HP | Pavilion Elite HPE-520be Desktop PC | HP Pavilion Elite HPE-510be Desktop PC

HP Pavilion Elite HPE-510be Desktop PC
Handleiding voor beperkte garantie en
ondersteuning
Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning, is het belangrijk dat u de volgende
gegevens bij de hand hebt.
Noteer de productinformatie, zodat u deze steeds binnen handbereik hebt.
De eerste vier items op de lijst (Modelnummer, Productnummer, Serienummer en Buildnummer
van software) kunnen worden weergegeven via de Help en ondersteuning. Klik op de knop
Windows Vista start button, Help en ondersteuning en klik vervolgens op
Systeeminformatie.
Modelnummer: ______________________________________________________________________
Systeem (Product) nummer: ____________________________________________________________
Serienummer: _______________________________________________________________________
Buildnummer van software: ___________________________________________________________
Besturingssysteem: ___________________________________________________________________
Aankoopdatum: _____________________________________________________________________
Beperkte garantie op hardware
HP PRODUCT
Garantieperiode
Hardware
Beperkte garantie van één jaar
Software
Eén jaar technische ondersteuning
Algemene voorwaarden
Deze beperkte garantie op HP Hardware geeft u, de klant,
expliciete beperkte garantierechten van Hewlett-Packard,
de fabrikant. Raadpleeg de website van HP voor een
uitgebreide beschrijving van uw beperkte garantie.
Bovendien hebt u mogelijk ook nog andere wettelijke
rechten onder de toepasselijke plaatselijke wet of speciale
geschreven overeenkomst met HP.
HP VERLEENT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE
OF VOORWAARDEN, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF
MONDELING, EN HP WIJST UITDRUKKELIJK ALLE
GARANTIES EN VOORWAARDEN AF DIE NIET IN DEZE
BEPERKTE GARANTIE ZIJN OPGENOMEN. VOOR ZOVER
TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE
WETGEVING VAN RECHTSGEBIEDEN BUITEN DE
VERENIGDE STATEN WIJST HP ALLE IMPLICIETE
GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ALLE
TRANSACTIES IN DE VERENIGDE STATEN IS ELKE
IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN
VERKOOPBAARHEID, AFDOENDE KWALITEIT EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT TOT
DE DUUR VAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN GARANTIE.
SOMMIGE DEELSTATEN OF LANDEN/REGIO’S STAAN
GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN
IMPLICIETE GARANTIE, OF STAAN GEEN UITSLUITING OF
BEPERKING TOE VAN INDICENTELE OF GEVOLGSCHADE
VOOR CONSUMENTENPRODUCTEN. HET IS MOGELIJK
DAT IN DIE DEELSTATEN OF LANDEN/REGIO’S SOMMIGE
UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN IN DEZE BEPERKTE
GARANTIE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
DE BEPERKTE GARANTIEVOORWAARDEN IN DEZE
VERKLARING ZIJN, BEHALVE VOOR ZOVER BIJ DE WET
TOEGESTAAN, NIET BEDOELD TER UITSLUITING,
BEPERKING OF AANPASSING VAN DE BIJ WET
OPGELEGDE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE
VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U, MAAR DIENEN ALS
AANVULLING OP DERGELIJKE RECHTEN BESCHOUWD TE
WORDEN.
Deze beperkte garantie is van toepassing in alle
landen/regio’s en kan worden afgedwongen in alle
landen of regio’s waar HP of zijn erkende dienstverleners
garantieservice aanbieden voor hetzelfde
productmodelnummer in overeenstemming met de
bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in deze
Beperkte Garantie.
Onder het HP Wereldwijde Beperkte Garantieprogramma
kunnen producten die zijn aangekocht in een bepaald
land/regio vervoerd worden naar een ander land/regio
waar HP of haar erkende dienstverleners een garantiedienst
aanbieden voor hetzelfde productmodelnummer,
zonder de garantie teniet te doen. Garantievoorwaarden,
servicebeschikbaarheid en service-responstijden kunnen van
land/regio tot land/regio variëren. De standaard responstijd
van de garantieservice is ook onderhevig aan wijzigingen
omwille van de beschikbaarheid van plaatselijke onderdelen.
Uw erkende HP-dienstverlener kan u verdere details
verschaffen.
HP is niet verantwoordelijk voor belastingen of accijnzen die
mogelijk moeten worden betaald bij het overbrengen van
de producten. Het overbrengen van producten kan gedekt
zijn door uitvoermaatregelen uitgevaardigd door de
Verenigde Staten of andere overheden.
Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing
op hardwareproducten (in deze Beperkte Garantie
HP-hardwareproducten genoemd) van de merken
HP en Compaq, die worden verkocht of geleasd door
Hewlett-Packard Company, haar wereldwijde
dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen,
gemachtigde verkopers of distributeurs van de regio/het
land (in deze Beperkte Garantie “HP” genoemd), waarop
deze beperkte garantie rust. De term “HP-hardwareproduct”
is beperkt tot de hardware–onderdelen en de vereiste
firmware. De term “HP-hardwareproduct” omvat NOOIT
softwaretoepassingen of programma’s, niet-HP producten of
randapparatuur die niet het HP-merk draagt. Alle niet-HP
producten of randapparatuur die niet het HP-merk draagt en
extern zijn aan een HP-hardwareproduct — zoals een
extern opslagsubsysteem, beeldschermen, printers en
andere randapparaten — worden “ONGEWIJZIGD”
geleverd zonder HP-garantie. Fabrikanten en leveranciers
van goederen van een ander merk dan HP of uitgevers
kunnen u echter rechtstreeks garanties verlenen.
3
HP garandeert dat de HP-hardwareproducten die u hebt
aangekocht of geleased van HP vrij zijn van defecten in
materiaal of vakmanschap bij normaal gebruik tijdens de
duur van de beperkte garantieperiode. De Beperkte
Garantieperiode begint op de dag van de aankoop of lease
van HP of vanaf de datum waarop HP de installatie voltooit.
Uw gedateerde verkoop- of leveringsbewijs, waarop de
datum van aankoop of leasing van het product vermeld
staat, is uw bewijs van de aankoop- of leasingdatum.
Mogelijk moet u uw aankoop- of leasingbewijs overleggen
om garantieservice te krijgen. U hebt recht op de
hardware-garantieservice volgens de bepalingen en
voorwaarden van dit document als een reparatie vereist is
aan uw HP-hardwareproduct binnen de Beperkte
Garantieperiode.
Tenzij anders vermeld en voorzover toegestaan door de
van toepassing zijnde wetgeving, kunnen nieuwe
HP-hardwareproducten gefabriceerd worden met behulp
van nieuwe materialen of nieuwe en gebruikte materialen
die wat betreft prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig
zijn aan nieuwe materialen. HP kan HP-hardwareproducten
repareren met of vervangen door (a) nieuwe of eerder
gebruikte producten of onderdelen die wat betreft prestaties
en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe of
(b) producten die gelijkwaardig zijn aan een origineel
product dat niet meer geproduceerd wordt. Vervangende
onderdelen zijn gegarandeerd vrij van defecten in materiaal
of vakmanschap gedurende negentig (90) dagen of voor de
rest van de van toepassing zijnde beperkte garantieperiode
van het HP-hardwareproduct dat zij vervangen of waarin zij
worden geïnstalleerd, waarbij de langste van deze periodes
van toepassing is.
HP zal naar eigen goeddunken elke component en elk
hardwareproduct repareren of vervangen dat tijdens de
Beperkte Garantieperiode een defect in materialen of
vakmanschap vertoont. Alle onderdelen of
hardwareproducten die verwijderd worden onder deze
Beperkte Garantie worden eigendom van HP. In het
onwaarschijnlijke geval van een herhaaldelijk defect van uw
HP-hardwareproduct, kan HP naar haar eigen goeddunken
u (a) een HP-vervangingsproduct geven naar eigen keuze
dat hetzelfde is of wat betreft prestaties gelijkwaardig is aan
uw HP-hardwareproduct of (b) u een terugbetaling geven
van uw aankoopbedrag of leasingbetalingen (minus de
interest) in plaats van een vervangingsproduct. Dit is uw
exclusieve remedie voor defecte producten.
4
Uitsluitingen
HP garandeert geen ongestoorde of foutloze werking van
dit product. HP is niet verantwoordelijk voor schade die
optreedt als gevolg van het niet volgen van de instructies
voor het HP-hardwareproduct.
Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op
verbruiksgoederen of voor eenmalig gebruik bestemde
goederen of op producten waarvan het serienummer is
verwijderd of indien het product beschadigd of defect is
(a) als gevolg van een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik,
contaminatie, onjuist of inadequaat onderhoud of
kalibratie of andere uitwendige oorzaken; (b) door
werking buiten de gebruiksparameters zoals vermeld
in de gebruikersdocumentatie die bij het product
geleverd werd; (c) door software, interfacing, onderdelen
of benodigdheden die niet door HP zijn geleverd;
(d) verkeerde preparatie of onderhoud van de site;
(e) virusinfectie; (f) verlies of beschadiging in transit; of
(g) door wijziging of service door anderen dan (i) HP of
(ii) een erkende dienstverlener van HP, of (iii) uw eigen
installatie van HP onderdelen of door HP goedgekeurde
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
vervangen indien beschikbaar voor uw product in
het servicing land/regio.
HET IS RAADZAAM OM REGELMATIG EEN
RESERVEKOPIE TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE
ZIJN OPGESLAGEN OP UW VASTE SCHIJF OF OP
ANDERE OPSLAGAPPARATEN ALS EEN VOORZORG
TEGEN MOGELIJKE FOUTEN, WIJZIGINGEN OF
VERLIES VAN GEGEVENS. MAAK EEN BACK-UP
VAN DE GEGEVENS EN VERWIJDER ALLE
VERTROUWELIJKE, EIGENDOMSRECHTELIJK
BESCHERMDE OF PERSOONLIJKE GEGEVENS
ALVORENS DE UNIT VOOR SERVICE TERUG TE
ZENDEN. HP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
SCHADE AAN OF VOOR VERLIES VAN
PROGRAMMA’S, GEGEVENS OF VERWIJDERBARE
OPSLAGMEDIA. HP IS NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR HET HERSTEL VAN PROGRAMMA’S OF
GEGEVENS, BEHALVE VOOR DE SOFTWARE DIE
VOORAF DOOR HP GEINSTALLEERD WERD BIJ DE
FABRICAGE VAN HET PRODUCT. BIJ UNITS DIE
VOOR SERVICE WORDEN BINNEN GEZONDEN,
WORDEN MOGELIJK DE GEGEVENS VAN DE VASTE
SCHIJF GEWIST EN DE PROGRAMMA’S HERSTELD
NAAR HUN ORIGINELE STATUS.
Exclusieve remedie
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN
TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, VORMEN DEZE
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DE VOLLEDIGE EN
EXCLUSIEVE GARANTIEOVEREENKOMST TUSSEN U EN
HP WAT BETREFT HET HP-HARDWAREPRODUCT DAT U
HEBT AANGEKOCHT OF GELEASED. DEZE BEPALINGEN
EN VOORWAARDEN VERVANGEN ALLE VOORGAANDE
OVEREENKOMSTEN OF VERKLARINGEN — MET
INBEGRIP VAN DEZE IN DE VERKOOPLITERATUUR OF VAN
HET ADVIES DAT AAN U DOOR HP OF DOOR EEN
MEDEWERKER OF WERKNEMER VAN HP IS VERSTREKT —
IN VERBAND MET UW AANKOOP OF LEASING VAN HET
HP-HARDWAREPRODUCT. Geen enkele wijziging van de
voorwaarden van deze Beperkte Garantie is geldig tenzij
op schrift gesteld en ondertekend door een gemachtigde
vertegenwoordiger van HP.
DE VERKOPER HEEFT OP BASIS VAN UW
KOOPOVEREENKOMST MOGELIJK AANVULLENDE
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U. DEZE
VERPLICHTINGEN ZIJN VAN KRACHT ONGEACHT
DE VOORWAARDEN VAN DEZE HP BEPERKTE
GARANTIE.
Beperking van
aansprakelijkheid
ALS UW HP-HARDWAREPRODUCT NIET WERKT
ZOALS HIERBOVEN GEGARANDEERD, IS DE
MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HP ONDER
DEZE BEPERKTE GARANTIE EXPLICIET BEPERKT TOT DE
LAAGSTE PRIJS BETAALD VOOR HET PRODUCT OF DE
REPARATIEKOSTEN OF VERVANGINGSKOSTEN VAN DE
HARDWARECOMPONENTEN DIE BIJ NORMAAL GEBRUIK
NIET GOED WERKEN.
BEHALVE ZOALS HIERBOVEN AANGEGEVEN, ZAL HP IN
GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET PRODUCT OF HET
NIET WERKEN VAN HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN
GEDERFDE WINST OF BESPARINGEN OF SPECIALE,
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. HP IS NIET
AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS DOOR DERDEN OF
DOOR U NAMENS DERDEN.
DEZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING
ONGEACHT OF SCHADEVERGOEDING WORDT BEOOGD
OF EEN CLAIM WORDT INGEDIEND, ONDER DEZE
BEPERKTE GARANTIE OF EEN VORDERING WEGENS
ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACTVORDERING OF
GELIJK WELKE ANDERE VORDERING. DEZE BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID KAN DOOR NIEMAND WORDEN
VERWORPEN OF GEWIJZIGD. DEZE BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID IS VAN KRACHT ZELFS ALS U
HP OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER
VAN HP VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE
OP DE HOOGTE HEBT GEBRACHT. DEZE BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ZAL ECHTER NIET VAN TOEPASSING
ZIJN OP VORDERINGEN VOOR PERSOONLIJK LETSEL.
DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE
RECHTEN. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN
DIE VAN STAAT TOT STAAT OF VAN LAND/REGIO TOT
LAND/REGIO KUNNEN VARIËREN. WIJ ADVISEREN U
DE VAN TOEPASSING ZIJNDE LANDELIJKE/REGIONALE
WETTEN TE RAADPLEGEN AAN DE HAND WAARVAN U
AL UW RECHTEN KUNT BEPALEN.
Beperkte Garantieperiode
De Beperkte Garantieperiode voor een HP-hardwareproduct
is een gespecificeerde, vaste periode die begint op de
datum van de aankoop. De datum op uw verkoopbewijs is
de datum van aankoop tenzij HP of uw verkoper u dit
schriftelijk anders vermeldt.
Soorten garantieservice
Ten einde HP in staat te stellen de best mogelijke
ondersteuning en service te verlenen tijdens de Beperkte
Garantieperiode, kan HP u vragen de meest recente firmware
te laden, software patches te installeren, HP diagnostische
tests uit te voeren of HP ondersteuningsoplossingen op afstand
te gebruiken waar van toepassing.
HP beveelt u ten sterkste aan het gebruik te aanvaarden van
de beschikbare ondersteuningstechnologieën geleverd door
HP, of ze te gebruiken. Als u verkiest de beschikbare externe
ondersteuningsmogelijkheden niet te gebruiken, kunt u
bijkomende kosten tegemoet zien wegens hogere eisen aan
de ondersteuningsbron. Hieronder zijn de soorten van
garantie-ondersteuningsservice vermeld die van toepassing
kunnen zijn op het HP-hardwareproduct dat u hebt gekocht.
Carry-in garantieservice
Hardwareservice kan voor de duur van de garantieperiode
worden verkregen door uw computer terug te sturen naar
een door HP erkende serviceprovider.
5
Zelfreparatie door klanten
garantieservice
In landen/regio’s waar deze beschikbaar is, kan uw
HP Beperkte Garantie een Zelfreparatie door klanten
garantieservice omvatten. Indien van toepassing zal HP naar
eigen goeddunken bepalen dat de Zelfreparatie door klanten
de geschikte methode van garantieservice is. Indien dit het
geval is, zal HP de vervangonderdelen naar u zenden om
uw HP-hardwareproduct garantieservice te vervullen. Dit zal
aanzienlijke reparatietijd uitsparen. Nadat u met HP contact
hebt opgenomen en de foutdiagnose vaststelt dat het
probleem kan worden opgelost door gebruik van één van
deze onderdelen, kan een vervangend onderdeel
onmiddellijk naar u worden verzonden. Als het onderdeel
arriveert, vervangt u het defecte onderdeel conform de
geleverde instructies en documentatie. Als verdere hulp nodig
is, belt u het HP Technisch Ondersteuningscentrum en zal een
technicus u telefonisch helpen. In gevallen waar het
vervangende onderdeel naar HP moet worden
teruggezonden, moet u het defecte onderdeel binnen een
bepaalde periode, normaal vijftien (15) dagen, terugzenden.
Het defecte onderdeel moet worden teruggezonden samen
met de geleverde documentatie in het voorziene
verzendingsmateriaal. Het defecte product niet terugzenden
kan resulteren in het aanrekenen van kosten voor de
vervanging door HP. Met een Zelfreparatie door klanten zal
HP alle verzendings- en terugzendkosten van het onderdeel
betalen en de te gebruiken koerier/vervoerder bepalen.
Als de Zelfreparatie door klanten op u van toepassing is,
raadpleeg uw specifieke HP-hardwareproduct-aankondiging.
U kunt ook informatie over deze garantieservice verkrijgen
op de website van HP op:
http://www.hp.com/support
Ophalen- en terugbrengengarantieservice
In landen/regio’s waar deze beschikbaar is, kan uw
HP Beperkte Garantie een ophalen- en terugbrengen-service
omvatten. Onder de voorwaarden van de ophalen- en
terugbrengen-service, zal HP de defecte unit bij u ophalen,
deze repareren en terugbrengen. HP zal alle kosten voor
reparatie, logistiek en verzekering in dit proces voor haar
rekening nemen.
Service-upgrades
HP heeft een reeks bijkomende ondersteunings- en
servicedekkingen voor uw product die plaatselijk kunnen
worden aangekocht. Sommige ondersteuning en
aanverwante producten zijn mogelijk niet beschikbaar in
6
alle landen/regio’s. Voor informatie over de
beschikbaarheid van service-upgrades en de kosten
voor deze upgrades, raadpleeg de website van HP op:
http://www.hp.com/support
Beperkte garanties, opties
en software
De bepalingen en voorwaarden voor de meeste opties voor
producten van het merk HP (HP-opties) zijn zoals vermeld in
de Beperkte Garantie die van toepassing is op de HP-optie
en zijn vervat in het HP-optie productpakket. Als uw HP-optie
geïnstalleerd is in een HP-hardwareproduct, kan HP een
garantieservice leveren voor ofwel de periode
gespecificeerd in de garantiedocumenten (HP-optie Beperkte
Garantieperiode) die geleverd werden bij de HP-optie
ofwel voor de resterende garantieperiode van het
HP-hardwareproduct waarin de HP-optie geïnstalleerd
wordt, om het even welke periode het langste is, maar
kan de drie (3) jaar niet overschrijden vanaf de datum
waarop u de HP-optie aankocht. De HP-optie Beperkte
Garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop bij
HP of een HP-leverancier. Uw gedateerde bewijs van
verkoop of aflevering dat de datum van aankoop van de
HP-optie vermeldt, is de startdatum van uw garantie. Zie uw
HP-optie Beperkte Garantie voor meer details. Opties die
niet van HP zijn, worden “ONGEWIJZIGD” geleverd.
Fabrikanten en leveranciers van goederen van een ander
merk dan HP kunnen u echter rechtstreeks garanties verlenen.
BEHALVE VOOR ZOVER ANDERS BESCHREVEN IN EEN
TOEPASSELIJKE SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST
VOOR DE EINDGEBRUIKER OF IN EEN
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN PROGRAMMA,
OF INDIEN ANDERS VOORZIEN ONDER DE VAN
TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, WORDT DE
SOFTWARE INCLUSIEF HET BESTURINGSSYSTEEM OF
ALLE ANDERE SOFTWARE DIE VOORAF DOOR HP IS
GEINSTALLEERD GELEVERD IN DE HUIDIGE VORM MET AL
ZIJN GEBREKEN, EN HP ONTKENT HIEBIJ ALLE ANDERE
GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIETE, IMPLICIETE
OF WETTELIJKE, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET
BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE
EIGENDOMSRECHT EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK,
ALSMEDE ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN
VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL EN HET ONTBREKEN VAN
COMPUTERVIRUSSEN. Sommige staten/rechtsgebieden
staan geen uitsluiting van impliciete garanties of
beperkingen op de duur van impliciete garanties toe, zodat
de disclaimer hierboven mogelijk niet volledig op u van
toepassing is. HP EN HAAR LEVERANCIERS, VOOR ZOVER
TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE
WETGEVING, AANVAARDEN ONDER GEEN ENKELE
OMSTANDIGHEID ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE (DAARONDER MEDE
BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKELIJKHEID
VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE
OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN
COMMERCIËLE ACTIVITEITEN, PERSOONLIJK LETSEL,
VERLIES VAN PRIVACY TEN GEVOLGE VAN OF
VERBANDHOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET NIET
KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT
DAN WEL ANDERSZINS IN VERBAND MET ENIGERLEI
BEPALING IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST), ZELFS
ALS HP OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS VAN DE
MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE IS
GEBRACHT EN ZELFS ALS DE GEBODEN OPLOSSING
NIET AAN DE DOELSTELLING BEANTWOORDT. In
sommige rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van
incidentele schades of gevolgschades niet toegestaan, zodat
de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u
van toepassing is.
De enige garantieverplichtingen van HP met betrekking tot
software die door HP wordt gedistribueerd onder de
merknaam HP, worden uiteengezet in de toepasselijke
gebruikerslicentie- of programmalicentieovereenkomst die
bij die software geleverd wordt. Als de verwijderbare
media waarop HP de software distribueert, binnen negentig
(90) dagen na aankoop defect blijkt in materiaal of
vakmanschap, zal uw enige remedie zijn om de
verwijderbare media terug te zenden naar HP voor
vervanging. Raadpleeg de volgende website voor lege
verwijderbare media:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/
TechSupport/Document.jsp?objectID=lpg50101
Het is uw verantwoordelijkheid om met niet-HP fabrikanten
of leveranciers contact op te nemen voor hun
garantieondersteuning.
Technische ondersteuning
voor software
Softwaretechnische ondersteuning voor uw HP-software,
software van derden voorgeïnstalleerd door HP en software
van derden aangekocht bij HP, is beschikbaar bij HP via
meerdere contactmethodes, elektronische media en telefoon
inbegrepen, gedurende één jaar vanaf de datum van
aankoop. Zie “Contact opnemen met HP” voor online
bronnen en telefonische ondersteuning. Alle uitzonderingen
hierop staan gespecificeerd in uw End User License
Agreement (EULA).
Softwaretechnische ondersteuning omvat hulp bij:
•
Antwoorden op uw installatievragen (procedure, eerste
stappen en voorwaarden).
•
Instellen en configureren van de software (procedure en
eerste stappen). Omvat geen systeemoptimalisatie,
aanpassing en netwerkconfiguratie.
•
•
Interpreteren van systeemfoutberichten.
Isoleren van systeemproblemen tegenover softwaregebruiksproblemen.
•
Verkrijgen van informatie of updates van het
softwarepakket.
Softwaretechnische ondersteuning omvat GEEN hulp bij:
•
Het genereren of opsporen van door de gebruiker
gegenereerde programma’s of broncodes.
•
Het installeren van niet-HP producten.
Freeware besturingssystemen en
toepassingen
HP levert geen softwaretechnische ondersteuning voor
software geleverd onder een openbare licentie door derden,
inbegrepen Linux besturingssystemen of toepassingen
(“Freeware”). Softwaretechnische ondersteuning voor
freeware geleverd bij HP hardware producten wordt
verstrekt door de freeware-leverancier. Raadpleeg het
freeware besturingssysteem of een andere ondersteuning
van de freeware-toepassing die geleverd is bij uw
HP-hardwareproduct.
7
Contact opnemen met HP
Als uw product tijdens de Beperkte Garantieperiode defect
geraakt en de adviezen in de productdocumentatie het
probleem niet oplossen, kunt u ondersteuning krijgen door
het volgende te doen:
•
Zoek het dichtstbijzijnde HP Ondersteuningscentrum op
via het web: http://www.hp.com/support
•
Neem contact op met uw HP-leverancier of een door
HP erkend reparatiebedrijf en houd de volgende
informatie klaar voordat u belt:
•
•
•
•
•
•
Productserienummer, modelnaam en modelnummer
Toepasselijke foutberichten
Add-on opties
Besturingssysteem
Hardware of software van derden
Gedetailleerde vragen
Recht op garantie en
ondersteuning controleren
Ga naar http://www.hp.com/support voor
garantie, service en ondersteuning, en voor updates
van productinformatie.
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR
EINDGEBRUIKERS
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE
APPARATUUR IN GEBRUIK NEEMT: Deze
Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de
“Licentieovereenkomst”) vormt een rechtsgeldige
overeenkomst tussen (A) uzelf (een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon) en (B) Hewlett-Packard Company (“HP”)
betreffende uw gebruik van alle softwareproducten die door
HP zijn geïnstalleerd op dan wel beschikbaar gesteld voor
gebruik met uw HP product (het “HP product”), voor zover
deze softwareproducten geen onderwerp zijn van een
andere, afzonderlijke licentieovereenkomst tussen uzelf en
HP of haar leveranciers. Andere software is mogelijk
voorzien van een licentieovereenkomst in de online
documentatie. Onder de uitdrukking “Softwareproduct”
wordt verstaan: computersoftware, eventueel inclusief
bijbehorende media, drukwerken en “online” oftewel
elektronische documentatie. Het HP product kan vergezeld
gaan van wijzigingen of aanvullingen op deze
Licentieovereenkomst.
RECHTEN OP HET SOFTWAREPRODUCT GELDEN
UITSLUITEND OP VOORWAARDE DAT U INSTEMT MET
ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN IN DEZE
LICENTIEOVEREENKOMST. DOOR HET
SOFTWAREPRODUCT TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN,
TE DOWNLOADEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN
STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE
BEPALINGEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST.
INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE
LICENTIEBEPALINGEN, KUNT U UITSLUITEND
8
AANSPRAAK MAKEN OP DE MOGELIJKHEID HET GEHELE,
ONGEBRUIKTE PRODUCT (HARDWARE EN SOFTWARE)
BINNEN 14 DAGEN TE RETOURNEREN, WAARBIJ U EEN
RESTITUTIE ONTVANGT OP BASIS VAN HET
RESTITUTIEBELEID VAN DE DESBETREFFENDE LEVERANCIER.
1. LICENTIE. Op voorwaarde dat u zich houdt aan alle
voorwaarden en bepalingen in deze Licentieovereenkomst,
verleent HP u de volgende rechten:
a. Gebruik. U mag het Softwareproduct gebruiken op één
computer (“Uw computer”). Indien het Softwareproduct via
het Internet aan u is geleverd en er oorspronkelijk een
licentie was verstrekt voor gebruik op meerdere computers,
mag u het Softwareproduct uitsluitend op de desbetreffende
computers installeren en gebruiken. U mag geen delen van
het Softwareproduct afscheiden voor gebruik op meer dan
één computer. U bent niet gerechtigd het Softwareproduct te
distribueren. U mag het Softwareproduct in het tijdelijke
werkgeheugen (RAM) van uw computer laden teneinde het
Softwareproduct te gebruiken.
b. Opslag. U mag het Softwareproduct kopiëren naar het
lokale geheugen of naar een opslagapparaat van het
HP product.
c. Kopiëren. Het is toegestaan archief- of reservekopieën
van het Softwareproduct te maken, op voorwaarde dat de
kopie alle eigendomsverklaringen van het oorspronkelijke
Softwareproduct bevat en uitsluitend voor reservedoeleinden
wordt gebruikt.
d. Voorbehouden rechten. HP en haar leveranciers
behouden zich alle rechten voor die niet expliciet door
middel van deze Licentieovereenkomst aan u worden
toegekend.
e. Freeware. Niettegenstaande de bepalingen en
voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, beschikt u voor
het Softwareproduct, voor zover dit software betreft die
geheel of gedeeltelijk geen eigendom is van HP of die door
een derde partij onder een openbare licentie is verstrekt
(“Freeware”), over een licentie conform de voorwaarden en
bepalingen van de softwarelicentieovereenkomst bij de
betreffende Freeware, hetzij in de vorm van een afzonderlijke
overeenkomst, een licentieverklaring in de krimpverpakking
van de software dan wel in de vorm van elektronische
licentiebepalingen waarmee ten tijde van het downloaden is
ingestemd. Uw gebruik van de Freeware wordt volledig en
uitsluitend geregeld door de voorwaarden en bepalingen van
de betreffende licentie.
f. Oplossing voor softwareherstel. Oplossingen voor
softwareherstel die bij of ten behoeve van uw HP product
worden geleverd, hetzij in de vorm van een
softwareoplossing op de vaste schijf, een oplossing op
externe opslagmedia (bijvoorbeeld op diskette, cd of dvd)
of een hiermee vergelijkbare oplossing in een willekeurige
andere vorm, mag uitsluitend worden gebruikt voor het
herstel van de vaste schijf van het HP product waarbij of
waarvoor de hersteloplossing oorspronkelijk was geleverd.
Wanneer software voor Microsoft-besturingssystemen deel
uitmaakt van een dergelijke hersteloplossing, zijn de
bepalingen in de licentieovereenkomst van Microsoft van
toepassing op het gebruik van deze software.
2. UPGRADES. Teneinde een als upgrade aangemerkt
Softwareproduct te mogen gebruiken, dient u te beschikken
over een licentie voor het oorspronkelijke Softwareproduct
waarvan door HP is vastgesteld dat het recht geeft op de
upgrade. Na uitvoering van de upgrade mag u niet langer
gebruikmaken van het oorspronkelijke Softwareproduct
waaraan u het recht op de upgrade heeft ontleend.
3. AANVULLENDE SOFTWARE. Deze Licentieovereenkomst
geldt ook voor updates of aanvullingen die door HP worden
geleverd voor het oorspronkelijke Softwareproduct, tenzij
HP bij de update of aanvulling andere bepalingen stelt.
Wanneer er sprake is van tegenstrijdige bepalingen,
prevaleren de bepalingen bij de update of aanvulling.
4. OVERDRACHT.
a. Derde partij. De oorspronkelijke gebruiker van het
Softwareproduct mag het Softwareproduct éénmalig
overdragen aan een andere eindgebruiker. Bij elke
overdracht moeten alle onderdelen, media, gedrukte
documenten, deze Licentieovereenkomst en indien van
toepassing ook het Certificaat van Echtheid worden
overgedragen. De overdracht mag geen indirecte
overdracht zijn, zoals een consignatie. Voorafgaand aan
de overdracht moet de eindgebruiker die het overgedragen
product ontvangt, instemmen met alle bepalingen
van de Licentieovereenkomst. Na overdracht van het
Softwareproduct komt uw licentie automatisch te vervallen.
b. Beperkingen. Het is niet toegestaan het Softwareproduct
te verhuren, te leasen of uit te lenen of het Softwareproduct
te gebruiken voor commerciële timesharing of
kantoorgebruik. Het is niet toegestaan een sublicentie te
verstrekken of de licentie of het Softwareproduct toe te
wijzen of over te dragen, anders dan expliciet toegestaan
volgens deze Licentieovereenkomst.
5. INTELLECTUEEL EIGENDOM. Alle intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot het Softwareproduct
en de gebruikersdocumentatie zijn eigendom van HP of
haar leveranciers en worden beschermd door de wet,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wetgeving
van de Verenigde Staten betreffende auteursrechten,
handelsgeheimen en handelsmerken, alsmede andere van
toepassing zijnde wetgeving en internationale verdragen.
Het is niet toegestaan productidentificatiekenmerken,
auteursrechtenverklaringen of eigendomsbeperkingen
van het Softwareproduct te verwijderen.
6. BEPERKINGEN OP REVERSE ENGINEERING. Het is niet
toegestaan reverse-engineering, decompilering of
disassemblage op het Softwareproduct toe te passen, tenzij
en uitsluitend voor zover het recht hiertoe niettegenstaande
deze beperking voortvloeit uit de geldende wetgeving of dit
recht in deze Licentieovereenkomst uitdrukkelijk wordt
verleend.
7. TERMIJN. Deze Licentieovereenkomst blijft van
kracht totdat deze wordt beëindigd of verworpen.
De Licentieovereenkomst verliest haar geldigheid eveneens
in de situaties die elders in deze Licentieovereenkomst zijn
omschreven, alsmede wanneer u niet voldoet aan een van
de bepalingen of voorwaarden in deze
Licentieovereenkomst.
8. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN GEGEVENS.
U stemt ermee in dat HP en haar partners gerechtigd zijn
tot het vergaren en gebruiken van technische informatie die
door u wordt verstrekt in het kader van ondersteuning voor
het Softwareproduct. HP stemt ermee in deze informatie niet
te gebruiken op een manier waarbij de gegevens tot uw
persoon herleid kunnen worden, behalve voor zover
noodzakelijk om deze ondersteuning te kunnen bieden.
9
9. BEPERKTE GARANTIE. HP EN HAAR LEVERANCIERS,
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN
TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, VERSTREKKEN DIT
SOFTWAREPRODUCT IN DE HUIDIGE VORM MET AL ZIJN
GEBREKEN EN AANVAARDEN MET BETREKKING TOT HET
SOFTWAREPRODUCT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE
OF VOORWAARDE, IMPLICIET DAN WEL EXPLICIET,
DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT
GARANTIES BETREFFENDE EIGENDOMSRECHT EN HET
NIET MAKEN VAN INBREUK, ALSMEDE ALLE IMPLICIETE
GARANTIES EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL EN HET ONTBREKEN VAN
COMPUTERVIRUSSEN. In sommige rechtsgebieden is het
uitsluiten van impliciete garanties of het beperken van de
duur van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de
bovenstaande beperking van de garantie mogelijk niet in
zijn geheel op u van toepassing is.
10. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Ongeacht eventuele
schade die u zou kunnen lijden, blijft de totale
aansprakelijkheid van HP en al haar leveranciers ingevolge
de bepalingen van deze Licentieovereenkomst beperkt tot
het bedrag dat u daadwerkelijk afzonderlijk voor het
Softwareproduct heeft betaald, of USD 5,00 indien dit meer
is. Hierbij wordt alle verdere aansprakelijkheid uitgesloten.
HP EN HAAR LEVERANCIERS, VOOR ZOVER
TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE
WETGEVING, AANVAARDEN ONDER GEEN ENKELE
OMSTANDIGHEID ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE (DAARONDER MEDE
BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKELIJKHEID
VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE
OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN
COMMERCIËLE ACTIVITEITEN, PERSOONLIJK LETSEL,
VERLIES VAN PRIVACY TEN GEVOLGE VAN OF
VERBANDHOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET NIET
KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT
DAN WEL ANDERSZINS IN VERBAND MET ENIGERLEI
BEPALING IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST), ZELFS
ALS HP OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS VAN DE
MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE IS
GEBRACHT EN ZELFS ALS DE GEBODEN OPLOSSING
NIET AAN DE DOELSTELLING BEANTWOORDT. In
sommige rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van
incidentele schades of gevolgschades niet toegestaan, zodat
de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u
van toepassing is.
10
11. KLANTEN BIJ DE AMERIKAANSE OVERHEID. Conform
het gestelde in FAR 12.211 en 12.212 wordt voor
commerci’le computersoftware, documentatie bij
computersoftware en technische gegevens voor commerciële
producten aan de Amerikaanse overheid een licentie
verstrekt in overeenstemming met de standaard commerciële
licentie van HP.
12. NALEVING VAN EXPORTWETGEVING. U dient zich te
houden aan alle wetten en voorschriften van de Verenigde
Staten en andere landen (“Exportwetgeving”) teneinde te
waarborgen dat de Software (1) niet rechtstreeks of indirect
wordt geëxporteerd in strijd met de Exportwetgeving en
(2) niet wordt gebruikt voor doeleinden die verboden zijn
volgens de Exportwetgeving, daaronder begrepen maar niet
beperkt tot de proliferatie van nucleaire, chemische of
biologische wapens.
13. MEERDERJARIGHEID EN BEVOEGDHEID TOT HET
SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST. U verklaart dat u in
uw rechtsgebied wettelijk meerderjarig bent en, voor zover
van toepassing, dat u door uw werkgever terzake
gemachtigd bent tot het sluiten van deze overeenkomst.
14. GELDENDE WETGEVING. Op deze
Licentieovereenkomst is de wetgeving van de State of
California (Verenigde Staten) van toepassing.
15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze
Licentieovereenkomst (daaronder begrepen alle
aanvullingen en wijzigingen op de Licentieovereenkomst die
bij het HP Product worden verstrekt) vormt de volledige
overeenkomst tussen u en HP met betrekking tot het
Softwareproduct en treedt in de plaats van alle eerder of
gelijktijdig plaatshebbende mondelinge of schriftelijke
communicatie, voorstellen en weergaven van feiten met
betrekking tot het Softwareproduct en alle andere
onderwerpen die in deze Licentieovereenkomst worden
geregeld. Indien en voorzover de bepalingen van het beleid
of de programma’s van HP voor ondersteuningsservices
strijdig zijn met de bepalingen van deze
Licentieovereenkomst, gelden de bepalingen van de
Licentieovereenkomst.
Revisie 10/03
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Overeenkomstig ISO/IEC 17050-1 en EN 17050-1
Naam leverancier:
Adres leverancier:
Hewlett-Packard Company
Hewlett-Packard Company
10955 Tantau Ave
Cupertino, CA 95014
verklaart dat het product/de producten
Product:
Personal computer
Modelnummer(s):
900
a000, a1000, a5000, a6000
CPT-001 P, CPT-001 R, CPT-002 P, CPT-002 R, CPT-003 P, CPT-003 R
d1000, d4000, dx2000, d5000
g2000, g3000
m000, m1000, m5000, m7000, m8000, m9000
s0000, s3000, s7000
SR1000, SR2000, SR5000, SA4000, SV2000, SV7000, SG2000, SG3000
t000, t3000
u6000
v2000, v7000
w1000, w5000
x5000, z500, z6000, IQ500, IQ700, IQ800 serie
Productopties:
Modemkaart: RD01-D850, CX-9Z-NR0134
Bluetooth: BM-GP-BR-51
Tv-tunerkaart: 71xxx, 74xxx, 78xxx, 26xxx, 25xxx, JayHawk, Fennec, Twolf
Toetsenbord: 51xx, KB-06xx, KB-09xx, KM713K, SK29xx, I101-P01, PR11-01, 9131URF, 5189URF
Muis: KM713K, M389, M889, MOBJKC, MOBJKO, MOBLUL, M-SBQ133, M-SBP133,
M-SBF96, M60PB, N17RBP, N17ROPKYE, 9131URF, 5189URF, MORFB1UO
voldoen aan de volgende productspecificaties:
Veiligheid:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001
EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001, Klasse 1 (Laser/LED)
EMC:
CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998 +A1:2000 +A2:2003, Klasse B/ EN 55022:2006, Klasse B
CISPR 24: 1997 / EN 55024:+1998 +A1:2001 +A2:2003
EN 55020:1995/ EN 55020:2002 +A1:2002 + A2:2005
EN 55013:2001 +A1:2003
EN 61000-3-2: 2006, Klasse D
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001+ A2:2005
FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse B / ICES-003
AS/NZS CISPR 22: 2004/ AS/NZS CISPR 22: 2006
Telecom:
TBR 21: 1998
EN 300328: V.1.6.1
Aanvullende informatie:
Dit product voldoet aan de vereisten van de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de R&TTErichtlijn 99/5/EG, en is derhalve voorzien van het EG-conformiteitsmerkteken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit
apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, met inbegrip
van storingen die een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben.
Cupertino, CA USA
7 februari 2008
Uitsluitend voor informatie over naleving van overheidsvoorschriften kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon Australië: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Pty Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130
Contactpersoon Europa: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Duitsland
Contactpersoon Noord-Amerika: Hardware Quality Eng. Manager, Hewlett-Packard, CPC, 10955 Tantau Ave., Cupertino, CA 95014
11
Bedrijfsspecificaties
Elektrische gegevens:
AC INPUT
100–127V∿, 3A of 4A of 6A*
200–240V∿, 2A of 3A*
50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur:
5° à 35° C
Opslagtemperatuur:
–30° à 65° C
Vochtigheid tijdens bedrijf:
15 à 80% bij 26° C
Toegestane hoogte voor bedrijf:
0–2000 m
Toegestane hoogte voor opslag:
0–4572 m
* Raadpleeg het label met de specificaties van uw computer aan de achterkant van de computer om de exacte elektrische
specificaties te bepalen.
Overheids- en veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van de
aanwijzingen die als volgt zijn aangeduid, kan
beschadiging van de apparatuur, verlies van
gegevens, lichamelijk letsel of fatale ongelukken
tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: Bevat elektrische en
bewegende onderdelen. Schakel de
stroomtoevoer tot het apparaat uit
voordat u de behuizing verwijdert.
Plaats de behuizing terug voordat u
de stroomtoevoer weer aansluit.
WAARSCHUWING: De computer is zwaar. Volg
de ergonomische instructies voor tillen als u de
computer moet verplaatsen.
WAARSCHUWING: Lees de “Aanvullende
veiligheidsinformatie” verderop in dit document
voordat u het systeem installeert en aansluit op
de stroomvoorziening.
Bij dit product zijn batterijen
geleverd. Gooi ze niet weg als ze
leeg zijn, maar lever ze in als
Klein Chemisch Afval (KCA).
Bij dit product zijn batterijen
geleverd. Wanneer deze leeg zijn,
moet u ze niet weggooien maar
inleveren als Klein Chemisch
Afval (KCA).
Chemische stoffen
HP legt zich erop toe klanten informatie te verstrekken over
chemische stoffen in onze producten, in overeenstemming
met wettelijke vereisten zoals REACH (Verordening (EG) nr.
1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake
de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) Een rapport
met chemische informatie met betrekking tot dit product kunt
u vinden op: http://www.hp.com/go/reach
12
Afgedankte apparatuur
aanbieden als afval door privéhuishoudens in de Europese Unie
(alleen Europese Unie)
Dit symbool op een product of
verpakking geeft aan dat het product
gescheiden moet worden gehouden van
ander huishoudelijk afval. Het is in dat
geval uw verantwoordelijkheid om
afgedankte apparaten aan te bieden bij
een inzamelingspunt voor het recyclen
van afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gescheiden
inzameling en recycling van afgedankte apparaten dragen
bij aan het behoud van natuurlijke bronnen en zorgen
ervoor dat de apparaten worden gerecycled op een manier
die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt.
Voor meer informatie over inzamelingspunten voor
afgedankte apparaten en recycling neemt u contact op met
uw gemeente, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Verklaring geluidsvolume
Gedurende langere tijd luisteren naar muziek met een hoog
volumeniveau kan het gehoor beschadigen. Om het risico
op gehoorbeschadiging te verkleinen, dient het volume te
worden ingesteld op een veilig, comfortabel niveau en dient
langdurige blootstelling aan geluid met een hoog
volumeniveau te worden vermeden.
•
•
•
•
Voor uw eigen veiligheid wordt aangeraden altijd het
volume opnieuw in te stellen alvorens een hoofdtelefoon
of oordopjes te gebruiken. Sommige hoofdtelefoons
geven meer geluid dan andere, zelfs bij eenzelfde
volume-instelling.
Het wijzigen van de standaardinstellingen voor audio of
equalizer kan leiden tot een hoger volume en dient met
de nodige voorzichtigheid te worden uitgevoerd.
Als een productnummer van HP bestaat uit een computer
met meegeleverde hoofdtelefoon of oordopjes, voldoet
deze combinatie aan richtlijn EN 50332-1.
In het algemeen is audio line-out I/F niet bedoeld
voor gebruik in combinatie met een hoofdtelefoon
of oordopjes.
EMI-verklaring
(alleen Europese Unie)
Dit is een product van klasse B. Het is mogelijk dat dit
product in de huiselijke omgeving radiostoring veroorzaakt,
in welk geval het mogelijk is dat de gebruiker benodigde
voorzorgsmaatregelen dient te nemen.
Verklaring m.b.t. het Europese
telefoonnetwerk
(alleen Europese Unie)
Het product voldoet hierbij aan de vereisten van de R&TTErichtlijn 1999/5/EG (Bijlage II) en is dienovereenkomstig
voorzien van het CE-merk. Als gevolg echter van verschillen
tussen de individuele telefoonmaatschappijen in
verschillende landen/regio’s biedt de goedkeuring op
zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor correcte
werking op ieder aansluitingspunt van het telefoonnetwerk
van een bepaalde telefoonmaatschappij. Als zich
problemen voordoen, neemt u allereerst contact op met de
leverancier van uw apparatuur.
Verklaringen m.b.t.
netwerkcompatibiliteit (uitsluitend
voor de Europese Unie)
Deze apparatuur is bestemd voor samenwerking met
analoge DTMF-netwerken (volgens de TBR21-norm).
Er kunnen zich met deze apparatuur problemen voordoen
met het functioneren tussen netwerken in telefoonnetwerken
die uitsluitend kiezen met de pulsmethode ondersteunen.
Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor verdere assistentie.
Informatie met betrekking
tot compatibiliteit voor
Groot-Brittannië
Deze modem is door de Minister van Handel en Industrie
goedgekeurd voor verbindingen met enkelvoudige
telefoonlijnen van openbare telefoonnetwerken die wordt
geëxploiteerd door bepaalde openbare telecommunicatieoperators met licenties hiervoor of met systemen die hierop
zijn aangesloten. (Alleen directe telefoonlijnen, geen
gedeelde services of 1-1 carriersystemen.)
Deze modem is ook geschikt voor verbinding met PABXtelefooncentrales (Private Automatic Branch Exchanges) die
een secundaire voortgangsindicatie terugkoppelen.
Indien deze modem moet worden gebruikt met een
telefooncentrale die een secundaire voortgangsindicatie
retourneert, mogen er niet meer dan twee pauzes van
vier seconden elk worden ingevoegd tussen het eerste
toegangscijfer voor het telefoonnetwerk en het nummer
dat moet worden gekozen. Dit ter voorkoming van storingen
op het PTO-netwerk.
13
Als deze modem wordt gebruikt met een
bedrijfstelefooncentrale met toestelaansluitingen die
eigendom is van BT, kan de aansluiting van de modem op
de telefooncentrale alleen worden uitgevoerd door BT of
door een erkende onderhoudstechnicus van de
telefooncentrale, tenzij de erkende onderhoudstechnicus
14 dagen van te voren schriftelijk gewaarschuwd is dat de
aansluiting door een andere persoon zal worden uitgevoerd,
en dat deze periode voorbij is.
Deze modem is niet goedgekeurd voor verbinding met
spraakfrequentieband-services in Groot-Brittannië.
Deze modem is alleen geschikt voor gebruik op
telefoonlijnen die zijn voorzien van de functies LoopDisconnect of Multi-Frequency Dialing.
De goedkeuring van deze modem wordt ONGELDIG als het
toestel op gelijk welke materiële wijze gewijzigd wordt
zonder de toestemming van de BABT of als de modem
gebruikt wordt met of aangesloten wordt op externe
software die niet formeel aanvaard werd door BABT.
Gebruikers van deze modem moeten op de hoogte zijn van
het feit dat de goedkeuring geldt voor de verbinding met de
telefoonmaatschappij via de geleverde telefoonlijninterface.
Voor alle andere verbindingen van de modem met de
telefoonmaatschappij geldt de goedkeuring niet.
Deze modem ondersteunt niet de functie voor automatische
nummerherhaling.
Elke andere toepassing maakt de goedkeuring van de
modem ongeldig indien, als gevolg hiervan, de modem niet
meer voldoet aan de normen waarvoor deze was
goedgekeurd.
Opslag van nummers
U wordt aangeraden telefoonnummers die zijn opgeslagen
in de modem direct na het programmeren te controleren.
De correcte werking wordt niet in alle omstandigheden
gegarandeerd. Voor problemen moet u zich wenden tot uw
leverancier.
Controleer of alle handmatig geprogrammeerde nummers
correct zijn ingevoerd. Dit voorkomt het verwijzen naar een
verkeerde klasse en storingen op het netwerk.
Sommige netwerkbeheerders vereisen dat beoogde
gebruikers van hun netwerk om toestemming voor een
verbinding vragen en een speciale aansluiting laten
installeren.
Het nummer dat u invoert mag een PAUZE-teken (een
komma) bevatten, zodat de modem met een bedrijfscentrale
verbinding kan maken. Elke komma geeft een vertraging
van twee seconden.
REN (Ringer Equivalence Number)
De REN (Ringer Equivalence Number) van deze modem is 1.
REN geeft het maximale aantal apparaten weer dat
tegelijkertijd op een telefoonlijn kan worden aangesloten.
De REN-waarden van alle apparaten worden bij elkaar
opgeteld en mogen in totaal niet hoger zijn dan 4. Tenzij
anders aangegeven, kunt u ervan uitgaan dat een telefoon
een REN-waarde van 1 heeft.
Goedgekeurde toepassingen
Deze modem is alleen goedgekeurd voor de volgende
toepassingen:
•
Opslag van telefoonnummers die kunnen worden
opgehaald via een vooraf gedefinieerde code
•
•
•
•
•
Detectie van primaire voortgangsindicatie
WAARSCHUWING: Ter beperking van de risico’s
van brand, elektrische schokken en lichamelijk
letsel moeten bij gebruik van dit apparaat altijd
elementaire voorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen, waaronder de volgende:
•
Gebruik dit product niet in de nabijheid van
water, bijvoorbeeld vlakbij een badkuip,
wasbak of keukengootsteen, in een vochtige
kelder of bij een zwembad.
•
Gebruik dit product niet tijdens onweer. Er
bestaat een kleine kans op elektrische
schokken vanwege bliksem.
•
Gebruik dit product niet om melding te doen
van een gaslek, als u zich in de buurt van het
lek bevindt.
•
Koppel de modemkabel altijd los voordat u de
behuizing opent en voordat u een
niet-geïsoleerde modemkabel, connector of
interne component aanraakt.
•
Gebruik, indien dit product zonder
telefoonkabel is geleverd, uitsluitend
telefoonkabels van minimaal AWG nr. 26, om
het risico van brand te beperken.
•
Sluit nooit een modem- of telefoonkabel aan
op de connector van de netwerkadapter (NIC).
Automatisch kiezen/Automatisch beantwoorden
Toondetectie
Bij het ontbreken van een secundaire voortgangsindicatie
Luidsprekerfaciliteit
Deze modem is NIET geschikt voor gebruik als uitbreiding
van een munttelefoontoestel.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG
14
Aanvullende veiligheidsinformatie
Dit product is niet getest voor aansluiting op een ITelektriciteitssysteem (een wisselstroom-verdelingssysteem
zonder directe aardeverbinding, volgens IEC 60950).
Waarschuwing bij gebruik van wisselstroom
Geschikte elektrische aansluitingen (alleen voor
Noorwegen en Zweden)
Advarsel: Apparatet må kun tilkoples jordet
stikkontakt.
Varning! Apparaten skall anslutas till jordat
uttag när den ansluts till ett nätverk.
WAARSCHUWING: Plaats de computer in de
buurt van een normaal stopcontact voor
wisselstroom. Het netsnoer is het voornaamste
middel om uw computer los te koppelen van het
lichtnet en moet op elk gewenst moment
gemakkelijk bereikbaar zijn. Voor uw veiligheid
is het bij uw systeem geleverde netsnoer
voorzien van een stekker met randaarde.
Gebruik het netsnoer altijd in combinatie met een
geaard stopcontact om het risico van elektrische
schokken te voorkomen.
WAARSCHUWING: Uw pc beschikt over een
voltageschakelaar voor gebruik met 115 of
230V∿. De voltageschakelaar is vooraf ingesteld
voor het voltage van het land of de regio waar
de computer aanvankelijk aangeschaft is.
Verandering van de voltageschakelaar naar de
verkeerde stand kan leiden tot beschadiging van
de computer en kan de impliciete garantie op de
computer tenietdoen.
WAARSCHUWING: Ter vermindering van het
risico van elektrische schokken van het
telefoonnetwerk dient u de computer op een
stopcontact aan te sluiten alvorens hem op de
telefoonlijn aan te sluiten. Verder dient u de
aansluiting op het telefoonnet los te koppelen
voordat u de stekker van de computer uit het
stopcontact verwijdert.
WAARSCHUWING: Verwijder altijd eerst de
modemkabel uit de telefoonaansluiting alvorens
de kap van de computer aan te brengen of te
verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik de computer niet
terwijl de behuizing is verwijderd.
WAARSCHUWING: Voor uw veiligheid moet de
computer altijd van het lichtnet, een eventueel
communicatiesysteem (bijv. de telefoonlijn),
het netwerk of de modem losgekoppeld worden
alvorens u in deze gids beschreven procedures
volgt. Als u dit nalaat kan persoonlijk letsel of
beschadiging van de apparatuur optreden. De
voeding en de modem van dit product bevatten
gevaarlijke voltages.
Waarschuwing m.b.t. lithiumbatterijen
WAARSCHUWING: De computer gebruikt een
lithiumbatterij van het type CR2032. Vervanging
door een verkeerde batterij geeft
explosiegevaar. Vervang de batterij uitsluitend
door dezelfde batterij of een batterij van een
gelijkwaardig type dat door de fabrikant wordt
aanbevolen. Werp gebruikte batterijen weg
volgens de instructies van de fabrikant.
Verklaring m.b.t. laserveiligheid
LED-product van Klasse 1
Het cd- en dvd-station bevatten lasersystemen en zijn
geclassificeerd als “Laserproducten van Klasse 1” zoals
bepaald door de stralingsnormen van het Amerikaanse
Department of Health and Human Services in het kader van
de wet Radiation Control for Health and Safety, 1968.
Mocht voor het apparaat in de toekomst onderhoud vereist
zijn, dient u contact op te nemen met een erkend
servicebedrijf.
WAARSCHUWING: Gebruik van regel-,
aanpassings- en prestatieprocedures die niet zijn
vermeld in de Handleiding Upgrade en service
kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke
straling. Ter voorkoming van rechtstreekse
blootstelling aan de laserstraal mag de
behuizing van het cd- of het dvd-station niet
geopend worden.
Label voor laserproducten
Het volgende label of gelijkwaardige informatie bevindt
zich op laserproducten:
Dit label geeft aan dat het
product is geclassificeerd als
een LASERPRODUCT UIT
KLASSE 1. U vindt dit label op
een laserapparaat dat is
geïnstalleerd in uw product.
15
Opmerking voor installateur CATV-systeem
Deze herinnering is bedoeld om de installateur van
CATV-systemen te wijzen op gedeelte 820-93 van de
National Electric Code. Hierin worden richtlijnen vermeld
voor het correct aarden en wordt speciaal vermeld dat de
afscherming van de coaxkabel moet worden aangesloten op
het aardingssysteem van het gebouw, zo dicht mogelijk bij
het punt waar de kabel het gebouw binnenkomt.
7
6
5
4
Bescherming voor aansluitingen van
tv-antennes
Aarden van externe tv-antennes
Als een extern antenne- of kabelsysteem op het product
wordt aangesloten, dient u te zorgen dat het systeem
afdoende elektrisch geaard is zodat het enige mate van
bescherming biedt tegen stroomstoten en statische ontlading.
Artikel 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA
70, biedt informatie over het correct aarden van de mast en
eventuele steunonderdelen, het aarden van de
ingangsdraad naar de ontladingseenheid van de antenne,
de grootte van aardingsgeleiders, plaatsing van de
ontladingseenheid van de antenne, aansluiting op
aardingselektroden en vereisten voor de aardingselektrode.
Bescherming tegen blikseminslag
Voor verdere bescherming van alle producten tijdens
blikseminslag of wanneer een product langere tijd niet
gebruikt wordt, dient de stekker van het product uit het
stopcontact verwijderd te worden en dient het antenne- of
kabelsysteem losgekoppeld te worden. Hierdoor wordt
beschadiging van het product als gevolg van blikseminslag
en stroomstoten voorkomen.
1
3
2
Aarden van antennes
Aarden van antennes
Referentie
Aardingscomponent
1
Onderhoudsapparaat voor de elektriciteit
2
Stroomservice van het aardingselektrodesysteem
(NEC Art 250, Deel H)
3
Aardingsklemmen
4
Aardingsgeleiders (NEC Sectie 810-21)
6
Ontladingseenheid van de antenne
(NEC Sectie 810-20)
Aardingsklem
7
Ingangsdraad van de antenne
5
Hoogspanningsleidingen
Externe antennesystemen mogen niet geïnstalleerd worden
in de buurt van hoogspanningskabels of andere licht- of
voedingscircuits of op plaatsen waar ze bovenop dergelijke
leidingen of circuits kunnen vallen.
WAARSCHUWING: Tijdens het installeren van een
extern antennesysteem dient u er zorg voor te
dragen geen hoogspanningsleidingen aan te
raken omdat contact met dergelijke leidingen
dodelijk kan zijn.
16
Ondersteuningsinformatie
Vergeet niet te registreren!
HP Kantoor
U kunt uw computer registreren via de Help en
ondersteuning. Klik op de knop Windows Vista start
button en klik vervolgens op Help en ondersteuning.
Nederland
Waar hulp krijgen
Hewlett-Packard Nederland BV
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Volg onderstaande stappen als u hulp nodig hebt
Bescherm uw investering
1 Raadpleeg de installatieposter en de productdocumentatie
voor hulp bij het installeren en gebruiken van uw
computer.
U kunt uw standaard fabrieksgarantie met twee extra jaren
verlengen door de aanschaf van een HP-garantie-uitbreiding.
Bezoek voor meer informatie onze website op:
http://www.hp.com/nl/garantie-uitbreiding
2 Gebruik de Help en ondersteuning voor het oplossen van
vragen over hardware en software. Klik op de knop
Windows Vista start button en klik vervolgens op
Help en ondersteuning. De Help en ondersteuning
biedt bruikbare informatie voor het oplossen van
problemen en bevat de volgende onderdelen:
Waar zijn mijn
Gebruikershandleidingen?
De Gebruikershandleidingen bevinden zich op uw computer.
Klik op Windows Vista start button, Alle
programma’s en klik vervolgens op
Gebruikershandleidingen. Documentatie is
beschikbaar op: http://www.hp.com/support waar u
kunt zoeken naar de ondersteuningspagina voor uw model.
•
•
Een koppeling om de computer te registeren.
•
•
•
•
Ondersteuning per e-mail.
Softwareondersteuning
HP Real Time Chat met gekwalificeerde specialisten.
Voor vragen over uw software kunt u een bezoek brengen
aan de website van de desbetreffende softwareleverancier:
Systeeminformatie, waaronder uw het productnummer,
het modelnummer en het serienummer van uw
computer.
Telefoonnummers voor ondersteuning.
Een koppeling naar gebruikershandleidingen voor uw
computer.
3 Als u denkt dat u een hardwareprobleem hebt, voert u
eerst het diagnostische hulpprogramma uit dat is
voorgeïnstalleerd op uw computer voordat u contact
opneemt met de klantenservice. Klik op de knop
Windows Vista start button, kies Alle
programma’s en PC help & Tools en klik vervolgens
op Diagnostische hulpprogramma’s voor
hardware.
4 Voor online Help-informatie kunt u een bezoek brengen
aan de website van HP Klantenservice op:
http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html
5 Kunt u het probleem niet oplossen, neem dan eerst
contact op uw computerleverancier of bel met de
HP Klantenservice op:
0900 2020 165 (0,10 euro/min).
Cyberlink
http://www.cyberlink.com
Ontbreken er onderdelen?
Controleer de inhoud van de computerdoos nadat u de
computer gekocht hebt. Indien er onderdelen ontbreken,
hebt u 30 dagen gerekend vanaf de aankoopdatum om
contact op te nemen met de HP Klantenservice voor
vervanging. Na deze periode moet u mogelijk betalen voor
deze onderdelen.
De informatie in dit document kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd.
Copyright © 2004–2008 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
17
Printed in
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising