HP | EliteDesk 705 G1 Base Model Microtower PC | HP EliteDesk 705 G1 Microtower PC מדריך עזר לרכיבי חומרה

HP EliteDesk 705 G1 Microtower PC מדריך עזר לרכיבי חומרה
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
HP EliteDesk 705 G1 Microtower
‫© ‪Copyright 2014 Hewlett-Packard‬‬
‫‪.Development Company, L.P‬‬
‫השמות ‪ Microsoft‬ו‪ Windows-‬הם סימנים‬
‫מסחריים רשומים בארה"ב של קבוצת החברות‬
‫‪.Microsoft‬‬
‫המידע המובא כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים‬
‫של ‪ HP‬מפורטת במפורש בכתבי האחריות‬
‫הנלווים למוצרים ולשירותים אלו‪ .‬אין לפרש דבר‬
‫במסמך זה כאחריות נוספת‪ .‬חברת ‪ HP‬מסירה‬
‫מעליה כל חבות שהיא בגין שגיאות טכניות‪,‬‬
‫שגיאות עריכה או השמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪June 2014 :‬‬
‫מק"ט מסמך‪762919-BB1 :‬‬
‫הודעה על אודות המוצר‬
‫תנאי שימוש בתוכנה‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו‬
‫זמינים במחשב שברשותך‪.‬‬
‫התקנה‪ ,‬העתקה‪ ,‬הורדה או כל צורה אחרת של‬
‫שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש‬
‫במחשב זה‪ ,‬פירושם כי אתה מסכים לעמוד בתנאי‬
‫הסכם זה‪ ,‬שהוא הסכם רישיון למשתמש קצה‬
‫)‪ (EULA‬של ‪ .HP‬אם אינך מקבל את התנאים של‬
‫הסכם רישיון זה‪ ,‬התרופה היחידה שתוכל‬
‫להשתמש בה היא להחזיר את המוצר השלם שלא‬
‫נעשה בו שימוש )חומרה ותוכנה( תוך ‪ 14‬יום‬
‫תמורת החזר כספי שכפוף למדיניות ההחזר‬
‫הכספי של מקום הרכישה‪.‬‬
‫לא כל המאפיינים זמינים בכל הגרסאות של‬
‫‪ .Windows 8‬ייתכן שיהיה צורך להתקין במחשב‬
‫זה חומרה‪ ,‬התקנים ו‪/‬או תוכנה ששודרגו ו‪/‬או נקנו‬
‫בנפרד כדי לנצל במלואה את התפקודיות של‬
‫‪ .Windows 8‬ראה באתר‬
‫‪ http://www.microsoft.com‬לקבלת פרטים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫ייתכן שיהיה צורך לשדרג ו‪/‬או לרכוש בנפרד‬
‫חומרה ו‪/‬או כונן ‪ DVD‬במחשב זה כדי להתקין את‬
‫‪ Windows 7‬וכדי לנצל את התפקודיות המלאה‬
‫של ‪ .Windows 7‬ראה באתר‬
‫‪http://windows.microsoft.com/en-us/‬‬
‫‪ windows7/get-know-windows-7‬לקבלת‬
‫פרטים נוספים‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף או לצורך דרישה של החזר‬
‫כספי מלא בגין המחשב‪ ,‬פנה לנקודת המכירה‬
‫באזורך )המוכר(‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫מדריך זה מספק מידע בסיסי לשדרוג מחשב עסקי מתוצרת ‪.HP EliteDesk‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור‪ ,‬ואף לגרום למוות‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫מידע‪.‬‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד‪ ,‬וכן לאובדן נתונים או‬
‫הערה‪:‬‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מספק מידע משלים חשוב‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬מאפייני המוצר ‪1 .....................................................................................................................................................‬‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים ‪1 .......................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2 ...................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3 ..................................................................................................................................‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪3 .............................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שדרוגי חומרה ‪5 ......................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות שמישות ‪5 .......................................................................................................................................‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות ‪5 ...........................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב ‪6 ...................................................................................................................‬‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו ‪7 .......................................................................................................‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי ‪8 ..................................................................................................................................‬‬
‫הסרת המכסה האטום של כונן התקליטורים ‪9 ................................................................................................‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו ‪10 ....................................................................................................................‬‬
‫מחברי לוח המערכת ‪10 ...............................................................................................................................‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים ‪12 ....................................................................................................................‬‬
‫רכיבי ‪12 ........................................................................................................................ DIMM‬‬
‫רכיב זיכרון ‪12 ....................................................................................... DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫אכלוס שקעי ‪13 .............................................................................................................. DIMM‬‬
‫התקנת רכיבי ‪13 ............................................................................................................. DIMM‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה ‪15 .........................................................................................................‬‬
‫מיקומי הכוננים ‪19 ......................................................................................................................................‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים ‪20 ........................................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן תקליטורים דק ‪21 ......................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן תקליטורים דק ‪23 .....................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן קשיח ‪25 ...................................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪26 ..................................................................................................................‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה ‪29 .............................................................................................................................‬‬
‫נעילת כבל ‪30 ............................................................................................................................‬‬
‫מנעול תלוי ‪31 ...........................................................................................................................‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪31 ........................................................................................ HP‬‬
‫נספח א החלפת סוללה ‪36 ...........................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב פריקת חשמל סטטי ‪39 ....................................................................................................................................‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי ‪39 ............................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫שיטות הארקה ‪39 .......................................................................................................................................‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח ‪40 ....................................................................................‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי ‪40 .....................................................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי ‪41 ......................................................................................................................‬‬
‫תפעול ‪41 ..................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי ‪41 ....................................................................................................................................‬‬
‫בטיחות ‪41 ................................................................................................................................‬‬
‫הכנה למשלוח ‪41 ........................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪42 .................................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפייני המוצר‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים‬
‫ייתכן כי התכונות יהיו שונות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬לקבלת תמיכה סיוע‪ ,‬לקבלת מידע נוסף אודות רכיבי החומרה‬
‫והתוכנה המותקנים בדגם המחשב שברשותך‪ ,‬הפעל את תוכנית השירות ‪.HP Support Assistant‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪1‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫תצורת הכוננים משתנה בהתאם לדגם‪ .‬בדגמים מסוימים התא של כונן התקליטורים מכוסה בלוח אטום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כונן תקליטורים אופטי דק )אופציה(‬
‫‪6‬‬
‫קורא כרטיסי ‪SD‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצן הפעלה דו‪-‬מצבי‬
‫‪7‬‬
‫נורית פעילות של הכונן הקשיח‬
‫‪3‬‬
‫יציאת ‪ - USB 2.0‬טוענת )שחור(‬
‫‪8‬‬
‫יציאות ‪) USB 2.0‬שחור(‬
‫‪4‬‬
‫יציאות ‪) USB 3.0‬כחול(‬
‫‪9‬‬
‫מחבר למיקרופון‪/‬לאוזניות‬
‫‪5‬‬
‫מחבר לאוזניות‬
‫הערה‪ :‬כאשר התקן מחובר למחבר למיקרופון‪/‬לאוזניות‪ ,‬תופיע תיבת דו‪-‬שיח שתשאל אם ברצונך להשתמש במחבר עבור התקן כניסת‬
‫מיקרופון או אוזניות‪ .‬ניתן להגדיר מחדש את תצורת המחבר בכל עת באמצעות לחיצה כפולה על הסמל של ‪ Audio Manager‬בשורת‬
‫המשימות של ‪.Windows‬‬
‫הערה‪ :‬יציאת ‪ - USB 2.0‬טוענת מספקת גם מתח לטעינה של התקן כגון טלפון חכם‪ .‬מתח הטעינה זמין תמיד כאשר המערכת מחוברת‬
‫לרשת החשמל‪ ,‬גם כאשר המערכת כבויה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נורית ההפעלה מאירה בדרך‪-‬כלל בלבן כאשר המחשב מופעל‪ .‬אם הנורית מהבהבת באדום‪ ,‬יש בעיה במחשב והנורית מציגה קוד‬
‫אבחון‪ .‬עיין במדריך ‪) Maintenance and Service Guide‬מדריך תחזוקה ושירות( כדי להבין את משמעות הקוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫רכיבי הלוח האחורי‬
‫‪1‬‬
‫מחבר למקלדת ‪) PS/2‬סגול(‬
‫‪7‬‬
‫מחבר כבל המתח‬
‫‪2‬‬
‫יציאות ‪) USB 2.0‬שחור(‬
‫‪8‬‬
‫מחבר לעכבר ‪) PS/2‬ירוק(‬
‫‪3‬‬
‫מחברי צג ‪DisplayPort‬‬
‫‪9‬‬
‫מחבר רשת ‪RJ-45‬‬
‫‪4‬‬
‫מחבר צג ‪VGA‬‬
‫‪10‬‬
‫מחבר טורי‬
‫‪5‬‬
‫יציאות ‪) USB 3.0‬כחול(‬
‫‪11‬‬
‫מחבר כניסת שמע )כחול(‬
‫‪6‬‬
‫מחבר ליציאה עבור התקני שמע המתחברים לחשמל‬
‫)ירוק(‬
‫הערה‪ :‬יציאה טורית שניה אופציונלית ויציאה מקבילית אופציונלית זמינות מ‪.HP-‬‬
‫כאשר התקן מחובר למחבר הכחול לכניסת השמע‪ ,‬תופיע תיבת דו‪-‬שיח שתשאל האם ברצונך להשתמש במחבר עבור התקן כניסה או‬
‫מיקרופון‪ .‬ניתן להגדיר מחדש את תצורת המחבר בכל עת באמצעות לחיצה כפולה על הסמל של ‪ Audio Manager‬בשורת המשימות של‬
‫‪.Windows‬‬
‫אם מותקן כרטיס גרפי באחד מחריצי לוח המערכת‪ ,‬ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית במחברי הווידיאו שבכרטיס הגרפי הנפרד ו‪/‬או בכרטיס הגרפי‬
‫המשולב בלוח המערכת‪ .‬כרטיס המסך והתוכנה הספציפיים המותקנים קובעים את אופן הפעולה‪.‬‬
‫ניתן להשבית את כרטיס המסך של המערכת על‪-‬ידי שינוי ההגדרות ב‪.Computer Setup-‬‬
‫מיקום המספר הסידורי‬
‫לכל מחשב יש מספר סידורי ייחודי ומספר זיהוי מוצר‪ ,‬הממוקמים על המעטה החיצוני של המחשב‪ .‬הקפד‬
‫שמספרים אלה יהיו בידך בעת פניה לשירות לקוחות לצורך קבלת עזרה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מיקום המספר הסידורי‬
‫‪2‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫תכונות שמישות‬
‫המחשב כולל תכונות שיקלו עליך לשדרג ולתחזק אותו‪ .‬נדרש מברג ‪ Torx T15‬או מברג שטוח עבור רוב הליכי‬
‫ההתקנה המתוארים בפרק זה‪.‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות‬
‫לפני ביצוע שדרוגים‪ ,‬ודא שקראת היטב את כל ההוראות הישימות‪ ,‬הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריך זה‪.‬‬
‫אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה אישית כתוצאה מהתחשמלות‪ ,‬מגע במשטחים חמים או שריפה‪:‬‬
‫נתק את כבל המתח מהשקע בקיר ואפשר לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫הימנע מחיבור קווי תקשורת או קווי טלפון למחברי בקר ממשק הרשת )‪.(NIC‬‬
‫אל תשבית את תקע ההארקה של כבל המתח‪ .‬ההארקה היא מאפיין בטיחות חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל המתח לשקע חשמל מוארק כהלכה‪ ,‬שאליו ניתן לגשת בקלות בכל עת‪.‬‬
‫לצמצום הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את המדריך לבטיחות ונוחות‪ .‬המדריך מתאר הקמה נכונה של תחנת עבודה‪,‬‬
‫יציבה נכונה ובריאות תקינה‪ ,‬וכן הרגלי עבודה נכונים עבור משתמשי מחשבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬המדריך מספק מידע‬
‫בטיחותי חשוב בנושאי חשמל ומכניקה‪ .‬מדריך זה נמצא באינטרנט‪ ,‬בכתובת ‪http://www.hp.com/ergo.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חלקים טעונים ונעים בפנים‪.‬‬
‫נתק את המתח מהציוד לפני שתסיר את המארז‪.‬‬
‫החזר את המארז וסגור אותו היטב לפני שתטען מחדש את הציוד‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים‬
‫הבאים‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא‬
‫פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.39‬‬
‫כשהמחשב מחובר למקור מתח ‪ ,AC‬לוח המערכת מקבל מתח כל הזמן‪ .‬יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני‬
‫פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪5‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫כדי לגשת לרכיבים פנימיים‪ ,‬עליך להסיר את לוח הגישה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪6‬‬
‫הרם את ידית לוח הגישה )‪ ,(1‬הסט את לוח הגישה כ‪ -12‬מ"מ )‪ 1/2‬אינץ '( לאחור )‪ ,(2‬והרם את לוח הגישה‬
‫מעל למחשב )‪.(3‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו‬
‫יישר את הלשוניות של לוח הגישה עם החריצים במארז ‪ ,‬לחץ את לוח הגישה כלפי מטה לתוך המארז )‪ (1‬ולאחר‬
‫מכן החלק את הלוח קדימה )‪ (2‬עד שינעל למקומו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪7‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הרם את שלוש הלשוניות בצידו של הלוח )‪ ,(1‬לאחר מכן סובב את הלוח והסר אותו מהמארז )‪.(2‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫הסרת המכסה האטום של כונן התקליטורים‬
‫בדגמים מסוימים התא של כונן התקליטורים סגור במכסה אטום‪ .‬לפני התקנת כונן תקליטורים‪ ,‬עליך להסיר את‬
‫המכסה האטום‪ .‬כדי להסיר את המכסה האטום‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי להסיר את המכסה האטום‪ ,‬לחץ כלפי מעלה על התפס התחתון ולחץ כלפי מטה על התפס העליון בצד‬
‫ימין של המכסה )‪ (1‬וסובב את המכסה האטום אל מחוץ לחלק הקדמי של המסגרת )‪.(2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪9‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫הכנס את שלושת התפסים שבצידו התחתון של המכסה לתוך החורים המלבניים במארז )‪ (1‬וסובב את צידו העליון‬
‫של המכסה לתוך המארז )‪ (2‬עד שינעל בנקישה למקומו‪.‬‬
‫מחברי לוח המערכת‬
‫היעזר באיור ובטבלה שלהלן כדי לזהות את מחברי לוח המערכת בדגם שברשותך‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מס'‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח המערכת‬
‫‪) Color‬צבע(‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫‪ x16 PCI Express‬מואט לקצב ‪x4‬‬
‫‪X4PCIEXP‬‬
‫לבן‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪2‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP2‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪3‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP1‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪4‬‬
‫‪PCI Express x16‬‬
‫‪X16PCIEXP‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫מס'‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח המערכת‬
‫‪) Color‬צבע(‬
‫רכיב‬
‫‪5‬‬
‫יציאה מקבילית‬
‫‪PAR‬‬
‫שחור‬
‫יציאה מקבילית אופציונלית‬
‫‪6‬‬
‫יציאה טורית‬
‫‪COMB‬‬
‫שחור‬
‫יציאה טורית שנייה אופציונלית‬
‫‪7‬‬
‫‪) DIMM4‬אפיק ‪(A‬‬
‫‪DIMM4‬‬
‫לבן‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪8‬‬
‫‪) DIMM3‬אפיק ‪(A‬‬
‫‪DIMM3‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪9‬‬
‫‪) DIMM2‬אפיק ‪(B‬‬
‫‪DIMM2‬‬
‫לבן‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪10‬‬
‫‪) DIMM1‬אפיק ‪(B‬‬
‫‪DIMM1‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪11‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA2‬‬
‫תכלת‬
‫התקן ‪ SATA‬כלשהו שאינו כונן קשיח ראשי‬
‫‪12‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA1‬‬
‫תכלת‬
‫התקן ‪ SATA‬כלשהו שאינו כונן קשיח ראשי‬
‫‪13‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA0‬‬
‫כחול כהה‬
‫כונן קשיח ראשי‬
‫‪14‬‬
‫סוללה‬
‫‪BAT‬‬
‫שחור‬
‫סוללה‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪11‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫למחשב מצורפים רכיבי ‪ DIMM‬התומכים בקצב נתונים כפול ‪ ,3‬עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני‬
‫)‪.(DDR3-SDRAM‬‬
‫רכיבי ‪DIMM‬‬
‫בחריצי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד ארבעה רכיבי ‪ DIMM‬סטנדרטיים‪ .‬בשקעי זיכרון אלה קיים לפחות‬
‫רכיב ‪ DIMM‬אחד שהותקן מראש‪ .‬לניצול מרבי של רכיבי הזיכרון‪ ,‬באפשרותך להתקין בלוח המערכת נפח זיכרון‬
‫של עד ‪ 32 GB‬המוגדר במצב ערוץ כפול לביצועים גבוהים‪.‬‬
‫רכיב זיכרון ‪DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫לפעולה תקינה של המערכת‪ ,‬על רכיבי ה‪ DDR3-SDRAM DIMM-‬לעמוד בתנאים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫תאימות לתקן תעשייה של ‪ 240‬פינים‬
‫●‬
‫כרטיס זיכרון ללא מאגר שאינו ‪ ECC‬תואם‪PC3-12800 DDR3-1600 MHz-‬‬
‫●‬
‫רכיבי זיכרון ‪ DDR3-SDRAM DIMMs‬של ‪ 1.5‬וולט‬
‫רכיבי ‪ DDR3-SDRAM‬חייבים גם‪:‬‬
‫●‬
‫תמיכה בהשהיית ‪) CAS 11 DDR3 1600 MHz‬תזמון ‪(11-11-11‬‬
‫●‬
‫להכיל נתוני ‪ JEDEC SPD‬הכרחיים‬
‫בנוסף‪ ,‬המחשב תומך ברכיבים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫טכנולוגיות זיכרון שאינו של ‪ ECC‬בנפח ‪ 1-Gbit ,512-Mbit‬ו‪2-Gbit-‬‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DIMM‬חד‪-‬צדדיים ודו‪-‬צדדיים‬
‫●‬
‫רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬מובנים עם התקני ‪ DDR x8‬ו‪ ;x16-‬רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬מובנים עם ‪ x4 SDRAM‬אינם‬
‫נתמכים‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫המערכת לא תפעל כהלכה אם תתקין רכיבי ‪ DIMM‬שאינם נתמכים‪.‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫אכלוס שקעי ‪DIMM‬‬
‫ישנם ארבעה שקעי ‪ DIMM‬בלוח המערכת‪ ,‬עם שני שקעים לכל אפיק‪ .‬השקעים מסומנים בתוויות ‪,DIMM1‬‬
‫‪ DIMM3 ,DIMM2‬ו‪ .DIMM4-‬השקעים ‪ DIMM1‬ו‪ DIMM2-‬פועלים באפיק זיכרון ‪ .B‬השקעים ‪ DIMM3‬ו‪DIMM4-‬‬
‫פועלים באפיק זיכרון ‪.A‬‬
‫המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב אפיק יחיד‪ ,‬במצב אפיק כפול או במצב גמיש )‪ ,(flex‬בהתאם לאופן שבו‬
‫מותקנים רכיבי ה‪.DIMM-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫תצורות זיכרון של ערוץ יחיד או ערוץ כפול שאינו מאוזן יגרמו לביצועי גרפיקה ירודים‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל במצב אפיק יחיד כאשר חריצי ה‪ DIMM-‬מאוכלסים באפיק אחד בלבד‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל במצב של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪-‬‬
‫‪ DIMM‬באפיק ‪ A‬שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ .B‬הטכנולוגיה ורוחב ההתקנים‬
‫עשויים להשתנות מאפיק לאפיק‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אפיק ‪ A‬מאוכלס בשני רכיבי ‪ DIMM‬של ‪ 1 GB‬ואפיק ‪B‬‬
‫מאוכלס ברכיב ‪ DIMM‬אחד של ‪ ,2 GB‬המערכת תפעל במצב של אפיק כפול‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת פועלת במצב גמיש )‪ (flex‬אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ A‬אינה שווה‬
‫לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ .B‬במצב גמיש )‪ ,(flex‬האפיק שמאוכלס בכמות הזיכרון‬
‫הקטנה ביותר מתאר את כמות הזיכרון הכוללת המוקצית לאפיק כפול ויתרת הזיכרון מוקצית לאפיק אחד‪.‬‬
‫להשגת מהירות מיטבית‪ ,‬על הערוצים להיות מאוזנים כך שכמות הזיכרון הגדולה ביותר תפוזר בין שניהם‪ .‬אם‬
‫באפיק אחד יהיה יותר זיכרון מאשר באפיק השני‪ ,‬הכמות הגדולה יותר תוקצה לאפיק ‪ .A‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה‬
‫מאכלס את השקעים ברכיב ‪ DIMM‬של ‪ ,2 GB‬ושלושה רכיבי ‪ DIMM‬של ‪ ,1 GB‬יש לאכלס את אפיק ‪A‬‬
‫ברכיב ה‪ DIMM-‬של ‪ 2 GB‬וברכיב ‪ DIMM‬אחד של ‪ ,1 GB‬ויש לאכלס את אפיק ‪ B‬בשני רכיבי ה‪DIMM-‬‬
‫הנותרים של ‪ .1 GB‬בתצורה זו‪ 4 GB ,‬יפעלו כאפיק כפול ו‪ 1 GB-‬יפעלו כאפיק יחיד‪.‬‬
‫●‬
‫בכל אחד מהמצבים‪ ,‬מהירות הפעולה המרבית נקבעת על‪-‬ידי רכיב ה‪ DIMM-‬האיטי ביותר במערכת‪.‬‬
‫התקנת רכיבי ‪DIMM‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪.‬‬
‫ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה או‬
‫הסרה של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫השקעים של רכיבי הזיכרון מצוידים במגעים מוזהבים‪ .‬בעת שדרוג זיכרון המחשב‪ ,‬חשוב להשתמש במודולי זיכרון‬
‫עם מגעים מוזהבים כדי למנוע החלדה ו‪/‬או חמצון כתוצאה מאי‪-‬התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים‪ .‬לפני ביצוע ההליכים‬
‫הבאים‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין‬
‫בפריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.39‬‬
‫בעת טיפול במודול זיכרון‪ ,‬היזהר שלא לגעת במגעים‪ .‬נגיעה במגעים עלולה לגרום נזק למודול‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי‬
‫זיכרון‪ .‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬הוספה או הסרה של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או‬
‫ללוח המערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪13‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה אישית ממשטחים חמים‪ ,‬הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני‬
‫שתיגע בהם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫פתח את שני התפסים של שקע מודול הזיכרון )‪ (1‬והכנס את מודול הזיכרון לשקע )‪.(2‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד‪ .‬ישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון‪.‬‬
‫אכלס את שקעי ‪ DIMM‬בצבע שחור לפני שקעי ‪ DIMM‬בצבע לבן‪.‬‬
‫לקבלת ביצועים מיטביים‪ ,‬אכלס את השקעים כך שקיבולת הזיכרון תפוזר באופן שווה ככל האפשר בין ערוץ‬
‫‪ A‬וערוץ ‪ .B‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף אכלוס שקעי ‪ DIMM‬בעמוד ‪.13‬‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ כלפי מטה על המודול כדי להכניסו לשקע וודא שהרכיב נכנס כהלכה למקומו‪ .‬ודא שהתפסים נמצאים‬
‫במצב סגור )‪.(3‬‬
‫‪.8‬‬
‫חזור על שלבים ‪ 6‬ו‪ 7-‬להתקנת מודולים נוספים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .11‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫על המחשב לזהות באופן אוטומטי את הזיכרון הנוסף‪ ,‬בהפעלה הבאה של המחשב‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫המחשב כולל שני חריצי הרחבה ‪ ,PCI‬חריץ הרחבה ‪ PCI Express x1‬אחד‪ ,‬חריץ הרחבה ‪ PCI Express x16‬אחד‬
‫וחריץ הרחבה ‪ PCI Express x16‬המותאם לחריץ ‪.x4‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להתקין כרטיס הרחבה מסוג ‪ x8 ,PCI Express x1‬או ‪ x16‬בחריץ מסוג ‪.PCI Express x16‬‬
‫לתצורות כרטיס מסך כפול‪ ,‬חובה להתקין את הכרטיס הראשון )הראשי( בחריץ ‪ PCI Express x16‬שאינו מותאם‬
‫לחריץ ‪.x4‬‬
‫להסרה‪ ,‬החלפה או הוספה של כרטיס הרחבה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫שחרר את תפס מכסה החריצים‪ ,‬המאבטח את המכסים של החריצים‪ ,‬על‪-‬ידי הרמת הלשונית הירוקה של‬
‫התפס וסיבוב התפס למצב פתוח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אתר את השקע הריק הנכון בלוח המערכת‪ ,‬ואת חריץ ההרחבה המתאים בגב מארז המחשב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫לפני התקנת כרטיס הרחבה‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה או את כרטיס ההרחבה הקיים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפני הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫אם אתה מתקין כרטיס הרחבה בשקע ריק‪ ,‬עליך להסיט את אחד מכיסויי חריץ ההרחבה הרחק מצידו‬
‫של המארז או להשתמש במברג בעל להב שטוח כדי להרים את אחד ממגיני המתכת שנמצאים על הלוח‬
‫האחורי שמכסה את חריץ ההרחבה‪ .‬הקפד להסיר את המגן המתאים עבור כרטיס ההרחבה שאתה‬
‫מתקין‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪15‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫בעת הסרת כרטיס מסוג ‪ ,PCI Express x1‬החזק את הכרטיס בקצותיו וטלטל אותו בזהירות הלוך‬
‫ושוב‪ ,‬עד לשחרור המחברים מהשקע‪ .‬משוך את הכרטיס )‪ (1‬מהשקע כלפי מעלה והרחק אותו מתוך‬
‫המארז )‪ (2‬כדי להסירו‪ .‬היזהר שהכרטיס לא יישרט ממגע עם רכיבים אחרים‪.‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫בעת הסרת כרטיס ‪ ,PCI Express x16‬משוך את הזרוע בגב שקע ההרחבה כדי להרחיקה מהכרטיס‪,‬‬
‫וטלטל בעדינות את הכרטיס הלוך ושוב‪ ,‬עד לשחרור מלא של המחברים מהשקע‪ .‬משוך את הכרטיס‬
‫מהשקע כלפי מעלה והרחק אותו מתוך המארז כדי להסירו‪ .‬היזהר שהכרטיס לא יישרט ממגע עם‬
‫רכיבים אחרים‪.‬‬
‫אחסן את הכרטיס שהוסר באריזה אנטיסטטית‪.‬‬
‫‪ .10‬אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬התקן את כיסוי חריץ ההרחבה לסגירת החריץ הפתוח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לאחר הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬עליך להחליפו בכרטיס חדש או בכיסוי חריץ הרחבה‪ ,‬לצורך קירור‬
‫תקין של הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל‪.‬‬
‫‪ .11‬להתקנת כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬אחוז בכרטיס בדיוק מעל שקע ההרחבה בלוח המערכת והזז אותו לעבר גב‬
‫המארז )‪ ,(1‬כך שהתפס התחתון שעל הכרטיס יחליק לתוך החריץ הקטן שבמארז‪ .‬לחץ על הכרטיס כלפי מטה‬
‫לתוך שקע ההרחבה שבלוח המערכת )‪.(2‬‬
‫הערה‪ :‬בעת התקנה של כרטיס הרחבה‪ ,‬לחץ בחוזקה על הכרטיס כדי שהמחבר כולו יתייצב היטב במקומו‬
‫בחריץ כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪17‬‬
‫‪ .12‬סובב את תפס מכסה החריצים חזרה למקומו לאבטחת כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪ .13‬חבר כבלים חיצוניים לכרטיס שהותקן‪ ,‬במידת הצורך‪ .‬חבר כבלים פנימיים ללוח המערכת‪ ,‬במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .14‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .15‬חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .16‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה של המחשב הוסר‪.‬‬
‫‪ .17‬אם יש צורך בכך‪ ,‬הגדר מחדש את תצורת המחשב‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫‪1‬‬
‫תא כונן לכונן תקליטורים דק‬
‫‪2‬‬
‫תא דיסק קשיח משני ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪3‬‬
‫תא דיסק קשיח ראשי ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫הערה‪ :‬תצורת הכונן במחשב שברשותך עשויה להיות שונה מתצורת הכונן המוצגת לעיל‪.‬‬
‫כדי לוודא את הסוג והנפח של התקני האחסון המותקנים במחשב‪ ,‬הפעל את ‪) Computer Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪19‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫בעת התקנת כוננים‪ ,‬פעל לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫הדיסק הקשיח הראשי )‪ Serial ATA (SATA‬חייב להיות מחובר למחבר ‪ SATA‬הראשי בצבע כחול כהה בלוח‬
‫המערכת המסומן ב‪.SATA0-‬‬
‫●‬
‫חבר את הכוננים הקשיחים המשניים ואת כונני התקליטורים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר אל לוח‬
‫המערכת )מסומנים ‪ SATA1‬ו‪.(SATA2-‬‬
‫●‬
‫‪ HP‬מספקת ארבעה בורגי הרכבה ‪ 6-32‬מוכספים‪ ,‬המוברגים סמוך לתאי הכוננים )‪ .(1‬הברגים דרושים‬
‫להרכבת כוננים בתא הכונן העליון )המשני(‪ .‬אם אתה מחליף את הכונן הקשיח הראשי‪ ,‬עליך להוציא מהכונן‬
‫הישן את ארבעת בורגי ההרכבה ‪) 6-32‬בצבעי כחול וכסף( ולהבריג אותם לכונן החדש‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן‪:‬‬
‫אם אתה מתקין כונן או מסיר אותו‪ ,‬כבה את מערכת ההפעלה כראוי‪ ,‬כבה את המחשב ונתק את כבל המתח‪ .‬אל‬
‫תסיר את הכונן בזמן שהמחשב מופעל או נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫לפני הטיפול בכונן‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי‪ .‬בעת טיפול בכונן‪ ,‬הימנע מנגיעה במחבר‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות מניעת נזק הנובע מחשמל סטטי‪ ,‬ראה פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.39‬‬
‫טפל בכונן בזהירות‪ ,‬והיזהר שלא להפיל אותו‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח רב מדי בעת הכנסת כונן למקומו‪.‬‬
‫הימנע מלחשוף כונן קשיח לנוזלים‪ ,‬לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים‪ ,‬כגון צגים או‬
‫רמקולים‪.‬‬
‫אם עליך לשלוח כונן בדואר‪ ,‬הכנס את הכונן לתוך אריזה מרופדת או חומרי הגנה אחרים‪ ,‬וסמן את הקופסה בתווית‬
‫"שביר‪ :‬יש לטפל בזהירות"‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫הסרת כונן תקליטורים דק‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מחלקו האחורי של כונן התקליטורים‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫בעת ניתוק הכבלים‪ ,‬משוך את הלשונית או המחבר במקום את הכבל עצמו כדי למנוע נזק לכבל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪21‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪22‬‬
‫דחוף פנימה את תפס השחרור הירוק הממוקם בתחתית הכונן )‪ ,(1‬דחוף את חלקו האחורי של הכונן קדימה‬
‫כדי לשחרר אותו )‪ (2‬ואז החלק את הכונן אל מחוץ לתא הכונן )‪.(3‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫התקנת כונן תקליטורים דק‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪ .‬אם אתה מתקין התקן בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח העיוור‪ .‬למידע נוסף‪,‬‬
‫עיין בנושא הסרת המכסה האטום של כונן התקליטורים בעמוד ‪.9‬‬
‫‪.7‬‬
‫פעל לפי ההוראות להסרת כונן תקליטורים‪ ,‬אם הותקן‪ .‬עיין בנושא הסרת כונן תקליטורים דק בעמוד ‪.21‬‬
‫‪.8‬‬
‫ישר את הפינים הקטנים על תפס השחרור עם החורים הקטנים שבצד הכונן‪ ,‬ולחץ בכוח את התפס לתוך‬
‫הכונן‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪23‬‬
‫‪.9‬‬
‫החלק את כונן התקליטורים לתוך תא הכונן )‪ (1‬עד שהתפס הירוק ננעל בתחתית של תא הכונן )‪.(2‬‬
‫‪ .10‬חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬למחברים בגב כונן התקליטורים‪.‬‬
‫‪ .11‬אם אתה מתקין כונן חדש‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬כחול בהיר )המחברים מסומנים ‪ SATA1‬ו‪-‬‬
‫‪ (SATA2‬בלוח המערכת‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את הלוח הקדמי למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .15‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫הסרת כונן קשיח‬
‫הערה‪ :‬לפני שתסיר את הכונן הקשיח הישן‪ ,‬ודא שגיבית את הנתונים מהכונן הקשיח הישן כך שתוכל להעביר את‬
‫הנתונים לכונן הקשיח החדש‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫משוך החוצה את התפס הירוק הסמוך לכונן )‪ (1‬והחלק את הכונן אל מחוץ לתא הכונן )‪.(2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪25‬‬
‫התקנת כונן קשיח‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ניתן להתקין כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' או כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' באמצעות תושבת מתאם ‪ 3.5‬אינץ' הדומה לדוגמה‬
‫המוצגת להלן‪.‬‬
‫●‬
‫‪26‬‬
‫החלק כונן ‪ 2.5‬אינץ' לתוך תושבת המתאם‪ ,‬ובדוק כדי לוודא שהמחבר של הכונן הוכנס במלואו למחבר‬
‫בתושבת המתאם‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫●‬
‫‪.7‬‬
‫אבטח את הכונן לתושבת מתאם המפרץ באמצעות ארבעה בורגי תושבת מתאם שחורים בגודל ‪M3‬‬
‫המוברגים דרך צדי התושבת אל הכונן‪.‬‬
‫הברג את ארבעת בורגי ההרכבה בצדי הכונן )שניים מכל צד(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתא הכונן הנמוך יש להשתמש בבורגי הרכבה כסופים וכחולים‪ .‬בתא הכונן העליון יש להשתמש‬
‫בארבעה בורגי הרכבה מוכספים‪ HP .‬מספקת ארבעה בורגי הרכבה מוכספים‪ ,‬המוברגים לתוך השלדה של‬
‫המחשב סמוך לתאי הכוננים והמשמשים להתקנת כונן דיסק בתא הכונן העליון‪ .‬עיין בסעיף התקנה והסרה‬
‫של כוננים בעמוד ‪ ,20‬שבו מוצג איור של מיקום בורגי ההרכבה הנוספים‪ .‬בעת החלפת כונן בתא הנמוך‪,‬‬
‫השתמש בארבעת בורגי ההתקנה )בצבעי כסף וכחול( שהוצאת מהכונן הישן כדי להתקין את הכונן החדש‪.‬‬
‫●‬
‫להתקנת כונן בתא הכונן )המשני( העליון‪ ,‬השתמש בארבעת בורגי ההרכבה הנוספים שאותם תוכל‬
‫להוציא מהשלדה של המחשב‪ ,‬סמוך לתאי הכוננים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪27‬‬
‫●‬
‫‪.8‬‬
‫‪28‬‬
‫להתקנת כונן בתא הכונן )הראשי( הנמוך‪ ,‬הוצא את בורגי ההרכבה )בצבעי כחול וכסף( מהכונן הישן‬
‫והברג אותם לכונן החדש‪.‬‬
‫החלק את הכונן לתא הכונן‪ ,‬וודא שאתה מיישר את בורגי ההרכבה עם חריצי ההובלה‪ ,‬עד שהכונן ינעל‬
‫בנקישה למקומו‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪.9‬‬
‫חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬לגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כבל המתח של הדיסקים הקשיחים הוא כבל דו‪-‬ראשי המנותב מספק המתח אל החלק האחורי של‬
‫תאי הכוננים‪.‬‬
‫‪ .10‬בעת התקנת כונן חדש‪ ,‬חבר את הקצה הנגדי של כבל הנתונים למחבר המתאים בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כבל הנתונים של הדיסק הקשיח הראשי חייב להיות מחובר למחבר בצבע כחול כהה המסומן‬
‫‪ SATA0‬בלוח המערכת כדי למנוע בעיות בביצועי הדיסק הקשיח‪ .‬כאשר מוסיפים כונן דיסק שני‪ ,‬יש לחבר‬
‫את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר המסומן ב‪ SATA1-‬או ‪.SATA2‬‬
‫‪ .11‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .12‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .13‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמוד הבא כדי לאבטח את המחשב‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪29‬‬
‫נעילת כבל‬
‫‪30‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫מנעול תלוי‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫הדק את כבל האבטחה על‪-‬ידי כריכת הכבל סביב חפץ נייח‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס את מנעול הכבל לחריץ מנעול הכבל בגב הצג ואבטח את המנעול לצג על‪-‬ידי הכנסת המפתח לחור‬
‫המנעול בגב המנעול וסיבוב המפתח ב‪ 90-‬מעלות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫החלק את כבל האבטחה דרך החור במנעול הכבל בחלק האחורי של הצג‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.4‬‬
‫השתמש בתושבת המצורפת לערכה כדי לאבטח התקנים היקפיים אחרים על‪-‬ידי הנחת כבל ההתקן במרכז‬
‫התושבת )‪ (1‬והכנסת כבל האבטחה דרך אחד משני החורים בתושבת )‪ .(2‬השתמש בחור התושבת המאבטח‬
‫באופן הטוב ביותר את כבל ההתקן ההיקפי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השחל את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול של מארז המחשב‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪.6‬‬
‫הברג את המנעול למארז באמצעות הבורג המצורף‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הכנס את הקצה עם התקע של כבל האבטחה למנעול )‪ (1‬ולחץ את הלחצן פנימה )‪ (2‬כדי לסגור את המנעול‪.‬‬
‫השתמש במפתח המצורף כדי לפתוח את המנעול‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.8‬‬
‫עם השלמת כל שלבי ההרכבה‪ ,‬כל ההתקנים בתחנת העבודה שלך יהיו מאובטחים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪35‬‬
‫א‬
‫החלפת סוללה‬
‫הסוללה המותקנת במחשב מספקת מתח לשעון זמן‪-‬אמת של המחשב‪ .‬בעת החלפת סוללה‪ ,‬השתמש בסוללה שוות‬
‫ערך לסוללה המקורית שהותקנה במחשב‪ .‬המחשב מצויד בסוללת ליתיום ‪ 3‬וולט‪.‬‬
‫אזהרה! במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דו‪-‬תחמוצת המנגן‪ .‬קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב‬
‫טיפול לא נאות בסוללה‪ .‬להפחתת הסיכון לפציעה אישית‪:‬‬
‫אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות הגבוהות מ‪.60°C-‬‬
‫אין לפרק‪ ,‬למעוך או לנקב את הסוללה‪ ,‬אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה ואין להשליך אותה לאש או למים‪.‬‬
‫החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של ‪ HP‬המיועדת לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לפני החלפת סוללה‪ ,‬הקפד לגבות את הגדרות ‪ CMOS‬של המחשב‪ .‬בעת הסרה או החלפה של הסוללה‪,‬‬
‫יימחקו הגדרות ‪ CMOS‬מהמחשב‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪,‬‬
‫הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬בסוללת הליתיום נעשה‬
‫שימוש רק כשהמחשב אינו מחובר למקור מתח ‪.AC‬‬
‫‪ HP‬מעודדת את לקוחותיה למחזר רכיבי חומרה אלקטרונית‪ ,‬מחסניות הדפסה מקוריות של ‪ HP‬וסוללות נטענות‪,‬‬
‫שנעשה בהם שימוש‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות תכניות מיחזור‪ ,‬בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/recycle‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪AC‬‬
‫פעיל‪ .‬עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫בדגמי מחשב מסוימים‪ ,‬ייתכן שיהיה צורך להסיר רכיב פנימי כדי לגשת לסוללה‪.‬‬
‫בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת‪ ,‬פעל בהתאם להוראות הבאות להחלפת הסוללה‪.‬‬
‫סוג ‪1‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס את הסוללה החלופית למקומה‪ ,‬כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה‪ .‬תפס הסוללה יחזק אוטומטית‬
‫את הסוללה במקומה‪.‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫כדי לשחרר את הסוללה מהתא‪ ,‬לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה‪ .‬כשהסוללה תתרומם‪,‬‬
‫הוצא אותה החוצה )‪.(1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כדי להכניס סוללה חדשה‪ ,‬החלק קצה אחד של הסוללה החלופית אל מתחת לדופן התא‪ ,‬כשצדה החיובי‬
‫של הסוללה פונה כלפי מעלה‪ .‬דחוף את הקצה השני כלפי מטה‪ ,‬עד שהתפס ייסגר על‪-‬גבי הקצה השני‬
‫של הסוללה )‪.(2‬‬
‫סוג ‪3‬‬
‫א‪.‬‬
‫משוך לאחור את התפס )‪ (1‬שמחזיק את הסוללה במקומה‪ ,‬והסר את הסוללה )‪.(2‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪37‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לאחר החלפת הסוללה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים להשלמת התהליך‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫חבר את המחשב למקור מתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .10‬הגדר מחדש את התאריך והשעה‪ ,‬את הסיסמאות ואת כל הגדרות המחשב המיוחדות באמצעות ‪Computer‬‬
‫‪) Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫‪ .11‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה של המחשב הוסר‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ב‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים‬
‫לחשמל סטטי‪ .‬נזק מסוג זה עלול לקצר את אורך חיי ההתקן‪.‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫כדי למנוע נזק מחשמל סטטי‪ ,‬הקפד על אמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫כדי להימנע מנגיעה במוצרים‪ ,‬השתמש באריזות נגד חשמל סטטי להעברה ואחסון של המוצרים‪.‬‬
‫●‬
‫שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות שלהם עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי‪.‬‬
‫●‬
‫הנח את הרכיבים על‪-‬גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים או במעגלים חשמליים‪.‬‬
‫●‬
‫הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪.‬‬
‫שיטות הארקה‬
‫קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה‪ .‬השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים‬
‫לחשמל סטטי‪ ,‬או בעת התקנה של רכיבים אלה‪:‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או למארז המחשב‪ .‬רצועות יד‬
‫הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של ‪ 1 megohm ±10%‬לפחות בתוך מוליכי ההארקה‪ .‬כדי לספק הארקה‬
‫נאותה‪ ,‬הדק את הרצועה לעור היד‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועות עקב‪ ,‬ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה‪ .‬חבוש את הרצועות על‬
‫שתי הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על‪-‬גבי שטיחי רצפה מפזרים‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם מאפייני פיזור חשמל סטטי‪.‬‬
‫אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה‬
‫של ‪.HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות חשמל סטטי‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫נספח ב פריקת חשמל סטטי‬
‫‪39‬‬
‫ג‬
‫הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה‬
‫למשלוח‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫●‬
‫הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים‪ ,‬מאור שמש ישיר וממצבי חום וקור קיצוניים‪.‬‬
‫●‬
‫הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר‪ .‬השאר מרווח של כ‪ 10-‬ס"מ בכל צידי המחשב הכוללים‬
‫פתחי אוורור ומעל לצג‪ ,‬כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תגביל את אוורור המחשב על‪-‬ידי חסימת פתחי האוורור שלו‪ .‬אל תניח את המקלדת כשרגליה פונות‬
‫כלפי מטה‪ ,‬בצמוד לחזית יחידת המחשב‪ ,‬מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תפעיל את המחשב כשלוח הגישה או אחד מהמכסים של חריץ כרטיס ההרחבה אינם במקומם‪.‬‬
‫●‬
‫אל תניח מחשב על מחשב‪ ,‬ואל תניח מחשבים קרוב מדי זה לזה כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של‬
‫המחשבים הסמוכים‪.‬‬
‫●‬
‫אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד‪ ,‬המארז צריך לכלול פתחי אוורור‪ ,‬ואותן הנחיות תפעול המפורטות‬
‫לעיל עדיין חלות‪.‬‬
‫●‬
‫הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם‪.‬‬
‫●‬
‫התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת‪ ,‬לרבות מצבי‬
‫שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫◦‬
‫נגב את החלק החיצוני של המחשב באמצעות מטלית רכה ולחה‪ ,‬בהתאם לצורך‪ .‬שימוש בחומרי ניקוי‬
‫עלול להזיק לצבע או לגימור של המחשב‪.‬‬
‫◦‬
‫נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל צידי המחשב‪ .‬סיבים‪ ,‬אבק וחומרים זרים אחרים עלולים לחסום‬
‫את פתחי האוורור ולהגביל את זרימת האוויר‪.‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי‬
‫הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלה או ניקוי של הכונן האופטי‪.‬‬
‫תפעול‬
‫●‬
‫הימנע מהזזת הכונן בזמן שהוא פועל‪ .‬הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים‪ .‬שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה‪ .‬אם‬
‫הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל‪ ,‬המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח‪ .‬אם תפעיל את‬
‫היחידה מיד‪ ,‬ייתכנו בעיות במהלך הקריאה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות‪ ,‬רעידות מכניות או אור שמש‬
‫ישיר‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫●‬
‫נקה את הלוח ואת הבקרים באמצעות מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪.‬‬
‫לעולם אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם‪ ,‬כגון אלכוהול או בנזן‪ ,‬העלולים להזיק לגימור‪.‬‬
‫בטיחות‬
‫אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או אם נשפך לתוכו נוזל‪ ,‬נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה‬
‫לבדיקה אצל ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הכנה למשלוח‬
‫פעל בהתאם להמלצות הבאות בעת הכנת המחשב למשלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫גבה את הקבצים מהדיסק הקשיח להתקן אחסון חיצוני‪ .‬ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או‬
‫מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר ואחסן את כל המדיה הנשלפת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫לפני שילוח המחשב‪ ,‬ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב בחריצי הלוחות‪.‬‬
‫ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים באריזות המקוריות שלהם או באריזות דומות‪ ,‬הכוללות‬
‫חומר אריזה בכמות מספקת כדי להגן על הרכיבים‪.‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח‬
‫‪41‬‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אבטחה‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪31 HP‬‬
‫ה‬
‫החלפת סוללה ‪36‬‬
‫הכנה למשלוח ‪41‬‬
‫הנחיות התקנה ‪5‬‬
‫הנחיות לאוורור ‪40‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב ‪40‬‬
‫הסרה‬
‫כונן דיסק ‪25‬‬
‫כונן תקליטורים ‪21‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪15‬‬
‫לוח קדמי ‪8‬‬
‫סוללה ‪36‬‬
‫הסרת‬
‫לוח הגישה של המחשב ‪6‬‬
‫מכסה אטום ‪9‬‬
‫התקנה‬
‫זיכרון ‪12‬‬
‫כבלים של הכונן ‪20‬‬
‫כונן דיסק ‪26‬‬
‫כונן תקליטורים ‪23‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪15‬‬
‫סוללה ‪36‬‬
‫ז‬
‫זיכרון‬
‫אכלוס שקעים‬
‫התקנה ‪12‬‬
‫מפרטים ‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ח‬
‫חשמל סטטי‪ ,‬מניעת נזק ‪39‬‬
‫כ‬
‫כונן אופטי‬
‫אמצעי זהירות ‪41‬‬
‫ניקוי ‪41‬‬
‫כונן דיסק‬
‫הסרה ‪25‬‬
‫התקנה ‪26‬‬
‫‪42‬‬
‫אינדקס‬
‫כוננים‬
‫התקנה ‪20‬‬
‫חיבורי כבלים ‪20‬‬
‫מיקומים ‪19‬‬
‫כונן תקליטורים‬
‫הסרה ‪21‬‬
‫התקנה ‪23‬‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫הסרה ‪15‬‬
‫התקנה ‪15‬‬
‫ל‬
‫לוח הגישה‬
‫הסרה ‪6‬‬
‫הרכבה ‪7‬‬
‫לוח קדמי‬
‫הסרה ‪8‬‬
‫התקנה מחדש ‪10‬‬
‫מ‬
‫מחברי לוח המערכת ‪10‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪3‬‬
‫מיקום מספר זיהוי המוצר ‪3‬‬
‫מכסה אטום‬
‫קדמי‪ ,‬הסרה ‪9‬‬
‫מנעולים‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪31 HP‬‬
‫מנעול כבל ‪30‬‬
‫מנעול תלוי ‪31‬‬
‫מפרטים‬
‫זיכרון ‪12‬‬
‫פ‬
‫פתרונות‬
‫מנעול כבל ‪30‬‬
‫מנעול תלוי ‪31‬‬
‫ר‬
‫רכיבי ‪ .DIMM‬ראה זיכרון‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising