HP | EliteDesk 705 G1 Small Form Factor PC (ENERGY STAR) | HP EliteDesk 705 G1 Small Form Factor PC คู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์

HP EliteDesk 705 G1 Small Form Factor PC คู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์
คู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์
HP EliteDesk 705 G1 Small Form Factor
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft และ Windows เป็น
เครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาของกลุม
่
บริษัท Microsoft
ข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้
ข้อสังเกตเฉพาะสินค้า
เงื่อนไขและข้อกําหนดของซอฟต์แวร์
คู่มือฉบับนี้ อธิบายคุณสมบัติที่มีทัว
่ ไปในรุ่นส่วน
หากคุณติดตัง้ คัดลอก ดาวน์โหลด หรือใช้งาน
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะ
ใหญ่ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน
รุ่น Windows 8 แต่ละรุ่นมีคุณลักษณะที่แตก
ต่างกัน คุณอาจจะต้องอัพเกรดคอมพิวเตอร์และ/
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกัน
หรือซื้อฮาร์ดแวร์ ไดร์ฟเวอร์และ/หรือซอฟต์แวร์
ในประกาศการรับประกันอย่างชัดเจนที่จด
ั ส่งให้
Windows 8 อย่างเต็มที่ โปรดดูที่
ของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่
แยกต่างหากเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตัง้ ไว้ใน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตใช้
งานสําหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP หากคุณไม่
ยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งาน วิธีแก้ไข
ุ จะทําได้ก็คือ ส่งคืน
เพียงอย่างเดียวที่คณ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดที่ไม่ได้ใช้งาน (ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืน โดย
พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั น
้
ข้อความในที่นี้จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่ม
http://www.microsoft.com สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม
จําหน่ายของคุณ
พลาดหรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิ ค
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อาจจําเป็นต้องอัพเกรด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือร้องขอให้คน
ื เงิน
ซื้อคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด โปรดติดต่อสถานที่
ั ผิดชอบต่อความผิด
เติมใดๆ ทัง้ สิ้น HP จะไม่รบ
หรือเนื้ อหาของเอกสารนี้
และ/หรือซื้อฮาร์ดแวร์แยกต่างหากและ/หรือ
พิมพ์ครัง้ แรก: มิถน
ุ ายน 2014
และใช้ประโยชน์จากฟังก์ชน
ั ่ ต่าง ๆ ของ
หมายเลขของส่วนในเอกสาร: 762918-281
http://windows.microsoft.com/en-us/
ไดร์ฟดีวีดีเพื่อติดตัง้ ซอฟต์แวร์ Windows 7
Windows 7 อย่างเต็มที่ โปรดดูที่
windows7/get-know-windows-7 สําหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม
จะต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้จัด
จําหน่ายสินค้าประจําท้องถิน
่ (ผู้ขาย)
เกี่ยวกับคู่มือนี ้
คู่มือนี้ เป็นข้อมูลทัว
่ ไปเกีย
่ วกับการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ HP EliteDesk Business
คําเตือน! ข้อความในลักษณะนี้ หมายถึงการไม่ปฏิบต
ั ิตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง:
สูญเสียข้อมูล
หมายเหตุ:
ข้อความในลักษณะนี้ หมายถึงการไม่ปฏิบต
ั ิตามอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือ
ข้อความที่ปรากฏในลักษณะนี้ หมายถึงข้อมูลเพิม
่ เติมที่สําคัญ
iii
iv
เกีย
่ วกับคู่มือนี้
สารบัญ
1 คุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์ .................................................................................................................................. 1
คุณสมบัตข
ิ องระบบมาตรฐาน ................................................................................................................... 1
ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า ..................................................................................................................... 2
ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง ..................................................................................................................... 3
ส่วนประกอบของตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึก ..................................................................................................... 3
ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ ............................................................................................................. 4
2 การอัพเกรดฮาร์ดแวร์ ....................................................................................................................................... 5
คุณสมบัตใิ นการซ่อมบํารุง ....................................................................................................................... 5
คําเตือนและข้อควรระวัง .......................................................................................................................... 5
การถอดแผงปิดคอมพิวเตอร์ .................................................................................................................... 6
การใส่แผงปิดคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่ ......................................................................................................... 7
การถอดแผงด้านหน้า .............................................................................................................................. 8
การถอดที่หุ้มฝา ...................................................................................................................................... 8
การใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม ........................................................................................................... 10
การเปลี่ยนการกําหนดค่าจากตัง้ โต๊ะเป็นแบบทาวเวอร์ .............................................................................. 10
การเชื่อมต่อเมนบอร์ด ........................................................................................................................... 11
การติดตัง้ หน่วยความจําเพิม
่ เติม ............................................................................................................ 13
DIMMs ............................................................................................................................... 13
DDR3-SDRAM DIMM ........................................................................................................ 13
การบรรจุซอ
็ กเก็ต DIMM ...................................................................................................... 14
การติดตัง้ DIMM .................................................................................................................. 14
การถอดหรือติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน ..................................................................................................... 17
ตําแหน่งของไดรฟ์ ................................................................................................................................ 21
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์ ................................................................................................................... 22
การถอดอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ ว ............................................................................................... 24
การติดตัง้ อุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ ว ............................................................................................. 26
การถอดไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิม: ......................................................................................... 30
การติดตัง้ ไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิม ........................................................................................ 31
การถอดและใส่ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ ว ................................................................................. 33
การถอดฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ........................................................................................... 36
การติดตัง้ ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ ว ......................................................................................... 38
การติดตัง้ ล็อครักษาความปลอดภัย ......................................................................................................... 41
ตัวล็อคสายเคเบิล ................................................................................................................. 41
v
กุญแจล็อค ........................................................................................................................... 42
ล็อกรักษาความปลอดภัย HP Business PC ........................................................................... 42
ความปลอดภัยของแผงด้านหน้า ............................................................................................ 46
ภาคผนวก A การเปลี่ยนแบตเตอรี่ .................................................................................................................... 48
ภาคผนวก B การคายประจุไฟฟ้าสถิต ................................................................................................................ 51
การป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ............................................................................... 51
วิธีการต่อสายดิน ................................................................................................................................... 51
ภาคผนวก C คู่มอ
ื การใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาตามปกติและการเตรียมการขนย้าย ......................... 52
คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการดูแลรักษาตามปกติ ........................................................................... 52
ข้อควรระวังสําหรับไดรฟ์ออปติคอล ........................................................................................................ 53
การทํางาน ........................................................................................................................... 53
การทําความสะอาด ............................................................................................................... 53
ความปลอดภัย ..................................................................................................................... 53
การเตรียมการขนย้าย ........................................................................................................................... 53
ดัชนี .................................................................................................................................................................... 54
vi
1
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน
โดยคุณสมบัติต่างๆ อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น สําหรับความช่วยเหลือในการสนั บสนุน และเมื่อต้องการเรียนรู้
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตด
ิ ตัง้ อยู่ในรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้ยูทิลิตี้ HP Support
Assistant
หมายเหตุ:
คอมพิวเตอร์รุ่นนี้ สามารถใช้ทงั ้ แบบทาวเวอร์และแบบตัง้ โต๊ะ
คุณสมบัตข
ิ องระบบมาตรฐาน
1
ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า
ลักษณะการจัดวางไดรฟ์อาจต่างกันไปในแต่ละรุน
่ ในบางรุ่นจะมีฝาปิดช่องใส่ไดรฟ์
1
ไดรฟ์แบบออปติคอลแบบสลิม (อุปกรณ์เสริม)
6
ช่องเสียบหูฟัง
2
พอร์ต USB 2.0 - สําหรับชาร์จไฟ (สีดํา)
7
ไฟสถานะเปิดเครื่องแบบสองสถานะ
3
พอร์ต USB 2.0 (สีดํา)
8
ไฟแสดงสถานะการทํางานของฮาร์ดไดรฟ์
4
พอร์ต USB 3.0 (สีน้ํ าเงิน)
9
ตัวอ่านการ์ดมีเดียขนาด 3.5 นิ้ ว (อุปกรณ์เสริม)
5
ขัว
้ ต่อ Microphone/Headphone
หมายเหตุ: เมื่อเสียบอุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบไมโครโฟน/หูฟัง จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นและถามว่าคุณต้องการใช้ช่อง
เสียบสําหรับไมโครโฟน อุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้า หรือหูฟังหรือไม่ คุณสามารถกําหนดค่าช่องเสียบอีกครัง้ ได้ทุกเมื่อด้วยการ
ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Audio Manager ในแถบงาน Windows
หมายเหตุ: USB 2.0 พอร์ต - ที่ชาร์จไฟจะให้กระแสไฟสําหรับชาร์จอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทโฟน กระแสไฟสําหรับชาร์จจะ
พร้อมทันทีที่เสียบปลัก
๊ เข้าระบบ แม้ว่าระบบจะปิดอยู่ก็ตาม
หมายเหตุ: โดยปกติแล้วไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องจะเป็นสีขาวในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ หากไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องเป็น
แสงสีแดง แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นัน
้ มีปัญหาและจะแสดงรหัสสําหรับการวินิจฉัยปัญหา ดูที่ คู่มือบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซม เพื่อแปลรหัส
2
บท 1
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง
1
ช่องเสียบเมาส์ PS/2 (เขียว)
7
ช่องเสียบแป้นพิมพ์ PS/2 (ม่วง)
2
ขัว
้ ต่อเน็ ตเวิร์ก RJ-45
8
หน่วยเชื่อมต่อหน้าจอพอร์ตแสดงผล
3
ช่องเสียบอนุกรม
9
ช่องเสียบจอภาพ VGA
4
พอร์ต USB 2.0 (สีดํา)
10
พอร์ต USB 3.0 (สีน้ํ าเงิน)
5
ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า (นํ้ าเงิน)
11
6
ช่องเสียบสัญญาณออกสําหรับอุปกรณ์เสียงที่
ใช้ไฟ (เขียว)
ขัว
้ ต่อสายไฟ
หมายเหตุ: พอร์ตอนุกรมเสริมตัวที่สองและพอร์ตขนานเสริมสามารถซื้อได้จาก HP
เมื่อเสียบอุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้าสีฟ้า จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นและถามว่าคุณต้องการใช้ช่องเสียบสําหรับ
อุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้าหรือไมโครโฟนหรือไม่ คุณสามารถกําหนดค่าช่องเสียบอีกครัง้ ได้ทุกเมื่อด้วยการดับเบิลคลิกที่ไอคอน
Audio Manager ในแถบงาน Windows
หากติดตัง้ การ์ดแสดงผลไว้ในสล็อตหนึ่ งของแผงวงจรระบบ ขัว
้ ต่อวิดีโอบนการ์ดแสดงผลและ/หรือกราฟิกในตัวของแผงวงจร
ระบบสามารถนํ ามาใช้งานได้ การติดตัง้ การ์ดแสดงผลที่เฉพาะเจาะจง และการกําหนดค่าซอฟต์แวร์จะเป็นตัวกําหนดลักษณะ
การทํางาน
กราฟิกเมนบอร์ดสามารถปิดใช้งานได้โดยเปลี่ยนการตัง้ ค่าใน Computer Setup
ส่วนประกอบของตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึก
ตัวอ่านการ์ดมีเดียเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีให้เฉพาะในบางรุ่นเท่านัน
้ โปรดดูที่ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้เพื่อ
ระบุถึงส่วนประกอบต่างๆ ของตัวอ่านการ์ดมีเดีย
ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง
3
ไม่
ใช่
สล็อต
สื่อ
1
SD/HC/XC/UHS-I/II
●
●
Secure Digital (SD)
●
Secure Digital High
●
Capacity (SDHC)
Secure Digital UHS-II
Secure Digital
Extended Capacity
Memory Card
(SDXC)
2
ไฟแสดงสถานะทํางาน
ของตัวอ่านการ์ดมีเดีย
3
MS PRO/MS PRO Duo
●
Memory Stick (MS)
●
เลือก Memory Stick
●
Memory Stick PRO
●
Memory Stick
MagicGate
●
Memory Stick
MagicGate Duo
●
Memory Stick Duo
●
Memory Stick PROHG Duo
(MS Duo)
(MS PRO)
●
Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)
4
CompactFlash I/II
●
CompactFlash Card
ชนิ ด 1
ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์
●
CompactFlash Card
●
MicroDrive
ชนิ ด 2
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะเครื่องและหมายเลขระบุผลิตภัณฑ์ที่ด้านนอกตัวเครื่อง
โปรดเก็บหมายเลขเหล่านี้ ไว้เพื่อใช้เมื่อต้องการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า
4
บท 1
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
คุณสมบัติในการซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ทําให้ง่ายต่อการอัพเกรดและการซ่อมบํารุง ขัน
้ ตอนการติดตัง้ ส่วนใหญ่
ที่อธิบายไว้ในบทนี้สามารถกระทําได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ
คําเตือนและข้อควรระวัง
ก่อนที่จะลงมืออัพเกรดอุปกรณ์ โปรดอ่านคําแนะนํ า ข้อควรระวัง และคําเตือนในคู่มือนี้อย่างละเอียด
คําเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจร พื้นผิวที่ร้อน หรือไฟไหม้:
ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบติดผนั งและโปรดรอให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงก่อนที่จะสัมผัส
อย่าเสียบสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์อินเตอร์เฟซของเน็ ตเวิร์ก
(NIC)
อย่าปิดการใช้งานปลัก
๊ ลงกราวนด์สําหรับสายไฟ ปลัก
๊ ลงกราวนด์เป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สําคัญ
เสียบปลัก
๊ สายไฟเข้ากับเต้ารับที่มีการลงกราวนด์ (ต่อสายดิน) ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายอยู่ตลอดเวลา
เพื่อลดความเสีย
่ งต่อการบาดเจ็บรุนแรง โปรดอ่าน คู่มือเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย คู่มือดังกล่าวจะให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตัง้ เครื่องเวิร์กสเตชันอย่างเหมาะสม รวมถึงท่านั ง่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และการทํางานสําหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และให้ข้อมูลที่สําคัญเกีย
่ วกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
และเครื่องกล คู่มือนี้ อยู่ที่เว็บที่ http://www.hp.com/ergo
คําเตือน! ชิน
้ ส่วนที่มีพลังงานและเคลื่อนไหวได้
ถอดปลัก
๊ ไฟอุปกรณ์ก่อนที่จะถอดโครงเครื่อง
เปลี่ยนและติดตัง้ โครงเครื่องให้แน่นหนาก่อนที่จะเสียบปลัก
๊ ไฟอุปกรณ์อก
ี ครัง้
ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทําให้ส่วนประกอบไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมชํารุดเสียหายได้ ก่อน
ที่จะเริม
่ ต้นกระบวนการเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะและมี
การลงกราวด์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การคายประจุไฟฟ้าสถิต ในหน้า 51
เมื่อต่อสายไฟกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งจ่ายไฟจะมีแรงดันไฟฟ้าสําหรับเมนบอร์ดอยู่ตลอดเวลา คุณต้องถอด
สายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนที่จะเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันความเสียหายกับส่วนประกอบภายใน
เครื่อง
คุณสมบัตใิ นการซ่อมบํารุง
5
การถอดแผงปิดคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าถึงส่วนประกอบภายใน คุณจะต้องถอดแผงปิด:
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ดึงปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดอุปกรณ์ภายนอกใดๆ
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
6
บท 2
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้ยกเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลง
6.
ยกที่จบ
ั แผงปิด (1) แล้วยกแผงปิดออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (2)
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
การใส่แผงปิดคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่
เลื่อนขอบทีป
่ ลายด้านหน้าของแผงปิดไว้ข้างใต้ขอบที่ด้านหน้าของโครงเครื่อง (1) แล้วกดปลายด้านหลังของ
แผงปิดไปที่ตัวเครื่องเพื่อให้ล็อคเข้าที่ (2)
การใส่แผงปิดคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่
7
การถอดแผงด้านหน้า
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้ยกเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
7.
ยกแถบสามอันที่ด้านข้างของแผงปิด (1) แล้วหมุนแผงปิดออกจากโครงเครื่อง (2)
การถอดที่หุ้มฝา
ในบางรุ่น มีฝาครอบช่องปิดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ วและช่องใส่ไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิมที่ต้องถอดออกก่อนติดตัง้
ไดรฟ์ วิธีการถอดฝาปิดแผงด้านหน้า:
1.
8
บท 2
ถอดฝาปิดและแผงด้านหน้า
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
2.
ในการถอดฝาปิดช่องวางไดรฟ์แบบออปติคอลแบบสลิม ให้กดแท็บยึด 4 ตัว (1) เข้าข้างใน แล้วดึงฝาปิด
ออกจากแผงด้านหน้า (2)
เมื่อต้องการถอดช่องวางไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ ว ให้กดแท็บยึดสองตัวที่ยด
ึ ฝาปิดไปทางขอบนอกด้านขวาของ
ฝาปิด (3) และเลื่อนฝาปิดไปด้านหลัง แล้วไปทางด้านขวาเพื่อถอด (4)
หมายเหตุ: เมื่อถอดฝาปิดไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิมและประกอบไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิมเสร็จ คุณสามารถ
ประกอบกรอบฝาปิดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (จัดจําหน่ายโดย HP) โดยจะครอบปิดด้านหน้าของไดรฟ์ออปติคอล
แบบสลิม
การถอดที่หุ้มฝา
9
การใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม
เสียบตะขอ 4 อันที่ด้านล่างของฝาปิดลงในรูสี่เหลี่ยมบนตัวเครื่อง (1) จากนั น
้ หมุนด้านบนของฝาปิดเข้าไปในตัว
เครื่อง (2) จนกระทัง่ ยึดเข้าที่
การเปลี่ยนการกําหนดค่าจากตัง้ โต๊ะเป็นแบบทาวเวอร์
คอมพิวเตอร์แบบ Small Form Factor สามารถตัง้ วางแบบทาวเวอร์ได้ โดยใช้ขาตัง้ ที่เป็นอุปกรณ์เสริม สามารถ
ซื้อได้จาก HP
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
10
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
5.
จัดคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ด้านขวาควํ่าลง และวางคอมพิวเตอร์ไว้ในขาตัง้
หมายเหตุ: เพื่อเพิม
่ ความมัน
่ คงของคอมพิวเตอร์เมื่อจัดวางในแบบทาวเวอร์ HP แนะนํ าใช้ของขาตัง้
ทาวเวอร์เสริม
6.
เสียบสายไฟและอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ อีกครัง้ และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: โปรดดูให้แน่ใจว่าเว้นว่างพื้นที่รอบข้างทัง้ หมดของคอมพิวเตอร์ไว้อย่างน้อย 10.2
เซนติเมตร (4 นิ้ ว) และไม่มีสงิ่ ใดกีดขวาง
7.
ล็อคอุปกรณ์รก
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกเมื่อตอนที่ถอดแผงปิดออก
การเชื่อมต่อเมนบอร์ด
โปรดดูที่ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้เพื่อระบุถึงช่องเสียบของเมนบอร์ด
การเชื่อมต่อเมนบอร์ด
11
หมา
ย
เลข
ช่องเสียบของเมนบอร์ด
ฉลากเมนบอร์ด
สี
ส่วนประกอบ
1
PCI Express x16 ลดลงเหลือ
X4PCIEXP
สีขาว
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
สีดํา
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
สีดํา
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
สีดํา
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
5
Parallel Port (พอร์ตขนาน)
PAR
สีดํา
พอร์ตขนานเสริม
6
พอร์ตอนุกรม
COMB
สีดํา
พอร์ตซีเรียลเสริมที่สอง
7
DIMM4 (แชนเนล A)
DIMM4
สีขาว
โมดูลหน่วยความจํา
8
DIMM3 (แชนเนล A)
DIMM3
สีดํา
โมดูลหน่วยความจํา
9
DIMM2 (แชนเนล B)
DIMM2
สีขาว
โมดูลหน่วยความจํา
10
DIMM1 (แชนเนล B)
DIMM1
สีดํา
โมดูลหน่วยความจํา
11
SATA 3.0
SATA2
สีฟ้า
อุปกรณ์ SATA อื่นๆ ยกเว้นฮาร์ดไดรฟ์
สีฟ้า
อุปกรณ์ SATA อื่นๆ ยกเว้นฮาร์ดไดรฟ์
x4
12
บท 2
SATA1
หลัก
13
SATA 3.0
SATA0
นํ้ าเงินเข้ม
ฮาร์ดไดรฟ์หลัก
14
USB 2.0
MEDIA
สีดํา
อุปกรณ์ USB 2.0 เช่น ตัวอ่านการ์ดสื่อ
สีดํา
แบตเตอรี่
15
12
SATA 3.0
หลัก
แบตเตอรี่
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
BAT
บันทึก USB 2.0
การติดตัง้ หน่วยความจําเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดตัง้ หน่วยความจํา double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)
DIMMs
สล็อตหน่วยความจําบนเมนบอร์ดสามารถติดตัง้ หน่วยความจํา DIMM มาตรฐานอุตสาหกรรมได้ถึงสีช
่ ด
ุ สล็อต
หน่วยความจําเหล่านี้ จะมีหน่วยความจํา DIMM ติดตัง้ ไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด หากคุณต้องการใช้จํานวนหน่วยความ
จําสูงสุดเท่าที่ระบบสนับสนุน คุณอาจต้องเปลี่ยนไปใช้หน่วยความจําที่ตงั ้ ค่าเป็นโหมดประสิทธิภาพสูงสอง
แชนเนล ขนาดไม่เกิน 32 กิกะไบต์
DDR3-SDRAM DIMM
เพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างเหมาะสม DDR3-SDRAM DIMMs ต้องเป็นแบบ:
●
มาตรฐานอุตสาหกรรม 240 ขา
●
unbuffered non-ECC PC3-12800 DDR3-1600 MHz-ตามมาตรฐาน
●
DDR3-SDRAM DIMMs ขนาด 1.5 โวลต์
DDR3-SDRAM DIMMs ยังต้องเป็นแบบ:
●
สําหรับ CAS latency 11 DDR3 1600 MHz (การจับเวลาประเภท 11-11-11)
●
จะต้องมีรายละเอียดตามที่กําหนดใน JEDEC SPD
นอกจากนั น
้ คอมพิวเตอร์ต้องรองรับ:
●
เทคโนโลยีหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit
●
DIMM แบบด้านเดียวและแบบสองด้าน
●
ู สร้างด้วย SDRAM x4
DIMMs ถูกสร้างด้วยอุปกรณ์ DDR x8 และ x16 ไม่สนั บสนุน DIMMs ที่ถก
หมายเหตุ:
ระบบจะทํางานไม่ถูกต้องหากใช้ DIMM ที่ไม่สนับสนุน
การติดตัง้ หน่วยความจําเพิ่มเติม
13
การบรรจุซ็อกเก็ต DIMM
มีซ็อกเก็ต DIMM ทัง้ หมดสี่ซ็อกเก็ต บนเมนบอร์ด สองซ็อกเก็ตต่อหนึ่งแชนเนล ซ็อกเก็ตดังกล่าวจะระบุว่าเป็น
DIMM1, DIMM2, DIMM3 และ DIMM4 ซ็อกเก็ต DIMM1 และ DIMM2 ทํางานในแชนเนลหน่วยความจํา B ซ็
อกเก็ต DIMM3 และ DIMM4 ทํางานในแชนเนลหน่วยความจํา A
ระบบจะทํางานในโหมดแชนเนลเดียวหรือโหมดแชนเนลคู่หรือโหมดเฟล็กซ์โดยอัตโนมัตข
ิ ้น
ึ อยู่กบ
ั ลักษณะการ
ติดตัง้ ของ DIMMs
หมายเหตุ:
การเปลี่ยนการตัง้ ค่าจากเดสก์ทอปเป็นทาวเวอร์
●
ระบบจะทํางานในโหมดแชนเนลเดียวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเก็ตเพียงแชนเนลเดียว
●
ระบบจะทํางานในโหมดสองแชนเนลประสิทธิภาพสูงหากความจุหน่วยความจําทัง้ หมดของ DIMM ใน
แชนเนล A เท่ากับความจุหน่วยความจําทัง้ หมดของ DIMM ในแชนเนล B เทคโนโลยีและความกว้างของ
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันระหว่างแชนเนล ตัวอย่างเช่น หากแชนเนล A บรรจุ DIMM ขนาด 1-GB สองชุด
และแชนเนล B บรรจุ DIMM ขนาด 2-GB หนึ่ งชุด ระบบก็จะทํางานในโหมดสองแชนเนล
●
ระบบจะทํางานในโหมดเฟล็กซ์ หากความจุหน่วยความจําทัง้ หมดของ DIMM ในแชนเนล A ไม่เท่ากับ
ความจุหน่วยความจําทัง้ หมดของ DIMM ในแชนเนล B แชนเนลในโหมดเฟล็กซ์ที่มีจํานวนหน่วยความจํา
ขัน
้ ตํ่าบรรจุอยู่ จะแสดงรายละเอียดจํานวนหน่วยความจําทัง้ หมดที่ถูกกําหนดในสองแชนเนลและจํานวนที่
เหลือได้กําหนดในแชนเนลเดีย
่ ว สําหรับความเร็วสูงสุด แชนเนลควรจะมีความสมดุล เพื่อให้จํานวนหน่วย
ุ กระจายอยู่ระหว่างสองแชนเนล หากหนึ่งแชนเนลจะมีหน่วยความจํามากกว่าอันอื่น
ความจําที่ใหญ่ที่สด
จํานวนที่ใหญ่กว่าควรกําหนดเป็นแชนเนล A หากคุณบรรจุซอ
็ กเก็ต DIMM ขนาด 1GB หนึ่งชุด และ
DIMM ขนาด 1-MB สามชุด แชนเนล A ควรบรรจุ DIMM ขนาด 2-GB และ DIMM ขนาด 1-GB หนึ่งชุด
และแชนเนล B ควรบรรจุ DIMM ขนาด 1-GB สองชุด ด้วยการกําหนดค่านี้ 4-GB จะรันที่แชนเนลคู่ และ
1-GB จะรันที่แชนเนลเดี่ยว
●
ไม่ว่าในโหมดใด ความเร็วสูงสุดในการทํางานจะถูกกําหนดด้วย DIMM ที่ช้าที่สด
ุ ในระบบ
การติดตัง้ DIMM
ข้อควรระวัง: คุณต้องถอดปลัก
๊ ออกก่อนและรอประมาณ 30 วินาทีเพื่อรอให้กระแสไฟฟ้าหมดไปก่อนที่จะ
ทําการเพิม
่ หรือถอดโมดูลหน่วยความจํา ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ใน
โมดูลหน่วยความจําตราบเท่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยงั ต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC การเพิม
่ หรือการนํ าโมดูลหน่วย
ความจําออกในขณะทีย
่ ังมีกระแสไฟฟ้าอยู่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ในโมดูลหน่วยความจําหรือ
เมนบอร์ด
ซ็อกเก็ตของโมดูลหน่วยความจํามีหน้าสัมผัสเป็นทองคํา ดังนั น
้ เมื่ออัพเกรดหน่วยความจํา คุณจะต้องใช้โมดูล
หน่วยความจําที่มีหน้าสัมผัสเป็นทองคําเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและ/หรือการเกิดสนิ มจากการใช้
หน้าสัมผัสโลหะที่เข้ากันไม่ได้
ไฟฟ้าสถิตอาจทําให้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิ กส์ของคอมพิวเตอร์หรือการ์ดเสริมชํารุดเสียหายได้ ก่อนที่จะเริ่ม
ต้นกระบวนการเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะและมีการลง
กราวด์ โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมที่ การคายประจุไฟฟ้าสถิต ในหน้า 51
เมื่อทํางานกับโมดูลหน่วยความจํา โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับหน้าสัมผัสใดๆ การทําเช่นนั น
้ อาจ
ทําให้โมดูลชํารุดเสียหายได้
14
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ดึงปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดอุปกรณ์ภายนอกใดๆ
ข้อควรระวัง: คุณต้องถอดปลัก
๊ ออกก่อนและรอประมาณ 30 วินาทีเพื่อรอให้กระแสไฟฟ้าหมดไปก่อนที่
จะทําการเพิม
่ หรือถอดโมดูลหน่วยความจํา ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้า
อยู่ในโมดูลหน่วยความจําตราบเท่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยงั ต่ออยู่กบ
ั เต้ารับไฟฟ้า AC การเพิม
่ หรือการนํ า
โมดูลหน่วยความจําออกในขณะที่ยงั มีกระแสไฟฟ้าอยู่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ในโมดูล
หน่วยความจําหรือเมนบอร์ด
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
คําเตือน! ในการลดความเสีย
่ งต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน โปรดรอให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง
ก่อนที่จะสัมผัส
7.
เปิดสลักทัง้ สองด้านของซ็อกเก็ตโมดูลหน่วยความจํา (1) และใส่โมดูลหน่วยความจําลงในซ็อกเก็ต (2)
หมายเหตุ: คุณจะสามารถติดตัง้ หน่วยความจําได้เพียงวิธเี ดียวเท่านั น
้ จัดให้รอยบากบนโมดูลตรงกับ
แถบบนซ็อกเก็ตหน่วยความจํา
ใส่ซ็อกเก็ต DIMM สีดําก่อนซ็อกเก็ต DIMM สีขาว
สําหรับประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรจุหน่วยความจําในซ็อกเก็ตโดยใช้ความจุหน่วยความจํากระจายเท่า ๆ กัน
ระหว่างแชนแนล A และแชนแนล Bสําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดู การบรรจุซอ
็ กเก็ต DIMM ในหน้า 14
8.
ดันโมดูลเข้าในซ็อกเก็ต และตรวจสอบว่าหน่วยความจําติดตัง้ อยู่ในซ็อกเก็ตอย่างแน่นหนา กรุณาตรวจดู
ว่าสลักอยู่ในตําแหน่งที่ปิดแล้ว (3)
9.
ทําซํ้าขัน
้ ตอนที่ 7 และ 8 สําหรับการติดตัง้ โมดูลหน่วยความจําเพิ่มเติม
การติดตัง้ หน่วยความจําเพิ่มเติม
15
10. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่
11. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้เปลี่ยนขาตัง้
12. เสียบสายไฟอีกครัง้ และเปิดคอมพิวเตอร์
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกเมื่อตอนที่ถอดแผงปิดออก
13. ล็อคอุปกรณ์รก
ระบบคอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงหน่วยความจําที่เพิม
่ ขึ้นได้เมื่อคุณเปิดเครื่องในครัง้ ต่อไป
16
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
การถอดหรือติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
คอมพิวเตอร์มีช่องเสียบขยาย PCI Express x1 สองช่อง, ช่องเสียบขยาย PCI Express x16 หนึ่ งช่อง และช่อง
เสียบขยาย PCI Express x16 อีกหนึ่งช่องที่ถูกเปลี่ยนเป็นช่องเสียบประเภท x4
หมายเหตุ:
ช่องเสียบ PCI Express รองรับการ์ดรูปแบบระดับตํ่าเท่านั น
้
คุณสามารถติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ลงในสล็อต PCI Express x16 ได้
สําหรับการตัง้ ค่าการ์ดแสดงผลกราฟิกคู่ การ์ดแผ่นแรก (การ์ดหลัก) จะต้องถูกติดตัง้ ไว้ในช่องเสียบ PCI เอกซ์
เพรส x16 ซึ่งไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นช่องเสียบประเภท x4
วิธีถอด เปลีย
่ น หรือเพิม
่ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน:
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ดึงปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดอุปกรณ์ภายนอกใดๆ
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
7.
หาซ็อกเก็ตที่ว่างบนเมนบอร์ด และสล็อตเอ็กซ์แพนชันที่เกีย
่ วข้องที่ด้านหลังของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์
8.
คลายสลักยึดฝาปิดสล็อตที่ยึดฝาปิดสล็อตไว้โดยยกแถบสีเขียวที่สลักแล้วหมุนสลักไปยังตําแหน่งเปิด
การถอดหรือติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
17
9.
ก่อนติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชันหรือการ์ดเอ็กซ์แพนชันตัวเก่าออก
หมายเหตุ:
กล่าว
18
บท 2
ก่อนที่จะถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันทีต
่ ิดตัง้ ไว้ ให้ปลดสายเคเบิลทัง้ หมดที่เชื่อมต่อกับการ์ดดัง
a.
หากคุณต้องการจะติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชันลงในซ็อกเก็ตที่ว่างอยู่ ให้ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชันที่
ด้านหลังของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์ ดึงฝาปิดสล็อตขึ้นตรงๆ จากภายในโครงเครื่อง
b.
หากต้องการจะถอดการ์ด PCI Express x1 ให้จับปลายทัง้ สองข้างของการ์ด แล้วค่อยๆ โยกการ์ดจน
ขัว
้ ต่อหลุดจากซ็อกเก็ต ดึงการ์ดเอ็กซ์แพนชันขึ้นตรงๆ ให้หลุดออกจากซ็อกเก็ต (1) จากนั น
้ ขยับ
เลื่อนออกจากภายในโครงเครื่อง เพื่อให้การ์ดหลุดออกจากกรอบของโครงเครื่อง (2) ระวังอย่าให้
การ์ดขูดขีดกับส่วนประกอบภายในอื่นๆ
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
c.
หากคุณกําลังถอดการ์ด PCI Express x16 ให้ดึงแขนยึดทีด
่ ้านหลังของซ็อกเก็ตการ์ดเอ็กซ์แพนชัน
ให้กางออกจากการ์ด และค่อยๆ โยกการ์ดจนกระทัง่ ขัว
้ ต่อหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดึงการ์ดเอ็กซ์แพน
ชันขึ้นตรงๆ ให้หลุดออกจากซ็อกเก็ต จากนั น
้ ขยับเลื่อนออกจากภายในโครงเครื่อง เพื่อให้การ์ดหลุด
ออกจากกรอบของโครงเครื่อง ระวังอย่าให้การ์ดขูดขีดกับส่วนประกอบภายในอื่นๆ
10. เก็บการ์ดที่ถอดออกมาไว้ในหีบห่อที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
11. หากไม่ต้องการติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชันอันใหม่ ให้ใส่ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชันเพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่
ข้อควรระวัง: หลังจากถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน คุณต้องใส่การ์ดใหม่หรือฝาปิดสล็อต เพื่อการระบายความ
ร้อนที่เหมาะสมของส่วนประกอบภายในเครื่องในระหว่างการทํางาน
การถอดหรือติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
19
12. ในกรณีที่ต้องการติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชันใหม่ ให้ถือการ์ดไว้เหนื อซ็อกเก็ตเอ็กซ์แพนชันบนเมนบอร์ด
จากนั น
้ จึงขยับการ์ดเข้าไปที่ด้านหลังของโครงเครื่อง (1) เพื่อให้โครงของการ์ดตรงกับสล็อตที่เปิดอยู่ด้าน
หลังของโครงเครื่อง กดการ์ดลงไปในซ็อกเก็ตบนเมนบอร์ดตรงๆ อย่างเบามือ (2)
หมายเหตุ: เมื่อติดตัง้ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน ให้กดที่การ์ดเพื่อให้ช่องเสียบล็อคลงในสล็อตของการ์ดเอ็กซ์
แพนชันจนแน่น
13. หมุนสลักยึดฝาปิดสล็อตกลับเข้าที่เพื่อยึดการ์ดเอ็กซ์แพนชันเอาไว้
ิ ตัง้ ใหม่ หากจําเป็น ต่อสายเคเบิลภายในเข้ากับเมนบอร์ด หาก
14. ต่อสายเคเบิลภายนอกเข้ากับการ์ดที่ตด
จําเป็น
15. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
16. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้เปลี่ยนขาตัง้
17. เสียบสายไฟอีกครัง้ และเปิดคอมพิวเตอร์
20
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกเมื่อตอนที่ถอดแผงปิดออก
18. ล็อคอุปกรณ์รก
19. ตัง้ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ หากจําเป็น
ตําแหน่งของไดรฟ์
1
ไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิม
2
ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ภายในขนาด 3.5 นิ้ ว
3
ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ ว สําหรับไดรฟ์ออปติคอล (ตัวอ่านการ์ดมีเดียแสดงในรูป)
4
ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ภายในขนาด 2.5 นิ้ ว
หมายเหตุ: โครงแบบไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างจากโครงแบบไดรฟ์ที่แสดง
ข้างต้น
ในการตรวจสอบชนิดและขนาดของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตัง้ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้รันโปรแกรมการตัง้ ค่า
คอมพิวเตอร์
ตําแหน่งของไดรฟ์
21
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํ าต่อไปนี้เมื่อติดตัง้ ไดรฟ์:
●
ฮาร์ดไดร์ฟหลัก Serial ATA (SATA) จะต้องติดตัง้ ไว้กบ
ั หน่วยเชื่อมต่อ SATA สีน้ํ าเงินเข้มหลักบน
เมนบอร์ดที่ติดฉลาก SATA0 ไว้
●
ต่อฮาร์ดไดรฟ์สํารองแลไดรฟ์แบบออปติคอลกับขัว
้ ต่อ SATA สีฟ้าขัว
้ ใดขัว
้ หนึ่งบนเมนบอร์ด (ที่ติดป้าย
SATA1 และ SATA2)
●
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB 2.0 ของตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึกเข้ากับขัว
้ ต่อ USB บนแผงวงจรระบบที่ตด
ิ ฉลาก
MEDIA
●
สายไฟสําหรับไดรฟ์จะมีสายย่อย 2 สายจากขัว
้ ต่อบนเมนบอร์ด สายย่อยแรกเป็นสายเคเบิลแบบหัวคู่ (สาย
ไฟสีเ่ ส้น) เชื่อมต่อกับช่องใส่ไดรฟ์ออปติคอลขนาด 3.5 นิ้ วและขัว
้ ต่อที่สอง (สายไฟสองเส้น) ที่เชื่อมต่อกับ
ั ้ ต่อแรกเชื่อมต่อกับช่องใส่
ช่องใส่ไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิม สายย่อยสายที่สองเป็นสายเคเบิลแบบหัวคู่ที่ขว
ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วและขัว
้ ต่อที่สองที่เชื่อมต่อกับช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ ว
●
คุณต้องติดตัง้ สกรูตว
ั นํ าเพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าไดรฟ์จะอยู่ในแนวเดียวกันกับโครงใส่ไดรฟ์และล็อคอยู่กบ
ั ที่อย่าง
แน่นหนา HP ได้ให้สกรูตว
ั นํ ามาตรฐาน 6-32 เพิ่มไว้ที่ด้านบนของช่องใส่ไดรฟ์ สกรูตว
ั นํ ามาตรฐาน 6-32
ต้องใช้ในการติดตัง้ ตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึกหรือฮาร์ดไดรฟ์สํารองที่ติดตัง้ ไว้ในช่องใส่ไดรฟ์ออปติคอลขนาด
3.5 นิ้ ว สกรูตัวนํ าแบบติดตัง้ แยกต่างหากสําหรับฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ วไม่ได้ให้มาด้วย หากทําการ
ั ใหม่
เปลี่ยนไดรฟ์ ให้ถอดสกรูตัวนํ าออกจากไดรฟ์ตัวเก่า แล้วประกอบกับไดรฟ์ตว
มีสกรูสํารองมาตรฐาน 6-32 สีเงินทัง้ หมดห้าตัว ตัวแรกใช้สําหรับการล็อกป้องกันแผงด้านหน้า (1) (โปรดดู
ข้อมูลเพิม
่ เติมที่ ความปลอดภัยของแผงด้านหน้า ในหน้า 46) ส่วนอีกสี่ตัวจะใช้เป็นสกรูตัวนํ าสําหรับล็อกตัว
อ่านการ์ดสื่อบันทึกหรือฮาร์ดไดรฟ์สํารองไว้ในช่องใส่ไดรฟ์ออปติคอลขนาด 3.5 นิ้ ว (2)
22
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
ข้อควรระวัง:
ในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์:
หากคุณกําลังใส่หรือถอดไดรฟ์ ให้ปิดระบบปฏิบัตก
ิ ารตามขัน
้ ตอนที่เหมาะสม จากนั น
้ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ถอดปลัก
๊ ออก อย่าถอดไดรฟ์ขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
่ งการสัมผัส
ก่อนที่จะทํางานกับไดรฟ์ โปรดคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน และในขณะที่ทํางานกับไดรฟ์ โปรดหลีกเลีย
ช่องเสียบของไดรฟ์ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต โปรดดู การคาย
ประจุไฟฟ้าสถิต ในหน้า 51
จับไดรฟ์อย่างระมัดระวัง อย่าทําหล่น
อย่าใช้แรงมากเกินไปขณะที่ใส่ไดรฟ์
หลีกเลีย
่ งไม่ให้ไดรฟ์สม
ั ผัสกับความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือตํ่ามากๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น จอภาพ
หรือลําโพง
หากจะต้องส่งไดรฟ์ทางไปรษณีย์ ให้บรรจุไดรฟ์ในซองบุวัสดุกันกระแทก หรือหีบห่อกันกระแทกแบบอื่นๆ และ
ทําเครื่องหมายที่ด้านนอกหีบห่อว่า “Fragile: Handle With Care.”
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
23
การถอดอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ ว
้
ข้อควรระวัง:
นํ าสื่อเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ทัง้ หมดออกจากไดรฟ์ ก่อนที่จะถอดตัวไดรฟ์ออกจากเครื่อง
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
24
บท 2
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดฝาปิดและแผงด้านหน้า
7.
หมุนโครงของไดรฟ์ให้ตงั ้ ตรง
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
8.
ถอดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อไดรฟ์ออกจากด้านหลังของไดรฟ์ หรือหากคุณกําลังถอดตัวอ่านการ์ดมีเดีย ให้ถอด
สายเคเบิล USB ออกจากเมนบอร์ด ตามที่ระบุไว้ในภาพประกอบต่อไปนี้
9.
กดแกนปลดที่ด้านหลังไดรฟ์ (1) แล้วเลื่อนไดรฟ์ออกทางด้านหลังช่องใส่ไดรฟ์ (2)
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
25
การติดตัง้ อุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ ว
้
1.
ย้ายออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ลอ
็ คไว้เพื่อไม่ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
7.
ถอดแผงด้านหน้า หากคุณทําการติดตัง้ ไดรฟ์ช่องใส่ที่ปิดด้วยฝาปิด ให้ถอดฝาปิดออก อ่านรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ การถอดที่หุ้มฝา ในหน้า 8
8.
ใส่สกรูตัวนํ า 6-32 ลงในรูแต่ละด้านของไดรฟ์
หมายเหตุ: HP ได้ให้สกรูตัวนํ า 6-32 แบบพิเศษไว้ที่ด้านบนของโครงไดรฟ์ โปรดดู การติดตัง้ และการ
ถอดไดรฟ์ ในหน้า 22 สําหรับภาพประกอบตําแหน่งของสกรูนําที่ให้เพิ่มมา
เมื่อเปลี่ยนไดรฟ์ ให้ถอดสกรูตัวนํ า 6-32 สีต
่ ัวออกจากไดรฟ์เก่าเพื่อนํ าไปใช้กบ
ั ไดรฟ์ใหม่
26
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
9.
หมุนโครงของไดรฟ์ให้ตงั ้ ตรง
ั นํ าตรงกับสล็อตนํ า
10. เลื่อนไดรฟ์เข้าไปในช่องจนไดรฟ์ล็อคเข้าที่ ดูให้แน่ใจว่าสกรูตว
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
27
11. หากติดตัง้ ตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึก USB 3.0 คุณต้องใช้อะแดปเตอร์ USB 3.0 ถึง USB 2.0 (1) แล้วเชื่อม
ต่อสายอะแดปเตอร์จากตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึกไปยังขัว
้ ต่อ USB 2.0 บนแผงวงจรระบบที่ติดฉลาก MEDIA
(2)
หมายเหตุ:
เมนบอร์ด
โปรดดู การเชื่อมต่อเมนบอร์ด ในหน้า 11 สําหรับภาพประกอบของช่องเสียบไดรฟ์ของ
12. หมุนโครงไดรฟ์กลับลงมาในตําแหน่งปกติ
ข้อควรระวัง:
ระวังอย่าหนี บทับเคเบิลขณะทําการหมุนโครงไดรฟ์กลับลงมา
13. ใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม
14. ใส่แผงปิดคอมพิวเตอร์เข้าที่
15. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้เปลี่ยนขาตัง้
28
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
16. เสียบสายไฟและอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ อีกครัง้ และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกอีกครัง้ เมื่อถอดแผงปิดออก
17. ล็อคอุปกรณ์รก
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
29
การถอดไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิม:
ข้อควรระวัง:
นํ าสื่อเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ทัง้ หมดออกจากไดรฟ์ ก่อนที่จะถอดตัวไดรฟ์ออกจากเครื่อง
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดคอมพิวเตอร์
7.
ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบิลข้อมูล (2) ออกจากด้านหลังของไดรฟ์ออปติคอล กดสลักคลายสีเขียวที่ด้าน
หลังขวาของไดรฟ์ไปทางกึ่งกลางของไดรฟ์ (3) แล้วเลื่อนไดรฟ์ไปทางด้านหน้า แล้วออกจากช่องใส่ผ่าน
ทางแผงด้านหน้า (4)
ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการถอดสายสัญญาณต่างๆ ให้ดงึ จากขัว้ ต่อหรือส่วนหัว อย่าดึงจากสายโดยตรง
ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันความเสียดายที่อาจเกิดกับสาย
30
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
การติดตัง้ ไดรฟ์ออปติคอลแบบสลิม
1.
ย้ายออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ลอ
็ คไว้เพื่อไม่ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
7.
ถอดแผงด้านหน้าหากต้องการติดตัง้ ไดรฟ์ไว้ในช่องใส่ที่คน
ั ่ ไว้ด้วยฝาปิด แล้วถอดฝาปิด อ่านรายละเอียด
เพิม
่ เติมได้ที่ การถอดที่หุ้มฝา ในหน้า 8
8.
คุณต้องประกอบแกนปลดก่อน จึงจะใช้ไดรฟ์ออปติคอลใหม่ได้
a.
ลอกกาวที่ยึดติดบนสลักคลายออก
b.
กะระยะของรูที่อยู่บนสลักคลายให้ตรงกับขาเชื่อมต่อที่อยู่ด้านข้างของไดรฟ์ออปติคัลด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้สลักคลายโดนไดรฟ์ออปติคัล ตรวจสอบว่า สลักคลายอยู่ในแนวที่ถูกต้องหรือไม่
c.
ใส่ขาเชื่อมต่อที่ด้านหน้าของไดรฟ์ออปติคัลลงในรูที่ปลายสุดของสลักคลาย และกดจนแน่น
d.
ใส่ขาเชื่อมต่อตัวที่สอง และกดสลักคลายลงไปทัง้ สลักเพื่อยึดกับไดรฟ์ออปติคัลให้แน่น
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
31
9.
เลื่อนไดรฟ์ออปติคอลผ่านแผงด้านหน้าเข้าไปในช่องใส่จนสุดเพื่อให้ลอ
็ กเข้าที่ (1) แล้วต่อสายไฟ (2) และ
สายเคเบิลข้อมูล (3) ที่ด้านหลังไดรฟ์
้ ต่อใดขัว
้ ต่อหนึ่งของขัว
้ ต่อ SATA สีฟ้าบนเมนบอร์ด
10. เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลด้านตรงข้ามกับขัว
หมายเหตุ:
เมนบอร์ด
โปรดดู การเชื่อมต่อเมนบอร์ด ในหน้า 11 สําหรับภาพประกอบของช่องเสียบไดรฟ์ของ
11. ใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่หากถอดออก
หมายเหตุ: กรอบฝาปิดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ครอบด้านหน้าของไดรฟ์ออปติคอลสามารถหาซื้อได้จาก
HP ประกอบกรอบฝาปิดเข้ากับแผงด้านหน้าก่อนจะประกอบแผงด้านหน้า
12. ใส่แผงปิดคอมพิวเตอร์เข้าที่
13. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้เปลี่ยนขาตัง้
14. เสียบสายไฟและอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ อีกครัง้ และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกอีกครัง้ เมื่อถอดแผงปิดออก
15. ล็อคอุปกรณ์รก
32
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
การถอดและใส่ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ ว
้
หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะนํ าฮาร์ดไดรฟ์ตว
ั เก่าออก อย่าลืมสํารองข้อมูลที่เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ตัวเก่า เพื่อที่คุณ
จะสามารถโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวลงบนฮาร์ดไดรฟ์ตัวใหม่
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ดึงปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดอุปกรณ์ภายนอกใดๆ
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
7.
ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบิลข้อมูล (2) จากด้านหลังของฮาร์ดไดรฟ์
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
33
34
บท 2
8.
ดึงแกนล็อกที่อยู่ถัดจากด้านหลังของฮาร์ดไดรฟ์ออกไปทางด้านนอก (1) เลื่อนไดรฟ์กลับจนกระทัง่ สุดขณะ
ที่ดงึ แกนล็อกออก แล้วยกไดรฟ์ข้ น
ึ แล้วนํ าออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (2)
9.
ในการติดตัง้ ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ ว คุณต้องถอดสกรูนําการติดตัง้ สีเงินและสีน้ํ าเงินออกจากฮาร์ดไดรฟ์
ตัวเก่าไปติดตัง้ บนฮาร์ดไดรฟ์ตว
ั ใหม่
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
10. กะให้สกรูตัวนํ าตรงกับสล๊อตบนโครงไดรฟ์ กดฮาร์ดไดรฟ์เข้าไปในช่องใส่ แล้วเลื่อนไดรฟ์ไปข้างหน้าจน
กระทัง่ สุดและล็อกเข้าที่
11. ต่อสายไฟ (1) และสายเคเบิลข้อมูล (2) เข้าที่ด้านหลังของฮาร์ดไดรฟ์
หมายเหตุ: ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลสําหรับฮาร์ดไดรฟ์หลักเข้ากับขัว
้ ต่อสีน้ํ าเงินเข้มที่ติดป้าย
SATA0 บนเมนบอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการทํางานของฮาร์ดไดรฟ์
12. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่
13. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้เปลี่ยนขาตัง้
14. เสียบสายไฟอีกครัง้ และเปิดคอมพิวเตอร์
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกอีกครัง้ เมื่อถอดแผงปิดออก
15. ล็อคอุปกรณ์รก
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
35
การถอดฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ ว
้
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
36
บท 2
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
7.
หมุนโครงของไดรฟ์ให้ตงั ้ ตรง
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
8.
ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบิลข้อมูล (2) จากด้านหลังของฮาร์ดไดรฟ์
9.
ดึงแกนล็อกที่ด้านหลังไดรฟ์ (1) ออก แล้วเลื่อนไดรฟ์กลับเข้าไปจนสุด แล้วดึงลง แล้วนํ าออกจากช่องใส่
ไดรฟ์ (2)
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
37
การติดตัง้ ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ ว
้
1.
ย้ายออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ลอ
็ คไว้เพื่อไม่ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
7.
ใส่สกรูตว
ั นํ าแบบติดตัง้ ต่างหาก M3 สีดําและนํ้ าเงินสี่ตัว (ด้านข้างไดรฟ์ข้างละสองตัว)
หมายเหตุ:
38
บท 2
เมื่อเปลี่ยนไดรฟ์ ให้ใช้สกรูตัวนํ าแบบเมตริก M3 สีต
่ ัวจากไดรฟ์เดิมใส่ลงในไดรฟ์ตว
ั ใหม่
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
8.
หมุนโครงของไดรฟ์ให้ตงั ้ ตรง
9.
กะให้สกรูตัวนํ าบนไดรฟ์ตรงกับช่องเสียบรูปตัว J ที่ด้านข้างของช่องใส่ไดรฟ์ กดไดรฟ์ข้ น
ึ ไปในช่องใส่
ไดรฟ์ แล้วเลื่อนไปด้านหน้าจนล็อกเข้าที่
การติดตัง้ และการถอดไดรฟ์
39
10. ต่อสายไฟ (1) และสายเคเบิลข้อมูล (2) เข้าที่ด้านหลังของฮาร์ดไดรฟ์
หมายเหตุ: หากฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ วเป็นฮาร์ดไดรฟ์หลัก ให้เสียบสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับขัว
้ ต่อ
SATA สีน้ํ าเงินเข้มที่ตด
ิ ป้าย SATA0 บนเมนบอร์ด หากเป็นไดรฟ์สํารอง ให้ต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับขัว
้
ต่อ SATA สีฟ้าขัว
้ ใดขัว
้ หนึ่งบนเมนบอร์ด
11. หมุนโครงไดรฟ์กลับลงมาในตําแหน่งปกติ
ข้อควรระวัง:
ระวังอย่าหนี บทับเคเบิลขณะทําการหมุนโครงไดรฟ์กลับลงมา
12. ใส่แผงปิดคอมพิวเตอร์เข้าที่
13. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้เปลี่ยนขาตัง้
40
บท 2
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
14. เสียบสายไฟและอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ อีกครัง้ และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกอีกครัง้ เมื่อถอดแผงปิดออก
15. ล็อคอุปกรณ์รก
การติดตัง้ ล็อครักษาความปลอดภัย
ล็อครักษาความปลอดภัยที่แสดงไว้ด้านล่างและในหน้าถัดไปจะใช้เพื่อล็อคคอมพิวเตอร์
ตัวล็อคสายเคเบิล
การติดตัง้ ล็อครักษาความปลอดภัย
41
กุญแจล็อค
ล็อกรักษาความปลอดภัย HP Business PC
1.
42
บท 2
ยึดสายสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยโดยรัดไว้กบ
ั เครื่องใช้ในสํานั กงาน
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
2.
เสียบตัวล๊อกสายเคเบิลเข้าไปในช่องล๊อกสายเคเบิลที่ด้านหลังของหน้าจอและติดตัง้ ล๊อกไว้กับหน้าจออย่าง
แน่นหนาโดยการเสียบกุญแจในช่องกุญแจด้านหลังของล๊อกและหมุนกุญแจ 90 องศา
3.
เลื่อนสายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยผ่านรูในหน่วยล๊อกสายเคเบิลที่ด้านหลังของหน้าจอ
การติดตัง้ ล็อครักษาความปลอดภัย
43
44
บท 2
4.
ใช้ตัวยึดที่ให้ไว้ในชุดอุปกรณ์เพื่อยึดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ โดยการสอดสายเคเบิลเข้าตรงกลางของตัวยึด (1)
แล้วสอดสายล็อกผ่านรูใดรูหนึ่งจากสองรูที่ตว
ั ยึด (2) ใช้รใู นตัวยึดที่สามารถยึดสายเคเบิลของอุปกรณ์ต่อ
พ่วงได้แน่นหนาที่สด
ุ
5.
สอดสายเคเบิลของแป้นพิมพ์และเมาส์ไว้ในล็อกของตัวเครื่อง
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
6.
ขันสกรูที่มีให้สําหรับการยึดล็อกโครงเครื่องลงในรูสกรูหมุน
7.
สอดปลายแท่งเหล็กลงในล็อค (1) และดันปุ่ม (2) เพื่อยึดล็อคเข้าที่ ใช้กญ
ุ แจที่มีให้เพื่อคลายล็อค
การติดตัง้ ล็อครักษาความปลอดภัย
45
8.
เมื่อคุณเสร็จขัน
้ ตอนทัง้ หมด อุปกรณ์ที่เวิร์กสเตชันของคุณทัง้ หมดจะได้รับการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของแผงด้านหน้า
สามารถล็อคแผงด้านหน้าให้อยู่กบ
ั ที่ได้ด้วยการติดตัง้ สกรูรักษาความปลอดภัยที่ HP จัดเตรียมไว้ให้ การติดตัง้
สกรูรักษาความปลอดภัย:
1.
ถอดออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ดึงปลัก
๊ ไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดอุปกรณ์ภายนอกใดๆ
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
46
บท 2
5.
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ถอดเครื่องคอมพิวเตอร์จากขาตัง้ และวางคอมพิวเตอร์ลงและวาง
คอมพิวเตอร์ลง
6.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
7.
ถอดสกรูมาตรฐาน 6-32 สีน้ํ าเงินห้าตัวที่อยู่ด้านบนของโครงไดรฟ์
8.
ใส่สกรูล็อกผ่านทางรูก่ งึ กลางของแท็บปลดล็อกแผงด้านหน้าเพื่อยึดแผงด้านหน้าให้เข้าที่
9.
ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่
10. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์วางตัง้ อยู่ ให้เปลี่ยนขาตัง้
11. เสียบสายไฟอีกครัง้ และเปิดคอมพิวเตอร์
ั ษาความปลอดภัยที่ถูกปลดออกเมื่อตอนที่ถอดแผงปิดออก
12. ล็อคอุปกรณ์รก
การติดตัง้ ล็อครักษาความปลอดภัย
47
A
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรีท
่ ี่ตด
ิ ตัง้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะทําให้นาฬิกาภายในเครื่องทํางาน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรด
ใช้แบตเตอรีท
่ ี่เทียบเท่ากับแบตเตอรีเ่ ดิมที่ตด
ิ ตัง้ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการ
ติดตัง้ แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ แรงดัน 3 โวลต์
คําเตือน! คอมพิวเตอร์นี้บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดออกไซด์ ไว้ภายใน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้
หากไม่ได้ตด
ิ ตัง้ ใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสีย
่ งต่อการบาดเจ็บ:
ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรีซ
่ ้าํ
อย่าให้แบตเตอรีอ
่ ยู่ในอุณหภูมิสงู กว่า 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์)
อย่าถอดชิน
้ ส่วน ทุบ เจาะ ลัดวงจรภายนอก หรือวางในบริเวณใกล้ไฟหรือนํ้ า
เปลี่ยนแบตเตอรีโ่ ดยใช้อะไหล่ของ HP ที่กําหนดไว้สําหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านัน
้
ข้อควรระวัง: ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ คุณต้องสํารองข้อมูลการตัง้ ค่า CMOS ของคอมพิวเตอร์เอาไว้ก่อน เมื่อ
ถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าใน CMOS จะถูกลบทัง้ หมด
ไฟฟ้าสถิตอาจทําให้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิ กส์ของคอมพิวเตอร์หรือการ์ดเสริมชํารุดเสียหายได้ ก่อนที่จะเริ่ม
ต้นกระบวนการเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะและมีการลง
กราวด์
หมายเหตุ: คุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลีเธียมได้ด้วยการเสียบปลัก
๊ คอมพิวเตอร์เข้ากับช่องรับไฟ
AC แทน ใช้แบตเตอรีล
่ ีเธียมเฉพาะเมื่อไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับช่องรับไฟ AC
HP ขอแนะนํ าลูกค้าให้ทําการรีไซเคิลฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้แล้ว ตลับหมึกพิมพ์ดงั ้ เดิมของ HP และ
่ เติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิล โปรดดูที่ http://www.hp.com/recycle
แบตเตอรีท
่ ี่ชาร์จใหม่ได้ สําหรับข้อมูลเพิม
1.
ย้ายออก/คลายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ลอ
็ คไว้เพื่อไม่ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.
ถอดสื่อที่ถอดออกได้ทงั ้ หมด เช่น คอมแพคดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
3.
ปิดคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมผ่านระบบปฏิบัติการ ก่อนปิดอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากปลัก
๊ ไฟและอุปกรณ์ภายนอกออกก่อน
ข้อควรระวัง: ไม่ว่าสถานะของเครื่องจะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในเมนบอร์ดตราบเท่าที่
เครื่องยังต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า AC คุณต้องถอดสายไฟออกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหาย
5.
ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
6.
หาตําแหน่งของแบตเตอรีแ
่ ละที่ใส่แบตเตอรีบ
่ นเมนบอร์ด
หมายเหตุ:
อรี่
48
ภาคผนวก A
ในคอมพิวเตอร์บางรุ่น อาจจําเป็นต้องถอดส่วนประกอบภายในออกเพื่อจะได้เข้าถึงแบตแต
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
7.
ปฏิบต
ั ิตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลีย
่ นแบตเตอรี่ ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กับประเภทของที่ใส่แบตเตอรี่
บนเมนบอร์ด
ประเภท 1
a.
ยกแบตเตอรีอ
่ อกจากที่ใส่แบตเตอรี่
b.
เลื่อนแบตเตอรีส
่ ําหรับเปลีย
่ นให้เข้าที่ โดยให้ขว
ั ้ บวกอยู่ด้านบน ที่ใส่แบตเตอรีจ
่ ะยึดแบตเตอรี่ไว้ใน
ตําแหน่งที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
ประเภท 2
a.
ในการถอดแบตเตอรี่ออกจากที่ใส่ ให้บีบคลิปโลหะที่ย่ น
ื โผล่ขอบด้านหนึ่งของแบตเตอรีเ่ อาไว้ เมื่อ
แบตเตอรีห
่ ลุดออกจากที่ใส่ ให้ดงึ แบตเตอรีอ
่ อก (1)
b.
ในการใส่แบตเตอรีใ่ หม่ ให้เลื่อนขอบของแบตเตอรีใ่ หม่ไปไว้ใต้ขอบของที่ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ขว
ั ้ บวก
อยู่ด้านบน ดันขอบอีกด้านของแบตเตอรีล
่ งจนขาโลหะปิดลงบนขอบอีกด้านของแบตเตอรี่ (2)
ประเภท 3
a.
ง้างคลิปหนี บ (1) ที่ยด
ึ แบตเตอรี่ และถอดแบตเตอรี่ออก (2)
49
b.
ใส่แบตเตอรีใ่ หม่ลงไปและปรับคลิปกลับมาให้อยู่ในตําแหน่งเดิม
หมายเหตุ:
หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรีแ
่ ล้ว ให้ใช้ขน
ั ้ ตอนต่อไปนี้เพื่อทําให้ขน
ั ้ ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์
8.
ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
9.
เสียบปลัก
๊ เครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดคอมพิวเตอร์
10. รีเซ็ตวันที่และเวลา รหัสผ่านของคุณ และการตัง้ ค่าพิเศษใดๆ สําหรับระบบโดยใช้โปรแกรมการตัง้ ค่า
คอมพิวเตอร์
11. ล็อคอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกปลดออกเมื่อได้นําฝาครอบคอมพิวเตอร์ออกไป
50
ภาคผนวก A
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
B
การคายประจุไฟฟ้าสถิต
ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้ วมือหรือสื่อนํ าไฟฟ้าต่างๆ อาจทําความเสียหายให้กับเมนบอร์ดหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไวต่อ
ไฟฟ้าสถิต ความเสียหายประเภทนี้ อาจลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ลง
การป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
เพื่อป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิต ให้ปฏิบต
ั ิตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:
●
หลีกเลีย
่ งการใช้มือสัมผัส ขนย้ายและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เก็บที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
●
เก็บชิน
้ ส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในหีบห่อของชิน
้ ส่วนเหล่านัน
้ จนกว่าชิน
้ ส่วนเหล่านั น
้ จะอยูใ่ นพื้นที่ทํางาน
ที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
●
วางชิน
้ ส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนํ าออกจากภาชนะที่เก็บ
●
หลีกเลีย
่ งการสัมผัสขา ขัว
้ หรือวงจรของอุปกรณ์
●
มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมทุกครัง้ เมื่อสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต
วิธีการต่อสายดิน
วิธีการลงกราวด์นัน
้ มีหลายวิธี เมื่อใช้งานหรือติดตัง้ ชิน
้ ส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต โปรดใช้วธ
ิ ีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้:
●
ใช้สายรัดข้อมือที่เชื่อมต่อทางสายกราวด์กบ
ั โครงเครื่องของคอมพิวเตอร์ สายรัดข้อมือเป็นสายรัดที่ยืดหยุ่น
ได้ซ่ งึ มีแรงต้านอย่างน้อย 1 megohm +/- 10 เปอร์เซ็นต์ในสายกราวด์ เพื่อการลงกราวด์ที่เหมาะสม ควร
สวมสายรัดให้แนบกับผิวหนัง
●
ใช้สายรัดข้อเท้า นิ้ วเท้า หรือรองเท้าในพื้นที่ทํางานแบบยืน สวมสายรัดข้อเท้าทัง้ สองข้างเมื่อยืนบนพื้นที่
นํ าไฟฟ้าหรือแผ่นรองพื้นทีม
่ ีการกระจายกระแสไฟฟ้า
●
ใช้เครื่องมือสนามที่มก
ี ารนํ าไฟฟ้า
●
ใช้ชด
ุ ซ่อมบํารุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองพื้นที่มีการกระจายกระแสไฟฟ้าแบบพับได้
หากไม่มีอป
ุ กรณ์ที่แนะนํ าข้างต้นในการลงกราวด์ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย ผู้ขายปลีก หรือศูนย์บริการที่ได้
รับการแต่งตัง้ ของ HP
หมายเหตุ: สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับไฟฟ้าสถิต โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย ผู้ขายปลีก หรือศูนย์บริการ
ที่ได้รบ
ั การแต่งตัง้ ของ HP
การป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
51
C
คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแล
รักษาตามปกติและการเตรียมการขนย้าย
คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการดูแลรักษาตามปกติ
ปฏิบัติตามคําแนะนํ าเหล่านี้เพื่อการตัง้ ค่าและการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และจอคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม:
52
●
ไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง การสัมผัสแสงแดดโดยตรง หลีกเลีย
่ งอุณหภูมิที่ร้อน
จัดหรือเย็นจัด
●
วางเครื่องคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่ราบเรียบและแข็งแรง เว้นพื้นที่ว่างประมาณ 10.2 ซม. (4 นิ้ว) ทุกด้านที่
มีทางระบายอากาศของเครื่องคอมพิวเตอร์และด้านบนของจอภาพเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
●
ไม่กีดขวางการระบายอากาศเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการบังช่องระบายอากาศและช่องอากาศเข้า ไม่วาง
แป้นพิมพ์โดยพับขาของแป้นพิมพ์ไว้ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยตรง เนื่ องจากจะ
เป็นการขวางทางระบายอากาศเช่นกัน
●
อย่าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือฝาปิดสล็อตการ์ดเอ็กซ์แพนชันถอด
ออกอยู่
●
ห้ามตัง้ คอมพิวเตอร์ซ้อนทับบนคอมพิวเตอร์แต่ละตัวหรือวางคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้กันจนกระทัง่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สม
ั ผัสกับอากาศที่หมุนเวียนหรืออากาศที่ออกมาจากตัวเครื่องของอีกเครื่องหนึ่ง
●
หากต้องใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริเวณที่แยกกันอย่างชัดเจน ต้องมีส่วนที่ใช้ระบายอากาศเข้าและออก
ภายในบริเวณนั น
้ และจะต้องปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในการใช้งานเหมือนกับที่ปรากฏข้างต้น
●
หลีกเลีย
่ งการนํ าของเหลวมาตัง้ ไว้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์
●
ห้ามวางสิง่ ของใดปิดกัน
้ ช่องระบายบนจอคอมพิวเตอร์
●
ติดตัง้ หรือเปิดใช้ฟังก์ชันการจัดการด้านพลังงานของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์อ่ น
ื รวมถึงสภาวะพัก
การทํางาน
●
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณจะทําสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี้:
ภาคผนวก C
◦
เช็ดด้านนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยผ้านุ่มชื้นหมาดๆ ตามความจําเป็น การใช้อุปกรณ์ทําความ
สะอาดอาจทําให้สค
ี อมพิวเตอร์ซีดจางหรือทําลายสีคอมพิวเตอร์
◦
ทําความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านที่มีช่องระบายทัง้ หมดเป็นครัง้ คราว สําลี
ฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ อาจปิดกัน
้ ช่องระบายและจํากัดการไหลเวียนของอากาศ
คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาตามปกติและการเตรียมการขนย้าย
ข้อควรระวังสําหรับไดรฟ์ออปติคอล
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํ าต่อไปนี้ขณะใช้งานหรือทําความสะอาดไดรฟ์ออปติคล
ั
การทํางาน
●
อย่าถอดไดรฟ์ในขณะที่ไดรฟ์ทํางาน เพราะอาจทําให้ไดรฟ์ทํางานผิดปกติในขณะที่กําลังอ่านข้อมูล
●
หลีกเลีย
่ งไม่ให้ไดรฟ์สม
ั ผัสกับอุณหภูมิที่สูงหรือตํ่ามากๆ เพราะภาวะควบแน่นอาจเกิดขึ้นภายในไดรฟ์ หาก
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหันในขณะที่ใช้ไดรฟ์ ให้รออย่างน้อย 1 ชัว
่ โมงก่อนปิดเครื่อง หากคุณใช้ไดรฟ์
ทันที อาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อไดรฟ์อ่านข้อมูล
●
หลีกเลีย
่ งการวางไดรฟ์ไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง ที่ๆ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบริเวณที่มี
การสัน
่ ของเครื่องจักรกล หรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
การทําความสะอาด
●
ทําความสะอาดบริเวณแผงและปุ่มควบคุมด้วยผ้านุ่มและแห้ง หรือผ้านุ่มที่พรมนํ้ ายาทําความสะอาดอย่าง
อ่อน ห้ามฉีดพ่นนํ้ ายาทําความสะอาดที่แผงหรือปุ่มควบคุมโดยตรง
●
หลีกเลีย
่ งการใช้สารละลายโซลเว้นต์ เช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน ที่อาจทําลายพื้นผิวด้านหน้า
ความปลอดภัย
หากมีวต
ั ถุหรือของเหลวหกใส่ไดรฟ์ ให้ถอดปลัก
๊ เครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ให้บริการที่ได้รบ
ั อนุญาตของ HP
ตรวจสอบระบบทันที
การเตรียมการขนย้าย
ปฏิบัติตามคําแนะนํ าต่อไปนี้ ในการเตรียมการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์:
1.
สํารองไฟล์ฮาร์ดไดร์ฟไว้ที่อป
ุ กรณ์จัดเก็บภายนอก ตรวจดูให้แน่ใจว่า สื่อที่ใช้สํารองข้อมูลไม่ได้สม
ั ผัสกับสื่อ
ไฟฟ้าหรือแม่เหล็กในขณะที่จัดเก็บหรือขนย้าย
หมายเหตุ:
ฮาร์ดไดรฟ์จะล็อคโดยอัตโนมัตเิ มื่อคุณปิดเครื่อง
2.
ถอดและเก็บสื่อที่ถอดเข้าออกได้ทัง้ หมด
3.
ปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
4.
ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและออกจากคอมพิวเตอร์
5.
ถอดส่วนประกอบของเครื่องและอุปกรณ์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ จากนัน
้ ถอดสายออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:
6.
ดูให้แน่ใจว่า บอร์ดทัง้ หมดอยู่กับที่และยึดอยู่ในสล็อตของบอร์ดก่อนขนย้ายคอมพิวเตอร์
บรรจุส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์ภายนอกไว้ในหีบห่อเดิมของอุปกรณ์เหล่านั น
้ หรือหีบห่อที่คล้าย
กัน โดยมีวัสดุกันการกระแทก
ข้อควรระวังสําหรับไดรฟ์ออปติคอล
53
ดัชนี
ตัวล็อคสายเคเบิล
ก
41
การคายประจุไฟฟ้าสถิต, การป้องกัน
ล็อกรักษาความปลอดภัย
HP Business PC 42
การติดตัง้
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน 17
แผงด้านหน้า 46
ความเสียหาย 51
คําแนะนํ าการใช้งานคอมพิวเตอร์ 52
ตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึก 26
คําแนะนํ าเกีย
่ วกับการระบายอากาศ
52
สายเคเบิลของไดรฟ์ 22
หน่วยความจํา 13
คําแนะนํ าในการติดตัง้ 5
ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ ว 33
ด
ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ ว 38
แบตเตอรี่ 48
ไดรฟ์แบบออปติคอลแบบสลิม
31
การถอด
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน 17
ฝาปิดช่องว่างในแผงด้านหน้า 8
ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ ว 36
แบตเตอรี่ 48
การเตรียมการขนย้าย 53
การเปลี่ยนเป็นแบบทาวเวอร์ 10
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 48
การ์ดเอ็กซ์แพนชัน
การติดตัง้ 17
การถอด 17
ข
ข้อมูลจําเพาะ
หน่วยความจํา 13
ค
ความปลอดภัย
กุญแจล็อค 42
54
ดัชนี
ข้อควรระวัง 53
ไดรฟ์แบบออปติคอล
การถอด 30
แผงด้านหน้า 8
การเชื่อมต่อเมนบอร์ด 11
ไดรฟ์ออปติคอล
การติดตัง้ 31
ไดรฟ์ออปติคัล
การทําความสะอาด 53
ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ ว 33
ไดรฟ์แบบออปติคอลแบบสลิม
ติดตัง้ 22
เชื่อมต่อสายเคเบิล 22
ตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึก 24
แผงเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 6
ไดรฟ์
ตําแหน่ง 21
30
ต
ตัวอ่านการ์ดมีเดีย
คุณลักษณะ 3
ตัวอ่านการ์ดสื่อบันทึก
การติดตัง้ 26
การถอด 24
ตําแหน่งของซีเรียลนั มเบอร์ 4
ท
ที่ตงั ้ หมายเลขผลิตภัณฑ์ 4
ผ
แผงด้านหน้า
การถอด 8
การเปลี่ยน 10
ความปลอดภัย 46
แผงเข้าถึง
การถอด 6
การเปลี่ยน 7
ล
ล็อก
ล็อกรักษาความปลอดภัย
HP Business PC 42
ล็อค
กุญแจล็อค 42
ตัวล็อคสายเคเบิล
41
แผงด้านหน้า 46
ส
ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า 2
ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง 3
ห
หน่วยความจํา
การติดตัง้ 13
การใส่ซ็อกเก็ต 14
ข้อกําหนดเฉพาะ 13
ฮ
ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ ว
การติดตัง้ 38
การถอด 36
ฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ ว
การติดตัง้ 33
การถอด 33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising