HP | ProDesk 400 G4 Small Form Factor PC (ENERGY STAR) | HP ProDesk 400 G4 Small Form Factor PC

HP ProDesk 400 G4 Small Form Factor PC
Referenční příručka k hardwaru
Počítač HP ProDesk 400 G4 SFF Business
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Windows je buď registrovaná ochranná
známka, nebo ochranná známka společnosti
Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších
zemích.
Informace uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné
záruky na produkty a služby společnosti HP
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce,
které je každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací
nezakládá další záruky. Společnost HP není
zodpovědná za technické nebo redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.
První vydání: leden 2017
Číslo dokumentu: 913314-221
Důležité informace o produktu
Podmínky používání softwaru
Tato uživatelská příručka popisuje funkce,
kterými je vybavena většina modelů. Některé
funkce nemusí být ve vašem počítači
k dispozici.
Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným
použitím jakéhokoli softwarového produktu
předinstalovaného v tomto počítači se
zavazujete dodržovat ustanovení licenční
smlouvy koncového uživatele HP (EULA).
Nepřijmete-li podmínky této licence, váš
výhradní nápravný prostředek je vrácení celého
nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru)
do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle
zásady pro vrácení peněz prodejce.
Některé funkce nejsou dostupné ve všech
edicích nebo verzích systému Windows. Aby
bylo možné využívat všech výhod systému
Windows, mohou systémy vyžadovat
aktualizovaný nebo samostatně zakoupený
hardware, ovladače či aktualizovaný systém
BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje
automaticky; tato funkce je vždy zapnuta.
Mohou být účtovány poplatky poskytovatele
připojení k Internetu a na aktualizace se časem
mohou vztahovat další požadavky. Viz
http://www.microsoft.com.
Nejnovější uživatelské příručky nebo příručky
pro váš produkt najdete na adrese
http://www.hp.com/support. Vyberte položku
Vyhledejte svůj produkt a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
S žádostmi o jakékoli další informace či
o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého
prodejce.
Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač
na klín a neblokujte větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby
proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře,
silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do
kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu
splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu
pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1).
iii
iv
Bezpečnostní upozornění
O této příručce
V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se inovací kancelářských počítačů HP ProDesk
Business.
VAROVÁNÍ! Text označený tímto způsobem znamená, že nerespektování uvedených pokynů může ve svém
důsledku vést ke zranění nebo k ohrožení života.
UPOZORNĚNÍ: Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést
k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat.
POZNÁMKA:
Text označený tímto způsobem představuje důležité doplňující informace.
v
vi
O této příručce
Obsah
1 Funkce produktu ........................................................................................................................................... 1
Funkce standardní konfigurace ............................................................................................................................. 1
Komponenty předního panelu ............................................................................................................................... 2
Komponenty zadního panelu ................................................................................................................................ 3
Umístění sériového čísla ........................................................................................................................................ 3
2 Upgrade hardwaru ......................................................................................................................................... 4
Servisní postupy .................................................................................................................................................... 4
Varování a upozornění ........................................................................................................................................... 4
Sejmutí krytu počítače ........................................................................................................................................... 5
Nasazení krytu počítače ........................................................................................................................................ 6
Sejmutí předního panelu ....................................................................................................................................... 7
Odstranění záslepky optické jednotky slim ........................................................................................................... 8
Nasazení čelního panelu ........................................................................................................................................ 8
Změna konfigurace desktop na typ věž ................................................................................................................ 9
Konektory systémové desky ............................................................................................................................... 10
Instalace přídavné paměti ................................................................................................................................... 11
Moduly DIMM ..................................................................................................................................... 11
Paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM ............................................................................................ 11
Osazení zásuvek pro moduly DIMM .................................................................................................. 11
Instalace modulů DIMM ..................................................................................................................... 12
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty .............................................................................................................. 18
Umístění jednotek ................................................................................................................................................ 21
Vyjmutí a instalace jednotek ............................................................................................................................... 22
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky ............................................................................................ 23
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky .......................................................................................... 24
Vyjmutí a výměna pevného disku ..................................................................................................... 26
Instalace bezpečnostního zámku ........................................................................................................................ 33
Zámek bezpečnostního kabelu ......................................................................................................... 33
Visací zámek ...................................................................................................................................... 33
Bezpečnostní zámek pro kancelářské počítače HP V2 ..................................................................... 34
Dodatek A Výměna baterie .............................................................................................................................. 39
Dodatek B Elektrostatický výboj ..................................................................................................................... 42
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem .......................................................................................... 42
vii
Metody uzemnění ................................................................................................................................................ 42
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici ........................................................... 43
Pokyny k použití počítače a běžná údržba .......................................................................................................... 43
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou .......................................................................................................... 44
Provoz ................................................................................................................................................ 44
Čištění ................................................................................................................................................ 44
Bezpečnost ........................................................................................................................................ 44
Příprava k expedici ............................................................................................................................................... 44
Dodatek D Usnadnění ..................................................................................................................................... 45
Podporované pomocné technologie ................................................................................................................... 45
Kontakt zákaznické podpory ............................................................................................................................... 45
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 46
viii
1
Funkce produktu
Funkce standardní konfigurace
Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Pro pomoc podpory a pro další informace o hardwaru a
softwaru, instalovaného na vašem modelu počítače, spusťte nástroj HP Support Assistant.
POZNÁMKA:
Model tohoto počítače může být použit v orientaci "věž" nebo "stolní počítač".
Funkce standardní konfigurace
1
Komponenty předního panelu
Konfigurace jednotky se může u jednotlivých modelů lišit. Některé modely jsou vybaveny panelem, který
zakrývá tenkou pozici pro optickou jednotku.
1
Tenká optická jednotka (volitelná)
5
Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka)/zvukového vstupu (pro mikrofon)
2
Čtečka paměťových karet
6
Kontrolka činnosti pevného disku
3
Port USB 2.0
7
Tlačítko režimů napájení
4
Port USB 2.0 s funkcí HP Sleep and Charge*
*Tento port slouží k připojení zařízení USB, vysokorychlostnímu přenosu dat a nabíjení produktů, jako je mobilní telefon,
kamera, monitor aktivity nebo chytré hodinky, i když je počítač vypnutý.
POZNÁMKA: Když do kombinovaného konektoru připojíte zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete
konektor použít pro linkový vstup mikrofonu nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojím
kliknutím na ikonu Realtek HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows®.
2
Kapitola 1 Funkce produktu
Komponenty zadního panelu
1
Zásuvka zvukového vstupu
5
Konektor VGA pro monitor
2
Konektor RJ-45 (síťový)
6
Porty USB 2.0 (2)
3
Konektor zvukového výstupu pro napájená
zvuková zařízení
7
Porty USB 3.x (4)
4
Konektor DisplayPort pro monitor
8
Konektor napájecího kabelu
POZNÁMKA: Když do konektoru zvukového vstupu připojíte zařízení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete
konektor použít pro linkový vstup mikrofonu nebo pro sluchátka. Konfiguraci konektoru můžete kdykoli změnit dvojím
kliknutím na ikonu Realtek HD Audio Manager na hlavním panelu systému Windows®.
Je-li v jednom ze slotů systémové desky nainstalována grafická karta AMD/ATI, lze používat současně videokonektory na
grafické kartě a systémové desce. V případě takové konfigurace však bude zprávy POST zobrazovat jen displej, připojený k
samostatné grafické kartě.
Grafickou kartu na systémové desce je možno zakázat změnou nastavení v nástroji Nastavení počítače.
Umístění sériového čísla
Každý počítač má jedinečné sériové číslo a číslo ID produktu, která se nachází na horní části skříně počítače.
Pokud budete při žádosti o pomoc kontaktovat podporu, tato čísla si připravte.
Komponenty zadního panelu
3
2
Upgrade hardwaru
Servisní postupy
Konstrukce počítače usnadňuje jeho rozšiřování a případné opravy. Pro většinu instalačních postupů
popsaných v této kapitole nebudete potřebovat žádné nástroje. Pro některé instalační postupy budete
potřebovat hvězdicový šroubovák Torx T15, případně plochý šroubovák.
Varování a upozornění
Než začnete provádět inovace, pozorně si přečtěte všechny související pokyny, upozornění a varování v této
příručce.
VAROVÁNÍ!
požáru:
Opatření pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem, popálení od horkých ploch nebo vzniku
Odpojte napájecí kabel od zásuvky střídavého proudu a nechte vnitřní součásti systému vychladnout, než se
jich dotknete.
Nezapojujte telekomunikační nebo telefonní konektory do zásuvek řadiče síťového rozhraní (NIC).
Neodpojujte uzemnění napájecího kabelu. Zemnicí kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.
Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky, která je za každé situace snadno dostupná.
Abyste omezili riziko vážného zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Uživatelům počítače
popisuje správné nastavení pracovní stanice a správné držení těla, stejně jako zdravotní a pracovní návyky.
Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy dále poskytuje důležité bezpečnostní informace pro práci
s elektrickými a mechanickými součástmi. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy lze také nalézt na Internetu
na adrese http://www.hp.com/ergo.
VAROVÁNÍ!
Uvnitř produktu se nacházejí pohyblivé prvky a součásti pod napětím.
Před sejmutím skříně odpojte napájení.
Před opětovným připojením napájení vraťte skříň na místo a zajistěte ji.
UPOZORNĚNÍ: Statická elektřina může způsobit poškození elektrických komponent počítače nebo
přídavného zařízení. Před prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového
předmětu. Odstraníte tak elektrostatický náboj. Více informací naleznete v kapitole Elektrostatický výboj
na stránce 42.
Je-li počítač připojen ke zdroji střídavého proudu, je systémová deska vždy pod napětím. Než otevřete
počítač, vždy vypojte napájecí kabel ze zdroje energie. Předejdete tak poškození vnitřních komponent.
4
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Sejmutí krytu počítače
Pro přístup k vnitřním součástem je třeba sejmout kryt počítače:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Povolte drážkovaný šroub na zadní straně počítače (1), posuňte kryt dozadu (2) a zvedněte jej z počítače
(3).
Sejmutí krytu počítače
5
Nasazení krytu počítače
Nasaďte kryt na počítač (1), zasuňte jej vpřed (2) a utažením drážkovaného šroubu (3) zajistěte kryt na místě.
6
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Sejmutí předního panelu
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
6.
Zvedněte čtyři výstupky na horní straně panelu (1) a poté otočením panel sejměte ze skříně počítače (2).
POZNÁMKA: Pravděpodobně bude zapotřebí nástroj pro vypáčení tří výstupků na čelním panelu. Nebo
můžete pro usnadnění přístupu k výstupkům sejmout klec pevného disku.
Sejmutí předního panelu
7
Odstranění záslepky optické jednotky slim
Některé modely mohou mít záslepku, zakrývající pozici pro optickou jednotku slim, kterou je před instalací
jednotky třeba odstranit. Odebrání záslepky:
1.
Sundejte horní a čelní kryt počítače. Přečtěte si také kapitoly Sejmutí krytu počítače na stránce 5 a
Sejmutí předního panelu na stránce 7.
2.
Pro odstranění záslepky optické jednotky slim zatlačte dva upevňovací západky (1) dovnitř a záslepku z
předního panelu (2) vytáhněte.
Nasazení čelního panelu
Zahákněte tři západky na spodní straně čelního panelu do obdélníkových otvorů ve skříni (1) a potom horní
stranou panelu otáčejte, dokud nezapadne na místo (2).
8
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Změna konfigurace desktop na typ věž
Počítač typu Small Form Factor lze použít i v poloze na výšku (tower), pokud od společnosti HP zakoupíte
volitelný stojan.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Otočte počítač pravou stranou dolů a umístěte jej do volitelného stojanu.
POZNÁMKA:
podstavce.
6.
Společnost HP doporučuje počítač v poloze tower stabilizovat pomocí volitelného
Znovu k počítači připojte napájecí kabel a externí zařízení a počítač zapněte.
POZNÁMKA: Zajistěte, aby podél všech stran počítače zůstalo minimálně 10,2 centimetrů (4 palců)
volného místa.
7.
Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Změna konfigurace desktop na typ věž
9
Konektory systémové desky
Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí následujícího obrázku a tabulky.
10
Č.
Konektor systémové desky
Štítek systémové desky
Barva
Komponenta
1
PCI Express x16
X16PCIEXP
černá
Rozšiřující karta
2
PCI Express x4
X4PCIEXP
černá
Rozšiřující karta
3
Baterie
BAT
černá
Paměťový modul
4
DIMM2
DIMM2
bílá
Paměťový modul
5
DIMM1
DIMM1
bílá
Paměťový modul
6
SATA 3.0
SATA0
tmavě modrá
Primární pevný disk
7
SATA 3.0
SATA1
světle modrá
Optická jednotka
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Instalace přídavné paměti
Počítač se dodává s paměťovými moduly DIMM (Dual Inline Memory Module) typu DDR4-SDRAM (4x
zdvojnásobený datový tok, synchronní dynamická paměť s náhodným přístupem).
Moduly DIMM
Paměťové zásuvky na systémové desce mohou být osazeny až dvěma standardními paměťovými moduly
DIMM. Tyto zásuvky jsou již osazeny nejméně jedním předinstalovaným modulem DIMM. Chcete-li rozšířit
paměť na maximální možnou míru, můžete na systémovou desku přidat až 32 GB paměti konfigurované ve
vysoce výkonném dvoukanálovém režimu.
Paměťové moduly DIMM DDR4-SDRAM
Pro správné fungování musí paměťový modul DIMM být:
●
oborově standardní s 288 kolíky
●
technologie unbuffered non-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-compliant
●
1,2voltový paměťový modul DIMMs DDR4-SDRAM
DIMM musí také:
●
podpora latence CAS 15 DDR4 2133 MHz (časování 15-15-15)
●
obsahovat povinné informace o specifikaci SPD JEDEC
Počítač dále podporuje:
●
paměťové technologie bez funkce ECC 512 MB, 1 GB a 2 GB
●
jednostranné i oboustranné moduly DIMM
●
moduly DIMM sestavené z pamětí x8 a x16 DDR; Moduly DIMM sestavené z pamětí x4 SDRAM nejsou
podporovány
POZNÁMKA:
správně.
Pokud nainstalujete nepodporované paměťové moduly DIMM, systém nebude pracovat
Osazení zásuvek pro moduly DIMM
Na systémové desce jsou dvě zásuvky pro moduly DIMM, přičemž na každý kanál připadá jedna. Zásuvky jsou
označené jako DIMM1 a DIMM3. Zásuvka DIMM1 pracuje v paměťovém kanálu B. Zásuvka DIMM3 pracuje v
paměťovém kanálu A.
V závislosti na způsobu instalace modulů DIMM bude systém automaticky pracovat v jednokanálovém režimu,
dvoukanálovém asymetrickém režimu nebo univerzálním režimu.
POZNÁMKA: Konfigurace jednokanálové a nevyrovnané dvoukanálové paměti bude mít za následek
podřadný grafický výkon.
●
Systém bude pracovat v jednokanálovém režimu, pokud budou zásuvky pro moduly DIMM osazeny
pouze v jednom kanálu.
●
Systém bude pracovat ve dvoukanálovém režimu o vyšším výkonu, pokud je kapacita paměťových
modulů DIMM v kanálu A shodná s kapacitou paměťových modulů DIMM v kanálu B.
●
Pokud nebude celková kapacita paměťových modulů DIMM v kanálu A shodná s celkovou kapacitou
paměti modulů DIMM v kanálu B, bude systém pracovat v univerzálním režimu. V univerzálním režimu
kanál osazený menším množstvím paměti určuje celkové množství paměti přiřazené dvoukanálovému
Instalace přídavné paměti
11
režimu, zbytek je přiřazen k jednomu kanálu. Pokud má jeden kanál více paměti než druhý, mělo by větší
množství být přiřazeno kanálu A.
●
Ve všech režimech je maximální operační rychlost určována nejpomalejším modulem DIMM v systému.
Instalace modulů DIMM
UPOZORNĚNÍ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a počkejte
přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím,
zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač zapnutý či vypnutý. Přidáním
nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod napětím, můžete paměťové moduly nebo
systémovou desku neopravitelně poškodit.
Zásuvky paměťových modulů mají pozlacené kovové kontakty. Při přidávání další paměti je důležité použít
paměťové moduly s pozlacenými kovovými kontakty, které jsou odolné proti korozi a oxidaci způsobené
kontaktem mezi různými kovy.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických komponent počítače nebo volitelných karet. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj. Další informace naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 42.
Při práci s paměťovými moduly dejte pozor, abyste se nedotkli žádného kontaktu. Takový dotyk by mohl
modul poškodit.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Před přidáváním nebo odebíráním paměťových modulů odpojte napájecí kabel a
počkejte přibližně 30 sekund, než se napětí vybije. Dokud je počítač připojen k aktivní zásuvce se
střídavým napětím, zůstávají pod napětím i paměťové moduly, a to bez ohledu na to, zda je počítač
zapnutý či vypnutý. Přidáním nebo odstraněním paměťových modulů v době, kdy je systém pod
napětím, můžete paměťové moduly nebo systémovou desku neopravitelně poškodit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
VAROVÁNÍ! V zájmu snížení rizika popálení o horké povrchy nechte vnitřní komponenty systému
vychladnout, než se jich dotknete.
12
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
6.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
7.
Stiskněte uvolňovací páčku v zadní části jednotky (1) a poté jednotku vysuňte z čelního panelu (2).
Instalace přídavné paměti
13
14
8.
Odpojte datový (1) a napájecí kabel (2) ze zadní části pevného disku.
9.
Západku pro uvolnění klece diskové jednotky (1) zatlačte dovnitř, otočte klecí jednotky nahoru (2) a
výstupky na straně klece jednotky vysuňte ze skříně (3).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
10. Otevřete obě západky na zásuvce paměťového modulu (1) a vložte do zásuvky paměťový modul (2).
Zatlačte modul do zásuvky tak, aby byl zcela zasunut a řádně usazen. Ověřte, zda jsou západky v
uzavřené poloze (3).
POZNÁMKA: Paměťový modul lze nainstalovat pouze jedním způsobem. Přiložte drážku na modulu k
výstupku na zásuvce pro paměťový modul.
Aby bylo dosaženo maximálního výkonu, osaďte zásuvky tak, aby se kapacita paměti co
nejrovnoměrněji rozdělila mezi kanál A a kanál B. Další informace naleznete v části Osazení zásuvek pro
moduly DIMM na stránce 11.
11. Podržte klec jednotek zešikma a výstupky na straně klece vložte do štěrbin ve skříni (1) a potom druhou
stranu zamáčkněte tak, aby západka zapadla do skříně (2).
Instalace přídavné paměti
15
12. Do zadní části pevného disku zapojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
13. Optickou jednotku zcela zasuňte přes čelní panel do pozice (1) tak, aby zapadla na místo (2).
16
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
14. Připojte napájecí (1) a datový kabel (2) k zadní straně jednotky.
15. Nasaďte přístupový kryt zpět.
16. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení. Poté zapněte počítač. Počítač by měl
automaticky rozpoznat přidanou paměť.
17. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
Instalace přídavné paměti
17
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
Počítač je vybaven jednou rozšiřující zásuvkou PCI Express x1 a jednou rozšiřující zásuvkou PCI Express x16.
POZNÁMKA:
Zásuvky PCI Express podporují pouze karty s nízkým profilem.
Rozšiřující karty PCI Express x1, x4, x8 nebo x16 můžete instalovat do zásuvky PCI Express x16.
U konfigurací s duální grafickou kartou musí být první (primární) karta nainstalována do zásuvky PCI Express
x16.
Vyjmutí, instalace a přidání další rozšiřovací karty:
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
6.
Najděte na systémové desce správnou prázdnou rozšiřující zásuvku a odpovídající kryt rozšiřujícího slotu
v zadní části počítačové skříně.
7.
Uvolňovací západku krytu zásuvky otočte do otevřené polohy.
8.
Před vložením rozšiřující karty odstraňte kryt rozšiřujících slotů nebo vloženou rozšiřující kartu.
POZNÁMKA:
připojeny.
a.
18
Před vyjmutím nainstalované rozšiřující karty odpojte veškeré kabely, které jsou k ní
Pokud rozšiřující kartu instalujete do prázdné zásuvky PCI Express x1, vložte do otvorů v zadním
krytu rozšiřujícího slotu (1) plochý šroubovák a kryt slotu ze skříně (2) uvolněte kýváním zepředu
dozadu.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
b.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x1, uchopte kartu za její strany a současně ji opatrně
naklánějte dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune ze zásuvky. Vyjměte
rozšiřující kartu rovně ze zásuvky (1), poté odeberte kartu z panelu krytu rozšiřující zásuvky (2).
Vyjmutí nebo instalace rozšiřující karty
19
c.
9.
Pokud odstraňujete kartu PCI Express x16, odklopte upevňovací páčku v zadní části rozšiřující
zásuvky a opatrně naklánějte kartu dopředu a dozadu, dokud se její konektor s kontakty nevysune
ze zásuvky. Rozšiřující kartu vytahujte ze zásuvky přímo.
Odstraněnou kartu uložte do antistatického obalu.
10. Pokud neinstalujete novou rozšiřovací kartu, zakryjte otevřený slot krytem rozšiřovacího slotu.
UPOZORNĚNÍ: Po vyjmutí rozšiřující karty je třeba kartu nahradit novou kartou nebo krytem rozšiřující
karty, aby byly vnitřní komponenty při provozu správně chlazeny.
11. Chcete-li nainstalovat novou rozšiřující kartu, přidržte ji těsně nad rozšiřující zásuvkou na systémové
desce a poté ji posuňte k zadní části skříně (1) tak, aby byla konzola karty zarovnaná se zářezem v zadní
části skříně. Zatlačte kartu přímo do rozšiřující zásuvky na systémové desce (2).
POZNÁMKA:
konektor.
20
Při instalaci rozšiřující karty na ni pevně přitlačte, aby do slotu rozšiřující karty zapadl celý
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
12. Zajistěte rozšiřující kartu sklopením západky zajišťující kryt zásuvky do původní polohy.
13. V případě potřeby připojte k nainstalované kartě externí kabely. V případě potřeby připojte k systémové
desce interní kabely.
14. Nasaďte kryt počítače zpět.
15. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení. Poté zapněte počítač.
16. Znovu připevněte jakékoli bezpečnostní prvky, které jste sejmuli při odstraňování krytu.
17. V případě potřeby proveďte znovu konfiguraci počítače.
Umístění jednotek
1
Pozice jednotky pevného disku
2
Pozice pro 9,5mm tenkou optickou jednotku
POZNÁMKA: Konfigurace jednotek v počítači se může lišit od konfigurace uvedené na
obrázku výše.
Chcete-li ověřit typ a velikost paměťových zařízení nainstalovaných v počítači, spusťte nástroj Computer
Setup.
Umístění jednotek
21
Vyjmutí a instalace jednotek
Při instalaci jednotek se řiďte těmito pokyny:
●
Primární pevný disk Serial ATA (SATA) musí být připojen na tmavomodrý primární SATA konektor na
systémové desce označený SATA0.
●
Optickou jednotku připojte ke světle modrému konektoru SATA, označenému SATA1, na systémové
desce.
UPOZORNĚNÍ:
V zájmu zabránění ztráty dat a poškození počítače dodržujte tato opatření:
Když vkládáte nebo odstraňujete některou jednotku, řádně vypněte operační systém, vypněte počítač a
odpojte napájecí kabel. Neodstraňujte jednotky, dokud je počítač zapnutý nebo v úsporném režimu.
Před manipulací s jednotkami ověřte, zda nenesete elektrostatický náboj. Při manipulaci s jednotkou
se nedotýkejte konektoru. Další informace o tom, jak zabránit poškození elektrostatickým nábojem,
naleznete v části Elektrostatický výboj na stránce 42.
Zacházejte s jednotkou opatrně; neupusťte ji.
Při vkládání jednotky nepoužívejte hrubou sílu.
Nevystavujte pevný disk působení tekutin, extrémních teplot nebo produktů vytvářejících magnetické pole,
jako jsou monitory či reproduktory.
Pokud je třeba zaslat jednotku poštou, zabalte ji do bublinové fólie nebo jiného ochranného obalu a označte
balení nápisem „Křehké: Vyžaduje opatrné zacházení.“
22
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Vyjmutí 9,5mm tenké optické jednotky
UPOZORNĚNÍ:
Před odebráním jednotky z počítače je třeba z jednotky vyjmout veškerá vyměnitelná média.
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
6.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
7.
Stiskněte uvolňovací páčku v zadní části jednotky (1) a poté jednotku vysuňte z čelního panelu (2).
Vyjmutí a instalace jednotek
23
Instalace 9,5mm tenké optické jednotky
1.
Odstraňte/odpojte veškerá bezpečnostní zařízení, která brání otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je systém připojen k aktivní zásuvce střídavého proudu, je systémová deska
neustále pod proudem, a to bez ohledu na stav počítače (zapnuto/vypnuto). Aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí počítače, je nutné kabel napájení odpojit.
24
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
6.
Pokud jednotku instalujete do pozice zakryté záslepkou, odstraňte nejprve čelní panel a teprve pak
záslepku. Další informace naleznete v části Odstranění záslepky optické jednotky slim na stránce 8.
7.
Zarovnejte malý kolík na západce s malým otvorem na boku jednotky, a západku do jednotky pevně
zatlačte.
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
8.
Optickou jednotku zcela zasuňte přes čelní panel do pozice (1) tak, aby zapadla na místo (2).
9.
Připojte napájecí (1) a datový kabel (2) k zadní straně jednotky.
10. Opačný konec datového kabelu připojte ke světlemodrému konektoru SATA (s označením SATA1) na
systémové desce.
POZNÁMKA: Konektory pro připojení jednotek k systémové desce můžete určit pomocí obrázku v části
Konektory systémové desky na stránce 10.
11. Pokud byl čelní panel odstraněn, vraťte jej na místo.
12. Nasaďte kryt počítače zpět.
13. Znovu k počítači připojte napájecí kabel a externí zařízení a počítač zapněte.
14. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste při odstraňování krytu deaktivovali.
Vyjmutí a instalace jednotek
25
Vyjmutí a výměna pevného disku
POZNÁMKA: Před vyjmutím původního pevného disku nezapomeňte zálohovat data, abyste je pak mohli
přenést na nový disk.
1.
Sejměte nebo uvolněte jakékoli bezpečnostní prvky, které brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Řádně počítač vypněte prostřednictvím operačního systému a poté vypněte všechna externí zařízení.
4.
Vypojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Dokud je systém připojen k aktivní zásuvce se střídavým napětím, zůstává pod napětím
i systémová deska, a to bez ohledu na to, zda je systém zapnutý či vypnutý. Je třeba vypojit napájecí
kabel. Zabráníte tak poškození vnitřních komponent počítače.
26
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
6.
Ze zadní části optické jednotky vypojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
7.
Stiskněte uvolňovací páčku v zadní části jednotky (1) a poté jednotku vysuňte z čelního panelu (2).
8.
Odpojte datový (1) a napájecí kabel (2) ze zadní části pevného disku.
Vyjmutí a instalace jednotek
27
9.
Západku pro uvolnění klece diskové jednotky (1) zatlačte dovnitř, otočte klecí jednotky nahoru (2) a
výstupky na straně klece jednotky vysuňte ze skříně (3).
10. Vyjměte pevný disk z klece pevného disku.
●
28
Pokud chcete vyjmout 3,5palcový pevný disk, vyjměte čtyři šrouby, které jednotku upevňují ke kleci
jednotky (1) a poté disk z klece vysuňte (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
●
Pokud chcete vyjmout 2,5palcový pevný disk, pro uvolnění jednotky vyjměte čtyři šrouby, které
jednotku upevňují ke kleci jednotky (1) a poté disk z klece vysuňte (2).
11. Do klece jednotek nainstalujte novou jednotku.
●
Pokud instalujete 3,5palcový pevný disk, zasuňte jednotku do klece jednotek (1) a zabezpečte ji
čtyřmi standardními šrouby 6-32.
POZNÁMKA:
klece.
Čtyři otvory pro 3,5palcový pevný disk jsou označeny písmenem "A" v horní části
Vyjmutí a instalace jednotek
29
●
Pokud instalujete 2,5palcový pevný disk, zasuňte jednotku do klece jednotek (1) a zabezpečte ji
čtyřmi metrickými šrouby M3.
POZNÁMKA:
klece.
Čtyři otvory pro 2,5palcový pevný disk jsou označeny písmenem "B" v horní části
12. Podržte klec jednotek zešikma a výstupky na straně klece vložte do štěrbin ve skříni (1) a potom druhou
stranu zamáčkněte tak, aby západka zapadla do skříně (2).
30
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
13. Do zadní části pevného disku zapojte napájecí kabel (1) a datový kabel (2).
14. Optickou jednotku zcela zasuňte přes čelní panel do pozice (1) tak, aby zapadla na místo (2).
Vyjmutí a instalace jednotek
31
15. Připojte napájecí (1) a datový kabel (2) k zadní straně jednotky.
16. Nasaďte kryt počítače zpět.
17. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení. Poté zapněte počítač.
18. Uzamkněte veškerá bezpečnostní zařízení, která jste odemkli při odstraňování krytu počítače.
32
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
Instalace bezpečnostního zámku
K zabezpečení počítače lze použít bezpečnostní zámky zobrazené níže a na následujících stranách.
Zámek bezpečnostního kabelu
Visací zámek
Instalace bezpečnostního zámku
33
Bezpečnostní zámek pro kancelářské počítače HP V2
1.
Bezpečnostní kabel obtočte okolo nějakého stacionárního objektu.
2.
Pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí (šrouby nejsou součástí dodávky) připevněte upevňovač
bezpečnostního kabelu ke stolní desce (1) a potom zacvakněte kryt na základně upevňovače kabelů (2).
POZNÁMKA: Tento krok je nezbytný, pokud jste připevnili bezpečnostní kabel k pevnému bodu, jak je
uvedeno v kroku 1.
34
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
3.
Bezpečnostní kabel protáhněte upevňovačem bezpečnostního kabelu.
POZNÁMKA: Tento krok je nezbytný, pokud jste připevnili bezpečnostní kabel k pevnému bodu, jak je
uvedeno v kroku 1.
4.
Pokud je součástí vaší pracovní stanice monitor, který chcete zabezpečit, roztáhněte dvě ručičky zámku
monitoru směrem od sebe a vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru (1),
zavřete ručičky k sobě, aby zajistily zámek na místě (2) a protáhněte kabel středem zámku monitoru (3).
Instalace bezpečnostního zámku
35
36
5.
Bezpečnostní kabel protáhněte bezpečnostním vodítkem, nainstalovaným na monitoru.
6.
Připojte upevňovací prvek bezpečnostního kabelu k počítači pomocí vhodných šroubů pro vaše prostředí
(nejsou součástí dodávky) (1) a potom umístěte pomocné kabely do základny spojovacího prvku (2).
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
7.
Bezpečnostní kabel protáhněte otvory upevňovače kabelu příslušenství.
8.
Dodaným šroubem přišroubujte zámek ke skříni.
Instalace bezpečnostního zámku
37
9.
Vložte do zámku konec bezpečnostního kabelu (1) a zámek zajistěte stisknutím tlačítka (2). Pro
odemčení zámku použijte dodaný klíč.
10. Po dokončení všech kroků budou všechna zařízení vaší pracovní stanice zabezpečena.
38
Kapitola 2 Upgrade hardwaru
A
Výměna baterie
Baterie dodaná s počítačem napájí vnitřní hodiny. Při výměně použijte baterii odpovídající té, která byla
v počítači nainstalována původně. Počítač obsahuje 3V knoflíkovou lithiovou baterii.
VAROVÁNÍ! Počítač obsahuje interní lithiomanganovou baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí
nebezpečí popálení a poleptání. Riziko zranění je možné snížit dodržováním následujících zásad:
Nepokoušejte se baterii dobíjet.
Nevystavujte teplotám vyšším, než 60°C (140°F).
Nepokoušejte se baterii rozebírat, drtit, propichovat, zkratovat její kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody
nebo ohně.
Při výměně baterie používejte pouze náhradní díl společnosti HP určený pro tento výrobek.
UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie je důležité vytvořit zálohu nastavení počítače v paměti CMOS. Při
vyjmutí nebo výměně baterie budou nastavení v paměti CMOS vymazána.
Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí počítače nebo přídavného zařízení. Před
prováděním následujících postupů se proto dotkněte uzemněného kovového předmětu. Odstraníte tak
elektrostatický náboj.
POZNÁMKA: Životnost lithiové baterie bude delší, pokud bude počítač zapojen do elektrické zásuvky.
Lithiová baterie se používá pouze v případě, že počítač NENÍ připojen ke zdroji střídavého napájení.
Společnost HP podporuje recyklaci použité elektroniky, originálních tiskových kazet HP a dobíjecích baterií.
Další informace o recyklačních programech naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
1.
Odeberte či odpojte všechna bezpečnostní zařízení, která brání v otevření počítače.
2.
Vyjměte nebo odpojte od počítače všechna vyjímatelná média, např. optické disky nebo jednotky USB
Flash.
3.
Pomocí operačního systému počítač řádně vypněte a potom vypněte všechna externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte všechna externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Systémová deska je pod napětím po celou dobu připojení počítače k zásuvce, bez
ohledu na stav vypnutí počítače. Odpojte kabel napájení, abyste předešli poškození vnitřních součástek
počítače.
5.
Sejměte kryt počítače. Viz Sejmutí krytu počítače na stránce 5.
6.
Vyjmutí klece jednotek.
7.
Na systémové desce najděte baterii a držák baterie.
POZNÁMKA:
8.
U některých modelů je nutné kvůli zpřístupnění baterie odebrat vnitřní komponentu.
Podle typu držáku baterie na systémové desce vyměňte na základě následujících pokynů baterii.
Typ 1
a.
Vyjměte baterii z držáku.
39
b.
Zasuňte novou baterii do držáku. Kladný pól musí být nahoře. Držák baterii automaticky zajistí ve
správné poloze.
Typ 2
a.
Uvolněte baterii z držáku stlačením kovové západky vyčnívající nad jedním okrajem baterie. Když
baterie povyskočí, vyjměte ji (1).
b.
Chcete-li vložit novou baterii, zasuňte jeden její okraj pod okraj držáku. Kladný pól musí být nahoře.
Zatlačte opačnou hranu směrem dolů, aby hranu baterie zajistila západka (2).
Typ 3
a.
40
Zatáhněte za svorku (1), která baterii přidržuje, a vyjměte baterii (2).
Dodatek A Výměna baterie
b.
Vložte novou baterii a znovu ji upevněte v držáku.
POZNÁMKA:
9.
Po výměně baterie proveďte následující kroky.
Sejměte přístupový panel počítače.
10. Znovu připojte napájecí kabel a všechna externí zařízení. Poté zapněte počítač.
11. Pomocí nástroje Computer Setup znovu nastavte datum a čas, hesla a všechna speciální nastavení
systému.
12. Zamkněte všechna bezpečnostní zařízení, která byla při sejmutí přístupového panelu počítače odpojená.
41
B
Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj způsobený dotykem ruky nebo jiného vodiče může poškodit systémové desky nebo jiná
zařízení citlivá na statickou elektřinu. Takové poškození může snížit životnost zařízení.
Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
Aby nedošlo k poškození elektrostatickou elektřinou, dodržujte následující opatření:
●
Při přepravě a skladování uchovávejte součásti citlivé na statickou elektřinu v antistatických obalech
a nedotýkejte se jich.
●
Součásti uchovávejte v antistatických obalech až do vybalení na pracovištích s antistatickou ochranou.
●
Před vybalením z antistatických obalů položte součásti na uzemněný povrch.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů.
●
Při manipulaci se součástmi buďte vždy řádně uzemněni.
Metody uzemnění
Existuje několik metod uzemnění. Při manipulaci se součástmi citlivými na statickou elektřinu nebo jejich
instalaci použijte některé z následujících postupů:
●
Použijte pásek na zápěstí spojený uzemňovacím kabelem s uzemněnou pracovní stanicí nebo
počítačovou skříní. Zápěstní pásky jsou pružné řemínky, jejichž zemnicí kabely mají minimální odpor
1 megaohm +/– 10 %. Správného uzemnění dosáhnete nošením pásku přímo na kůži.
●
Na pracovištích, kde se většinou stojí a chodí, použijte speciální pásky na kotníky, chodidla či boty. Pokud
stojíte na vodivé podlaze nebo rozptylovacích podložkách, použijte antistatické pásky na obou nohou.
●
Používejte vodivé pracovní nástroje.
●
Používejte přenosnou sadu nástrojů se skládací podložkou pro rozptýlení elektrostatického náboje.
Nemáte-li k dispozici žádný z uvedených nástrojů pro řádné uzemnění, obraťte se na autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
POZNÁMKA: Další informace související se statickou elektřinou můžete získat u autorizovaného prodejce
nebo poskytovatele služeb společnosti HP.
42
Dodatek B Elektrostatický výboj
C
Pokyny k použití počítače, běžná údržba a
příprava k expedici
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
Správná instalace a péče o počítač a monitor se řídí následujícími pokyny:
●
Chraňte počítač před nadměrnou vlhkostí, přímým slunečním světlem a extrémním teplem nebo
chladem.
●
Počítač musí stát na pevné rovné ploše. Ponechejte po všech stranách skříně s větracími otvory a nad
monitorem 10,2 centimetrů (4 palců) odstup kvůli potřebné cirkulaci vzduchu.
●
Nebraňte proudění vzduchu do počítače blokováním vzduchových otvorů. Neumísťujte klávesnici
s vysunutými nožkami přímo před čelní část počítače v konfiguraci Desktop, protože byste tím také
omezili proudění vzduchu.
●
Nikdy nezapínejte počítač s odkrytým přístupovým panelem nebo jakýmkoli krytem rozšiřovacích slotů.
●
Neskládejte počítače na sebe ani je neumísťujte vedle sebe natolik blízko, aby v prostoru mezi nimi
proudil zahřátý vzduch z jejich ventilačního systému.
●
Pokud má být počítač umístěn do samostatné přihrádky, musí mít přihrádka ventilační otvory pro přívod
a odvod vzduchu a musí být dodrženy stejné provozní pokyny, které jsou uvedeny výše.
●
Zabraňte vniknutí tekutin do počítače a klávesnice.
●
Nezakrývejte ničím větrací otvory monitoru.
●
V operačním systému nainstalujte nebo zapněte funkce řízení spotřeby nebo jiný software, včetně
úsporného režimu.
●
Před prováděním následujících činností počítač vždy vypněte:
—
Pokud chcete otřít vnější povrch počítače, použijte měkkou, navlhčenou prachovku. Při použití
čisticích prostředků může dojít k poškození barvy nebo povrchu.
—
Občas vyčistěte všechny větrací otvory na všech stranách počítače. Vlákna, prach a jiné nečistoty je
mohou zablokovat a omezit proudění vzduchu.
Pokyny k použití počítače a běžná údržba
43
Bezpečné zacházení s optickou jednotkou
Při provozu nebo čištění optické jednotky dodržujte následující pravidla.
Provoz
●
Za provozu jednotkou nehýbejte. Mohlo by dojít k chybě při čtení.
●
Nevystavujte jednotku náhlým změnám teploty, protože by uvnitř jednotky mohlo docházet ke
kondenzaci. Dojde-li při provozu jednotky k náhlé změně teploty, vyčkejte před vypnutím napájení
alespoň jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou bezprostředně po změně teploty, může dojít
k chybě při čtení.
●
Nevystavuje jednotku vysokým teplotám nebo vlhkosti, mechanickým vibracím ani přímému slunečnímu
světlu.
●
Panel a ovládací prvky čistěte suchou měkkou prachovkou nebo měkkou prachovkou mírně navlhčenou
ve slabém saponátovém roztoku. Nikdy nestříkejte čisticí roztoky přímo na jednotku.
●
Nepoužívejte žádné druhy rozpouštědel, jako je líh nebo benzen. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
Čištění
Bezpečnost
Dostane-li se do jednotky cizí předmět nebo tekutina, ihned vypněte počítač a nechejte jej zkontrolovat u
autorizovaného poskytovatele služeb společnosti HP.
Příprava k expedici
Při přípravě počítače k přepravě postupujte podle těchto pokynů:
1.
Soubory z pevného disku zálohujte na externí paměťové zařízení. Zajistěte, aby nebyla záložní média při
uložení nebo přepravě vystavena elektrickým či magnetickým impulzům.
POZNÁMKA:
Pevný disk se při vypnutí napájení systému automaticky zablokuje.
2.
Vyjměte a uschovejte veškerá vyměnitelná média.
3.
Vypněte počítač a externí zařízení.
4.
Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a potom od počítače.
5.
Odpojte součásti systému a externí zařízení od zdrojů napájení a potom od počítače.
POZNÁMKA: Před přepravou počítače zkontrolujte, zda jsou všechny desky řádně usazeny a zajištěny
v zásuvkách.
6.
44
Zabalte součásti systému a externí zařízení do původních nebo podobných obalů a dostatečným
množstvím výplňového materiálu je zabezpečte před nárazy.
Dodatek C Pokyny k použití počítače, běžná údržba a příprava k expedici
D
Usnadnění
Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidé s
postiženími, a to jak samostatně nebo s příslušnými pomocnými zařízeními.
Podporované pomocné technologie
Produkty HP podporují širokou škálu pomocných technologií operačního systému a mohou být
nakonfigurovány pro práci s dalšími pomocnými technologiemi. Pro získání dalších informací o pomocných
funkcích použijte funkci hledání na svém zařízení.
POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech pomocných technologií kontaktujte zákaznickou
podporu tohoto produktu.
Kontakt zákaznické podpory
Neustále vylepšujeme usnadnění přístupu pro naše produkty a služby a vítáme názory uživatelů. Máte-li s
některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám
pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6.00 do 21.00 horského času, na čísle (888) 259-5707.
Pokud jste neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, se žádostmi o technickou podporu
nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí do pátku, od 6.00 do
21.00 severoamerického horského času na čísle (877) 656-7058.
POZNÁMKA:
Podpora je k dispozici pouze v angličtině.
Podporované pomocné technologie
45
Rejstřík
B
bezpečnostní zámek
pro kancelářské počítače HP
E
elektrostatický výboj, ochrana
34
42
I
instalace
baterie 39
kabely k jednotkám 22
kryt počítače 6
optická jednotka 24
paměť 11
pevného disku 26
rozšiřující karta 18
J
jednotky
instalace 22
připojení kabelů
umístění 21
22
K
konektory systémové desky 10
kryt počítače
odmontování 5
výměna 6
M
Moduly DIMM. Viz paměť
O
odebrání
optická jednotka 23
odstranění
baterie 39
kryt počítače 5
přední panel 7
rozšiřující karta 18
odstranění záslepky
předního panelu 8
optická jednotka
bezpečnostní opatření 44
čištění 44
46
Rejstřík
instalace 24
vyjmutí 23
P
paměť
instalace 11
osazení zásuvky 11
specifikace 11
pevný disk,
instalace 26
vyjmutí 26
pokyny k použití počítače
pokyny pro instalaci 4
pokyny pro ventilaci 43
přední panel
odmontování 7
výměna 8
přestavba na typ věž 9
příprava k expedici 44
zámky
Bezpečnostní zámek HP Business
PC Security 34
kabelový zámek 33
visací zámek 33
43
R
rozšiřující karta
instalace 18
odmontování 18
S
součásti čelního panelu 2
součásti zadního panelu 3
U
umístění ID produktu 3
umístění sériového čísla 3
usnadnění 45
V
vyjmutí
pevného disku 26
záslepky optické jednotky
výměna baterie 39
Z
zabezpečení
kabelový zámek 33
visací zámek 33
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising