HP | EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 705 G3 Microtower PC

HP EliteDesk 705 G3 Microtower PC
Referenční příručka k hardwaru
Počítač HP EliteDesk 705 G3 SFF Business
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Windows je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a/nebo
dalších zemích.
Informace zde obsažené mohou být bez
upozornění změněny. Veškeré záruky
poskytované společností HP na produkty a
služby jsou uvedeny ve výslovných
prohlášeních o záruce, která doprovázejí
jednotlivé produkty a služby. Žádná z informací
uvedených v tomto dokumentu nezakládá
právo na rozšířenou záruční lhůtu. Společnost
HP není odpovědná za technické ani redakční
chyby nebo opomenutí, jež tento dokument
obsahuje.
První vydání: červenec 2016
Číslo dokumentu: 900229-221
Důležité informace o produktu
Podmínky používáni softwaru
Tato příručka popisuje funkce, které jsou běžné
na většině modelů. Některé funkce nemusejí
být na vašem počítači dostupné.
Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným
používáním jakéhokoli softwarového výrobku,
předinstalovaného na tomto počítači,
souhlasíte s podmínkami Licenční smlouvy
s koncovým uživatelem (EULA) společnosti HP.
Pokud tyto licenční podmínky nepřijmete, je v
souladu s pravidly pro poskytování náhrad vaší
jedinou možností pro vrácení peněz vrácení
celého nepoužitého produktu (hardware i
software) do 14 dnů v místě zakoupení.
Pro veškeré další informace nebo pro
požadavek na úplnou náhradu počítače,
kontaktujte svou místní prodejnu (prodejce).
O této příručce
V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se inovací kancelářského počítače HP EliteDesk
Business.
VAROVÁNÍ! Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může mít za následek smrt
nebo vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může mít za následek lehké
nebo střední zranění.
DŮLEŽITÉ: Označuje informace, které jsou považovány za důležité, ale nevztahují se k nebezpečí (např.
zprávy vztahující se k poškození majetku). Důležité informace upozorňují uživatele, že nedodržení postupu
přesně podle popisu může vést ke ztrátě dat nebo poškození hardwaru či softwaru. Také obsahují základní
informace vysvětlující daný koncept nebo vedoucí k dokončení úkolu.
POZNÁMKA:
TIP:
Obsahuje další informace, zdůrazňující nebo doplňující důležité body hlavního textu.
Nabízí užitečné rady pro dokončení úkolu.
iii
iv
O této příručce
Obsah
1 Funkce produktu ........................................................................................................................................... 1
Funkce standardní konfigurace ............................................................................................................................. 1
Komponenty předního panelu ............................................................................................................................... 2
Komponenty zadního panelu ................................................................................................................................ 3
Umístění sériového čísla ........................................................................................................................................ 4
2 Upgrade hardwaru ......................................................................................................................................... 5
Servisní postupy .................................................................................................................................................... 5
Varování a upozornění ........................................................................................................................................... 5
Sejmutí krytu počítače ........................................................................................................................................... 6
Nasazení krytu počítače ........................................................................................................................................ 7
Sejmutí předního panelu ....................................................................................................................................... 8
Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky ............................................................................................................ 9
Nasazení čelního panelu ...................................................................................................................................... 10
Čištění volitelného prachového filtru .................................................................................................................. 10
Změna konfigurace desktop na typ věž .............................................................................................................. 13
konektory systémové desky ................................................................................................................................ 14
Instalace přídavné paměti ................................................................................................................................... 15
Paměťové moduly DIMM ................................................................................................................... 15
Paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM ............................................................................................ 15
Osazení zásuvek pro moduly DIMM .................................................................................................. 15
Instalace modulů DIMM ..................................................................................................................... 16
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty .............................................................................................................. 18
Umístění jednotek ................................................................................................................................................ 21
Vyjmutí a instalace jednotek ............................................................................................................................... 23
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky ............................................................................................ 24
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky .......................................................................................... 25
Vyjmutí a opětovná montáž primárního 3,5palcového pevného disku ........................................... 27
Vyjmutí sekundárního 3,5palcového pevného disku ........................................................................ 30
Instalace sekundárního 3,5palcového interního pevného disku ...................................................... 32
Vyjmutí 2,5 palcového interního pevného disku .............................................................................. 35
Instalace 2,5 palcového interního pevného disku ............................................................................ 37
Instalace bezpečnostního zámku ........................................................................................................................ 40
Zabezpečovací kabel ......................................................................................................................... 40
Visací zámek ...................................................................................................................................... 40
Bezpečnostní zámek pro kancelářské počítače HP Business V2 ...................................................... 41
v
Zabezpečení čelního panelu .............................................................................................................. 46
Dodatek A Výměna baterie .............................................................................................................................. 47
Dodatek B Elektrostatický výboj ..................................................................................................................... 50
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem .......................................................................................... 50
Metody uzemnění ................................................................................................................................................ 50
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici ........................................................... 51
Pokyny k použití počítače a běžná údržba .......................................................................................................... 51
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou .......................................................................................................... 52
Provoz ................................................................................................................................................ 52
Čištění ................................................................................................................................................ 52
Bezpečnost ........................................................................................................................................ 52
Příprava k expedici ............................................................................................................................................... 52
Dodatek D Usnadnění ..................................................................................................................................... 53
Podporované pomocné technologie ................................................................................................................... 53
Kontakt zákaznické podpory ............................................................................................................................... 53
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 54
vi
1
Funkce produktu
Funkce standardní konfigurace
Funkce jednotlivých modelů se mohou lišit. Pro pomoc s podporou a další informace o hardwaru a softwaru
instalovaném na modelu vašeho počítače spusťte nástroj HP Support Assistant.
POZNÁMKA:
Model tohoto počítače může být použit v orientaci "věž" nebo "stolní počítač".
Funkce standardní konfigurace
1
Komponenty předního panelu
Konfigurace jednotky se může u jednotlivých modelů lišit. Některé modely jsou vybaveny panelem, který
zakrývá tenkou pozici pro optickou jednotku.
Součásti předního panelu
1
Tenká optická jednotka (volitelná)
6
Konektor zvukového výstupu (sluchátka)
2
Nabíjecí (napájený) port USB 2.0 (černý)
7
Tlačítko napájení
3
Port USB 2.0 (černý)
8
Kontrolka činnosti pevného disku
4
Porty USB 3.0 (modré)
9
Čtečka karet SD (volitelná)
5
Konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) /
Kombinovaný konektor zvukového vstupu (pro
mikrofon)
POZNÁMKA: Když připojíte zařízení ke kombinovaného konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu
(pro mikrofon), zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete konektor použít pro mikrofon nebo pro sluchátka.
Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojitým kliknutím na ikonu Audio Manager na hlavním panelu systému
Windows®.
POZNÁMKA: Nabíjecí port USB 2.0 také dodává proud k nabíjení zařízení, jako například telefonu smartphone. Nabíjecí
proud je k dispozici vždy, kdy je napájecí kabel zapojen do systému, i když je systém vypnutý.
POZNÁMKA: Indikátor napájení svítí u zapnutého počítače obvykle bíle. Pokud bliká červeně, vyskytl se u počítače nějaký
problém a indikátor oznamuje diagnostický kód. Význam kódů viz Příručka pro údržbu a servis.
2
Kapitola 1 Funkce produktu
Komponenty zadního panelu
Součásti zadního panelu
1
Konektor myši PS/2 (zelený)
7
Konektor klávesnice PS/2 (fialový)
2
Sériový port
8
Konektory DisplayPort pro monitor
3
Konektor RJ-45 (síťový)
9
Konektor VGA pro monitor
4
Porty USB 2.0 (černé) s funkcí probuzení
klávesnice
10
Porty USB 3.1 (modré)
5
Konektor zvukového vstupu (modrý)
11
Porty USB 3.1 (modré)
6
Konektor napájecího kabelu
12
Konektor zvukového výstupu pro napájená
zvuková zařízení (zelený)
POZNÁMKA:
Volitelný druhý sériový a volitelný paralelní port můžete získat od společnosti HP.
Pokud používáte klávesnici USB, společnost HP doporučuje připojení klávesnici k jednomu z portů USB 2.0 s funkcí probuzení.
Funkce probuzení je podporována také na konektorech PS/2, pokud jsou povoleny v nástroji F10 Setup systému BIOS.
Když připojíte zvukové zařízení ke konektoru pro mikrofon/sluchátka, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete
konektor použít pro mikrofon nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojitým kliknutím na ikonu
Audio Manager na hlavním panelu systému Windows.
Je-li v jednom ze slotů systémové desky nainstalována grafická karta, je možno používat videokonektory na grafické kartě
nebo integrovanou grafickou kartu na systémové desce. O jejich chování rozhodne konkrétní nainstalovaná grafická karta a
konfigurace softwaru.
Grafickou kartu na systémové desce je možno zakázat změnou nastavení v nástroji F10 Setup systému BIOS.
Komponenty zadního panelu
3
Umístění sériového čísla
Každý počítač má jedinečné sériové číslo a číslo ID produktu, která se nachází na horní části skříně počítače.
Rozhodnete-li se obrátit na zákaznickou podporu, tato čísla si připravte.
4
Kapitola 1 Funkce produktu
2
Upgrade hardwaru
Servisní postupy
Konstrukce počítače usnadňuje jeho rozšiřování a případné opravy. Pro některé instalační postupy popsané v
této kapitole budete potřebovat křížový šroubovák T15, případně plochý šroubovák.
Varování a upozornění
Než začnete provádět inovace, pozorně si přečtěte všechny související pokyny, upozornění a varování v této
příručce.
VAROVÁNÍ!
požáru:
Opatření pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem, popálení od horkých ploch nebo vzniku
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a nechte vnitřní součásti systému vychladnout, než se
jich dotknete.
Nezapojujte telekomunikační nebo telefonní konektory do zásuvek řadiče síťového rozhraní (NIC).
Neodpojujte uzemnění napájecího kabelu. Zemnicí kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.
Zapojte napájecí kabel vždy do snadno přístupné uzemněné zásuvky .
Chcete-li omezit riziko zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Popisuje správné nastavení
pracovní stanice, správné držení těla a zdravotní a pracovní návyky pro uživatele počítačů a obsahuje důležité
informace o bezpečném používání elektrických a mechanických zařízení. Tuto příručku najdete na webové
adrese http://www.hp.com/ergo.
VAROVÁNÍ!
Uvnitř produktu se nacházejí pohyblivé prvky a součásti pod napětím.
Před sejmutím skříně odpojte napájení.
Před opětovným připojením napájení vraťte skříň na místo a zajistěte ji.
DŮLEŽITÉ: Statická elektřina může způsobit poškození elektrických součástí počítače nebo přídavného
zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu.
Odstraníte tak elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 50.
Je-li počítač připojen ke zdroji střídavého proudu, je systémová deska vždy pod napětím. Než otevřete
počítač, vždy vypojte napájecí kabel ze zdroje energie. Předejdete tak poškození vnitřních komponent.
Servisní postupy
5
Sejmutí krytu počítače
Pro přístup k vnitřním součástem je třeba sejmout přístupový panel.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
6
5.
Je-li počítač upevněn na podstavci, sundejte jej a položte.
6.
Nadzvedněte rukojeť přístupového krytu (1) a zvedněte kryt z počítače (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Nasazení krytu počítače
Zasuňte výstupky na přední straně přístupového krytu pod okraj na přední straně skříně (1) a poté zatlačte
zadní stranu přístupového krytu do skříně (2), až zapadne na místo.
Nasazení krytu počítače
7
Sejmutí předního panelu
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
8
5.
Je-li počítač upevněn na podstavci, sundejte jej a položte.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Zvedněte tři výstupky na straně panelu (1) a poté otočením panel sejměte ze skříně počítače (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky
Některé modely jsou vybaveny záslepkou, která zakrývá pozici pro optickou jednotku slim. Před instalací
optické jednotky záslepku odstraňte. Postup odstranění záslepky:
1.
Sundejte horní a čelní kryt počítače.
2.
Pro vyjmutí záslepky panelu zatlačte dovnitř tři výstupky přidržující záslepku panelu na místě (1) a poté
záslepku otočením z čelního panelu vytáhněte (2).
Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky
9
Nasazení čelního panelu
Vložte čtyři háčky na spodní straně panelu do obdélníkových otvorů ve skříni (1) a poté otáčejte horní stranou
panelu na skříni (2), až zapadne na místo.
Čištění volitelného prachového filtru
Některé modely jsou vybaveny čelním panelem s prachovým filtrem. Prachový filtr je třeba pravidelně čistit,
aby prach ve filtru nenarušoval tok vzduchu procházející počítačem.
POZNÁMKA:
Volitelný prachový filtr čelního panelu je k dispozici u společnosti HP.
Čištění prachového filtru:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
POZNÁMKA: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních součástí počítače.
10
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sundejte horní a čelní kryt počítače.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
7.
Chcete-li sejmout přístupový kryt prachového filtru, stiskněte pravou stranu přístupového krytu filtru na
hlavním panelu (1), vyšroubujte pravou stranu přístupového krytu filtru z hlavního panelu (2) a poté
vytáhněte jeho levou stranu z hlavního panelu (3).
8.
Chcete-li vyjmout prachový filtr, zvedněte dva oddělené konce filtru (1) a vytáhněte filtr z přístupového
krytu filtru (2).
9.
Očistěte prach z přístupového krytu filtru pomocí měkkého štětečku nebo hadříku. Je-li silně znečištěn,
omyjte přístupový kryt filtru čistou vodou.
10. Očistěte filtrační prvek pomocí měkkého štětečku nebo hadříku. Je-li silně znečištěn, omyjte ho čistou
vodou.
Čištění volitelného prachového filtru
11
11. Chcete-li vyměnit prachový filtr, posuňte jeho pravou stranu k přístupovému krytu filtru (1) a poté ho
zatlačte do přístupového krytu filtru (2), čímž ho zajistíte na místě.
12. Chcete-li vyměnit přístupový kryt filtru, posuňte jeho levou stranu k hlavnímu panelu (1) a poté zatlačte
jeho pravou stranu do hlavního panelu (2), čímž ho zajistíte na místě.
13. Vyměňte čelní panel a přístupový kryt počítače.
14. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
15. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
16. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
12
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Změna konfigurace desktop na typ věž
Počítač typu Small Form Factor lze použít i v poloze na výšku (tower), pokud od společnosti HP zakoupíte
volitelný stojan.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Otočte počítač pravou stranou dolů a umístěte jej do volitelného stojanu.
POZNÁMKA:
podstavce.
6.
Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
POZNÁMKA:
7.
Společnost HP doporučuje počítač v poloze tower stabilizovat pomocí volitelného
Zajistěte, aby podél všech stran počítače zůstalo minimálně 10,2 cm volného místa.
Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Změna konfigurace desktop na typ věž
13
konektory systémové desky
Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí následujícího obrázku a tabulky.
14
Polo
žka
Konektor systémové desky
Štítek systémové desky
Barva
Komponenta
1
PCI Express x16 Gen 2 přeřazený
na x4
X4PCIEXP
bílá
Rozšiřující karta
2
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP2
černý
Rozšiřující karta
3
PCI Express x16 Gen 3
X16PCIEXP
černý
Rozšiřující karta
4
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP1
černý
Rozšiřující karta
5
SATA 3.0
SATA2
světle modrý
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
6
DIMM4 (kanál A)
DIMM4
bílý
Paměťový modul
7
DIMM3 (kanál A)
DIMM3
černý
Paměťový modul
8
DIMM2 (kanál B)
DIMM2
bílý
Paměťový modul
9
DIMM1 (kanál B)
DIMM1
černý
Paměťový modul
10
SATA 3.0
SATA0
tmavě modrá
Primární pevný disk
11
SATA 3.0
SATA1
světle modrý
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
12
Baterie
BAT
černá
Baterie
13
Sériový port
COMB
černý
Volitelný druhý sériový port
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Instalace přídavné paměti
Počítač se dodává s paměťovými moduly DIMM (Dual Inline Memory Module) typu DDR4-SDRAM (4x
zdvojnásobený datový tok, synchronní dynamická paměť s náhodným přístupem).
Paměťové moduly DIMM
Paměťové zásuvky na systémové desce mohou být osazeny až čtyřmi standardními paměťovými moduly
DIMM. Tyto zásuvky jsou již osazeny nejméně jedním předinstalovaným modulem DIMM. Chcete-li rozšířit
paměť na maximální možnou míru, můžete systémovou desku osadit až 64 GB paměti konfigurovanými ve
vysoce výkonném dvoukanálovém režimu.
Paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM
Podmínky pro správné fungování paměťového modulu DIMM:
●
Standardní modul, 288 kontaktů
●
Modul bez vyrovnávací paměti, bez ECC, kompatibilní s typem PC4-17000 DDR4-2133 MHz
●
1,2voltové paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM
DIMM musí rovněž splňovat tyto podmínky:
●
Podpora latence CAS 15, DDR4 o frekvenci 2133 MHz (časování 15-15-15)
●
Uvádět povinné informace SPD stanovené organizací JEDEC.
Další podporované typy paměťových modulů:
●
Paměti s kapacitou 512 MB, 1 GB a 2 GB bez funkce ECC,
●
Jednostranné a oboustranné moduly DIMM,
●
Moduly DIMM se zařízeními x8 a x16 DDR; moduly DIMM s pamětí SDRAM x4 nejsou podporovány.
POZNÁMKA:
Pokud nainstalujete nepodporované moduly DIMM, počítač nebude fungovat správně.
Osazení zásuvek pro moduly DIMM
Na systémové desce jsou čtyři zásuvky pro moduly DIMM, přičemž na každý kanál připadají dvě. Zásuvky jsou
označené jako DIMM1, DIMM2, DIMM3 a DIMM4. Zásuvky DIMM1 a DIMM2 pracují v paměťovém kanálu B,
zásuvky DIMM3 a DIMM4 v paměťovém kanálu A.
Systém bude v závislosti na způsobu instalace modulů DIMM automaticky pracovat v jednokanálovém,
dvoukanálovém nebo univerzálním režimu.
POZNÁMKA: Konfigurace jednokanálové a nevyrovnané dvoukanálové paměti bude mít za následek
podřadný grafický výkon.
●
Jsou-li zásuvky pro moduly DIMM osazeny pouze v jednom kanálu, bude systém pracovat v
jednokanálovém režimu.
●
Systém bude pracovat ve výkonnějším dvoukanálovém režimu, pokud bude celková kapacita paměti
modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou paměti modulů DIMM v kanálu B. Technologie
modulů se však u jednotlivých kanálů může lišit. Pokud bude například kanál A osazen dvěma
paměťovými moduly DIMM s kapacitou 1 GB a kanál B jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB, bude
systém pracovat v dvoukanálovém režimu.
●
Pokud nebude celková kapacita paměťových modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou
paměti modulů DIMM v kanálu B, bude systém pracovat v univerzálním režimu. V univerzálním režimu
Instalace přídavné paměti
15
kanál osazený menším množstvím paměti popisuje celkové množství paměti přiřazené k duálnímu
kanálu, zbytek je přiřazen k jednomu kanálu. K dosažení optimální rychlosti by měly být kanály
vyváženy tak, aby bylo největší množství paměti rozloženo mezi oběma kanály. Pokud má jeden
z kanálů více paměti než druhý, mělo by být více paměti přiřazeno kanálu A. Pokud například osazujete
zásuvky jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB a třemi moduly DIMM s kapacitou 1 GB, kanál A by měl
být osazen jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB a jedním modulem DIMM s kapacitou 1 GB a kanál B
zbylými dvěma moduly DIMM s kapacitou 1 GB. V této konfiguraci poběží 4 GB paměti v dvoukanálovém
režimu a 1 GB paměti v jednokanálovém režimu.
●
Maximální operační rychlost je ve všech režimech určována nejpomalejším modulem DIMM v systému.
Instalace modulů DIMM
DŮLEŽITÉ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím,
zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý či vypnutý. Přidáním
nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete paměťové moduly nebo
systémovou desku neopravitelně poškodit.
Zásuvky pro paměťové moduly mají pozlacené kontakty. Při rozšiřování paměti je důležité použít paměťové
moduly s pozlacenými kontakty, aby nedošlo ke korozi nebo oxidaci způsobené stykem dvou různých
nekompatibilních kovů.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo volitelných karet. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 50.
Při manipulaci s paměťovými moduly se nedotýkejte vodivých kontaktů. Mohlo by dojít k poškození modulu.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se střídavým
napětím, zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý či
vypnutý. Přidáním nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete
paměťové moduly nebo systémovou desku neopravitelně poškodit.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
VAROVÁNÍ! V zájmu snížení rizika popálení o horké povrchy nechte vnitřní komponenty systému
vychladnout, než se jich dotknete.
16
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
7.
Otevřete obě západky na zásuvce paměťového modulu (1) a vložte do zásuvky paměťový modul (2).
POZNÁMKA: Paměťový modul lze nainstalovat pouze jedním způsobem. Přiložte drážku na modulu k
výstupku na zásuvce pro paměťový modul.
Černé zásuvky pro moduly DIMM osaďte dříve, než osadíte bílé.
Aby bylo dosaženo maximálního výkonu, osaďte zásuvky tak, aby se kapacita paměti co
nejrovnoměrněji rozdělila mezi kanál A a kanál B. Další informace naleznete v části Osazení zásuvek pro
moduly DIMM na stránce 15.
8.
Zatlačte modul do zásuvky tak, aby byl zcela zasunut a řádně usazen. Ověřte, zda jsou západky v
uzavřené poloze (3).
9.
Při instalaci dalších modulů opakujte kroky 7 a 8.
10. Nasaďte kryt počítače zpět.
11. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
12. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
13. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Počítač by měl při dalším zapnutí přídavnou paměť automaticky rozpoznat.
Instalace přídavné paměti
17
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
Počítač obsahuje dva rozšiřující sokety PCI Express x1, jeden rozšiřující soket PCI Express x16 a jeden
rozšiřující soket PCI Express x16, který je podřazený na soket x4.
POZNÁMKA:
Sokety PCI Express podporují pouze karty s nízkým profilem.
Rozšiřující karty PCI Express x1, x4, x8 nebo x16 lze nainstalovat do soketu PCI Express x16.
U konfigurací s duální grafickou kartou musí být první (primární) karta nainstalována do soketu PCI Express
x16, který NENÍ podřazený na soket x4.
Vyjmutí, instalace a přidání další rozšiřovací karty:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Najděte na systémové desce správnou prázdnou rozšiřující zásuvku a odpovídající rozšiřující slot v zadní
části počítačové skříně.
8.
Uvolněte západku zajišťující kryt zásuvky tak, že zvednete úchyt na západce a odklopíte západku do
otevřené polohy.
9.
Před vložením rozšiřující karty odstraňte kryt rozšiřujících slotů nebo vloženou rozšiřující kartu.
POZNÁMKA:
připojeny.
18
Před vyjmutím nainstalované rozšiřující karty odpojte veškeré kabely, které jsou k ní
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
a.
Pokud instalujete rozšiřující kartu do prázdné zásuvky, vyjměte kryt příslušné rozšiřující zásuvky
na zadní straně skříně. Kryt zásuvky vytáhněte přímo nahoru a ven z vnitřní části skříně.
b.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x1, uchopte kartu za její strany a současně ji opatrně
naklánějte dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune ze zásuvky. Kartu
zvedněte přímo vzhůru (1) a potom ven z vnitřku skříně (2), abyste ji odstranili. Dejte pozor, aby se
karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
19
c.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x16, odklopte upevňovací páčku v zadní části rozšiřující
zásuvky a opatrně naklánějte kartu dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune
ze zásuvky. Kartu zvedněte přímo vzhůru a potom ven z vnitřku skříně, abyste ji odstranili. Dejte
pozor, aby se karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
10. Odstraněnou kartu uložte do antistatického obalu.
11. Pokud neinstalujete novou rozšiřovací kartu, zakryjte otevřený slot krytem rozšiřovacího slotu.
DŮLEŽITÉ: Po vyjmutí rozšiřující karty je třeba kartu nahradit novou kartou nebo krytem rozšiřující
karty, aby byly vnitřní komponenty při provozu správně chlazeny.
12. Chcete-li nainstalovat novou rozšiřovací kartu, přidržte ji těsně nad rozšiřovací zásuvkou na systémové
desce a poté ji posuňte k zadní části skříně (1) tak, aby spodní část okraje karty zapadla do zářezu ve
skříni. Zatlačte kartu přímo do rozšiřující zásuvky na systémové desce (2).
POZNÁMKA: Při instalaci rozšiřovací karty kartu pevně přitlačte, aby celý konektor zapadl do soketu
rozšiřovací karty.
20
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
13. Zajistěte rozšiřující kartu sklopením západky zajišťující kryt zásuvky do původní polohy.
14. V případě potřeby připojte k nainstalované kartě externí kabely. V případě potřeby připojte k systémové
desce interní kabely.
15. Nasaďte kryt počítače zpět.
16. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
17. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
18. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
19. V případě potřeby proveďte znovu konfiguraci počítače.
Umístění jednotek
Umístění jednotek
1
Pozice pro 9,5mm tenkou optickou jednotku
2
Pozice 3,5palcového primárního pevného disku
3
Pozice 3,5palcové sekundární jednotky pevného disku
Umístění jednotek
21
Umístění jednotek
4
Pozice pro 2,5palcový pevný disk
POZNÁMKA: Konfigurace jednotek v počítači se může lišit od konfigurace uvedené na
obrázku výše.
22
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí a instalace jednotek
Při instalaci jednotek se řiďte těmito pokyny:
●
Primární pevný disk Serial ATA (SATA) musí být připojen na tmavomodrý primární SATA konektor na
systémové desce označený SATA0.
●
Připojte sekundární pevné disky a optické jednotky k jednomu ze světlemodrých konektorů SATA na
systémové desce (označených SATA1 a SATA2).
●
Společnost HP dodává čtyři náhradní montážní šrouby 6-32 pevného disku, které jsou nainstalovány v
horní části klece pevných disků (1) pro instalaci pevného disku do pozice pro 3,5palcový sekundární
pevný disk. Při výměně pevného disku vyšroubujte montážní šroubky ze staré jednotky a našroubujte je
do jednotky nové.
POZNÁMKA: K zabezpečení čelního panelu můžete použít také některý z doplňkových upevňovacích
šroubů (další informace viz Zabezpečení čelního panelu na stránce 46).
DŮLEŽITÉ:
Ztrátě dat a poškození počítače nebo disku zabráníte dodržováním následujících pravidel:
Před vložením nebo vyjmutím jednotky ukončete řádně operační systém, vypněte počítač a odpojte napájecí
kabel. Jednotku nevyjímejte, pokud je počítač zapnutý nebo v úsporném režimu.
Před manipulací s jednotkou se ujistěte, že nenesete elektrostatický náboj. Při manipulaci s jednotkou
se nedotýkejte konektoru. Další informace o tom, jak zabránit poškození elektrostatickým nábojem,
naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 50.
Zacházejte s jednotkou opatrně, neupusťte ji.
Nepoužívejte při vkládání jednotky nadměrnou sílu.
Nevystavujte pevný disk extrémním teplotám a zabraňte jeho kontaktu s tekutinami a produkty vyzařujícími
magnetické pole, jako jsou monitory a reproduktory.
Posíláte-li jednotku poštou, zabalte ji do ochranné bublinkové fólie nebo jiného vhodného obalu a balíček
označte štítkem „Křehké: Zacházejte opatrně“.
Vyjmutí a instalace jednotek
23
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Odpojte napájecí (1) a datový (2) kabel ze zadní strany optické jednotky, zatlačte na zelenou uvolňovací
západku na pravé zadní straně jednotky směrem ke středu jednotky (3) a pohybem dopředu a ven
jednotku skrz přední panel (4) vysuňte z pozice.
DŮLEŽITÉ:
poškodit.
24
Při odpojování kabelů tahejte za konektor (ne za vlastní kabel), jinak by se mohl kabel
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Pokud tenkou optickou jednotku instalujete do pozice zakryté záslepkou, odstraňte nejprve čelní panel a
pak záslepku. Další informace naleznete v části Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky na stránce 9.
8.
Vyrovnejte malé kolík na uvolňující západce s malým otvorem po straně jednotky a západku pevně
zatlačte do jednotky.
Vyjmutí a instalace jednotek
25
9.
Optickou jednotku zasuňte přední stranou skříně (1) co nejdál do pozice, dokud nezapadne na místo,
a poté připojte napájecí (2) a datový (3) kabel k zadní straně jednotky.
10. Pokud již není připojen, připojte opačný konec datového kabelu k jednomu z bledě modrých konektorů
SATA na systémové desce (označenému SATA1 nebo SATA2).
POZNÁMKA: Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí obrázku v části
konektory systémové desky na stránce 14.
11. Pokud byl čelní panel odstraněn, vraťte jej na místo.
12. Nasaďte kryt počítače zpět.
13. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
14. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
15. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
26
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí a opětovná montáž primárního 3,5palcového pevného disku
POZNÁMKA: Před vyjmutím původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli
přenést na nový disk.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
Vyjmutí a instalace jednotek
27
28
8.
Zatlačte uvolňovací páčku vedle zadní části pevného disku (1) směrem ven. Tlačte na zajišťovací
západku jednotky a současně posunujte disk dopředu, dokud se nezastaví, poté ji zvedněte a vyjměte z
pozice (2).
9.
Pokud vyměňujete pevný disk, je k připevnění nového pevného disku nutné použít izolační montážní
šrouby z původního kusu.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
10. Montážní šrouby zarovnejte s drážkami na modulu jednotek ve skříni, zatlačte pevný disk do pozice a
pak jej posouvejte dopředu, dokud se nezastaví a nezapadne na místo.
11. Do zadní části pevného disku zapojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
POZNÁMKA: Aby nedocházelo k potížím s fungováním pevného disku, musí být datový kabel
primárního pevného disku připojen k tmavomodrému konektoru na systémové desce s označením
SATA0.
12. Nasaďte kryt počítače zpět.
13. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
14. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
15. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste odemkli při odstraňování krytu počítače.
Vyjmutí a instalace jednotek
29
Vyjmutí sekundárního 3,5palcového pevného disku
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
30
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
8.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2). Stiskněte západku po
straně klece diskové jednotky (3) a poté vysuňte jednotku z pozice (4).
9.
Pokud instalujete novou jednotku, získáte informace v části Instalace sekundárního 3,5palcového
interního pevného disku na stránce 32. Pokud neinstalujete novou jednotku, sklopte klec diskové
jednotky směrem dolů a nasaďte přístupový kryt zpět.
Vyjmutí a instalace jednotek
31
Instalace sekundárního 3,5palcového interního pevného disku
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Do stran jednotky nainstalujte čtyři stříbrné montážní šrouby 6-32 (po dvou na každé straně).
POZNÁMKA: Společnost HP dodává čtyři náhradní stříbrné montážní šrouby 6-32 instalované do
skříně vedle pozice primárního 3,5palcového pevného disku. Obrázek umístění náhradních montážních
šroubů najdete v části Vyjmutí a instalace jednotek na stránce 23.
Při výměně jednotky použijte čtyři montážní šrouby ze staré jednotky pro novou jednotku.
32
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
8.
Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.
9.
Zasuňte jednotku do pozice (1) a poté připojte napájecí kabel (2) a datový kabel (3) do zadní části
pevného disku.
POZNÁMKA: Pokud je jednotka sekundární jednotka pevného disku, připojte druhý konec datového
kabelu ke světlemodrým konektorům SATA na systémové desce. Pokud je jednotka primární jednotka
pevného disku, připojte druhý konec datového kabelu k tmavomodrému konektoru SATA na systémové
desce.
Vyjmutí a instalace jednotek
33
10. Sklopte modul jednotek zpět do původní polohy.
UPOZORNĚNÍ:
vodiče.
Pří sklápění modulu jednotek dejte pozor, abyste nepřiskřípli některé kabely nebo
11. Nasaďte kryt počítače zpět.
12. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
13. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
14. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
34
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí 2,5 palcového interního pevného disku
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.
Vyjmutí a instalace jednotek
35
8.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
9.
Zatlačte uvolňující páčku v zadní části jednotky směrem ven (1). Poté zasuňte jednotku zpět až na doraz
a nadzvedněte jednotku a vytáhněte ji z pozice pro jednotku (2).
10. Pokud instalujete novou jednotku, získáte informace v části Instalace 2,5 palcového interního pevného
disku na stránce 37. Pokud neinstalujete novou jednotku, sklopte modul jednotek směrem dolů a
nasaďte přístupový kryt zpět.
36
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Instalace 2,5 palcového interního pevného disku
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Zašroubujte čtyři černé a modré montážní šrouby M3 (po dvou na obou stranách jednotky).
POZNÁMKA:
Metrické montážní šrouby M3 lze zakoupit u společnosti HP.
Při výměně jednotky použijte čtyři montážní šrouby ze staré jednotky pro novou jednotku.
8.
Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.
Vyjmutí a instalace jednotek
37
9.
Vyrovnejte upevňovací šrouby na jednotce do štěrbin ve tvaru písmene J v pozici jednotky. Jednotku
zatlačte do pozice pro jednotku a zasuňte ji dopředu, dokud nezapadne na místo.
10. Do zadní části pevného disku zapojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
POZNÁMKA: Je-li primární jednotkou 2,5 palcový pevný disk, připojte druhý konec datového kabelu k
tmavomodrému konektoru SATA na systémové desce, označenému SATA0. Je-li sekundární jednotkou,
připojte druhý konec datového kabelu ke světlemodrým konektorům SATA na systémové desce.
38
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
11. Sklopte modul jednotek zpět do původní polohy.
DŮLEŽITÉ:
Pří sklápění modulu jednotek dejte pozor, abyste nepřiskřípli některé kabely nebo vodiče.
12. Nasaďte kryt počítače zpět.
13. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
14. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
15. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
Vyjmutí a instalace jednotek
39
Instalace bezpečnostního zámku
K zabezpečení počítače lze použít bezpečnostní zámky zobrazené níže a na následujících stranách.
Zabezpečovací kabel
Visací zámek
40
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Bezpečnostní zámek pro kancelářské počítače HP Business V2
1.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom zaklapněte kryt k základně upevňovacího prvku kabelu (2).
2.
Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu.
Instalace bezpečnostního zámku
41
42
3.
Protáhněte bezpečnostní kabel upevňovacím prvkem bezpečnostního kabelu.
4.
Roztáhněte dvě ručičky zámku monitoru směrem od sebe a vložte zámek do bezpečnostního slotu na
zadní straně monitoru (1), zavřete ručičky k sobě, aby zajistily zámek na místě (2) a protáhněte kabel
středem zámku monitoru (3).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
5.
Protáhněte bezpečnostní kabel bezpečnostním vodítkem nainstalovaným na monitoru.
6.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom umístěte pomocné kabely do základny spojovacího prvku (2).
Instalace bezpečnostního zámku
43
44
7.
Protáhněte bezpečnostní kabel otvory ve spojovacím prvku přídavného kabelu.
8.
Dodaným šroubem přišroubujte zámek ke skříni (1). Vložte do zámku konec bezpečnostního kabelu (2) a
zámek zajistěte stisknutím tlačítka (3). Zámek lze otevřít pomocí dodaného klíče.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
9.
Po dokončení všech kroků budou všechna zařízení vaší pracovní stanice zabezpečena.
Instalace bezpečnostního zámku
45
Zabezpečení čelního panelu
Čelní panel lze zajistit na místě vložením šroubu 6-32 skrze prostřední výstupek panelu do skříně.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Pokud nemáte k dispozici šroub standardu 6-32, vyjměte jeden ze čtyř stříbrných šroubů standardu
6-32 umístěných na horní straně klece diskové jednotky. Obrázek umístění vodicích šroubů standardu
6-32 najdete v části Vyjmutí a instalace jednotek na stránce 23.
8.
Pomocí bezpečnostního šroubu 6-32 vedle středního výstupku pro uvolnění čelního panelu upevněte
čelní panel.
9.
Nasaďte kryt počítače zpět.
10. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
11. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
12. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
46
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
A
Výměna baterie
Baterie dodaná s počítačem napájí vnitřní hodiny. Při výměně použijte baterii odpovídající té, která byla
v počítači nainstalována původně. Počítač obsahuje 3V knoflíkovou lithiovou baterii.
VAROVÁNÍ! Počítač obsahuje interní lithiomanganovou baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí
nebezpečí popálení a poleptání. Riziko zranění je možné snížit dodržováním následujících zásad:
Nepokoušejte se baterii dobíjet.
Nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C.
Nepokoušejte se baterii rozebírat, drtit, propichovat, zkratovat její kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody
nebo ohně.
Při výměně baterie používejte pouze náhradní díl společnosti HP určený pro tento výrobek.
DŮLEŽITÉ: Před výměnou baterie je důležité vytvořit zálohu nastavení počítače v paměti CMOS. Při vyjmutí
nebo výměně baterie budou nastavení v paměti CMOS vymazána.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavného zařízení. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj.
POZNÁMKA: Životnost lithiové baterie lze prodloužit připojením počítače k funkční zásuvce střídavého
proudu. Lithiová baterie se používá pouze, pokud počítač NENÍ připojen k napájení střídavým proudem.
Společnost HP podporuje recyklaci použité elektroniky, originálních tiskových kazet HP a dobíjecích baterií.
Další informace o recyklačních programech naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
1.
Odeberte či odpojte všechna bezpečnostní zařízení, která brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím i
systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Odstraňte přístupový panel počítače.
6.
Na systémové desce najděte baterii a držák baterie.
POZNÁMKA:
7.
U některých modelů je nutné kvůli zpřístupnění baterie odebrat vnitřní komponentu.
Podle typu držáku baterie na systémové desce vyměňte na základě následujících pokynů baterii.
Typ 1
a.
Vyjměte baterii z držáku.
47
b.
Zasuňte novou baterii do držáku. Kladný pól musí být nahoře. Držák baterii automaticky zajistí ve
správné poloze.
Typ 2
a.
Uvolněte baterii z držáku stlačením kovové západky vyčnívající nad jedním okrajem baterie. Když
baterie povyskočí, vyjměte ji (1).
b.
Chcete-li vložit novou baterii, zasuňte jeden její okraj pod okraj držáku. Kladný pól musí být nahoře.
Zatlačte opačnou hranu směrem dolů, aby hranu baterie zajistila západka (2).
Typ 3
a.
48
Odtáhněte svorku (1), která baterii zajišťuje na místě, směrem dozadu a vyjměte baterii (2).
Dodatek A Výměna baterie
b.
Vložte novou baterii a znovu ji upevněte v držáku.
POZNÁMKA:
Po výměně baterie proveďte následující kroky.
8.
Sejměte přístupový panel počítače.
9.
Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
10. Pomocí nástroje Computer Setup znovu nastavte datum a čas, hesla a všechna speciální nastavení
systému.
11. Zamkněte všechna bezpečnostní zařízení, která byla při sejmutí přístupového panelu počítače odpojená.
49
B
Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj způsobený dotykem ruky nebo jiného vodiče může poškodit systémové desky nebo jiná
zařízení citlivá na statickou elektřinu. Takové poškození může snížit životnost zařízení.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
Aby nedošlo k poškození elektrostatickou elektřinou, dodržujte následující opatření:
●
Při přepravě a skladování uchovávejte součásti citlivé na statickou elektřinu v antistatických obalech
a nedotýkejte se jich.
●
Součásti uchovávejte v antistatických obalech až do vybalení na pracovištích s antistatickou ochranou.
●
Před vybalením z antistatických obalů položte součásti na uzemněný povrch.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů.
●
Při manipulaci se součástmi buďte vždy řádně uzemněni.
Metody uzemnění
Existuje několik metod uzemnění. Při manipulaci se součástmi citlivými na statickou elektřinu nebo jejich
instalaci použijte některé z následujících postupů:
●
Použijte pásek na zápěstí spojený uzemňovacím kabelem s uzemněnou pracovní stanicí nebo
počítačovou skříní. Zápěstní pásky jsou pružné řemínky, jejichž zemnicí kabely mají minimální odpor
1 megaohm +/– 10 %. Správného uzemnění dosáhnete nošením pásku přímo na kůži.
●
Na pracovištích, kde se většinou stojí a chodí, použijte speciální pásky na kotníky, chodidla či boty. Pokud
stojíte na vodivé podlaze nebo rozptylovacích podložkách, použijte antistatické pásky na obou nohou.
●
Používejte vodivé pracovní nástroje.
●
Používejte přenosnou sadu nástrojů se skládací podložkou pro rozptýlení elektrostatického náboje.
Nemáte-li k dispozici žádný z uvedených nástrojů pro řádné uzemnění, obraťte se na autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
POZNÁMKA: Další informace související se statickou elektřinou můžete získat u autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
50
Dodatek B Elektrostatický výboj
C
Pokyny k použití počítače, běžná údržba a
příprava k expedici
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
Správná instalace a péče o počítač a monitor se řídí následujícími pokyny:
●
Chraňte počítač před nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním světlem a extrémním teplem nebo
chladem.
●
Počítač musí stát na pevné rovné ploše. Ponechejte po všech stranách skříně s větracími otvory a nad
monitorem 10,2 cm odstup kvůli potřebné cirkulaci vzduchu.
●
Nebraňte proudění vzduchu do počítače blokováním vzduchových otvorů. Neumísťujte klávesnici
s vysunutými nožkami přímo před čelní část počítače v konfiguraci Desktop, protože byste tím také
omezili proudění vzduchu.
●
Nikdy nezapínejte počítač s odkrytým přístupovým panelem nebo jakýmkoli krytem rozšiřovacích slotů.
●
Neskládejte počítače na sebe ani je neumísťujte vedle sebe natolik blízko, aby v prostoru mezi nimi
proudil zahřátý vzduch z jejich ventilačního systému.
●
Pokud má být počítač umístěn do samostatné přihrádky, musí mít přihrádka ventilační otvory pro přívod
a odvod vzduchu a musí být dodrženy stejné provozní pokyny, které jsou uvedeny výše.
●
Zabraňte vniknutí tekutin do počítače a klávesnice.
●
Nezakrývejte ničím větrací otvory monitoru.
●
V operačním systému nainstalujte nebo zapněte funkce řízení spotřeby nebo jiný software, včetně
úsporného režimu.
●
Před prováděním následujících činností počítač vždy vypněte:
◦
Pokud chcete otřít vnější povrch počítače, použijte měkkou, navlhčenou prachovku. Při použití
čisticích prostředků může dojít k poškození barvy nebo povrchu.
◦
Občas vyčistěte všechny větrací otvory na všech stranách počítače. Vlákna, prach a jiné nečistoty je
mohou zablokovat a omezit proudění vzduchu.
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
51
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou
Při provozu nebo čištění optické jednotky dodržujte následující pravidla.
Provoz
●
Za provozu jednotkou nehýbejte. Mohlo by dojít k chybě při čtení.
●
Nevystavujte jednotku náhlým změnám teploty, protože by uvnitř jednotky mohlo docházet ke
kondenzaci. Dojde-li při provozu jednotky k náhlé změně teploty, vyčkejte před vypnutím napájení
alespoň jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou bezprostředně po změně teploty, může dojít
k chybě při čtení.
●
Nevystavuje jednotku vysokým teplotám nebo vlhkosti, mechanickým vibracím ani přímému slunečnímu
světlu.
●
Panel a ovládací prvky čistěte suchou měkkou prachovkou nebo měkkou prachovkou mírně navlhčenou
ve slabém saponátovém roztoku. Nikdy nestříkejte čisticí roztoky přímo na jednotku.
●
Nepoužívejte žádné druhy rozpouštědel, jako je líh nebo benzen. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
Čištění
Bezpečnost
Dostane-li se do jednotky cizí předmět nebo tekutina, ihned vypněte počítač a nechejte jej zkontrolovat u
autorizovaného poskytovatele služeb společnosti HP.
Příprava k expedici
Při přípravě počítače k přepravě postupujte podle těchto pokynů:
1.
Soubory z pevného disku zálohujte na externí paměťové zařízení. Zajistěte, aby nebyla záložní média při
uložení nebo přepravě vystavena elektrickým či magnetickým impulzům.
POZNÁMKA:
Pevný disk se při vypnutí napájení systému automaticky zablokuje.
2.
Vyjměte a uschovejte veškerá vyměnitelná média.
3.
Vypněte počítač a externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a poté z počítače.
5.
Odpojte součásti systému a externí zařízení od zdrojů napájení a potom od počítače.
POZNÁMKA: Před přepravou počítače zkontrolujte, zda jsou všechny desky správně umístěny a
zajištěny ve slotech pro desky.
6.
52
Zabalte součásti systému a externí zařízení do původních nebo podobných obalů a dostatečným
množstvím výplňového materiálu je zabezpečte před nárazy.
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici
D
Usnadnění
Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidé s
postiženími, a to jak samostatně nebo s příslušnými pomocnými zařízeními.
Podporované pomocné technologie
Produkty HP podporují širokou škálu pomocných technologií operačního systému a mohou být
nakonfigurovány pro práci s dalšími pomocnými technologiemi. Pro získání dalších informací o pomocných
funkcích použijte funkci hledání na svém zařízení.
POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech pomocných technologií kontaktujte zákaznickou
podporu tohoto produktu.
Kontakt zákaznické podpory
Neustále vylepšujeme usnadnění přístupu pro naše produkty a služby a vítáme názory uživatelů. Máte-li s
některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám
pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6.00 do 21.00 horského času, na čísle (888) 259-5707.
Pokud jste neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, s žádostmi o technickou podporu
nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí do pátku, od 6.00 do
21.00 severoamerického horského času na čísle (877) 656-7058.
POZNÁMKA:
Podpora je k dispozici pouze v angličtině.
Podporované pomocné technologie
53
Rejstřík
B
bezpečnostní
visací zámek 40
přístupového panelu počítače
rozšiřující karty 18
optická jednotka
bezpečnostní opatření 52
čištění 52
instalace 25
odmontování 24
Č
čelní kryt
vyjmutí záslepky 9
čelní panel,
odstranění 8
zabezpečení 46
E
elektrostatický výboj, ochrana
50
I
instalace
2,5palcový pevný disk 37
baterie 47
kabely k jednotkám 23
primárního 3,5palcového pevného
disku 27
rozšiřující karty 18
tenká optická jednotka 25
Instalace
sekundární 3,5palcový pevný
disk 32
J
jednotky
instalace 23
připojení kabelů
jednotky,
umístění 21
23
K
konektory systémové desky 14
O
odebrání
primárního 3,5palcového pevného
disku 27
odstranění
baterie 47
čelního panelu 8
54
Rejstřík
P
paměť
technické údaje 15
paměť,
instalace 15
paměti
instalace 15
obsazení soketu 15
paměťové moduly DIMM. Viz paměť
pevný disk (2,5palce),
vyjmutí 35
pevný disk (2,5 palce),
instalace 37
pevný disk (3,5palce),
vyjmutí 27, 30
pevný disk (3,5 palce),
instalace 27, 32
pokyny k použití počítače 51
pokyny pro instalaci 5
pokyny pro ventilaci 51
přestavba na typ věž 13
příprava k expedici 52
přístupový panel,
odstraňování 6
R
rozšiřující karta,
instalace 18
odstranění 18
S
součásti čelního panelu 2
součásti zadního panelu 3
T
technické údaje
paměť 15
6
U
umístění ID produktu 4
umístění sériového čísla 4
usnadnění 53
V
vyjmutí
2,5palcový pevný disk 35
sekundární 3,5palcový pevný
disk 30
tenká optická jednotka 24
záslepky krytu 9
výměna
čelního panelu 10
přístupového panelu 7
výměna baterie 47
Z
zabezpečení
Bezpečnostní zámek pro
kancelářské počítače
HP Business 41
čelního panelu 46
zámek
bezpečnostního kabelu 40
zámky
bezpečnostní zámek pro
kancelářské počítače
HP Business 41
zamyká
čelní panel 46
visací zámek 40
zámek kabelu 40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising