HP | ProDesk 600 G2 Small Form Factor PC | HP ProDesk 600 G2 Small Form Factor PC מדריך עזר לרכיבי חומרה

HP ProDesk 600 G2 Small Form Factor PC מדריך עזר לרכיבי חומרה
‫מדריך עזר לרכיבי חומרה‬
‫מחשב עסקי ‪HP ProDesk 600 G2 SFF‬‬
‫‪© Copyright 2015 HP Development Company,‬‬
‫‪L.P.‬‬
‫השמות ‪ Microsoft‬ו‪ Windows-‬הם סימנים מסחריים‬
‫רשומים בארה"ב של קבוצת החברות ‪.Microsoft‬‬
‫המידע המובא כאן עשוי להשתנות ללא כל הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של‬
‫‪ HP‬מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים‬
‫למוצרים ולשירותים אלו‪ .‬אין לפרש דבר במסמך זה‬
‫כאחריות נוספת‪ .‬חברת ‪ HP‬מסירה מעליה כל חבות‬
‫שהיא בגין שגיאות טכניות‪ ,‬שגיאות עריכה או‬
‫השמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬יוני ‪2015‬‬
‫מק"ט מסמך‪822846-BB1 :‬‬
‫הודעה אודות המוצר‬
‫תנאי שימוש בתוכנה‬
‫מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב‬
‫הדגמים‪ .‬ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים‬
‫במחשב שברשותך‪.‬‬
‫התקנה‪ ,‬העתקה‪ ,‬הורדה או כל צורה אחרת של שימוש‬
‫במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב זה‪,‬‬
‫פירושם כי אתה מסכים לעמוד בתנאי הסכם זה‪,‬‬
‫שהוא הסכם רישיון למשתמש קצה (‪) EULA‬של ‪.HP‬‬
‫אם אינך מקבל את התנאים של הסכם רישיון זה‪,‬‬
‫התרופה היחידה שתוכל להשתמש בה היא להחזיר את‬
‫המוצר השלם שלא נעשה בו שימוש (חומרה ותוכנה)‬
‫תוך ‪ 14‬יום תמורת החזר כספי שכפוף למדיניות‬
‫ההחזר הכספי של מקום הרכישה‪.‬‬
‫לא כל המאפיינים זמינים בכל הגרסאות של‬
‫‪ .Windows 8‬ייתכן שיהיה צורך להתקין במחשב זה‬
‫חומרה‪ ,‬התקנים ו‪/‬או תוכנה ששודרגו ו‪/‬או נקנו‬
‫בנפרד כדי לנצל במלואה את התפקודיות של‬
‫‪ .Windows 8‬ראה באתר‬
‫‪ http://www.microsoft.com‬לקבלת פרטים נוספים‪.‬‬
‫ייתכן שיהיה צורך לשדרג ו‪/‬או לרכוש בנפרד חומרה ו‪/‬‬
‫או כונן ‪ DVD‬במחשב זה כדי להתקין את ‪Windows 7‬‬
‫וכדי לנצל את התפקודיות המלאה של ‪.Windows 7‬‬
‫ראה באתר ‪http://windows.microsoft.com/en-‬‬
‫‪ us/windows7/get-know-windows-7‬לקבלת‬
‫פרטים נוספים‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף או לצורך דרישה של החזר כספי‬
‫מלא בגין המחשב‪ ,‬פנה לנקודת המכירה באזורך‬
‫(המוכר‪).‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫מדריך זה מספק מידע בסיסי לשדרוג מחשב עסקי מתוצרת ‪.HP ProDesk‬‬
‫אזהרה!‬
‫טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור‪ ,‬ואף לגרום למוות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד‪ ,‬וכן לאובדן נתונים או מידע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טקסט המופיע בצורה זו מספק מידע משלים חשוב‪.‬‬
‫אודות ספר זה‬
‫‪iii‬‬
iv
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬מאפייני המוצר ‪1 ................................................................................................................................................‬‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים ‪1 .........................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2 .....................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3 ....................................................................................................................................................‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪4 ...............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬שדרוגי חומרה ‪5 ..................................................................................................................................................‬‬
‫תכונות שמישות ‪5 ........................................................................................................................................................‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות ‪5 .............................................................................................................................................‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב ‪6 .....................................................................................................................................‬‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו ‪7 .......................................................................................................................‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי ‪8 ....................................................................................................................................................‬‬
‫פירוק המכסה של תא כונן תקליטורים דק ‪9 .....................................................................................................................‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו ‪10 .....................................................................................................................................‬‬
‫שינוי מבנה מתצורת מחשב שולחני לתצורת ‪11 ................................................................................................... Tower‬‬
‫מחברי לוח המערכת ‪11 .................................................................................................................................................‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים ‪13 ......................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי ‪13 .......................................................................................................................................... DIMM‬‬
‫רכיבי זיכרון ‪13 ......................................................................................................... DDR4-SDRAM DIMM‬‬
‫אכלוס שקעי ‪14 ............................................................................................................................... DIMM‬‬
‫התקנת רכיבי ‪14 .............................................................................................................................. DIMM‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה ‪16 ...........................................................................................................................‬‬
‫מיקומי הכוננים ‪19 ......................................................................................................................................................‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים ‪21 ........................................................................................................................................‬‬
‫פירוק כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ ‪22 ..........................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ ‪23 .......................................................................................................‬‬
‫פירוק והחלפה של כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' ראשי ‪25 ...........................................................................................‬‬
‫פירוק כונן דיסק קשיח ‪ 3.5‬אינץ' משני ‪28 ....................................................................................................‬‬
‫הרכבת כונן דיסק קשיח ‪ 3.5‬אינץ' משני ‪30 ..................................................................................................‬‬
‫הסרת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ' ‪33 ....................................................................................................................‬‬
‫התקנת כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' ‪35 ...................................................................................................................‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה ‪38 .............................................................................................................................................‬‬
‫‪v‬‬
‫כבל נעילה ‪38 ............................................................................................................................................‬‬
‫מנעול תלוי ‪39 ...........................................................................................................................................‬‬
‫מנעול אבטחה ‪ V2‬למחשב עסקי של ‪39 .................................................................................................. HP‬‬
‫אבטחת הלוח הקדמי ‪43 .............................................................................................................................‬‬
‫נספח א החלפת סוללה ‪45 .......................................................................................................................................‬‬
‫נספח ב פריקת חשמל סטטי ‪48 .................................................................................................................................‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי ‪48 ............................................................................................................................‬‬
‫שיטות הארקה ‪48 .........................................................................................................................................................‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח ‪49 ...................................................................................‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי ‪49 .....................................................................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי ‪50 .......................................................................................................................................‬‬
‫תפעול ‪50 ..................................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי ‪50 ....................................................................................................................................................‬‬
‫בטיחות ‪50 ................................................................................................................................................‬‬
‫הכנה למשלוח ‪50 .........................................................................................................................................................‬‬
‫נספח ד נגישות ‪51 .................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות ‪52 ...........................................................................................................................................‬‬
‫פנייה לתמיכה ‪53 .........................................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪54 ............................................................................................................................................................‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפייני המוצר‬
‫מאפייני תצורה סטנדרטיים‬
‫ייתכן כי התכונות יהיו שונות‪ ,‬בהתאם לדגם‪ .‬לקבלת תמיכה סיוע‪ ,‬לקבלת מידע נוסף אודות רכיבי החומרה והתוכנה‬
‫המותקנים בדגם המחשב שברשותך‪ ,‬הפעל את תוכנית השירות ‪.HP Support Assistant‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להשתמש בדגם מחשב זה בכיוון ‪ tower‬או בכיוון שולחן עבודה‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪1‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫תצורת הכוננים עשויה להשתנות בהתאם לדגם‪ .‬בדגמים מסוימים התא של כונן התקליטורים סגור במכסה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כונן תקליטורים אופטי דק (אופציה)‬
‫‪6‬‬
‫מחבר לאוזניות‬
‫‪2‬‬
‫יציאת ‪ USB 2.0‬טוענת (מספקת מתח( )שחור)‬
‫‪7‬‬
‫לחצן הפעלה דו‪-‬מצבי‬
‫‪3‬‬
‫יציאות ‪( USB 2.0‬שחור)‬
‫‪8‬‬
‫נורית פעילות של הכונן הקשיח‬
‫‪4‬‬
‫יציאות ‪( USB 3.0‬כחול)‬
‫‪9‬‬
‫קורא כרטיסי ‪( SD‬אופציונלי)‬
‫‪5‬‬
‫מחבר למיקרופון‪/‬לאוזניות‬
‫הערה‪ :‬כאשר מחברים התקן למחבר מיקרופון‪/‬אוזניות‪ ,‬מופיע דו‪-‬שיח ובו שאלה אם הכוונה היא להשתמש במחבר לצורך כניסת שמע ממיקרופון או‬
‫לצורך האזנה באוזניות‪ .‬ניתן להגדיר מחדש את תצורת המחבר בכל עת באמצעות לחיצה כפולה על הסמל של ‪ Audio Manager‬בשורת המשימות של‬
‫‪.Windows‬‬
‫הערה‪ :‬יציאת ‪ - USB 2.0‬טוענת מספקת גם מתח לטעינה של התקן כגון טלפון חכם‪ .‬מתח הטעינה זמין תמיד כאשר המערכת מחוברת לרשת החשמל‪,‬‬
‫גם כאשר המערכת כבויה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נורית ההפעלה מאירה בדרך‪-‬כלל בלבן כאשר המחשב מופעל‪ .‬אם הנורית מהבהבת באדום‪ ,‬יש בעיה במחשב והנורית מציגה קוד אבחון‪ .‬עיין‬
‫במדריך ‪( Maintenance and Service Guide‬מדריך תחזוקה ושירות )כדי להבין את משמעות הקוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי‬
‫רכיבי הלוח האחורי‬
‫‪1‬‬
‫מחבר לעכבר ‪( PS/2‬ירוק)‬
‫‪7‬‬
‫מחבר למקלדת ‪( PS/2‬סגול)‬
‫‪2‬‬
‫מחבר טורי‬
‫‪8‬‬
‫מחברי צג ‪DisplayPort‬‬
‫‪3‬‬
‫מחבר רשת ‪RJ-45‬‬
‫‪9‬‬
‫מחבר צג ‪VGA‬‬
‫‪4‬‬
‫יציאות ‪ USB 2.0‬עם מגנון מעורר ממצבי תרדמה (שחור)‬
‫‪10‬‬
‫יציאות ‪( USB 3.0‬כחול)‬
‫‪5‬‬
‫מחבר כניסת שמע (כחול)‬
‫‪11‬‬
‫מחבר ליציאה עבור התקני שמע המתחברים לחשמל‬
‫(ירוק)‬
‫‪6‬‬
‫מחבר כבל המתח‬
‫הערה‪ :‬יציאה טורית שניה אופציונלית ויציאה מקבילית אופציונלית זמינות מ‪.HP-‬‬
‫כאשר משתמשים במקלדת ‪ ,USB‬אנו ב‪ HP-‬ממליצים לחבר את המקלדת ליציאת ‪ USB 2.0‬עם מנגנון מעורר ממצבי תרדמה‪ .‬מנגנון מעורר ממצבי תרדמה‬
‫נתמך גם במחברים מסוג ‪ ,PS/2‬אם התמיכה מופעלת בהגדרות ‪.BIOS F10‬‬
‫כאשר התקן מחובר למחבר הכחול לכניסת השמע‪ ,‬תופיע תיבת דו‪-‬שיח שתשאל האם ברצונך להשתמש במחבר עבור התקן כניסה או מיקרופון‪ .‬ניתן‬
‫להגדיר מחדש את תצורת המחבר בכל עת באמצעות לחיצה כפולה על הסמל של ‪ Audio Manager‬בשורת המשימות של ‪.Windows‬‬
‫אם מותקן כרטיס גרפי באחד מחריצי לוח המערכת‪ ,‬ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית במחברי הווידיאו שבכרטיס הגרפי הנפרד ובכרטיס הגרפי המשולב בלוח‬
‫המערכת‪ .‬אבל בתצורה זו‪ ,‬רק הצג המחובר לכרטיס מסך מסוים יציג הודעות ‪.POST‬‬
‫ניתן להשבית את כרטיס המסך של המערכת על‪-‬ידי שינוי ההגדרות ב‪.Computer Setup-‬‬
‫פרק ‪ 1‬מאפייני המוצר‬
‫‪3‬‬
‫מיקום המספר הסידורי‬
‫לכל מחשב יש מספר סידורי ייחודי ומספר זיהוי מוצר‪ ,‬הממוקמים על המעטה החיצוני של המחשב‪ .‬הקפד שמספרים אלה יהיו‬
‫בידך בעת פניה לשירות לקוחות לצורך קבלת עזרה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מיקום המספר הסידורי‬
‫‪2‬‬
‫שדרוגי חומרה‬
‫תכונות שמישות‬
‫המחשב מצויד במנגנונים שנועדו להקל על שדרוגו ועל תחזוקתו‪ .‬לביצוע חלק מתהליכי ההתקנה המתוארים בפרק זה‪.‬נדרש‬
‫מברג כוכב ‪ Torx T15‬או מברג שטוח‪.‬‬
‫אזהרות והודעות זהירות‬
‫לפני ביצוע שדרוג‪ ,‬ודא שקראת היטב את כל ההוראות‪ ,‬הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריך זה‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫להפחתת הסיכון לפגיעה אישית כתוצאה מהתחשמלות‪ ,‬מגע במשטחים חמים או שריפה‪:‬‬
‫נתק את כבל המתח מהשקע בקיר ואפשר לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫יש להימנע מחיבור קווי תקשורת או קווי טלפון למחברי בקר ממשק הרשת (‪).NIC‬‬
‫אין לנטרל את מוליך ההארקה של כבל החשמל‪ .‬תקע ההארקה הוא פריט בטיחותי חשוב‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי מוארק (מחובר לאדמה )שקל לגשת אליו בכל עת‪.‬‬
‫כדי להקטין את הסיכון לפציעה חמורה‪ ,‬קרא את מדריך הוראות בטיחות ונוחות‪ .‬המדריך מתאר הקמה נכונה של תחנת עבודה‪,‬‬
‫יציבה נכונה ובריאות תקינה‪ ,‬וכן הרגלי עבודה נכונים עבור משתמשי מחשבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬המדריך מספק מידע בטיחותי חשוב‬
‫בנושאי חשמל ומכניקה‪ .‬מדריך זה נמצא באינטרנט‪ ,‬בכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫אזהרה!‬
‫בפנים יש חלקים נעים וחלקים המוזנים במתח‪.‬‬
‫נתק את הזנת המתח לציוד לפני הסרת המארז‪.‬‬
‫התקן בחזרה את המארז ואבטח אותו לפני חיבור הזנת המתח מחדש לציוד‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪,‬‬
‫הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא פריקת חשמל סטטי‬
‫בעמוד ‪.48‬‬
‫כשהמחשב מחובר למקור מתח ‪ ,AC‬לוח המערכת מקבל מתח כל הזמן‪ .‬יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת‬
‫המחשב כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪5‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫כדי לגשת לרכיבים פנימיים‪ ,‬עליך להסיר את לוח הגישה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב נמצא על מעמד‪ ,‬הורד את המחשב מהמעמד והשכב אותו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הרם את הידית של המכסה (‪), 1‬הרם את המכסה והרחק אותו מהמחשב (‪).2‬‬
‫הסרת לוח הגישה של המחשב‬
‫החזרת לוח הגישה של המחשב למקומו‬
‫החלק את הלשוניות בקצה הקדמי של המכסה אל מתחת לשפה שבחזית המארז (‪) 1‬ולאחר מכן לחץ את הצד האחורי של‬
‫המכסה אל תוך המארז עד שיינעל במקומו (‪).2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪7‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב נמצא על מעמד‪ ,‬הורד את המחשב מהמעמד והשכב אותו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הרם את שלוש הלשוניות שבצד המסגרת (‪), 1‬סובב את המסגרת והסר אותה מהמארז (‪).2‬‬
‫הסרת הלוח הקדמי‬
‫פירוק המכסה של תא כונן תקליטורים דק‬
‫בדגמים מסוימים התא של כונן התקליטורים סגור במכסה אטום‪ .‬לפני התקנת כונן תקליטורים‪ ,‬עליך להסיר את המכסה‬
‫האטום‪ .‬כדי להסיר את המכסה האטום‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר את המכסה ואת המסגרת הקדמית של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי לפרק את המכסה של כונן התקליטורים הדק‪ ,‬לחץ כלפי פנים את שלושת לשוניות החיזוק (‪) 1‬שתופסות את המכסה‬
‫סובב את המכסה והוצא אותו מהמסגרת הקדמית (‪).2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪9‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫הכנס את ארבעת התפסים שבצידו התחתון של לוח הצד לתוך החורים המלבניים במארז (‪) 1‬וסובב את צידו העליון של הלוח‬
‫אל המארז (‪) 2‬עד שיינעל בנקישה למקומו‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫החזרת הלוח הקדמי למקומו‬
‫שינוי מבנה מתצורת מחשב שולחני לתצורת ‪Tower‬‬
‫ניתן להשתמש במחשב ‪ Small Form Factor‬בתצורת ‪ Tower‬עם מעמד ‪ Tower‬אופציונלי שניתן לרכוש מ‪.HP-‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כוון את המחשב כשצידו הימני פונה כלפי מטה והנח את המחשב על המעמד האופציונלי‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫כדי לייצב את המחשב בתצורת ‪ HP ,Tower‬ממליצה על שימוש במעמד ‪ Tower‬האופציונלי‪.‬‬
‫חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הקפד להשאיר שטח של כ‪ 10-‬ס"מ לפחות פנוי ממכשולים‪ ,‬בכל צידי המחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫מחברי לוח המערכת‬
‫היעזר באיור ובטבלה שלהלן כדי לזהות את מחברי לוח המערכת בדגם שברשותך‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫מס'‬
‫מחבר לוח המערכת‬
‫תווית לוח המערכת‬
‫‪( Color‬צבע)‬
‫רכיב‬
‫‪1‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP3‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪2‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP2‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪3‬‬
‫‪PCI Express x1‬‬
‫‪X1PCIEXP1‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪4‬‬
‫‪PCI Express x16‬‬
‫‪X16PCIEXP‬‬
‫שחור‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫‪5‬‬
‫סוללה‬
‫‪BAT‬‬
‫שחור‬
‫סוללה‬
‫‪6‬‬
‫יציאה טורית‬
‫‪COMB‬‬
‫שחור‬
‫יציאה טורית שנייה אופציונלית‬
‫‪7‬‬
‫‪( DIMM4‬אפיק ‪)A‬‬
‫‪DIMM4‬‬
‫לבן‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪8‬‬
‫‪( DIMM3‬אפיק ‪)A‬‬
‫‪DIMM3‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪9‬‬
‫‪( DIMM2‬אפיק ‪)B‬‬
‫‪DIMM2‬‬
‫לבן‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪10‬‬
‫‪( DIMM1‬אפיק ‪)B‬‬
‫‪DIMM1‬‬
‫שחור‬
‫מודול זיכרון‬
‫‪11‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA2‬‬
‫תכלת‬
‫התקן ‪ SATA‬כלשהו שאינו כונן קשיח ראשי‬
‫‪12‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA1‬‬
‫תכלת‬
‫התקן ‪ SATA‬כלשהו שאינו כונן קשיח ראשי‬
‫‪13‬‬
‫‪SATA 3.0‬‬
‫‪SATA0‬‬
‫כחול כהה‬
‫כונן קשיח ראשי‬
‫מחברי לוח המערכת‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫למחשב מצורפים רכיבי ‪ DIMM‬התומכים בקצב נתונים כפול ‪ ,4‬עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני (‪DDR4-‬‬
‫‪).SDRAM‬‬
‫רכיבי ‪DIMM‬‬
‫בשקעי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד ארבעה רכיבי ‪ DIMM‬סטנדרטיים‪ .‬בשקעי זיכרון אלה קיים לפחות רכיב ‪DIMM‬‬
‫אחד שהותקן מראש‪ .‬כדי להשיג קיבלת זיכרון מרבית יש להתקין בלוח האם של המערכת זיכרון בנפח של עד ‪ GB 64‬בתצורת‬
‫ביצועים גבוהים בערוץ כפול‪.‬‬
‫רכיבי זיכרון ‪DDR4-SDRAM DIMM‬‬
‫כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת‪ ,‬רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬חייבים לקיים את התנאים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫תואמים לתקן תעשייה של ‪ 288‬פינים‬
‫●‬
‫תאימות ל‪unbuffered non-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-‬‬
‫●‬
‫רכיבי זיכרון ‪ DDR4-SDRAM DIMMs‬של ‪ 1.2‬וולט‬
‫רכיבי זיכרון ‪ DIMM‬חייבים לספק גם‪:‬‬
‫●‬
‫תמיכה ב‪( CAS latency 15 DDR4 2133 MHz-‬תזמון של ‪)15-15-15‬‬
‫●‬
‫להכיל נתוני ‪ JEDEC SPD‬הכרחיים‬
‫בנוסף‪ ,‬המחשב תומך ברכיבים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫טכנולוגיות זיכרון שאינו של ‪ ECC‬בנפח ‪ 1 GB ,512 MB‬ו‪2 GB-‬‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DIMM‬חד‪-‬צדדיים ודו‪-‬צדדיים‬
‫●‬
‫רכיבי ‪ DIMM‬מורכבים עם התקני ‪ x8‬ו‪ ;x16 DDR-‬אין תמיכה ברכיבי ‪ DIMM‬המורכבים עם ‪x4 SDRAM‬‬
‫הערה‪ :‬המערכת לא תפעל כהלכה אם תתקין רכיבי ‪ DIMM‬שאינם נתמכים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪13‬‬
‫אכלוס שקעי ‪DIMM‬‬
‫ישנם ארבעה שקעי ‪ DIMM‬בלוח המערכת‪ ,‬עם שני שקעים לכל אפיק‪ .‬השקעים מסומנים בתוויות ‪DIMM3 ,DIMM2 ,DIMM1‬‬
‫ו‪ .DIMM4-‬השקעים ‪ DIMM1‬ו‪ DIMM2-‬פועלים באפיק זיכרון ‪ .B‬השקעים ‪ DIMM3‬ו‪ DIMM4-‬פועלים באפיק זיכרון ‪.A‬‬
‫המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב אפיק יחיד‪ ,‬במצב אפיק כפול או במצב גמיש‪ ,‬בהתאם לאופן שבו מותקנים רכיבי‬
‫ה‪.DIMM-‬‬
‫הערה‪ :‬תצורות זיכרון של ערוץ יחיד או ערוץ כפול שאינו מאוזן יגרמו לביצועי גרפיקה ירודים‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל במצב אפיק יחיד כאשר שקעי ה‪ DIMM-‬מאוכלסים באפיק אחד בלבד‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת תפעל במצב של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪ DIMM-‬באפיק‬
‫‪ A‬שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ .B‬הטכנולוגיה ורוחב ההתקנים עשויים להשתנות מאפיק‬
‫לאפיק‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אפיק ‪ A‬מאוכלס בשני רכיבי ‪ DIMM‬של ‪ 1 GB‬ואפיק ‪ B‬מאוכלס ברכיב ‪ DIMM‬אחד של ‪,2 GB‬‬
‫המערכת תפעל במצב של אפיק כפול‪.‬‬
‫●‬
‫המערכת פועלת במצב גמיש (‪) flex‬אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ A‬אינה שווה לקיבולת‬
‫הזיכרון הכוללת של רכיבי ה‪ DIMM-‬באפיק ‪ .B‬במצב גמיש (‪), flex‬האפיק שמאוכלס בכמות הזיכרון הקטנה ביותר מתאר‬
‫את כמות הזיכרון הכוללת המוקצית לאפיק כפול ויתרת הזיכרון מוקצית לאפיק אחד‪ .‬להשגת מהירות מיטבית‪ ,‬על‬
‫הערוצים להיות מאוזנים כך שכמות הזיכרון הגדולה ביותר תפוזר בין שניהם‪ .‬אם באפיק אחד יהיה יותר זיכרון מאשר‬
‫באפיק השני‪ ,‬הכמות הגדולה יותר תוקצה לאפיק ‪ .A‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה מאכלס את השקעים ברכיב ‪ DIMM‬של ‪, 2 GB‬‬
‫ושלושה רכיבי ‪ DIMM‬של ‪ ,1 GB‬יש לאכלס את אפיק ‪ A‬ברכיב ה‪ DIMM-‬של ‪ 2 GB‬וברכיב ‪ DIMM‬אחד של ‪ ,1 GB‬ויש‬
‫לאכלס את אפיק ‪ B‬בשני רכיבי ה‪ DIMM-‬הנותרים של ‪ .1 GB‬בתצורה זו‪ 4 GB ,‬יפעלו כאפיק כפול ו‪ 1 GB-‬יפעלו כאפיק‬
‫יחיד‪.‬‬
‫●‬
‫בכל אחד מהמצבים‪ ,‬מהירות הפעולה המרבית נקבעת על‪-‬ידי רכיב ‪ DIMM‬האיטי ביותר במערכת‪.‬‬
‫התקנת רכיבי ‪DIMM‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪ .‬ללא תלות‬
‫במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה או הסרה של מודולי‬
‫זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫השקעים של רכיבי הזיכרון מצוידים במגעים מוזהבים‪ .‬בעת שדרוג זיכרון המחשב‪ ,‬חשוב להשתמש במודולי זיכרון עם מגעים‬
‫מוזהבים כדי למנוע שיתוך ו‪/‬או חמצון כתוצאה מאי‪-‬התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪ ,‬הקפד‬
‫לפרוק מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בפריקת חשמל סטטי‬
‫בעמוד ‪.48‬‬
‫בעת הטיפול ביחידת זיכרון‪ ,‬היזהר לא לגעת במגעים‪ .‬הנגיעה במגעים עלולה לפגוע ביחידה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬עליך לנתק את כבל המתח ולהמתין כ‪ 30-‬שניות לשחרור המתח לפני שתוסיף או תסיר מודולי זיכרון‪ .‬ללא‬
‫תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד מסופק מתח למודולי הזיכרון‪ ,‬כל עוד המחשב מחובר לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬הוספה או הסרה של‬
‫מודולי זיכרון כאשר קיים מתח עלולה לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך למודולי הזיכרון או ללוח המערכת‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫התקנת רכיבי זיכרון נוספים‬
‫אזהרה!‬
‫‪.7‬‬
‫להפחתת הסיכון לכוויה ממשטחים חמים‪ ,‬הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם‪.‬‬
‫פתח את שני התפסים של שקע מודול הזיכרון (‪), 1‬והכנס את מודול הזיכרון לשקע (‪).2‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד‪ .‬יישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון‪.‬‬
‫אכלס את שקעי ‪ DIMM‬בצבע שחור לפני שקעי ‪ DIMM‬בצבע לבן‪.‬‬
‫לקבלת ביצועים מיטביים‪ ,‬אכלס את השקעים כך שקיבולת הזיכרון תפוזר באופן שווה ככל האפשר בין ערוץ ‪ A‬וערוץ ‪.B‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בסעיף אכלוס שקעי ‪ DIMM‬בעמוד ‪.14‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחץ כלפי מטה על המודול כדי להכניסו לשקע וודא שהרכיב נכנס כהלכה למקומו‪ .‬ודא שהתפסים נמצאים במצב סגור‬
‫(‪).3‬‬
‫‪.9‬‬
‫חזור על שלבים ‪ 7‬ו‪ 8-‬להתקנת מודולים נוספים‪.‬‬
‫‪ .10‬החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .12‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .13‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫על המחשב לזהות באופן אוטומטי את הזיכרון הנוסף‪ ,‬בהפעלה הבאה של המחשב‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪15‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫במחשב מותקנים שלושה שקעים לכרטיס הרחבה מסוג ‪ PCI Express x1‬ושקע אחד לכרטיס הרחבה מסוג ‪.PCI Express x16‬‬
‫הערה‪ :‬שקעי ‪ PCI Express‬תומכים אך ורק בכרטיסים בפרופיל נמוך‪.‬‬
‫ניתן להתקין כרטיס הרחבה מסוג ‪ x8 ,x4 ,PCI Express x1‬או ‪ x16‬בשקע ‪.PCI Express x16‬‬
‫בתצורות עם שני כרטיסים גרפיים‪ ,‬הכרטיס הראשון (הראשי )חייב להיות מותקן בשקע ‪.PCI Express x16‬‬
‫להסרה‪ ,‬החלפה או הוספה של כרטיס הרחבה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אתר את השקע הריק הנכון בלוח המערכת ואת חריץ ההרחבה המתאים בגב מארז המחשב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫שחרר את תפס מכסה החריצים‪ ,‬המאבטח את המכסים של החריצים‪ ,‬על‪-‬ידי הרמת הלשונית הירוקה של התפס וסיבוב‬
‫התפס למצב פתוח‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לפני התקנת כרטיס הרחבה‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה או את כרטיס ההרחבה הקיים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפני הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫אם אתה מתקין כרטיס הרחבה בשקע ריק‪ ,‬הסר את כיסוי חריץ ההרחבה המתאים בגב המארז‪ .‬משוך את כיסוי‬
‫החריץ כלפי מעלה בצורה ישרה‪ ,‬והרחק אותו מחלקו הפנימי של המארז‪.‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫ב‪.‬‬
‫בעת הסרת כרטיס מסוג ‪ ,PCI Express x1‬החזק את הכרטיס בקצותיו וטלטל אותו בזהירות הלוך ושוב‪ ,‬עד לשחרור‬
‫המחברים מהשקע‪ .‬משוך והוצא את כרטיס ההרחבה מהשקע כלפי מעלה (‪), 1‬ולאחר מכן הרחק אותו מתוך‬
‫המארז עד לשחרורו ממסגרת המארז (‪). 2‬היזהר שהכרטיס לא ישרוט רכיבים אחרים בעת הוצאתו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪17‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בעת הסרת כרטיס ‪ ,PCI Express x16‬משוך את הזרוע בגב שקע ההרחבה כדי להרחיקה מהכרטיס‪ ,‬וטלטל בעדינות‬
‫את הכרטיס הלוך ושוב‪ ,‬עד לשחרור מלא של המחברים מהשקע‪ .‬משוך והוצא את כרטיס ההרחבה מהשקע כלפי‬
‫מעלה‪ ,‬ולאחר מכן הרחק אותו מתוך המארז עד לשחרורו ממסגרת המארז‪ .‬היזהר שהכרטיס לא ישרוט רכיבים‬
‫אחרים בעת הוצאתו‪.‬‬
‫‪ .10‬אחסן את הכרטיס שהוסר באריזה אנטיסטטית‪.‬‬
‫‪ .11‬אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬התקן כיסוי חריץ הרחבה לסגירת הפתח‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לאחר הסרת כרטיס הרחבה‪ ,‬עליך להחליפו בכרטיס חדש או בכיסוי חריץ הרחבה‪ ,‬לצורך קירור תקין של‬
‫הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל‪.‬‬
‫‪ .12‬להתקנת כרטיס הרחבה חדש‪ ,‬אחוז בכרטיס בדיוק מעל שקע ההרחבה בלוח המערכת והזז אותו לעבר גב המארז (‪), 1‬כך‬
‫שהתפס שעל הכרטיס יהיה מיושר עם החריץ הפתוח שבגב המארז‪ .‬לחץ על הכרטיס כלפי מטה לתוך שקע ההרחבה‬
‫שבלוח המערכת (‪).2‬‬
‫הערה‪ :‬בעת ההתקנה של כרטיס הרחבה‪ ,‬לחץ בחוזקה על הכרטיס כדי שהמחבר כולו יתייצב היטב במקומו בשקע‬
‫המיועד לכרטיס ההרחבה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הסרה או התקנה של כרטיס הרחבה‬
‫‪ .13‬סובב את תפס מכסה החריץ למקומו לחיזוק הכרטיס‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר כבלים חיצוניים לכרטיס שהותקן‪ ,‬במידת הצורך‪ .‬חבר כבלים פנימיים ללוח המערכת‪ ,‬במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .15‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .16‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .17‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .18‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪ .19‬אם יש צורך בכך‪ ,‬הגדר מחדש את תצורת המחשב‪.‬‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫‪1‬‬
‫תא לכונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ‬
‫‪2‬‬
‫תא דיסק קשיח ראשי ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪3‬‬
‫תא דיסק קשיח משני ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪4‬‬
‫תא דיסק קשיח ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫הערה‪:‬‬
‫תצורת הכונן במחשב שברשותך עשויה להיות שונה מתצורת הכונן המוצגת לעיל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪19‬‬
‫כדי לוודא את הסוג והנפח של התקני האחסון המותקנים במחשב‪ ,‬הפעל את ‪( Computer Setup‬הגדרות המחשב‪).‬‬
‫‪20‬‬
‫מיקומי הכוננים‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫בעת התקנת כוננים‪ ,‬פעל לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫הדיסק הקשיח הראשי )‪ Serial ATA (SATA‬חייב להיות מחובר למחבר ‪ SATA‬הראשי בצבע כחול כהה בלוח המערכת‬
‫המסומן ב‪.SATA0-‬‬
‫●‬
‫חבר את הכוננים הקשיחים המשניים ואת כונני התקליטורים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר אל לוח המערכת‬
‫(מסומנים ‪ SATA1‬ו‪).SATA2-‬‬
‫●‬
‫חברת ‪ HP‬מספקת בורגי הרכבה נוספים מסוג ‪ 6-32‬שמוברגים לחלק העליון של מכסה תא הכוננים (‪) 1‬ומיועדים‬
‫להרכבת כונן דיסק בתא המשני של כונן ‪ 3.5‬אינץ'‪ .‬אם אתה מחליף כונן‪ ,‬הוצא את בורגי ההרכבה מהכונן הישן‬
‫והשתמש בהם להרכבת הכונן החדש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן גם להשתמש באחד מבורגי ההרכבה הנוספים לאבטחת המסגרת הקדמית (למידע נוסף‪ ,‬ראה אבטחת‬
‫הלוח הקדמי בעמוד ‪).43‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן‪:‬‬
‫אם אתה מתקין כונן או מסיר אותו‪ ,‬כבה את מערכת ההפעלה כראוי‪ ,‬כבה את המחשב ונתק את כבל המתח‪ .‬אל תסיר את‬
‫הכונן בזמן שהמחשב מופעל או נמצא במצב המתנה‪.‬‬
‫לפני הטיפול בכונן‪ ,‬הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי‪ .‬בעת טיפול בכונן‪ ,‬הימנע מנגיעה במחבר‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫מניעת נזק הנובע מחשמל סטטי‪ ,‬ראה פריקת חשמל סטטי בעמוד ‪.48‬‬
‫טפל בכונן בזהירות; אל תפיל אותו‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח רב מדי בעת הכנסת הכונן למקומו‪.‬‬
‫הימנע מלחשוף את הכונן הקשיח לנוזלים‪ ,‬לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים‪ ,‬כגון צגים או‬
‫רמקולים‪.‬‬
‫אם עליך לשלוח כונן בדואר‪ ,‬הכנס את הכונן לתוך אריזה מרופדת או חומרי הגנה אחרים‪ ,‬וסמן את הקופסה בתווית "שביר‪ :‬יש‬
‫לטפל בזהירות"‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪21‬‬
‫פירוק כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ‬
‫זהירות‪:‬‬
‫הסר כל מדיה נשלפת מתוך הכוננים לפני הסרתם מהמחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫נתק את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬בגב כונן התקליטורים‪ ,‬דחוף את תפס השחרור הירוק בצד האחורי הימני‬
‫של הכונן כלפי מרכז הכונן (‪), 3‬ולאחר מכן החלק את הכונן קדימה ומחוץ לתא דרך המסגרת הקדמית (‪).4‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫בעת ניתוק הכבלים‪ ,‬משוך את הלשונית או המחבר במקום את הכבל עצמו כדי למנוע נזק לכבל‪.‬‬
‫התקנת כונן תקליטורים דק ‪ 9.5‬מ"מ‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם אתה מתקין כונן בתא המכוסה בלוח עיוור‪ ,‬הסר את הלוח הקדמי ולאחר מכן הסר את הלוח העיוור‪ .‬למידע נוסף‪,‬‬
‫עיין בנושא פירוק המכסה של תא כונן תקליטורים דק בעמוד ‪.9‬‬
‫‪.8‬‬
‫יישר את הפין הקטן שעל תפס השחרור עם החריר הקטן שבצד הכונן ולחץ את התפס בחוזקה לתוך הכונן‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪23‬‬
‫‪.9‬‬
‫החלק את כונן התקליטורים בשלמותו דרך המסגרת הקדמית לתוך תא הכונן עד שיינעל במקומו (‪), 1‬חבר את כבל המתח‬
‫(‪) 2‬ואת כבל הנתונים (‪) 3‬למחברים בחלק האחורי של הכונן‪.‬‬
‫‪ .10‬חבר את הקצה האחר של כבל הנתונים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עיין בסעיף מחברי לוח המערכת בעמוד ‪ 11‬לקבלת איור של מחברי הכוננים של לוח המערכת‪.‬‬
‫‪ .11‬החזר את הלוח הקדמי אם הוא הוסר‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .15‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫פירוק והחלפה של כונן דיסק ‪ 3.5‬אינץ' ראשי‬
‫הערה‪ :‬לפני שתסיר את הכונן הקשיח הישן‪ ,‬ודא שגיבית את הנתונים מהכונן הקשיח הישן כך שתוכל להעביר את הנתונים‬
‫לכונן הקשיח החדש‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫נתק את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬מגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.8‬‬
‫משוך את ידית השחרור שלצד גב הכונן הקשיח כלפי חוץ (‪). 1‬תוך כדי משיכה של תפס השחרור כלפי חוץ‪ ,‬החלק את‬
‫הכונן לאחור עד שייעצר‪ ,‬ולאחר מכן הרם את הכונן והוצא אותו אל מחוץ לתא (‪).2‬‬
‫‪.9‬‬
‫להתקנת כונן קשיח‪ ,‬עליך להעביר את בורגי הבידוד המובילים בצבעי כסף וכחול‪ ,‬מהכונן הקשיח הישן לכונן הקשיח‬
‫החדש‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪ .10‬יישר את בורגי ההרכבה עם החריצים של מכסה תא הכונן במארז‪ ,‬לחץ על הכונן כלפי מטה לתוך התא‪ ,‬ולאחר מכן החלק‬
‫אותו קדימה עד שייעצר ויינעל במקומו‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬לגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חובה לחבר את כבל הנתונים של הדיסק הקשיח הראשי למחבר בצבע כחול כהה המסומן ‪ SATA0‬בלוח‬
‫המערכת כדי למנוע בעיות בביצועי הדיסק הקשיח‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .15‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪27‬‬
‫פירוק כונן דיסק קשיח ‪ 3.5‬אינץ' משני‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪.8‬‬
‫נתק את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬מחלקו האחורי של כונן הדיסק הקשיח‪ .‬לחץ על תפס השחרור בצידו של‬
‫תא הכונן (‪) 3‬והחלק את הכונן החוצה מתא הכונן (‪).4‬‬
‫‪.9‬‬
‫להתקנת כונן חדש‪ ,‬ראה הרכבת כונן דיסק קשיח ‪ 3.5‬אינץ' משני בעמוד ‪ .30‬אם אינך מתקין כונן חדש‪ ,‬סובב את תא‬
‫הכונן כלפי מטה והחזר את מכסה המחשב למקומו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪29‬‬
‫הרכבת כונן דיסק קשיח ‪ 3.5‬אינץ' משני‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הברג ארבעת בורגי ההרכבה ‪ 6-32‬בצבע כסף בצדי הכונן (שניים מכל צד‪).‬‬
‫הערה‪ :‬חברת ‪ HP‬מספקת ארבעה בורגי הרכבה ‪ 6-32‬נוספים בצבע כסף שמותקנים על המארז‪ ,‬סמוך לתא של כונן‬
‫דיסק ‪ 3.5‬אינץ' ראשי‪ .‬עיין בנושא התקנה והסרה של כוננים בעמוד ‪ ,21‬שם מופיע איור של מיקום בורגי ההרכבה‬
‫הנוספים‪.‬‬
‫בעת החלפת כונן‪ ,‬השתמש בארבעת בורגי ההרכבה של הכונן הישן להרכבת הכונן החדש‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪.8‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫החלק את הכונן לתוך תא הכונן (‪), 1‬ולאחר מכן חבר את כבל המתח (‪) 2‬ואת כבל הנתונים (‪) 3‬אל חלקו האחורי של‬
‫הכונן הקשיח‬
‫הערה‪ :‬אם הכונן המורכב הוא כונן משני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח‬
‫המערכת‪ .‬אם הכונן המורכב הוא הכונן הראשי‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬כחול כהה בלוח המערכת‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪31‬‬
‫‪ .10‬סובב את תא הכונן בחזרה למטה‪ ,‬למיקומו הרגיל‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫היזהר שכבלים או חוטים לא ייתפסו במהלך סיבוב תא הכונן כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .11‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .12‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .13‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .14‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫הסרת כונן קשיח ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪33‬‬
‫‪.8‬‬
‫נתק את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬מגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫משוך כלפי חוץ את ידית השחרור בגב הכונן (‪) 1‬והחלק את הכונן לאחור עד שייעצר ומשוך אותו מטה והחוצה אל מחוץ‬
‫לתא הכונן (‪).2‬‬
‫‪ .10‬להתקנת כונן חדש‪ ,‬ראה התקנת כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' בעמוד ‪ .35‬אם אינך מתקין כונן חדש‪ ,‬סובב את תא הכונן כלפי‬
‫מטה והחזר את מכסה המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫התקנת כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫התקן ארבעה בורגי בידוד מובילים ‪ M3‬בצבע שחור וכחול (שניים בכל צד של הכונן‪).‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן לרכוש בורגי התקנה מובילים מבודדים ‪ M3‬מחברת ‪.HP‬‬
‫בעת החלפת כונן‪ ,‬השתמש בארבעת בורגי ההרכבה של הכונן הישן להרכבת הכונן החדש‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪.8‬‬
‫סובב את תא הכונן למצב המורם שלו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫יישר את בורגי ההרכבה של הכונן עם החריצים דמויי ‪ J‬שבשני צידי תא הכונן‪ .‬לחץ את הכונן כלפי מעלה בתא הכונן‬
‫והחלק אותו קדימה עד שהוא ננעל במקומו‪.‬‬
‫התקנה והסרה של כוננים‬
‫‪ .10‬חבר את כבל המתח (‪) 1‬ואת כבל הנתונים (‪) 2‬לגב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' הוא הכונן הראשי‪ ,‬חבר את כבל הנתונים למחבר ‪ SATA‬כחול כהה המסומן ב‪SATA0-‬‬
‫בלוח המערכת‪ .‬אם הכונן המורכב הוא כונן משני‪ ,‬חבר את כבל הנתונים לאחד ממחברי ‪ SATA‬בצבע כחול בהיר בלוח‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ .11‬סובב את תא הכונן בחזרה למטה‪ ,‬למיקומו הרגיל‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫היזהר שכבלים או חוטים לא ייתפסו במהלך סיבוב תא הכונן כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .12‬החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .13‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .14‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .15‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪37‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמודים הבאים כדי לאבטח את המחשב‪.‬‬
‫כבל נעילה‬
‫‪38‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫מנעול תלוי‬
‫מנעול אבטחה ‪ V2‬למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את המהדק של כבל האבטחה לשולחן העבודה בברגים מתאימים (הברגים לא נכללים( )‪), 1‬והצמד בלחיצה את‬
‫המכסה לבסיס המהדק של הכבל (‪).2‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪.2‬‬
‫כרוך את כבל האבטחה מסביב לחפץ יציב כלשהו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫השחל את כבל האבטחה ללולאה של מהדק הכבל‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.4‬‬
‫הפרד במשיכה את שתי זרועות המספריים זו מזו והכנס את מנעול האבטחה לחריץ בחלק האחורי של הצג (‪), 1‬סגור את‬
‫הזרועות של המספריים כדי לאבטח את המנעול במקומו (‪), 2‬ואז הכנס את הלולאה של כבל האבטחה דרך מרכז המנעול‬
‫של הצג (‪).3‬‬
‫‪.5‬‬
‫השחל את כבל האבטחה ללולאה של מנעול האבטחה שהותקן על הצג‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר את המהדק של כבלי האביזרים לשולחן העבודה בברגים מתאימים (הברגים לא נכללים( )‪), 1‬והנח את הכבלים של‬
‫האביזרים על בסיס המהדק (‪)2‬‬
‫‪.7‬‬
‫השחל את כבל האבטחה לחורים המתאימים של מהדק כבלי האביזרים‪.‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫‪.8‬‬
‫הברג את המנעול למארז באמצעות הבורג המצורף (‪). 1‬הכנס את הקצה עם התקע של כבל האבטחה למנעול (‪) 2‬ולחץ‬
‫את הלחצן פנימה (‪) 3‬כדי לסגור את המנעול‪ .‬השתמש במפתח המצורף כדי לפתוח את המנעול‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫עם השלמת כל שלבי ההרכבה‪ ,‬כל ההתקנים בתחנת העבודה שלך יהיו מאובטחים‪.‬‬
‫אבטחת הלוח הקדמי‬
‫ניתן לנעול את הלוח הקדמי במקומו על‪-‬ידי הברגת בורג ביטחון שמספקת ‪ .HP‬להברגת בורג הביטחון‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬נתק את כל התקני האבטחה המונעים את פתיחת המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪ ,USB Flash‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬שדרוגי חומרה‬
‫‪43‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא קשר למצב ההפעלה‪ ,‬המתח מוצג על לוח המערכת בכל זמן שהמערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אם המחשב מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬הסר את המחשב מהמעמד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם אין ברשותך בורג ‪ 6-32‬סטנדרטי‪ ,‬הוצא אחד מהברגים הכסופים ‪ 6.32‬שממוקמים על החלק העליון של מכסה תא‬
‫הכונן‪ .‬עיין בנושא התקנה והסרה של כוננים בעמוד ‪ ,21‬שם מופיע איור של מיקום בורגי ‪ 6-32‬סטנדרטיים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הברג בורג ביטחון ‪ 6-32‬דרך לשונית השחרור האמצעית במסגרת הקדמית כדי לחזק את המסגרת הקדמית במקומה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫החזר את המכסה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪ .10‬אם המחשב היה מוצב על‪-‬גבי מעמד‪ ,‬החזר אותו אל המעמד‪.‬‬
‫‪ .11‬חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .12‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה הוסר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫התקנת מנעול אבטחה‬
‫א‬
‫החלפת סוללה‬
‫הסוללה המותקנת במחשב מספקת מתח לשעון זמן‪-‬אמת של המחשב‪ .‬בעת החלפת סוללה‪ ,‬השתמש בסוללה שוות ערך‬
‫לסוללה המקורית שהותקנה במחשב‪ .‬המחשב מצויד בסוללת ליתיום ‪ 3‬וולט‪.‬‬
‫אזהרה! במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דו‪-‬תחמוצת המנגן‪ .‬קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול לא‬
‫נאות בסוללה‪ .‬להפחתת הסיכון לפציעה אישית‪:‬‬
‫אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש‪.‬‬
‫אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות הגבוהות מ‪.(140°F) 60°C-‬‬
‫אין לפרק‪ ,‬למעוך או לנקב את הסוללה‪ ,‬אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה ואין להשליך אותה לאש או למים‪.‬‬
‫החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של ‪ HP‬המיועדת לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬לפני החלפת סוללה‪ ,‬הקפד לגבות את הגדרות ‪ CMOS‬של המחשב‪ .‬בעת הסרה או החלפה של הסוללה‪ ,‬יימחקו‬
‫הגדרות ‪ CMOS‬מהמחשב‪.‬‬
‫חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי‪ .‬לפני ביצוע ההליכים הבאים‪ ,‬הקפד לפרוק‬
‫מגופך חשמל סטטי על‪-‬ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬בסוללת הליתיום נעשה שימוש רק‬
‫כשהמחשב אינו מחובר למקור מתח ‪AC.‬‬
‫‪ HP‬מעודדת את לקוחותיה למחזר רכיבי חומרה אלקטרונית‪ ,‬מחסניות הדפסה מקוריות של ‪ HP‬וסוללות נטענות‪ ,‬שנעשה בהם‬
‫שימוש‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות תכניות מיחזור‪ ,‬בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/recycle‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסר‪/‬שחרר התקני אבטחה כלשהם שמונעים פתיחה של המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר מהמחשב את כל המדיה הנשלפת‪ ,‬כגון תקליטורים או כונני ‪.USB flash‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל ונתק את ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬ללא תלות במצב ההפעלה‪ ,‬תמיד קיים מתח בלוח המערכת כל עוד המערכת מחוברת לשקע ‪ AC‬פעיל‪ .‬עליך‬
‫לנתק את כבל המתח כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים של המחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסר את לוח הגישה מהמחשב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫בדגמי מחשב מסוימים‪ ,‬ייתכן שיהיה צורך להסיר רכיב פנימי כדי לגשת לסוללה‪.‬‬
‫בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת‪ ,‬פעל בהתאם להוראות הבאות להחלפת הסוללה‪.‬‬
‫סוג ‪1‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪45‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס את הסוללה החלופית למקומה‪ ,‬כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה‪ .‬תפס הסוללה יחזק אוטומטית את‬
‫הסוללה במקומה‪.‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫כדי לשחרר את הסוללה מהתא‪ ,‬לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה‪ .‬כשהסוללה תתרומם‪ ,‬הוצא‬
‫אותה החוצה (‪).1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כדי להכניס סוללה חדשה‪ ,‬החלק קצה אחד של הסוללה החלופית מתחת לדופן התא‪ ,‬כשצדה החיובי של הסוללה‬
‫פונה כלפי מעלה‪ .‬דחוף את הקצה השני כלפי מטה‪ ,‬עד שהתפס ייסגר על‪-‬גבי הקצה השני של הסוללה (‪).2‬‬
‫סוג ‪3‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫משוך לאחור את התפס (‪) 1‬שמחזיק את הסוללה במקומה‪ ,‬והסר את הסוללה (‪).2‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר החלפת הסוללה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים להשלמת התהליך‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫חבר מחדש את כבל המתח וכל התקן חיצוני אחר והפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ .10‬הגדר מחדש את התאריך והשעה‪ ,‬את הסיסמאות ואת כל הגדרות המחשב המיוחדות באמצעות ‪Computer Setup‬‬
‫(הגדרות המחשב‪).‬‬
‫‪ .11‬נעל התקני אבטחה ששוחררו כאשר לוח הגישה של המחשב הוסר‪.‬‬
‫נספח א החלפת סוללה‬
‫‪47‬‬
‫ב‬
‫פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים לחשמל‬
‫סטטי‪ .‬נזק מסוג זה עלול לקצר את אורך חיי ההתקן‪.‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫כדי למנוע נזק מחשמל סטטי‪ ,‬הקפד על אמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫כדי להימנע מנגיעה במוצרים‪ ,‬השתמש באריזות נגד חשמל סטטי להעברה ואחסון של המוצרים‪.‬‬
‫●‬
‫שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות שלהם עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי‪.‬‬
‫●‬
‫הנח את הרכיבים על‪-‬גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים או במעגלים חשמליים‪.‬‬
‫●‬
‫הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪.‬‬
‫שיטות הארקה‬
‫קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה‪ .‬השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי‪,‬‬
‫או בעת התקנה של רכיבים אלה‪:‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או למארז המחשב‪ .‬רצועות יד הן‬
‫רצועות גמישות בעלות התנגדות של ‪ 1 megohm ±10%‬לפחות בתוך מוליכי ההארקה‪ .‬כדי לספק הארקה נאותה‪ ,‬הדק‬
‫את הרצועה לעור היד‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש ברצועות עקב‪ ,‬ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה‪ .‬חבוש את הרצועות על שתי‬
‫הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על‪-‬גבי שטיחי רצפה מפזרים‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית‪.‬‬
‫●‬
‫השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם מאפייני פיזור חשמל סטטי‪.‬‬
‫אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪48‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות חשמל סטטי‪ ,‬פנה למפיץ‪ ,‬משווק או ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי‬
‫ג‬
‫הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה‬
‫למשלוח‬
‫הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי‬
‫פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג‪:‬‬
‫●‬
‫הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים‪ ,‬מאור שמש ישיר וממצבי חום וקור קיצוניים‪.‬‬
‫●‬
‫הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר‪ .‬השאר מרווח של כ‪ 10-‬ס"מ בכל צידי המחשב הכוללים פתחי‬
‫אוורור ומעל לצג‪ ,‬כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תגביל את אוורור המחשב על‪-‬ידי חסימת פתחי האוורור שלו‪ .‬אל תניח את המקלדת כשרגליה פונות כלפי‬
‫מטה‪ ,‬בצמוד לחזית יחידת המחשב‪ ,‬מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תפעיל את המחשב כשלוח הגישה או אחד מהמכסים של חריץ כרטיס ההרחבה אינם במקומם‪.‬‬
‫●‬
‫אל תניח מחשב על מחשב‪ ,‬ואל תניח מחשבים קרוב מדי זה לזה כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של המחשבים‬
‫הסמוכים‪.‬‬
‫●‬
‫אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד‪ ,‬המארז צריך לכלול פתחי אוורור‪ ,‬ואותן הנחיות תפעול המפורטות לעיל עדיין‬
‫חלות‪.‬‬
‫●‬
‫הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת‪.‬‬
‫●‬
‫לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם‪.‬‬
‫●‬
‫התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת‪ ,‬לרבות מצבי שינה‪.‬‬
‫●‬
‫כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫◦‬
‫נגב את החלק החיצוני של המחשב באמצעות מטלית רכה ולחה‪ ,‬בהתאם לצורך‪ .‬שימוש בחומרי ניקוי עלול להזיק‬
‫לצבע או לגימור של המחשב‪.‬‬
‫◦‬
‫נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל צידי המחשב‪ .‬סיבים‪ ,‬אבק וחומרים זרים אחרים עלולים לחסום את פתחי‬
‫האוורור ולהגביל את זרימת האוויר‪.‬‬
‫נספח ג הנחיות לתפעול המחשב‪ ,‬טיפול שגרתי והכנה למשלוח‬
‫‪49‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי‬
‫הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלה או ניקוי של הכונן האופטי‪.‬‬
‫תפעול‬
‫●‬
‫הימנע מהזזת הכונן בזמן שהוא פועל‪ .‬הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים‪ .‬שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה‪ .‬אם‬
‫הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל‪ ,‬המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח‪ .‬אם תפעיל את היחידה‬
‫מיד‪ ,‬ייתכנו בעיות במהלך הקריאה‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות‪ ,‬רעידות מכניות או אור שמש ישיר‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫בטיחות‬
‫●‬
‫נקה את הלוח ואת הבקרים באמצעות מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה‪ .‬לעולם אל‬
‫תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם‪ ,‬כגון אלכוהול או בנזן‪ ,‬העלולים להזיק לגימור‪.‬‬
‫אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או אם נשפך לתוכו נוזל‪ ,‬נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה אצל‬
‫ספק שירות מורשה של ‪.HP‬‬
‫הכנה למשלוח‬
‫פעל בהתאם להמלצות הבאות בעת הכנת המחשב למשלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫צור גיבוי לקבצים שבכונן הקשיח על‪-‬גבי תקליטורי ‪( PD‬תקליטורים לכתיבה חוזרת ‪),‬קלטות גיבוי‪ ,‬תקליטורי ‪ CD‬או כונני‬
‫‪ .USB flash‬ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסר ואחסן את כל המדיה הנשלפת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נתק את כבל המתח משקע החשמל‪ ,‬ונתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפני שילוח המחשב‪ ,‬ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב בחריצי הלוחות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪50‬‬
‫ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים באריזות המקוריות שלהם או באריזות דומות‪ ,‬הכוללות חומר אריזה‬
‫בכמות מספקת כדי להגן על הרכיבים‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לכונן אופטי‬
‫ד‬
‫נגישות‬
‫‪ HP‬מעצבת‪ ,‬מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שכל אדם יכול להשתמש בהם‪ ,‬לרבות אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬בין אם באופן‬
‫עצמאי או עם התקני עזר מתאימים‪.‬‬
‫נספח ד נגישות‬
‫‪51‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות עזר במערכת ההפעלה וניתן גם להגדיר את תצורתם כך שיתפקדו בטכנולוגיות‬
‫עזר נוספות‪ .‬השתמש ביכולת החיפוש של ההתקן כדי לאתר מידע נוסף על אודות יכולות עזר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬למידע נוסף על אודות מוצר מסוים של טכנולוגיית עזר‪ ,‬פנה לשירות הלקוחות של המוצר‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫טכנולוגיות עזר נתמכות‬
‫פנייה לתמיכה‬
‫אנו מעוניינים לשפר בעקביות את הנגישות עבור כל המוצרים שלנו ומקבלים בברכה משוב מלקוחותינו‪ .‬אם יש בעיה במוצר‪,‬‬
‫או אם ברצונך לספר לנו כיצד נעזרת ביכולות הנגישות‪ ,‬אנא פנה אלינו בטלפון ‪), 888( 259-5707‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות‬
‫‪ 06:00‬עד ‪( 21:00‬שעון ההרים ‪).‬אדם חרש או מי שסובל מליקויי שמיעה ומשתמש בציוד ‪ ,TRS/VRS/WebCapTel‬מוזמנים‬
‫לפנות אלינו לקבלת תמיכה טכנית או בשאלות בנושאי נגישות בטלפון ‪), 877( 656-7058‬בימים ב' עד ו'‪ ,‬בין השעות ‪06:00‬‬
‫עד ‪( 21:00‬שעון ההרים‪).‬‬
‫הערה‪ :‬התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד‪.‬‬
‫נספח ד נגישות‬
‫‪53‬‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אבטחה‬
‫כבל נעילה ‪38‬‬
‫לוח הקדמי ‪43‬‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪39‬‬
‫מנעול תלוי ‪39‬‬
‫מפרטים‬
‫שקע ‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫ח‬
‫חשמל סטטי‪ ,‬מניעת נזק‬
‫‪48‬‬
‫כ‬
‫כונן אופטי‬
‫אמצעי זהירות ‪50‬‬
‫הסרה ‪22‬‬
‫התקנה ‪23‬‬
‫ניקוי ‪50‬‬
‫כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫הסרה ‪33‬‬
‫התקנה ‪35‬‬
‫כוננים‬
‫התקנה ‪21‬‬
‫חיבורי כבלים ‪21‬‬
‫מיקומים ‪19‬‬
‫כונן קשיח (‪ 3.5‬אינץ)'‬
‫הסרה ‪28 ,25‬‬
‫התקנה ‪30 ,25‬‬
‫כרטיס הרחבה‬
‫הסרה ‪16‬‬
‫הרכבה ‪16‬‬
‫ה‬
‫החלפת סוללה ‪45‬‬
‫הכנה למשלוח ‪50‬‬
‫המרת ‪11 tower‬‬
‫הנחיות התקנה ‪5‬‬
‫הנחיות לאוורור ‪49‬‬
‫הנחיות לתפעול המחשב ‪49‬‬
‫הסרה‬
‫כונן אופטי דק ‪22‬‬
‫כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' ‪33‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪16‬‬
‫לוח עיוור ‪9‬‬
‫לוח קדמי ‪8‬‬
‫סוללה ‪45‬‬
‫תא דיסק קשיח משני ‪ 3.5‬אינץ' ‪28‬‬
‫תא דיסק קשיח ראשי ‪ 3.5‬אינץ' ‪25‬‬
‫הסרת‬
‫לוח הגישה של המחשב ‪6‬‬
‫התקנה‬
‫זיכרון ‪13‬‬
‫כבלי כונן ‪21‬‬
‫כונן אופטי דק ‪23‬‬
‫כונן דיסק ‪ 2.5‬אינץ' ‪35‬‬
‫כרטיס הרחבה ‪16‬‬
‫סוללה ‪45‬‬
‫תא דיסק קשיח משני ‪ 3.5‬אינץ' ‪30‬‬
‫תא דיסק קשיח ראשי ‪ 3.5‬אינץ' ‪25‬‬
‫ל‬
‫לוח הגישה‬
‫הסרה ‪6‬‬
‫הרכבה ‪7‬‬
‫לוח קדמי‬
‫אבטחה ‪43‬‬
‫הסרה ‪8‬‬
‫הסרת לוח עיוור‬
‫הרכבה ‪10‬‬
‫ז‬
‫זיכרון‬
‫התקנה‬
‫מ‬
‫מחברי לוח המערכת ‪11‬‬
‫מיקום המספר הסידורי ‪4‬‬
‫‪54‬‬
‫אינדקס‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫מיקום מספר זיהוי המוצר‬
‫מנעול‬
‫לוח הקדמי ‪43‬‬
‫מנעול תלוי ‪39‬‬
‫מנעולים‬
‫מנעול אבטחה למחשב עסקי של ‪HP‬‬
‫‪39‬‬
‫נ‬
‫נגישות ‪51‬‬
‫נעילה‬
‫כבל נעילה ‪38‬‬
‫ר‬
‫רכיבי הלוח האחורי ‪3‬‬
‫רכיבי הלוח הקדמי ‪2‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .DIMMs‬ראה זיכרון‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising