Whirlpool | ACM 808/BA/WH | Instruction for Use | Whirlpool ACM 808/BA/WH Ohjekirja

Whirlpool ACM 808/BA/WH Ohjekirja
210 mm
145 mm
145 mm
210 mm
210 mm
280/180 mm
145 mm
210 mm
280/180 mm
145 mm
DEUTSCH
Aufstellung
Seite 6
Bedienungsanleitung
Seite
8
ENGLISH
Installation
Page 15
Instructions for use
Page
17
FRANÇAIS
Installation
Page 24
Mode d’emploi
Page
26
Installatie
Pagina 33
Gebruiksaanwijzing
Pagina
35
Instalación
Página 42
Instrucciones de uso
Página
44
Instalação
Página 51
Instruções de utilização
Página
53
ITALIANO
Installazione
Pagina 60
Istruzioni per l’uso
Pagina
62
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εγκατασταση
Σελίδα 69
Οδηγίες χρήσης
Σελίδα
71
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SVENSKA
NORSK
SLOVENSKY
Montering
Sidan 78
Bruksanvisning
Sidan
80
Installasjon
Side 87
Bruksanvisning
Side
89
Inštalácia
Strana 96
98
Návod na používanie
Strana
DANSK
Installation
Side 105
Brugervejledning
Side
107
SUOMI
Asennus
Sivu 114
Käyttöohjeet
Sivu
116
POLSKI
Instalacja
Strona 123
Instrukcja obsługi
Strona
125
ČESKY
Instalace
Strana 132
Návod k použití
Strana
134
143
SLOVENSKY
Inštalácia
Strana 141
Návod na použitie
Strana
Üzembe helyezés
Oldal 150
Használati utasítás
Oldal
152
Установка
Стр. 159
Руководство по эксплуатации
Стр
161
Инсталиране
Страница 168
Инструкции за употреба
Страница
170
Instalarea
Pagina 177
Instrucţiuni de utilizare
Pagina
179
Установлення
Сторінка 186
Інструкції з використання
Сторінка
188
HRVAT
Postavljanje
Stranica 195
Uputama za uporabu
Stranica
197
SRPSKI
Montaža
Strana 204
Uputstvo za upotrebu
Strana
206
MAGYAR
РУССКИЙ
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNĂ
УКРАЇНСЬКА
1
A
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
0
490 +2
510 mm
mm
mm
52 mm
Min. 50 mm
580 mm
0
+1
0
583 +2 mm
30
483 mm
553 mm
R = 11,5 mm
0
490+2 mm
0
560+2 mm
0
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
Min. 50 mm
0
490 +2
510 mm
mm
+1
0
30 mm
52 mm
770 mm
483 mm
742 mm
0
773 +2 mm
R = 11,5 mm
Min. 50 mm
0
490+2 mm
0
0
513 +2
750+2 mm
mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
2
Min. 10 cm
Min. 5 mm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
1
2
X4
3
3
SUOMI
Asennus
Sivu
2
Käyttöohjeet
Sivu
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ
Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä.
Tämä on turvallisuuteen liittyvä vaaran merkki, joka ilmoittaa käyttäjälle tai muulle henkilölle aiheutuvasta
mahdollisesta vaarasta.
Kaikkia turvallisuutta koskevia ohjeita edeltää vaaran merkki ja toinen seuraavista sanoista:
VAARA
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä
vältetä.
VAROITUS
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, ellei
sitä vältetä.
Kaikissa turvallisuutta koskevissa viesteissä kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten laitteen
väärästä käytöstä aiheutuvien loukkaantumisten, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan
minimoida. Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita:
- Käytä suojakäsineitä, kun poistat pakkauksia ja suoritat asennuksia.
- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
- Asennuksen ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja
paikallisten, voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen
osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.
- Tämä laite on maadoitettava.
- Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta liitäntä sähköverkkoon voidaan tehdä laitteen ollessa
kalusteen sisällä.
- Asennuksessa on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista
kytkintä, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.
- Älä käytä haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä laitteen virtajohdosta.
- Asentamisen jälkeen sähköosien on oltava käyttäjän ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoan valmistamiseen kotitaloudessa. Kaikki muu käyttö on kiellettyä
(esimerkiksi huoneen lämmitys). Valmistaja ei ole missään vastuussa asiattomasta käytöstä tai vääristä
asetuksista aiheutuvista vahingoista.
- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana.
Lämmitysvastusten koskettamista on varottava. Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja nuoret lapset
(3–8-vuotiaat) on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai
kokemattomat ja taitamattomat henkilöt, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai
opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä koske laitteen lämmitysvastuksia käytön aikana tai jälkeen. Pidä kankaat tai muut tulenarat
materiaalit pois kosketusetäisyydeltä laitteesta, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet.
- Älä laita tulenarkoja aineita laitteen päälle tai sen läheisyyteen.
- Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo kypsymistä, jos käytät paljon rasvaa tai
öljyä.
- Laitteen alla olevaan tilaan on asennettava erotinlevy (ei toimiteta mukana).
FI112
- Jos pinnassa on halkeamia, sammuta laite sähköiskujen välttämiseksi (koskee vain lasipintaisia
laitteita).
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjauksella.
- Valvomaton rasvassa tai öljyssä kuumennus liedellä saattaa aiheuttaa aiheuttaa vaaratilanteen, josta
voi seurata tulipalo. ÄLÄ MILLOINKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä, vaan sammuta laitteen virta
ja peitä sitten liekit esim. kannella tai sammutushuovalla.
Tulipalovaara: älä säilytä tavaroita keittopinnoilla.
- Älä käytä höyrypesuria.
- Liesipinnalle ei tule asettaa metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia, koska ne
voivat kuumeta.
- Sammuta liesitaso säätönupista käytön jälkeen äläkä luota pelkästään kattilantunnistimeen (vain
induktiolaitteet).
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Pakkausmateriaalien hävittäminen
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki (
hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
). Pakkausmateriaaleja ei saa heittää ympäristöön, vaan ne on
Tuotteen hävittäminen
Tämä laite on merkitty WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti.
Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräyskeskukseen.
Energiansäästö
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi:
• Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on sama kuin keittoalueen läpimitta.
• Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
• Peitä kattila kannella kypsennyksen ajaksi, jos mahdollista.
• Käytä painekeitintä, se alentaa energian kulutusta ja lyhentää kypsennysaikaa.
• Aseta keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
-
Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa direktiivin 73/23/ETY muutoksineen)
turvallisuusvaatimuksia ja EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimuksia.
ENNEN KÄYTTÖÄ
TÄRKEÄÄ: Keittoalueet eivät kytkeydy toimintaan, jos kattilat ja pannut eivät ole oikean kokoisia. Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita, joissa on
merkintä “INDUCTION SYSTEM” (katso viereistä kuvaa). Kattila tulee laittaa valitulle keittoalueelle ennen keittotason kytkemistä toimintaan.
ENTISTEN KATTILOIDEN TARKISTAMINEN
OK
EI
Tarkista astian sopivuus keittotasolle magneetin avulla: kattilat eivät ole sopivia, ellei magneetti havaitse niitä.
- Varmista, että kattiloiden pohja on tasainen, sillä epätasainen pinta voi naarmuttaa keittotasoa. Tarkista astiat.
- Älä koskaan laita kuumia kattiloita tai pannuja keittotason käyttöpaneelin päälle. Se saattaa vahingoittua.
FI113
KEITTOASTIAN POHJAN SUOSITELTAVAT LÄPIMITAT
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
Ø
Ø
Ø
S
vähintään 15 cm
enintään 21 cm
Maks.
Muuntuva keittoalue
Ø
M
vähintään 17 cm
enintään 28 cm
18 cm
Ø
14,5 cm
Ø
vähintään 12 cm
enintään 18 cm
Ø
vähintään 10 cm
enintään 14,5 cm
Min.
Ø
12 cm
23 cm
39 cm
ASENNUS
Kun laite on purettu pakkauksesta tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
Kalusteen mitat ja asennusohjeet on esitetty kuvissa sivulla 2.
VAROITUS
-
-
Asenna keittotason alle välilevy.
Tuotteen alaosa ei saa olla
kosketettavissa asennuksen
jälkeen.
Jos keittotason alle asennetaan
uuni, välilevyä ei tarvita.
min 5 mm
KALUSTEEN VALMISTELU ASENNUSTA VARTEN
min 20 mm
6–7 cm
•
•
•
•
•
•
Keittotason alapinnan ja välilevyn välisen etäisyyden tulee olla kuvassa näkyvien mittojen mukainen.
Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi keittotason ja kalusteen yläreunan välissä olevaa pientä rakoa (min. 5 mm) ei saa tukkia.
Jos lieden alle asennetaan uuni, varmista että siihen kuuluu jäähdytysjärjestelmä.
Vältä keittotason asentamista astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen yläpuolelle, jotta virtapiirit eivät joudu kosketukseen höyryn tai kosteuden kanssa, mikä voisi
vahingoittaa niitä.
Jos keittotaso upotetaan työtasoon, ota yhteys huoltopalveluun ja pyydä ruuvisarja 4801 211 00112.
Poista keittotaso paikaltaan vivuttamalla laitteen alapuolella, reunoilla olevia jousikiinnikkeitä ruuvitaltan (ei toimiteta laitteen mukana) avulla.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
Kytke laite irti sähköverkosta.
Laitteen asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja, joka tuntee
voimassa olevat asennusta ja turvallisuutta koskevat määräykset.
Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten
noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta keittotaso voidaan poistaa työtasolta.
Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.
VAROITUS
-
-
FI114
Liitäntärasian liitännät
Käytä sähköliitännässä alla olevan taulukon mukaisesti kaapelia tyyppiä H05RR-F.
3 x 4 mm2 (vain Australia)
220–240 V 3 ~ +
4 x 1,5 mm2
380–415 V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
380–415 V 2N ~ +
4 x 1,5 mm2
B
C
230 V
230 V
A
380–415 V 2N ~
220–240 V 3 ~ (vain Belgia)
230 V
230–240 V ~ +
230–240 V ~ (vain Australia)
220–240 V ~ (vain Iso-Britannia)
380–415 V 2N ~
(vain Alankomaat)
230 V
230 V
3 x 4 mm2
220–240 V ~
230 V
220–240 V ~ +
380–415 V 3N ~
230 V
230 V
Lukumäärä x koko
230 V
230 V
230 V
Johtimet
Tärkeää:
- Pidä metalliset hyppyjohtimet L1-L2 ja N1-N2 ruuvien välissä liitäntärasiassa tai poista ne liitäntäkaavion mukaisesti (katso kuvaa).
– Jos kaapeli kuuluu toimitukseen, lue kaapelin mukana toimitetut liitäntäohjeet.
– Kiristä kaikki kuusi liitäntärasian ruuvia kaapeleiden kytkennän jälkeen.
Esimerkki hyppyjohtimesta paikallaan (vasen) tai irrotettuna (oikea). Yksityiskohdat liitäntäkaaviossa (hyppyjohtimet voivat olla välillä L1-L2 ja N1-N2).
Kytke keltavihreä maadoituskaapeli liittimeen, jossa on merkintä
.
Tämän johdon on oltava muita johtoja pidempi.
1. Irrota liitäntärasian kansi (A) avaamalla ruuvi ja laita kansi liitäntärasian saranaan (B).
2. Työnnä virtajohto kaapelin vedonpoistimeen ja kytke johtimet liitäntärasiaan sen vierellä olevan kaavion mukaisesti.
3. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen.
4. Sulje kansi (C) ja ruuvaa se kiinni liitäntärasiaan aikaisemmin irrottamallasi ruuvilla.
Joka kerta kun liesi kytketään sähköverkkoon, se suorittaa muutaman sekunnin pituisen automaattisen tarkistustoiminnon.
Mikäli liedessä jo on virtajohto, noudata virtajohtoon liitettyjä ohjeita. Suorita sähköverkkoon liittäminen moninapaisen verkkokytkimen avulla, jonka koskettimien
väli on ainakin 3 mm.
FI115
KÄYTTÖOHJEET
Käyttöpaneelin kuvaus
Käyttöpaneeli
Virtakytkin
Ajastin
Käyttöpaneelin lukitus
A
Keittoalueiden säätökytkimet ja näyttö
Virtakytkin
Ajastin
Käyttöpaneelin lukitus
Muuntuva keittoalue -mallit
B
Automaattisen
toiminnon / Ecoboostertoiminnon painike
Keittoalueiden säätökytkimet ja näyttö
Keittotason kytkeminen toimintaan/pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan painamalla noin 2 sekunnin ajan painiketta , kunnes keittoalueiden näytöt syttyvät. Se kytketään pois toiminnasta koskemalla
samaa painiketta, kunnes näytöt sammuvat. Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta.
Jos keittotasoa on käytetty, jälkilämmön merkkivalo H palaa, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet.
Jos mitään toimintoa ei valita 10 sekunnin kuluessa keittotason kytkemisestä toimintaan, se kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Keittoalueiden kytkeminen toimintaan ja lämpötilan säätäminen
Tehon näyttö
Keittoalueen valinnan osoitin
Kun keittotaso on kytketty toimintaan ja keittoastia on asetettu valitulle keittoalueelle,
valitse keittoalue sitä vastaavalla painikkeella: näytössä näkyy tehotaso 5.
Jokaisella keittoalueella on painikkeilla +/- säädettäviä tehotasoja, joiden minimiteho on
1 ja maksimiteho on 9. Joillakin keittoalueilla on pikakuumennustoiminto (Booster), jonka
osoittaa näytössä kirjain P.
Keittoalueen sijainti
Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta
Valitse keittoalue, jonka haluat kytkeä pois toiminnasta, painamalla aluetta vastaavaa painiketta (tehotason oikealla puolella alhaalla oleva piste tulee näkyviin).
Paina painiketta -, kunnes taso on 0.
Voit kytkeä keittoalueen välittömästi pois toiminnasta painamalla keittoalueen valintapainiketta kolmen sekunnin ajan. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta ja
näyttöön tulee jälkilämmön merkkivalo H.
Käyttöpaneelin lukitus
Toiminto lukitsee painikkeet, jotta keittotasoa ei voi vahingossa kytkeä toimintaan. Käyttöpaneeli lukitaan kytkemällä keittotaso ensin toimintaan ja painamalla sen jälkeen
kolmen sekunnin ajan painiketta (tai mahdollisen automaattitoiminnon / Ecobooster-toiminnon painiketta). Lukituksen kytkentä ilmaistaan merkkiäänellä ja lukon symbolin
vieressä näkyvällä merkkivalolla. Käyttöpaneeli on lukittu ja vain laitteen kytkeminen pois toiminnasta on sallittu. Lukitus poistetaan käytöstä toistamalla sen aktivointimenettely.
Merkkivalo sammuu ja keittotaso on taas käytettävissä.
Jos symbolin alapuolella olevan painikkeen päällä on vettä, ylikiehunutta nestettä tai jotain muuta, lukitus voi kytkeytyä tai vapautua vahingossa.
FI116
Ajastin
Ajastin on aikakytkin, jonka avulla voit asettaa enintään 99 minuutin (1 tunti 39 minuuttia) pituisen kypsennysajan kaikille keittoalueille.
Valitse ajastettava keittoalue (tehotason näytön oikealla puolella alhaalla oleva piste syttyy), paina painiketta, jossa on kellon kuva, ja aseta
haluamasi aika ajastimen painikkeilla + ja - (katso viereinen kuva). Ajastimen jäljellä olevan ajan laskuri käynnistyy muutaman sekunnin
kuluttua viimeisestä painalluksesta (ajastetun keittoalueen vieressä oleva valopiste syttyy). Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki ja
keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Ajastin kytketään pois toiminnasta painamalla painiketta -, kunnes näytössä näkyy 0:0, tai painamalla kolmen sekunnin ajan painiketta, jossa on kellon kuva.
Ajastin asetetaan toiselle keittoalueelle vastaavalla tavalla. Ajastimen näytössä näkyy aina valittuun keittoalueeseen liittyvä aika tai lyhin aika.
Jos haluat muuttaa ajastimen aikaa tai kytkeä ajastimen pois toiminnasta, paina vastaavan keittoalueen valintapainiketta.
Käyttöpaneelin osoittimet
Jälkilämmön merkkivalo
Keittotasossa on jokaisen keittoalueen jälkilämmön merkkivalo. Se näyttää minkä keittoalueen lämpötila on vielä korkea.
Jos näytössä näkyy , keittoalue on vielä kuuma. Kun tämä merkkivalo palaa, voit esimerkiksi pitää ruokaa lämpimänä keittoalueella tai sulattaa voita.
Kun keittoalue jäähtyy, merkkivalo sammuu.
Vääränlainen keittoastia tai keittoastiaa ei ole.
Jos keittoastia ei sovellu induktiokeittotasolle, se on asetettu väärin tai se on väärän kokoinen, näytössä näkyy viereisen kuvan mukainen symboli,
joka tarkoittaa keittoastian puuttumista. Jos keittoastiaa ei tunnisteta 60 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
Erikoistoiminnot
Joissakin malleissa on erikoistoimintoja:
Pikakuumennustoiminto (tehostintoiminto, mallikohtainen)
Toiminto on vain joillakin keittoalueilla, ja se hyödyntää keittotason maksimitehoa (esimerkiksi veden kuumentamiseksi nopeasti kiehumispisteeseen). Toiminto
kytketään painamalla plus-painiketta (+), kunnes näytössä näkyy P. Kun pikakuumennustoiminto on ollut käytössä 10 minuuttia, keittoalue siirtyy automaattisesti
tasolle 9 (paitsi Muuntuva keittoalue -toimintoa käytettäessä).
Eco Booster
Kun keittotaso on kytketty toimintaan, valitse keittoalue, jossa näkyy Eco Booster -kuvake
.
Toiminto käynnistetään/poistetaan käytöstä painamalla painiketta
Eco Booster -toiminto mahdollistaa veden viemisen kiehumispisteeseen ja kiehumisen ilman ylikuohumista vähentäen energian kulutusta.
Toiminnon optimoimiseksi ja energian säästön lisäämiseksi on suositeltavaa käyttää astiaa, jonka pohja vastaa valittua keittoaluetta. Käytetyn keittoastian laatu, kansi
tai suola vaikuttavat toiminnon tehoon. 2–3 litraa vettä (mieluiten huoneenlämpöistä) on suositeltava määrä ja on parempi olla käyttämättä kantta.
Joka tapauksessa on suositeltavaa tarkkailla kiehumista ja jäljellä olevaa veden määrää.
Muuntuva keittoalue
Tällä toiminnolla voit käyttää keittotasoa kahtena erillisenä keittoalueena tai erikoissuurena keittoalueena.
Toiminto sopii hyvin käytettäessä soikeita, suorakulmaisia tai pitkulaisia keittoastioita (pohjan koko enintään 38 x 23 cm) tai useampaa kuin yhtä normaalikokoista kattilaa
samanaikaisesti. Muuntuva keittoalue -toiminto aktivoidaan kytkemällä keittotaso toimintaan ja painamalla samanaikaisesti kahta valintapainiketta kuten alla olevassa kuvassa.
Kahden keittoalueen näytössä näkyy tehotaso 5. Molemmat tehon numeron vieressä olevat pisteet palavat osoittaen, että muuntuva keittoalue on aktivoitu.
Tehoa voidaan muuttaa painamalla painikkeita - / + (pienin teho on 1 ja suurin 9 tai P). Kun haluat poistaa muuntuvan keittoalueen käytöstä paina samanaikaisesti
alueiden kahta valintapainiketta. Keittoalueiden kytkemiseksi pois käytöstä välittömästi paina yhtä keittoalueen valintapainiketta 3 sekuntia.
i Jos laite ei tunnista kattilaa keittoalueella (koska kattilaa ei ole laitettu keittoalueelle tai kattila ei ole kunnolla keittoalueella tai kattila ei ole sopiva
induktiokeittotasolle), näytössä näkyy viesti “ei kattilaa”
siirtää kattiloita alueella tarpeen mukaan.
. Viesti näkyy 60 sekunnin ajan. Tämän ajan kuluessa voit laittaa muuntuvalle keittoalueelle kattilan tai
Jos keittoalueelle ei ole laitettu kattilaa 60 sekunnin kuluttua, järjestelmä lakkaa “etsimästä” kattilaa alueelta, ja symboli
on poistettu käytöstä.
FI117
pysyy näkyvissä muistuttaen, että alue
Muuntuvan keittoalue -toiminnon käynnistämiseksi uudelleen paina yhtä kahdesta painikkeesta
Muuntuvan keittoalueen toiminto pystyy tunnistamaan, kun kattila siirretään muuntuvan keittoalueen alueelta toiselle, ja se säilyttää tehotason samana kuin alueella, jolle
kattila alun perin asetettiin. (Katso alla olevan kuvan esimerkki: jos kattila siirretään etuvastuksen päältä takavastuksen päälle, näytössä näkyy sen alueen tehotaso, jolla
kattila on.)
Muuntuvaa keittoaluetta voi käyttää myös kahtena erillisenä keittoalueena painamalla yhden alueen vastaavaa painiketta. Aseta kattila yhden alueen keskelle ja säädä
tehotaso kosketusliukusäätimellä.
i Tärkeää: aseta keittoastiat keittovyöhykkeen keskelle, niin että yksittäisen keittovyöhykkeen keskipiste peittyy.
Jos käytät suurta pataa tai soikeaa, nelikulmaista tai pitkää keittoastiaa, sijoita keittoastiat keittovyöhykkeen keskelle.
Esimerkkejä keittoastioiden hyvästä ja huonosta sijoituksesta:
Demotila
Tässä keittotasossa on demotila, jonka avulla käyttöpaneelin käyttöä voidaan harjoitella kytkemättä keittoalueita toimintaan. Kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta on tehtävä
60 sekunnin kuluessa siitä, kun laite kytketään asunnon sähköverkkoon.
Demotila käynnistetään painamalla viiden sekunnin ajan samanaikaisesti kahta ulommaista keittoalueen valintapainiketta: keskinäytössä näkyy kirjaimet dE. Nyt käyttöpaneelin
toimintoja voi kokeilla. Lukitus ja lukituksen vapautus toimivat myös demotilassa.
Demotila kytketään pois toiminnasta vastaavalla tavalla. Muista kuitenkin, että keittotaso on ensin kytkettävä irti verkkovirrasta ja sen jälkeen kytkettävä takaisin verkkovirtaan
ja että toimenpide on tehtävä 60 sekunnin kuluessa kytkennästä.
5 sekuntia
Merkkiäänten kytkeminen toimintaan / pois toiminnasta
Kun keittotaso on kytketty toimintaan, paina samanaikaisesti plus-painiketta (+) ja oikeanpuoleista ulointa valintapainiketta vähintään viisi sekuntia (käyttöpaneelin
lukitus).
5 sekuntia
FI118
PUHDISTUS
Älä käytä puhdistuksessa höyrypesulaitetta.
Varmista ennen puhdistamisen aloittamista, että kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta
eikä näytössä enää näy jälkilämmön merkkiä (H).
TÄRKEÄÄ: Älä käytä karheita sieniä tai teräsvillaa. Niiden käyttäminen voi ajan myötä vahingoittaa lasia.
• Jokaisen käytön jälkeen anna keittotason ensin jäähtyä ja puhdista se sitten ruoanjäänteistä muodostuvien kerrostumien ja tahrojen välttämiseksi.
• Sokeri tai hyvin sokeripitoiset ruoat vahingoittavat keittotasoa ja ne täytyy poistaa heti.
• Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.
• Käytä pehmeää liinaa, keittiöpaperia tai erityisesti lasikeraamiselle keittotasolle tarkoitettuja puhdistusaineita (noudata valmistajan ohjeita).
VAROITUS
-
VIANMÄÄRITYS
•
•
•
•
•
Lue kohdassa Käyttöohjeet annetut ohjeet ja noudata niitä.
Tarkista, että kyseessä ei ole sähkökatko.
Kuivaa pinta huolellisesti puhdistamisen jälkeen.
Jos näyttöön keittotasoa käynnistettäessä tulee aakkosnumeerinen koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.
Ellet saa keittotasoa käytön jälkeen kytkettyä pois toiminnasta, kytke se irti sähköverkosta.
VIRHEKOODI
KUVAUS
MAHDOLLINEN SYY
KORJAUSTOIMENPIDE
C81, C82
Käyttöpaneeli sammuu liian
korkean lämpötilan vuoksi
Sisäisten elektronisten osien lämpötila
on liian korkea
Odota, että keittotaso jäähtyy
ennen kuin käytät sitä uudelleen
F42 tai F43
Keittotason liitännän jännite ei ole
oikea
Anturi havaitsee liitäntäjännitteestä
poikkeavan jännitteen
Irrota laite sähköverkosta ja
tarkista liitäntä
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60
Ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi
KEITTOTASON ÄÄNET
Induktiokeittotasosta voi kuulua suhinaa tai rätinää normaalin toiminnan aikana. Äänet aiheutuvat keittoastian pohjan ominaisuuksista (esimerkiksi pohjan erilaiset
materiaalikerrokset, epätasainen pohja). Äänet vaihtelevat käytettävän keittoastian ja sen sisältämän ruoan määrän mukaisesti, eivätkä ne ole merkki viasta.
Lisäksi induktiokeittotasossa on sisäinen jäähdytysjärjestelmä, joka pitää sähköosat sopivassa lämpötilassa. Tästä syystä laitteesta voi kuulua puhaltimen ääni
toiminnan aikana ja myös muutaman minuutin keittotason poiskytkennän jälkeen. Tämä on täysin normaalia ja laitteen asianmukaisen toiminnan edellytys.
HUOLTOPALVELU
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
1. Kokeile, voitko korjata vian itse. Katso kohdassa Vianetsintä olevia neuvoja.
2. Sammuta keittotaso ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi onko vika poistunut.
Jos ongelma ei poistu edellä mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ilmoita aina:
• lyhyt häiriön kuvaus
• keittotason tyyppi ja malli
• huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numerosarja), joka on merkitty laitteen alle (metallilevyyn).
• tarkka osoitteesi
• puhelinnumerosi.
Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys takuutiedoissa mainittuun valtuutettuun huoltopalveluun (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja
että korjaukset tehdään oikein). Varaosia on saatavissa 10 vuotta.
FI119
TEHOTAULUKKO
Tehotaso
Toiminto
Boost
Nopea kuumentaminen
8–9
Paistaminen – keittäminen
Maksimiteho
Ihanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen aloittamiseen, pakasteiden paistamiseen, nopeaan
keittämiseen
Ruskistaminen –
kuullottaminen – keittäminen Ruskistaminen, kiehunnan ylläpito, kypsentäminen ja grillaaminen (lyhyen aikaa, 5–10 minuuttia)
– grillaaminen
6–7
Ruskistaminen –
Kuullottaminen, kevyen kiehunnan ylläpito, kypsentäminen ja grillaaminen (jonkin aikaa,
kypsentäminen –
10–20 minuuttia), varusteiden kuumentaminen.
hauduttaminen –
kuullottaminen – grillaaminen
4–5
Kypsentäminen –
Ihanteellinen hauduttamiseen, varovaiseen keittämiseen, kypsentämiseen (pitkän aikaa). Kastikkeen
hauduttaminen –
sekoittaminen pastaan
kuullottaminen – grillaaminen
3–4
2–3
Ihanteellinen pitkää kypsennystä varten (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi,
Kypsentäminen –
viini, lihaliemi, maito), kastikkeen sekoittamiseen pastaan
kiehuttaminen – saostaminen
Ihanteellinen pitkää kypsennystä varten (määrä alle litran: riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä
– sekoittaminen
(esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito)
1
Pehmentäminen –
sulattaminen –
lämpimänäpito –
sekoittaminen
Nollateho
Alustaso
1–2
Alhainen teho
OFF
Ihanteellinen ruoan lämpötilan nopeaa nostamista varten, veden saamiseksi kiehumispisteeseen tai
nesteiden nopeaa kuumentamista varten
7–8
Korkea teho
Keskitason teho
Tason käyttö
(viitteellinen - kokemus ja ruoanlaittotottumus vaikuttavat käyttöön)
Ihanteellinen voin pehmentämiseen, suklaan hellävaraiseen sulattamiseen, pienten pakasteiden
sulattamiseen ja vasta valmistettujen ruokien pitämiseen lämpiminä (esimerkiksi kastikkeet, sopat,
vihanneskeitot)
Ihanteellinen vasta valmistettujen ruokien lämpimänä pitämiseen, risottojen sekoittamiseen ja
tarjoiluastioiden pitämiseen lämpiminä (sopivassa keittoastiassa)
Keittotaso valmiustilassa tai sammutettu (mahdollinen jälkilämpö, jonka ilmaisee H)
HUOM.
Kun valmistat nopeasti paistuvia ja hyvää lämmönjakautumista vaativia ruokia (esim. ohukaiset), 28 cm:n kaksoiskeittoalueella (mallikohtainen) on suositeltavaa
käyttää astiaa, jonka halkaisija on korkeintaan 24 cm. Varovasti tehtäviä toimintoja varten (esimerkiksi suklaan tai voin sulattaminen) on suositeltavaa käyttää
pienempiä keittoalueita.
FI120
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising