Whirlpool | ACM 808/BA/WH | Instruction for Use | Whirlpool ACM 808/BA/WH Användarmanual

Whirlpool ACM 808/BA/WH Användarmanual
SVENSKA InstallationSida2Bruksanvisning Sida
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs
dessa och följt alltid råden.
Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten.
Alla säkerhetsmeddelanden har farosymbolen och följande ord i sin absoluta närhet:
FARA
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka
svåra skador.
VARNING
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra
skador.
Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk du utsätts för, och visar hur du kan reducera risken för
skada eller elchock som kan ske då apparaten inte används korrekt. Följ noggrant följande instruktioner:
- Apparaten skall alltid vara skild från elnätet innan arbete med installation utförs på apparaten.
- Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i
enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte eller byt ut delar på apparaten om detta inte direkt
rekommenderas i instruktionsboken.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparat som är inbyggd i köksskåp skall kunna anslutas till ett eluttag.
- För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att du använder en enpolig strömbrytare med
minst 3 mm kontaktavstånd.
- Använd inte adaptrar eller förlängningssladdar.
- Dra inte i apparatens elsladd.
- När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att
använda apparaten för andra ändamål (t ex värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig eller
felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Denna apparat och dess åtkomliga delar hettas upp under användning. Var försiktig så att du inte rör vid
värmeelementen. Barn under 8 års ålder skall hållas borta från apparaten, såvida de inte är under uppsyn.
- Apparatens åtkomliga delar kan bli mycket heta under användning. Barn måste hållas under uppsikt så att de
inte leker med apparaten.
- Under och efter användning av apparaten, skall du inte röra vid värmeelementen. Undvik kontakt med trasor
eller andra brännbara material tills alla apparatens komponenter har svalnat.
- Lägg aldrig lättantändligt material inne i apparaten eller i närheten av apparaten.
- Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett och olja.
- Apparaten får användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer med reducerad känslomässig eller mental
kapacitet/utan erfarenhet OM de får instruktioner om hur apparaten säkert används, och därmed kan förstå de faror
som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Lägg inte metallföremål på kokzonerna (som köksredskap, knivar, gafflar, skedar, lock eller annat) eftersom de
då kan bli heta.
- Det är obligatoriskt att montera en skiljepanel (medföljer ej) i utrymmet under apparaten.
- Om ytan är spräckt, stäng av apparaten för att undvika eventuell elchock (endast för modeller med glasyta).
- Apparaten får inte startas med hjälp av en extern timer eller med hjälp av ett externt fjärrstyrningssystem.
- Tillagning utan uppsyn med fett och olja kan vara farlig och kan resultera i brand. Försök ALDRIG att släcka
sådan brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck över eldslågan med ett lock eller en brandfilt.
Brandfara: förvara inte saker på tillagningsytan.
- Använd inte ångtvättar.
SV75
- Metallobjekt som knivar, gafflar, skedar och kastrullock skall inte placeras på spishällens yta, eftersom de kan bli heta.
- Efter användning, stäng av spishällen med hjälp av knappen och lite inte blint på kastrullavkännaren (endast
för induktionsmodeller).
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen (
sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.
). Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar och
Kassering av apparaten
Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna apparat bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
Symbolen
på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på
miljöstation för återvinning av elektroniska apparater.
Energibesparing
För att få bästa resultat, rekommenderar vi följande:
• Använd kastruller och stekpannor vars botten har samma diameter som kokzonen.
• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är möjligt.
• Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.
• Se till att kastrullen är i mitten av den kokzon som är ritad på glaskeramikhällen.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
-
Denna apparat är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, och är tillverkad i överensstämmelse med regelverket ( ) nr.1935/2004 och är designad,
framtagen och såld på marknaden i enlighet med kraven i direktivet för Lågspänning 2006/95/EG (som ersätter direktivet 73/23/EEG och påföljande tillägg), och
skyddskraven i direktivet ”EMC” 2004/108/EG.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VIKTIGT: Om kastrullen inte är av rätt storlek kommer kokzonen inte att slås på. Använd endast kastruller som bär symbolen ”INDUCTION SYSTEM”
(Se bild). Innan du slår på plattan skall du placera kastrullen på den önskade kokzonen.
GAMLA KASTRULLER
OK
NO
För att kontrollera om kärlet kommer att fungera på induktionshällen, använd en magnet: kastruller som inte är magnetiska fungerar inte på hällen.
- Se till att botten på kastrullen inte är rispig, eftersom det kan repa spishällens yta. Kontrollera dina köksredskap.
- Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på kontrollpanelens yta. Den kan skadas.
REKOMMENDERAD DIAMETER PÅ KASTRULLENS BOTTEN
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
17 cm min.
28 cm max.
Ø
Ø
15 cm min.
21 cm max.
M
S
max.
Flexi cook
Ø
12 cm
39 cm
SV76
12 cm min.
18 cm max.
Ø
Ø
14,5 cm
min.
23 cm
Ø
Ø
18 cm
10 cm min.
14,5 cm max
MONTERING
Avlägsna apparatens förpackning och kontrollera att den inte har skadats under transport - vid problem kontakta Kundtjänst.
Se bilderna på sidan 2 för storlek på inbyggnadshålet och för installeringsinstruktioner.
ATT FÖRBEREDA INBYGGNADSUTRYMMET
-
-
•
•
•
•
•
•
Installera en skiljepanel under
spishällen.
Den undre delen av apparaten får
inte vara åtkombar efter
installation.
Om du installerar en ugn
undertill, skall skiljepanelen inte
installeras.
min 5 mm
-
VARNING
min 20 mm
6-7 cm
Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen därunder skall vara enligt de dimensioner som visas i bilden här intill.
För att apparaten skall fungera korrekt skall du inte stänga igen minimumöppningen mellan arbetsbänken och den övre delen av arbetsbänken (min. 5 mm).
Om en ugn skall installeras under spishällen, försäkra dig om att den är utrustad med kylsystem.
Installera inte spishällen nära en disk- eller tvättmaskin, detta för att förhindra att de elektroniska kretsarna skadas genom exponering för ånga eller fukt.
Om den skall installeras i jämnhöjd med arbetsbänken, ring Kundservice för att beställa skruvsetet för montering 4801 211 00112.
För att ta loss bänken, använd en skruvmejsel (medföljer ej) och tryck på sidofjädrarna på apparatens nedre sida.
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT
-
Skilj apparaten från elnätet.
Apparaten måste installeras av en behörig servicetekniker som har kännedom om gällande
bestämmelser avseende säkerhet och installation.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej har följts.
Nätkabeln måste vara så lång att spishällen kan flyttas från bänken.
Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten är densamma som nätspänningen på den plats där apparaten installeras.
VARNING
-
Anslutning till kopplingsplinten
Använd en elsladd av typ H05RR-F för den elektriska anslutningen, se nedanstående tabell.
3 x 4 mm2 (endast Australien)
220-240 V 3 ~ +
4 x 1,5 mm2
380-415 V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
380-415 V 2N ~ +
4 x 1,5 mm2
B
380-415 V 2N ~ 220-240 V 3 ~ (endast Belgien) 380-415 V 2N ~ (endast Holland)
C
230 V
230 V
A
230 V
230-240 V ~ +
230-240V ~ (endast Australien)
220-240 V ~ (endast UK)
230 V
230 V
3 x 4 mm2
220-240 V ~
230 V
220-240 V ~ +
380-415 V 3N ~
230 V
230 V
Antal x storlek
230 V
230 V
230 V
Ledare
Observera:
- Behåll eller avlägsna metallbyglarna från kopplingsplintens skruvar L1-L2 och N1-N2 enligt kopplingsschemat (se fig.).
- Om kabeln medföljer apparaten, se de kopplingsinstruktioner som sitter på själva kabeln.
- Se till att alla de sex skruvarna på kopplingsplinten är åtdragna efter att du kopplat kablarna.
Exempel på bygel på plats (vänster) och bygel avlägsnad (höger). Se kopplingsschemat för detaljer (byglarna kan vara mellan L1-L2 och mellan N1-N2).
SV77
Den gul/gröna jordledaren ska anslutas till kontakten med jordsymbolen
.
Denna ledare ska vara längre än de andra ledarna.
1. Avlägsna locket på kopplingsplinten (A) genom att lossa skruven, och för in locket i bygeln (B) på plinten.
2. För sedan in nätkabeln i kabelklammern och anslut ledarna till kopplingsplinten enligt kopplingsschemat som är placerat i närheten av kopplingsplinten.
3. Skruva fast nätkabeln med kabelklammern.
4. Stäng locket (C) och skruva fast det till plinten med hjälp av den tidigare avlägsnade skruven.
Varje gång hällen kopplas till elnätet utförs automatiskt en kontroll under några sekunder.
Om hällen redan är utrustad med en strömkabel, följ de instruktioner som medföljer den strömförande kabeln. Utför koppling till fast nät med hjälp av en flerpolig
strömbrytare med minst 3 mm avstånd mellan kontakterna.
BRUKSANVISNING
Beskrivning av kontrollpanelen
Kontrollpanel
På/Av
Timer
Spärr av kontrollpanelen
A
Styrreglage för kokzoner och dess display
På/Av
Timer
Spärr av kontrollpanelen
”Flexicook-modeller”
B
Knapp för automatisk
funktion/Ekobooster
Styrreglage för kokzoner och dess display
Att slå på/stänga av spishällen
Tryck på knappen under cirka 2 sekunder tills kokzonernas displayer tänds. För att stänga av trycker du på samma knapp tills displayerna slocknar Alla kokzoner
stängs då av.
Om spishällen har använts kommer restvärmevakten ”H” förbli tänd tills kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder efter att spishällen slås på, stängs den av automatiskt.
Aktivering och reglering av kokzoner
Display för effekt
Indikerar vald kokzon
Då du slagit på spishållen och placerat en kastrull på önskad kokzon, välj denna zon med hjälp
av dess knapp: på displayen visas effektnivå 5.
Varje kokzon har flera effektnivåer, som regleras med hjälp av knapparna +/-, som går från
”1”: minimal effekt till ”9”: maximal effekt. Somliga kokzoner är utrustade med
snabbuppkokningsfunktion (Booster), som visas på displayen med bokstaven ”P”.
Placering på kokzon
Stänga av kokzoner
Välj den kokzon som skall stängas av. Tryck på knappen (en liten prick visas nere till höger på displayen).
Tryck på knappen ”-” tills nivån är på ”0”.
För att stänga av direkt , håll knappen intryckt i 3 sekunder. Kokzonen stängs då av och på displayen visas ”H” för restvärmevakt.
Spärr av kontrollpanelen
Funktionen blockerar alla reglage, för att undvika att hällen slås på av misstag. För att aktivera spärren skall du trycka i tre sekunder på knappen (eller på knappen Automatisk
funktion/ekobooster, om sådan finns) - en ljudsignal hörs och en lampa tänds nära nyckelsymbolen för att signalera att spärren är på. Kontrollpanelen är blockerad med undantag
för avstängning. För att stänga av barnspärren, repetera aktiveringsförfarandet.. Lampan slocknar och spishällen är på nytt aktiv.
SV78
Om knappen under nyckelsymbolen blir blöt av vatten, matlagningsvätska från kastruller eller annat, kan ofrivillig aktivering/disaktivering av knappspärren ske.
Timer
Timern är en äggklocka som gör det möjligt att ställa in en koktid som maximalt är 99 minuter (1 timme och 39 minuter), och den kopplas till
alla kokzoner.
Välj den kokzon som skall användas med timern (en lampa tänds nere till höger om effektnivån på displayen), tryck på knappen med
klocksymbolen och ställ sedan in den tid som önskas med hjälp av knapparna ”+” och ”-” i timerfunktionen (se bild). Efter några sekunder startar
timern nedräkningen (en lampa tänds bredvid den kokzon som timeraktiverats. När den inställda tiden har gått ut hörs en ljudsignal och
kokzonen stängs av automatiskt.
Koppla ur funktionen genom att trycka på knappen ”-” tills displayen visar ”0:0” eller tryck under 3 sekunder på knappen med klocksymbolen.
För att ställa in timern på en annan kokzon, följ instruktionerna ovan. Timerdisplayen visar alltid inställning för vald kokzon, eller den som har minst tid kvar.
För att ändra eller stänga av timern, tryck på knappen för val av den kokzon som timern är kopplad till.
Kontrollpanelens signaler
Restvärmevakt.
Spishällen är försedd med restvärmevakt på varje kokzon. Denna signal visar vilka zoner som fortfarande är mycket varma.
Om displayen visar , är kokzonen fortfarande varm Om kokzonen visar denna symbol, kan du till exempel hålla en maträtt varm eller passa på att smälta smör
Då kokzonen svalnat slocknar signalen på displayen.
Signal för felaktig, eller ingen kastrull.
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel med din induktionshäll, eller om den är felplacerad eller av fel storlek, så visas indikationen ”kastrull saknas”
i teckenfönstret (se bild). Om inte någon kastrull känns av inom 60 sekunder, stängs hällen av.
Specialfunktioner
Vissa modeller är utrustade med specialfunktioner:
Funktion för snabbvärme (booster där denna funktion är tillgänglig)
Funktion som finns på somliga kokzoner och som gör det möjligt att ställa in ett effektlägre högre än den vanliga maximaleffekten (t ex för att snabbt kunna koka upp
vatten). För att aktivera funktionen, tryck på knappen ”+” tills displayen visar ”P”. Efter 10 minuters användning av booster-effekten, går apparaten automatiskt ned
till nivå 9 (utom när Flexicook-funktionen används).
Ekobooster
När spishällen är påslagen, välj den kokzon som har symbolen EcoBooster
.
För att slå på/stänga av funktionen, tryck på knappen.
EcoBooster-funktionen gör det möjligt att både koka upp vatten och hålla det kokande utan att spilla över med reducerad energiförbrukning.
För att optimera denna funktion och för bästa energiförbrukning, använd ett kokkärl med en botten som är lika stor som del valda kokzonen. Kvaliteten på det kokkärl
som används kan inverka på funktionen, såsom även om du använder lock eller ej, eller om du har saltat vattnet. 2 till 3 liter vatten (helst i rumstemperatur)
rekommenderas, och du bör inte använda lock.
Det i i alla fall tillrådligt att hålla ett öga på uppkokningen och mängden vatten.
Flexi cook
Denna funktion gör att du kan använda kokzonerna som två skilda zoner eller som en enda extrastor kokzon.
Detta är perfekt för kastruller som är ovala, rektangulära och avlånga (med maximal bottenvidd på 38x23 cm) eller större än en standardstekpanna. För att slå på flexi
cook-funktionen, slå på spishällen, tryck samtidigt in de två kokzonernas knappar så som visas i bilden nedan: de två kokzonernas displayer visar då ”5” - bägge
punkterna bredvid värmenivån lyser och detta betyder att Flexi cook är aktiverad.
För att ändra effektläget, tryck på knapparna +/- (från 1 till 9 eller P). För att stänga av Flexicook-funktionen, tryck samtidigt in in de två kokzonernas knappar igen.
För att stänga av kokzonerna helt, håll en av kokzonernas knappar inne under 3 sekunder.
i Meddelandet ”no pot”
visas på kokzonens display om den inte kan känna av ett kokkärl (för att det inte finns något, det är felplacerat eller för att det inte
passar för en induktionshäll). Detta meddelande är aktivt under 60 sekunder: under denna tid kan du föra in eller ställa fram pannor inom den flexibla kokzonen som
du vill.
SV79
Efter 60 sekunder, om inget kokkärl placerats på kokzonen, slutar systemet att ”leta efter” kärl, och symbolen
zonen är avstängd.
fortsätter att synas på displayen för att visa att
För att slå på Flexicook-funktionen igen, tryck på en av de två knapparna
Flexi cook-funtionen kan även känna av då ett kokkärl flyttas från en kokzon till en annan inom flexi cook-zonen, och bibehåller samma effektnivå på den nya plattan
(se exempel i bilden nedan: och kastrullen flyttas från den främre värmaren till den bakre, visas värmeeffekten i den display där kastrullen är placerad.
Det är även möjligt att använda Flexi cook-zonen som två skilda kokzoner, med hjälp av vardera kokzonens knapp. Placera kokkärlet i mitten av den enskilda kokzonen
och justera värmeeffekten med rullningslisten.
i Anmärkning: Placera kokkärlen i mitten av kokzonen så att mitten på de separata kokzonerna täcks.
Placera kokkärlen i mitten av kokzonen om du använder stora, rektangulära eller ovala kokkärl.
Korrekt och felaktig placering av kokkärl:
Demoläge
Denna spishäll är utrustad med ett demoläge som ger dig möjlighet att använda kontrollpanelen utan att faktiskt slå på kokzonerna. Aktivering och avstängning skall ske inom
60 från det att du slagit på spishällen.
För att starta Demoläget, tryck samtidigt under 5 sekunder på de två yttersta valknappanra: ”dE” visas på den centrala displayen. Det är nu möjligt att utforska kontrollpanelens
funktioner, Lås och Lås upp är aktiv även i Demoläge.
För att stänga av Demoläget , upprepa proceduren, och kom ihåg att såishällen först skall stängas av från strömförande nät, och sedan slås på igen - stäng av inom 60 sekunder.
5 sek
Aktivering/Avstängning av larmsignal
Efter att du slagit på spishällen, håll knappen ”+” och den yttersta valknappen intryckta tillsammans under minst 5 sekunder (”control panel lock”).
5 sek
SV80
RENGÖRING
VARNING
-
Använd absolut inte högtryckstvätt med ångstråle för rengöringen.
Innan du börjar rengöra spishällen, skall du försäkra dig om att alla kokzoner är avstängda och att
restvärmevakten (”H”) är släckt.
OBSERVERA: Använd inte slipande svampar eller stålull. De kan förstöra glaskeramiken.
• Rengör hällen från alla matrester när den svalnat efter varje användningstillfälle.
• Socker och matrester med hög sockerhalt kan skada spishällen och skall därför avlägsnas omedelbart.
• Salt, socker och sand repar hällens yta.
• Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande diskmedel eller produkter som är speciellt avsedda för rengöring av glaskeramikhällar (se Tillverkarens
indikationer).
FELSÖKNING
•
•
•
•
•
Läs och följ anvisningarna i kapitlet ”Bruksanvisning”.
Kontrollera att det inte är strömavbrott.
Torka noggrant rent spishällen efter rengöring.
Om hällen, då du slår på den, visar siffror skall du göra så som står i tabellen nedan.
Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla genast bort den från strömförande nät.
FELKOD
BESKRIVNING
MÖJLIGA ORSAKER
C81, C82
Kontrollpanelen stängs av pga för
hög temperatur
Den invändiga temperaturen är för hög Vänta ett par minuter för att den
vid de elektroniska delarna
skall svalna innan du försöker igen
F42 eller F43
Kopplingen till spishällen har fel
volttal
Sensorn känner av spänning som inte
överensstämmer med kopplingens
volttal
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60
FELAVHJÄLPNING
Koppla loss hällen och kontrollera
kopplingen
Kontakta Kundservice och uppge felkoden
OLJUD FRÅN SPISHÄLLEN
Induktionshållar kan generera oljud under normal funktion, dessa ljud kommer från ksatrullerna och beror på egenskaper i deras botten (till exempel flera lager av
material eller en icke-flat yta). Dessa oljud varierar beroende på denkastrull du använder och på den mängd livsmedel som den innehåller - det signalerar alltså inte
alls något fel.
Dessutom är spishällen utrustad med ett kylningssystem för att hålla de elektroniska komponenterna vid en kontrollerad temperatur. Därför kan det under användning
och även efter att spishällen stängts av höras ljud från fläkten. Detta är absolut normalt och en förutsättning för att apparaten skall fungera korrekt.
KUNDSERVICE
Innan du kontaktar Service
1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i punkterna i kapitel ”Felsökning”.
2. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundservice.
Var beredd att lämna följande information:
• en kort beskrivning av felet;
• typ av apparat och exakt modell;
• servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten), som är placerad under apparaten (på en metallplatta).
• fullständig adress;
• telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparationer (till garanti för att originalreservdelar används och att reparationerna
görs på korrekt sätt). Reservdelar finns under 10 år.
SV81
EFFEKTTABELL
Effektnivå
Typ av tillagning
Boost
Värma upp snabbt
8-9
Fritera - koka
Maxeffekt
Perfekt för att bryna, starta en tillagning, fritera djupfrysta livsmedel, snabbkoka
Bryna - fräsa - koka - griljera Perfekt för att fräsa, hålla rätter kokande, tillaga och griljera (för kortare period, 5-10 minuter)
6-7
Bryna - koka - ånga - fräsa griljera
4-5
Koka - ånga - bryna - griljera Perfekt för att ånga, hålla rätter småkokande, tillaga (för längre period). Fräsa ihop pasta med såsen
3-4
2-3
1-2
Låg effekt
1
OFF
Perfekt för att snabbt få maträtten till kokpunkten, speciellt för vatten eller för att snabbvärma
kokvätskor
7-8
Hög effekt
Medeleffekt
Använd nivå
(indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina tillagningsvanor)
Nolleffekt
Perfekt för att fräsa, hålla rätter småkokande, tillaga och griljera (för medellång period, 10-20 minuter),
förvärma tillbehör
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk), för att
Koka - småkoka - koka ihop - fräsa ihop pasta med såsen
fräsa ihop pasta med såsen
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk)
Smälta - tina - varmhålla fräsa ihop
Avställningsyta
Perfekt för att mjukgöra smör, försiktigt smälta choklad, tina små mängder frusna livsmedel eller för
att varmhålla varmrätter (t ex såser, soppor, minestronesoppor)
Perfekt för att varmhålla nytillagade maträtter, värma risotto, och för att hålla temperaturen på
uppläggningsfat (med tillbehöret för induktion)
Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras med H)
ANMÄRKNING:
Då du skall tillaga snabba rätter som kräver perfekt värmefördelning (till exempel pannkakor) på den dubbla kokzonen 28 cm (där sådan finns) rekommenderar vi att
du använder ett järn som inte är större än 24 cm i diameter. Vid försiktig tillagning, t ex för att smälta choklad eller smör, rekommenderar vi att du använder enkelzon
med mindre diameter.
SV82
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising