HP | ProDesk 600 G3 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC
Ръководство на потребителя
© Copyright 2017, 2018 HP Development
Company, L.P.
Linux® е регистрирана търговска марка на
Linus Torvalds в САЩ и в други държави.
Windows е или регистрирана търговска
марка, или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или други
държави. NVIDIA е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NVIDIA
Corporation в САЩ и други държави. Red Hat
и Enterprise Linux са регистрирани търговски
марки на Red Hat, Inc. в САЩ и други
държави.
Информацията, която се съдържа тук,
подлежи на промяна без предизвестие.
Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са изрично изложени в
гаранционните карти, придружаващи
въпросните продукти и услуги. Нищо от
споменатото тук не следва да се тълкува и
приема като допълнителна гаранция. HP не
носи отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски в
настоящия документ.
Второ издание: февруари 2018 г.
Първо издание: декември 2017 г.
Номенклатурен номер: L08677-262
Декларация за продукта
Условия за ползване на софтуера
Това ръководство описва функции, които са
общи за повечето продукти. Вашият
компютър може да не разполага с някои от
функциите.
Като инсталирате, копирате, изтегляте или
използвате по друг начин предварително
инсталиран на компютъра софтуерен
продукт, се съгласявате да се обвържете с
условията на Лицензионното споразумение с
крайния потребител (ЛСКП) на HP. Ако не
приемете тези лицензионни условия,
единствената компенсация е да върнете
целия неизползван продукт (хардуер и
софтуер) в рамките на 14 дни срещу пълно
възстановяване на сумата, което зависи от
съответните правила за възстановяване на
вашия търговец.
Не всички функции са налични във всички
издания или версии на Windows. Възможно е
системите да изискват надстроен и/или
отделно закупен хардуер, драйвери,
софтуер или актуализация на BIOS, за да се
възползвате изцяло от функционалността
на Windows. Вижте
http://www.microsoft.com.
За достъп до най-новите ръководства на
потребителя отидете на http://www.hp.com/
support, след което изпълнете указанията,
за да намерите своя продукт. След това
изберете User Guides (Ръководства на
потребителя).
За допълнителна информация или за заявка
за пълно възстановяване на стойността на
компютъра се свържете със своя търговец.
Относно това ръководство
Това ръководство предоставя информация за функциите на компютъра, настройка на компютъра,
използване на софтуера и технически спецификации.
В това ръководство може да бъдат показани посочените по-долу типове предупреждения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до
смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или
средно тежко нараняване.
ВАЖНО: Показва информация, считана за важна, но несвързана с опасност (например съобщения,
свързани с повреждане на имущество). Известие предупреждава потребителя, че неизпълнението на
процедура така, както е описана, може да доведе до загуба на данни или повреда на хардуер или
софтуер. Също така съдържа важна информация за обяснение на идея или изпълнение на задача.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържа допълнителна информация, за да подчертае или допълни важни моменти от
основния текст.
СЪВЕТ:
Предоставя полезни съвети за изпълнение на задача.
iii
iv
Относно това ръководство
Съдържание
1 Откриване на източници на информация на HP ............................................................................................. 1
Информация за продукта .................................................................................................................................... 1
Поддръжка ........................................................................................................................................................... 1
Документация на продукта ................................................................................................................................. 2
Диагностика на продукт ...................................................................................................................................... 3
Актуализации на продукт ................................................................................................................................... 3
2 Функции на компютъра ............................................................................................................................... 4
Компоненти ........................................................................................................................................................... 4
Отпред ................................................................................................................................................ 4
Отляво ................................................................................................................................................. 6
Задна страна ...................................................................................................................................... 6
Спецификации на продукт .................................................................................................................................. 8
3 Настройка на компютъра ............................................................................................................................. 9
Осигуряване на подходяща вентилация ........................................................................................................... 9
Процедури за настройка ................................................................................................................................... 10
Добавяне на монитори ...................................................................................................................................... 11
Планиране на допълнителни монитори ....................................................................................... 11
Намиране на поддържани графични карти .................................................................................. 12
Подходящи конектори за графични карти към монитори .......................................................... 13
Определяне на изискванията за свързване на монитор ............................................................. 13
Свързване и конфигуриране на монитори .................................................................................... 14
Използване на помощна програма за конфигуриране на графични карти на трети лица ...... 15
Персонализиране на дисплея на монитора (Windows) ................................................................ 15
Инсталиране на допълнителни компоненти .................................................................................................. 16
Защита ................................................................................................................................................................ 16
Рециклиране на продукта ................................................................................................................................. 16
4 Архивиране и възстановяване .................................................................................................................... 17
Използване на инструменти на Windows ......................................................................................................... 17
Създаване на носител на HP Recovery (само при някои продукти) .............................................................. 18
Използване на HP Recovery Manager за създаване на носител за възстановяване .................. 18
Преди да започнете ...................................................................................................... 18
Създаване на носителите за възстановяване ............................................................ 19
v
Използване на HP Cloud Recovery Download Tool за създаване на носител
за възстановяване ........................................................................................................................... 19
Възстановяване .................................................................................................................................................. 19
Възстановяване, нулиране и обновяване с помощта на инструментите на Windows .............. 19
Възстановяване с помощта на HP Recovery Manager и дела на HP Recovery ............................ 19
Възстановяване чрез HP Recovery Manager .................................................................................. 20
Възстановяване с помощта на дела на HP Recovery (само при някои продукти) ..................... 21
Възстановяване с помощта на носители на HP Recovery ............................................................ 21
Смяна на реда на зареждане на компютъра ................................................................................ 21
Премахване на дела на HP Recovery (само при някои продукти) ............................................... 22
5 Настройка на Linux ..................................................................................................................................... 23
Готови за Linux системи ..................................................................................................................................... 23
HP дискове с драйвери за Linux ........................................................................................................................ 23
Настройка на Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ................................................................................................. 24
Диск с драйвери на HP .................................................................................................................... 24
Инсталиране с носител с драйвери на HP за Red Hat Linux ......................................................... 24
Инсталиране на SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) ................................................................................... 25
Инсталиране на SLED с диск с драйвери на HP ............................................................................. 25
Настройка на Ubuntu .......................................................................................................................................... 25
Използване на диска с драйвери на HP ......................................................................................... 25
Графични драйвери с права на производителите ......................................................................................... 26
6 Актуализиране на компютъра .................................................................................................................... 27
Актуализиране на компютъра след първото стартиране ............................................................................. 27
Актуализиране на BIOS ...................................................................................................................................... 27
Определяне на текущата версия на BIOS ..................................................................................... 27
Надстройка на BIOS ......................................................................................................................... 28
Надстройка на драйвери за устройство .......................................................................................................... 28
7 Поддръжка, диагностика и отстраняване на незначителни неизправности ................................................ 29
Изключване на компютъра ............................................................................................................................... 29
Ако имате проблем ............................................................................................................................................ 29
За повече информация ................................................................................................................... 29
Визуална проверка .......................................................................................................................... 30
При стартиране .............................................................................................................. 30
По време на работа ....................................................................................................... 30
Самостоятелна поправка от клиента .......................................................................... 31
Мигащи или звукови кодове: тълкуване на POST диагностичните светодиодни и
звукови кодове ................................................................................................................................ 31
Основна информация за отстраняване на неизправности .......................................................... 31
vi
Поддръжка на HP ............................................................................................................................ 32
Онлайн поддръжка ....................................................................................................... 32
Поддръжка за клиенти за работни станции и тънки клиенти ............... 32
Препоръки, бюлетини и съобщения ......................................................... 32
Обаждане на отдела за поддръжка ........................................................................... 32
Откриване на гаранционна информация .................................................................... 33
8 Използване на HP PC Hardware Diagnostics .................................................................................................. 34
Използване на HP PC Hardware Diagnostics Windows ...................................................................................... 34
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows ...................................................................... 34
Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics Windows ............. 35
Изтегляне на HP Hardware Diagnostics Windows чрез име или номер на
продукта (само при някои продукти) .......................................................................... 35
Инсталиране на HP PC Hardware Diagnostics Windows ................................................................. 35
Използване на HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................................................................................. 35
Стартиране на HP PC Hardware Diagnostics UEFI ........................................................................... 36
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство .................................. 36
Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI ..................... 36
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта
(само при някои продукти) ........................................................................................... 37
Използване на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (само при някои продукти) ..... 37
Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ................................................................ 37
Изтегляне на най-новата версия на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ....... 37
Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на
продукта ........................................................................................................................ 37
Персонализиране на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ....................... 38
9 Редовна поддръжка .................................................................................................................................. 39
Общи предпазни мерки за безопасност при почистване ............................................................................... 39
Почистване на шасито ....................................................................................................................................... 39
Почистване на клавиатурата ............................................................................................................................ 39
Почистване на монитора ................................................................................................................................... 40
Почистване на мишката .................................................................................................................................... 40
10 Достъпност .............................................................................................................................................. 41
Поддържани помощни технологии ................................................................................................................. 41
Връзка с отдела за поддръжка ........................................................................................................................ 41
Азбучен указател .......................................................................................................................................... 42
vii
viii
1
Откриване на източници на информация
на HP
Прочетете тази глава, за да научите повече за това къде да намерите допълнителни източници на
информация на HP.
Информация за продукта
Тема
Местоположение
Технически спецификации
За да намерите спецификации за бърза справка за вашия продукт, отидете на
http://www.hp.com/go/quickspecs. Щракнете върху връзката за спецификации за
бърза справка за HP Inc. Щракнете върху Search all QuickSpecs (Търсене на всички
спецификации за бърза справка), въведете име на модела в полето за търсене, след
което щракнете върху Go (Напред).
Декларации за нормативните
разпоредби, безопасността и
околната среда
Вижте Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда
за нормативна информация за продукта. Можете също да прегледате етикета за
опазване на околната среда/държавните органи.
За достъп до това ръководство:
▲
Изберете бутона Старт, изберете Помощ и поддръжка на HP, след което
изберете Документация на HP.
– или –
▲
Изберете бутона Старт, изберете HP, след което изберете Документация на HP.
Аксесоари
За пълна и актуална информация за поддържаните аксесоари и компоненти отидете
на http://www.hp.com/go/workstations.
Системна платка
Схема на системната платка се намира от вътрешната страна на шасито.
Допълнителна информация можете да намерите в Maintenance and Service Guide
(Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра в уеб на адрес
http://www.hp.com/support.
Етикети за сериен номер,
опазване на околната среда/
държавните органи и
операционната система
Етикетите за сериен номер, опазване на околната среда/държавните органи и
операционната система може да се намират върху долната част на компютъра, върху
задния му панел или под сервизната вратичка.
Поддръжка
Местоположение
Тема
Поддръжка на
продукт
За поддръжка от HP отидете на http://www.hp.com/support.
Тук можете да осъществите достъп до следните видове поддръжка:
●
Онлайн чат със специалист на HP
●
Телефонни номера на екипа за поддръжка на клиенти
●
Адреси на сервизни центрове на HP
Информация за продукта
1
Тема
Гаранционна
информация
Местоположение
За достъп до това ръководство:
▲
Изберете бутона Старт, изберете Помощ и поддръжка на HP, след което изберете Документация
на HP.
– или –
▲
Изберете бутона Старт, изберете HP, след което изберете Документация на HP.
– или –
▲
Отидете на http://www.hp.com/go/orderdocuments.
ВАЖНО: Трябва да сте свързани с интернет, за да имате достъп до последната версия на
гаранцията.
Можете да откриете Ограничената гаранция на HP при ръководствата на потребителя на продукта.
Гаранцията освен това може да бъде предоставена на CD или DVD диск, предоставен в кутията.
Възможно е в някои държави или региони HP да предоставя отпечатана гаранция в кутията. В държави
или региони, където не се предоставя отпечатана гаранция, можете да направите заявка за копие на
http://www.hp.com/go/orderdocuments. За продукти, закупени в Азиатско-тихоокеанския регион,
можете да пишете на HP на адрес POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Посочете името на продукта, своето име, телефонен номер и пощенски адрес.
Документация на продукта
2
Тема
Местоположение
Документация за потребителя на
HP, спецификации и
документация на трети лица
Документацията за потребителя се намира на твърдия диск. Изберете бутона Старт,
изберете Помощ и поддръжка на HP, след което изберете Документация на HP. За
най-новата онлайн документация посетете http://www.hp.com/support.
Документацията включва това ръководство за потребителя и Maintenance and Service
Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка).
Видеоклипове за демонтаж и
подмяна
За да научите как да демонтирате и смените компоненти на компютъра, посетете
http://www.hp.com/go/sml.
Съобщения за продукт
Subscriber's Choice (Избор на абоната) е програма на HP, която ви позволява да се
регистрирате, за да получавате известия за драйвери и софтуер, своевременни
известия за промени (PCN), бюлетин на HP, съвети за клиенти и др. Регистрирайте се
на https://h41369.www4.hp.com/alerts-signup.php.
Технически спецификации
Продуктовият бюлетин съдържа спецификации за бърза справка за компютри на HP.
Спецификациите за бърза справка включват информация за операционната система,
захранването, паметта, процесора и много други системни компоненти. За да
осъществите достъп до спецификациите за бърза справка, отидете на
http://www.hp.com/go/quickspecs/.
Препоръки, бюлетини и
съобщения
За да намерите препоръки, бюлетини и съобщения:
1.
Отидете на https://support.hp.com/us-en/products/workstations-thin-clients/.
2.
Посочете своя продукт.
3.
Изберете Advisories (Препоръки) или Bulletins and Notices (Бюлетини и
съобщения).
Глава 1 Откриване на източници на информация на HP
Диагностика на продукт
Тема
Инструменти за диагностика в
Windows®
Местоположение
Помощната програма за Windows HP PC Hardware Diagnostics и помощната програма
HP PC Hardware Diagnostics UEFI са предварително инсталирани на някои компютри с
Windows. Вижте Използване на HP PC Hardware Diagnostics на страница 34.
За допълнителна информация вижте Maintenance and Service Guide (Ръководство за
сервиз и поддръжка) за компютъра на http://www.hp.com/support.
Дефиниции за звукови сигнали и
светлинни кодове
Вижте Поддръжка, диагностика и отстраняване на незначителни неизправности
на страница 29.
За допълнителна информация вижте Maintenance and Service Guide (Ръководство за
сервиз и поддръжка) за компютъра на http://www.hp.com/support.
POST кодове на грешки
Вижте Поддръжка, диагностика и отстраняване на незначителни неизправности
на страница 29.
За допълнителна информация вижте Maintenance and Service Guide (Ръководство за
сервиз и поддръжка) за компютъра на http://www.hp.com/support.
Актуализации на продукт
Тема
Актуализации на драйвери и BIOS
Местоположение
Отидете на https://support.hp.com/us-en/products/workstations-thin-clients/, за да
проверите дали имате най-новите драйвери за компютъра.
За повече информация относно актуализиране на драйвери и BIOS вижте
Актуализиране на компютъра на страница 27.
Операционни системи
За повече информация отидете на следните:
●
За операционни системи Windows отидете на http://www.support.microsoft.com.
●
За операционни системи Linux® отидете на http://www.linux.com.
Диагностика на продукт
3
2
Функции на компютъра
За пълна и актуална информация за поддържаните аксесоари и компоненти за компютъра отидете на
http://partsurfer.hp.com.
Компоненти
Отпред
ЗАБЕЛЕЖКА:
Елемент
Вж. илюстрацията, която най-добре отговаря на вашия компютър.
Икона
Компонент
1
Бутон и индикатор за захранване*
2
Индикатор за дисково устройство
3
Комбиниран куплунг за аудиоизход (за слушалки)/
аудиовход (за микрофон)
4
USB SuperSpeed порт с HP Sleep and Charge
5
USB SuperSpeed порт
6
USB Type-C SuperSpeed Plus портове (2)
7
Четец за карти с памет (само при някои продукти)
* Състоянието на индикатора на захранването е както следва:
4
●
Постоянно бяло: Компютърът е включен.
●
Мигащо бяло: Компютърът е в състояние на заспиване, което е състояние на икономия на
енергия. Компютърът изключва захранването на дисплея и на други ненужни компоненти.
Глава 2 Функции на компютъра
Елемент
Икона
Компонент
●
Мигащо червено: Компютърът е в неработещо състояние. За допълнителна информация
вижте Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра на
http://www.hp.com/support.
●
Изкл.: Компютърът е изключен или в хибернация. Хибернацията е енергоспестяващо
състояние, което използва възможно най-малко захранване.
Елемент
Икона
Компонент
1
Бутон и индикатор за захранване*
2
Индикатор за дисково устройство
3
Комбиниран куплунг за аудиоизход (за слушалки)/
аудиовход (за микрофон)
4
USB SuperSpeed порт с HP Sleep and Charge
5
USB SuperSpeed портове (3)
6
Четец за карти с памет (само при някои продукти)
* Състоянието на индикатора на захранването е както следва:
●
Постоянно бяло: Компютърът е включен.
●
Мигащо бяло: Компютърът е в състояние на заспиване, което е състояние на икономия на
енергия. Компютърът изключва захранването на дисплея и на други ненужни компоненти.
●
Мигащо червено: Компютърът е в неработещо състояние. За допълнителна информация
вижте Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра на
http://www.hp.com/support.
●
Изкл.: Компютърът е изключен или в хибернация. Хибернацията е енергоспестяващо
състояние, което използва възможно най-малко захранване.
Компоненти
5
Отляво
Елемент
Компонент
1
Дръжка на страничния панел за достъп
2
Заключване на страничния панел за достъп (само при някои
продукти)
Задна страна
ЗАБЕЛЕЖКА:
Елемент
6
Вж. илюстрацията, която най-добре отговаря на вашия компютър.
Икона
Компонент
Елемент
Икона
Компонент
1
Бутон и индикатор за
захранване*
9
Извод за захранване
2
Куплунг за аудиовход (за
микрофон)
10
Гнездо за защитен кабел
Глава 2 Функции на компютъра
Елемент
Икона
Компонент
Елемент
Икона
Компонент
3
Куплунг за аудиоизход (за
слушалки)
11
Скоба за защитно заключване
4
PS/2 порт за мишка
12
Куплунг RJ-45 (мрежа)
5
PS/2 порт за клавиатура
13
Куплунг RJ-45 (мрежа)
(разрешен AMT)
6
USB SuperSpeed портове (6)
14
Ключ за освобождаване на
PCIe карта
7
Слот само за кабел
15
Слотове за PCIe карта (5)
8
Индикатор за вградена
самодиагностика на
захранващ блок (BIST)
ЗАБЕЛЕЖКА: Външният вид
може да е различен.
* Състоянието на индикатора на захранването е както следва:
●
Постоянно бяло: Компютърът е включен.
●
Мигащо бяло: Компютърът е в състояние на заспиване, което е състояние на икономия на енергия. Компютърът изключва
захранването на дисплея и на други ненужни компоненти.
●
Мигащо червено: Компютърът е в неработещо състояние. За допълнителна информация вижте Maintenance and Service
Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра на http://www.hp.com/support.
●
Изкл.: Компютърът е изключен или в хибернация. Хибернацията е енергоспестяващо състояние, което използва възможно
най-малко захранване.
Елемент
1
Икона
Компонент
Бутон и индикатор за
захранване*
Елемент
8
Икона
Компонент
Индикатор за вградена
самодиагностика на
захранващ блок (BIST)
Компоненти
7
Елемент
Икона
Компонент
Елемент
Икона
Компонент
ЗАБЕЛЕЖКА: Външният вид
може да е различен.
2
Куплунг за аудиоизход (за
слушалки)
9
Извод за захранване
3
Куплунг за аудиовход (за
микрофон)
10
Гнездо за защитен кабел
4
PS/2 порт за мишка
11
Скоба за защитно заключване
5
PS/2 порт за клавиатура
12
Куплунг RJ-45 (мрежа)
6
USB SuperSpeed портове (5)
13
Ключ за освобождаване на
PCIe карта
7
Слот само за кабел
14
Слотове за PCIe карта (5)
* Състоянието на индикатора на захранването е както следва:
●
Постоянно бяло: Компютърът е включен.
●
Мигащо бяло: Компютърът е в състояние на заспиване, което е състояние на икономия на енергия. Компютърът изключва
захранването на дисплея и на други ненужни компоненти.
●
Мигащо червено: Компютърът е в неработещо състояние. За допълнителна информация вижте Maintenance and Service
Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра на http://www.hp.com/support.
●
Изкл.: Компютърът е изключен или в хибернация. Хибернацията е енергоспестяващо състояние, което използва възможно
най-малко захранване.
Спецификации на продукт
За да намерите спецификациите за бърза справка за вашия продукт, отидете на http://www.hp.com/go/
quickspecs. Щракнете върху линка за спецификации за бърза справка на HP Inc. Щракнете върху
Търсене на всички спецификации за бърза справка, въведете име на модела в полето за търсене и
след това щракнете върху Напред.
– или –
Отидете на http://www.hp.com/support и следвайте указанията, за да намерите своя продукт. Изберете
Информация за продукта, след което изберете спецификациите на вашата работна станция.
8
Глава 2 Функции на компютъра
3
Настройка на компютъра
Тази глава описва как да настроите компютъра.
Осигуряване на подходяща вентилация
Подходящата вентилация на системата е важна за работата на компютъра. Следвайте тези насоки:
●
Работете с компютъра върху стабилна, равна повърхност.
●
Осигурете най-малко 15,24 см (6,00 инча) отстояние в предната и задната страна на компютъра.
(Това е минималното разстояние за всички модели компютри.)
ЗАБЕЛЕЖКА:
●
Вашият компютър може малко да се различава от илюстрациите в този раздел.
Уверете се, че температурата на околния въздух попада в ограниченията на спецификациите. За
да намерите спецификациите за вашия компютър, вижте Спецификации на продукт
на страница 8.
Осигуряване на подходяща вентилация
9
●
При монтаж в шкаф осигурете адекватна вентилация в шкафа и се уверете, че околната
температура в шкафа не надвишава зададените ограничения.
●
Никога не ограничавайте входящия или изходящия поток на въздуха на компютъра чрез
блокиране на вентилационните отвори или входовете за въздух.
Процедури за настройка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от електрически удар или повреда на оборудването,
използвайте следните практики:
●
Включвайте захранващия кабел към електрически контакт, който е лесно достъпен по всяко
време.
●
Изключвайте захранването на компютъра чрез изваждане на захранващия кабел от контакта (а
не от самия компютър).
●
Включете кабела в заземен контакт с три извода. Не деактивирайте щифта за заземяване на
захранващия кабел (например чрез използване на адаптер с два щифта). Щифтът за заземяване е
важен фактор за гарантиране на безопасността.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът ви е със захранване 1125 W, той може да изисква повече мощност,
отколкото може да предостави типичната офис среда. За повече подробности вижте Ръководството
за подготовка на мястото за компютъра на http://www.hp.com/support.
За да конфигурирате компютъра:
10
1.
Свържете мишката, клавиатурата и захранващия кабел към компютъра (1).
2.
Свържете монитора към компютъра (2).
3.
Свържете други периферни компоненти (например принтер) според инструкциите, предоставени с
устройството.
4.
Свържете мрежов кабел към компютъра и към мрежовия маршрутизатор или LAN устройство.
5.
Включете захранващия кабел на компютъра и захранващия кабел на монитора в електрически
контакт (3).
Глава 3 Настройка на компютъра
Добавяне на монитори
Планиране на допълнителни монитори
Всички графични карти, предоставени с компютрите от серия Z на HP, поддържат два едновременно
показващи монитора (вижте Свързване и конфигуриране на монитори на страница 14). Налични са
карти, които поддържат повече от два монитора. Процедурата за добавяне на монитори зависи от
вашите графични карти и от вида и броя монитори, които добавяте.
Използвайте тази процедура, за да планирате добавяне на още монитори.
1.
Оценете вашата нужда от монитори.
●
Определете колко монитора са ви необходими.
●
Определете вида графична производителност, който желаете.
●
Отбележете вида на графични конектори, използвани от всеки монитор. HP осигурява
графични карти с DisplayPort (DP) и DVI интерфейси, но можете да използвате адаптери и
карти на други производители за връзка с други графични формати, включително DVI-I, HDMI
или VGA.
СЪВЕТ: Някои адаптери за по-стар стар хардуер може да струват по-скъпо. Можете да
сравните цената за придобиване на адаптер с цената на по-нов монитор, за който не е
необходим адаптер.
2.
Определете дали имате нужда от допълнителни графични карти.
●
Проверете документацията на графичната карта, за да разберете колко монитора можете да
свържете към картата.
Може да се наложи да вземете адаптери, които съответстват на изхода на картата към
конектора на монитора. (Вижте Подходящи конектори за графични карти към монитори
на страница 13.)
●
Ако е необходимо, планирайте закупуването на нова графична карта, която поддържа
допълнителни монитори.
●
Максималният брой монитори, които графичната карта поддържа, зависи от картата.
Повечето карти осигуряват изход за два монитора. Някои предлагат три или четири изхода.
Добавяне на монитори
11
ЗАБЕЛЕЖКА: Монитори с разделителна способност над 1920 x 1200 пиксела при 60 Hz
изискват графична карта с DVI с двойна връзка (DL-DVI) или DisplayPort изход. За да получите
физическата разделителна способност с DVI, трябва да използвате DL-DVI кабел, а не
стандартни DVI-I или DVI-D кабели.
Компютрите на HP не поддържат всички графични карти. Уверете се, че новата графична
карта се поддържа, преди да я купите. Вижте Намиране на поддържани графични карти
на страница 12.
Много графични карти осигуряват повече от два изхода за монитор, но ви ограничават до
използването само на два едновременно. Направете справка с документацията на
графичната карта или намерете информация за картата съгласно процедурата в Намиране
на поддържани графични карти на страница 12.
Някои графични карти поддържат няколко монитора с разделяне на сигнала за монитора
към няколко изхода. Това може да намали графична производителност. Направете справка с
документацията на графичната карта или намерете информация за картата съгласно
процедурата в Намиране на поддържани графични карти на страница 12.
Уверете се, че изходите на картата съвпадат с входа, изискван от мониторите. (Вижте
Определяне на изискванията за свързване на монитор на страница 13.)
Различните модели компютри от серия Z на HP имат различни ограничения за механичен
размер, скорост на данни и налична мощност за допълнителни графични карти. Имайте
предвид, че нормалният практичен лимит за графични карти е две на компютър. Вижте
Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) за определяне на слота
за карта за разширение, за да сте сигурни, че новата графична карта ще работи с компютъра.
3.
Ако искате да добавите нова графична карта или карти:
а.
Определете кои от поддържаните графични карти най-добре отговарят на вашите нужди по
отношение на брой монитори, съвместимост с мониторите, които планирате да използвате и
производителност. Вижте Намиране на поддържани графични карти на страница 12.
б.
Уверете се, че имате правилните драйвери за картата. Вижте http://www.hp.com/support за
драйвери, одобрени от HP.
в.
Инсталирайте графичната карта според видео инструкциите за компютъра на
http://www.hp.com/go/sml.
г.
Конфигурирайте монитора. За повече подробности направете справка с помощта за Windows
или http://www.microsoft.com.
За настройка на монитор в Linux често можете да използвате инструмента за настройка на
графични карти (например nvidia-settings на NVIDIA® или AMD Catalyst Control Center). В някои
скорошни версии на Linux предпочитанията на системата за управление на прозорци
(например Gnome 3) също трябва да се променят.
СЪВЕТ: За да опростите отстраняването на неизправности на възможни проблеми,
разрешете първия монитор и се уверете, че работи правилно, преди да разрешите
следващия монитор.
Намиране на поддържани графични карти
За да намерите информация за графични карти, поддържани за компютъра:
12
1.
Отидете на http://www.hp.com/go/quickspecs.
2.
Изберете Search active QuickSpecs (Търсене на активни спецификации за бърза справка), след
което изберете Desktops & Workstations (Настолни компютри и работни станции).
Глава 3 Настройка на компютъра
3.
Изберете своя модел, за да видите спецификациите.
4.
Щракнете върху връзката за Technical Specifications-Graphics (Технически спецификации –
графика), за да се покаже разширената техническа информация за поддържаните графични
карти, включително колко монитора поддържа картата, конектори, консумация на енергия,
драйвери и други данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички графични карти са съвместими с всички видео трансивери и адаптери.
Вижте документацията на графичната карта за конкретни подробности.
Подходящи конектори за графични карти към монитори
Таблицата по-долу описва сценарии за конфигурация на монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Вижте илюстрацията, която най-добре отговаря на вашия компютър.
Интерфейсен конектор за графична
карта
DISPLAYPORT
Конектор за монитор
DVI
Dual Link DVI
DisplayPort
(DP)
HDMI
DP към DVI
адаптер
DP към DL DVI
адаптер
DP кабел
DP към HDMI
адаптер
DVI към VGA
адаптер
DVI кабел
DL DVI кабел
Няма
Няма
DMS-59 към
VGA адаптер
DMS-59 към
DVI адаптер
Няма
DMS-59 към
DP адаптер
Няма
VGA
DisplayPort към
VGA адаптер
(продава се
отделно)
DVI—I (БЯЛ)
DMS-59*
* Този интерфейс представлява графична интерфейсна карта за два монитора, която поддържа два
VGA, два DVI или два DP монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Графичните карти на HP включват адаптери за кабела на монитора, освен ако не е
посочено друго.
DisplayPort връзките са с най-висока производителност; VGA връзките са с най-ниска.
Определяне на изискванията за свързване на монитор
По-долу са изложени различни сценарии за свързване на монитори. Вижте Подходящи конектори за
графични карти към монитори на страница 13 за повече информация относно различните графични
карти.
Добавяне на монитори
13
●
Графична карта с DisplayPort изход – ако на графичната карта има четири DisplayPort конектора,
можете да свържете монитор към всеки конектор. Използвайте правилните адаптери, ако е
необходимо.
●
Графична карта с DVI изход – ако имате графична карта с два DVI конектора, можете да свържете
монитор към всеки конектор. Използвайте правилните адаптери, ако е необходимо.
ЗАБЕЛЕЖКА: Модели, които имат само един DVI порт, винаги имат втора опция за графичен
изход (DisplayPort или VGA).
Много графични карти осигуряват повече от два изхода за монитор, но ви ограничават до
използването само на два едновременно. Направете справка с документацията на графичната
карта или намерете информация за картата съгласно процедурата в Подходящи конектори за
графични карти към монитори на страница 13.
На система със два DVI конектора, порт с номер 1 осигурява основния дисплей, на който се
появява екранът BIOS POST след зареждане на системата. (Само една карта се използва по време
на BIOS POST, освен ако не промените настройката на BIOS.)
●
Графична карта с VGA и DL-DVI изход – ако компютърът няма PCIe графична карта, но има един или
повече SVGA и/или DL-DVI конектора, можете да свържете монитор към всеки изход.
●
Графична карта с DMS-59 изход – ако компютърът има PCIe графична карта с DMS-59 конектор,
използвайте подходящия адаптер, за да свържете вашия монитор.
Налични са адаптери за свързване на DMS-59 изход с два DVI или два VGA монитора.
Свързване и конфигуриране на монитори
ЗАБЕЛЕЖКА: Поддържаните графични карти обикновено позволяват поне два монитора, както е
показано в този раздел; някои поддържани карти позволяват повече монитори. Вижте документацията
на графичната карта за подробности.
1.
14
Свържете кабелните адаптери на монитора (ако е необходимо) към компютъра, а след това
свържете подходящите кабели за монитора към адаптерите или директно към графична карта.
Глава 3 Настройка на компютъра
2.
Свържете другия край на кабелите на монитора към мониторите.
3.
Свържете единия край на захранващия кабел на монитора към монитора, а другия край в
електрически контакт.
4.
Конфигурирайте монитора. За повече подробности направете справка с помощта за Windows или
http://www.microsoft.com.
При настройката на монитор в Linux често можете да използвате инструмента за настройка на
графични карти (например nvidia-settings на NVIDIA или AMD Catalyst Control Center). В някои
скорошни версии на Linux предпочитанията на системата за управление на прозорци (например
Gnome 3) също трябва да се променят.
Използване на помощна програма за конфигуриране на графични карти на
трети лица
Графичните карти на трети лица може да включват помощна програма за конфигуриране на монитора.
При инсталиране тази помощна програма се интегрира в Windows. Можете да изберете помощната
програма и да я използвате, за да конфигурирате няколко монитора към компютъра.
Вижте документацията на графичната карта за подробности.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои помощни програми за конфигурация на трети лица изискват да разрешите
мониторите в Windows, преди да използвате инструмента за конфигуриране. Вижте документацията на
графичната карта за повече информация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Помощни програми за конфигурация на монитор често също са налични на уеб сайта за
поддръжка на HP.
Персонализиране на дисплея на монитора (Windows)
Можете да изберете ръчно или да промените модела на монитора, скоростта на обновяване,
разделителната способност на екрана, настройките на цветовете, размерите на шрифта и настройките
на управление на захранването.
За да промените настройките на дисплея:
▲
Въведете контролен панел в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете
Контролен панел. Изберете Облик и персонализиране, а след това изберете Дисплей.
– или –
▲
Щракнете с десния бутон върху работния плот и изберете Настройки на дисплея.
За повече информация за персонализиране на вашия дисплей на монитор вижте следните източници:
Добавяне на монитори
15
●
Онлайн документация, предоставена с помощната програма на графичния контролер
●
Документация, включена към вашия монитор
Инсталиране на допълнителни компоненти
В зависимост от модела на компютъра допълнителни компоненти (например памет, твърди дискове,
оптични устройства, PCIe карти или втори процесор) може да бъдат инсталирани на компютъра.
●
За да видите видео за инсталирането на компоненти, отидете на http://www.hp.com/go/sml.
●
За насоки за инсталиране и техническа информация вижте Maintenance and Service Guide
(Ръководство за сервиз и поддръжка) на http://www.hp.com/support.
Защита
Някои компютри на HP имат ключалка на страничния панел за достъп. Ключът за тази ключалка се
доставя прикрепен към задния панел на шасито на компютъра.
Допълнителните функции за защита намаляват риска от кражба и известяват, ако е имало проникване
в шасито. За информация относно допълнителни хардуерни и софтуерни функции за защита, налични
за системата, вижте Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра
на http://www.hp.com/support.
Рециклиране на продукта
Компанията HP призовава потребителите да рециклират електронните компютърни компоненти,
оригиналните касети за принтери и акумулаторните батерии.
За информация относно рециклирането на компоненти или продукти на HP отидете на
http://www.hp.com/go/recycle.
16
Глава 3 Настройка на компютъра
4
Архивиране и възстановяване
Тази глава предоставя информация за посочените по-долу процеси, които са стандартна процедура за
повечето продукти:
●
Архивиране на лична информация – можете да използвате инструментите на Windows, за да
архивирате личната си информация (вижте Използване на инструменти на Windows
на страница 17).
●
Създаване на точка за възстановяване – можете да използвате инструментите на Windows, за да
създадете точка за възстановяване (вижте Използване на инструменти на Windows
на страница 17).
●
Създаване на носител за възстановяване (само при някои продукти) – можете да използвате HP
Recovery Manager или HP Cloud Recovery Download Tool (само при някои продукти), за да създадете
носител за възстановяване (вижте Създаване на носител на HP Recovery (само при някои
продукти) на страница 18).
●
Възстановяване – Windows предлага няколко опции за възстановяване от архив, обновяване на
компютъра и връщане на компютъра към оригиналното му състояние (вижте Използване на
инструменти на Windows на страница 17).
●
Премахване на дела за възстановяване – за да премахнете дела за възстановяване с цел да
освободите пространство на твърдия диск (само при някои продукти), изберете опцията Remove
Recovery Partition (Премахване на дял за възстановяване) на HP Recovery Manager. За повече
информация вижте Премахване на дела на HP Recovery (само при някои продукти)
на страница 22.
Използване на инструменти на Windows
ВАЖНО: Windows е единствената опция, която ви позволява да архивирате личната си информация.
Планирайте редовно архивиране, за да избегнете загуба на информация.
Можете да използвате инструменти на Windows, за да архивирате лична информация и създавате
точки за възстановяване на системата и носители за възстановяване, които ви позволяват да
възстановявате от архив, да обновявате компютъра и да връщате компютъра към оригиналното му
състояние.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако мястото за съхранение на компютъра е 32 ГБ или по-малко, „Възстановяване на
системата“ на Microsoft е деактивирано по подразбиране.
За повече информация и стъпки вижте приложението „Получаване на помощ“.
▲
Изберете бутона Старт, след което изберете приложението Получаване на помощ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да сте свързани с интернет, за да имате достъп до приложението
„Получаване на помощ“.
Използване на инструменти на Windows
17
Създаване на носител на HP Recovery (само при някои
продукти)
След като успешно конфигурирате компютъра, използвайте HP Recovery Manager, за да създадете
архив на дела на HP Recovery на компютъра. Този архив се нарича носител на HP Recovery. В случай че
твърдият диск се повреди или бъде подменен, носителят на HP Recovery може да бъде използван за
преинсталиране на оригиналната операционна система.
За да проверите дали има дял за възстановяване в допълнение към дела на Windows, щракнете с
десния бутон върху бутона Старт, изберете Файлов мениджър, след което изберете Този компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашият компютър не посочва дела за възстановяване в допълнение към дела на
Windows, се свържете с поддръжката, за да получите дискове за възстановяване. Отидете на
http://www.hp.com/support, изберете вашата държава или регион, след което изпълнете инструкциите
на екрана.
При някои продукти можете да използвате HP Cloud Recovery Download Tool, за да създадете носител
на HP Recovery на USB флаш устройство за зареждане. За повече информация вижте Използване на HP
Cloud Recovery Download Tool за създаване на носител за възстановяване на страница 19.
Използване на HP Recovery Manager за създаване на носител за възстановяване
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да създадете носител за възстановяване сами, се свържете с
поддръжката, за да получите дискове за възстановяване. Отидете на http://www.hp.com/support,
изберете вашата държава или регион, след което изпълнете инструкциите на екрана.
Преди да започнете
Преди да започнете, имайте предвид следното:
●
Може да се създаде само по един комплект носители за възстановяване. Работете внимателно с
тези инструменти за възстановяване и ги пазете на сигурно място.
●
HP Recovery Manager проверява компютъра и определя необходимия капацитет за съхранение на
носителя.
●
За да създадете носител за възстановяване, използвайте една от следните опции:
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът няма дял за възстановяване, HP Recovery Manager показва
функцията на Windows „Създаване на устройство за възстановяване“. Изпълнете инструкциите на
екрана, за да създадете образ за възстановяване на празно USB флаш устройство или твърд диск.
●
18
–
Ако компютърът има оптично устройство с възможност за записване на DVD, се уверете, че
използвате само висококачествени празни DVD-R, DVD+R, DVD-R DL или DVD+R DL дискове. Не
използвайте презаписваеми дискове, като CD±RW, DVD±RW, двуслойни DVD±RW или BD-RE
(презаписваеми Blu-ray дискове), които не са съвместими със софтуера HP Recovery Manager.
–
Ако в компютъра няма вградено оптично устройство с възможност за записване на DVD,
можете да използвате външно оптично устройство (закупува се отделно), за да създадете
дискове за възстановяване, както е описано по-горе. Ако използвате външно оптично
устройство, трябва да го свържете директно към USB порт на компютъра. То не може да бъде
свързано към USB порт на външно устройство, например USB концентратор.
–
За да създадете флаш устройство за възстановяване, използвайте висококачествено празно
USB флаш устройство.
Уверете се, че компютърът е свързан към променливотоково захранване, преди да започнете
създаването на носителите за възстановяване.
Глава 4 Архивиране и възстановяване
●
Този процес може да отнеме повече от час. Не прекъсвайте този процес.
●
Ако е необходимо, можете да излезете от програмата, преди да сте приключили със създаването
на носителя за възстановяване. HP Recovery Manager ще завърши текущото DVD или флаш
устройство. Следващия път, когато стартирате HP Recovery Manager, ще получите подкана да
продължите.
Създаване на носителите за възстановяване
За да създадете носител на HP Recovery с помощта на HP Recovery Manager:
ВАЖНО: За таблет с откачаща се клавиатура свържете таблета към клавиатурната база, преди да
започнете тези стъпки.
1.
Въведете recovery в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете HP
Recovery Manager.
2.
Изберете Create recovery media (Създаване на носител за възстановяване) и изпълнете
инструкциите на екрана.
Ако се наложи да възстановите системата, вижте Възстановяване чрез HP Recovery Manager
на страница 20.
Използване на HP Cloud Recovery Download Tool за създаване на носител за
възстановяване
За да създадете носител на HP Recovery с помощта на HP Cloud Recovery Download Tool:
1.
Отидете на http://www.hp.com/support.
2.
Изберете Software and Drivers (Софтуер и драйвери), след което изпълнете инструкциите на
екрана.
Възстановяване
Възстановяването може да бъде извършено с помощта на една или повече от следните опции:
инструментите на Windows, HP Recovery Manager или дела на HP Recovery.
ВАЖНО:
Не всички методи са налични при всички продукти.
Възстановяване, нулиране и обновяване с помощта на инструментите на
Windows
Windows предлага няколко опции за възстановяване, нулиране и обновяване на компютъра. За
подробности вижте Използване на инструменти на Windows на страница 17.
Възстановяване с помощта на HP Recovery Manager и дела на HP Recovery
Можете да използвате HP Recovery Manager и дела на HP Recovery (само при някои продукти), за да
възстановите оригиналното фабрично състояние на компютъра:
●
Решаване на проблеми с предварително инсталирани приложения или драйвери – за да
отстраните проблем с предварително инсталирано приложение или драйвер:
Възстановяване
19
1.
Въведете recovery в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете HP
Recovery Manager.
2.
Изберете Reinstall drivers and/or applications (Преинсталиране на драйвери и/или
приложения), след което изпълнете инструкциите на екрана.
●
Използване на възстановяване на системата – за да възстановите дела на Windows до
оригиналното фабрично съдържание, изберете опцията System Recovery (Възстановяване на
системата) от дела на HP Recovery (само при някои продукти) или използвайте носителя на HP
Recovery. За повече информация вижте Възстановяване чрез HP Recovery Manager
на страница 20. Ако нямате вече създадени носители за възстановяване, вижте Създаване на
носител на HP Recovery (само при някои продукти) на страница 18.
●
Използване на възстановяване на фабричните настройки (само при някои продукти) –
възстановява оригиналното фабрично състояние на компютъра чрез изтриване на цялата
информация от твърдия диск и повторно създаване на дяловете, след което преинсталира
операционната система и фабрично инсталирания софтуер (само при някои продукти). За да
използвате опцията Factory Reset (Възстановяване на фабричните настройки), трябва да
използвате носители на HP Recovery. Ако нямате вече създадени носители за възстановяване,
вижте Създаване на носител на HP Recovery (само при някои продукти) на страница 18.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте сменили твърдия диск на компютъра, можете да използвате опцията
Factory Reset (Възстановяване на фабричните настройки), за да инсталирате операционната
система и фабрично инсталирания софтуер.
Възстановяване чрез HP Recovery Manager
Можете да използвате софтуера HP Recovery Manager за възстановяване на компютъра до неговото
оригинално фабрично състояние с помощта на носителите на HP Recovery, които сте създали или сте
получили от HP, или като използвате дела на HP Recovery (само при някои продукти).
Ако нямате вече създадени носители на HP Recovery, вижте Създаване на носител на HP Recovery (само
при някои продукти) на страница 18.
ВАЖНО: HP Recovery Manager не осигурява автоматично архивиране на личната ви информация.
Преди да започнете възстановяването, архивирайте личните данни, които искате да запазите. Вижте
Използване на инструменти на Windows на страница 17.
ВАЖНО: Възстановяването чрез HP Recovery Manager трябва да се използва като последен опит за
отстраняване на проблеми с компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато стартирате процеса за възстановяване, се показват само опциите, налични за
вашия компютър.
Преди да започнете, имайте предвид следното:
20
●
HP Recovery Manager възстановява само фабрично инсталирания софтуер. Софтуер, който не е
предоставен с този компютър, трябва да бъде изтеглен от уеб сайта на производителя или да
бъде инсталиран от носителя, предоставен от производителя.
●
Ако твърдият диск на компютъра се повреди, трябва да се използва носителят на HP Recovery.
Този носител се създава с помощта на HP Recovery Manager. Вижте Създаване на носител на HP
Recovery (само при някои продукти) на страница 18.
●
Ако компютърът не позволява създаването на носител на HP Recovery или ако носителят на HP
Recovery не работи, се свържете с отдела за поддръжка, за да получите носители за
възстановяване. Отидете на http://www.hp.com/support, изберете вашата държава или регион,
след което изпълнете инструкциите на екрана.
Глава 4 Архивиране и възстановяване
Възстановяване с помощта на дела на HP Recovery (само при някои продукти)
Делът на HP Recovery ви позволява да извършвате възстановяване на системата без дискове за
възстановяване или USB флаш устройство за възстановяване. Този тип възстановяване може да бъде
използван само ако твърдият диск все още работи.
Делът на HP Recovery (само при някои продукти) позволява само Възстановяване на системата.
За да стартирате HP Recovery Manager от дела на HP Recovery:
ВАЖНО: За таблети с откачаща се клавиатура свържете таблета към клавиатурната база, преди да
започнете тези стъпки (само при някои продукти).
1.
Въведете recovery в полето за търсене на лентата на задачите, изберете HP Recovery Manager,
след което изберете Windows среда за възстановяване.
– или –
За компютри или таблети с прикачени клавиатури:
▲
Натиснете f11, докато компютърът се зарежда, или натиснете и задръжте f11, докато
натискате бутона на захранването.
За таблети без клавиатури:
▲
Включете или рестартирайте таблета, бързо задръжте натиснат бутона за увеличаване на
звука, след което изберете f11.
2.
Изберете Отстраняване на неизправности от менюто с опции при зареждане.
3.
Изберете Recovery Manager, а след това изпълнете инструкциите на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът не се рестартира автоматично в HP Recovery Manager, променете
реда за зареждане на компютъра, след което изпълнете инструкциите на екрана. Вижте Смяна на
реда на зареждане на компютъра на страница 21.
Възстановяване с помощта на носители на HP Recovery
Ако вашият компютър няма дял на HP Recovery или твърдият диск не работи правилно, можете да
използвате носител на HP Recovery, за да възстановите оригиналната операционна система и фабрично
инсталираните софтуерни програми.
▲
Поставете носителя на HP Recovery, след което рестартирайте компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът не се рестартира автоматично в HP Recovery Manager, променете
реда за зареждане на компютъра, след което изпълнете инструкциите на екрана. Вижте Смяна на
реда на зареждане на компютъра на страница 21.
Смяна на реда на зареждане на компютъра
Ако компютърът не се рестартира автоматично в HP Recovery Manager, можете да промените реда на
зареждане на компютъра. Това е редът на устройствата, изброени в BIOS, където компютърът търси
информация при стартиране. Можете да промените избора на оптично устройство или USB флаш
устройство в зависимост от местоположението на носителя на HP Recovery.
За промяна на реда на зареждане:
ВАЖНО: За таблет с откачаща се клавиатура свържете таблета към клавиатурната база, преди да
започнете тези стъпки.
Възстановяване
21
1.
Поставете носителя на HP Recovery.
2.
Осъществете достъп до менюто за Стартиране на системата.
За компютри или таблети с прикачени клавиатури:
▲
Включете или рестартирайте компютъра или таблета, бързо натиснете esc, след което
натиснете f9 за опции на зареждане
За таблети без клавиатури:
▲
Включете или рестартирайте таблета, бързо задръжте натиснат бутона за увеличаване на
звука, след което изберете f9.
– или –
Включете или рестартирайте таблета, бързо задръжте натиснат бутона за намаляване на
звука, след което изберете f9.
3.
Изберете оптичното устройство или USB флаш устройството, от което искате да заредите, след
което изпълнете инструкциите на екрана.
Премахване на дела на HP Recovery (само при някои продукти)
Софтуерът HP Recovery Manager позволява премахване на дела на HP Recovery (само при някои
продукти) за освобождаване на пространство на твърдия диск.
ВАЖНО: След като премахнете дела на HP Recovery, няма да можете да извършите възстановяване на
системата или да създадете носители на HP Recovery. Преди да премахнете дела за възстановяване,
създайте носители на HP Recovery. Вижте Създаване на носител на HP Recovery (само при някои
продукти) на страница 18.
Следвайте тези стъпки, за да премахнете дела на HP Recovery:
22
1.
Въведете recovery в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете HP
Recovery Manager.
2.
Изберете Remove Recovery Partition (Премахване на дял за възстановяване) и изпълнете
инструкциите на екрана.
Глава 4 Архивиране и възстановяване
5
Настройка на Linux
Тази глава описва как се настройва и възстановява операционна система Linux.
HP предлага различни Linux решения за клиенти с компютри HP:
●
HP сертифицира и поддържа Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) на компютри HP.
●
HP сертифицира и поддържа SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) на компютри на HP.
●
HP сертифицира и поддържа Canonical Ubuntu на някои компютри HP.
●
HP предлага предварително зареждане на SLED 11 на някои компютри от серия Z.
●
HP предлага предварително зареждане на Ubuntu на някои компютри от серия Z.
ВНИМАНИЕ: Не добавяйте друг хардуер или устройства на трети лица към компютъра, преди
успешно да приключите инсталирането на операционната система. Добавянето на хардуер може да
доведе до грешки и да попречи на правилното инсталиране на операционната система.
ЗАБЕЛЕЖКА: След като настроите операционната система, се уверете, че най-новите актуализации на
BIOS, драйверите и софтуера са инсталирани. Вижте Актуализиране на компютъра на страница 27.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да създадете носител за възстановяване, трябва да имате висококачествено празно
USB флаш устройство или външно оптично устройство с възможност за записване на DVD. Ако
използвате оптично устройство, трябва да използвате само висококачествени празни DVD-R, DVD+R,
DVD-R DL или DVD+R DL дискове. Не използвайте презаписваеми дискове, като CD±RW, DVD±RW,
двуслойни DVD±RW и BD-RE (презаписваеми Blu-ray дискове); Те не са съвместими със софтуера HP
Recovery Manager. Съвместимо външно оптично устройство може да се закупи от HP.
Готови за Linux системи
Опцията за готовност за Linux предоставя система с предварително заредена операционна система с
минимални функции (например FreeDOS). Тя е предназначена за ситуации, в които клиентът ще
инсталира операционната система след пристигане на системата. Опцията не включва лиценз за
операционна система.
Опцията за готовност за Linux не включва операционната система Linux, която потребителят трябва да
предостави. Търговски дистрибуции на Linux могат да бъдат закупени от доставчици, като Red Hat и
SUSE. Множество други дистрибуции на Linux са безплатни (например Ubuntu). За да видите
поддържаните конфигурации и операционни системи, отидете на http://www.hp.com/support/
linux_hardware_matrix.
HP дискове с драйвери за Linux
ISO образи с драйвери, които поддържат правилното използване и поведение на някои операционни
системи Linux на компютри HP, може да са налични на уеб сайта на HP. Тези образи включват тествани
драйвери, които допълват и/или заменят тези, които се намират в RHEL, SLED, Ubuntu или други
операционни системи. Всеки образ е специфичен за конкретно издание на операционна система Linux.
Тези образи могат също да се изтеглят с помощта на следните стъпки:
Готови за Linux системи
23
1.
Отидете на http://www.hp.com/support/workstation_swdrivers.
2.
Изберете модела на компютъра.
3.
Изберете желаната операционна система.
4.
Изберете връзката Obtain Software (Получаване на софтуер) за съответния пакет (обикновено
най-новата редакция).
5.
Щракнете върху I Accept (Приемам), за да приемете условията на лицензионното споразумение.
6.
Изтеглете ISO образа със софтуер и го запишете на висококачествени празни DVD-R, DVD+R, DVD-R
DL или DVD+R DL дискове чрез външно оптично устройство с възможност за записване на DVD.
Това е вашият диск с драйвери на HP.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте презаписваеми дискове, като CD±RW, DVD±RW, двуслойни DVD±RW
и BD-RE (презаписваеми Blu-ray дискове); Те не са съвместими със софтуера HP Recovery Manager.
Съвместимо външно оптично устройство може да се закупи от HP.
Настройка на Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Компютрите от серия Z на HP са сертифицирани и поддържани от RHEL потоци, подходящи за
хардуерната технология.
●
За подробности относно поддръжка за RHEL за определена платформа вижте Linux Hardware
Matrix for HP Workstations (Хардуерна матрица Linux за работни станции HP) на http://www.hp.com/
support/linux_hardware_matrix.
●
За информация относно сертификациите за Red Hat на компютри HP отидете на
https://access.redhat.com/ecosystem, изберете Certified Hardware (Сертифициран хардуер), след
което изпълнете инструкциите на екрана.
Диск с драйвери на HP
Последните версии на Red Hat Linux обикновено изискват само актуализации на драйверите с
минимална корекция, за да поддържат компютри HP. Тези версии обикновено се поддържат от
подходящото USB флаш устройство или оптичен диск с драйвери от уеб сайта на HP, които могат да се
използват като помощна програма след инсталация за стандартната инсталация на Red Hat Linux. За
повече информация вижте HP дискове с драйвери за Linux на страница 23.
След като завършите стандартната инсталация на Red Hat и рестартирате системата, обикновено се
стартира помощна програма на Red Hat за първоначално зареждане. След като укажете няколко
настройки (например нивото на защита, часа и датата, паролата за рутиране и потребителските
акаунти), помощната програма ви позволява да заредите допълнително USB флаш устройство или
оптичен диск.
Носителят с драйвери се използва по време на тази фаза. Цялото съдържание, добавено от HP, е в
директорията /HP на носителя. Можете да я използвате, за да създадете собствен образ или да
прегледате съдържанието от HP.
Прегледайте директорията /HP на носителя за последни указания в README за елементите на диска.
Инсталиране с носител с драйвери на HP за Red Hat Linux
24
1.
Ако нямате подходящия носител с драйвери от HP за поддържания поток, създайте такъв (вижте
HP дискове с драйвери за Linux на страница 23).
2.
Инсталирайте операционната система с помощта на носителя, включен в комплекта Red Hat Linux.
Глава 5 Настройка на Linux
3.
Ако имате USB флаш устройство с драйвери за Red Hat или оптичен диск за версията на
операционната система, която инсталирате, въведете linux dd при появяване на
първоначалния екран за инсталацията, след което натиснете Enter.
4.
Когато получите запитване дали имате диск с драйвери, изберете Yes (Да). Поставете оптичния
диск или USB флаш устройството с драйвери за Red Hat в устройството, след което изберете
подходящото устройство:hd[abcd]. Продължете нормалната инсталация.
5.
След като успешно инсталирате операционната система, рестартирайте компютъра.
●
RHEL 6 или RHEL 7: Поставете оптичния диск или USB флаш устройство с драйвери на HP.
Софтуерът за инсталирането на драйверите се стартира автоматично. Следвайте
инструкциите на екрана, за да инсталирате съдържанието.
Инсталиране на SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
HP поддържа 64-битова SLED на някои компютри.
Различни версии на SLED са сертифицирани и се поддържат от SUSE за компютри HP. За повече
информация отидете на страницата за търсене на бюлетин за сертификация за SUSE на
https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp.
Инсталиране на SLED с диск с драйвери на HP
1.
Ако диск с драйвери на HP не е доставен с компютъра, създайте такъв (вижте HP дискове с
драйвери за Linux на страница 23).
2.
Инсталирайте операционната система с помощта на дисковете, включени в комплекта на SUSE.
3.
След като успешно инсталирате операционната система, рестартирайте компютъра.
4.
Поставете диска с драйвери на HP. Софтуерът за инсталиране на драйвери се стартира
автоматично. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате съдържанието.
Настройка на Ubuntu
HP предлага предварително заредена 64-битова система Ubuntu 14.04 LTS на някои компютри от серия
Z и поддържа 64-битова система Ubuntu 14.04 на други компютри.
Различни версии на Ubuntu са сертифицирани и се поддържат от Canonical за компютри HP. За повече
информация отидете на страницата за търсене на сертифициран хардуер за Ubuntu Desktop на
http://www.ubuntu.com/certification/desktop и потърсете своя компютър.
Използване на диска с драйвери на HP
Ubuntu не изисква регистрация за получаване на актуализации на софтуерни пакети. Актуализациите
може да се получат от различни „хранилища“ в уеб чрез използването на различни инструменти,
вградени в операционната система. Интернет връзка и прокси са всичко, което може да ви е
необходимо.
Предоставеният от HP диск с драйвери на Linux за Ubuntu е базиран на същия механизъм, за да
отговори на зависимостите по време на инсталирането. Затова по същия начин е необходим достъп до
интернет, както и възможност за промяна на текущата сесия на потребителя в такава с права на
администратор.
В някои случаи графичните драйвери с права на производителите, които са тествани от HP, може да са
единствените „полезни данни“, доставени с диска с драйвери.
Инсталиране на SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
25
1.
Инсталирайте операционната система от свой собствен носител за инсталация.
Ubuntu може да се намери без заплащане на http://www.ubuntu.com.
2.
Рестартирайте компютъра.
3.
Поставете диска с драйвери на HP. Софтуерът за инсталиране на драйвери се стартира
автоматично.
4.
Когато получите запитване за администраторска парола, въведете паролата в полето.
5.
Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате драйверите, подходящи за вашата
конфигурация на хардуера.
Графични драйвери с права на производителите
Повечето компютри HP могат да бъдат поръчани с графични карти, които са минали през подробна
проверка от HP. Вижте Linux Hardware Matrix for HP Workstations (Хардуерна матрица Linux за работни
станции HP) на http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix за списък с поддържаните карти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички графични карти се поддържат на всеки компютър. Ограничения по принцип
възникват за карти, които използват голямо количество мощност при компютри с по-ниска мощност.
HP поддържа графични драйвери с права на производители, явяващи се трети лица. Списъкът на
търговците на графични компоненти е наличен в предварително заредените SLED 11 и Ubuntu за
компютри от серия Z, както и в поддръжката на HP на https://support.hp.com/us-en/products/
workstations-thin-clients/.
Тези драйвери с права на производителите не са стандартна част от RHEL, SLED или Ubuntu
дистрибуциите, тъй като не са с отворен код. По-нови версии на драйвери от тези в сайта за поддръжка
на HP се поддържат директно от търговците.
26
Глава 5 Настройка на Linux
6
Актуализиране на компютъра
HP работи постоянно за подобряване на цялостната работа на потребителя с компютъра. За да се
гарантира, че компютърът използва максимално последните подобрения, HP препоръчва да
инсталирате редовно най-новите актуализации на BIOS, драйверите и софтуера.
Актуализиране на компютъра след първото стартиране
След успешно зареждане на компютъра за първи път следвайте тези насоки, за да се уверите, че
компютърът е актуализиран:
●
Уверете се, че е заредена последната версия на системната BIOS. Вижте Актуализиране на BIOS
на страница 27.
●
Уверете се, че са инсталирани най-новите драйвери за системата. Вижте Надстройка на драйвери
за устройство на страница 28.
●
Запознайте се с наличните източници на информация от HP. Вижте Откриване на източници на
информация на HP на страница 1.
●
Помислете за абонамент за Driver Alerts (Известия за драйвери) на https://h41369.www4.hp.com/
alerts-signup.php.
Актуализиране на BIOS
За да получите най-добра производителност, определете версията на BIOS на компютъра и я
надстройте, ако е необходимо.
Определяне на текущата версия на BIOS
За да определите текущата версия на BIOS:
1.
Натиснете Esc по време на стартиране (зареждане).
2.
Натиснете F10, за да влезете в Computer Setup (F10).
3.
Изберете Main (Главни), а след това изберете System Information (Системна информация).
Отбележете версията на BIOS на компютърната система.
ЗАБЕЛЕЖКА: За процедурите за надстройка на BIOS, както и настройките на Computer Setup
(F10) в менюто на BIOS, вижте Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка)
на http://www.hp.com/support.
Актуализиране на компютъра след първото стартиране
27
Надстройка на BIOS
За да откриете и да изтеглите последната налична версия на BIOS, която включва последните
подобрения:
1.
Отидете на https://support.hp.com/us-en/products/workstations-thin-clients/.
2.
Посочете своя продукт.
3.
Изберете Software and Drivers (Софтуер и драйвери).
4.
Следвайте инструкциите, за да намерите най-новата версия на BIOS, налична за компютъра.
5.
Сравнете версията на BIOS на компютъра с версиите на BIOS на уеб сайта (вижте Определяне на
текущата версия на BIOS на страница 27). Ако версията на BIOS на уеб сайта е същата като
версията на вашата система, не се налага по-нататъшно действие.
6.
Ако версията на BIOS на уеб сайта е по-нова от тази на вашата система, изтеглете подходящата
версия за компютъра. Следвайте инструкциите в бележките към изданието, за да завършите
инсталирането.
Надстройка на драйвери за устройство
Ако инсталирате периферно устройство (например принтер, адаптер за дисплей или мрежова карта),
проверете дали имате заредени най-новите драйвери за устройствата. Ако сте закупили устройството
от HP, посетете уеб сайта на HP, за да изтеглите най-новите драйвери за устройството. Тези драйвери са
тествани с цел да се гарантира най-добра съвместимост между вашето устройство и компютъра на HP.
Ако не сте закупили вашето устройство от HP, HP препоръчва първо да отидете на уеб сайта на HP, за да
видите дали вашето устройство и драйверите му са тествани за съвместимост с компютър на HP. Ако
няма наличен драйвер, посетете уеб сайта на производителя на устройството, за да изтеглите найновите драйвери.
За да надстроите драйверите за устройството:
1.
Посетете https://support.hp.com/us-en/products/workstations-thin-clients/ и изберете своя продукт.
2.
Следвайте инструкциите, за да намерите най-новите налични драйвери за компютъра.
Ако необходимият драйвер не е намерен, вижте уеб сайта на производителя на периферното
устройство.
28
Глава 6 Актуализиране на компютъра
7
Поддръжка, диагностика и отстраняване
на незначителни неизправности
Изключване на компютъра
За да изключите по правилен начин компютъра, изключете софтуера на операционната система.
ВНИМАНИЕ: HP не препоръчва задържането на бутона на захранването за изключване на системата.
Това може да доведе до загуба на данни на потребителя и да повреди устройството за съхранение на
данни. Ако системата стане нестабилна и друга алтернатива не е достъпна, дайте достатъчно време на
системата за пълно възстановяване след рестартиране на компютъра. Това може да отнеме няколко
минути, особено при по-голям капацитет или при немагнитни твърди устройства. За повече
информация вижте Risks of unexpected power loss on solid state drives (Опасност от неочаквана загуба на
захранване при немагнитни твърди дискове) на http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/
4AA6-1470ENW.pdf. Техническите спецификации на компютъра HP могат също да бъдат отворени от
HP Performance Advisor.
▲
Щракнете върху иконата Старт, щракнете върху Захранване, а след това изберете Изключване.
– или –
▲
От лентата на задачите въведете настройки, изберете Настройки, въведете изключване, след
което щракнете върху Изключване на компютъра.
Ако имате проблем
За да диагностицирате и решите проблеми, HP препоръчва метод на последователно отстраняване на
неизправности:
●
Визуална проверка
●
Мигащи или звукови кодове
●
Отстраняване на основни проблеми, включително HP PC Hardware Diagnostics
●
Поддръжка на HP
●
Възстановяване на системата
За повече информация вижте Архивиране и възстановяване на страница 17.
Тези стратегии за отстраняване на неизправности са разяснени в разделите по-долу.
За повече информация
Можете да намерите повече информация за отстраняване на неизправности в изчерпателното
Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) (само на английски език), налично
на адрес http://www.hp.com/support.
Изключване на компютъра
29
Визуална проверка
Ако имате проблем с компютъра, монитора или софтуера, общите предложения по-долу може да ви
помогнат да изолирате и фиксирате проблема, преди да предприемете други действия.
При стартиране
●
Проверете дали компютърът е включен в работещ електрически контакт.
●
Извадете всички оптични дискове и USB флаш устройства, преди да стартирате компютъра.
●
Уверете се, че компютърът е включен и че индикаторът на захранването свети.
●
Ако сте инсталирали операционна система, различна от фабрично инсталираната операционна
система, проверете дали тя се поддържа от вашата система, като посетите http://www.hp.com/go/
quickspecs.
●
Уверете се, че панелът на дисплея свети.
●
Ако имате допълнителен външен монитор:
–
Проверете дали мониторът е включен в работещ електрически контакт.
–
Уверете се, че мониторът е включен и зеленият индикатор на монитора свети.
–
Ако мониторът е затъмнен, усилете яркостта и контраста.
По време на работа
●
Звуковите сигнали и мигащите индикатори на компютъра са кодове за грешки, които ви помагат
да диагностицирате проблеми. За повече информация относно тълкуването на тези кодове вижте
раздела Диагностика на светлинни и звукови кодове в Maintenance and Service Guide
(Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра.
●
Натиснете и задръжте произволен клавиш. Ако системата издаде звуков сигнал, значи
клавиатурата работи нормално.
●
Проверете всички кабели за разхлабени или неправилни връзки.
●
Събудете компютъра с натискане на бутона на захранването или произволен клавиш на
клавиатурата. Ако системата остане в режим на готовност, изключете системата, като натиснете и
задържите бутона на захранването за поне четири секунди. След това натиснете бутона на
захранването отново, за да рестартирате системата.
Ако системата не се изключи, извадете захранващия кабел, изчакайте няколко секунди и го
включете пак. Ако системата не се рестартира, натиснете бутона на захранването.
30
●
Проверете дали всички необходими драйвери за устройства са инсталирани. Например, ако сте се
свързали принтер, трябва да инсталирате драйвер на принтер.
●
Ако работите в мрежа, използвайте друг кабел, за да включите компютъра към мрежовата
връзка. Ако все още не можете да установите връзка, може да има проблем с мрежовия конектор.
●
Ако наскоро сте добавили нов хардуер, премахнете хардуера, за да видите дали компютърът
функционира правилно.
●
Ако наскоро сте инсталирали нов софтуер, деинсталирайте софтуера, за да видите дали
компютърът функционира правилно.
●
Ако панелът на дисплея на многофункционален компютър е празен, отворете компютъра и се
уверете, че двата края на кабела между системната платка и панела на дисплея са свързани. Ако
използвате графична карта, се уверете, че картата е инсталирана правилно.
Глава 7 Поддръжка, диагностика и отстраняване на незначителни неизправности
●
Надстройте BIOS. Може да е излязло ново издание на BIOS, което поддържа нови функции или
коригира вашия проблем.
●
За по-подробна информация вижте главата за отстраняване на неизправности в Maintenance and
Service Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) на http://www.hp.com/support.
Самостоятелна поправка от клиента
Чрез програмата за самостоятелна поправка от клиента можете да поръчате резервна част и да
инсталирате частта без техническа помощ от HP на място. Самостоятелна поправка от клиента може да
е необходима за някои компоненти. За повече информация посетете http://www.hp.com/go/selfrepair и
изберете своя продукт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои компоненти не отговарят на условията за Самостоятелна поправка от клиента и
трябва да се върнат на HP за сервиз. Позвънете на отдела за поддръжка за допълнителни инструкции,
преди да се опитате да извадите или да поправите тези компоненти.
Мигащи или звукови кодове: тълкуване на POST диагностичните светодиодни
и звукови кодове
Ако индикаторът за захранването мига или ако чувате звукови сигнали, вижте Maintenance and Service
Guide (Ръководство за сервиз и поддръжка) (само на английски език) за тълкуване и препоръчителни
действия.
Основна информация за отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато компютърът е включен към променливотоков захранващ източник,
системната платка винаги е под напрежение. За да намалите риска от нараняване от електрически
удар и/или горещи повърхности, извадете захранващия кабел от стенния контакт и оставете
вътрешните компоненти на системата да се охладят, преди да ги докосвате.
Ако имате проблеми с компютъра, опитайте съответните решения, описани в предишните раздели и
обобщени по-долу, за да се опитате да конкретизирате проблема, преди да се обаждате за техническа
поддръжка.
●
Ако екранът е празен, включете монитора в друг видео порт на компютъра, ако има такъв. Също
така можете да смените монитора с такъв, за който сте сигурни, че работи правилно.
●
Ако работите в мрежа:
–
Използвайте друг мрежов кабел, за да свържете компютъра към мрежата.
–
Свържете друг компютър с друг кабел към мрежата.
Ако проблемът не бъде разрешен, мрежовият куплунг на компютъра или розетката за мрежата
може да са повредени.
●
Ако наскоро сте добавили нов хардуер, премахнете хардуера.
●
Ако наскоро сте инсталирали нов софтуер, деинсталирайте софтуера.
●
Ако компютърът се включи, но не зареди операционната система, стартирайте помощната
програма за диагностика преди зареждане HP PC Hardware Diagnostics. Вижте Използване на HP PC
Hardware Diagnostics UEFI на страница 35.
●
Ако компютърът зареди операционната система и има достъп до интернет, можете да
осъществите достъп до HP Instant Support Professional Edition на http://www.hp.com/go/ispe.
Ако имате проблем
31
Поддръжка на HP
Онлайн поддръжка
Онлайн източниците на информация за поддръжка включват уеб базирани инструменти за
отстраняване на неизправности, бази данни с технически статии, изтегляне на драйвери и корекции,
онлайн общности и услуги за известия за промяна на продукти.
Следните уеб сайтове са също налични:
●
http://www.hp.com – Осигурява полезна информация за продукти.
●
http://www.hp.com/support – Предоставя най-новата онлайн документация и техническа
поддръжка по света.
●
https://support.hp.com/us-en/products/workstations-thin-clients/ – Предоставя информация за
техническа поддръжка за компютри.
●
http://www.hp.com/support/workstation_swdrivers – Предоставя достъп до софтуер и драйвери за
компютри.
Поддръжка за клиенти за работни станции и тънки клиенти
1.
Отидете на https://support.hp.com/us-en/products/workstations-thin-clients/.
2.
Потърсете своя продукт.
3.
Изберете Отстраняване на неизправности.
4.
Изберете проблема, който отстранявате.
Препоръки, бюлетини и съобщения
За да намерите препоръки, бюлетини и съобщения:
1.
Отидете на https://support.hp.com/us-en/products/workstations-thin-clients/.
2.
Посочете своя продукт.
3.
Изберете Advisories (Препоръки) или Bulletins and Notices (Бюлетини и съобщения).
4.
Изберете елемент за преглед.
Известия за промяна на продукти
Известията за промяна на продукти (PCN) са своевременни известия за промени на продукти, които се
получават в рамките на 30 до 60-дневен прозорец от датата на влизане в сила на промяната в процеса
на производство. PCN известията дават на клиентите предварително уведомление за промените на
продукта, например актуализирана версия на BIOS, която може да решите да изтеглите, преди
промяната на продукта да бъде необходима. За да видите списък с всички PCN, отидете на страницата
Bulletins and Notices (Бюлетини и съобщения) за вашия продукт.
Обаждане на отдела за поддръжка
Понякога може да срещнете проблем, който изисква поддръжка. Преди да се обадите на отдела за
поддръжка:
32
●
Осигурете готовност и достъп до компютъра.
●
Запишете си серийния номер на компютъра, номера на продукта, името на модела и номера на
модела и ги пригответе пред вас. Тази информация е предоставена върху етикети. За
местоположенията на етикетите вижте Информация за продукта на страница 1.
Глава 7 Поддръжка, диагностика и отстраняване на незначителни неизправности
●
Отбележете всички приложими съобщения за грешки.
●
Отбележете добавените опции.
●
Отбележете операционната система.
●
Отбележете всеки хардуер или софтуер на трето лице.
●
Отбележете подробните данни за мигащи индикатори отпред на компютъра (за изправени и
легнали настолни конфигурации) или отстрани на компютъра (за многофункционални
конфигурации).
●
Отбележете приложенията, които сте използвали, когато сте срещнали проблема.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се обаждате за обслужване или поддръжка, може да ви попитат за номера на
продукта (например: PS988AV) на компютъра. Ако компютърът има номер на продукт, той се намира по
принцип до 10- или 12-цифрения сериен номер на компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА:
компютъра.
Етикетите със серийния номер и номера на продукт се намират на задния панел на
За телефонния номер за поддръжка отидете на http://www.hp.com/support, изберете своя регион и
след това от Поддръжка за клиенти изберете Свързване с поддръжката.
Откриване на гаранционна информация
За да намерите гаранционна информация, отидете на http://www.hp.com/support. Услугите HP Care Pack
предлагат разширени сервизни нива и удължават стандартната гаранция на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА: За информация относно продажби и удължения на гаранцията (HP Care Packs) се
обърнете към местния упълномощен сервиз или търговец.
Ако имате проблем
33
8
Използване на HP PC Hardware Diagnostics
Използване на HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP PC Hardware Diagnostics Windows е базирана на Windows помощна програма, която позволява да се
изпълняват тестове за диагностика, за да се определи дали хардуерът на компютъра функционира
правилно. Инструментът се изпълнява в рамките на операционната система Windows, за да се
диагностицират неизправности в хардуера.
Ако HP PC Hardware Diagnostics Windows не е инсталиран на вашия компютър, първо трябва да го
изтеглите и инсталирате. За да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics Windows, вижте Изтегляне на HP
PC Hardware Diagnostics Windows на страница 34.
След като HP PC Hardware Diagnostics Windows е инсталиран, извършете следните стъпки за достъп до
него от „Помощ и поддръжка на HP“ или HP Support Assistant.
1.
За достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от „Помощ и поддръжка на HP“:
а.
Изберете бутона Старт, след което изберете Помощ и поддръжка на HP.
б.
Щракнете с десния бутон върху HP PC Hardware Diagnostics Windows, изберете Още, след
което изберете Изпълни като администратор.
– или –
За достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от HP Support Assistant:
а.
Въведете support в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете
приложението HP Support Assistant.
– или –
Изберете иконата с въпросителен знак в лентата на задачите.
2.
б.
Изберете Troubleshooting and fixes (Отстраняване на неизправности и корекции).
в.
Изберете Diagnostics (Диагностика), след което изберете HP PC Hardware Diagnostics
Windows.
Когато инструментът се отвори, изберете типа тест за диагностика, който желаете да изпълните,
след което изпълнете инструкциите на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА:
3.
Ако е необходимо да спрете тест за диагностика, изберете Cancel (Отказ).
Когато HP PC Hardware Diagnostics Windows открие неизправност, която изисква подмяна на
хардуера, се генерира 24-цифров ИД код за повреда. За помощ при отстраняване на проблема се
свържете с поддръжката и предоставете ИД кода за повреда.
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows
34
●
Инструкциите за изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows са предоставени само на
английски език.
●
Трябва да използвате компютър с Windows, за да изтеглите този инструмент, защото са
предоставени само .exe файлове.
Глава 8 Използване на HP PC Hardware Diagnostics
Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics Windows
За да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics Windows, изпълнете следните стъпки:
1.
Отидете на http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Показва се началната страница на HP PC
Diagnostics.
2.
В раздел HP PC Hardware Diagnostics изберете Download (Изтегляне), след което изберете
местоположението за инсталиране:
За да изпълните инструмента на компютъра си, го изтеглете на работния плот на компютъра.
– или –
За да изпълните инструмента от USB флаш устройство, го изтеглете на USB флаш устройство.
3.
Изберете Run (Изпълнение).
Изтегляне на HP Hardware Diagnostics Windows чрез име или номер на продукта (само при
някои продукти)
ЗАБЕЛЕЖКА: За някои продукти може да е необходимо да изтеглите софтуера на USB флаш
устройство, като използвате името или номера на продукта.
За да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics Windows чрез име и номер на продукта (само при някои
продукти), изпълнете следните стъпки:
1.
Отидете на http://www.hp.com/support.
2.
Изберете Get software and drivers (Получаване на софтуер и драйвери), след което въведете
името или номера на продукта.
3.
В раздел HP PC Hardware Diagnostics изберете Download (Изтегляне), след което изберете
местоположението за инсталиране:
За да изпълните инструмента на компютъра си, го изтеглете на работния плот на компютъра.
– или –
За да изпълните инструмента от USB флаш устройство, го изтеглете на USB флаш устройство.
4.
Изберете Run (Изпълнение).
Инсталиране на HP PC Hardware Diagnostics Windows
За да инсталирате HP PC Hardware Diagnostics Windows, изпълнете следните стъпки:
▲
Навигирайте до папката на компютъра или флаш устройството, където е изтеглен .exe файлът,
щракнете два пъти върху .exe файла, след което изпълнете инструкциите на екрана.
Използване на HP PC Hardware Diagnostics UEFI
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – унифициран интерфейс за
разширяем фърмуер) позволява да се изпълняват тестове за диагностика, за да се определи дали
хардуерът на компютъра функционира правилно. Инструментът се изпълнява извън операционната
система, така че да изолира хардуерните неизправности от проблеми, възникнали от грешки в
операционната система или други софтуерни компоненти.
Ако компютърът не зареди в Windows, можете да използвате HP PC Hardware Diagnostics UEFI за
диагностициране на проблеми с хардуера.
Използване на HP PC Hardware Diagnostics UEFI
35
Когато HP PC Hardware Diagnostics UEFI открие неизправност, която изисква подмяна на хардуера, се
генерира 24-цифров ИД код за повреда. За помощ при отстраняване на проблема се свържете с
поддръжката и предоставете ИД кода за повреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да стартирате диагностика на трансформируем компютър, компютърът трябва да е в
режим на преносим компютър и трябва да използвате прикачената клавиатура.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако е необходимо да спрете тест за диагностика, натиснете esc.
Стартиране на HP PC Hardware Diagnostics UEFI
За да стартирате HP PC Hardware Diagnostics UEFI, изпълнете следните стъпки:
1.
Включете или рестартирайте компютъра, след което бързо натиснете esc.
2.
Натиснете f2.
Системата BIOS търси три места за инструменти за диагностика в следния ред:
а.
Свързано USB флаш устройство
ЗАБЕЛЕЖКА: За да изтеглите инструмента HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш
устройство, вижте Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI
на страница 36.
3.
б.
Твърд диск
в.
BIOS
Когато се отвори инструментът за диагностика, изберете типа тест за диагностика, който желаете
да изпълните, след което изпълнете инструкциите на екрана.
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство
Изтеглянето на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство може да бъде полезно в
следните ситуации:
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI не е включен в предварително инсталирания образ.
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI не е включен в дела на HP Tool.
●
Твърдият диск е повреден.
ЗАБЕЛЕЖКА: Инструкциите за изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI са предоставени само на
английски език и трябва да използвате компютър с Windows, за да изтеглите и да създадете средата за
поддръжка на UEFI на HP, защото се предлагат само .exe файлове.
Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI
За да изтеглите най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство:
36
1.
Отидете на http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Показва се началната страница на HP PC
Diagnostics.
2.
В раздел HP PC Hardware Diagnostics UEFI изберете Download UEFI Diagnostics (Изтегляне на UEFI
диагностика), след което изберете Run (Изпълнение).
Глава 8 Използване на HP PC Hardware Diagnostics
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта (само при някои
продукти)
ЗАБЕЛЕЖКА: За някои продукти може да е необходимо да изтеглите софтуера на USB флаш
устройство, като използвате името или номера на продукта.
За да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта (само при някои
продукти) на USB флаш устройство:
1.
Отидете на http://www.hp.com/support.
2.
Въведете името или номера на продукта, изберете своя компютър, след което изберете
операционната система.
3.
В раздел Diagnostics (Диагностика) изпълнете инструкциите на екрана, за да изберете и изтеглите
конкретната версия на UEFI диагностика за вашия компютър.
Използване на настройките на Remote HP PC Hardware
Diagnostics UEFI (само при някои продукти)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI е функция на фърмуера (BIOS), която изтегля HP PC Hardware
Diagnostics UEFI на вашия компютър. Тя може след това да изпълни диагностика на компютъра и да
качи резултатите на предварително конфигуриран сървър. За повече информация относно Remote HP
PC Hardware Diagnostics UEFI отидете на http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags, след което изберете
Find out more (Научете повече).
Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ЗАБЕЛЕЖКА: Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI е наличен също така като Softpaq, който може
да бъде изтеглен на сървър.
Изтегляне на най-новата версия на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
За да изтеглите най-новата версия на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, изпълнете следните
стъпки:
1.
Отидете на http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Показва се началната страница на HP PC
Diagnostics.
2.
В раздел HP PC Hardware Diagnostics UEFI изберете Download Remote Diagnostics (Изтегляне на
дистанционна диагностика), след което изберете Run (Изпълнение).
Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта
ЗАБЕЛЕЖКА: За някои продукти може да е необходимо да изтеглите софтуера, като използвате
името или номера на продукта.
За да изтеглите Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта, изпълнете
следните стъпки:
1.
Отидете на http://www.hp.com/support.
2.
Изберете Get software and drivers (Получаване на софтуер и драйвери), въведете името или
номера на продукта, изберете своя компютър, след което изберете операционната система.
3.
В раздел Diagnostics (Диагностика) изпълнете инструкциите на екрана, за да изберете и изтеглите
версията на Remote UEFI (Дистанционен UEFI) за продукта.
Използване на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (само при някои продукти)
37
Персонализиране на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Като използвате настройката Remote HP PC Hardware Diagnostics в Computer Setup (BIOS), можете да
извършвате следните персонализации:
●
Задавате график за стартиране на диагностика без надзор. Можете също така да стартирате
диагностиката незабавно в интерактивен режим, като изберете Execute Remote HP PC Hardware
Diagnostics (Изпълнение на Remote HP PC Hardware Diagnostics).
●
Задавате местоположението за изтегляне на диагностичните инструменти. Тази функция
осигурява достъп до инструменти от уеб сайта на HP или от сървър, който е бил предварително
конфигуриран за използване. Вашият компютър не изисква традиционно локално място за
съхранение (например дисково устройство или USB флаш устройство) за стартиране на
отдалечена диагностика.
●
Задавате местоположение за съхранение на резултатите от теста. Можете също да зададете
настройките за потребителско име и парола, използвани за качване.
●
Показвате информация за състоянието от стартирана преди това диагностика.
За да персонализирате настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, изпълнете следните
стъпки:
1.
Включете или рестартирайте компютъра и когато се появи емблемата на HP, натиснете f10, за да
влезете в Computer Setup.
2.
Изберете Advanced (Разширени), след което изберете Settings (Настройки).
3.
Изберете какво искате да персонализирате.
4.
Изберете Main (Главни), след това Save Changes and Exit (Запис на промените и изход), за да
запазите настройките си.
Промените ще влязат в сила, когато компютърът се рестартира.
38
Глава 8 Използване на HP PC Hardware Diagnostics
9
Редовна поддръжка
Общи предпазни мерки за безопасност при почистване
●
Никога не използвайте разтворители или запалими разтвори за почистване на компютъра.
●
Никога не потапяйте никой от компонентите във вода или почистващи разтвори; напоете чиста
кърпа с течността и след това използвайте кърпата за компонента.
●
Винаги изключвайте компютъра преди почистване на клавиатурата, мишката или
вентилационните отвори.
●
Винаги откачвайте клавиатурата, преди да я почистите.
●
Когато почиствате клавиатурата, носете предпазни очила, оборудвани със странични защитни
протектори.
Почистване на шасито
●
Следвайте предпазните мерки, описани в Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и
поддръжка) за компютъра, преди почистване на компютъра.
●
За да премахнете леки петна или замърсяване, използвайте чиста вода с чиста кърпа или тампон
без власинки.
●
За по-устойчиви петна използвайте препарат за миене на домакински съдове, разтворен с вода.
Изплакнете добре, като забършете повърхността с кърпа или тампон, навлажнени с чиста вода.
●
За упорити петна използвайте изопропанол. Не се налага изплакване, защото спиртът се изпарява
бързо и не оставя следи.
●
След като почистите, винаги избърсвайте компютъра с чиста кърпа без власинки.
●
От време на време почиствайте вентилационните отвори на компютъра. Мъх или други чужди
материи могат да блокират вентилационните отвори и да ограничат въздухообмена.
Почистване на клавиатурата
ВНИМАНИЕ: Използвайте предпазни очила, оборудвани със странични защитни протектори, преди да
се опитате да почистите замърсявания под клавишите.
●
Ако клавиатурата разполага с превключвател за включване/изключване, го изключете.
●
Следвайте предпазните мерки, описани в Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и
поддръжка) за компютъра, преди почистване на компютъра.
●
Видимите замърсявания под или между клавишите могат да се отстранят с прахосмукачка или
изтръскване.
●
Флакон с въздух под налягане може да се използва за почистване на замърсявания под
клавишите. Бъдете внимателни, тъй като прекалено силното налягане на въздуха може да
отмести смазките под широките клавиши.
Общи предпазни мерки за безопасност при почистване
39
●
За да извадите даден клавиш, използвайте специално предназначен инструмент за изваждане на
клавиши, за да предотвратите повреда на клавишите. Този инструмент е наличен при много
доставчици на електронни стоки.
ВНИМАНИЕ: Никога не изваждайте широк клавиш (като клавиша за интервал) от клавиатурата.
Ако тези клавиши се извадят или поставят неправилно, клавиатурата може да не функционира
правилно.
●
Почиствайте под клавишите с тампон, навлажнен с изопропанол, който е изстискан след това.
Внимавайте да не избършете смазките, необходими за правилното функциониране на клавишите.
Оставете частите да изсъхнат на въздух преди повторно сглобяване.
●
Използвайте пинцети, за да премахнете всички влакна или прах в ограничените области.
Почистване на монитора
●
Следвайте предпазните мерки, описани в Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и
поддръжка) за компютъра, преди почистване на монитора.
●
За да почистите монитора, избършете екрана на монитора с кърпичка, предназначена за
почистване на монитори, или с чиста кърпа, навлажнена с вода.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте спрейове или аерозоли директно върху екрана – може да се
процеди течност в корпуса и да повреди някой компонент.
Никога не използвайте разтворители или запалими течности върху монитора, това може да
доведе до повреда на дисплея или корпуса.
Почистване на мишката
40
1.
Следвайте предпазните мерки, описани в Maintenance and Service Guide (Ръководство за сервиз и
поддръжка) за компютъра, преди почистване на мишката.
2.
Ако мишката разполага с превключвател за включване/изключване, го изключете.
3.
Избършете корпуса на мишката с влажна кърпа.
4.
Почистете следните компоненти според насоките:
●
Лазер или светодиод – Използвайте памучен тампон, навлажнен с почистващ разтвор, за да
изчеткате внимателно навън целия прах около лазера или светодиода, след което
избършете отново със сух тампон. Не бършете лазера или светодиода директно с тампона.
●
Колело за превъртане – Напръскайте с флакон с въздух под налягане в отвора между
колелото за превъртане и бутоните. Не продухвайте с въздух директно върху дадена точка
за много дълъг период, за да не се образува кондензация.
●
Топче за навигация – Извадете и почистете топчето за навигация, отстранете всякакви
замърсявания от гнездото на топчето, избършете гнездото със суха кърпа и сглобете отново
мишката.
Глава 9 Редовна поддръжка
10 Достъпност
HP проектира, произвежда и предлага за продажба продукти и услуги, които могат да се използват от
всеки, включително хора с увреждания, както самостоятелни, така и със съответни устройства за хора
с увреждания. За достъп до най-новата информация за достъпността на HP посетете
http://www.hp.com/accessibility.
Поддържани помощни технологии
Продуктите на HP поддържат широк спектър от помощни технологии на различни операционни
системи и могат да се конфигурират за работа с допълнителни помощни технологии. Използвайте
функцията за търсене на своето устройство, за да намерите повече информация относно помощните
функции.
ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация за конкретен помощен продукт се свържете с отдела за
поддръжка на клиенти за този продукт.
Връзка с отдела за поддръжка
Ние непрекъснато подобряваме достъпността на нашите продукти и услуги и приветстваме отзиви от
страна на потребителите. Ако имате проблем с продукт или искате да ни съобщите за функции за
достъпност, които са ви помогнали, се свържете с нас на телефон +1 (888) 259-5707 от понеделник до
петък, от 6 до 21 часа северноамериканско планинско време. Ако сте глух(а) или със затруднен слух и
използвате TRS/VRS/WebCapTel, свържете се с нас, ако имате нужда от техническа поддръжка или
имате въпроси относно достъпността, като позвъните на телефон +1 (877) 656-7058, от понеделник до
петък, от 6 до 21 часа северноамериканско планинско време.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Поддръжката е само на английски език.
Поддържани помощни технологии
41
Азбучен указател
А
актуализиране на компютъра 27
актуализиране на BIOS 27
актуализиране на драйвери за
устройство 28
актуализиране при първо
зареждане 27
надстройка на BIOS 28
определяне на версията на
BIOS 27
архив, създаване 17
архиви 17
Б
бутони
захранване 4, 5, 6, 7
В
връзки
Red Hat сертификация 24
Ubuntu 26
изтегляне на софтуер и
драйвери 24
информация за контакт за HP в
САЩ 32
самостоятелна поправка от
клиента, HP 31
страница за търсене на бюлетин
за сертификация за SUSE 25
Хардуерна матрица Linux за
компютри HP 23
възстановяване 17
HP Recovery Manager 20
USB флаш устройство 21
дискове 18, 21
дял на HP Recovery 19
използване на носители на HP
Recovery 19
мултимедия 21
поддържани дискове 18
система 20
стартиране 21
възстановяване на системата 20
възстановяване от минимизиран
образ 21
42
Азбучен указател
Г
гаранционна информация 33
готови за Linux системи
Linux, версии 23
създаване на диск 23
графични карти, типове 13
Д
дисково устройство, индикатор,
идентифициране 4, 5
диск с драйвери на HP
RHEL настройка 24
SLED настройка 25
настройка на Ubuntu 25
достъпност 41
драйвери, актуализиране 28
дял за възстановяване,
премахване 22
дял на HP Recovery
възстановяване 21
изваждане 22
З
захранване, бутон,
идентифициране
4, 5, 6, 7
И
известия за промяна на продукти
32
извод, захранване 6, 8
извод за захранване,
идентифициране 6, 8
изключване на компютъра 29
индикатори
твърд диск 4, 5
инструменти на Windows,
използване 17
К
комбиниран куплунг за аудиоизход
(за слушалки)/аудиовход (за
микрофон), идентифициране 4,
5
компютър, актуализиране 27
компютър, настройка 9
защита 16
настройка, процедури 10
осигуряване на подходяща
вентилация 9
персонализиране на дисплей
15
свързване на монитори 11
компютърни компоненти 4
заден 6
лява страна 6
отпред 4
куплунг за аудиоизход (за
слушалки) 7, 8
куплунг за микрофон
(аудиовход) 6, 8
куплунги
аудиовход (микрофон) 6, 8
аудиоизход (слушалки) 7, 8
за аудиоизход (за слушалки)/
аудиовход (за микрофон),
комбиниран 4, 5
куплунг на аудиовхода (за
микрофон), идентифициране 6,
8
куплунг на аудиоизхода (за
слушалки), идентифициране 7,
8
М
мигащи или звукови кодове 31
минимизиран образ, създаване 20
монитори
графични карти 13
регулиране на дисплея 15
свързване 14
Н
настройка
Linux 23
RHEL 24
SLED 25
Ubuntu 25
Настройки на Remote HP PC
Hardware Diagnostics UEFI
използване 37
персонализиране 38
носител за възстановяване
USB флаш устройство 19
дискове 19
дял на HP Recovery 18
използване 18
създаване с помощта на HP
Cloud Recovery Download
Tool 19
създаване с помощта на
инструменти на Windows 17
създаване чрез HP Recovery
Manager 19
носители на HP Recovery
възстановяване 21
използване 18
носител с драйвери за Red Hat
Linux, RHEL настройка 24
О
оригинална система,
възстановяване 20
отстраняване на неизправности
29
по време на работа 30
при стартиране 30
Самостоятелна поправка от
клиента 31
П
поддръжка 1, 32
бюлетини 32
онлайн 32
препоръки 32
съобщения 32
поддръжка, редовна 39
поддържани дискове,
възстановяване 18
портове
USB SuperSpeed 4, 5, 7, 8
USB SuperSpeed порт с HP Sleep
and Charge 4, 5
USB Type-C SuperSpeed Plus 4
продукт
актуализации 3
диагностика 3
документация 2
информация 1
Р
реда на зареждане, промяна 21
редовна поддръжка 39
Безопасност при почистване
39
почистване на клавиатурата
39
почистване на мишка 40
почистване на монитор 40
почистване на шасито 39
С
Самостоятелна поправка от
клиента 31
слот за защитен кабел,
идентифициране 6, 8
слотове
защитен кабел 6, 8
спецификации, продукт 8
HP Recovery Manager
коригиране на проблеми със
зареждането 21
стартиране 21
L
Linux
HP дискове с драйвери за
Linux 23
RHEL 24
графични драйвери с права на
производителите 26
настройка 23
решения 23
R
RHEL
Linux 24
диск с драйвери на HP 24
настройка 24
носител с драйвери за Red Hat
Linux 24
Т
техническа поддръжка 31
точка за възстановяване на
системата, създаване 17
S
SLED
диск с драйвери на HP
настройка 25
Ф
функции на компютъра
U
Ubuntu
диск с драйвери на HP 25
настройка 25
URL адреси
Red Hat сертификация 24
Ubuntu 26
изтегляне на софтуер и
драйвери 24
информация за контакт за HP в
САЩ 32
самостоятелна поправка от
клиента, HP 31
страница за търсене на бюлетин
за сертификация за SUSE 25
Хардуерна матрица Linux за
компютри HP 23
USB SuperSpeed порт,
идентифициране 4, 5, 7, 8
USB SuperSpeed порт с HP Sleep and
Charge, идентифициране 4, 5
USB Type-C SuperSpeed Plus порт,
идентифициране 4
4
Ч
четец за карти с памет,
идентифициране 4, 5
B
BIOS
актуализиране 27
надстройка 28
определяне на версия
27
H
HP, източници на информация 1
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
използване 35
изтегляне 36
стартиране 36
HP PC Hardware Diagnostics Windows
използване 34
изтегляне 34
поставяне 35
25
Азбучен указател
43
W
Windows
архив 17
носител за възстановяване 17
точка за възстановяване на
системата 17
44
Азбучен указател
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising