HP | ProDesk 400 G1 Base Model Microtower PC | HP ProDesk 400 G1 Base Model Microtower PC מדריך עזר לרכיבי חומרה

HP ProDesk 400 G1 Base Model Microtower PC מדריך עזר לרכיבי חומרה
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
HP ProDesk 400 G1 Microtower
‫© ‪Copyright 2013 Hewlett-Packard‬‬
‫‪ .Development Company, L.P‬המידע המובא‬
‫כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫®‪ Microsoft‬ו‪ Windows®-‬הינם סימנים מסחריים‬
‫רשומים בארה"ב של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים‬
‫ושירותים של ‪ HP‬מפורטים במפורש בהצהרות‬
‫האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים‪ .‬אין‬
‫להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות‬
‫נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪ HP‬לא תישא בכל אחריות‬
‫שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או‬
‫להשמטות במסמך זה‪.‬‬
‫מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות‬
‫יוצרים‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל או לתרגם לשפה‬
‫אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור‬
‫מראש ובכתב מחברת ‪.Hewlett-Packard‬‬
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
‫‪HP ProDesk 400 G1 Microtower‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬ספטמבר ‪2013‬‬
‫מק"ט‪742425-BB1 :‬‬
‫הודעה על אודות המוצר‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים‬
‫במחשב שברשותך‪.‬‬
‫לא כל המאפיינים זמינים בכל הגרסאות של‬
‫‪ .Windows 8‬ייתכן שיהיה צורך להתקין במחשב‬
‫זה חומרה‪ ,‬התקנים ו‪/‬או תוכנה ששודרגו ו‪/‬או נקנו‬
‫בנפרד כדי לנצל במלואה את התפקודיות של‬
‫‪ .Windows 8‬ראה באתר‬
‫‪ http://www.microsoft.com‬לקבלת פרטים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫ייתכן שיהיה צורך לשדרג ו‪/‬או לרכוש בנפרד חומרה‬
‫ו‪/‬או כונן ‪ DVD‬במחשב זה כדי להתקין את‬
‫‪ Windows 7‬וכדי לנצל את התפקודיות המלאה של‬
‫‪ .Windows 7‬ראה באתר‬
‫‪http://windows.microsoft.com/en-us/‬‬
‫‪ windows7/get-know-windows-7‬לקבלת‬
‫פרטים נוספים‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫מדריך זה מספק מידע בסיסי לשדרוג מחשב עסקי מתוצרת ‪.HP ProDesk‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור‪ ,‬ואף לגרום למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד‪ ,‬וכן לאובדן נתונים או מידע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מספק מידע משלים חשוב‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬מאפייני המוצר ‪1 .....................................................................................................................................................‬‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים ‪1 .........................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2 ....................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3 ...................................................................................................................................‬‬
‫הרכיבים של קורא כרטיסי המדיה ‪3 ................................................................................................................‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪4 ...............................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שדרוגי חומרה ‪5 .....................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות שמישות ‪5 ........................................................................................................................................‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות ‪5 ............................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב ‪6 ....................................................................................................................‬‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו ‪7 ........................................................................................................‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי ‪8 ...................................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוחות עיוורים ‪9 ..................................................................................................................................‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו ‪10 .....................................................................................................................‬‬
‫מחברי לוח המערכת ‪10 ................................................................................................................................‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים ‪12 ......................................................................................................................‬‬
‫רכיבי ‪12 ......................................................................................................................... DIMM‬‬
‫רכיב זיכרון ‪12 ........................................................................................ DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫אכלוס שקעי ‪13 ................................................................................................................ DIMM‬‬
‫התקנת רכיבי ‪13 .............................................................................................................. DIMM‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה ‪15 ..........................................................................................................‬‬
‫מיקומי הכוננים ‪19 .......................................................................................................................................‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים ‪20 .........................................................................................................................‬‬
‫הסרת הכונן ‪ 5.25‬אינץ' ‪22 ...........................................................................................................‬‬
‫התקנת הכונן ‪ 5.25‬אינץ' ‪23 .........................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן ‪ 3.5‬אינץ' ‪25 ...............................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן ‪ 3.5‬אינץ' ‪27 ..............................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' ‪29 .......................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' ‪30 .....................................................................................................‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה ‪32 .............................................................................................................................‬‬
‫נעילת כבל ‪33 ............................................................................................................................‬‬
‫מנעול תלוי ‪34 ............................................................................................................................‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪34 ......................................................................................... HP‬‬
‫נספח א החלפת סוללה ‪39 ..........................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫נספח ב פריקת חשמל סטטי ‪42 ...................................................................................................................................‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי ‪42 ..............................................................................................................‬‬
‫שיטות הארקה ‪42 .......................................................................................................................................‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח ‪43 ..................................................................................‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי ‪43 .......................................................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי ‪44 ........................................................................................................................‬‬
‫תפעול ‪44 ..................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי ‪44 .....................................................................................................................................‬‬
‫בטיחות ‪44 ................................................................................................................................‬‬
‫הכנה למשלוח ‪44 ........................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪45 .................................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפייני המוצר‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים‬
‫ייתכן כי התכונות יהיו שונות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬לקבלת רשימה מלאה של כל רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב‪,‬‬
‫הפעל את כלי האבחון )כלול בדגמי מחשבים מסוימים בלבד(‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪1‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫תצורת הכוננים משתנה בהתאם לדגם‪ .‬בדגמים מסוימים קיים לוח עיוור המכסה תא כונן אחד או יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כונן אופטי ‪ 5.25‬אינץ' )אופציה(‬
‫‪6‬‬
‫מחבר למיקרופון‬
‫‪2‬‬
‫תא כונן ‪ 5.25‬אינץ' )מאחורי לוח(‬
‫‪7‬‬
‫נורית פעילות של הכונן הקשיח‬
‫‪3‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪ 3.5‬אינץ' )אופציונלי(‬
‫‪8‬‬
‫יציאות ‪) USB 3.0‬כחול(‬
‫‪4‬‬
‫לחצן הפעלה דו‪-‬מצבי‬
‫‪9‬‬
‫מחבר לאוזניות‬
‫‪5‬‬
‫יציאות ‪) USB 2.0‬שחור(‬
‫הערה‪ :‬נורית ההפעלה מאירה בדרך‪-‬כלל בלבן כאשר המחשב מופעל‪ .‬אם הנורית מהבהבת באדום‪ ,‬יש בעיה במחשב והנורית מציגה קוד אבחון‪.‬‬
‫עיין במדריך ‪) Maintenance and Service Guide‬מדריך תחזוקה ושירות( כדי להבין את משמעות הקוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫רכיבי הלוח האחורי‬
‫‪1‬‬
‫מחבר כבל המתח‬
‫‪7‬‬
‫מחבר ליציאה עבור התקני שמע המתחברים‬
‫לחשמל )ירוק(‬
‫‪2‬‬
‫נורית הפעלה‬
‫‪8‬‬
‫מתג בורר מתח‬
‫‪3‬‬
‫מחבר למקלדת ‪) PS/2‬סגול(‬
‫‪9‬‬
‫מחבר לעכבר ‪) PS/2‬ירוק(‬
‫‪4‬‬
‫מחבר טורי‬
‫‪10‬‬
‫מחבר רשת ‪RJ-45‬‬
‫‪5‬‬
‫יציאות ‪) USB 2.0‬שחור(‬
‫‪11‬‬
‫מחבר צג ‪VGA‬‬
‫‪6‬‬
‫מחבר צג ‪DVI-D‬‬
‫‪12‬‬
‫מחבר כניסת שמע )כחול(‬
‫הערה‪:‬‬
‫יציאה טורית שניה אופציונלית ויציאה מקבילית אופציונלית זמינות מ‪.HP-‬‬
‫אם מותקן כרטיס גרפי באחד מחריצי לוח המערכת‪ ,‬ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית במחברי הווידיאו שבכרטיס הגרפי הנפרד ובכרטיס הגרפי המשולב‬
‫בלוח המערכת‪ .‬אבל בתצורה זו‪ ,‬רק הצג המחובר לכרטיס מסך מסוים יציג הודעות ‪.POST‬‬
‫ניתן להשבית את כרטיס המסך של המערכת על‪-‬ידי שינוי ההגדרות ב‪.Computer Setup-‬‬
‫הרכיבים של קורא כרטיסי המדיה‬
‫קורא כרטיסי מדיה זה הוא התקן אופציונלי שזמין בדגמים מסוימים בלבד‪ .‬היעזר באיור ובטבלה שלהלן כדי לזהות את‬
‫הרכיבים של קורא כרטיסי המדיה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪3‬‬
Secure ‫כרטיס זיכרון‬
Digital Extended
Capacity (SDXC)
Memory Card
●
Secure Digital High
Capacity (SDHC)
●
Memory Stick
MagicGate Duo
●
Memory Stick
MagicGate
●
Memory Stick PROHG Duo
●
Memory Stick Duo (MS
Duo)
●
Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)
●
CompactFlash Card
Type 2
●
MicroDrive
●
Secure Digital (SD)
‫מדיה‬
‫חריץ‬
.‫מס‬
●
SD/HC/XC/ ‫כרטיס זיכרון‬
UHS-1
1
‫נורית פעילות של קורא‬
‫כרטיסי המדיה‬
2
MS PRO/MS PRO Duo
3
CompactFlash I/II
4
Memory Stick (MS)
●
Memory Stick Select
●
Memory Stick PRO
(MS PRO)
●
CompactFlash Card
Type 1
●
‫מיקום המספר הסידורי‬
‫ הקפד שמספרים‬.‫ הממוקמים על המעטה החיצוני של המחשב‬,‫לכל מחשב יש מספר סידורי ייחודי ומספר זיהוי מוצר‬
.‫אלה יהיו בידך בעת פניה לשירות לקוחות לצורך קבלת עזרה‬
‫מיקום המספר הסידורי‬
4
‫‪2‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫תכונות שמישות‬
‫המחשב כולל תכונות שיקלו עליך לשדרג ולתחזק אותו‪ .‬נדרש מברג ‪ Torx T15‬או מברג שטוח עבור רוב הליכי ההתקנה‬
‫המתוארים בפרק זה‪.‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות‬
‫לפני ביצוע שדרוגים‪ ,‬ודא שקראת היטב את כל ההוראות הישימות‪ ,‬הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריך זה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫להפחתת הסיכון לפגיעה אישית כתוצאה מהתחשמלות‪ ,‬מגע במשטחים חמים או שריפה‪:‬‬
‫נתק את כבל המתח מהשקע בקיר ואפשר לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫הימנע מחיבור קווי תקשורת או קווי טלפון למחברי בקר ממשק הרשת )‪.(NIC‬‬
‫אל תשבית את תקע ההארקה של כבל המתח‪ .‬ההארקה היא מאפיין בטיחות חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל המתח לשקע חשמל מוארק כהלכה‪ ,‬שאליו ניתן לגשת בקלות בכל עת‪.‬‬
‫לצמצום הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את המדריך לבטיחות ונוחות‪ .‬המדריך מתאר הקמה נכונה של תחנת עבודה‪,‬‬
‫יציבה נכונה ובריאות תקינה‪ ,‬וכן הרגלי עבודה נכונים עבור משתמשי מחשבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬המדריך מספק מידע בטיחותי‬
‫חשוב בנושאי חשמל ומכניקה‪ .‬מדריך זה נמצא באינטרנט‪ ,‬בכתובת ‪http://www.hp.com/ergo.‬‬
‫אזהרה!‬
‫חלקים טעונים ונעים בפנים‪.‬‬
‫נתק את המתח מהציוד לפני שתסיר את המארז‪.‬‬
‫החזר את המארז וסגור אותו היטב לפני שתטען מחדש את הציוד‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים‬
‫הבאים‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא פריקת‬
‫חשמל סטטי בעמוד ‪.42‬‬
‫כשהמחשב מחובר למקור מתח ‪ ,AC‬לוח המערכת מקבל מתח כל הזמן‪ .‬יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני‬
‫פתיחת המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪5‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫כדי לגשת לרכיבים פנימיים‪ ,‬עליך להסיר את לוח הגישה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪6‬‬
‫שחרר את שני בורגי הפרפר בגב המחשב )‪ ,(1‬החלק את לוח הגישה לכיוון גב המחשב )‪ (2‬והרם אותו )‪.(3‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו‬
‫אחוז בלוח הגישה בזווית והחלק את השפה של הקצה התחתון של לוח הגישה אל המסילה בקצה התחתון של המארז‬
‫)‪ (1‬והורד את הקצה העליון של לוח הגישה אל תוך המארז )‪ (2‬והחלק את הלוח קדימה )‪ .(3‬הדק את שני בורגי הפרפר‬
‫)‪ (4‬כדי לאבטח את הלוח במקומו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪7‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הרם את שלוש הלשוניות בצידו של הלוח )‪ ,(1‬לאחר מכן סובב את הלוח והסר אותו מהמארז )‪.(2‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫הסרת לוחות עיוורים‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬קיימים לוחות עיוורים המכסים את תא כונן חיצוני אחד או יותר שיש להסיר לפני התקנת כונן‪ .‬כדי‬
‫להסיר לוח עיוור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את הלוח העיוור של הכונן המתאים‪:‬‬
‫●‬
‫כדי להסיר לוח עיוור של ‪ 5.25‬אינץ'‪ ,‬דחוף כלפי פנים את שתי הלשוניות בצד הלוח העיוור שמחזיקות את‬
‫הלוח העיוור במקומו )‪ (1‬וסובב את הלוח העיוור אחורה כדי להסירו )‪.(2‬‬
‫●‬
‫כדי להסיר לוח עיוור של ‪ 3.5‬אינץ'‪ ,‬דחוף כלפי פנים את שתי הלשוניות בצד הלוח העיוור שמחזיקות את‬
‫הלוח העיוור במקומו )‪ (1‬וסובב את הלוח העיוור אחורה כדי להסירו )‪.(2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪9‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫הכנס את שלושת הווים שבצידו התחתון של הלוח לתוך החורים המלבניים במארז )‪ (1‬ולאחר מכן סובב את צידו העליון‬
‫של הלוח לתוך המארז )‪ (2‬וייצב אותו במקומו‪.‬‬
‫מחברי לוח המערכת‬
‫היעזר באיור ובטבלה שלהלן כדי לזהות את מחברי לוח המערכת בדגם שברשותך‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מס'‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח המערכת‬
‫‪) Color‬צבע(‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP3‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪2‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP2‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪3‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP1‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪4‬‬
‫‪PCI Express x16‬‬
‫‪X16PCIEXP‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫מס'‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח המערכת‬
‫‪) Color‬צבע(‬
‫רכיב‬
‫‪5‬‬
‫יציאה טורית‬
‫‪COMB‬‬
‫שחור‬
‫יציאה טורית שנייה אופציונלית‬
‫‪6‬‬
‫‪) DIMM3‬אפיק ‪(A‬‬
‫‪DIMM3‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪7‬‬
‫‪) DIMM1‬אפיק ‪(B‬‬
‫‪DIMM1‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪8‬‬
‫‪SATA 2.0‬‬
‫‪SATA4‬‬
‫לבן‬
‫כונן אופטי‬
‫‪9‬‬
‫‪SATA 2.0‬‬
‫‪SATA5‬‬
‫לבן‬
‫כונן אופטי‬
‫‪10‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA0‬‬
‫כחול כהה‬
‫כונן קשיח ראשי‬
‫‪11‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA1‬‬
‫תכלת‬
‫כונן קשיח משני‬
‫‪12‬‬
‫יציאה מקבילית‬
‫‪PAR‬‬
‫שחור‬
‫יציאה מקבילית אופציונלית‬
‫‪13‬‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫‪MEDIA‬‬
‫שחור‬
‫התקן ‪ ,USB 2.0‬כגון קורא כרטיסי מדיה‬
‫‪14‬‬
‫סוללה‬
‫‪BAT‬‬
‫שחור‬
‫סוללה‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪11‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫למחשב מצורפים רכיבי ‪ DIMM‬התומכים בקצב נתונים כפול ‪ ,3‬עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני )‪DDR3-‬‬
‫‪.(SDRAM‬‬
‫רכיבי ‪DIMM‬‬
‫בשקעי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד שני רכיבי ‪ DIMM‬סטנדרטיים‪ .‬בשקעי זיכרון אלה קיים לפחות רכיב‬
‫‪ DIMM‬אחד שהותקן מראש‪ .‬לניצול מרבי של רכיבי הזיכרון‪ ,‬באפשרותך להתקין בלוח המערכת נפח זיכרון של עד ‪16‬‬
‫‪ GB‬המוגדר במצב ערוץ כפול לביצועים גבוהים‪.‬‬
‫רכיב זיכרון ‪DDR3-SDRAM DIMM‬‬
‫לפעולה תקינה של המערכת‪ ,‬על רכיבי ה‪ DDR3-SDRAM DIMM-‬לעמוד בתנאים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫תאימות לתקן תעשייה של ‪ 240‬פינים‬
‫●‬
‫כרטיס זיכרון ללא מאגר שאינו ‪ ECC‬תואם‪PC3-12800 DDR3-1600 MHz-‬‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM‬במתח ‪ 1.35‬או ‪ 1.5‬וולט‬
‫רכיבי ‪ DDR3-SDRAM‬חייבים גם‪:‬‬
‫●‬
‫תמיכה בהשהיית ‪) CAS 11 DDR3 1600 MHz‬תזמון ‪(11-11-11‬‬
‫●‬
‫להכיל נתוני ‪ JEDEC SPD‬הכרחיים‬
‫בנוסף‪ ,‬המחשב תומך ברכיבים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫טכנולוגיות זיכרון שאינו של ‪ ECC‬בנפח ‪ 1-Gbit ,512-Mbit‬ו‪2-Gbit-‬‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DIMM‬חד‪-‬צדדיים ודו‪-‬צדדיים‬
‫●‬
‫רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬מובנים עם התקני ‪ DDR x8‬ו‪ ;x16-‬רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬מובנים עם ‪ x4 SDRAM‬אינם‬
‫נתמכים‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫המערכת לא תפעל כהלכה אם תתקין רכיבי ‪ DIMM‬שאינם נתמכים‪.‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫אכלוס שקעי ‪DIMM‬‬
‫ישנם שני שקעי ‪ DIMM‬בלוח המערכת‪ ,‬עם שקע אחד לכל אפיק‪ .‬השקעים מסומנים בתוויות ‪ DIMM1‬ו‪ .DIMM3-‬שקע‬
‫‪ DIMM1‬פועל באפיק הזיכרון ‪ .B‬שקע ‪ DIMM3‬פועל באפיק הזיכרון ‪.A‬‬
‫המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב אפיק יחיד‪ ,‬במצב אפיק כפול או במצב גמיש )‪ ,(flex‬בהתאם לאופן שבו מותקנים‬
‫רכיבי ה‪.DIMM-‬‬
‫הערה‪ :‬תצורות זיכרון של ערוץ יחיד או ערוץ כפול שאינו מאוזן יגרמו לביצועי גרפיקה ירודים‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל במצב אפיק יחיד כאשר חריצי ה‪ DIMM-‬מאוכלסים באפיק אחד בלבד‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל ברמת ביצועים גבוהה יותר במצב של אפיק כפול אם קיבולת הזיכרון של ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ A‬שווה‬
‫לקיבולת הזיכרון של ה‪ DIMM-‬באפיק ‪.B‬‬
‫●‬
‫המערכת פועלת במצב גמיש )‪ (flex‬אם קיבולת הזיכרון של ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ A‬אינה שווה לקיבולת הזיכרון של ה‪-‬‬
‫‪ DIMM‬באפיק ‪ .B‬במצב גמיש )‪ ,(flex‬האפיק שמאוכלס בכמות הזיכרון הקטנה ביותר מתאר את כמות הזיכרון‬
‫הכוללת המוקצית לאפיק כפול ויתרת הזיכרון מוקצית לאפיק אחד‪ .‬אם אפיק אחד יכיל יותר זיכרון מאשר האפיק‬
‫האחר‪ ,‬יש להקצות את הכמות הגדולה יותר לאפיק ‪.A‬‬
‫●‬
‫בכל אחד מהמצבים‪ ,‬מהירות הפעולה המרבית נקבעת על‪-‬ידי רכיב ה‪ DIMM-‬האיטי ביותר במערכת‪.‬‬
‫התקנת רכיבי ‪DIMM‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪ .‬ללא‬
‫תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה או הסרה‬
‫של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫השקעים של רכיבי הזיכרון מצוידים במגעים מוזהבים‪ .‬בעת שדרוג זיכרון המחשב‪ ,‬חשוב להשתמש במודולי זיכרון עם‬
‫מגעים מוזהבים כדי למנוע החלדה ו‪/‬או חמצון כתוצאה מאי‪-‬התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪,‬‬
‫הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בפריקת חשמל‬
‫סטטי בעמוד ‪.42‬‬
‫בעת טיפול במודול זיכרון‪ ,‬היזהר שלא לגעת במגעים‪ .‬נגיעה במגעים עלולה לגרום נזק למודול‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪.‬‬
‫ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה‬
‫או הסרה של מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה אישית ממשטחים חמים‪ ,‬הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני‬
‫שתיגע בהם‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪13‬‬
‫‪.6‬‬
‫פתח את שני התפסים של שקע מודול הזיכרון )‪ (1‬והכנס את מודול הזיכרון לשקע )‪.(2‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד‪ .‬ישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון‪.‬‬
‫לקבלת ביצועים מיטביים‪ ,‬אכלס את השקעים כך שקיבולת הזיכרון תפוזר באופן שווה ככל האפשר בין ערוץ ‪A‬‬
‫וערוץ ‪ .B‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף אכלוס שקעי ‪ DIMM‬בעמוד ‪.13‬‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ כלפי מטה על המודול כדי להכניסו לשקע וודא שהרכיב נכנס כהלכה למקומו‪ .‬ודא שהתפסים נמצאים במצב‬
‫סגור )‪.(3‬‬
‫‪.8‬‬
‫חזור על שלבים ‪ 6‬ו‪ 7-‬להתקנת מודול נוסף‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .11‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫על המחשב לזהות באופן אוטומטי את הזיכרון הנוסף‪ ,‬בהפעלה הבאה של המחשב‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫המחשב כולל שלושה חריצים לכרטיסי הרחבה מסוג ‪ PCI Express x1‬וחריץ אחד לכרטיס הרחבה מסוג ‪PCI‬‬
‫‪.Express x16‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להתקין כרטיס הרחבה מסוג ‪ x8 ,PCI Express x1‬או ‪ x16‬בחריץ מסוג ‪.PCI Express x16‬‬
‫בתצורות עם שני כרטיסי מסך‪ ,‬הכרטיס הראשון )הראשי( חייב להיות מותקן בחריץ ‪.PCI Express x16‬‬
‫להסרה‪ ,‬החלפה או הוספה של כרטיס הרחבה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את הבורג המחזק את תפס האחיזה של כרטיס ההרחבה )‪ (1‬והחלק את התפס מעלה )‪ (2‬ומשוך אותו לעבר‬
‫החלק האחורי של המארז )‪.(3‬‬
‫‪.7‬‬
‫אתר את השקע הריק הנכון בלוח המערכת‪ ,‬ואת חריץ ההרחבה המתאים בגב מארז המחשב‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪15‬‬
‫‪.8‬‬
‫לפני התקנת כרטיס הרחבה‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה או את כרטיס ההרחבה הקיים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫לפני הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אם אתה מתקין כרטיס הרחבה בשקע ריק‪ ,‬עליך להסיט את אחד מכיסויי חריץ ההרחבה הרחק מצידו של‬
‫המארז או להשתמש במברג בעל להב שטוח כדי להרים את אחד ממגיני המתכת שנמצאים על הלוח‬
‫האחורי שמכסה את חריץ ההרחבה‪ .‬הקפד להסיר את המגן המתאים עבור כרטיס ההרחבה שאתה מתקין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בעת הסרת כרטיס מסוג ‪ ,PCI Express x1‬החזק את הכרטיס בקצותיו וטלטל אותו בזהירות הלוך ושוב‪,‬‬
‫עד לשחרור המחברים מהשקע‪ .‬משוך את הכרטיס )‪ (1‬מהשקע כלפי מעלה והרחק אותו מתוך המארז )‪(2‬‬
‫כדי להסירו‪ .‬היזהר שהכרטיס לא יישרט ממגע עם רכיבים אחרים‪.‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫בעת הסרת כרטיס ‪ ,PCI Express x16‬משוך את הזרוע בגב שקע ההרחבה כדי להרחיקה מהכרטיס‪,‬‬
‫וטלטל בעדינות את הכרטיס הלוך ושוב‪ ,‬עד לשחרור מלא של המחברים מהשקע‪ .‬משוך את הכרטיס‬
‫מהשקע כלפי מעלה והרחק אותו מתוך המארז כדי להסירו‪ .‬היזהר שהכרטיס לא יישרט ממגע עם רכיבים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫אחסן את הכרטיס שהוסר באריזה אנטיסטטית‪.‬‬
‫‪ .10‬אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬התקן את כיסוי חריץ ההרחבה לסגירת החריץ הפתוח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לאחר הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬עליך להחליפו בכרטיס חדש או בכיסוי חריץ הרחבה‪ ,‬לצורך קירור תקין‬
‫של הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל‪.‬‬
‫‪ .11‬להתקנת כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬אחוז בכרטיס בדיוק מעל שקע ההרחבה בלוח המערכת והזז אותו לעבר גב‬
‫המארז )‪ ,(1‬כך שהתפס התחתון שעל הכרטיס יחליק לתוך החריץ הקטן שבמארז‪ .‬לחץ על הכרטיס כלפי מטה‬
‫לתוך שקע ההרחבה שבלוח המערכת )‪.(2‬‬
‫הערה‪ :‬בעת התקנה של כרטיס הרחבה‪ ,‬לחץ בחוזקה על הכרטיס כדי שהמחבר כולו יתייצב היטב במקומו‬
‫בחריץ כרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪17‬‬
‫‪ .12‬לחץ על תפס האחיזה של כרטיס ההרחבה כנגד גב המארז )‪ (1‬והחלק אותו כלפי מטה )‪ (2‬כדי שהלשוניות בגב‬
‫התפס יחליקו לחריצים במארז והתקן את הבורג המאבטח את התפס )‪.(3‬‬
‫‪ .13‬חבר כבלים חיצוניים לכרטיס שהותקן‪ ,‬במידת הצורך‪ .‬חבר כבלים פנימיים ללוח המערכת‪ ,‬במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .14‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .15‬חבר בחזרה את כבל המתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .16‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה של המחשב הוסר‪.‬‬
‫‪ .17‬אם יש צורך בכך‪ ,‬הגדר מחדש את תצורת המחשב‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫‪1‬‬
‫תא כונן בגודל ‪ 5.25‬אינץ' במחצית גובה )מוצג כונן אופטי(‬
‫‪2‬‬
‫תא כונן במחצית גובה ‪ 5.25‬אינץ'‬
‫‪3‬‬
‫תא כונן בגודל ‪ 3.5‬אינץ' עבור כונן אופציונלי )מוצג קורא כרטיסי מדיה(‬
‫‪4‬‬
‫תא כונן קשיח פנימי ראשי ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪5‬‬
‫תא כונן קשיח פנימי ‪ 3.5‬אינץ' משני‬
‫הערה‪:‬‬
‫תצורת הכונן במחשב שברשותך עשויה להיות שונה מתצורת הכונן המוצגת לעיל‪.‬‬
‫כדי לוודא את הסוג והנפח של התקני האחסון המותקנים במחשב‪ ,‬הפעל את ‪) Computer Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪19‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫בעת התקנת כוננים‪ ,‬פעל לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫הדיסק הקשיח הראשי )‪ Serial ATA (SATA‬חייב להיות מחובר למחבר ‪ SATA‬הראשי בצבע כחול כהה בלוח‬
‫המערכת המסומן ב‪.SATA0-‬‬
‫●‬
‫חבר כונן קשיח משני אל כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח המערכת המסומן ב‪.SATA1-‬‬
‫●‬
‫חבר כוננים אופטיים למחברי ה‪ SATA-‬הלבנים בלוח המערכת‪ ,‬המסומנים ‪ SATA4‬ו‪.SATA5-‬‬
‫●‬
‫חבר את כבל ‪ USB 3.0‬של קורא כרטיסי המדיה למתאם ‪ USB 3.0‬ל‪ USB 2.0-‬וחבר את המתאם למחבר ‪USB‬‬
‫‪ 2.0‬שחור בלוח המערכת המסומן ב‪.MEDIA-‬‬
‫●‬
‫כבל המתח של הכוננים היוצא מספק המתח מתפצל לשניים‪ .‬הענף הראשון הוא כבל דו‪-‬ראשי המנותב לתאי כונן‬
‫‪ 5.25‬אינץ'‪ .‬הענף השני הוא כבל דו‪-‬ראשי המנותב לתאי כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ'‪.‬‬
‫●‬
‫‪ HP‬מספקת בורגי התקנת כונן נוספים )ארבעה בורגי התקנה ‪ 6-32‬כסופים ושלושה בורגי התקנה ‪ M3‬שחורים(‬
‫המותקנים בחלק הקדמי של המארז‪ ,‬מאחורי המסגרת‪ .‬בורגי ההתקנה מסוג ‪ 6-32‬משמשים להתקנת כוננים‬
‫קשיחים בגודל ‪ 3.5‬אינץ' בתאי כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' ולהתקנת קורא כרטיסי מדיה ‪ USB 3.0‬בתא כונן אופציונלי‬
‫‪ 3.5‬אינץ'‪ .‬בורגי ההתקנה המטריים מסוג ‪ M3‬נדרשים להתקנת כוננים אופטיים בגודל ‪ 5.25‬אינץ'‪ .‬אם אתה‬
‫מחליף כונן‪ ,‬הסר את בורגי ההתקנה מהכונן הישן והשתמש בהם להרכבת הכונן החדש‪.‬‬
‫מס'‬
‫בורג מוביל‬
‫התקן‬
‫‪1‬‬
‫בורגי התקנה כסופים סטנדרטיים מסוג ‪6-32‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪USB 3.0‬‬
‫‪2‬‬
‫בורגי התקנה שחורים מטריים מסוג ‪M3‬‬
‫כונן קשיח בגודל ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪20‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫כונן אופטי ‪ 5.25‬אינץ'‬
‫זהירות‪:‬‬
‫כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן‪:‬‬
‫אם אתה מתקין כונן או מסיר אותו‪ ,‬כבה את מערכת ההפעלה כראוי‪ ,‬כבה את המחשב ונתק את כבל המתח‪ .‬אל תסיר‬
‫את הכונן בזמן שהמחשב מופעל או נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫לפני הטיפול בכונן‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי‪ .‬בעת טיפול בכונן‪ ,‬הימנע מנגיעה במחבר‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות מניעת נזק הנובע מחשמל סטטי‪ ,‬ראה פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.42‬‬
‫טפל בכונן בזהירות‪ ,‬והיזהר שלא להפיל אותו‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח רב מדי בעת הכנסת כונן למקומו‪.‬‬
‫הימנע מלחשוף כונן קשיח לנוזלים‪ ,‬לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים‪ ,‬כגון צגים או רמקולים‪.‬‬
‫אם עליך לשלוח כונן בדואר‪ ,‬הכנס את הכונן לתוך אריזה מרופדת או חומרי הגנה אחרים‪ ,‬וסמן את הקופסה בתווית‬
‫"שביר‪ :‬יש לטפל בזהירות"‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪21‬‬
‫הסרת הכונן ‪ 5.25‬אינץ'‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הסר כל מדיה נשלפת מתוך הכוננים לפני הסרתם מהמחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מגב הכונן‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪22‬‬
‫בעת ניתוק הכבלים‪ ,‬משוך את הלשונית או המחבר במקום את הכבל עצמו כדי למנוע נזק לכבל‪.‬‬
‫הסר את שני בורגי ההתקנה השחורים מסוג ‪ M3‬מצד הכונן )‪ (1‬והחלק את הכונן החוצה מחזית תא הכונן )‪.(2‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫התקנת הכונן ‪ 5.25‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪ .‬אם אתה מתקין כונן בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח העיוור‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין‬
‫בנושא הסרת לוחות עיוורים בעמוד ‪.9‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם אתה מתקין כונן אופטי‪ ,‬התקן בורג התקנה מטרי שחור ‪ M3‬בחור הבורג העליון הקדמי בצד ימין של הכונן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חברת ‪ HP‬מספקת שלושה בורגי התקנה מטריים נוספים מסוג ‪ M3‬בחזית המארז‪ ,‬מאחורי המסגרת‪.‬‬
‫עיין בנושא התקנה והסרה של כוננים בעמוד ‪ ,20‬שם מופיע איור של מיקום בורגי ההתקנה המטריים הנוספים‪.‬‬
‫בעת החלפת כונן אופטי‪ ,‬העבר את בורג ההתקנה ‪ M3‬מהכונן הישן לכונן החדש‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬השתמש בברגים מובילים באורך ‪ 5‬מ"מ בלבד למטרה זו‪ .‬ברגים ארוכים יותר עלולים לגרום נזק‬
‫לרכיבים פנימיים של הכונן‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪23‬‬
‫‪.8‬‬
‫החלק את הכונן לתוך תא הכונן )‪ (1‬והתקן את שני בורגי ההתקנה מסוג ‪ M3‬בצד הכונן )‪ (2‬כדי לאבטח אותו‬
‫במקומו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬לגב הכונן האופטי‪.‬‬
‫‪ .10‬חבר את הקצה האחר של כבל הנתונים לאחד ממחברי ‪ SATA‬הלבנים בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עיין בסעיף מחברי לוח המערכת בעמוד ‪ 10‬לקבלת איור של מחברי הכוננים של לוח המערכת‪.‬‬
‫‪ .11‬החזר את הלוח הקדמי למקומו‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .14‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫הסרת כונן ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הסר כל מדיה נשלפת מתוך הכוננים לפני הסרתם מהמחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה ואת הלוח הקדמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתק את כבלי הכונן מגב הכונן או‪ ,‬אם אתה מסיר קורא כרטיסי מדיה‪ ,‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מלוח המערכת כפי‬
‫שמצוין באיור שלהלן‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪25‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪26‬‬
‫הסר את שני בורגי ההתקנה הכסופים מסוג ‪ 6-32‬מצד ההתקן )‪ (1‬והחלק את ההתקן החוצה מחזית תא הכונן‬
‫)‪.(2‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫התקנת כונן ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את הלוח הקדמי‪ .‬אם אתה מתקין התקן בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח העיוור‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין‬
‫בנושא הסרת לוחות עיוורים בעמוד ‪.9‬‬
‫‪.7‬‬
‫החלק את ההתקן לתוך תא הכונן )‪ (1‬והתקן את שני בורגי ההתקנה מסוג ‪ 6-32‬בצד ההתקן )‪ (2‬כדי לאבטח אותו‬
‫במקומו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חברת ‪ HP‬מספקת בורגי התקנה נוספים מסוג ‪ 6-32‬בחזית המארז‪ ,‬מאחורי המסגרת‪ .‬עיין בנושא‬
‫התקנה והסרה של כוננים בעמוד ‪ ,20‬שם מופיע איור של מיקום בורגי ההתקנה המטריים הנוספים‪.‬‬
‫בעת החלפת התקן‪ ,‬השתמש בשני בורגי ההתקנה מסוג ‪ 6-32‬שהסרת מההתקן הישן כדי להתקין את ההתקן‬
‫החדש‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪27‬‬
‫‪.8‬‬
‫אם אתה מתקין קורא כרטיסי מדיה ‪ ,USB 3.0‬חבר את כבל קורא כרטיסי המדיה ‪ 3.0‬למתאם ‪ USB 3.0‬ל‪USB-‬‬
‫‪ (1) 2.0‬וחבר את המתאם למחבר בלוח המערכת המסומן ב‪.(2) MEDIA-‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.9‬‬
‫עיין בסעיף מחברי לוח המערכת בעמוד ‪ 10‬לקבלת איור של מחברי הכוננים של לוח המערכת‪.‬‬
‫החזר את הלוח הקדמי למקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .12‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫הסרת כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫הערה‪ :‬לפני שתסיר את הכונן הקשיח הישן‪ ,‬ודא שגיבית את הנתונים מהכונן הקשיח הישן כך שתוכל להעביר את‬
‫הנתונים לכונן הקשיח החדש‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נתק את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬מגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסר את ארבעת בורגי ההתקנה מסוג ‪ (1) 6-32‬והחלק את הכונן אל מחוץ לתא הכונן )‪.(2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪29‬‬
‫התקנת כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ניתן להתקין כונן קשיח ‪ 3.5‬אינץ' או כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' באמצעות תושבת מתאם ‪ 3.5‬אינץ' הדומה לדוגמה‬
‫המוצגת להלן‪.‬‬
‫●‬
‫‪30‬‬
‫החלק את הכונן לתוך תושבת המתאם במפרץ וודא שמחבר הכונן יוכנס במלואו למחבר בתושבת המתאם‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫●‬
‫‪.7‬‬
‫אבטח את הכונן לתושבת מתאם המפרץ באמצעות ארבעה בורגי תושבת מתאם שחורים בגודל ‪M3‬‬
‫המוברגים דרך צדי התושבת אל הכונן‪.‬‬
‫החלק את הכונן לתוך תא הכונן )‪ (1‬והתקן את ארבעת בורגי ההתקנה מסוג ‪ (2) 6-32‬כדי לאבטח אותו במקומו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חברת ‪ HP‬מספקת ארבעה בורגי התקנה נוספים מסוג ‪ 6-32‬בחזית המארז‪ ,‬מאחורי המסגרת‪ .‬עיין‬
‫בנושא התקנה והסרה של כוננים בעמוד ‪ ,20‬שם מופיע איור של מיקום בורגי ההתקנה המטריים הנוספים‪ .‬בעת‬
‫החלפת כונן קשיח‪ ,‬השתמש בארבעת בורגי ההתקנה מסוג ‪ 6-32‬שהסרת מהכונן הישן כדי להתקין את הכונן‬
‫החדש‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪31‬‬
‫‪.8‬‬
‫חבר את כבל המתח )‪ (1‬ואת כבל הנתונים )‪ (2‬לגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכוננים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫כבל המתח של הדיסקים הקשיחים הוא כבל דו‪-‬ראשי המנותב מספק המתח אל החלק האחורי של תאי‬
‫בעת התקנת כונן חדש‪ ,‬חבר את הקצה הנגדי של כבל הנתונים למחבר המתאים בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כבל הנתונים של הדיסק הקשיח הראשי חייב להיות מחובר למחבר בצבע כחול כהה המסומן ‪SATA0‬‬
‫בלוח המערכת כדי למנוע בעיות בביצועי הדיסק הקשיח‪ .‬אם תוסיף דיסק קשיח שני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים‬
‫למחבר ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר המסומן ב‪.SATA1-‬‬
‫‪ .10‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר ולאחר מכן הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .12‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמוד הבא כדי לאבטח את המחשב‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫נעילת כבל‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪33‬‬
‫מנעול תלוי‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪34‬‬
‫הדק את כבל האבטחה על‪-‬ידי כריכת הכבל סביב חפץ נייח‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס את מנעול הכבל לחריץ מנעול הכבל בגב הצג ואבטח את המנעול לצג על‪-‬ידי הכנסת המפתח לחור המנעול‬
‫בגב המנעול וסיבוב המפתח ב‪ 90-‬מעלות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫החלק את כבל האבטחה דרך החור במנעול הכבל בחלק האחורי של הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪.4‬‬
‫השתמש בתושבת המצורפת לערכה כדי לאבטח התקנים היקפיים אחרים על‪-‬ידי הנחת כבל ההתקן במרכז‬
‫התושבת )‪ (1‬והכנסת כבל האבטחה דרך אחד משני החורים בתושבת )‪ .(2‬השתמש בחור התושבת המאבטח‬
‫באופן הטוב ביותר את כבל ההתקן ההיקפי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השחל את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול של מארז המחשב‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.6‬‬
‫הברג את המנעול למארז באמצעות הבורג המצורף‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הכנס את הקצה עם התקע של כבל האבטחה למנעול )‪ (1‬ולחץ את הלחצן פנימה )‪ (2‬כדי לסגור את המנעול‪.‬‬
‫השתמש במפתח המצורף כדי לפתוח את המנעול‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪37‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪38‬‬
‫כשתסיים‪ ,‬כל ההתקנים בתחנת העבודה שלך יהיו מאובטחים‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫א‬
‫החלפת סוללה‬
‫הסוללה המצורפת למחשב מספקת מתח לשעון הפנימי של המחשב‪ .‬בעת החלפת סוללה‪ ,‬השתמש בסוללה שוות ערך‬
‫לסוללה המקורית שסופקה יחד עם המחשב‪ .‬המחשב מצויד בסוללת ליתיום ‪ 3‬וולט‪.‬‬
‫אזהרה! במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דו‪-‬תחמוצת המנגן‪ .‬קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול‬
‫לא נאות בסוללה‪ .‬להפחתת הסיכון לפציעה אישית‪:‬‬
‫אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות הגבוהות מ‪.60°C-‬‬
‫אין לפרק‪ ,‬למעוך או לנקב את הסוללה‪ ,‬אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה ואין להשליך אותה לאש או למים‪.‬‬
‫החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של ‪ HP‬המיועדת לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לפני החלפת סוללה‪ ,‬הקפד לגבות את הגדרות ‪ CMOS‬של המחשב‪ .‬בעת הסרה או החלפה של הסוללה‪,‬‬
‫יימחקו הגדרות ‪ CMOS‬מהמחשב‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪ ,‬הקפד‬
‫לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬בסוללת הליתיום נעשה‬
‫שימוש רק כשהמחשב אינו מחובר למקור מתח ‪.AC‬‬
‫‪ HP‬מעודדת את לקוחותיה למחזר רכיבי חומרה אלקטרונית‪ ,‬מחסניות הדפסה מקוריות של ‪ HP‬וסוללות נטענות‪,‬‬
‫שנעשה בהם שימוש‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות תכניות מיחזור‪ ,‬בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/recycle‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪.‬‬
‫עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בדגמי מחשב מסוימים‪ ,‬ייתכן שיהיה צורך להסיר רכיב פנימי כדי לגשת לסוללה‪.‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪39‬‬
‫‪.7‬‬
‫בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת‪ ,‬פעל בהתאם להוראות הבאות להחלפת הסוללה‪.‬‬
‫סוג ‪1‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס את הסוללה החלופית למקומה‪ ,‬כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה‪ .‬תפס הסוללה יחזק אוטומטית את‬
‫הסוללה במקומה‪.‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫כדי לשחרר את הסוללה מהתא‪ ,‬לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה‪ .‬כשהסוללה תתרומם‪,‬‬
‫הוצא אותה החוצה )‪.(1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כדי להכניס סוללה חדשה‪ ,‬החלק קצה אחד של הסוללה החלופית מתחת לדופן התא‪ ,‬כשצדה החיובי של‬
‫הסוללה פונה כלפי מעלה‪ .‬דחוף את הקצה השני כלפי מטה‪ ,‬עד שהתפס ייסגר על‪-‬גבי הקצה השני של‬
‫הסוללה )‪.(2‬‬
‫סוג ‪3‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫משוך לאחור את התפס )‪ (1‬שמחזיק את הסוללה במקומה‪ ,‬והסר את הסוללה )‪.(2‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לאחר החלפת הסוללה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים להשלמת התהליך‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫חבר את המחשב למקור מתח והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .10‬הגדר מחדש את התאריך והשעה‪ ,‬את הסיסמאות ואת כל הגדרות המחשב המיוחדות באמצעות ‪Computer‬‬
‫‪) Setup‬הגדרות המחשב(‪.‬‬
‫‪ .11‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה של המחשב הוסר‪.‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪41‬‬
‫ב‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים‬
‫לחשמל סטטי‪ .‬נזק מסוג זה עלול לקצר את אורך חיי ההתקן‪.‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫כדי למנוע נזק מחשמל סטטי‪ ,‬הקפד על אמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫כדי להימנע מנגיעה במוצרים‪ ,‬השתמש באריזות נגד חשמל סטטי להעברה ואחסון של המוצרים‪.‬‬
‫●‬
‫שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות שלהם עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי‪.‬‬
‫●‬
‫הנח את הרכיבים על‪-‬גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים או במעגלים חשמליים‪.‬‬
‫●‬
‫הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪.‬‬
‫שיטות הארקה‬
‫קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה‪ .‬השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל‬
‫סטטי‪ ,‬או בעת התקנה של רכיבים אלה‪:‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או למארז המחשב‪ .‬רצועות יד‬
‫הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של ‪ 1 megohm ±10%‬לפחות בתוך מוליכי ההארקה‪ .‬כדי לספק הארקה‬
‫נאותה‪ ,‬הדק את הרצועה לעור היד‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועות עקב‪ ,‬ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה‪ .‬חבוש את הרצועות על שתי‬
‫הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על‪-‬גבי שטיחי רצפה מפזרים‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם מאפייני פיזור חשמל סטטי‪.‬‬
‫אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה של‬
‫‪.HP‬‬
‫הערה‪ :‬לקבלת מידע נוסף אודות חשמל סטטי‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫‪42‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫ג‬
‫הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה‬
‫למשלוח‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג‪:‬‬
‫●‬
‫הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים‪ ,‬מאור שמש ישיר וממצבי חום וקור קיצוניים‪.‬‬
‫●‬
‫הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר‪ .‬השאר מרווח של כ‪ 10-‬ס"מ בכל צידי המחשב הכוללים‬
‫פתחי אוורור ומעל לצג‪ ,‬כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תגביל את אוורור המחשב על‪-‬ידי חסימת פתחי האוורור שלו‪ .‬אל תניח את המקלדת כשרגליה פונות‬
‫כלפי מטה‪ ,‬בצמוד לחזית יחידת המחשב‪ ,‬מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תפעיל את המחשב כשלוח הגישה או אחד מהמכסים של חריץ כרטיס ההרחבה אינם במקומם‪.‬‬
‫●‬
‫אל תניח מחשב על מחשב‪ ,‬ואל תניח מחשבים קרוב מדי זה לזה כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של‬
‫המחשבים הסמוכים‪.‬‬
‫●‬
‫אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד‪ ,‬המארז צריך לכלול פתחי אוורור‪ ,‬ואותן הנחיות תפעול המפורטות לעיל‬
‫עדיין חלות‪.‬‬
‫●‬
‫הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם‪.‬‬
‫●‬
‫התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת‪ ,‬לרבות מצבי שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫◦‬
‫נגב את החלק החיצוני של המחשב באמצעות מטלית רכה ולחה‪ ,‬בהתאם לצורך‪ .‬שימוש בחומרי ניקוי עלול‬
‫להזיק לצבע או לגימור של המחשב‪.‬‬
‫◦‬
‫נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל צידי המחשב‪ .‬סיבים‪ ,‬אבק וחומרים זרים אחרים עלולים לחסום את‬
‫פתחי האוורור ולהגביל את זרימת האוויר‪.‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח‬
‫‪43‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי‬
‫הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלה או ניקוי של הכונן האופטי‪.‬‬
‫תפעול‬
‫●‬
‫הימנע מהזזת הכונן בזמן שהוא פועל‪ .‬הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים‪ .‬שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה‪ .‬אם‬
‫הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל‪ ,‬המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח‪ .‬אם תפעיל את‬
‫היחידה מיד‪ ,‬ייתכנו בעיות במהלך הקריאה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות‪ ,‬רעידות מכניות או אור שמש ישיר‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫●‬
‫נקה את הלוח ואת הבקרים באמצעות מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪.‬‬
‫לעולם אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם‪ ,‬כגון אלכוהול או בנזן‪ ,‬העלולים להזיק לגימור‪.‬‬
‫בטיחות‬
‫אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או אם נשפך לתוכו נוזל‪ ,‬נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה‬
‫אצל ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הכנה למשלוח‬
‫פעל בהתאם להמלצות הבאות בעת הכנת המחשב למשלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫גבה את הקבצים מהדיסק הקשיח להתקן אחסון חיצוני‪ .‬ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או‬
‫מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר ואחסן את כל המדיה הנשלפת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪44‬‬
‫הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב‪.‬‬
‫לפני שילוח המחשב‪ ,‬ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב בחריצי הלוחות‪.‬‬
‫ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים באריזות המקוריות שלהם או באריזות דומות‪ ,‬הכוללות חומר‬
‫אריזה בכמות מספקת כדי להגן על הרכיבים‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי‬
‫אינדקס‬
‫ה‬
‫החלפת סוללה ‪39‬‬
‫הכנה למשלוח ‪44‬‬
‫הנחיות התקנה ‪5‬‬
‫הנחיות לאוורור ‪43‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב ‪43‬‬
‫הסרה‬
‫כונן אופטי ‪22‬‬
‫כונן קשיח ‪29‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪15‬‬
‫לוח הגישה של המחשב ‪6‬‬
‫לוחות עיוורים ‪9‬‬
‫לוח קדמי ‪8‬‬
‫סוללה ‪39‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪25‬‬
‫התקנה‬
‫זיכרון ‪12‬‬
‫כבלים של הכונן ‪20‬‬
‫כונן אופטי ‪23‬‬
‫כונן קשיח ‪30‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪15‬‬
‫לוח הגישה של המחשב ‪7‬‬
‫סוללה ‪39‬‬
‫קורא כרטיסי מדיה ‪27‬‬
‫ז‬
‫זיכרון‬
‫אכלוס שקעים ‪13‬‬
‫התקנה ‪12‬‬
‫מפרטים ‪12‬‬
‫ח‬
‫חשמל סטטי‪ ,‬מניעת נזק ‪42‬‬
‫כ‬
‫כונן אופטי‬
‫אמצעי זהירות ‪44‬‬
‫הסרה ‪22‬‬
‫התקנה ‪23‬‬
‫ניקוי ‪44‬‬
‫כוננים‬
‫התקנה ‪20‬‬
‫חיבורי כבלים ‪20‬‬
‫מיקומים ‪19‬‬
‫כונן קשיח‬
‫הסרה ‪29‬‬
‫התקנה ‪30‬‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫הסרה ‪15‬‬
‫התקנה ‪15‬‬
‫ל‬
‫לוח גישה‬
‫הסרה ‪6‬‬
‫התקנה מחדש ‪7‬‬
‫לוח קדמי‬
‫הסרה ‪8‬‬
‫הסרת לוח עיוור ‪9‬‬
‫התקנה מחדש ‪10‬‬
‫מ‬
‫מחברי לוח המערכת ‪10‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪4‬‬
‫מיקום מספר זיהוי המוצר ‪4‬‬
‫מנעולים‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪34 HP‬‬
‫מנעול כבל ‪33‬‬
‫מנעול תלוי ‪34‬‬
‫מפרטים‬
‫זיכרון ‪12‬‬
‫פ‬
‫פתרונות‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של‬
‫‪34 HP‬‬
‫מנעול כבל ‪33‬‬
‫מנעול תלוי ‪34‬‬
‫ק‬
‫קורא כרטיסי מדיה‬
‫הסרה ‪25‬‬
‫התקנה ‪27‬‬
‫מאפיינים ‪3‬‬
‫ר‬
‫רכיבי ‪ .DIMM‬ראה זיכרון‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2‬‬
‫אינדקס‬
‫‪45‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising