēšanas secību.
●
Izpildītu cietā diska paštestus.
●
Izveidotu supervizora paroli, lai kontrolētu piekļuvi utilītai Computer Setup (F10) un šajā sadaļā
aprakstītajiem iestatījumiem.
Utilītas Computer Setup (F10) izmantošana
Utilītai Computer Setup var piekļūt, tikai ieslēdzot datoru vai restartējot sistēmu. Lai piekļūtu izvēlnei
Computer Setup Utilities (Datora iestatīšanas utilītas), rīkojieties šādi.
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru.
2.
Tūlīt pēc datora ieslēgšanas nospiediet taustiņu F10, pirms dators sāknē operētājsistēmu, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
PIEZĪME Ja taustiņš F10 netiek nospiests īstajā brīdī, utilītai var piekļūt, restartējot datoru un
vēlreiz nospiežot un turot taustiņu F10, kad monitora indikators kļūst zaļš.
3.
Utilītas Computer Setup ekrāns ir sadalīts izvēļņu virsrakstos un darbībās.
Utilītas Computer Setup ekrānā ir redzami pieci izvēļņu virsraksti:
●
Main (Pamata)
●
Advanced (Papildu)
●
Power (Strāvas padeve)
●
Boot (Sāknēšana)
●
Exit (Iziet)
Lai atlasītu atbilstošo izvēli, izmantojiet bulttaustiņus un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
Izmantojiet bulttaustiņus (uz augšu un uz leju), lai atlasītu vajadzīgo opciju, pēc tam nospiediet
taustiņu Enter. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet taustiņu Esc.
LVWW
Utilīta Computer Setup (F10)
1
UZMANĪBU! NEIZSLĒDZIET datora strāvas padevi, kamēr ROM atmiņā tiek saglabātas utilītas
Computer Setup (F10) izmaiņas, jo tādējādi iespējama CMOS datu bojāšana. Datoru var droši izslēgt
tikai pēc iziešanas no ekrāna F10 Setup (Iestatīšana).
Computer Setup —Main (Pamata)
PIEZĪME Atbalsts programmas Computer Setup konkrētām opcijām var mainīties atkarībā no
aparatūras konfigurācijas.
Tabula 1 Computer Setup — Main (Pamata)
Opcija
Apraksts
System Time (Sistēmas
laiks)
Ļauj iestatīt sistēmas laiku.
System Date (Sistēmas
datums)
Ļauj iestatīt sistēmas datumu.
Language (Valoda)
Ļauj izvēlēties valodu.
1st Drive (1. diskdzinis)
Katrā kanālā atļauj:
2nd Drive (2. diskdzinis)
●
◦
3rd Drive (3. diskdzinis)
4th Drive (4. diskdzinis)
System Information
(Informācija par sistēmu)
(tikai skatīt)
●
Ietilpība (Apjoms – tikai HDD)
Smart Support (Viedais atbalsts) — izpildīt HDD paštestu atlasītajam kanālam:
◦
SMART Status Check (SMART statusa pārbaude);
◦
SMART Short Self-Test (SMART saīsinātais paštests);
◦
SMART Extended Self-Text (SMART izvērstais paštests)
(tikai skatīt)
●
Installed Memory (Uzstādītā atmiņa)
●
Memory Bank 1 (1. atmiņas krātuve)
●
Memory Bank 2 (2. atmiņas krātuve)
●
Memory Bank 3 (3. atmiņas krātuve)
●
Memory Bank 4 (4. atmiņas krātuve)
●
BIOS Revision (BIOS izdevums)
●
Core Version (Pamata versija)
Computer Setup — Advanced (Papildu)
PIEZĪME Atbalsts programmas Computer Setup konkrētām opcijām var mainīties atkarībā no
aparatūras konfigurācijas.
BRĪDINĀJUMS! Šīs izvēlnes iestatījuma vienumi nepareizās vērtībās var izraisīt sistēmas darbības
traucējumus.
Tabula 2 Computer Setup — Advanced (Papildu)
2
Opcija
Apraksts
CPU Type (CPU tips)
(tikai skatīt)
CPU Speed (CPU
ātrums)
(tikai skatīt)
Utilīta Computer Setup (F10)
LVWW
Tabula 2 Computer Setup — Advanced (Papildu) (turpinājums)
Cache RAM (L2)
(Brīvpiekļuves
kešatmiņa (L2))
(tikai skatīt)
Cache RAM (L3)
(Brīvpiekļuves
kešatmiņa (L3))
(tikai skatīt)
Primary Video Adapter
(Primārā video
adapteris)
Ļauj atlasīt sāknēšanas parādīšanas ierīci, ja sistēma piedāvā vairāk nekā 2 video opcijas.
SATA Controller Mode
(SATA kontroliera
režīms)
●
Onboard (sistēmas platē integrēta)
●
PCI-E
Ja ir iespējota opcija SATA Controller (SATA kontrolieris), režīmam var iestatīt šādas vērtības:
●
IDE
●
AHCI
●
RAID
SATA Controller (SATA Ļauj atspējot/iespējot SATA kontrolleri.
kontrolieris)
Onboard LAN
(Sistēmas platē iebūvēta
LAN ierīce)
Ļauj atspējot/iespējot LAN bortkontrolleri.
Onboard LAN Boot
ROM (Sistēmas platē
iebūvētas LAN ierīces
sāknēšanas ROM)
Ļauj atspējot/iespējot sistēmas platē iebūvētas LAN mikroshēmas sāknēšanas ROM.
Onboard WLAN
(Sistēmas platē integrēts
WLAN)
Ļauj atspējot vai iespējot sistēmas platē integrēto WLAN kontrolleru.
Onboard 1394
(Sistēmas platē iebūvēta
1394 ierīce)
Ļauj iespējot/atspējot visus 1394 ierīces portus.
Supervisor Password
(Supervizora parole)
Ļauj izveidot, atspējot vai mainīt supervizora paroli.
User Password
(Lietotāja parole)
Ļauj izveidot, atspējot vai mainīt lietotāja paroli.
PIEZĪME Tiek rādīts tikai, ja ir iestatīta supervizora parole.
Onboard WLAN
(Sistēmas platē integrēts
audio)
LVWW
Ļauj iestatīt šādas sistēmas platē integrētās skaņas vērtības:
●
Auto (Automātiski)
●
Disabled (Atspējots)
●
Enabled (Iespējots)
ESC:Boot Menu (ESC:
sāknēšanas izvēlne)
Ļauj ieslēgt vai izslēgt iespēju nospiest taustiņu Esc, lai datora startēšanas laikā piekļūtu sāknēšanas
izvēlnei.
F9:diagnostika
(F9:diagnostika)
Ļauj ieslēgt vai izslēgt iespēju nospiest taustiņu F9, lai datora startēšanas laikā piekļūtu diagnostikas
izvēlnei.
F10:iestatīšana
(F10:iestatīšana)
Ļauj ieslēgt vai izslēgt iespēju nospiest taustiņu F10, lai datora startēšanas laikā piekļūtu
iestatīšanas izvēlnei.
F11:Recovery
(F11:atkopšana)
Ļauj ieslēgt vai izslēgt iespēju nospiest taustiņu F11, lai datora startēšanas laikā piekļūtu atkopšanas
izvēlnei.
F12:sāknēšana no
LAN (F12:sāknēšana no
LAN)
Ļauj ieslēgt vai izslēgt iespēju nospiest taustiņu F12, lai datora startēšanas laikā piekļūtu opcijai
Boot from LAN (Sāknēšana no lokālā tīkla).
Utilīta Computer Setup (F10)
3
Computer Setup — Power (Strāvas padeve)
PIEZĪME Atbalsts programmas Computer Setup konkrētām opcijām var mainīties atkarībā no
aparatūras konfigurācijas.
Tabula 3 Computer Setup — Power (Strāvas padeve)
Opcija
Apraksts
After AC Power Loss
(Pēc maiņstrāvas
padeves zuduma)
Ļauj atlasīt rīcību sistēmas restartēšanai pēc strāvas padeves zuduma:
●
Stay Off (Saglabāt izslēgtu stāvokli)
●
Power On (Ieslēgt strāvas padevi)
●
Auto (Automātiski)
Hyper-Threading
(Hiperpavedienošana)
Ļauj iespējot/atspējot hiperpavedienošanu.
XD (Execute Disable)
(XD (Izpildīt/atspējot))
Atspējo/iespējo XD bitu.
Virtualizācijas
tehnoloģija
Ļauj iespējot/atspējot virtualizācijas tehnoloģiju.
Computer Setup — Boot (Sāknēšana)
PIEZĪME Atbalsts programmas Computer Setup konkrētām opcijām var mainīties atkarībā no
aparatūras konfigurācijas.
Tabula 4 Computer Setup — Boot (Sāknēšana)
Opcija
Apraksts
Boot-time Diagnostic
Screen (Sāknēšanas
laika diagnostikas
ekrāns)
Atspējo/iespējo POST diagnostikas paziņojumu ekrānu.
Boot Device Priority
(Sāknēšanas ierīču
prioritāte)
Ļauj norādīt ierīču grupas, kuras jāsāknē kā pirmās, otrās, trešās, ceturtās, vai ļauj atspējot jebkuru
no nosauktajām:
1st Boot Device
(1. sāknējamā ierīce)
2nd Boot Device
(2. sāknējamā ierīce)
3rd Boot Device
(3. sāknējamā ierīce)
●
Floppy Group (Diskešu grupa)
●
CD-ROM Group (CD-ROM grupa
●
Hard Drive Group (Cieto disku grupa)
●
Network Boot Group (Tīkla sāknēšanas grupa)
PIEZĪME Kad tiek startēta operētājsistēma, kuras pamatā nav MS-DOS, iespējams, ka MS-DOS
disku burtu piešķire netiek lietota.
4th Boot Device
(4. sāknējamā ierīce)
Floppy Group Boot
Priority (Diskešu grupas
sāknēšanas prioritāte)
CD-ROM Group Boot
Priority (CD-ROM
grupas sāknēšanas
prioritāte)
4
Norāda sāknēšanas ierīces prioritāti izņemamās ierīcēs.
PIEZĪME Šis dators neatbalsta diskešu diskdziņus.
Norāda sāknēšanas ierīces prioritāti starp CD/DVD diskdziņiem.
Utilīta Computer Setup (F10)
LVWW
Tabula 4 Computer Setup — Boot (Sāknēšana) (turpinājums)
Hard Drive Group Boot
Priority (Cieto disku
grupas sāknēšanas
prioritāte)
Norāda sāknēšanas ierīces prioritāti starp cietajiem diskiem.
Network Group Boot
Priority (Tīkla grupas
sāknēšanas prioritāte)
Norāda sāknēšanas ierīces prioritāti starp sāknējamām tīkla ierīcēm.
Computer Setup — Exit (Iziet)
PIEZĪME Atbalsts programmas Computer Setup (Datora uzstādīšana) konkrētām opcijām var
mainīties atkarībā no aparatūras konfigurācijas.
Tabula 5 Computer Setup — Exit (Iziet)
Opcija
Apraksts
Exit Saving Changes
(Iziet, saglabājot
izmaiņas)
Lai izietu, saglabājot izmaiņas, nospiediet taustiņu Enter.
Exit Discarding
Changes (Iziet, atmetot
izmaiņas)
Lai izietu, atmetot izmaiņas, nospiediet taustiņu Enter.
Load Setup Defaults
(Ielādēt iestatījumu
noklusējumus)
Lai ielādētu iestatījumu noklusējumus, nospiediet taustiņu Enter.
Discard Changes
(Atmest izmaiņas)
Lai atmestu izmaiņas, nospiediet taustiņu Enter.
Save Changes
(Saglabāt izmaiņas)
Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu Enter.
Konfigurācijas iestatījumu atkopšana
Lai atiestatītu visas BIOS iestatījuma opcijas to noklusējuma vērtībās (tostarp opcijas taustiņiem
Ctrl+F10), jāieiet režīmā F10 Setup (F10 iestatīšana) un jānospiež taustiņš F5.
Tas neietver atjauninājumus sistēmas datiem, sistēmas laikam, supervizora parolei, lietotāja
parolei un CPU frekvenču reizinātājam.
LVWW
Konfigurācijas iestatījumu atkopšana
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising