HP | EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC (ENERGY STAR) | HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC
Ръководство за справки по хардуера
HP EliteDesk 800 G3 SFF бизнес компютър
© Copyright 2016, 2018 HP Development
Company, L.P.
Windows е или регистрирана търговска
марка, или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или други
държави.
Информацията, съдържаща се тук, подлежи
на промяна без предизвестие. Единствените
гаранции, валидни за продуктите и услугите
на HP, са изрично описани в гаранционните
условия към тези продукти и услуги. Нищо
от съдържащото се в този документ не
трябва да се подразбира като допълнителна
гаранция. HP не носи отговорност за
технически или редакционни грешки или
пропуски, съдържащи се в този документ.
Второ издание: Февруари 2018
Първо издание: Ноември 2016
Номенклатурен номер на документа:
913350-262
Декларация за продукта
Условия за използване на софтуера
Това ръководство описва функции, които са
общи за повечето модели. Вашият
компютър може да не разполага с някои от
функциите.
Като инсталирате, копирате, изтегляте или
използвате по друг начин предварително
инсталиран на компютъра софтуерен
продукт, се съгласявате да се обвържете с
условията на Лицензионното споразумение с
крайния потребител (ЛСКП) на HP. Ако не
приемете тези лицензионни условия,
единствената компенсация е да върнете
целия неизползван продукт (хардуер и
софтуер) в рамките на 14 дни срещу пълно
възстановяване на сумата, което зависи от
съответните правила за възстановяване на
вашия търговец.
За допълнителна информация или за заявка
за пълно възстановяване на стойността на
компютъра се свържете с вашия търговец.
Информация за това ръководство
Това ръководство представя основна информация за надстройка на бизнес компютър HP EliteDesk.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до
смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или
средно нараняване.
ВАЖНО: Показва информация, считана за важна, но несвързана с опасност (например съобщения,
свързани с увреждане на имущество). Известие предупреждава потребителя, че неизпълнение на
процедура така, както е описана, може да доведе до загуба на данни или повреда на хардуер или
софтуер. Също така съдържа важна информация за обяснение на идея или за изпълнение на задача.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържа допълнителна информация за подчертаване или допълване на важни
моменти от главния текст.
СЪВЕТ:
Предоставя полезни съвети за изпълнение на задача.
iii
iv
Информация за това ръководство
Съдържание
1 Характеристики на продукта ....................................................................................................................... 1
Стандартни конфигурационни характеристики ............................................................................................... 1
Компоненти на лицевия панел ........................................................................................................................... 2
Компоненти на задния панел .............................................................................................................................. 3
Местоположение на серийния номер ................................................................................................................ 3
2 Надстройки на хардуера .............................................................................................................................. 4
Функции, свързани с обслужването ................................................................................................................... 4
Бележки за внимание и предупреждения ......................................................................................................... 4
Демонтиране на панела за достъп до компютъра ........................................................................................... 5
Смяна на панела за достъп до компютъра ........................................................................................................ 6
Демонтиране на лицевия панел ......................................................................................................................... 7
Отстраняване на празен панел на тънко оптично устройство ........................................................................ 8
Смяна на лицевия панел ...................................................................................................................................... 8
Сваляне и поставяне на допълнителния филтър за прах на лицевия панел ................................................ 9
Промяна от хоризонтална на вертикална конфигурация ............................................................................. 11
Конектори на дънната платка .......................................................................................................................... 12
Надграждане на системна памет ..................................................................................................................... 13
Поставяне на модул с памет ........................................................................................................... 13
Демонтиране или монтиране на платка за разширение ................................................................................ 16
Разположение на устройствата ........................................................................................................................ 20
Изваждане и монтиране на дискови устройства ............................................................................................ 21
Демонтиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство .................................................. 22
Инсталиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство ................................................... 24
Демонтиране на 3,5-инчов твърд диск ......................................................................................... 26
Монтиране на вътрешен 3,5-инчов твърд диск ........................................................................... 28
Демонтиране на 2,5-инчов твърд диск ......................................................................................... 32
Монтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск ........................................................................... 34
Сваляне и поставяне на M.2 SSD карта за съхранение ................................................................ 37
Монтиране на ключалка против кражба ......................................................................................................... 40
Фиксатор за кабела ......................................................................................................................... 40
Катинарче ......................................................................................................................................... 40
ключалка за защита на бизнес компютри HP V2 .......................................................................... 41
Приложение а Смяна на батерията ................................................................................................................ 46
v
Приложение б Електростатично разреждане ................................................................................................ 49
Предотвратяване на повреда от статично електричество ........................................................................... 49
Начини за заземяване ........................................................................................................................................ 49
Приложение в Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за транспортиране ................. 50
Указания за работа с компютъра и редовна грижа ........................................................................................ 50
Предпазни мерки за оптичното устройство .................................................................................................... 51
Работа ............................................................................................................................................... 51
Почистване ....................................................................................................................................... 51
Безопасност ...................................................................................................................................... 51
Подготовка за транспортиране ........................................................................................................................ 51
Приложение г Достъпност ............................................................................................................................ 52
Поддържани технологии за хора с увреждания ............................................................................................ 52
Връзка с отдела за поддръжка ........................................................................................................................ 52
Азбучен указател .......................................................................................................................................... 53
vi
1
Характеристики на продукта
Стандартни конфигурационни характеристики
Характеристиките могат да варират в зависимост от модела. За помощ при поддръжката и за да
научите повече за хардуера и инсталирания на вашия модел компютър софтуер, стартирайте
помощната програма HP Support Assistant.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този модел компютър може да се използва във вертикална или хоризонтална
конфигурация.
Стандартни конфигурационни характеристики
1
Компоненти на лицевия панел
Конфигурацията на устройствата може да варира в зависимост от модела. Някои модели имат празно
капаче върху отделението за тънко оптично устройство.
Компоненти на лицевия панел
1
Тънко оптично устройство (допълнително)
6
USB 2.0 порт с HP Sleep and Charge
2
Четец за SD карти (допълнително)
7
Куплунг за аудиоизход (за слушалки)
3
USB Type-C порт за зареждане
8
Комбиниран куплунг за аудиоизход (за слушалки)/
аудиовход (за микрофон)
4
USB 3.x портове (2)
9
Индикатор за активност на твърдия диск
5
USB 2.0 порт
10
Бутон на захранването
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на бутон на захранването обикновено свети в бяло, когато има захранване. Ако мига в
червено, има проблем с компютъра и той показва код за диагностика. За да изтълкувате кода, вижте
Ръководството за поддръжка и техническо обслужване.
2
Глава 1 Характеристики на продукта
Компоненти на задния панел
Компоненти на задния панел
1
Куплунг за аудиовход
6
Конектори за монитор DisplayPort (2)
2
Сериен порт (незадължително)
7
Допълнителен порт
3
Куплунг RJ-45 (мрежов)
8
USB 2.0 портове (2)
4
Конектор на захранващия кабел
9
USB 3.x портове (4)
5
Куплунг за аудиоизход за аудиоустройства със
собствено захранване
ЗАБЕЛЕЖКА:
Вашият модел може да има допълнителни портове, които се предлагат от HP.
Когато в някой аудиокуплунг е включено устройство, на екрана се отваря диалогов прозорец с въпрос дали искате да
използвате куплунга за микрофон или за слушалки. Можете също така да преконфигурирате куплунга по всяко време с
двойно щракване върху иконата на Audio Manager в лентата на задачите на Windows.
Когато е инсталирана графична карта в един от слотовете на дънната платка, видео конекторите на графичната карта
и/или на вградената видео карта в дънната платка могат да се използват. Видът на инсталираната графична карта и
софтуерната конфигурация ще определят поведението.
Графиките на дънната платка могат да се деактивират чрез промяна на настройките в BIOS F10 Setup.
Местоположение на серийния номер
Всеки компютър има уникален сериен номер и продуктов идентификатор, които се намират от
външната страна на компютъра. Пазете тези номера, защото може да ви потрябват, когато имате
нужда да се обърнете за помощ към отдела за обслужване на клиенти.
Компоненти на задния панел
3
2
Надстройки на хардуера
Функции, свързани с обслужването
Този компютър има функции, които улесняват надстройката и сервизното му обслужване. За някои от
инсталационните процедури, описани в тази глава, е необходима отвертка тип „звезда“ T15 или плоска
отвертка.
Бележки за внимание и предупреждения
Преди да извършите надграждане, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции,
бележки за внимание и предупреждение в това ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
пожар:
За да намалите риска от нараняване от токов удар, горещи повърхности или
Извадете захранващия кабел от електрическия контакт и оставете вътрешните системни компоненти
да се охладят, преди да ги докоснете.
Не включвайте телекомуникационни или телефонни съединители в гнездата на мрежовите платки.
Не изключвайте заземяващия щепсел на захранващия кабел. Заземяващият щепсел е важно
предпазно съоръжение.
Включвайте захранващия кабел в заземен контакт, който е лесно достъпен по всяко време.
За да намалите риска от сериозно нараняване, прочетете Ръководството за безопасност и комфорт.
В него е описано правилното разполагане на работната станция и се съдържа информация за
подходящата поза, както и за здравословните и правилни работни навици на потребителите на
компютри. В Ръководството за безопасна и удобна работа има също и важна информация за
електрическата и механичната безопасност. Ръководството за безопасна и удобна работа може да
бъде намерено в интернет на http://www.hp.com/ergo.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Активни и движещи се части във вътрешността.
Изключвайте захранването на оборудването преди свалянето на кутията.
Монтирайте обратно и фиксирайте кутията, преди да подавате захранване към оборудването.
ВАЖНО: Статичното електричество може да повреди електрическите компоненти на компютъра и
допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от
статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. Вж. Електростатично
разреждане на страница 49 за допълнителна информация.
Когато компютърът е включен към променливотоков захранващ източник, дънната платка винаги е
под напрежение. Трябва да изключите захранващия кабел от захранващия източник преди да
отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
4
Глава 2 Надстройки на хардуера
Демонтиране на панела за достъп до компютъра
За достъп до вътрешните компоненти трябва да демонтирате панела за достъп:
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ако компютърът е на стойка, отстранете го от стойката и поставете компютъра да легне.
6.
Плъзнете лостчето за освобождаване на панелa за достъп наляво (1), така че да застане на място.
След това плъзнете панела за достъп назад (2) и го повдигнете от компютъра (3).
Демонтиране на панела за достъп до компютъра
5
Смяна на панела за достъп до компютъра
Уверете се, че лостчето за освобождаване на панелa за достъп е застанало на място и след това
поставете панела за достъп на компютъра (1) и го плъзнете напред (2). Лостчето за освобождаване
автоматично ще върне обратно надясно и ще фиксира панела за достъп.
6
Глава 2 Надстройки на хардуера
Демонтиране на лицевия панел
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ако компютърът е на стойка, отстранете го от стойката и поставете компютъра да легне.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра. Вижте Демонтиране на панела за достъп до компютъра
на страница 5.
7.
Повдигнете трите горни езичета на панела (1) и със завъртане го отделете от шасито (2).
Демонтиране на лицевия панел
7
Отстраняване на празен панел на тънко оптично устройство
Някои модели капаче покрива отделението за тънко оптично устройство. Преди да инсталирате
оптично устройство отстранете празния панел. За да демонтирате празен панел:
1.
Свалете панела за достъп и предния капак на компютъра.
2.
След това натиснете навътре езичето от лявата страна на празното капаче (1) и след това със
завъртане отстранете празния от лицевия панел (2).
Смяна на лицевия панел
Вмъкнете трите езичета на долния край на панела в правоъгълните отвори на шасито (1) и след това
завъртете горния край на панела към шасито (2), докато щракне на място.
8
Глава 2 Надстройки на хардуера
Сваляне и поставяне на допълнителния филтър за прах на
лицевия панел
Някои модели са оборудвани с допълнителен филтър за прах на лицевия панел. Трябва периодично да
почиствате филтъра за прах, така че събраният върху филтъра прах да не пречи на въздушния поток
през компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА:
HP предлага и допълнителен филтър за прах на лицевия панел.
За да отстраните, почистите и смените филтъра за прах:
1.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
2.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е
под напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да
изключите захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
3.
За да отстраните филтъра за прах, използвайте пръстите си, за да отделите филтъра от лицевия
панел на местата, показани по-долу.
4.
Използвайте мека четка или плат, за да почистите праха от филтъра. Ако е силно замърсен,
измийте филтъра с чиста вода.
Сваляне и поставяне на допълнителния филтър за прах на лицевия панел
9
10
5.
За да смените филтъра за прах, натиснете силно филтъра към лицевия панел на местата, показани
по-долу.
6.
Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
Глава 2 Надстройки на хардуера
Промяна от хоризонтална на вертикална конфигурация
Компютърът Small Form Factor може да се ползва във вертикална конфигурация с допълнителна
стойка, която може да се закупи от HP.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да стабилизирате компютъра във вертикална ориентация, HP препоръчва
ползването на допълнителната вертикална стойка.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват преместването на
компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ориентирайте компютъра така, че дясната му страна да гледа надолу, и го поставете в
допълнителната стойка.
6.
Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че от всички страни на компютъра остават свободни и без препятствия
поне 10,2 сантиметра (4 инча).
7.
Заключете защитните устройства, които са били освободени преди компютърът да бъде
преместен.
Промяна от хоризонтална на вертикална конфигурация
11
Конектори на дънната платка
Вижте следната илюстрация и таблица, за да разпознаете съединителите на дънната платка за вашия
модел.
12
Пози
ция
Конектор на дънната платка
Етикет на дънната
платка
Цвят
Компонент
1
PCI Express x16 понижен до x4
X4PCIEXP
Бял
Карта за разширение
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
Черен
Карта за разширение
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
Черен
Карта за разширение
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
Черен
Карта за разширение
5
DIMM4 (Канал A)
DIMM4
Бял
Модул с памет
6
DIMM3 (Канал A)
DIMM3
Черен
Модул с памет
7
DIMM2 (Канал B)
DIMM2
Бял
Модул с памет
8
DIMM1 (Канал B)
DIMM1
Черен
Модул с памет
9
M.2 WLAN
WLAN
Черен
M.2 WLAN карта
10
Батерия
BAT
Черен
Батерия
11
SATA 3.0
SATA0
Тъмносиньо
Основен твърд диск
12
SATA 3.0
SATA3
Светлосиньо
Всяко SATA устройство, различно от
основния твърд диск
13
SATA 3.0
SATA1
Светлосиньо
Всяко SATA устройство, различно от
основния твърд диск
14
M.2 SSD
SSD
Черен
M.2 SSD платка за съхранение
Глава 2 Надстройки на хардуера
Надграждане на системна памет
Компютърът е оборудван с двустранни модули (DIMM) синхронна динамична памет с произволен
достъп и удвоена скорост на предаване на данни, тип 4 (DDR4-SDRAM).
Гнездата за памет на дънната платка имат поне по един предварително инсталиран модул с памет.
Максималното количество памет, което можете да поставите на дънната платка, е 64 GB,
конфигурирана в режим на високопроизводителен двуканален достъп.
За правилната работа на системата, DIMM модулите трябва да отговарят на следните спецификации:
●
Стандартни с 288 крачета
●
Небуферирани, без ECC, PC4-19200 DDR4-2400 MHz-compliant
●
1,2-волтови DDR4-SDRAM модули с памет
●
Закъснение на CAS 17 DDR4 2400 MHz (синхронизация 17-17-17)
●
Задължителна информация по JEDEC SPD
Компютърът поддържа следните:
●
Технологии на памет без ECC 512 Mb, 1 Gb, 2 Gb и 4 Gb
●
Едностранни и двустранни модули памет
●
Модули с памет, съставени от x8 и x16 DDR устройства; не се поддържат модули с памет,
съставени от x4 SDRAM
ЗАБЕЛЕЖКА:
Системата не работи правилно, ако монтирате неподдържани модули с памет.
Поставяне на модул с памет
На дънната платка има четири гнезда за памет, по две гнезда на канал. Гнездата са обозначени DIMM1,
DIMM2, DIMM3 и DIMM4. Гнездата DIMM1 и DIMM2 работят в канал В. Гнездата DIMM3 и DIMM4 работят в
канал А.
Системата автоматично ще работи в едноканален, двуканален или гъвкав режим, според
разполагането на DIMM модулите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигурации с единичен канал и небалансирана двуканална памет могат да доведат
до влошена графична производителност.
●
Системата ще работи в едноканален режим, ако са запълнени DIMM гнездата само от едната
страна.
●
Системата ще работи в по-производителния двуканален режим, ако общият капацитет на паметта
на DIMM модулите в канал A е равен на този на DIMM модулите в канал B. Технологията и ширината
на самите платки обаче може да са различни според каналите. Ако в канал A например има два
DIMM модула от по 1 GB, а в канал B има един DIMM модул от 2 GB, системата ще работи в
двуканален режим.
●
Системата ще работи в „гъвкав“ режим, ако общата памет на DIMM модулите в канал A не е равна
на общата памет на DIMM модулите в канал B. В „гъвкав“ режим каналът с най-малко памет
определя общия обем на паметта, зададена като двуканална, а останалата част се задава като
едноканална. За да се постигне оптимална скорост, каналите трябва да се балансират така, че
най-големият обем памет да се разпредели между двата канала. Ако в един канал има повече
памет от другия, по-голямата памет трябва да се постави в Канал A. Например, ако поставяте в
цоклите един 2 GB DIMM модул и три 1 GB DIMM модула, в Канал A трябва да се постави 2 GB DIMM
Надграждане на системна памет
13
модула и един 1 GB DIMM модул, а в Канал B трябва да се поставят другите два 1 GB DIMM модула.
При тази конфигурация 4 GB ще работят двуканално, а 1 GB – едноканално.
●
При всеки режим максималната оперативна скорост се определя от най-бавния DIMM модул в
системата.
ВАЖНО: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването да
отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е включен
или изключен, модулите с памет винаги са под напрежение докато компютърът е включен в работещ
електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение,
може напълно да повреди модулите с памет или дънната платка.
Гнездата за модули с памет имат позлатени метални контакти. Когато надграждате паметта, важно е да
ползвате модули с памет с позлатени метални контакти, за да се избегне корозия и/или окисляване в
резултат на контакта между несъвместими един с друг метали.
Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и
допълнителните платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от
статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За повече информация вж.
Електростатично разреждане на страница 49.
При работата с модул с памет внимавайте да не докоснете контактите му. Докосването им може да
повреди модула.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването
да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е
включен или изключен, модулите с памет винаги са под напрежение докато компютърът е
включен в работещ електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет,
докато са под напрежение, може напълно да повреди модулите с памет или дънната платка.
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности, оставете
вътрешните компоненти да се охладят преди да ги докоснете.
14
Глава 2 Надстройки на хардуера
7.
Отворете двете ключалки на гнездото за модула с памет (1) и настанете модула с памет в гнездото
(2). Натиснете модула надолу в гнездото, докато щракне на място. Уверете се, че ключалките са в
затворено положение (3).
ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът с памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на модула
трябва да съвпадне с този на гнездото.
Поставете черните DIMM гнезда преди белите DIMM гнезда.
За максимална производителност поставете модулите така, че капацитетът на паметта да се
разпредели възможно най-равномерно между канал А и канал B.
8.
Повторете стъпка 7, за да инсталирате още модули.
9.
Сменете панела за достъп до компютъра.
10. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
11. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра. Компютърът
трябва автоматично да разпознае допълнителната памет.
12. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за
достъп.
Надграждане на системна памет
15
Демонтиране или монтиране на платка за разширение
Компютърът има два PCI Express x1 разширителни слота, един PCI Express x16 разширителен слот и
един PCI Express x16 разширителен слот, който е понижен до x4 слот.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Гнездата PCI Express поддържат само нископрофилни карти.
В гнездото за разширение PCI Express x16 можете да инсталирате карта за разширение PCI Express x1,
x4, x8 или x16.
За конфигурации с двойни графични карти, първата (основната) карта трябва да се инсталира в PCI
Express x16 слот, който НЕ Е понижен до x4.
За да демонтирате, смените или добавите платка за разширение:
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
16
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Намерете правилното свободно гнездо за разширение на дънната платка и съответния слот за
разширение на задната страна на шасито на компютъра.
8.
Освободете фиксатора, който държи предпазителя на слота, като повдигнете палеца му и го
завъртите, за да се отвори.
9.
Преди да монтирате платката за разширение, премахнете капачето на слота за разширение или
наличната платка за разширение.
Глава 2 Надстройки на хардуера
ЗАБЕЛЕЖКА: След премахване на инсталирана платка за разширение разкачете кабелите, които
евентуално са свързани към нея.
а.
Ако поставяте платка за разширение в празен слот за разширение, извадете съответния
предпазител от задната част на шасито. Дръпнете капака на слота нагоре и го извадете от
шасито.
б.
Ако демонтирате платка PCI Express x1, хванете я от двете страни и внимателно я
раздвижете, докато контактните изводи се освободят от гнездото. Повдигнете платката за
разширение право нагоре (1), а след това и извън шасито (2), за да я извадите от компютъра.
Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти.
Демонтиране или монтиране на платка за разширение
17
в.
Ако изваждате карта PCI Express x16, дръпнете лоста за задържане от задната страна на
гнездото за разширение, като го отдалечите от платката (1), и внимателно раздвижете
платката, докато конекторите се освободят от гнездото. Повдигнете платката за разширение
право нагоре (2), а след това и извън шасито (3), за да я извадите от компютъра. Внимавайте
да не одраскате платката на други компоненти.
10. Извадената карта съхранявайте в антистатична опаковка.
11. Ако не монтирате нова платка, монтирайте капаче на слота за разширение, за да затворите
отворения слот.
ВАЖНО: След като извадите платката за разширение, трябва да поставите на нейно място нова
карта или капаче на слота за разширение, за да осигурите изправно охлаждане на вътрешните
компоненти по време на работа.
18
Глава 2 Надстройки на хардуера
12. За да монтирате нова карта за разширение, дръжте я точно над слота за разширение на дънната
платка, след това я преместете към задната част на шасито (1), така че долната част на скобата на
самата платка да се плъзне в малкия слот на шасито. Натиснете платката надолу в слота за
разширение на дънната платка (2).
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато монтирате карта за разширение, натиснете я добре надолу, така че целият
конектор да легне правилно в гнездото за картата за разширение.
13. Завъртете обратно фиксатора на капака на слота на място, за да закрепите картата за
разширение.
14. Ако е необходимо, свържете външни кабели към монтираната платка. Ако е необходимо,
свържете вътрешни кабели към дънната платка.
15. Сменете панела за достъп до компютъра.
16. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
17. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
Демонтиране или монтиране на платка за разширение
19
18. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за
достъп.
19. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра.
Разположение на устройствата
Разположение на устройствата
1
3,5-инчово отделение за допълнителен твърд диск
2
3,5-инчово отделение за основен твърд диск
3
2,5-инчово отделение за допълнителен твърд диск
4
Отделение за 9,5-милиметрово тънко оптично устройство
ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигурацията на устройствата на компютъра може да се различава
от показаната по-горе.
20
Глава 2 Надстройки на хардуера
Изваждане и монтиране на дискови устройства
Когато монтирате допълнителни устройства, следвайте тези указания:
●
Основния Сериен ATA (SATA) твърд диск трябва да се свърже с тъмносиния основен SATA конектор
на дънната платка, обозначен като SATA0.
●
Свържете допълнителните твърди дискове и оптичните устройства към един от светлосините
SATA конектори на дънната платка (означени като SATA1 и SATA3).
ВАЖНО:
За да предотвратите загуба на данни и повреда на компютъра или на устройство:
Ако монтирате или изваждате устройство, изключете надлежно операционната система, изключете
компютъра и извадете захранващия кабел. Не изваждайте устройство, докато компютърът е включен
или е в режим на готовност.
Преди да боравите с устройство, се уверете, че сте се разредили от статично електричество.
Избягвайте да докосвате конектора докато държите устройството. За повече информация относно
предотвратяването на повреди от статично електричество вижте Електростатично разреждане
на страница 49.
С устройството трябва да се борави внимателно; не го изпускайте.
Не използвайте прекомерна сила при поставяне на устройство.
Избягвайте излагането на твърдия диск на течности, на екстремни температури или на изделия със
силни магнитни полета, например монитори или високоговорители.
Ако устройството трябва да се изпрати по пощата, поставете го в специална мехуреста торбичка или
друга защитна опаковка и го надпишете „Чупливо: Да се борави внимателно.“
Изваждане и монтиране на дискови устройства
21
Демонтиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част на оптичното устройство.
ВАЖНО: Когато отстранявате кабелите, издърпайте палеца или конектора вместо самия кабел,
за да предотвратите повреда на кабела.
22
Глава 2 Надстройки на хардуера
8.
Натиснете зеления ключ за освобождаване в задната дясна част на устройството към средата на
устройството (1), а след това плъзнете устройството напред и навън от отделението (2).
Изваждане и монтиране на дискови устройства
23
Инсталиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
24
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Ако монтирате тънко оптично устройство в отделение, покрито с празно капаче на панела,
свалете лицевия панел и след това свалете празното капаче. Вж. Отстраняване на празен панел на
тънко оптично устройство на страница 8 за допълнителна информация.
8.
Изравнете малкия щифт на ключа за освобождаване с малките дупчици отстрани на устройството
и натиснете силно ключа в устройството.
Глава 2 Надстройки на хардуера
9.
Плъзнете оптичното устройство през лицевия панел докрай в отделението (1), така че ключът в
задната част на устройството да се фиксира на място (2).
10. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на устройството.
11. Свържете срещуположния край на кабела за данни към един от светлосините SATA конектори на
дънната платка, обозначена с SATA1 или SATA3.
ЗАБЕЛЕЖКА: За илюстрация на конекторите за устройства на дънната платка вижте Конектори
на дънната платка на страница 12.
12. Поставете отново лицевия панел, ако е бил демонтиран.
13. Сменете панела за достъп до компютъра.
14. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
15. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
16. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за
достъп.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
25
Демонтиране на 3,5-инчов твърд диск
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите стария твърд диск, трябва да направите резервно копие на данните
от него, за да можете да ги прехвърлите на новия твърд диск.
Има две отделения за 3,5-инчов твърд диск. Процедурата за отстраняване на 3,5-инчов твърд диск е
една и съща за всяко отделение за дисково устройство.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
26
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част на твърдия диск.
Глава 2 Надстройки на хардуера
8.
Издърпайте навън лостчето за освобождаване до задната част на твърдия диск (1). Докато
дърпате навън лостчето за освобождаване, повдигнете задната част на устройството (2) и след
това плъзнете предната част на устройството назад и с повдигане го извадете от отделението за
дисково устройство (3).
9.
Отстранете четирите винта за монтиране (по два от всяка страна) от старото устройство. Тези
винтове ще ви трябват, ако поставяте ново устройство.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
27
Монтиране на вътрешен 3,5-инчов твърд диск
ЗАБЕЛЕЖКА: Има две отделения за 3,5-инчов твърд диск. Процедурата за монтиране на 3,5-инчов
твърд диск е една и съща за всяко отделение за дисково устройство.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Поставете монтажни винтове отстрани на твърдия диск като използвате стандартни
сребристосини монтажни винтове 6-32.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сменяте 3,5-инчов твърд диск, прехвърлете монтажните винтове от стария
твърд диск на новия.
Ако добавяте втори 3,5-инчов твърд диск, можете да закупите допълнителни монтажни винтове
от HP.
●
Поставете четири сребристосини монтажни винта 6-32 (по два от всяка страна на
устройството).
●
Също така, можете да монтирате 2,5-инчов твърд диск в 3,5-инчово отделение за дисково
устройство като използвате адаптерна скоба, подобна на примера, показан по-долу.
–
28
Плъзнете 2,5-инчовия диск в 3,5-инчовата скоба на адаптера.
Глава 2 Надстройки на хардуера
–
Фиксирайте устройството в скобата на адаптера на отделението като монтирате четири
черни винта М3 на скобата на адаптера през долната страна на скобата към
устройството.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
29
–
8.
30
Поставете четири сребристосини монтажни винта 6-32 в скобата на адаптера (по два от
всяка страна на скобата).
Изравнете монтажните винтове от предната страна на твърдия диск с отворите на клетката на
дисковото устройство и натиснете предната страна на устройството надолу и напред в
отделението (1). След това натиснете задната част на устройството надолу в отделението за
дисково устройство (2), докато застане на място.
Глава 2 Надстройки на хардуера
9.
Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на твърдия диск.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако 3,5-инчовият диск е основен, свържете другия край на кабела за данни към
тъмносиния SATA конектор на дънната платка, означен като SATA0. Ако е допълнителен твърд
диск, свържете другия край на кабела за данни към един от светлосините SATA конектори на
дънната платка.
10. Сменете панела за достъп до компютъра.
11. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
12. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
13. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за
достъп.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
31
Демонтиране на 2,5-инчов твърд диск
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
32
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Отворете лицевия панел.
8.
Завъртете клетката за устройства нагоре.
Глава 2 Надстройки на хардуера
9.
Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част на твърдия диск.
10. Издърпайте лоста за освобождаване в задната част на устройството навън (1). След това плъзнете
устройството назад докато спре и го извадете от отделението за дисково устройство (2).
11. Ако монтирате нов диск, вижте Монтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск на страница 34.
Ако не монтирате ново устройство, завъртете клетката на диска надолу и разменете лицевия
панел и панела за достъп.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
33
Монтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Отворете лицевия панел.
8.
Монтирайте четири черно-сини монтажни винта М3 (по два от всяка страна на устройството).
ЗАБЕЛЕЖКА:
Метрични винтове M3 могат да бъдат закупени от HP.
Когато сменяте устройство, прехвърлете четирите монтажни винта от старото устройство на
новото.
34
Глава 2 Надстройки на хардуера
9.
Завъртете клетката за устройства нагоре.
10. Изравнете монтажните винтове на устройството с J-слотовете на отстрани на отделението за
дисково устройство. Натиснете устройството в отделението за дисково устройство и след това
плъзнете устройството напред, докато се фиксира на място.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
35
11. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на твърдия диск.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако 2,5-инчовият диск е основен, свържете другия край на кабела за данни към
тъмносиния SATA конектор на дънната платка, означен като SATA0. Ако е допълнителен твърд
диск, свържете другия край на кабела за данни към един от светлосините SATA конектори на
дънната платка.
12. Завъртете обратно клетката за устройства надолу.
ВАЖНО:
надолу.
Внимавайте да не пречупите кабелите при въртенето на клетката за устройствата
13. Сменете лицевия панел.
14. Сменете панела за достъп до компютъра.
15. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
36
Глава 2 Надстройки на хардуера
16. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
17. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за
достъп.
Сваляне и поставяне на M.2 SSD карта за съхранение
ЗАБЕЛЕЖКА:
Компютърът поддържа карти 2230 и 2280 M.2 SSD.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Отворете лицевия панел.
8.
Завъртете клетката за устройства нагоре.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
37
9.
За да свалите M.2 SSD платка, свалете винта, който я фиксира (1), повдигнете края на картата
нагоре (2) и след това я плъзнете извън от конектора на дънната платка (3).
10. За да поставите M.2 SSD платка, плъзнете щифтовете на устройството в конектора на дънната
платка като държите платката под ъгъл от около 30° (1). Натиснете другия край на платката
надолу (2) и след това фиксирайте платката с винта (3).
38
Глава 2 Надстройки на хардуера
11. Завъртете обратно клетката за устройства надолу.
ВАЖНО:
надолу.
Внимавайте да не пречупите кабелите при въртенето на клетката за устройствата
12. Сменете лицевия панел.
13. Сменете панела за достъп до компютъра.
14. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
15. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
16. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за
достъп.
Изваждане и монтиране на дискови устройства
39
Монтиране на ключалка против кражба
Показаните по-долу и на следващите страници защитни ключалки може да се използват за
обезопасяване на компютъра.
Фиксатор за кабела
Катинарче
40
Глава 2 Надстройки на хардуера
ключалка за защита на бизнес компютри HP V2
Ключалката за защита на компютри HP V2 служи за фиксиране на всички устройства към вашата
работна станция.
1.
Фиксирайте на държача на защитния кабел към работния плот като използвате подходящи
винтове (винтовете не са включени в комплекта) (1) и след това притиснете капачката върху
основата на държача за кабела докато щракне (2).
2.
Увийте защитния кабел около неподвижен предмет.
Монтиране на ключалка против кражба
41
42
3.
Плъзнете защитния кабел през държача за защитния кабел.
4.
Отворете ножичните планки на фиксатора на монитора и пъхнете ключалката в защитното гнездо
в задната част на монитора (1), затворете ножичните планки, за да застопорите ключалката на
място (2), след което плъзнете водача на кабела през средата на фиксатора на монитора (3).
Глава 2 Надстройки на хардуера
5.
Плъзнете защитния кабел през защитния водач, монтиран върху монитора.
6.
Прикрепете допълнителния държач за кабела към работния плот като използвате подходящ винт
(винтът не е включен в комплекта) (1) и след това поставете допълнителните кабели в основата
на държача (2).
Монтиране на ключалка против кражба
43
44
7.
Плъзнете защитния кабел през отворите на допълнителния държач за кабела.
8.
Завинтете ключалката за шасито с осигурения винт.
Глава 2 Надстройки на хардуера
9.
Пъхнете накрайника за вмъкване на защитния кабел във фиксатора (1) и натиснете бутона
навътре (2), за да заключите фиксатора. За да отключите фиксатора, използвайте предоставения
ключ.
10. След като изпълните всички стъпки, всички устройства на вашата работна станция ще бъдат
защитени.
Монтиране на ключалка против кражба
45
а
Смяна на батерията
Батерията в компютъра захранва часовника, показващ точното време. Когато сменяте батерията,
използвайте еквивалентна на първоначално инсталираната в компютъра. В компютъра има
инсталирана 3-волтова кръгла литиева батерия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В компютъра има вътрешна литиева батерия с манганов двуокис. Съществува
риск от пожар или изгаряне, ако не се борави правилно с батерията. За да намалите опасността от
нараняване:
Не се опитвайте да презаредите батерията.
Не излагайте на температури над 60°C (140°F).
Не отваряйте, не разбивайте, не пробождайте, не изхвърляйте в огън или вода и не свързвайте
клемите.
Сменяйте я само с резервна батерия от HP за съответния продукт.
ВАЖНО: Преди смяната на батерията е важно да се архивират CMOS настройките на компютъра. При
изваждане или смяна на батерията настройките на CMOS паметта ще бъдат изтрити.
Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра или
допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от
статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект.
ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът за експлоатация на литиевата батерия може да бъде удължен чрез включване
на компютъра в променливотоков електрически контакт. Литиева батерия се използва само когато
компютърът не е свързан с променливотоково захранване.
HP призовава потребителите да рециклират електронните компютърни компоненти, оригиналните
касети за принтери и акумулаторните батерии. За повече информация относно програмите за
рециклиране отидете на http://www.hp.com/recycle.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш
устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система и изключете всички външни устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.
ВАЖНО: Независимо дали компютърът е включен или изключен, дънната платка винаги е под
напрежение докато системата е включена в работещ електрически контакт. Трябва да изключите
захранващия кабел от захранващия източник преди да отворите компютъра, за да предотвратите
повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6.
Извадете панела за достъп до компютъра.
7.
Определете къде се намира батерията и гнездото й на дънната платка.
ЗАБЕЛЕЖКА: При някои модели може да се наложи да махнете някой вътрешен компонент, за
да получите достъп до батерията.
46
Приложение а Смяна на батерията
8.
В зависимост от типа на батерийното гнездо на дънната платка изпълнете следните инструкции,
за да смените батерията.
Тип 1
а.
Повдигнете и извадете батерията от гнездото.
б.
Плъзнете резервната батерия на място, с положителния полюс нагоре. Държачът за
батерията автоматично фиксира батерията в правилното положение.
Тип 2
а.
За да извадите батерията от гнездото й, натиснете металната скоба, която стърчи над едното
от ребрата на батерията. След като батерията изскочи, я повдигнете (1).
б.
За да поставите нова батерия, поставете единия й край с положителната страна нагоре под
скобата на гнездото. Натиснете другия й край надолу, докато скобата щракне над другия
край на батерията (2).
Тип 3
а.
Издърпайте назад скобата (1), която държи батерията, и извадете батерията (2).
47
б.
Поставете новата батерия и преместете обратно скобата.
ЗАБЕЛЕЖКА:
процедура.
9.
След смяна на батерията използвайте следните инструкции, за да довършите тази
Сменете панела за достъп до компютъра.
10. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
11. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
12. Нулирайте датата, часа, паролите си и евентуално други специални системни настройки с
помощта на приложението Computer Setup (Настройка на компютъра).
13. Заключете защитните устройства, които са били разкачени при изваждането на панела за достъп
до компютъра.
48
Приложение а Смяна на батерията
б
Електростатично разреждане
Разреждане на статично електричество от пръст или друг проводник може да повреди системните
платки или други устройства, чувствителни на статично електричество. Този тип повреда може да
съкрати живота на устройството.
Предотвратяване на повреда от статично електричество
За да предотвратите повреда от статично електричество, съблюдавайте следните предпазни мерки:
●
Избягвайте допира с ръка, като транспортирате и съхранявате продуктите в антистатични
опаковки.
●
Съхранявайте частите, чувствителни към статично електричество, в съответните им опаковки до
пристигането им при електростатично обезопасените работни станции.
●
Поставяйте частите върху заземена повърхност, преди да ги изваждате от опаковките им.
●
Избягвайте да докосвате щифтовете, изводите или електрическата платка.
●
Винаги се заземявайте, преди да докосвате компонент или монтаж.
Начини за заземяване
Има няколко начина за заземяване. Ползвайте един или няколко от следните начини, когато боравите
или монтирате електростатично чувствителни части:
●
Ползвайте лента за китката, свързана със заземяващ кабел към заземена работна станция или
шаси на компютъра. Лентите за китка са гъвкави ленти със съпротивление поне 1 мегаом +/- 10%
в заземяващите кабели. За изправно заземяване носете лентата така, че да обгръща кожата
плътно.
●
При вертикални работни станции ползвайте ленти за пети, за пръстите на краката или за обувки.
Когато стоите на подове или настилки, които провеждат електричество, носете ленти и на двата
крака.
●
При обслужване на място ползвайте инструменти, които провеждат електричество.
●
Използвайте портативен комплект за работа на място със сгъваща се работна постелка,която
разсейва статичното електричество.
Ако не разполагате с нито едно от посоченото оборудване за правилно заземяване, свържете се с
упълномощен от HP дилър, продавач или доставчик на услуги.
ЗАБЕЛЕЖКА: За още информация за статичното електричество свържете се с оторизиран от HP
дилър, търговец или доставчик на услуги.
Предотвратяване на повреда от статично електричество
49
в
Указания за работа с компютъра,
редовна грижа и подготовка за
транспортиране
Указания за работа с компютъра и редовна грижа
Следвайте тези указания за изправно инсталиране и грижа за компютъра и монитора:
50
●
Пазете компютъра далеч от повишена влажност, пряка слънчева светлина и екстремно високи
или ниски температури.
●
Работете с компютъра върху стабилна, равна повърхност. Оставете разстояние от 10,2 сантиметра
(4 инча) между всички отвори за вентилация на компютъра и над монитора за осигуряване на
необходимия въздухообмен.
●
Никога не ограничавайте достъпа на въздух към компютъра чрез блокиране на отворите или
притока на въздух. Не поставяйте клавиатурата с крачетата надолу директно върху предната
част на работния плот, защото това също ограничава въздушния поток.
●
Никога не работете с компютъра със свален панел за достъп или някой от капаците на гнездата на
разширителната платка.
●
Не нареждайте компютри един върху друг, нито ги разполагайте толкова близо един до друг, че
да са изложени взаимно на вече вентилиран и затоплен въздух.
●
Ако компютърът ще работи в отделен корпус, корпусът трябва да разполага с входна и изходна
вентилация, като са в сила изброените по-горе указания за работа на компютъра.
●
Не излагайте компютъра и клавиатурата на течности.
●
Никога не покривайте вентилационните слотове на монитора с никакви материи.
●
Инсталирайте или разрешете функциите за управление на захранването на операционната
система или друг софтуер, включително режим на заспиване.
●
Изключвайте компютъра преди всяка от следните дейности:
●
При необходимост почиствайте външните повърхности на компютъра с мека влажна кърпа.
Ползването на продукти за почистване може да обезцвети или повреди покритието.
●
Понякога почиствайте вентилационните отвори от всички вентилиращи страни на
компютъра. Мъх, прах или други чужди материи могат да блокират вентилационните отвори
и да ограничат въздухообмена.
Приложение в Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за транспортиране
Предпазни мерки за оптичното устройство
Съблюдавайте следните указания при работа или почистване на оптичното устройство.
Работа
●
Не местете устройството по време на работа. Това може да доведе до грешки при четене.
●
Не излагайте устройството на внезапни температурни изменения, понеже в него може да
кондензира влага. Ако температурата внезапно се промени, докато устройството е включено,
изчакайте поне един час, преди да го изключите. Ако веднага ползвате устройството, това може
да доведе до грешки при четене.
●
Не поставяйте устройство на място с висока влажност, екстремни температури, механични
вибрации или пряка слънчева светлина.
Почистване
●
Почиствайте панела и контролите с мека суха кърпа или с мека леко навлажнена кърпа с мек
почистващ разтвор. Никога не пръскайте почистващи течности направо върху компютъра.
●
Не ползвайте никакви разтворители като алкохол или бензол, които могат да повредят
покритието.
Безопасност
Ако върху устройството падне обект или течност, незабавно изключете компютъра от захранването и
го предайте за проверка на оторизиран от HP доставчик на услуги.
Подготовка за транспортиране
Следвайте тези предложения, когато подготвяте компютъра за транспортиране:
1.
Архивирайте файловете на твърдия диск на външно устройство за съхраняване на данни. Не
излагайте резервните носители на електрически или магнитни импулси по време на съхранение
или пренос.
ЗАБЕЛЕЖКА:
системата.
Твърдите дискове се заключват автоматично при изключване на захранването на
2.
Извадете и съхранете всички сменяеми носители.
3.
Изключете компютъра и външните устройства.
4.
Извадете захранващия кабел от електрическия контакт и след това от компютъра.
5.
Разкачете системните компоненти и външните устройства от източниците на захранване и след
това от компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да транспортирате компютъра, уверете се, че всички платки са монтирани
правилно и стабилно в слотовете си.
6.
Пакетирайте системните компоненти и външните устройства в оригиналните им опаковки или в
подобни опаковки с достатъчно опаковъчен материал за защитата им.
Предпазни мерки за оптичното устройство
51
г
Достъпност
HP проектира, произвежда и предлага за продажба продукти и услуги, които могат да се използват от
всеки, включително хора с увреждания, както самостоятелни, така и със съответни устройства за хора
с увреждания.
Поддържани технологии за хора с увреждания
Продуктите на HP поддържат богато разнообразие от технологии за хора с увреждания за
операционни системи и могат да се конфигурират за работа с допълнителни технологии за хора с
увреждания. Използвайте функцията за търсене на своето устройство, за да намерите повече
информация относно функциите за хора с увреждания.
ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация за конкретен продукт на технология за хора с
увреждания се свържете с отдела за поддръжка на клиенти за този продукт.
Връзка с отдела за поддръжка
Ние постоянно усъвършенстваме достъпността на нашите продукти и услуги и приветстваме отзиви от
потребителите. Ако имате проблем с даден продукт или искате да ни съобщите за функции за
достъпност, които са ви помогнали, моля, свържете се с нас на тел.: (888) 259-5707, от понеделник до
петък, от 6 ч. до 21 ч. планинско време. Ако сте с нарушен или увреден слух и използвате TRS/VRS/
WebCapTel, свържете се с нас, ако имате нужда от техническа поддръжка или имате въпроси относно
достъпността, като позвъните на телефон (877) 656-7058, от понеделник до петък, от 6 до 21 часа
северноамериканско планинско време.
ЗАБЕЛЕЖКА:
52
Поддръжката е само на английски език.
Приложение г Достъпност
Азбучен указател
Д
демонтиране
2,5-инчов твърд диск 32
3,5-инчов твърд диск 26
M.2 SSD карта 37
батерия 46
лицев панел 7
панел за достъп до
компютъра 5
платка за разширение 16
празен панел 8
тънко оптично устройство 22
филтър за прах 9
достъпност 52
З
защита
катинарче 40
ключалка за защита на бизнес
компютри HP 41
фиксатор за кабела 40
К
ключалки
катинарче 40
ключалка за защита на бизнес
компютри HP 41
фиксатор за кабела 40
компоненти на задния панел 3
компоненти на лицевия панел 2
конверсия към изправена 11
конектори на дънната платка 12
Л
лицев панел
демонтаж 7
демонтаж на празен
смяна 8
8
М
местоположение на продуктовия
идентификатор 3
местоположение на серийния
номер 3
монтиране
2,5-инчов твърд диск 34
3,5-инчов твърд диск 28
M.2 SSD карта 37
батерия 46
кабели за устройства 21
лицев панел 8
памет 13
панел за достъп до
компютъра 6
платка за разширение 16
тънко оптично устройство 24
филтър за прах 9
О
оптично устройство
демонтаж 22
монтаж 24
почистване 51
предпазни мерки 51
У
указания за вентилация 50
указания за инсталиране 4
указания за работа с компютъра
50
устройства
кабелни връзки 21
местоположения 20
монтаж 21
Ф
филтър за прах
9
M
M.2 SSD карта
демонтаж 37
монтаж 37
П
памет
монтаж 13
разпределение на гнездата 13
панел за достъп
демонтаж 5
смяна 6
платка за разширение
демонтаж 16
монтаж 16
подготовка за транспортиране 51
предотвратяване на повреда от
статично електричество 49
С
смяна на батерия
46
Т
твърд диск (2,5-инчов)
демонтаж 32
монтаж 34
твърд диск (3,5-инчов)
демонтаж 26
монтаж 28
Азбучен указател
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising