HP | ProDesk 400 G3 Microtower PC | HP ProDesk 400 G3 Base Model Microtower PC

HP ProDesk 400 G3 Base Model Microtower PC
Жабдықтың анықтамалық нұсқаулығы
HP ProDesk 400 G3 MT бизнес компьютері
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Microsoft жəне Windows – АҚШ жəне/немесе
басқа елдердегі Microsoft корпорациясының
тіркелген сауда белгілері сауда белгілері.
Осы жердегі мəліметтер ескертусіз өзгертілуі
мүмкін. HP өнімдері мен қызметтеріне
арналған жалғыз кепілдік – осындай
өнімдермен жəне қызметтермен бірге
берілетін тікелей кепілдіктер. Осы құжаттағы
басқа еш нəрсе кепілдік деп қаралмайды. HP
компаниясы осы жерде кездескен
техникалық немесе өңдеу қателері не
жетіспеушіліктері үшін жауапты болмайды.
Бірінші басылым: шілде, 2015 ж.
Құжат бөлігінің нөмірі: 822842-DF1
Өнім ескертуі
Бағдарламалық жасақтама шарттары
Бұл нұсқаулықта көптеген үлгілерге ортақ
функциялар сипатталған. Кейбір функциялар
компьютеріңізде болмауы мүмкін.
Осы компьютерге алдын ала орнатылған кез
келген бағдарламалық жасақтама өнімін
орнату, көшіру, жүктеу немесе басқаша
пайдалану арқылы сіз HP соңғы пайдаланушы
лицензиялық келісімінің (EULA) шарттарымен
келісесіз. Егер осы лицензиялық шарттарды
қабылдамасаңыз, сіздің бір ғана
мүмкіндігіңіз – сатып алған орынның өнімді
қайтару саясатына сай өнімді (құрылғыны
жəне бағдарламалық жасақтаманы) 14 күн
ішінде қайтарып беру.
Windows 8 нұсқаларында барлық функциялар
қол жетімді емес. Windows 8 жүйесін
толығымен қолдану үшін, компьютер
жаңартылған жəне/немесе бөлек сатылатын
құрал, драйвер, жəне/ немесе бағдарламаны
қажет етуі мүмкін. Толығырақ ақпаратты
http://www.microsoft.com бөлімінен қараңыз.
Windows 7 жүйесін толығымен қолдану үшін,
компьютер жаңартылған жəне/немесе бөлек
сатылатын құрал жəне/немесе Windows 7
бағдарламасын орнату үшін DVD драйвын
қажет етуі мүмкін. Толығырақ ақпаратты
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 бөлімінен
қараңыз.
Кез келген басқа толық ақпарат алу немесе
компьютердің ақысын толық қайтару үшін
жергілікті сату орнымен (дүкен)
хабарласыңыз.
Осы кітап туралы
Бұл нұсқаулық HP ProDesk Business ДК жаңарту үшін қажет негізгі ақпаратпен қамтамасыз етеді.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Осылай жіберілген мəтін нұсқауларды орындамаудың дене жарақатына немесе
өлімге себеп болатынын көрсетеді.
ЕСКЕРТУ: Осылай жіберілген мəтін нұсқауларды орындамаудың құрылғы зақымдануына немесе
ақпараттың жоғалуына себеп болатынын көрсетеді.
ЕСКЕРТПЕ: Осылай жіберілген мəтін маңызды қосымша ақпарат береді.
iii
iv
Осы кітап туралы
Maзмұны
1 Өнім мүмкіндіктері ..................................................................................................................................... 1
Стандартты конфигурациялау мүмкіндіктері .................................................................................................... 1
Алдыңғы тақта құрамдас бөлшектері ................................................................................................................. 1
Артқы тақта құрамдас бөлшектері ...................................................................................................................... 2
Сериялық нөмір орны .......................................................................................................................................... 3
2 Құрылғы жаңартулары ............................................................................................................................... 4
Қызмет көрсету функциялары ............................................................................................................................. 4
Ескертулер мен сақтандырулар .......................................................................................................................... 4
Компьютердің алынбалы панелін алу ................................................................................................................ 4
Компьютердің алынбалы панелін ауыстыру ..................................................................................................... 6
Алдыңғы жапқышын алу ..................................................................................................................................... 6
Оптикалық драйв қақпағын алу .......................................................................................................................... 7
Алдыңғы жапқышын ауыстыру .......................................................................................................................... 7
Жүйе тақтасының жалғаулары ............................................................................................................................ 8
Қосымша жад орнату ........................................................................................................................................... 9
DIMM құралдар .................................................................................................................................... 9
DDR4-SDRAM DIMM құралдары .......................................................................................................... 9
DIMM ұяшықтарын толтыру .............................................................................................................. 9
DIMM құралдарын орнату ................................................................................................................ 10
Кеңейту картасын алу немесе орнату ............................................................................................................... 11
Диск орындары ................................................................................................................................................... 16
Драйвтарды орнату жəне алу ............................................................................................................................ 16
9,5 мм жіңішке оптикалық дискіні шығарып алу .......................................................................... 17
9,5 мм жіңішке оптикалық дискіні орнату .................................................................................... 18
3,5 дюймдік қатты дискіні алу ........................................................................................................ 20
3,5 дюймдік қатты дискіні орнату .................................................................................................. 21
2,5 дюймдік қатты дискіні алу ........................................................................................................ 22
2,5 дюймдік қатты дискіні орнату .................................................................................................. 23
Қауіпсіздік құлпын орнату ................................................................................................................................ 24
Кабель бекітпесі ............................................................................................................................... 25
Ілмелі құлып ..................................................................................................................................... 25
HP бизнес ДК қауіпсіздік құлпы V2 ................................................................................................ 25
қосымшасы а Батарея ауыстыру .................................................................................................................. 31
v
қосымшасы ə Электр статикалық разряд ..................................................................................................... 34
Электр статикалық разрядты болдырмау ......................................................................................................... 34
Жерге қосу əдістері ............................................................................................................................................ 34
қосымшасы б Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық, күнделікті қызмет көрсету жəне жіберу
дайындықтары ............................................................................................................................................. 35
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық жəне күнделікті қызмет көрсету ................................................... 35
Оптикалық дискіге қатысты алдын алу шаралары .......................................................................................... 35
Жұмыс істеу ..................................................................................................................................... 36
Тазалау .............................................................................................................................................. 36
Қауіпсіздік ........................................................................................................................................ 36
Жеткізуге дайындау ........................................................................................................................................... 36
қосымшасы в Қосылу мүмкіндігі ................................................................................................................. 37
Қолдауы бар көмекші технологиялар ............................................................................................................... 37
Қолдау қызметіне хабарласу ............................................................................................................................. 37
Индекс .......................................................................................................................................................... 38
vi
1
Өнім мүмкіндіктері
Стандартты конфигурациялау мүмкіндіктері
Мүмкіндіктер үлгіге байланысты əр түрлі болуы мүмкін. Компьютеріңіздің үлгісінде орнатылған құрал
жəне бағдарламалық құрал туралы көбірек білу үшін жəне қолдау көмекшісін ашу үшін HP Support
Assistant қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз.
Алдыңғы тақта құрамдас бөлшектері
Драйв конфигурациясы үлгіге қарай əр түрлі болады. Кейбір үлгілерде бір немесе бірнеше драйв
саңылауын жабатын қақпақша болады.
Стандартты конфигурациялау мүмкіндіктері
1
1
Жұқа оптикалық диск (қосымша)
5
Оптикалық драйвтың жұмыс шамы
2
Қос күйлі қосу түймесі
6
USB 3.0 порттары (көк)
3
Микрофон жалғағыш
7
Құлаққап қосқышы
4
SD картасын оқу құралы (қосымша)
ЕСКЕРТПЕ: Қосылып тұрғанда қосу түймесінің шамы ақ болып жанады. Қызыл болып жыпылықтаса, компьютерде
ақаулық бар жəне диагностика кодын көрсетіп тұр дегенді білдіреді. Кодты тексеру үшін сақтау жəне қызмет
көрсету нұсқаулығын қараңыз.
Артқы тақта құрамдас бөлшектері
1
Аудионың кіріс қосқышы (көк)
7
USB 3.0 порттары (көк)
2
RJ-45 желі қосқышы
8
USB 2.0 порттары (қара)
3
Сериялық қосқыш
9
S4/S5 мүмкіндігінен (қара) ізі бар USB 2.0
порттары
4
PS/2 тінтуір қосқышы (жасыл)
10
DisplayPort монитор қосқышы
5
Қуат сымының қосқышы
11
VGA мониторын қосқыш
6
Қосылған аудио құралдардың шығыс қосқышы
(жасыл)
12
PS/2 пернетақта қосқышы (күлгін)
ЕСКЕРТПЕ:
HP компаниясынан қосымша сериялық порт жəне қосымша параллель портқа тапсырыс беруге болады.
USB пернетақтасын пайдалансаңыз, HP компаниясы пернетақтаны S4/S5 мүмкіндігінен ізі бар USB 2.0 порттарының
біріне жалғауды ұсынады. Сонымен қатар BIOS F10 орнатуында қосылған болса, S4/S5 мүмкіндігіндегі із PS/2
қосқыштарында қолдау көрсетілген.
Графикалық карта жүйе тақтасы ұяларының біріне орнатылған кезде, графикалық картадағы жалғағыштар мен жүйе
тақтасы қасындағы біріктірілген графикалар бір уақытта пайдаланылуы мүмкін. Дегенмен, мұндай конфигурациямен тек
оқшау кескіндер картасына қосылған дисплей ғана ПОШТА хабарларын көрсете алады.
Жүйелік тақта кескіндерін Computer Setup (Компьютер параметрлері) бөліміндегі параметрлерді өзгерту арқылы
ажыратуға болады.
2
1-тарау Өнім мүмкіндіктері
Сериялық нөмір орны
Əрбір компьютерде компьютердің сыртында орналасқан сериялық нөмір жəне өнімнің жеке анықтағыш
нөмірі бар. Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығынан көмек алу үшін қоңырау шалған кезде, осы
нөмірді дайындап отырыңыз.
Сериялық нөмір орны
3
2
Құрылғы жаңартулары
Қызмет көрсету функциялары
Бұл компьютердің жаңартуды жəне қызмет көрсетуды жеңілдететін функциялары бар. Torx T15 немесе
жалпақ ұшты бұрауыш осы тарауда сипатталған көптеген орнату процедуралары үшін қажет.
Ескертулер мен сақтандырулар
Жаңартуларды орындау үшін алдымен осы нұсқаулықта берілген барлық қолданыс нұсқауларын,
сақтандыруларды жəне ескертулерді оқып шығыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Электр тоғы соғуы, құралдың қызып кетуі немесе өрт нəтижесінде болатын жеке
жарақаттар қаупінің алдын алу үшін:
Қуат сымын розеткадан ажыратып, ішкі бөлшектерін ұстамас бұрын олардың сууына мүмкіндік беріңіз.
Телекоммуникациялар мен телефон жалғағыштарын желі интерфейсінің бақылау (NIC) розеткаларына
қоспаңыз.
Тоқ айырын істен шығармаңыз. Тоқ айыры - өте маңызды қауіпсіздік бөлшегі
Қуат сымын əрқашан жетімді орналасқан жерлік тоқ көзіне қосыңыз.
Ауыр жарақат алу қаупін болдырмау үшін Қауіпсіздік жəне жұмыс ыңғайлылығы нұсқаулығын оқыңыз.
Онда дұрыс жұмыс станциясы, орнату, дұрыс қалыпты сақтау жəне компьютер пайдаланушылары үшін
денсаулықты сақтау мен дұрыс жұмыс істеу ережелері сипатталған, сонымен қатар, электр жəне
механикалық қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат берілген. Бұл нұсқаулық http://www.hp.com/ergo вебторабында орналасқан.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Тоқты қосып ішіндегі бөлшектерін жылжыту.
Корпусты ашу алдында жабдық қуатын ажыратыңыз.
Жабдыққа қайта ток беру алдында корпусты қайта қойып, бекітіңіз.
ЕСКЕРТУ: Статикалық қуат компьютердің немесе басқа құралдың электрлік бөлшектерін бүлдіруі
мүмкін. Бұл іс рəсімдерін бастамас бұрын, жерге қосылған темір затты ұстап қалып статикалық электр
зарядыңыздың жоқ екенін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Электр статикалық разряд (34-бет)
бөлімін қараңыз.
Компьютер АТ қуат көзіне қосылған болса, жүйелік тақтаға үнемі кернеу беріледі. Ішкі бөлшектерінің
зақымдалуын болдырмау үшін компьютерді ашу алдында қуат сымын қуат көзінен ажыратыңыз.
Компьютердің алынбалы панелін алу
Ішкі құрамдас бөлшектерді алу үшін, алынбалы панельді алып тастауыңыз қажет:
4
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің артындағы басы бұдыр бұранданы босатып (1), одан кейін панельді артқа
сырғытыңыз (2) жəне оны компьютерден көтеріп алыңыз (3).
Компьютердің алынбалы панелін алу
5
Компьютердің алынбалы панелін ауыстыру
Тақтаны компьютерге орналастырып (1), оны алға жылжытыңыз да (2), тақтаны орнына бекіту үшін
бұранданы қатайтыңыз (3).
Алдыңғы жапқышын алу
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
6
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
6.
Жапқыштың (1) бүйіріндегі тартқышты көтеріп, шассидің (2) жапқышын айналдырыңыз.
Оптикалық драйв қақпағын алу
Кейбір үлгілерде жіңішке драйв саңылауының жапқышы болады. Оптикалық драйвты орнатарда
жапқышты алыңыз. Жапқышты алу үшін:
1.
Компьютердің алынбалы панелі мен алдыңғы жапқышын алыңыз.
2.
Бітеуіш жапқышты алу үшін төменгі құлақшаны жоғары қарай басып, жапқыштың (1) бүйіріндегі
жоғарғы құлақшаны төмен қарай басыңыз, сосын жапқышты бітеуіштің (2) алдыңғы жағынан бұрап
шығарыңыз.
Алдыңғы жапқышын ауыстыру
Жапқыштың төменгі жиегіндегі үш ілгекті шассидің төртбұрыш саңылауына (1) енгізіңіп, жапқыштың
жоғарғы жағын шассиге (2) бұраңыз да, орнына сырт еткізіп қойыңыз.
Оптикалық драйв қақпағын алу
7
Жүйе тақтасының жалғаулары
Үлгіңізге арналған жүйе тақтасын анықтау үшін келесі суреттер мен кестелерді қараңыз.
8
№
Жүйе тақтасының қосқышы
Жүйе тақтасының
белгісі
Түсі
Құрамдас бөлшегі
1
PCI Express x1
X1PCIEXP3
қара
Кеңейту картасы
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
қара
Кеңейту картасы
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
қара
Кеңейту картасы
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
қара
Кеңейту картасы
5
DIMM3 (Арна A)
DIMM3
қара
Жад модулі
6
DIMM1 (Арна В)
DIMM1
қара
Жад модулі
2-тарау Құрылғы жаңартулары
№
Жүйе тақтасының қосқышы
Жүйе тақтасының
белгісі
Түсі
Құрамдас бөлшегі
7
Батарея
BAT
қара
Батарея
8
SATA 3.0
SATA1
ашық көк
Бастапқы қатты дисктен басқа кез
келген SATA құрылғысы
9
SATA 3.0
SATA2
ашық көк
Бастапқы қатты дисктен басқа кез
келген SATA құрылғысы
10
SATA 3.0
SATA0
қою көк
Бастапқы аппараттық құрал
Қосымша жад орнату
Компьютер 4 синхронды динамикалық ерікті жетімділік жады (DDR4-SDRAM) орнатылған жад
модульдерімен (DIMM құралдар) жабдықталған.
DIMM құралдар
Жүйе тақтасындағы жад ұяшықтары екі өнеркəсіптік-стандартты DIMM құралдарымен толтырылуы
мүмкін. Бұл жад ұяшықтарында кем дегенде бір алдын ала орнатылған DIMM болады. Жад қолдауын
барынша көп қолдану үшін, жүйе тақтасына 32 Гб-қа дейін орындауы жоғары қос арналы режимде
жиналған жад орнатуға болады.
DDR4-SDRAM DIMM құралдары
Жүйенің жұмысы дұрыс болу үшін DIMM құралдары мына талаптарға сай болуы тиіс:
●
өндірістік стандартты 288-істік
●
буферсіз ECC PC4-17000 DDR4-2133 МГц-үйлесімді емес
●
1,2 вольттық DDR4-SDRAM DIMM құралдары
Сонымен қатар DIMM құралдары:
●
CAS кідірісіне 15 DDR4 2133 МГц (15-15-15 уақыты) қолдау көрсетеді
●
құрамында міндетті түрде JEDEC SPD ақпараты болуы тиіс
оған қоса, бұл компьютер қолдайды:
●
512-Mбит, 1-Гбит, жəне 2-Гбит ECC-емес жад технологияларын
●
жалғыз-жақты жəне екі-жақты DIMM құралдарды
●
x8 жəне x16 DDR құрылғысымен жасалған DIMM құрылғылар; x4 SDRAM арқылы жасалған DIMM
құралдарды қолдамайды
ЕСКЕРТПЕ: Егер қолдауы жоқ DIMM құралдар орнатсаңыз, жүйе дұрыс жұмыс істемейді.
DIMM ұяшықтарын толтыру
Жүйе тақтасында əр арнада екі ұяшықпен қоса төрт DIMM ұяшығы бар. Ұяшықтар DIMM1 жəне DIMM3
болып белгіленген. DIMM1 ұяшығы B жад арнасында жұмыс істейді. DIMM3 ұяшығы A жад арнасында
жұмыс істейді.
Жүйе DIMM құралдарының орнатуларына қарай автоматты түрде жалғыз арналы, қос арналы, немесе
икемді режимде жұмыс істейді.
Қосымша жад орнату
9
ЕСКЕРТПЕ: Жалғыз арна жəне теңгерілмеген қос арна жадының конфигурациялары график жұмысын
нашарлатады.
●
Егер DIMM ұяшықтары жалғыз арнада орналасса, жүйе жалғыз арналы режимде жұмыс істейді.
●
Егер А арнасындағы DIMM жадының толық сыйымдылығы В арнасындағы DIMM жадының толық
сыйымдылығына тең болса, жүйе қос арналы жоғары орындау режимінде жұмыс істейді.
●
Егер А арнасындағы DIMM жадының толық сыйымдылығы В арнасындағы DIMM жадының толық
сыйымдылығына тең болмаса, жүйе икемді режимінде жұмыс істейді. Икемді жүйесінде ең аз жад
мөлшері бар арна қос арнаға тағайындалған толық жад мөлшерін жəне жалғыз арнаға тағайындалған
қалдықты сипаттайды. Егер бір арнаның жады екінші арнаның жадынан артық болса, үлкендеу
мөлшері А арнасына тағайындалуы тиіс.
●
Барлық режимде ең жоғары жұмыс жылдамдығы жүйедегі ең баяу DIMM арқылы анықталады.
DIMM құралдарын орнату
ЕСКЕРТУ: Қуат сымын ажыратып, жад модульдарын қосқанға немесе алғанға дейін шамамен 30
секундтай кернеудің басылғанын күту керек. Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, компьютер қосылып
тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса, тоқ жад модульдарына əрқашан жабдықталып тұрады. Кернеу бар
кезде жад модульдарын қосу немесе алу нəтижесінде жад модульдарына немесе жүйе тақтасына
жөнделмейтін зақым келуі мүмкін.
Жад модульдарының ұяшықтарының алтындалған метал контактілері болады. Жадты жаңартқанда
үйлеспейтін металдардың бір-бірімен қатынасы нəтижесінде пайда болатын тотығу жəне/немесе
қышқылданудың алдын алу үшін алтындалған метал контактісі бар жад модульдарын қолдану маңызды.
Статикалық электр қуаты компьютердің электрондық құрамдас бөлшектерін немесе қосымша
карталарды зақымдауы мүмкін. Бұл іс рəсімдерін бастамас бұрын, жерге қосылған темір затты ұстап
қалып статикалық электр зарядыңыздың жоқ екенін тексеріңіз. Толығырақ ақпарат үшін, Электр
статикалық разряд (34-бет) бөлімін қараңыз.
Жад модулін қолданғанда контактілеріне қол тигізбеңіз. Солай болған жағдайда модульге зақым келуі
мүмкін.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат сымын ажыратып, жад модульдарын қосқанға немесе алғанға дейін шамамен 30
секундтай кернеудің басылғанын күту керек. Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, компьютер
қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса, тоқ жад модульдарына əрқашан жабдықталып тұрады.
Кернеу бар кезде жад модульдарын қосу немесе алу нəтижесінде жад модульдарына немесе жүйе
тақтасына жөнделмейтін зақым келуі мүмкін.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Сырты қызып кетуден болатын жеке жарақаттың қаупін азайту үшін, қол
тигізбес бұрын ішікі бөлшектерінің салқындауына уақыт беріңіз.
10
2-тарау Құрылғы жаңартулары
6.
Жад модулінің ұяшығының қос ысырмасын (1) ашыңыз да, жад модулін ұяшыққа (2) салыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жад модулін тек бір жолмен орнатуға болады. Модульдің кертпелерін жад
ұяшығының ілгегіне дəлдеңіз.
Жоғары орындаулар үшін, ұяшықтарды А арнасы мен В арнасының жад сыйымдылығы тең
болатындай толтырыңыз. Толығырақ ақпарат үшін DIMM ұяшықтарын толтыру (9-бет) бетті
қараңыз.
7.
Модуль толығымен енгізілгенін жəне дұрыс орнатылғанын тексеру арқылы модульді ұяшықтың
ішіне төмен қарай басыңыз. Кертпелердің жабылғанын (3) тексеріңіз.
8.
Кез келген қосымша модуль орнату үшін, 6 мен 7-қадамды қайталаңыз.
9.
Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
10. Қуат сымын жəне сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
11. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
Компьютерді келесі жолы қосқанда, ол қосымша жадты автоматты түрде оқуы тиіс.
Кеңейту картасын алу немесе орнату
Компьютерде үш PCI Express x1 кеңейту ұяшығы жəне бір PCI Express x16 кеңейту ұяшығы бар.
ЕСКЕРТПЕ: PCI Express x1, x8 немесе x16 кеңейту карталарын PCI Express x16 ұясына орнатуға
болады.
Екі графикалық карта конфигурациясы үшін, алғашқы (негізгі) картаны PCI Express x16 ұяшығына орнату
керек.
Кеңейту картасын алу, ауыстыру немесе қосу үшін:
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
Кеңейту картасын алу немесе орнату
11
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
6.
Кеңейту тақтасының сақтау ысырмасын төмен басып тұратын бұранданы алып тастаңыз (1) жəне
ысырманы бекітіп (2), шассидің артынан тартып шығарыңыз (3).
7.
Дұрыс бос кеңейту ұяшығын жүйе тақтасына жəне сəйкес кеңейту ұяшығын компьютер шассиінің
артына орналастырыңыз.
8.
Кеңейту картасын орнатуға дейін кеңейту ұяшығының қақпағын немесе ішінде тұрған кеңейту
картасын алып тастаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Орнатылған кеңейту картасын алу үшін, кеңейту картасына жалғанып тұрған
барлық кабельдерді ажыратыңыз.
а.
12
Егер бос ұяшыққа кеңейту картасын орнатып жатсаңыз, кеңейту ұяшығының жапқыштарының
біреуін жоғары сырғытып, корпустан шығарып алу керек немесе кеңейту ұяшығын жауып
тұратын артқы тақтадағы металл қалқаншаларды шешіп алу үшін жалпақ ұшты бұрауышты
пайдалану керек. Орнатылудағы кеңейту картасы үшін тиісті қалқанды міндетті түрде алыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
ə.
PCI Express x1 кəртішкесін алып тастап жатқан болсаңыз, кəртішкені əрбір ұшынан ұстап,
ақырын кері шайқаңыз да, қосқыштар ұядан босағанша күшпен тартыңыз. Кеңейту картасын
корпустың (2) ішкі жағынан шығарып алу үшін жоғары қарай тіке (1) көтеріңіз. Картаны басқа
бөлшектеріне соғып алмаңыз.
Кеңейту картасын алу немесе орнату
13
б.
9.
Егер PCI Express x16 картасын алу қажет болса, кеңейту ұяшығының артындағы ұстағышын
картадан тартып алыңыз да, картаны ұяшықтан шыққанша абайлап артқа жəне алға қозғаңыз.
Кеңейту картасын корпустың ішкі жағынан шығарып алу үшін жоғары қарай тіке көтеріңіз.
Картаны басқа бөлшектеріне соғып алмаңыз.
Алынған картаны антистатик материалмен ораңыз.
10. Егер жаңа кеңейту картасын салу қажет болмаса, ашық ұяшықты жабу үшін, ұяшықтың қақпағын
орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ: Кеңейту картасын алған соң, жұмыс кезінде ішкі бөлшектерінің дұрыс салқындауы
үшін, орнына жаңа карта салу қажет немесе қақпағын жабу қажет.
14
2-тарау Құрылғы жаңартулары
11. Жаңа кеңейту картасын орнату үшін жүйе тақтасының кеңейту ұяшығының үстіне тақап ұстап
тұрыңыз да, картаның тетікшелері шассидің артындағы саңылауға дəл келетіндей етіп шассидің
артына (1) қарай картаны жылжытыңыз. Картаны жүйе тақтасындағы кеңейту ұяшығына (2) төмен
қарай тура басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кеңейту картасын орнатқанда жалғағыш толығымен кеңейту ұяшығында дұрыс
орналасатындай етіп картаны қаттырақ басыңыз.
12. Ұзарту картасының ұстап тұру үлгегін корпустың (1) артына қарсы басып, ілгектің артқы жағы
корпустағы ойыққа сырғып түскенше төмен (2) сырғытыңыз да, ілгек бекітілетін бұранданы орнына
салыңыз (3).
13. Қажет болса, орнатылған картаға сыртқы кабельдерді жалғаңыз. Қажет болса, жүйе тақтасына
сыртқы кабельдерді жалғаңыз.
14. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
15. Қуат сымын жəне сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
Кеңейту картасын алу немесе орнату
15
16. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
17. Қажет болса, компьютер конфигурациясын қайта орындаңыз.
Диск орындары
1
9,5 мм жіңішке оптикалық диск бөлімі
2
3,5-дюймдік ішкі қатты драйв саңылауы
3
2,5 дюймдік ішкі қатты диск саңылауы
4
3,5-дюймдік ішкі қатты драйв саңылауы
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіздегі драйв конфигурациясы жоғарыда көрсетілген драйв конфигурациясынан бөлек
болуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Үстіңгі қатты драйв ұясында не 3,5 дюмдік қатты драйв, немесе 2,5 дюмдік қатты драйв болуы мүмкін,
бірақ екеуі бірдей болмайды.
Компьютерде орнатылған сақтау құралдарының түрін, өлшемін растау үшін, компьютер орнатуларын
қосыңыз.
Драйвтарды орнату жəне алу
Драйвтарды орнататын кезде келесі нұсқаулықтарды орындаңыз:
16
●
Негізгі сериялық ATA (SATA) қатты дискісі жүйе тақтасындағы SATA0 таңбасы бар қою көк түсті
негізгі SATA жалғағышына жалғануы керек.
●
Қосымша қатты дисктер мен оптикалық дисктерді жүйелік тақтадағы ашық көк SATA қосқыштарына
(SATA1 жəне SATA2 деп белгіленген) жалғаңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
●
HP шассидің алдында, адыңғы панельдің астында қосымша төрт 6-32 бекітетін бұранда
жабдықтаған (1). Бекіту бұрандалары қатты драйв ұясына орнатылатын 3,5 жəне 2,5 дюймдік қатты
дискілері үшін қажет. Дискіні алған кезде ескі дискінің бекіту бұрандаларын алып, жаңа дискіге
бекітіңіз.
ЕСКЕРТУ: Жұмысты жоғалтып алудың жəне компьютер немесе драйвтың бүлінуін болдырмау үшін:
Егер драйвты салсаңыз немесе алсаңыз, жұмыс жүйесін дұрыстап өшіріңіз, компьютерді өшіріңіз жəне
қуат сымын ажыратыңыз. Компьютер қосылып тұрғанда немесе күту режимінде тұрғанда драйвты
қозғамаңыз.
Драйвпен жұмыс істер алдында статикалық тоқтан аулақ екеніңізді тексеріңіз. Драйвпен жұмыс кезінде
қосқышты қозғамаңыз. Электростатикалық бүлінулер туралы қосымша ақпаратты Электр статикалық
разряд (34-бет) бөлімінен қараңыз.
Драйвты абайлап ұстаңыз; түсіріп алмаңыз.
Драйвты енгізгенде шамадан артық күш қолданбаңыз.
Қатты драйвты сұйықтан, суық немесе ыстық температурадан, монитор немесе спикер сияқты магниттік
өрісі бар заттардан қашық ұстаңыз.
Егер драйвты поштамен жіберу қажет болса, драйвты орамға немесе басқа қорғайтын орамға салып,
сыртына мынандай белгі қойыңыз: "Сынғыш: Абайлап ұстаңыз".
9,5 мм жіңішке оптикалық дискіні шығарып алу
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
Драйвтарды орнату жəне алу
17
6.
Оптикалық драйвтың артынан қуат сымын (1) жəне дерек кабелін (2) ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Кабельдерді алатын кезде, кабельдің зақым алуын болдырмау үшін кабель орнына
тартқыш немесе қосқышты алыңыз.
7.
Жетектің ұясының (1) артқы жағындағы жасыл босату ысырмасын басып, жетекті жетек ұясынан (2)
сырғытып шығарыңыз.
9,5 мм жіңішке оптикалық дискіні орнату
18
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
6.
Жіңішке оптикалық жетекті жапқышы бар ұяшыққа орналастырсаңыз, алдыңғы панелін алып, одан
кейін ұяшықтың қақпағын алыңыз. Қосымша ақпаратты Оптикалық драйв қақпағын алу (7-бет)
бөлімінен қараңыз.
7.
Орнатылған оптикалық дискіні алу үшін осы нұсқауларды орындаңыз. 9,5 мм жіңішке оптикалық
дискіні шығарып алу (17-бет) бөлімін қараңыз.
8.
Босату ілмегіндегі шағын істікшені дискінің бүйіріндегі шағын тесікке туралаңыз да, құлақшаны
дискіге қарай қаттырақ басып жіберіңіз.
9.
Оптикалық дискіні алдыңғы жапқыш (1) арқылы ұяға қарай жасыл сырғытпа шасси жақтауына
түкенше сырғытыңыз (2).
Драйвтарды орнату жəне алу
19
10. Оптикалық дискінің артынан қуат сымын (1) жəне дерек кабелін (2) қосыңыз.
11. Егер жаңа драйв орнатсаңыз, дерек кабелінің қарама қарсы ұшын жүйе тақтасындағы ашық-көк
SATA қосқыштарына (SATA1 жəне SATA2 деп белгіленген) жалғаңыз.
12. Алдыңғы бітеуіш жапқыш алынған болса, орнына салыңыз.
13. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
14. Қуат сымын жəне сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
15. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
3,5 дюймдік қатты дискіні алу
ЕСКЕРТПЕ: Ескі қатты драйвты алғанға дейін, деректі жаңа қатты драйвқа өзгерте алатындай ескі
қатты драйвтағы деректердің көшірмесін жасағаныңызға сенімді болыңыз.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
20
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
6.
Қатты дисктің артынан деректер кабелін (1) жəне қуат кабелін (2) ажыратып, төрт 6-32 бекіту
бұрандасын (3) шығарып алыңыз жəне жетекті ұясынан (4) сырғытып шығарыңыз.
3,5 дюймдік қатты дискіні орнату
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
Драйвтарды орнату жəне алу
21
6.
Жетекті жетек ұясына (1) сырғытып енгізіңіз жəне жетекті орнына бекіту үшін төрт 6-32 бекіту
бұрандасын (2) орнатыңыз. Дерек кабелін (3) жəне қуат кабелін (4) қатты жетектің артына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: HP шассидің алдында, адыңғы панельдің астында төрт қосымша 6-32 метрикалық
бекітетін бұранда жабдықтаған. Драйвтарды орнату жəне алу (16-бет) бөліміндегі қосымша бекіту
бұрандалары орнының суретін қараңыз. Қатты дискіні ауыстырғанда ескі дискінің төрт 6-32
бекітетін бұрандасын жаңа дискіге салыңыз.
7.
Жаңа драйв орнатар болсаңыз, дерек кабелінің қарама-қарсы шетін сəйкес жүйе тақтасының
қосқышына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кез келген қатты дискінің жұмысына ақаулықтар туғызбас үшін, бастапқы қатты
дискке арналған дерек кабелі жүйе тақтасындағы SATA0 деп таңбаланған қою-көк қосқышқа
жалғануы қажет. Екінші қатты дискіні қосатын болсаңыз, оны ашық-көк SATA қосқышына
жалғаңыз.
8.
Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
9.
Қуат сымын жəне сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
10. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
2,5 дюймдік қатты дискіні алу
ЕСКЕРТПЕ: Ескі қатты драйвты алғанға дейін, деректі жаңа қатты драйвқа өзгерте алатындай ескі
қатты драйвтағы деректердің көшірмесін жасағаныңызға сенімді болыңыз.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
22
2-тарау Құрылғы жаңартулары
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
6.
Қатты дисктің артынан деректер кабелін (1) жəне қуат кабелін (2) ажыратып, төрт 6-32 бекіту
бұрандасын (3) шығарып алыңыз жəне жетекті ұясынан (4) сырғытып шығарыңыз.
2,5 дюймдік қатты дискіні орнату
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
Драйвтарды орнату жəне алу
23
6.
Жетекті жетек ұясына (1) сырғытып енгізіңіз жəне жетекті орнына бекіту үшін төрт 6-32 бекіту
бұрандасын (2) орнатыңыз. Дерек кабелін (3) жəне қуат кабелін (4) қатты жетектің артына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: HP шассидің алдында, адыңғы панельдің астында төрт қосымша 6-32 метрикалық
бекітетін бұранда жабдықтаған. Драйвтарды орнату жəне алу (16-бет) бөліміндегі қосымша бекіту
бұрандалары орнының суретін қараңыз. Қатты дискіні ауыстырғанда ескі дискінің төрт 6-32
бекітетін бұрандасын жаңа дискіге салыңыз.
7.
Жаңа драйв орнатар болсаңыз, дерек кабелінің қарама-қарсы шетін сəйкес жүйе тақтасының
қосқышына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кез келген қатты дискінің жұмысына ақаулықтар туғызбас үшін, бастапқы қатты
дискке арналған дерек кабелі жүйе тақтасындағы SATA0 деп таңбаланған қою-көк қосқышқа
жалғануы қажет. Екінші қатты дискіні қосатын болсаңыз, оны ашық-көк SATA қосқышына
жалғаңыз.
8.
Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
9.
Қуат сымын жəне сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
10. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
Қауіпсіздік құлпын орнату
Төменде жəне келесі бетте көрсетілген қауіпсіздік құлыптарын компьютерді қорғау үшін қолдануға
болады.
24
2-тарау Құрылғы жаңартулары
Кабель бекітпесі
Ілмелі құлып
HP бизнес ДК қауіпсіздік құлпы V2
1.
Қауіпсіздік кабелі ысырмасын қоршаған ортаңыз (бұрандалар берілмеген) (1) үшін тиісті
бұрандаларды пайдалану арқылы жұмыс үстеліне тіркеңіз жəне кабель ысырмасының (2) негізіндегі
қақпақты бекітіңіз.
Қауіпсіздік құлпын орнату
25
2.
26
Қауіпсіздік кабелімен стационал нысанды айналдыра ораңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
3.
Қауіпсіздік кабелін қауіпсіздік кабелінің ысырмасы арқылы сырғытыңыз.
4.
Монитор құлпының екі қайшы тұтқасын тартып, құлыпты монитордың (1) артқы жағындағы
қауіпсіздік ұясына салып, құлыпты орнына (2) бекіту үшін қайшы тұтқаларын бірге жауып, кабель
бағыттағышын монитор құлпынің (3) ортасы арқылы сырғытыңыз.
Қауіпсіздік құлпын орнату
27
28
5.
Қауіпсіздік кабелін мониторда орнатылған қауіпсіздік бағыттауышы арқылы сырғытыңыз.
6.
Аксессуар кабелі ысырмасын қоршаған ортаңыз (бұранда берілмеген) (1) үшін тиісті бұранданы
пайдалану арқылы жұмыс үстеліне тіркеңіз жəне ысырманың (2) негізіндегі аксессуар кабельдерін
орналастырыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
7.
Қауіпсіздік кабелін аксессуар кабелінің ысырмасындағы саңылаулар арқылы сырғытыңыз.
8.
Шассидің артындағы басы бұдыр бұранданы шығарып алып, берілген бұрандамен (1) бұранда
саңылауындағы шассиге құлыпты бұрап бекітіңіз. Қауіпсіздік кабелінің шетін құлыпқа (2) енгізіңіз
жəне құлыпты жабу үшін түймені (3) итеріңіз. Құлыпты ашу үшін берілген кілтті қолданыңыз.
Қауіпсіздік құлпын орнату
29
9.
30
Барлық қадамдарды аяқтаған кезіңізде, жұмыс бекетіңіздегі барлық құрылғыларыңыз
қауіпсіздендіріледі.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
а
Батарея ауыстыру
Компьютерде орнатылған батареялар ағымдағы уақыт бойынша өріс береді. Батареяны ауыстырғанда
компьютерде орнатылған бастапқы батареямен бірдей батарея қолданыңыз. Компьютердегі батарея 3вольттық тиын ұялы литий батареясы.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Компьютердің құрамында ішкі литий мырыш қос тотықты батареясы бар.
Батареяларды дұрыс пайдаланбаса, өрт жəне күйік алу қаупі бар. Жарақат алу қаупін азайту үшін:
Батареяны қайта зарядтауға тырыспаңыз.
60°C (140°F) жоғарырақ температурада сақтамаңыз.
Сыртқы контактілерді бөлшектемеңіз, бұзбаңыз, теспеңіз, қысқа тұйықтамаңыз, не болмаса отқа не суға
тастамаңыз.
Тек осы өнімге арналған HP қосалқы батареясын қолданыңыз.
ЕСКЕРТУ: Батареяны ауыстырмас бұрын, компьютердің ҚМҚЖ (қосымша метал қышқылдық
жартылай өткізгіш) параметрлерін сақтаңыз. Батареяны алғанда немесе ауыстырғанда ҚМҚЖ
параметрлері өшіріледі.
Статикалық қуат компьютердің немесе қосымша жабдықтың электрлік бөлшектеріне зақым келтіруі
мүмкін. Бұл іс рəсімдерін бастамас бұрын, жерге қосылған темір затты ұстап қалып статикалық электр
зарядыңыздың жоқ екенін тексеріңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Литий батареясын компьютерді AТқабырға көзіне қосу арқылы ұзағырақ пайдалануға
болады. Литий батареясы компьютер қуат көзін ҚОСЫЛМАҒАНДА ғана қолданылады.
HP компаниясы пайдаланылған электрондық жабдықтарды, түпнұсқа HP басып шығару картридждерін
жəне қайта зарядталатын батареяларын қайта өңдеуге өткізуге шақырады. Қайта өңдеу бағдарламалары
туралы қосымша ақпарат: http://www.hp.com/recycle.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз жəне барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында əрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу үшін
қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
6.
Батарея мен батарея ұяшығын жүйе тақтасына орналастырыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір компьютер үлгілерінде батареяға жету үшін ішкі компонентін алып тастау
қажет болады.
7.
Жүйе тақтасындағы батарея ұяшығына қарай, батареяны ауыстыру үшін келесі нұқсаулықтарды
орындаңыз.
1-түрі
31
а.
Батареяны ұяшығынан көтеріп алыңыз.
ə.
Ауыстыратын батареяны жағымды жағын жоғары қаратып салыңыз. Батарея ұяшығы
автоматты түрде батареяны дұрыс орына орналастырады.
2-түрі
а.
Батареяны ұяшығынан босату үшін батареяның шетінің үстінде тұрған қысқышты қысыңыз.
Батарея шыққанда, көтеріп алып шығыңыз (1).
ə.
Жаңа батарея салу үшін ауыстыратын батареяның бір жақ шетін жағымды жағын жоғары
қаратып, ұяшықтың шетінен сырғытып салыңыз. Екінші жағынан төмен қарай, қысқыш
батареяның шетінен ұстап қалғанша итеріңіз (2).
3-түрі
а.
32
Батареяны орнында ұстап тұрған қысқышты (1) артқа тартыңыз да батареяны алып шығыңыз
(2).
а қосымшасы Батарея ауыстыру
ə.
Жаңа батареяны салып, орына түсіріп орналастырыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Батареяны ауыстырған соң, бұл жұмысты аяқтау үшін келесі қадамдарды
орындаңыз.
8.
Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
9.
Қуат сымын жəне сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
10. Мерзімі мен уақытын, паспорттарын, барлық ерекше жүйе параметрлерін компьютерді орнату
қызметін пайдаланып, қайта бейімдеңіз.
11. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
33
ə
Электр статикалық разряд
Саусақтан немесе басқа өткізгіштен келген статикалық тоқ жүйе тақтасына немесе басқа статикалық
тоққа сезімтал құралдарға зақым келтіруі мүмкін. Мұндай зақым құралдың қызметін азайтуы мүмкін.
Электр статикалық разрядты болдырмау
Электростатикалық тоқ зақымының алдын алу үшін, мына сақтандыруларды орындаңыз:
●
Өнімдерді статиктен ада жерде сақтау жəне тасымалдау арқылы қол тигізудің алдын алыңыз.
●
Статикалық тоққа сезімтал бөліктерін статиктен аулақ жерге жеткенше қораптарында сақтаңыз.
●
Бөліктерін қораптан шығаруға дейін тұрақты жерге қойыңыз.
●
Айырларын, сымдарын жəне жабдықтарын ұстамаңыз.
●
Статикаға сезімтал бөлшектерін немесе жинақтарын ұстағанда жерге қосуды дұрыс жасаңыз.
Жерге қосу əдістері
Жерге қосудың бірнеше əдісі бар Электостатикалық тоққа сезімтал бөлшектерді ұстағанда немесе
орнатқанда келесі əдістердің біреуін немесе бірнешеуін қолданыңыз:
●
Жерлік сыммен жерлік жұмыс орнына немесе компьютер шассиіне қосылған білек бауын
қолданыңыз. Білек баулары жер сымдарында ең аз дегенде 1 мегом +/- 10 пайыз қарсылығы бар
икемді баулар. Жерге қосуды дұрыс қамтамасыз ету үшін теріге жабысқан белдіктер тағу қажет.
●
Тұрған жұмыс орнында өкшебаулары, саусақбаулары, немесе етікбаулар қолданыңыз. Өткізгіш
еденде немесе матыда тұрғанда екі аяғыңызға да бау тағыңыз.
●
Өткізгіш өріс қызметіне арналған аспаптарды қолданыңыз.
●
Өріс қызметін жинағында статиканы тарататын жұмыс матысын алып жүріңіз.
Жерге қосуға қажетті дұрыс жабдықтар болмаса HP рұқсаты бар сатушымен немесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Статикалық тоқ туралы қосымша ақпарат алу үшін НР дилеріне, сатушыға немесе қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
34
ə қосымшасы Электр статикалық разряд
б
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық,
күнделікті қызмет көрсету жəне жіберу
дайындықтары
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық жəне күнделікті
қызмет көрсету
Компьютер жəне мониторды дұрыс орнату жəне күту үшін мына нұсқаулықтарды орындаңыз:
●
Компьютерді шамадан тыс ылғалдан, күннің көзі тікелей түсетін жəне өте салқын немесе ыстық
жерден аулақ ұстаңыз.
●
Компьютерді тұрақты, жазық жерде қолданыңыз. Қажетті желдетуді қамтамасыз ету үшін
компьютер мен монитордың жақтарынан 10,2 cм (4-дюйм) бос орын қалдырыңыз.
●
Компьютердің желдеткішерін бөгеп, желдетуін азайтып тастамаңыз. Пернетақтаны құралға тым
жақын орналастырмаңыз, желдетуді тежеуі мүмкін.
●
Алынбалы панелінің немесе басқа кеңейту карталарының жапқышын жаппай компьютерді
қолданбаңыз.
●
Компьютерлерді бірі бірінің үстіне үймеңіз немесе бір біріне жақын қоймаңыз, əйтпесе олардың
қайта айналымдағы немесе қызып кететін ыстық ауасы бір біріне əсер етеді.
●
Егер компьютер тұйық жерде қолданылса, ауа соратын желдеткіш қамтамасыз ету керек жəне
жоғарыдағы нұсқаулықтарды орындау міндет.
●
Компьютер мен пернетақтадан сұйықты қашық ұстаңыз.
●
Монитордың желдеткіш ұяшықтарын ешқандай материалмен жабуға болмайды.
●
Жұмыс жүйесінің немесе басқа бағдарламаның қуат басқару функцияларын орнатыңыз немесе іске
қосыңыз, ұйқы күйін қоса.
●
Келесі қадамдарды жасар алдында компьютерді өшіріңіз:
◦
Компьютердің сыртын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз. Тазалау өнімдерін
пайдалану салдарынан жабдықтың сыртқы беті түссізденуі немесе зақымдануы мүмкін.
◦
Компьютердің жақтарындағы желдеткіш саңылауларын тазалап отырыңыз. Жүн, шаң, жəне
басқа бөтен заттар желдеткішті бөгеп, ауа жүрісін шектеуі мүмкін.
Оптикалық дискіге қатысты алдын алу шаралары
Жұмыс кезінде немесе оптикалық драйвты тазалғанда келесі нұсқаулықтарды міндетті түрде орындаңыз.
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық жəне күнделікті қызмет көрсету
35
Жұмыс істеу
●
Жұмыс кезінде драйвты қозғамаңыз. Нəтижесінде оның оқу мүмкіндігі бүлінуі мүмкін.
●
Драйвты күтпеген температуралық өзгерістерден сақтаңыз, əйтпесе құрылғы ішінде ылғалдық пайда
болуы мүмкін. Драйв қосылып тұрғанда температура өзгерсе, өшіргенге дейін кем дегенде бір сағат
күтіңіз. Егер құрылғыны бірден қолдансаңыз, оқу барысында ақаулық пайда болуы мүмкін.
●
Драйвты ылғалдығы жоғары жерден, шамадан тыс жоғары немесе төмен температура, механикалық
тердбеліс, немесе тікелей күн көзінен сақтаңыз.
Тазалау
●
Панельдері мен басқаруларын жұмсақ, құрғақ немесе жеңіл тазалағыш сұйықпен ылғалданған
шүберекпен тазалаңыз. Шашылатын тазалағыш заттарды құрылғыға тікелей шашпаңыз.
●
Алкоголь, бензин сияқты еріткіштерді қолданбаңыз, зақым келтіреді.
Қауіпсіздік
Зат немесе сұйық драйвтың үстіне құлап кетсе, компьютерді бірден өшіріп, HP қызмет көрсетушілеріне
тексертіңіз.
Жеткізуге дайындау
Компьютерді жіберуге дайындық барысында мына ұсыныстарды орындаңыз:
1.
Сыртқы сақтау құрылғысына қатты дисктегі файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз. Сақтаушы
медиалардың электрлік немесе магниттік соққыларға ұшырамауын қадағалаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Қатты драйв жүйе қуаты өшірілгенде автоматты түрде бекітіледі.
2.
Барлық алынбалы медианы алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жəне басқа сыртқы құрылғыларды өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан, одан кейін компьютерден ажыратыңыз.
5.
Жүйе компоненттерін жəне сыртқы құрылғыларды қуат көздерінен, одан кейін компьютерден
ажыратыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерді жібергенге дейін барлық тақталардың дұрыс орналасқанын жəне тақта
ұяшықтарына дұрыс қондырылғанын тексеріңіз.
6.
36
Жүйе компоненттері мен сыртқы құрылғыларды қорғау үшін, оларды өз қораптарына немесе оларға
ұқсас орам материалдары жеткілікті қораптарға салыңыз.
б қосымшасы Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық, күнделікті қызмет көрсету жəне жіберу
дайындықтары
в
Қосылу мүмкіндігі
HP əзірлейтін, өндіретін жəне сататын өнімдер мен қызметтердің жеке өздерін немесе көмекші
құралдармен бірге барлық адамдар, соның ішінде физикалық қабілеттері шектеулі адамдар да қолдана
алады.
Қолдауы бар көмекші технологиялар
HP өнімдері əр алуан амалдық жүйелерге көмекші технологияларды қолдайды жəне көмекші
технологиялармен бірге жұмыс істеуге конфигурациялауға болады. Көмекші фукциялар туралы қосымша
ақпарат табу үшін құрылғының іздеу мүмкіндігін қолданыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Белгілі бір көмекші технология туралы қосымша ақпарат алу үшін сол өнімге арналған
тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Қолдау қызметіне хабарласу
Біз үнемі өнімдер мен қызметтердің қолжетімділігін жақсартамыз жəне пайдаланушылардың пікірлерін
күтеміз. Егер өнім ақаулығы орын алса немесе сізге көмектескен қатынасу функциялар туралы
ойларыңызбен бөліскіңіз келсе, (888) 259-5707 телефоны бойынша дүйсенбі-жұма күндері таңертеңгі
сағат 6-дан кешкі 9-ға дейін хабарласыңыз. Егер есту қабілетіңіз нашар болса жəне TRS/VRS/WebCapTel
байланысын пайдалансаңыз, жəне техникалық көмек немесе қатынасу туралы сұрақтарыңыз болса, (877)
656-7058 телефоны бойынша дүйсенбі-жұма күндері сағат Солтүстік Америка таулы уақыты бойынша
таңертеңгі 6-дан кешкі сағат 9-ға дейін хабарласыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Қолдау қызметі ағылшынша ғана көрсетіледі.
Қолдауы бар көмекші технологиялар
37
Индекс
Таңбалар/Сандар
2,5 дюймдік қатты драйвты
алу 22
орнату 23
3,5 дюймдік қатты драйвты
орнату 21
А
алдыңғы жапқышы
алып тастау 6
ауыстыру 7
алдыңғы қақпағы
бос күйінде алу 7
алдыңғы тақта құрамдас
бөлшектері 1
алу
алдыңғы жапқышы 6
кеңейту картасы 11
компьютерге кіру тақтасы 4
алынбалы панель
алып тастау 4
ауыстыру 6
артқы тақта құрамдас бөлшектері
2
Б
батарея ауыстыру
батареяны
алу 31
орнату 31
31
Д
дискілер
орны 16
драйв кабельдерін
орнату 16
драйвтар
кабель байланыстары 16
орнату 16
Ж
жад
орнату 9
техникалық сипаттары 9
ұяны тарату 9
38
Индекс
желдету нұсқаулықтары 35
жүйе тақтасының жалғаулары 8
жіберу дайындығы 36
Ө
өнім жеке анықтағышының орны
3
К
кеңейту картасы
алып тастау 11
орнату 11
компьютер жұмысы туралы
нұсқаулық 35
С
сериялық нөмір орны
Ш
шығарып алу
3,5 дюймдік қатты диск
оптикалық диск 17
Қ
қақпағын
алу 7
қатты диск
3,5 дюймдік шығарып алу 20
қатты драйв
2,5 дюймдік орнату 22, 23
3,5 дюймдік орнату 21
қауіпсіздік
HP бизнес ДК қауіпсіздік
құлпы 25
кабель бекітпесі 25
ілмелі құлып 25
қосылу мүмкіндігі 37
құлыптар
HP бизнес ДК қауіпсіздік
құлпы 25
кабель бекітпесі 25
ілмелі құлып 25
О
оптикалық диск
алып тастау 17
орнату 18
сақтандырулары 35
оптикалық драйв
тазалау 36
орнату
жад 9
кеңейту картасы 11
компьютерге кіру тақтасы
оптикалық диск 18
орнату нұсқаулықтары 4
3
6
20
Э
элекростатикалық тоқ, зақымның
алдын алу 34
D
DIMM құралдар. Көріңіз жады
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising