HP | ProDesk 405 G1 Microtower PC | HP ProDesk 485 G1 Microtower PC

HP ProDesk 485 G1 Microtower PC
Referenshandbok för maskinvara
HP ProDesk 405 G1 Microtower
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P. Den här
informationen kan ändras utan föregående
meddelande.
Microsoft® och Windows® är i USA
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.
Garantiansvar för HP:s produkter och
tjänster definieras i de
garantibegränsningar som medföljer
sådana produkter och tjänster. Ingenting i
denna text ska anses utgöra ytterligare
garantiåtaganden. HP ansvarar inte för
tekniska fel, redigeringsfel eller för
avsaknad av information i denna text.
Dokumentet innehåller märkesinformation
som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
detta dokument får kopieras, reproduceras
eller översättas till ett annat språk utan
föregående skriftligt tillstånd från HewlettPackard Company.
Referenshandbok för maskinvara
HP ProDesk 405 G1 Microtower
Första utgåvan: september 2013
Dokumentartikelnummer: 742434-101
Produktmeddelande
I den här handboken beskrivs funktioner
som är gemensamma för de flesta
modeller. Vissa funktioner är kanske inte
tillgängliga på din dator.
Alla funktioner finns inte tillgängliga i alla
utgåvor av Windows 8. Den här datorn kan
komma att kräva uppgraderade och/eller
separat köpta maskinvaror, drivrutiner och/
eller programvaror för att fullt utnyttja
funktionerna i Windows 8. Mer information
finns i http://www.microsoft.com.
Den här datorn kan komma att kräva en
uppgraderad maskinvara och/eller en DVDenhet för att installera mjukvaran Windows
7 och fullt utnyttja funktionerna i Windows
7. Mer information finns i
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Om den här handboken
I den här handboken finns grundläggande information för uppgradering av HP ProDesk Businessdatorer.
VARNING: Den här typen av text ger information om att allvarliga personskador kan uppstå om
instruktionerna inte följs.
VIKTIGT: Den här typen av text innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller
information förloras om inte instruktionerna följs.
OBS! Den här typen av text innehåller ytterligare viktig information.
iii
iv
Om den här handboken
Innehåll
1 Produktfunktioner ........................................................................................................................................... 1
Standardfunktioner ............................................................................................................................... 2
Komponenter på frontpanelen .............................................................................................................. 3
Komponenter på baksidan ................................................................................................................... 4
Komponenter till mediekortläsaren ....................................................................................................... 5
Serienumrets placering ........................................................................................................................ 6
2 Maskinvaruuppgraderingar ............................................................................................................................ 7
Servicefunktioner .................................................................................................................................. 7
Varningsmeddelanden ......................................................................................................................... 7
Ta bort datorns åtkomstpanel ............................................................................................................... 8
Sätta tillbaka datorns åtkomstpanel ..................................................................................................... 9
Ta bort frontpanelen ........................................................................................................................... 10
Ta bort panelskydd ............................................................................................................................. 11
Sätta tillbaka frontpanelen .................................................................................................................. 12
Moderkortsanslutningar ...................................................................................................................... 12
Installera ytterligare minne ................................................................................................................. 14
DIMM-moduler ................................................................................................................... 14
DDR3-SDRAM DIMMs ...................................................................................................... 14
Installera DIMM-moduler ................................................................................................... 15
Ta bort eller installera ett expansionskort ........................................................................................... 17
Diskenheternas placering ................................................................................................................... 22
Installera och ta bort enheter .............................................................................................................. 23
Ta bort en 5,25-tumsenhet ................................................................................................ 25
Installera en 5,25-tumsenhet ............................................................................................. 27
Ta bort en 3,5-tumsenhet .................................................................................................. 29
Installera en 3,5-tumsenhet ............................................................................................... 31
Ta bort en 3,5-tumshårddisk .............................................................................................. 33
Installera en 3,5-tumshårddisk ........................................................................................... 35
Installera ett säkerhetslås ................................................................................................................... 37
Kabellås ............................................................................................................................. 38
Hänglås .............................................................................................................................. 39
v
HP Business PC Security-lås ............................................................................................ 39
Bilaga A Byta batteri ........................................................................................................................................ 44
Bilaga B Elektrostatisk laddning .................................................................................................................... 47
Förhindra elektrostatiska skador ........................................................................................................ 47
Jordningsmetoder ............................................................................................................................... 47
Bilaga C Riktlinjer för datoranvändning, rutinskötsel och fraktförberedelse ............................................ 48
Riktlinjer för datoranvändning och rutinskötsel ................................................................................... 48
Säkerhetsåtgärder för optiska enheter ............................................................................................... 49
Användning ........................................................................................................................ 49
Rengöring .......................................................................................................................... 49
Säkerhet ............................................................................................................................ 49
Fraktförberedelse ............................................................................................................................... 49
Index ................................................................................................................................................................... 50
vi
1
Produktfunktioner
1
Standardfunktioner
Funktionerna kan variera beroende på vilken modell du har. Om du vill få en fullständig förteckning
över maskin- och programvara som är installerad på datorn kan du köra diagnostikverktyget (finns
bara i vissa datormodeller).
2
Kapitel 1 Produktfunktioner
Komponenter på frontpanelen
Enhetskonfiguration kan variera beroende på modell. Vissa modeller har ett panelskydd som täcker
ett eller flera enhetsfack.
1
5,25-tums optisk enhet (tillval)
6
Mikrofonuttag
2
5,25-tums enhetsfack, halva höjden (bakom
täckram)
7
Aktivitetslampa för hårddisk
3
3,5-tum, mediekortläsare (tillval)
8
USB 3.0-portar (blå)
4
Strömbrytare med två lägen
9
Hörlurskontakt
5
USB 2.0-portar (svarta)
OBS! Strömlampan lyser vanligtvis vit när strömmen är på. Om den blinkar rött finns det ett problem med datorn
och en diagnostikkod visas. Information om hur du tolkar koden finns i handboken Uppgraderings- och
servicehandbok.
Komponenter på frontpanelen
3
Komponenter på baksidan
1
Anslutning för nätsladd
7
Kontakt för ljudutgång för strömsatta
ljudenheter (grön)
2
Strömindikatorlampa
8
Spänningsregulator
3
PS/2-Tangentbordskontakt (lila)
9
PS/2-muskontakt (grön)
4
Seriell port
10
VGA-bildskärmsanslutning
5
DVI-D-bildskärmsanslutning
11
RJ-45 nätverksanslutning
6
USB 2.0-portar (svarta)
12
Kontakt för ljudingång (blå)
OBS!
En valfri andra seriell port och en valfri parallell port finns tillgängliga från HP.
Den integrerade grafiken kan inte aktiveras när ett diskret grafikkort är installerat.
4
Kapitel 1 Produktfunktioner
Komponenter till mediekortläsaren
Mediekortläsaren är en tillvalsenhet som bara finns tillgänglig för vissa modeller. Identifiera
mediekortkomponenter med hjälp av följande illustration och tabell.
Nr
Plats
Media
1
SD/HC/XC/UHS-1
●
Secure Digital (SD)
●
SDHC (Secure Digital
High Capacity)
●
Secure Digital
Extended Capacityminneskort (SDXC)
2
Aktivitetslampa för
mediekortläsare
3
MS PRO/MS PRO Duo
●
Memory Stick (MS)
●
●
●
Memory Stick
MagicGate
Minnespinne
MagicGate Duo
Memory Stick Select
●
●
Memory Stick Duo
(MS Duo)
●
Memory Stick PRO
(MS PRO)
Minnespinne PROHG Duo
●
Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)
●
CompactFlash-kort,
typ 2
●
MicroDrive
4
CompactFlash I/II
●
CompactFlash-kort,
typ 1
Komponenter till mediekortläsaren
5
Serienumrets placering
Varje dator har ett unikt serienummer och ett produkt-ID som finns på datorns hölje. Ha dessa
nummer tillgängliga när du ringer kundtjänst för att få hjälp.
6
Kapitel 1 Produktfunktioner
2
Maskinvaruuppgraderingar
Servicefunktioner
I den här datorn finns funktioner som underlättar service och uppgraderingar. Du behöver en Torx
T15-skruvmejsel eller en platt skruvmejsel för att kunna utföra många av de installationsprocedurer
som beskrivs i det här kapitlet.
Varningsmeddelanden
Läs noggrant alla tillämpliga instruktioner, meddelanden och varningar i den här handboken före
uppgradering.
VARNING:
Minska risken för personskador orsakade av elektriska stötar, varma ytor eller brand:
Ta ut nätsladden ur vägguttaget och låt de inre systemkomponenterna svalna innan du vidrör dem.
För inte in telekommunikations- eller telefonanslutningar i nätverkskontakterna (Network Interface
Controller).
Ta inte bort jordkontakten. Jordningen är en viktig säkerhetsfunktion.
Anslut nätsladden till ett jordat nätuttag som är lätt att komma åt.
Läs Säkerhet och arbetsmiljö för att minska risken för allvarliga skador. Den beskriver en korrekt
utformad arbetsplats, installation, lämplig arbetsställning samt hälso- och arbetstips för
datoranvändare. Här finns också viktig information om elektricitet och mekanisk säkerhet. Handboken
finns på webben på http://www.hp.com/ergo.
VARNING:
Strömförande och rörliga delar på insidan.
Frånkoppla strömmen till utrustningen innan höljet avlägsnas.
Sätt tillbaka och sätt fast höljet innan utrustningen strömförs igen.
VIKTIGT: Statisk elektricitet kan skada de elektriska komponenterna i datorn eller
extrautrustningen. Innan du påbörjar dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet
genom att ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i Elektrostatisk laddning på sidan 47.
När datorn är ansluten till nätström är moderkortet alltid spänningsförande. Ta ut nätsladden ur
strömkällan innan du öppnar datorn för att inte skada inre komponenterna.
Servicefunktioner
7
Ta bort datorns åtkomstpanel
För att nå de inre komponenterna måste du ta bort åtkomstpanelen:
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
8
Lossa på de två tumskruvarna på baksidan av datorn (1), skjut sedan tillbaka panelen (2) och
lyft av den från datorn.
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Sätta tillbaka datorns åtkomstpanel
Håll åtkomstpanelen i en vinkel och skjut på den utskjutande kanten på åtkomstpanelens nedre kant
på skenan på chassits nedre kant (1). Sänk sedan ner åtkomstpanelens översta kant på chassit (2)
och skjut panelen framåt (3). Dra åt de två tumskruvarna (4) för att säkra panelen på plats.
Sätta tillbaka datorns åtkomstpanel
9
Ta bort frontpanelen
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
10
5.
Ta bort datorns åtkomstpanel.
6.
Lyft upp de tre flikarna på täckramens sida (1) och vrid sedan loss ramen från chassit (2).
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Ta bort panelskydd
På vissa modeller täcks en del enhetsfack av skydd som du måste ta bort innan du installerar en
enhet. Så här tar du bort ett panelskydd:
1.
Ta bort åtkomstpanelen och frontpanelen.
2.
Ta bort skyddet framför önskat enhetsfack:
●
Om du vill ta bort panelskyddet för en 5,25-tumsplats trycker du inåt på de två hållare på
den sida av panelskyddet som håller panelskyddet på plats (1). Rotera sedan panelskyddet
för att ta loss det (2).
●
Om du vill ta bort panelskyddet för en 3,5-tumsplats trycker du inåt på de två hållare på den
sida av panelskyddet som håller panelskyddet på plats (1). Rotera sedan panelskyddet för
att ta loss det (2).
Ta bort panelskydd
11
Sätta tillbaka frontpanelen
Passa in de tre hakarna på panelens nedersida i de rektangulära hålen på chassit (1) och vrid sedan
in ovandelen av panelen i chassit (2) och låt det klicka på plats.
Moderkortsanslutningar
Identifiera moderkortets anslutningar för din modell med hjälp av följande illustration och tabell.
12
Nr
Moderkortsanslutning
Moderkortsetikett
Färg
Komponent
1
PCI Express x16 nedväxlad
till x4
X16PCIEXP
vit
Expansionskort
2
PCI Express x1
X1PCIEXP1
svart
Expansionskort
3
PCI Express x1
X1PCIEXP2
svart
Expansionskort
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Nr
Moderkortsanslutning
Moderkortsetikett
Färg
Komponent
4
PCI Express x1
X1PCIEXP3
svart
Expansionskort
5
DIMM2
DIMM2
vit
Minnesmodul
6
DIMM1
DIMM1
svart
Minnesmodul
7
SATA 3.0
SATA1
ljusblå
Sekundär hårddisk eller optisk enhet
8
SATA 3.0
SATA0
mörkblå
Primär hårddisk
9
Batteri
BAT
svart
Batteri
10
USB 2,0
MEDIA
svart
USB 2.0-enhet, till exempel
mediekortläsare
11
Parallellport
PAR
svart
Extra parallellport
12
Seriell port
COMB
svart
Extra andra serieport
Moderkortsanslutningar
13
Installera ytterligare minne
Datorn levereras med DIMM-minnesmoduler (Dual Inline Memory Module) av DDR3-SDRAM-typ
(Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory).
DIMM-moduler
Minnessocklarna på moderkortet kan förses med upp till två standardiserade DIMM. I
minnessocklarna finns minst en förinstallerad DIMM. För maximalt minnesstöd kan du förse
moderkortet med upp till 16 GB minne.
DDR3-SDRAM DIMMs
För att systemet ska fungera korrekt måste DDR3-SDRAM DIMM-modulerna vara:
●
standardiserade 240-stifts
●
obuffrade icke-ECC PC3-12800 DDR3-1600 MHz-kompatibla
●
DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM-moduler 1,35 V eller 1,5 V
DDR3-SDRAM DIMM-moduler måste även:
●
stödja CAS-latens 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11 timing)
●
innehålla den obligatoriska informationen om JEDEC SPD
Datorn stöder dessutom:
●
512 Mbit, 1 Gbit och 2 Gbit icke-ECC-minnesteknologier
●
enkelsidiga och dubbelsidiga DIMM-moduler
●
DIMM-moduler konstruerade med x8 och x16 DDR-enheter; Stöder ej DIMM-moduler med x4
SDRAM
OBS! Systemet kommer inte att fungera ordentligt om du installerar DIMM-moduler som inte stöds.
14
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Installera DIMM-moduler
VIKTIGT: För att inte skada moderkortet eller dess komponenter måste du dra ur nätsladden och
vänta i cirka 30 sekunder så att datorn inte längre är strömförande innan du lägger till eller tar bort
minnesmoduler. Så länge datorn är ansluten till nätspänning är minnesmodulerna alltid strömförande,
oavsett om datorn är på eller av. Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler med nätspänningen
ansluten kan modulerna eller moderkortet få irreparabla skador.
Minnesmodulkontakterna har guldpläterade metallkontakter. När du uppgraderar minnet är det viktigt
att använda minnesmoduler med guldpläterade metallkontakter. På så sätt förhindras anfrätning och/
eller oxidering som uppstår då inkompatibla metaller är i kontakt med varandra.
Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrakort. Innan du påbörjar
dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål.
Mer information finns i Elektrostatisk laddning på sidan 47.
Rör inte minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen.
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: För att inte skada moderkortet eller dess komponenter måste du dra ur nätsladden
och vänta i cirka 30 sekunder så att datorn inte längre är strömförande innan du lägger till eller
tar bort minnesmoduler. Så länge datorn är ansluten till nätspänning är minnesmodulerna alltid
strömförande, oavsett om datorn är på eller av. Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler
med nätspänningen ansluten kan modulerna eller moderkortet få irreparabla skador.
5.
Ta bort datorns åtkomstpanel.
VARNING: Minska risken för personskada från heta ytor genom att låta de inre
systemkomponenterna svalna innan du vidrör dem.
Installera ytterligare minne
15
6.
Öppna båda spärrarna på minnesmodulkontakten (1) och sätt in minnesmodulen i kontakten (2).
OBS! En minnesmodul kan bara installeras på ett sätt. Passa minnesmodulens spår över
fliken i minnessockeln.
7.
Tryck ner modulen i sockeln. Kontrollera att den är helt inne och sitter fast ordentligt. Se till att
spärrarna är i stängt läge (3).
8.
Upprepa steg 6 och 7 för att installera en tilläggsmodul.
9.
Sätt tillbaka datorns åtkomstpanel.
10. Sätt tillbaka nätsladden och slå på datorn.
11. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort åtkomstpanelen.
Datorn ska känna av den nya minnesmodulen automatiskt nästa gång du startar den.
16
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Ta bort eller installera ett expansionskort
Datorn har tre PCI Express x1-expansionsplatser och en PCI Express x16-expansionsplats som är
utbytt mot en x4-plats.
OBS! Du kan installera ett PCI Express x1, x8, eller x16-expansionskort på PCI Express x16platsen.
Om du vill ha en konfiguration med dubbla grafikkort måste det primära kortet installeras på PCI
Express x16-platsen.
Så här tar du bort, ersätter eller lägger till ett expansionskort:
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
Ta bort datorns åtkomstpanel.
6.
Ta bort skruven som håller expansionskortets spärr (1) nere, och skjut sedan upp spärren (2) för
att dra av den från chassits bakdel (3).
7.
Leta upp korrekt ledig sockel på moderkortet och motsvarande sockel på baksidan av datorns
chassi.
Ta bort eller installera ett expansionskort
17
8.
Ta bort skyddet för expansionsplatserna eller det befintliga expansionskortet innan du installerar
ett expansionskort.
OBS! Koppla bort alla kablar som är anslutna till expansionskortet innan du avlägsnar ett
installerat expansionskort.
18
a.
Om du installerar ett expansionskort i en tom kortplats måste du skjuta upp ett av
expansionsuttagens skydd från chassit eller bända ut ett av metallskydden på den bakre
panelen som täcker expansionsuttaget med en vanlig skruvmejsel. Kontrollera att du tar
bort rätt skydd för det expansionskort som du installerar.
b.
När du vill ta bort ett PCI Express x1-kort tar du tag i kortets båda ändar och vickar det
försiktigt fram och tillbaka tills kontakterna släpper från sockeln. Lyft kortet rakt upp (1) och
sedan bort från chassits insida (2) för att ta loss det. Var noga med att inte skrapa kortet
mot andra komponenter.
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
c.
9.
Om du ska ta bort ett PCI Express x16-kort frigör du armen på baksidan av
expansionssockeln från kortet och vickar kortet försiktigt fram och tillbaka tills kontakterna
släpper från sockeln. Lyft kortet rakt upp (1) och sedan bort från chassits insida för att ta
loss det. Var noga med att inte skrapa kortet mot andra komponenter.
Förvara det borttagna kortet i en antistatisk förpackning.
10. Om du inte ska installera ett nytt expansionskort installerar du ett skydd som täcker den öppna
kortplatsen.
VIKTIGT: När du har tagit bort ett expansionskort måste du ersätta det med ett nytt kort eller
skydd så att de interna komponenterna kyls av när datorn används.
Ta bort eller installera ett expansionskort
19
11. Du installerar ett nytt expansionskort genom att hålla kortet över önskad tom sockel på
moderkortet och sedan flytta kortet mot chassits baksida (1) så att undersidan på kortets
metallskena glider in i den lilla öppningen på chassit. Tryck kortet rakt ned i sockeln på
moderkortet (2).
OBS! När du installerar ett expansionskort trycker du ordentligt på kortet så att hela kontakten
sitter fast i kortplatsen.
12. Tryck expansionskortets spärr mot baksidan av chassit (1) och skjut den nedåt (2) så att flikarna
på baksidan av spärren skjuts in i skårorna på chassit. Sätt sedan tillbaka skruven som låser till
spärren (3).
13. Anslut externa kablar till det installerade kortet om det behövs. Anslut interna kablar till
moderkortet om det behövs.
14. Sätt tillbaka datorns åtkomstpanel.
15. Sätt tillbaka nätsladden och slå på datorn.
20
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
16. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort datorns åtkomstpanel.
17. Konfigurera om datorn om det behövs.
Ta bort eller installera ett expansionskort
21
Diskenheternas placering
1
5,25-tums enhetsfack av halvhöjd (på bilden visas en optisk enhet)
2
5,25-tumsfack, halva höjden
3
3,5-tums enhetsfack för optisk enhet (på bilden visas mediekortläsaren)
4
Primär 3,5-tums intern hårddiskplats
5
Sekundär 3,5-tums intern hårddiskplats
OBS!
Din dator kan ha en annan konfiguration av enheterna än vad som visas ovan.
Kör datorns installationsprogram om du vill kontrollera typ och storlek för lagringsenheter som har
installerats på datorn.
22
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Installera och ta bort enheter
Så här installerar du enheter:
●
Den primära SATA (seriell ATA)-hårddisken ska anslutas till den mörkblå, primära SATAkontakten på moderkortet (märkt SATA0).
●
Anslut en sekundär hårddisk eller en optisk enhet till den ljusblå SATA-kontakten på moderkortet
(märkt SATA1).
●
Anslut en mediekortläsare med en USB 3.0-kabel till en adapter för USB 3.0–USB 2.0, och
anslut adaptern till den svarta USB 2.0-kontakten, märkt MEDIA, på moderkortet.
●
Strömkabeln för enheterna har två förgreningar som går ut ur nätaggregatet. Den första
förgreningen är en kabel med två kontakter som är dragen till de två 5,25-tumsfacken. Den
andra förgreningen är en kabel med två kontakter som är dragen till de två 3,5-tumsfacken.
●
Det medföljer extra monteringsskruvar (fyra silverfärgade monteringsskruvar av dimensionen
6-32 och tre svarta M3-monteringsskruvar) för hårddiskfacken som finns på framsidan av chassit
bakom frontpanelen. Monteringsskruvarna av dimensionen 6-32 krävs för 3,5-tums-hårddiskar
som är installerade i 3,5-tumshårddiskfacken, och för en USB 3.0-mediekortläsare som är
installerad i det extra 3,5-tumshårddiskfacket. De metriska M3-monteringsskruvarna krävs för
5,25-tums optiska enheter. Om du byter ut en gammal enhet mot en ny ska du ta bort
monteringsskruvarna från den gamla enheten och använda dem när du installerar den nya
enheten.
Nr
Monteringsskruv
Enhet
1
Standardskruvar i silver av dimensionen 6-32
USB 3.0-mediekortläsare
Hårddisk 3,5-tum
2
Svarta M3-monteringsskruvar
5,25 tum, optisk enhet
Installera och ta bort enheter
23
VIKTIGT: Gör följande för att förhindra att data går förlorade och att datorn eller diskenheten
skadas:
Om du ska sätta in eller ta bort en diskenhet stänger du av operativsystemet, stänger av datorn och
kopplar ur nätsladden. Ta inte bort en diskenhet medan datorn är påslagen eller i vänteläge.
Innan du hanterar en diskenhet måste du se till att du är fri från statisk elektricitet. Undvik att vidröra
kontakten när du hanterar diskenheter. Mer information om hur du hindrar elektrostatiska skador finns
i Elektrostatisk laddning på sidan 47.
Hantera enheten försiktigt; tappa den inte.
Tryck inte för hårt när du sätter in en diskenhet.
Undvik att utsätta hårddisken för vätskor, extrema temperaturer eller magnetiska produkter, till
exempel bildskärmar eller högtalare.
Om en diskenhet måste skickas via post placerar du den i ett kuvert med bubbelplast eller någon
annan skyddande förpackning och märker med ”Hanteras varsamt”.
24
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Ta bort en 5,25-tumsenhet
VIKTIGT: Alla löstagbara medier bör tas ut ur diskenheten innan den tas bort från datorn.
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
Ta bort åtkomstpanelen och frontpanelen.
6.
Koppla bort strömkabeln (1) och datakabeln (2) från enhetens baksida.
VIKTIGT: Dra i fliken eller i själva kontakten för att undvika skador på kabeln när du drar ut
den.
Installera och ta bort enheter
25
7.
26
Ta bort de två svarta M3-monteringsskruvarna från sidan av enheten (1), och skjut ut enheten ur
hårddiskfackets framdel (2).
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Installera en 5,25-tumsenhet
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
Ta bort datorns åtkomstpanel.
6.
Ta bort täckramen för frontpanelen. Om du installerar en enhet på en plats som täcks av en
skyddspanel tar du bort täckramen för frontpanelen. Mer information finns i Ta bort panelskydd
på sidan 11.
7.
Om du installerar en optisk enhet ska en svart metrisk M3-monteringsskruv sättas i det främre
övre skruvhålet på höger sida av enheten.
OBS! Det medföljer tre extra M3-monteringsskruvar på framsidan av chassit, bakom
frontpanelen. Du hittar en bild som visar var de extra monteringsskruvarna är placerade i
Installera och ta bort enheter på sidan 23. När du byter ut en optisk enhet ska du flytta M3monteringsskruvarna från den gamla till den nya enheten.
VIKTIGT: Använd bara 5 mm långa skruvar som monteringsskruvar. Längre skruvar kan skada
enhetens inre komponenter.
Installera och ta bort enheter
27
8.
Skjut in enheten i hårddiskfacket (1) och sätt i de två M3-monteringsskruvarna i sidan av
enheten (2) för att säkra den på plats.
9.
Anslut strömkabeln (1) och datakabeln (2) till den optiska diskenhetens baksida.
10. Anslut den motsatta änden av datakabeln till den ljusblå SATA-kontakten på moderkortet med
etiketten SATA1.
OBS! I Moderkortsanslutningar på sidan 12 finns en bild av moderkortets enhetsanslutningar.
11. Sätt tillbaka frontpanelens täckram.
12. Sätt tillbaka datorns åtkomstpanel.
13. Sätt tillbaka nätsladden och eventuella externa enheter. Sätt sedan på datorn.
14. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort åtkomstpanelen.
28
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Ta bort en 3,5-tumsenhet
VIKTIGT: Alla löstagbara medier bör tas ut ur diskenheten innan den tas bort från datorn.
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
Ta bort åtkomstpanelen och frontpanelen.
6.
Koppla bort kablarna till enheten från dess baksida. Om du emellertid tar bort en
mediekortläsare ska du dock lossa USB-kabeln från moderkortet så som följande bild visar.
Installera och ta bort enheter
29
7.
30
Ta bort de två silverfärgade 6-32-monteringsskruvarna från sidan av enheten (1), och skjut ut
enheten ur hårddiskfackets framdel (2).
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Installera en 3,5-tumsenhet
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
Ta bort datorns åtkomstpanel.
6.
Ta bort täckramen för frontpanelen. Om du installerar en enhet i ett fack som täcks av ett
panelskydd tar du bort panelskyddet. Mer information finns i Ta bort panelskydd på sidan 11.
7.
Skjut in enheten i hårddiskfacket (1) och sätt i de två 6-32-monteringsskruvarna i sidan av
enheten (2) för att säkra den på plats.
OBS! Det medföljer extra 6-32-monteringsskruvar på framsidan av chassit, bakom
frontpanelen. Du hittar en bild som visar var de extra monteringsskruvarna är placerade i
Installera och ta bort enheter på sidan 23.
När du byter ut en enhet ska du använda de två 6-32-monteringsskruvarna som togs bort från
den gamla enheten för att installera den nya enheten.
Installera och ta bort enheter
31
8.
Om du installerar en USB 3.0-mediekortläsare ska du ansluta mediekortläsarens 3.0-kabel till
USB 3.0–USB 2.0-adaptern (1), och ansluta adaptern till kontakten på moderkortet som är märkt
MEDIA (2).
OBS! I Moderkortsanslutningar på sidan 12 finns en bild av moderkortets enhetsanslutningar.
9.
Sätt tillbaka frontpanelens täckram.
10. Sätt tillbaka datorns åtkomstpanel.
11. Sätt tillbaka nätsladden och eventuella externa enheter. Sätt sedan på datorn.
12. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort åtkomstpanelen.
32
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Ta bort en 3,5-tumshårddisk
OBS! Se till att alltid säkerhetskopiera data på den gamla hårddisken innan den tas bort, så att du
kan överföra alla data till den nya hårddisken.
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
Ta bort datorns åtkomstpanel.
6.
Koppla bort strömkabeln (1) och datakabeln (2) från hårddiskens baksida.
Installera och ta bort enheter
33
7.
34
Ta bort de fyra 6-32-monteringsskruvarna (1) och skjut ut enheten ur hårddiskfacket (2).
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Installera en 3,5-tumshårddisk
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
Ta bort åtkomstpanelen.
6.
Du kan installera en 3,5-tumshårddisk eller en 2,5-tumshårddisk med en 3,5-tumsadapter enligt
exemplet nedan.
●
Skjut in enheten i adapterfästet och se till att kontakten på enheten sitter ordentligt fast i
anslutningen på adapterfästet.
Installera och ta bort enheter
35
●
7.
Fäst enheten i adapterfästet genom att montera fyra svarta M3-skruvar för adapterfäste
genom fästets sidor och in i enheten.
Skjut in enheten i hårddiskfacket (1) och sätt i de fyra 6-32-monteringsskruvarna (2) för att säkra
enheten på plats.
OBS! Det medföljer fyra extra metriska 6-32-monteringsskruvar på framsidan av chassit,
bakom frontpanelen. Du hittar en bild som visar var de extra monteringsskruvarna är placerade i
Installera och ta bort enheter på sidan 23. När du byter ut en hårddisk ska du använda de fyra
6-32-monteringsskruvarna som togs bort från den gamla enheten för att installera den nya
enheten.
36
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
8.
Anslut strömkabeln (1) och datakabeln (2) till hårddiskens baksida.
OBS! Strömkabeln för hårddiskenheterna är en kabel med två kontakter som är dragen från
nätaggregatet till baksidan av hårddiskfacken.
9.
Om du installerar en ny diskenhet ansluter du den andra änden av datakabeln till lämplig kontakt
på moderkortet.
OBS! Datakabeln för den primära hårddisken måste anslutas till den mörkblå kontakten märkt
SATA0, annars kan funktionsproblem uppstå med hårddisken. Om du vill installera en andra
hårddisk ansluter du datakabeln till den ljusblå SATA-kontakten som är märkt SATA1.
10. Sätt tillbaka datorns åtkomstpanel.
11. Sätt tillbaka nätsladden och eventuella externa enheter. Sätt sedan på datorn.
12. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort åtkomstpanelen.
Installera ett säkerhetslås
Säkerhetslåset som visas nedan och på följande sida kan användas för att låsa datorn.
Installera ett säkerhetslås
37
Kabellås
38
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
Hänglås
HP Business PC Security-lås
1.
Fäst säkerhetskabeln genom att göra en ögla runt ett fast föremål.
Installera ett säkerhetslås
39
40
2.
För in kabellåset i platsen för kabellås på bildskärmens baksida och se till att låset sitter fast
genom att sticka in nyckeln i nyckelhålet och vrida den 90 grader.
3.
Trä säkerhetskabeln genom hålet i kabellåset på bildskärmens baksida.
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
4.
Använd det fäste som medföljer i paketet för att sätta fast andra kringenheter genom att lägga
enhetens kabel i mitten av fästet (1) och låta säkerhetskabeln löpa genom ett av fästets båda hål
(2). Använd det hål i fästet som bäst låser fast kringenhetens kabel.
5.
Trä tangentbords- och muskablarna genom låset på datorchassit.
Installera ett säkerhetslås
41
42
6.
Skruva fast låset i chassit med hjälp av den bifogade skruven.
7.
Sätt in kontaktänden av säkerhetskabeln i låset (1) och tryck in knappen (2) för att aktivera låset.
Använd den medföljande nyckeln för att låsa upp låset.
Kapitel 2 Maskinvaruuppgraderingar
8.
När du är klar har du säkrat alla arbetsstationens enheter.
Installera ett säkerhetslås
43
A
Byta batteri
Batteriet som levereras med datorn ger ström åt realtidsklockan. När du byter ut batteriet måste det
vara av samma typ som datorns originalbatteri. Datorn levereras med ett myntformat 3-volts
litiumbatteri.
VARNING: Datorn innehåller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns risk för brand eller
frätskador om batteriet hanteras felaktigt. Så här minskar du risken för personskador:
Försök inte att ladda upp batteriet.
Inte utsätta batteriet för högre temperaturer än 60 °C.
Ta inte isär, kläm sönder eller punktera det, kortslut inte externa kontakter och kasta det inte i vatten
eller eld.
Ersätt bara batteriet med det HP-batteri som är avsett för den här produkten.
VIKTIGT: Innan du byter batteri är det viktigt att du säkerhetskopierar datorns CMOS-inställningar.
När batteriet tas bort eller bytes ut raderas CMOS-inställningarna.
Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn och extrautrustningen. Innan du
påbörjar dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat
metallföremål.
OBS! Du kan förlänga litiumbatteriets livslängd genom att ansluta datorn till ett vägguttag.
Litiumbatteriet används bara som strömförsörjning när datorn INTE är ansluten till ett vägguttag.
HP uppmuntrar sina kunder till att återvinna använd elektronisk hårdvara, originalpatroner till HPskrivare och laddningsbara batterier. Mer information om återvinningsprogram finns på
http://www.hp.com/recycle.
1.
Ta bort eller skruva loss säkerhetsenheter som hindrar datorn från att öppnas.
2.
Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn.
3.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa
enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
VIKTIGT: Så länge datorn är ansluten till ett eluttag är moderkortet alltid spänningsförande,
oavsett om datorn är påslagen eller avstängd. Du måste koppla ur nätsladden för att undvika
skador på datorns inre komponenter.
5.
44
Ta bort datorns åtkomstpanel.
Bilaga A Byta batteri
6.
Leta rätt på batteriet och batterihållaren på moderkortet.
OBS! På vissa modeller kan det bli nödvändigt att ta bort en inbyggd komponent för att komma
åt batteriet.
7.
Beroende på vilken typ av batterihållare som finns på moderkortet följer du respektive
anvisningar nedan för att byta batteri.
Typ 1
a.
Lyft ut batteriet ur hållaren.
b.
Skjut in det nya batteriet på plats med pluspolen uppåt. Batterihållaren låser automatiskt
batteriet i rätt position.
Typ 2
a.
Tryck på metallklämman som sticker upp på batteriets ena sida för att lossa det från
hållaren. När batteriet frigjorts lyfter du bort det (1).
b.
Sätt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets ena kant under hållarens klämma.
Pluspolen ska vara uppåt. Tryck ner batteriets andra kant tills metallklämman låser fast
batteriet (2).
Typ 3
a.
Dra tillbaka klämman (1) som håller batteriet på plats och ta bort batteriet (2).
45
b.
Sätt i det nya batteriet och sätt tillbaka klämman igen.
OBS! När du har satt i ett nytt batteri, gör du på följande sätt.
8.
Sätt tillbaka datorns åtkomstpanel.
9.
Anslut datorn till vägguttaget och starta den.
10. Återställ datum och tid, dina lösenord och eventuella systeminställningar med datorns
installationsprogram.
11. Lås fast alla säkerhetsenheter som skruvades loss när du tog bort datorns åtkomstpanel.
46
Bilaga A Byta batteri
B
Elektrostatisk laddning
Statisk elektricitet från en ledare, till exempel ett finger, kan skada moderkortet och andra enheter
som är känsliga för statisk elektricitet. Den här typen av skada kan förkorta enhetens livslängd.
Förhindra elektrostatiska skador
Förhindra elektrostatiska skador genom att vidta följande åtgärder:
●
Undvik handkontakt genom att transportera och förvara produkterna i förpackningar som är
skyddade mot statisk elektricitet.
●
Förvara delar som är känsliga för elektrostatisk laddning i sina förpackningar tills de kommer till
en arbetsstation som är fri från statisk laddning.
●
Placera delarna på en jordad yta innan du tar ut dem ur förpackningarna.
●
Undvik att vidröra stift, kablar och kretsar.
●
Var alltid ordentligt jordad när du vidrör komponenter eller enheter som är känsliga för statisk
elektricitet.
Jordningsmetoder
Det finns flera olika metoder för jordning. Använd en eller fler av följande metoder när du hanterar
eller installerar delar som är känsliga för statisk elektricitet:
●
Använd ett armband som är anslutet med en jordad kabel till en jordad arbetsstation eller ett
jordat datorchassi. Armbandet bör vara flexibelt med minst 1 megohm +/- 10 % motstånd i de
jordade kablarna. Bär armbandet tätt mot huden så att du är ordentligt jordad.
●
Använd hälband, tåband eller skoband vid stående arbetsstationer. Bär banden på båda fötterna
när du står på ett ledande golv eller slitna mattor.
●
Använd ledande fältserviceverktyg.
●
Använd en bärbar fältservicesats med en hopvikbar arbetsmatta som avleder statisk elektricitet.
Om du inte har den rekommenderade utrustningen för ordentlig jordning kontaktar du en HPauktoriserad återförsäljare eller serviceleverantör.
OBS! Om du vill ha mer information om statisk elektricitet kontaktar du en HP-auktoriserad
återförsäljare eller serviceleverantör.
Förhindra elektrostatiska skador
47
C
Riktlinjer för datoranvändning,
rutinskötsel och fraktförberedelse
Riktlinjer för datoranvändning och rutinskötsel
Konfigurera och sköt datorn och bildskärmen på rätt sätt genom att följa de här riktlinjerna:
48
●
Håll datorn borta från fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
●
Använd datorn på en stadig, vågrät yta. Kontrollera att det finns cirka 10 cm fritt utrymme runt
datorns alla sidor med ventilationshål och ovanför bildskärmen för att luftcirkulationen ska bli
tillräcklig.
●
Begränsa aldrig luftcirkulationen in till datorn genom att blockera ventilationshål eller luftintag.
Placera inte tangentbordet direkt mot skrivbordsenheten med tangentbordsfötterna ned eftersom
det också begränsar luftcirkulationen.
●
Använd aldrig datorn när åtkomstpanelen eller skyddet för någon av expansionskortplatserna
har tagits bort.
●
Placera inte flera datorer ovanpå eller så nära varandra att de utsätts för varandras återluft eller
uppvärmda luft.
●
Om datorn ska användas i ett separat hölje måste det finnas insugnings- och
utsugningsventilation på höljet. De ovanstående riktlinjerna för användning gäller fortfarande.
●
Håll vätskor borta från datorn och tangentbordet.
●
Täck aldrig över ventilationshålen på bildskärmen med någon typ av material.
●
Installera eller aktivera energisparfunktionerna i operativsystemet eller någon annan
programvara, inklusive vilolägen.
●
Stäng av datorn innan du gör något av följande:
◦
Torka av datorns yttre delar med en mjuk, lätt fuktad trasa. Om du använder
rengöringsprodukter kan det missfärga eller skada datorns yta.
◦
Rengör ventilationshålen på alla ventilerade sidor. Ludd, damm och annat främmande
material kan blockera ventilationshålen och begränsa luftcirkulationen.
Bilaga C Riktlinjer för datoranvändning, rutinskötsel och fraktförberedelse
Säkerhetsåtgärder för optiska enheter
Var noga med att följa nedanstående riktlinjer när du använder eller rengör den optiska diskenheten.
Användning
●
Flytta inte diskenheten när den används. Detta kan orsaka fel under inläsningen.
●
Undvik att utsätta diskenheten för plötsliga temperaturförändringar eftersom kondens kan bildas
inne i diskenheten. Om temperaturen plötsligt förändras när diskenheten är påslagen bör du
vänta minst en timme innan du stänger av datorn. Om du använder enheten omedelbart kanske
den inte fungerar på rätt sätt vid inläsningen.
●
Undvik att placera diskenheten på en plats som är utsatt för hög luftfuktighet, extrema
temperaturer, mekanisk vibration eller direkt solljus.
Rengöring
●
Rengör panelen och kontrollera med en mjuk, torr trasa eller en mjuk duk lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Spruta inte rengöringsvätskor direkt på enheten.
●
Undvik alla typer av lösningsmedel, till exempel alkohol eller bensen, eftersom det kan skada
ytan.
Säkerhet
Om föremål eller vätskor kommer in i diskenheten kopplar du omedelbart ur datorn från strömuttaget
och låter en auktoriserad HP-serviceleverantör kontrollera den.
Fraktförberedelse
Följ de här förslagen när du förbereder datorn för frakt:
1.
Säkerhetskopiera hårddiskfilerna till en extern lagringsenhet. Se till att
säkerhetskopieringsmediet inte utsätts för elektriska eller magnetiska impulser när det förvaras
eller fraktas.
OBS! Hårddisken låses automatiskt när strömmen till datorn stängs av.
2.
Ta bort och förvara alla löstagbara medier.
3.
Stäng av datorn och externa enheter.
4.
Koppla ur nätsladden från nätuttaget och sedan från datorn.
5.
Koppla ur systemkomponenterna och de externa enheterna från strömkällorna och sedan från
datorn.
OBS! Se till att alla kort sitter fast ordentligt i kortplatserna innan datorn fraktas.
6.
Packa systemkomponenterna och de externa enheterna i deras ursprungliga förpackningar eller
liknande med tillräckligt med förpackningsmaterial för att skydda dem.
Säkerhetsåtgärder för optiska enheter
49
Index
B
byta batteri 44
minne 14
optisk enhet 27
säkerhet
HP Business PC Security-lås
39
hänglås 39
kabellås 38
D
datoranvändning, riktlinjer 48
DIMM-moduler. Se minne
K
komponenter på baksidan 4
komponenter på frontpanelen
E
elektrostatisk laddning, förhindra
skador 47
enheter
installation 23
kabelanslutningar 23
platser 22
expansionskort
borttagning 17
installation 17
L
låsa
HP Business PC Security-lås
39
hänglås 39
kabellås 38
F
fraktförberedelse 49
frontpanel
borttagning 10
borttagning av skydd
utbyte 12
11
O
optisk enhet
borttagning 25
försiktighetsåtgärder 49
installation 27
rengöra 49
H
hårddisk
borttagning 33
installation 35
I
installation, riktlinjer 7
installera
batteri 44
datorns åtkomstpanel
enhetskablar 23
expansionskort 17
hårddisk 35
mediekortläsare 31
50
Index
M
mediekortläsare
borttagning 29
funktioner 5
installation 31
minne
installation 14
specifikationer 14
moderkortsanslutningar 12
P
produkt ID-placering 6
9
S
serienumrets placering 6
specifikationer
minne 14
3
T
ta bort
batteri 44
datorns åtkomstpanel
expansionskort 17
frontpanel 10
hårddisk 33
mediekortläsare 29
optisk enhet 25
panelskydd 11
V
ventilation, riktlinjer 48
Å
åtkomstpanel
borttagning 8
utbyte 9
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising