HP | EliteDesk 800 65W G2 Desktop Mini PC (ENERGY STAR) | HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini PC

HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini PC
Referenční příručka k hardwaru
Stolní počítač Mini HP EliteDesk řady 800 G1
Stolní počítač Mini HP EliteDesk řady 705 G1
Stolní počítač Mini HP ProDesk řady 600 G1
Stolní počítač Mini HP ProDesk řady 400 G1
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft a Windows jsou registrované
ochranné známky skupin společnosti
Microsoft.
Informace zde obsažené mohou být bez
upozornění změněny. Veškeré záruky
poskytované společností HP na produkty a
služby jsou uvedeny ve výslovných
prohlášeních o záruce, která doprovázejí
jednotlivé produkty a služby. Žádná
z informací uvedených v tomto dokumentu
nezakládá právo na rozšířenou záruční lhůtu.
Společnost HP není odpovědná za technické
ani redakční chyby nebo opomenutí, jež tento
dokument obsahuje.
Čtvrté vydání: prosinec 2014
Třetí vydání: listopad 2014
Druhé vydání: Květen 2014
První vydání: březen 2014
Katalogové číslo dokumentu: 756961-224
Oznámení o produktech
Podmínky používáni softwaru
Tato příručka popisuje funkce, které jsou běžné
na většině modelů. Některé funkce nemusejí
být na vašem počítači dostupné.
Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným
používáním jakéhokoli softwarového výrobku,
předinstalovaného na tomto počítači,
souhlasíte s podmínkami Licenční smlouvy
s koncovým uživatelem (EULA) společnosti HP.
Pokud tyto licenční podmínky nepřijmete, je v
souladu s pravidly pro poskytování náhrad vaší
jedinou možností pro vrácení peněz vrácení
celého nepoužitého produktu (hardware i
software) do 14 dnů v místě zakoupení.
Ne všechny funkce jsou k dispozici ve všech
edicích Windows 8. Tento počítač může
vyžadovat upgradovaný anebo samostatně
zakoupený hardware, ovladače anebo
software, abyste mohli plně využívat funkcí
systému Windows 8. Podrobnosti naleznete
v části http://www.microsoft.com.
Tento počítač může vyžadovat upgradovaný
anebo samostatně zakoupený hardware anebo
jednotku DVD, abyste mohli nainstalovat
software Windows 7 a plně využívat funkcí
systému Windows 7. Podrobnosti naleznete
v části http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Pro veškeré další informace nebo pro
požadavek na úplnou náhradu počítače,
kontaktujte svou místní prodejnu (prodejce).
O této příručce
V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se inovací kancelářského počítače HP Desktop Mini
Business.
VAROVÁNÍ! Text označený tímto způsobem znamená, že nerespektování uvedených pokynů může ve svém
důsledku vést ke zranění nebo k ohrožení života.
UPOZORNĚNÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést
k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat.
POZNÁMKA: Text označený tímto způsobem představuje důležité doplňující informace.
iii
iv
O této příručce
Obsah
1 Funkce produktu ........................................................................................................................................... 1
Funkce standardní konfigurace ............................................................................................................................. 1
Komponenty na předním panelu (EliteDesk 800, EliteDesk 705, ProDesk 600) ................................................. 2
Komponenty na předním panelu (ProDesk 400) ................................................................................................... 3
Součásti na zadním panelu (EliteDesk 800) .......................................................................................................... 4
Součásti na zadním panelu (EliteDesk 705) .......................................................................................................... 5
Součásti na zadním panelu (ProDesk 600) ........................................................................................................... 6
Součásti na zadním panelu (ProDesk 400) ........................................................................................................... 7
Umístění sériového čísla ........................................................................................................................................ 8
2 Upgrade hardwaru ......................................................................................................................................... 9
Servisní postupy .................................................................................................................................................... 9
Varování a upozornění ........................................................................................................................................... 9
Připojení napájecího kabelu ................................................................................................................................ 10
Sejmutí krytu počítače ......................................................................................................................................... 11
Nasazení krytu počítače ...................................................................................................................................... 12
Změna konfigurace desktop na typ věž .............................................................................................................. 13
Vyjmutí a výměna pevného disku ....................................................................................................................... 14
Instalace přídavné paměti ................................................................................................................................... 18
SODIMM ............................................................................................................................................. 18
Paměťový modul SODIMMs DDR3-SDRAM ....................................................................................... 18
Osazení zásuvek pro moduly SODIMM .............................................................................................. 19
Instalace modulů SODIMM ................................................................................................................ 20
Výměna baterie .................................................................................................................................................... 23
Instalace bezpečnostního zámku ........................................................................................................................ 26
Kabelový zámek ................................................................................................................................ 26
Visací zámek ...................................................................................................................................... 26
Dodatek A Elektrostatický výboj ..................................................................................................................... 27
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem .......................................................................................... 27
Metody uzemnění ................................................................................................................................................ 27
v
Dodatek B Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici ........................................................... 28
Pokyny k použití počítače a běžná údržba .......................................................................................................... 28
Příprava k expedici .............................................................................................................................................. 29
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 30
vi
1
Funkce produktu
Funkce standardní konfigurace
Funkce jednotlivých modelů se mohou lišit. Úplný seznam hardwaru a softwaru nainstalovaného v počítači
získáte po spuštění diagnostického nástroje (je k dispozici pouze u některých modelů).
POZNÁMKA: Model tohoto počítače může být použit v orientaci "věž" nebo "stolní počítač". Podstavec pro
orientaci "věž" se prodává samostatně.
Funkce standardní konfigurace
1
Komponenty na předním panelu (EliteDesk 800, EliteDesk 705,
ProDesk 600)
1
Tlačítko režimů napájení
4
Port USB 3.0 – nabíjecí
2
Indikátor činnosti pevného disku
5
Konektor Microphone/Headphone
3
Port USB 3.0
6
Konektor pro sluchátka
POZNÁMKA: Port USB 3.0 – nabíjecí také dodává proud k nabíjení zařízení, jako například telefon smartphone. Nabíjecí
proud je k dispozici vždy, kdy je napájecí kabel zapojen do systému, i když je systém vypnutý.
POZNÁMKA: Když do konektoru pro mikrofon/sluchátka připojíte zvukové zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem,
zda chcete konektor použít pro mikrofon, linkový vstup nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit
dvojím kliknutím na ikonu Realtek HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows.
POZNÁMKA: Indikátor napájení svítí u zapnutého počítače obvykle zeleně. Pokud bliká červeně, vyskytl se u počítače
nějaký problém a indikátor oznamuje diagnostický kód. Význam kódů viz Příručka pro údržbu a servis.
2
Kapitola 1 Funkce produktu
Komponenty na předním panelu (ProDesk 400)
1
Tlačítko režimů napájení
4
Konektor mikrofonu
2
Indikátor činnosti pevného disku
5
Konektor pro sluchátka
3
Porty USB 3.0
POZNÁMKA: Indikátor napájení svítí u zapnutého počítače obvykle zeleně. Pokud bliká červeně, vyskytl se u počítače
nějaký problém a indikátor oznamuje diagnostický kód. Význam kódů viz Příručka pro údržbu a servis.
Komponenty na předním panelu (ProDesk 400)
3
Součásti na zadním panelu (EliteDesk 800)
4
1
Konektory DisplayPort pro monitor
4
Porty USB 3.0 (modré)
2
Konektor VGA pro monitor
5
Síťový konektor RJ-45
3
Konektor linkového výstupu pro napájená
zvuková zařízení (zelený)
6
Konektor napájecího kabelu
Kapitola 1 Funkce produktu
Součásti na zadním panelu (EliteDesk 705)
1
Konektory DisplayPort pro monitor
5
Porty USB 2.0 (černé)
2
Konektor VGA pro monitor
6
Síťový konektor RJ-45
3
Konektor linkového výstupu pro napájená
zvuková zařízení (zelený)
7
Konektor napájecího kabelu
4
Porty USB 3.0 (modré)
Součásti na zadním panelu (EliteDesk 705)
5
Součásti na zadním panelu (ProDesk 600)
6
1
Konektory DisplayPort pro monitor
5
Porty USB 3.0 (modré)
2
Konektor VGA pro monitor
6
Síťový konektor RJ-45
3
Konektor linkového výstupu pro napájená
zvuková zařízení (zelený)
7
Konektor napájecího kabelu
4
Porty USB 2.0 (černé)
Kapitola 1 Funkce produktu
Součásti na zadním panelu (ProDesk 400)
1
Konektor monitoru DisplayPort
4
Porty USB 2.0 (černé)
2
Konektor VGA pro monitor
5
Síťový konektor RJ-45
3
Porty USB 2.0 s vylepšeným napájením (černé)
6
Konektor napájecího kabelu
POZNÁMKA:
Dva horní porty USB mají vyšší příkon pro podporu externích rozšiřujících rukávů Desktop Mini.
POZNÁMKA: Dva spodní porty USB podporují probouzení z úsporného režimu, pokud je tato možnost povolena v nástroji
Computer Setup (F10).
Součásti na zadním panelu (ProDesk 400)
7
Umístění sériového čísla
Každý počítač má jedinečné sériové číslo a číslo ID produktu, která se nachází na horní části skříně počítače.
Rozhodnete-li se obrátit na zákaznickou podporu, tato čísla si připravte.
8
Kapitola 1 Funkce produktu
2
Upgrade hardwaru
Servisní postupy
Konstrukce počítače usnadňuje jeho rozšiřování a případné opravy. Pro většinu instalačních postupů
popsaných v této kapitole nebudete potřebovat žádné nástroje.
Varování a upozornění
Než začnete provádět inovace, pozorně si přečtěte všechny související pokyny, upozornění a varování v této
příručce.
VAROVÁNÍ! Opatření pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem, popálení od horkých ploch nebo
vzniku požáru:
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte vnitřní komponenty systému vychladnout, než se jich dotknete.
Nezapojujte telekomunikační nebo telefonní konektory do zásuvek řadiče síťového rozhraní (NIC).
Neodpojujte uzemnění napájecího kabelu. Zemnicí kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.
Zapojte napájecí kabel vždy do snadno přístupné uzemněné zásuvky .
Chcete-li omezit riziko zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Popisuje správné nastavení
pracovní stanice, správné držení těla a zdravotní a pracovní návyky pro uživatele počítačů a obsahuje
důležité informace o bezpečném používání elektrických a mechanických zařízení. Tuto příručku najdete na
webové adrese http://www.hp.com/ergo.
VAROVÁNÍ! Uvnitř produktu se nacházejí pohyblivé prvky a součásti pod napětím.
Před sejmutím skříně odpojte napájení.
Před opětovným připojením napájení vraťte skříň na místo a zajistěte ji.
UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může způsobit poškození elektrických komponent počítače nebo
přídavného zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového
předmětu. Odstraníte tak elektrostatický náboj. Více informací naleznete v kapitole Elektrostatický výboj
na stránce 27.
Je-li počítač připojen ke zdroji střídavého proudu, je systémová deska vždy pod napětím. Než otevřete
počítač, vždy vypojte napájecí kabel ze zdroje energie. Předejdete tak poškození vnitřních komponent.
Servisní postupy
9
Připojení napájecího kabelu
Při připojování napájecího zdroje je třeba dbát na dodržování následujících pokynů, aby se napájecí kabel
neodpojil od počítače.
1.
Jeden konec napájecího kabelu zastrčte do napájecího adaptéru (1).
2.
Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky elektrické sítě (2).
3.
Připojte válcový konec napájecího kabelu ke konektoru zdroje napájení na zadní straně počítače (3).
4.
Napájecí kabel veďte příchytnou sponou; zabráníte tím odpojení kabelu od počítače (4).
5.
Nadbytečné napájecí kabely svažte přiloženým páskem (5).
UPOZORNĚNÍ: Pokud napájecí kabel nezajistíte úchytkou, může se samovolně odpojit, což může zapříčinit
ztrátu dat.
10
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Sejmutí krytu počítače
Pro přístup k vnitřním součástem je třeba sejmout kryt počítače:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte z počítače všechna vyjímatelná média, např. jednotku USB flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Je-li počítač upevněn na podstavci, sundejte jej a položte.
6.
Povolte šroub na zadní straně počítače (1), vysuňte kryt počítače dopředu a poté jej zvedněte (2).
Sejmutí krytu počítače
11
Nasazení krytu počítače
Položte kryt na počítač, zasuňte jej vzad (1) a utáhněte šroub (2), jímž jej zajistíte na místě.
12
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Změna konfigurace desktop na typ věž
Počítač lze použít i v poloze na výšku (tower) s volitelným stojanem, který je možno zakoupit od společnosti
HP.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte z počítače všechna vyjímatelná média, např. jednotku USB flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Otočte počítač pravou stranou vzhůru a umístěte jej do volitelného stojanu.
POZNÁMKA: Společnost HP doporučuje počítač v poloze tower stabilizovat pomocí volitelného
podstavce.
6.
Znovu k počítači připojte napájecí kabel a externí zařízení a počítač zapněte.
POZNÁMKA: Zajistěte, aby podél všech stran počítače zůstalo minimálně 10,2 cm volného místa.
7.
Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Změna konfigurace desktop na typ věž
13
Vyjmutí a výměna pevného disku
POZNÁMKA: Před vyjmutím původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli
přenést na nový disk.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte z počítače všechna vyjímatelná média, např. jednotku USB flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
14
5.
Je-li počítač umístěn na podstavci, sundejte jej z podstavce.
6.
Odstraňte kryt počítače.
7.
Od systémové desky odpojte napájecí (1) a datový kabel (2) pevného disku.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
8.
Uvolňovací páčku vedle zadní části pevného disku (1) zatlačte směrem ven. Tlačte na zajišťovací
západku jednotky a současně posunujte disk dopředu, dokud se nezastaví, poté ji zvedněte a vyjměte z
pozice (2).
9.
Pokud vyměňujete pevný disk, je k připevnění nového pevného disku nutné použít modrostříbrné
izolační vodicí šrouby z původního kusu.
Vyjmutí a výměna pevného disku
15
10. Přendejte kabely disku ze starého na nový.
11. Vodicí šrouby zarovnejte s otvory na skříni, zatlačte pevný disk do pozice a pak jej zasunujte, dokud se
nezastaví a nezapadne na místo.
16
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
12. Zapojte napájecí (1) a datový kabel (2) pevného disku do systémové desky.
13. Nasaďte kryt počítače zpět.
14. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na podstavec.
15. Znovu k počítači připojte napájecí kabel a počítač zapněte.
16. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste odemkli při odstraňování krytu počítače.
Vyjmutí a výměna pevného disku
17
Instalace přídavné paměti
Počítač se dodává s paměťovými moduly SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) typu DDR3SDRAM (3x zdvojnásobený datový tok, synchronní dynamická paměť s náhodným přístupem).
SODIMM
Paměťové zásuvky na systémové desce mohou být osazeny až dvěma standardními paměťovými moduly
SODIMM. Tyto zásuvky jsou již osazeny nejméně jedním předinstalovaným modulem SODIMM. Chcete-li
využít maximální podporovanou velikost paměti, můžete systémovou desku osadit až 16 GB paměti.
Paměťový modul SODIMMs DDR3-SDRAM
Aby operační systém správně fungoval, musí paměťový modul SODIMM být:
●
standardní modul, 204 kontaktů,
●
modul bez vyrovnávací paměti, bez ECC, kompatibilní s typem PC3-12800 DDR3-1600 MHz
●
1,5voltový paměťový modul SODIMM DDR3-SDRAM
Paměťové moduly SODIMM DDR3-SDRAM musí rovněž:
●
podporovat latenci CAS 11, DDR3 1600 MHz (časování 11-11-11)
●
uvedení povinné specifikace stanovené organizací Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC).
Další podporované typy paměťových modulů:
●
paměti s kapacitou 512 MB, 1 GB a 2 GB bez funkce ECC,
●
jednostranné a oboustranné moduly SODIMM,
●
moduly SODIMM s jednotkami x8 a x16; moduly SODIMM s pamětí SDRAM x4 nejsou podporovány.
POZNÁMKA: Pokud nainstalujete nepodporované moduly SODIMM, počítač nebude fungovat správně.
18
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Osazení zásuvek pro moduly SODIMM
Na systémové desce jsou dvě zásuvky pro moduly SODIMM, přičemž na každý kanál připadá jedna. Zásuvky
jsou označené jako DIMM1 a DIMM3. Zásuvka DIMM1 tvoří kanál A. Zásuvka DIMM3 tvoří kanál B.
Položka
Popis
Štítek systémové desky
Barva zásuvky
1
Zásuvka SODIMM1 kanál B
DIMM1
černá
2
Zásuvka SODIMM3 kanál A
DIMM3
Černá
V závislosti na způsobu instalace modulů SODIMM bude systém automaticky pracovat v jednokanálovém
režimu, dvoukanálovém asymetrickém režimu nebo univerzálním režimu.
●
Systém bude pracovat v jednokanálovém režimu, pokud budou zásuvky pro moduly SODIMM osazeny
pouze v jednom kanálu.
●
Pokud budou kapacity paměťových modulů SODIMM v kanálu A i kanálu B stejné, bude systém pracovat
ve výkonnějším dvoukanálovém režimu.
●
Pokud nebude kapacita paměťových modulu SODIMM v kanálu A shodná s kapacitou modulu SODIMM
v kanálu B, bude systém pracovat v univerzálním režimu. V univerzálním režimu kanál osazený menším
množstvím paměti určuje celkové množství paměti přiřazené dvoukanálovému režimu, zbytek je
přiřazen k jednomu kanálu. Pokud je na jednom kanálu více paměti než na kanálu druhém, přiřaďte větší
modul ke kanálu A.
●
Ve všech režimech je maximální operační rychlost určována nejpomalejším modulem SODIMM
v systému.
Instalace přídavné paměti
19
Instalace modulů SODIMM
UPOZORNĚNÍ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím,
zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý či vypnutý. Přidáním
nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete paměťové moduly nebo
systémovou desku neopravitelně poškodit.
Zásuvky pro paměťové moduly mají pozlacené kontakty. Při rozšiřování paměti je důležité použít paměťové
moduly s pozlacenými kontakty, aby nedošlo ke korozi nebo oxidaci způsobené stykem dvou různých
nekompatibilních kovů.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických komponent počítače nebo volitelných karet. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 27.
Při manipulaci s paměťovými moduly se nedotýkejte vodivých kontaktů. Mohlo by dojít k poškození modulu.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte z počítače všechna vyjímatelná média, např. jednotku USB flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Odpojte napájecí kabel a před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů
počkejte přibližně 30 vteřin, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se
střídavým napětím, zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač
zapnutý či vypnutý. Přidáním nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod
napětím, můžete paměťové moduly nebo systémovou desku nenapravitelně poškodit.
20
5.
Je-li počítač upevněn na podstavci, sundejte jej a položte.
6.
Odstraňte kryt počítače.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
7.
Od systémové desky odpojte napájecí (1) a datový kabel (2) pevného disku.
VAROVÁNÍ! Riziko popálení snížíte, nebudete-li se dotýkat vnitřních součástí systému dříve, než
vychladnou.
8.
Uvolňovací páčku vedle zadní části pevného disku (1) zatlačte směrem ven. Tlačte na zajišťovací
západku jednotky a současně posunujte disk dopředu, dokud se nezastaví, poté ji zvedněte a vyjměte z
pozice (2).
Instalace přídavné paměti
21
9.
Chcete-li vyjmout modul SODIMM, zatlačte dvě západky po stranách modulu SODIMM (1) směrem ven a
poté modul SODIMM vytáhněte ze zásuvky (2).
10. Zasuňte nový modul SODIMM do zásuvky pod úhlem přibližně 30° (1) a poté jej zatlačte tak (2), aby jej
západky uchytily na místě.
POZNÁMKA: Paměťový modul lze zasunout pouze jedním způsobem. V modulu je zářez, který musí
odpovídat výstupku paměťové zásuvky.
11. Vyměňte pevný disk a připojte napájecí a datový kabel k systémové desce.
12. Nasaďte kryt počítače zpět.
13. Pokud se počítač nacházel na podstavci, umístěte jej zpět na stojan.
14. Znovu k počítači připojte napájecí kabel a počítač zapněte.
15. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste odemkli při odstraňování krytu počítače.
Počítač přidanou paměť automaticky rozpozná při zapnutí.
22
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Výměna baterie
Baterie dodaná s počítačem napájí vnitřní hodiny. Při výměně použijte baterii odpovídající té, která byla
v počítači nainstalována původně. Počítač obsahuje 3V knoflíkovou lithiovou baterii.
VAROVÁNÍ! Počítač obsahuje interní lithiomanganovou baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí
nebezpečí popálení a poleptání. Riziko zranění je možné snížit dodržováním následujících zásad:
Nepokoušejte se baterii dobíjet.
Nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C.
Nepokoušejte se baterii rozebírat, drtit, propichovat, zkratovat její kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody
nebo ohně.
Při výměně baterie používejte pouze náhradní díl společnosti HP určený pro tento výrobek.
UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie je důležité vytvořit zálohu nastavení počítače v paměti CMOS. Při
vyjmutí nebo výměně baterie budou nastavení v paměti CMOS vymazána.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavného zařízení. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj.
POZNÁMKA: Životnost lithiové baterie bude delší, pokud bude počítač zapojen do elektrické zásuvky.
Lithiová baterie se používá pouze v případě, že počítač NENÍ připojen ke zdroji střídavého napájení.
Společnost HP podporuje recyklaci použité elektroniky, originálních tiskových kazet HP a dobíjecích baterií.
Další informace o recyklačních programech naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
1.
Odeberte či odpojte všechna bezpečnostní zařízení, která brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte z počítače všechna vyjímatelná média, např. jednotku USB flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Systémová deska je pod napětím po celou dobu připojení počítače k zásuvce, bez
ohledu na stav vypnutí počítače. Odpojte kabel napájení, abyste předešli poškození vnitřních součástek
počítače.
5.
Odstraňte přístupový panel počítače.
Výměna baterie
23
6.
Na systémové desce najděte baterii a držák baterie.
7.
Podle typu držáku baterie na systémové desce vyměňte na základě následujících pokynů baterii.
POZNÁMKA: Možná bude k vyjmutí a výměně baterie nutné použít malý nástroj, jako například pinzeta
nebo ohýbací kleště.
Typ 1
a.
24
Odtáhněte svorku (1), která baterii zajišťuje v držáku, směrem dozadu a zvedněte baterii z držáku
(2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
b.
Odtáhněte svorku (1) a zasuňte náhradní baterii do držáku (2).
Typ 2
a.
Zatlačte baterii směrem k vnějšku skříně, aby se uvolnila z držáku a vyjměte ji.
b.
Umístěte baterii tak, aby byla vedle držáku a pak ji do něho zatlačte.
Výměna baterie
25
POZNÁMKA: Po výměně baterie proveďte následující kroky.
8.
Sejměte přístupový panel počítače.
9.
Zapojte napájecí kabel a zapněte počítač.
10. Pomocí nástroje Computer Setup znovu nastavte datum a čas, hesla a všechna speciální nastavení
systému.
11. Zamkněte všechna bezpečnostní zařízení, která byla při sejmutí přístupového panelu počítače
odpojená.
Instalace bezpečnostního zámku
K zabezpečení počítače lze použít bezpečnostní zámky zobrazené níže a na následujících stranách.
Kabelový zámek
Visací zámek
26
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
A
Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj způsobený dotykem ruky nebo jiného vodiče může poškodit systémové desky nebo jiná
zařízení citlivá na statickou elektřinu. Takové poškození může snížit životnost zařízení.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
Aby nedošlo k poškození elektrostatickou elektřinou, dodržujte následující opatření:
●
Při přepravě a skladování uchovávejte součásti citlivé na statickou elektřinu v antistatických obalech
a nedotýkejte se jich.
●
Součásti uchovávejte v antistatických obalech až do vybalení na pracovištích s antistatickou ochranou.
●
Před vybalením z antistatických obalů položte součásti na uzemněný povrch.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů.
●
Při manipulaci se součástmi buďte vždy řádně uzemněni.
Metody uzemnění
Existuje několik metod uzemnění. Při manipulaci se součástmi citlivými na statickou elektřinu nebo jejich
instalaci použijte některé z následujících postupů:
●
Použijte pásek na zápěstí spojený uzemňovacím kabelem s uzemněnou pracovní stanicí nebo
počítačovou skříní. Zápěstní pásky jsou pružné řemínky, jejichž zemnicí kabely mají minimální odpor
1 megaohm +/– 10 %. Správného uzemnění dosáhnete nošením pásku přímo na kůži.
●
Na pracovištích, kde se většinou stojí a chodí, použijte speciální pásky na kotníky, chodidla či boty.
Pokud stojíte na vodivé podlaze nebo rozptylovacích podložkách, použijte antistatické pásky na obou
nohou.
●
Používejte vodivé pracovní nástroje.
●
Používejte přenosnou sadu nástrojů se skládací podložkou pro rozptýlení elektrostatického náboje.
Nemáte-li k dispozici žádný z uvedených nástrojů pro řádné uzemnění, obraťte se na autorizovaného
prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
POZNÁMKA: Další informace související se statickou elektřinou můžete získat u autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
27
B
Pokyny k použití počítače, běžná údržba a
příprava k expedici
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
Správná instalace a péče o počítač a monitor se řídí následujícími pokyny:
28
●
Chraňte počítač před nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním světlem a extrémním teplem nebo
chladem.
●
Počítač musí stát na pevné rovné ploše. Ponechejte po všech stranách skříně s větracími otvory a nad
monitorem 10,2 cm odstup kvůli potřebné cirkulaci vzduchu.
●
Nebraňte proudění vzduchu do počítače blokováním vzduchových otvorů. Neumísťujte klávesnici
s vysunutými nožkami přímo před čelní část počítače v konfiguraci Desktop, protože byste tím také
omezili proudění vzduchu.
●
Nikdy nezapínejte počítač s odkrytým přístupovým panelem nebo jakýmkoli krytem rozšiřovacích slotů.
●
Neskládejte počítače na sebe ani je neumísťujte vedle sebe natolik blízko, aby v prostoru mezi nimi
proudil zahřátý vzduch z jejich ventilačního systému.
●
Pokud má být počítač umístěn do samostatné přihrádky, musí mít přihrádka ventilační otvory pro přívod
a odvod vzduchu a musí být dodrženy stejné provozní pokyny, které jsou uvedeny výše.
●
Zabraňte vniknutí tekutin do počítače a klávesnice.
●
Nezakrývejte ničím větrací otvory monitoru.
●
V operačním systému nainstalujte nebo zapněte funkce řízení spotřeby nebo jiný software, včetně
úsporného režimu.
●
Před prováděním následujících činností počítač vždy vypněte:
◦
Pokud chcete otřít vnější povrch počítače, použijte měkkou, navlhčenou prachovku. Při použití
čisticích prostředků může dojít k poškození barvy nebo povrchu.
◦
Občas vyčistěte všechny větrací otvory na všech stranách počítače. Vlákna, prach a jiné nečistoty
je mohou zablokovat a omezit proudění vzduchu.
Dodatek B Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici
Příprava k expedici
Při přípravě počítače k přepravě postupujte podle těchto pokynů:
1.
Soubory z pevného disku zálohujte na externí paměťové zařízení. Zajistěte, aby nebyla záložní média při
uložení nebo přepravě vystavena elektrickým či magnetickým impulzům.
POZNÁMKA: Pevný disk se při vypnutí napájení systému automaticky zablokuje.
2.
Vyjměte a uschovejte veškerá vyměnitelná média.
3.
Vypněte počítač a externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a potom od počítače.
5.
Odpojte součásti systému a externí zařízení od zdrojů napájení a potom od počítače.
POZNÁMKA: Před přepravou počítače zkontrolujte, zda jsou všechny desky řádně usazeny a zajištěny
v zásuvkách.
6.
Zabalte součásti systému a externí zařízení do původních nebo podobných obalů a dostatečným
množstvím výplňového materiálu je zabezpečte před nárazy.
Příprava k expedici
29
Rejstřík
E
elektrostatický výboj, ochrana
27
I
instalace
baterie 23
kryt počítače 12
paměť 18
pevný disk 14
K
komponenty na předním panelu
EliteDesk 800, EliteDesk 705,
ProDesk 600 2
ProDesk 400 3
kryt počítače
odmontování 11
výměna 12
N
napájecí kabel, připojení 10
O
odstranění
baterie 23
kryt počítače 11
P
paměť
instalace 18
osazení zásuvky 19
specifikace 18
pevný disk
instalace 14
odmontování 14
pokyny k použití počítače 28
pokyny pro instalaci 9
pokyny pro ventilaci 28
přestavba na typ věž 13
příprava k expedici 29
30
Rejstřík
S
součásti na zadním panelu
EliteDesk 705 5
ProDesk 400 7
součásti zadního panelu
EliteDesk 800 4
ProDesk 600 6
specifikace
paměť 18
U
umístění ID produktu 8
umístění sériového čísla 8
V
vyjmutí
pevný disk 14
výměna baterie 23
Z
zabezpečení
kabelový zámek 26
visací zámek 26
zámky
kabelový zámek 26
visací zámek 26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising