HP | EliteDesk 800 G4 Base Model Small Form Factor PC | HP EliteDesk 800 G4 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 800 G4 Small Form Factor PC
Referenční příručka k hardwaru
Počítač HP EliteDesk 800 G4 SFF Business
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
Informace uvedené v tomto textu mohou být
bez předchozího upozornění změněny. Veškeré
záruky poskytované společností HP na
produkty a služby jsou uvedeny ve výslovných
prohlášeních o záruce, která doprovázejí
jednotlivé produkty a služby. Žádná z informací
uvedených v tomto dokumentu nezakládá
právo na rozšířenou záruční lhůtu. Společnost
HP není odpovědná za technické ani redakční
chyby nebo opomenutí, jež tento dokument
obsahuje.
První vydání: květen 2018
Číslo dokumentu: L17286-221
Důležité informace o produktu
Podmínky používání softwaru
Tato příručka popisuje funkce, kterými je
vybavena většina modelů. Některé funkce
nemusí být na vašem produktu dostupné.
Nejnovější uživatelskou příručku najdete na
stránce http://www.hp.com/support a
postupujte podle pokynů pro nalezení
produktu. Dále vyberte možnost Uživatelské
příručky.
Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným
použitím jakéhokoli softwarového produktu
předinstalovaného v tomto počítači se
zavazujete dodržovat ustanovení licenční
smlouvy koncového uživatele HP (EULA).
Nepřijmete-li podmínky této licence, váš
výhradní nápravný prostředek je vrácení celého
nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru)
do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle
zásady pro vrácení peněz prodejce.
S žádostmi o jakékoli další informace či
o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého
prodejce.
O této příručce
V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se inovací počítače HP EliteDesk Business.
VAROVÁNÍ! Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může mít za následek smrt
nebo vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může mít za následek lehké
nebo střední zranění.
DŮLEŽITÉ: Označuje informace, které jsou považovány za důležité, ale nevztahují se k nebezpečí (např.
zprávy vztahující se k poškození majetku). Důležité informace upozorňují uživatele, že nedodržení postupu
přesně podle popisu může vést ke ztrátě dat nebo poškození hardwaru či softwaru. Také obsahují základní
informace vysvětlující daný koncept nebo vedoucí k dokončení úkolu.
POZNÁMKA:
TIP:
Obsahuje další informace, zdůrazňující nebo doplňující důležité body hlavního textu.
Nabízí užitečné rady pro dokončení úkolu.
iii
iv
O této příručce
Obsah
1 Vlastnosti produktu ....................................................................................................................................... 1
Funkce standardní konfigurace ............................................................................................................................. 1
Součásti předního panelu ...................................................................................................................................... 2
Součásti zadního panelu ........................................................................................................................................ 3
Umístění sériového čísla ........................................................................................................................................ 3
2 Upgrady hardwaru ......................................................................................................................................... 4
Servisní postupy .................................................................................................................................................... 4
Varování a upozornění ........................................................................................................................................... 4
Sejmutí krytu počítače ........................................................................................................................................... 5
Nasazení krytu počítače ........................................................................................................................................ 6
Sejmutí předního panelu ....................................................................................................................................... 7
Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky ............................................................................................................ 8
Nasazení čelního panelu ........................................................................................................................................ 9
Vyjmutí a instalace volitelného prachového filtru čelního panelu ..................................................................... 10
Změna orientace ze stolního počítače na typ tower ........................................................................................... 12
konektory systémové desky ................................................................................................................................ 13
Upgradování systémové paměti ......................................................................................................................... 14
Instalace paměťového modulu ......................................................................................................... 14
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty .............................................................................................................. 17
Umístění jednotek ................................................................................................................................................ 21
Vyjmutí a instalace jednotek ............................................................................................................................... 21
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky ............................................................................................ 22
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky .......................................................................................... 24
Vyjmutí 3,5palcového interního pevného disku ............................................................................... 26
Instalace 3,5palcového interního pevného disku ............................................................................. 28
Vyjmutí 2,5palcového interního pevného disku ............................................................................... 32
Instalace 2,5palcového interního pevného disku ............................................................................. 34
Vyjmutí a instalace paměťového karty M.2 SSD ............................................................................... 37
Instalace bezpečnostního zámku ........................................................................................................................ 40
Zabezpečovací kabel ......................................................................................................................... 40
Visací zámek ...................................................................................................................................... 40
Bezpečnostní zámek pro počítače HP Business V2 .......................................................................... 41
Dodatek A Výměna baterie .............................................................................................................................. 46
v
Dodatek B Elektrostatický výboj ..................................................................................................................... 50
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem .......................................................................................... 50
Metody uzemnění ................................................................................................................................................ 50
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici ........................................................... 51
Pokyny k použití počítače a běžná údržba .......................................................................................................... 51
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou .......................................................................................................... 52
Provoz ................................................................................................................................................ 52
Čištění ................................................................................................................................................ 52
Bezpečnost ........................................................................................................................................ 52
Příprava k expedici ............................................................................................................................................... 52
Dodatek D Přístupnost .................................................................................................................................... 53
Podporované technologie usnadnění přístupu ................................................................................................... 53
Kontaktování podpory ......................................................................................................................................... 53
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 54
vi
1
Vlastnosti produktu
Funkce standardní konfigurace
Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Pro pomoc podpory a pro další informace o hardwaru a
softwaru, instalovaného na vašem modelu počítače, spusťte nástroj HP Support Assistant.
POZNÁMKA:
Model tohoto počítače může být použit v orientaci "věž" nebo "stolní počítač".
Funkce standardní konfigurace
1
Součásti předního panelu
Konfigurace jednotky se může u jednotlivých modelů lišit. Některé modely jsou vybaveny panelem, který
zakrývá tenkou pozici pro optickou jednotku.
Součásti předního panelu
1
Tenká optická jednotka (volitelná)
6
Port USB s funkcí HP Sleep and Charge
2
Čtečka karet SD (volitelná)
7
Konektor zvukového výstupu (sluchátka)
3
Nabíjecí port USB typu C
8
Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka)/zvukového vstupu (pro mikrofon)
4
Porty USB SuperSpeed (2)
9
Kontrolka činnosti pevného disku
5
Port USB
10
Tlačítko napájení
POZNÁMKA: Kombinovaný konektor podporuje sluchátka, výstupní zařízení, mikrofony, vstupní zařízení nebo náhlavní
soupravy typu CTIA.
POZNÁMKA: Indikátor tlačítka napájení svítí u zapnutého počítače obvykle bíle. Pokud bliká červeně, vyskytl se u počítače
nějaký problém a indikátor oznamuje diagnostický kód. Význam kódů viz Příručka pro údržbu a servis.
2
Kapitola 1 Vlastnosti produktu
Součásti zadního panelu
Součásti zadního panelu
1
Zásuvka zvukového vstupu
6
Konektory DisplayPort pro monitor (2)
2
Sériový port (volitelný)
7
Volitelný port
3
Konektor RJ-45 (síťový)
8
Porty USB (2)
4
Konektor napájecího kabelu
9
Porty USB SuperSpeed (4)
5
Konektor zvukového výstupu pro napájená
zvuková zařízení
POZNÁMKA:
Váš model může mít další volitelné porty, které jsou k dispozici od společnosti HP.
Je-li v jednom ze slotů systémové desky nainstalována grafická karta AMD/ATI, lze používat videokonektory na grafické kartě a/
nebo integrovanou grafickou kartu na systémové desce. O jejich chování rozhodne konkrétní nainstalovaná grafická karta a
konfigurace softwaru.
Grafickou kartu na systémové desce je možno zakázat změnou nastavení v nástroji F10 Setup systému BIOS.
Umístění sériového čísla
Každý počítač má jedinečné sériové číslo a číslo ID produktu, která se nachází na horní části skříně počítače.
Rozhodnete-li se obrátit na zákaznickou podporu, tato čísla si připravte.
Součásti zadního panelu
3
2
Upgrady hardwaru
Servisní postupy
Konstrukce počítače usnadňuje jeho rozšiřování a případné opravy. Pro některé instalační postupy popsané v
této kapitole budete potřebovat křížový šroubovák T15, případně plochý šroubovák.
Varování a upozornění
Než začnete provádět inovace, pozorně si přečtěte všechny související pokyny, upozornění a varování v této
příručce.
VAROVÁNÍ!
požáru:
Opatření pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem, popálení od horkých ploch nebo vzniku
Odpojte napájecí kabel od zásuvky střídavého proudu a nechte vnitřní součásti systému vychladnout, než se
jich dotknete.
Nezapojujte telekomunikační nebo telefonní konektory do zásuvek řadiče síťového rozhraní (NIC).
Neodpojujte zemnicí kolík napájecího kabelu. Zemnicí kolík je důležitá bezpečnostní součást.
Napájecí kabel připojte pouze do uzemněné a kdykoliv volně přístupné zásuvky střídavého proudu.
Abyste omezili riziko vážného zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Uživatelům počítače
popisuje správné nastavení pracovní stanice a správné držení těla, stejně jako zdravotní a pracovní návyky.
Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy dále poskytuje důležité bezpečnostní informace pro práci
s elektrickými a mechanickými součástmi. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy lze také nalézt na Internetu
na adrese http://www.hp.com/ergo.
VAROVÁNÍ!
Uvnitř produktu se nacházejí pohyblivé prvky a součásti pod napětím.
Před sejmutím skříně odpojte napájení.
Před opětovným připojením napájení vraťte skříň na místo a zajistěte ji.
DŮLEŽITÉ: Statická elektřina může způsobit poškození elektrických součástí počítače nebo přídavného
zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu.
Odstraníte tak elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 50.
Když je počítač připojen ke zdroji napájení střídavým proudem, systémová deska je vždy pod napětím. Než
otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních
součástí.
4
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
Sejmutí krytu počítače
Pro přístup k vnitřním součástem je třeba sejmout přístupový panel.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Pokud je počítač umístěn na podstavci, sundejte ho z podstavce a sundejte počítač dolů.
6.
Posuňte uvolňovací páčku přístupového panelu doleva (1) tak, aby zapadla na místo. Poté přístupový
kryt posuňte vzad (2) a zvedněte jej z počítače (3).
Sejmutí krytu počítače
5
Nasazení krytu počítače
Ujistěte se, že je uzamčen zajišťovací přístupový panel na místo, a poté místo přístupový kryt na počítač (1) a
vysuňte panel dopředu (2). Uvolňovací páčku se automaticky přesune zpět doprava a přístupový kryt zajistí.
6
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
Sejmutí předního panelu
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Pokud je počítač umístěn na podstavci, sundejte ho z podstavce a sundejte počítač dolů.
6.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
7.
Zvedněte tři výstupky na horní straně panelu (1) a poté otočením panel sejměte ze skříně (2).
Sejmutí předního panelu
7
Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky
Některé modely jsou krycími záslepkami, které zakrývají pozici pro optickou jednotku. Před instalací optické
jednotky záslepku demontujte. Odebrání záslepky:
8
1.
Sundejte horní a čelní kryt počítače.
2.
Zatlačte dovnitř západku na levé straně záslepky (1) a pak záslepku otáčením vyjměte z předního panelu
(2).
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
Nasazení čelního panelu
Zahákněte čtyři západky na spodní straně čelního panelu do obdélníkových otvorů ve skříni (1) a potom horní
stranou panelu otáčejte, dokud nezapadne na místo (2).
Nasazení čelního panelu
9
Vyjmutí a instalace volitelného prachového filtru čelního panelu
Některé modely jsou vybaveny čelním panelem s prachovým filtrem. Prachový filtr je třeba pravidelně čistit,
aby prach ve filtru nenarušoval tok vzduchu procházející počítačem.
POZNÁMKA:
Volitelný prachový filtr čelního panelu je k dispozici u společnosti HP.
Demontáž, čištění a výměna prachového filtru:
1.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
2.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
10
3.
Chcete-li odstranit filtr prach, pomocí prstů oddělte filtr z předního panelu v místech západek, viz níže.
4.
K vyčištění prachu z filtru použijte měkký štěteček nebo látku. Je-li silně znečištěn, omyjte ho čistou
vodou.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
5.
K výměně prachového filtru stiskněte filtr pevně na čelním panelu v místech západek, viz níže.
6.
Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
Vyjmutí a instalace volitelného prachového filtru čelního panelu
11
Změna orientace ze stolního počítače na typ tower
Počítač typu Small Form Factor lze použít i v poloze na výšku (tower), pokud od společnosti HP zakoupíte
volitelný stojan.
POZNÁMKA:
Společnost HP doporučuje počítač v poloze tower stabilizovat pomocí volitelného podstavce.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v pohybu počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Otočte počítač pravou stranou vzhůru a umístěte jej do volitelného stojanu.
6.
Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že na každé straně počítače ponecháte nejméně 10,2 centimetrů (4 palců)
volného místa a bez překážek.
7.
12
Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste před přesunutím počítače.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
konektory systémové desky
Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí následujícího obrázku a tabulky.
Polo
žka
Konektor systémové desky
Štítek systémové desky
Barva
Součást
1
PCI Express x16 přeřazený na
slot x4
X4PCIEXP
bílá
Rozšiřující karta
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
černá
Rozšiřující karta
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
černá
Rozšiřující karta
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
černá
Rozšiřující karta
5
DIMM4 (kanál A)
DIMM4
bílá
Paměťový modul
6
DIMM3 (kanál A)
DIMM3
černá
Paměťový modul
7
DIMM2 (kanál B)
DIMM2
bílá
Paměťový modul
8
DIMM1 (kanál B)
DIMM1
černá
Paměťový modul
9
Baterie
BAT
černá
Baterie
10
M.2 WLAN 2230
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
černá
Karta M.2 WLAN
11
SATA 3.0
SATA0
Tmavě modrá
Primární pevný disk
12
SATA 3.0
SATA2
Světle modrá
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
13
SATA 3.0
SATA1
Světle modrá
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
14
M.2 SSD 2280
SSD2
Černá
Paměťová karta M.2 SSD
15
M.2 SSD 2280
SSD1
černá
Paměťová karta M.2 SSD
konektory systémové desky
13
Upgradování systémové paměti
Počítač se dodává s paměťovými moduly DIMM (Dual Inline Memory Module) typu DDR4-SDRAM (4x
zdvojnásobený datový tok, synchronní dynamická paměť s náhodným přístupem).
Zásuvky pro paměťový modul na systémové desce jsou osazeny alespoň jedním předinstalovaným
paměťovým modulem. Chcete-li rozšířit paměť na maximální možnou míru, můžete systémovou desku osadit
až 64 GB paměti konfigurovanými ve vysoce výkonném dvoukanálovém režimu.
Aby systém správně fungoval, musí moduly DIMM odpovídat následujícím technickým údajům:
●
Oborově standardní s 288 kolíky
●
Technologie unbuffered non-ECC PC4-19200 DDR4-2400 MHz-compliant
●
Paměťové moduly DDR4-SDRAM, 1,2 V
●
Latence CAS 17 DDR4 2 400 MHz (časování 17-17-17)
●
Povinné informace o specifikaci SPD JEDEC
Počítač podporuje:
●
Paměťové technologie bez funkce ECC 512 Mb, 1 Gb a 2 Gb
●
Jednostranné a oboustranné paměťové moduly
●
Paměťové moduly sestavené ze zařízení x8 a x16 DDR; paměťové moduly sestavené ze zařízení x4
SDRAM podporovány nejsou
POZNÁMKA:
Pokud nainstalujete nepodporované paměťové moduly, systém nebude fungovat správně.
Instalace paměťového modulu
Na systémové desce jsou čtyři zásuvky pro paměťové moduly, přičemž na každý kanál připadají dvě. Zásuvky
jsou označené jako DIMM1, DIMM2, DIMM3 a DIMM4. Zásuvky DIMM1 a DIMM2 pracují v paměťovém kanálu B,
zásuvky DIMM3 a DIMM4 v paměťovém kanálu A.
Systém bude v závislosti na způsobu instalace modulů DIMM automaticky pracovat v jednokanálovém,
dvoukanálovém nebo flexibilním režimu.
POZNÁMKA: Konfigurace jednokanálové a nevyrovnané dvoukanálové paměti bude mít za následek
podřadný grafický výkon.
14
●
Jsou-li zásuvky pro moduly DIMM osazeny pouze v jednom kanálu, bude systém pracovat v
jednokanálovém režimu.
●
Systém bude pracovat ve výkonnějším dvoukanálovém režimu, pokud bude celková kapacita paměti
modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou paměti modulů DIMM v kanálu B. Technologie
modulů se však u jednotlivých kanálů může lišit. Pokud bude například kanál A osazen dvěma
paměťovými moduly DIMM s kapacitou 1 GB a kanál B jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB, bude
systém pracovat v dvoukanálovém režimu.
●
Pokud nebude celková kapacita paměťových modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou
paměti modulů DIMM v kanálu B, bude systém pracovat v univerzálním režimu. V univerzálním režimu
kanál osazený menším množstvím paměti popisuje celkové množství paměti přiřazené k duálnímu
kanálu, zbytek je přiřazen k jednomu kanálu. K dosažení optimální rychlosti by měly být kanály
vyváženy tak, aby bylo největší množství paměti rozloženo mezi oběma kanály. Pokud má jeden
z kanálů více paměti než druhý, mělo by být více paměti přiřazeno kanálu A. Pokud například osazujete
zásuvky jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB a třemi moduly DIMM s kapacitou 1 GB, kanál A by měl
být osazen jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB a jedním modulem DIMM s kapacitou 1 GB a kanál B
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
zbylými dvěma moduly DIMM s kapacitou 1 GB. V této konfiguraci poběží 4 GB paměti v dvoukanálovém
režimu a 1 GB paměti v jednokanálovém režimu.
●
Maximální operační rychlost je ve všech režimech určována nejpomalejším modulem DIMM v systému.
DŮLEŽITÉ: Odpojte napájecí kabel a před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Bez ohledu na stav zapnutí jsou paměťové moduly vždy pod
napětím, dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Přidáním nebo odstraněním
paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete paměťové moduly nebo systémovou desku
neopravitelně poškodit.
Zásuvky paměťových modulů mají pozlacené kovové kontakty. Při přidávání další paměti je důležité použít
paměťové moduly s pozlacenými kovovými kontakty, které jsou odolné proti korozi a oxidaci způsobené
kontaktem mezi různými kovy.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo volitelných karet. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 50.
Při práci s paměťovými moduly dejte pozor, abyste se nedotkli žádného kontaktu. Takový dotyk by mohl
modul poškodit.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Odpojte napájecí kabel a před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Bez ohledu na stav zapnutí jsou paměťové moduly vždy pod
napětím, dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Přidáním nebo odstraněním
paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete paměťové moduly nebo systémovou
desku neopravitelně poškodit.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
VAROVÁNÍ! Chcete-li snížit riziko zranění osob z důvodu popálení od horkých ploch, nechte vnitřní
součásti systému vychladnout, než se jich dotknete.
Upgradování systémové paměti
15
7.
Otevřete obě západky na zásuvce paměťového modulu (1) a vložte do zásuvky paměťový modul (2).
Stiskněte modul do zásuvky tak, aby byl zcela zasunut a řádně usazen. Ověřte, zda jsou západky v
uzavřené poloze (3).
POZNÁMKA: Paměťový modul lze nainstalovat pouze jedním způsobem. Přiložte drážku na modulu k
výstupku na zásuvce pro paměťový modul.
Černé zásuvky pro moduly DIMM osaďte dříve, než osadíte bílé.
Aby bylo dosaženo maximálního výkonu, osaďte zásuvky tak, aby se kapacita paměti co
nejrovnoměrněji rozdělila mezi kanál A a kanál B.
8.
Při instalaci dalších modulů opakujte krok 7.
9.
Nasaďte kryt počítače zpět.
10. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
11. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač. Počítač by měl automaticky
rozpoznat přidanou paměť.
12. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
16
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
Počítač obsahuje dva rozšiřující sokety PCI Express x1, jeden rozšiřující soket PCI Express x16 a jeden
rozšiřující soket PCI Express x16, který je podřazený na soket x4.
POZNÁMKA:
Sokety PCI Express podporují pouze karty s nízkým profilem.
Rozšiřující karty PCI Express x1, x4, x8 nebo x16 lze nainstalovat do soketu PCI Express x16.
U konfigurací s duální grafickou kartou musí být první (primární) karta nainstalována do soketu PCI Express
x16, který NENÍ podřazený na soket x4.
Postup při vyjmutí, výměně nebo přidání rozšiřující karty:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Najděte na systémové desce správnou prázdnou rozšiřující zásuvku a odpovídající rozšiřující slot v zadní
části počítačové skříně.
8.
Uvolněte západku zajišťující kryt zásuvky tak, že zvednete úchyt na západce a odklopíte západku do
otevřené polohy.
9.
Před vložením rozšiřující karty odstraňte kryt rozšiřujících slotů nebo vloženou rozšiřující kartu.
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
17
POZNÁMKA: Před odebráním nainstalované rozšiřovací karty odpojte všechny kabely, které mohou být
k rozšiřovací kartě připojeny.
18
a.
Pokud instalujete rozšiřující kartu do prázdné zásuvky, vyjměte kryt příslušné rozšiřující zásuvky
na zadní straně skříně. Kryt zásuvky vytáhněte přímo nahoru a ven z vnitřní části skříně.
b.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x1, uchopte kartu za její strany a současně ji opatrně
naklánějte dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune ze zásuvky. Kartu
zvedněte přímo vzhůru (1) a potom ven z vnitřku skříně (2), abyste ji odstranili. Dejte pozor, aby se
karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
c.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x16, odklopte upevňovací páčku v zadní části rozšiřující
zásuvky a opatrně naklánějte kartu dopředu a dozadu (1), dokud se její konektor s kontakty
nevysune ze zásuvky. Kartu zvedněte přímo vzhůru (2) a potom ven z vnitřku skříně (3), abyste ji
odstranili. Dejte pozor, aby se karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
10. Odstraněnou kartu uložte do antistatického obalu.
11. Pokud neinstalujete novou rozšiřovací kartu, zakryjte otevřený slot krytem rozšiřovacího slotu.
DŮLEŽITÉ: Po vyjmutí rozšiřující karty je třeba kartu nahradit novou kartou nebo krytem rozšiřující
karty, aby byly vnitřní komponenty při provozu správně chlazeny.
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
19
12. Chcete-li nainstalovat novou rozšiřovací kartu, přidržte ji těsně nad rozšiřovací zásuvkou na systémové
desce a poté ji posuňte k zadní části skříně (1) tak, aby spodní část okraje karty zapadla do zářezu ve
skříni. Zatlačte kartu přímo do rozšiřující zásuvky na systémové desce (2).
POZNÁMKA: Při instalaci rozšiřovací karty kartu pevně přitlačte, aby celý konektor zapadl do zásuvky
rozšiřovací karty.
13. Zajistěte rozšiřující kartu sklopením západky zajišťující kryt zásuvky do původní polohy.
14. V případě potřeby připojte k nainstalované kartě externí kabely. V případě potřeby připojte k systémové
desce interní kabely.
15. Nasaďte kryt počítače zpět.
20
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
16. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
17. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
18. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
19. V případě potřeby proveďte znovu konfiguraci počítače.
Umístění jednotek
Umístění jednotek
1
Pozice 3,5palcové sekundární jednotky pevného disku
2
Pozice 3,5palcového primárního pevného disku
3
Pozice pro 2,5palcový pevný disk
4
Pozice pro 9,5mm tenkou optickou jednotku
POZNÁMKA: Konfigurace jednotek v počítači se může lišit od konfigurace uvedené na
obrázku výše.
Vyjmutí a instalace jednotek
Při instalaci jednotek se řiďte těmito pokyny:
●
Primární pevný disk Serial ATA (SATA) musí být připojen na tmavomodrý primární konektor SATA na
systémové desce označený SATA0.
●
Sekundární jednotky pevného disku a optické mechaniky připojte k jednomu ze světlemodrých
konektorů SATA na systémové desce (označených SATA1 a SATA2).
Umístění jednotek
21
DŮLEŽITÉ:
V zájmu zabránění ztráty dat a poškození počítače dodržujte tato opatření:
Když vkládáte nebo odstraňujete některou jednotku, řádně vypněte operační systém, vypněte počítač a
odpojte napájecí kabel. Neodstraňujte jednotky, dokud je počítač zapnutý nebo v úsporném režimu.
Před manipulací s jednotkou se ujistěte, že nenesete elektrostatický náboj. Při manipulaci s jednotkou
se nedotýkejte konektoru. Další informace o tom, jak zabránit poškození elektrostatickým nábojem,
naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 50.
Zacházejte s jednotkou opatrně; neupusťte ji.
Při vkládání jednotky nepoužívejte hrubou sílu.
Nevystavujte pevný disk působení tekutin, extrémních teplot nebo produktů vytvářejících magnetické pole,
jako jsou monitory či reproduktory.
Pokud je třeba zaslat jednotku poštou, zabalte ji do bublinové fólie nebo jiného ochranného obalu a označte
balení nápisem „Křehké: Vyžaduje opatrné zacházení.“
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
DŮLEŽITÉ: Při demontáži kabelů táhněte za západku nebo konektor namísto za samotný kabel, abyste
se vyhnuli poškození.
22
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
8.
Zelenou uvolňovací západku na pravé zadní straně jednotky zatlačte směrem ke středu jednotky (1) a
jednotku vysuňte dopředu a ven z pozice (2).
Vyjmutí a instalace jednotek
23
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
24
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Pokud tenkou optickou jednotku instalujete do pozice zakryté záslepkou, odstraňte nejprve čelní panel a
pak záslepku. Další informace naleznete v části Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky na stránce 8.
8.
Vyrovnejte malé kolík na uvolňující západce s malým otvorem po straně jednotky a západku pevně
zatlačte do jednotky.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
9.
Optickou jednotku zcela zasuňte přes přední panel do pozice (1) tak, aby západka na zadní straně
jednotky zacvakla na místě (2).
10. Připojte napájecí (1) a datový kabel (2) k zadní straně jednotky.
11. Opačný konec datového kabelu připojte k jednomu ze světlemodrých konektorů SATA na systémové
desce s označením SATA1 nebo SATA2.
POZNÁMKA: Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí obrázku v části
konektory systémové desky na stránce 13.
12. Pokud byl čelní panel odstraněn, vraťte jej na místo.
13. Nasaďte kryt počítače zpět.
14. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
Vyjmutí a instalace jednotek
25
15. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
16. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Vyjmutí 3,5palcového interního pevného disku
POZNÁMKA: Před vyjmutím původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli
přenést na nový disk.
Jsou zde dvě pozice pro 3,5palcový pevný disk. Postup pro demontáž 3,5palcového pevného disku je stejný
pro každou pozici jednotky.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
26
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
8.
Zatlačte uvolňovací páčku vedle zadní části pevného disku (1) směrem ven. Současně táhněte za
uvolňující páčku ven, nadzvedněte zadní část jednotky vzhůru (2) a poté vysuňte přední část jednotky
dozadu a nadzvedněte ji ven z pozice (3).
9.
Ze staré jednotky vyšroubujte čtyři upevňovací šrouby (po dvou na obou stranách). Tyto šrouby budete
potřebovat, pokud budete chtít instalovat novou jednotku.
Vyjmutí a instalace jednotek
27
Instalace 3,5palcového interního pevného disku
POZNÁMKA: Jsou zde dvě pozice pro 3,5palcový pevný disk. Postup pro demontáž 3,5palcového pevného
disku je stejný pro každou pozici jednotky.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Upevňovací šrouby zašroubujte po stranách pevného disku pomocí standardních stříbrnomodrých
montážních šroubů 6-32.
POZNÁMKA: Pokud vyměňujete 3,5palcový pevný disk, k připevnění nového pevného disku použijte
montážní šrouby z původního kusu.
Pokud přidáváte druhý 3,5palcový pevný disk, můžete zakoupit náhradní upevňovací šrouby od
společnosti HP.
●
Zašroubujte čtyři stříbrnomodré montážní šrouby 6-32 (po dvou na obou stranách jednotky).
●
S pomocí adaptérové konzoly jako na níže uvedeném příkladu můžete také nainstalovat 2,5palcový
pevný disk do pozice 3,5-palcové jednotky.
–
28
Zasuňte 2,5palcovou jednotku do konzoly 3,5palcového adaptéru.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
–
Připevněte disk do pozice adaptérové konzoly tak, že zašroubujete čtyři černé šrouby M3
adaptérové konzoly skrz spodní stranu konzoly a do disku.
Vyjmutí a instalace jednotek
29
–
8.
30
Zašroubujte čtyři stříbrnomodré upevňovací šrouby 6-32 do konzoly adapútéru (dva na
každou stranu konzoly).
Vyrovnejte upevňovací šrouby na přední části pevného disku s drážkami na kleci diskové jednotky a
přední část jednotky zatlačte směrem dolů a dopředu do pozice (1). Poté zatlačte zadní části jednotky do
pozice (2), aby zapadla na místo.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
9.
Do zadní části pevného disku zapojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
POZNÁMKA: Je-li primární jednotkou 3,5 palcový pevný disk, připojte druhý konec datového kabelu k
tmavomodrému konektoru SATA na systémové desce, označenému SATA0. Je-li sekundární jednotkou,
připojte druhý konec datového kabelu ke některému ze světlemodrých konektorů SATA na systémové
desce.
10. Nasaďte kryt počítače zpět.
11. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
12. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
13. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Vyjmutí a instalace jednotek
31
Vyjmutí 2,5palcového interního pevného disku
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
32
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Odstraňte čelní panel.
8.
Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
9.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
10. Zatlačte uvolňující páčku v zadní části jednotky směrem ven (1). Poté zasuňte jednotku zpět až na doraz
a nadzvedněte jednotku a vytáhněte ji z pozice pro jednotku (2).
11. Pokud instalujete novou jednotku, získáte informace v části Instalace 2,5palcového interního pevného
disku na stránce 34. Pokud neinstalujete novou jednotku, sklopte klec diskové jednotky dolů a
vyměňte čelní panel a přístupový kryt.
Vyjmutí a instalace jednotek
33
Instalace 2,5palcového interního pevného disku
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Odstraňte čelní panel.
8.
Zašroubujte čtyři černomodré upevňovací šrouby M3 (po dvou na obou stranách jednotky).
POZNÁMKA:
Metrické montážní šrouby M3 lze zakoupit u společnosti HP.
Při výměně jednotky použijte čtyři montážní šrouby ze staré jednotky pro novou jednotku.
34
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
9.
Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.
10. Vyrovnejte upevňovací šrouby na jednotce do štěrbin ve tvaru písmene J v pozici jednotky. Jednotku
zatlačte do pozice pro jednotku a zasuňte ji dopředu, dokud nezapadne na místo.
Vyjmutí a instalace jednotek
35
11. Do zadní části pevného disku zapojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
POZNÁMKA: Je-li primární jednotkou 2,5 palcový pevný disk, připojte druhý konec datového kabelu k
tmavomodrému konektoru SATA na systémové desce, označenému SATA0. Je-li sekundární jednotkou,
připojte druhý konec datového kabelu ke některému ze světlemodrých konektorů SATA na systémové
desce.
12. Sklopte modul jednotek zpět do původní polohy.
DŮLEŽITÉ:
Pří sklápění modulu jednotek dejte pozor, abyste nepřiskřípli některé kabely nebo vodiče.
13. Nasaďte čelní panel.
36
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
14. Nasaďte kryt počítače zpět.
15. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
16. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
17. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Vyjmutí a instalace paměťového karty M.2 SSD
POZNÁMKA:
2280.
Na systémové desce se nacházejí dvě zásuvky M2 SSD. Počítač podporuje karty M.2 SSD 2230 a
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Odstraňte čelní panel.
8.
Vyklopte modul jednotek do vzpřímené polohy.
Vyjmutí a instalace jednotek
37
9.
Chcete-li odebrat paměťovou kartu M.2 SSD, odšroubujte šroub (1), který upevňuje kartu, nadzvedněte
okraj karty vzhůru (2) a poté vysuňte zařízení z konektoru systémové desky (3).
10. Chcete-li instalovat paměťovou kartu M.2 SSD, zasuňte kolíky na kartě do konektoru systémové desky a
současně podržte kartu přibližně ve 30° úhlu (1). Kartu na druhém konci přitlačte dolů (2) a poté kartu
zajistěte pomocí šroubu (3).
38
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
11. Sklopte modul jednotek zpět do původní polohy.
DŮLEŽITÉ:
Pří sklápění modulu jednotek dejte pozor, abyste nepřiskřípli některé kabely nebo vodiče.
12. Nasaďte čelní panel.
13. Nasaďte kryt počítače zpět.
14. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
15. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
16. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Vyjmutí a instalace jednotek
39
Instalace bezpečnostního zámku
K zabezpečení počítače lze použít bezpečnostní zámky zobrazené níže a na následujících stránkách.
Zabezpečovací kabel
Visací zámek
40
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
Bezpečnostní zámek pro počítače HP Business V2
Bezpečnostní zámek pro počítače HP V2 slouží k zabezpečení všech zařízení vaší pracovní stanice.
1.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom zaklapněte kryt k základně upevňovacího prvku kabelu (2).
2.
Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu.
Instalace bezpečnostního zámku
41
42
3.
Protáhněte bezpečnostní kabel upevňovacím prvkem bezpečnostního kabelu.
4.
Roztáhněte dvě ručičky zámku monitoru směrem od sebe a vložte zámek do bezpečnostního slotu na
zadní straně monitoru (1), zavřete ručičky k sobě, aby zajistily zámek na místě (2) a protáhněte kabel
středem zámku monitoru (3).
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
5.
Protáhněte bezpečnostní kabel bezpečnostním vodítkem nainstalovaným na monitoru.
6.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom umístěte pomocné kabely do základny spojovacího prvku (2).
Instalace bezpečnostního zámku
43
44
7.
Protáhněte bezpečnostní kabel otvory ve spojovacím prvku přídavného kabelu.
8.
Dodaným šroubem přišroubujte zámek ke skříni.
Kapitola 2 Upgrady hardwaru
9.
Vložte do zámku konec bezpečnostního kabelu (1) a zámek zajistěte stisknutím tlačítka (2). Zámek lze
otevřít pomocí dodaného klíče.
10. Po dokončení všech kroků budou všechna zařízení vaší pracovní stanice zajištěna.
Instalace bezpečnostního zámku
45
A
Výměna baterie
Baterie, která je součástí počítače, napájí systémové hodiny. Při výměně použijte baterii odpovídající té, která
byla v počítači nainstalována původně. Počítač je dodáván s knoflíkovou baterií s lithiovým 3voltovým
článkem.
VAROVÁNÍ! Počítač obsahuje interní lithiomanganovou baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí
nebezpečí popálení a poleptání. Riziko zranění je možné snížit dodržováním následujících zásad:
Nepokoušejte se nabíjet baterii.
Nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C (140 °F).
Nerozebírejte. Nerozbíjejte. Neprorážejte. Nezkratujte vnější kontakty. Nevhazujte do ohně ani do vody.
Při výměně baterie používejte pouze náhradní díl společnosti HP určený pro tento výrobek.
DŮLEŽITÉ: Před výměnou baterie je důležité vytvořit zálohu nastavení počítače v paměti CMOS. Při vyjmutí
nebo výměně baterie budou nastavení v paměti CMOS vymazána.
Statická elektřina může zničit elektronické součásti počítače a přídavných zařízení. Před prováděním
následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak elektrostatický
náboj.
POZNÁMKA: Životnost lithiové baterie lze prodloužit připojením počítače k funkční zásuvce střídavého
proudu. Lithiová baterie se používá pouze, pokud počítač NENÍ připojen k napájení střídavým proudem.
Společnost HP podporuje recyklaci použité elektroniky, originálních tiskových kazet HP a dobíjecích baterií.
Další informace o recyklačních programech viz http://www.hp.com/recycle.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte všechna externí zařízení.
DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na stav zapnutí je systémová deska vždy pod napětím, dokud je systém
připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu. Než otevřete počítač, je třeba odpojit napájecí kabel od
zdroje napájení, předejdete tak poškození vnitřních součástí.
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Sejměte kryt počítače.
7.
Na systémové desce najděte baterii a držák baterie.
POZNÁMKA:
součást.
8.
U některých modelů počítačů je k získání přístupu k baterii třeba vyjmout určitou vnitřní
Podle následujících pokynů (v závislosti na typu držáku baterie na systémové desce) výměnu baterie
dokončete.
Typ 1
a.
46
Vyjměte baterii z držáku.
Dodatek A Výměna baterie
b.
Zasuňte náhradní baterii do polohy, kladnou stranou vzhůru. Držák baterie baterii automaticky
zajistí ve správné poloze.
Typ 2
a.
Uvolněte baterii z držáku stlačením kovové západky vyčnívající nad jedním okrajem baterie (1).
Jakmile se baterie uvolní, vytáhněte ji (2).
47
b.
Chcete-li vložit novou baterii, zasuňte jeden její okraj pod okraj držáku. Kladný pól musí být nahoře
(1). Zatlačte na druhý okraj baterie tak, aby západka zaklapla (2).
Typ 3
a.
Odtáhněte svorku (1), která baterii zajišťuje na místě, směrem dozadu a vyjměte baterii (2).
b.
Vložte novou baterii a znovu ji upevněte v držáku.
POZNÁMKA:
9.
Po výměně baterie proveďte následující kroky.
Nasaďte kryt počítače zpět.
10. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
11. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
48
Dodatek A Výměna baterie
12. Pomocí nástroje Computer Setup znovu nastavte datum a čas, hesla a všechna speciální nastavení
systému.
13. Připevněte zpět jakékoli bezpečnostní prvky, které jste vyjmuli při odstraňování přístupového krytu
počítače.
49
B
Elektrostatický výboj
Výboj statické elektřiny z prstu nebo jiného vodiče může poškodit systémové desky a další zařízení citlivá na
statickou elektřinu. Tento typ poškození může snížit očekávanou životnost zařízení.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
Poškození elektrostatickým výbojem můžete zabránit následujícími opatřeními:
●
Přenášejte a přechovávejte produkty v antistatických obalech. Zabráníte tak přímému kontaktu.
●
Přechovávejte části citlivé na statickou elektřinu v původních obalech, dokud nedojde k jejich umístění
do pracovních stanic zbavených elektrostatického náboje.
●
Než součásti vyjmete z obalu, položte je na uzemněnou plochu.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů nebo elektrických obvodů.
●
Když se dotýkáte součásti nebo zařízení citlivého na statickou elektřinu, buďte vždy řádně uzemněni.
Metody uzemnění
Existuje několik metod uzemnění. Při manipulaci se součástmi citlivými na statickou elektřinu nebo při jejich
instalaci použijte některou z následujících metod nebo jejich kombinaci:
●
Používejte zápěstní řemínek připojený zemnicím lankem k uzemněné pracovní stanici nebo počítačové
skříni. Zápěstní pásky jsou pružné řemínky, jejichž zemnicí kabely mají minimální odpor 1 megaohm +/–
10 %. V zájmu účinného uzemnění by měl řemínek těsně přiléhat ke kůži.
●
Vestoje používejte zemnicí pásky na patu, na špičku nebo na obuv. Pokud stojíte na vodivé podlaze nebo
antistatické podložce, noste pásky na obou nohou.
●
Používejte vodivé servisní nástroje.
●
Používejte přenosnou servisní sadu se skládací antistatickou pracovní podložkou.
Pokud nemáte k dispozici žádné z uvedených zařízení pro řádné uzemnění, obraťte se na autorizovaného
prodejce nebo poskytovatele služeb HP.
POZNÁMKA:
služeb HP.
50
Další informace o statické elektřině získáte u autorizovaného prodejce nebo poskytovatele
Dodatek B Elektrostatický výboj
C
Pokyny k použití počítače, běžná údržba a
příprava k expedici
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
Dodržujte tyto pokyny pro správnou instalaci a údržbu počítače a monitoru:
●
Chraňte počítače před nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním světlem a teplotními extrémy.
●
Počítač uložte na pevnou vodorovnou plochu. Na všech stranách počítače s otvory pro ventilaci a nad
monitorem ponechejte nejméně 10,2 centimetrů (4 palců) volného prostoru, aby bylo zajištěno
dostatečné proudění vzduchu.
●
Nikdy neomezujte proudění vzduchu do počítače zablokováním ventilačních otvorů nebo přívodů
vzduchu. Nepokládejte klávesnici se schovanými nožkami přímo k přední části jednotky stolního
počítače, neboť byste tím také omezili proudění vzduchu.
●
Nikdy s počítačem nepracujte, když je sejmutý přístupový kryt nebo některý kryt rozšiřující zásuvky na
karty.
●
Neskládejte více počítačů na sebe ani je neumísťujte příliš blízko vedle sebe, aby se navzájem
nezahřívaly prouděním teplého vzduchu.
●
Pokud má být počítač používán v samostatné skříni, je třeba v této skříni zajistit přívody vzduchu a
ventilační otvory. Zároveň stále platí pokyny uvedené výše.
●
Chraňte počítač a klávesnici před tekutinami.
●
Nikdy nezakrývejte ventilační otvory na monitoru jakýmikoli materiály.
●
Nainstalujte nebo zapněte nástroje správy napájení v operačním systému nebo v rámci jiného softwaru,
včetně úsporného stavu.
●
Než začnete provádět následující úkony, vypněte počítač:
●
Je-li to třeba, zvenku otřete počítač navlhčeným měkkým hadříkem. Čisticí přípravky mohou
způsobit odbarvení nebo poškození povrchové úpravy.
●
Občas očistěte ventilační otvory na všech stranách počítače s těmito otvory. Prach a další cizorodé
částice mohou ucpat ventilační otvory a bránit proudění vzduchu.
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
51
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou
Při manipulaci s optickou jednotkou nebo při jejím čištění dodržujte následující pokyny.
Provoz
●
Během provozu nepohybujte jednotkou. Může to způsobit chybu při čtení.
●
Nevystavujte jednotku náhlým změnám teplot, uvnitř jednotky by mohla kondenzovat vlhkost. Pokud se
náhle změní teplota, zatímco je jednotka zapnutá, počkejte alespoň hodinu, než jednotku zase vypnete.
Pokud jednotku vypnete okamžitě, může dojít k chybě při čtení.
●
Neumísťujte jednotku tam, kde bude vystavena vysoké vlhkosti, extrémním teplotám, mechanickým
otřesům nebo přímému slunečnímu světlu.
●
Očistěte panel a ovládací prvky suchým měkkým hadříkem nebo měkkým hadříkem lehce navlhčeným
slabým roztokem čisticího prostředku. Nikdy na jednotku přímo nestříkejte čisticí prostředky ve spreji.
●
Nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzen, která by mohla poškodit povrchovou úpravu.
Čištění
Bezpečnost
Pokud do jednotky spadne jakýkoli předmět nebo vnikne tekutina, okamžitě odpojte počítač a nechte jej
zkontrolovat autorizovaným poskytovatelem služeb HP.
Příprava k expedici
Při přípravě na expedici počítače se řiďte těmito pokyny:
1.
Proveďte zálohu souborů z pevného disku na externí paměťové zařízení. Zajistěte, aby nebyla záložní
média při uložení či přepravě vystavena elektrickým či magnetickým impulzům.
POZNÁMKA:
Pevný disk se při odpojení napájení systému automaticky zamkne.
2.
Vyjměte a uložte všechna vyměnitelná média.
3.
Vypněte počítač a externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a poté z počítače.
5.
Odpojte součásti systému a externí zařízení od příslušných zdrojů energie a poté od počítače.
POZNÁMKA: Před přepravou počítače zkontrolujte, zda jsou všechny desky správně umístěny a
zajištěny ve slotech pro desky.
6.
52
Zabalte součásti systému a externí zařízení do původních obalů nebo podobných obalů s dostatkem
ochranného obalového materiálu.
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici
D
Přístupnost
Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidé s
postiženími, a to jak samostatně nebo s příslušnými zařízeními usnadnění přístupu.
Podporované technologie usnadnění přístupu
Produkty HP podporují širokou škálu technologií usnadnění přístupu operačního systému a mohou být
nakonfigurovány pro práci s dalšími technologiemi usnadnění přístupu. Pro získání dalších informací
o funkcích usnadnění přístupu použijte funkci hledání na svém zařízení.
POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech technologií usnadnění přístupu kontaktujte
zákaznickou podporu tohoto produktu.
Kontaktování podpory
My dostupnost našich produktů a služeb neustále vylepšujeme, a zpětnou vazbu od uživatelů uvítáme. Máteli s některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které
vám pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6.00 do 21.00 horského času, na čísle (888) 259-5707.
Pokud jste neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, s žádostmi o technickou podporu
nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí do pátku, od 6.00 do
21.00 severoamerického horského času na čísle (877) 656-7058.
POZNÁMKA:
Podpora je k dispozici pouze v angličtině.
Podporované technologie usnadnění přístupu
53
Rejstřík
E
elektrostatický výboj, ochrana
F
filtr prachu
50
10
I
instalace
2,5palcový pevný disk 34
3,5palcový pevný disk 28
baterie 46
filtr prachu 10
kabely k jednotkám 21
Karta M.2 SSD 37
kryt počítače 6
paměť 14
přední panel 9
rozšiřující karta 17
tenká optická jednotka 24
J
jednotky
instalace 21
připojení kabelů 21
umístění 21
K
Karta M.2 SSD
instalace 37
vyjmutí 37
konektory systémové desky 13
kryt počítače
vyjmutí 5
výměna 6
O
odebrání
2,5palcový pevný disk
3,5palcový pevný disk
baterie 46
filtr prachu 10
Karta M.2 SSD 37
kryt počítače 5
přední panel 7
rozšiřující karta 17
54
Rejstřík
32
26
tenká optická jednotka 22
záslepka 8
optická jednotka
bezpečnostní opatření 52
čištění 52
instalace 24
vyjmutí 22
P
paměť
instalace 14
osazení zásuvky 14
pevný disk (2,5palcový)
instalace 34
vyjmutí 32
pevný disk (3,5palcový)
instalace 28
vyjmutí 26
pokyny k použití počítače 51
pokyny pro instalaci 4
pokyny pro ventilaci 51
přední panel
sejmutí záslepky 8
vyjmutí 7
výměna 9
přestavba na typ věž 12
příprava k expedici 52
přístupnost 53
R
rozšiřující karta
instalace 17
vyjmutí 17
S
součásti předního panelu 2
součásti zadního panelu 3
U
umístění ID produktu 3
umístění sériového čísla 3
V
výměna baterie
46
Z
zabezpečení
Bezpečnostní zámek pro
kancelářské počítače HP
kabelový zámek 40
visací zámek 40
zámky
Bezpečnostní zámek pro
kancelářské počítače HP
kabelový zámek 40
visací zámek 40
41
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising