HP | ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC | HP ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC Riistvara teatmik

HP ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC Riistvara teatmik
Riistvara teatmik
HP ProDesk 400 G5 SFF äriarvuti
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
Windows on ettevõtte Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk või kaubamärk USAs ja/või muudes riikides.
Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet
võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP
toodete ja teenuste garantiid on sätestatud
vastavate toodete ja teenustega kaasnevates
garantii lühiavaldustes. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil juhul
tõlgendada täiendava garantii pakkumisena.
HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või
toimetuslike vigade ega väljajätmiste eest.
Esimene trükk: mai 2018
Dokumendi number: L17240-E41
Tootemärkus
Tarkvara kasutamise tingimused
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
funktsioone, mis on enamiku mudelite puhul
samad. Mõni funktsioonidest ei pruugi teie
arvutis saadaval olla.
Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes
tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla
laadides või mis tahes muul viisil kasutades
nõustute, et olete kohustatud järgima HP
lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimusi.
Kui te litsentsilepingu tingimustega ei nõustu,
on ainuke teile saadaolev heastamisvahend
kogu selle toote (riistvara ja tarkvara)
kasutamata tagastamine 14 päeva jooksul
kogu raha tagasimakse taotlemiseks kooskõlas
müüja tagasimaksetingimustega.
Kõik funktsioonid ei ole kõigis Windowsi
väljaannetes või versioonides saadaval.
Süsteemid võivad vajada täiendatud ja/või
eraldi ostetud riistvara, draivereid, tarkvara või
BIOS-i värskendust, et Windowsi
funktsioonidest maksimumi võtta.
Operatsioonisüsteemi Windows 10
värskendatakse automaatselt. See funktsioon
on alati sisse lülitatud. Värskendamisel võivad
rakenduda teenusepakkuja hinnakiri ja
lisanõuded. Vt jaotist
http://www.microsoft.com.
Toote uusimate kasutusjuhendite nägemiseks
minge aadressile http://www.hp.com/support
ja järgige juhiseid, et leida oma toode. Seejärel
klõpsake valikut User Guides
(Kasutusjuhendid).
Lisateabe saamiseks või kogu arvuti hinna
ulatuses tagasimakse taotlemiseks võtke
ühendust müüjaga.
Ohutusmärkus
HOIATUS! Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke arvutit
kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval tasasel alusel.
Jälgige, et mõni muu kõva (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip või riietusese) objekt ei
blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvuti kasutamisel
vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või riietusese). Arvuti ja
vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiaseadmete rahvusvahelises ohutusstandardis International
Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) sätestatud välispinna temperatuuri
nõuetele.
iii
iv
Ohutusmärkus
Teadmiseks selle juhendi kasutajale
See juhend sisaldab põhiteavet HP ProDesk äriarvuti täiendamise kohta.
HOIATUS!
Tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramisel võib tulemuseks olla surm või raske vigastus.
ETTEVAATUST.
vigastus.
Tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramisel võib tulemuseks olla kerge või mõõdukas
NB! Tähistab teavet, mida peetakse oluliseks, kuid mis ei ole seotud ohtudega (nt vara kahjustamisega
seotud teated). Teatis hoiatab kasutajat, et kui toimingut ei järgita täpselt nii, nagu on kirjeldatud, võib see
põhjustada andmekadu või kahjustada riistvara või tarkvara. Sisaldab ühtlasi olulist teavet, mis selgitab
kontseptsiooni või aitab ülesande lõpetada.
MÄRKUS.
Sisaldab lisateavet, mis rõhutab või täiendab põhiteksti olulisi punkte.
NÄPUNÄIDE. Pakub kasulikke vihjeid, mis aitavad ülesannet lõpetada.
v
vi
Teadmiseks selle juhendi kasutajale
Sisukord
1 Toote funktsioonid ........................................................................................................................................ 1
Standardkonfiguratsiooni võimalused .................................................................................................................. 1
Esipaneeli komponendid ....................................................................................................................................... 2
Tagapaneeli komponendid .................................................................................................................................... 3
Seerianumbri asukoht ........................................................................................................................................... 3
2 Riistvaratäiendused ...................................................................................................................................... 4
Hooldatavad funktsioonid ..................................................................................................................................... 4
Ettevaatusabinõud ja hoiatused ........................................................................................................................... 4
Arvuti külgpaneeli eemaldamine .......................................................................................................................... 5
Arvuti külgpaneeli tagasipanek ............................................................................................................................. 6
Esipaneeli eemaldamine ........................................................................................................................................ 7
Õhukese optilise draivi ehisplaadi eemaldamine .................................................................................................. 8
Esipaneeli tagasipanek .......................................................................................................................................... 9
Desktop-konfiguratsiooni muutmine tower-konfiguratsiooniks ...................................................................... 10
Emaplaadi konnektorid ....................................................................................................................................... 11
Süsteemimälu täiendamine ................................................................................................................................ 12
Mälumooduli paigaldamine ............................................................................................................... 12
Laienduskaardi eemaldamine või paigaldamine ................................................................................................ 15
Kettaseadmete asukohad .................................................................................................................................... 19
Draivide eemaldamine ja paigaldamine .............................................................................................................. 19
Õhukese 9,5 mm optilise draivi eemaldamine ................................................................................. 20
Õhukese 9,5 mm optilise draivi paigaldamine .................................................................................. 21
Kõvaketta eemaldamine ja tagasipanek .......................................................................................... 23
Turvaluku paigaldamine ...................................................................................................................................... 30
Turvakaabli lukk ................................................................................................................................ 30
Tabalukk ............................................................................................................................................ 30
Turvalukk HP Business PC Security Lock V2 ..................................................................................... 31
Lisa A Patarei vahetamine ............................................................................................................................... 36
Lisa B Elektrostaatiline lahendus .................................................................................................................... 40
Elektrostaatilise kahju vältimine ......................................................................................................................... 40
Maandamise viisid ............................................................................................................................................... 40
vii
Lisa C Juhised arvutiga töötamiseks, tavahooldus ja transpordiks ettevalmistamine .......................................... 41
Juhised arvutiga töötamiseks ja tavahooldus .................................................................................................... 41
Optilise kettaseadme ettevaatusabinõud ........................................................................................................... 42
Töötamine ......................................................................................................................................... 42
Puhastamine ..................................................................................................................................... 42
Ohutus ............................................................................................................................................... 42
Transpordiks ettevalmistamine .......................................................................................................................... 42
Lisa D Juurdepääsetavus ................................................................................................................................ 43
Toetatud abitehnoloogiad ................................................................................................................................... 43
Kuidas meie toega ühendust võtta ..................................................................................................................... 43
Tähestikuline register ..................................................................................................................................... 44
viii
1
Toote funktsioonid
Standardkonfiguratsiooni võimalused
Funktsioonid võivad mudeliti erineda. Tugiteenuse saamiseks ja teie arvutimudeli riistvara ja tarkvara kohta
lisateabe saamiseks käivitage utiliit HP Support Assistant.
MÄRKUS.
(külili).
Seda arvutimudelit saab kasutada tower-konfiguratsioonis (tornina) või desktop-kofiguratsioonis
Standardkonfiguratsiooni võimalused
1
Esipaneeli komponendid
Draivi konfiguratsioon võib mudeliti erineda. Mõnel mudelil katab õhukese optilise draivi sahtlit ehisplaat.
1
Õhuke optiline draiv (valikuline)
4
Heliväljundi (kõrvaklappide) / helisisendi (mikrofoni)
liitpesa
2
Mälukaardi lugeja
5
Kõvaketta aktiivsuse märgutuli
3
USB SuperSpeed pordid (2)
6
Kaheasendiline toitelüliti
*See port ühendab USB-seadme, pakub kiiret andmeedastust ja laeb seadmeid (mobiiltelefoni, kaamerat, tegevuse jälgijat
või nutikella) ka siis, kui arvuti on väljas.
MÄRKUS.
2
Kui seade ühendatakse liitpesasse, kuvatakse dialoogiboks. Valige ühendatud seadme tüüp.
Peatükk 1 Toote funktsioonid
Tagapaneeli komponendid
1
Helisisendi pesa
5
VGA-monitori konnektor
2
RJ-45-pistikupesa (võrk)
6
USB-pordid (2)
3
Heliväljundi pesa toitega
heliseadmete jaoks
7
USB SuperSpeed pordid (4)
4
DisplayPort-liidesega monitori
ühenduspesa
8
Toitejuhtme ühenduspesa
MÄRKUS. Kui graafikakaart on installitud ühte emaplaadi pessa, saab graafikakaardi video ühenduspesi ja emaplaadile
integreeritud graafikakaarti kasutada samaaegselt. Niisuguse konfiguratsiooni puhul kuvab POST-teateid üksnes
eraldiseisva graafikakaardiga ühendatud ekraan.
Emaplaadile integreeritud graafikakaarti saab välja lülitada muutes seadistusi häälestusutiliidis Computer Setup.
Seerianumbri asukoht
Iga arvuti väliskorpusele on kinnitatud unikaalne seerianumber ja toote ID-number. Hoidke neid numbreid
toest abi taotlemisel käepärast.
Tagapaneeli komponendid
3
2
Riistvaratäiendused
Hooldatavad funktsioonid
Selles arvutis on funktsioone, mis hõlbustavad uuendamist ja hooldamist. Enamiku käesolevas peatükis
kirjeldatud paigaldustoimingute sooritamisel ei lähe tarvis mingeid tööriistu. Mõnede paigaldustoimingute
puhul läheb tarvis tähtkruvikeerajat T15 või tavalist kruvikeerajat.
Ettevaatusabinõud ja hoiatused
Enne täiendamist lugege hoolikalt kõiki selles juhendis sisalduvaid asjakohaseid juhiseid,
ettevaatusabinõusid ja hoiatusi.
HOIATUS!
Enda vigastamise ohu vähendamiseks elektrilöögi, kuuma pinna või tulega tehke järgmist.
Eemaldage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast ja laske sisemistel süsteemikomponentidel enne
nende puudutamist jahtuda.
Ärge ühendage telekommunikatsiooni- või telefonikonnektoreid võrgukontrolleri (NIC) pesadesse.
Ärge jätke ühendamata toitejuhtme maandusviiku. Maanduspistik on oluline ohutusseadis.
Ühendage toitejuhe maandatud pistikupessa, millele pääseb igal ajal kergesti ligi.
Raskete vigastuste ohu vähendamiseks lugege Ohutuse ja mugavuse juhendit. Juhendis on kirjeldatud
töökoha ettevalmistamist ja arvutikasutajate õiget kehahoiakut, tervisekaitset ja tööharjumusi. Ohutuse ja
mugavuse juhend sisaldab ka olulist elektri- ja mehaanilise ohutuse teavet. Ohutuse ja mugavuse juhend on
saadaval veebis aadressil http://www.hp.com/ergo.
HOIATUS!
Sisaldab voolu all olevaid ja liikuvaid osi.
Enne korpuse eemaldamist eraldage seadmed vooluvõrgust.
Enne seadmete taaspingestamist kinnitage korpus kindlalt oma kohale tagasi.
ETTEVAATUST. Staatiline elekter võib kahjustada arvuti elektrikomponente või lisaseadmeid. Seepärast
maandage alati enne nende toimingute alustamist endasse kogunenud staatiline elekter, puudutades korraks
mõnda maandatud metallobjekti. Lisateavet leiate jaotisest Elektrostaatiline lahendus lk 40.
Kui arvuti on ühendatud vahelduvvooluallikasse, rakendub emaplaadile alati pinge. Enne arvuti avamist
eemaldage sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks toitekaabel vooluvõrgust.
4
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
Arvuti külgpaneeli eemaldamine
Et pääseda juurde arvuti sisemistele komponentidele, peate eemaldama külgpaneeli.
1.
Eemaldage/eraldage kõik turvaseadmed, mis võivad arvuti avamist takistada.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Sulgege arvuti õigesti operatsioonisüsteemi kaudu ja lülitage seejärel välja kõik välisseadmed.
4.
Eemaldage toitekaabel vooluvõrgust ning eraldage kõik välisseadmed.
ETTEVAATUST. Hoolimata toitelüliti asendist on emaplaat alati pinge all seni, kui süsteem on
ühendatud vahelduvvooluvõrku. Arvuti sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks tuleb
toitekaabel alati vooluvõrgust eemaldada.
5.
Keerake lahti arvuti tagaosas asuv reguleerkruvi (1), seejärel libistage paneeli tagasi (2) ning eemaldage
see arvutilt (3).
Arvuti külgpaneeli eemaldamine
5
Arvuti külgpaneeli tagasipanek
Asetage paneel arvutile (1), seejärel libistage seda ettepoole (2) ja kinnitage reguleerkruvi abil paneel oma
kohale (3).
6
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
Esipaneeli eemaldamine
1.
Eemaldage või vabastage igasugused turvaseadmed, mis takistavad arvuti avamist.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Lülitage arvuti nõuetekohaselt (operatsioonisüsteemi kaudu) välja, samuti lülitage välja kõik
välisseadmed.
4.
Lahutage toitejuhe vooluvõrgust ja kõik välisseadmed arvutist.
ETTEVAATUST. Seni, kuni arvuti on ühendatud töötavasse vooluvõrku, on emaplaadil teatud
toitepinge hoolimata sellest, kas arvuti on sisse lülitatud või mitte. Vältimaks arvuti sisemiste
komponentide kahjustamist, peate toitejuhtme toiteallikast lahutama.
5.
Eemaldage arvuti juurdepääsupaneel. Vt jaotist Arvuti külgpaneeli eemaldamine lk 5.
6.
Tõstke üles esiplaadi ülemise serva neli konksu (1), seejärel pöörake esiplaat korpuse küljest lahti (2).
MÄRKUS. Tööriista võib vaja minna ehisplaadi kolme kinnituskoha lahti kangutamiseks, kuid võite
kinnituskohtadele parema juurdepääsu tagamiseks ka kõvakettariiuli eemaldada.
Esipaneeli eemaldamine
7
Õhukese optilise draivi ehisplaadi eemaldamine
Mõnel mudelil katab õhukese optilise draivi sahtlit ehisplaat, mis tuleb enne optilise draivi paigaldamist
eemaldada. Ehisplaadi eemaldamine.
8
1.
Eemaldage arvuti juurdepääsupaneel ja esiplaat. Vaadake Arvuti külgpaneeli eemaldamine lk 5 ja
Esipaneeli eemaldamine lk 7.
2.
Õhukese optilise draivi ehisplaadi eemaldamiseks vajutage kahte kinnituskonksu sissepoole (1) ja
tõmmake plaat esiplaadi seest välja (2).
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
Esipaneeli tagasipanek
Sisestage ehisplaadi põhjal asuvad kolm konksu neljakandilistesse avadesse korpusel (1), seejärel pöörake
ehisplaadi ülemine osa korpusele (2) ja klõpsake see paika.
Esipaneeli tagasipanek
9
Desktop-konfiguratsiooni muutmine tower-konfiguratsiooniks
Arvutit Small Form Factor saab kasutada tornina põrandal või tornina koos valikulise statiiviga, mille saab
osta HP'lt.
1.
Eemaldage või vabastage igasugused turvaseadmed, mis takistavad arvuti avamist.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Lülitage arvuti nõuetekohaselt (operatsioonisüsteemi kaudu) välja, samuti lülitage välja kõik
välisseadmed.
4.
Lahutage toitejuhe vooluvõrgust ja kõik välisseadmed arvutist.
ETTEVAATUST. Seni, kuni arvuti on ühendatud töötavasse vooluvõrku, on emaplaadil teatud
toitepinge hoolimata sellest, kas arvuti on sisse lülitatud või mitte. Vältimaks arvuti sisemiste
komponentide kahjustamist, peate toitejuhtme toiteallikast lahutama.
5.
Paigutage arvuti nii, et selle parem külg on suunatud alla ja tõstke arvuti statiivile (valikuline).
MÄRKUS. Et arvuti seisaks püstasendis kindlamalt, soovitab HP kasutada juurdeostetavat torni
tugialust.
6.
Ühendage toitejuhe ja kõik välised seadmed ning lülitage arvuti sisse.
MÄRKUS.
7.
10
Õhu juurdepääsuks jätke arvuti ümber igas suunas vähemalt 10,2 cm (4 tolli) vaba ruumi.
Lukustage kõik turvaseadmed, mis külgpaneeli eemaldamisel eraldati.
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
Emaplaadi konnektorid
Teie arvutimudeli emaplaadil asuvate ühenduskohtadega tutvumiseks vaadake järgmist joonist ja tabelit.
Nr
Emaplaadi ühenduspesa
Silt emaplaadi
ühenduspesal
Värv
Komponent
1
PCI Express x16
X16PCIEXP
Must
Laienduskaart
2
PCI Express x4
X4PCIEXP
Must
Laienduskaart
3
Patarei
BAT
Must
Mälumoodul
4
DIMM2
DIMM2
Valge
Mälumoodul
5
DIMM1
DIMM1
Valge
Mälumoodul
6
SATA 3.0
SATA1
Helesinine
Optiline dravi
7
M.2 SSD
SSD
Must
M.2 SSD-mälukaart
8
SATA 3.0
SATA1
Helesinine
Optiline dravi
9
M.2 WLAN
WLAN
Must
M.2 WLAN-kaart
10
SATA 3.0
SATA0
Tumesinine
Põhikõvaketas
Emaplaadi konnektorid
11
Süsteemimälu täiendamine
Arvuti on varustatud topeltkiirusega SDRAM 4 (DDR4-SDRAM) DIMM-idega.
Emaplaadi mälupesad on varustatud vähemalt ühe eelinstallitud mälumooduliga. Süsteemimälu
maksimaalset mahtu on võimalik suurendada suure jõudlusega kahekanalilises režiimis töötava mälu korral
kuni 32 GB-ni.
Süsteemi tõrgeteta toimimise tagamiseks peavad DIMM-id vastama järgmistele tehnilistele andmetele:
●
Tööstusstandardile vastavalt 288 viiguga
●
Puhverdamata veakontrollita PC4-17000 DDR4-2133 MHz-ühilduv
●
1,2 V DDR4-SDRAM-i mälumoodulid
●
CAS-i latentsusega 15 DDR4 2133 MHz (ajastusega 15-15-15)
●
Kohustusliku JEDEC SPD teabega
Arvuti toetab järgmist:
●
512 MB, 1 GB, 2 GB ja 4 GB veakontrollifunktsioonita mälutehnoloogiad
●
ühe- ja kahepoolsed mälumoodulid
●
mälumoodulid, mis koosnevad x8 ja x16 DDR-seadmetest; mälumoodulid, mis koosnevad x4 SDRAM-ist,
ei ole toetatud
MÄRKUS.
Süsteem ei tööta korralikult, kui paigaldate mälumoodulid, mis ei ole toetatud.
Mälumooduli paigaldamine
Emaplaadil on kaks mälupesa, iga kanali jaoks üks. Pesadel on tähised DIMM1 ja DIMM2. Pesa DIMM1 töötab
mälukanalis B. Pesa DIMM2 töötab mälukanalis A.
Olenevalt DIMM-ide paigaldamise viisist töötab süsteem automaatselt kas ühekanalilises, kahekanalilises või
paindlikus režiimis.
MÄRKUS. Ühekanalilise ja tasakaalustamata kahekanalilise mälu konfiguratsioonide tulemuseks on
madalam graafikajõudlus.
12
●
Süsteem töötab ühekanalilises režiimis, kui DIMM-i pesad on asustatud ainult ühe kanali puhul.
●
Süsteem töötab suure jõudlusega kahekanalilises režiimis, kui nii kanalisse A kui ka B on paigaldatud
võrdse mälumahuga DIMM-id. Tehnoloogia ja seadme ribalaius võib olla kanalite puhul erinev. Näiteks
kui kanal A on asustatud kahe 1 GB DIMM-i ja kanal B ühe 2 GB DIMM-iga, töötab süsteem
kahekanalilises režiimis.
●
Süsteem töötab ümberlülitatavas režiimis, kui DIMM-ide kogu mälumaht kanalis A pole võrdne DIMM-ide
kogu mälumahuga kanalis B. Ümberlülitatavas režiimis näitab väiksema paigaldatud mäluga kanal mälu
kogumahtu, mis määratakse kahekanalilisele režiimile, ülejäänu aga määratakse ühekanalilisele
režiimile. Optimaalse kiiruse saavutamiseks tuleks kanalid tasakaalustada nii, et suurem osa
mälumahust oleks jagatud kahe kanali vahel. Kui ühel kanalil on rohkem mälu kui teisel, peab suurem
mälu olema määratud kanalile A. Näiteks kui asustate pesad ühe 2 GB DIMM-i ja kolme 1 GB DIMM-iga,
peaksite asustama kanali A 2 GB ja ühe 1 GB DIMM-iga ja kanali B ülejäänud kahe 1 GB DIMM-iga. Sellise
konfiguratsiooniga käivitub 4 GB mälu kahekanalilises režiimis ja 1 GB mälu ühekanalilises režiimis.
●
Kõikide režiimide puhul sõltub maksimaalne töökiirus aeglaseima süsteemi paigaldatud DIMM-i
kiirusest.
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
NB! Enne mälumoodulite lisamist või eemaldamist peate arvuti toitejuhtme lahti ühendama ja ootama
umbes 30 sekundit, kuni arvuti toitepinge kaob. Hoolimata seadme sisse- või väljalülitatud olekust on
mälumoodulid alati pinge all, kuni arvuti on ühendatud aktiivse vahelduvvooluvõrgu pistikupesaga.
Mälumoodulite lisamine või eemaldamine, kui seade on pinge all, võib põhjustada mälumoodulitele või
emaplaadile parandamatuid kahjustusi.
Mälumoodulite pesadel on kullatud metallkontaktid. Mälu täiendamisel on oluline kasutada kullatud
kontaktidega mälumooduleid, et vältida sobimatute metallide kokkupuute tõttu tekkivat korrosiooni ja/või
oksüdeerumist.
Staatiline elekter võib arvuti elektroonikakomponente või valikulisi kaarte kahjustada. Seepärast maandage
alati enne nende toimingute alustamist endasse kogunenud staatiline elekter, puudutades korraks mõnda
maandatud metalleset. Lisateavet leiate veebiaadressilt Elektrostaatiline lahendus lk 40.
Mälumoodulite paigutamisel ei tohi mooduli kontakte puudutada. See võib moodulit kahjustada.
1.
Eemaldage/eraldage kõik turvaseadmed, mis võivad arvuti avamist takistada.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nt laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Sulgege arvuti õigesti operatsioonisüsteemi kaudu ja lülitage kõik välisseadmed välja.
4.
Eemaldage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast ning lahutage kõik välisseadmed.
NB! Enne mälumoodulite lisamist või eemaldamist peate arvuti toitejuhtme lahti ühendama ja ootama
umbes 30 sekundit, kuni arvuti toitepinge kaob. Hoolimata seadme sisse- või väljalülitatud olekust on
mälumoodulid alati pinge all, kuni arvuti on ühendatud aktiivse vahelduvvooluvõrgu pistikupesaga.
Mälumoodulite lisamine või eemaldamine, kui seade on pinge all, võib põhjustada mälumoodulitele või
emaplaadile parandamatuid kahjustusi.
5.
Eemaldage arvuti külgpaneel.
HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks laske sisemistel süsteemikomponentidel enne nende
puudutamist jahtuda.
Süsteemimälu täiendamine
13
6.
Avage mälumooduli pesa mõlemad lukustusriivid (1) ja sisestage mälumoodul pessa (2). Vajutage
moodul pessa, veendudes, et see oleks täielikult sisestatud ja kindlalt paigas. Veenduge, et
lukustusriivid on suletud olekus (3).
MÄRKUS. Mälumooduli paigaldamiseks on ainult üks moodus. Asetage moodulil olev täke mälupesa
sakiga kohakuti.
Asustage esmalt musta värvi DIMM-pesad, seejärel valged DIMM-pesad.
Maksimaalse jõudluse saavutamiseks asustage pesad nii, et mälumaht jaotuks kanali A ja kanali B vahel
võimalikult võrdselt.
7.
Täiendavate moodulite paigaldamiseks korrake 6. sammu.
8.
Pange arvuti külgpaneel kohale tagasi.
9.
Ühendage uuesti toitejuhe ja mis tahes välisseadmed ning lülitage arvuti sisse. Arvuti peaks täiendava
mälu automaatselt ära tundma.
10. Kinnitage kõik turvaseadmed, mis eemaldati või lülitati välja arvuti külgpaneeli eemaldamisel.
14
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
Laienduskaardi eemaldamine või paigaldamine
Arvutil on üks PCI Express x1 tüüpi ja üks PCI Express x16 tüüpi laienduspesa.
MÄRKUS.
PCI Express-tüüpi pesad toetavad ainult kitsaid (low profile) laienduskaarte.
PCI Express x16 pesasse saate paigaldada x1, x4, x8 või x16 laienduskaardi.
Kahe graafikakaardiga konfiguratsiooni puhul peab esimene (esmane) kaart olema paigaldatud PCI Express
x16 pessa.
Laienduskaardi eemaldamine, vahetamine või lisamine:
1.
Eemaldage/eraldage kõik turvaseadmed, mis võivad arvuti avamist takistada.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Sulgege arvuti õigesti operatsioonisüsteemi kaudu ja lülitage seejärel välja kõik välisseadmed.
4.
Eemaldage toitekaabel vooluvõrgust ning eraldage kõik välisseadmed.
ETTEVAATUST. Hoolimata toitelüliti asendist on emaplaat alati pinge all seni, kui süsteem on
ühendatud vahelduvvooluvõrku. Arvuti sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks tuleb
toitekaabel alati vooluvõrgust eemaldada.
5.
Eemaldage arvuti juurdepääsupaneel. Vt jaotist Arvuti külgpaneeli eemaldamine lk 5.
6.
Leidke emaplaadilt õige vaba laienduspesa ja vastav pesa kate arvuti korpuse tagaküljelt.
7.
Pöörake pesa katte vabastusriiv avatud asendisse.
8.
Enne laienduskaardi paigaldamist eemaldage laienduspesa kate või olemasolev laienduskaart.
MÄRKUS. Enne paigaldatud laienduskaardi eemaldamist võtke lahti kõik sellega seotud
ühenduskaablid.
Laienduskaardi eemaldamine või paigaldamine
15
16
a.
Laiendusekaardi paigaldamiseks vabasse PCI Express x1 pessa pistke tavalise kruvikeeraja ots
laienduspesa katte tagakülje aukudesse (1) ja nõksutage seda korpuse küljest lahti saamiseks (2)
edasi-tagasi.
b.
PCI Express x1 kaardi eemaldamiseks haarake selle mõlemast otsast kinni ning nõksutage kaarti
ettevaatlikult edasi-tagasi, kuni kontaktid tulevad ühenduspesast välja. Tõstke laienduskaart otse
üles pesast välja (1), seejärel eemaldage kaart laienduspesa kattesahtlist (2).
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
c.
9.
PCI Express x16 kaardi eemaldamiseks tõmmake laienduspesa tagaküljel asuv kinniti kaardist
eemale (1) ning nõksutage kaarti ettevaatlikult edasi-tagasi, kuni konnektorid tulevad pesast
välja. Tõmmake kaart otse üles (2) ja seejärel eemaldamiseks korpuse seest välja (3).
Säilitage eemaldatud kaarti antistaatilises pakendis.
10. Kui te ei paigalda uut laienduskaarti, paigaldage laienduspesa kate avatud pesa sulgemiseks.
ETTEVAATUST. Pärast laienduskaardi eemaldamist peate selle asendama uue kaardiga või
laienduspesa kattega, et sisemised komponendid oleks töö ajal piisavalt jahutatud.
Laienduskaardi eemaldamine või paigaldamine
17
11. Uue laienduskaardi paigaldamiseks hoidke laienduskaarti emaplaadi laienduspesa kohal ja liigutage
seejärel kaarti korpuse tagakülje suunas (1) seni, kuni kaardi kinnitusklamber on kohakuti korpuse
tagaküljel oleva avatud pesaga. Vajutage laienduskaart otse emaplaadi laienduspessa (2).
MÄRKUS. Laienduskaardi paigaldamisel vajutage tugevalt kaarti, nii et kogu kontaktidega osa on
kindlalt laienduskaardi pesas.
12. Laienduskaardi kinnitamiseks pöörake pesa katte lukustusriiv oma kohale tagasi.
13. Vajaduse korral ühendage väliskaablid paigaldatud kaardiga. Vajaduse korral ühendage sisemised
kaablid emaplaadiga.
14. Pange arvuti külgpaneel kohale tagasi.
18
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
15. Ühendage uuesti toitejuhe ja välisseadmed ning lülitage siis arvuti sisse.
16. Lukustage kõik turvaseadmed, mis külgpaneeli eemaldamisel eraldati.
17. Vajaduse korral konfigureerige arvuti uuesti.
Kettaseadmete asukohad
1
Kõvakettasahtel
2
Õhukese 9,5 mm optilise draivi sahtel
MÄRKUS. Võimalik, et kettaseadme konfiguratsioon teie arvutis erineb ülaltoodu joonisel
näidatud kettaseadme konfiguratsioonist.
Arvutisse paigaldatud kettaseadmete tüübi ja mahu vaatamiseks kasutage häälestusutiliiti Computer Setup
(Arvuti häälestus).
Draivide eemaldamine ja paigaldamine
Kettaseadmete paigaldamisel järgige järgmisi juhiseid.
●
Esmane SATA-kõvaketas (Serial ATA) tuleb ühendada emaplaadi tumesinisesse esmasesse SATAühenduspessa tähistusega SATA0.
●
Ühendage optiline draiv emaplaadil helesinisesse SATA-ühenduspessa tähistusega SATA1.
Kettaseadmete asukohad
19
ETTEVAATUST.
Töö kaotsimineku ja arvuti või kettaseadme kahjustumise vältimiseks toimige järgmiselt.
Kui lisate või eemaldate kettaseadet, sulgege esmalt korralikult opsüsteem, lülitage arvuti välja ja tõmmake
toitejuhe vooluvõrgust välja. Ärge eemaldage kettaseadet, kui arvuti töötab või on ooterežiimis.
Enne kettaseadme käsitsemist maandage endasse kogunenud staatiline elekter. Kettaseadme käsitsemisel
hoiduge ühenduspesade puudutamisest. Lisateavet elektrostaatiliste kahjustuste vältimise kohta leiate lisast
Elektrostaatiline lahendus lk 40.
Käsitsege kettaseadet ettevaatlikult, ärge pillake seda maha.
Ärge kasutage kettaseadme sisestamisel liigset jõudu.
Vältige vedelike sattumist kõvakettale, äärmuslikke temperatuure ja kõvaketta läheduses magnetväljaga
tooteid, nagu monitorid või kõlarid.
Kui kettaseade tuleb saata postiga, kasutage selleks mulliümbrikku või muud sobivat kaitsvat pakendit ja
lisage silt „ÕRN” või „FRAGILE”.
Õhukese 9,5 mm optilise draivi eemaldamine
ETTEVAATUST.
Enne arvutist kettaseadme eemaldamist võtke sealt irdandmekandja välja.
1.
Eemaldage või vabastage igasugused turvaseadmed, mis takistavad arvuti avamist.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Lülitage arvuti nõuetekohaselt (operatsioonisüsteemi kaudu) välja, samuti lülitage välja kõik
välisseadmed.
4.
Lahutage toitejuhe vooluvõrgust ja kõik välisseadmed arvutist.
ETTEVAATUST. Seni, kuni arvuti on ühendatud töötavasse vooluvõrku, on emaplaadil teatud
toitepinge hoolimata sellest, kas arvuti on sisse lülitatud või mitte. Vältimaks arvuti sisemiste
komponentide kahjustamist, peate toitejuhtme toiteallikast lahutama.
20
5.
Eemaldage arvuti juurdepääsupaneel. Vt jaotist Arvuti külgpaneeli eemaldamine lk 5.
6.
Ühendage optilise draivi tagaküljelt lahti toitejuhe (1) ja andmesidekaabel (2).
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
7.
Vajutage draivi tagaküljel olevat vabastushooba (1) ja libistage draiv esiplaadi kaudu välja (2).
Õhukese 9,5 mm optilise draivi paigaldamine
1.
Eemaldage või lülitage välja igasugused turvaseadmed, mis takistavad arvuti avamist.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Lülitage arvuti nõuetekohaselt (opsüsteemi kaudu) välja, samuti lülitage välja kõik välisseadmed.
4.
Lahutage toitejuhe vooluvõrgust ja kõik välisseadmed arvutist.
ETTEVAATUST. Seni, kuni arvuti on ühendatud töötavasse vooluvõrku, on emaplaadil teatud
toitepinge hoolimata sellest, kas arvuti on sisse lülitatud või mitte. Vältimaks arvuti sisemiste
komponentide kahjustamist, peate toitejuhtme toiteallikast lahutama.
5.
Eemaldage arvuti juurdepääsupaneel. Vt jaotist Arvuti külgpaneeli eemaldamine lk 5.
6.
Kui paigaldate draivi ehisplaadiga kaetud sahtlisse, eemaldage esiplaat ning seejärel ehisplaat.
Lisateavet leiate jaotisest Õhukese optilise draivi ehisplaadi eemaldamine lk 8.
Draivide eemaldamine ja paigaldamine
21
22
7.
Asetage vabastusriivi väike teravik draivi külje sees asuvasse väiksesse auku ja vajutage riiv tugevalt
draivile.
8.
Libistage optiline draiv läbi esipaneeli lõpuni draivisahtlisse (1) nii, et see oma kohale lukustub (2).
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
9.
Ühendage kettaseadme tagaküljel toite- (1) ja andmesidekaabel (2).
10. Ühendage andmesidekaabli teine ots emaplaadi helesinisesse SATA-ühenduspessa (sildiga SATA1).
MÄRKUS. Emaplaadil asuvate kettaseadmete ühenduspesade joonise leiate jaotisest Emaplaadi
konnektorid lk 11.
11. Kui esipaneel oli eemaldatud, asetage see oma kohale.
12. Pange arvuti külgpaneel tagasi oma kohale.
13. Ühendage toitejuhe ja kõik välised seadmed ning lülitage arvuti sisse.
14. Kinnitage kõik turvaseadmed, mis eemaldati või lülitati välja arvuti külgpaneeli eemaldamisel.
Kõvaketta eemaldamine ja tagasipanek
MÄRKUS. Hoolitsege enne vana kõvaketta eemaldamist sellel asuvate andmete varundamise eest, et
saaksite need uuele kõvakettale üle kanda.
1.
Eemaldage/eraldage kõik turvaseadmed, mis võivad arvuti avamist takistada.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Sulgege arvuti õigesti operatsioonisüsteemi kaudu ja lülitage seejärel välja kõik välisseadmed.
4.
Eemaldage toitekaabel vooluvõrgust ning eraldage kõik välisseadmed.
ETTEVAATUST. Hoolimata toitelüliti asendist on emaplaat alati pinge all seni, kui süsteem on
ühendatud vahelduvvooluvõrku. Arvuti sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks tuleb
toitekaabel alati vooluvõrgust eemaldada.
5.
Eemaldage arvuti juurdepääsupaneel. Vt jaotist Arvuti külgpaneeli eemaldamine lk 5.
Draivide eemaldamine ja paigaldamine
23
24
6.
Ühendage optilise draivi tagaküljelt lahti toitejuhe (1) ja andmesidekaabel (2).
7.
Vajutage draivi tagaküljel olevat vabastushooba (1) ja libistage draiv esiplaadi kaudu välja (2).
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
8.
Lahutage toitejuhe (1) ja andmesidekaabel (2) kõvaketta tagaküljelt.
9.
Vajutage kettariiuli vabastusriivi sissepoole (1), pöörake kettariiul üles (2) ja seejärel tõmmake
kettariiuli küljel asuvad konksud korpuse seest välja (3).
10. Eemaldage kõvaketas kettariiulist.
●
Kui eemaldate 3,5-tollist kõvaketast, eemaldage neli kruvi, mis hoiavad kõvaketast kettariiuli
küljes (1), ja libistage ketas kettariiulist välja (2).
Draivide eemaldamine ja paigaldamine
25
●
Kui eemaldate 2,5-tollist kõvaketast, eemaldage neli kruvi, mis hoiavad kõvaketast kettariiuli
küljes (1), ja libistage ketas kettariiulist välja (2).
11. Paigaldage uus ketas kettariiuli sisse.
●
Kui paigaldate 3,5-tollist kõvaketast, lükake ketas kettariiuli sisse (1) ja kinnitage see nelja 6-32standardkruviga (2).
MÄRKUS.
26
3,5-tollise kõvaketta neli kruviauku on kettariiulil tähistatud tähega „A”.
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
●
Kui paigaldate 2,5-tollist kõvaketast, lükake ketas kettariiulisse (1) ja kinnitage see nelja M3meeterkruviga (2).
MÄRKUS.
2,5-tollise kõvaketta neli kruviauku on kettariiulil tähistatud tähega „B”.
Draivide eemaldamine ja paigaldamine
27
12. Hoidke kettariiulit nurga all, sisestage kettariiuli küljel olevad konksud korpuse sees asuvatesse
aukudesse (1) ja laske seejärel kettariiuli teine külg allapoole, nii et riiv korpuse külge kinni klõpsab (2).
13. Ühendage toitejuhe (1) ja andmesidekaabel (2) kõvaketta tagaküljele.
28
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
14. Libistage optiline draiv läbi esipaneeli lõpuni draivisahtlisse (1) nii, et see oma kohale lukustub (2).
15. Ühendage kettaseadme tagaküljel toite- (1) ja andmesidekaabel (2).
16. Pange arvuti külgpaneel tagasi oma kohale.
17. Ühendage uuesti toitejuhe ja välisseadmed ning lülitage siis arvuti sisse.
18. Kinnitage kõik turvaseadmed, mis eemaldati või lülitati välja arvuti külgpaneeli eemaldamisel.
Draivide eemaldamine ja paigaldamine
29
Turvaluku paigaldamine
Arvuti kaitseks saate kasutada allpool ja järgmistel lehekülgedel kujutatud turvalukke.
Turvakaabli lukk
Tabalukk
30
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
Turvalukk HP Business PC Security Lock V2
1.
Silmustage turvakaabel mõne paikse objekti ümber.
2.
Kinnitage turvakaabli kinniti teie keskkonna jaoks sobivate kruvide (kruvid pole kaasas) abil laua külge
(1) ja klõpsake kate kaablikinniti aluse külge (2).
MÄRKUS. Selle sammu võib vahele jätta, kui kerisite turvakaabli mõne paikse objekti ümber, nagu 1.
sammus näidatud.
Turvaluku paigaldamine
31
3.
Lükake turvakaabel läbi turvakaabli kinniti.
MÄRKUS. Selle sammu võib vahele jätta, kui kerisite turvakaabli mõne paikse objekti ümber, nagu 1.
sammus näidatud.
4.
32
Kui teie tööjaamakonfiguratsioon hõlmab monitori, mida soovite kaitsta, tõmmake monitoriluku kaks
käärharu lahti ja sisestage lukk monitori tagaküljel asuvasse turvapessa (1), lükake käärharud kokku, et
lukk oma kohale kinnituks (2), ja lükake kaablijuhik monitoriluku keskelt läbi (3).
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
5.
Lükake turvakaabel läbi monitori külge paigaldatud turvakaabli juhiku.
6.
Kinnitage tarvikukaabli kinniti tööpinna külge, kasutades oma keskkonna jaoks sobivat kruvi (kruvi pole
kaasas) (1), ja seejärel paigutage tarvikukaablid kinniti aluse külge (2).
Turvaluku paigaldamine
33
34
7.
Lükake turvakaabel läbi tarvikukaabli kinniti aukude.
8.
Komplektis oleva kinnituskruviga kruvige lukk arvuti korpuse külge.
Peatükk 2 Riistvaratäiendused
9.
Sisestage turvakaabli pistikuga ots lukku (1) ja lükake nupp luku sulgemiseks sisse (2). Luku
vabastamiseks kasutage kaasasolevat võtit.
10. Sellega on kõik tööjaama seadmed kinnitatud.
Turvaluku paigaldamine
35
A
Patarei vahetamine
Arvutisse paigaldatud patarei on reaalajakella käigushoidmiseks. Asendamisel kasutage algselt arvutisse
paigaldatud patareiga samaväärset patareid. Arvutisse on paigaldatud 3-voldise tööpingega
liitiumpatareielement.
HOIATUS! Arvutisse on paigaldatud sisemine liitiummangaandioksiidpatarei. Kui patareiga valesti ümber
käia, võivad elemendid süttida ja tekitada põletusi. Vigastusohu vähendamine:
Ärge üritage patareid laadida.
Ärge jätke akusid/patareisid keskkonda, mille temperatuur on üle 60 °C (140 °F).
Ärge demonteerige, muljuge ega torkige patareid, ärge lühistage ühendusklemme ega visake patareid vette
või tulle.
Vahetage vana patarei välja ainult selle toote jaoks ettenähtud HP originaalpatarei vastu.
ETTEVAATUST. Enne patarei vahetamist varundage kindlasti arvuti CMOS-sätted. Patarei eemaldamisel või
vahetamisel CMOS-sätted kustutatakse.
Arvuti või selle lisaseadmed võivad staatilisest pingest tekkiva ülelöögi tõttu kahjustusi saada. Seepärast
maandage alati enne nende toimingute alustamist endasse kogunenud staatiline elektrilaeng, puudutades
korraks mõnda maandatud metallobjekti.
MÄRKUS. Liitiumpatarei tööea pikendamiseks hoidke arvuti toitekaabel vooluvõrku ühendatuna. Patareilt
töötab süsteem ainult siis, kui arvuti toitekaabel POLE vooluvõrku ühendatud.
HP soovitab oma klientidel anda kasutatud elektroonilise riistvara, HP originaalprindikassetid ja akud
jäätmekäitlusse. Lisateavet jäätmekäitluse kohta leiate aadressilt http://www.hp.com/recycle.
1.
Eemaldage või vabastage igasugused turvaseadmed, mis takistavad arvuti avamist.
2.
Eemaldage arvutist kõik irdkandjad, nagu laserkettad või USB-välkmäluseadmed.
3.
Lülitage arvuti nõuetekohaselt (operatsioonisüsteemi kaudu) välja, samuti lülitage välja kõik
välisseadmed.
4.
Lahutage toitejuhe vooluvõrgust ja kõik välisseadmed arvutist.
ETTEVAATUST. Seni, kuni arvuti on ühendatud töötavasse vooluvõrku, on emaplaadil teatud
toitepinge hoolimata sellest, kas arvuti on sisse lülitatud või mitte. Vältimaks arvuti sisemiste
komponentide kahjustamist, peate toitejuhtme toiteallikast lahutama.
5.
Eemaldage arvuti juurdepääsupaneel. Vt jaotist Arvuti külgpaneeli eemaldamine lk 5.
6.
Eemaldage kettariiul.
7.
Leidke emaplaadilt patarei ja selle hoidik.
MÄRKUS.
pääseda.
8.
Mõnel arvutimudelil tuleb eemaldada mõni sisemine komponent, et patareile juurde
Järgige patarei vahetamisel emaplaadil paikneva patareihoidiku tüübile vastavaid juhiseid.
Tüüp 1
a.
36
Tõstke patarei hoidikust välja.
Lisa A Patarei vahetamine
b.
Asetage uus patarei kohale, plussklemm ülal. Patareihoidik kinnitab patarei automaatselt õigesse
asendisse.
Tüüp 2
a.
Patarei eemaldamiseks hoidikust suruge üle patarei serva ulatuv metallklamber eemale (1). Kui
patarei pesast välja hüppab, tõstke patarei hoidikust välja (2).
37
b.
Uue patarei paigaldamiseks asetage selle üks serv hoidiku serva alla, plussklemm ülalpool (1).
Suruge patarei vastasserva alla, kuni kinnitusklamber liigub üle patarei serva (2).
Tüüp 3
a.
Suruge patareid hoidev klamber (1) tagasi ja eemaldage patarei (2).
b.
Asetage uus patarei ja seda hoidev klamber kohale.
MÄRKUS.
9.
Pärast patarei kohalepanekut tehke veel järgmist.
Pange arvuti külgpaneel kohale tagasi.
10. Ühendage uuesti toitejuhe ja välisseadmed ning lülitage siis arvuti sisse.
38
Lisa A Patarei vahetamine
11. Lähtestage häälestusutiliidi Computer Setup (Arvuti häälestus) abil kuupäev, kellaaeg, paroolid ja
süsteemi erisätted.
12. Kinnitage kõik turvaseadmed, mis eemaldati või lülitati välja arvuti külgpaneeli eemaldamisel.
39
B
Elektrostaatiline lahendus
Staatilise laengu mahalaadimisest sõrmede või mõne muu juhi kaudu võivad kahjustusi saada emaplaadid või
muud staatilise laengu suhtes tundlikud seadmed. Ka võib sellist tüüpi kahjustus vähendada seadme
kasutusiga.
Elektrostaatilise kahju vältimine
Elektrostaatiliste kahjustuste vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:
●
Staatilise laengu suhtes turvalistes pakendites olevate toodete transpordil ja ladustamisel hoiduge neid
puudutamast.
●
Hoidke elektrostaatiliselt tundlikke detaile pakendites kuni nende jõudmiseni maandatud töökohale.
●
Enne ümbristest eemaldamist asetage detailid maandatud pinnale.
●
Hoiduge puudutamast ühenduskontakte, juhtmeid või trükkplaati.
●
Maandage end alati, kui peate puudutama mõnda elektrostaatiliselt tundlikku komponenti või sõlme.
Maandamise viisid
Maandamiseks on mitu moodust. Kui käsitsete või paigaldate elektrostaatiliselt tundlikke osi, kasutage
mõnda järgmist moodust:
●
Maandage end käepaela abil maandatud töökoha maandusahelasse või arvuti tugiraamistikku.
Käepaelad on painduvad ühenduslülid takistusega 1 megaoom ± 10% maa suhtes. Hea
maanduskontakti saamiseks paigaldage käepael otse randmele vastu nahka.
●
Seistes töötamisel, maandage kanna-, pöia- või kogu tallaosa. Kui seisate elektrit juhtivast materjalist
põrandal või põrandamatil, kandke mõlemal jalal maanduspaela.
●
Kasutage juhtivast materjalist hooldusvahendeid.
●
Kasutage kaasaskantavat välihoolduskomplekti koos staatilist laengut hajutava matiga.
Kui teil pole korraliku maanduse realiseerimiseks ühtki soovitatud abivahendit, pöörduge HP volitatud
esinduse, edasimüüja või hooldusettevõtte poole.
MÄRKUS. Staatilise elektri kohta saate lisateavet HP volitatud esindusest, edasimüüjalt või
hooldusettevõttest.
40
Lisa B Elektrostaatiline lahendus
C
Juhised arvutiga töötamiseks, tavahooldus
ja transpordiks ettevalmistamine
Juhised arvutiga töötamiseks ja tavahooldus
Arvuti ja kuvari paigaldamisel ja hooldamisel järgige järgmisi juhiseid:
●
Ärge paigutage arvutit ülemäära niiskesse kohta, päikese kätte ega liiga kuuma või külma ruumi.
●
Paigutage arvuti kindlale tasasele pinnale. Jahutuseks vajaliku õhuvoolu tagamiseks jätke arvuti
korpuse kõigile ventileeritavatele külgedele ja kuvari kohale 10,2 cm (4 tolli) õhuvahe.
●
Ärge takistage õhu juurdevoolu arvutisse: hoidke kõik ventilaatori- ja õhuvõtuavad vabad. Ärge asetage
sisselükatud tugijalgadega klaviatuuri tihedalt vastu lauaarvuti esikülge, sest ka see takistab õhu
sissevoolu.
●
Ärge töötage mitte kunagi arvutiga, mille külgpaneel või laienduskaardi pesade katted on eemaldatud.
●
Ärge asetage arvuteid üksteise peale või lähedusse, kui selle tulemusena võiks ühest arvutist väljuv
soojenenud õhk sattuda teise arvutisse sisenevasse õhuvoolu.
●
Kui arvuti paigutatakse eraldi korpusse, tuleb see korpus varustada sisse- ja väljapuhkeventilaatoritega
ning juhinduda eeltoodud juhistest.
●
Jälgige, et arvutisse ega klaviatuuri ei satuks vedelikku.
●
Ärge katke kuvari õhuavasid mitte mingil moel kinni.
●
Paigaldage või lülitage sisse operatsioonisüsteemi või muu tarkvara toitehaldusfunktsioonid (sh
unerežiimid).
●
Enne järgnevaid toiminguid lülitage arvuti välja:
●
Pühkige arvuti välispinda pehme niiske lapiga vastavalt vajadusele. Puhastuskemikaalid võivad
viimistluse tooni muuta või kahjustada.
●
Puhastage regulaarselt arvuti kõigil ventileeritavatel külgedel asuvaid õhuavasid. Tolmurullid,
mustus või muud võõrkehad võivad sulgeda õhuavad, piirates õhu läbivoolu.
Juhised arvutiga töötamiseks ja tavahooldus
41
Optilise kettaseadme ettevaatusabinõud
Optilise kettaseadme kasutamisel või puhastamisel rakendage järgnevaid ohutusabinõusid.
Töötamine
●
Ärge kettaseadet töötamise ajal liigutage. See võib põhjustada lugemisel tõrkeid.
●
Vältige kettaseadme sattumist ootamatute temperatuurimuutuste mõju alla, kuna seadme sisemuses
võib tekkida kondensaat. Kui temperatuur on kettaseadme töö ajal siiski kiiresti muutunud, oodake
enne toite väljalülitamist vähemalt üks tund. Kui lülitate seadme kohe sisse, võib lugemisel esineda
tõrkeid.
●
Hoiduge kettaseadme paigutamisest niiskesse, äärmusliku temperatuuri, mehaanilise vibratsiooni või
otsese päikesevalgusega ruumidesse.
Puhastamine
●
Puhastage esipaneeli ja juhtnuppe pehme, kuiva või kergelt puhastusvahendi lahusega niisutatud
pehme lapiga. Ärge pihustage puhastusvedelikke kunagi otse seadmele.
●
Hoiduge ükskõik milliste pindu kahjustada võivate lahustite (nt alkohol või benseen) kasutamisest.
Ohutus
Kui seadmesse peaks sattuma võõrkehi või vedelikku, lülitage arvuti viivitamatult välja ja laske volitatud HP
hooldustöökojas üle vaadata.
Transpordiks ettevalmistamine
Arvuti ettevalmistamisel transpordiks pidage silmas järgmisi soovitusi:
1.
Varundage kõvakettal olevad failid välisele talletusseadele. Veenduge, et varundamiseks kasutatavad
andmekandjad ei puutu hoiustamise ega teisaldamise käigus kokku elektri- ega magnetimpulssidega.
MÄRKUS.
Kõvaketas lukustub süsteemi väljalülitamisel automaatselt.
2.
Eemaldage ja talletage kõik irdandmekandjad.
3.
Lülitage arvuti ja välisseadmed välja.
4.
Lahutage toitejuhe esmalt toitepistikust ja seejärel arvutist.
5.
Süsteemi komponentidel ja välisseadmetel lahutage kõigepealt toitejuhtmed, alles siis lahutage need
seadmed arvutist.
MÄRKUS. Enne arvuti transportimist veenduge, et kõik laienduskaardid oleksid korralikult paigaldatud
ja kinnitatud.
6.
42
Pakkige süsteemi koostisosad ja välisseadmed nende originaalpakenditesse või nendega sarnasesse
pakendisse, jälgides, et nende kaitseks kasutataks piisavalt pakkematerjali.
Lisa C Juhised arvutiga töötamiseks, tavahooldus ja transpordiks ettevalmistamine
D
Juurdepääsetavus
HP kujundab, toodab ja müüb tooteid ja teenuseid, mida saavad kasutada kõik, sealhulgas puuetega
inimesed, kas siis ilma või koos sobivate abiseadmetega.
Toetatud abitehnoloogiad
HP tooted toetavad paljusid operatsioonisüsteemi abitehnoloogiaid ning neid saab konfigureerida veel
paljude muudegi abitehnoloogiatega koos töötama. Lisateavet abifunktsioonide kohta leiate seadme
otsingufunktsiooni kasutades.
MÄRKUS.
Lisateavet mõne kindla abitehnoloogia kohta saate selle toote klienditoelt.
Kuidas meie toega ühendust võtta
Me täiustame pidevalt meie toodete kasutushõlbustust ja võtame rõõmuga vastu kasutajate tagasisidet. Kui
teil on mõne tootega probleeme või soovite meiega jagada seda, kuidas hõlbustusfunktsioonid on teid
aidanud, saate meiega ühendust võtta esmaspäevast reedeni 6:00–21:00 (MST) telefoninumbril (888)
259-5707. Kui olete vaegkuulja või kasutate teenust TRS-VRS-WebCapTel ning vajate tehnilist tuge või teil on
küsimusi hõlbustuse kohta, helistage numbril +1 (877) 656-7058 (esmaspäevast reedeni 6:00–21:00 MST).
MÄRKUS.
Tugi on ainult ingliskeelne.
Toetatud abitehnoloogiad
43
Tähestikuline register
E
eemaldamine
aku 36
arvuti külgpaneel 5
esipaneel 7
kõvaketas 23
laienduskaart 15
optiline draiv 20
optilise draivi ehisplaat 8
elektrostaatiline lahendus, kahju
vältimine 40
emaplaadi konnektorid 11
esipaneel
eemaldamine 7
tagasipanek 9
esipaneeli komponendid 2
esiplaat
ehisplaadi eemaldamine 8
J
juhised arvutiga töötamiseks
juurdepääsetavus 43
41
K
kettaseadmed
asukohad 19
kaabliühendused 19
paigaldamine 19
kõvaketas
eemaldamine 23
paigaldamine 23
külgpaneel
eemaldamine 5
tagasipanek 6
L
laienduskaart
eemaldamine 15
paigaldamine 15
lukud
HP äriklassi arvuti turvalukk
kaabellukk 30
tabalukk 30
44
Tähestikuline register
M
mälu
paigaldamine 12
pesade asustamine
12
O
optiline draiv
eemaldamine 20
paigaldamine 21
puhastamine 42
optiline kettaseade
ettevaatusabinõud
42
P
paigaldamine
aku 36
arvuti külgpaneel 6
kettaseadmete kaablid
kõvaketas 23
laienduskaart 15
mälu 12
optiline draiv 21
paigaldusjuhised 4
patarei vahetamine 36
S
seerianumbri asukoht
19
3
T
tagapaneeli komponendid 3
toote ID-numbri asukoht 3
tower-konfiguratsioon 10
transpordiks ettevalmistamine 42
turvalisus
HP äriklassi arvuti turvalukk 31
kaabellukk 30
tabalukk 30
V
ventileerimisjuhised
31
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising