HP | EliteDesk 800 G4 Base Model Small Form Factor PC | HP EliteDesk 800 G4 Small Form Factor PC מדריך עזר לרכיבי חומרה

HP EliteDesk 800 G4 Small Form Factor PC מדריך עזר לרכיבי חומרה
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
‫מחשב עסקי ‪HP EliteDesk 800 G4 SFF‬‬
‫‪© Copyright 2018 HP Development Company,‬‬
‫‪L.P.‬‬
‫המידע המובא במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה‪.‬‬
‫תנאי האחריות היחידים התקפים למוצרים של ‪HP‬‬
‫מפורטים בהצהרות האחריות המפורשות המצורפות‬
‫למוצרים ולשירותים אלה‪ .‬אין לפרש דבר מהכתוב‬
‫במסמך זה כבסיס לאחריות נוספת‪ HP .‬לא תישא‬
‫באחריות לתקלות טכניות או לתקלות עריכה או‬
‫להשמטות במסמך זה‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬מאי ‪2018‬‬
‫מק"ט מסמך‪L17286-BB1 :‬‬
‫הודעה אודות המוצר‬
‫תנאי שימוש בתוכנות‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שיכולות מסוימות לא תהיינה זמינות‬
‫במוצר שברשותך‪ .‬כדי לגשת למדריך למשתמש העדכני‬
‫ביותר‪ ,‬היכנס לאתר ‪,http://www.hp.com/support‬‬
‫ובצע את ההוראות המופיעות על גבי המסך‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬בחר ‪( User Guides‬מדריכים למשתמש‪).‬‬
‫על‪-‬ידי התקנה‪ ,‬העתקה‪ ,‬הורדה‪ ,‬או כל צורה אחרת של‬
‫שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב‬
‫זה‪ ,‬הנך מסכים להתקשר בתנאים של הסכם רישיון‬
‫למשתמש הקצה (‪) EULA‬של ‪ .HP‬אם אינך מקבל את‬
‫התנאים של הסכם רישיון זה‪ ,‬הפתרון היחיד הוא‬
‫להחזיר את המוצר כולו בלי שנעשה בו שימוש (חומרה‬
‫ותוכנה )תוך ‪ 14‬יום‪ ,‬על מנת לקבל החזר בהתאם‬
‫למדיניות ההחזרים של המשווק‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא‬
‫בגין המחשב‪ ,‬פנה למשווק‪.‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫מדריך זה מספק מידע בסיסי לשדרוג מחשב עסקי מתוצרת ‪.HP EliteDesk‬‬
‫אזהרה!‬
‫זהירות‪:‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות מוות או פציעה חמורה‪.‬‬
‫מצביע על מצב מסוכן כלומר‪ ,‬מצב שאם לא יימנע תוצאותיו עלולות להיות פציעות קלות עד בינוניות‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬הערה שמציינת שהמידע חשוב אך אינו מתייחס לסיכונים אפשריים (לדוגמה‪ ,‬הודעות המתייחסות לנזקי רכוש‪).‬‬
‫הודעה שמתרה במשתמש כי כשל בביצוע התהליך בדיוק כפי שמתואר עלול לגרום לאובדן נתונים או לנזק לחומרה או‬
‫לתוכנה‪ .‬וכן‪ ,‬הערה שמכילה מידע חיוני שמסביר מושג או את הדרך להשלמת משימה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכיל מידע נוסף שנועד להדגיש או להשלים נקודות חשובות בטקסט הראשי‪.‬‬
‫עצה‪:‬‬
‫עצות מועילות להשלמת משימה‪.‬‬
‫על אודות המדריך‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬מאפייני המוצר ‪1 ................................................................................................................................................‬‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים ‪1 .........................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2 .....................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי לוח הגב ‪3 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪3 ...............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שדרוגי חומרה ‪4 ..................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות שמישות ‪4 ........................................................................................................................................................‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות ‪4 .............................................................................................................................................‬‬
‫פירוק המכסה של המחשב ‪5 ..........................................................................................................................................‬‬
‫החזרת המכסה של המחשב למקומו ‪6 ............................................................................................................................‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי ‪7 ....................................................................................................................................................‬‬
‫פירוק המכסה של תא כונן תקליטורים דק ‪8 .....................................................................................................................‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו ‪9 .......................................................................................................................................‬‬
‫הסרה והתקנה של מסנן אבק אופציונלי בלוח הקדמי ‪10 ..................................................................................................‬‬
‫מעבר מתצורת מחשב שולחני לתצורת הצבה אנכית ‪12 ....................................................................................................‬‬
‫מחברי לוח המערכת ‪13 .................................................................................................................................................‬‬
‫שדרוג זיכרון מערכת ‪14 .................................................................................................................................................‬‬
‫התקנת מודול זיכרון ‪14 ..............................................................................................................................‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה ‪16 ...........................................................................................................................‬‬
‫מיקומי הכוננים ‪21 ......................................................................................................................................................‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים ‪21 ..........................................................................................................................................‬‬
‫פירוק כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ ‪22 ..........................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ ‪24 .......................................................................................................‬‬
‫פירוק כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' ‪26 ......................................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' ‪28 ..................................................................................................................‬‬
‫פירוק כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' ‪32 ......................................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' ‪34 ..................................................................................................................‬‬
‫פרוק והתקנה של כרטיס אחסון שבבי ‪37 ........................................................................................ M.2 SSD‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה ‪40 .............................................................................................................................................‬‬
‫כבל נעילה ‪40 ............................................................................................................................................‬‬
‫מנעול תלוי ‪40 ...........................................................................................................................................‬‬
‫מנעול אבטחה ‪ V2‬למחשב עסקי של ‪41 .................................................................................................. HP‬‬
‫נספח א החלפת סוללה ‪46 .......................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫נספח ב פריקת חשמל סטטי ‪50 .................................................................................................................................‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי ‪50 ............................................................................................................................‬‬
‫שיטות הארקה ‪50 .........................................................................................................................................................‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח ‪51 ...................................................................................‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי ‪51 .....................................................................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן תקליטורים ‪52 ................................................................................................................................‬‬
‫תפעול ‪52 ..................................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי ‪52 ....................................................................................................................................................‬‬
‫בטיחות ‪52 ................................................................................................................................................‬‬
‫הכנה למשלוח ‪52 .........................................................................................................................................................‬‬
‫נספח ד נגישות ‪53 .................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות ‪53 .........................................................................................................................................‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה ‪53 ............................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪54 ............................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפייני המוצר‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים‬
‫מאפייני המחשב עשויים להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬למידע על סיוע ותמיכה טכנית וכדי ללמוד לעומק את מפרטי החומרה‬
‫והתוכנה המותקנים בדגם המחשב שברשותך‪ ,‬הפעל את תוכנית השירות ‪.HP Support Assistant‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להציב דגם מחשב זה בהצבה אנכית או בהצבה אופקית על שולחן העבודה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪1‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫תצורת הכוננים עשויה להשתנות בהתאם לדגם‪ .‬בדגמים מסוימים התא של כונן התקליטורים סגור במכסה‪.‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫‪1‬‬
‫כונן תקליטורים דק (אופציה)‬
‫‪6‬‬
‫מחבר ‪ USB‬תומך בטעינה במצב שינה‬
‫‪2‬‬
‫קורא כרטיסי ‪( SD‬אופציונלי)‬
‫‪7‬‬
‫שקע יציאת שמע (אוזניות)‬
‫‪3‬‬
‫יציאת ‪ USB Type-C‬לטעינה‬
‫‪8‬‬
‫שקע משולב ליציאת שמע (אוזניות‪)/‬כניסת שמע (מיקרופון)‬
‫‪4‬‬
‫מחבר ‪)2( USB SuperSpeed‬‬
‫‪9‬‬
‫נורית פעילות כונן דיסק‬
‫‪5‬‬
‫מחבר ‪USB‬‬
‫‪10‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫הערה‪:‬‬
‫השקע המשולב תומך באוזניות קשת‪ ,‬בקלט קווי מהתקנים חיצוניים‪ ,‬או בערכות ראש מסוג ‪.CTIA‬‬
‫הערה‪ :‬הנורית על לחצן ההפעלה מאירה כרגיל בלבן כאשר המחשב פעיל‪ .‬אם הנורית מהבהבת באדום‪ ,‬יש בעיה במחשב והנורית מציגה קוד אבחון‪ .‬עיין‬
‫במדריך ‪( Maintenance and Service Guide‬מדריך תחזוקה ושירות )כדי להבין את משמעות הקוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫רכיבי לוח הגב‬
‫רכיבי לוח הגב‬
‫‪1‬‬
‫שקע כניסת שמע‬
‫‪6‬‬
‫מחברי צג ‪)2( DisplayPort‬‬
‫‪2‬‬
‫יציאה טורית (אופציה)‬
‫‪7‬‬
‫יציאה אופציונלית‬
‫‪3‬‬
‫שקע ‪( RJ-45‬רשת)‬
‫‪8‬‬
‫מחברי ‪)2( USB‬‬
‫‪4‬‬
‫מחבר כבל מתח‬
‫‪9‬‬
‫מחבר ‪)4( USB SuperSpeed‬‬
‫‪5‬‬
‫שקע יציאת שמע המיועד לחיבור התקני שמע המוזנים‬
‫בחשמל‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתוכל להוסיף לדגם שברשותך יציאות אופציונליות נוספות הזמינות לרכישה מ‪.HP-‬‬
‫אם מותקן כרטיס גרפי באחד מחריצי לוח המערכת‪ ,‬ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית במחברי הווידיאו שבכרטיס הגרפי הנפרד ו‪/‬או בכרטיס הגרפי המשולב בלוח‬
‫המערכת‪ .‬כרטיס המסך והתוכנה הספציפיים המותקנים קובעים את אופן הפעולה‪.‬‬
‫ניתן להשבית את הכרטיס הגרפי המובנה בלוח המערכת על‪-‬ידי שינוי ההגדרות ב‪.BIOS F10-‬‬
‫מיקום המספר הסידורי‬
‫לכל מחשב יש מספר סידורי ייחודי ומספר זיהוי מוצר‪ ,‬הממוקמים על המעטה החיצוני של המחשב‪ .‬הקפד שמספרים אלה יהיו‬
‫בידך בעת פניה לשירות לקוחות לצורך קבלת עזרה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫תכונות שמישות‬
‫המחשב מצויד במנגנונים שנועדו להקל על שדרוגו ועל תחזוקתו‪ .‬לביצוע חלק מתהליכי ההתקנה המתוארים בפרק זה נדרש‬
‫מברג כוכב ‪ Torx T15‬או מברג שטוח‪.‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות‬
‫לפני ביצוע שדרוג‪ ,‬ודא שקראת היטב את כל ההוראות‪ ,‬הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריך זה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫להפחתת הסיכון לפגיעה אישית כתוצאה מהתחשמלות‪ ,‬מגע במשטחים חמים או שריפה‪:‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ואפשר לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫יש להימנע מחיבור קווי תקשורת או קווי טלפון למחברי בקר ממשק הרשת (‪).NIC‬‬
‫אל תשבית את תקע ההארקה של כבל החשמל‪ .‬תקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק (מחובר לאדמה )נגיש בכל עת‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את מדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬המדריך מתאר התקנה נכונה של תחנת עבודה‪,‬‬
‫יציבה נכונה וכן הרגלי עבודה נכונים ובריאים עבור משתמשי מחשבים‪ .‬ה מדריך לבטיחות ונוחות גם מספק מידע בטיחות‬
‫חשוב בנוגע לחשמל ומכניקה‪ .‬ניתן למצוא את המדריך לבטיחות ונוחות גם באינטרנט‪ ,‬באתר ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫אזהרה!‬
‫בפנים יש חלקים נעים וחלקים המוזנים במתח‪.‬‬
‫נתק את הזנת המתח לציוד לפני הסרת המארז‪.‬‬
‫התקן בחזרה את המארז ואבטח אותו לפני חיבור הזנת המתח מחדש לציוד‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪,‬‬
‫הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬ראה פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪ 50‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪.‬‬
‫כשהמחשב מחובר למקור מתח חשמלי‪ ,‬לוח המערכת מקבל מתח כל הזמן‪ .‬יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני‬
‫פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תכונות שמישות‬
‫פירוק המכסה של המחשב‬
‫כדי לגשת לרכיבים פנימיים‪ ,‬עליך לפרק את המכסה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד והנח אותו כשחלקו התחתון כלפי מעלה‪.‬‬
‫החלק את תפס השחרור של המכסה שמאלה (‪) 1‬עד שינעל במקומו‪ .‬עתה החלק את המכסה אחורה (‪) 2‬והרם אותו‬
‫מהמחשב (‪).3‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪5‬‬
‫החזרת המכסה של המחשב למקומו‬
‫ודא כי תפס השחרור של המכסה נעול במקומו‪ ,‬הנח את המכסה על המחשב (‪) 1‬והחלק אותו קדימה (‪). 2‬תפס השחרור ינוע‬
‫אוטומטית חזרה ימינה וינעל את המכסה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫החזרת המכסה של המחשב למקומו‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד והנח אותו כשחלקו התחתון כלפי מעלה‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪ .‬ראה פירוק המכסה של המחשב בעמוד ‪.5‬‬
‫הרם את שלוש הלשוניות שבצד המסגרת (‪), 1‬סובב את המסגרת והסר אותה מהמארז (‪).2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪7‬‬
‫פירוק המכסה של תא כונן תקליטורים דק‬
‫בדגמים מסוימים תא כונן התקליטורים סגור במכסה‪ .‬כדי להתקין כונן תקליטורים‪ ,‬עליך להסיר תחילה את המכסה‪ .‬כדי להסיר‬
‫את המכסה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪8‬‬
‫הסר את המכסה ואת הלוח הקדמי של המחשב‪.‬‬
‫לאחר מכן לחץ פנימה את הלשונית שבצד השמאלי של המכסה (‪), 1‬סובב את המכסה והוצא אותו מהלוח הקדמי (‪).2‬‬
‫פירוק המכסה של תא כונן תקליטורים דק‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫הכנס את שלושת התפסים שבצדו התחתון של לוח הצד לתוך החורים המלבניים במארז (‪) 1‬וסובב את צדו העליון של הלוח אל‬
‫המארז (‪) 2‬עד שיינעל בנקישה למקומו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪9‬‬
‫הסרה והתקנה של מסנן אבק אופציונלי בלוח הקדמי‬
‫דגמים מסוימים מצוידים במסנן אבק אופציונלי המורכב בלוח הקדמי‪ .‬מעת לעת‪ ,‬יש לנקות את מסנן האבק כדי למנוע חסימה‬
‫של זרימת האוויר דרך המחשב‪ ,‬עקב הצטברות אבק על המסנן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מסנן אבק אופציונלי להרכבה בלוח הקדמי זמין לרכישה מ‪.HP-‬‬
‫כדי להסיר‪ ,‬לנקות ולהחזיר למקומו מסנן אבק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי להסיר את המסנן אבק‪ ,‬השתמש באצבעותיך כדי לשחרר את הלשוניות במקומות המסומנים באיור שלהלן ולהפריד‬
‫את המסנן מהלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫השתמש במברשת רכה או במטלית כדי לנקות את האבק מהמסנן‪ .‬אם המסנן מלוכלך מאוד‪ ,‬שטוף אותו במים‪.‬‬
‫הסרה והתקנה של מסנן אבק אופציונלי בלוח הקדמי‬
‫‪.5‬‬
‫כדי להחזיר את המסנן האבק‪ ,‬לחץ בחוזקה את הלשוניות במקומות המסומנים באיור שלהלן לתוך הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪11‬‬
‫מעבר מתצורת מחשב שולחני לתצורת הצבה אנכית‬
‫ניתן להשתמש במחשב ‪ Small Form Factor‬בתצורת הצבה אנכית עם מעמד אופציונלי להצבה אנכית שניתן לרכישה מ‪.HP-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כדי לייצב את המחשב בתצורת הצבה אנכית‪ HP ,‬ממליצה להשתמש במעמד אופציונלי להצבה אנכית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את הזזת המחשב ממקומו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫החזק את המחשב כך שצידו הימני פונה כלפי מעלה והצב אותו בתוך הבסיס‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ודא כי בכל הצדדים של המחשב קיים שטח פנוי בגודל של ‪ 10.2‬סנטימטרים (‪ 4‬אינץ )'לפחות‪ ,‬נקי מחפצים‬
‫מפריעים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪12‬‬
‫נעל את התקני האבטחה ששוחררו לצורך הזזת המחשב ממקומו‪.‬‬
‫מעבר מתצורת מחשב שולחני לתצורת הצבה אנכית‬
‫מחברי לוח המערכת‬
‫היעזר באיור ובטבלה שלהלן כדי לזהות את מחברי לוח המערכת בדגם שברשותך‪.‬‬
‫פריט‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח האם של המערכת‬
‫צבע‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫‪ x16 PCI Express‬מואט לקצב ‪x4‬‬
‫‪X4PCIEXP‬‬
‫לבן‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪2‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP2‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪3‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP1‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪4‬‬
‫‪PCI Express x16‬‬
‫‪X16PCIEXP‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪5‬‬
‫‪( DIMM4‬ערוץ ‪)A‬‬
‫‪DIMM4‬‬
‫לבן‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪6‬‬
‫‪( DIMM3‬ערוץ ‪)A‬‬
‫‪DIMM3‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪7‬‬
‫‪( DIMM2‬ערוץ ‪)B‬‬
‫‪DIMM2‬‬
‫לבן‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪8‬‬
‫‪( DIMM1‬ערוץ ‪)B‬‬
‫‪DIMM1‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪9‬‬
‫סוללה‬
‫‪BAT‬‬
‫שחור‬
‫סוללה‬
‫‪10‬‬
‫כרטיס ‪M.2 WLAN 2230‬‬
‫אלחוטי‬
‫שחור‬
‫כרטיס ‪M.2 WLAN‬‬
‫‪11‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA0‬‬
‫כחול כהה‬
‫כונן דיסק ראשי‬
‫‪12‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA2‬‬
‫תכלת‬
‫כל התקן ‪ SATA‬להוציא כונן דיסק ראשי‬
‫‪13‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA1‬‬
‫תכלת‬
‫כל התקן ‪ SATA‬להוציא כונן דיסק ראשי‬
‫‪14‬‬
‫כרטיס שבבי ‪M.2 SSD 2280‬‬
‫‪SSD2‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס אחסון שבבי ‪M.2 SSD‬‬
‫‪15‬‬
‫כרטיס שבבי ‪M.2 SSD 2280‬‬
‫‪SSD1‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס אחסון שבבי ‪M.2 SSD‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪13‬‬
‫שדרוג זיכרון מערכת‬
‫למחשב מצורפים רכיבי ‪ DIMM‬התומכים בקצב נתונים כפול ‪ ,4‬עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני (‪DDR4-‬‬
‫‪).SDRAM‬‬
‫בשקעי הזיכרון בלוח המערכת מותקן מראש מודול זיכרון אחד לפחות‪ .‬כדי לתמוך בזיכרון המרבי‪ ,‬ניתן להתקין בלוח המערכת‬
‫רכיבי זיכרון בקיבולת כוללת של ‪.‬בתצורת ערוץ כפול להשגת ביצועים גבוהים‪64 GB‬‬
‫לפעולה תקינה של המערכת‪ ,‬רכיבי ‪ DIMM‬חייבים לעמוד במפרטים שלהלן‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ 288‬פינים בהתאמה לתקן התעשייה‬
‫התאמה לתקן ‪Unbuffered non-ECC PC4-19200 DDR4-2400 MHz‬‬
‫מודולי זיכרון ‪ 1.2 DDR4-SDRAM‬וולט‬
‫ב‪( CAS latency 15 DDR4 2133 MHz-‬תזמון של ‪)17-17-17‬‬
‫●‬
‫נתוני ‪ JEDEC SPD‬הכרחיים‬
‫●‬
‫טכנולוגיות זיכרון ללא ‪ ECC‬בנפח ‪ 2Gb ,1Gb ,512Mb‬ו‪4Gb-‬‬
‫המחשב תומך באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫מודולי זיכרון חד‪-‬צדדיים ודו‪-‬צדדיים‬
‫מודולי זיכרון נתמכים בנויים על בסיס רכיבי זיכרון ‪ DDR x8‬ו‪ ;x16-‬מודולי זיכרון ‪ DIMM‬הבנויים על בסיס רכיבי זיכרון‬
‫‪ x4 SDRAM‬אינם נתמכים‬
‫הערה‪ :‬המערכת לא תתפקד כראוי אם תתקין מודולי זיכרון שאינם נתמכים‪.‬‬
‫התקנת מודול זיכרון‬
‫בלוח המערכת מותקנים ארבעה שקעי זיכרון‪ ,‬שני שקעים לכל ערוץ‪ .‬השקעים מסומנים בתוויות ‪DIMM3 ,DIMM2 ,DIMM1‬‬
‫ו‪ .DIMM4-‬השקעים ‪ DIMM1‬ו‪ DIMM2-‬פועלים בערוץ זיכרון ‪ .B‬השקעים ‪ DIMM3‬ו‪ DIMM4-‬פועלים בערוץ זיכרון ‪.A‬‬
‫המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב ערוץ יחיד‪ ,‬במצב ערוץ כפול או במצב גמיש‪ ,‬בהתאם לאופן שבו מותקנים רכיבי‬
‫ה‪.DIMM-‬‬
‫הערה‪ :‬תצורות זיכרון של ערוץ יחיד או ערוץ כפול בלתי מאוזן גוררות ביצועי גרפיקה ירודים‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪14‬‬
‫המערכת תפעל במצב ערוץ יחיד כאשר שקעי ה‪ DIMM-‬מאוכלסים בערוץ אחד בלבד‪.‬‬
‫המערכת תתפקד במצב ערוץ כפול בביצועים גבוהים יותר אם קיבולת הזיכרון הכוללת של מודולי ‪ DIMM‬בערוץ ‪ A‬שווה‬
‫לקיבולת הזיכרון הכוללת של מודולי ‪ DIMM‬בערוץ ‪ .B‬הטכנולוגיה ורוחב ההתקן עשויים להשתנות מערוץ לערוץ‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם ערוץ ‪ A‬מאוכלס בשני מודולי ‪ DIMM‬בנפח ‪ 1 GB‬וערוץ ‪ B‬מאוכלס במודול ‪ DIMM‬אחד בנפח ‪ 2 GB‬המערכת‬
‫תתפקד במצב ערוץ כפול‪.‬‬
‫המערכת תתפקד במצב גמיש (‪) flex‬אם קיבולת הזיכרון הכוללת של מודולי ‪ DIMM‬בערוץ ‪ A‬אינה שווה לקיבולת הזיכרון‬
‫הכוללת של מודולי ‪ DIMM‬בערוץ ‪ .B‬במצב גמיש‪ ,‬הערוץ שמאוכלס בכמות הזיכרון הקטנה יותר מכתיב את כמות הזיכרון‬
‫הכוללת המוקצית לערוץ כפול ויתרת הזיכרון מוקצית לערוץ יחיד‪ .‬להשגת מהירות מיטבית‪ ,‬על הערוצים להיות מאוזנים‬
‫כך שכמות הזיכרון הגדולה ביותר תפוזר בין שניהם‪ .‬אם ערוץ אחד יאוכלס ביותר זיכרון מאשר הערוץ השני‪ ,‬יש להקצות‬
‫את הכמות הגדולה יותר לערוץ ‪ .A‬לדוגמה‪ ,‬אם מאכלסים את השקעים במודול ‪ DIMM‬אחד בנפח ‪ 2 GB‬ובשלושה מודולי‬
‫‪ DIMM‬בנפח ‪ 1 GB‬כל אחד‪ ,‬יש לאכלס את ערוץ ‪ A‬במודול ‪ DIMM‬בנפח ‪ 2 GB‬ובמודול ‪ DIMM‬אחד בנפח ‪ ,1 GB‬ואת ערוץ‬
‫‪ B‬יש לאכלס בשני מודולי ‪ DIMM‬הנותרים בנפח ‪ 1 GB‬כל אחד‪ .‬בתצורה זו‪ 4 GB ,‬יתפקדו כערוץ כפול ו‪ 1 GB-‬יתפקדו‬
‫כערוץ יחיד‪.‬‬
‫בכל אחד מהמצבים‪ ,‬מהירות הפעולה המרבית נקבעת על‪-‬ידי רכיב ‪ DIMM‬האיטי ביותר במערכת‪.‬‬
‫שדרוג זיכרון מערכת‬
‫חשוב‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪ .‬ללא תלות‬
‫במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע חשמלי פעיל‪ .‬הוספה או הסרה של מודולי‬
‫זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫השקעים של רכיבי הזיכרון מצוידים במגעי זהב‪ .‬בעת שדרוג זיכרון המחשב‪ ,‬חשוב להשתמש במודולי זיכרון עם מגעי זהב כדי‬
‫למנוע שיתוך ו‪/‬או חמצון כתוצאה מאי‪-‬התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪ ,‬הקפד‬
‫לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף פריקת חשמל סטטי‬
‫בעמוד ‪.50‬‬
‫בעת הטיפול ביחידת זיכרון‪ ,‬היזהר לא לגעת במגעים‪ .‬הנגיעה במגעים עלולה לפגוע ביחידה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪ .‬ללא‬
‫תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע חשמלי פעיל‪ .‬הוספה או הסרה‬
‫של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעה אישית כתוצאה ממגע במשטחים חמים‪ ,‬אפשר לרכיבי המערכת הפנימיים‬
‫להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪15‬‬
‫‪.7‬‬
‫פתח את שני התפסים של שקע מודול הזיכרון (‪), 1‬והכנס את מודול הזיכרון לשקע (‪). 2‬לחץ כלפי מטה על המודול כדי‬
‫להכניסו לשקע ובדוק כדי לוודא שהמודול יושב היטב במקומו‪ .‬ודא שהתפסים נמצאים במצב סגור (‪).3‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד‪ .‬יישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון‪.‬‬
‫אכלס את שקעי ‪ DIMM‬בצבע שחור לפני שקעי ‪ DIMM‬בצבע לבן‪.‬‬
‫לקבלת ביצועים מיטביים‪ ,‬אכלס את השקעים כך שקיבולת הזיכרון תפוזר באופן שווה ככל האפשר בין ערוץ ‪ A‬וערוץ ‪.B‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫חזור על שלב ‪ 7‬להתקנת מודולים נוספים‪.‬‬
‫החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬אם המחשב היה מוצב על מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪ .‬המחשב אמור לזהות אוטומטית‪ ,‬עם הפעלתו את‬
‫הזיכרון הנוסף‪.‬‬
‫‪ .12‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר המכסה הוסר‪.‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫המחשב כולל שני שקעי הרחבה מסוג ‪ PCI Express x1‬שקע הרחבה אחד מסוג ‪ PCI Express x16‬ושקע הרחבה אחד מסוג‬
‫‪ PCI Express x16‬שמואט לשקע ‪.x4‬‬
‫הערה‪ :‬שקעי ‪ PCI Express‬תומכים אך ורק בכרטיסים בפרופיל נמוך‪.‬‬
‫ניתן להתקין כרטיס הרחבה מסוג ‪ x8 ,x4 ,PCI Express x1‬או ‪ x16‬בשקע ‪.PCI Express x16‬‬
‫בתצורות עם שני כרטיסים גרפיים‪ ,‬הכרטיס הראשון (הראשי )חייב להיות מותקן בשקע ‪ PCI Express x16‬שאינו מואט ל‪.x4-‬‬
‫להסרה‪ ,‬החלפה או הוספה של כרטיס הרחבה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪16‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫אתר את השקע הריק הנכון בלוח המערכת ואת חריץ ההרחבה המתאים בגב מארז המחשב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫שחרר את תפס מכסה החריצים‪ ,‬המאבטח את המכסים של החריצים‪ ,‬על‪-‬ידי הרמת הלשונית הירוקה של התפס וסיבוב‬
‫התפס למצב פתוח‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לפני התקנת כרטיס הרחבה‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה או את כרטיס ההרחבה הקיים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפני הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אם אתה מתקין כרטיס הרחבה בשקע ריק‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה המתאים בגב המארז‪ .‬משוך את המכסה‬
‫של החריץ ישר כלפי מעלה והוצא אותו מהחלק הפנימי של המארז‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪17‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫בעת הסרת כרטיס מסוג ‪ ,PCI Express x1‬החזק את הכרטיס בקצותיו וטלטל אותו בזהירות הלוך ושוב‪ ,‬עד לשחרור‬
‫המחברים מהשקע‪ .‬משוך את הכרטיס (‪) 1‬מהשקע כלפי מעלה והרחק אותו מתוך המארז (‪) 2‬כדי להסירו‪ .‬היזהר‬
‫שהכרטיס לא יישרט ממגע עם רכיבים אחרים‪.‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫ג‪.‬‬
‫כדי להוציא כרטיס ‪ ,PCI Express x16‬משוך את תפס החיזוק בצדו האחורי של שקע ההרחבה והרחק אותו‬
‫מהכרטיס (‪), 1‬ואז טלטל בעדינות את הכרטיס מצד לצד‪ ,‬עד לשחרור מלא של המחברים מהשקע‪ .‬משוך את הכרטיס‬
‫(‪) 2‬מהשקע כלפי מעלה והרחק אותו מתוך המארז (‪) 3‬כדי להסירו‪ .‬היזהר שהכרטיס לא יישרט ממגע עם רכיבים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪ .10‬אחסן את הכרטיס שהוסר באריזה אנטיסטטית‪.‬‬
‫‪ .11‬אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬התקן כיסוי חריץ הרחבה לסגירת הפתח‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬לאחר הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬עליך להחליפו בכרטיס חדש או בכיסוי חריץ הרחבה‪ ,‬לצורך קירור תקין של‬
‫הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪19‬‬
‫‪ .12‬להתקנת כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬אחוז בכרטיס בדיוק מעל שקע ההרחבה בלוח המערכת והזז אותו לעבר גב המארז (‪), 1‬כך‬
‫שהתפס התחתון שעל הכרטיס יחליק לתוך החריץ הקטן שבמארז‪ .‬לחץ על הכרטיס כלפי מטה לתוך שקע ההרחבה‬
‫שבלוח המערכת (‪).2‬‬
‫הערה‪ :‬בעת ההתקנה של כרטיס הרחבה‪ ,‬לחץ בחוזקה על הכרטיס כדי לוודא שהמחבר כולו יושב היטב במקומו בשקע‬
‫המיועד לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪ .13‬סובב את תפס מכסה החריצים חזרה למקומו לאבטחת כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר כבלים חיצוניים לכרטיס שהותקן‪ ,‬במידת הצורך‪ .‬חבר כבלים פנימיים ללוח המערכת‪ ,‬במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .15‬החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫‪ .16‬אם המחשב היה מוצב על מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .17‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .18‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר המכסה הוסר‪.‬‬
‫‪ .19‬אם יש צורך בכך‪ ,‬הגדר מחדש את תצורת המחשב‪.‬‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫‪1‬‬
‫תא כונן דיסק משני ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪2‬‬
‫תא כונן דיסק ראשי ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪3‬‬
‫תא כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪4‬‬
‫תא כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ‬
‫הערה‪:‬‬
‫תצורת הכונן במחשב שברשותך עשויה להיות שונה מתצורת הכונן המוצגת לעיל‪.‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫בעת התקנת כוננים‪ ,‬פעל לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫כונן הדיסק הראשי )‪ Serial ATA (SATA‬חייב להיות מחובר למחבר ‪ SATA‬הראשי בצבע כחול כהה בלוח המערכת המסומן‬
‫ב‪.SATA0-‬‬
‫חבר את כונני הדיסק המשניים ואת כונני התקליטורים למחבר ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח המערכת (מסומנים ‪SATA1‬‬
‫ו‪).SATA2 -‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪21‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן‪:‬‬
‫אם אתה מתקין כונן או מסיר אותו‪ ,‬כבה את מערכת ההפעלה כראוי‪ ,‬כבה את המחשב ונתק את כבל המתח‪ .‬אל תסיר את‬
‫הכונן בזמן שהמחשב מופעל או נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫לפני הטיפול בכונן‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי‪ .‬בעת טיפול בכונן‪ ,‬הימנע מנגיעה במחבר‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫מניעת נזק הנובע מחשמל סטטי‪ ,‬ראה פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.50‬‬
‫טפל בכונן בזהירות; אל תפיל אותו‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח רב מדי בעת הכנסת הכונן למקומו‪.‬‬
‫הימנע מלחשוף את הכונן הקשיח לנוזלים‪ ,‬לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים‪ ,‬כגון צגים או‬
‫רמקולים‪.‬‬
‫אם עליך לשלוח כונן בדואר‪ ,‬הכנס את הכונן לתוך אריזה מרופדת או חומרי הגנה אחרים‪ ,‬וסמן את הקופסה בתווית "שביר‪ :‬יש‬
‫לטפל בזהירות"‪.‬‬
‫פירוק כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫נתק את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬מחלקו האחורי של כונן התקליטורים‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫כדי למנוע נזק לכבל במהלך הניתוק של הכבל‪ ,‬משוך את הלשונית או את המחבר ולא את הכבל עצמו‪.‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪.8‬‬
‫דחוף את תפס השחרור הירוק בצד האחורי הימני של הכונן במרכז הכונן בקירוב (‪), 1‬והחלק את הכונן קדימה אל ממחוץ‬
‫לתא (‪).2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪23‬‬
‫התקנת כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪24‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫אם אתה מתקין כונן תקליטורים דק בתא שסגור במכסה‪ ,‬עליך לפרק תחילה את המסגרת הקדמית ולאחר מכן לפרק את‬
‫המכסה של התא‪ .‬ראה פירוק המכסה של תא כונן תקליטורים דק בעמוד ‪ 8‬לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫יישר את הפין הקטן שעל תפס השחרור עם החריר הקטן שבצד הכונן ולחץ את התפס בחוזקה לתוך הכונן‪.‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪.9‬‬
‫החלק את כונן התקליטורים דרך הלוח הקדמי אל תוך תא הכונן (‪) 1‬עד שהתפס בחלקו האחורי של הכונן יינעל במקומו‬
‫(‪).2‬‬
‫‪ .10‬חבר את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬לחלק האחורי של הכונן‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר את הקצה הנגדי של כבל הנתונים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח המערכת המסומנים ‪ SATA1‬או‬
‫‪).SATA2‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עיין בסעיף מחברי לוח המערכת בעמוד ‪ 13‬לקבלת איור של מחברי הכוננים של לוח המערכת‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את המסגרת הקדמית אם הוסרה‪.‬‬
‫‪ .13‬החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .14‬אם המחשב היה מוצב על מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪25‬‬
‫‪ .15‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .16‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר המכסה הוסר‪.‬‬
‫פירוק כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫הערה‪ :‬לפני שתסיר את כונן הדיסק הישן‪ ,‬ודא שגיבית את הנתונים מהכונן הישן כך שתוכל להעביר אותם לכונן דיסק‬
‫החדש‪.‬‬
‫במארז מותקנים שני תאים עבור כונני דיסק ‪ 3.5‬אינץ'‪ .‬נוהל הפירוק של כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' זהה בשני התאים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪26‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫נתק את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬מחלקו האחורי של כונן הדיסק הקשיח‪.‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪.8‬‬
‫משוך החוצה את תפס השחרור שבצד החלק האחורי של הכונן (‪). 1‬החזק את התפס משוך אחורה‪ ,‬הרם את חלקו‬
‫האחורי של הכונן (‪), 2‬החלק את חלקו הקדמי של הכונן אחורה‪ ,‬ואז הרם והוצא אותו מתא הכונן (‪).3‬‬
‫‪.9‬‬
‫הוצא את ארבעת הברגים (שניים מכל צד )מהכונן הישן‪ .‬הברגים האלה נחוצים להתקנת כונן חדש‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪27‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫הערה‪:‬‬
‫במארז מותקנים שני תאים עבור כונני דיסק ‪ 3.5‬אינץ'‪ .‬נוהל ההרכבה של כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' זהה בשני התאים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫הברג בורגי ההרכבה בשני הצדדים של כונן הדיסק‪ .‬השתמש בבורגי הרכבה סטנדרטיים מסוג ‪ 6-32‬בצבעים כסף וכחול‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בהחלפת כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ'‪ ,‬תוכל להשתמש בבורגי ההרכבה של הכונן הישן ולהעביר אותם לכונן החדש‪.‬‬
‫ניתן לרכוש בורגי הרכבה נוספים מ‪ HP-‬לצורך הרכבת כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' שני‪.‬‬
‫●‬
‫הברג ארבעה בורגי הרכבה מסוג ‪ 6-32‬בצבעים כסף וכחול (שניים בכל צד של הכונן‪).‬‬
‫●‬
‫ניתן גם להתקין כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' בתא כונן ‪ 3.5‬אינץ' באמצעות תושבת מתאם הדומה לדוגמה המוצגת להלן‪.‬‬
‫–‬
‫‪28‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫החלק כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' לתוך התושבת במתאם תא הכונן ‪ 3.5‬אינץ'‪.‬‬
‫–‬
‫חזק את הכונן לתושבת במתאם תא הכונן בארבעה בורגי תושבת מתאם שחורים בגודל ‪ M3‬שאותם תבריג‬
‫בתחתית התושבת אל הכונן‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪29‬‬
‫–‬
‫‪.8‬‬
‫‪30‬‬
‫הברג ארבעה בורגי הרכבה מסוג ‪ 6-32‬בצבעים כסף וכחול לתושבת המתאם (שניים בכל צד של התושבת‪).‬‬
‫יישר את בורגי ההרכבה בחלק הקדמי של הכונן עם החריצים של מכסה תא הכונן ולחץ את חלקו הקדמי של הכונן למטה‬
‫וקדימה לתוך תא הכונן (‪). 1‬לאחר מכן לחץ על החלק האחורי של הכונן כלפי מטה לתוך תא הכונן (‪) 2‬כדי לנעול אותו‬
‫במקומו‪.‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪.9‬‬
‫חבר את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬לחלק האחורי של כונן הדיסק‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' הוא הכונן הראשי‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬כחול כהה המסומן ב‪SATA0-‬‬
‫בלוח המערכת‪ .‬אם הכונן המורכב הוא כונן משני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ .10‬החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬אם המחשב היה מוצב על מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .12‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .13‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר המכסה הוסר‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪31‬‬
‫פירוק כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪32‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪.‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪.9‬‬
‫נתק את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬מחלקו האחורי של כונן הדיסק הקשיח‪.‬‬
‫‪ .10‬משוך החוצה את ידית השחרור בגב הכונן (‪). 1‬החלק את הכונן אחורה עד שייעצר‪ ,‬הרם את הכונן והוצא אותו מתא‬
‫הכונן (‪).2‬‬
‫‪ .11‬להתקנת כונן חדש‪ ,‬ראה התקנת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' בעמוד ‪ .34‬אם אינך מתקין כונן חדש‪ ,‬סובב את תא הכונן כלפי‬
‫מטה והחזר את הלוח הקדמי ואת מכסה המחשב למקומם‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪33‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪.‬‬
‫התקן ארבעה בורגי הרכבה ‪ M3‬בצבע שחור וכחול (שניים בכל צד של הכונן‪).‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן לרכוש בורגי הרכבה מטריים ‪ M3‬מ‪.HP-‬‬
‫בעת החלפת כונן‪ ,‬השתמש בארבעת בורגי ההרכבה של הכונן הישן להרכבת הכונן החדש‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪.9‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫‪ .10‬יישר את בורגי ההרכבה של הכונן עם החריצים דמויי ‪ J‬שבשני הצדדים של תא הכונן‪ .‬לחץ את הכונן לתוך תא הכונן‬
‫והחלק אותו קדימה עד שיינעל במקומו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪35‬‬
‫‪ .11‬חבר את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬לחלק האחורי של כונן הדיסק‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' הוא הכונן הראשי‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬כחול כהה המסומן ב‪SATA0-‬‬
‫בלוח המערכת‪ .‬אם הכונן המורכב הוא כונן משני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ .12‬סובב את תא הכונן בחזרה למטה‪ ,‬למיקומו הרגיל‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫היזהר שכבלים או חוטים לא ייתפסו במהלך סיבוב תא הכונן כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .13‬החזר את הלוח הקדמי למקומו‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪ .14‬החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .15‬אם המחשב היה מוצב על מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .16‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .17‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר המכסה הוסר‪.‬‬
‫פרוק והתקנה של כרטיס אחסון שבבי ‪M.2 SSD‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ו‪.2280-‬‬
‫בלוח המערכת מותקנים שני שקעים לאחסון שבבי ‪ .M.2 SSD‬המחשב תומך בכרטיסי אחסון שבבי ‪ M.2‬דגמים ‪2230‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪.‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪37‬‬
‫‪.9‬‬
‫כדי לפרק כרטיס אחסון שבבי ‪ ,M.2 SSD‬הוצא את הבורג שמהדק את הכרטיס (‪), 1‬הרם את קצה הכרטיס (‪) 2‬והחלק אותו‬
‫החוצה מהמחבר שלו בלוח המערכת (‪).3‬‬
‫‪ .10‬כדי להתקין כרטיס אחסון שבבי ‪ ,M.2 SSD‬החזק את הכרטיס בזווית של ‪ 30°‬בקירוב והחלק את הפינים של הכרטיס‬
‫לתוך המחבר בלוח המערכת (‪). 1‬לחץ את הקצה השני של הכרטיס כלפי מטה (‪), 2‬והדק את הכרטיס באמצעות הבורג (‪).3‬‬
‫‪38‬‬
‫הרכבה ופירוק של כוננים‬
‫‪ .11‬סובב את תא הכונן בחזרה למטה‪ ,‬למיקומו הרגיל‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫היזהר שכבלים או חוטים לא ייתפסו במהלך סיבוב תא הכונן כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את הלוח הקדמי למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .14‬אם המחשב היה מוצב על מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .15‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .16‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר המכסה הוסר‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪39‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמודים הבאים כדי לאבטח את המחשב‪.‬‬
‫כבל נעילה‬
‫מנעול תלוי‬
‫‪40‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫מנעול אבטחה ‪ V2‬למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫מנעול אבטחת מחשב אישי ‪ V2‬תוצרת ‪ HP‬מתוכנן לאבטח את כל ההתקנים בתחנת העבודה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את המהדק של כבל האבטחה לשולחן העבודה בברגים מתאימים (הברגים לא נכללים( )‪), 1‬והצמד בלחיצה את‬
‫המכסה לבסיס המהדק של הכבל (‪).2‬‬
‫‪.2‬‬
‫כרוך את כבל האבטחה מסביב לחפץ יציב כלשהו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪.3‬‬
‫השחל את כבל האבטחה ללולאה של מהדק הכבל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הפרד במשיכה את שתי זרועות המספריים זו מזו והכנס את מנעול האבטחה לחריץ בחלק האחורי של הצג (‪), 1‬סגור את‬
‫הזרועות של המספריים כדי לאבטח את המנעול במקומו (‪), 2‬ואז הכנס את הלולאה של כבל האבטחה דרך מרכז המנעול‬
‫של הצג (‪).3‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.5‬‬
‫השחל את כבל האבטחה ללולאה של מנעול האבטחה שהותקן על הצג‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר את המהדק של כבלי האביזרים לשולחן העבודה בברגים מתאימים (הברגים לא נכללים( )‪), 1‬והנח את הכבלים של‬
‫האביזרים על בסיס המהדק (‪).2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪.7‬‬
‫השחל את כבל האבטחה לחורים המתאימים של מהדק כבלי האביזרים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הברג את המנעול למארז באמצעות הבורג המצורף‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.9‬‬
‫הכנס את הקצה עם התקע של כבל האבטחה למנעול (‪) 1‬ולחץ את הלחצן פנימה (‪) 2‬כדי לסגור את המנעול‪ .‬השתמש‬
‫במפתח המצורף כדי לפתוח את המנעול‪.‬‬
‫‪ .10‬עם השלמת כל השלבים‪ ,‬יאובטחו כל ההתקנים בתחנת העבודה‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪45‬‬
‫א‬
‫החלפת סוללה‬
‫הסוללה המצורפת למחשב מספקת מתח לשעון הפנימי של המחשב‪ .‬בעת החלפת סוללה‪ ,‬השתמש בסוללה שוות ערך לסוללה‬
‫המקורית שסופקה יחד עם המחשב‪ .‬המחשב מצויד בסוללת מטבע מסוג ליתיום ‪ 3‬וולט‪.‬‬
‫אזהרה! במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דו‪-‬תחמוצת המנגן‪ .‬קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול לא‬
‫נאות בסוללה‪ .‬להפחתת הסיכון לפציעה אישית‪:‬‬
‫אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות הגבוהות מ‪).140°F( 60°C-‬‬
‫אין לפרק‪ ,‬למעוך או לנקב את הסוללה‪ ,‬אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה ואין להשליך אותה לאש או למים‪.‬‬
‫החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של ‪ HP‬המיועדת לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬לפני החלפת סוללה‪ ,‬הקפד לגבות את הגדרות ‪ CMOS‬של המחשב‪ .‬בעת הסרה או החלפה של הסוללה‪ ,‬יימחקו‬
‫הגדרות ‪ CMOS‬מהמחשב‪.‬‬
‫חשמל סטטי יכול לגרום לנזק לרכיבים החשמליים של המחשב או של ציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪ ,‬הקפד‬
‫לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להאריך את חיי סוללת ליתיום על‪-‬ידי חיבור המחשב לשקע חשמל‪ .‬הסוללה מתפקדת רק כאשר המחשב אינו‬
‫מחובר למקור מתח חשמל‪.‬‬
‫חברת ‪ HP‬מעודדת את לקוחותיה למחזר ציוד אלקטרוני משומש‪ ,‬מחסניות הדפסה מקוריות של ‪ HP‬וכן סוללות נטענות‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על תכניות המיחזור‪ ,‬היכנס לאתר ‪.http://www.hp.com/recycle‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני הבזק ‪.USB‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬קיים תמיד מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע חשמל פעיל‪ .‬יש‬
‫לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם המחשב מוצב על מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫פרק את המכסה של המחשב‪.‬‬
‫אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.8‬‬
‫בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת‪ ,‬פעל בהתאם להוראות הבאות להחלפת הסוללה‪.‬‬
‫סוג ‪1‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫בדגמי מחשב מסוימים‪ ,‬ייתכן שיהיה צורך להסיר רכיב פנימי כדי לגשת לסוללה‪.‬‬
‫הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫החלק את הסוללה החלופית למקומה‪ ,‬כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה‪ .‬תא הסוללה מהדק אוטומטית את‬
‫הסוללה למקומה‪.‬‬
‫כדי לשחרר את הסוללה מהתא‪ ,‬לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה (‪). 1‬כשהסוללה תתרומם‪ ,‬הוצא‬
‫אותה החוצה (‪).2‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪47‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סוג ‪3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כדי להכניס סוללה חדשה‪ ,‬החלק קצה אחד של הסוללה החליפית מתחת לדופן התא‪ ,‬כשצדה החיובי של הסוללה‬
‫פונה כלפי מעלה (‪). 1‬דחוף את הקצה השני כלפי מטה‪ ,‬עד שהתפס ייסגר על הקצה השני של הסוללה (‪).2‬‬
‫משוך לאחור את התפס (‪) 1‬שמחזיק את הסוללה במקומה‪ ,‬והוצא את הסוללה מהתא (‪).2‬‬
‫הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר החלפת הסוללה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים להשלמת התהליך‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬אם המחשב היה מוצב על מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ .12‬הגדר מחדש את התאריך והשעה‪ ,‬את הסיסמאות ואת כל הגדרות המחשב המיוחדות באמצעות ‪Computer Setup‬‬
‫(הגדרות המחשב‪).‬‬
‫‪ .13‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר המכסה של המחשב הוסר‪.‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪49‬‬
‫ב‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים לחשמל‬
‫סטטי‪ .‬נזק מסוג זה עלול לקצר את אורך חיי ההתקן‪.‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫כדי למנוע נזק מחשמל אלקטרוסטטי‪ ,‬הקפד על אמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה במוצרים על‪-‬ידי העברה ואחסון של המוצרים באריזות נגד חשמל סטטי‪.‬‬
‫שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות מתאימות עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי‪.‬‬
‫הנח את הרכיבים על משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה‪.‬‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים או במעגלים חשמליים‪.‬‬
‫הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪.‬‬
‫שיטות הארקה‬
‫קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה‪ .‬השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪,‬‬
‫או בעת התקנה של רכיבים אלה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או למארז המחשב‪ .‬רצועות יד הן‬
‫רצועות גמישות בעלות התנגדות של ‪ -/+ 10 ,1 megohm‬אחוז לפחות בתוך כבלי ההארקה‪ .‬כדי לספק הארקה נאותה‪,‬‬
‫הדק את הרצועה למפרק היד‪.‬‬
‫השתמש ברצועות עקב‪ ,‬ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה בעמידה‪ .‬חבוש את הרצועות על שתי הרגליים‬
‫בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על שטיחים בעלי תכונת פיזור‪.‬‬
‫השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם תכונות של פיזור חשמל סטטי‪.‬‬
‫אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון‪ ,‬פנה למשווק‪ ,‬מפיץ או ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות חשמל סטטי‪ ,‬פנה למשווק‪ ,‬מפיץ או ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫ג‬
‫הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה‬
‫למשלוח‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים‪ ,‬מאור שמש ישיר‪ ,‬וממצבי חום וקור קיצוניים‪.‬‬
‫הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר‪ .‬השאר מרווח של כ‪ 10.2-‬ס"מ (‪ 4‬אינץ )'בכל צדדי המחשב‬
‫הכוללים פתחי אוורור ומעל לצג‪ ,‬כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר‪.‬‬
‫אל תגביל את זרימת האוויר במחשב על‪-‬ידי חסימת פתחי האוורור שלו‪ .‬אל תציב את המקלדת כשרגליה מקופלות‪,‬‬
‫ישירות מול החזית של היחידה השולחנית שכן הצבה כזו עלולה לחסום את זרימת האוויר‪.‬‬
‫לעולם אל תפעיל את המחשב כאשר המכסה שלו או מכסים של חריצי הרחבה פתוחים‪.‬‬
‫אל תניח מחשב על מחשב ואל תניח מחשבים קרובים מדי זה לזה‪ ,‬כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של‬
‫המחשבים הסמוכים‪.‬‬
‫אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד‪ ,‬על המארז לכלול פתחי אוורור‪ ,‬ואותן הנחיות תפעול המפורטות לעיל עדיין‬
‫חלות‪.‬‬
‫הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת‪.‬‬
‫לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם‪.‬‬
‫התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת‪ ,‬כולל מצבי שינה‪.‬‬
‫כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫נגב את החלק החיצוני של המחשב במטלית רכה ולחה‪ ,‬בהתאם לצורך‪ .‬שימוש בחומרי ניקוי עלול להזיק לצבע או‬
‫לגימור של המחשב‪.‬‬
‫נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל הצדדים של המחשב‪ .‬סיבים‪ ,‬אבק וגופים זרים אחרים עלולים לחסום את‬
‫פתחי האוורור ולהגביל את זרימת האוויר‪.‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח‬
‫‪51‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן תקליטורים‬
‫הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלת כונן תקליטורים או ניקויו‪.‬‬
‫תפעול‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫ניקוי‬
‫●‬
‫●‬
‫בטיחות‬
‫הימנע מהזזת הכונן בזמן פעולתו‪ .‬הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים‪.‬‬
‫הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים‪ .‬שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה‪ .‬אם‬
‫הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל‪ ,‬המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח‪ .‬אם תפעיל את היחידה‬
‫מיד‪ ,‬ייתכנו בעיות במהלך הקריאה‪.‬‬
‫הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות‪ ,‬רעידות מכניות או אור שמש ישיר‪.‬‬
‫נקה את הלוח ואת הבקרים במטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬לעולם אל תרסס‬
‫חומרי ניקוי ישירות על המחשב‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים ממסים כלשהם‪ ,‬כגון אלכוהול או בנזן‪ ,‬העשויים להזיק לגימור‪.‬‬
‫אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או נשפך לתוכו נוזל‪ ,‬נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה אצל ספק‬
‫שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הכנה למשלוח‬
‫פעל בהתאם להמלצות הבאות בעת הכנת המחשב למשלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫גבה את הקבצים מהדיסק הקשיח בהתקן אחסון חיצוני‪ .‬בדוק כדי לוודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים‬
‫או מגנטיים באחסון או במשלוח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצא ואחסן את כל המדיה הנשלפת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ואז נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפני משלוח המחשב‪ ,‬ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב במקומם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪52‬‬
‫ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים בקופסאות אריזה מקוריות או באריזות דומות‪ ,‬הכוללות חומר אריזה‬
‫בכמות מספקת כדי להגן על היחידות הארוזות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן תקליטורים‬
‫ד‬
‫נגישות‬
‫‪ Hp‬מתכננת‪ ,‬מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שניתנים לשימוש על‪-‬ידי כולם‪ ,‬כולל אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬באופן עצמאי‬
‫או בעזרת אמצעי סיוע‪.‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע למערכות הפעלה וניתן להגדיר אותם לעבודה יחד עם טכנולוגיות סיוע‬
‫נוספות‪ .‬השתמש בכלי ‪( Search‬חיפוש )שבהתקן כדי למצוא פרטים נוספים על אפשרויות הסיוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפרטים נוספים על מוצר טכנולוגיית סיוע מסוים‪ ,‬פנה לתמיכה של המוצר‪.‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה‬
‫אנו מעוניינים לשפר בעקביות את הנגישות עבור כל המוצרים שלנו ומקבלים בברכה משוב מלקוחותינו‪ .‬אם יש בעיה במוצר‪,‬‬
‫או אם ברצונך לספר לנו כיצד נעזרת ביכולות הנגישות‪ ,‬אנא פנה אלינו בטלפון ‪), 888( 259-5707‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות‬
‫‪ 06:00‬עד ‪( 21:00‬שעון ההרים ‪).‬אדם חרש או מי שסובל מליקויי שמיעה ומשתמש בציוד ‪ ,TRS/VRS/WebCapTel‬מוזמנים‬
‫לפנות אלינו לקבלת תמיכה טכנית או בשאלות בנושאי נגישות בטלפון ‪), 877( 656-7058‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות ‪06:00‬‬
‫עד ‪( 21:00‬שעון ההרים‪).‬‬
‫הערה‪ :‬התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד‪.‬‬
‫נספח ד נגישות‬
‫‪53‬‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אבטחה‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪41‬‬
‫מנעול כבל ‪40‬‬
‫מנעול תלוי ‪40‬‬
‫ה‬
‫החלפת סוללה ‪46‬‬
‫הכנה למשלוח ‪52‬‬
‫המרת הצבה אנכית ‪12‬‬
‫הנחיות התקנה ‪4‬‬
‫הנחיות לאוורור ‪51‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב ‪51‬‬
‫הסרה‬
‫המכסה של המחשב ‪5‬‬
‫כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' ‪32‬‬
‫כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' ‪26‬‬
‫כונן תקליטורים דק ‪22‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪16‬‬
‫כרטיס שבבי ‪37 M.2 SSD‬‬
‫לוח קדמי ‪7‬‬
‫מכסה ‪8‬‬
‫מסנן אבק ‪10‬‬
‫סוללה ‪46‬‬
‫התקנה‬
‫המכסה של המחשב ‪6‬‬
‫זיכרון ‪14‬‬
‫כבלים של הכונן ‪21‬‬
‫כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' ‪34‬‬
‫כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' ‪28‬‬
‫כונן תקליטורים דק ‪24‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪16‬‬
‫כרטיס שבבי ‪37 M.2 SSD‬‬
‫לוח קדמי ‪9‬‬
‫מסנן אבק ‪10‬‬
‫סוללה ‪46‬‬
‫ז‬
‫זיכרון‬
‫אכלוס חריץ זיכרון‬
‫התקנה ‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫ח‬
‫חשמל סטטי‪ ,‬מניעת נזק ‪50‬‬
‫‪54‬‬
‫אינדקס‬
‫כ‬
‫כונן דיסק (‪ 2.5‬אינץ)'‬
‫הסרה ‪32‬‬
‫התקנה ‪34‬‬
‫כונן דיסק (‪ 3.5‬אינץ)'‬
‫הסרה ‪26‬‬
‫התקנה ‪28‬‬
‫כוננים‬
‫התקנה ‪21‬‬
‫חיבורי כבלים ‪21‬‬
‫מיקומים ‪21‬‬
‫כונן תקליטורים‬
‫אמצעי זהירות ‪52‬‬
‫הסרה ‪22‬‬
‫התקנה ‪24‬‬
‫ניקוי ‪52‬‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫הסרה ‪16‬‬
‫התקנה ‪16‬‬
‫כרטיס שבבי ‪M.2 SSD‬‬
‫הסרה ‪37‬‬
‫התקנה ‪37‬‬
‫ל‬
‫לוח גישה‬
‫הסרה ‪5‬‬
‫התקנה מחדש ‪6‬‬
‫לוח קדמי‬
‫הסרה ‪7‬‬
‫הסרת המכסה ‪8‬‬
‫התקנה מחדש ‪9‬‬
‫מ‬
‫מחברי לוח המערכת ‪13‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪3‬‬
‫מיקום מספר זיהוי המוצר ‪3‬‬
‫מנעולים‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪41‬‬
‫מנעול כבל ‪40‬‬
‫מנעול תלוי ‪40‬‬
‫מסנן אבק ‪10‬‬
‫נ‬
‫נגישות ‪53‬‬
‫ר‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫רכיבי לוח הגב ‪3‬‬
‫‪2‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising