HP | ProDesk 600 G3 Base Model Microtower PC | HP ProDesk 600 G3 Microtower PC

HP ProDesk 600 G3 Microtower PC
Referenční příručka k hardwaru
Počítač HP ProDesk 600/680 G3 MT Business
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Windows je buď registrovaná ochranná
známka, nebo ochranná známka společnosti
Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších
zemích.
Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce,
které je každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací
nezakládá další záruky. Společnost HP není
zodpovědná za technické nebo redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.
První vydání: leden 2017
Číslo dokumentu: 913348-221
Důležité informace o produktu
Podmínky používání softwaru
Tato uživatelská příručka popisuje funkce,
kterými je vybavena většina modelů. Některé
funkce nemusí být ve vašem počítači
k dispozici.
Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným
použitím jakéhokoli softwarového produktu
předinstalovaného v tomto počítači se
zavazujete dodržovat ustanovení licenční
smlouvy koncového uživatele HP (EULA).
Nepřijmete-li podmínky této licence, váš
výhradní nápravný prostředek je vrácení celého
nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru)
do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle
zásady pro vrácení peněz prodejce.
Některé funkce nejsou dostupné ve všech
edicích nebo verzích systému Windows. Aby
bylo možné využívat všech výhod systému
Windows, mohou systémy vyžadovat
aktualizovaný nebo samostatně zakoupený
hardware, ovladače či aktualizovaný systém
BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje
automaticky; tato funkce je vždy zapnuta.
Mohou být účtovány poplatky poskytovatele
připojení k Internetu a na aktualizace se časem
mohou vztahovat další požadavky. Viz
http://www.microsoft.com.
Nejnovější uživatelské příručky nebo příručky
pro váš produkt najdete na adrese
http://www.hp.com/support. Vyberte položku
Vyhledejte svůj produkt a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
S žádostmi o jakékoli další informace či
o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého
prodejce.
O této příručce
V této příručce jsou uvedeny základní informace pro upgrade počítačů HP ProDesk Business.
VAROVÁNÍ! Text označený tímto způsobem znamená, že nerespektování uvedených pokynů může ve svém
důsledku vést ke zranění nebo k ohrožení života.
UPOZORNĚNÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést
k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat.
POZNÁMKA:
Text označený tímto způsobem představuje důležité doplňující informace.
iii
iv
O této příručce
Obsah
1 Funkce produktu ........................................................................................................................................... 1
Funkce standardní konfigurace ............................................................................................................................. 1
Komponenty předního panelu ............................................................................................................................... 2
Komponenty zadního panelu ................................................................................................................................ 3
Systémy vPro ....................................................................................................................................... 3
Systémy Non-vPro ............................................................................................................................... 4
Umístění sériového čísla ........................................................................................................................................ 5
2 Upgrade hardwaru ......................................................................................................................................... 6
Servisní postupy .................................................................................................................................................... 6
Varování a upozornění ........................................................................................................................................... 6
Sejmutí krytu počítače ........................................................................................................................................... 7
Nasazení krytu počítače ........................................................................................................................................ 8
Sejmutí předního panelu ....................................................................................................................................... 9
Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky .......................................................................................................... 10
Nasazení čelního panelu ...................................................................................................................................... 10
Konektory systémové desky ............................................................................................................................... 11
Upgradování systémové paměti ......................................................................................................................... 12
Paměťové moduly DIMM ................................................................................................................... 12
Paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM ............................................................................................ 12
Osazení zásuvek pro moduly DIMM .................................................................................................. 12
Instalace paměťových modulů DIMM ................................................................................................ 13
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty .............................................................................................................. 15
Umístění jednotek ................................................................................................................................................ 19
Vyjmutí a instalace jednotek ............................................................................................................................... 20
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky ............................................................................................ 21
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky .......................................................................................... 22
Vyjmutí pevného disku ...................................................................................................................... 24
Instalace pevného disku .................................................................................................................... 26
Instalace bezpečnostního zámku ........................................................................................................................ 29
Zámek bezpečnostního kabelu ......................................................................................................... 29
Visací zámek ...................................................................................................................................... 29
Bezpečnostní zámek pro počítače HP Business V2 .......................................................................... 30
Zabezpečení čelního panelu .............................................................................................................. 35
Dodatek A Výměna baterie .............................................................................................................................. 36
v
Dodatek B Elektrostatický výboj ..................................................................................................................... 39
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem .......................................................................................... 39
Metody uzemnění ................................................................................................................................................ 39
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici ........................................................... 40
Pokyny k použití počítače a běžná údržba .......................................................................................................... 40
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou .......................................................................................................... 41
Provoz ................................................................................................................................................ 41
Čištění ................................................................................................................................................ 41
Bezpečnost ........................................................................................................................................ 41
Příprava k expedici ............................................................................................................................................... 41
Dodatek D Usnadnění ..................................................................................................................................... 42
Podporované pomocné technologie ................................................................................................................... 42
Kontakt zákaznické podpory ............................................................................................................................... 42
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 43
vi
1
Funkce produktu
Funkce standardní konfigurace
Funkce jednotlivých modelů se mohou lišit. Pro pomoc s podporou a další informace o hardwaru a softwaru
instalovaném na modelu vašeho počítače spusťte nástroj HP Support Assistant.
Funkce standardní konfigurace
1
Komponenty předního panelu
Konfigurace jednotky se může u jednotlivých modelů lišit. Některé modely jsou vybaveny panelem, který
zakrývá pozici pro optickou jednotku.
1
5,25palcová pozice pro jednotku (za panelem)
6
Port USB 2.0 s funkcí HP Sleep and Charge*
2
Tenká optická jednotka (volitelná)
7
Port USB 2.0
3
Tlačítko režimů napájení
8
Porty USB 3.x (2)
4
Kontrolka činnosti pevného disku
9
Nabíjecí port USB typu C
5
Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka)/zvukového vstupu (pro mikrofon)
10
Čtečka paměťových karet
*Tento port slouží k připojení zařízení USB, vysokorychlostnímu přenosu dat a nabíjení produktů, jako je mobilní telefon,
kamera, monitor aktivity nebo chytré hodinky, i když je počítač vypnutý.
POZNÁMKA: Když do kombinovaného konektoru připojíte zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete
konektor použít pro linkový vstup mikrofonu nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojím
kliknutím na ikonu Realtek HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows®.
2
Kapitola 1 Funkce produktu
Komponenty zadního panelu
Součásti na zadní straně systémů vPro a Non-vPro naleznete na následujících obrázcích a v následujících
tabulkách.
Systémy vPro
1
Zásuvka zvukového vstupu
5
Porty USB 3.x (4)
2
Konektory DisplayPort pro monitor (2)
6
Konektor zvukového výstupu pro napájená
zvuková zařízení
3
Volitelný port
7
Konektor RJ-45 (síťový)
4
Porty USB 2.0 s funkcí probuzení z S4/S5 (2)
8
Konektor napájecího kabelu
POZNÁMKA: Pokud používáte klávesnici USB, společnost HP doporučuje připojit klávesnici k jednomu z portů USB 2.0 s
funkcí probuzení z S4/S5.
Když do konektoru zvukového vstupu připojíte zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete konektor použít pro
linkový vstup mikrofonu nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojím kliknutím na ikonu Realtek
HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows®.
Je-li v jednom ze slotů systémové desky nainstalována grafická karta, je možno používat videokonektory na grafické kartě a/
nebo integrovanou grafickou kartu na systémové desce. O jejich chování rozhodne konkrétní nainstalovaná grafická karta a
konfigurace softwaru.
Grafickou kartu na systémové desce je možno zakázat změnou nastavení v nástroji Nastavení počítače.
Komponenty zadního panelu
3
Systémy Non-vPro
1
Zásuvka zvukového vstupu
5
Porty USB 3.x (2)
2
Konektory DisplayPort pro monitor (2)
6
Konektor zvukového výstupu pro napájená
zvuková zařízení
3
Volitelný port
7
Konektor RJ-45 (síťový)
4
Porty USB 2.0 s funkcí probuzení z S4/S5 (4)
8
Konektor napájecího kabelu
POZNÁMKA: Pokud používáte klávesnici USB, společnost HP doporučuje připojit klávesnici k jednomu z portů USB 2.0 s
funkcí probuzení z S4/S5.
Když do konektoru zvukového vstupu připojíte zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete konektor použít pro
linkový vstup mikrofonu nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojím kliknutím na ikonu Realtek
HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows®.
Je-li v jednom ze slotů systémové desky nainstalována grafická karta, je možno používat videokonektory na grafické kartě a/
nebo integrovanou grafickou kartu na systémové desce. O jejich chování rozhodne konkrétní nainstalovaná grafická karta a
konfigurace softwaru.
Grafickou kartu na systémové desce je možno zakázat změnou nastavení v nástroji Nastavení počítače.
4
Kapitola 1 Funkce produktu
Umístění sériového čísla
Každý počítač má jedinečné sériové číslo a číslo ID produktu, která se nachází na horní části skříně počítače.
Pokud budete při žádosti o pomoc kontaktovat podporu, tato čísla si připravte.
Umístění sériového čísla
5
2
Upgrade hardwaru
Servisní postupy
Konstrukce počítače usnadňuje jeho rozšiřování a případné opravy. Pro některé instalační postupy popsané v
této kapitole budete potřebovat hvězdicový šroubovák Torx T15, případně plochý šroubovák.
Varování a upozornění
Před instalací rozšiřovacích součástí do počítače si pečlivě přečtěte příslušné pokyny, upozornění a varování
v této příručce.
VAROVÁNÍ! Riziko úrazu elektrickým proudem, popálením nebo při požáru snížíte, budete-li se řídit
následujícími pokyny:
Odpojte napájecí kabel od zásuvky střídavého proudu a nechte vnitřní součásti systému vychladnout, než se
jich dotknete.
Nezapojujte telekomunikační nebo telefonní konektory do zásuvek řadiče síťového rozhraní (NIC).
Neodpojujte zemnicí kolík napájecího kabelu. Zemnicí kolík je důležitá bezpečnostní součást.
Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky, která je za každé situace snadno dostupná.
Abyste omezili riziko vážného zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Uživatelům počítače
popisuje správné nastavení pracovní stanice a správné držení těla, stejně jako zdravotní a pracovní návyky.
Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy dále poskytuje důležité bezpečnostní informace pro práci
s elektrickými a mechanickými součástmi. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy lze také nalézt na Internetu
na adrese http://www.hp.com/ergo.
VAROVÁNÍ!
Vnitřní části pod napětím a pohyblivé části.
Před sejmutím krytu odpojte napájení zařízení.
Před opětovným připojení zařízení ke zdroji napájení vyměňte a zajistěte kryt.
UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může způsobit poškození elektrických komponent počítače nebo
přídavného zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového
předmětu. Odstraníte tak elektrostatický náboj. Více informací naleznete v kapitole Elektrostatický výboj
na stránce 39.
Pokud je počítač připojen ke zdroji střídavého proudu, je systémová deska neustále pod napětím. Před
otevřením počítače proto odpojte napájecí kabel od zdroje napětí; předejdete tak poškození vnitřních
součástí.
6
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Sejmutí krytu počítače
Pro přístup k vnitřním součástem je třeba sejmout kryt počítače:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Posuňte zámek přístupového krytu (1), posuňte panel k zadní části počítače (2) a poté jej zvedněte z
počítače (3).
Sejmutí krytu počítače
7
Nasazení krytu počítače
Nasaďte kryt na počítač (1) a poté jej zasouvejte vpřed (2), dokud nezapadne na místo.
8
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Sejmutí předního panelu
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
6.
Zvedněte tři výstupky na straně panelu (1) a poté otočením panel sejměte ze skříně počítače (2).
Sejmutí předního panelu
9
Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky
Některé modely jsou vybaveny záslepkou, která zakrývá pozici pro optickou jednotku slim. Před instalací
optické jednotky záslepku odstraňte. Postup odstranění záslepky:
1.
Sundejte horní a čelní kryt počítače. Přečtěte si také kapitoly Sejmutí krytu počítače na stránce 7 a
Sejmutí předního panelu na stránce 9.
2.
Chcete-li odstranit záslepku, zatlačte na její stranu (1), vyklopte ji z hlavního panelu (2) a poté ji z panelu
vyjměte (3).
Nasazení čelního panelu
Zahákněte tři západky na spodní straně čelního panelu do obdélníkových otvorů ve skříni (1) a poté otočte
horní stranu panelu, až zapadne na své místo (2).
10
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Konektory systémové desky
Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí následujícího obrázku a tabulky.
Č.
Konektor systémové desky
Štítek systémové desky
Barva
Komponenta
1
PCI Express x16 přeřazený na
slot x4
x4PCIEXP
Bílá
Rozšiřující karta
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
Černá
Rozšiřující karta
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
Černá
Rozšiřující karta
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
Černá
Rozšiřující karta
5
DIMM4 (kanál A)
DIMM4
Bílá
Paměťový modul
6
DIMM3 (kanál A)
DIMM3
Černá
Paměťový modul
7
DIMM2 (kanál B)
DIMM2
Bílá
Paměťový modul
8
DIMM1 (kanál B)
DIMM1
Černá
Paměťový modul
9
Baterie
BAT
Černá
Baterie
10
SATA 3.0
SATA4
Světle modrá
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
11
SATA 3.0
SATA3
Světle modrá
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
12
SATA 3.0
SATA2
Tmavě modrá
Primární pevný disk
13
SATA 3.0
SATA1
Světle modrá
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
14
SATA 3.0
SATA0
Světle modrá
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
15
M.2 SSD
SSD
Černá
Paměťová karta M.2 SSD
16
M.2 WLAN
WLAN
Černá
Karta M.2 WLAN
Konektory systémové desky
11
Upgradování systémové paměti
Počítač se dodává s paměťovými moduly DIMM (Dual Inline Memory Module) typu DDR4-SDRAM (4x
zdvojnásobený datový tok, synchronní dynamická paměť s náhodným přístupem).
Paměťové moduly DIMM
Paměťové zásuvky na systémové desce mohou být osazeny až čtyřmi standardními paměťovými moduly
DIMM. Tyto zásuvky jsou již osazeny nejméně jedním předinstalovaným modulem DIMM. Chcete-li rozšířit
paměť na maximální možnou míru, můžete systémovou desku osadit až 64 GB paměti konfigurovanými ve
vysoce výkonném dvoukanálovém režimu.
Paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM
Aby systém správně fungoval, musí moduly DIMM odpovídat následujícím technickým údajům:
●
Oborově standardní s 288 kolíky
●
Technologie unbuffered non-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-compliant
●
1,2voltové paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM
●
Latence CAS 15 DDR4 2133 MHz (časování 15-15-15)
●
Povinné informace o specifikaci SPD JEDEC
Počítač podporuje:
●
Paměťové technologie bez funkce ECC 512 MB, 1 GB, 2 GB a 4 GB
●
Jednostranné i oboustranné moduly DIMM
●
Moduly DIMM sestavené z pamětí x8 a x16 DDR; moduly DIMM sestavené z pamětí x4 SDRAM nejsou
podporovány
POZNÁMKA:
Pokud nainstalujete nepodporované moduly DIMM, počítač nebude fungovat správně.
Osazení zásuvek pro moduly DIMM
Na systémové desce jsou čtyři zásuvky pro moduly DIMM, přičemž na každý kanál připadají dvě. Zásuvky jsou
označené jako DIMM1, DIMM2, DIMM3 a DIMM4. Zásuvky DIMM1 a DIMM2 pracují v paměťovém kanálu B,
zásuvky DIMM3 a DIMM4 v paměťovém kanálu A.
V závislosti na způsobu instalace modulů DIMM bude systém automaticky pracovat v jednokanálovém režimu,
dvoukanálovém asymetrickém režimu nebo univerzálním režimu.
POZNÁMKA: Konfigurace jednokanálové a nevyrovnané dvoukanálové paměti bude mít za následek
podřadný grafický výkon.
12
●
Systém bude pracovat v jednokanálovém režimu, pokud budou zásuvky pro moduly DIMM osazeny
pouze v jednom kanálu.
●
Systém bude pracovat ve výkonnějším dvoukanálovém režimu, pokud bude celková kapacita paměti
modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou paměti modulů DIMM v kanálu B. Technologie
modulů se však u jednotlivých kanálů může lišit. Pokud bude například kanál A osazen dvěma
paměťovými moduly DIMM s kapacitou 1 GB a kanál B jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB, bude
systém pracovat v dvoukanálovém režimu.
●
Pokud nebude celková kapacita paměťových modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou
paměti modulů DIMM v kanálu B, bude systém pracovat v univerzálním režimu. V univerzálním režimu
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
kanál osazený menším množstvím paměti popisuje celkové množství paměti přiřazené k duálnímu
kanálu, zbytek je přiřazen k jednomu kanálu. K dosažení optimální rychlosti by měly být kanály
vyváženy tak, aby bylo největší množství paměti rozloženo mezi oběma kanály. Pokud má jeden
z kanálů více paměti než druhý, měl by být kanálem s větším množstvím paměti kanál A. Pokud
například osazujete zásuvky jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB a třemi moduly DIMM s kapacitou 1
GB, kanál A by měl být osazen jedním modulem DIMM s kapacitou 2 GB a jedním modulem DIMM s
kapacitou 1 GB a kanál B ostatními dvěma moduly DIMM s kapacitou 1 GB. V této konfiguraci poběží 4 GB
paměti v dvoukanálovém režimu a 1 GB paměti v jednokanálovém režimu.
●
Ve všech režimech je maximální operační rychlost určována nejpomalejším modulem DIMM v systému.
Instalace paměťových modulů DIMM
UPOZORNĚNÍ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím,
zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý či vypnutý. Přidáním
nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete paměťové moduly nebo
systémovou desku neopravitelně poškodit.
Zásuvky pro paměťové moduly mají pozlacené kontakty. Při rozšiřování paměti je důležité použít paměťové
moduly s pozlacenými kontakty, aby nedošlo ke korozi nebo oxidaci způsobené stykem dvou různých
nekompatibilních kovů.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických komponent počítače nebo volitelných karet. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 39.
Při manipulaci s paměťovými moduly se nedotýkejte vodivých kontaktů. Mohlo by dojít k poškození modulu.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a
počkejte přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se
střídavým napětím, zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač
zapnutý či vypnutý. Přidáním nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod
napětím, můžete paměťové moduly nebo systémovou desku neopravitelně poškodit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
VAROVÁNÍ! Riziko popálení snížíte, nebudete-li se dotýkat vnitřních součástí systému dříve, než
vychladnou.
Upgradování systémové paměti
13
6.
Otevřete obě západky na zásuvce paměťového modulu (1) a vložte do zásuvky paměťový modul (2).
Zatlačte modul do zásuvky tak, aby byl zcela zasunut a řádně usazen. Ověřte, zda jsou západky v
uzavřené poloze (3).
POZNÁMKA: Paměťový modul lze nainstalovat pouze jedním způsobem. Přiložte drážku na modulu k
výstupku na zásuvce pro paměťový modul.
Aby bylo dosaženo maximálního výkonu, osaďte zásuvky tak, aby se kapacita paměti co
nejrovnoměrněji rozdělila mezi kanál A a kanál B. Viz Osazení zásuvek pro moduly DIMM na stránce 12.
7.
Při instalaci dalších modulů opakujte krok 6.
8.
Nasaďte kryt počítače zpět.
9.
Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač. Počítač by měl automaticky
rozpoznat přidanou paměť.
10. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste odemkli při odstraňování krytu počítače.
14
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
Počítač je vybaven třemi rozšiřujícími sokety PCI Express x1 a jednou rozšiřující zásuvkou PCI Express x16.
POZNÁMKA:
Rozšiřující karty PCI Express x1, x8 nebo x16 lze nainstalovat do soketu PCI Express x16.
U konfigurací s duální grafickou kartou musí být první (primární) karta nainstalována do zásuvky PCI Express
x16.
Vyjmutí, instalace a přidání další rozšiřovací karty:
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
6.
Uvolněte západku zajišťující kryt zásuvky tak, že zvednete úchyt na západce a odklopíte západku do
otevřené polohy.
7.
Najděte správnou prázdnou rozšiřovací zásuvku na systémové desce a odpovídající rozšiřovací slot na
zadní straně rámu.
8.
Před instalací rozšiřovací karty vyjměte kryt rozšiřovacího slotu nebo stávající rozšiřovací kartu.
POZNÁMKA:
připojeny.
a.
Před vyjmutím nainstalované rozšiřovací karty odpojte veškeré kabely, které jsou k ní
Pokud instalujete rozšiřující kartu do volné zásuvky, je třeba vysunout jeden z krytů rozšiřující
zásuvky nahoru a ven ze skříně nebo pomocí plochého šroubováku vypáčit jeden z kovových krytů
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
15
na zadním panelu, který zakrývá rozšiřující zásuvku. Ujistěte se, že odstraňujete příslušný kryt pro
rozšiřovací kartu, kterou právě instalujete.
b.
16
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x1, uchopte kartu za její strany a současně ji opatrně
naklánějte dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune ze zásuvky. Kartu
odstraňte vyjmutím rovně nahoru (1) a potom směrem ven z vnitřní části skříně (2). Dejte pozor,
aby se karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
c.
9.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x16, odklopte upevňovací páčku v zadní části rozšiřovací
zásuvky a opatrně naklánějte kartu dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune
ze zásuvky. Kartu odstraňte vyjmutím rovně nahoru a potom směrem ven z vnitřní části skříně.
Dejte pozor, aby se karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
Vyjmutou kartu uložte do antistatického obalu.
10. Pokud nebudete instalovat novou rozšiřovací kartu, uzavřete rozšiřovací slot nasazením krytu slotu.
UPOZORNĚNÍ: Po vyjmutí rozšiřující karty je třeba kartu nahradit novou kartou nebo krytem rozšiřující
karty, aby byly vnitřní komponenty při provozu správně chlazeny.
11. Chcete-li nainstalovat novou rozšiřující kartu, přidržte ji těsně nad rozšiřovací zásuvkou na systémové
desce a poté ji posuňte k zadní části skříně (1) tak, aby spodní část konzoly karty zapadla do zářezu ve
skříni. Zatlačte kartu přímo do rozšiřující zásuvky na systémové desce (2).
POZNÁMKA: Při instalaci rozšiřovací karty kartu pevně přitlačte, aby celý konektor zapadl do soketu
rozšiřovací karty.
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
17
12. Zajistěte rozšiřující kartu sklopením západky zajišťující kryt zásuvky do původní polohy.
13. Připojte k nainstalované kartě potřebné externí kabely. Je-li třeba, připojte vnitřní kabely k systémové
desce.
14. Nasaďte kryt počítače zpět.
15. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
16. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu počítače deaktivovali.
17. V případě potřeby proveďte znovu konfiguraci počítače.
18
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Umístění jednotek
1
Pozice pro 5,25palcovou jednotku pevného disku s poloviční výškou
2
Pozice 3,5palcového primárního pevného disku
3
Pozice pro 9,5mm tenkou optickou jednotku
4
Pozice pro 5,25palcovou optickou jednotku
5
Pozice 3,5palcové sekundární jednotky pevného disku
POZNÁMKA:
Konfigurace jednotek v počítači se může lišit od konfigurace uvedené na obrázku výše.
Chcete-li ověřit typ a velikost paměťových zařízení nainstalovaných v počítači, spusťte nástroj Computer
Setup.
Umístění jednotek
19
Vyjmutí a instalace jednotek
Při instalaci jednotek se řiďte těmito pokyny:
20
●
Primární pevný disk Serial ATA (SATA) musí být připojen na tmavomodrý primární SATA konektor na
systémové desce označený SATA0.
●
Připojte sekundární pevné disky a optické jednotky k jednomu ze světlemodrých konektorů SATA na
systémové desce (označených SATA1 a SATA2).
●
Chcete-li odstranit jednotky, nejprve odpojte všechny kabely od jednotek v kleci. Posuňte klec k zadní
části počítače (1) a poté ji z počítače zvedněte (2).
●
Chcete-li znovu nainstalovat klec, vložte ji do příslušných otvorů (1) a poté ji posuňte k přední části
počítače (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
UPOZORNĚNÍ:
Ztrátě dat a poškození počítače nebo disku zabráníte dodržováním následujících pravidel:
Před vložením nebo vyjmutím jednotky ukončete řádně operační systém, vypněte počítač a odpojte napájecí
kabel. Jednotku nevyjímejte, pokud je počítač zapnutý nebo v úsporném režimu.
Před manipulací s jednotkami ověřte, zda nenesete elektrostatický náboj. Při manipulaci s jednotkou
se nedotýkejte konektoru. Další informace o tom, jak zabránit poškození elektrostatickým nábojem,
naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 39.
Zacházejte s jednotkou opatrně, neupusťte ji.
Nepoužívejte při vkládání jednotky nadměrnou sílu.
Nevystavujte pevný disk extrémním teplotám a zabraňte jeho kontaktu s tekutinami a produkty vyzařujícími
magnetické pole, jako jsou monitory a reproduktory.
Posíláte-li jednotku poštou, zabalte ji do ochranné bublinkové fólie nebo jiného vhodného obalu a balíček
označte štítkem „Křehké: Zacházejte opatrně“.
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
6.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
UPOZORNĚNÍ:
poškodit.
Při odpojování kabelů tahejte za konektor (ne za vlastní kabel), jinak by se mohl kabel
Vyjmutí a instalace jednotek
21
7.
Stiskněte uvolňovací páčku v zadní části jednotky (1) a poté jednotku vysuňte z čelního panelu (2).
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
22
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
6.
Pokud tenkou optickou jednotku instalujete do pozice zakryté záslepkou, odstraňte nejprve čelní panel a
pak záslepku. Další informace naleznete v části Vyjmutí záslepky pozice optické jednotky na stránce 10.
7.
Pokud v ní jednotka instalována byla, postupujte podle pokynů pro vyjmutí optické jednotky. Viz Vyjmutí
9,5mm tenké optické jednotky na stránce 21.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
8.
Vyrovnejte malý kolík na uvolňující západce s malým otvorem po straně jednotky a západku pevně
zatlačte do jednotky.
9.
Optickou jednotku zcela zasuňte přes přední panel do pozice tak (1), aby zacvakla na místě (2).
Vyjmutí a instalace jednotek
23
10. Napájecí (1) a datový kabel (2) připojte k zadní části optické jednotky.
11. Při instalaci nové jednotky připojte druhý konec datového kabelu k jednomu ze světlemodrých
konektorů SATA (označených SATA1 a SATA2) na systémové desce.
12. Pokud byl čelní panel odstraněn, vraťte jej na místo.
13. Nasaďte kryt počítače zpět.
14. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
15. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
Vyjmutí pevného disku
POZNÁMKA: Před vyjmutím původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli
přenést na nový disk.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
24
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
6.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
7.
Západku vedle jednotky potáhněte ven (1), jednotku otočte nahoru (2) a vysuňte ji z klece (3).
Vyjmutí a instalace jednotek
25
Instalace pevného disku
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
6.
S pomocí 3,5palcové adaptérové konzoly jako na níže uvedeném příkladu můžete nainstalovat
3,5palcový nebo 2,5palcový pevný disk.
●
26
Zasuňte 2,5palcovou jednotku do pozice adaptérové konzoly a ujistěte se, zda je konektor na disku
plně zasunut do konektoru na adaptérové konzole.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
●
7.
Připevněte disk do pozice adaptérové konzoly tak, že zašroubujete čtyři černé šrouby M3
adaptérové konzoly skrz boky konzoly do disku.
Nainstalujte čtyři montážní šrouby na strany 3,5palcové nebo 2,5palcové jednotky adaptérové konzoly
(dva na každé straně).
Vyjmutí a instalace jednotek
27
8.
Zasuňte konec disku do klece (1) a poté disk úplně sklopte (2).
9.
Do zadní části pevného disku zapojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
10. V případě, že instalujete novou jednotku, připojte opačný konec datového kabelu k příslušnému
konektoru na systémové desce.
POZNÁMKA: Aby nedocházelo k potížím s fungováním pevného disku, musíte datový kabel primárního
pevného disku připojit k tmavomodrému konektoru, označenému SATA0. Přidáváte-li druhý pevný disk,
připojte datový kabel k některému ze světlemodrých konektorů, SATA, označených SATA1 a SATA2.
11. Nasaďte kryt počítače zpět.
12. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
13. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
28
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Instalace bezpečnostního zámku
K zabezpečení počítače lze použít bezpečnostní zámky zobrazené níže a na následujících stránkách.
Zámek bezpečnostního kabelu
Visací zámek
Instalace bezpečnostního zámku
29
Bezpečnostní zámek pro počítače HP Business V2
30
1.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom zaklapněte kryt k základně upevňovacího prvku kabelu (2).
2.
Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
3.
Protáhněte bezpečnostní kabel upevňovacím prvkem bezpečnostního kabelu.
4.
Roztáhněte dvě ručičky zámku monitoru směrem od sebe a vložte zámek do bezpečnostního slotu na
zadní straně monitoru (1), zavřete ručičky k sobě, aby zajistily zámek na místě (2) a protáhněte kabel
středem zámku monitoru (3).
Instalace bezpečnostního zámku
31
32
5.
Protáhněte bezpečnostní kabel bezpečnostním vodítkem nainstalovaným na monitoru.
6.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom umístěte pomocné kabely do základny spojovacího prvku (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
7.
Protáhněte bezpečnostní kabel otvory ve spojovacím prvku přídavného kabelu.
8.
Dodaným šroubem přišroubujte zámek ke skříni (1). Vložte do zámku konec bezpečnostního kabelu (2) a
zámek zajistěte stisknutím tlačítka (3). Zámek lze otevřít pomocí dodaného klíče.
Instalace bezpečnostního zámku
33
9.
34
Po dokončení všech kroků budou všechna zařízení vaší pracovní stanice zabezpečena.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Zabezpečení čelního panelu
Přední panel lze zabezpečit na místě instalací šroubu skrze přední část skříně do čelního panelu.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
6.
Vložte šroub 6-32 skrze přední stranu skříně a do otvoru pro šroub umístěného pod výstupkem pro
uvolnění čelního panelu.
7.
Nasaďte přístupový kryt počítače zpět.
8.
Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
9.
Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Instalace bezpečnostního zámku
35
A
Výměna baterie
Baterie, která je nainstalovaná v počítači, napájí systémové hodiny. Při výměně použijte baterii odpovídající
té, která byla v počítači nainstalována původně. V počítači je nainstalována knoflíková baterie s lithiovým
3voltovým článkem.
VAROVÁNÍ! Počítač obsahuje interní lithiomanganovou baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí
nebezpečí popálení a poleptání. Riziko zranění je možné snížit dodržováním následujících zásad:
Nepokoušejte se baterii dobíjet.
Nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C (140 °F).
Nepokoušejte se baterii rozebírat, drtit, propichovat, zkratovat její kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody
nebo ohně.
Při výměně baterie používejte pouze náhradní díl společnosti HP určený pro tento výrobek.
UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie je důležité vytvořit zálohu nastavení počítače v paměti CMOS. Při
vyjmutí nebo výměně baterie budou nastavení v paměti CMOS vymazána.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavného zařízení. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj.
POZNÁMKA: Životnost lithiové baterie bude delší, pokud bude počítač zapojen do elektrické zásuvky.
Lithiová baterie se používá pouze v případě, že počítač NENÍ připojen ke zdroji střídavého napájení.
Společnost HP podporuje recyklaci použité elektroniky, originálních tiskových kazet HP a dobíjecích baterií.
Další informace o recyklačních programech naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
1.
Odeberte či odpojte všechna bezpečnostní zařízení, která brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Systémová deska je pod napětím po celou dobu připojení počítače k zásuvce, bez
ohledu na stav vypnutí počítače. Odpojte kabel napájení, abyste předešli poškození vnitřních součástek
počítače.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 7.
6.
Na systémové desce najděte baterii a držák baterie.
POZNÁMKA:
7.
U některých modelů je nutné kvůli zpřístupnění baterie odebrat vnitřní komponentu.
Podle typu držáku baterie na systémové desce vyměňte na základě následujících pokynů baterii.
Typ 1
a.
36
Vyjměte baterii z držáku.
Dodatek A Výměna baterie
b.
Zasuňte novou baterii do držáku. Kladný pól musí být nahoře. Držák baterii automaticky zajistí ve
správné poloze.
Typ 2
a.
Uvolněte baterii z držáku stlačením kovové západky vyčnívající nad jedním okrajem baterie. Když
baterie povyskočí, vyjměte ji (1).
b.
Chcete-li vložit novou baterii, zasuňte jeden její okraj pod okraj držáku. Kladný pól musí být nahoře.
Zatlačte na druhý okraj baterie tak, aby západka zaklapla (2).
Typ 3
a.
Zatáhněte za svorku (1), která baterii přidržuje, a vyjměte baterii (2).
37
b.
Vložte novou baterii a znovu ji upevněte v držáku.
POZNÁMKA:
Po výměně baterie proveďte následující kroky.
8.
Sejměte přístupový panel počítače.
9.
Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení a potom zapněte počítač.
10. Pomocí nástroje Computer Setup znovu nastavte datum a čas, hesla a všechna speciální nastavení
systému.
11. Zamkněte všechna bezpečnostní zařízení, která byla při sejmutí přístupového panelu počítače odpojená.
38
Dodatek A Výměna baterie
B
Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj způsobený dotykem ruky nebo jiného vodiče může poškodit systémové desky nebo jiná
zařízení citlivá na statickou elektřinu. Takové poškození může snížit životnost zařízení.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
Aby nedošlo k poškození elektrostatickou elektřinou, dodržujte následující opatření:
●
Při přepravě a skladování uchovávejte součásti citlivé na statickou elektřinu v antistatických obalech
a nedotýkejte se jich.
●
Součásti uchovávejte v antistatických obalech až do vybalení na pracovištích s antistatickou ochranou.
●
Před vybalením z antistatických obalů položte součásti na uzemněný povrch.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů.
●
Při manipulaci se součástmi buďte vždy řádně uzemněni.
Metody uzemnění
Existuje několik metod uzemnění. Při manipulaci se součástmi citlivými na statickou elektřinu nebo jejich
instalaci použijte některé z následujících postupů:
●
Použijte pásek na zápěstí spojený uzemňovacím kabelem s uzemněnou pracovní stanicí nebo
počítačovou skříní. Zápěstní pásky jsou pružné řemínky, jejichž zemnicí kabely mají minimální odpor
1 megaohm +/– 10 %. Správného uzemnění dosáhnete nošením pásku přímo na kůži.
●
Na pracovištích, kde se většinou stojí a chodí, použijte speciální pásky na kotníky, chodidla či boty. Pokud
stojíte na vodivé podlaze nebo rozptylovacích podložkách, použijte antistatické pásky na obou nohou.
●
Používejte vodivé pracovní nástroje.
●
Používejte přenosnou sadu nástrojů se skládací podložkou pro rozptýlení elektrostatického náboje.
Nemáte-li k dispozici žádný z uvedených nástrojů pro řádné uzemnění, obraťte se na autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
POZNÁMKA: Další informace související se statickou elektřinou můžete získat u autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
39
C
Pokyny k použití počítače, běžná údržba a
příprava k expedici
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
Správná instalace a péče o počítač a monitor se řídí následujícími pokyny:
40
●
Chraňte počítač před nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním světlem a extrémním teplem nebo
chladem.
●
Počítač uložte na pevnou vodorovnou plochu. Na všech stranách počítače s otvory pro ventilaci a nad
monitorem ponechejte nejméně 10,2 centimetrů (4 palců) volného prostoru, aby bylo zajištěno
dostatečné proudění vzduchu.
●
Nebraňte proudění vzduchu do počítače blokováním vzduchových otvorů. Neumísťujte klávesnici
s vysunutými nožkami přímo před čelní část počítače v konfiguraci Desktop, protože byste tím také
omezili proudění vzduchu.
●
Nikdy nezapínejte počítač s odkrytým přístupovým panelem nebo jakýmkoli krytem rozšiřovacích slotů.
●
Neskládejte počítače na sebe ani je neumísťujte vedle sebe natolik blízko, aby v prostoru mezi nimi
proudil zahřátý vzduch z jejich ventilačního systému.
●
Pokud má být počítač umístěn do samostatné přihrádky, musí mít přihrádka ventilační otvory pro přívod
a odvod vzduchu a musí být dodrženy stejné provozní pokyny, které jsou uvedeny výše.
●
Zabraňte vniknutí tekutin do počítače a klávesnice.
●
Nezakrývejte ničím větrací otvory monitoru.
●
V operačním systému nainstalujte nebo zapněte funkce řízení spotřeby nebo jiný software, včetně
úsporného režimu.
●
Před prováděním následujících činností počítač vždy vypněte:
—
Pokud chcete otřít vnější povrch počítače, použijte měkkou, navlhčenou prachovku. Při použití
čisticích prostředků může dojít k poškození barvy nebo povrchu.
—
Občas vyčistěte všechny větrací otvory na všech stranách počítače. Vlákna, prach a jiné nečistoty je
mohou zablokovat a omezit proudění vzduchu.
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou
Při provozu nebo čištění optické jednotky dodržujte následující pravidla.
Provoz
●
Za provozu jednotkou nehýbejte. Mohlo by dojít k chybě při čtení.
●
Nevystavujte jednotku náhlým změnám teploty, protože by uvnitř jednotky mohlo docházet ke
kondenzaci. Dojde-li při provozu jednotky k náhlé změně teploty, vyčkejte před vypnutím napájení
alespoň jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou bezprostředně po změně teploty, může dojít
k chybě při čtení.
●
Nevystavuje jednotku vysokým teplotám nebo vlhkosti, mechanickým vibracím ani přímému slunečnímu
světlu.
●
Panel a ovládací prvky čistěte suchou měkkou prachovkou nebo měkkou prachovkou mírně navlhčenou
ve slabém saponátovém roztoku. Nikdy nestříkejte čisticí roztoky přímo na jednotku.
●
Nepoužívejte žádné druhy rozpouštědel, jako je líh nebo benzen. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
Čištění
Bezpečnost
Dostane-li se do jednotky cizí předmět nebo tekutina, ihned vypněte počítač a nechejte jej zkontrolovat u
autorizovaného poskytovatele služeb společnosti HP.
Příprava k expedici
Při přípravě počítače k přepravě postupujte podle těchto pokynů:
1.
Soubory z pevného disku zálohujte na externí paměťové zařízení. Zajistěte, aby nebyla záložní média při
uložení nebo přepravě vystavena elektrickým či magnetickým impulzům.
POZNÁMKA:
Pevný disk se při vypnutí napájení systému automaticky zablokuje.
2.
Vyjměte a uschovejte veškerá vyměnitelná média.
3.
Vypněte počítač a externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a potom od počítače.
5.
Odpojte součásti systému a externí zařízení od zdrojů napájení a potom od počítače.
POZNÁMKA: Před přepravou počítače zkontrolujte, zda jsou všechny desky řádně usazeny a zajištěny
v zásuvkách.
6.
Zabalte součásti systému a externí zařízení do původních nebo podobných obalů a dostatečným
množstvím výplňového materiálu je zabezpečte před nárazy.
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou
41
D
Usnadnění
Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidé s
postiženími, a to jak samostatně nebo s příslušnými pomocnými zařízeními.
Podporované pomocné technologie
Produkty HP podporují širokou škálu pomocných technologií operačního systému a mohou být
nakonfigurovány pro práci s dalšími pomocnými technologiemi. Pro získání dalších informací o pomocných
funkcích použijte funkci hledání na svém zařízení.
POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech pomocných technologií kontaktujte zákaznickou
podporu tohoto produktu.
Kontakt zákaznické podpory
Neustále vylepšujeme dostupnost našich produktů a služeb a uvítáme zpětnou vazbu od uživatelů. Pokud
máte s některým z produktů problém nebo nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám
pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6.00 do 21.00 horského času, na čísle (888) 259-5707.
Pokud jste neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, kontaktujte nás prosím s žádostmi o
technickou podporu nebo s dotazy na funkce usnadnění přístupu telefonicky od pondělí do pátku, od 6.00 do
21.00 severoamerického horského času na čísle (877) 656-7058.
POZNÁMKA:
42
Dodatek D Usnadnění
Podpora je k dispozici pouze v angličtině.
Rejstřík
Č
čelní panel,
zabezpečení
35
E
elektrostatický výboj, ochrana
39
I
instalace
baterie 36
kabely k jednotkám 20
kryt počítače 8
optická jednotka 22
paměť 12
pevného disku 26
rozšiřující karta 15
J
jednotky
instalace 20
připojení kabelů
umístění 19
čelního panelu 35
kabelový zámek 29
visací zámek 29
zámky
Bezpečnostní zámek pro počítače
HP Business 30
kabelový zámek 29
visací zámek 29
zamyká
čelní panel 35
R
rozšiřující karta
instalace 15
odmontování 15
20
K
konektory systémové desky 11
kryt počítače
odmontování 7
výměna 8
O
odebrání
optická jednotka 21
záslepka 10
odstranění
baterie 36
kryt počítače 7
přední panel 9
rozšiřující karta 15
optická jednotka
bezpečnostní opatření
čištění 41
instalace 22
vyjmutí 21
P
paměť
instalace 12
osazení zásuvky 12
technické údaje 12
paměťové moduly DIMM. Viz paměť
pevný disk,
instalace 26
vyjmutí 24
pokyny k použití počítače 40
pokyny pro instalaci 6
pokyny pro ventilaci 40
přední panel
odmontování 9
sejmutí záslepky 10
výměna 10
příprava k expedici 41
S
součásti čelního panelu 2
součásti zadního panelu 3
T
technické údaje
paměť 12
U
umístění ID produktu 5
umístění sériového čísla 5
usnadnění 42
41
V
vyjmutí
pevného disku 24
výměna baterie 36
Z
zabezpečení
Bezpečnostní zámek pro počítače
HP Business 30
Rejstřík
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising