HP | EliteDesk 705 G1 Base Model Microtower PC | HP EliteDesk 705 G1 Microtower PC

HP EliteDesk 705 G1 Microtower PC
Instrukcja obsługi sprzętu
HP EliteDesk 705 G1 Microtower
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft i Windows to zarejestrowane w
Stanach Zjednoczonych znaki towarowe
grupy firm Microsoft.
Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakie są
udzielane przez firmę HP na jej produkty i
usługi, są jawnie określone w
oświadczeniach gwarancyjnych
dołączonych do takich produktów i usług.
Żadne sformułowanie zawarte w niniejszej
dokumentacji nie może być traktowane jako
dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za błędy bądź
przeoczenia techniczne lub edytorskie w
niniejszej dokumentacji.
Wydanie pierwsze: Czerwiec 2014
Numer dokumentu: 762919-241
Informacje o produkcie
Warunki użytkowania oprogramowania
Niniejszy podręcznik opisuje funkcje
występujące w większości modeli. Niektóre
funkcje mogą nie być dostępne w
zakupionym komputerze.
Instalując, kopiując, pobierając lub
wykorzystując w jakikolwiek inny sposób
oprogramowanie zainstalowane na
komputerze, użytkownik akceptuje warunki
Umowy Licencyjnej Użytkownika
Oprogramowania HP. W przypadku
niezaakceptowania warunków licencji
jedynym środkiem zaradczym jest zwrot
nieużywanego produktu w całości (sprzętu i
oprogramowania) w ciągu 14 dni. Umożliwi
to zwrot zapłaty zgodnie z zasadami
stosowanymi w miejscu zakupu.
Nie wszystkie funkcje urządzenia są
dostępne w poszczególnych edycjach
Windows 8. W tym komputerze może być
wymagane uaktualnienie i/lub zakup
dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub
oprogramowania do pełnego dostępu do
wszystkich funkcji Windows 8. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz
http://www.microsoft.com.
W tym komputerze może być wymagane
uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego
sprzętu i/lub napędu DVD do
zainstalowania systemu Windows 7 i
pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Aby uzyskać więcej informacji lub pełny
zwrot zapłaty, należy skontaktować się z
lokalnym punktem sprzedaży.
Informacje o podręczniku
W niniejszej instrukcji przedstawiono podstawowe informacje na temat rozbudowy komputerów HP
EliteDesk Business.
OSTRZEŻENIE! Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do
obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE: Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do
uszkodzenia sprzętu lub utraty danych.
UWAGA: Tak oznaczane są ważne informacje uzupełniające.
iii
iv
Informacje o podręczniku
Spis treści
1 Cechy produktu ................................................................................................................................................. 1
Elementy w konfiguracji standardowej ................................................................................................. 1
Podzespoły na panelu przednim .......................................................................................................... 2
Podzespoły na panelu tylnym ............................................................................................................... 3
Umiejscowienie numeru seryjnego ....................................................................................................... 3
2 Rozbudowa komputera ..................................................................................................................................... 5
Cechy komputera ułatwiające rozbudowę i serwisowanie ................................................................... 5
Ostrzeżenia i przestrogi ........................................................................................................................ 5
Wyjmowanie panelu dostępu komputera ............................................................................................. 6
Zakładanie panelu dostępu komputera ................................................................................................ 7
Zdejmowanie pokrywy przedniej .......................................................................................................... 8
Demontaż zaślepki napędu dysków optycznych .................................................................................. 9
Zakładanie panelu przedniego ........................................................................................................... 10
Złącza na płycie głównej .................................................................................................................... 10
Instalowanie dodatkowej pamięci ....................................................................................................... 12
Moduły DIMM ..................................................................................................................... 12
Moduł DDR3-SDRAM DIMMs ............................................................................................ 12
Wypełnianie gniazd DIMM ................................................................................................. 13
Instalowanie modułów DIMM ............................................................................................. 13
Wyjmowanie lub instalowanie karty rozszerzeń ................................................................................. 16
Położenie napędów ............................................................................................................................ 20
Instalowanie i wyjmowanie napędów ................................................................................................. 21
Wyjmowanie napędu optycznego typu slim ....................................................................... 23
Instalowanie napędu optycznego typu slim ....................................................................... 25
Wyjmowanie dysku twardego ............................................................................................ 27
Instalowanie dysku twardego ............................................................................................. 29
Instalacja blokady bezpieczeństwa .................................................................................................... 32
Blokada za pomocą kabla .................................................................................................. 33
Kłódka ................................................................................................................................ 34
blokada zabezpieczająca komputera HP Business ........................................................... 34
Załącznik A Wymiana baterii .............................................................................................................................. 39
Załącznik B Wyładowania elektrostatyczne ....................................................................................................... 42
Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym ............................................................................... 42
v
Metody uziemiania ............................................................................................................................. 42
Załącznik C Zalecenia dotyczące pracy komputera, rutynowa pielęgnacja i przygotowanie komputera do
transportu ............................................................................................................................................................ 43
Zalecenia dotyczące pracy komputera i rutynowa pielęgnacja .......................................................... 43
Środki ostrożności przy obchodzeniu się z napędem optycznym ...................................................... 44
Obsługa ............................................................................................................................. 44
Czyszczenie ....................................................................................................................... 44
Środki bezpieczeństwa ...................................................................................................... 44
Przygotowanie do transportu .............................................................................................................. 44
Indeks ................................................................................................................................................................. 45
vi
1
Cechy produktu
Elementy w konfiguracji standardowej
Elementy komputera różnią się w zależności od modelu. Aby uzyskać pomoc techniczną i dowiedzieć
się więcej na temat sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na Twoim komputerze, uruchom
narzędzie HP Support Assistant.
Elementy w konfiguracji standardowej
1
Podzespoły na panelu przednim
Konfiguracja napędów różni się w zależności od modelu. Niektóre modele mają zaślepkę
przykrywającą wnękę napędu optycznego.
1
Napęd optyczny typu slim (opcjonalny)
6
Czytnik kart SD
2
Dwufunkcyjny przycisk zasilania
7
Wskaźnik aktywności dysku twardego
3
Port USB 2.0 z funkcją ładowania (czarny)
8
Port USB 2.0 (czarny)
4
Porty USB 3.0 (niebieskie)
9
Złącze Microphone/Headphone
5
Złącze słuchawkowe
UWAGA: Po podłączeniu urządzenia do złącza mikrofonowego/słuchawkowego pojawi się okno dialogowe z
pytaniem, czy złącze będzie używane jako wejście mikrofonowe, czy jako wyjście słuchawkowe. Konfigurację
złącza można zmienić w dowolnym momencie, klikając dwukrotnie ikonę Audio Manager na pasku zadań systemu
Windows.
UWAGA: Port USB 2.0 z funkcją ładowania zapewnia również energię elektryczną do ładowania urządzeń takich
jak smartfon. Możliwość ładowania istnieje, gdy kabel zasilający jest podłączony do komputera — system nie musi
być włączony.
UWAGA: Zazwyczaj wskaźnik zasilania świeci na biało, gdy zasilanie jest włączone. Jeżeli miga na czerwono,
oznacza to, że wystąpił problem z komputerem i jest wyświetlany kod diagnostyczny. Aby sprawdzić znaczenie
kodu, skorzystaj z Instrukcji konserwacji i serwisowania.
2
Rozdział 1 Cechy produktu
Podzespoły na panelu tylnym
1
Złącze klawiatury PS/2 (purpurowe)
7
Gniazdo kabla zasilającego
2
Porty USB 2.0 (czarne)
8
Złącze myszy PS/2 (zielone)
3
Złącza monitora DisplayPort
9
Złącze sieciowe RJ-45
4
Złącze monitora VGA
10
Złącze szeregowe
5
Porty USB 3.0 (niebieskie)
11
Złącze wejścia liniowego audio
(niebieskie)
6
Złącze wyjścia liniowego dla zasilanych
urządzeń audio (zielone)
UWAGA: Opcjonalny drugi port szeregowy i opcjonalny port równoległy są dostępne w firmie HP.
Po podłączeniu urządzenia do niebieskiego złącza wejściowego audio pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy
złącze będzie używane jako wejście mikrofonu, czy innego urządzenia zewnętrznego. Konfigurację złącza można
zmienić w dowolnym momencie, klikając dwukrotnie ikonę Audio Manager na pasku zadań systemu Windows.
W przypadku karty graficznej zainstalowanej w jednym z gniazd na płycie głównej można korzystać ze złącz wideo
na karcie graficznej i/lub zintegrowanej karcie graficznej na płycie głównej. Działanie będzie zależne od
zainstalowanej karty graficznej oraz od konfiguracji oprogramowania.
Kartę graficzną na płycie głównej można wyłączyć, zmieniając ustawienia w narzędziu Computer Setup.
Umiejscowienie numeru seryjnego
Każdemu komputerowi nadano unikatowy numer seryjny oraz numer identyfikacyjny produktu, które
znajdują się na zewnątrz komputera. Numery te należy przygotować przed skontaktowaniem się z
punktem serwisowym.
Podzespoły na panelu tylnym
3
4
Rozdział 1 Cechy produktu
2
Rozbudowa komputera
Cechy komputera ułatwiające rozbudowę i serwisowanie
Budowa komputera ułatwia jego rozbudowę i serwisowanie. Do wykonania większości procedur
instalacyjnych opisanych w tym rozdziale konieczny jest wkrętak z końcówką Torx T15 lub wkrętak z
końcówką płaską.
Ostrzeżenia i przestrogi
Przed przystąpieniem do rozbudowy komputera należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje,
przestrogi i ostrzeżenia zawarte w tym podręczniku.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko odniesienia obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem lub
kontaktu z gorącymi elementami lub ryzyko wzniecenia pożaru:
Przed dotknięciem podzespołów komputera należy odłączyć kabel zasilający od gniazda sieci
elektrycznej i poczekać na obniżenie temperatury elementów wewnętrznych.
Nie należy podłączać złączy telekomunikacyjnych lub telefonicznych do gniazda karty sieciowej
(NIC).
Nie wolno w żaden sposób blokować połączenia zerującego we wtyczce kabla zasilającego.
Połączenie zerujące pełni bardzo ważną funkcję zabezpieczającą.
Kabel zasilający należy podłączyć do uziemionego gniazda sieci elektrycznej, znajdującego się
w łatwo dostępnym miejscu.
Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, należy przeczytać Podręcznik bezpieczeństwa i wygody
pracy. Opisano w nim prawidłową organizację pracy, pozycję przy pracy oraz zalecane sposoby
pracy i ochrony zdrowia użytkowników komputerów, jak również ważne informacje na temat zasad
bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Podręcznik jest dostępny w sieci
Web na stronie http://www.hp.com/ergo.
OSTRZEŻENIE! Wewnątrz znajdują się naładowane i poruszające się elementy.
Odłącz zasilanie od urządzenia przed otwarciem obudowy.
Załóż i zabezpiecz obudowę przed ponownym podłączeniem urządzenia.
OSTROŻNIE: Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić elementy elektryczne komputera lub
urządzeń dodatkowych. Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy
pozbyć się ładunków elektrostatycznych zgromadzonych na powierzchni skóry, dotykając
uziemionego metalowego przedmiotu. Więcej informacji znajduje się w części Wyładowania
elektrostatyczne na stronie 42.
Gdy komputer jest podłączony do źródła prądu przemiennego, napięcie jest zawsze dostarczane do
płyty głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, przed zdjęciem
obudowy należy odłączyć kabel zasilający.
Cechy komputera ułatwiające rozbudowę i serwisowanie
5
Wyjmowanie panelu dostępu komputera
Aby uzyskać dostęp do elementów wewnętrznych, należy zdjąć panel dostępu:
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu operacyjnego), a następnie wyłącz wszystkie
podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli system jest
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
systemowej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
5.
6
Podnieś panel dostępu (1) za uchwyt, przesuń komputer do tyłu o około 12 mm (1/2 cala) (2), a
następnie unieś panel dostępu z komputera (3).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Zakładanie panelu dostępu komputera
Dopasuj wypustki na panelu dostępu do gniazd w obudowie i ustaw panel dostępu pionowo na
obudowie (1), a następnie przesuń panel do przodu (2), aż do jego zablokowania w odpowiednim
miejscu.
Zakładanie panelu dostępu komputera
7
Zdejmowanie pokrywy przedniej
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
8
5.
Zdejmij panel dostępu komputera.
6.
Unieś trzy wypustki na brzegu zaślepki (1), a następnie wyjmij zaślepkę ruchem okrężnym
z obudowy (2).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Demontaż zaślepki napędu dysków optycznych
Niektóre modele mają zaślepkę przykrywającą wnękę napędu optycznego. Usuń zaślepkę przed
instalacją napędu optycznego. Aby wyjąć zaślepkę:
1.
Zdejmij panel dostępu i pokrywę przednią komputera.
2.
Aby zdjąć zaślepkę wnęki, naciśnij do góry dolny zaczep i naciśnij w dół górny zaczep z prawej
strony zaślepki (1), a następnie obróć zaślepkę z przodu obudowy (2).
Demontaż zaślepki napędu dysków optycznych
9
Zakładanie panelu przedniego
Włóż trzy zaczepy na dolnym brzegu pokrywy w prostokątne otwory w obudowie (1), a następnie
obróć górną część pokrywy w kierunku obudowy (2), aż zaskoczy na swoje miejsce.
Złącza na płycie głównej
Złącza umieszczone na płycie głównej danego modelu zostały przedstawione na rysunku i w tabeli
poniżej.
10
Nr
Złącze na płycie głównej
Oznaczenie na płycie
głównej
Kolor
Element
1
PCI Express x16
zdegradowane do standardu
x4
X4PCIEXP
biały
Karta rozszerzeń
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Nr
Złącze na płycie głównej
Oznaczenie na płycie
głównej
Kolor
Element
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
czarny
Karta rozszerzeń
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
czarny
Karta rozszerzeń
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
czarny
Karta rozszerzeń
5
Port równoległy
PAR
czarny
Opcjonalny port równoległy
6
Port szeregowy
COMB
czarny
Opcjonalny drugi port szeregowy
7
DIMM4 (kanał A)
DIMM4
białe
Moduł pamięci
8
DIMM3 (kanał A)
DIMM3
czarny
Moduł pamięci
9
DIMM2 (kanał B)
DIMM2
białe
Moduł pamięci
*10
DIMM1 (kanał B)
DIMM1
czarny
Moduł pamięci
11
SATA 3.0
SATA2
jasnoniebieski
e
Dowolne urządzenie SATA inne niż
podstawowy dysk twardy
*12
SATA 3.0
SATA1
jasnoniebieski
e
Dowolne urządzenie SATA inne niż
podstawowy dysk twardy
*13
SATA 3.0
SATA0
ciemnoniebies
kie
Główny dysk twardy
*14
Bateria
BAT
czarny
Bateria
Złącza na płycie głównej
11
Instalowanie dodatkowej pamięci
Komputer jest wyposażony w pamięć operacyjną typu DDR3-SDRAM w modułach DIMM.
Moduły DIMM
W gniazdach pamięci na płycie systemowej można zainstalować maksymalnie cztery standardowe
moduły DIMM. Znajduje się w nich przynajmniej jeden fabrycznie zainstalowany moduł DIMM. Aby
osiągnąć maksymalną efektywność systemu pamięci, na płycie głównej można zainstalować do 32
GB pamięci, skonfigurowanej do pracy w wydajnym trybie dwukanałowym.
Moduł DDR3-SDRAM DIMMs
Do poprawnego działania systemu wymagane są moduły DDR3-SDRAM DIMM:
●
wyposażonych w standardowe złącza 240-stykowe;
●
niebuforowane typu non-ECC zgodne ze specyfikacją PC3-12800 DDR3-1600 MHz
●
DDR3-SDRAM DIMMs, 1,5 V.
Moduły DDR3-SDRAM DIMM muszą również:
●
obsługiwać parametr opóźnienia CAS 11 (moduły DDR3 1600 MHz, taktowanie 11-11-11)
●
zawierać obowiązujące informacje dotyczące szeregowych metod wykrywania pamięci (SPD),
opublikowane przez organizację JEDEC.
Dodatkowo komputer obsługuje:
●
układy pamięci bez funkcji kontroli i korygowania błędów (non-ECC) 512 megabitów 1 oraz
2 gigabity;
●
jednostronne i dwustronne moduły DIMM;
●
moduły DIMM zbudowane z x8 lub x16 układów DDR; moduły DIMM zbudowane z x4 układów
SDRAM nie są obsługiwane.
UWAGA: System nie będzie działał prawidłowo, jeżeli zostaną zainstalowane nieobsługiwane
moduły DIMM.
12
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Wypełnianie gniazd DIMM
Na płycie głównej znajdują się cztery gniazda DIMM (po dwa gniazda na każdy kanał). Gniazda te są
oznaczone symbolami DIMM1, DIMM2, DIMM3 i DIMM4. Gniazda DIMM1 i DIMM2 pracują w kanale
pamięci B. Gniazda DIMM3 i DIMM4 pracują w kanale pamięci A.
System automatycznie przełącza się na pracę w trybie jednokanałowym, dwukanałowym lub
mieszanym, w zależności od sposobu zainstalowania modułów DIMM.
UWAGA: Konfiguracje pamięci pojedynczego kanału i niezbalansowanego podwójnego kanału
spowodują gorszą wydajność grafiki.
●
System działa w trybie jednokanałowym, jeżeli gniazda DIMM są wypełnione tylko w jednym
kanale.
●
System działa w charakteryzującym się większą wydajnością trybie dwukanałowym, jeżeli
całkowita pojemność pamięci modułów DIMM w kanale A jest równa całkowitej pojemności
pamięci modułów DIMM w kanale B. Technologie i szerokości urządzeń zastosowanych
w poszczególnych kanałach mogą być różne. Jeżeli na przykład w kanale A zostaną
zainstalowane dwa moduły DIMM o pojemności 1 GB, a w kanale B jeden moduł DIMM
o pojemności 2 GB, to system będzie działać w trybie dwukanałowym.
●
System działa w trybie mieszanym, jeśli całkowita pojemność modułów pamięci DIMM w kanale
A jest różna od całkowitej pojemności modułów pamięci DIMM w kanale B. W trybie mieszanym
kanał o mniejszej pojemności modułów pamięci określa ilość pamięci działającej w trybie
dwukanałowym. Pozostała pamięć działa w trybie jednokanałowym. Aby zapewnić optymalną
wydajność, pamięć powinna być tak podzielona między kanały, aby jak największa jej część
działała w trybie dwukanałowym. Jeśli jeden kanał ma więcej pamięci, to większa część powinna
być przypisana do kanału A. Na przykład mając do dyspozycji jeden moduł pamięci DIMM
o pojemności 2 GB i trzy o pojemności 1 GB, należy umieścić na kanale A moduł 2 GB i jeden
moduł 1 GB, a na kanale B dwa moduły 1 GB. W takiej konfiguracji 4 GB pamięci będzie
pracować w trybie dwukanałowym, a 1 GB w trybie jednokanałowym.
●
W każdym trybie maksymalna szybkość działania jest określona przez częstotliwość taktowania
najwolniejszego modułu DIMM w systemie.
Instalowanie modułów DIMM
OSTROŻNIE: Przed dodaniem lub usunięciem jakichkolwiek modułów pamięci należy odłączyć
kabel zasilający i odczekać około 30 sekund, aby opróżnić system z pozostałej energii. Niezależnie
od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on podłączony do sprawnego gniazda sieci
elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do modułów pamięci. Instalowanie lub usuwanie modułów
pamięci przy włączonym zasilaniu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie modułów pamięci
lub płyty głównej.
Gniazda modułów pamięci mają styki pokryte złotem. Aby zapobiec korozji i/lub utlenianiu, będącym
wynikiem stykania się różnych metali, do rozbudowy pamięci należy używać modułów ze stykami
pokrytymi złotem.
Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić elektroniczne elementy komputera lub opcjonalne
karty. Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy pozbyć się
ładunków elektrostatycznych zgromadzonych na powierzchni skóry, dotykając uziemionego
metalowego przedmiotu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z rozdziałem
Wyładowania elektrostatyczne na stronie 42.
Instalując moduł pamięci, nie należy dotykać jego styków. W przeciwnym razie mogą one ulec
uszkodzeniu.
Instalowanie dodatkowej pamięci
13
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Przed dodaniem lub usunięciem jakichkolwiek modułów pamięci należy
odłączyć kabel zasilający i odczekać około 30 sekund, aby opróżnić system z pozostałej energii.
Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on podłączony do sprawnego
gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do modułów pamięci. Instalowanie lub
usuwanie modułów pamięci przy włączonym zasilaniu może spowodować nieodwracalne
uszkodzenie modułów pamięci lub płyty głównej.
5.
Zdejmij panel dostępu komputera.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko poparzenia przed dotknięciem podzespołów komputera
należy poczekać na obniżenie ich temperatury.
6.
Otwórz oba zatrzaski gniazda (1), a następnie włóż moduł pamięci do gniazda (2).
UWAGA: Moduły pamięci są skonstruowane w taki sposób, że możliwe jest ich zainstalowanie
tylko w jednej pozycji. Należy dopasować wycięcie w module do wypustki w gnieździe pamięci.
Najpierw należy zapełnić czarne gniazda DIMM, a następnie białe gniazda DIMM.
W celu uzyskania maksymalnej wydajności gniazda należy wypełniać w ten sposób, aby
pojemność pamięci była podzielona równo pomiędzy kanał A i kanał B. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale Wypełnianie gniazd DIMM na stronie 13.
14
7.
Wciśnij moduł do gniazda, aż zostanie całkowicie i prawidłowo osadzony. Sprawdź, czy
zatrzaski są zamknięte (3).
8.
Powtórz czynności z punktów od 6 do 7, aby zainstalować dodatkowe moduły.
9.
Załóż panel dostępu komputera.
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
10. Podłącz kabel zasilający i włącz komputer.
11. Włącz urządzenia zabezpieczające, które zostały wyłączone podczas zdejmowania panelu
dostępu.
Komputer powinien automatycznie rozpoznać dodatkową pamięć po następnym uruchomieniu.
Instalowanie dodatkowej pamięci
15
Wyjmowanie lub instalowanie karty rozszerzeń
Komputer jest wyposażony w dwa gniazda rozszerzeń PCI Express x1, jedno gniazdo rozszerzeń
PCI Express x16 i jedno gniazdo rozszerzeń PCI Express x16 zdegradowane do standardu x4.
UWAGA: W gnieździe rozszerzeń PCI Express x16 można zainstalować kartę rozszerzeń PCI
Express x1, x8 lub x16.
W konfiguracjach z dwiema kartami graficznymi, pierwsza (podstawowa) karta musi być
zainstalowana w gnieździe PCI Express x16, które NIE jest zdegradowane do standardu x4.
Aby wyjąć, wymienić lub dodać kartę rozszerzeń:
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
5.
Zdejmij panel dostępu komputera.
6.
Zwolnij zatrzask osłony gniazda (mocujący osłony gniazd), podnosząc wypustkę na zatrzasku, a
następnie obracając zatrzask do pozycji otwartej.
7.
Odszukaj na płycie głównej odpowiednie puste gniazdo rozszerzeń oraz odpowiadający mu
otwór w podstawie montażowej.
8.
Przed zainstalowaniem karty rozszerzeń wyjmij osłonę gniazda rozszerzeń lub istniejącą kartę
rozszerzeń.
UWAGA: Przed wyjęciem zainstalowanej karty rozszerzeń należy odłączyć wszystkie
podłączone do niej kable.
16
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
a.
Jeżeli karta rozszerzeń jest instalowana w wolnym gnieździe, należy podważyć i wysunąć z
obudowy jedną z osłon gniazda rozszerzeń lub użyć płaskiego śrubokrętu, aby podważyć
jedną z metalowych płytek znajdujących się na panelu tylnym, zakrywających gniazdo
rozszerzeń. Upewnij się, że została zdjęta płytka odpowiadająca karcie rozszerzeń, którą
masz zamiar zainstalować.
b.
Jeżeli wyjmujesz kartę PCI Express x1, chwyć ją za obie krawędzie, a następnie ostrożnie
porusz do przodu i do tyłu, aż jej złącza odblokują się z gniazda. Wyjmij kartę rozszerzeń z
gniazda pionowo do góry (1), a następnie wysuń ją z obudowy (2). Uważaj, aby nie
porysować karty innymi elementami komputera.
Wyjmowanie lub instalowanie karty rozszerzeń
17
c.
9.
Wyjmując kartę PCI Express x16, odciągnij ramię mocujące z tyłu gniazda rozszerzeń od
karty, a następnie ostrożnie porusz kartą do przodu i do tyłu, aż jej złącza odblokują się z
gniazda. Wyjmij kartę rozszerzeń z gniazda pionowo do góry, a następnie wysuń ją z
obudowy. Uważaj, aby nie porysować karty innymi elementami komputera.
Umieść wyjętą kartę w opakowaniu antystatycznym.
10. Jeżeli nie jest instalowana nowa karta, zainstaluj osłonę gniazda rozszerzeń, aby zasłonić
gniazdo.
OSTROŻNIE: Po wyjęciu karty rozszerzeń z gniazda należy włożyć na jej miejsce nową kartę
lub zainstalować osłonę gniazda w celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia elementów
wewnętrznych podczas pracy.
18
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
11. Aby zainstalować nową kartę rozszerzeń, przytrzymaj ją tuż nad gniazdem rozszerzeń na płycie
systemowej, a następnie przesuń kartę w kierunku tylnej części obudowy, tak aby dolna część
wspornika karty trafiła w małą szczelinę obudowy. Wciśnij kartę pionowo w dół do gniazda
rozszerzeń na płycie głównej (2).
UWAGA: Instalując kartę rozszerzeń, należy ją wcisnąć w taki sposób, aby cały styk został
prawidłowo osadzony w gnieździe.
12. Przechyl zatrzask osłony z powrotem na miejsce, aby zamocować kartę rozszerzeń.
13. W razie potrzeby podłącz do zainstalowanej karty kable zewnętrzne. W razie potrzeby podłącz
do płyty głównej kable wewnętrzne.
14. Załóż panel dostępu komputera.
15. Podłącz kabel zasilający i włącz komputer.
16. Włącz te urządzenia zabezpieczające, które były wyłączone przy zdejmowaniu panelu dostępu.
17. W razie potrzeby skonfiguruj ponownie komputer.
Wyjmowanie lub instalowanie karty rozszerzeń
19
Położenie napędów
1
Wnęka napędu optycznego typu slim
2
Wnęka 3,5 cala dodatkowego dysku twardego
3
Wnęka 3,5 cala podstawowego dysku twardego
UWAGA: Konfiguracja napędów Twojego komputera może być inna od pokazanej powyżej.
Aby sprawdzić typ i rozmiar urządzeń pamięci masowej zainstalowanych w komputerze, należy
uruchomić program Computer Setup.
20
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Instalowanie i wyjmowanie napędów
Podczas instalacji napędów należy przestrzegać następujących zaleceń:
●
Podstawowy dysk twardy Serial ATA (SATA) należy podłączać do granatowego, podstawowego
złącza SATA na płycie głównej oznaczonego jako SATA0.
●
Dodatkowe dyski twarde i napędy optyczne podłącz do jednego z jasnoniebieskich złączy SATA
na płycie głównej (oznaczonych jako SATA1 i SATA2).
●
Firma HP dostarczyła cztery dodatkowe śruby mocujące 6-32 (koloru srebrnego) zamontowane
obok wnęk dysków twardych (1). Śruby mocujące są wymagane dla dysków twardych
montowanych w górnej wnęce (dodatkowego) dysku twardego. Przy wymianie podstawowego
dysku twardego, który znajduje się we wnęce dolnej, należy wykręcić wszystkie cztery srebrne i
niebieskie śruby mocujące ze starego dysku twardego i zamontować je w nowym napędzie.
Instalowanie i wyjmowanie napędów
21
OSTROŻNIE: Aby zapobiec utracie danych, uszkodzeniu komputera lub napędu, należy
postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
Przed wyjęciem lub włożeniem dysku należy prawidłowo zamknąć system operacyjny, wyłączyć
komputer i odłączyć kabel zasilający. Nie należy wyjmować dysku, gdy komputer jest włączony lub
znajduje się w stanie wstrzymania.
Przed dotknięciem napędu należy rozładować ładunki elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni
skóry. Przy wyjmowaniu lub przenoszeniu napędu należy unikać dotykania jego złącza. Więcej
informacji odnośnie do zapobiegania uszkodzeniom powodowanym przez ładunki elektrostatyczne
znaleźć można w rozdziale Wyładowania elektrostatyczne na stronie 42.
Z napędem należy obchodzić się ostrożnie. W żadnym wypadku nie wolno go upuścić.
Nie wolno wciskać napędu do wnęki na siłę.
Należy unikać kontaktu dysku twardego z płynami, jego przechowywania w miejscach narażonych na
działanie ekstremalnych temperatur lub w pobliżu produktów wytwarzających pole magnetyczne (np.
monitor, głośniki itp.).
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania napędu pocztą, należy włożyć go do specjalnej pogrubionej
koperty wykonanej z folii bąbelkowej lub do innego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć
opakowanie napisem informującym o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką:
„Delikatne urządzenie: Ostrożnie!”.
22
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Wyjmowanie napędu optycznego typu slim
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
5.
Zdejmij panel dostępu i pokrywę przednią komputera.
6.
Odłącz kabel zasilający (1) i kabel danych (2) od złączy z tyłu napędu optycznego.
OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia kabla, podczas jego odłączania należy ciągnąć za
złącze, nie za kabel.
Instalowanie i wyjmowanie napędów
23
7.
24
Wciśnij zielony zatrzask zwalniający na spodniej stronie napędu (1) w kierunku środka napędu i
wypchnij tył napędu do przodu, aby odblokować go (2), a następnie wysuń napęd z wnęki
napędu (3).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Instalowanie napędu optycznego typu slim
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
5.
Zdejmij panel dostępu komputera.
6.
Zdejmij pokrywę przednią. Jeśli instalujesz urządzenie we wnęce zasłoniętej zaślepką, usuń
zaślepkę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Demontaż zaślepki napędu
dysków optycznych na stronie 9.
7.
Wykonaj instrukcje wyjmowania napędu optycznego, jeśli był zainstalowany. Zobacz
Wyjmowanie napędu optycznego typu slim na stronie 23.
8.
Wyrównaj małe piny zatrzasku z małymi otworami z boku napędu i wciśnij zatrzask pewnie na
dysk.
Instalowanie i wyjmowanie napędów
25
9.
Wsuń napęd optyczny do wnęki napędu (1) aż do zablokowania zielonego zatrzasku na spodzie
wnęki napędu (2).
10. Podłącz kabel zasilający (1) i kabel danych (2) do złączy z tyłu dysku optycznego.
11. Jeśli montujesz nowy dysk, podłącz drugi koniec kabla danych do jednego z jasnoniebieskich
złączy SATA (oznaczonych jako SATA1 i SATA2) na płycie systemowej.
12. Załóż pokrywę przednią.
13. Załóż panel dostępu komputera.
14. Podłącz ponownie kabel zasilający i urządzenia zewnętrzne, a następnie włącz komputer.
15. Włącz urządzenia zabezpieczające, które zostały wyłączone podczas zdejmowania panelu
dostępu.
26
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Wyjmowanie dysku twardego
UWAGA: Przed wyjęciem starego dysku twardego należy utworzyć kopie zapasowe
zgromadzonych na nim danych, aby możliwe było przeniesienie ich na nowy dysk.
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
5.
Zdejmij panel dostępu komputera.
6.
Odłącz kabel zasilający (1) i kabel transferu danych (2) od złączy z tyłu dysku twardego.
Instalowanie i wyjmowanie napędów
27
7.
28
Wyciągnij zielony zatrzask, który znajduje się obok napędu, na zewnątrz (1) i wysuń napęd
z wnęki (2).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Instalowanie dysku twardego
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
5.
Zdejmij panel dostępu.
6.
Możesz zamontować dysk twardy 3,5-calowy lub dysk twardy 2,5-calowy za pomocą wspornika/
adaptera 3,5-calowego podobnego do przedstawionego na poniższym przykładzie.
●
Wsuń dysk 2,5 cala do wspornika pomocniczego, upewniając się, że złącze dysku zostało
do końca wetknięte w złącze wspornika.
Instalowanie i wyjmowanie napędów
29
●
7.
Zamocuj dysk we wsporniku pomocniczym, instalując w nim cztery czarne śruby M3
poprzez otwory po obu stronach wspornika.
Wkręć cztery śruby mocujące z boków dysku (po dwie z każdej strony).
UWAGA: Do dolnej wnęki dysku twardego wymagane są srebrne i niebieskie śruby mocujące.
Do górnej wnęki dysku twardego wymagane są wszystkie srebrne śruby mocujące. Firma HP
dostarczyła cztery dodatkowe śruby mocujące (koloru srebrnego) montowane do obudowy obok
dysków twardych. Śruby te są używane podczas instalacji dysku twardego w górnej wnęce
napędu. Położenie dodatkowych śrub mocujących jest pokazane na rysunku w części
Instalowanie i wyjmowanie napędów na stronie 21. Podczas wymiany dysku twardego w dolnej
wnęce należy użyć czterech srebrnych i niebieskich śrub mocujących wymontowanych ze
starego napędu w celu zainstalowania nowego.
●
30
W przypadku instalacji dysku twardego w górnej wnęce dysku twardego (dodatkowego)
należy użyć dodatkowych srebrnych śrub mocujących, które można pobrać z obudowy
obok wnęk dysku twardego.
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
●
8.
W przypadku instalacji dysku twardego w dolnej wnęce napędu (podstawowego) należy
wyjąć srebrne i niebieskie śruby mocujące ze starego dysku i zainstalować je w nowym
dysku.
Wsuń napęd do wnęki dysku twardego, wyrównując śruby mocujące z otworami, aż do
zamocowania napędu na jego miejscu.
Instalowanie i wyjmowanie napędów
31
9.
Podłącz kabel zasilający (1) i kabel transferu danych (2) do złączy z tyłu dysku twardego.
UWAGA: Kabel zasilający dysków twardych to kabel z dwoma złączami prowadzący z
zasilacza do tylnej części wnęk dysków twardych.
10. Jeśli instalujesz nowy napęd, podłącz drugi koniec kabla transferu danych do odpowiedniego
złącza na płycie głównej.
UWAGA: Kabel danych głównego dysku twardego należy podłączyć do ciemnoniebieskiego
złącza na płycie głównej oznaczonego jako SATA0, aby uniknąć problemów z działaniem dysku
twardego. W przypadku dodawania drugiego dysku twardego kabel transmisji danych należy
podłączyć do jednego z jasnoniebieskich złącz oznaczonych jako SATA1 i SATA2.
11. Załóż panel dostępu komputera.
12. Podłącz ponownie kabel zasilający i urządzenia zewnętrzne, a następnie włącz komputer.
13. Włącz urządzenia zabezpieczające, które zostały wyłączone podczas zdejmowania panelu
dostępu.
Instalacja blokady bezpieczeństwa
Za pomocą przedstawionych poniżej i na następnej stronie blokad można zabezpieczyć komputer.
32
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Blokada za pomocą kabla
Instalacja blokady bezpieczeństwa
33
Kłódka
blokada zabezpieczająca komputera HP Business
1.
34
Przymocuj linkę zabezpieczającą, okręcając ją wokół stacjonarnego obiektu.
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
2.
Włóż blokadę kablową do odpowiedniego gniazda z tyłu monitora, a następnie wsuń klucz do
otworu znajdującego się w jej tylnej części i obróć o 90 stopni, aby ją przymocować do monitora.
3.
Przeciągnij linkę zabezpieczającą przez otwór w blokadzie kablowej z tyłu monitora.
Instalacja blokady bezpieczeństwa
35
36
4.
Przy użyciu dostarczonej w zestawie klamry zabezpiecz inne urządzenia peryferyjne,
przeciągając linkę takiego urządzenia przez środek klamry (1) i wkładając linkę zabezpieczającą
w jeden z dwóch otworów w klamrze (2). Użyj tego otworu w klamrze, który zapewni najlepsze
zabezpieczenie kabla urządzenia peryferyjnego.
5.
Przeciągnij kable myszy i klawiatury przez blokadę obudowy komputera.
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
6.
Przykręć blokadę do podstawy za pomocą dostarczonej śruby.
7.
Włóż wtyczkę linki zabezpieczającej do blokady (1) i wciśnij przycisk (2), aby włączyć blokadę.
Aby wyłączyć blokadę, użyj dostarczonego klucza.
Instalacja blokady bezpieczeństwa
37
8.
38
Po wykonaniu wszystkich czynności wszystkie urządzenia w stacji roboczej będą zabezpieczone
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
A
Wymiana baterii
Bateria znajdująca się w komputerze zapewnia zasilanie zegara czasu rzeczywistego. W przypadku
konieczności wymiany baterii należy ją zastąpić baterią o równoważnych parametrach. Komputer jest
wyposażony w pastylkową baterię litową o napięciu 3 V.
OSTRZEŻENIE! W komputerze zastosowano wewnętrzną baterię litową z dwutlenkiem manganu.
W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z baterią istnieje ryzyko pożaru lub poparzenia
substancją chemiczną. Ze względu na ryzyko zranienia, należy pamiętać o następujących
zaleceniach:
Nie wolno ponownie ładować baterii.
Nie należy poddawać baterii działaniu temperatur wyższych niż 60°C (140°F).
Baterii nie wolno rozbierać, zgniatać, przekłuwać, zwierać jej zewnętrznych kontaktów, wrzucać do
wody ani ognia.
Baterię należy wymieniać tylko na baterię firmy HP odpowiednią dla tego produktu.
OSTROŻNIE: Przed przystąpieniem do wymiany baterii należy pamiętać o wykonaniu kopii
zapasowej ustawień pamięci CMOS. Wyjęcie baterii z komputera powoduje wyzerowanie ustawień
pamięci CMOS.
Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić elektroniczne elementy komputera lub jego
urządzenia dodatkowe. Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy
pozbyć się nagromadzonych ładunków elektrostatycznych, dotykając uziemionego metalowego
przedmiotu.
UWAGA: Okres eksploatacji baterii można wydłużyć, podłączając komputer do sprawnego gniazda
sieci elektrycznej. Zainstalowana w komputerze bateria litowa NIE jest używana, gdy komputer jest
podłączony do źródła prądu przemiennego.
Firma HP zachęca klientów do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego, oryginalnych kaset
drukarek HP oraz akumulatorów. Więcej informacji dotyczących programów recyklingu znajduje się
w witrynie http://www.hp.com/recycle.
1.
Usuń/odłącz urządzenia zabezpieczające, uniemożliwiające otwieranie obudowy komputera.
2.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski CD lub napędy USB flash.
3.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazda sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony czy nie, jeśli jest on
podłączony do sprawnego gniazda sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do płyty
głównej. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów komputera, należy odłączyć
kabel zasilający.
5.
Zdejmij panel dostępu komputera.
6.
Odszukaj baterię i jej uchwyt na płycie głównej.
UWAGA: W niektórych modelach konieczne może być wyjęcie elementu wewnętrznego, aby
uzyskać dostęp do baterii.
39
7.
W zależności od typu uchwytu baterii na płycie głównej wykonaj poniższe czynności w celu
wymiany baterii.
Typ 1
a.
Wyjmij baterię z uchwytu.
b.
Wsuń nową baterię do uchwytu, biegunem dodatnim skierowanym w górę. Uchwyt
automatycznie zamocuje baterię w prawidłowej pozycji.
Typ 2
a.
Aby zwolnić baterię z uchwytu, ściśnij metalowy zacisk wystający nad krawędzią baterii.
Kiedy bateria wysunie się ku górze, wyjmij ją (1).
b.
Aby zainstalować nową baterię, wsuń jej brzeg pod krawędź uchwytu, biegunem dodatnim
skierowanym w górę. Naciśnij drugi brzeg baterii. Metalowy zacisk powinien wyskoczyć
ponad brzeg baterii (2).
Typ 3
a.
40
Odciągnij zacisk (1) utrzymujący baterię na miejscu, a następnie wyjmij baterię (2).
Załącznik A Wymiana baterii
b.
Włóż nową baterię i ustaw zacisk z powrotem na miejscu.
UWAGA: Po włożeniu baterii należy wykonać poniższe czynności w celu ukończenia
procedury wymiany.
8.
Załóż panel dostępu komputera.
9.
Podłącz kabel zasilający do gniazda sieci elektrycznej i włącz komputer.
10. Za pomocą programu Computer Setup ustaw ponownie datę i godzinę, hasła oraz inne wartości
ustawień systemu.
11. Włącz te urządzenia zabezpieczające, które były wyłączone przy zdejmowaniu panelu dostępu.
41
B
Wyładowania elektrostatyczne
Ładunki elektrostatyczne znajdujące się na ciele człowieka lub innym przewodniku mogą
doprowadzić do uszkodzenia płyty głównej lub innych czułych elementów i urządzeń. Może to
spowodować ograniczenie trwałości urządzenia.
Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym
Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
●
Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu urządzeń ze skórą, należy je przechowywać
i transportować w specjalnych opakowaniach antystatycznych.
●
Elementy czułe na wyładowania należy przechowywać w opakowaniach aż do momentu
zainstalowania ich w stacjach roboczych zabezpieczonych przed wyładowaniami
elektrostatycznymi.
●
Przed wyjęciem urządzenia z opakowania należy je umieścić na uziemionej powierzchni.
●
Należy unikać dotykania bolców, przewodów lub układów.
●
Przed dotknięciem elementów lub układów czułych na wyładowania trzeba zawsze pamiętać
o właściwym uziemieniu.
Metody uziemiania
Istnieje kilka sposobów uziemiania. Należy skorzystać z jednej z nich przed dotknięciem lub
przystąpieniem do instalowania elementów czułych na wyładowania.
●
Na nadgarstek należy zakładać opaskę uziemiającą połączoną przewodem uziemiającym
z podstawą montażową komputera lub samą stacją roboczą. Opaski takie to elastyczne opaski
uziemiające, posiadające opór minimum 1 megaoma +/- 10 procent. Prawidłowe uziemienie
zapewnia opaska przylegająca do skóry.
●
Podczas pracy wykonywanej na stojąco należy stosować opaski na stopy, palce u nóg lub buty.
Stojąc na przewodzącej podłodze lub macie rozpraszającej, należy stosować opaski na obie
stopy.
●
Należy używać przewodzących narzędzi serwisowych.
●
Należy używać przenośnego zestawu serwisowego wyposażonego w składaną matę
rozpraszającą ładunki elektrostatyczne.
Zalecany sprzęt do uziemienia można nabyć u autoryzowanego dystrybutora, sprzedawcy lub
serwisanta produktów firmy HP.
UWAGA: Więcej informacji o wyładowaniach elektrostatycznych można uzyskać u autoryzowanego
dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta produktów firmy HP.
42
Załącznik B Wyładowania elektrostatyczne
C
Zalecenia dotyczące pracy komputera,
rutynowa pielęgnacja i przygotowanie
komputera do transportu
Zalecenia dotyczące pracy komputera i rutynowa pielęgnacja
Przy konfigurowaniu komputera i monitora oraz ich obsłudze należy przestrzegać poniższych
zaleceń:
●
Komputer należy chronić przed wilgocią, bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego
oraz nadmiernie wysokimi lub nadmiernie niskimi temperaturami.
●
Komputer należy umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni. Ze wszystkich stron komputera
zawierających otwory wentylacyjne oraz nad monitorem należy pozostawić co najmniej 10,2 cm
wolnej przestrzeni, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza.
●
Nie wolno w żaden sposób blokować otworów wentylacyjnych ani otworów wlotowych, gdyż
utrudni to swobodny przepływ powietrza. Nie należy ustawiać klawiatury z opuszczonymi
stopkami bezpośrednio przed komputerem, ponieważ to również ogranicza przepływ powietrza.
●
Nie wolno korzystać z komputera przy zdjętej pokrywie panelu dostępu lub zdjętej pokrywie
dowolnego z gniazd kart rozszerzeń.
●
Nie należy ustawiać komputerów jeden na drugim ani ustawiać ich tak blisko siebie, że mogłyby
oddziaływać na siebie wzajemnie powietrzem obiegowym lub podgrzanym.
●
Jeżeli komputer będzie używany w osobnej obudowie, należy zapewnić obudowie wentylację
wlotową i wylotową. Nadal też mają zastosowanie wszystkie powyższe zalecenia dotyczące
pracy komputera.
●
Komputer i klawiaturę należy chronić przed kontaktem z płynami.
●
Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych monitora żadnym materiałem.
●
Należy zainstalować lub uaktywnić funkcje zarządzania energią dostępne w systemie
operacyjnym lub inne oprogramowanie, w tym stany uśpienia.
●
Przed przystąpieniem do wykonywania wymienionych niżej czynności należy zawsze wyłączyć
komputer.
◦
Obudowę komputera należy czyścić za pomocą miękkiej i wilgotnej tkaniny. Używanie
środków czyszczących może zniszczyć powierzchnię lub spowodować jej odbarwienie.
◦
Od czasu do czasu należy przeczyścić otwory wentylacyjne ze wszystkich stron komputera.
Niektóre rodzaje włókien, kurz i inne ciała obce mogą zablokować szczeliny wentylacyjne
i ograniczyć przepływ powietrza.
Zalecenia dotyczące pracy komputera i rutynowa pielęgnacja
43
Środki ostrożności przy obchodzeniu się z napędem
optycznym
Podczas obsługi lub czyszczenia napędu optycznego należy przestrzegać poniższych zaleceń.
Obsługa
●
Nie wolno przesuwać napędu podczas pracy. Może to spowodować błędy odczytu danych.
●
Należy unikać poddawania napędu nagłym zmianom temperatur, gdyż może to powodować
uszkodzenia wewnątrz urządzenia. Jeżeli napęd jest włączony, a temperatura nagle ulegnie
gwałtownej zmianie, należy odczekać przynajmniej godzinę, a następnie wyłączyć zasilanie. Po
natychmiastowym przystąpieniu do używania napędu mogą się pojawić problemy
z odczytywaniem danych.
●
Należy unikać umieszczania napędu w miejscu, gdzie będzie on narażony na dużą wilgotność,
skrajne temperatury, drgania mechaniczne lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Czyszczenie
●
Panel przedni oraz elementy sterujące należy czyścić miękką ściereczką — suchą lub zwilżoną
w roztworze łagodnego detergentu. Nie wolno bezpośrednio spryskiwać urządzenia żadnymi
środkami czyszczącymi.
●
Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami (na przykład alkoholem lub benzenem),
ponieważ substancje te mogą uszkodzić powierzchnię.
Środki bezpieczeństwa
Jeżeli do napędu przedostanie się jakiś obiekt lub płyn, należy niezwłocznie odłączyć komputer od
zasilania i dostarczyć go do autoryzowanego punktu serwisowego firmy HP.
Przygotowanie do transportu
Przygotowując komputer do transportu, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1.
Wykonaj kopię zapasową plików na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej. Zadbaj o to, aby
nośniki zawierające kopie zapasowe nie były w czasie przechowywania lub transportu
poddawane działaniu impulsów elektrycznych ani magnetycznych.
UWAGA:
Dysk twardy jest blokowany automatycznie po wyłączeniu zasilania komputera.
2.
Usuń wszystkie nośniki wymienne i umieść je w osobnym miejscu.
3.
Wyłącz komputer i podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
4.
Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieci elektrycznej, a następnie z komputera.
5.
Odłącz elementy komputera i urządzenia zewnętrzne od źródła zasilania, a następnie od
komputera.
UWAGA: Przed transportem komputera sprawdź, czy wszystkie karty są właściwie osadzone
i zamocowane w gniazdach na płycie głównej.
6.
44
Zapakuj elementy komputera i urządzenia zewnętrzne do ich oryginalnych lub podobnych
opakowań, z odpowiednią ilością materiału tłumiącego, zabezpieczającego je podczas podróży.
Załącznik C Zalecenia dotyczące pracy komputera, rutynowa pielęgnacja i przygotowanie
komputera do transportu
Indeks
B
blokada
HP Business PC Security
Lock 34
blokady
blokada kablowa 33
kłódka 34
D
dysk twardy
instalacja 29
wyjmowanie 27
E
elementy panelu przedniego
elementy panelu tylnego 3
I
instalacja
dysku twardego 29
napędu optycznego 25
Instalacja
baterii 39
instalowanie
kable napędu 21
karta rozszerzeń 16
napędu optycznego 25
pamięć 12
K
karta rozszerzeń
instalacja 16
wyjmowanie 16
M
Moduły DIMM. Patrz pamięć
N
napęd optyczny
czyszczenie 44
wyjmowanie 23
napędy
instalacja 21
połączenia kablowe 21
umiejscowienie 20
2
P
pamięć
instalacja 12
parametry 12
wypełnianie gniazd 13
panel dostępu
wymiana 7
zdejmowanie 6
panel przedni
wyjmowanie 8
wymiana 10
parametry
pamięć 12
położenie identyfikatora
produktu 3
położenie numeru seryjnego 3
przygotowanie do transportu 44
zabezpieczenie
HP Business PC Security
Lock 34
zalecenia dotyczące pracy
komputera 43
zalecenia dotyczące wentylacji
43
zdejmowanie
panelu dostępu komputera 6
złącza na płycie głównej 10
S
stacja dysków optycznych
środki ostrożności 44
U
usuwanie
karta rozszerzeń 16
panel przedni 8
W
wskazówki instalacyjne 5
wyjmowanie
baterii 39
dysku twardego 27
napędu optycznego 23
zaślepki 9
wyjmowanie przedniej
zaślepki 9
wyładowania elektrostatyczne,
zapobieganie uszkodzeniom 42
wymiana baterii 39
Z
zabezpieczenia
blokada kablowa
kłódka 34
33
Indeks
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising