HP | ProDesk 400 G4 Base Model Microtower PC | HP ProDesk 400 G4 Microtower PC

HP ProDesk 400 G4 Microtower PC
Referenční příručka k hardwaru
Počítač HP ProDesk 400 G4 MT Business
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Windows je buď registrovaná ochranná
známka, nebo ochranná známka společnosti
Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších
zemích.
Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce,
které je každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací
nezakládá další záruky. Společnost HP není
zodpovědná za technické nebo redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.
První vydání: leden 2017
Číslo dokumentu: 913312-221
Důležité informace o produktu
Podmínky používání softwaru
Tato uživatelská příručka popisuje funkce,
kterými je vybavena většina modelů. Některé
funkce nemusí být ve vašem počítači
k dispozici.
Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným
použitím jakéhokoli softwarového produktu
předinstalovaného v tomto počítači se
zavazujete dodržovat ustanovení licenční
smlouvy koncového uživatele HP (EULA).
Nepřijmete-li podmínky této licence, váš
výhradní nápravný prostředek je vrácení celého
nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru)
do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle
zásady pro vrácení peněz prodejce.
Některé funkce nejsou dostupné ve všech
edicích nebo verzích systému Windows. Aby
bylo možné využívat všech výhod systému
Windows, mohou systémy vyžadovat
aktualizovaný nebo samostatně zakoupený
hardware, ovladače či aktualizovaný systém
BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje
automaticky; tato funkce je vždy zapnuta.
Mohou být účtovány poplatky poskytovatele
připojení k Internetu a na aktualizace se časem
mohou vztahovat další požadavky. Viz
http://www.microsoft.com.
Nejnovější uživatelské příručky nebo příručky
pro váš produkt najdete na adrese
http://www.hp.com/support. Vyberte položku
Vyhledejte svůj produkt a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
S žádostmi o jakékoli další informace či
o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého
prodejce.
Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač
na klín a neblokujte větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby
proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře,
silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do
kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu
splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu
pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1).
iii
iv
Bezpečnostní upozornění
O této příručce
V této příručce jsou uvedeny základní informace pro upgrade počítačů HP ProDesk Business.
VAROVÁNÍ! Text označený tímto způsobem znamená, že nerespektování uvedených pokynů může ve svém
důsledku vést ke zranění nebo k ohrožení života.
UPOZORNĚNÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést
k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat.
POZNÁMKA:
Text označený tímto způsobem představuje důležité doplňující informace.
v
vi
O této příručce
Obsah
1 Funkce produktu ........................................................................................................................................... 1
Funkce standardní konfigurace ............................................................................................................................. 1
Komponenty předního panelu ............................................................................................................................... 2
Komponenty zadního panelu ................................................................................................................................ 3
Umístění sériového čísla ........................................................................................................................................ 4
2 Upgrade hardwaru ......................................................................................................................................... 5
Servisní postupy .................................................................................................................................................... 5
Varování a upozornění ........................................................................................................................................... 5
Sejmutí krytu počítače ........................................................................................................................................... 6
Nasazení krytu počítače ........................................................................................................................................ 7
Sejmutí předního panelu ....................................................................................................................................... 8
Vyjmutí záslepky optické jednotky ........................................................................................................................ 9
Nasazení čelního panelu ........................................................................................................................................ 9
Konektory systémové desky ............................................................................................................................... 10
Instalace přídavné paměti ................................................................................................................................... 11
Paměťové moduly DIMM ................................................................................................................... 11
Moduly DIMM DDR4-SDRAM .............................................................................................................. 11
Osazení zásuvek pro moduly DIMM .................................................................................................. 11
Instalace paměťových modulů DIMM ................................................................................................ 12
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty .............................................................................................................. 14
Umístění jednotek ................................................................................................................................................ 18
Vyjmutí a instalace jednotek ............................................................................................................................... 19
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky ............................................................................................ 19
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky .......................................................................................... 20
Vyjmutí 3,5palcového interního pevného disku ............................................................................... 22
Instalace 3,5palcového interního pevného disku ............................................................................. 23
Vyjmutí 2,5palcového interního pevného disku ............................................................................... 25
Instalace 2,5palcového interního pevného disku ............................................................................. 26
Instalace bezpečnostního zámku ........................................................................................................................ 28
Zámek bezpečnostního kabelu ......................................................................................................... 28
Visací zámek ...................................................................................................................................... 28
Bezpečnostní zámek pro počítače HP Business V2 .......................................................................... 29
Dodatek A Výměna baterie .............................................................................................................................. 34
vii
Dodatek B Elektrostatický výboj ..................................................................................................................... 37
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem .......................................................................................... 37
Metody uzemnění ................................................................................................................................................ 37
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici ........................................................... 38
Pokyny k použití počítače a běžná údržba .......................................................................................................... 38
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou .......................................................................................................... 39
Provoz ................................................................................................................................................ 39
Čištění ................................................................................................................................................ 39
Bezpečnost ........................................................................................................................................ 39
Příprava k expedici ............................................................................................................................................... 39
Dodatek D Usnadnění ..................................................................................................................................... 40
Podporované pomocné technologie ................................................................................................................... 40
Kontakt zákaznické podpory ............................................................................................................................... 40
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 41
viii
1
Funkce produktu
Funkce standardní konfigurace
Funkce jednotlivých modelů se mohou lišit. Pro pomoc s podporou a další informace o hardwaru a softwaru
instalovaném na modelu vašeho počítače spusťte nástroj HP Support Assistant.
Funkce standardní konfigurace
1
Komponenty předního panelu
Konfigurace jednotky se může u jednotlivých modelů lišit. Některé modely jsou vybaveny panelem, který
zakrývá tenkou pozici pro optickou jednotku.
1
Tenká optická jednotka (volitelná)
5
Port USB 3.x
2
Tlačítko režimů napájení
6
Port USB 3.x
3
Kontrolka činnosti pevného disku
7
Čtečka paměťových karet
4
Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka)/zvukového vstupu (pro mikrofon)
*Tento port slouží k připojení zařízení USB, vysokorychlostnímu přenosu dat a nabíjení produktů, jako je mobilní telefon,
kamera, monitor aktivity nebo chytré hodinky, i když je počítač vypnutý.
POZNÁMKA: Když do kombinovaného konektoru připojíte zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete
konektor použít pro linkový vstup mikrofonu nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojím
kliknutím na ikonu Realtek HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows®.
2
Kapitola 1 Funkce produktu
Komponenty zadního panelu
1
Konektor zvukového výstupu pro napájená
zvuková zařízení
5
Porty USB 2.0 (4)
2
Konektor DisplayPort pro monitor
6
Zásuvka zvukového vstupu
3
Konektor VGA pro monitor
7
Konektor RJ-45 (síťový)
4
Porty USB 3.x (2)
8
Konektor napájecího kabelu
POZNÁMKA:
Volitelný druhý sériový a volitelný paralelní port můžete získat od společnosti HP.
Pokud používáte klávesnici USB, společnost HP doporučuje připojit klávesnici k jednomu z portů USB 2.0 s funkcí probuzení z
S4/S5. Funkce probuzení z S4/S5 je podporována také na konektorech PS/2, pokud jsou povoleny v nastavení BIOS F10.
Když do konektoru zvukového vstupu připojíte zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete konektor použít pro
linkový vstup mikrofonu nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojím kliknutím na ikonu Realtek
HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows®.
Je-li v jednom ze slotů systémové desky nainstalována grafická karta AMD/ATI, lze používat současně videokonektory na
grafické kartě a systémové desce. V případě takové konfigurace však bude zprávy POST zobrazovat jen displej, připojený k
samostatné grafické kartě.
Grafickou kartu na systémové desce je možno zakázat změnou nastavení v nástroji Nastavení počítače.
Komponenty zadního panelu
3
Umístění sériového čísla
Každý počítač má jedinečné sériové číslo a číslo ID produktu, která se nachází na horní části skříně počítače.
Pokud budete při žádosti o pomoc kontaktovat podporu, tato čísla si připravte.
4
Kapitola 1 Funkce produktu
2
Upgrade hardwaru
Servisní postupy
Konstrukce počítače usnadňuje jeho rozšiřování a případné opravy. Pro většinu instalačních postupů
popsaných v této kapitole budete potřebovat hvězdicový šroubovák Torx T15, případně plochý šroubovák.
Varování a upozornění
Před instalací rozšiřovacích součástí do počítače si pečlivě přečtěte příslušné pokyny, upozornění a varování
v této příručce.
VAROVÁNÍ! Riziko úrazu elektrickým proudem, popálením nebo při požáru snížíte, budete-li se řídit
následujícími pokyny:
Odpojte napájecí kabel od zásuvky střídavého proudu a nechte vnitřní součásti systému vychladnout, než se
jich dotknete.
Nezapojujte telekomunikační nebo telefonní konektory do zásuvek řadiče síťového rozhraní (NIC).
Neodpojujte zemnicí kolík napájecího kabelu. Zemnicí kolík je důležitá bezpečnostní součást.
Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky, která je za každé situace snadno dostupná.
Abyste omezili riziko vážného zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Uživatelům počítače
popisuje správné nastavení pracovní stanice a správné držení těla, stejně jako zdravotní a pracovní návyky.
Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy dále poskytuje důležité bezpečnostní informace pro práci
s elektrickými a mechanickými součástmi. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy lze také nalézt na Internetu
na adrese http://www.hp.com/ergo.
VAROVÁNÍ!
Vnitřní části pod napětím a pohyblivé části.
Před sejmutím krytu odpojte napájení zařízení.
Před opětovným připojení zařízení ke zdroji napájení vyměňte a zajistěte kryt.
UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může způsobit poškození elektrických komponent počítače nebo
přídavného zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového
předmětu. Odstraníte tak elektrostatický náboj. Více informací naleznete v kapitole Elektrostatický výboj
na stránce 37.
Pokud je počítač připojen ke zdroji střídavého proudu, je systémová deska neustále pod napětím. Před
otevřením počítače proto odpojte napájecí kabel od zdroje napětí; předejdete tak poškození vnitřních
součástí.
Servisní postupy
5
Sejmutí krytu počítače
Pro přístup k vnitřním součástem je třeba sejmout kryt počítače:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
6
Povolte drážkovaný šroub na zadní straně počítače (1), poté posuňte kryt dozadu (2) a vyzvedněte ho z
počítače (3).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Nasazení krytu počítače
Nasaďte kryt na počítač (1), zasuňte jej vpřed (2) a utažením drážkovaného šroubu (3) zajistěte kryt na místě.
Nasazení krytu počítače
7
Sejmutí předního panelu
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
8
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
6.
Nadzvedněte tři výstupky na straně panelu (1) a poté otočením panel vyjměte ze skříně (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí záslepky optické jednotky
Některé modely jsou vybaveny panelem, který zakrývá pozici optické jednotky slim. Záslepku odstraňte před
instalací optické jednotky. Postup pro odstranění záslepky:
1.
Sundejte horní a čelní kryt počítače. Přečtěte si také kapitoly Sejmutí krytu počítače na stránce 6 a
Sejmutí předního panelu na stránce 8.
2.
Chcete-li vyjmout záslepku, zatlačte na boční straně záslepky (1) dolní výstupek směrem nahoru a horní
výstupek směrem dolů, otočením vyjměte záslepku z přední části panelu (2) a poté vyjměte kryt čelního
panelu.
Nasazení čelního panelu
Vložte tři háčky na dolní hraně panelu do obdélníkových otvorů ve skříni (1), poté otočte horní stranu krytu do
skříně (2) a zacvakněte na místo.
Vyjmutí záslepky optické jednotky
9
Konektory systémové desky
Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí následujícího obrázku a tabulky.
10
Č.
Konektor systémové desky
Štítek systémové desky
Barva
Komponenta
1
PCI Express x1
X1PCIEXP3
černá
Rozšiřující karta
2
PCI Express x16 přeřazený na
slot x4
x4PCIEXP
bílá
Rozšiřující karta
3
PCI Express x16
X16PCIEXP
černá
Rozšiřující karta
4
Baterie
BAT
černá
Baterie
5
DIMM3 (kanál A)
DIMM3
černá
Paměťový modul
6
DIMM1 (kanál B)
DIMM1
černý
Paměťový modul
7
M.2 WLAN
WLAN
černá
Karta M.2 WLAN
8
SATA 3.0
SATA1
tmavě modrá
Primární pevný disk
9
SATA 3.0
SATA2
světle modrý
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
10
SATA 3.0
SATA0
světle modrý
Kterékoli zařízení SATA kromě
primárního pevného disku
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Instalace přídavné paměti
Počítač je dodáván s paměťovými moduly DIMM DDR4-SDRAM (double data rate 4 synchronous dynamic
random access memory).
Paměťové moduly DIMM
Zásuvky pro paměťové moduly na systémové desce mohou být osazeny až dvěma oborově standardními
paměťovými moduly DIMM. Tyto zásuvky pro paměťové moduly jsou již osazeny nejméně jedním
předinstalovaným modulem DIMM. Chcete-li dosáhnout maximální podporované velikosti paměti, můžete
systémovou desku osadit až 32 GB paměti konfigurované ve vysoce výkonném dvoukanálovém režimu.
Moduly DIMM DDR4-SDRAM
Pro správné fungování systému musí být moduly DIMM:
●
oborově standardní s 288 kolíky
●
technologie unbuffered non-ECC PC4-17000 DDR4-2400 MHz-compliant
●
typu modulů DIMM DDR4-SDRAM s napětím 1,2 V
Moduly DIMM musí rovněž:
●
podpora latence CAS 15 DDR4 2400 MHz (časování 15-15-15)
●
obsahovat povinné informace o specifikaci SPD JEDEC
Další podporované typy paměťových modulů:
●
paměťové technologie bez funkce ECC 512 MB, 1 GB a 2 GB
●
jednostranné i oboustranné moduly DIMM
●
moduly DIMM se zařízeními x8 a x16 DDR; moduly DIMM s pamětí SDRAM x4 nejsou podporovány.
POZNÁMKA:
Pokud nainstalujete nepodporované moduly DIMM, počítač nebude fungovat správně.
Osazení zásuvek pro moduly DIMM
Na systémové desce jsou dvě zásuvky pro moduly DIMM, přičemž na každý kanál připadá jedna. Zásuvky jsou
označené jako DIMM1 a DIMM3. Zásuvka DIMM1 pracuje v paměťovém kanálu B. Zásuvka DIMM3 pracuje v
paměťovém kanálu A.
V závislosti na způsobu instalace modulů DIMM bude systém automaticky pracovat v jednokanálovém režimu,
dvoukanálovém asymetrickém režimu nebo univerzálním režimu.
POZNÁMKA: Konfigurace jednokanálové a nevyrovnané dvoukanálové paměti bude mít za následek
podřadný grafický výkon.
●
Systém bude pracovat v jednokanálovém režimu, pokud budou zásuvky pro moduly DIMM osazeny
pouze v jednom kanálu.
●
Systém bude pracovat ve dvoukanálovém režimu o vyšším výkonu, pokud je kapacita paměťových
modulů DIMM v kanálu A shodná s kapacitou paměťových modulů DIMM v kanálu B.
●
Pokud nebude celková kapacita paměťových modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou
paměti modulů DIMM v kanálu B, bude systém pracovat v univerzálním režimu. V univerzálním režimu
kanál osazený menším množstvím paměti určuje celkové množství paměti přiřazené dvoukanálovému
Instalace přídavné paměti
11
režimu, zbytek je přiřazen k jednomu kanálu. Pokud má jeden kanál více paměti než druhý, mělo by větší
množství být přiřazeno kanálu A.
●
Ve všech režimech je maximální operační rychlost určována nejpomalejším modulem DIMM v systému.
Instalace paměťových modulů DIMM
UPOZORNĚNÍ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím,
zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý či vypnutý. Přidáním
nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete paměťové moduly nebo
systémovou desku neopravitelně poškodit.
Zásuvky pro paměťové moduly mají pozlacené kontakty. Při rozšiřování paměti je důležité použít paměťové
moduly s pozlacenými kontakty, aby nedošlo ke korozi nebo oxidaci způsobené stykem dvou různých
nekompatibilních kovů.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických komponent počítače nebo volitelných karet. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 37.
Při manipulaci s paměťovými moduly se nedotýkejte vodivých kontaktů. Mohlo by dojít k poškození modulu.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a
počkejte přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se
střídavým napětím, zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač
zapnutý či vypnutý. Přidáním nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod
napětím, můžete paměťové moduly nebo systémovou desku neopravitelně poškodit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
VAROVÁNÍ! Riziko popálení snížíte, nebudete-li se dotýkat vnitřních součástí systému dříve, než
vychladnou.
12
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
6.
Otevřete obě západky na zásuvce paměťového modulu (1) a vložte do zásuvky paměťový modul (2).
Zatlačte modul do zásuvky tak, aby byl zcela zasunut a řádně usazen. Ověřte, zda jsou západky v
uzavřené poloze (3).
POZNÁMKA: Paměťový modul lze nainstalovat pouze jedním způsobem. Přiložte drážku na modulu k
výstupku na zásuvce pro paměťový modul.
Aby bylo dosaženo maximálního výkonu, osaďte zásuvky tak, aby se kapacita paměti co
nejrovnoměrněji rozdělila mezi kanál A a kanál B. Viz Osazení zásuvek pro moduly DIMM na stránce 11.
7.
Při instalaci dalšího modulu opakujte krok 6.
8.
Nasaďte kryt počítače zpět.
9.
Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač. Počítač by měl automaticky
rozpoznat přidanou paměť.
10. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste odemkli při odstraňování krytu počítače.
Instalace přídavné paměti
13
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
Počítač má tři rozšiřující sokety PCI Express x1 a jeden rozšiřující soket PCI Express x16.
POZNÁMKA:
Do soketu PCI Express x16 lze nainstalovat rozšiřující soket PCI Express x1, x8 nebo x16.
U konfigurací s duální grafickou kartou musí být první (primární) karta nainstalována do soketu PCI Express
x16.
Vyjmutí, instalace a přidání další rozšiřovací karty:
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
6.
Uvolňovací západku krytu zásuvky otočte do otevřené polohy.
7.
Najděte správnou prázdnou rozšiřovací zásuvku na systémové desce a odpovídající rozšiřovací slot na
zadní straně rámu.
8.
Před instalací rozšiřovací karty vyjměte kryt rozšiřovacího slotu nebo stávající rozšiřovací kartu.
POZNÁMKA:
připojeny.
a.
14
Před vyjmutím nainstalované rozšiřovací karty odpojte veškeré kabely, které jsou k ní
Pokud instalujete rozšiřující kartu do volné zásuvky, je třeba vysunout jeden z krytů rozšiřující
zásuvky nahoru a ven ze skříně nebo pomocí plochého šroubováku vypáčit jeden z kovových krytů
na zadním panelu, který zakrývá rozšiřující zásuvku. Ujistěte se, že odstraňujete příslušný kryt pro
rozšiřovací kartu, kterou právě instalujete.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
b.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x1, uchopte kartu za její strany a současně ji opatrně
naklánějte dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune ze zásuvky. Kartu
odstraňte vyjmutím rovně nahoru (1) a potom směrem ven z vnitřní části skříně (2). Dejte pozor,
aby se karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
15
c.
9.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x16, odklopte upevňovací páčku v zadní části rozšiřovací
zásuvky a opatrně naklánějte kartu dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune
ze zásuvky. Kartu odstraňte vyjmutím rovně nahoru a potom směrem ven z vnitřní části skříně.
Dejte pozor, aby se karta při vytahování nepoškrábala o jiné součásti počítače.
Vyjmutou kartu uložte do antistatického obalu.
10. Pokud nebudete instalovat novou rozšiřovací kartu, uzavřete rozšiřovací slot nasazením krytu slotu.
UPOZORNĚNÍ: Po vyjmutí rozšiřující karty je třeba kartu nahradit novou kartou nebo krytem rozšiřující
karty, aby byly vnitřní komponenty při provozu správně chlazeny.
11. Chcete-li nainstalovat novou rozšiřující kartu, přidržte ji těsně nad rozšiřující zásuvkou na systémové
desce a poté ji posuňte k zadní části skříně (1) tak, aby spodní část okraje karty zapadla do zářezu ve
skříni. Zatlačte kartu přímo do rozšiřující zásuvky na systémové desce (2).
POZNÁMKA: Při instalaci rozšiřující karty na ni pevně zatlačte, aby celý konektor řádně zapadl do
soketu rozšiřující karty.
16
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
12. Zajistěte rozšiřující kartu sklopením západky zajišťující kryt zásuvky do původní polohy.
13. Připojte k nainstalované kartě potřebné externí kabely. Je-li třeba, připojte vnitřní kabely k systémové
desce.
14. Nasaďte kryt počítače zpět.
15. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
16. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu počítače deaktivovali.
17. V případě potřeby proveďte znovu konfiguraci počítače.
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
17
Umístění jednotek
1
Pozice pro 5,25palcovou jednotku pevného disku s poloviční výškou
2
Pozice pro 5,25palcovou jednotku pevného disku s poloviční výškou
3
Pozice pro 9,5mm tenkou optickou jednotku
4
Pozice pro 3,5palcový interní pevný disk
POZNÁMKA:
Konfigurace jednotek v počítači se může lišit od konfigurace uvedené na obrázku výše.
Chcete-li ověřit typ a velikost paměťových zařízení nainstalovaných v počítači, spusťte nástroj Computer
Setup.
18
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí a instalace jednotek
Při instalaci jednotek se řiďte těmito pokyny:
●
Primární pevný disk Serial ATA (SATA) musí být připojen na tmavomodrý primární SATA konektor na
systémové desce označený SATA0.
●
Sekundární jednotky pevného disku a optické mechaniky připojte k jednomu ze světlemodrých
konektorů SATA na systémové desce (označených SATA1 a SATA2).
UPOZORNĚNÍ:
Ztrátě dat a poškození počítače nebo disku zabráníte dodržováním následujících pravidel:
Před vložením nebo vyjmutím jednotky ukončete řádně operační systém, vypněte počítač a odpojte napájecí
kabel. Jednotku nevyjímejte, pokud je počítač zapnutý nebo v úsporném režimu.
Před manipulací s jednotkami se ujistěte, zda nejste nabiti statickou elektřinou. Při manipulaci s jednotkou se
nedotýkejte konektoru. Další informace o předcházení škodám způsobeným elektrostatickou elektřinou
naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 37.
Zacházejte s jednotkou opatrně, neupusťte ji.
Nepoužívejte při vkládání jednotky nadměrnou sílu.
Nevystavujte pevný disk extrémním teplotám a zabraňte jeho kontaktu s tekutinami a produkty vyzařujícími
magnetické pole, jako jsou monitory a reproduktory.
Posíláte-li jednotku poštou, zabalte ji do ochranné bublinkové fólie nebo jiného vhodného obalu a balíček
označte štítkem „Křehké: Zacházejte opatrně“.
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
Vyjmutí a instalace jednotek
19
6.
Odpojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2) ze zadní strany optické jednotky.
UPOZORNĚNÍ:
poškodit.
7.
Při odpojování kabelů tahejte za konektor (ne za vlastní kabel), jinak by se mohl kabel
Stiskněte uvolňovací páčku v zadní části jednotky (1) a poté jednotku vysuňte z čelního panelu (2).
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky
20
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
6.
Pokud instalujete tenkou optickou jednotku do pozice zakryté záslepkou, odstraňte čelní panel a pak
vyjměte záslepku. Další informace naleznete v části Vyjmutí záslepky optické jednotky na stránce 9.
7.
Pokud v ní jednotka instalována byla, postupujte podle pokynů pro vyjmutí optické jednotky. Viz Vyjmutí
9,5mm tenké optické jednotky na stránce 19.
8.
Zarovnejte malý kolík na uvolňovací západce s malým otvorem na boční straně jednotky a pevně
západku přitiskněte k jednotce.
9.
Optickou jednotku zcela zasuňte přes přední panel (1) do pozice tak, aby zelená západka zacvakla do
rámu skříně (2).
Vyjmutí a instalace jednotek
21
10. Připojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2) k zadní straně optické jednotky.
11. Při instalaci nové jednotky připojte druhý konec datového kabelu k jednomu ze světle modrých
konektorů SATA (označených SATA1 a SATA2) na systémové desce.
12. Nasaďte čelní panel, pokud byl vyjmut.
13. Nasaďte kryt počítače zpět.
14. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
15. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
Vyjmutí 3,5palcového interního pevného disku
POZNÁMKA: Před vyjmutím původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli
přenést na nový disk.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
22
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
6.
Odpojte datový (1) a napájecí kabel (2) ze zadní části pevného disku.
7.
Odšroubujte montážní šrouby (1) vyjměte jednotku směrem nahoru z klece (2).
Instalace 3,5palcového interního pevného disku
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
Vyjmutí a instalace jednotek
23
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
6.
Vložte jednotku do klece a zasuňte ji na místo (1), poté nainstalujte novou jednotku pomocí montážních
šroubů, které jste vyšroubovali ze starého disku (2).
7.
Připojte datový kabel (1) a napájecí kabel (2) k zadní straně pevného disku.
8.
V případě, že instalujete novou jednotku, připojte opačný konec datového kabelu k příslušnému
konektoru na systémové desce.
POZNÁMKA: Aby nedocházelo k potížím s fungováním pevného disku, musíte datový kabel primárního
pevného disku připojit k tmavomodrému konektoru, označenému SATA0. Pokud přidáváte druhý pevný
disk, připojte jej ke světle modrému konektoru SATA.
9.
Nasaďte kryt počítače zpět.
10. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
11. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
24
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí 2,5palcového interního pevného disku
POZNÁMKA: Před vyjmutím původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli
přenést na nový disk.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
6.
Odpojte datový (1) a napájecí kabel (2) ze zadní části pevného disku.
Vyjmutí a instalace jednotek
25
7.
Odšroubujte tři montážní šrouby 6-32 (1) a vysuňte jednotku z pozice (2).
Instalace 2,5palcového interního pevného disku
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
26
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
6.
Zasuňte disk do pozice pro jednotku (1) a pomocí tří montážních šroubů 6-32 (2) zajistěte jednotku na
místě.
POZNÁMKA: Při výměně pevného disku za nový disk použijte tři montážní šrouby 6-32, které jste
vyšroubovaly ze starého disku.
7.
Připojte datový kabel (1) a napájecí kabel (2) k zadní straně pevného disku.
8.
V případě, že instalujete novou jednotku, připojte opačný konec datového kabelu k příslušnému
konektoru na systémové desce.
POZNÁMKA: Aby nedocházelo k potížím s fungováním pevného disku, musíte datový kabel primárního
pevného disku připojit k tmavomodrému konektoru, označenému SATA0. Pokud přidáváte druhý pevný
disk, připojte jej ke světle modrému konektoru SATA.
9.
Nasaďte kryt počítače zpět.
Vyjmutí a instalace jednotek
27
10. Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
11. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
Instalace bezpečnostního zámku
Bezpečnostní zámek uvedený níže a na následujících stránkách slouží k zabezpečení počítače.
Zámek bezpečnostního kabelu
Visací zámek
28
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Bezpečnostní zámek pro počítače HP Business V2
1.
Přimontujte upevňovač bezpečnostního kabelu k ploše pomocí odpovídajících šroubů pro vaše prostředí
(šrouby nejsou součástí dodávky) (1) a poté zacvakněte kryt do základny upevňovače kabelu (2).
2.
Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu.
Instalace bezpečnostního zámku
29
30
3.
Protáhněte bezpečnostní kabel upevňovačem bezpečnostního kabelu.
4.
Oddělte dva díly ve tvaru nůžek zámku monitoru a vložte zámek do bezpečnostní zásuvky na zadní
straně monitoru (1), zaklapněte díly ve tvaru nůžek do sebe, čímž zámek připevníte do jeho polohy (2) a
poté zasuňte úchytku kabelu do středu zámku monitoru (3).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
5.
Protáhněte bezpečnostní kabel bezpečnostní úchytkou připevněnou k monitoru.
6.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom umístěte pomocné kabely do základny spojovacího prvku (2).
Instalace bezpečnostního zámku
31
32
7.
Protáhněte bezpečnostní kabel otvory v upevňovači kabelu příslušenství.
8.
Odšroubujte drážkovaný šroub ze zadní strany skříně a přišroubujte k ní zámek pomocí otvoru pro
drážkovaný šroub. Vložte do zámku konec bezpečnostního kabelu (1) a zámek zajistěte stisknutím
tlačítka (2). Pro odemčení zámku použijte dodaný klíč.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
9.
Po dokončení všech kroků budou všechna zařízení vaší pracovní stanice zabezpečena.
Instalace bezpečnostního zámku
33
A
Výměna baterie
Baterie, nainstalovaná v počítači, napájí systémové hodiny. Při výměně použijte baterii odpovídající té, která
byla v počítači nainstalována původně. Počítač má lithiovou třívoltovou knoflíkovou baterií.
VAROVÁNÍ! Počítač obsahuje interní lithiomanganovou baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí
nebezpečí popálení a poleptání. Riziko zranění je možné snížit dodržováním následujících zásad:
Nepokoušejte se baterii dobíjet.
Nevystavujte ji teplotám vyšším než 60 °C (140 °F).
Nepokoušejte se baterii rozebírat, drtit, propichovat, zkratovat její kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody
nebo ohně.
Při výměně baterie používejte pouze náhradní díl společnosti HP určený pro tento výrobek.
UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie je důležité vytvořit zálohu nastavení počítače v paměti CMOS. Při
vyjmutí nebo výměně baterie budou nastavení v paměti CMOS vymazána.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavného zařízení. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj.
POZNÁMKA: Životnost lithiové baterie bude delší, pokud bude počítač zapojen do elektrické zásuvky.
Lithiová baterie se používá pouze v případě, že počítač NENÍ připojen ke zdroji střídavého napájení.
Společnost HP podporuje recyklaci použité elektroniky, originálních tiskových kazet HP a dobíjecích baterií.
Další informace o recyklačních programech naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
1.
Odeberte či odpojte všechna bezpečnostní zařízení, která brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Systémová deska je pod napětím po celou dobu připojení počítače k zásuvce, bez
ohledu na stav vypnutí počítače. Odpojte kabel napájení, abyste předešli poškození vnitřních součástek
počítače.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 6.
6.
Na systémové desce najděte baterii a držák baterie.
POZNÁMKA:
7.
U některých modelů je nutné kvůli zpřístupnění baterie odebrat vnitřní komponentu.
Podle typu držáku baterie na systémové desce vyměňte na základě následujících pokynů baterii.
Typ 1
a.
34
Vyjměte baterii z držáku.
Dodatek A Výměna baterie
b.
Zasuňte novou baterii do držáku. Kladný pól musí být nahoře. Držák baterii automaticky zajistí ve
správné poloze.
Typ 2
a.
Uvolněte baterii z držáku stlačením kovové západky vyčnívající nad jedním okrajem baterie. Když
baterie povyskočí, vyjměte ji (1).
b.
Při vkládání nové baterie ji zasuňte jednou hranou pod okraj držáku kladným pólem nahoru.
Zatlačte na druhý okraj baterie tak, aby západka zaklapla (2).
Typ 3
a.
Zatáhněte za svorku (1), která baterii přidržuje, a vyjměte baterii (2).
35
b.
Vložte novou baterii a znovu ji upevněte v držáku.
POZNÁMKA:
Po výměně baterie proveďte následující kroky.
8.
Sejměte přístupový panel počítače.
9.
Znovu připojte napájecí kabel a externí zařízení a poté zapněte počítač.
10. Pomocí nástroje Computer Setup znovu nastavte datum a čas, hesla a všechna speciální nastavení
systému.
11. Zamkněte všechna bezpečnostní zařízení, která byla při sejmutí přístupového panelu počítače odpojená.
36
Dodatek A Výměna baterie
B
Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj způsobený dotykem ruky nebo jiného vodiče může poškodit systémové desky nebo jiná
zařízení citlivá na statickou elektřinu. Takové poškození může snížit životnost zařízení.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
Aby nedošlo k poškození elektrostatickou elektřinou, dodržujte následující opatření:
●
Při přepravě a skladování uchovávejte součásti citlivé na statickou elektřinu v antistatických obalech
a nedotýkejte se jich.
●
Součásti uchovávejte v antistatických obalech až do vybalení na pracovištích s antistatickou ochranou.
●
Před vybalením z antistatických obalů položte součásti na uzemněný povrch.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů.
●
Při manipulaci se součástmi buďte vždy řádně uzemněni.
Metody uzemnění
Existuje několik metod uzemnění. Při manipulaci se součástmi citlivými na statickou elektřinu nebo jejich
instalaci použijte některé z následujících postupů:
●
Použijte pásek na zápěstí spojený uzemňovacím kabelem s uzemněnou pracovní stanicí nebo
počítačovou skříní. Zápěstní pásky jsou pružné řemínky, jejichž zemnicí kabely mají minimální odpor
1 megaohm +/– 10 %. Správného uzemnění dosáhnete nošením pásku přímo na kůži.
●
Na pracovištích, kde se většinou stojí a chodí, použijte speciální pásky na kotníky, chodidla či boty. Pokud
stojíte na vodivé podlaze nebo rozptylovacích podložkách, použijte antistatické pásky na obou nohou.
●
Používejte vodivé pracovní nástroje.
●
Používejte přenosnou sadu nástrojů se skládací podložkou pro rozptýlení elektrostatického náboje.
Nemáte-li k dispozici žádný z uvedených nástrojů pro řádné uzemnění, obraťte se na autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
POZNÁMKA: Další informace související se statickou elektřinou můžete získat u autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
37
C
Pokyny k použití počítače, běžná údržba a
příprava k expedici
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
Správná instalace a péče o počítač a monitor se řídí následujícími pokyny:
38
●
Chraňte počítač před nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním světlem a extrémním teplem nebo
chladem.
●
Počítač musí stát na pevné rovné ploše. Ponechejte po všech stranách skříně s větracími otvory a nad
monitorem 10,2 centimetrů (4 palců) odstup kvůli potřebné cirkulaci vzduchu.
●
Nebraňte proudění vzduchu do počítače blokováním vzduchových otvorů. Neumísťujte klávesnici
s vysunutými nožkami přímo před čelní část počítače v konfiguraci Desktop, protože byste tím také
omezili proudění vzduchu.
●
Nikdy nezapínejte počítač s odkrytým přístupovým panelem nebo jakýmkoli krytem rozšiřovacích slotů.
●
Neskládejte počítače na sebe ani je neumísťujte vedle sebe natolik blízko, aby v prostoru mezi nimi
proudil zahřátý vzduch z jejich ventilačního systému.
●
Pokud má být počítač umístěn do samostatné přihrádky, musí mít přihrádka ventilační otvory pro přívod
a odvod vzduchu a musí být dodrženy stejné provozní pokyny, které jsou uvedeny výše.
●
Zabraňte vniknutí tekutin do počítače a klávesnice.
●
Nezakrývejte ničím větrací otvory monitoru.
●
V operačním systému nainstalujte nebo zapněte funkce řízení spotřeby nebo jiný software, včetně
úsporného režimu.
●
Před prováděním následujících činností počítač vždy vypněte:
—
Pokud chcete otřít vnější povrch počítače, použijte měkkou, navlhčenou prachovku. Při použití
čisticích prostředků může dojít k poškození barvy nebo povrchu.
—
Občas vyčistěte všechny větrací otvory na všech stranách počítače. Vlákna, prach a jiné nečistoty je
mohou zablokovat a omezit proudění vzduchu.
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou
Při provozu nebo čištění optické jednotky dodržujte následující pravidla.
Provoz
●
Za provozu jednotkou nehýbejte. Mohlo by dojít k chybě při čtení.
●
Nevystavujte jednotku náhlým změnám teploty, protože by uvnitř jednotky mohlo docházet ke
kondenzaci. Dojde-li při provozu jednotky k náhlé změně teploty, vyčkejte před vypnutím napájení
alespoň jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou bezprostředně po změně teploty, může dojít
k chybě při čtení.
●
Nevystavuje jednotku vysokým teplotám nebo vlhkosti, mechanickým vibracím ani přímému slunečnímu
světlu.
●
Panel a ovládací prvky čistěte suchou měkkou prachovkou nebo měkkou prachovkou mírně navlhčenou
ve slabém saponátovém roztoku. Nikdy nestříkejte čisticí roztoky přímo na jednotku.
●
Nepoužívejte žádné druhy rozpouštědel, jako je líh nebo benzen. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
Čištění
Bezpečnost
Dostane-li se do jednotky cizí předmět nebo tekutina, ihned vypněte počítač a nechejte jej zkontrolovat u
autorizovaného poskytovatele služeb společnosti HP.
Příprava k expedici
Při přípravě počítače k přepravě postupujte podle těchto pokynů:
1.
Soubory z pevného disku zálohujte na externí paměťové zařízení. Zajistěte, aby nebyla záložní média při
uložení nebo přepravě vystavena elektrickým či magnetickým impulzům.
POZNÁMKA:
Pevný disk se při vypnutí napájení systému automaticky zablokuje.
2.
Vyjměte a uschovejte veškerá vyměnitelná média.
3.
Vypněte počítač a externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a potom od počítače.
5.
Odpojte součásti systému a externí zařízení od zdrojů napájení a potom od počítače.
POZNÁMKA: Před přepravou počítače zkontrolujte, zda jsou všechny desky řádně usazeny a zajištěny
v zásuvkách.
6.
Zabalte součásti systému a externí zařízení do původních nebo podobných obalů a dostatečným
množstvím výplňového materiálu je zabezpečte před nárazy.
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou
39
D
Usnadnění
Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidé s
postiženími, a to jak samostatně nebo s příslušnými pomocnými zařízeními.
Podporované pomocné technologie
Produkty HP podporují širokou škálu pomocných technologií operačního systému a mohou být
nakonfigurovány pro práci s dalšími pomocnými technologiemi. Pro získání dalších informací o pomocných
funkcích použijte funkci hledání na svém zařízení.
POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech pomocných technologií kontaktujte zákaznickou
podporu tohoto produktu.
Kontakt zákaznické podpory
Dostupnost našich produktů a služeb neustále vylepšujeme a zpětnou vazbu od uživatelů uvítáme. Máte-li
potíže s některým z produktů, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám
pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 horského času na čísle (888) 259-5707. Jsteli neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, se žádostmi o technickou podporu nebo
dotazy k usnadnění přístupu nás kontaktujte telefonicky od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00
severoamerického horského času na čísle (877) 656-7058.
POZNÁMKA:
40
Dodatek D Usnadnění
Podpora je k dispozici pouze v angličtině.
Rejstřík
E
elektrostatický výboj, ochrana
37
I
instalace
3,5palcového pevného disku 23
kabely k jednotkám 19
kryt počítače 7
optická jednotka 20
paměť 11
rozšiřující karta 14
Instalace
2,5palcového interního pevného
disku 26
J
jednotky
instalace 19
připojení kabelů 19
umístění 18
K
konektory systémové desky
kryt počítače
odmontování 6
výměna 7
10
O
odebrání
3,5" pevný disk 22
optická jednotka 19
odstranění
kryt počítače 6
přední panel 8
rozšiřující karta 14
záslepky 9
optická jednotka
bezpečnostní opatření 39
čištění 39
instalace 20
vyjmutí 19
P
paměť
instalace 11
osazení zásuvky 11
technické údaje 11
paměťové moduly DIMM. Viz paměť
pevný disk
vyjmutí 3,5" 22
pokyny k použití počítače 38
pokyny pro instalaci 5
pokyny pro ventilaci 38
postup instalace
3,5palcového pevného disku 23
baterie 34
Postup instalace
2,5palcového pevného disku 26
postup vyjmutí
2,5palcového pevného disku 25
baterie 34
přední panel
odmontování 8
odstranění záslepky 9
výměna 9
příprava k expedici 39
kabelový zámek 28
visací zámek 28
zámky
Bezpečnostní zámek pro počítače
HP Business 29
kabelový zámek 28
visací zámek 28
R
rozšiřující karta
instalace 14
odmontování 14
S
součásti čelního panelu 2
součásti zadního panelu 3
U
umístění ID produktu 4
umístění sériového čísla 4
usnadnění 40
V
vyjmutí
2,5palcového pevného disku
výměna baterie 34
25
Z
zabezpečení
Bezpečnostní zámek pro počítače
HP Business 29
Rejstřík
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising