HP | Elite 7100 Microtower PC | HP Elite 7100 Microtower PC

HP Elite 7100 Microtower PC
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
HP Elite 7100 Series Microtower PC ‫מחשבי‬
‫© ‪Copyright 2009 Hewlett-Packard‬‬
‫‪ .Development Company, L.P‬המידע הכלול‬
‫בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫‪ Windows ,Microsoft‬ו‪ Windows Vista-‬הינם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או‬
‫במדינות‪/‬אזורים אחרים‪.‬‬
‫כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים‬
‫ושירותים של ‪ HP‬מפורטים במפורש בהצהרות‬
‫האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים‪ .‬אין‬
‫להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות‬
‫נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪ HP‬לא תישא בכל אחריות‬
‫שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או‬
‫להשמטות במסמך זה‪.‬‬
‫מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות‬
‫יוצרים‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לתרגם לשפה‬
‫אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור‬
‫מראש ובכתב מחברת ‪.Hewlett Packard‬‬
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
‫מחשבי ‪HP Elite 7100 Series Microtower PC‬‬
‫מהדורה ראשונה )דצמבר ‪(2009‬‬
‫מק"ט מסמך‪600958-BB1 :‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫מדריך זה מספק מידע בסיסי לשדרוג דגמי המחשב אלה‪ .‬הדגם שאיוריו מופיעים במדריך זה עשוי להיראות שונה מדגם‬
‫המחשב שברשותך‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור‪ ,‬ואף לגרום למוות‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד‪ ,‬וכן לאובדן נתונים או מידע‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מספק מידע משלים חשוב‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫‪iii‬‬
HEWW
iv
‫תוכן העניינים‬
‫שדרוגי חומרה ‪1 .........................................................................................................................................................‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות ‪1 ............................................................................................................................‬‬
‫מידע נוסף ‪1 ...............................................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב ‪2 ....................................................................................................................‬‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו ‪3 ........................................................................................................‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי ‪4 ...................................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוחות עיוורים מהלוח הקדמי ‪5 ..............................................................................................................‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו ‪6 .......................................................................................................................‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים ‪7 ........................................................................................................................‬‬
‫רכיבי ‪7 ........................................................................................................................... DIMM‬‬
‫רכיבי זיכרון ‪7 ......................................................................................... DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫התקנת רכיבי ‪7 ................................................................................................................ DIMM‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה ‪9 ............................................................................................................‬‬
‫מיקומי הכוננים ‪13 .......................................................................................................................................‬‬
‫התקנת כוננים נוספים ‪14 ..............................................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן אופטי ‪15 ....................................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן אופטי בתא כונן בגודל ‪ 5.25‬אינץ' ‪16 .............................................................................‬‬
‫הסרת כונן חיצוני בגודל ‪ 3.5‬אינץ' ‪18 ..............................................................................................‬‬
‫התקנת כונן בתא כונן חיצוני בגודל ‪ 3.5‬אינץ' ‪18 ...............................................................................‬‬
‫הסרת כונן קשיח פנימי בגודל ‪ 3.5‬אינץ' ‪19 ......................................................................................‬‬
‫התקנת כונן קשיח פנימי בגודל ‪ 3.5‬אינץ' ‪23 ....................................................................................‬‬
‫החלפת סוללה ‪26 ........................................................................................................................................‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה ‪29 .............................................................................................................................‬‬
‫מנעול כבל ‪29 ............................................... HP/Kensington MicroSaver Security Cable Lock‬‬
‫מנעול תלוי ‪29 ............................................................................................................................‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪30 ......................................................................................... HP‬‬
‫ערכת אבטחה ‪32 ................................................................................. HP Chassis Security Kit‬‬
‫נספח א פריקת חשמל סטטי ‪33 ...................................................................................................................................‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי ‪33 ..............................................................................................................‬‬
‫שיטות הארקה ‪33 .......................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח ‪34 ..................................................................................‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי ‪34 .......................................................................................................‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪v‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי ‪35 ........................................................................................................................‬‬
‫תפעול ‪35 ..................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי ‪35 .....................................................................................................................................‬‬
‫בטיחות ‪35 ................................................................................................................................‬‬
‫הכנה למשלוח ‪35 ........................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪36 .................................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫אזהרות והודעות זהירות‬
‫לפני ביצוע שדרוג‪ ,‬ודא שקראת היטב את כל ההוראות‪ ,‬הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריך זה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫להפחתת הסיכון לפגיעה אישית כתוצאה מהתחשמלות‪ ,‬מגע במשטחים חמים או שריפה‪:‬‬
‫נתק את כבל המתח מהשקע בקיר ואפשר לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫יש להימנע מחיבור קווי תקשורת או קווי טלפון למחברי בקר ממשק הרשת )‪.(NIC‬‬
‫אין להשבית את תקע ההארקה של כבל המתח‪ .‬ההארקה היא מאפיין בטיחות חשוב‪.‬‬
‫יש לחבר את כבל המתח לשקע חשמל מוארק כהלכה‪ ,‬שאליו ניתן לגשת בקלות בכל עת‪.‬‬
‫לצמצום הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את ‪) Safety & Comfort Guide‬המדריך לבטיחות ונוחות(‪ .‬המדריך מתאר הקמה‬
‫נכונה של תחנת עבודה‪ ,‬יציבה נכונה ובריאות תקינה‪ ,‬וכן הרגלי עבודה נכונים עבור משתמשי מחשבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬המדריך‬
‫מספק מידע בטיחותי חשוב בנושאי חשמל ומכניקה‪ .‬מדריך זה נמצא באינטרנט‪ ,‬בכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫אזהרה!‬
‫חלקים טעונים ונעים בפנים‪.‬‬
‫נתק את המתח מהציוד לפני שתסיר את המארז‪.‬‬
‫החזר את המארז וסגור אותו היטב לפני שתטען מחדש את הציוד‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים‬
‫הבאים‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף‬
‫פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.33‬‬
‫כשהמחשב מחובר למקור מתח ‪ ,AC‬לוח המערכת מקבל מתח כל הזמן‪ .‬יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני‬
‫פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫מידע נוסף‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות הסרה והחלפה של רכיבי חומרה‪ ,‬ניהול מחשב שולחני‪ ,‬תוכנית השירות ‪Computer‬‬
‫‪) Setup‬הגדרות המחשב( ופתרון בעיות‪ ,‬עיין ב‪) Maintenance and Service Guide-‬מדריך תחזוקה ושירות( )זמין‬
‫באנגלית בלבד( עבור דגם המחשב שברשותך בכתובת ‪.http://www.hp.com‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪1‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫שחרר את הבורג )‪ (1‬המחבר את לוח הגישה למארז המחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסט את לוח הגישה )‪ (2‬כ‪ 1.3-‬ס"מ לאחור‪ ,‬ולאחר מכן הסר אותו מהיחידה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מעלה‪.‬‬
‫ניתן להניח את המחשב על צדו כדי להתקין חלקים פנימיים‪ .‬ודא שהצד שבו נמצא לוח הגישה פונה כלפי‬
‫איור ‪ 1‬הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫‪2‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫‪HEWW‬‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו‬
‫הנח את לוח הגישה על‪-‬גבי המארז כאשר כ‪ 1.3-‬ס"מ מהלוח בולט מחוץ לגב המארז והחלק אותו למקומו )‪ .(1‬ודא‬
‫שהחור של הבורג מיושר עם החור שבמארז המחשב והברג את הבורג למקומו )‪.(2‬‬
‫איור ‪ 2‬החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪3‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ כלפי חוץ על שלושת התפסים שבצדו הימני של הלוח )‪ ,(1‬ולאחר מכן סובב את הצד הימני של הלוח והסר‬
‫אותו מן המארז )‪ (2‬ואחריו את הצד השמאלי‪.‬‬
‫איור ‪ 3‬הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪4‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪HEWW‬‬
‫הסרת לוחות עיוורים מהלוח הקדמי‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬קיימים לוחות עיוורים המכסים את תאי הכונן החיצוני של ‪ 3.5‬אינץ' ו‪ 5.25-‬אינץ' שאותם יש להסיר‬
‫לפני התקנת כונן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫להסרת הלוח העיוור התחתון בגודל ‪ 5.25‬אינץ'‪ ,‬סובב ומשוך בעדינות כלפי חוץ את הלוח העיוור עד שישתחרר‬
‫מהלוח הקדמי )‪ ,(1‬לאחר מכן אין לך צורך בלוח העיוור‪ .‬אם יהיה צורך להשיב את הלוח העיוור למקומו במועד‬
‫מאוחר יותר‪ ,‬באפשרותך להזמין לוח עיוור חלופי מ‪.HP-‬‬
‫‪.3‬‬
‫להסרת הלוח העיוור בגודל ‪ 3.5‬אינץ'‪ ,‬לחץ על שתי לשוניות החיזוק כלפי הקצה השמאלי החיצוני של הלוח )‪(2‬‬
‫ומשוך את הלוח העיוור פנימה כדי לשחרר אותו מהלוח הקדמי )‪.(3‬‬
‫איור ‪ 4‬הסרת לוח עיוור‬
‫‪.4‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫החזר למקומו את הלוח הקדמי‪.‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪5‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫הכנס את שלושת הווים שבצד השמאלי של הלוח לתוך החריצים שבמארז )‪ (1‬וסובב את הלוח מצד שמאל לצד ימין כך‬
‫שהוא יתייצב במקומו )‪.(2‬‬
‫איור ‪ 5‬החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫‪6‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫‪HEWW‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫למחשב מצורפים רכיבי ‪ DIMM‬התומכים בקצב נתונים כפול ‪ ,3‬עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני )‪DDR3-‬‬
‫‪.(SDRAM‬‬
‫רכיבי ‪DIMM‬‬
‫בחריצי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד ארבעה רכיבי ‪ DIMM‬סטנדרטיים‪ .‬בשקעי הזיכרון קיים לפחות רכיב‬
‫‪ DIMM‬אחד שהותקן מראש‪ .‬כדי להשיג את התמיכה המרבית בזיכרון‪ ,‬באפשרותך להתקין בלוח המערכת זיכרון בגודל‬
‫של עד ‪.8GB‬‬
‫רכיבי זיכרון ‪DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫לפעולה תקינה של המערכת‪ ,‬על רכיבי ה‪ DDR3-SDRAM DIMM-‬לעמוד בתנאים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫תאימות לתקן תעשייה של ‪ 240‬פינים‬
‫●‬
‫תאימות ל‪unbuffered non-ECC PC3-10600 DDR3-1333 MHz-‬‬
‫●‬
‫רכיבי זיכרון ‪ DDR3-SDRAM DIMM‬של ‪ 1.5‬וולט‬
‫רכיבי ‪ DDR3-SDRAM‬חייבים גם‪:‬‬
‫●‬
‫לתמוך ב‪) CAS latency 9 DDR3 1333 MHz-‬תזמון של ‪(9-9-9‬‬
‫●‬
‫להכיל נתוני ‪ JEDEC SPD‬הכרחיים‬
‫בנוסף‪ ,‬המחשב תומך ברכיבים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫טכנולוגיות זיכרון שאינו של ‪ ECC‬בנפח ‪ 1 GB, 512 MB‬ו‪2 GB-‬‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DIMM‬חד‪-‬צדדיים ודו‪-‬צדדיים‬
‫●‬
‫רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬מובנים עם התקני ‪ DDR x8‬ו‪ ;x16-‬רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬מובנים עם ‪ x4 SDRAM‬אינם נתמכים‬
‫הערה‪:‬‬
‫המערכת לא תפעל כהלכה אם תתקין רכיבי ‪ DIMM‬שאינם נתמכים‪.‬‬
‫התקנת רכיבי ‪DIMM‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪ .‬ללא‬
‫תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה או הסרה‬
‫של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫השקעים של רכיבי הזיכרון מצוידים במגעים מוזהבים‪ .‬בעת שדרוג זיכרון המחשב‪ ,‬חשוב להשתמש במודולי זיכרון עם‬
‫מגעים מוזהבים כדי למנוע שיתוך ו‪/‬או חמצון כתוצאה מאי‪-‬התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪,‬‬
‫הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בפריקת חשמל‬
‫סטטי בעמוד ‪.33‬‬
‫בשעת טיפול ברכיב זיכרון‪ ,‬היזהר שלא לגעת במגעים‪ .‬נגיעה במגעים עלולה לגרום נזק למודול‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪7‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪.‬‬
‫ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה‬
‫או הסרה של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אתר את שקעי מודול הזיכרון בלוח המערכת‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪.7‬‬
‫להקטנת סכנת פגיעה אישית‪ ,‬הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫פתח את שני התפסים של שקע רכיב הזיכרון )‪ ,(1‬והכנס את רכיב הזיכרון לשקע )‪.(2‬‬
‫הערה‪ :‬אכלס את חריצי ה‪ DIMM-‬לפי הסדר הבא‪) DIMM2 :‬כחול(‪) DIMM4 ,‬כחול(‪) DIMM1 ,‬שחור( ו‪-‬‬
‫‪) DIMM3‬שחור(‪ .‬תחילה התקן מודולים גדולים יותר ולאחר מכן מודולים קטנים יותר )לדוגמה‪ ,‬תחילה מודול‬
‫בגודל ‪ 2GB‬ולאחר מכן מודול בגודל ‪ 1GB‬או ‪.(512MB‬‬
‫איור ‪ 6‬התקנת ‪DIMM‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד‪ .‬יישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחץ בחוזקה כלפי מטה על מודול ‪ DIMM‬כדי להכניסו לשקע וודא שהרכיב נכנס כהלכה למקומו‪ .‬יש לדחוף את ה‪-‬‬
‫‪ DIMM‬כלפי מטה כדי להכניסו עד הסוף לשקע כך שישב בצורה מאוזנת בשקע כדי להימנע מפגיעה בזיכרון‪ .‬ודא‬
‫שהתפסים נמצאים במצב סגור )‪.(3‬‬
‫‪.9‬‬
‫חזור על שלבים ‪ 7‬ו‪ 8-‬להתקנת מודולים נוספים‪.‬‬
‫‪ .10‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪ .‬בעת הפעלת המחשב‪ ,‬המחשב‬
‫יזהה את הזיכרון הנוסף באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .12‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫‪HEWW‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫המחשב כולל שלושה חריצים לכרטיסי הרחבה מסוג ‪ PCI Express x1‬וחריץ אחד לכרטיס הרחבה מסוג ‪PCI Express‬‬
‫‪ .x16‬חריצי ההרחבה מתאימים לכרטיסי הרחבה בגובה מלא או בחצי גובה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.x16‬‬
‫ניתן להתקין כרטיס הרחבה מסוג ‪ x8 ,x4 ,PCI Express x1‬או ‪ x16‬בחריץ ההרחבה מסוג ‪PCI Express‬‬
‫להסרה‪ ,‬החלפה או הוספה של כרטיס הרחבה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אתר את השקע הריק הנכון בלוח המערכת ואת חריץ ההרחבה המתאים בגב מארז המחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫בגב המחשב‪ ,‬מנעול כיסוי החריץ מחזק את תושבת הכרטיס במקומה‪ .‬הסר את הבורג ממנעול כיסוי החריץ ולאחר‬
‫מכן החלק את מנעול כיסוי החריץ כלפי מעלה כדי להסיר אותו מהמארז‪.‬‬
‫איור ‪ 7‬פתיחת המנעול של כיסוי החריץ‬
‫‪.8‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫לפני התקנת כרטיס הרחבה‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה או את כרטיס ההרחבה הקיים‪.‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪9‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפני הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫אם אתה מתקין כרטיס הרחבה בשקע ריק‪ ,‬עליך להסיט את אחד מכיסויי חריץ ההרחבה הרחק מצידו של‬
‫המארז או להשתמש במברג בעל להב שטוח כדי להרים את אחד ממגיני המתכת שנמצאים על הלוח‬
‫האחורי שמכסה את חריץ ההרחבה‪ .‬הקפד להסיר את המגן המתאים עבור כרטיס ההרחבה שאתה מתקין‪.‬‬
‫איור ‪ 8‬הסרת הכיסוי של חריץ ההרחבה‬
‫ב‪.‬‬
‫בעת הסרת כרטיס מסוג ‪ ,PCI Express x1‬החזק את הכרטיס בקצותיו וטלטל אותו בזהירות הלוך ושוב‪,‬‬
‫עד לשחרור המחברים מהשקע‪ .‬היזהר שהכרטיס לא ייגע ברכיבים אחרים כדי שלא יישרט‪.‬‬
‫איור ‪ 9‬הסרת כרטיס הרחבה מסוג ‪PCI Express x1‬‬
‫‪10‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫‪HEWW‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בעת הסרת כרטיס ‪ ,PCI Express x16‬משוך את הזרוע בגב שקע ההרחבה כדי להרחיקה מהכרטיס‪,‬‬
‫וטלטל בעדינות את הכרטיס הלוך ושוב‪ ,‬עד לשחרור מלא של המחברים מהשקע‪ .‬היזהר שהכרטיס לא ייגע‬
‫ברכיבים אחרים כדי שלא יישרט‪.‬‬
‫איור ‪ 10‬הסרת כרטיס הרחבה מסוג ‪PCI Express x16‬‬
‫‪.9‬‬
‫אחסן את הכרטיס שהוסר באריזה אנטיסטטית‪.‬‬
‫‪ .10‬אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬התקן את כיסוי חריץ ההרחבה לסגירת הפתח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לאחר הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬עליך להחליפו בכרטיס חדש או בכיסוי חריץ הרחבה‪ ,‬לצורך קירור תקין‬
‫של הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪11‬‬
‫‪ .11‬להתקנת כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬אחוז בכרטיס בדיוק מעל שקע ההרחבה בלוח המערכת והזז אותו לעבר גב‬
‫המארז‪ ,‬כך שהתפס התחתון שעל הכרטיס יחליק לתוך החריץ הקטן שבמארז‪ .‬לחץ על הכרטיס כלפי מטה לתוך‬
‫שקע ההרחבה שבלוח המערכת‪.‬‬
‫איור ‪ 11‬התקנת כרטיס הרחבה‬
‫הערה‪ :‬בעת התקנה של כרטיס הרחבה‪ ,‬לחץ בחוזקה על הכרטיס כדי שהמחבר כולו יתייצב היטב במקומו‬
‫בחריץ כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪ .12‬החלף את מנעול כיסוי החריץ וחבר אותו למקומו בעזרת הבורג שהוסר מקודם‪.‬‬
‫איור ‪ 12‬חיזוק כרטיסי ההרחבה וכיסויי חריצי ההרחבה‬
‫‪ .13‬חבר כבלים חיצוניים לכרטיס שהותקן‪ ,‬במקרה הצורך‪ .‬חבר כבלים פנימיים ללוח המערכת‪ ,‬בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪ .14‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .15‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪ .16‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪ .17‬אם יש צורך בכך‪ ,‬הגדר מחדש את תצורת המחשב‪ .‬עיין במדריך לכלי העזר ‪) Computer Setup‬הגדרות‬
‫המחשב( )‪ (F10‬לקבלת הוראות בנוגע לשימוש ב‪) Computer Setup-‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫הערה‪:‬‬
‫דגם המחשב שלך עשוי להיראות שונה מהדגם המוצג להלן‪.‬‬
‫איור ‪ 13‬מיקומי הכוננים‬
‫‪1‬‬
‫שני תאים לכונן חיצוני ‪ 5.25‬אינץ' עבור כוננים אופציונליים )באיור מוצגים כוננים אופטיים(‬
‫‪2‬‬
‫תא אחד לכונן חיצוני בגודל ‪ 3.5‬אינץ' עבור כונן אופציונלי )באיור מוצג קורא כרטיסי מדיה(‬
‫‪3‬‬
‫תא כונן קשיח פנימי ראשי ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪4‬‬
‫תא כונן קשיח פנימי משני ‪ 3.5‬אינץ' עבור כונן קשיח אופציונלי‬
‫כדי לוודא מהו גודל רכיבי האחסון שמורכבים במחשב ומאיזה סוג הם‪ ,‬הפעל את ‪) Computer Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫עיין ב‪) Maintenance and Service Guide-‬מדריך תחזוקה ושירות( לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪13‬‬
‫התקנת כוננים נוספים‬
‫כאשר אתה מתקין כוננים נוספים‪ ,‬פעל לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫יש לחבר את הכונן הקשיח הראשי מסוג )‪ Serial ATA (SATA‬למחבר ה‪ SATA-‬הראשי בצבע כחול כהה שבלוח‬
‫המערכת‪.‬‬
‫●‬
‫חבר כונן קשיח משני מסוג ‪ (SATA) Serial ATA‬למחבר ה‪ SATA-‬הלבן בלוח המערכת‪.‬‬
‫●‬
‫חבר את כונן ה‪ SATA-‬האופטי הראשון למחבר ה‪ SATA-‬שבצבע תכלת בלוח המערכת‪.‬‬
‫●‬
‫חבר את כונן ה‪ SATA-‬האופטי השני למחבר ה‪ SATA-‬הכתום בלוח המערכת‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת אינה תומכת בכוננים אופטיים מסוג )‪ Parallel ATA (PATA‬או בכוננים קשיחים מסוג ‪.PATA‬‬
‫●‬
‫במקרה הצורך‪ HP ,‬סיפקה ברגים מייצבים נוספים בחלק הפנימי של המסגרת הקדמית שמשמשים לחיזוק‬
‫הכוננים בתא הכונן‪ .‬לכוננים הקשיחים דרושים ברגים סטנדרטים מסוג ‪ .6-32‬בכל שאר הכוננים נעשה שימוש‬
‫בברגים מטריים מסוג ‪ .M3‬הברגים הסטנדרטיים מסוג ‪ 6-32‬שמספקת ‪ (1) HP‬הם כסופים‪ .‬הברגים המובילים‬
‫המטריים ‪ M3‬שמספקת ‪ (2) HP‬הם שחורים‪.‬‬
‫איור ‪ 14‬מיקומם של ברגים נוספים לכונן‬
‫זהירות‪:‬‬
‫כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן‪:‬‬
‫אם אתה מתקין כונן או מסיר אותו‪ ,‬כבה את מערכת ההפעלה כראוי‪ ,‬כבה את המחשב ונתק את כבל המתח‪ .‬אל תסיר‬
‫את הכונן בזמן שהמחשב מופעל או נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫לפני הטיפול בכונן‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי‪ .‬בעת טיפול בכונן‪ ,‬הימנע מנגיעה במחבר‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות מניעת נזק הנובע מחשמל סטטי‪ ,‬עיין בנספח ד'‪ ,‬פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.33‬‬
‫טפל בכונן בזהירות‪ ,‬והיזהר שלא להפיל אותו‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח רב מדי בעת הכנסת כונן למקומו‪.‬‬
‫הימנע מלחשוף כונן קשיח לנוזלים‪ ,‬לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים‪ ,‬כגון צגים או רמקולים‪.‬‬
‫אם עליך לשלוח כונן בדואר‪ ,‬הכנס את הכונן לתוך אריזה מרופדת או חומרי הגנה אחרים‪ ,‬וסמן את הקופסה בתווית‬
‫"שביר‪ :‬יש לטפל בזהירות"‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת כוננים נוספים‬
‫‪HEWW‬‬
‫הסרת כונן אופטי‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הסר כל מדיה נשלפת מתוך הכוננים לפני הסרתם מהמחשב‪.‬‬
‫להסרת כונן אופטי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מחלקו האחורי של הכונן האופטי‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬בדגמים מסוימים יש ללחוץ על התפס שנמצא מעל לכבלי המתח והנתונים כלפי מטה בעת ניתוק‬
‫הכבלים מהכונן‪ .‬אם לא תלחץ על התפס כלפי מטה‪ ,‬עלול להיגרם נזק למחברי הכבלים‪.‬‬
‫איור ‪ 15‬ניתוק כבלי המתח והנתונים‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪15‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסר את שני הברגים שמחזקים את הכונן למחזיק הכונן )‪ ,(1‬לאחר מכן הסט את הכונן אל מחוץ לחלקו הקדמי של‬
‫המארז )‪.(2‬‬
‫איור ‪ 16‬הסרת הכונן האופטי‬
‫התקנת כונן אופטי בתא כונן בגודל ‪ 5.25‬אינץ'‬
‫כדי להתקין כונן אופטי אופציונלי בגודל ‪ 5.25‬אינץ'‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אם אתה מתקין כונן בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח הקדמי ולאחר מכן הסר את הלוח העיוור‪ .‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף הסרת לוחות עיוורים מהלוח הקדמי בעמוד ‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם אתה מוסיף כונן לתוך תא כונן אופטי תחתון ריק‪ ,‬עליך להסיר את משטח ההסרה מהתא‪ .‬כדי לעשות זאת‪,‬‬
‫הכנס מברג שטוח לתוך משטח ההסרה וסובב את המברג כדי להפריד את משטח ההסרה מהמארז‪ .‬זרוק את‬
‫משטח ההסרה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אם לכונן החדש יש ברגים שמותקנים משני צדיו של הכונן‪ ,‬הסר את הברגים לפני שתכניס את הכונן למארז‪.‬‬
‫התקנת כוננים נוספים‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪.9‬‬
‫החלק את הכונן פנימה דרך חלקו הקדמי של המארז )‪ (1‬עד שהלוח של הכונן יהיה מיושר עם הלוח הקדמי של‬
‫המחשב והתקן את שני הברגים המייצבים מסוג ‪ (2) M3‬כמוצג באיור שלהלן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ברגים מייצבים נוספים מסופקים בחלק הפנימי של הלוח הקדמי למקרה הצורך‪ .‬הברגים המטריים מסוג‬
‫‪ M3‬עבור הכוננים האופטיים הם שחורים‪ .‬עבור איור המראה את מיקומם של הברגים‪ ,‬עיין בסעיף התקנת כוננים‬
‫נוספים בעמוד ‪.14‬‬
‫איור ‪ 17‬הסרת הכונן האופטי‬
‫‪ .10‬אם תצורת המערכת כוללת רק כונן אופטי אחד‪ ,‬חבר את כבל הנתונים מסוג ‪ SATA‬למחבר של לוח המערכת‬
‫שבצבע תכלת‪ .‬אם אתה מוסיף כונן אופטי שני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים מסוג ‪ SATA‬למחבר הכתום של לוח‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬לגב הכונן האופטי‪.‬‬
‫איור ‪ 18‬חיבור כבלי המתח והנתונים‬
‫‪ .12‬החזר את הלוח הקדמי ואת לוח הגישה למקומם‪.‬‬
‫‪ .13‬חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .14‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪17‬‬
‫המערכת תזהה את הכונן באופן אוטומטי ותשנה את תצורת המחשב‪.‬‬
‫הסרת כונן חיצוני בגודל ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הסר כל מדיה נשלפת מתוך הכוננים לפני הסרתם מהמחשב‪.‬‬
‫תא הכונן בגודל ‪ 3.5‬אינץ' עשוי להכיל קורא כרטיסי מדיה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתק את כבל ה‪ USB-‬מלוח המערכת‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסר את שני הברגים המייצבים שמחזקים את הכונן לתא )‪ (1‬ולאחר מכן הסט את הכונן קדימה ואל מחוץ לתא‬
‫)‪.(2‬‬
‫איור ‪ 19‬הסרת התקן בגודל ‪ 3.5‬אינץ' )מוצג קורא כרטיסי מדיה(‬
‫התקנת כונן בתא כונן חיצוני בגודל ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪18‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫התקנת כוננים נוספים‬
‫‪HEWW‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אם אתה מתקין קורא כרטיסי מדיה בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח הקדמי ולאחר מכן הסר את הלוח‬
‫העיוור‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף הסרת לוחות עיוורים מהלוח הקדמי בעמוד ‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם אתה מוסיף כונן לתוך תא כונן ריק בפעם הראשונה‪ ,‬עליך להסיר את משטח ההסרה מהתא‪ .‬כדי לעשות זאת‪,‬‬
‫הכנס מברג שטוח לתוך משטח ההסרה וסובב את המברג כדי להפריד את משטח ההסרה מהמארז‪ .‬זרוק את‬
‫משטח ההסרה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אם לכונן החדש יש ברגים שמותקנים משני צדיו של הכונן‪ ,‬הסר אותם לפני שתכניס את הכונן למארז‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫החלק את הכונן פנימה דרך חלקו הקדמי של המארז )‪ (1‬עד שהלוח של הכונן יהיה מיושר עם הלוח הקדמי של‬
‫המחשב והתקן את שני הברגים המייצבים מסוג ‪ (2) M3‬כמוצג באיור שלהלן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ברגים מייצבים נוספים מסופקים בחלק הפנימי של הלוח הקדמי למקרה הצורך‪ .‬הברגים המייצבים‬
‫המטריים מסוג ‪ M3‬עבור קוראי כרטיסי המדיה הם שחורים‪ .‬עבור איור המראה את מיקומם של הברגים‪ ,‬עיין‬
‫בסעיף התקנת כוננים נוספים בעמוד ‪.14‬‬
‫איור ‪ 20‬התקנת התקן בגודל ‪ 3.5‬אינץ' )מוצג קורא כרטיסי מדיה(‬
‫‪ .10‬חבר את כבל ה‪ USB-‬מקורא כרטיסי המדיה למחבר ה‪ USB-‬שבלוח המערכת‪ ,‬המסומן ‪.JUSB1‬‬
‫‪ .11‬החזר את הלוח הקדמי ואת לוח הגישה למקומם‪.‬‬
‫‪ .12‬חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .13‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫הסרת כונן קשיח פנימי בגודל ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫הערה‪ :‬לפני שתסיר את הכונן הקשיח הישן‪ ,‬ודא שגיבית את הנתונים מהכונן הקשיח הישן כך שתוכל להעביר את‬
‫הנתונים לכונן הקשיח החדש‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪19‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את שני הברגים שמחברים את מחזיק הכונן הקשיח למארז‪.‬‬
‫איור ‪ 21‬הסרת הברגים של מחזיק הכונן הקשיח‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ כלפי מטה את התפסים שבצדו של מחזיק הכונן הקשיח )‪ (1‬ולאחר מכן החלק את מחזיק הכונן הקשיח מחוץ‬
‫לתחתית המארז )‪ (2‬כפי שניתן לראות באיור שלהלן‪.‬‬
‫איור ‪ 22‬שחרור מחזיק הכונן הקשיח‬
‫‪20‬‬
‫התקנת כוננים נוספים‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪.8‬‬
‫הרם את מחזיק הכונן הקשיח מחוץ למארז‪.‬‬
‫איור ‪ 23‬הסרת מחזיק הכונן הקשיח‬
‫‪.9‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬בדגמים מסוימים יש ללחוץ על התפס שנמצא מעל לכבלי המתח והנתונים כלפי מטה בעת ניתוק‬
‫הכבלים מהכונן‪ .‬אם לא תלחץ על התפס כלפי מטה‪ ,‬עלול להיגרם נזק למחברי הכבלים‪.‬‬
‫איור ‪ 24‬ניתוק הכבלים של הדיסק הקשיח‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪21‬‬
‫‪ .10‬הסר את ארבעת הברגים שמחברים את הכונן הקשיח למחזיק הכונן הקשיח )‪ ,(1‬ולאחר מכן החליק את הכונן‬
‫הקשיח מחוץ למחזיק הכונן הקשיח )‪.(2‬‬
‫איור ‪ 25‬הסרת הכונן הקשיח‬
‫‪22‬‬
‫התקנת כוננים נוספים‬
‫‪HEWW‬‬
‫התקנת כונן קשיח פנימי בגודל ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫פעל לפי השלבים שבסעיף הסרת כונן קשיח פנימי בגודל ‪ 3.5‬אינץ' בעמוד ‪ 19‬כדי להסיר את מחזיק הכונן הקשיח‬
‫וגם‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬את הכונן הקשיח הקיים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החלק את הכונן החדש לתוך מחזיק הכונן הקשיח )‪ ,(1‬ויישר את הכונן עם ארבעת חריצי הברגים שעל‪-‬גבי התא‪.‬‬
‫התקן את ארבעת הברגים הסטנדרטיים מסוג ‪ 23-6‬שמחברים את הכונן הקשיח למחזיק הכונן הקשיח )‪ .(2‬ודא‬
‫שהכבלים של הכונן הקשיח פונים כלפי חלקו העליון של מחזיק הכונן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה מחליף כונן ישן בכונן חדש‪ ,‬השתמש בארבעת הברגים המייצבים מהכונן הישן כדי להתקין את‬
‫הכונן החדש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה מתקין כונן קשיח שני‪ ,‬השתמש בארבעה מהברגים הסטנדרטים הנוספים מסוג ‪6-32‬‬
‫שמותקנים בחלקו הפנימי של הלוח הקדמי‪ .‬הברגים מסוג ‪ 6-32‬הם כסופים‪ .‬עבור איור המראה את מיקומם של‬
‫הברגים‪ ,‬עיין בסעיף התקנת כוננים נוספים בעמוד ‪.14‬‬
‫איור ‪ 26‬התקנת הכונן הקשיח במחזיק הכונן‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪23‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬לגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫איור ‪ 27‬חיבור הכבלים של הכונן הקשיח‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הפנימיים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אין לקפל או לכופף את כבל נתוני ‪ SATA‬ברדיוס הקטן מ‪ 30-‬מ"מ‪ .‬כיפוף חד עלול לשבור את החוטים‬
‫מקם את מחזיק הכונן הקשיח בתוך המארז )‪ ,(1‬ולאחר מכן החלק אותו כלפי החלק התחתון של המארז עד‬
‫שיינעל במקומו )‪.(2‬‬
‫איור ‪ 28‬התקנת מחזיק הכונן הקשיח‬
‫‪24‬‬
‫התקנת כוננים נוספים‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪.5‬‬
‫חבר את שני הברגים שמחברים את מחזיק הכונן הקשיח למארז‪.‬‬
‫איור ‪ 29‬חיבור מחזיק הכונן הקשיח‬
‫‪.6‬‬
‫בעת התקנת כונן חדש‪ ,‬חבר את הקצה הנגדי של כבל הנתונים למחבר המתאים בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם במחשב שלך מותקן כונן ‪ SATA‬קשיח אחד בלבד‪ ,‬עליך לחבר את כבל הנתונים של הכונן הקשיח‬
‫למחבר ה‪ SATA-‬הכחול כהה שבלוח המערכת כדי למנוע בעיות בביצועי הכונן הקשיח‪ .‬אם אתה מוסיף כונן קשיח‬
‫שני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬הלבן בלוח המערכת‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪.7‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪25‬‬
‫החלפת סוללה‬
‫הסוללה המגיעה עם המחשב מספקת מתח לשעון הפנימי של המחשב‪ .‬בשעת החלפת סוללה‪ ,‬השתמש בסוללה שוות‬
‫ערך לסוללה המקורית שסופקה לך יחד עם המחשב‪ .‬המחשב מצויד בסוללת ליתיום ‪ 3‬וולט‪.‬‬
‫אזהרה! במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דו‪-‬תחמוצת המנגן‪ .‬קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול‬
‫לא נאות בסוללה‪ .‬להקטנת הסיכון לפציעה אישית‪:‬‬
‫אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫אין לחשוף לטמפרטורות גבוהות מ‪.60°C-‬‬
‫אין לפרק‪ ,‬למעוך או לנקב את הסוללה‪ ,‬אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה ואין להשליך אותה לאש או למים‪.‬‬
‫יש להחליף את הסוללה רק בסוללה חלופית של ‪ HP‬שנועדה לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לפני החלפת סוללה‪ ,‬הקפד לגבות את הגדרות ‪ CMOS‬של המחשב‪ .‬בעת הסרה או החלפה של הסוללה‪,‬‬
‫יימחקו הגדרות ‪ CMOS‬מהמחשב‪ .‬עיין ב‪) Maintenance and Service Guide-‬מדריך תחזוקה ושירות( לקבלת מידע‬
‫אודות גיבוי הגדרות ה‪.CMOS-‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע השלבים הבאים‪ ,‬הקפד‬
‫לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬בסוללת הליתיום נעשה‬
‫שימוש רק כשהמחשב אינו מחובר למקור ‪.AC‬‬
‫‪ HP‬מעודדת את לקוחותיה למחזר רכיבי חומרה אלקטרונית‪ ,‬מחסניות הדפסה מקוריות של ‪ HP‬וסוללות נטענות‪,‬‬
‫שנעשה בהם שימוש‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות תכניות מיחזור‪ ,‬בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/recycle‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪26‬‬
‫החלפת סוללה‬
‫בדגמי מחשבים מסוימים‪ ,‬ייתכן שיש להסיר רכיב פנימי להשגת גישה לסוללה‪.‬‬
‫בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת‪ ,‬בצע את השלבים הבאים להחלפת הסוללה‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫סוג ‪1‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה‪.‬‬
‫איור ‪ 30‬הסרת סוללת מטבע )סוג ‪(1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס את הסוללה החלופית למקומה‪ ,‬כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה‪ .‬תפס הסוללה יחזק אוטומטית את‬
‫הסוללה למקומה‪.‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫כדי לשחרר את הסוללה מהתא‪ ,‬לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה‪ .‬כשהסוללה תתרומם‪,‬‬
‫הוצא אותה החוצה )‪.(1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כדי להכניס סוללה חדשה‪ ,‬החלק קצה אחד של הסוללה החלופית מתחת לדופן התא‪ ,‬כשצדה החיובי של‬
‫הסוללה פונה כלפי מעלה‪ .‬דחוף את הקצה השני כלפי מטה‪ ,‬עד שהתפס ייסגר על גבי הקצה השני של‬
‫הסוללה )‪.(2‬‬
‫איור ‪ 31‬הסרה והחלפה של סוללת מטבע )סוג ‪(2‬‬
‫סוג ‪3‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫משוך לאחור את התפס )‪ (1‬שמחזיק את הסוללה במקומה‪ ,‬והסר את הסוללה )‪.(2‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪27‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו‪.‬‬
‫איור ‪ 32‬הסרת סוללת מטבע )סוג ‪(3‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לאחר החלפת הסוללה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים להשלמת התהליך‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫חבר את המחשב למקור מתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .10‬הגדר מחדש את התאריך והשעה‪ ,‬את הסיסמאות ואת כל הגדרות המחשב המיוחדות באמצעות ‪Computer‬‬
‫‪) Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫‪ .11‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫החלפת סוללה‬
‫‪HEWW‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמודים הבאים כדי לאבטח את המחשב‪.‬‬
‫מנעול כבל ‪HP/Kensington MicroSaver Security Cable Lock‬‬
‫איור ‪ 33‬התקנת מנעול כבל‬
‫מנעול תלוי‬
‫איור ‪ 34‬התקנת מנעול תלוי‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪29‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫הדק את כבל האבטחה על‪-‬ידי כריכת הכבל סביב חפץ נייח‪.‬‬
‫איור ‪ 35‬הידוק הכבל לחפץ נייח‬
‫‪.2‬‬
‫השחל את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול‪.‬‬
‫איור ‪ 36‬השחלת כבלי המקלדת והעכבר‬
‫‪30‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪HEWW‬‬
‫‪.3‬‬
‫הברג את המנעול למארז באמצעות הבורג המצורף‪.‬‬
‫איור ‪ 37‬חיבור המנעול למארז‬
‫‪.4‬‬
‫הכנס את הקצה עם התקע של כבל האבטחה למנעול )‪ (1‬ולחץ את הלחצן פנימה )‪ (2‬כדי לסגור את המנעול‪.‬‬
‫השתמש במפתח המצורף כדי לפתוח את המנעול‪.‬‬
‫איור ‪ 38‬סגירת המנעול‬
‫‪HEWW‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫‪31‬‬
‫ערכת אבטחה ‪HP Chassis Security Kit‬‬
‫ערכת אבטחה אופציונלית ‪ HP Chassis Security Kit‬מונעת הסרה של רכיבים במחשב דרך תא כונן אופטי פתוח‪.‬‬
‫איור ‪ 39‬ערכת אבטחה ‪HP Chassis Security Kit‬‬
‫איור ‪ 40‬התקנת ערכת האבטחה ‪HP Chassis Security Kit‬‬
‫‪32‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪HEWW‬‬
‫א‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים‬
‫לחשמל סטטי‪ .‬סוג זה של נזק עלול לקצר את אורך חיי ההתקן‪.‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫כדי למנוע נזק מחשמל אלקטרוסטטי‪ ,‬הקפד על אמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה במוצרים על‪-‬ידי העברה ואחסון המוצרים באריזות נגד חשמל סטטי‪.‬‬
‫●‬
‫שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות מתאימות עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי‪.‬‬
‫●‬
‫הנח את הרכיבים על גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים או במעגלים חשמליים‪.‬‬
‫●‬
‫הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בשעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪.‬‬
‫שיטות הארקה‬
‫קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה‪ .‬השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל‬
‫סטטי‪ ,‬או בעת התקנה של רכיבים אלה‪:‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או לשלדת המחשב‪ .‬רצועות יד‬
‫הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של ‪ 1 megohm +/- 10%‬לפחות בתוך מוליכי ההארקה‪ .‬כדי לספק הארקה‬
‫נאותה‪ ,‬הדק את הרצועה לעור היד‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועות עקב‪ ,‬ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה‪ .‬חבוש את הרצועות על שתי‬
‫הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על גבי שטיחי רצפה מפזרים‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם תכונות של פיזור חשמל סטטי‪.‬‬
‫אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון‪ ,‬התקשר לספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫לקבלת מידע נוסף לגבי חשמל סטטי‪ ,‬התקשר לספק‪ ,‬למשווק או לאיש שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫נספח א פריקת חשמל סטטי‬
‫‪33‬‬
‫ב‬
‫הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה‬
‫למשלוח‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג‪:‬‬
‫‪34‬‬
‫●‬
‫הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים‪ ,‬מאור שמש ישיר‪ ,‬וממצבי חום וקור קיצוניים‪.‬‬
‫●‬
‫הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר‪ .‬השאר מרווח של כ‪ 10-‬ס"מ בכל צידי המחשב הכוללים‬
‫פתחי אוורור ומעל לצג‪ ,‬כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר‪.‬‬
‫●‬
‫אל תגביל את אוורור המחשב על‪-‬ידי חסימת פתחי האוורור שלו‪ .‬אין להניח את המקלדת כשרגליה פונות כלפי‬
‫מטה‪ ,‬בצמוד לחזית המחשב‪ ,‬מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תפעיל את המחשב כשלוח הגישה או אחד מהמכסים של חריץ כרטיס ההרחבה אינם במקומם‪.‬‬
‫●‬
‫אין להניח מחשב על מחשב‪ ,‬או להניח מחשבים קרובים מדי זה לזה‪ ,‬כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של‬
‫המחשבים הסמוכים‪.‬‬
‫●‬
‫אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד‪ ,‬המארז צריך לכלול פתחי אוורור‪ ,‬ואותן הנחיות תפעול המפורטות לעיל‬
‫עדיין חלות‪.‬‬
‫●‬
‫הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם‪.‬‬
‫●‬
‫התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת‪ ,‬כולל מצבי שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫◦‬
‫נגב את החלק החיצוני של המחשב בעזרת מטלית רכה ולחה‪ ,‬בהתאם לצורך‪ .‬שימוש בחומרי ניקוי עלול‬
‫להזיק לצבע או לגימור של המחשב‪.‬‬
‫◦‬
‫נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל צידי המחשב‪ .‬סיבים‪ ,‬אבק וגופים זרים אחרים עלולים לחסום את‬
‫פתחי האוורור ולהגביל את זרימת האוויר‪.‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫‪HEWW‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי‬
‫הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלת הכונן האופטי או בעת ניקויו‪.‬‬
‫תפעול‬
‫●‬
‫הימנע מהזזת הכונן בזמן פעולתו‪ .‬הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים‪ .‬שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה‪ .‬אם‬
‫הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל‪ ,‬המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח‪ .‬אם תפעיל את‬
‫היחידה מיד‪ ,‬ייתכנו בעיות במהלך הקריאה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות‪ ,‬רעידות מכניות או אור שמש ישיר‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫●‬
‫נקה את הלוח ואת הבקרים בעזרת מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬לעולם‬
‫אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם‪ ,‬כגון אלכוהול או בנזן‪ ,‬העשויים להזיק לגימור‪.‬‬
‫בטיחות‬
‫אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או נשפך לתוכו נוזל‪ ,‬נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה אצל‬
‫ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הכנה למשלוח‬
‫פעל בהתאם להמלצות הבאות בשעת הכנת המחשב למשלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫צור גיבוי לקבצים שבכונן הקשיח על‪-‬גבי תקליטורי ‪) PD‬תקליטורים לכתיבה חוזרת(‪ ,‬קלטות גיבוי או תקליטורים‪.‬‬
‫ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצא ואחסן את כל המדיה הנשלפת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪HEWW‬‬
‫הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב‪.‬‬
‫לפני משלוח המחשב‪ ,‬ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב במקומם‪.‬‬
‫ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים בקופסאות אריזה מקוריות או באריזות דומות‪ ,‬הכוללות חומר‬
‫אריזה בכמות מספקת כדי להגן על היחידות הארוזות‪.‬‬
‫נספח ב הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח‬
‫‪35‬‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אבטחה‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪30 HP‬‬
‫מנעול כבל ‪29‬‬
‫מנעול תלוי ‪29‬‬
‫ערכת אבטחה ‪HP Chassis‬‬
‫‪32 Security Kit‬‬
‫ה‬
‫החלפת סוללה ‪26‬‬
‫הכנה למשלוח ‪35‬‬
‫הנחיות התקנה ‪1‬‬
‫הנחיות לאוורור ‪34‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב ‪34‬‬
‫הסרה‬
‫כונן אופטי ‪15‬‬
‫כונן קשיח ‪19‬‬
‫כיסוי חריץ הרחבה ‪10‬‬
‫כרטיס ‪10 PCI Express x1‬‬
‫כרטיס ‪11 PCI Express x16‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪9‬‬
‫לוח הגישה של המחשב ‪2‬‬
‫לוחות עיוורים ‪5‬‬
‫לוח קדמי ‪4‬‬
‫סוללה ‪26‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪18‬‬
‫התקנה‬
‫זיכרון ‪7‬‬
‫כבלים של הכונן ‪14‬‬
‫כונן אופטי ‪16‬‬
‫כונן קשיח ‪23‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪9‬‬
‫סוללה ‪26‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪18‬‬
‫ז‬
‫זיכרון‬
‫התקנה ‪7‬‬
‫מפרטים ‪7‬‬
‫‪36‬‬
‫אינדקס‬
‫ח‬
‫חיבור כבלים של כוננים ‪14‬‬
‫חשמל סטטי‪ ,‬מניעת נזק ‪33‬‬
‫כ‬
‫כונן אופטי‬
‫אמצעי זהירות ‪35‬‬
‫הסרה ‪15‬‬
‫התקנה ‪16‬‬
‫ניקוי ‪35‬‬
‫כוננים‬
‫התקנה ‪14‬‬
‫חיבור כבלים ‪14‬‬
‫מיקומים ‪13‬‬
‫כונן קשיח‬
‫הסרה ‪19‬‬
‫התקנה ‪23‬‬
‫כיסוי חריץ הרחבה‬
‫החלפה ‪11‬‬
‫הסרה ‪10‬‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫הסרה ‪9‬‬
‫התקנה ‪9‬‬
‫מפרטים‬
‫זיכרון‬
‫‪7‬‬
‫ע‬
‫ערכת אבטחה למארז ‪32‬‬
‫ק‬
‫קורא כרטיסי מדיה‬
‫הסרה ‪18‬‬
‫התקנה ‪18‬‬
‫ר‬
‫רכיבי ‪ .DIMM‬ראה זיכרון‬
‫ל‬
‫לוח גישה‬
‫החלפה ‪3‬‬
‫הסרה ‪2‬‬
‫לוח קדמי‬
‫החלפה ‪6‬‬
‫הסרה ‪4‬‬
‫הסרת לוחות עיוורים ‪5‬‬
‫מ‬
‫מנעולים‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪30 HP‬‬
‫מנעול כבל ‪29‬‬
‫מנעול תלוי ‪29‬‬
‫‪HEWW‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising