Whirlpool | ACM 808/BA/WH | Instruction for Use | Whirlpool ACM 808/BA/WH Упутство за коришћење

Whirlpool ACM 808/BA/WH Упутство за коришћење
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
SR
VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
Preuzmite kompletno korisničko uputstvo sa adrese DOZVOLJENA UPOTREBA
OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja
http://d
‌‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u ili pozovite broj telefona
spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer,
koji se nalazi u garantnoj knjižici.
ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre
domaćinstvu
i takođe se može koristiti: u kuhinjama
upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.
Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim
bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od
kojih se morate uvek pridržavati. Proizvođač se strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa
odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.
Nijedna druga upotreba nije dozvoljena (npr.
ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog
korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola. zagrevanje prostorija).
Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu
Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od
upotrebu.
Ne koristite uređaj na otvorenom.
uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od
uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor. UGRADNJA
Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga
Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom
manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data rizik od posekotina.
Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji),
uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko
razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati sa električno povezivanje i popravke mora da obavi
uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja
i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u
bez nadzora.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta
jako se zagrevaju u toku upotrebe. Pobrinite se da ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da
ne dođe do kontakta sa grejačima. Decu mlađu od 8 nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju
godina treba uvek držati po strani, ukoliko nisu pod da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu
ili najbližoj Postprodajnoj službi. Nakon ugradnje,
stalnim nadzorom.
UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od
kuvanje naprsla, nemojte koristiti uređaj - postoji stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora
rizik od električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne skladištite isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od
strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za
stvari na površinama za kuvanje.
OPREZ: Proces kuvanja mora da se nadgleda. napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara
Kraći proces kuvanja mora neprekidno da se ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je
postupak ugradnje završen.
nadgleda.
Sva sečenja na vitrini obavite pre postavljanja
UPOZORENJE: Kuvanje na ploči bez nadzora,
uređaja
u kućište i uklonite sve opiljke i strugotinu.
kada se koristi mast ili ulje, može da bude opasno Ukoliko uređaj nije postavljen iznad rerne,
postoji rizik od požara. NIKADA nemojte pokušavati
da ugasite požar vodom: umesto toga, isključite pregradna ploča (koja nije uključena) se mora
uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem, na postaviti u odeljak ispod uređaja.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
primer, ili vatrostalnim prekrivačem.
Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa
Nemojte da koristite ploču za kuvanje kao
potporu ili radnu površinu. Krpe i druge zapaljive napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj
materijale držite dalje od uređaja dok se svi delovi se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog
prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa
potpuno ne ohlade – postoji rizik od požara.
Metalni predmeti, kao što su noževi, viljuške, pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u
kašike i poklopci ne bi trebalo da se stavljaju na skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.
Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice
ploču za kuvanje pošto mogu da postanu veoma
ili adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne
vrući.
Posle upotrebe isključite ploču za kuvanje smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite
pomoću njene kontrole i nemojte se oslanjati na uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim
uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili
detektor tiganja.
utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste
ga ispustili.
Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je
da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla
opasnost – postoji rizik od električnog udara.
Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju
potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Simbol na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje
da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da
se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i
elektronske opreme.
ODLAGANJE AMBALAŽE
66/2014, u skladu sa evropskim standardom EN 60350-2.
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili Iskoristite
maksimalno zaostalu toplotu koju proizvodi ringla, tako što
održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i ćete isključiti uređaj par minuta pre završetka kuvanja.
da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada Osnova tiganja ili šerpe treba u potpunosti da prekrije ringlu; posuda
je manje površine nego ringla će bespotrebno trošiti energiju.
ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik koja
Tiganje i šerpe prekrijte poklopcima prilikom kuvanja i koristite što manje
vode. Priprema hrane u posudi bez poklopca će dovesti do pojačane
od električnog udara.
energije.
Nemojte da koristite abrazivne ili korozivne potrošnje
Koristite samo šerpe i tiganje sa ravnim dnom.
proizvode, sredstva za čišćenje na bazi hlora ili IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
mrežice za čišćenje posuđa.
Ovaj uređaj ispunjava zahteve ekološkog dizajna evropske odredbe br.
Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim
simbolom .
Razni delovi pakovanja se moraju odgovorno odlagati u skladu i potpuno
sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo
upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju
otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i
reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom
organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi
o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical
and Electronic Equipment – WEEE).
UGRADNJA
•
Površina za kuvanje mora da se postavi u radnu ploču čija je dubina
između 30 mm i 60 mm.
57
Montirajte pregradnu ploču ispod ploče za kuvanje.
Donji deo proizvoda ne sme biti dostupan posle montaže.
min. 20 mm
Nemojte stavljati pregradnu ploču ako je montirana rerna.
75 80
Rastojanje ispod donje strane aparata i pregradne ploče mora pratiti dimenzije
6-7 cm
navedene na slici.
Da biste obezbedili ispravan rad proizvoda, nemojte blokirati minimalno potrebno rastojanje između ploče za kuvanje i gornje strane uređaja (min.
5 mm).
Ako se montira rerna, uverite se da ona ima sistem za hlađenje.
Za ugradne dimenzije i ugradnju pogledajte sliku u ovom pasusu.
Minimalno rastojanje između ploče za kuvanje i aspiratora iznad nje se mora ispoštovati. Više informacija potražite u korisničkom uputstvu za
aspirator.
Površinu za kuvanje nemojte montirati pored mašine za pranje posuđa ili rublja da električna kola ne bi došla u kontakt sa parom ili
vlagom što bi moglo da ih ošteti.
Da biste skinuli ploču za kuvanje, koristite odvijač (nije obezbeđen) da biste odvojili okolne držače od donje strane aparata.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POSTAVLJANJE PLOČE ZA KUVANJE
Dostavljenu zaptivku postavite na površinu za kuvanje (osim ako nije već postavljena), nakon što ste očistili površinu. Nakon priključivanja na
električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Priključivanje na električnu mrežu“), postavite svaki od pričvrsnih držača na namenska ležišta na bočnim
stranama ploče za kuvanje, kao što je prikazano na slici. Zatim gurnite ploču za kuvanje unutar izreza i proverite da li je staklo ravno i paralelno sa
radnom pločom. Pričvrsni držači su projektovani za svaku vrstu materijala radne ploče (drvo, mermer, itd).
1
2
3
4x
DIMENZIJE I RAZMACI
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
580 mm
650 mm
700 mm
510 mm
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
553 mm
+1
0
483 mm
30 mm
52/54 mm
Min. 5 mm
0
490 +2 mm
SR
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Povezivanje električnih priključaka se mora izvršiti pre priključenja uređaja na električnu mrežu.
Montiranje mora da obavi kvalifikovano osoblje koje je upoznato sa aktuelnim propisima u vezi sa bezbednošću i montiranjem. Naročito, montiranje
se mora izvršiti u skladu sa propisima lokalne kompanije za snabdevanje električnom energijom.
Uverite se da je napon koji je naveden na natpisnoj pločici na dnu aparata isti kao napon u kući.
Propisi nalažu da uređaj bude uzemljen: koristite isključivo provodnike (uključujući provodnik uzemljenja) odgovarajuće veličine.
POVEZIVANJE SA PRIKLJUČNIM BLOKOM
Za priključivanje na električnu mrežu koristite kabl H05RR-F, kao što je navedeno u tabeli koja sledi.
MREŽNI NAPON ZA
NAPAJANJE
PROVODNICI
KOLICINA X VELICINA
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (samo za Australiju)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-415V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
A
B
C
PAŽNJA: kabl za napajanje treba da bude dovoljno dugačak kako bi površina za kuvanje mogla da se izvadi iz radne ploče, i treba da se postavi kako
bi se izbeglo oštećenje ili pregrevanje do kog može da dođe prilikom kontakta sa osnovom.
(SAMO BELGIJA)
380–415 V 2N ~
(SAMO HOLANDIJA)
230 V
220–240 V 3 ~
230 V
380–415 V 2N~
230 V
230 V
230–240 V ~ (SAMO AVSTRALIJA)
220–240 V ~ (SAMO UK)
230 V
230 V
220–240 V~
230 V
230 V
230 V
230 V
380–415 V 3N~
230 V
NAPOMENA: žuti/zeleni provodnik uzemljenja mora da bude povezan sa kablovskom utičnicom sa simbolom
i mora da bude duži od ostalih žica.
• Uklonite poklopac terminala (A) odvrtanjem zavrtnja i umetnite poklopac u šarku (B) terminala.
• Utaknite kabl za napajanje u sponu i povežite žice na blok terminala kako je prikazano u dijagramu ožičenja u blizini terminala.
• Pričvrstite kabl za napajanje pomoću kleme kabla.
• Zatvorite poklopac (C) i zavrnite na terminal pomoću uklonjenog zavrtnja.
Za svako povezivanje na mrežu, ploča za kuvanje obavlja automatske provere nekoliko sekundi.
VAŽNO:
• Na osnovu električne šeme (pogledajte sliku) zadržite ili uklonite metalne kratkospojnike između vijaka u kutiji sa terminalima L1-L2 i N1-N2.
• Ako je kabl obezbeđen, pogledajte uputstva za povezivanje koja su postavljena na kablu.
• Povežite aparat na električnu mrežu pomoću višepolnog prekidača sa minimalnom veličinom kontaktnog zazora od 3 mm.
Primer prisutnog kratkospojnika (levo) ili skinutog (desno). Detalje potražite u električnoj šemi (kratkospojnici mogu biti između L1-L2 i između N1-N2).
OPIS PROIZVODA
210 mm
145 mm
KONTROLNA TABLA
Indikator zaključavanja
kontrolne table
Uključeno / Isključeno
Tajmer
Upravljanje snagom / Eco Booster /
Zaključavanje kontrolne table
Kontrole zone za kuvanje i odgovarajući displej
PRIBOR
ŠERPE I TIGANJI
Koristite samo šerpe i tiganje napravljene od
feromagnetnog materijala, koji je podesan za
korišćenje sa indukcionim pločama za kuvanje. Da
biste utvrdili da li je šerpa podesna, potražite simbol
(uglavnom utisnut na dnu). Pomoću magneta
možete utvrditi da li su šerpe magnetne. Kvalitet šerpi i tiganja koji se
koriste može da utiče na učinak i rezultate kuvanja.
OK
NE
PREPORUČENE ŠIRINE DNA ŠERPE
Stavite šerpu na odgovarajuću zonu za kuvanje pre nego što uključite
ploču za kuvanje.
Za dobre rezultate kuvanja, prečnik osnove šerpe treba da odgovara
veličini polja za kuvanje.
VAŽNO: Zone za kuvanje se neće uključiti ako šerpe nisu odgovarajuće
veličine.
Da biste ustanovili veličinu šerpe molimo izmerite osnovu šerpe i
pogledajte tabelu sa preporučenim širinama dna šerpe, za savršeno
korišćenje i pravilno detektovanje tiganja. Svaka zona za kuvanje
ima minimalnu granicu detekcije tiganja, koja varira u zavisnosti od
materijala tiganja koji se koristi. Stoga bi trebalo da koristite zonu za
kuvanje koja je najpogodnija za prečnik vašeg tiganja..
PREČNIK (cm)
MAKS. (cm)
MIN. (cm)
14,5
18
21
28
14,5
18
21
28
10
12
15
17
Maks.
Flexi Cook
Min.
Ø
12 cm
23 cm
39 cm
VAŽNO: Da izbegnete stalno oštećenje ploče za kuvanje:
• nemojte koristiti šerpe sa dnom koje nije ravno;
• nemojte koristiti metalne lonce sa emajliranim dnom;
• nemojte stavljati vrele šerpe/tiganje preko kontrolne table.
SR
PRVA UPOTREBA
POWER MANAGEMENT (UPRAVLJANJE SNAGOM)
Zahvaljujući funkciji “Upravljanje snagom”, korisnik može podesiti
maksimalnu snagu koju ploča za kuvanje može dostići, po potrebi.
Ova postavka je moguća u svako vreme i održava se do sledeće promene.
Podešavanjem željene maksimalne snage, ploča za kuvanje automatski
podešava distribuciju u različitim zonama za kuvanje, osiguravajući da
se ovaj limit nikada ne prelazi; sa prednošću postojanja mogućnosti
upravljanja svim zonama istovremeno, ali bez problema sa
preopterećenjem.
4 nivoa maksimalne snage su na raspolaganju i prikazana su na displeju:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW (7,2 kW se smatra maksimalnom
snagom površine za kuvanje).
U vreme kupovine, ploča za kuvanje je podešena na maksimalnu snagu.
Za podešavanje snage ploče za kuvanje:
Nakon priključivanja uređaja na električnu utičnicu, u prvih 60 sekundi
moguće je podesiti željeni nivo snage izvršavanjem sledećih tačaka:
•
Pritisnite dugme
na otprilike 3 sekunde. Displej prikazuje
•
Pritisnite dugme za Upravljanje snagom
.
kako biste potvrdili
prethodni korak. Displej prikazuje
.
•
Pritisnite dugmad
/
da biste izabrali željenu snagu. Displej
prikazuje dostupne nivoe snage.
•
Pritisnite dugme za Upravljanje snagom
kako biste potvrdili
prethodni korak. Displej prikazuje podešeni nivo koji treperi na približno
2 sekunde; nakon čega ploča za kuvanje emituje zvučni signal i zatim se
isključuje; sada je spremna za upotrebu.
U slučaju greške prilikom podešavanja snage, simbol
se pojavljuje u
sredini i akustični signal se oglašava na približno 5 sekundi. U ovom slučaju
ponovite postupak konfiguracije ispočetka. Ukoliko se ponovo javi greška,
obratite se postprodajnom servisu.
Tokom uobičajenog korišćenja, ukoliko korisnik pokuša da poveća
maksimalni raspoloživi nivo snage kada je dostignut, nivo zone koja se
koristi treperi dva puta i zvučni signal se oglašava.
Da bi se postigla veća snaga u toj zoni, neophodno je da ručno smanjite
nivo snage jedne ili više već aktivnih zona za kuvanje.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PLOČE ZA KUVANJE
Da biste uključili ploču za kuvanje, pritisnite dugme
na otprilike 2
sekunde dok prikazi zone za kuvanje ne zasvetle.
Da biste je isključili, pritisnite isto dugme dok se prikazi ne isključe. Sve
zone za kuvanje su deaktivirane.
Ako je ploča za kuvanje bila u upotrebi, indikator temperature „H“ ustaje
uključen dok se zone za kuvanje ne ohlade.
Ako se u roku od 10 sekundi posle uključivanja ne izabere nijedna
funkcija, ploča za kuvanje će se automatski isključiti.
UKLJUČIVANJE I PODEŠAVANJE ZONA ZA KUVANJE
Postavite posudu na željenu zonu
za kuvanje. Uključite površinu za
Displej indikatora napajanja
kuvanje. Zatim aktivirajte izabranu
Indikator izabrane zone za kuvanje
zonu za kuvanje pritiskom na
odgovarajuće dugme položaja.
Položaj zone za kuvanje
Ekran prikazuje “5“.
Svaka zona za kuvanje ima različite
nivoe snage, koji se podešavaju dugmadima „+“ i „−“, od „1“: min. snaga
do „9“: maks. snaga. Neke zone za kuvanje imaju funkciju brzog kuvanja
(Booster), što se prikazuje na displeju simbolom „P“.
DEAKTIVIRANJE ZONA ZA KUVANJE
Izaberite zonu za kuvanje koju želite da isključite. Pritisnite odgovarajuće
dugme (tačka se uključuje u donjem desnom uglu indikatora nivoa snage).
Pritisnite taster „−“ da biste nivo postavili na „0“.
Da biste odmah isključili, zadržite dugme za izbor brzine 3 sekunde.
Zone za kuvanje se isključuju i indikator temperature „H“ se uključuje.
ZAKLJUČAVANJE KONTROLNE TABLE
Ova funkcija zaključava kontrole kako bi se sprečila slučajna aktivacija ploče
za kuvanje.
Da biste deaktivirali blokadu komandne table, uključite ploču za kuvanje
i pritisnite dugme funkcije Eco Booster
na tri sekunde; zvučni signal i
svetlosni indikator blizu simbola katanca signalizira aktivaciju. Kontrolna
tabla se zaključava, osim za funkciju isključivanja.
Da biste deaktivirali zaključavanje, ponovite proceduru aktiviranja. Svetla
tačka se isključuje i ploča za kuvanje je ponovo aktivna.
Prisustvo vode, prosute tečnosti iz šerpi i predmeti koji leže na dugmetu
ispod ovog simbola mogu slučajno da aktiviraju ili deaktiviraju
zaključavanje kontrolne table.
TAJMER
Tajmer može da se koristi za podešavanje vremena kuvanja na maksimalnih
99 minuta (1 sat i 39 minuta) za sve zone za kuvanje.
Izaberite zonu za kuvanje koja će se koristiti sa tajmerom (svetleća tačka
se pojavljuje na donjoj desnoj strani indikatora podešavanja temperature
na displeju), izaberite dugme sa simbolom sata, a zatim podesite željeno
vreme kuvanja pomoću dugmadi „+“ i „−“ na funkciji tajmera. Nakon
nekoliko sekundi tajmer počinje odbrojavanje (svetleća tačka je vidljiva
pored zone za koju je aktiviran tajmer).
Kada istekne podešeno vreme, oglasiće se zvučni signal i zona za kuvanje
će se automatski isključiti.
Da biste deaktivirali tajmer, pritiskajte dugme „−“ dok displej ne prikaže
„0:0“ ili držite dugme sa simbolom sata bar 3 sekunde.
Da biste podesili tajmer za drugu zonu, ponovite prethodno navedene korake.
Displej tajmera uvek prikazuje tajmer za izabranu zonu ili najkraći tajmer.
Da biste promenili ili isključili tajmer, pritisnite dugme za izbor zone za
dati tajmer.
INDIKATOR TEMPERATURE
Ploča za kuvanje je opremljena indikatorom temperature za svaku zonu za
kuvanje. Ovi indikatori upozoravaju korisnika koje zone za kuvanje su još
uvek vruće.
Ukoliko displej prikazuje , zona za kuvanje je i dalje vrela. Ako je
indikator temperature date zone za kuvanje uključen, ta zona može da
se koristi, na primer, za održavanje jela u toplom stanju ili za topljenje
putera.
Kada se zona za kuvanje ohladi, displej će se isključiti.
NETAČAN ILI NEDOSTAJUĆI INDIKATOR ŠERPE
Ako koristite šerpu koja nije pogodna, koja nije ispravno postavljena ili nije
ispravnih dimenzija za indukcionu ploču za kuvanje, na displeju će se pokazati
poruka „no pot“ (nema šerpe) (
). U ovim situacijama preporučeno je da
ponovo pozicionirate šerpu na površinu ploče za kuvanje dok ne pronađete
položaj rada. Ako se šerpa ne detektuje u roku od 60 sekundi, ploča za
kuvanje se isključuje.
SPECIJALNE FUNKCIJE
FUNKCIJA BRZOG KLJUČANJA (BOOSTER)
Ova funkcija, koja je prisutna samo na nekim zonama za kuvanje, omogućava
korišćenje maksimalne snage ploče za kuvanje (npr. da bi voda proključala
veoma brzo).
Da biste aktivirali funkciju, odaberite izabranu zonu za kuvanje pritiskom na
odgovarajuće dugme položaja i pritiskajte dugme „+“ dok se na ekranu ne
pojavi „P“. Nakon što funkcija Booster bude u upotrebi 10 minuta, aparat
će automatski postaviti zonu na nivo 9 (osim kada se koristi funkcija Flexi
Cook).
slici ispod: ako se lonac premesti sa prednjeg grejača na zadnji grejač,
nivo snage će biti prikazan na displeju koji odgovara zoni na koju je
postavljen lonac).
Takođe je moguće koristiti oblast Flexi Cook kao dve nezavisne zone
za kuvanje korišćenjem odgovarajućeg dugmeta jedne zone. Postavite
lonac na sredinu jedne zone i podesite nivo snage prevlačenjem klizača.
VAŽNO: vodite računa da postavite lonce u sredinu zone za kuvanje tako
da pokriju centar pojedinačne zone za kuvanje.
U slučaju velikog lonca, ovalnih, pravougaonih i izduženih tiganja, vodite
računa da stavite tiganje u sredinu zone za kuvanje.
Primeri dobrog postavljanja lonca i lošeg postavljanja lonca:
ECO BOOSTER
Dok je ploča za kuvanje uključena, izaberite zonu za kuvanje koja ima
simbol Eco Booster u sebi (
).
Da biste omogućili/onemogućili funkciju, pritisnite dugme
.
Funkcija Eco Booster omogućava da voda proključa i da nastavi da ključa,
bez prosipanja i uz manju potrošnju energije.
Da bi se optimizovala ova kontrola i da bi se obezbedila najbolja ušteda energije,
preporučuje se korišćenje lonca čije je dno slično izabranoj zoni za kuvanje.
Kvalitet korišćenog lonca, prisustvo ili odsustvo poklopca ili soli može da
utiče na performanse ove funkcije. Preporučuje da se koristi od 2 do 3 litre
vode (po mogućstvu na sobnoj temperaturi) i da se ne koristi poklopac.
U svakom slučaju, preporučuje se proveravanje uslova ključanja i količine
preostale vode.
FLEXI COOK
Ova funkcija omogućava da koristite oblast za kuvanje dve odvojene
zone za kuvanje kao jednu veliku zonu.
Ovo je odlično za ovalne, pravougaone i izdužene tiganje (čije su
maksimalne dimenzije osnove 38 x 23 cm) ili za više od jednog standardnog
tiganja istovremeno.
Da biste aktivirali funkciju Flexi Cook, uključite ploču za kuvanje,
istovremeno pritisnite 2 dugmeta za izbor zona, kao što je prikazano na
slici u nastavku: dve zone za kuvanje prikazuju nivo „5“; obe tačke pored
broja nivoa su uključene, što označava da je funkcija Flexi Cook aktivirana.
Da biste promenili nivo snage, pritiskajte dugmad “+” / “–” (od 1 do najviše 9 ili P).
Da biste deaktivirali funkciju Flexi Cook, istovremeno pritisnite 2 dugmeta
za izbor zona. Da biste odmah isključili zone, zadržite dugme za izbor
jedne od zona 3 sekunde.
VAŽNO: Poruka „no pot“ (nema lonca) (
) će se pojaviti na displeju
zone koja ne može da detektuje lonac (zašto što lonac nedostaje, nije
dobro postavljen ili nije pogodan za indukcionu ploču za kuvanje).
Ova poruka će ostati aktivna 60 sekundi: tokom ovog vremena možete
dodavati ili premeštati lonce unutar Flexi Cook oblasti po želji.
Ako se nakon 60 sekundi nijedan lonac ne stavi na zonu, sistem prestaje
da „traži“ lonce na toj zoni, a simbol ( ) ostaje vidljiv na displeju da bi vas
podsetio da je zona onemogućena.
Da biste ponovo aktivirali funkciju Flexi Cook, pritisnite jedno od 2
dugmeta
.
Funkcija Flexi Cook takođe može da detektuje kada se lonac premesti
iz jedne zone u drugu unutar Flexi Cook oblasti i održava isti nivo snage
u zoni u koju je lonac originalno bio postavljen (pogledajte primer na
REŽIM ZA DEMONSTRACIJU
Ova ploča za kuvanje ima režim za demonstraciju koji omogućava da
obavljate radnje na kontrolnoj tabli bez aktiviranja odgovarajućih zona za
kuvanje. Procedura aktiviranja i deaktiviranja mora da se obavi u roku od 60
sekundi nakon što se aparat poveže na električnu mrežu u kući.
Da biste aktivirali režim za demonstraciju, istovremeno držite dva spoljna
dugmeta za izbor zona za kuvanje bar 5 sekundi: na centralnom displeju će
se prikazati „dE“.
Sada možete da istražujete funkcije kontrolne table. Funkcije zaključavanja i
otključavanja su takođe aktivne u režimu za demonstraciju.
Da biste deaktivirali režim za demonstraciju, ponovite proceduru, ali
zapamtite da prvo isključite ploču za kuvanje iz električne mreže, a zatim
je ponovo povežite, pri čemu ovu proceduru treba obaviti u roku do 60
sekundo nakon povezivanja.
AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE ZVUČNOG SIGNALA
Nakon uključivanja ploče za kuvanje, istovremeno pritisnite i držite “+”
i spoljašnje dugme sa desne strane na najmanje pet sekundi (kako je
prikazano ispod).
5 Sek.
SR
TABELA NIVOA SNAGE
VRSTA KUVANJA
NIVO KORIŠĆENJA
(ukazuje na iskustvo i navike u kuvanju)
Boost
Brzo grejanje
Idealno za brzo povećanje temperature hrane do brzog ključanja u slučaju
vode ili brzog zagrevanja tečnosti za kuvanje.
8–9
Prženje – kuvanje
Idealno za zapicanje, početke u kuvanju, prženje zamrznutih namirnica, brzo kuvanje.
7–8
Zapicanje – sporo prženje –
kuvanje – grilovanje
Idealno za sporo prženje, održavanje intenzivnog ključanja, kuvanje i grilovanje
(kratko, od 5 do 10 minuta).
6–7
Zapicanje – kuvanje – kuvanje na
pari – kratko prženje – grilovanje
Idealno za sporo prženje, održavanje ključanja niskog intenziteta, kuvanje i
grilovanje (srednje, od 10 do 20 minuta).
4–5
Kuvanje – dinstanje V sporo
prženje – grilovanje
Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje (dugotrajno).
NIVO SNAGE
Maksimalna
snaga
Velika snaga
Srednja
snaga
3–4
2–3
1–2
1
Topljenje – odmrzavanje
– održavanje hrane toplom –
kremasta rižota
ISKLJUČENO
Površina za odlaganje
Mala snaga
Zero Snaga
Kuvanje – dinstanje na niskoj
temperaturi – pečenje –
kremasta pasta
Idealno za dugotrajno kuvanje (pirinač, sosevi, meso, riba) sa tečnostima (npr.
voda, vino, supa, mleko), kremasta pasta.
Idealno za dugotrajno kuvanje (zapremine manje od litar: pirinač, sosovi,
pečenje, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, čorba, mleko).
Idealno za omekšavanje putera, sporo topljenje čokolade, topljenje malih
proizvoda i čuvanje toplote nedavno spremljene hrane (npr. sosevi, supe).
Idealno za održavanje upravo pripremljene hrane toplom, za pripremanje
rižota i održavanje pribora za serviranje toplim (pomoću pribora pogodnog
za indukcione sisteme).
Ploča za kuvanje u režimu pripravnosti ili isključena (moguća preostala toplota
po završetku kuvanja, naznačeno sa “H”).
NAPOMENA: Kada se vrši brza priprema hrane koja zahteva savršenu distribuciju toplote (npr. palačinke) na dvostrukoj zoni za kuvanje od 28 cm
(ako postoji), koristite tiganje čiji prečnik nije veći od 24 cm. U slučaju osetljivog pripremanja hrane (npr. topljenje čokolade ili putera), koristite jednu
zonu manjeg prečnika.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
Isključite uređaj sa električne mreže.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
Nemojte koristiti abrazivne sunđere ili strugače, jer bi mogli da
oštete staklo.
Nakon svake upotrebe, očistite ploču za kuvanje (kada je hladna) da
biste uklonili naslage i fleke od ostatka hrane.
Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera mogu da oštete ploču za
kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
So, šećer i pesak mogu da izgrebu staklenu površinu.
Koristite mekanu krpu, upijajući ubrus ili posebno sredstvo za
čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).
Prosipanja tečnosti u zonama za kuvanje mogu da izazovu
pomeranje ili vibriranje šerpi.
Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.
Ako se na staklu pojavi iXelium™ logotip, ploča za kuvanje je tretirana
iXelium™ tehnologijom, ekskluzivnom završnom obradom kompanije
Whirlpool koja obezbeđuje savršene rezultate čišćenja, kao i što duže
održava površinu ploče za kuvanje sjajnom.
Za čišćenje iXelium ™ ploča za kuvanje, pratite ove preporuke:
• Upotrebite mekanu krpu (najbolje od mikrovlakana) nakvašenu
vodom ili deterdžentom za svakodnevno čišćenje stakla.
• Za najbolje rezultate, ostavite mokru krpu na staklenoj površini ploče
za kuvanje na nekoliko minuta.
OTKLANJANJE PROBLEMA
Ukoliko ploča za kuvanje ne radi kako bi trebalo, pogledajte vodič za
rešavanje problema pre nego što pozovete službu za korisnike.
•
•
•
•
•
Pročitajte i pridržavajte se uputstava datih u odeljku „Kako koristiti
ploču za kuvanje“.
Proverite da li je prekinuto električno napajanje.
Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.
ŠIFRA GREŠKE
Ako se, dok je ploča za kuvanje uključena, na displeju pojave
alfanumeričke šifre, uputstva potražite u sledećoj tabeli.
Ako ploča za kuvanje ne može da se isključi nakon upotrebe,
isključite je iz električne mreže.
Ukoliko i posle navedenih provera kvar još uvek postoji, obratite se
najbližem postprodajnom servisu.
OPIS
MOGUĆI UZROCI
UKLANJANJE GREŠKE
C81, C82
Kontrolna tabla se isključuje zbog
previsoke temperature.
Unutrašnja temperatura elektronskih Sačekajte da se ploča za kuvanje
delova je previsoka.
ohladi pre ponovne upotrebe.
F42 ili F43
Priključni napon nije odgovarajući ili
problem sa napajanjem električnom
energijom.
Senzor detektuje razliku između
Isključite ploču za kuvanje iz električne
napona aparata i napona iz električne
mreže i proverite električnu vezu.
mreže.
F12, F21, F25, F36, F37,
F40, F47, F56, F58, F60
Pozovite Postprodajni servis i naznačite kod greške.
ZVUCI KOJI SE PROIZVODE TOKOM RADA
Indukcione površine za kuvanje mogu proizvoditi spektar šumova i
vibracije u toku uobičajenog rada, u zavisnosti od vrste materijala i
pripreme hrane.
Ova stanja su normalna i od suštinske važnosti za propisno funkcionisanje
indukcionog sistema, ona ne ukazuju na kvar ili oštećenje.
POSTPRODAJNI SERVIS
U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod
na www‌.‌whirlpool.eu/register.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS:
1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć saveta datih
u odeljku OTKLANJANJE PROBLEMA.
2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje prisutan.
UKOLIKO I NAKON GORENAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE
POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU.
•
servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa podacima). Servisni broj
je takođe naveden u garantnoj knjižici;
•
•
svoju punu adresu;
svoj broj telefona.
Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj knjižici, ili
sledite instrukcije na veb stranici www‌.‌whirlpool.eu.
Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce potrebno
je da navedete:
• kratak opis kvara;
• tip i tačan model uređaja;
Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom
postprodajnom servisu (kako biste bili sigurni da će se koristiti originalni
rezervni delovi i da će popravke biti izvedene na pravi način).
400011326453
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising