HP | ProDesk 490 G3 Base Model Microtower PC | HP ProDesk 490 G3 Microtower PC

HP ProDesk 490 G3 Microtower PC
Ръководство за справки по хардуера
Бизнес компютър HP ProDesk 490 G3 MT
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Microsoft и Windows са регистрирани
търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
страни.
Информацията, съдържаща се тук, подлежи
на промяна без предизвестие. Единствените
гаранции за продуктите и услугите на HP са
изложени в бюлетините за пряка гаранция,
придружаващи въпросните продукти или
услуги. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като даване
на допълнителна гаранция. HP не носи
отговорност за технически или редакционни
грешки или пропуски в настоящия текст.
Първо издание: юли 2015 г.
Номенклатурен номер на документа:
830226-261
Декларация за продукта
Условия, свързани със софтуера
Това ръководство описва функции, които са
общи за повечето модели. Някои функции
може да не са налични за вашия компютър.
С инсталирането, копирането, изтеглянето
или използването по друг начин на който и да
било софтуерен продукт, предварително
инсталиран на този компютър, вие се
съгласявате да спазвате условията на
лицензионното споразумение за крайния
потребител (EULA) на НР. Ако не приемете
тези лицензионни условия, единственото
обезщетение е да върнете целия неизползван
продукт (хардуер и софтуер) в рамките на 14
дни, за да получите възстановяване на
сумата, което подлежи на правилата за
възстановяване на сумата от мястото на
покупката.
Не всички функции са достъпни във всички
издания на Windows 8. Този компютър може
да изисква надстроен и/или закупен отделно
хардуер, драйвери и/или софтуер, за да се
възползвате напълно от функционалността на
Windows 8. Вж. http://www.microsoft.com за
подробности.
Този компютър може да изисква
актуализация и/или отделно закупен хардуер
и/или DVD устройство за инсталиране на
софтуера Windows 7 и използване на
пълнител възможности на Windows 7. Вж.
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 за
подробности.
За по-подробна информация или за заявяване
на пълното възстановяване на сумата,
платена за компютъра, ви молим да се
обърнете към локалната търговска точка
(продавача).
Информация за настоящето издание
Това ръководство предоставя основна информация за надстройка на бизнес компютри HP ProDesk.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на
инструкциите може да причини наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ: Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може
да причини повреда на оборудването или загуба на информация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Обозначеният по този начин текст предоставя важна допълнителна информация.
iii
iv
Информация за настоящето издание
Съдържание
1 Характеристики на продукта ...................................................................................................................... 1
Стандартни конфигурационни характеристики ................................................................................................ 1
Компоненти на лицевия панел ............................................................................................................................ 2
Компоненти на задния панел ............................................................................................................................... 3
Местоположение на серийния номер ................................................................................................................. 3
2 Надграждане на хардуера ............................................................................................................................ 5
Функции, свързани с обслужването ................................................................................................................... 5
Бележки за внимание и предупреждения ........................................................................................................... 5
Демонтиране на панела за достъп до компютъра .............................................................................................. 6
Смяна на панела за достъп до компютъра .......................................................................................................... 7
Демонтиране на лицевия панел ........................................................................................................................... 8
Премахване на празен панел за оптично устройство ........................................................................................ 9
Смяна на лицевия панел .................................................................................................................................... 10
Конектори на системната платка ...................................................................................................................... 10
Монтиране на допълнителна памет .................................................................................................................. 12
DIMM модули .................................................................................................................................... 12
DDR4-SDRAM DIMM модули ............................................................................................................. 12
Разпределение на DIMM модулите в гнездата ................................................................................ 13
Инсталиране на DIMM модули ......................................................................................................... 13
Демонтиране или монтиране на платка за разширение .................................................................................. 15
Разположение на устройствата ......................................................................................................................... 20
Премахване и инсталиране на дискови устройства ......................................................................................... 21
Демонтиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство .................................................... 22
Монтиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство ....................................................... 24
Демонтиране на 3,5-инчов твърд диск ........................................................................................... 26
Монтиране на вътрешен 3,5-инчов твърд диск ............................................................................. 27
Демонтиране на 2,5-инчов твърд диск ........................................................................................... 28
Монтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск ............................................................................. 29
Монтиране на ключалка против кражба .......................................................................................................... 30
Фиксатор за кабела .......................................................................................................................... 30
Катинарче ......................................................................................................................................... 31
Защитно заключване за бизнес компютри на HP V2 ..................................................................... 31
Приложение а Смяна на батерията ............................................................................................................... 36
v
Приложение б Електростатично разреждане ................................................................................................ 39
Предотвратяване на повреда от статично електричество ............................................................................... 39
Начини за заземяване ......................................................................................................................................... 39
Приложение в Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за транспортиране ................ 40
Указания за работа с компютъра и редовна грижа .......................................................................................... 40
Предпазни мерки за оптичното устройство ..................................................................................................... 41
Работа ................................................................................................................................................ 41
Почистване ....................................................................................................................................... 41
Безопасност ...................................................................................................................................... 41
Подготовка за транспортиране ......................................................................................................................... 41
Приложение г Достъпност ............................................................................................................................ 42
Поддържани помощни технологии .................................................................................................................. 42
Свързване с отдела за поддръжка ..................................................................................................................... 42
Азбучен указател .......................................................................................................................................... 43
vi
1
Характеристики на продукта
Стандартни конфигурационни характеристики
Характеристиките се различават според модела. За помощ при поддръжка и за да научите повече за
хардуера и софтуера, инсталиран на вашия модел компютър, стартирайте помощната програма HP
Support Assistant.
Стандартни конфигурационни характеристики
1
Компоненти на лицевия панел
Конфигурацията на устройствата може да се различава според модела. Някои модели имат капаче върху
отделението за оптичното устройство.
1
Тънко оптично устройство (допълнително)
5
Индикатор за активност на твърдия диск
2
Двупозиционен бутон за захранване
6
USB 3.0 портове (сини)
3
Съединител за микрофон
7
Съединител за слушалки
4
Четец за SD карти (незадължително)
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът за захранване обикновено свети в бяло, когато има захранване. Ако мига в червено, има
проблем с компютъра и той показва код за диагностика. За да изтълкувате кода, вижте Ръководството за поддръжка и
техническо обслужване.
2
Глава 1 Характеристики на продукта
Компоненти на задния панел
1
Съединител за звуков вход (син)
7
Изходен съединител за аудиоустройства
със собствено захранване (зелен)
2
USB 3.0 портове (сини)
8
USB 3.0 портове (сини)
3
Мрежов съединител RJ-45
9
USB 2.0 портове със събуждане от
функция S4/S5 (черни)
4
Сериен съединител
10
DisplayPort конектор за монитор
5
Извод за мишка PS/2 (зелен)
11
Съединител за монитор VGA
6
Съединител за захранващия кабел
12
Съединител за клавиатура PS/2 (лилав)
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителен втори DisplayPort, допълнителен втори сериен порт и допълнителен паралелен порт
можете да получите от HP и може да са включени във вашия модел.
Ако използвате USB клавиатура, HP препоръчва да свържете клавиатурата към някой от USB 2.0 портовете със събуждане
от функция S4/S5. Събуждането от функция S4/S5 се поддържа и от PS/2 конектори, ако е активирано в BIOS F10 Setup.
Когато е инсталирана графична карта в един от слотовете на системната платка, видео конекторите на графичната карта и
на вградената видео карта в системната платка могат да се ползват едновременно. Въпреки това, за такава конфигурация,
само дисплей, свързан с дискретната графична карта, ще показва POST съобщения.
Графиките на системната платка могат да се деактивират чрез промяна на настройките в Computer Setup.
Местоположение на серийния номер
Всеки компютър има уникален сериен номер и продуктов идентификатор, които се намират от външната
страна на компютъра. Пазете тези номера, защото може да ви потрябват, когато имате нужда да се
обърнете за помощ към отдела за обслужване на клиенти.
Компоненти на задния панел
3
4
Глава 1 Характеристики на продукта
2
Надграждане на хардуера
Функции, свързани с обслужването
Този компютър има функции, които улесняват надстройката и сервизното му обслужване. За много от
инсталационните процедури, описани в тази глава, е необходима отвертка тип Torx T15 или плоска
отвертка.
Бележки за внимание и предупреждения
Преди да извършите надграждане, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции, бележки за
внимание и предупреждение в това ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
пожар:
За да намалите риска от нараняване от токов удар, горещи повърхности или
Извадете захранващия кабел от контакта и оставете вътрешните системни компоненти да се охладят,
преди да ги докосвате.
Не включвайте телекомуникационни или телефонни съединители в гнездата на мрежовите контролери.
Не деактивирайте заземяващия щифт на захранващия кабел. Заземяващият щифт има важна предпазна
функция.
Включете захранващия кабел в заземен контакт, който се намира на леснодостъпно място.
За да намалите риска от сериозни наранявания, прочетете Safety & Comfort Guide (Ръководството за
безопасна и удобна работа). В него се описва каква трябва да бъде правилната конфигурация на работната
станция, нейните настройки, позата на тялото, здравословните и работните навици на работещите с
компютри и също така предоставя важна информация за електрическата и механичната безопасност. Това
ръководство се намира в Интернет на http://www.hp.com/ergo.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Активни и движещи се части във вътрешността.
Изключете захранването на оборудването, преди да отстраните корпуса.
Подменете и обезопасете корпуса, преди да включите оборудването отново.
ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електрическите компоненти на компютъра
и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от
статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За още информация вижте
Електростатично разреждане на страница 39.
Когато компютърът е включен към променливотоково захранване, системната платка винаги е под
напрежение. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
Функции, свързани с обслужването
5
Демонтиране на панела за достъп до компютъра
За да получите достъп до вътрешните компоненти, трябва да свалите панела за достъп:
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Изключете захранващия кабел от контакта и разкачете външните устройства.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато системата е включена в активен електрически
контакт. Трябва да изключите захранващия кабел, за да предотвратите повреждане на вътрешните
компоненти на компютъра.
5.
6
Развийте специалния винт в задната част на компютъра (1) и след това плъзнете панела назад (2) и го
извадете от компютъра (3).
Глава 2 Надграждане на хардуера
Смяна на панела за достъп до компютъра
Поставете панела върху компютъра (1), след това го плъзнете напред (2) и затегнете специалния винт (3),
за да фиксирате панела на място.
Смяна на панела за достъп до компютъра
7
Демонтиране на лицевия панел
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
8
5.
Извадете панела за достъп на компютъра.
6.
Повдигнете трите странични езичета на панела (1) и със завъртане свалете панела от шасито (2).
Глава 2 Надграждане на хардуера
Премахване на празен панел за оптично устройство
При някои модели имат празен панел, покриващ отделението за тънко оптично устройство. Премахнете
празния панел преди да инсталирате оптично устройство. За да демонтирате празния панел:
1.
Свалете панела за достъп до компютъра и лицевия панел.
2.
За да демонтирате празния панел, натиснете нагоре долния палец и натиснете надолу горния палец,
разположени отстрани на празния панел (1) и със завъртане го отделете от предната част на панела
(2).
Премахване на празен панел за оптично устройство
9
Смяна на лицевия панел
Вмъкнете трите езичета на долния край на панела в правоъгълните отвори на шасито (1) и след това
завъртете горния край на панела към шасито (2), докато щракне на място.
Конектори на системната платка
Вижте следната илюстрация и таблица, за да разпознаете съединителите на системната платка за вашия
модел.
10
№
Конектор на системната
платка
Етикет на системната
платка
Цвят
Компонент
1
PCI Express x16 понижен до x4
X4PCIEXP
бял
Платка за разширение
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
черен
Платка за разширение
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
черен
Платка за разширение
Глава 2 Надграждане на хардуера
№
Конектор на системната
платка
Етикет на системната
платка
Цвят
Компонент
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
черен
Платка за разширение
5
DisplayPort
DISPLAY
бял
Карта за разширение DisplayPort
6
DIMM4 (Канал A)
DIMM4
бял
Модул с памет
7
DIMM3 (Канал A)
DIMM3
черен
Модул с памет
8
DIMM2 (Канал B)
DIMM2
бял
Модул с памет
9
DIMM1 (Канал B)
DIMM1
черен
Модул с памет
10
Батерия
BAT
черен
Батерия
11
SATA 3.0
SATA1
светлосин
Всяко SATA устройство, различно от
основния твърд диск
12
SATA 3.0
SATA2
светлосин
Всяко SATA устройство, различно от
основния твърд диск
13
SATA 3.0
SATA0
тъмносин
Основен твърд диск
Конектори на системната платка
11
Монтиране на допълнителна памет
Компютърът е оборудван с двустранни модули (DIMM) синхронна динамична памет с произволен достъп и
удвоена скорост на предаване на данни, тип 4 (DDR4-SDRAM).
DIMM модули
В гнездата за памет на дънната платка могат да се поставят до четири стандартни DIMM модула. В тези
гнезда за памет предварително е инсталиран поне по един DIMM модул. За да постигнете максималния
обем поддържана памет, можете да запълните дънната платка с до 64 GB памет, конфигурирана във
високопроизводителен двуканален режим.
DDR4-SDRAM DIMM модули
За правилната работа на системата, DIMM модулите трябва да са:
●
стандартни с 288 крачета
●
небуферирани, без ECC, съвместими с PC4-17000 DDR4-2133 MHz
●
1,2-волтови DIMM модули тип DDR4-SDRAM
DIMM модулите също така трябва:
●
да поддържат закъснение на CAS 15 DDR4 2133 MHz (синхронизация 15-15-15)
●
да съдържат задължителната информация JEDEC SPD
Освен това компютърът поддържа:
●
памет от тип 512-Mbit, 1-Gbit и 2-Gbit, без ECC
●
едностранни и двустранни DIMM модули
●
DIMM модули с устройства, поддържащи DDR устройства с конструкция x8 и x16; DIMM модули от
тип SDRAM с конструкция x4 не се поддържат
ЗАБЕЛЕЖКА: Системата няма да работи правилно, ако инсталирате неподдържани DIMM модули.
12
Глава 2 Надграждане на хардуера
Разпределение на DIMM модулите в гнездата
На дънната платка има четири гнезда за DIMM модули, по две гнезда на канал. Цоклите са обозначени
DIMM1, DIMM2, DIMM3 и DIMM4. Гнездата DIMM1 и DIMM2 работят в канал В. Гнездата DIMM3 и DIMM4
работят в канал А.
В зависимост от това как са инсталирани DIMM модулите, паметта на системата автоматично ще работи в
едноканален режим, в двуканален режим или в „гъвкав“ режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигурации с единичен канал и небалансирана двуканална памет могат да доведат
до влошена графична производителност.
●
Ако DIMM модулите са поставени само в един канал, системата ще работи в едноканален режим.
●
Системата ще работи в по-производителния двуканален режим, ако общият капацитет на паметта на
DIMM модулите в канал A е равен на този на DIMM модулите в канал B. Технологията и ширината на
самите платки обаче може да са различни според каналите. Ако в канал A, например, има два DIMM
модула от по 1 GB, а в канал B има един DIMM модул от 2 GB, системата ще работи в двуканален
режим.
●
Системата ще работи в „гъвкав“ режим, ако общата памет на DIMM модулите в канал A не е равна на
общата памет на DIMM модулите в канал B. В „гъвкав“ режим каналът с най-малко памет определя
общия обем на паметта, зададена като двуканална, а останалата част се задава като едноканална. За
да се постигне оптимална скорост, каналите трябва да се балансират така, че най-големият обем
памет да се разпредели между двата канала. Ако в един канал има повече памет от другия, поголямата памет трябва да се постави в Канал A. Например, ако поставяте в цоклите един 2-GB DIMM
модул и три 1-GB DIMM модула, в Канал A трябва да се постави 2-GB DIMM модул и един 1-GB DIMM
модул, а в Канал B трябва да се поставят другите два 1-GB DIMM модула. При тази конфигурация 4 GB
ще работят двуканално, а 1 GB – едноканално.
●
Максималната работна скорост се определя от най-бавния DIMM модул в системата, независимо от
режима.
Инсталиране на DIMM модули
ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването
да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във
включено или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е
включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под
напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка.
Гнездата за модулите памет имат позлатени метални контакти. При надстройката на памет е важно да се
използват модули памет с позлатени контакти за предотвратяване на корозия и/или окисляване в резултат
на контакта между несъвместими един с друг метали.
Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителните
платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество,
като докоснете за кратко заземен метален обект. За още информация вижте Електростатично разреждане
на страница 39.
При работата с модул памет внимавайте да не докоснете контактите му. В този случай може да повредите
модула.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
Монтиране на допълнителна памет
13
ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди
захранването да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали
компютърът е във включено или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение,
докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на
модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или
системната платка.
5.
Извадете панела за достъп на компютъра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности,
оставете вътрешните компоненти да се охладят, преди да ги пипате.
6.
Отворете и двата фиксатора отстрани на цокъла за памет (1) и поставете модула памет в цокъла (2).
ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на самия
модул трябва да съвпадне с този на гнездото.
Поставете черните DIMM гнезда преди белите DIMM гнезда.
За максимална производителност поставете модулите така, че капацитетът на паметта да се
разпредели възможно най-равномерно между канал А и канал B. За повече информация вижте
Разпределение на DIMM модулите в гнездата на страница 13.
7.
Натиснете модула надолу в гнездото, докато щракне на място. Уверете се, че фиксаторите отстрани
са затворени (3).
8.
Повторете стъпки 6 и 7, за да инсталирате още модули.
9.
Затворете панела за достъп до компютъра.
10. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
11. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за
достъп на компютъра.
При следващото включване на компютъра допълнителната памет автоматично ще се открие.
14
Глава 2 Надграждане на хардуера
Демонтиране или монтиране на платка за разширение
Компютърът разполага с две гнезда за разширение PCI Express x1, едно гнездо за разширение PCI Express
x16 и едно гнездо за разширение PCI Express x16, което е понижено до гнезда x4.
ЗАБЕЛЕЖКА: В гнездото PCI Express х16 можете да инсталирате карта за разширение PCI Express x1,
x8 или x16.
За конфигурации с двойни графични карти, първата (основната) карта трябва да бъде инсталирана в
гнездо PCI Express x16, което НЕ Е понижено до x4.
За да извадите, замените или добавите платка за разширение:
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Извадете панела за достъп на компютъра.
6.
Отстранете винта, който фиксира ключа на картата за разширение (1), след това плъзнете ключа
нагоре (2) и го издърпайте от задната страна на шасито (3).
7.
Открийте подходящия празен цокъл за разширение върху системната платка и съответния му слот за
разширение в задната част на шасито.
8.
Преди поставянето на платка за разширение извадете предпазителя от слота за разширение или
платката, ако има такава.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите инсталирана платка за разширение, изключете всички свързани
към нея кабели.
Демонтиране или монтиране на платка за разширение
15
16
а.
Ако монтирате платка за разширение в свободно гнездо, трябва да плъзнете един от капаците
на слота за разширение нагоре и навън от шасито или да използвате плоска отвертка, за да
отделите един от металните щитове на задния панел, който покрива слота за разширение.
Уверете се, че сте премахнали съответния щит за платката за разширение, която монтирате.
б.
Ако демонтирате платка PCI Express x1, хванете я от двете страни и внимателно я раздвижете,
докато контактните изводи се освободят от гнездото. Издърпайте платката право нагоре (1),
после извън шасито (2), за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други
компоненти.
Глава 2 Надграждане на хардуера
в.
9.
Ако изваждате платка PCI Express x16, дръпнете лоста за задържане на задната страна на
гнездото за разширение, като го отдалечите от платката. Внимателно раздвижете платката,
докато контактните изводи се освободят от гнездото. Издърпайте платката право нагоре, после
извън шасито, за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти.
Съхранявайте извадената платка в антистатичната опаковка.
10. Ако няма да инсталирате нова платка за разширение, поставете предпазител в слота за разширение,
за да го затворите.
ВНИМАНИЕ: След като извадите платката за разширение, трябва да поставите на нейно място
нова карта или капаче на слота за разширение, за да осигурите изправно охлаждане на вътрешните
компоненти по време на работа.
Демонтиране или монтиране на платка за разширение
17
11. За да монтирате нова платка за разширение, дръжте я точно над слота за разширение на системната
платка, след това я преместете към задната част на шасито (1), така че долната част на скобата на
самата платка да се плъзне в малкия слот на шасито. Натиснете платката надолу в слота за
разширение на дънната платка (2).
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато монтирате карта за разширение, натиснете я добре надолу, така че целият
конектор да легне правилно в гнездото за картата за разширение.
12. Натиснете ключалката на платката за разширение към задната част на шасито (1) и я плъзнете
надолу (2), така че палците в задната част на ключалката да се плъзнат в жлебовете на шасито, после
поставете винта, който фиксира ключалката (3).
13. Свържете външните кабели с инсталираната платка, ако има такива. Свържете вътрешните кабели
към системната платка, ако има такива.
14. Затворете панела за достъп до компютъра.
15. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
18
Глава 2 Надграждане на хардуера
16. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за
достъп.
17. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра.
Демонтиране или монтиране на платка за разширение
19
Разположение на устройствата
1
Отделение за 9,5-милиметрово тънко оптично устройство
2
3,5-инчово вътрешно гнездо за твърд диск
3
2,5-инчово вътрешно гнездо за твърд диск
4
3,5-инчово вътрешно гнездо за твърд диск
ЗАБЕЛЕЖКА:
Конфигурацията на устройствата на компютъра може да се различава от показаната по-горе.
ЗАБЕЛЕЖКА:
и двете.
В горното отделение за твърд диск може да има 3,5-инчов твърд диск или 2,5-инчов твърд диск, но не
За да проверите типа и размера на инсталираните на компютъра запаметяващи устройства, изпълнете
Computer Setup (Настройка на компютъра).
20
Глава 2 Надграждане на хардуера
Премахване и инсталиране на дискови устройства
Когато монтирате допълнителни устройства, следвайте тези указания:
●
Основния Сериен ATA (SATA) твърд диск трябва да се свърже с тъмносиния основен SATA конектор
на дънната платка, обозначен като SATA0.
●
Свържете допълнителните твърди дискове и оптичните устройства към един от светлосините SATA
конектори на дънната платка (означени като SATA1 и SATA2).
●
HP предоставя четири допълнителни монтажни винта 6-32 за твърд диск на предната страна на
шасито зад панела (1). Монтажните винтове 6-32 са необходими за 3,5-инчови и 2,5-инчови твърди
дискове, монтирани в отделенията за твърд диск. Ако сменяте устройство, демонтирайте
монтажните винтове от старото устройство и ги монтирайте на новото устройство.
ВНИМАНИЕ: За да предотвратите загуба на информация и повреда на компютъра или устройството:
Ако поставяте или изваждате дадено устройство, изключете изцяло операционната система и компютъра
и извадете захранващия кабел от контакта. Не вадете устройството, докато компютърът е включен или е в
режим на готовност.
Преди да боравите с устройство, се уверете, че сте се разредили от статично електричество. Избягвайте
допир до съединителите, докато държите устройството. За още информация за предотвратяване на
повреди от статично електричество вижте Електростатично разреждане на страница 39.
При боравене с устройството бъдете внимателни и не го изпускайте.
Не използвайте прекомерна сила при поставянето на устройство.
Избягвайте достъпа на течности до твърдия диск, излагането му на прекомерна температура или в близост
до изделия с магнитни полета, например монитори или високоговорители.
Ако устройството трябва да се изпрати по пощата, поставете го в специална мехуреста торбичка или
друга защитна опаковка и го надпишете "Чупливо: Да се борави внимателно".
Премахване и инсталиране на дискови устройства
21
Демонтиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Извадете панела за достъп до компютъра.
6.
Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част на оптичното устройство.
ВНИМАНИЕ: Когато изваждате кабелите, издърпвайте накрайника или куплунга, но не самия
кабел, за да не го повредите.
22
Глава 2 Надграждане на хардуера
7.
Натиснете навътре зеления ключ за освобождаване, разположен в задната дясна част на
устройството (1) и извадете устройството от отделението за дисково устройство (2).
Премахване и инсталиране на дискови устройства
23
Монтиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
24
5.
Извадете панела за достъп на компютъра.
6.
Ако монтирате тънко оптично устройство в отделение, покрито с празен панел, отстранете лицевия
панел и след това отстранете празния панел. За допълнителна информация вж. Премахване на празен
панел за оптично устройство на страница 9.
7.
Следвайте инструкциите за демонтиране на оптичното устройство, ако има монтирано такова.
Вижте Демонтиране на 9,5-милиметрово тънко оптично устройство на страница 22.
8.
Изравнете малкия щифт на ключа за освобождаване с малката дупчица отстрани на устройството и
натиснете силно ключа в устройството.
Глава 2 Надграждане на хардуера
9.
Плъзнете оптичното устройство през лицевия панел (1) докрай в отделението, така че зеления ключ
да се фиксира към рамката на шасито (2).
10. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на оптичното устройство.
11. Ако монтирате ново устройство, свържете другия край на кабела за данни към един от светлосините
SATA конектори на дънната платка (обозначени със SATA1 и SATA2).
12. Поставете отново лицевия панел, ако е бил демонтиран.
13. Сменете панела за достъп до компютъра.
14. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
15. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за
достъп на компютъра.
Премахване и инсталиране на дискови устройства
25
Демонтиране на 3,5-инчов твърд диск
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите стария твърд диск, трябва да направите резервно копие на данните
от него, за да можете да ги прехвърлите на новия твърд диск.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
26
5.
Извадете панела за достъп на компютъра.
6.
Изключете кабела за данни (1) и захранващия кабел (2) от задната част на твърдия диск, след това
отстранете четирите монтажни винта 6-32 (3) и плъзнете устройството извън отделението (4).
Глава 2 Надграждане на хардуера
Монтиране на вътрешен 3,5-инчов твърд диск
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Извадете панела за достъп до компютъра.
6.
Плъзнете дисковото устройство в отделението за устройството (1) и поставете четирите монтажни
винта 6-32 (2), за да фиксирате устройството на място. Свържете кабела за данни (3) и захранващия
кабел (4) към задната част на твърдия диск.
ЗАБЕЛЕЖКА: HP предоставя четири допълнителни монтажни винта 6-32 на предната страна на
шасито зад панела. Вижте Премахване и инсталиране на дискови устройства на страница 21 за
илюстрация на местоположението на допълнителните монтажни винтове. Когато сменяте твърд
диск, използвайте четирите монтажни винта 6-32, демонтирани от старото дисково устройство, за да
монтирате новото.
7.
Ако инсталирате нов твърд диск, свържете противоположния край на кабела за данни към
съответния съединител на дънната платка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да свържете кабела за данни за основния твърд диск към тъмносиния
конектор, обозначен със SATA0, за да се избегнат проблеми с работата на твърдия диск. Ако добавяте
втори твърд диск, свържете кабела за данни към един от светлосините SATA конектори.
8.
Сменете панела за достъп до компютъра.
9.
Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
10. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за
достъп на компютъра.
Премахване и инсталиране на дискови устройства
27
Демонтиране на 2,5-инчов твърд диск
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите стария твърд диск, трябва да направите резервно копие на данните
от него, за да можете да ги прехвърлите на новия твърд диск.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
28
5.
Извадете панела за достъп на компютъра.
6.
Изключете кабела за данни (1) и захранващия кабел (2) от задната част на твърдия диск, след това
отстранете четирите монтажни винта 6-32 (3) и плъзнете устройството извън отделението (4).
Глава 2 Надграждане на хардуера
Монтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Извадете панела за достъп до компютъра.
6.
Плъзнете дисковото устройство в отделението за устройството (1) и поставете четирите монтажни
винта 6-32 (2), за да фиксирате устройството на място. Свържете кабела за данни (3) и захранващия
кабел (4) към задната част на твърдия диск.
ЗАБЕЛЕЖКА: HP предоставя четири допълнителни монтажни винта 6-32 на предната страна на
шасито зад панела. Вижте Премахване и инсталиране на дискови устройства на страница 21 за
илюстрация на местоположението на допълнителните монтажни винтове. Когато сменяте твърд
диск, използвайте четирите монтажни винта 6-32, демонтирани от старото дисково устройство, за да
монтирате новото.
7.
Ако инсталирате нов твърд диск, свържете противоположния край на кабела за данни към
съответния съединител на дънната платка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да свържете кабела за данни за основния твърд диск към тъмносиния
конектор, обозначен със SATA0, за да се избегнат проблеми с работата на твърдия диск. Ако добавяте
втори твърд диск, свържете кабела за данни към един от светлосините SATA конектори.
8.
Сменете панела за достъп до компютъра.
9.
Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
10. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за
достъп на компютъра.
Премахване и инсталиране на дискови устройства
29
Монтиране на ключалка против кражба
Ключалките за защита, показани по-долу и на следващата страница, могат да се използват за
обезопасяване на компютъра.
Фиксатор за кабела
30
Глава 2 Надграждане на хардуера
Катинарче
Защитно заключване за бизнес компютри на HP V2
1.
Фиксирайте държача на защитния кабел към работния плот като използвате подходящи винтове
(винтовете не са включени в комплекта) (1) и след това притиснете капачката към основата на
държача за кабела докато щракне (2).
Монтиране на ключалка против кражба
31
32
2.
Увийте защитния кабел около неподвижен предмет.
3.
Плъзнете защитния кабел през държача за защитния кабел.
Глава 2 Надграждане на хардуера
4.
Отворете ножичните планки на ключалката на монитора и пъхнете ключалката в защитното гнездо в
задната част на монитора (1), затворете ножичните планки, за да застопорите ключалката на място
(2), след което плъзнете водача на кабела през средата на ключалката на монитора (3).
5.
Плъзнете защитния кабел през защитния водач, монтиран върху монитора.
Монтиране на ключалка против кражба
33
34
6.
Прикрепете държача за допълнителния кабел към работния плот като използвате подходящ винт
(винтът не е включен в комплекта) (1) и след това поставете допълнителните кабели в основата на
държача (2).
7.
Плъзнете защитния кабел през отворите на допълнителния държач за кабела.
Глава 2 Надграждане на хардуера
8.
Отстранете специалния винт от задната част на шасито и завинтете ключалката към шасито в отвора
за специалния винт като използвате предоставения винт (1). Пъхнете накрайника на защитния кабел
в ключалката (2) и натиснете бутона навътре (3), за да затворите ключалката. За да отворите
ключалката, използвайте предоставения ключ.
9.
Когато извършите всички стъпки, всички устройства на работната ви станция ще бъдат защитени.
Монтиране на ключалка против кражба
35
а
Смяна на батерията
Батерията, инсталирана в компютъра, захранва часовника, показващ реалното време. При смяна на
батерията използвайте подобна на първоначално инсталираната батерия в компютъра. В компютъра има
инсталирана 3-волтова литиева батерия тип монета.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В компютъра има вътрешна литиева батерия с манганов двуокис. Съществува
риск от пожар или изгаряне, ако не се борави правилно с батерията. За да намалите опасността от
нараняване:
Не се опитвайте да презаредите батерията.
Не излагайте на температури над 60°C (140°F).
Не отваряйте, не разбивайте, не пробождайте, не изхвърляйте в огън или вода и не свързвайте клемите.
Сменяйте я само с резервна батерия от HP за съответния продукт.
ВНИМАНИЕ: Преди смяната на батерията е важно да се архивират CMOS настройките на компютъра.
При изваждане или смяна на батерията настройките на CMOS паметта ще бъдат изтрити.
Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното
оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично
електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект.
ЗАБЕЛЕЖКА: Животът на литиевата батерия може да се удължи чрез включване на компютъра в
електрическата мрежа. Литиевата батерия се използва само когато компютърът НЕ е включен в
електрическата мрежа.
HP призовава потребителите да рециклират електронните компютърни компоненти, оригиналните касети
за принтери и акумулаторните батерии. За повече информация относно програмите за рециклиране вижте
http://www.hp.com/recycle.
1.
Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2.
Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3.
Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4.
Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.
ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние,
системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт.
Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да
предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.
5.
Извадете панела за достъп на компютъра.
6.
Намерете къде се намира батерията и гнездото й на системната платка.
ЗАБЕЛЕЖКА: При някои модели може да се наложи да махнете някой вътрешен компонент, за да
получите достъп до батерията.
7.
В зависимост от типа на батерийното гнездо на системната платка изпълнете следните инструкции,
за да смените батерията.
Тип 1
36
Приложение а Смяна на батерията
а.
Повдигнете и извадете батерията от гнездото.
б.
Плъзнете новата батерия на мястото за батерия, с положителната страна нагоре. Батерията
автоматично застава на място в гнездото по правилен начин.
Тип 2
а.
За да извадите батерията от гнездото й, натиснете металната скоба, която стърчи над едното от
ребрата на батерията. След като батерията изскочи, я повдигнете (1).
б.
За да поставите нова батерия, плъзнете единия край на новата батерия с положителната страна
нагоре под ръба на гнездото. Натиснете другия й край надолу, докато скобата щракне над
другия край на батерията (2).
Тип 3
а.
Дръпнете скобата (1), която държи батерията, и извадете батерията (2).
37
б.
Поставете новата батерия и преместете обратно скобата.
ЗАБЕЛЕЖКА: След смяна на батерията използвайте следните инструкции, за да довършите тази
процедура.
8.
Затворете панела за достъп до компютъра.
9.
Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
10. Нулирайте датата, часа, паролите си и евентуално други специални системни настройки с помощта
на приложението Computer Setup (Настройка на компютъра).
11. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за
достъп.
38
Приложение а Смяна на батерията
б
Електростатично разреждане
Разреждането на статично електричество от пръст или друг проводник може да повреди системните
платки или други устройства, чувствителни към статичното електричество. Тази повреда може да намали
живота на устройството.
Предотвратяване на повреда от статично електричество
За да предотвратите повреди от статично електричество, спазвайте следните инструкции:
●
Избягвайте контакт с ръцете, като пренасяте и съхранявате продуктите в антистатични опаковки.
●
Дръжте чувствителните към статично електричество части в опаковките им, преди да ги използвате
в свободни от статично електричество работни станции.
●
Поставете частите върху заземена повърхност, преди да ги извадите от опаковката.
●
Избягвайте да пипате крачетата, схемите и жиците.
●
Винаги бъдете правилно заземени, когато пипате части или модули, чувствителни към статично
електричество.
Начини за заземяване
Има няколко начина за заземяване. Използвайте един или повече от следните методи при работата или
инсталирането на чувствителни към статично електричество компоненти:
●
Използвайте гривна, която е свързана със заземена работна станция или шаси посредством
проводник. Гривните са гъвкави и са с минимално съпротивление от 1 мегаом +/-10 процента. За да
има добро заземяване, носете гривната плътно до кожата на ръката ви.
●
Използвайте гривни за краката при работа с вертикални работни станции. Носете гривните на двата
крака, когато стоите върху под или настилка, които провеждат електричество.
●
Използвайте инструменти за обслужване на място, които провеждат електричество.
●
Използвайте портативен комплект за работа на място със сгъваща се работна настилка, която
разсейва статичното електричество.
Ако не разполагате с препоръчаното оборудване за правилно заземяване, обърнете се към оторизиран
дилър, риселър или сервиз на HP.
ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация за статичното електричество се обърнете към оторизиран дилър,
риселър или доставчик на услуги на HP.
Предотвратяване на повреда от статично електричество
39
в
Указания за работа с компютъра,
редовна грижа и подготовка за
транспортиране
Указания за работа с компютъра и редовна грижа
Изпълнявайте следните указания, за да настроите компютъра по правилен начин и за да полагате
необходимата грижа за него и монитора:
40
●
Пазете компютъра от прекомерна влага, пряка слънчева светлина и твърде високи или ниски
температури.
●
Компютърът трябва да работи върху устойчива и равна повърхност. Оставете разстояние от 10,2 см
между всички отвори за вентилация на компютъра и над монитора за осигуряване на необходимия
въздухообмен.
●
Не ограничавайте въздушния поток към компютъра чрез блокиране на вентилационни отвори или
отвори за всмукване на въздуха. Не слагайте клавиатурата върху крачетата директно срещу до
предната част на компютъра, тъй като това също пречи на нормалния обмен на въздуха.
●
Никога не работете с компютъра, ако панелът за достъп или някой от капаците на слотовете за
платки за разширение е свален.
●
Не поставяйте компютрите един върху друг или твърде близо един до друг, за да не се подлагат на
въздействието на рециркулирания или прекалено горещия въздух от другия.
●
Ако компютърът трябва да работи в отделен корпус, в него трябва да има подходяща вентилация на
входящ и изходящ въздух, като указанията за работа по-горе продължават да важат.
●
Не поставяйте течности в близост до компютъра и клавиатурата.
●
Никога не покривайте вентилационните отвори на монитора с каквото и да било.
●
Инсталирайте или активирайте функциите на операционната система за управление на захранването
или друг софтуер, включително състоянията за неактивност.
●
Изключвайте компютъра, преди да извършвате следното:
◦
Избърсване на външните части на компютъра с мека и влажна кърпа. Употребата на
почистващи продукти може да доведе до избледняване или повреда на повърхността.
◦
Почиствайте от време на време всички отвори за вентилация на компютъра. Власинките,
прахта и други чужди тела могат да блокират отворите и да ограничат въздушния поток.
Приложение в Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за транспортиране
Предпазни мерки за оптичното устройство
Спазвайте следните указания при работата или почистване на оптичното устройство.
Работа
●
Не местете устройството, докато работи. Това може да доведе до неправилно функциониране по
време на четене.
●
Избягвайте да излагате устройството на резки промени в температурата, тъй като това може да
доведе до кондензация в него. Ако температурата изведнъж се повиши, докато устройството работи,
изчакайте поне един час, преди да го изключите от захранването. Ако веднага започнете да работите
с устройството, по време на четене то може да реагира неправилно.
●
Не поставяйте устройството на места с висока влажност, високи температури, механическа
вибрация или пряка слънчева светлина.
Почистване
●
Почиствайте панела и копчетата със суха или леко намокрена със слаб почистващ препарат мека
кърпа. Никога не пръскайте с почистващи препарати направо върху устройството.
●
Не използвайте никакви разтворители, например спирт и бензол, тъй като те могат да повредят
повърхността.
Безопасност
Ако в устройството попадне вода или предмет, незабавно изключете компютъра от контакта и го
предайте за преглед на оторизиран сервиз на HP.
Подготовка за транспортиране
Следвайте тези съвети при подготовката за транспортиране на компютъра:
1.
Архивирайте файловете на твърдия диск на външно устройство за съхранение. Не излагайте
резервните носители на електрически или магнитни импулси по време на съхранение или пренос.
ЗАБЕЛЕЖКА: Твърдият диск автоматично се заключва при изключването на компютъра.
2.
Извадете и запазете всички сменяеми носители.
3.
Изключете компютъра и външните устройства.
4.
Извадете захранващия кабел от контакта и след това от компютъра.
5.
Изключете частите на системата и външните устройства от техните източници на захранване, след
което ги отстранете от компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че всички платки са добре закрепени в съответните слотове, преди да
транспортирате компютъра.
6.
Поставете компонентите на системата и външните устройства в оригиналните им опаковки (или
подходящи опаковки) с достатъчно опаковъчен материал, за да ги защити.
Предпазни мерки за оптичното устройство
41
г
Достъпност
HP разработва, произвежда и продава продукти и услуги, които могат да се използват от всеки,
включително хора с увреждания, както самостоятелно така и с подходящи подпомагащи устройства.
Поддържани помощни технологии
Продуктите на HP поддържат богато разнообразие от помощни технологии за операционни системи и
могат да се конфигурират за работа с допълнителни помощни технологии. Използвайте функцията за
търсене на вашето устройство, за да намерите още информация относно подпомагащите функции.
ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация относно конкретен продукт на помощна технология се
свържете с отдела за поддръжка на клиенти за този продукт.
Свързване с отдела за поддръжка
Ние непрекъснато подобряваме достъпността на нашите продукти и услуги и приветстваме отзиви от
страна на потребителите. Ако имате проблем с даден продукт или искате да ни съобщите за функции за
достъпност, които са ви помогнали, свържете се с нас на тел.: (888) 259-5707 от понеделник до петък от 6
до 21 ч. планинско време. Ако сте с нарушен или увреден слух и използвате TRS/VRS/WebCapTel,
свържете се с нас, ако имате нужда от техническа поддръжка или имате въпроси относно достъпността,
като позвъните на телефон (877) 656-7058 от понеделник до петък от 6 до 21 ч. северноамериканско
планинско време.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поддръжката е само на английски език.
42
Приложение г Достъпност
Азбучен указател
Д
демонтиране
3,5-инчов твърд диск 26
оптично устройство 22
дискови устройства
инсталиране 21
кабелни връзки 21
достъпност 42
местоположение на серийния
номер 3
монтиране
оптично устройство 24
памет 12
панел за достъп до компютъра
7
платка за разширение 15
З
защита
Защитно заключване за бизнес
компютри на HP 31
кабелна ключалка 30
катинарче 31
О
оптично устройство
демонтаж 22
монтаж 24
почистване 41
предпазни мерки 41
И
инсталиране на
2,5-инчов твърд диск 29
3,5-инчов твърд диск 27
батерия 36
кабели за дискови устройства
21
П
памет
инсталиране 12
разпределение на гнездата 13
спецификации 12
панел за достъп
демонтаж 6
смяна 7
платка за разширение
демонтаж 15
инсталиране 15
подготовка за транспортиране 41
предотвратяване на повреда от
статично електричество 39
премахване
лицев панел 8
панел за достъп до компютъра
6
платка за разширение 15
премахване на
2,5-инчов твърд диск 28
батерия 36
празен панел 9
К
ключалки
Защитно заключване за бизнес
компютри на HP 31
кабелна ключалка 30
катинарче 31
компоненти на задния панел 3
компоненти на лицевия панел 2
конектори на системната платка
10
Л
лицев панел
демонтаж 8
премахване на празен 9
смяна 10
М
местоположение на продуктовия
идентификатор 3
С
смяна на батерията
Т
твърд диск
демонтиране на 3,5-инчов 26
инсталиране на 2,5-инчов 29
инсталиране на 3,5-инчов 27
премахване на 2,5-инчов 28
У
указания за вентилация 40
указания за инсталиране 5
указания за работа с компютъра
40
устройства
местоположения 20
D
DIMM модули. вижте памет
36
Азбучен указател
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising