HP | ProDesk 600 G2 Small Form Factor PC | HP ProDesk 600 G2 Small Form Factor PC Hardwarevejledning

HP ProDesk 600 G2 Small Form Factor PC Hardwarevejledning
Hardwarevejledning
HP ProDesk 600 G2 SFF Business PC
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Microsoft og Windows er amerikanske
registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter
og serviceydelser er anført i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet i dette
dokument skal forstås som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlige for
tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser indeholdt heri.
Første udgave: Juni 2015
Dokumentets bestillingsnummer: 822846-081
Produktunderretning
Software - vilkår
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner
er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
Ved at installere, kopiere, downloade eller på
anden måde bruge software-produkter
forudinstalleret på denne computer accepterer
du at være bundet af betingelserne i HP's
Slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage for tilbagebetaling omfattet af
tilbagebetalingspolitikken, der hvor du købte
produktet.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver af Windows 8. Denne computer kan
kræve opgraderet og/eller separat anskaffet
hardware, drivere og/eller software til at få
fuldt udbytte af Windows 8-funktionalitet.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
http://www.microsoft.com.
Denne computer kan kræve opgraderet og/
eller separat anskaffet hardware og/eller et
dvd-drev til installation af Windows 7softwaren og for at få udbytte af Windows 7funktionalitet. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet http://windows.microsoft.com/enus/windows7/get-know-windows-7.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld refundering af computeren skal du
kontakte dit lokale salgssted (sælger).
Om denne bog
Denne vejledning giver grundlæggende oplysninger om opgradering af HP Prodesk Business PC.
ADVARSEL! Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at manglende overholdelse af
anvisningerne kan medføre personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG: Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at hvis de pågældende anvisninger ikke
følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data.
BEMÆRK: Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at teksten indeholder vigtige
supplerende oplysninger.
iii
iv
Om denne bog
Indholdsfortegnelse
1 Produktegenskaber ....................................................................................................................................... 1
Standardkonfigurationsegenskaber ..................................................................................................................... 1
Komponenter på frontpanelet .............................................................................................................................. 2
Komponenter på bagpanelet ................................................................................................................................ 3
Serienummerets placering .................................................................................................................................... 4
2 Hardware-opgraderinger ............................................................................................................................... 5
Servicevenlige funktioner ..................................................................................................................................... 5
Advarsler og sikkerhedsanvisninger ..................................................................................................................... 5
Afmontering af computerens adgangspanel ........................................................................................................ 6
Sådan monteres computerens adgangspanel ...................................................................................................... 7
Afmontering af frontdækslet ................................................................................................................................ 8
Udtagning af en dækplade til et optisk slim-drev ................................................................................................ 9
Genmontering af frontdækslet ........................................................................................................................... 10
Ændring af konfiguration fra desktop til tower .................................................................................................. 11
Forbindelser til systemkort ................................................................................................................................. 11
Installation af yderligere hukommelse ............................................................................................................... 13
DIMM-moduler ................................................................................................................................... 13
DDR4-SDRAM DIMM-moduler ........................................................................................................... 13
Udfyldelse af DIMM-stikkene ............................................................................................................ 14
Sådan installeres DIMM-moduler ..................................................................................................... 14
Afmontering eller installering af et udvidelseskort ........................................................................................... 17
Drevplaceringer ................................................................................................................................................... 21
Installation og fjernelse af drev .......................................................................................................................... 22
Udtagning af et 9,5 mm optisk slim-drev ......................................................................................... 23
Montering af et 9,5 mm optisk slim-drev ......................................................................................... 24
Sådan afmonteres og udskiftes en primær 3,5''-harddisk .............................................................. 26
Sådan afmonteres en sekundær 3,5'' harddisk ................................................................................ 29
Sådan installeres en sekundær 3,5'' harddisk .................................................................................. 31
Sådan afmonteres en intern 2,5” harddisk ...................................................................................... 34
Sådan installeres en 2,5” harddisk ................................................................................................... 36
Installation af en sikkerhedslås .......................................................................................................................... 39
v
Kabellås ............................................................................................................................................. 39
Hængelås ........................................................................................................................................... 40
Sikkerhedslås til HP-computer til virksomheder V2 ........................................................................ 40
Frontpanelsikkerhed ......................................................................................................................... 44
Tillæg A Batteriudskiftning ............................................................................................................................. 46
Tillæg B Elektrostatisk afladning .................................................................................................................... 49
Sådan undgår du elektrostatisk afladning ......................................................................................................... 49
Former for jordforbindelse .................................................................................................................................. 49
Tillæg C Retningslinjer for computerhåndtering, rutinemæssig vedligeholdelse og forberedelse af forsendelser . 50
Retningslinjer for computerhåndtering og rutinemæssig vedligeholdelse ....................................................... 50
Forholdsregler for optiske drev .......................................................................................................................... 51
Drift .................................................................................................................................................... 51
Rengøring .......................................................................................................................................... 51
Sikkerhed ........................................................................................................................................... 51
Forberedelse af forsendelse ............................................................................................................................... 51
Tillæg D Hjælp til handicappede ...................................................................................................................... 52
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 53
Sådan kontaktes support .................................................................................................................................... 54
Indeks ............................................................................................................................................................ 55
vi
1
Produktegenskaber
Standardkonfigurationsegenskaber
Funktionerne afhænger af modellen. For at modtage support og få flere oplysninger om den hardware og
software, der er installeret på din computermodel, skal du køre hjælpeprogrammet HP Support Assistant.
BEMÆRK: Denne computermodel kan bruges enten opretstående eller liggende.
Standardkonfigurationsegenskaber
1
Komponenter på frontpanelet
Drevkonfigurationen kan variere, afhængigt af modellen. Visse modeller kan være udstyret med en
dækplade, der dækker rummet til det optiske slim-drev.
1
Slim optisk drev (ekstraudstyr)
6
Hovedtelefonstik
2
USB 2.0-opladningsport (strømførende) (sort)
7
Tovejs afbryderknap
3
USB 2.0-port (sort)
8
Lysdiode for aktivitet på harddisken
4
USB 3.0-porte (blå)
9
SD-kortlæser (valgfri)
5
Stik til mikrofon/hovedtelefoner
BEMÆRK: Når der tilsluttes en enhed til stikket til mikrofon/hovedtelefoner, vises en dialogboks, hvor du bliver spurgt,
om du skal bruge stikket til en enhed med linjeindgang til mikrofon eller til hovedtelefoner. Du kan til enhver tid
rekonfigurere stikket ved at dobbeltklikke på ikonet Audio Manager på proceslinjen i Windows.
BEMÆRK: USB 2.0-opladningsporten leverer også strøm til opladning af en enhed som f.eks en smartphone.
Opladningsstrømmen er tilgængelig, når netledningen er sluttet til systemet, selv når systemet er slukket.
BEMÆRK: Normalt er lysdioden for strøm hvid, når strømmen er slået til. Hvis den blinker rødt, er der et problem med
computeren, og den viser en diagnosekode. Se Vejledning til vedligeholdelse og service for at tolke koden.
2
Kapitel 1 Produktegenskaber
Komponenter på bagpanelet
1
PS/2-musestik (grønt)
7
PS/2-tastaturstik (mørklilla)
2
Serielt stik
8
DisplayPort-skærmstik
3
RJ-45-netværksstik
9
VGA-skærmstik
4
USB 2.0-porte med vågn fra S4/S5 funktion (sort)
10
USB 3.0-porte (blå)
5
Linieindgangsstik til lyd (blåt)
11
Linieudgangsstik til lydenheder, der
kræver strøm (grønt)
6
Stik til netledning
BEMÆRK:
En valgfri sekundær seriel port og en valgfri parallel port kan fås hos HP.
Hvis man bruger et USB-tastatur, anbefaler HP, at man slutter tastaturet til en af USB 2.0-portene med vågn fra S4/S5
funktion. Vågn fra S4/S5-funktionen understøttes også på PS/2-stik, hvis dette er aktiveret i F10 BIOS-opsætningen.
Når der tilsluttes en enhed til det blå stik til linjeindgang for lyd vises en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du skal bruge
stikket til en enhed med linjeindgang eller en mikrofon. Du kan til enhver tid rekonfigurere stikket ved at dobbeltklikke på
ikonet Audio Manager på proceslinjen i Windows.
Hvis der er installeret et grafikkort i et af systemkortslottene, kan videostikkene på grafikkortet og den integrerede grafik på
systemkortet bruges samtidigt. I sådan en konfiguration er det dog kun den skærm der er tilsluttet det indbyggede grafikkort,
der vil vise POST-meddelelser.
Systemkortets grafikkort kan deaktiveres ved at ændre indstillingerne i Computer Setup.
Komponenter på bagpanelet
3
Serienummerets placering
Alle computere har et entydigt serienummer og produkt-id-nummer, der er placeret på computerens
yderside. Opbevar disse numre, så de er ved hånden, når du kontakter kundeservice for at få hjælp.
4
Kapitel 1 Produktegenskaber
2
Hardware-opgraderinger
Servicevenlige funktioner
Computeren indeholder funktioner, der gør den nem at opgradere og vedligeholde. Nogle af de
fremgangsmåder for installation, der er beskrevet i dette kapitel, kræver en Torx T-15-skruetrækker eller en
flad skruetrækker.
Advarsler og sikkerhedsanvisninger
Før opgraderinger foretages, er det vigtigt at læse alle nødvendige anvisninger, sikkerhedsforanstaltninger
og advarsler i denne vejledning.
ADVARSEL! Sådan mindsker du risikoen for personskader på grund af elektrisk stød, varme overflader eller
brand:
Fjern strømstikket fra stikkontakten, og lad de interne systemkomponenter køle af, inden de berøres.
Tilslut ikke telekommunikations- eller telefonstik i indgangene på netværkskortet.
Fjern ikke netledningens jordforbindelse. Stikket med jordforbindelse har en vigtig sikkerhedsfunktion.
Sæt netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse, som det altid er nemt at komme til.
Læs Vejledning i sikkerhed og komfort for at mindske risikoen for alvorlige personskader. Den beskriver
korrekt opsætning af arbejdsstationen, arbejdsstilling og sunde vaner i forbindelse med arbejdet for
computerbrugere og indeholder vigtige oplysninger om elektrisk og mekanisk sikkerhed. Vejledningen kan
du finde på internettet på adressen http://www.hp.com/ergo.
ADVARSEL! Strømførende og bevægelige dele indeni.
Afbryd strømmen til udstyret, inden kabinettet fjernes.
Sæt kabinettet tilbage på plads, og fastgør det, inden du igen tilslutter strømmen til udstyret.
FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektriske komponenter i computeren eller udstyret.
Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du ikke afgiver statisk elektricitet ved at røre ved en
metalgenstand med jordforbindelse. Se Elektrostatisk afladning på side 49 for at få yderligere oplysninger.
Når computeren er tilsluttet en stikkontakt, er der altid spænding på systemkortet. Du skal altid fjerne
stikket fra strømkilden, inden computeren åbnes for at undgå skader på interne komponenter.
Servicevenlige funktioner
5
Afmontering af computerens adgangspanel
Adgangspanelet skal fjernes for at opnå adgang til de interne komponenter:
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
6
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden, og derefter lægges
computeren ned.
6.
Træk op i håndtaget på adgangspanelet (1), og løft derefter panelet af computeren (2).
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Sådan monteres computerens adgangspanel
Skub tapperne på den forreste del af adgangspanelet under kanten på den forreste del af kabinettet (1), og
tryk derefter den bagerste del af adgangspanelet ned mod kabinettet til det klikker på plads (2).
Sådan monteres computerens adgangspanel
7
Afmontering af frontdækslet
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
8
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden, og derefter lægges
computeren ned.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Løft op i de tre tapper på siden af frontpanelet (1) og drej derefter frontpanelet af kabinettet (2).
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Udtagning af en dækplade til et optisk slim-drev
På visse modeller er der en dækplade, der dækker over rummet til et optisk slim-drev. Fjern dækpladen før
du installerer et optisk drev. Sådan fjerner du dækpladen:
1.
Afmonter computerens adgangspanel og forkant.
2.
Du fjerner en dækpladen til det optiske slim-drev ved at trykke indad på de tre tapper, som holder
dækpladen på plads (1) og derefter dreje pladen fri af fronten (2).
Udtagning af en dækplade til et optisk slim-drev
9
Genmontering af frontdækslet
Placer de fire kroge nederst på frontpanelet ind i de rektangulære huller på kabinettet (1), og drej derefter
den øverste del af frontpanelet op mod kabinettet (2), til det klikker på plads.
10
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Ændring af konfiguration fra desktop til tower
Computere af type Small Form Factor kan anvendes som tower vha. en valgfri tower-sokkel, der kan købes
hos HP.
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
5.
Vend computeren, så den højre side vender nedad, og anbring computeren på den valgfrie sokkel.
BEMÆRK: HP anbefaler, at man bruger et valgfrit tower-stativ, så computeren står stabilt i
toweropsætning.
6.
Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
BEMÆRK: Sørg for, at der er mindst 10,2 cm (4") fri plads på alle sider af computeren, uden
forhindringer.
7.
Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
Forbindelser til systemkort
Se illustrationen og tabellen nedenfor for at identificere drevforbindelser til systemkort.
Ændring af konfiguration fra desktop til tower
11
12
Nr.
Systemkortstik
Systemkortmærke
Color (Farve)
Komponent
1
PCI Express x1
X1PCIEXP3
sort
Udvidelseskort
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
sort
Udvidelseskort
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
sort
Udvidelseskort
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
sort
Udvidelseskort
5
Batteri
BAT
sort
Batteri
6
Seriel port
COMB
sort
Valgfri sekundær seriel port
7
DIMM4 (kanal A)
DIMM4
hvid
Hukommelsesmodul
8
DIMM3 (kanal A)
DIMM3
sort
Hukommelsesmodul
9
DIMM2 (kanal B)
DIMM2
hvid
Hukommelsesmodul
10
DIMM1 (kanal B)
DIMM1
sort
Hukommelsesmodul
11
SATA 3.0
SATA2
lyseblå
Ehver SATA-enhed, bortset fra den
primære harddisk
12
SATA 3.0
SATA1
lyseblå
Ehver SATA-enhed, bortset fra den
primære harddisk
13
SATA 3.0
SATA0
mørkeblå
Primær harddisk
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Installation af yderligere hukommelse
Computeren leveres med DIMM-moduler (dual inline memory module) til DDR4-SDRAM-hukommelse (double
data rate 4 synchronous dynamic random access memory).
DIMM-moduler
Der kan sættes op til fire standard DIMM-moduler i hukommelsesstikkene på systemkortet. Der sidder
mindst ét forudinstalleret DIMM-modul i disse hukommelsesstik. For at opnå maksimal understøttelse af
hukommelse kan der på systemkortet monteres op til 64 GB hukommelse, der er konfigureret i en
tokanalstilstand med høj ydeevne.
DDR4-SDRAM DIMM-moduler
For at systemet fungerer korrekt, skal DIMM-modulerne være:
●
Industristandard med 288-ben
●
ikke-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-kompatibel uden buffer
●
1,2 volt DDR4-SDRAM DIMM-moduler
DIMM-modulerne skal også:
●
understøtte CAS-ventetid 15 DDR4 2133 MHz (15-15-15 timing)
●
indeholde de obligatoriske JEDEC SPD-oplysninger
Desuden skal computeren understøtte:
●
512 Mbit, 1 Gbit og 2 Gbit uden ECC-hukommelsesteknologi
●
enkeltsidet og dobbeltsidet DIMM-moduler
●
DIMMs konstrueret med x8 og x16 DDR-enheder; DIMM konstrueret med x4 SDRAM understøttes ikke.
BEMÆRK: Systemet fungerer ikke korrekt, hvis du installerer DIMM-moduler, der ikke understøttes.
Installation af yderligere hukommelse
13
Udfyldelse af DIMM-stikkene
Systemkortet indeholder fire DIMM-stik, to stik pr. kanal. Stikkene er mærket som DIMM1, DIMM2, DIMM3 og
DIMM4. Stikkene DIMM1 og DIMM2 bruger hukommelseskanal B. Stikkene DIMM3 og DIMM4 bruger
hukommelseskanal A.
Systemet kører automatisk i enten enkeltkanaltilstand, dobbeltkanaltilstand eller fleksibel tilstand,
afhængigt af hvordan DIMM-modulerne er installeret.
BEMÆRK: Hukommelseskonfigurationer med enkeltkanel og ubalanceret dobbeltkanal vil resultere i ringe
grafikydelse.
●
Systemet kører i enkeltkanaltilstand, hvis der kun er udfyldt ét DIMM-stik.
●
Systemet kører i en højtydende tokanalstilstand, hvis den samlede hukommelseskapacitet for DIMMmodulerne i kanal A svarer til den samlede hukommelseskapacitet for DIMM-modulerne i kanal B.
Teknologien og enhedens bredde kan variere mellem kanalerne. Hvis kanal A f.eks. udfyldes med to 1
GB DIMM-moduler, og kanal B udfyldes med et 2 GB DIMM-modul, kører systemet i
dobbeltkanalstilstand.
●
Systemet kører i fleksibel-tilstand, hvis den samlede hukommelseskapacitet for DIMM-modulerne i
kanal A svarer til den samlede hukommelseskapacitet for DIMM-modulerne i kanal B. I fleksibel-tilstand
beskriver den kanal udfyldt med den mindste mængde hukommelse den samlede mængde
hukommelse, som tildeles to kanaler, og den resterende mængde tildeles til en kanal. For at opnå
optimal hastighed bør kanalerne fordeles sådan, at den største mængde hukommelse fordeles mellem
de to kanaler. Hvis en kanal har mere hukommelse end den anden, bør den største værdi tildeles kanal
A. Hvis du f.eks. udfylder stikkene med et 2 GB DIMM-modul og tre 1 GB DIMM-moduler, skal kanal A
udfyldes med 2 GB DIMM-modulet og et 1 GB DIMM-modul, og kanal B skal udfyldes med de to andre 1
GB DIMM-moduler. Med denne konfiguration vil 4 GB køre som dobbeltkanaler og 1 GB vil køre som
enkelt kanal.
●
Den maksimale driftstilstand for alle tilstande bestemmes af systemets langsomste DIMM-modul.
Sådan installeres DIMM-moduler
FORSIGTIG: Du skal frakoble netledningen og vente cirka 30 sekunder på at strømmen er drænet, før du
tilføjer eller fjerner hukommelsesmoduler. Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være
spænding på hukommelsesmodulerne, så længe computeren er tilsluttet en tændt stikkontakt med
vekselstrøm. Hvis du tilføjer eller fjerner hukommelsesmoduler, mens der stadig er spænding på systemet,
kan det forårsage uoprettelig skade på hukommelsesmodulerne eller systemkortet.
Hukommelsesmodulernes stik har guldbelagte metalkontaktflader. Når hukommelsen opgraderes er det
vigtigt at bruge hukommelsesmoduler med guldbelagte metalkontaktflader for at forhindre tæring og/eller
oxidering, der opstår ved kontakt mellem metal, som ikke er kompatible.
Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computeren eller valgfri kort. Inden disse
procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du ikke afgiver statisk elektricitet ved at røre ved en
metalgenstand med jordforbindelse. Du kan finde yderligere oplysninger under Elektrostatisk afladning
på side 49 for at få flere oplysninger.
Du må ikke røre kontakterne, når du håndterer et hukommelsesmodul. Dette kan beskadige modulet.
14
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Du skal frakoble netledningen og vente cirka 30 sekunder på at strømmen er drænet, før
du tilføjer eller fjerner hukommelsesmoduler. Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der
altid være spænding på hukommelsesmodulerne, så længe computeren er tilsluttet en tændt
stikkontakt med vekselstrøm. Hvis du tilføjer eller fjerner hukommelsesmoduler, mens der stadig er
spænding på systemet, kan det forårsage uoprettelig skade på hukommelsesmodulerne eller
systemkortet.
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
ADVARSEL! Du kan mindske risikoen for personskader på grund af varme overflader ved at lade de
indvendige systemkomponenter køle af, inden de berøres.
7.
Åbn begge hukommelsesmodulstikkenes låseanordninger (1), og sæt derefter hukommelsesmodulet i
stikket (2).
BEMÆRK: Et hukommelsesmodul kan kun installeres på én måde. Placer hakket på
hukommelsesstikket i rillen i modulet.
Udfyld de sorte DIMM-sockets før de hvide DIMM-socket.
Du kan opnå maksimal ydeevne ved at udfylde stikkene, så hukommelseskapaciteten fordeles så
ensartet som muligt mellem kanal A og kanal B. Se Udfyldelse af DIMM-stikkene på side 14 for at få
flere oplysninger.
8.
Skub modulet ned i stikket, og kontrollér, at det er skubbet helt ned og sidder korrekt. Det er vigtigt, at
låseanordningerne er i lukket position (3).
9.
Gentag trin 7 og 8 for at installere eventuelle yderligere moduler.
10. Monter computerens adgangspanel igen.
11. Hvis computeren var monteret på en fod, monteres den igen.
Installation af yderligere hukommelse
15
12. Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
13. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
Computeren genkender automatisk de nye hukommelsesmoduler, næste gang du tænder computeren.
16
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Afmontering eller installering af et udvidelseskort
Computeren har tre PCI Express x1-udvidelsesstik og et PCI Express x16-udvidelsesstik.
BEMÆRK: PCI Express-stikkene understøtter kun lavprofilkort.
Du kan installere et PCI Express x1-, x4- x8- eller x16-udvidelseskort i PCI Express x16-stikket.
I konfigurationer med to grafikkort, skal det første (primære) kort installeres i PCI Express x16-stikket.
Sådan fjerner, udskifter eller tilføjer du et udvidelseskort:
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Find det korrekte ledige udvidelsesstik på systemkortet og den tilhørende udvidelsesslot på bagsiden
af computerens kabinet.
8.
Løsn stiklåsen på stikdækpladerne ved at løfte i tappen på låsen og dreje låsen til åben position.
9.
Før installation af et udvidelseskort skal udvidelsesslotdækslet eller det eksisterende udvidelseskort
afmonteres.
BEMÆRK: Fjern alle kabler, der kan være forbundet til udvidelseskortet, inden udvidelseskortet
afmonteres.
Afmontering eller installering af et udvidelseskort
17
18
a.
Hvis du vil installere et udvidelseskort i et ledigt stik, skal du fjerne den pågældende dækplade
over udvidelsesstikket bag på kabinettet. Træk dækpladen lige op af kabinettet for at fjerne den.
b.
Hvis du vil fjerne et PCI Express x1-kort, skal du holde i hver ende og forsigtigt vippe det frem og
tilbage, indtil stikkene trækker sig fri. Træk udvidelseskortet lige ud af stikket (1) og derefter ud af
kabinettet for at frigøre det helt fra kabinetrammen (2). Sørg for, at kortet ikke støder mod andre
komponenter.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
c.
Hvis du afmonterer et PCI Express x16-kort, skal du trække fastgørelsesarmen, bagerst på
udvidelsesstikket, væk fra kortet og forsigtigt rokke kortet frem og tilbage, indtil forbindelserne
er fri af stikket. Træk udvidelseskortet lige ud af stikket og derefter ud af kabinettet for at frigøre
det helt fra kabinetrammen. Sørg for, at kortet ikke støder mod andre komponenter.
10. Det afmonterede kort skal opbevares i en antistatisk indpakning.
11. Hvis du ikke installerer et udvidelseskort, skal du installere et udvidelsesslotdæksel for at lukke det
åbne slot.
FORSIGTIG: Efter afmontering af et udvidelseskort skal du erstatte det med et nyt kort eller et
udvidelsesslotdæksel, for at sikre korrekt afkøling af de interne komponenter under drift.
Afmontering eller installering af et udvidelseskort
19
12. Når du installerer et nyt udvidelseskort, skal du holde kortet lige over udvidelsesstikket på
systemkortet, og derefter bevæge kortet ind mod kabinettets bagside (1), så beslaget på kortet er ud
for det åbne slot på bagsiden af kabinettet. Pres kortet lige nedad i udvidelsesstikket på systemkortet
(2).
BEMÆRK: Når et udvidelseskort installeres, skal du trykke hårdt på kortet, så hele forbindelsesfladen
sidder korrekt i udvidelsesstikket.
13. Drej låsen til stikkets dækplade tilbage på plads for at fastspænde udvidelseskortet.
14. Forbind om nødvendigt de eksterne kabler til det installerede kort. Forbind om nødvendigt de interne
kabler til det installerede kort.
15. Monter computerens adgangspanel igen.
16. Hvis computeren var monteret på en fod, monteres den igen.
17. Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
20
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
18. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
19. Konfigurer computeren igen, hvis det er nødvendigt.
Drevplaceringer
1
9,5 mm rum til optisk slim-drev
2
3,5" rum til primær harddisk
3
3,5" rum til sekundær harddisk
4
2,5" rum til sekundær harddisk
BEMÆRK: Drevkonfigurationen på din computer kan variere i forhold til
drevkonfigurationen ovenfor.
Kør computerens opsætningsprogram for at kontrollere typen og størrelsen af de lagerenheder, der er
installeret på computeren.
Drevplaceringer
21
Installation og fjernelse af drev
Følg disse anvisninger, når du installerer drev:
●
Den primære SATA (Serial ATA)-harddisk skal tilsluttes det mørkeblå primære SATA-stik på
systemkortet, som af afmærket med SATA0.
●
Forbind sekundære harddiske og optiske drev til et af de lyseblå SATA-stik på systemkortet (mærket
SATA1 og SATA2).
●
HP har vedlagt ekstra 6-32 harddisk-monteringsskruer, som er placeret oven på drevrummet (1) til
installation af en harddisk i det sekundære 3,5-tommer harddiskrum. Hvis du udskifter en harddisk, skal
du fjerne monteringsskruerne fra det gamle drev, og bruge dem til at installere det nye drev.
BEMÆRK: Du kan også bruge en af de ekstra monteringsskruer til at fastgøre frontpanelet (se
Frontpanelsikkerhed på side 44 for at få flere oplysninger).
FORSIGTIG: Sådan undgår du tab af arbejde og beskadigelse af computeren eller drev:
Hvis du installerer eller afmonterer et drev, skal du lukke operativsystemet korrekt, slukke computeren og
fjerne netledningen. Afmonter ikke et drev, mens computeren er tændt eller i standbytilstand.
Du skal sikre dig, at du er afladet for statisk elektricitet, inden du håndterer et drev. Undgå at berøre
forbindelsesstikket, når du håndterer drevet. Se Elektrostatisk afladning på side 49 for yderligere
information om, hvordan du forhindrer skader fra statisk elektricitet.
Håndtér et drev med forsigtighed, pas på ikke at tabe det.
Brug ikke overdreven kraft, når drevet indsættes.
Undgå at udsætte harddisken for væsker, ekstreme temperaturer eller produkter med magnetfelter, som
f.eks. skærme eller højttalere.
Hvis det er nødvendigt at sende harddiske med posten, skal den pakkes ind i bobleplast eller anden
beskyttende indpakning og mærkes med "Skrøbelig: Skal håndteres forsigtigt."
22
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Udtagning af et 9,5 mm optisk slim-drev
FORSIGTIG: Alle flytbare medier bør fjernes fra drevet, inden drevet afmonteres fra computeren.
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Afmonter strømkablet (1) og datakablet (2) på bagsiden af det optiske drev, tryk på den grønne
udløserlås på bagerste højre side af drevet ind mod midten af drevet (3), og skub derefter det optiske
drev fremad og ud af drevrummet gennem frontpladen (4).
FORSIGTIG: Når kablerne fjernes, skal der trækkes i tappen eller stikket, ikke kablet, så skade på
kablet undgås.
Installation og fjernelse af drev
23
Montering af et 9,5 mm optisk slim-drev
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
24
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Fjern frontpanelet, hvis du installerer et drev i et rum med en dækplade, og fjern derefter dækpladen.
Se Udtagning af en dækplade til et optisk slim-drev på side 9 for at få yderligere oplysninger.
8.
Ret det lille ben på udløserknappen ind i forhold til det lille hul på siden af drevet og tryk låsen godt fast
på drevet.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
9.
Skub det optiske drev gennem kabinettets front hele vejen ind i drevrummet, så det låses på plads (1),
og slut derefter strømkablet (2) og datakablet (3) til bagsiden af drevet.
10. Forbind den anden ende af datakablet til et af de lyseblå SATA-stik på systemkortet.
BEMÆRK: Du finder en illustration af drevforbindelser til systemkort i afsnittet Forbindelser til
systemkort på side 11.
11. Monter frontpanelet igen, hvis det er blevet taget af.
12. Monter computerens adgangspanel igen.
13. Hvis computeren var monteret på en fod, monteres den igen.
14. Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
15. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
Installation og fjernelse af drev
25
Sådan afmonteres og udskiftes en primær 3,5''-harddisk
BEMÆRK: Husk at sikkerhedskopiere data fra den gamle harddisk, før du tager den ud, så du kan overføre
dataene til den nye harddisk.
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
26
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Fjern netledningen (1) og datakablet (2) fra bagsiden af harddisken.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
8.
Træk udløserarmen ved siden af harddiskens bagside udad (1). Mens du trækker udløserarmen ud,
skubber du drevet tilbage, indtil det stopper, og derefter løfter du drevet opad og ud af holderen (2).
9.
Når du installerer en harddisk, skal du overføre monteringsskruerne fra den gamle harddisk til den nye
harddisk.
Installation og fjernelse af drev
27
10. Anbring monteringsskruerne ud for stikkene på kabinetdrevrummet, tryk harddisken ned i rummet og
skub den derefter fremad, indtil den stopper og låses på plads.
11. Tilslut netledningen (1) og datakablet (2) til bagsiden af harddisken.
BEMÆRK: Datakablet til den primære harddisk skal være forbundet til det mørkeblå stik på
systemkortet, der er mærket SATA0, for at undgå at der opstår problemer med harddiskens ydeevne.
12. Monter computerens adgangspanel igen.
13. Hvis computeren var monteret på en fod, monteres den igen.
14. Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
15. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
28
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Sådan afmonteres en sekundær 3,5'' harddisk
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Drej drevholderen, så den vender lodret.
Installation og fjernelse af drev
29
30
8.
Frakobl strømledningen (1) og datakablet (2) fra bagsiden af harddisken. Tryk på udløserknappen på
siden af drevrummet (3) og træk derefter drevet ud af drevpladsen (4).
9.
Se Sådan installeres en sekundær 3,5'' harddisk på side 31 hvis du installerer et nyt drev. Hvis du ikke
installerer et nyt drev, skal du dreje drevrummet ned og sætte adgangspanelet på.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
Sådan installeres en sekundær 3,5'' harddisk
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Monter fire sølvfarvede 6-32 monteringsskruer på drevets to sider (to på hver side).
BEMÆRK: HP har vedlagt fire ekstra sølvfarvede 6-32 monteringsskruer, der er placeret på kabinettet
ved siden af det primære 3,5-tommers harddiskrum. Se Installation og fjernelse af drev på side 22 for
en illustration af placeringen af de ekstra monteringsskruer.
Når du udskifter et drev, skal du overføres de fire monteringsskruer fra det gamle drev til det nye drev.
Installation og fjernelse af drev
31
8.
Drej drevholderen, så den vender lodret.
9.
Skub drevet ind i drevrummet (1) og tilslut derefter strømkablet (2) og datakablet (3) til bagsiden af
harddisken.
BEMÆRK: Hvis drevet er en sekundær harddisk, skal den anden ende af datakablet forbindes til et af
de lyseblå SATA-stik på systemkortet. Hvis drevet er en primær harddisk, skal den anden ende af
datakablet forbindes til det mørkeblå SATA-stik på systemkortet.
32
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
10. Drej drevholderen ned til sin normale position.
FORSIGTIG: Vær omhyggelig med ikke at klemme nogen kabler eller ledninger, når du drejer
drevholderen nedad igen.
11. Monter computerens adgangspanel igen.
12. Hvis computeren var monteret på en fod, monteres den igen.
13. Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
14. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
Installation og fjernelse af drev
33
Sådan afmonteres en intern 2,5” harddisk
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
34
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Drej drevholderen, så den vender lodret.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
8.
Fjern netledningen (1) og datakablet (2) fra bagsiden af harddisken.
9.
Træk udløserarmen bag på drevet udad (1), skub derefter drevet tilbage indtil det stopper, og træk det
ned og ud af drevpladsen (2).
10. Se Sådan installeres en 2,5” harddisk på side 36 hvis du installerer et nyt drev. Hvis du ikke installerer
et nyt drev, skal du dreje drevrummet ned og sætte adgangspanelet på.
Installation og fjernelse af drev
35
Sådan installeres en 2,5” harddisk
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Monter fire sorte og blå M3 isolerede monteringsstyreskruer (to på hver side af drevet).
BEMÆRK: M3 metriske isolerede monteringsstyreskruer kan købes hos HP.
Når du udskifter et drev, skal du overføres de fire monteringsskruer fra det gamle drev til det nye drev.
36
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
8.
Drej drevholderen, så den vender lodret.
9.
Placer monteringsskruerne på drevet sådan at de flugter med J-stikkene på siderne af drevpladsen.
Tryk drevet op i drevpladsen og skub det derefter fremad, indtil det låses på plads.
Installation og fjernelse af drev
37
10. Tilslut netledningen (1) og datakablet (2) til bagsiden af harddisken.
BEMÆRK: Hvis 2.5"-harddisken er det primære drev, skal den anden ende af datakablet forbindes til
det mørkeblå SATA-stik med mærket SATA0 på systemkortet. Hvis det er en sekundær harddisk, skal
den anden ende af datakablet forbindes til et af de lyseblå SATA-stik på systemkortet.
11. Drej drevholderen ned til sin normale position.
FORSIGTIG: Vær omhyggelig med ikke at klemme nogen kabler eller ledninger, når du drejer
drevholderen nedad igen.
12. Monter computerens adgangspanel igen.
13. Hvis computeren var monteret på en fod, monteres den igen.
38
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
14. Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
15. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
Installation af en sikkerhedslås
Sikkerhedslåsene, der vises nedenfor og på de følgende sider, kan bruges til at sikre computeren.
Kabellås
Installation af en sikkerhedslås
39
Hængelås
Sikkerhedslås til HP-computer til virksomheder V2
1.
40
Tilslut sikkerhedskablets holder til et skrivebord med skruer der passer til omstændighederne (skruer
medfølger ikke) (1), og klik derefter dækslet fast på kabelholderens sokkel (2).
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
2.
Før sikkerhedskablet rundt om en faststående genstand.
3.
Før sikkerhedskablet gennem holderen til sikkerhedskablet.
Installation af en sikkerhedslås
41
42
4.
Træk de to saksehænder på skærmens lås fra hinanden og sæt låsen i hullet til sikkerhedskablet på
bagsiden af skærmen (1), luk saksehænderne sammen for at fastgøre låsen (2), og før derefter
kabelføringen gennem midten af skærmens lås (3).
5.
Skub sikkerhedskablet gennem den sikkerhedskabelføring, der er monteret på skærmen.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
6.
Tilslut sikkerhedskablets holder (ekstraudstyr) til et skrivebord med en skrue der passer til
omstændighederne (skrue medfølger ikke) (1), og placer derefter kablet i holderens sokkel (2).
7.
Før sikkerhedskablet gennem hullerne i holderen til kablet.
Installation af en sikkerhedslås
43
8.
Skru låsen fast på kabinettet med de medfølgende skruer (1). Før stikenden af sikkerhedskablet ind i
låsen (2) og tryk på knappen (3) for at aktivere låsen. Brug den medfølgende nøgle til at åbne låsen.
9.
Når du har udført alle trin, er alle enhederne på dit arbejdsstation sikret.
Frontpanelsikkerhed
Frontpanelet kan låses fast ved at montere en sikkerhedsskrue fra HP. Sådan monterer du sikkerhedsskruen:
44
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
Kapitel 2 Hardware-opgraderinger
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
5.
Hvis computeren er monteret på en fod, skal computeren afmonteres fra foden.
6.
Afmonter computerens adgangspanel.
7.
Hvis du ikke har en 6-32 standardskrue, skal du fjerne en af de fire sølvfarvede 6-32 standardskruer,
der er placeret øverst på drevrummet. Se Installation og fjernelse af drev på side 22 for en illustration
af placeringen af 6-32 standardskruerne.
8.
Monter 6-32 sikkerhedsskruen gennem den midterste udløsertap på frontpanelet for at låse
frontpanelet.
9.
Monter computerens adgangspanel igen.
10. Hvis computeren var monteret på en fod, monteres den igen.
11. Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
12. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet blev fjernet.
Installation af en sikkerhedslås
45
A
Batteriudskiftning
Det batteri, der er installeret på computeren, forsyner uret til realtid med strøm. Når batteriet udskiftes, bør
der anvendes et batteri svarende til det, der er installeret på computeren. Der er installeret et 3 Vlitiumbatteri i computeren.
ADVARSEL! Computeren indeholder et internt litiummangandioxid-batteri. Hvis et batteri behandles
forkert, kan det medføre brandfare og risiko for forbrændinger. Følg retningslinerne nedenfor for at mindske
risikoen for personskade:
Forsøg ikke at genoplade batteriet.
Må ikke udsættes for temperaturer over 60°C (140°F).
Undgå at mase batteriet, stikke hul på det, kortslutte de ydre kontakter samt at udsætte batteriet for vand
eller åben ild.
Udskift kun batteriet med et HP reservebatteri til dette produkt.
FORSIGTIG: Det er vigtigt at sikkerhedskopiere computerens CMOS-indstillinger, inden batteriet udskiftes.
CMOS-indstillingerne slettes, når batteriet fjernes eller udskiftes.
Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computeren eller ekstraudstyret. Inden
disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du ikke afgiver statisk elektricitet ved at røre ved en
metalgenstand med jordforbindelse.
BEMÆRK: Litiumbatteriets levetid forlænges, når computeren tilsluttes en strømførende stikkontakt.
Litiumbatteriet bruges kun, når computeren IKKE er tilsluttet ledningsnettet.
HP opfordrer kunder til at genbruge brugt elektronisk hardware, originale HP-printerpatroner og
genopladelige batterier. Yderligere oplysninger om genbrugsprogrammer findes på http://www.hp.com/
recycle.
1.
Fjern/afbryd alle sikkerhedsenheder, der forhindrer åbning af computeren.
2.
Fjern alle flytbare medier, som f.eks. compactdiske og USB-flashdrev, fra computeren.
3.
Sluk computeren korrekt via operativsystemet, og sluk derefter alle eksterne enheder.
4.
Fjern strømmestikket fra stikkontakten, og fjern alle eksterne enheder.
FORSIGTIG: Uanset om computeren er tændt eller slukket, vil der altid være spænding på
systemkortet, så længe systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt med vekselstrøm. Du skal altid tage
stikket ud af strømkilden for at undgå skader på interne komponenter.
46
5.
Afmonter computerens adgangspanel.
6.
Find batteriet og batteriholderen på systemkortet.
Tillæg A Batteriudskiftning
BEMÆRK: På nogle computermodeller kan det være nødvendigt at udtage interne komponenter for at
få adgang til batteriet.
7.
Følg nedenstående vejledning for batteriudskiftning, afhængigt af typen af batteriholder på
systemkortet.
Type 1
a.
Tag batteriet ud af holderen.
b.
Skub det nye batteri på plads med plussiden opad. Batteriholderen holder automatisk batteriet i
korrekt position.
Type 2
a.
Klem om metalklemmen, der stikker op over batteriets kant, for at frigøre batteriet fra holderen.
Tag batteriet ud (1), når det springer op.
b.
Lad den ene kant af det nye batteri glide ind under holderens kant med den positive side opad.
Skub den anden kant ned (2), indtil klemmen holder fast om batteriets anden kant.
Type 3
a.
Træk clipsen (1), der holder batteriet på plads, bagud og løft batteriet ud (2).
47
b.
Sæt det nye batteri i, og sæt clipsen på plads igen.
BEMÆRK: Følg fremgangsmåden nedenfor, når batteriet er udskiftet.
8.
Monter computerens adgangspanel igen.
9.
Tilslut strømstikket og alle eksterne enheder og tænd derefter computeren.
10. Indstil dato og klokkeslæt, adgangskoder og andre specielle systemopsætninger med
hjælpeprogrammet til computeropsætning.
11. Lås alle sikkerhedsanordninger, der var afbrudt, da adgangspanelet til computeren blev fjernet.
48
Tillæg A Batteriudskiftning
B
Elektrostatisk afladning
En afladning af statisk elektricitet fra en finger eller en anden leder kan skade systemkortet eller andre
statisk-sensitive enheder. Denne type skader kan reducere enhedens forventede levetid.
Sådan undgår du elektrostatisk afladning
Du kan forebygge skader fra statisk elektricitet ved at følgende forholdsregler:
●
Undgå håndkontakt ved at transportere og opbevare produkterne i beholderne, der er sikret mod
statisk elektricitet.
●
Opbevar dele, der er følsomme over for statisk elektricitet, i beholdere, indtil de er flyttet til
antistatiske arbejdsstationer.
●
Placer delene på en overflade med jordforbindelse, før de tages ud af beholderne.
●
Undgå at berøre ben, ledninger eller kredsløb.
●
Sørg altid for ordentlig jordforbindelse, inden komponenter eller samlinger, der er følsomme over for
statisk elektricitet, berøres.
Former for jordforbindelse
Der findes adskillige jordforbindelsesmetoder. Brug én eller flere af følgende metoder, når du håndterer eller
installerer dele, der er følsomme over for statisk elektricitet:
●
Brug en håndledsstrop, som er forbundet med en jordforbindelsesledning til en arbejdsstation, eller et
computerkabinet med jordforbindelse. Håndledsstropper er fleksible stropper med minimum 1
megohm, +/- 10 procent, modstand i jordforbindelsesledningen. Du kan sikre korrekt jordforbindelse
ved at bære stroppen tæt til huden.
●
Brug hælstropper, tåstropper eller støvlestropper ved stående arbejdsstationer. Brug stropperne på
begge fødder eller gulvmåtter, der absorberer statisk elektricitet, når du står på et ledende gulv.
●
Brug ledende serviceværktøjer.
●
Brug et transportabelt servicesæt med en foldbar arbejdsmåtte, der absorberer statisk elektricitet.
Hvis du ikke har noget af det foreslåede udstyr til at skabe korrekt jordforbindelse, kontakt autoriseret HPforhandler eller serviceudbyder.
BEMÆRK: Kontakt en autoriseret HP-forhandler eller serviceudbyder for yderligere oplysninger om statisk
elektricitet.
Sådan undgår du elektrostatisk afladning
49
C
Retningslinjer for computerhåndtering,
rutinemæssig vedligeholdelse og
forberedelse af forsendelser
Retningslinjer for computerhåndtering og rutinemæssig
vedligeholdelse
Følg disse retningslinjer for korrekt opsætning og vedligeholdelse af computeren og skærmen:
50
●
Hold computeren væk fra fugt, direkte sollys og ekstrem kulde og varme.
●
Brug kun computeren på en stabil, plan overflade. Du skal sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning ved
at sørge for, at der er 10,2 cm fri plads på alle de sider af computeren, hvor der er udluftningshuller,
samt over skærmen.
●
Du må aldrig mindske luftgennemstrømningen gennem computeren ved at blokere ind- og udtag til
luft. Placer ikke tastaturet, med tastaturfødderne nede, direkte mod fronten af desktopenheden, da
dette også mindsker luftgennemstrømningen.
●
Du må aldrig bruge computeren, hvis adgangspanelet eller udvidelseskortenes dæksler er fjernet.
●
Computere må ikke stilles ovenpå hinanden eller placeres så tæt på hinanden, at de kommer i kontakt
med hinandens recirculerede eller forvarmede luft.
●
Hvis computeren skal bruges i et separat indkapsling, skal du sørge for, at indkapslingen har
indsugnings- og udsugningsventilation. Retningslinjerne for ovenfor skal også følges.
●
Der må ikke komme væske i computeren og tastaturet.
●
Ventilationsåbningerne på skærmen må aldrig dækkes af nogen form for materiale.
●
Installer eller aktiver strømsparefunktionerne i operativsystemet eller andet software, herunder
slumretilstand.
●
Sluk computeren, før du udfører noget af følgende:
◦
Aftør om nødvendigt det udvendige af computeren med en blød, fugtig klud. Brug af
rengøringsmidler kan forårsage misfarvninger eller beskadige overfladen.
◦
Rengør regelmæssigt alle computerens ventilationsåbninger. Fnuller, støv og andre
fremmedlegemer kan blokere ventilationsåbninger og begrænse luftgennemstrømningen.
Tillæg C Retningslinjer for computerhåndtering, rutinemæssig vedligeholdelse og
forberedelse af forsendelser
Forholdsregler for optiske drev
Følg disse retningslinjer, når det optiske drev bruges eller rengøres.
Drift
●
Fjern ikke drevet, mens det er i brug. Dette kan forårsage fejl under læsning.
●
Undgå at udsætte drevet for pludselige ændringer i temperatur, da dette kan medføre kondens på
indersiden af enheden. Hvis temperaturen pludselig ændrer sig, mens drevet er tændt, skal du vente
mindst en time, før du slukker for strømmen. Hvis du bruger enheden med det samme, kan det
forårsage fejl i læsningen.
●
Undgå at placere drevet på et sted, der udsættes for høj luftfugtighed, ekstreme temperaturer,
mekaniske vibrationer eller direkte sollys.
Rengøring
●
Rengør panelet og knapperne med en blød tør klud eller en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Du må aldrig sprøjte rengøringsmidler direkte på enheden.
●
Undgå at bruge nogen form for opløsningsmidler, som f.eks. alkohol eller benzen, da det kan beskadige
overfladen.
Sikkerhed
Hvis der falder elementer eller væsker ind i drevet, skal du øjeblikkeligt slukke computeren og få den
undersøgt af en autoriseret HP-serviceudbyder.
Forberedelse af forsendelse
Følg disse forslag, når du forbereder computeren til forsendelse:
1.
Sikkerhedskopier harddiskfilerne til PD-diske, båndkassetter, cd'er eller USB-flashdrev. Sørg for, at
mediet til sikkerhedskopiering ikke udsættes for elektriske eller magnetiske impulser under opbevaring
eller transport.
BEMÆRK: Harddisken låses automatisk, når strømmen til systemet slukkes.
2.
Fjern og gem alle flytbare medier.
3.
Sluk computeren og alle eksterne enheder.
4.
Træk netledningen ud af stikkontakten og computeren.
5.
Afbryd systemkomponenter og eksterne enheder fra deres strømkilde og derefter fra computeren.
BEMÆRK: Sørg for, at alle kort sidder korrekt og sikkert i kortstikkene, før computeren sendes.
6.
Pak systemkomponenter og eksterne enheder ned i den oprindelige emballage eller i en tilsvarende
emballage med god beskyttelse.
Forholdsregler for optiske drev
51
D
Hjælp til handicappede
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder
personer med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.
52
Tillæg D Hjælp til handicappede
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i
operativsystemer, og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug
søgefunktionen på din enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler, skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Understøttede hjælpe-teknologier
53
Sådan kontaktes support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os mere om teknologiske
hjælpemidler, der har hjulpet dig, bedes du kontakte os på (888) 259-5707, mandag til fredag fra kl. 6:00 til
21:00 UTC−07. Hvis du er døv eller hørehæmmet og bruger TRS/VRS/WebCapTel og behøver teknisk support
eller har spørgsmål vedrørende teknologiske hjælpemidler, kan du kontakte os ved at ringe til (877)
656-7058, mandag til fredag fra kl. 6:00 til 21:00 UTC-07 (nordamerikansk tid).
BEMÆRK: Support er kun på engelsk.
54
Tillæg D Hjælp til handicappede
Indeks
A
adgangspanel
fjerne 6
udskiftning 7
afladning af statisk elektricitet,
forebyggelse af skade 49
afmontere
udvidelseskort 17
afmontering
frontpanel 8
B
Batteriudskiftning 46
D
DIMMs. Se hukommelse
drev
installation 22
kabelforbindelser 22
placeringer 21
F
fjerne
dækplade 9
Optisk slim-drev 23
primær 3,5" harddisk 26
sekundær 3,5" harddisk 29
fjernelse
2,5'' harddisk 34
batteri 46
fjernelse af
computerens adgangspanel 6
forberedelse af forsendelse 51
forbindelser til systemkort 11
forkant
fjernelse af dækplade 9
frontpanel
afmontering 8
sikkerhed 44
udskiftning 10
H
harddisk (2,5'')
fjernelse 34
installation 36
harddisk (3,5")
fjernelse 26, 29
installation 26, 31
hjælp til handicappede 52
hukommelse
installation 13
specifikationer 13
udfyldelse af stik 14
I
installation
2,5'' harddisk 36
batteri 46
installation af
hukommelse 13
udvidelseskort 17
Installationsvejledninger 5
installere
Optisk slim-drev 24
primær 3,5" harddisk 26
sekundær 3,5" harddisk 31
installering
drevkabler 22
K
komponenter på bagpanelet 3
komponenter på frontpanelet 2
konvertering til tower 11
hængelås 40
kabellås 39
Sikkerhedslås til HP-computer til
virksomheder 40
O
optisk drev
fjernelse 23
foranstaltninger 51
installation 24
rengøre 51
P
Placering af produkt-id 4
R
Retningslinjer for
computerhåndtering 50
Retningslinjer for ventilation
50
S
Serienummerets placering 4
Sikkerhed
Sikkerhedslås til HP-computer til
virksomheder 40
sikkerhed
frontpanel 44
hængelås 40
sikkerhedskabel
lås 39
U
udvidelseskort
fjernelse 17
installation 17
L
låse
frontpanel 44
Indeks
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising