HP | ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC | HP ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC Vartotojo vadovas

HP ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC Vartotojo vadovas
Aparatūros bendrasis vadovas
Verslo kompiuteris „HP ProDesk 400 G5 SFF“
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
„Windows“ yra bendrovės „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie
tai nepranešus. Vienintelės produktų ir
paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose
garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su
tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė
vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas
papildoma garantija. HP neprisiima
atsakomybės už šio dokumento technines ar
redagavimo klaidas ar praleidimus.
Pirmasis leidimas: 2018 m. gegužės mėn.
Dokumento numeris: L17240-E21
Gaminio informacija
Programinės įrangos naudojimo taisyklės
Šiame vartotojo vadove aprašytos funkcijos,
bendros daugumai modelių. Kai kurių funkcijų
jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar kitaip
naudodamiesi bet kuriuo programinės įrangos
produktu, kuris yra iš anksto įdiegtas šiame
kompiuteryje, sutinkate laikytis HP galutinio
vartotojo licencinės sutarties (angl. EULA)
sąlygų. Jei nesutinkate su šios licencijos
sąlygomis, per 14 dienų turite grąžinti visą
nenaudotą produktą (aparatinę ir programinę
įrangą) pardavėjui, kad atgautumėte visus
pinigus.
Visos funkcijos veikia ne visuose „Windows“
leidimuose ar versijose. Norint pasinaudoti
visomis „Windows“ funkcijomis, gali reikėti
naujovintos ir (arba) atskirai įsigyjamos
aparatinės įrangos, tvarkyklių, programinės
įrangos arba BIOS naujinimo. „Windows 10“
naujinama automatiškai ir šis naujinimas
visada įjungtas. Už naujinimus gali būti taikomi
interneto paslaugų tiekėjo mokesčiai. Taip pat
gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Žr.
http://www.microsoft.com.
Norėdami pasiekti naujausius savo gaminio
naudotojo vadovus arba instrukcijas, eikite į
http://www.hp.com/support ir vykdydami
nurodymus susiraskite savo gaminį. Po to
pasirinkite User Guides (Naudotojo vadovai).
Jei reikia daugiau informacijos arba norite
pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį
grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.
Įspėjimas dėl saugos
PERSPĖJIMAS! Kad nesusižeistumėte dėl karščio arba perkaitus kompiuteriui, nedėkite kompiuterio ant
kelių ir neuždenkite kompiuterio ventiliacijos angų. Kompiuterį dėkite tik ant kieto, plokščio paviršiaus.
Saugokite, kad kieti daiktai, pavyzdžiui, prijungiamas spausdintuvas, arba minkšti daiktai, pavyzdžiui,
pagalvės, patiesalai arba drabužiai, neuždengtų ventiliacijos angų. Be to, užtikrinkite, kad kompiuteriui
veikiant kintamosios srovės adapteris nesiliestų prie odos arba minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, pagalvių,
patiesalų arba drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka vartotojui tinkamos paviršiaus
temperatūros apribojimus, nustatytus remiantis tarptautiniu informacinių technologijų įrangos saugos
standartu (International Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEB 60950-1).
iii
iv
Įspėjimas dėl saugos
Apie šį leidinį
Šiame vadove pateikiama svarbiausios informacijos, kaip išplėtoti verslo kompiuterį „HP ProDesk“.
PERSPĖJIMAS!
pavojus.
ĮSPĖJIMAS:
pavojus.
Žymi pavojingą situaciją, kurios neišsprendus, gali kilti mirties arba rimtų sužeidimų
Žymi pavojingą situaciją, kurios neišsprendus, gali kilti lengvų ar vidutinio lengvumo sužeidimų
SVARBU: Žymi informaciją, kuri laikoma svarbia, tačiau nesusijusia su pavojingomis situacijomis (pvz.,
pranešimus, susijusius pavojumi sugadinti turimą turtą). Šia informacija naudotojas įspėjamas, kad griežtai
nesilaikant aprašytos procedūros, gali būti prarasti duomenys arba sugadinta aparatūra ir programinė įranga.
Taip pat pateikiama svarbi informacija, kuria paaiškinamos savokos ar užduočių atlikimo eiga.
PASTABA:
aspektai.
PATARIMAS:
Pateikiama papildoma informacija, kuria pabrėžiami arba papildomi svarbūs pagrindinio teksto
Pateikiami naudingi patarimai užduočiai atlikti.
v
vi
Apie šį leidinį
Turinys
1 Produkto ypatybės ........................................................................................................................................ 1
Standartinės konfigūracijos ypatybės .................................................................................................................. 1
Priekinio skydelio komponentai ............................................................................................................................ 2
Galinio skydelio komponentai ............................................................................................................................... 3
Serijos numerio vieta ............................................................................................................................................. 3
2 Aparatūros plėtojimas ................................................................................................................................... 4
Priežiūros ypatybės ............................................................................................................................................... 4
Įspėjimai ir atsargumo priemonės ......................................................................................................................... 4
Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas ............................................................................................................. 5
Kompiuterio prieigos skydelio uždėjimas ............................................................................................................. 6
Priekinio dangtelio nuėmimas ............................................................................................................................... 7
Plonojo optinio diskų įrenginio dangtelio įdėklo nuėmimas ................................................................................. 8
Priekinio dangtelio uždėjimas ............................................................................................................................... 9
Horizontaliai padėto kompiuterio statymas vertikaliai ...................................................................................... 10
Sistemos plokštės jungtys .................................................................................................................................. 11
Sistemos atminties naujovinimas ....................................................................................................................... 12
Atminties modulio įdėjimas .............................................................................................................. 12
Plėtimo plokštės išėmimas ir įdėjimas ................................................................................................................ 15
Diskų įrenginių padėtys ....................................................................................................................................... 19
Diskų įrenginių išėmimas ir įdėjimas ................................................................................................................... 19
9,5 mm plonojo optinio diskų įrenginio išėmimas ............................................................................ 20
9,5 mm plonojo optinio diskų įrenginio įdėjimas .............................................................................. 21
Standžiojo disko išėmimas ir įdėjimas .............................................................................................. 23
Saugos užrakto uždėjimas .................................................................................................................................. 30
Apsauginis kabelis ............................................................................................................................. 30
Spyna ................................................................................................................................................. 30
HP verslo kompiuterių apsauginis užraktas V2 ................................................................................ 31
Priedas A Baterijos keitimas ............................................................................................................................ 36
Priedas B Elektrostatinė iškrova ...................................................................................................................... 40
Apsauga nuo elektrostatinio krūvio pažeidimų .................................................................................................. 40
Įžeminimo būdai .................................................................................................................................................. 40
vii
Priedas C Kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos, reguliari priežiūra ir paruošimas gabenti ........................ 41
Kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos ir kasdienė priežiūra ................................................................... 41
Optinio diskų įrenginio atsargumo priemonės .................................................................................................... 42
Naudojimas ........................................................................................................................................ 42
Valymas ............................................................................................................................................. 42
Sauga ................................................................................................................................................. 42
Paruošimas gabenti ............................................................................................................................................. 42
Priedas D Pritaikymas neįgaliesiems ............................................................................................................... 43
Palaikomos pagalbinės technologijos ................................................................................................................. 43
Kreipimasis į palaikymo tarnybą ......................................................................................................................... 43
Rodyklė ......................................................................................................................................................... 44
viii
1
Produkto ypatybės
Standartinės konfigūracijos ypatybės
Ypatybių skirtumai priklauso nuo modelio. Jei ieškote techninės pagalbos arba norite sužinoti, kokia
aparatūra ir programinė įranga įdiegta jūsų modelyje, paleiskite priemonę „HP Support Assistant“.
PASTABA:
Šio kompiuterio modelio korpusą galima laikyti stačiai arba gulsčiai.
Standartinės konfigūracijos ypatybės
1
Priekinio skydelio komponentai
Diskų įrenginio konfigūracija gali skirtis priklausomai nuo modelio. Kai kuriuose modeliuose yra plonojo
optinio diskų įrenginio skyrių dengiantis dangtelis.
1
Plonasis optinis diskų įrenginys (pasirinktinis)
4
Jungtinis garso išvesties (ausinių) / garso įvesties
(mikrofono) lizdas
2
Atminties kortelių skaitytuvas
5
Standžiojo disko veikimo lemputė
3
USB „SuperSpeed“ prievadai (2)
6
Dviejų būsenų įjungimo / išjungimo mygtukas
*Šiuo prievadu prijungiamas USB įrenginys, perduodami duomenys, išjungus kompiuterį, įkraunami kiti gaminiai, pvz.,
mobilusis telefonas, kamera, aktyvumo stebėjimo įrenginys arba išmanusis laikrodis.
PASTABA:
2
Įrenginį prijungus prie jungtinio lizdo, parodomas dialogo langas. Pasirinkite prijungto įrenginio tipą.
1 skyrius Produkto ypatybės
Galinio skydelio komponentai
1
Garso įvesties lizdas
5
VGA monitoriaus jungtis
2
RJ-45 (tinklo) lizdas
6
USB prievadai (4)
3
Garso išvestis maitinamiems
garso įrenginiams
7
USB „SuperSpeed“ prievadai (2)
4
DisplayPort monitoriaus jungtis
8
Maitinimo laido jungtis
PASTABA: Jei į kurį nors iš sisteminės plokštės lizdų įdedama grafikos plokštė, jos vaizdo jungtis ir sisteminėje plokštėje
integruotą grafikos posistemę galima naudoti kartu. Tačiau tokios konfigūracijos atveju savitikros (POST) pranešimai,
rodomi įjungiant kompiuterį, bus rodomi tik ekrane, kuris prijungtas prie diskrečiosios grafikos plokštės.
Sisteminės plokštės grafikos posistemę galima išjungti pakeitus nuostatas „Computer Setup“ aplinkoje.
Serijos numerio vieta
Kiekvienas kompiuteris turi unikalų serijos numerį ir produkto ID numerį, kurie nurodyti kompiuterio korpuso
išorėje. Turėkite šiuos numerius po ranka kreipdamiesi į techninės pagalbos skyrių.
Galinio skydelio komponentai
3
2
Aparatūros plėtojimas
Priežiūros ypatybės
Kompiuteryje yra funkcijų, palengvinančių kompiuterio naujinimą ir priežiūrą. Daugeliui šiame skyriuje
aprašytų įdiegimo procedūrų nereikia jokių papildomų įrankių. Kai kuriems montavimo darbams atlikti
reikalingas plokščiasis arba šešiakampės žvaigždutės atsukuvas T15.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Prieš atlikdami atnaujinimus būtinai atidžiai perskaitykite visas šiame vadove pateiktas taikytinas
instrukcijas, įspėjimus ir perspėjimus.
PERSPĖJIMAS!
Kaip išvengti sužalojimų dėl elektros smūgio, karštų paviršių ar gaisro:
Ištraukite elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo ir nelieskite vidinių sistemos komponentų, kol jie
neatvėso.
Nejunkite telekomunikacijų arba telefono jungčių į tinklo sąsajos valdiklio (NIC) lizdus.
Jokiu būdu neapeikite maitinimo laido įžeminimo kištuko. Įžeminimo kištukas – tai svarbi saugos priemonė.
Maitinimo laidą junkite į visada lengvai pasiekiamą ir įžemintą elektros lizdą.
Kad išvengtumėte sunkių sužeidimų, skaitykite Saugaus ir patogaus darbo vadovas. Jame aprašoma, kaip
kompiuterio naudotojai turi įsirengti darbo vietą, kokia turi būti taisyklinga laikysena dirbant, taip pat rašoma
apie sveikatą ir darbo įpročius. Saugaus ir patogaus darbo vadove taip pat pateikiama svarbi saugos
informacija apie elektros ir mechaninę saugą. Saugaus ir patogaus darbo vadovą galite rasti žiniatinklyje
adresu http://www.hp.com/ergo.
PERSPĖJIMAS!
Viduje yra elektrinių ir judančių dalių.
Prieš nuimdami įrenginio dėžės dalis, atjunkite įrenginio elektros maitinimą.
Prieš vėl įjungdami įrenginio elektros maitinimą, uždėkite ir pritvirtinkite įrenginio dėžės dalis.
ĮSPĖJIMAS: Statinis elektros krūvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos įrangos elektrinius
komponentus. Prieš atlikdami šiuos veiksmus, iškraukite statinį elektros krūvį trumpai paliesdami įžemintą
metalinį objektą. Daugiau informacijos pateikiama „Elektrostatinė iškrova“ 40 puslapyje.
Kai kompiuteris įjungtas į kintamosios srovės maitinimo šaltinį, sisteminėje plokštėje visada yra įtampa. Kad
išvengtumėte vidinių komponentų gedimo, prieš atidarydami kompiuterio dėžę ištraukite maitinimo laidą iš
maitinimo šaltinio.
4
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas
Jei norite pasiekti vidinius komponentus, turite nuimti šoninį dangtį:
1.
Išimkite / atkabinkite visus saugos įrenginius, kurie trukdo atidaryti kompiuterio dėžę.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Operacine sistema tinkamai išjunkite kompiuterį, tuomet išjunkite visus išorinius įrenginius.
4.
Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo tinklo lizdo ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
ĮSPĖJIMAS: Jei sistema yra įjungta į veikiantį kintamosios srovės lizdą, sisteminėje plokštėje visada
yra įtampa, neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas. Kad išvengtumėte vidinių
kompiuterio komponentų gedimo, turite ištraukti maitinimo laidą.
5.
Atlaisvinkite kompiuterio galinėje dalyje esantį varžtą (1), pastumkite dangtį atgal (2) ir nukelkite jį nuo
kompiuterio (3).
Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas
5
Kompiuterio prieigos skydelio uždėjimas
Uždėkite dangtelį ant kompiuterio (1), pastumkite jį pirmyn (2) ir po to priveržkite varžtą (3), kad
užfiksuotumėte dangtį vietoje.
6
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
Priekinio dangtelio nuėmimas
1.
Nuimkite arba atjunkite visus saugos įrenginius, kurie neleidžia atidaryti kompiuterio.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius
prietaisus.
4.
Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
ĮSPĖJIMAS: Neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas, kai maitinimo laidas įjungtas į
veikiantį elektros lizdą, sistemos plokštėje yra įtampa. Kad išvengtumėte vidinių komponentų
pažeidimų, turite ištraukti maitinimo laidą.
5.
Nuimkite kompiuterio prieigos skydelį. Žr. Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas 5 puslapyje.
6.
Dangtelio viršutinėje dalyje (1) atlenkite keturis fiksatorius ir po to atlenkite dangtelį nuo korpuso (2).
PASTABA: Tris dangtelio fiksatorius gali prireikti atlenkti įrankiu; arba galite išimti standžiojo disko
kasetę, kad fiksatorius būtų lengviau pasiekti.
Priekinio dangtelio nuėmimas
7
Plonojo optinio diskų įrenginio dangtelio įdėklo nuėmimas
Kai kuriuose modeliuose prieš įdedant optinį diskų įrenginį, reikia nuimti plonąjį optinį diskų įrenginį dengiantį
dangtelio įdėklą. Dangtelio įdėklo nuėmimas:
8
1.
Nuimkite prieigos dangtelį ir priekinį dangtelį. Žr. Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas 5 puslapyje ir
Priekinio dangtelio nuėmimas 7 puslapyje.
2.
Norėdami nuimti plonojo optinio diskų įrenginio dangtelio įdėklą, į vidų įspauskite du fiksatorius (1),
tada nutraukite dangtelio įdėklą nuo priekinio dangtelio (2).
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
Priekinio dangtelio uždėjimas
Įstatykite tris apatinėje dangtelio dalyje esančius kabliukus į korpuse (1) esančias stačiakampio formos
skyles, tada užlenkite viršutinę dangtelio dalį, kad ji užsifiksuotų ant korpuso (2).
Priekinio dangtelio uždėjimas
9
Horizontaliai padėto kompiuterio statymas vertikaliai
Small Form Factor kompiuterį galima naudoti jam esant vertikalioje padėtyje su pasirinktiniu stovu, kurį galite
įsigyti iš HP.
1.
Nuimkite arba atjunkite visus saugos įrenginius, kurie neleidžia atidaryti kompiuterio.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius
prietaisus.
4.
Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
ĮSPĖJIMAS: Neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas, kai maitinimo laidas įjungtas į
veikiantį elektros lizdą, sistemos plokštėje yra įtampa. Kad išvengtumėte vidinių komponentų
pažeidimų, turite ištraukti maitinimo laidą.
5.
Paverskite kompiuterį taip, kad jo dešinioji pusė atsidurtų apačioje ir pastatykite jį ant pasirinktinio
stovo.
PASTABA: Jei norite, kad vertikaliai pastatytas kompiuteris stovėtų tvirtai, HP rekomenduoja naudoti
vertikaliai kompiuterio padėčiai skirtą stovą.
6.
Prijunkite maitinimo laidą ir kitus išorinius įrenginius, tada įjunkite kompiuterį.
PASTABA: Įsitikinkite, kad iš visų kompiuterio pusių yra palikta bent po 10,2 cm (4 colius) tuščios
neužstatytos erdvės.
7.
10
Užfiksuokite visus saugos įrenginius, kurie buvo atkabinti nuimant šoninį dangtį.
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
Sistemos plokštės jungtys
Jūsų modelio sistemos plokštės jungtys nurodytos toliau pateiktose iliustracijose ir lentelėje.
Nr.
Sistemos plokštės jungtys
Sistemos plokštės
etiketė
Spalva
Komponentas
1
PCI Express x16
X16PCIEXP
Juoda
Išplėtimo plokštės
2
PCI Express x4
X4PCIEXP
Juoda
Išplėtimo plokštės
3
Baterija
BAT
Juoda
Atmintinės modulis
4
DIMM2
DIMM2
Balta
Atmintinės modulis
5
DIMM1
DIMM1
Balta
Atmintinės modulis
6
SATA 3.0
SATA2
Šviesiai mėlyna
Optinis diskų įrenginys
7
M.2 SSD
SSD
Juodas
M.2 SSD atminties plokštelė
8
SATA 3.0
SATA1
Šviesiai mėlyna
Optinis diskų įrenginys
9
M.2 WLAN
WLAN
Juodas
M.2 WLAN plokštelė
10
SATA 3.0
SATA0
Tamsiai mėlyna
Pagrindinis standusis diskas
Sistemos plokštės jungtys
11
Sistemos atminties naujovinimas
Kompiuteris sukomplektuotas su dvigubo duomenų srauto 4 sinchroninės dinaminės laisvosios prieigos
atminties (DDR4-SDRAM) dviejų eilių atminties moduliais (DIMM).
Sistemos plokštėje esantys lizdai užpildyti bent vienu iš anksto įdiegtu atminties moduliu. Jei norite
panaudoti didžiausią galimą atminties kiekį, į sistemos plokštę galite įdėti iki 32 GB atminties,
sukonfigūruotos dirbti našiuoju dvigubo kanalo režimu.
Kad sistema tinkamai veiktų, DIMM moduliai turi atitikti šiuos reikalavimus:
●
pramonės standartas – 288 kontaktų
●
nebuferizuoti ir be ECC, PC4-17000, DDR4-2133 MHz-compliant
●
1,2 volto DDR4-SDRAM atminties moduliai
●
CAS delsa 15 DDR4, 2133 MHz (laiko sinchronizavimas 15-15-15)
●
būtina JEDEC SPD informacija
Kompiuteris palaiko:
●
512 Mb, 1 Gb, 2 Gb ir 4 Gb atminties technologijas be ECC funkcijos;
●
vienpusius ir dvipusius atminties modulius;
●
atminties modulius, sukonstruotus su x8 ir x16 DDR įrenginiais; atminties moduliai, sukonstruoti su x4
SDRAMS – nepalaikomi.
PASTABA:
Įdėjus nepalaikomus atminties modulius, sistema blogai veikia.
Atminties modulio įdėjimas
Sistemos plokštėje yra du atminties lizdai – po vieną lizdą viename kanale. Lizdai pažymėti DIMM1 ir DIMM2.
Lizdas DIMM1 veikia atminties kanale B. Lizdas DIMM2 veikia atminties kanale A.
Sistema automatiškai veiks vieno kanalo, dvigubo kanalo arba lanksčiuoju režimu, priklausomai nuo to, kaip
įdėti DIMM moduliai.
PASTABA: Viengubo kanalo ir nesubalansuoto dvigubo kanalo atminties konfigūracija gali suprastinti
grafikos kokybę.
12
●
Sistema veiks vieno kanalo režimu, jei DIMM lizdai užpildyti tik viename kanale.
●
Sistema veiks didesniu efektyvumu pasižyminčiu dvigubo kanalo režimu, jeigu visa A kanalo DIMM
atminties talpa bus lygi visai B kanalo DIMM atminties talpai. Atsižvelgiant į kanalus, įrenginio
technologija ir plotis gali skirtis. Pvz., jeigu A kanalas yra užpildytas dviem 1 GB DIMM moduliais, o B
kanalas užpildytas vienu 2 GB DIMM moduliu, sistema veiks dviejų kanalų režimu.
●
Sistema veiks lanksčiuoju režimu, jeigu visa A kanalo DIMM atminties talpa nebus lygi visai B kanalo
DIMM atminties talpai. Sistemai veikiant lanksčiuoju režimu, mažiausiu atminties kiekiu užpildytas
kanalas nurodo visą atminties kiekį, skirtą dvigubam kanalui. Likęs kiekis priskiriamas vienam kanalui.
Kad greitis būtų optimalus, kanalus reikia subalansuoti taip, kad didžiausias atminties kiekis būtų
paskirstytas dviem kanalams. Jei viename kanale bus daugiau atminties nei kitame, didesnis kiekis
turėtų būti priskirtas A kanalui. Pavyzdžiui, jei lizdus užpildysite vienu 2 GB DIMM ir trimis 1 GB DIMM
moduliais, A kanalas turėtų būti užpildytas 2 GB DIMM ir vienu 1 GB DIMM, o B kanalas – kitais dviem
1 GB DIMM moduliais. Taip sukonfigūravus, 4 GB veiks kaip dvigubas kanalas, o 1 GB – kaip vienas
kanalas.
●
Bet kuriuo režimu maksimalų veikimo greitį sąlygoja lėčiausias sistemos DIMM modulis.
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
SVARBU: norėdami pašalinti ar įdėti atminties modulį, prieš tai privalote atjungti maitinimo laidą ir palaukti
apie 30 sekundžių, kad sistemoje nebebūtų įtampos. Jei kompiuteris įjungtas į veikiantį kintamosios srovės
lizdą, atminties moduliuose yra įtampa, nepriklausomai nuo to, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas.
Atminties moduliai arba sistemos plokštė gali būti nepataisomai sugadini, jei juos dedant ar išimant,
moduliuose yra įtampa.
Atminties modulių lizdai turi paauksuotus metalinius kontaktus. Atnaujinant atmintį svarbu naudoti atminties
modulius su paauksuotais metaliniais kontaktais, nes jie apsaugo nuo korozijos ir (arba) oksidacijos,
kylančios dėl nesuderinamų metalų kontakto.
Statinis elektros krūvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomų plokščių elektroninius komponentus. Prieš
atlikdami šiuos veiksmus, iškraukite statinį elektros krūvį trumpai paliesdami įžemintą metalinį objektą.
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Elektrostatinė iškrova“ 40 puslapyje.
Dirbdami su atminties moduliu, nelieskite jo kontaktų. Taip galite sugadinti modulį.
1.
Išimkite / atkabinkite visus saugos įrenginius, trukdančius atidaryti kompiuterio dėžę.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba nuo jo atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pvz., kompaktinius diskus
arba USB atmintukus.
3.
Tinkamai išjunkite kompiuterį per operacinę sistemą ir po to išjunkite visus išorinius įrenginius.
4.
Iš kintamosios srovės lizdo ištraukite maitinimo laidą ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
SVARBU: norėdami pašalinti ar įdėti atminties modulį, prieš tai privalote atjungti maitinimo laidą ir
palaukti apie 30 sekundžių, kad sistemoje nebebūtų įtampos. Jei kompiuteris įjungtas į veikiantį
kintamosios srovės lizdą, atminties moduliuose yra įtampa, nepriklausomai nuo to, ar kompiuteris
įjungtas, ar išjungtas. Atminties moduliai arba sistemos plokštė gali būti nepataisomai sugadini, jei juos
dedant ar išimant, moduliuose yra įtampa.
5.
Nuimkite kompiuterio korpuso dangtį.
PERSPĖJIMAS!
Kad nenusidegintumėte, nelieskite vidinių sistemos komponentų, kol jie neatvėso.
Sistemos atminties naujovinimas
13
6.
Atidarykite abu atminties modulio lizdo skląsčius (1) ir įdėkite atminties modulį į lizdą (2). Įspauskite
modulį į lizdą ir įsitikinkite, kad modulis visiškai įstumtas ir tinkamai pritvirtintas. Įsitikinkite, kad
skląsčiai yra uždaryti (3).
PASTABA: Atminties modulį įdėti galima tik vienu būdu. Atitaikykite griovelį atminties modulyje su
iškyša atminties modulio lizde.
Užpildykite visus juodus DIMM lizdus prieš pradedant naudoti baltus DIMM lizdus.
Norėdami pasiekti maksimalų našumą, atmintį po lizdus paskirstykite taip, kad A ir B kanaluose būtų
kuo vienodesnis atminties kiekis.
7.
Norėdami įdiegti daugiau modulių, pakartokite 6 veiksmą.
8.
Vėl uždėkite kompiuterio korpuso dangtį.
9.
Prijunkite maitinimo laidą ir visus išorinius įrenginius, tada įjunkite kompiuterį. Kompiuteris turėtų
automatiškai atpažinti papildomą atmintį.
10. Užfiksuokite visus saugos įrenginius, kurie buvo atkabinti nuimant korpuso dangtį.
14
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
Plėtimo plokštės išėmimas ir įdėjimas
Kompiuteryje yra vienas plėtimo lizdas „PCI Express x1“ ir vienas plėtimo lizdas „PCI Express x16“.
PASTABA:
Lizdai „PCI Express“ tinka tik žemo profilio plokštėms.
Į „PCI Express x16“ angą galima įdėti „PCI Express x1“, x4, x8 arba x16 plėtimo korteles.
Jei naudojamos dviejų režimų grafikos plokštės, pirma (pagrindinė) plokštė turi būti įstatyta į lizdą „PCI
Express x16“.
Norint išimti, pakeisti arba pridėti išplėtimo kortą:
1.
Išimkite / atkabinkite visus saugos įrenginius, kurie trukdo atidaryti kompiuterio dėžę.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Operacine sistema tinkamai išjunkite kompiuterį, tuomet išjunkite visus išorinius įrenginius.
4.
Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo tinklo lizdo ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
ĮSPĖJIMAS: Jei sistema yra įjungta į veikiantį kintamosios srovės lizdą, sisteminėje plokštėje visada
yra įtampa, neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas. Kad išvengtumėte vidinių
kompiuterio komponentų gedimo, turite ištraukti maitinimo laidą.
5.
Nuimkite kompiuterio prieigos skydelį. Žr. Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas 5 puslapyje.
6.
Raskite tinkamą neužimtą sisteminės plokštės plėtimo prievadą ir atitinkamą plėtimo lizdo dangtelį
galinėje kompiuterio korpuso dalyje.
7.
Atlenkite lizdo dangtelio atidarymo fiksatorių į atidarymo padėtį.
8.
Prieš dėdami išplėtimo plokštę, pašalinkite išplėtimo angos dangtelį arba išimkite įdėtą išplėtimo
plokštę.
Plėtimo plokštės išėmimas ir įdėjimas
15
PASTABA: Prieš išimdami įstatytą išplėtimo kortą, atjunkite kabelius, kurie gali būti prijungti prie
išplėtimo kortos.
16
a.
Jei plėtimo kortelę dedate į laisvą prievadą „PCI Express x1“, į galinio plėtimo lizdo dangtelio
skylutes (1) įkiškite plokščiąjį atsuktuvą ir judindami lizdo dangtelį pirmyn ir atgal atkabinkite jį
nuo korpuso (2).
b.
Jei ruošiatės išimti kortelę „PCI Express x1“, laikykite ją už abiejų galų ir atsargiai judinkite pirmyn
ir atgal, kol jungtys atsilaisvins nuo prievado. Plėtimo kortelę patraukite iš lizdo į viršų (1), tada
išimkite kortelę iš plėtimo lizdo dangtelio dėklo (2).
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
c.
9.
Jei norite išimti kortelę „PCI Express x16“, pastumkite galinėje plėtimo prievado dalyje esantį
fiksatorių tolyn nuo kortelės (1) ir atsargiai kortelę judinkite pirmyn ir atgal, kol jungtys atsilaisvins
nuo prievado. Pakelkite plėtimo kortelę tiesiai aukštyn (2), paskui tolyn nuo korpuso vidaus (3) ir ją
išimkite.
Išimtą plokštę laikykite antistatinėje pakuotėje.
10. Jei nededate naujos išplėtimo plokštės, uždenkite išplėtimo angą uždėdami dangtelį.
ĮSPĖJIMAS: Kad darbo metu būtų užtikrintas tinkamas vidinių komponentų aušinimas, išėmę
išplėtimo plokštę, turite ją pakeisti nauja arba uždėti išplėtimo angos dangtelį.
Plėtimo plokštės išėmimas ir įdėjimas
17
11. Norėdami įdėti naują plėtimo kortelę, laikykite ją virš sistemos plokštės plėtimo lizdo ir po to
pastumkite ją link galinės korpuso dalies (1), kad kortelės laikiklio susilygiuotų su lizdu galinėje korpuso
dalyje. Stumkite plokštę žemyn į sistemos plokštės išplėtimo lizdą (2).
PASTABA: Dedamą plėtimo kortelę tvirtai stumkite, kad visa jungtis tinkamai įsitvirtintų plėtimo
kortelės prievade.
12. Užlenkite lizdo dangtelio laikymo skląstį į vietą ir užfiksuokite plėtimo kortelę.
13. Jei reikia, prie įdėtos plokštės prijunkite išorinius kabelius. Jei reikia, prie sisteminės plokštės prijunkite
vidinius kabelius.
14. Įstatykite į vietą kompiuterio šoninį dangtį.
18
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
15. Prijunkite maitinimo laidą ir visus išorinius įrenginius, tada įjunkite kompiuterį.
16. Užfiksuokite visus saugos įrenginius, kurie buvo atkabinti nuimant šoninį dangtį.
17. Jei būtina, perkonfigūruokite kompiuterį.
Diskų įrenginių padėtys
1
Standžiojo disko skyrius
2
9,5 mm plonojo optinio diskų įrenginio skyrius
PASTABA:
Diskų įrenginių konfigūracija jūsų kompiuteryje gali skirtis nuo čia parodytos.
Jei norite patikrinti kompiuterio saugojimo įrenginių tipą ir talpą, paleiskite programą Computer Setup
(Kompiuterio sąranka).
Diskų įrenginių išėmimas ir įdėjimas
Norėdami įdėti diskus, laikykitės šių pateikiamų rekomendacijų.
●
Pagrindinis „Serial ATA“ (SATA) standusis diskas turi būti sujungtas su tamsiai mėlynos spalvos
pagrindine SATA jungtimi, kuri sisteminėje plokštėje paženklinta užrašu SATA0.
●
Prijunkite optinį diskų įrenginį prie sisteminės plokštės šviesiai mėlynos jungties SATA, pažymėtos
SATA1.
Diskų įrenginių padėtys
19
ĮSPĖJIMAS:
Kaip išvengti duomenų praradimo ir žalos kompiuteriui arba diskų įrenginiui:
Jei norite įdėti arba išimti diskų įrenginį, tinkamai išjunkite operacinę sistemą, išjunkite kompiuterį ir
ištraukite maitinimo laidą. Nemėginkite išimti diskų įrenginio, kai kompiuteris įjungtas arba veikia budėjimo
režimu.
Prieš imdami diskų įrenginį rankomis, iškraukite statinį elektros krūvį. Imdami diskų įrenginį rankomis
stenkitės neliesti jungties. Išsamesnės informacijos, kaip išvengti žalos dėl elektrostatinės iškrovos, rasite
„Elektrostatinė iškrova“ 40 puslapyje.
Atsargiai elkitės su diskais: Nenumeskite jo.
Dėdami diskų įrenginį nenaudokite per daug jėgos.
Stenkitės, kad ant standžiojo disko nepatektų skysčių. Saugokite nuo labai aukštos ar žemos temperatūros ir
produktų, sukuriančių magnetinius laukus, tokių kaip monitoriai arba garsiakalbiai.
Jei diskų įrenginį reikia siųsti paštu, įpakuokite jį į plastikinę medžiagą su oro pūslelėmis ar kitą apsauginę
pakuotę ir pažymėkite ją „Fragile: Handle With Care“ (Dūžta: elgtis atsargiai).
9,5 mm plonojo optinio diskų įrenginio išėmimas
ĮSPĖJIMAS:
Visos laikmenos turi būti išimtos iš diskų įrenginio prieš išimant diskų įrenginį iš kompiuterio.
1.
Nuimkite arba atjunkite visus saugos įrenginius, kurie neleidžia atidaryti kompiuterio.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius
prietaisus.
4.
Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
ĮSPĖJIMAS: Neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas, kai maitinimo laidas įjungtas į
veikiantį elektros lizdą, sistemos plokštėje yra įtampa. Kad išvengtumėte vidinių komponentų
pažeidimų, turite ištraukti maitinimo laidą.
20
5.
Nuimkite kompiuterio prieigos skydelį. Žr. Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas 5 puslapyje.
6.
Atjunkite maitinimo (1) ir duomenų perdavimo laidus (2) nuo optinio diskų įrenginio galinės dalies.
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
7.
Paspauskite atidarymo svirtį, esančią diskų įrenginio galinėje dalyje (1), po to diskų įrenginį išstumkite
pro priekinį dangtelį (2).
9,5 mm plonojo optinio diskų įrenginio įdėjimas
1.
Nuimkite arba atjunkite visus saugos įrenginius, kurie neleidžia atidaryti kompiuterio.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius
prietaisus.
4.
Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
ĮSPĖJIMAS: Neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas ar išjungtas, kai maitinimo laidas įjungtas į
veikiantį elektros lizdą, sistemos plokštėje yra įtampa. Kad išvengtumėte vidinių komponentų
pažeidimų, turite ištraukti maitinimo laidą.
5.
Nuimkite kompiuterio prieigos skydelį. Žr. Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas 5 puslapyje.
6.
Jei diskų įrenginį norite įdėti į skyrių, uždengtą dangtelio įdėklu, nuimkite priekinį dangtelį ir išimkite
dangtelio įdėklą. Daugiau informacijos rasite skyriuje Plonojo optinio diskų įrenginio dangtelio įdėklo
nuėmimas 8 puslapyje.
Diskų įrenginių išėmimas ir įdėjimas
21
22
7.
Mažą atidarymo fiksatoriaus kištuką sulygiuokite su mažomis skylutėmis diskų įrenginio šone ir tvirtai
užspauskite fiksatorių ant diskų įrenginio.
8.
Per priekinį dangtelį iki galo stumkite optinį diskų įrenginį į įrenginio skyrių (1), kol jis užsifiksuos vietoje
(2).
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
9.
Įjunkite maitinimo (1) ir duomenų perdavimo (2) kabelius į jungtis, esančias galinėje diskų įrenginio
dalyje.
10. Kitą duomenų laido antgalį prijunkite prie sisteminės plokštės šviesiai mėlynos jungties SATA,
pažymėtos SATA1.
PASTABA: Sisteminės plokštės diskų įrenginių jungtys nurodytos Sistemos plokštės jungtys
11 puslapyje paveikslėlyje.
11. Jei priekinis dangtelis buvo nuimtas, vėl jį uždėkite.
12. Uždėkite kompiuterio prieigos skydelis.
13. Prijunkite maitinimo laidą ir kitus išorinius įrenginius, tada įjunkite kompiuterį.
14. Užrakinkite visus saugos įrenginius, kurie buvo atjungti nuimant šoninį dangtį.
Standžiojo disko išėmimas ir įdėjimas
PASTABA: Prieš išimdami seną standųjį diską nepamirškite pasidaryti atsarginių duomenų kopijų, kad
galėtumėte duomenis perkelti į naują standųjį diską.
1.
Išimkite / atkabinkite visus saugos įrenginius, kurie trukdo atidaryti kompiuterio dėžę.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Operacine sistema tinkamai išjunkite kompiuterį, tuomet išjunkite visus išorinius įrenginius.
4.
Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo tinklo lizdo ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
ĮSPĖJIMAS: Jei sistema yra įjungta į veikiantį kintamosios srovės lizdą, sisteminėje plokštėje visada
yra įtampa, neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas. Kad išvengtumėte vidinių
kompiuterio komponentų gedimo, turite ištraukti maitinimo laidą.
5.
Nuimkite kompiuterio prieigos skydelį. Žr. Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas 5 puslapyje.
Diskų įrenginių išėmimas ir įdėjimas
23
24
6.
Atjunkite maitinimo (1) ir duomenų perdavimo laidus (2) nuo optinio diskų įrenginio galinės dalies.
7.
Paspauskite atidarymo svirtį, esančią diskų įrenginio galinėje dalyje (1), po to diskų įrenginį išstumkite
pro priekinį dangtelį (2).
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
8.
Atjunkite maitinimo (1) ir duomenų perdavimo laidus (2) nuo standžiojo diskų įrenginio galinės dalies.
9.
Paspauskite į vidų disko kasetės atidarymo fiksatorių (1), disko kasetę atlenkite aukštyn (2) ir tada
stumkite disko kasetės šone esančius fiksatorius iš korpuso (3).
10. Išimkite standųjį diską iš disko kasetės.
●
Jei ruošiatės išimti 3,5 colio standųjį diską, išsukite keturis varžtus, kuriais diskų įrenginys
prisuktas prie disko kasetės (1), tada išstumkite diską iš kasetės (2).
Diskų įrenginių išėmimas ir įdėjimas
25
●
Jei ruošiatės išimti 2,5 colio standųjį diską, išsukite keturis varžtus, kuriais diskų įrenginys
prisuktas prie disko kasetės (1), paskui išstumkite diską (2).
11. Įdėkite naują diskų įrenginį į disko kasetę.
●
Jei ruošiatės dėti 3,5 colio standųjį diską, įstumkite diskų įrenginį į disko kasetę (1) ir prisukite
diską keturiais standartiniais 6-32 varžtais (2).
PASTABA:
26
Keturios 3,5 colio standžiojo disko varžtų skylės disko kasetės viršuje pažymėtos „A“.
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
●
Jei ruošiatės dėti 2,5 colio standųjį diską, įstumkite diskų įrenginį į disko kasetę (1) ir prisukite
diską keturiais metriniais M3 varžtais (2).
PASTABA:
Keturios 2,5 colio standžiojo disko varžtų skylės disko kasetės viršuje pažymėtos „B“.
Diskų įrenginių išėmimas ir įdėjimas
27
12. Laikykite diskų kasetę pavertę kampu ir įstatykite disko kasetės šone esančius fiksatorius į plyšelius
korpuse (1), o tada įstatykite kitą diskų kasetės pusę, kad fiksatorius užsifiksuotų už korpuso (2).
13. Prijunkite maitinimo (1) ir duomenų perdavimo laidus (2) prie optinio diskų įrenginio galinės dalies.
28
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
14. Per priekinį dangtelį iki galo stumkite optinį diskų įrenginį į įrenginio skyrių (1), kol jis užsifiksuos vietoje
(2).
15. Įjunkite maitinimo (1) ir duomenų perdavimo (2) kabelius į jungtis, esančias galinėje diskų įrenginio
dalyje.
16. Vėl uždėkite šoninį dangtį.
17. Prijunkite maitinimo laidą ir visus išorinius įrenginius, tada įjunkite kompiuterį.
18. Užrakinkite visus saugos įrenginius, kurie buvo atjungti nuimant šoninį dangtį.
Diskų įrenginių išėmimas ir įdėjimas
29
Saugos užrakto uždėjimas
Toliau ir kituose puslapiuose pavaizduotą saugos užraktą galima naudoti kompiuteriui apsaugoti.
Apsauginis kabelis
Spyna
30
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
HP verslo kompiuterių apsauginis užraktas V2
1.
Prie kokio nors nejudinamo daikto apsauginiu kabeliu užriškite kilpą.
2.
Apsauginio kabelio tvirtinimo detalę tinkamais varžtais (įsigyjami atskirai) (1) pritvirtinkite prie darbo
stalo, tada ant kabelio tvirtinimo detalės uždėkite dangtelį (2).
PASTABA: Šis veiksmas nėra būtinas, jei prie nejudinamo daikto apsauginiu kabeliu užrišote kilpą, kaip
parodyta 1 veiksmo iliustracijoje.
Saugos užrakto uždėjimas
31
3.
Apsauginį kabelį prakiškite pro kabelio tvirtinimo detalę.
PASTABA: Šis veiksmas nėra būtinas, jei prie nejudinamo daikto apsauginiu kabeliu užrišote kilpą, kaip
parodyta 1 veiksmo iliustracijoje.
4.
32
Jei jūsų darbo vietoje yra monitorius ir jį norite apsaugoti, išskleiskite į šalis dvi į žirkles panašaus
fiksatoriaus dalis ir įkiškite fiksatorių į saugos skylutę, esančią galinėje monitoriaus dalyje (1), vėl
suglauskite dvi minėtas fiksatoriaus dalis, kad fiksatorius tvirtai laikytųsi vietoje (2), o tada pro patį
monitoriaus fiksatoriaus centrą prakiškite kabelio kreiptuvą (3).
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
5.
Apsauginį kabelį prakiškite pro kabelio kreiptuvą, pritaisytą ant monitoriaus.
6.
Priedo laido tvirtinimo detalę tinkamu varžtu (įsigyjamas atskirai) (1) pritvirtinkite prie darbo stalo, o
tada į patį tvirtinimo detalės centrą įstatykite priedo laidą (2).
Saugos užrakto uždėjimas
33
34
7.
Apsauginį kabelį prakiškite pro priedo laido tvirtinimo detalėje esančias skylutes.
8.
Pateiktu varžtu užraktą prisukite prie korpuso.
2 skyrius Aparatūros plėtojimas
9.
Įkiškite apsauginio kabelio galą su kištuku į užraktą (1) ir įspauskite mygtuką, (2) kad užraktas
užsirakintų. Užraktas atrakinamas pridėtu raktu.
10. Kai atliksite visus veiksmus, visi jūsų darbo stoties įrenginiai bus tinkamai užfiksuoti.
Saugos užrakto uždėjimas
35
A
Baterijos keitimas
Kartu su kompiuteriu gaunamos baterijos tiekia maitinimą realaus laiko laikrodžiui. Jei keisite bateriją,
naudokite baterijas, atitinkančias gamintojo įdėtąsias kompiuteryje. Kompiuteris parduodamas su 3 voltų
ličio plokščiaisiais baterijų elementais.
PERSPĖJIMAS! Kompiuteryje yra vidinė ličio mangano dioksido baterija. Netinkamai naudojant bateriją kyla
gaisro ir nusideginimo rizika. Jei norite sumažinti susižeidimo riziką:
Nebandykite iš naujo įkrauti baterijos.
Nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje.
Neardykite, nespauskite, neperdurkite, netrumpinkite išorinių kontaktų bei saugokite nuo ugnies ir vandens.
Bateriją keiskite tik šiam produktui HP nurodyta atsargine baterija.
ĮSPĖJIMAS: Prieš keičiant bateriją svarbu išsaugoti kompiuterio CMOS nustatymų atsarginę kopiją. Išimant
arba keičiant bateriją CMOS nustatymai bus panaikinti.
Statinis elektros krūvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos įrangos elektroninius komponentus. Prieš
atlikdami šiuos veiksmus, iškraukite statinį elektros krūvį trumpai paliesdami įžemintą metalinį objektą.
PASTABA: Ličio baterijų eksploatavimo laikotarpis gali būti prailgintas įjungus kompiuterį į veikiantį
kintamosios srovės lizdą sienoje. Ličio baterijos naudojamos tik tada, kai kompiuteris NEPRIJUNGTAS prie
kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
HP rekomenduoja vartotojams perdirbti elektroninę aparatūrą, HP originalias spausdintuvų kasetes bei
pakartotinai įkraunamas baterijas. Daugiau informacijos apie perdirbimo programas ieškokite adresu
http://www.hp.com/recycle.
1.
Nuimkite arba atjunkite visus saugos įrenginius, kurie neleidžia atidaryti kompiuterio.
2.
Iš kompiuterio išimkite arba atjunkite visas keičiamąsias laikmenas, pavyzdžiui, kompaktinius diskus
arba USB atmintinės įrenginius.
3.
Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius
prietaisus.
4.
Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
ĮSPĖJIMAS: Neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas, kai maitinimo laidas įjungtas į
veikiantį elektros lizdą, sistemos plokštėje yra įtampa. Kad išvengtumėte vidinių komponentų
pažeidimų, turite ištraukti maitinimo laidą.
5.
Nuimkite kompiuterio prieigos skydelį. Žr. Kompiuterio prieigos skydelio nuėmimas 5 puslapyje.
6.
Išimkite disko kasetę.
7.
Raskite bateriją ir baterijos laikiklį pagrindinėje plokštėje.
PASTABA: Kai kuriuose kompiuterių modeliuose, kad pasiektumėte bateriją, gali tekti nuimti vidinį
komponentą.
8.
Atsižvelgdami į baterijos laikiklio tipą sisteminėje plokštėje ir vadovaudamiesi viena šių instrukcijų,
pakeiskite bateriją.
1 tipas
36
Priedas A Baterijos keitimas
a.
Išimkite bateriją iš laikiklio.
b.
Teigiama puse aukštyn įstumkite bateriją, kurią keičiate, į vietą. Baterijos laikiklis automatiškai
pritvirtina bateriją tinkamoje padėtyje.
2 tipas
a.
Jei norite išimti bateriją iš laikiklio, suspauskite metalinius gnybtus, esančius virš vienos baterijos
krašto (1). Kai maitinimo elementas iššoks, ištraukite jį (2).
37
b.
Jei norite įdėti naują bateriją, teigiama puse aukštyn įstumkite vieną keičiamos baterijos kraštą po
laikiklio krašteliu (1). Paspauskite kitą kraštą žemyn, kol gnybtai spragtelės virš kito baterijos
krašto (2).
3 tipas
a.
Atitraukite bateriją laikantį spaustuką (1) ir išimkite bateriją (2).
b.
Įdėkite naują bateriją ir pastumkite spaustuką į vietą.
PASTABA:
9.
Pakeitę bateriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir baikite procedūrą.
Įstatykite į vietą kompiuterio šoninį dangtį.
10. Prijunkite maitinimo laidą ir visus išorinius įrenginius, tada įjunkite kompiuterį.
38
Priedas A Baterijos keitimas
11. Naudodamiesi programa Computer Setup (Kompiuterio sąranka) iš naujo nustatykite laiką ir datą, savo
slaptažodžius ir kitus ypatingus sistemos nustatymus.
12. Užrakinkite visus saugos įrenginius, kurie buvo atjungti nuimant šoninį kompiuterio dangtį.
39
B
Elektrostatinė iškrova
Statinės elektros iškrova nuo piršto ar kito laidininko gali sugadinti pagrindines plokštes arba kitus statinei
elektrai jautrius įrenginius. Tokio pobūdžio neigiamas poveikis gali sumažinti numatytąjį prietaiso
eksploatavimo laiką.
Apsauga nuo elektrostatinio krūvio pažeidimų
Jei norite apsisaugoti nuo elektrostatinės iškrovos, atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus:
●
Venkite liesti rankomis laikydami ir transportuodami produktus antistatinėse dėžėse.
●
Elektrostatiniam krūviui jautrias dalis laikykite dėžėse, kol jos bus nuvežtos į nestatiškas darbo vietas.
●
Prieš išimdami iš dėžių, padėkite dalis ant įžeminto paviršiaus.
●
Nelieskite kojelių, laidų ar schemų.
●
Liesdami statiniam krūviui jautrius komponentus arba mazgus būkite tinkamai įsižeminę.
Įžeminimo būdai
Yra keli įžeminimo būdai. Liesdami arba įtaisydami elektrostatiniam krūviui jautrias dalis naudokite vieną ar
kelis iš šių būdų:
●
Naudokite riešo dirželį, kurį įžeminimo laidas sujungia su įžeminta darbo vieta arba kompiuterio
korpusu. Riešų dirželiai yra lankstūs dirželiai, kurių įžeminimo laidų varža mažiausiai 1 megaomas +/10 procentų. Norėdami, kad įžeminimas būtų tinkamas, dėvėkite dirželį, priglundantį prie odos.
●
Stovimose darbo vietose naudokite kulnų, kojų pirštų arba batų dirželius. Stovėdami ant laidžių grindų
arba sklaidančių kilimėlių dėvėkite dirželius ant abiejų pėdų.
●
Naudokite laidžius surinkimo įrankius.
●
Naudokite nešiojamuosius surinkimo komplektus su sulankstomu statinį krūvį sklaidančiu darbo
kilimėliu.
Jei neturite siūlomų naudoti priemonių tinkamam įžeminimui, kreipkitės į HP įgaliotuosius agentus,
platintojus arba paslaugų teikėjus.
PASTABA: Jei reikia daugiau informacijos apie statinę elektrą, kreipkitės į HP įgaliotąjį agentą, platintoją
arba paslaugų teikėją.
40
Priedas B Elektrostatinė iškrova
C
Kompiuterio eksploatavimo
rekomendacijos, reguliari priežiūra ir
paruošimas gabenti
Kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos ir kasdienė
priežiūra
Vadovaudamiesi šiais nurodymais teisingai nustatykite ir prižiūrėkite kompiuterį ir monitorių:
●
Saugokite kompiuterį nuo pernelyg didelės drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir didelio karščio ar
šalčio.
●
Pastatykite kompiuterį ant tvirto lygaus paviršiaus. Palikite 10,2 cm (4 colių) tarpą už visų ventiliuojamų
kompiuterio ir virš monitoriaus pusių orui cirkuliuoti.
●
Niekada neapribokite oro srovės į kompiuterį uždengdami ventiliacijos ar oro įtraukimo angas. Nedėkite
klaviatūros pagrindu žemyn tiesiai priešais kompiuterį, nes tai taip pat apriboja oro cirkuliaciją.
●
Niekada nenaudokite kompiuterio, jei pašalintas šoninis jo skydas arba bet kuris išplėtimo lizdo dangtis.
●
Nekraukite kompiuterių vienas ant kito ir nestatykite jų taip arti, kad vieno įkaitintas oras patektų į kitą.
●
Jei reikia dirbti į atskirą dėklą įdėtu kompiuteriu, dėklas turi būti su įtraukimo ir išpūtimo ventiliacinėmis
angomis, o dirbant taikomos tos pačios anksčiau iš vardintos nuorodos.
●
Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviatūros nepatektų skysčių.
●
Niekada neuždenkite monitoriaus ventiliacijos angų.
●
Įdiekite arba įjunkite operacinės sistemos ar kitos programinės įrangos maitinimo valdymo funkcijas,
įskaitant miego būsenas.
●
Išjunkite kompiuterį prieš atlikdami tokius veiksmus:
●
Kai reikia, valykite kompiuterio išorę minkštu, drėgnu skudurėliu. Nuo valymo priemonių gali blukti
spalva arba gadintis paviršius.
●
Reguliariai išvalykite ant visų kompiuterio pusių esančias ventiliacines angas. Pūkeliai, dulkės ir kiti
svetimkūniai gali užblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliaciją.
Kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos ir kasdienė priežiūra
41
Optinio diskų įrenginio atsargumo priemonės
Naudodami ar valydami optinių diskų įrenginį būtinai atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas.
Naudojimas
●
Nejudinkite įrenginio naudojimo metu. Dėl to gali sutrikti skaitymas.
●
Saugokite įrenginį nuo staigių temperatūros pokyčių, nes įrenginio viduje gali kondensuotis vanduo. Jei
temperatūra staiga pasikeičia, kol įrenginys įjungtas, maitinimą išjunkite ne anksčiau kaip po valandos.
Jei iš karto naudosite įrenginį, jis gali blogai skaityti.
●
Nelaikykite diskų įrenginio vietoje, kurioje gali būti labai drėgna, aukšta arba žema temperatūra, taip pat
ten, kur įrenginį gali pasiekti mechaniniai vibravimai arba tiesioginiai saulės spinduliai.
Valymas
●
Priekinę pusę valykite minkštu sausu skudurėliu arba minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu švelniu
valiklio tirpalu. Niekada nepurkškite valymo skysčių tiesiai ant įrenginio.
●
Stenkitės nenaudoti jokių tirpiklių, pavyzdžiui, alkoholio arba benzolo, kurie gali sugadinti paviršių.
Sauga
Jei koks nors daiktas ar skystis patektų į diskų įrenginį, nedelsdami išjunkite kompiuterį ir perduokite
įgaliotajam HP paslaugų teikėjui patikrinti.
Paruošimas gabenti
Ruošdamiesi siųsti kompiuterį, vadovaukitės šiais patarimais:
1.
Padarykite standžiajame diske esančių failų atsargines kopijas į išorinį saugojimo įrenginį. Užtikrinkite,
kad laikomos ar vežamos atsarginių kopijų laikmenos nebūtų veikiamos elektrinių ar magnetinių
impulsų.
PASTABA:
Išjungus sistemos maitinimą, standusis diskas automatiškai užsirakina.
2.
Išimkite ir saugokite visas išimamas laikmenas.
3.
Išjunkite kompiuterį ir išorinius jo įrenginius.
4.
Ištraukite maitinimo kabelį iš lizdo, tada iš kompiuterio.
5.
Atjunkite sistemos komponentus ir išorinius prietaisus nuo jų maitinimo šaltinių, tada nuo kompiuterio.
PASTABA: Prieš transportuodami kompiuterį patikrinkite, ar visos plokštės yra tinkamai įdėtos ir
įtvirtintos plokščių lizduose.
6.
42
Supakuokite sistemos komponentus ir išorinius įrenginius į jiems skirtas įpakavimo dėžes arba panašias
pakuotes, kuriose būtų pakankamai juos apsaugančios medžiagos.
Priedas C Kompiuterio eksploatavimo rekomendacijos, reguliari priežiūra ir paruošimas gabenti
D
Pritaikymas neįgaliesiems
HP kuria, gamina ir platina gaminius bei siūlo paslaugas, tinkančias visiems, įskaitant ir žmones su negalia,
kuriems siūlomi atskiri įrenginiai arba įrenginiai su atitinkamais pagalbiniais priedais.
Palaikomos pagalbinės technologijos
HP produktai palaiko daugybę operacinės sistemos pagalbinių technologijų ir šie produktai gali būti
sukonfigūruoti taip, kad būtų galima dirbti naudojant papildomas pagalbines technologijas. Norėdami rasti
daugiau informacijos apie pagalbines funkcijas, naudokite įrenginio paieškos funkciją.
PASTABA: Daugiau informacijos apie konkretų pagalbinių technologijų produktą gausite susisiekę su klientų
pagalbos tarnyba.
Kreipimasis į palaikymo tarnybą
Mes nuolat tobuliname mūsų gaminių ir paslaugų pritaikymo neįgaliesiems galimybes ir laukiame atsiliepimo
iš naudotojų. Jei esate nepatenkinti konkrečiu produktu arba norėtumėte išsakyti savo nuomonę apie
neįgaliesiems pritaikytas funkcijas, kurios jums pasirodė naudingos, skambinkite mums telefonu (888) 259
5707, nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. (MST laiko zona). Jei esate kurčias arba turite klausos
sutrikimų ir naudojate TRS / VRS / „WebCapTel“ telefoną, susisiekite su mumis, jei reikia techninės pagalbos
arba turite kokių nors klausimų dėl neįgaliesiems pritaikytos įrangos. Skambinkite mums telefonu +1 (877)
656 7058, nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. (Šiaurės Amerikos MST laiko zona).
PASTABA:
Pagalba teikiama tik anglų kalba.
Palaikomos pagalbinės technologijos
43
Rodyklė
A
atmintis
diegimas 12
lizdų užpildymas 12
M
montavimo rekomendacijos
N
nuėmimas
optinio diskų įrenginio dangtelis
8
B
baterijų keitimas 36
D
diegimas
baterija 36
diskų įrenginiai
diegimas 19
kabelių jungtys
vietos 19
O
optinis diskų įrenginys
atsargumo priemonės 42
diegimas 21
išėmimas 20
valymas 42
19
E
elektrostatinė iškrova, apsauga nuo
pažeidimų 40
G
galinio skydelio komponentai 3
I
išėmimas
baterija 36
kompiuterio korpuso dangtis 5
optinis diskų įrenginys 20
plėtimo plokštė 15
priekinis dangtelis 7
standusis diskas 23
įdėjimas
atmintis 12
diskų įrenginių kabeliai 19
kompiuterio korpuso dangtis 6
optinis diskų įrenginys 21
plėtimo plokštė 15
standusis diskas 23
K
kompiuterio eksploatavimo
rekomendacijos 41
kompiuterio statymas vertikaliai
44
Rodyklė
4
10
P
paruošimas gabenti 42
plėtimo plokštė
išėmimas 15
įdėjimas 15
prieigos skydelis
išėmimas 5
uždėjimas 6
priekinio dangtelio
įdėklo nuėmimas 8
priekinio skydelio komponentai
priekinis dangtelis
išėmimas 7
uždėjimas 9
pritaikymas neįgaliesiems 43
produkto ID vieta 3
2
S
sauga
HP verslo kompiuterių apsauginis
užraktas 31
trosinis užraktas 30
saugumas
spyna 30
serijos numerio vieta 3
sistemos plokštės jungtys 11
standžiojo disko
išėmimas 23
įdėjimas 23
U
užraktai
HP verslo kompiuterių apsauginis
užraktas 31
spyna 30
trosinis užraktas 30
V
ventiliacijos rekomendacijos
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising