HP | ProDesk 400 G1 Base Small Form Factor PC | HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor PC מדריך עזר לרכיבי חומרה

HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor PC מדריך עזר לרכיבי חומרה
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor
‫© ‪Copyright 2013 Hewlett-Packard‬‬
‫‪ .Development Company, L.P‬המידע המובא‬
‫כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫®‪ Microsoft‬ו‪ Windows®-‬הינם סימנים מסחריים‬
‫רשומים בארה"ב של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים‬
‫ושירותים של ‪ HP‬מפורטים במפורש בהצהרות‬
‫האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים‪ .‬אין‬
‫להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות‬
‫נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪ HP‬לא תישא בכל אחריות‬
‫שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או‬
‫להשמטות במסמך זה‪.‬‬
‫מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות‬
‫יוצרים‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לתרגם לשפה‬
‫אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור‬
‫מראש ובכתב מחברת ‪.Hewlett-Packard‬‬
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
‫‪HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬ספטמבר ‪2013‬‬
‫מק"ט‪742424-BB1 :‬‬
‫הודעה על אודות המוצר‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים‬
‫במחשב שברשותך‪.‬‬
‫לא כל המאפיינים זמינים בכל הגרסאות של‬
‫‪ .Windows 8‬ייתכן שיהיה צורך להתקין במחשב‬
‫זה חומרה‪ ,‬התקנים ו‪/‬או תוכנה ששודרגו ו‪/‬או נקנו‬
‫בנפרד כדי לנצל במלואה את התפקודיות של‬
‫‪ .Windows 8‬ראה באתר‬
‫‪ http://www.microsoft.com‬לקבלת פרטים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫ייתכן שיהיה צורך לשדרג ו‪/‬או לרכוש בנפרד חומרה‬
‫ו‪/‬או כונן ‪ DVD‬במחשב זה כדי להתקין את‬
‫‪ Windows 7‬וכדי לנצל את התפקודיות המלאה של‬
‫‪ .Windows 7‬ראה באתר‬
‫‪http://windows.microsoft.com/en-us/‬‬
‫‪ windows7/get-know-windows-7‬לקבלת‬
‫פרטים נוספים‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫מדריך זה מספק מידע בסיסי לשדרוג מחשב עסקי מתוצרת ‪.HP ProDesk‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור‪ ,‬ואף לגרום למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד‪ ,‬וכן לאובדן נתונים או מידע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מספק מידע משלים חשוב‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬מאפייני המוצר ‪1 .....................................................................................................................................................‬‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים ‪1 .........................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2 ....................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3 ...................................................................................................................................‬‬
‫הרכיבים של קורא כרטיסי המדיה ‪3 ................................................................................................................‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪4 ...............................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שדרוגי חומרה ‪5 .....................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות שמישות ‪5 ........................................................................................................................................‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות ‪5 ............................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב ‪6 ....................................................................................................................‬‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו ‪7 ........................................................................................................‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי ‪8 ...................................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוחות עיוורים ‪8 ..................................................................................................................................‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו ‪10 .....................................................................................................................‬‬
‫שינוי מבנה מתצורת מחשב שולחני לתצורת ‪10 ..................................................................................... Tower‬‬
‫מחברי לוח המערכת ‪11 ................................................................................................................................‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים ‪13 ......................................................................................................................‬‬
‫רכיבי ‪13 ......................................................................................................................... DIMM‬‬
‫רכיב זיכרון ‪13 ........................................................................................ DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫אכלוס שקעי ‪14 ................................................................................................................ DIMM‬‬
‫התקנת רכיבי ‪14 .............................................................................................................. DIMM‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה ‪16 ..........................................................................................................‬‬
‫מיקומי הכוננים ‪19 .......................................................................................................................................‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים ‪20 .........................................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן ‪ 3.5‬אינץ' ‪22 ...............................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן ‪ 3.5‬אינץ' ‪24 ..............................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן אופטי דק ‪27 ...............................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן אופטי דק ‪28 .............................................................................................................‬‬
‫הסרה והחלפה של כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' ‪30 ......................................................................................‬‬
‫הסרת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' ‪33 .......................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' ‪35 .....................................................................................................‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה ‪37 .............................................................................................................................‬‬
‫נעילת כבל ‪37 ............................................................................................................................‬‬
‫מנעול תלוי ‪38 ............................................................................................................................‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪38 ......................................................................................... HP‬‬
‫‪v‬‬
‫אבטחת הלוח הקדמי ‪42 ..............................................................................................................‬‬
‫נספח א החלפת סוללה ‪44 ..........................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב פריקת חשמל סטטי ‪47 ...................................................................................................................................‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי ‪47 ..............................................................................................................‬‬
‫שיטות הארקה ‪47 .......................................................................................................................................‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח ‪48 ..................................................................................‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי ‪48 .......................................................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי ‪49 ........................................................................................................................‬‬
‫תפעול ‪49 ..................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי ‪49 .....................................................................................................................................‬‬
‫בטיחות ‪49 ................................................................................................................................‬‬
‫הכנה למשלוח ‪49 ........................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪50 .................................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפייני המוצר‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים‬
‫ייתכן כי התכונות יהיו שונות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬לקבלת רשימה מלאה של כל רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב‪,‬‬
‫הפעל את כלי האבחון )כלול בדגמי מחשבים מסוימים בלבד(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשתמש בדגם מחשב זה בכיוון ‪ tower‬או בכיוון שולחן עבודה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪1‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫תצורת הכוננים משתנה בהתאם לדגם‪ .‬בדגמים מסוימים קיים לוח עיוור המכסה תא כונן אחד או יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כונן תקליטורים אופטי דק )אופציה(‬
‫‪5‬‬
‫מחבר לאוזניות‬
‫‪2‬‬
‫יציאות ‪) USB 2.0‬שחור(‬
‫‪6‬‬
‫לחצן הפעלה דו‪-‬מצבי‬
‫‪3‬‬
‫יציאות ‪) USB 3.0‬כחול(‬
‫‪7‬‬
‫נורית פעילות של הכונן הקשיח‬
‫‪4‬‬
‫מחבר למיקרופון‬
‫‪8‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪ 3.5‬אינץ' )אופציונלי(‬
‫הערה‪ :‬נורית ההפעלה מאירה בדרך‪-‬כלל בלבן כאשר המחשב מופעל‪ .‬אם הנורית מהבהבת באדום‪ ,‬יש בעיה במחשב והנורית מציגה קוד אבחון‪.‬‬
‫עיין במדריך ‪) Maintenance and Service Guide‬מדריך תחזוקה ושירות( כדי להבין את משמעות הקוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫רכיבי הלוח האחורי‬
‫‪1‬‬
‫מחבר לעכבר ‪) PS/2‬ירוק(‬
‫‪6‬‬
‫מחבר כבל המתח‬
‫‪2‬‬
‫מחבר רשת ‪RJ-45‬‬
‫‪7‬‬
‫מחבר למקלדת ‪) PS/2‬סגול(‬
‫‪3‬‬
‫מחבר טורי‬
‫‪8‬‬
‫מחברי צג ‪DVI-D‬‬
‫‪4‬‬
‫יציאות ‪) USB 2.0‬שחור(‬
‫‪9‬‬
‫מחבר צג ‪VGA‬‬
‫‪5‬‬
‫מחבר כניסת שמע )כחול(‬
‫‪10‬‬
‫מחבר ליציאה עבור התקני שמע המתחברים‬
‫לחשמל )ירוק(‬
‫הערה‪:‬‬
‫יציאה טורית שניה אופציונלית ויציאה מקבילית אופציונלית זמינות מ‪.HP-‬‬
‫אם מותקן כרטיס גרפי באחד מחריצי לוח המערכת‪ ,‬ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית במחברי הווידיאו שבכרטיס הגרפי הנפרד ובכרטיס הגרפי המשולב‬
‫בלוח המערכת‪ .‬אבל בתצורה זו‪ ,‬רק הצג המחובר לכרטיס מסך מסוים יציג הודעות ‪.POST‬‬
‫ניתן להשבית את כרטיס המסך של המערכת על‪-‬ידי שינוי ההגדרות ב‪.Computer Setup-‬‬
‫הרכיבים של קורא כרטיסי המדיה‬
‫קורא כרטיסי מדיה זה הוא התקן אופציונלי שזמין בדגמים מסוימים בלבד‪ .‬היעזר באיור ובטבלה שלהלן כדי לזהות את‬
‫הרכיבים של קורא כרטיסי המדיה‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫חריץ‬
‫מדיה‬
‫‪1‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪SD/HC/XC/‬‬
‫‪UHS-1‬‬
‫●‬
‫‪2‬‬
‫נורית פעילות של קורא‬
‫כרטיסי המדיה‬
‫)‪Secure Digital (SD‬‬
‫●‬
‫‪Secure Digital High‬‬
‫)‪Capacity (SDHC‬‬
‫●‬
‫כרטיס זיכרון ‪Secure‬‬
‫‪Digital Extended‬‬
‫)‪Capacity (SDXC‬‬
‫‪Memory Card‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪3‬‬
Memory Stick
MagicGate Duo
●
Memory Stick
MagicGate
●
Memory Stick PROHG Duo
●
Memory Stick Duo (MS
Duo)
●
Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)
●
CompactFlash Card
Type 2
●
MicroDrive
●
‫מדיה‬
‫חריץ‬
.‫מס‬
Memory Stick (MS)
●
MS PRO/MS PRO Duo
3
Memory Stick Select
●
Memory Stick PRO
(MS PRO)
●
CompactFlash Card
Type 1
●
CompactFlash I/II
4
‫מיקום המספר הסידורי‬
‫ הקפד שמספרים‬.‫ הממוקמים על המעטה החיצוני של המחשב‬,‫לכל מחשב יש מספר סידורי ייחודי ומספר זיהוי מוצר‬
.‫אלה יהיו בידך בעת פניה לשירות לקוחות לצורך קבלת עזרה‬
‫מיקום המספר הסידורי‬
4
‫‪2‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫תכונות שמישות‬
‫המחשב כולל מאפיינים שיקלו עליך לשדרג ולתחזק אותו‪ .‬אין צורך בכלים כלשהם לביצוע רוב הליכי ההתקנה‬
‫המתוארים בפרק זה‪.‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות‬
‫לפני ביצוע שדרוג‪ ,‬ודא שקראת היטב את כל ההוראות‪ ,‬הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריך זה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫להפחתת הסיכון לפגיעה אישית כתוצאה מהתחשמלות‪ ,‬מגע במשטחים חמים או שריפה‪:‬‬
‫נתק את כבל המתח מהשקע בקיר ואפשר לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫יש להימנע מחיבור קווי תקשורת או קווי טלפון למחברי בקר ממשק הרשת )‪.(NIC‬‬
‫אין לנטרל את מוליך ההארקה של כבל החשמל‪ .‬תקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי מוארק )מחובר לאדמה( שקל לגשת אליו בכל עת‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את מדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬המדריך מתאר הקמה נכונה של תחנת‬
‫עבודה‪ ,‬יציבה נכונה ובריאות תקינה‪ ,‬וכן הרגלי עבודה נכונים עבור משתמשי מחשבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬המדריך מספק מידע‬
‫בטיחותי חשוב בנושאי חשמל ומכניקה‪ .‬מדריך זה נמצא באינטרנט‪ ,‬בכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫אזהרה!‬
‫בפנים יש חלקים נעים וחלקים המוזנים במתח‪.‬‬
‫נתק את הזנת המתח לציוד לפני הסרת המארז‪.‬‬
‫התקן בחזרה את המארז ואבטח אותו לפני חיבור הזנת המתח מחדש לציוד‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים‬
‫הבאים‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא פריקת‬
‫חשמל סטטי בעמוד ‪.47‬‬
‫כשהמחשב מחובר למקור מתח ‪ ,AC‬לוח המערכת מקבל מתח כל הזמן‪ .‬יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני‬
‫פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪5‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫כדי לגשת לרכיבים פנימיים‪ ,‬עליך להסיר את לוח הגישה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב נמצא על מעמד‪ ,‬הורד את המחשב מהמעמד והשכב אותו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫שחרר את בורג הפרפר בגב המחשב )‪ ,(1‬החלק את לוח הגישה לכיוון גב המחשב )‪ (2‬והרם אותו )‪.(3‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו‬
‫הנח את לוח הגישה על המחשב )‪ ,(1‬החלק אותו לפנים )‪ (2‬והדק את בורג הפרפר )‪ (3‬כדי לקבע ולאבטח את הלוח‬
‫למקומו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪7‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב נמצא על מעמד‪ ,‬הורד את המחשב מהמעמד והשכב אותו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הרם את שלוש הלשוניות בצידו של הלוח )‪ ,(1‬לאחר מכן סובב את הלוח והסר אותו מהמארז )‪.(2‬‬
‫הסרת לוחות עיוורים‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬קיימים לוחות עיוורים המכסים את תאי הכונן של ‪ 3.5‬אינץ' ותאי כונן לכוננים אופטיים שאותם יש‬
‫להסיר לפני התקנת כונן‪ .‬כדי להסיר לוח עיוור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪8‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪.2‬‬
‫כדי להסיר לוח עיוור של כונן אופטי דק‪ ,‬לחץ כלפי פנים על חמש לשוניות החיזוק )‪ (1‬ומשוך את הלוח העיוור כדי‬
‫להסיר אותו )‪.(2‬‬
‫כדי להסיר לוח עיוור של ‪ 3.5‬אינץ'‪ ,‬לחץ את שתי הלשוניות שמחזיקות את הלוח העיוור במקומו אל קצהו הימני‬
‫החיצוני של הלוח )‪ (3‬והחלק את הלוח העיוור אחורה וימינה כדי להסירו )‪.(4‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר הסרת לוח עיוור של כונן אופטי דק והתקנת כונן אופטי דק‪ ,‬ניתן להתקין יחידת לוח קישוט אופציונלית‬
‫)זמינה מ‪ (HP-‬המקיפה את חזית הכונן האופטי‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪9‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫הכנס את ארבעת הווים שבצידו התחתון של הלוח לתוך החורים המלבניים במארז )‪ (1‬ולאחר מכן סובב את צידו העליון‬
‫של הלוח לתוך המארז )‪ (2‬וייצב אותו במקומו‪.‬‬
‫שינוי מבנה מתצורת מחשב שולחני לתצורת ‪Tower‬‬
‫ניתן להשתמש במחשב ‪ Small Form Factor‬בתצורת ‪ Tower‬עם מעמד ‪ Tower‬אופציונלי שניתן לרכוש מ‪.HP-‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫‪.5‬‬
‫כוון את המחשב כשצידו הימני פונה כלפי מטה והנח את המחשב על המעמד האופציונלי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫כדי לייצב את המחשב בתצורת ‪ HP ,Tower‬ממליצה על שימוש במעמד ‪ Tower‬האופציונלי‪.‬‬
‫הקפד להשאיר שטח של כ‪ 10-‬ס"מ לפחות פנוי ממכשולים‪ ,‬בכל צידי המחשב‪.‬‬
‫נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫מחברי לוח המערכת‬
‫היעזר באיור ובטבלה שלהלן כדי לזהות את מחברי לוח המערכת בדגם שברשותך‪.‬‬
‫מס'‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח המערכת‬
‫‪) Color‬צבע(‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP3‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪2‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP2‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪3‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP1‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪4‬‬
‫‪PCI Express x16‬‬
‫‪X16PCIEXP‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫מס'‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח המערכת‬
‫‪) Color‬צבע(‬
‫רכיב‬
‫‪5‬‬
‫יציאה מקבילית‬
‫‪PAR‬‬
‫שחור‬
‫יציאה מקבילית אופציונלית‬
‫‪6‬‬
‫יציאה טורית‬
‫‪COMB‬‬
‫שחור‬
‫יציאה טורית שנייה אופציונלית‬
‫‪7‬‬
‫סוללה‬
‫‪BAT‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪8‬‬
‫‪) DIMM3‬אפיק ‪(A‬‬
‫‪DIMM3‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪9‬‬
‫‪) DIMM1‬אפיק ‪(B‬‬
‫‪DIMM1‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪10‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA0‬‬
‫כחול כהה‬
‫כונן קשיח ראשי‬
‫‪11‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA1‬‬
‫תכלת‬
‫כונן קשיח משני‬
‫‪12‬‬
‫‪SATA 2.0‬‬
‫‪SATA5‬‬
‫לבן‬
‫כונן אופטי‬
‫‪13‬‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫‪MEDIA‬‬
‫שחור‬
‫התקן ‪ ,USB 2.0‬כגון קורא כרטיסי מדיה‬
‫מחברי לוח המערכת‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫למחשב מצורפים רכיבי ‪ DIMM‬התומכים בקצב נתונים כפול ‪ ,3‬עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני )‪DDR3-‬‬
‫‪.(SDRAM‬‬
‫רכיבי ‪DIMM‬‬
‫בשקעי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד שני רכיבי ‪ DIMM‬סטנדרטיים‪ .‬בשקעי זיכרון אלה קיים לפחות רכיב‬
‫‪ DIMM‬אחד שהותקן מראש‪ .‬לניצול מרבי של רכיבי הזיכרון‪ ,‬באפשרותך להתקין בלוח המערכת נפח זיכרון של עד ‪16‬‬
‫‪ GB‬המוגדר במצב ערוץ כפול לביצועים גבוהים‪.‬‬
‫רכיב זיכרון ‪DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫לפעולה תקינה של המערכת‪ ,‬על רכיבי ה‪ DDR3-SDRAM DIMM-‬לעמוד בתנאים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫תואמים לתקן תעשייה של ‪ 240‬פינים‬
‫●‬
‫כרטיס זיכרון ללא מאגר שאינו ‪ ECC‬תואם‪PC3-12800 DDR3-1600 MHz-‬‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM‬במתח ‪ 1.35‬או ‪ 1.5‬וולט‬
‫רכיבי ‪ DDR3-SDRAM DIMM‬חייבים גם‪:‬‬
‫●‬
‫תמיכה בהשהיית ‪) CAS 11 DDR3 1600 MHz‬תזמון ‪(11-11-11‬‬
‫●‬
‫להכיל נתוני ‪ JEDEC SPD‬הכרחיים‬
‫בנוסף‪ ,‬המחשב תומך ברכיבים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫טכנולוגיות זיכרון שאינו של ‪ ECC‬בנפח ‪ 1 GB ,512 MB‬ו‪2 GB-‬‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DIMM‬חד‪-‬צדדיים ודו‪-‬צדדיים‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DIMM‬מורכבים עם התקני ‪ x8‬ו‪ ;x16 DDR-‬אין תמיכה ברכיבי ‪ DIMM‬המורכבים עם ‪x4 SDRAM‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫המערכת לא תפעל כהלכה אם תתקין רכיבי ‪ DIMM‬שאינם נתמכים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪13‬‬
‫אכלוס שקעי ‪DIMM‬‬
‫ישנם שני שקעי ‪ DIMM‬בלוח המערכת‪ ,‬עם שקע אחד לכל אפיק‪ .‬השקעים מסומנים בתוויות ‪ DIMM1‬ו‪ .DIMM3-‬שקע‬
‫‪ DIMM1‬פועל באפיק הזיכרון ‪ .B‬שקע ‪ DIMM3‬פועל באפיק הזיכרון ‪.A‬‬
‫המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב אפיק יחיד‪ ,‬במצב אפיק כפול או במצב גמיש )‪ ,(flex‬בהתאם לאופן שבו מותקנים‬
‫רכיבי ה‪.DIMM-‬‬
‫הערה‪ :‬תצורות זיכרון של ערוץ יחיד או ערוץ כפול שאינו מאוזן יגרמו לביצועי גרפיקה ירודים‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל במצב אפיק יחיד כאשר חריצי ה‪ DIMM-‬מאוכלסים באפיק אחד בלבד‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל ברמת ביצועים גבוהה יותר במצב של אפיק כפול אם קיבולת הזיכרון של ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ A‬שווה‬
‫לקיבולת הזיכרון של ה‪ DIMM-‬באפיק ‪.B‬‬
‫●‬
‫המערכת פועלת במצב גמיש )‪ (flex‬אם קיבולת הזיכרון של ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ A‬אינה שווה לקיבולת הזיכרון של ה‪-‬‬
‫‪ DIMM‬באפיק ‪ .B‬במצב גמיש )‪ ,(flex‬האפיק שמאוכלס בכמות הזיכרון הקטנה ביותר מתאר את כמות הזיכרון‬
‫הכוללת המוקצית לאפיק כפול ויתרת הזיכרון מוקצית לאפיק אחד‪ .‬אם אפיק אחד יכיל יותר זיכרון מאשר האפיק‬
‫האחר‪ ,‬יש להקצות את הכמות הגדולה יותר לאפיק ‪.A‬‬
‫●‬
‫בכל אחד מהמצבים‪ ,‬מהירות הפעולה המרבית נקבעת על‪-‬ידי רכיב ה‪ DIMM-‬האיטי ביותר במערכת‪.‬‬
‫התקנת רכיבי ‪DIMM‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪ .‬ללא‬
‫תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה או הסרה‬
‫של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫השקעים של רכיבי הזיכרון מצוידים במגעים מוזהבים‪ .‬בעת שדרוג זיכרון המחשב‪ ,‬חשוב להשתמש במודולי זיכרון עם‬
‫מגעים מוזהבים כדי למנוע שיתוך ו‪/‬או חמצון כתוצאה מאי‪-‬התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪,‬‬
‫הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בפריקת חשמל‬
‫סטטי בעמוד ‪.47‬‬
‫בעת הטיפול ביחידת זיכרון‪ ,‬היזהר לא לגעת במגעים‪ .‬הנגיעה במגעים עלולה לפגוע ביחידה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪.‬‬
‫ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה‬
‫או הסרה של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫‪14‬‬
‫להפחתת הסיכון לכוויה ממשטחים חמים‪ ,‬הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫‪.7‬‬
‫פתח את שני התפסים של שקע מודול הזיכרון )‪ ,(1‬והכנס את מודול הזיכרון לשקע )‪.(2‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד‪ .‬יישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון‪.‬‬
‫לקבלת ביצועים מיטביים‪ ,‬אכלס את השקעים כך שקיבולת הזיכרון תפוזר באופן שווה ככל האפשר בין ערוץ ‪A‬‬
‫וערוץ ‪ .B‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף אכלוס שקעי ‪ DIMM‬בעמוד ‪.14‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחץ כלפי מטה על המודול כדי להכניסו לשקע וודא שהרכיב נכנס כהלכה למקומו‪ .‬ודא שהתפסים נמצאים במצב‬
‫סגור )‪.(3‬‬
‫‪.9‬‬
‫חזור על שלבים ‪ 7‬ו‪ 8-‬להתקנת מודול נוסף‪.‬‬
‫‪ .10‬החזר את לוח הגישה למקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .12‬חבר מחדש את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .13‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫על המחשב לזהות באופן אוטומטי את הזיכרון הנוסף‪ ,‬בהפעלה הבאה של המחשב‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪15‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫המחשב כולל שלושה חריצים לכרטיסי הרחבה מסוג ‪ PCI Express x1‬וחריץ אחד לכרטיס הרחבה מסוג ‪PCI‬‬
‫‪.Express x16‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫חריצי ‪ PCI Express‬תומכים אך ורק בכרטיסים בעלי פרופיל נמוך‪.‬‬
‫ניתן להתקין כרטיס הרחבה מסוג ‪ x8 ,x4 ,PCI Express x1‬או ‪ x16‬בחריץ מסוג ‪.PCI Express x16‬‬
‫בתצורות עם שני כרטיסי מסך‪ ,‬הכרטיס הראשון )הראשי( חייב להיות מותקן בחריץ ‪.PCI Express x16‬‬
‫להסרה‪ ,‬החלפה או הוספה של כרטיס הרחבה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אתר את השקע הריק הנכון בלוח המערכת ואת חריץ ההרחבה המתאים בגב מארז המחשב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫שחרר את תפס מכסה החריץ‪ ,‬המשמש לחיזוק כיסויי החריץ‪ ,‬על‪-‬ידי הרמת הלשונית הירוקה בתפס וסיבוב התפס‬
‫למצב פתוח‪.‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫‪.9‬‬
‫לפני התקנת כרטיס הרחבה‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה או את כרטיס ההרחבה הקיים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לפני הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אם אתה מתקין כרטיס הרחבה בשקע ריק‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה המתאים בגב המארז‪ .‬משוך את‬
‫כיסוי החריץ כלפי מעלה בצורה ישרה‪ ,‬והרחק אותו מחלקו הפנימי של המארז‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בעת הסרת כרטיס מסוג ‪ ,PCI Express x1‬החזק את הכרטיס בקצותיו וטלטל אותו בזהירות הלוך ושוב‪,‬‬
‫עד לשחרור המחברים מהשקע‪ .‬משוך והוצא את כרטיס ההרחבה מהשקע כלפי מעלה )‪ ,(1‬ולאחר מכן‬
‫הרחק אותו מתוך המארז עד לשחרורו ממסגרת המארז )‪ .(2‬היזהר שהכרטיס לא ישרוט רכיבים אחרים‬
‫בעת הוצאתו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪17‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בעת הסרת כרטיס ‪ ,PCI Express x16‬משוך את הזרוע בגב שקע ההרחבה כדי להרחיקה מהכרטיס‪,‬‬
‫וטלטל בעדינות את הכרטיס הלוך ושוב‪ ,‬עד לשחרור מלא של המחברים מהשקע‪ .‬משוך והוצא את כרטיס‬
‫ההרחבה מהשקע כלפי מעלה‪ ,‬ולאחר מכן הרחק אותו מתוך המארז עד לשחרורו ממסגרת המארז‪ .‬היזהר‬
‫שהכרטיס לא ישרוט רכיבים אחרים בעת הוצאתו‪.‬‬
‫‪ .10‬אחסן את הכרטיס שהוסר באריזה אנטיסטטית‪.‬‬
‫‪ .11‬אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬התקן כיסוי חריץ הרחבה לסגירת הפתח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לאחר הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬עליך להחליפו בכרטיס חדש או בכיסוי חריץ הרחבה‪ ,‬לצורך קירור תקין‬
‫של הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל‪.‬‬
‫‪ .12‬להתקנת כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬אחוז בכרטיס בדיוק מעל שקע ההרחבה בלוח המערכת והזז אותו לעבר גב‬
‫המארז )‪ ,(1‬כך שהתפס שעל הכרטיס יהיה מיושר עם החריץ הפתוח שבגב המארז‪ .‬לחץ על הכרטיס כלפי מטה‬
‫לתוך שקע ההרחבה שבלוח המערכת )‪.(2‬‬
‫הערה‪ :‬בעת התקנה של כרטיס הרחבה‪ ,‬לחץ בחוזקה על הכרטיס כדי שהמחבר כולו יתייצב היטב במקומו‬
‫בחריץ כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫‪ .13‬סובב את תפס מכסה החריץ למקומו לחיזוק הכרטיס‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר כבלים חיצוניים לכרטיס שהותקן‪ ,‬במידת הצורך‪ .‬חבר כבלים פנימיים ללוח המערכת‪ ,‬במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .15‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .16‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .17‬חבר מחדש את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .18‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪ .19‬אם יש צורך בכך‪ ,‬הגדר מחדש את תצורת המחשב‪.‬‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫‪1‬‬
‫תא כונן לכונן אופטי דק‬
‫‪2‬‬
‫תא כונן קשיח פנימי ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪3‬‬
‫תא כונן בגודל ‪ 3.5‬אינץ' עבור כוננים אופציונליים )באיור מוצג קורא כרטיסי מדיה(‬
‫‪4‬‬
‫תא כונן קשיח פנימי ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫הערה‪:‬‬
‫תצורת הכונן במחשב שברשותך עשויה להיות שונה מתצורת הכונן המוצגת לעיל‪.‬‬
‫כדי לוודא את הסוג והנפח של התקני האחסון המותקנים במחשב‪ ,‬הפעל את ‪) Computer Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪19‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫בעת התקנת כוננים‪ ,‬פעל לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫הדיסק הקשיח הראשי )‪ Serial ATA (SATA‬חייב להיות מחובר למחבר ‪ SATA‬הראשי בצבע כחול כהה בלוח‬
‫המערכת המסומן ב‪.SATA0-‬‬
‫●‬
‫חבר כונן קשיח משני אל כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח המערכת המסומן ב‪.SATA1-‬‬
‫●‬
‫חבר כונן אופטי למחבר ה‪ SATA-‬הלבן בלוח המערכת‪ ,‬המסומן ‪.SATA5‬‬
‫●‬
‫חבר את הכבל של קורא כרטיסי מדיה ‪ USB 3.0‬באמצעות מתאם ‪ USB 3.0‬ל‪ USB 2.0-‬למחבר ‪ USB 2.0‬בלוח‬
‫המערכת המסומן ב‪.MEDIA-‬‬
‫●‬
‫כבל המתח של הכוננים הוא כבל דו‪-‬ראשי המתפצל ממחבר לוח המערכת‪ .‬ראש אחד הוא כבל דו‪-‬ראשי‬
‫כשהמחבר הראשון )ארבעה מוליכים( המנותב לתא ‪ 3.5‬אינץ' אופציונלי והמחבר השני )שני מוליכים( מנותב לתא‬
‫כונן אופטי דק‪ .‬הראש השני הוא כבל דו‪-‬ראשי כשהמחבר הראשון )ארבעה מוליכים( המנותב לתא כונן קשיח ‪3.5‬‬
‫אינץ' והמחבר השני מנותב לתא כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ'‪.‬‬
‫●‬
‫הברג את הברגים כדי להבטיח שהכונן יהיה מיושר כהלכה בתא הכונן ויינעל במקומו‪ HP .‬מספקת ארבעה ברגים‬
‫מובילים סטנדרטיים רזרביים מסוג ‪ 6-32‬על החלק העליון של תא הכונן‪ .‬ברגים מובילים סטנדרטיים ‪ 6-32‬נדרשים‬
‫להתקנת קורא כרטיסי מדיה או כונן קשיח משני המותקנים בתא כונן אופציונלי ‪ 3.5‬אינץ'‪ .‬בורגי התקנה מבודדים‬
‫‪ M3‬לכוננים קשיחים ‪ 2.5‬אינץ' אינם מסופקים‪ .‬אם אתה מחליף כונן‪ ,‬הסר את הברגים המובילים מהכונן הישן‬
‫והשתמש בהם להרכבת הכונן החדש‪.‬‬
‫בסך הכל קיימים חמישה ברגים כסופים סטנדרטיים נוספים מסוג ‪ .6-32‬אחד משמש לאבטחת הלוח )‪) (1‬לקבלת מידע‬
‫נוסף ראה אבטחת הלוח הקדמי בעמוד ‪ .(42‬ארבעת האחרים משמשים כברגים מובילים של קורא כרטיסי מדיה או‬
‫כונן קשיח משני המותקנים בתא כונן אופציונלי ‪ 3.5‬אינץ' )‪.(2‬‬
‫‪20‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫זהירות‪:‬‬
‫כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן‪:‬‬
‫אם אתה מתקין כונן או מסיר אותו‪ ,‬כבה את מערכת ההפעלה כראוי‪ ,‬כבה את המחשב ונתק את כבל המתח‪ .‬אל תסיר‬
‫את הכונן בזמן שהמחשב מופעל או נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫לפני הטיפול בכונן‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי‪ .‬בעת טיפול בכונן‪ ,‬הימנע מנגיעה במחבר‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות מניעת נזק הנובע מחשמל סטטי‪ ,‬ראה פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.47‬‬
‫טפל בכונן בזהירות; אל תפיל אותו‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח רב מדי בעת הכנסת הכונן למקומו‪.‬‬
‫הימנע מלחשוף את הכונן הקשיח לנוזלים‪ ,‬לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים‪ ,‬כגון צגים או‬
‫רמקולים‪.‬‬
‫אם עליך לשלוח כונן בדואר‪ ,‬הכנס את הכונן לתוך אריזה מרופדת או חומרי הגנה אחרים‪ ,‬וסמן את הקופסה בתווית‬
‫"שביר‪ :‬יש לטפל בזהירות"‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪21‬‬
‫הסרת כונן ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הסר כל מדיה נשלפת מתוך הכוננים לפני הסרתם מהמחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪.8‬‬
‫נתק את כבלי הכונן מגב הכונן או‪ ,‬אם אתה מסיר קורא כרטיסי מדיה‪ ,‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מלוח המערכת כפי‬
‫שמצוין באיור שלהלן‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לחץ את ידית השחרור פנימה בחלק האחורי של ההתקן )‪ (1‬והחלק את ההתקן אל מחוץ לחלק האחורי של תא‬
‫הכונן )‪.(2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪23‬‬
‫התקנת כונן ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪ .‬אם אתה מתקין התקן בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח העיוור‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין‬
‫בנושא הסרת לוחות עיוורים בעמוד ‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫התקן ברגים מובילים ‪ 6-32‬בחורים משני צדי ההתקן‪.‬‬
‫הערה‪ HP :‬סיפקה ארבעה ברגים מובילים ‪ 6-32‬רזרביים על החלק העליון של כלוב הכונן‪ .‬עיין בנושא התקנה‬
‫והסרה של כוננים בעמוד ‪ ,20‬שם מופיע איור של מיקומי הברגים המובילים הרזרביים‪.‬‬
‫בעת החלפת התקן‪ ,‬העבר את ארבעת הברגים המובילים ‪ 6-32‬מההתקן הישן לחדש‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪.9‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫‪ .10‬החלק את ההתקן לתא הכונן וודא שאתה מיישר את הברגים המובילים עם החריצים המתאימים‪ ,‬עד שההתקן‬
‫יינעל במקומו בנקישה‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪25‬‬
‫‪ .11‬אם אתה מתקין קורא כרטיסי מדיה ‪ ,USB 3.0‬השתמש במתאם ‪ USB 3.0‬ל‪ USB 2.0-‬וחבר את כבל המתאם‬
‫מקורא כרטיסי המדיה למחבר ‪ USB 2.0‬שבלוח המערכת‪ ,‬המסומן ב‪.MEDIA-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עיין בסעיף מחברי לוח המערכת בעמוד ‪ 11‬לקבלת איור של מחברי הכוננים של לוח המערכת‪.‬‬
‫‪ .12‬סובב את תא הכונן בחזרה למטה‪ ,‬למיקומו הרגיל‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫היזהר שכבלים או חוטים לא ייתפסו במהלך סיבוב תא הכונן כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .13‬החזר את הלוח הקדמי למקומו‪.‬‬
‫‪ .14‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .15‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .16‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .17‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫הסרת כונן אופטי דק‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הסר כל מדיה נשלפת מתוך הכוננים לפני הסרתם מהמחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫נתק את כבלי המתח והנתונים )‪ (1‬מגב הכונן האופטי‪ ,‬דחוף את תפס השחרור הירוק בצד האחורי הימני של הכונן‬
‫כלפי מרכז הכונן )‪ ,(2‬ולאחר מכן החלק את הכונן קדימה ומחוץ לתא דרך הלוח הקדמי )‪.(3‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫בעת ניתוק הכבלים‪ ,‬משוך את הלשונית או המחבר במקום את הכבל עצמו כדי למנוע נזק לכבל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪27‬‬
‫התקנת כונן אופטי דק‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם אתה מתקין כונן בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח הקדמי ולאחר מכן הסר את הלוח העיוור‪ .‬למידע‬
‫נוסף‪ ,‬עיין בנושא הסרת לוחות עיוורים בעמוד ‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫לפני שיהיה ניתן להשתמש בכונן האופטי החדש‪ ,‬חובה לחבר את תפס השחרור‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫קלף את המדבקה שעל‪-‬גבי תפס השחרור‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התאם בזהירות את החורים בתפס השחרור עם הפינים שבצד הכונן האופטי‪ ,‬מבלי שתפס השחרור ייגע‬
‫בכונן האופטי‪ .‬ודא כי תפס השחרור ממוקם כראוי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הכנס את הפין שבחזית הכונן האופטי לחור שבסוף תפס השחרור ולחץ בחוזקה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הכנס את הפין השני ולחץ על כל תפס השחרור בחוזקה כדי להדק היטב את התפס לכונן האופטי‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪.9‬‬
‫החלק את הכונן האופטי דרך הלוח הקדמי לתוך התא במלואו כך שיינעל במקומו )‪ ,(1‬ולאחר מכן חבר את כבלי‬
‫המתח והנתונים לגב הכונן )‪.(2‬‬
‫‪ .10‬חבר את הקצה האחר של כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬בצבע לבן בלוח המערכת המסומן ב‪.SATA5-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עיין בסעיף מחברי לוח המערכת בעמוד ‪ 11‬לקבלת איור של מחברי הכוננים של לוח המערכת‪.‬‬
‫‪ .11‬החזר את הלוח הקדמי אם הוא הוסר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יחידת לוח קישוט אופציונלית המקיפה את חזית כונן האופטי זמינה מחברת ‪ .HP‬התקן את יחידת לוח‬
‫הקישוט בלוח הקדמי לפני התקנת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .15‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪29‬‬
‫הסרה והחלפה של כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫הערה‪ :‬לפני שתסיר את הכונן הקשיח הישן‪ ,‬ודא שגיבית את הנתונים מהכונן הקשיח הישן כך שתוכל להעביר את‬
‫הנתונים לכונן הקשיח החדש‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪.8‬‬
‫משוך את ידית השחרור שלצד גב הכונן הקשיח כלפי חוץ )‪ .(1‬בזמן משיכת ידית השחרור כלפי חוץ‪ ,‬החלק את‬
‫הכונן לאחור עד שייעצר‪ ,‬ולאחר מכן הרם את הכונן אל מחוץ לתא )‪.(2‬‬
‫‪.9‬‬
‫להתקנת כונן קשיח‪ ,‬תחילה עליך להעביר את ברגי הבידוד המובילים להרכבה הכחולים מהכונן הקשיח הישן לכונן‬
‫הקשיח החדש‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪31‬‬
‫‪ .10‬יישר את הברגים המובילים עם החריצים שבתא הכונן של המארז‪ ,‬לחץ על הכונן הקשיח כלפי מטה לתוך התא‪,‬‬
‫ולאחר מכן החלק אותו קדימה עד שייעצר ויינעל במקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬לגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כבל הנתונים של הכונן הקשיח הראשי חייב להיות מחובר למחבר ‪ SATA‬בצבע כחול כהה המסומן‬
‫‪ SATA0‬בלוח המערכת כדי למנוע בעיות כלשהן בביצועי הכונן הקשיח‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את לוח הגישה למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .15‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫הסרת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪33‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪34‬‬
‫משוך כלפי חוץ את ידית השחרור בגב הכונן )‪ (1‬והחלק את הכונן לאחור עד שייעצר ומשוך אותו מטה והחוצה אל‬
‫מחוץ לתא הכונן )‪.(2‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫התקן ארבעה בורגי בידוד מובילים ‪ M3‬בצבע שחור וכחול )שניים בכל צד של הכונן(‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן לרכוש בורגי התקנה מובילים מבודדים ‪ M3‬מחברת ‪.HP‬‬
‫בעת החלפת הכונן‪ ,‬העבר את ארבעת בורגי ההתקנה המובילים המבודדים ‪ M3‬מהכונן הישן לכונן החדש‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪35‬‬
‫‪.9‬‬
‫יישר את הברגים המובילים שבכונן לחריצים מסוג ‪ J‬שבצד תא הכונן‪ .‬לחץ את הכונן כלפי מעלה בתא הכונן והחלק‬
‫אותו קדימה עד שהוא ננעל במקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬לגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' הוא הכונן הראשי‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬כחול המסומן ב‪-‬‬
‫‪ SATA0‬בלוח המערכת‪ .‬אם זהו כונן משני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח‬
‫המערכת המסומן ‪.SATA1‬‬
‫‪36‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪ .11‬סובב את תא הכונן בחזרה למטה‪ ,‬למיקומו הרגיל‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫היזהר שכבלים או חוטים לא ייתפסו במהלך סיבוב תא הכונן כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .15‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמודים הבאים כדי לאבטח את המחשב‪.‬‬
‫נעילת כבל‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪37‬‬
‫מנעול תלוי‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪38‬‬
‫הדק את כבל האבטחה על‪-‬ידי כריכת הכבל סביב חפץ נייח‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס את מנעול הכבל לחריץ מנעול הכבל בגב הצג ואבטח את המנעול לצג על‪-‬ידי הכנסת המפתח לחור המנעול‬
‫בגב המנעול וסיבוב המפתח ב‪ 90-‬מעלות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫החלק את כבל האבטחה דרך החור במנעול הכבל בחלק האחורי של הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪.4‬‬
‫השתמש בתושבת המצורפת לערכה כדי לאבטח התקנים היקפיים אחרים על‪-‬ידי הנחת כבל ההתקן במרכז‬
‫התושבת )‪ (1‬והכנסת כבל האבטחה דרך אחד משני החורים בתושבת )‪ .(2‬השתמש בחור התושבת המאבטח‬
‫באופן הטוב ביותר את כבל ההתקן ההיקפי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השחל את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול של מארז המחשב‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.6‬‬
‫הברג החוצה עד הסוף את בורג הפרפר המקבע את לוח הגישה אל המארז )‪ ,(1‬כדי להסיר אותו מלוח הגישה )‪(2‬‬
‫‪.7‬‬
‫הברג את המנעול אל המארז דרך החור של בורג הפרפר באמצעות הבורג המצורף‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪41‬‬
‫‪.8‬‬
‫הכנס את הקצה עם התקע של כבל האבטחה למנעול )‪ (1‬ולחץ את הלחצן פנימה )‪ (2‬כדי לסגור את המנעול‪.‬‬
‫השתמש במפתח המצורף כדי לפתוח את המנעול‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫כשתסיים‪ ,‬כל ההתקנים בתחנת העבודה שלך יהיו מאובטחים‪.‬‬
‫אבטחת הלוח הקדמי‬
‫ניתן לנעול את הלוח הקדמי במקומו על‪-‬ידי הברגת בורג ביטחון שמספקת ‪ .HP‬להברגת בורג הביטחון‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסר אחד מחמשת הברגים הסטנדרטיים ‪ 6-32‬הכסופים מהחלק העליון של כלוב הכונן‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הברג את בורג הביטחון דרך לשונית השחרור בלוח הקדמי האמצעי כדי לחזק את הלוח הקדמי במקומו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫החזר את לוח הגישה למקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר מחדש את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .12‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪43‬‬
‫א‬
‫החלפת סוללה‬
‫הסוללה המצורפת למחשב מספקת מתח לשעון הפנימי של המחשב‪ .‬בעת החלפת סוללה‪ ,‬השתמש בסוללה שוות ערך‬
‫לסוללה המקורית שסופקה יחד עם המחשב‪ .‬המחשב מצויד בסוללת ליתיום ‪ 3‬וולט‪.‬‬
‫אזהרה! במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דו‪-‬תחמוצת המנגן‪ .‬קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול‬
‫לא נאות בסוללה‪ .‬להפחתת הסיכון לפציעה אישית‪:‬‬
‫אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות הגבוהות מ‪.60°C-‬‬
‫אין לפרק‪ ,‬למעוך או לנקב את הסוללה‪ ,‬אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה ואין להשליך אותה לאש או למים‪.‬‬
‫החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של ‪ HP‬המיועדת לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לפני החלפת סוללה‪ ,‬הקפד לגבות את הגדרות ‪ CMOS‬של המחשב‪ .‬בעת הסרה או החלפה של הסוללה‪,‬‬
‫יימחקו הגדרות ‪ CMOS‬מהמחשב‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪ ,‬הקפד‬
‫לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬בסוללת הליתיום נעשה‬
‫שימוש רק כשהמחשב אינו מחובר למקור מתח ‪.AC‬‬
‫‪ HP‬מעודדת את לקוחותיה למחזר רכיבי חומרה אלקטרונית‪ ,‬מחסניות הדפסה מקוריות של ‪ HP‬וסוללות נטענות‪,‬‬
‫שנעשה בהם שימוש‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות תכניות מיחזור‪ ,‬בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/recycle‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪44‬‬
‫בדגמי מחשב מסוימים‪ ,‬ייתכן שיהיה צורך להסיר רכיב פנימי כדי לגשת לסוללה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת‪ ,‬פעל בהתאם להוראות הבאות להחלפת הסוללה‪.‬‬
‫סוג ‪1‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס את הסוללה החלופית למקומה‪ ,‬כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה‪ .‬תפס הסוללה יחזק אוטומטית את‬
‫הסוללה במקומה‪.‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫כדי לשחרר את הסוללה מהתא‪ ,‬לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה‪ .‬כשהסוללה תתרומם‪,‬‬
‫הוצא אותה החוצה )‪.(1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כדי להכניס סוללה חדשה‪ ,‬החלק קצה אחד של הסוללה החלופית מתחת לדופן התא‪ ,‬כשצדה החיובי של‬
‫הסוללה פונה כלפי מעלה‪ .‬דחוף את הקצה השני כלפי מטה‪ ,‬עד שהתפס ייסגר על‪-‬גבי הקצה השני של‬
‫הסוללה )‪.(2‬‬
‫סוג ‪3‬‬
‫א‪.‬‬
‫משוך לאחור את התפס )‪ (1‬שמחזיק את הסוללה במקומה‪ ,‬והסר את הסוללה )‪.(2‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪45‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לאחר החלפת הסוללה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים להשלמת התהליך‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫חבר את המחשב למקור מתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .10‬הגדר מחדש את התאריך והשעה‪ ,‬את הסיסמאות ואת כל הגדרות המחשב המיוחדות באמצעות ‪Computer‬‬
‫‪) Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫‪ .11‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה של המחשב הוסר‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ב‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים‬
‫לחשמל סטטי‪ .‬נזק מסוג זה עלול לקצר את אורך חיי ההתקן‪.‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫כדי למנוע נזק מחשמל סטטי‪ ,‬הקפד על אמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫כדי להימנע מנגיעה במוצרים‪ ,‬השתמש באריזות נגד חשמל סטטי להעברה ואחסון של המוצרים‪.‬‬
‫●‬
‫שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות שלהם עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי‪.‬‬
‫●‬
‫הנח את הרכיבים על‪-‬גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים או במעגלים חשמליים‪.‬‬
‫●‬
‫הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪.‬‬
‫שיטות הארקה‬
‫קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה‪ .‬השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל‬
‫סטטי‪ ,‬או בעת התקנה של רכיבים אלה‪:‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או למארז המחשב‪ .‬רצועות יד‬
‫הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של ‪ 1 megohm ±10%‬לפחות בתוך מוליכי ההארקה‪ .‬כדי לספק הארקה‬
‫נאותה‪ ,‬הדק את הרצועה לעור היד‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועות עקב‪ ,‬ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה‪ .‬חבוש את הרצועות על שתי‬
‫הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על‪-‬גבי שטיחי רצפה מפזרים‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם מאפייני פיזור חשמל סטטי‪.‬‬
‫אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה של‬
‫‪.HP‬‬
‫הערה‪ :‬לקבלת מידע נוסף אודות חשמל סטטי‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫נספח ב פריקת חשמל סטטי‬
‫‪47‬‬
‫ג‬
‫הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה‬
‫למשלוח‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג‪:‬‬
‫‪48‬‬
‫●‬
‫הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים‪ ,‬מאור שמש ישיר וממצבי חום וקור קיצוניים‪.‬‬
‫●‬
‫הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר‪ .‬השאר מרווח של כ‪ 10-‬ס"מ בכל צידי המחשב הכוללים‬
‫פתחי אוורור ומעל לצג‪ ,‬כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תגביל את אוורור המחשב על‪-‬ידי חסימת פתחי האוורור שלו‪ .‬אל תניח את המקלדת כשרגליה פונות‬
‫כלפי מטה‪ ,‬בצמוד לחזית יחידת המחשב‪ ,‬מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תפעיל את המחשב כשלוח הגישה או אחד מהמכסים של חריץ כרטיס ההרחבה אינם במקומם‪.‬‬
‫●‬
‫אל תניח מחשב על מחשב‪ ,‬ואל תניח מחשבים קרוב מדי זה לזה כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של‬
‫המחשבים הסמוכים‪.‬‬
‫●‬
‫אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד‪ ,‬המארז צריך לכלול פתחי אוורור‪ ,‬ואותן הנחיות תפעול המפורטות לעיל‬
‫עדיין חלות‪.‬‬
‫●‬
‫הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם‪.‬‬
‫●‬
‫התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת‪ ,‬לרבות מצבי שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫◦‬
‫נגב את החלק החיצוני של המחשב באמצעות מטלית רכה ולחה‪ ,‬בהתאם לצורך‪ .‬שימוש בחומרי ניקוי עלול‬
‫להזיק לצבע או לגימור של המחשב‪.‬‬
‫◦‬
‫נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל צידי המחשב‪ .‬סיבים‪ ,‬אבק וחומרים זרים אחרים עלולים לחסום את‬
‫פתחי האוורור ולהגביל את זרימת האוויר‪.‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי‬
‫הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלה או ניקוי של הכונן האופטי‪.‬‬
‫תפעול‬
‫●‬
‫הימנע מהזזת הכונן בזמן שהוא פועל‪ .‬הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים‪ .‬שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה‪ .‬אם‬
‫הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל‪ ,‬המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח‪ .‬אם תפעיל את‬
‫היחידה מיד‪ ,‬ייתכנו בעיות במהלך הקריאה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות‪ ,‬רעידות מכניות או אור שמש ישיר‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫●‬
‫נקה את הלוח ואת הבקרים באמצעות מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪.‬‬
‫לעולם אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם‪ ,‬כגון אלכוהול או בנזן‪ ,‬העלולים להזיק לגימור‪.‬‬
‫בטיחות‬
‫אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או אם נשפך לתוכו נוזל‪ ,‬נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה‬
‫אצל ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הכנה למשלוח‬
‫פעל בהתאם להמלצות הבאות בעת הכנת המחשב למשלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫גבה את הקבצים מהדיסק הקשיח להתקן אחסון חיצוני‪ .‬ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או‬
‫מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר ואחסן את כל המדיה הנשלפת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫לפני שילוח המחשב‪ ,‬ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב בחריצי הלוחות‪.‬‬
‫ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים באריזות המקוריות שלהם או באריזות דומות‪ ,‬הכוללות חומר‬
‫אריזה בכמות מספקת כדי להגן על הרכיבים‪.‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח‬
‫‪49‬‬
‫אינדקס‬
‫ה‬
‫החלפת סוללה ‪44‬‬
‫הכנה למשלוח ‪49‬‬
‫המרת ‪10 tower‬‬
‫הנחיות התקנה ‪5‬‬
‫הנחיות לאוורור ‪48‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב ‪48‬‬
‫הסרה‬
‫כונן אופטי ‪27‬‬
‫כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' ‪33‬‬
‫כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' ‪30‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪16‬‬
‫לוח הגישה של המחשב ‪6‬‬
‫לוחות עיוורים ‪8‬‬
‫לוח קדמי ‪8‬‬
‫סוללה ‪44‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪22‬‬
‫התקנה‬
‫זיכרון ‪13‬‬
‫כבלים של הכונן ‪20‬‬
‫כונן אופטי ‪28‬‬
‫כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' ‪35‬‬
‫כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' ‪30‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪16‬‬
‫לוח הגישה של המחשב ‪7‬‬
‫סוללה ‪44‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪24‬‬
‫ז‬
‫זיכרון‬
‫אכלוס שקעים ‪14‬‬
‫התקנה ‪13‬‬
‫מפרטים ‪13‬‬
‫ח‬
‫חשמל סטטי‪ ,‬מניעת נזק‬
‫כ‬
‫כונן אופטי‬
‫אמצעי זהירות‬
‫הסרה ‪27‬‬
‫התקנה ‪28‬‬
‫ניקוי ‪49‬‬
‫כוננים‬
‫התקנה ‪20‬‬
‫‪50‬‬
‫אינדקס‬
‫‪49‬‬
‫‪47‬‬
‫חיבורי כבלים ‪20‬‬
‫מיקומים ‪19‬‬
‫כונן קשיח )‪ 2.5‬אינץ'(‬
‫הסרה ‪33‬‬
‫התקנה ‪35‬‬
‫כונן קשיח )‪ 3.5‬אינץ'(‬
‫הסרה ‪30‬‬
‫התקנה ‪30‬‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫הסרה ‪16‬‬
‫התקנה ‪16‬‬
‫ל‬
‫לוח גישה‬
‫הסרה ‪6‬‬
‫התקנה מחדש ‪7‬‬
‫לוח קדמי‬
‫הסרה ‪8‬‬
‫הסרת לוח עיוור ‪8‬‬
‫התקנה מחדש ‪10‬‬
‫פתרונות ‪42‬‬
‫מ‬
‫מחברי לוח המערכת ‪11‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪4‬‬
‫מיקום מספר זיהוי המוצר ‪4‬‬
‫מנעולים‬
‫לוח קדמי ‪42‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪38 HP‬‬
‫מנעול כבל ‪37‬‬
‫מנעול תלוי ‪38‬‬
‫מפרטים‬
‫זיכרון ‪13‬‬
‫פ‬
‫פתרונות‬
‫לוח קדמי ‪42‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪38 HP‬‬
‫מנעול כבל ‪37‬‬
‫מנעול תלוי ‪38‬‬
‫ק‬
‫קורא כרטיסי מדיה‬
‫הסרה ‪22‬‬
‫התקנה ‪24‬‬
‫מאפיינים ‪3‬‬
‫ר‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .DIMMs‬ראה זיכרון‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising